Dansk Boldspil-Union. Årsrapport. for regnskabsåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Boldspil-Union. Årsrapport. for regnskabsåret"

Transkript

1 Dansk Boldspil-Union Årsrapport for regnskabsåret 1. november 2012 til 31. oktober 2013

2

3 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Revisionspåtegning intern revision 4 Unionens oplysninger 5 Bestyrelsens årsberetning 2012/ Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 1. november oktober Aktiver 31. oktober Passiver 31. oktober Noter 18

4

5 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. november oktober 2013 for Dansk Boldspil-Union. Årsregnskabet for perioden 1. november oktober 2013 aflægges efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af unionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Bestyrelsens årsberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Brøndby, den 25. januar 2014 Ledelse Kenneth Reeh Bestyrelsen Allan Hansen Jesper Møller Christian Kofoed formand næstformand kasserer Kim Bjelstrand Bjarne Christensen Thomas Christensen Bent Clausen Ole Jacobsen Mette Bach Kjær Niels Kruse Ole Ladefoged Gert Lundgaard Jens Jørgen Møller Nielsen Benny Olsen Teddy Pedersen Henrik Ravnild 1

6 Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Dansk Boldspil-Union Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Boldspil-Union for regnskabsåret 1. november oktober 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Dansk Boldspil-Unions udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Dansk Boldspil-Unions 2

7 Den uafhængige revisors erklæringer interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Dansk Boldspil-Unions aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2013 samt af resultatet af Dansk Boldspil-Unions aktiviteter for regnskabsåret 1. november oktober 2013 i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler. Udtalelse om bestyrelsens årsberetning Vi har i henhold til bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål gennemlæst bestyrelsens årsberetning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsen årsberetning er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 25. januar 2014 AP Statsautoriserede Revisorer P/S Henrik Sattrup statsautoriseret revisor Carsten Ingemann Johansen statsautoriseret revisor 3

8 Revisionspåtegning intern revision Som repræsentantskabsvalgte interne revisor har jeg i tilknytning til den revision, der er foretaget af de eksterne revisorer revideret årsregnskabet for 2012/13. Min revision har blandt andet omfattet afvigelser mellem regnskab og budget, gennemgang af udvalgte konti, vurdering af administrative rutiner samt gennemgang og analyse af årsregnskabets indhold og præsentation. Min revision har ikke givet anledning til bemærkninger. København, den 25. januar 2014 Thomas Jensen 4

9 Unionens oplysninger Unionen Dansk Boldspil-Union Fodboldens Hus DBU Allé Brøndby CVR-nr.: Stiftet: 18. maj 1889 Hjemsted: Brøndby Regnskabsår: 1. november oktober Telefon: Telefax: Formål At fremme og udvikle dansk fodbold både nationalt og internationalt Bestyrelse Allan Hansen, formand Jesper Møller, næstformand Christian Kofoed, kasserer Kim Bjelstrand Bjarne Christensen Thomas Christensen Bent Clausen Ole Jacobsen Mette Bach Kjær Niels Kruse Ole Ladefoged Gert Lundgaard Jens Jørgen Møller Nielsen Benny Olsen Teddy Pedersen Henrik Ravnild Konstitureret generalsekretær Kenneth Reeh 5

10 Unionens oplysninger Revision AP Statsautoriserede Revisorer P/S Nørre Farimagsgade København K Telefon: Intern revisor Thomas Jensen Momsregistrering Unionen er momsregistreret Dansk Boldspil-Unions årsberetning kan hentes på eller rekvireres hos unionen. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 1. marts 2014 i Odense. 6

11 Bestyrelsens årsberetning 2012/2013 DBU s årsregnskab for 2012/13 endte med et underskud på -9,9 mio. kr., hvilket var 5,3 mio. kr. ringere end budgetteret, hvilket i sig selv ikke er tilfredsstillende. Regnskabet er særligt påvirket af færre indtægter ved A-landskampe udgørende -4,1 mio. kr., samt et lavere resultat af de kommercielle aktiviteter og TV på -7,1 mio. kr. Endvidere har møder og administrationen et merforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til budgettet, der overvejende relateres til engangsudgifter i forbindelse med organisationsudvikling og direktørskifte. Modsat er regnskabet positivt påvirket af tilbageførsel af hensættelse vedrørende hattrick-midler med +7,5 mio. kr. Overskuddet på A-landskampe blev i 2012/13 på 8,7 mio. kr., hvilket er ca. 4,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Den væsentligste årsag er lavere tilskuerindtægter, da der kom godt færre tilskuere til hjemmelandskampe end budgetteret, hvor specielt VM-kvalifikationskampene mod Armenien og Malta skuffede tilskuermæssigt. DBU s kommercielle aktiviteter bidrog med 7,1 mio.kr. mindre en budgetteret. Dette skyldes både færre indtægter fra sponsorer, samt investeringer i DBU A/S med henblik på at forøge de kommercielle aktiviteter. Endvidere er DBU A/S indtjening fra salg af nye sponsoraftaler lavere end forventet, ligesom selskabet afholder markedsføringsudgifter, som tidligere blev afholdt af DBU. DBU A/S gav i perioden et underskud på 0,4 mio. kr., hvilket er 2,4 mio.kr mindre end det budgetterede overskud på 2 mio. kr. DBU s overskudsandel og tilskud fra Danske Spil oversteg budgettet med 0,4 mio. kr. som følge af et bedre resultat i På sekundære indtægter er der en forbedring i forhold til budgettet på 1,3 mio. kr., som skyldes sen afregning af licensaftaler i forbindelse med Danmarks deltagelse ved EURO2012 i Polen/Ukraine. Udgifterne på herreeliteungdom er 1,2 mio. kr. lavere end budgetteret, da U21 sparede knap 1,4 mio. kr. blandt andet som følge af lavere omkostninger ved den fælles U21- og Ligalandsholdstur i januar. Samlet set har ungdomslandsholdene brugt 0,4 mere end budgetteret, som hovedsageligt kan relateres til sportslig succes i forbindelse med ekstra kvalifikationskampsdeltagelse. På kvindesiden er der brugt 3,3 mio. kr. mere end budgetteret på landsholdsaktiviteter, som også primært kan henføres til sportslig succes med kvindelandsholdets deltagelse i EM i Sverige samt ekstra kvalifikations- 7

12 Bestyrelsens årsberetning 2012/2013 kampe og EM-slutrunde for U17- og U19-kvindelandsholdet. Merforbruget opvejes af en mindre udgift vedrørende Vision 2020, herunder klubudviklingsprojektet, på 3,1 mio. kr. Under DBU Bredde faldt antallet af deltagere for første gang i mange år på sommerens DBU s fodboldskoler og camps, hvilket er medvirkende til et ringere regnskabsmæssigt resultat på 0,2 mio. kr.. I 2013 deltog i alt mod i DBU Turneringer har i 2012/13 haft en nettoudgift på 3,3 mio. kr., hvilket overstiger budgettet med 0,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes højere udgifter på DBU Pokalen 0,8 mio. kr, som delvist modsvares af øget indtægt på gebyrer og bøder på turneringer. DBU Udvikling har en positiv afvigelse på 2,2 mio. kr., som primært skyldes øget kursusaktivitet og lavere afviklingsomkostninger, da der ikke er trykt kursusmaterialer i året, hvilket kun trykkes hvert andet år. Der er i 2012/13 brugt 0,6 mio. kr. mindre end budgetteret på kommunikation og grafiske produktioner. Besparelserne kan blandt andet relatere sig til aktiviteter, der er overgået til DBU A/S og lavere trykudgifter end budgetteret på grafiske produktioner. DBU IT som driver IT for såvel DBU som lokalunioner og Divisionsforeningen har forbrugt 0,4 mio. kr. mere end budgetteret. Afvigelsen kan henføres til øgede driftsudgifter og manglende indtægter på DBU app en. Generelt er DBU s indtægter kommet under pres blandt andet som følge af at publikumsinteressen for A- landsholdet har været vigende. Omvendt har ungdomslandshold på både herre og kvindesiden haft sportslig succes. Alle disse forhold påvirker DBU s økonomi negativt. DBU s bestyrelse følger løbende økonomien og arbejder på at genskabe balance i økonomien. 8

13 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år. I regnskabsopstillingen er der foretaget enkelte omgrupperingern omfattende: Samling af tilskud i separat note Opsplitning af udgifter pr. landshold under herreelite Flytning af repræsentation fra sekundære udgifter til møder Flytning af forsikringspræmier fra sekundære udgifter til administration Budget- og sammenligningstal er konsekvensrettet. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg / fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Regnskabet er uændret aflagt aktivitetsbestemt og under de enkelte aktiviteter specificeret på art. Indtægter og udgifter, der vedrører flere områder, fordeles ikke på disse, hvis fordelingen ikke fremgår af eksterne aftaler. 9

14 Anvendt regnskabspraksis Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen. Nettoomsætning Indtægter resultatføres i de år, de vedrører, således at flerårige kontrakter periodiseres over kontraktens løbetid. Tilskud fra Team Danmark indtægtsføres i forbindelse med afholdelse af de tilskudsberettigede aktiviteter. Billetindtægter mv. omfatter årets solgte billetter til kampe afholdt i året. Øvrige indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Øvrige indtægter indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til unionens hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Eksterne omkostninger Udgifter resultatføres i de år, de vedrører, således at flerårige kontrakter periodiseres over kontraktens løbetid. A-landsholdets returkampforpligtelser og afholdte udekampudgifter udgiftsføres for så vidt angår kvalifikationsturneringer på tidspunktet for hjemmekampene. For venskabs- og træningskampe er kamptidspunkt samtidig resultatføringstidspunktet på samme måde som for øvrige landshold. Bonus til spillerne i forbindelse med opnåelse af kvalifikation til slutrunder indgår i den samlede aflønning af spillerne i forbindelse med selve slutrunden og udgiftsføres derfor som en del af slutrunderesultatet. 10

15 Anvendt regnskabspraksis UEFA-udviklingsprojekter udgiftsføres på beslutningstidspunktet og opføres under henlæggelser. Udbetalte tilskud under projekterne modregnes i henlæggelsen på udbetalingstidspunktet. Afskrivninger Materielle anlægsaktiver afskrives over deres forventede brugstid. Afskrivningsperioden er beskrevet under de enkelte anlægsaktiver. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder kursgevinster, renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger og andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Mindre nyanskaffelser 50 år 5 år 1 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab 11

16 Anvendt regnskabspraksis Kapitalandelen i dattervirksomheden indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til nul kr. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance. Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsrapporten fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet. Diverse beholdninger Diverse beholdninger bestående af gaveartikler mv. måles til kostpris på grundlag af FIFO. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for gaveartikler mv. opgøres som anskaffelsespris med tillæg af eventuelle hjemtagelsesomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og investeringsbeviser, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til pensionsforpligtelserb m.v. Hensatte forpligtelser indregnes, når unionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller en faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af unionens økonomiske ressourcer. 12

17 Anvendt regnskabspraksis Gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 13

18 Resultatopgørelse for året 1. november oktober / /12 Note Realiseret Budget Realiseret kr. t. kr. A-landshold 1 Indtægter Udgifter Netto-indtægt TV-honorarer 2 Indtægter Udgifter Netto-indtægt Sponsorer 3 Indtægter Resultat af DBU A/S Udgifter Netto-indtægt Tilskud 4 Indtægter Udgifter Netto-indtægt Sekundære indtægter 5 Indtægter Udgifter Netto-indtægt Kapitalafkast 6 Indtægter Udgifter Netto-indtægt Indtægtsskabende aktiviteter i alt

19 Resultatopgørelse for året 1. november oktober 2013 DBU Herre-elitelandshold 2012/ /12 Note Realiseret Budget Realiseret kr. t. kr. U/21-landshold 7 Indtægter Udgifter Netto-udgift U/20-landshold 8 Udgifter Ungdomslandshold inkl. talentudvikling 9 Indtægter Udgifter Netto-udgift DBU herreelite ungdom i alt DBU Kvindefodbold 10 Indtægter Udgifter Netto-udgift DBU Old boys Indtægter Udgifter Netto-udgift DBU Licens 11 Udgifter DBU Bredde 12 Indtægter Udgifter DBU Turneringer 13 Indtægter Udgifter Netto-udgift DBU Uddannelse 14 Indtægter Udgifter Netto-udgift DBU Fair play Udgifter Udgifter i alt ved sportslige aktiviteter

20 Resultatopgørelse for året 1. november oktober 2013 Andre aktiviteter 2012/ /12 Note Realiseret Budget Realiseret kr. t. kr. DBU Administration 15 Indtægter Udgifter Netto-udgift DBU Kommunikation 16 Indtægter Udgifter Netto-udgift DBU IT 17 Indtægter Udgifter Netto-udgift DBU Jura 18 Indtægter Udgifter Netto-udgift Nyanskaffelser/afskrivninger Indtægter Udgifter Netto-udgift Mødevirksomhed 19 Udgifter Tilskud 20 Udgifter Sekundære udgifter 21 Udgifter Særlige projekter og nye tiltag 22 Indtægter Udgifter Netto-udgift Udgifter i alt ved andre aktiviteter Samlede udgiftskrævende aktiviteter Årets resultat

21 Aktiver Balance pr. 31/ pr. pr. Note 31/ / kr. t kr. Anlægsaktiver 23 Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktier Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Diverse beholdninger Diverse tilgodehavender UEFA, Tilgodehavende Hattrick midler Udlån med tilbagebetaling efter mere end 1 år Værdipapirer Periodeafgrænsningsposter Afholdte udekampudgifter Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital 30 Ordinær kapitalkonto Henlæggelser 31 Pensionsfond Hattrick-puljer mv Øvrige henlæggelser Afsatte returkampforpligtelser Henlæggelser i alt Kortfristet fremmedkapital Kreditinstitut Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet fremmedkapital i alt Passiver i alt Leasingforpligtelser 33 Sikkerheder og pantsætninger 34 17

22 Note 1 A-landshold Noter til resultatopgørelse for 2012/ /13 Realiseret Budget kr. t. kr. 2011/12 Landskampe Antal tilskuere Entreindtægt Moms Bandereklamer (netto) TV-honorarer Engagementsum Business-seats Indtægter i alt Arrangementsudgifter FIFA-afgift TV Rettigheder Andre kampudgifter Klubkompensationer Spiller/træner/forsikringer Returkampe og engagementssum Provisioner og andele Udgifter i alt Kampoverskud Overskud EURO Træning/forberedelse Diverse fællesudgifter landskampe Markedsføring Besigtigelse/Ligalandshold Trænerhonorarer m.v Træning/forberedelse i alt Netto-overskud

23 Noter til resultatopgørelse for 2012/ / /12 Realiseret Budget kr. t. kr. Note 2 TV-honorarer Honorarer Andel af honorarer vedr. danmarksturneringen Transmissionsrettigheder Team Danmark Dansk Fodbold Award Overført til Landspokalturneringen og DF DBU's andel Salg af TV-rettigheder til 3. lande TV-honorarer i alt Note 3 Sponsorindtægter Hoved- og tøjsponsorer Sponsorbeløb Do overført til spillerpulje Do modydelser mv Hoved- og tøjsponsorer i alt Resultat af DBU A/S Andre sponsorer Sponsorbeløb Turneringssponsorat, Superligaen Do modydelser og provision Andre sponsorer i alt Sponsorindtægter i alt Note 4 Tilskud Tilskud fra DIF Andel af Danske Spil A/S' overskud m.v Indtægt i alt Aktivitetstilskud Udgifter vedr. Team Danmark Team Danmark, netto Grundtilskud fra UEFA/FIFA UEFA-tilskud FIFA-tilskud Indtægt i alt Tilskud i alt

24 Noter til resultatopgørelse for 2012/ / /12 Realiseret Budget kr. t. kr. Note 5 Sekundære indtægter Spillerpulje Diverse Indtægt i alt Billetsalg A-landskampe ude m.v. Billetsalg inkl. gebyr Billetkøb Billetsalg A-landskampe ude m.v. i alt Sekundære indtægter i alt Note 6 Kapitalafkast Værdipapirer Renteindtægter og kursreguleringer i alt Kurtage m.v Bankrenter m.v. Bankrenter m.v Valutakursavance Øvrige renteindtægter i alt Kapitalafkast netto Note 7 U/21-landshold Kvalifikationskampe og slutrunder Udgifter Entre, TV og bandereklamer Team Danmark UEFA EURO-Pool Kvalifikationskampe og slutrunder i alt Træning/forberedelse Træningskampe og træningsophold Træning/forberedelse i øvrigt Træner Træning/forberedelse i alt U/21-landshold i alt Note 8 U/20-landshold Landskampe/træningsophold Træning/forberedelse Træner U/20-landshold i alt

25 Noter til resultatopgørelse for 2012/ / /12 Realiseret Budget kr. t. kr. Note 9 Ungdomslandshold U/19-landsholdet Landskampe og turneringer UEFA-tilskud Træning/forberedelse Træner U/19-landsholdet i alt U/18-landsholdet Landskampe og turneringer Træning/forberedelse Træner U/18-landsholdet i alt U/17-landsholdet Landskampe og turneringer UEFA-tilskud Træning/forberedelse Træner U/17-landsholdet i alt U/16-landsholdet Landskampe og turneringer Træning/forberedelse Træner U/16-landsholdet i alt Ungdomslandshold i alt Fællesudgifter inkl. Bornholmerpakken Talentudvikling Talentcentre Talentudviklingsstævner Talenttrænerudgifter Talentudvikling i alt Ungdomslandshold i alt

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 INDHOLD Ledelsespåtegning...2 Interne revisorers påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Ledelsesberetning Unionsoplysninger... 5 Beretning... 6 Årsregnskab

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere