NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd"

Transkript

1 NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Årsberetningens og programmets indhold Generelt om NRGi Net s overvågningsprogram Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Adgang til distributionsnettet Kundekontakt Kommunikationsarbejde og identitetsstrategi Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter Regnskabsmæssig adskillelse Krav om habilitet Indgåelse af aftaler Information, gennemførelse og kontrol Afslutning Bilag NRGi Net A/S

3 1 Indledning Elforsyningslovens 20a foreskriver, at transmissions- og netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Bestemmelsen skal medvirke til at sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter. Bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 fastsætter nærmere retningslinjer for, hvad et sådant program for intern overvågning skal indeholde. Ifølge bekendtgørelsen skal NRGi Net A/S offentliggøre en Årsberetning for hvert kalenderår med beskrivelse af programmet. Årsberetningen skal endvidere indeholde en beskrivelse af programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol af programmet. Årsberetningen for kalenderåret skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet senest den 1. juni Årsberetningens og programmets indhold Overvågningsprogrammets indhold Selve programmet for intern overvågning, der er en del af NRGi s kvalitetsstyringssystem, beskriver de foranstaltninger, NRGi Net A/S har truffet for at sikre, at diskriminerende adfærd overfor andre virksomheder og kunder ikke finder sted. Programmet er gældende for NRGi Net A/S og de selskaber, der arbejder for NRGi Net A/S. Programmet fastlægger bl.a. de ansattes specifikke forpligtelser for at opfylde dette mål. Det er regler om, hvilke oplysninger der er fortrolige, og om, at de ansatte i deres kontakt med kunderne ikke må favorisere bestemte kommercielle selskaber eller kundegrupper. Programmet beskriver de punkter, et program for intern overvågning som minimum skal indeholde, jf. 2 stk. 1 i bekendtgørelse nr Punkterne er: Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Adgang til distributionsnettet Kundekontakt Kommunikationsarbejde og identitetsstrategi Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter Regnskabsmæssig adskillelse Krav om habilitet Indgåelse af aftaler med andre virksomheder NRGi Net A/S

4 Derudover beskriver programmet, hvordan der kontrolleres og informeres, hvordan den IO-ansvarlige persons uafhængighed sikres samt om rapporteringen til Energitilsynet. Årsberetningens indhold Årsberetningen, dvs. nærværende dokument, beskriver primært hændelser og tiltag vedr. programmet for intern overvågning, der er sket i kalenderåret. Her beskrives, hvorledes der er ført kontrol med programmet og resultatet heraf, hvordan der er informeret om programmet, tilføjelser og ændringer i programmet siden sidste Årsberetning, beskrivelse af den organisatoriske forankring samt eventuelle klager over diskriminerende adfærd. Årsberetningen redegør endvidere for den udpegede overvågningsansvarliges uafhængighed. Derudover beskrives overvågningsprogrammets punkter i kort form. Sidst i 2009 udgav Energitilsynet en vejledning til Årsberetning om intern overvågning. Nærværende Årsberetning er udarbejdet, så den følger vejledningen i størst mulig omfang. 3 Generelt om NRGi Net s overvågningsprogram har også været et år, hvor der har været en række ændringer i programmet, og hvor informations- og uddannelsesniveauet har været på et relativt højt niveau, da der er kommet en del nye medarbejdere ind i koncernen. Baggrunden for disse aktiviteter skyldes, at der midt i 2011 kom en række ændringer i Elforsyningsloven, der igen udmundede i en ny bekendtgørelse. Denne bekendtgørelse om program for intern overvågning for netvirksomheder udkom den 6. oktober 2011, og medførte nogle ændringer og skærpelser i IOprogrammet. Derudover blev der i NRGi i 2011 gennemført en række organisatoriske ændringer, og en helt ny funktion/afdeling blev oprettet. Den nye funktion var Kundeservice for net, Elsalg og Fiber, som tidligere havde været outsourcet til SydEnergi Afregningsservice A/S. Denne nye afdeling har i fået flere nye medarbejdere. Igennem denne proces har der været fokus på, at reglerne for ikke diskriminerende adfærd er blevet overholdt, også af de nye medarbejdere NRGi Net A/S

5 4 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger NRGi Net A/S skal sikre, at forretningsmæssigt følsomme og fordelagtige oplysninger, som virksomheden modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt jf. Elforsyningslovens 84. Alle medarbejdere, der arbejder med forretningsmæssigt følsomme oplysninger, skal følge de retningslinjer og procedurer, der er opstillet i det interne overvågningsprogram. De følsomme oplysninger NRGi Net A/S har kortlagt de typer af oplysninger, som selskabet modtager og håndterer og vurderet, hvilke der er forretningsmæssigt følsomme. NRGi Net A/S har endvidere vurderet, hvem disse oplysninger kan videregives til under hvilke forhold. Typerne af forretningsmæssigt følsomme oplysninger og deres videregivelse er beskrevet i selve overvågningsprogrammet. Generelt kan det dog siges, at kundespecifikke monopoloplysninger altid betragtes som fortrolige oplysninger og håndteres derefter. Mindst en gang om året bliver personalet, der arbejder med fortrolige oplysninger, orienteret om reglerne, og på sigt vil alle disse medarbejdere også skulle underskrive en elektronisk medarbejdererklæring. Ved underskrift af erklæringen forpligtiger medarbejderne sig til at efterleve reglerne i det interne overvågningsprogram. Outsourcede funktioner NRGi Net A/S har outsourcet en række funktioner til andre selskaber. Nogle af disse selskaber håndterer data for NRGi Net A/S, som er forretningsmæssigt følsomme, eller på vegne af NRGi Net A/S har direkte kundekontakt. For at sikre at disse selskaber håndterer de forretningsmæssigt følsomme oplysninger korrekt, er der indført et afsnit i samarbejdskontrakterne, der siger, at de skal følge reglerne for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd. Derudover er de outsourcede funktioner, både koncern-interne og eksterne, underlagt NRGi Net A/S kvalitetsstyringssystem. Dette betyder, at de mindst en gang om året auditeres. Der vil blive stillet krav om, at de afgrænses adgang til følsomme data, så det kun er personer, der arbejder for NRGi Net A/S, der har adgang til disse data. De væsentligste outsourcede funktioner, der er berørt af det interne overvågningsprogram, er følgende: Kundeafregning og kundeservice Planlægning og projektering af elnettet Hjemtagning og håndtering af målerdata Inkasso, regnskab og budget IT NRGi Net A/S

6 5 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, er oplysninger, som koncerninterne samt eksterne selskaber eventuelt kan drage fordel af ved at få kendskab til før andre selskaber. Disse oplysninger skal holdes til en så lille kreds som muligt, og afgrænses ITmæssigt de steder, hvor dette er muligt. De fordelagtige oplysninger Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger kan f.eks. være oplysninger i kontrakter og aftaler, det kan være oplysninger om ikke offentliggjorte planer så som strategi- og udbygningsplaner m.v. En nærmere beskrivelse af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger og deres håndtering er beskrevet i selve overvågningsprogrammet. Som med de følsomme oplysninger, skal personalet, der håndterer forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, også informeres om reglerne og sættes ind i dem mindst en gang om året samt på sigt underskrive en medarbejdererklæring. IT-mæssig afgrænsning af følsomme og fordelagtige data Adgangen til data i NRGi s systemer er styret ved brugerlogon, hvor der skal indtastes password. Via denne logon bestemmes det, hvilke rettigheder den enkelte bruger har til de forskellige systemer. Rettighederne, den enkelte medarbejder har, passer til medarbejderens arbejdsfunktion, og defineres af nærmeste leder. I 2010 og 2011 blev der for NRGi Net A/S udarbejdet en IT-sikkerhedspolitik. Denne IT-sikkerhedspolitik er en integreret del af NRGi Net A/S eksisterende KSsystem. I tråd med den nye IT-sikkerhedspolitik blev alle medarbejderes adgang til IT- systemerne gennemgået, og de steder rettighederne ikke passede, blev de rettet til. I blev denne IT-sikkerhedspolitik opgraderet til, at den nu gælder for hele NRGi-koncernen. 6 Adgang til distributionsnettet Ifølge bekendtgørelse om etablering af program for intern overvågning skal NRGi Net A/S sikre, at adgang til nettet ikke sker på diskriminerende vilkår. Dette er gældende i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere, vedligeholdelse af nettet samt i forbindelse med udbygning af nettet. Tilslutning til nettet Tilslutning til NRGi Net A/S distributionsnet udføres efter NRGi Net A/S Netbenyttelsesaftale og Tilslutningsbestemmelser, der er udarbejdet i henhold til Dansk Energi Net s vejledende bestemmelser, som er forelagt Energitilsynet. NRGi Net A/S gældende Netbenyttelsesaftale og Tilslutningsbestemmelser kan findes på NRGi Net A/S hjemmeside NRGi Net A/S

7 Vedligehold og eftersyn af nettet Vedligeholdelse og eftersyn af nettet sker som minimum efter Stærkstrømbekendtgørelsens retningslinjer og procedurer udarbejdet af NRGi Net A/S. Det er Driftsafdelingen i NRGi Net A/S, der sikrer, at vedligeholdelsesniveauet er tilfredsstillende og ensartet for nettet, og at eftersyn udføres korrekt og dokumenteres. Udbygning af nettet Udbygning af nettet sker, så der opnås størst mulig leveringssikkerhed for kunderne, at kunderne kan få leveret den mængde effekt, som de har behov for samt at alle kunder kan blive tilsluttet nettet inden for en rimelig frist. Outsourcing af funktioner NRGi Net A/S har outsourcet alle væsentlige opgaver vedr. tilslutning, udbygning og reinvestering til NRGi Netservice A/S. Selskabet udfører opgaverne efter retningslinjer udstukket af NRGi Net A/S efter et fælles kvalitetsstyringssystem samt i henhold til en samarbejdskontrakt, der oplyser om ikke diskriminerende adfærd. Kvalitetsmål i KS-systemet er med til at sikre, at tilslutning af kunder og udbygning af nettet sker ensartet og uden diskriminering. Funktionerne auditeres løbende og eventuelle afvigelser tilrettes hurtigt. Et tegn på, at vedligehold og udbygning af nettet udføres tilfredsstillende, viser sig ved, at NRGi Net A/S i Energitilsynets benchmark af netselskaberne ligger væsentligt under den opsatte tærskelværdi for leveringssikkerhed. Forhold vedrørende adgang til distributionsnettet har i ikke ændret sig nævneværdigt. 7 Kundekontakt Der må i kundekontakten ikke ske favorisering af bestemte selskaber. Hverken koncern-interne eller koncern-eksterne selskaber. Dette er gældende for både mundtlig kontakt og skriftlig kontakt. Kundekontakt og informationsudsendelse De medarbejdere ved NRGi, der har daglig kundekontakt, er indforstået med disse regler og efterlever dem også. NRGi Net A/S har dog outsourcet alle væsentlige opgaver med kundekontakt til NRGi Netservice A/S. Dette selskab er kontraktligt forpligtet til at følge programmet til sikring af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S

8 Hjemtagning af kundefronten I efteråret 2010 blev der taget den stratetiske beslutning, at man ville tage Kundefronten hjem til NRGi igen, og at denne skulle placeres i Infrastruktur divisionen. Dette betød, at Kundefronten ved SydEnergi Afregning A/S gradvis over 2011 blev afviklet, mens en ny blev opbygget ved NRGi. Ved udgangen af 2011 var hele Kundefronten taget hjem. Igennem denne proces og videre i året sikrede man sig, at reglerne i IOprogrammet blev overholdt, og at alle de nye medarbejdere blev uddannet i IOprogrammet. 8 Kommunikationsarbejde og identitetsstrategi Det skal sikres, at netvirksomheden i sit kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategier (markedsføring/branding) ikke skaber uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet, jf. 20 b i lov om elforsyning. Der må ikke ske en sammenblanding af den kommunikation, der kommer fra NRGi Net A/S og elhandelsvirksomheden. Dette er et nyt punkt i IO-programmet, som er blevet tilføjet i 2011, og er nærmere defineret i den nye bekendtgørelse. NRGi s kommunikations- og markedsføringsmedarbejdere er i 2011 og igen i blevet informeret om disse nye regler. Hjemmeside NRGi Net A/S har egen hjemmeside, og denne side er renset for information af kommerciel karakter, og der optræder derfor kun informationer på hjemmesiden, der har NRGi Net A/S, som afsender. Hjemmesidens adresse er og denne hjemmeside finder man som officiel web-adresse på materiale udsendt fra NRGi Net A/S. NRGi Net skal sikre retlig og faktisk råderet over sin hjemmeside og oplysninger, som netvirksomheden lader andre uden for netvirksomheden anvende. Derfor er det også NRGi Net A/S direktør og den IO-ansvarlige, der definerer og godkender indholdet på hjemmesiden. 9 Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter NRGi Net A/S er en selvstændig enhed i NRGi-koncernen. Alle aktiviteter, der ikke relaterer sig til NRGi Net A/S bevilling, er ligeledes udskilt i separate enheder jf. Elforsyningsloven NRGi Net A/S

9 NRGi Net A/S har dog en række mindre sideordnede aktiviteter inden for følgende områder: Driftsovervågning af gadelys og signalanlæg Driftsovervågning af fibernet Kabelfejlfinding for 3. part Driftsledelse for 3. part Lejeindtægter Udførelse og vedligehold af stikledninger Salg af el fra biogasanlæg Indtægter for de sideordnede aktiviteter i ligger under 1 % af NRGi Net A/S samlede omsætning og overholder derfor Elforsyningslovens grænse på max 5 %. Det er direktøren, der sammen med regnskabsfunktionen sikrer, at Elforsyningslovens grænse på 5 % for sideordnede aktiviteter til stadighed overholdes. Koncerndiagram for NRGi-koncernen pr. 31. december kan ses i Bilag Regnskabsmæssig adskillelse NRGi Net A/S har som selvstændigt selskab eget regnskab og er bundet af en myndighedsbestemt indtægtsramme, og selskabets priser holder sig indenfor denne. NRGi Net A/S har kun bevilling til at drive netselskab, ikke transmissionsselskab. Den regnskabsmæssige adskillelse i koncernen er primært sket i form af individuelle bogføringskredse for de enkelte koncernselskaber. Omkostninger til koncernens fællesfunktioner fordeles på de enkelte selskaber ud fra, hvor meget selskabet belaster de enkelte funktioner. Der er i løbet af ikke sket væsentlige ændringer i ovenstående forhold. 11 Krav om habilitet NRGi Net A/S havde pr. 31. december ca forbrugere, og er således omfattet af Elforsyningslovens 45 omkring ledelsesmæssig adskillelse til elhandels- og produktionsvirksomheder. I NRGi-koncernen forefindes der ingen el-produktionsvirksomhed. Der er i løbet af ikke sket ændringer i disse forhold. Der har dog været valg til repræsentantskabet i NRGi a.m.b.a., som har medført en ny sammensætning af bestyrelsen i NRGi a.m.b.a. og NRGi Net A/S. Ledelsen, herunder NRGi Net A/S

10 bestyrelsesmedlemmer, direktør, driftsleder og netchef i NRGi Net A/S opfylder fortsat reglerne i Elforsyningsloven vedr. den ledelsesmæssige adskillelse. Persongalleriet for a.m.b.a.-, net- og elhandelsselskab i NRGi pr kan ses i nedenstående skema. Heri fremgår navne på selskabernes ledelse og bestyrelse. Net- og elhandelsselskabet er en del af Infrastruktur-divisionen. Selskab Bestyrelse Direktion NRGi a.m.b.a. Søren Egge Rasmussen (fm) Jens Myrup Pedersen Jens Bak-Andersen Ulrik Kragh Aage Højbjerg Hans Pedersen Elsebeth Terkelsen Dirk Vandekerckhove Christine Viemose Morten Wind Andersen Ole Leth Frisenvad Adm. Dir. Søren Sørensen NRGi Net A/S Søren Sørensen (fm) Dirk Vandekerckhove Jens Myrup Pedersen Helle Trap Friis Dir. Søren Risager NRGi Elsalg A/S Jette A. Jensen (fm) Ole Svenningsen Jørn Zielke Dir. Jørn Zielke 12 Indgåelse af aftaler Alle aftaler, der er indgået mellem NRGi Net A/S og andre selskaber, foreligger altid i skriftlig form på aftaletidspunktet, hvilket Elforsyningslovens 46 foreskriver. Alle aftalerne, dvs. aftaler indgået med såvel koncernforbundne selskaber som koncerneksterne selskaber indgås på markedsvilkår, således at der ikke sker krydssubsidiering mellem monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter NRGi Net A/S

11 At aftaler og priser er på markedsvilkår afdækkes ved, at større nyanlægsopgaver og indkøb jævnligt kommer i udbud, og at kostpriser jævnligt sammenholdes med ydelser af samme type fra andre brancher. Koncerninterne aftaler For så vidt angår de områder, hvor NRGi Net A/S trækker på de fælles afdelinger i koncernen, betaler netselskabet kun den andel af de samlede omkostninger, som netselskabet belaster de fælles afdelinger med. Med de øvrige selskaber har NRGi Net A/S indgået kontrakter, der beskriver opgavernes omfang og til hvilke priser, disse afregnes. NRGi Net A/S har aftaler med følgende koncerninterne selskaber: NRGi Netservice A/S o Installation og Måledata o Dokumentation og GIS o Planlægning og Projektering o Kundeservice o KS funktion o IT EL:CON El-anlæg A/S o Eftersyn og vedligehold o Vagtordning og fejlretning o Nyanlæg NRGi Administration A/S o Regnskab, budget og løn o Inkasso og kundehåndtering o HR og kommunikation o Koncernaftale (Reception, kantine, bygningsdrift, bestyrelse og repræsentantskab m.v.) NRGi Energibesparelser A/S o Energi-rådgivning til privatkunder i begrænset omfang o Indkøb af energibesparelser o Indberetning af energibesparelser, som er pålagt NRGi Net A/S NRGi Lokalvarme A/S o Vagtordning NRGi Fibernet A/S o Driftsovervågning NRGi Elsalg A/S o Indkøb af el til nettab De fleste af ovenstående aftaler bliver fornyet/genforhandlet en gang om året, så de afspejler det aktuelle marked NRGi Net A/S

12 Der kom to nye aftaler i løbet af 2011, begge med NRGi Netservice A/S. Den ene vedr. Kundeservice, da denne funktion blev taget hjem fra SydEnergi Afregningsservice A/S. Den anden var vedr. IT drift, da denne funktion blev flyttet fra NRGi Administration A/S til NRGi Netservice A/S. Begge disse aftaler er stadig gældende i. I er den tidligere aftale med NRGi Rådgivning A/S vedrørende energirådgivning til kunderne flyttet over til selskabet NRGi Energibesparelser A/S, som er det selskab, der på NRGi Net A/S vegne står for indkøb af energibesparelser. Koncerneksterne aftaler NRGi Net A/S har skriftlige kontrakter med samtlige væsentlige eksterne leverandører og samarbejdspartnere, og heri beskrives opgavernes omfang og til hvilke priser, disse afregnes. Energitilsynets kontrol af de koncerninterne aftaler Energitilsynet udtrak i 2010 NRGi Net A/S til kontrol på en række af de koncerninterne aftaler. De ønskede aftaler samt uddybende dokumentation blev fremsendt til Energitilsynet. I løbet af 2011 har Energitilsynet gennemført en grundig undersøgelse af de fremsendte aftaler. Undersøgelsen resulterede i, at Energitilsynet godkendte de gennemgåede aftaler uden, at NRGi Net A/S skulle udføre nogle ændringer. I er NRGi Net A/S ikke blevet udtaget til kontrol af selskabets aftaler, hvilket NRGi Net A/S tolker som, at Energitilsynet er tilfreds med den måde, selskabets aftaler er udført på. 13 Information, gennemførelse og kontrol Det er NRGi Net A/S, der direkte er underlagt reglerne for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd. Derfor er det også NRGi Net A/S, der sikrer at programmet gennemføres, at der informeres og at der følges op på programmet. Direktøren for NRGi Net A/S er den ansvarlige for, at ovenstående ting sker, og til at forestå dette arbejde har direktøren udpeget en IO-ansvarlig. Den IO-ansvarliges uafhængighed Den IO-ansvarlige ved NRGi Net A/S var gennem hele Forsyningschef Leif Guldberg. I henhold til Elforsyningslovens 20a, stk. 2 og 3 skal det beskrives, hvordan den IO-ansvarliges uafhængighed sikres. Ved NRGi Net A/S sikres den IO-ansvarliges uafhængighed ved, at denne person arbejder af sin tid for NRGi Net A/S, og at det fremgår af medarbejderens arbejdsopgavebeskrivelse, at der kun må arbejdes for NRGi Net A/S NRGi Net A/S

13 Den IO-ansvarlige skal være ansat i en stabsfunktion og ikke indgå i kommercielle aktiviteter. For at den IO-ansvarlige kan udføre sin funktion, skal denne have uhindret adgang til alle nødvendige oplysninger i virksomheden og tilknyttede virksomheder. Dette har i ikke været et problem. Gennemførelse og information Som et led i gennemførelsen og for at forankre programmet for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd i organisationen, er der i blevet informeret om programmet på følgende måde: På NRGi s intranet På fire afdelingsmøder i NRGi Infrastruktur divisionen Løbende undervisning af de nye ansatte i Kundeservice Nye medarbejdere i NRGi bliver informeret om programmet ved ansættelse, som beskrevet i KS-systemet. Alle i NRGi, som overvågningsprogrammet berører, skal informeres om programmet mindst en gang om året, hvilket sker på informations- eller afdelingsmøder, og de skal sætte sig ind i de regler, som programmet beskriver. Som en hjælp til at kontrollere om dette sker, arbejdes der på at udvikle et ITsystem, der kan registrere, om den enkelte medarbejder har læst dokumentet, der beskriver NRGi Net A/S program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd. Derudover er der indført i en række medarbejderes stillingsbeskrivelser, at de er forpligtiget til at efterleve det interne overvågningsprogram. Punktet tages op en gang om året med den enkelte medarbejder ved den årlige MU-samtale. Denne fremgangsmåde er blevet indført i flere af Infrastruktur divisionens afdelinger. Overvågningsgruppe Overvågningsgruppen består af ledere fra de afdelinger og selskaber, der er underlagt den interne overvågning. Denne gruppe skal følge det interne overvågningsprogram med henblik på at indsamle erfaringer og evaluere programmet, således at det løbende kan blive justeret i takt med de erfaringer, som NRGi Net A/S og resten af organisationen gør sig. Derudover skal overvågningsgruppen være med til at sikre en organisatorisk forankring af ikke diskriminerende adfærd. I løbet af blev overvågningsgruppens sammensætning tilpasset den nye divisionsstruktur. Der blev i årets løb afholdt to møder i gruppen, et for lederne på NRGi s adresse på Dusager, Århus N., og et tilsvarende møde for lederne på NRGi s adresse på Bjerrevej i Horsens. Det er planen, at der fremover holdes 1-2 møder om året i denne overvågningsgruppe. Kontrol En direkte kontrol af overvågningsprogrammet er, at det er underlagt selskabets kvalitetsstyringssystem. Dette indebærer bl.a., at området mindst en gang om NRGi Net A/S

14 året udsættes for en intern audit, hvor der på stikprøvebasis følges op på, at de beskrevne krav efterleves, både i selskabets egne rækker og hos de enheder, som funktionerne er outsourcet til. Hertil kommer, at KS-systemet 1 gang om året udsættes for en ekstern audit, hvor det certificerende organ Dansk Standard stikprøvevis følger op på, at de beskrevne krav efterleves. Endvidere er alle dokumenter i KS-systemet underlagt krav om, at dokumenterne mindst en gang om året gennemgås for aktualitet og relevans. Dette er derfor også gældende for overvågningsprogrammet. Audit I gennemgik NRGi Net A/S overvågningsprogram (KSP-N-021) fem interne audits. Der er foretaget en ekstern audit, hvor der er stillet følgende forbedringsforslag: Intern overvågning: Det bør tydeliggøres, hvem og hvor mange der skal godkendes til fortrolige oplysninger, hvem (eller medarbejdergrupper), der skal underskrive fortrolighedserklæring (evt. punkt i medarbejdersamtaleskema). Fra de interne audits skal nævnes: Den 22/6 blev Kundeservice auditeret. Jesper Pedersen Langvad har kørt undervisning i afdelingen ad flere omgange. Det er aftalt med Jesper Pedersen Langvad, at han sender nyhedsmails, når der sker ændringer i lovgivningen. Når der kommer nye medarbejdere, indkalder afdelingen Jesper Pedersen Langvad til undervisning. Opgaven overtages fremadrettet af Leif Guldberg. Den 14/8 blev Data auditeret. Der er ikke afholdt info om ikke diskriminerende adfærd i nogen tid. Det planlægges at indkalde Jesper Pedersen Langvad til at afholde et opdateringskursus inden for den nærmeste fremtid. Leif Guldberg indkalder til mødet i stedet for Jesper Pedersen Langvad. Den 30/8 blev driftsafdelingen i NRGi Netservice auditeret. Auditten forløb tilfredsstillende. Kvalitetsledelsessystemet er godt beskrevet og anvendes aktivt i hverdagen. Der er ikke konstateret forbedringsforslag eller afvigelser. Den 30/8 blev IT Drift auditeret. Medarbejdere er ikke informeret om ikke diskriminerende adfærd. IO-ansvarlig gennemgår procedurer og konsekvens for ledelse samt medarbejdere ved førstkommende lejlighed. Den 10/12 blev Projektering og dokumentation af el og varme (Elafdelingen) auditeret. Det blev oplyst, at Leif Guldberg i efteråret orienterede om ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S

15 14 Afslutning Som tidligere skrevet i denne Årsberetning, så har været et aktivt år, hvad angår NRGi Net A/S IO-program. Dette skyldes primært dannelsen i 2011 af den nye divisionsstruktur og opbygningen af en ny Kundefront. Året var derfor præget af meget information om IO-programmet og uddannelse af de nye medarbejdere og ledere. Gennem disse aktiviteter blev det sikret, at reglerne i IO-programmet blev forankret i de nye enheder. For kan det oplyses, at NRGi Net A/S gennem Energitilsynet har modtaget 1 klage vedrørende diskriminerende adfærd dateret den 17. oktober, og NRGi Net A/S har besvaret denne klage pr. brev, ligeledes til Energitilsynet, den 2. november. Ellers er der ikke registreret større uhensigtsmæssigheder ved programmet for intern overvågning. Derfor er det NRGi Net A/S opfattelse, at virksomheden til stadighed opfylder kravene om ikke diskriminerende adfærd beskrevet i bekendtgørelse nr Århus den 30. maj 2013 Søren Risager Direktør Leif Guldberg IO-ansvarlig NRGi Net A/S

16 15 Bilag Bilag 1. Koncerndiagram for NRGi-koncernen pr. 31. december. NRGi Administration A/S Divisioner NRGi Elsalg A/S NRGi Fibernet A/S NRGi Lokalvarme A/S NRGi Rådgivning Holding A/S NRGi Udvikling A/S NRGi Net A/S 100% NRGi Netservice A/S EL:CON Gruppen A/S 13,65% Waoo A/S 14,56 % Nianet A/S 100% Kuben Management A/S 100% NRGi Energibesparelser A/S 55% EBAS 100% Kuben Byfornyelse Danmark A/S 10,91% Netsam Scada A/S Infrastruktur Rådgivning Installation Produktsalg Koncern NRGi a.m.b.a TTS A/S TTS Sverige AB EL:CON Århus A/S Lockon Veksø Stadtraumgestaltung Gmbh Tysklend EL:CON Innovation A/S 93 % Veksø-Lampas Holding A/S Veksø A/S Veksø Steeet Design, Ltd England EL:CON Middelfart A/S 55,8 % Gudenaacentralen A.m.b.a. VT East SIA, Letland EL:CON Sjælland A/S 51 % EMT Nordic A/S VEKSØ AB EL:CON Grenaa A/S EL:CON El-anlæg A/S 49,9 % Wupti.com EL:CON Agerkilde A/S 44,21 % Havvind Århus Bugt 5,10 % Clever A/S 23,1 % Energi Danmark A/S 34,05 % Ryhavevej 50 A/S 18,8 % INCUBA A/S 3,3 % Horsens & Frinds A/S NRGi Net A/S

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF]

[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF] Ledelsesberetning Generelt NEF-koncernen er organiseret med NEF Fonden, som holdingvirksomhed for en række underliggende dattervirksomheder med hver sit specifikke forretningsområde. Herved er der opnået

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Aktiviteter og samfundsansvar 2014

Aktiviteter og samfundsansvar 2014 Aktiviteter og samfundsansvar 2014 Aktiviteter og samfundsansvar Nærværende NRGi aktiviteter og samfundsansvar 2014 er den lovpligtige redegørelse for udviklingen i selskabet og koncernens aktiviteter,

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere