NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd"

Transkript

1 NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Årsberetningens og programmets indhold Generelt om NRGi Net s overvågningsprogram Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Adgang til distributionsnettet Kundekontakt Kommunikationsarbejde og identitetsstrategi Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter Regnskabsmæssig adskillelse Krav om habilitet Indgåelse af aftaler Information, gennemførelse og kontrol Afslutning Bilag NRGi Net A/S

3 1 Indledning Elforsyningslovens 20a foreskriver, at transmissions- og netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Bestemmelsen skal medvirke til at sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter. Bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 fastsætter nærmere retningslinjer for, hvad et sådant program for intern overvågning skal indeholde. Ifølge bekendtgørelsen skal NRGi Net A/S offentliggøre en Årsberetning for hvert kalenderår med beskrivelse af programmet. Årsberetningen skal endvidere indeholde en beskrivelse af programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol af programmet. Årsberetningen for kalenderåret skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet senest den 1. juni Årsberetningens og programmets indhold Overvågningsprogrammets indhold Selve programmet for intern overvågning, der er en del af NRGi s kvalitetsstyringssystem, beskriver de foranstaltninger, NRGi Net A/S har truffet for at sikre, at diskriminerende adfærd overfor andre virksomheder og kunder ikke finder sted. Programmet er gældende for NRGi Net A/S og de selskaber, der arbejder for NRGi Net A/S. Programmet fastlægger bl.a. de ansattes specifikke forpligtelser for at opfylde dette mål. Det er regler om, hvilke oplysninger der er fortrolige, og om, at de ansatte i deres kontakt med kunderne ikke må favorisere bestemte kommercielle selskaber eller kundegrupper. Programmet beskriver de punkter, et program for intern overvågning som minimum skal indeholde, jf. 2 stk. 1 i bekendtgørelse nr Punkterne er: Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Adgang til distributionsnettet Kundekontakt Kommunikationsarbejde og identitetsstrategi Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter Regnskabsmæssig adskillelse Krav om habilitet Indgåelse af aftaler med andre virksomheder NRGi Net A/S

4 Derudover beskriver programmet, hvordan der kontrolleres og informeres, hvordan den IO-ansvarlige persons uafhængighed sikres samt om rapporteringen til Energitilsynet. Årsberetningens indhold Årsberetningen, dvs. nærværende dokument, beskriver primært hændelser og tiltag vedr. programmet for intern overvågning, der er sket i kalenderåret. Her beskrives, hvorledes der er ført kontrol med programmet og resultatet heraf, hvordan der er informeret om programmet, tilføjelser og ændringer i programmet siden sidste Årsberetning, beskrivelse af den organisatoriske forankring samt eventuelle klager over diskriminerende adfærd. Årsberetningen redegør endvidere for den udpegede overvågningsansvarliges uafhængighed. Derudover beskrives overvågningsprogrammets punkter i kort form. Sidst i 2009 udgav Energitilsynet en vejledning til Årsberetning om intern overvågning. Nærværende Årsberetning er udarbejdet, så den følger vejledningen i størst mulig omfang. 3 Generelt om NRGi Net s overvågningsprogram har også været et år, hvor der har været en række ændringer i programmet, og hvor informations- og uddannelsesniveauet har været på et relativt højt niveau, da der er kommet en del nye medarbejdere ind i koncernen. Baggrunden for disse aktiviteter skyldes, at der midt i 2011 kom en række ændringer i Elforsyningsloven, der igen udmundede i en ny bekendtgørelse. Denne bekendtgørelse om program for intern overvågning for netvirksomheder udkom den 6. oktober 2011, og medførte nogle ændringer og skærpelser i IOprogrammet. Derudover blev der i NRGi i 2011 gennemført en række organisatoriske ændringer, og en helt ny funktion/afdeling blev oprettet. Den nye funktion var Kundeservice for net, Elsalg og Fiber, som tidligere havde været outsourcet til SydEnergi Afregningsservice A/S. Denne nye afdeling har i fået flere nye medarbejdere. Igennem denne proces har der været fokus på, at reglerne for ikke diskriminerende adfærd er blevet overholdt, også af de nye medarbejdere NRGi Net A/S

5 4 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger NRGi Net A/S skal sikre, at forretningsmæssigt følsomme og fordelagtige oplysninger, som virksomheden modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt jf. Elforsyningslovens 84. Alle medarbejdere, der arbejder med forretningsmæssigt følsomme oplysninger, skal følge de retningslinjer og procedurer, der er opstillet i det interne overvågningsprogram. De følsomme oplysninger NRGi Net A/S har kortlagt de typer af oplysninger, som selskabet modtager og håndterer og vurderet, hvilke der er forretningsmæssigt følsomme. NRGi Net A/S har endvidere vurderet, hvem disse oplysninger kan videregives til under hvilke forhold. Typerne af forretningsmæssigt følsomme oplysninger og deres videregivelse er beskrevet i selve overvågningsprogrammet. Generelt kan det dog siges, at kundespecifikke monopoloplysninger altid betragtes som fortrolige oplysninger og håndteres derefter. Mindst en gang om året bliver personalet, der arbejder med fortrolige oplysninger, orienteret om reglerne, og på sigt vil alle disse medarbejdere også skulle underskrive en elektronisk medarbejdererklæring. Ved underskrift af erklæringen forpligtiger medarbejderne sig til at efterleve reglerne i det interne overvågningsprogram. Outsourcede funktioner NRGi Net A/S har outsourcet en række funktioner til andre selskaber. Nogle af disse selskaber håndterer data for NRGi Net A/S, som er forretningsmæssigt følsomme, eller på vegne af NRGi Net A/S har direkte kundekontakt. For at sikre at disse selskaber håndterer de forretningsmæssigt følsomme oplysninger korrekt, er der indført et afsnit i samarbejdskontrakterne, der siger, at de skal følge reglerne for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd. Derudover er de outsourcede funktioner, både koncern-interne og eksterne, underlagt NRGi Net A/S kvalitetsstyringssystem. Dette betyder, at de mindst en gang om året auditeres. Der vil blive stillet krav om, at de afgrænses adgang til følsomme data, så det kun er personer, der arbejder for NRGi Net A/S, der har adgang til disse data. De væsentligste outsourcede funktioner, der er berørt af det interne overvågningsprogram, er følgende: Kundeafregning og kundeservice Planlægning og projektering af elnettet Hjemtagning og håndtering af målerdata Inkasso, regnskab og budget IT NRGi Net A/S

6 5 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, er oplysninger, som koncerninterne samt eksterne selskaber eventuelt kan drage fordel af ved at få kendskab til før andre selskaber. Disse oplysninger skal holdes til en så lille kreds som muligt, og afgrænses ITmæssigt de steder, hvor dette er muligt. De fordelagtige oplysninger Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger kan f.eks. være oplysninger i kontrakter og aftaler, det kan være oplysninger om ikke offentliggjorte planer så som strategi- og udbygningsplaner m.v. En nærmere beskrivelse af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger og deres håndtering er beskrevet i selve overvågningsprogrammet. Som med de følsomme oplysninger, skal personalet, der håndterer forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, også informeres om reglerne og sættes ind i dem mindst en gang om året samt på sigt underskrive en medarbejdererklæring. IT-mæssig afgrænsning af følsomme og fordelagtige data Adgangen til data i NRGi s systemer er styret ved brugerlogon, hvor der skal indtastes password. Via denne logon bestemmes det, hvilke rettigheder den enkelte bruger har til de forskellige systemer. Rettighederne, den enkelte medarbejder har, passer til medarbejderens arbejdsfunktion, og defineres af nærmeste leder. I 2010 og 2011 blev der for NRGi Net A/S udarbejdet en IT-sikkerhedspolitik. Denne IT-sikkerhedspolitik er en integreret del af NRGi Net A/S eksisterende KSsystem. I tråd med den nye IT-sikkerhedspolitik blev alle medarbejderes adgang til IT- systemerne gennemgået, og de steder rettighederne ikke passede, blev de rettet til. I blev denne IT-sikkerhedspolitik opgraderet til, at den nu gælder for hele NRGi-koncernen. 6 Adgang til distributionsnettet Ifølge bekendtgørelse om etablering af program for intern overvågning skal NRGi Net A/S sikre, at adgang til nettet ikke sker på diskriminerende vilkår. Dette er gældende i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere, vedligeholdelse af nettet samt i forbindelse med udbygning af nettet. Tilslutning til nettet Tilslutning til NRGi Net A/S distributionsnet udføres efter NRGi Net A/S Netbenyttelsesaftale og Tilslutningsbestemmelser, der er udarbejdet i henhold til Dansk Energi Net s vejledende bestemmelser, som er forelagt Energitilsynet. NRGi Net A/S gældende Netbenyttelsesaftale og Tilslutningsbestemmelser kan findes på NRGi Net A/S hjemmeside NRGi Net A/S

7 Vedligehold og eftersyn af nettet Vedligeholdelse og eftersyn af nettet sker som minimum efter Stærkstrømbekendtgørelsens retningslinjer og procedurer udarbejdet af NRGi Net A/S. Det er Driftsafdelingen i NRGi Net A/S, der sikrer, at vedligeholdelsesniveauet er tilfredsstillende og ensartet for nettet, og at eftersyn udføres korrekt og dokumenteres. Udbygning af nettet Udbygning af nettet sker, så der opnås størst mulig leveringssikkerhed for kunderne, at kunderne kan få leveret den mængde effekt, som de har behov for samt at alle kunder kan blive tilsluttet nettet inden for en rimelig frist. Outsourcing af funktioner NRGi Net A/S har outsourcet alle væsentlige opgaver vedr. tilslutning, udbygning og reinvestering til NRGi Netservice A/S. Selskabet udfører opgaverne efter retningslinjer udstukket af NRGi Net A/S efter et fælles kvalitetsstyringssystem samt i henhold til en samarbejdskontrakt, der oplyser om ikke diskriminerende adfærd. Kvalitetsmål i KS-systemet er med til at sikre, at tilslutning af kunder og udbygning af nettet sker ensartet og uden diskriminering. Funktionerne auditeres løbende og eventuelle afvigelser tilrettes hurtigt. Et tegn på, at vedligehold og udbygning af nettet udføres tilfredsstillende, viser sig ved, at NRGi Net A/S i Energitilsynets benchmark af netselskaberne ligger væsentligt under den opsatte tærskelværdi for leveringssikkerhed. Forhold vedrørende adgang til distributionsnettet har i ikke ændret sig nævneværdigt. 7 Kundekontakt Der må i kundekontakten ikke ske favorisering af bestemte selskaber. Hverken koncern-interne eller koncern-eksterne selskaber. Dette er gældende for både mundtlig kontakt og skriftlig kontakt. Kundekontakt og informationsudsendelse De medarbejdere ved NRGi, der har daglig kundekontakt, er indforstået med disse regler og efterlever dem også. NRGi Net A/S har dog outsourcet alle væsentlige opgaver med kundekontakt til NRGi Netservice A/S. Dette selskab er kontraktligt forpligtet til at følge programmet til sikring af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S

8 Hjemtagning af kundefronten I efteråret 2010 blev der taget den stratetiske beslutning, at man ville tage Kundefronten hjem til NRGi igen, og at denne skulle placeres i Infrastruktur divisionen. Dette betød, at Kundefronten ved SydEnergi Afregning A/S gradvis over 2011 blev afviklet, mens en ny blev opbygget ved NRGi. Ved udgangen af 2011 var hele Kundefronten taget hjem. Igennem denne proces og videre i året sikrede man sig, at reglerne i IOprogrammet blev overholdt, og at alle de nye medarbejdere blev uddannet i IOprogrammet. 8 Kommunikationsarbejde og identitetsstrategi Det skal sikres, at netvirksomheden i sit kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategier (markedsføring/branding) ikke skaber uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet, jf. 20 b i lov om elforsyning. Der må ikke ske en sammenblanding af den kommunikation, der kommer fra NRGi Net A/S og elhandelsvirksomheden. Dette er et nyt punkt i IO-programmet, som er blevet tilføjet i 2011, og er nærmere defineret i den nye bekendtgørelse. NRGi s kommunikations- og markedsføringsmedarbejdere er i 2011 og igen i blevet informeret om disse nye regler. Hjemmeside NRGi Net A/S har egen hjemmeside, og denne side er renset for information af kommerciel karakter, og der optræder derfor kun informationer på hjemmesiden, der har NRGi Net A/S, som afsender. Hjemmesidens adresse er og denne hjemmeside finder man som officiel web-adresse på materiale udsendt fra NRGi Net A/S. NRGi Net skal sikre retlig og faktisk råderet over sin hjemmeside og oplysninger, som netvirksomheden lader andre uden for netvirksomheden anvende. Derfor er det også NRGi Net A/S direktør og den IO-ansvarlige, der definerer og godkender indholdet på hjemmesiden. 9 Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter NRGi Net A/S er en selvstændig enhed i NRGi-koncernen. Alle aktiviteter, der ikke relaterer sig til NRGi Net A/S bevilling, er ligeledes udskilt i separate enheder jf. Elforsyningsloven NRGi Net A/S

9 NRGi Net A/S har dog en række mindre sideordnede aktiviteter inden for følgende områder: Driftsovervågning af gadelys og signalanlæg Driftsovervågning af fibernet Kabelfejlfinding for 3. part Driftsledelse for 3. part Lejeindtægter Udførelse og vedligehold af stikledninger Salg af el fra biogasanlæg Indtægter for de sideordnede aktiviteter i ligger under 1 % af NRGi Net A/S samlede omsætning og overholder derfor Elforsyningslovens grænse på max 5 %. Det er direktøren, der sammen med regnskabsfunktionen sikrer, at Elforsyningslovens grænse på 5 % for sideordnede aktiviteter til stadighed overholdes. Koncerndiagram for NRGi-koncernen pr. 31. december kan ses i Bilag Regnskabsmæssig adskillelse NRGi Net A/S har som selvstændigt selskab eget regnskab og er bundet af en myndighedsbestemt indtægtsramme, og selskabets priser holder sig indenfor denne. NRGi Net A/S har kun bevilling til at drive netselskab, ikke transmissionsselskab. Den regnskabsmæssige adskillelse i koncernen er primært sket i form af individuelle bogføringskredse for de enkelte koncernselskaber. Omkostninger til koncernens fællesfunktioner fordeles på de enkelte selskaber ud fra, hvor meget selskabet belaster de enkelte funktioner. Der er i løbet af ikke sket væsentlige ændringer i ovenstående forhold. 11 Krav om habilitet NRGi Net A/S havde pr. 31. december ca forbrugere, og er således omfattet af Elforsyningslovens 45 omkring ledelsesmæssig adskillelse til elhandels- og produktionsvirksomheder. I NRGi-koncernen forefindes der ingen el-produktionsvirksomhed. Der er i løbet af ikke sket ændringer i disse forhold. Der har dog været valg til repræsentantskabet i NRGi a.m.b.a., som har medført en ny sammensætning af bestyrelsen i NRGi a.m.b.a. og NRGi Net A/S. Ledelsen, herunder NRGi Net A/S

10 bestyrelsesmedlemmer, direktør, driftsleder og netchef i NRGi Net A/S opfylder fortsat reglerne i Elforsyningsloven vedr. den ledelsesmæssige adskillelse. Persongalleriet for a.m.b.a.-, net- og elhandelsselskab i NRGi pr kan ses i nedenstående skema. Heri fremgår navne på selskabernes ledelse og bestyrelse. Net- og elhandelsselskabet er en del af Infrastruktur-divisionen. Selskab Bestyrelse Direktion NRGi a.m.b.a. Søren Egge Rasmussen (fm) Jens Myrup Pedersen Jens Bak-Andersen Ulrik Kragh Aage Højbjerg Hans Pedersen Elsebeth Terkelsen Dirk Vandekerckhove Christine Viemose Morten Wind Andersen Ole Leth Frisenvad Adm. Dir. Søren Sørensen NRGi Net A/S Søren Sørensen (fm) Dirk Vandekerckhove Jens Myrup Pedersen Helle Trap Friis Dir. Søren Risager NRGi Elsalg A/S Jette A. Jensen (fm) Ole Svenningsen Jørn Zielke Dir. Jørn Zielke 12 Indgåelse af aftaler Alle aftaler, der er indgået mellem NRGi Net A/S og andre selskaber, foreligger altid i skriftlig form på aftaletidspunktet, hvilket Elforsyningslovens 46 foreskriver. Alle aftalerne, dvs. aftaler indgået med såvel koncernforbundne selskaber som koncerneksterne selskaber indgås på markedsvilkår, således at der ikke sker krydssubsidiering mellem monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter NRGi Net A/S

11 At aftaler og priser er på markedsvilkår afdækkes ved, at større nyanlægsopgaver og indkøb jævnligt kommer i udbud, og at kostpriser jævnligt sammenholdes med ydelser af samme type fra andre brancher. Koncerninterne aftaler For så vidt angår de områder, hvor NRGi Net A/S trækker på de fælles afdelinger i koncernen, betaler netselskabet kun den andel af de samlede omkostninger, som netselskabet belaster de fælles afdelinger med. Med de øvrige selskaber har NRGi Net A/S indgået kontrakter, der beskriver opgavernes omfang og til hvilke priser, disse afregnes. NRGi Net A/S har aftaler med følgende koncerninterne selskaber: NRGi Netservice A/S o Installation og Måledata o Dokumentation og GIS o Planlægning og Projektering o Kundeservice o KS funktion o IT EL:CON El-anlæg A/S o Eftersyn og vedligehold o Vagtordning og fejlretning o Nyanlæg NRGi Administration A/S o Regnskab, budget og løn o Inkasso og kundehåndtering o HR og kommunikation o Koncernaftale (Reception, kantine, bygningsdrift, bestyrelse og repræsentantskab m.v.) NRGi Energibesparelser A/S o Energi-rådgivning til privatkunder i begrænset omfang o Indkøb af energibesparelser o Indberetning af energibesparelser, som er pålagt NRGi Net A/S NRGi Lokalvarme A/S o Vagtordning NRGi Fibernet A/S o Driftsovervågning NRGi Elsalg A/S o Indkøb af el til nettab De fleste af ovenstående aftaler bliver fornyet/genforhandlet en gang om året, så de afspejler det aktuelle marked NRGi Net A/S

12 Der kom to nye aftaler i løbet af 2011, begge med NRGi Netservice A/S. Den ene vedr. Kundeservice, da denne funktion blev taget hjem fra SydEnergi Afregningsservice A/S. Den anden var vedr. IT drift, da denne funktion blev flyttet fra NRGi Administration A/S til NRGi Netservice A/S. Begge disse aftaler er stadig gældende i. I er den tidligere aftale med NRGi Rådgivning A/S vedrørende energirådgivning til kunderne flyttet over til selskabet NRGi Energibesparelser A/S, som er det selskab, der på NRGi Net A/S vegne står for indkøb af energibesparelser. Koncerneksterne aftaler NRGi Net A/S har skriftlige kontrakter med samtlige væsentlige eksterne leverandører og samarbejdspartnere, og heri beskrives opgavernes omfang og til hvilke priser, disse afregnes. Energitilsynets kontrol af de koncerninterne aftaler Energitilsynet udtrak i 2010 NRGi Net A/S til kontrol på en række af de koncerninterne aftaler. De ønskede aftaler samt uddybende dokumentation blev fremsendt til Energitilsynet. I løbet af 2011 har Energitilsynet gennemført en grundig undersøgelse af de fremsendte aftaler. Undersøgelsen resulterede i, at Energitilsynet godkendte de gennemgåede aftaler uden, at NRGi Net A/S skulle udføre nogle ændringer. I er NRGi Net A/S ikke blevet udtaget til kontrol af selskabets aftaler, hvilket NRGi Net A/S tolker som, at Energitilsynet er tilfreds med den måde, selskabets aftaler er udført på. 13 Information, gennemførelse og kontrol Det er NRGi Net A/S, der direkte er underlagt reglerne for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd. Derfor er det også NRGi Net A/S, der sikrer at programmet gennemføres, at der informeres og at der følges op på programmet. Direktøren for NRGi Net A/S er den ansvarlige for, at ovenstående ting sker, og til at forestå dette arbejde har direktøren udpeget en IO-ansvarlig. Den IO-ansvarliges uafhængighed Den IO-ansvarlige ved NRGi Net A/S var gennem hele Forsyningschef Leif Guldberg. I henhold til Elforsyningslovens 20a, stk. 2 og 3 skal det beskrives, hvordan den IO-ansvarliges uafhængighed sikres. Ved NRGi Net A/S sikres den IO-ansvarliges uafhængighed ved, at denne person arbejder af sin tid for NRGi Net A/S, og at det fremgår af medarbejderens arbejdsopgavebeskrivelse, at der kun må arbejdes for NRGi Net A/S NRGi Net A/S

13 Den IO-ansvarlige skal være ansat i en stabsfunktion og ikke indgå i kommercielle aktiviteter. For at den IO-ansvarlige kan udføre sin funktion, skal denne have uhindret adgang til alle nødvendige oplysninger i virksomheden og tilknyttede virksomheder. Dette har i ikke været et problem. Gennemførelse og information Som et led i gennemførelsen og for at forankre programmet for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd i organisationen, er der i blevet informeret om programmet på følgende måde: På NRGi s intranet På fire afdelingsmøder i NRGi Infrastruktur divisionen Løbende undervisning af de nye ansatte i Kundeservice Nye medarbejdere i NRGi bliver informeret om programmet ved ansættelse, som beskrevet i KS-systemet. Alle i NRGi, som overvågningsprogrammet berører, skal informeres om programmet mindst en gang om året, hvilket sker på informations- eller afdelingsmøder, og de skal sætte sig ind i de regler, som programmet beskriver. Som en hjælp til at kontrollere om dette sker, arbejdes der på at udvikle et ITsystem, der kan registrere, om den enkelte medarbejder har læst dokumentet, der beskriver NRGi Net A/S program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd. Derudover er der indført i en række medarbejderes stillingsbeskrivelser, at de er forpligtiget til at efterleve det interne overvågningsprogram. Punktet tages op en gang om året med den enkelte medarbejder ved den årlige MU-samtale. Denne fremgangsmåde er blevet indført i flere af Infrastruktur divisionens afdelinger. Overvågningsgruppe Overvågningsgruppen består af ledere fra de afdelinger og selskaber, der er underlagt den interne overvågning. Denne gruppe skal følge det interne overvågningsprogram med henblik på at indsamle erfaringer og evaluere programmet, således at det løbende kan blive justeret i takt med de erfaringer, som NRGi Net A/S og resten af organisationen gør sig. Derudover skal overvågningsgruppen være med til at sikre en organisatorisk forankring af ikke diskriminerende adfærd. I løbet af blev overvågningsgruppens sammensætning tilpasset den nye divisionsstruktur. Der blev i årets løb afholdt to møder i gruppen, et for lederne på NRGi s adresse på Dusager, Århus N., og et tilsvarende møde for lederne på NRGi s adresse på Bjerrevej i Horsens. Det er planen, at der fremover holdes 1-2 møder om året i denne overvågningsgruppe. Kontrol En direkte kontrol af overvågningsprogrammet er, at det er underlagt selskabets kvalitetsstyringssystem. Dette indebærer bl.a., at området mindst en gang om NRGi Net A/S

14 året udsættes for en intern audit, hvor der på stikprøvebasis følges op på, at de beskrevne krav efterleves, både i selskabets egne rækker og hos de enheder, som funktionerne er outsourcet til. Hertil kommer, at KS-systemet 1 gang om året udsættes for en ekstern audit, hvor det certificerende organ Dansk Standard stikprøvevis følger op på, at de beskrevne krav efterleves. Endvidere er alle dokumenter i KS-systemet underlagt krav om, at dokumenterne mindst en gang om året gennemgås for aktualitet og relevans. Dette er derfor også gældende for overvågningsprogrammet. Audit I gennemgik NRGi Net A/S overvågningsprogram (KSP-N-021) fem interne audits. Der er foretaget en ekstern audit, hvor der er stillet følgende forbedringsforslag: Intern overvågning: Det bør tydeliggøres, hvem og hvor mange der skal godkendes til fortrolige oplysninger, hvem (eller medarbejdergrupper), der skal underskrive fortrolighedserklæring (evt. punkt i medarbejdersamtaleskema). Fra de interne audits skal nævnes: Den 22/6 blev Kundeservice auditeret. Jesper Pedersen Langvad har kørt undervisning i afdelingen ad flere omgange. Det er aftalt med Jesper Pedersen Langvad, at han sender nyhedsmails, når der sker ændringer i lovgivningen. Når der kommer nye medarbejdere, indkalder afdelingen Jesper Pedersen Langvad til undervisning. Opgaven overtages fremadrettet af Leif Guldberg. Den 14/8 blev Data auditeret. Der er ikke afholdt info om ikke diskriminerende adfærd i nogen tid. Det planlægges at indkalde Jesper Pedersen Langvad til at afholde et opdateringskursus inden for den nærmeste fremtid. Leif Guldberg indkalder til mødet i stedet for Jesper Pedersen Langvad. Den 30/8 blev driftsafdelingen i NRGi Netservice auditeret. Auditten forløb tilfredsstillende. Kvalitetsledelsessystemet er godt beskrevet og anvendes aktivt i hverdagen. Der er ikke konstateret forbedringsforslag eller afvigelser. Den 30/8 blev IT Drift auditeret. Medarbejdere er ikke informeret om ikke diskriminerende adfærd. IO-ansvarlig gennemgår procedurer og konsekvens for ledelse samt medarbejdere ved førstkommende lejlighed. Den 10/12 blev Projektering og dokumentation af el og varme (Elafdelingen) auditeret. Det blev oplyst, at Leif Guldberg i efteråret orienterede om ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S

15 14 Afslutning Som tidligere skrevet i denne Årsberetning, så har været et aktivt år, hvad angår NRGi Net A/S IO-program. Dette skyldes primært dannelsen i 2011 af den nye divisionsstruktur og opbygningen af en ny Kundefront. Året var derfor præget af meget information om IO-programmet og uddannelse af de nye medarbejdere og ledere. Gennem disse aktiviteter blev det sikret, at reglerne i IO-programmet blev forankret i de nye enheder. For kan det oplyses, at NRGi Net A/S gennem Energitilsynet har modtaget 1 klage vedrørende diskriminerende adfærd dateret den 17. oktober, og NRGi Net A/S har besvaret denne klage pr. brev, ligeledes til Energitilsynet, den 2. november. Ellers er der ikke registreret større uhensigtsmæssigheder ved programmet for intern overvågning. Derfor er det NRGi Net A/S opfattelse, at virksomheden til stadighed opfylder kravene om ikke diskriminerende adfærd beskrevet i bekendtgørelse nr Århus den 30. maj 2013 Søren Risager Direktør Leif Guldberg IO-ansvarlig NRGi Net A/S

16 15 Bilag Bilag 1. Koncerndiagram for NRGi-koncernen pr. 31. december. NRGi Administration A/S Divisioner NRGi Elsalg A/S NRGi Fibernet A/S NRGi Lokalvarme A/S NRGi Rådgivning Holding A/S NRGi Udvikling A/S NRGi Net A/S 100% NRGi Netservice A/S EL:CON Gruppen A/S 13,65% Waoo A/S 14,56 % Nianet A/S 100% Kuben Management A/S 100% NRGi Energibesparelser A/S 55% EBAS 100% Kuben Byfornyelse Danmark A/S 10,91% Netsam Scada A/S Infrastruktur Rådgivning Installation Produktsalg Koncern NRGi a.m.b.a TTS A/S TTS Sverige AB EL:CON Århus A/S Lockon Veksø Stadtraumgestaltung Gmbh Tysklend EL:CON Innovation A/S 93 % Veksø-Lampas Holding A/S Veksø A/S Veksø Steeet Design, Ltd England EL:CON Middelfart A/S 55,8 % Gudenaacentralen A.m.b.a. VT East SIA, Letland EL:CON Sjælland A/S 51 % EMT Nordic A/S VEKSØ AB EL:CON Grenaa A/S EL:CON El-anlæg A/S 49,9 % Wupti.com EL:CON Agerkilde A/S 44,21 % Havvind Århus Bugt 5,10 % Clever A/S 23,1 % Energi Danmark A/S 34,05 % Ryhavevej 50 A/S 18,8 % INCUBA A/S 3,3 % Horsens & Frinds A/S NRGi Net A/S

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 24. maj 2012 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Årsberetning 2010 for Intern overvågning

Årsberetning 2010 for Intern overvågning Næstved den 27. maj 2011 Årsberetning 2010 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en ny håndbog indeholdende et tilrettet

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2013 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S Årsberetning for intern overvågning 2014 Marts 2015 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 5 4 Foretagne kontroller 6

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING. EnergiMidt Net A/S

PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING. EnergiMidt Net A/S PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING EnergiMidt Net A/S ÅRSBERETNING 2012 Indhold 0. Forord... 1 1. Hvem er EnergiMidt... 1 1.1. Netselskabet... 1 1.2. Koncerninterne selskaber... 1 1.3. Netselskabets økonomiske

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

NRGi s rødder. Et tilbageblik på personer og episoder i NRGi s historie

NRGi s rødder. Et tilbageblik på personer og episoder i NRGi s historie NRGi s rødder Et tilbageblik på personer og episoder i NRGi s historie Milepæle i historien Kronologisk oversigt Årstal Elsektoren NRGi 1882 Første elektricitetsværk i New York 1891 Første danske offentlige

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning April 2015 Program for intern oven ågning Cvr. Nr. 3158 2083 Bornholm Vand AIS Program for intern overvågning Årsberetning 2014 rersyning BORNHOLMS i Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 Indhold Bornhol,,,s

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 1.1 "Ledelseserklæring" 2 1.2 Omfattede selskaber 3 1.2.1 Beskrivelse af de omfattede virksomheder 4 2 Overvågningsansvarlig 5 3 Overordnet politik

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Arsberetning for 2011

Arsberetning for 2011 Midtfyns Vandforsyn i ng A.m. b.a. I nternt overvåg n i ngsprog ram efter vandsektorloven Arsberetning for 2011 GVR-NR. 53 85 7418 Indholdsfortegnelse t. Overvågningsprogrammets ledelseserklæring...3 7.1,.

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning 2012

Årsberetning Intern Overvågning 2012 Udarbejdet af Godkendt af Henrik Juhl Nielsen John Hartvig Mølgaard Dato:30. april 2013 Dato: 30. april 2013 S13-4770 / D13-25247 / 3.0 Side 2 af 6 Indledning Lovgrundlag Denne årsberetning er udarbejdet

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Forsyningssekretariatet, april 2010 2 Indhold 1 Indledning 4 2 Det interne overvågningsprogram 6 2.1 Forholdsregler ved indgåelse af aftaler

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere