Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003"

Transkript

1 Vejledning I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder Slots- og Ejendomsstyrelsen December

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Vejledningens baggrund 1.2. Byggesagsrapporten 1.3. Vejledningens opbygning 2. Faser for udfyldelse af byggesagsrapporten 2.1. Byggesagsrapporten 2.2. Indsendelse af byggesagsrapporten m.v. til Slots- og Ejendomsstyrelsen 3. Byggesagsrapportens anvendelse 3.1. Byggesagsrapportens bestanddele 3.2. Tidsplan, investeringsoversigt m.v Budget- og licitationsoversigt 3.4. Regnskabsoversigt og dispositionsregnskab Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Kontoplan for entrepriser og konteringseksempler Kontoplan for anlægsudgifter Slots- og Ejendomsstyrelsens cirkulære om gennemførelse af statslige byggearbejder - 2 -

3 1. Indledning 1.1 Vejledningens baggrund Skemacirkulæret og dermed byggesagsrapporten har fungeret i sin nuværende form siden Efter mange års brug er der opstået et ønske om en revision i retning af en mulig forenkling og opdatering i almindelighed. Revisionsarbejdet er udført efter aftale med Rigsrevisionen, og har haft som overordnet mål at gøre byggesagsrapporten til et mere effektivt fremadrettet styringsværktøj frem for en bagudrettet afrapportering. Dette forhold afspejler sig blandt andet i, at Rigsrevisionen ikke længere per automatik ønsker afrapportering i takt med byggesagens faser. Men de aktuelle og opdaterede oplysninger skal til enhver tid være tilstede både i forhold til en effektiv styring af den aktuelle byggesag og i relation til revisionen. 1.2 Byggesagsrapporten Denne vejledning med tilhørende byggesagsrapport afløser Vejledning i anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder, Byggestyrelsen, november Byggesagsrapporten skal anvendes, når der i de forskellige faser af en statslig byggesag skal udarbejdes budget og regnskabsoplysninger til brug for sagens gennemførelse samt til indberetning til Slots- og Ejendomsstyrelsen for så vidt angår styrelser uden særlig byggeadministration. Ud over at give oplysninger om byggesagens art, omfang og organisering, skal rapporten anvendes til opstilling af planlægningsbudget, styrende budgetog byggeregnskab. Desuden kan byggesagsrapporten med dispositionsregnskab anvendes som styringsværktøj under byggesagens forløb. Herudover vil byggesagsrapporten kunne anvendes til opstilling af investeringsbudget og budgetoverslag. Det vil sige, at rapporten ikke nødvendigvis skal udfyldes fuldt ud i alle tilfælde, men den angiver en fælles systematik for de relevante oplysninger i forhold til en effektiv styring af byggesagen. Ud over den entrepriseopdelte overslagsform, er der skabt mulighed for i forslags- og projektfaserne at angive overslag på bygningsdel-opdelte poster baseret på SfBsystemet. SfB-systemet er et internationalt anerkendt klassifikationssystem for byggeri. I Danmark har Byggecentrum licens på systemet, der konsekvent anvendes i Byggecentrums ERFA-blade. Dette giver bygherren og de tekniske rådgivere bedre mulighed for til stadighed i de forskellige faser at overskue økonomien og foretage analyse samt en kritisk vurdering af udgifterne og deres bestanddele. Opdelingen på bygningsdele giver endvidere de statslige bygherrer bedre mulighed for at systematisere deres erfaringsdata, opsamle og udveksle erfaringer. Den faktuelle ind

4 samling af nøgletal og totaløkonomiske beregninger fra statsbyggeriet forventes at blive systematiseret i andet regi. 1.3 Vejledningens opbygning Faserne for udfyldelse af byggesagsrapporten er omtalt i vejledningens afsnit 2. I vejledningens afsnit 3 er beskrevet dels den overordnede budgetudarbejdning og dels den konkrete udfyldning af de enkelte kolonner og rubrikker i byggesagsrapportens skemaer. Eksempel på anvendelse af byggesagsrapporten fra det første budget til det afsluttende regnskab findes som særskilt bilag

5 2. Faser for udfyldelse af byggesagsrapporten 2.1 Byggesagsrapporten Så snart en byggeopgave organiseres som en byggesag, hvor der udarbejdes udbudsmateriale og indgås rådgiveraftale anbefales at byggesagsrapporten udfyldes. Under alle omstændigheder skal byggesagsrapporten anvendes ved byggearbejder med en byggeudgift på 3,5 mill. kr. eller derover og udarbejdes i følgende faser: Efter udarbejdelse af byggeprogram: Tidsplan, investeringsbudget m.v. samt Budgetoversigt med eventuelle bilag Efter udarbejdelse af projektforslag: Tidsplan, investeringsbudget m.v. samt Budgetoversigt med bilag Regnskabsoversigt med bilag, såfremt udbetaling har fundet sted. Efter licitation: Tidsplan, investeringsbudget m.v. samt Licitationsoversigt og Regnskabsoversigt med bilag med angivelse af accepterede tilbud og overslag vedrørende ikke udbudte arbejder. Under byggeriets gennemførelse: Byggesagsrapportens Regnskabsoversigt med bilag anbefales løbende udfyldt som økonomisk styringsværktøj, men skal minimum udarbejdes hvert halve år. Samtidig udarbejdes en redegørelse for de forskydninger, der er indtruffet siden forrige regnskabsoversigt. Efter byggeriets afslutning: Regnskabsoversigten med bilag indeholdende det afsluttende regnskab inkl. rådgivningsydelser m.v. Styrelser med særlig byggeadministration er ikke pligtig til at benytte byggesagsrapportens skemaer, men afrapporteringen skal indeholde oplysninger, som indeholdt i byggesagsrapporten. Endvidere skal følgende materiale foreligge: - Dokumentation for relevante totaløkonomiske overvejelser - Dokumentation for udarbejdelse af nøgletal - Dokumentation for overvejelser om offentligt / privat partnerskab - Dokumentation for overvejelser om nye samarbejdsformer (partnering) - 5 -

6 - Indgåede teknikeraftaler - Fortegnelse over indkomne tilbud og tilbudslister - Mødereferater fra eventuel styregruppe/byggeudvalg - Byggemødereferater - Fællesbetingelser og evt. særlige betingelser samt tidsplan for byggeriet - Fortegnelse over indkomne tilbud samt genpart af de antagne tilbud med tilbudslister og anerkendte forbehold m.v. Herudover skal der foreligge oplysninger om den anvendte udbudsform, herunder ved indbudt licitation oplysninger om hvor mange tilbud, der er søgt indhentet samt rådgiverens indstillinger vedrørende antagelse af tilbud og nærmere begrundelse, såfremt billigste tilbud ikke er antaget. - Genparter af indgåede rådgivnings-, entreprise- og leverandørkontrakter samt af tillægsaftaler. - Kopi af eventuelle sikkerhedsstillelser. - Regnskabsbilag opdateres løbende én gang pr. måned. - Under arbejdets gang skal aftalesedler m.v. vedhæftes regnskabsbilagene og gemmes sammen med disse. Den hidtidige pligt til at fremsende ovenstående oplysninger løbende til Rigsrevisionen ophører. Den statslige bygherrer har dog pligt til altid at sikre, at materialet er udarbejdet og at revisionen kan få adgang til oplysningerne. 2.2 Indsendelse af byggesagsrapporten m.v. til Slots- og Ejendomsstyrelsen Styrelser uden særlig byggeadministration skal, med mindre andet er aftalt med Slots- og Ejendomsstyrelsen, for byggeopgaver med byggeudgift på 3,5 mill. kr. eller derover, indsende byggesagsrapporten til Slots- og Ejendomsstyrelsen på følgende tidspunkter: 1. Efter udarbejdelse af byggeprogram Byggesagsrapportens tidsplan, investeringsbudget samt budgetoversigt med eventuelle bilag indsendes til udtalelse. 2. Efter udarbejdelse af projektforslag Byggesagsrapportens tidsplan, investeringsbudget samt budgetoversigt med bilag 1 og eventuelt også bilag 2 indsendes til udtalelse

7 3. Efter licitation Byggesagsrapportens tidsplan, investeringsbudget samt budget- og licitationsoversigt med bilag 1 og eventuelt også bilag 2, samt regnskabsoversigten med bilag indsendes til orientering. Desuden skal styrelser uden særlig byggeadministration forelægge aftaler om teknisk rådgivning og bistand vedrørende byggearbejder for Slots- og Ejendomsstyrelsen til godkendelse, hvis den samlede byggeudgift er på 3,5 mill. kr. eller derover

8 3. Anvendelse af byggesagsrapporten 3.1 Byggesagsrapportens bestanddele Byggesagsrapporten består i princippet af tre bestanddele: A. Tidsplan, investeringsbudget m.v. B. Budget- og Investeringsoversigt: Hovedskema Bilag 1, Entrepriseoverslag / omkostninger / momsfrie ydelser Bilag 2, side 1: Terræn, bygningsbasis og primære bygningsdele Bilag 2, side 2: Bygningskomplettering, bygningsoverflader og VVS-anlæg Bilag 2, side 3: El- og mekaniske anlæg, inventar og udstyr samt øvrige bygningsdele C. Regnskabsoversigt og Dispositionsregnskab: Hovedskema Bilag Byggesagsrapporten er primært udformet i overensstemmelse med de byggesager, der gennemføres efter teknikerreglernes faseopdeling, jf. ABR og specialnormernes indhold vedr. udbud på grundlag af hovedprojekt. Ved mindre byggeopgaver, kan der dog blive tale om at sammenfatte teknikerreglernes ydelsesfaser til færre faser, ligesom der ved udbud på grundlag af f.eks. byggeprogram må anvendes en særlig budgetlægning og procedure for indsendelse af budgetoplysninger m.m. Efterfølgende er i hovedtræk beskrevet, hvorledes Byggesagsrapporten skal anvendes og hvorledes dens rubrikker og kolonner udfyldes

9 3.2 Tidsplan, investeringsbudget m.v Tidsplanens og investeringsbudgettets anvendelse Byggesagsrapporten anbefales anvendt første gang i forbindelse med bygherrens budgetlægning for budgetoverslagsårene (BO-årene) eller i forbindelse med den øvrige langtidsplanlægning. Det forudsætter, at det første investeringsbudget udarbejdes noget før den egentlige planlægning af byggeprojektet (programmering m.m.) iværksættes. Investeringsbudgettet, tidsplanen og budgetoverslaget udarbejdes så snart et lokalebehov er konstateret, uanset om behovet søges dækket ved nybyggeri, tilbygning, ombygning, lejemål eller køb af bestående ejendom. Investeringsbudgettet angiver fordelingen af udgifterne på de respektive finans- og budgetoverslagsår (F- og BO-årene) samt indeholder oplysninger om senere eller tidligere forbrug. I tilknytning til investeringsbudgettet udarbejdes en tidsplan og et budgetoverslag. Tidsplanen angiver de forventede hovedtidspunkter for byggesagens forskellige faser og danner grundlag for fordelingen af udgifterne på F- og BO-årene. Grundlaget for budgetoverslaget kan være lignende byggerier eller erfaringspriser, justeret for ændringer i projektets karakter og udviklingen i prisniveauet. Budgettet vil på dette stade være behæftet med en betydelig usikkerhed, eftersom lokalebehov og andre væsentlige forhold sædvanligvis ikke er endeligt afklaret så tidligt i processen. Ud over at være bygherrens grundlag for budgetlægningen for F- og FO-årene, kan budgetoverslaget indgå i forbindelse med eventuelle overvejelser om andre husningsmuligheder end nybyggeri, f.eks. om- og tilbygning, køb af ejendom eller indgåelse af lejemål. Byggesagsrapporten anvendes alene til internt brug i budgetperioden frem til programmeringsfasen Skemaet Rubrik 1, Sag Her anføres projektets betegnelse, evt. suppleret med oplysning om byggeafsnit eller etape. Rubrik 2, Fase Med afkrydsning markeres stadet i byggeprocessen på tidspunktet for udarbejdelsen af Byggesagsrapporten

10 Rubrik 3, Ministerium / Styrelse Her angives det ministerium og den styrelse, der bygges for (kunden), selvom bygherrefunktionen varetages af en anden styrelse. Rubrik 4, Byggearbejdets art Med afkrydsning markeres arten af byggearbejdet: Nybyggeri Tilbygning Ombygning, der bl.a. omfatter ændringer i rumplaceringer og opdeling samt indgreb i bygningsdele Vedligeholdelse, der alene omfatter generelle vedligeholdelsesaktiviteter Modernisering, der omfatter aktiviteter, der skal bringe bygningen til at leve op til nutidens krav, f.eks. udskiftning af forældede installationer Anlæg, omfattende udendørs anlægs- eller forsyningsmæssige aktiviteter eller komponenter Der gøres opmærksom på, at et byggearbejde godt kan rumme elementer af flere arter. I sådanne tilfælde skal alle de aktuelle arter afkrydses. Rubrik 5, Dato Her anføres datoen for Byggesagsrapportens udarbejdelse. Rubrik 6, Bygherre Her anføres det ministerium og den styrelse, som varetager bygherrefunktionen. Rubrik 7, Ejerforhold Med afkrydsning markeres om sagen vedrører en statsejet bygning, et indgået lejemål eller en statsstøttet byggesag Rubrik 8, Bygningsgruppe Såfremt byggesagen omfatter eksisterende bebyggelse, markeres med afkrydsning i hvilken gruppe, den er klassificeret, samt om bebyggelsen er fredet. Rubrik 9, Revision nr. Under byggesagens forløb udarbejdes flere udgaver af Byggesagsrapporten. I denne rubrik anføres med tal eller bogstav nummeret på den foreliggende udgave. Rubrik nr. 10, Bygherrerepræsentant Her anføres navnet på den person, som på vegne af bygherren varetager byggesagens administration og repræsenterer bygherren over for myndighederne, de tekniske rådgivere etc. Rubrikkerne 11, 12, 16 og 17, Adresse Postnr./By Matr. nr. Kommune Her anføres de aktuelle oplysninger vedrørende byggesagen

11 Rubrik 13, Ejendomsnr./Bygningsnr./ -betegnelse Her anføres det aktuelle ejendomsnr. suppleret med et evt. bygningsnr. eller en bygningsbetegnelse, der tilsammen giver en entydig identifikation af det aktuelle bygningsanlæg. Rubrik 14, Sagsidentifikation Her anføres en eller flere identifikationskoder som f.eks. sagens finanslovs-, regnskabseller journal nr. Rubrik 15, Brugere Her anføres brugerne af det bygningsanlæg, som byggesagen vedrører. Rubrik 18, SEA-ejendomme For SEA-ejendomme (Statens Ejendoms Administration) markeres ved afkrydsning, hvorvidt der foreligger en betinget lejekontrakt. I øvrigt henvises til Budgetvejledningen 2001, pkt Rubrik 19, Finansiering Her anføres en oversigt over de konti, der financierer byggesagen. Rubrikken benævnt Præfinanciel vedrører alene byggerier henhørende under Forsvarets Bygningstjeneste. Ud over kontobetegnelsen angives de bevilgede beløb for de enkelte konti. Rubrik 20, Investeringsbudget I denne rubrik redegøres for fordelingen af udgifterne på de respektive finans- og budgetoverslagsår (F- og BO-årene) samt om senere eller tidligere forbrug. Forventede og afholdte udgifter til en sags indledende faser med henblik på at få bearbejdet idéoplægget frem til et programoplæg eller et byggeprogram anføres separat. Efterfølgende redegøres der for byggesagens totaludgift opdelt på Projekteringsbevilling, Udførelsesbevilling inkl. byggeledelse og fagtilsyn, Byggelånsrenter, ejendomsskatter, forsikringer m.v. og Evt. tillægsbevilling. Summen af disse fire delbevillinger udgør den samlede totaludgift fordelt på finans- og budgetoverslagsårene samt hvad der måtte være afholdt af udgifter før finansåret og forventes at skulle afholdes efter budgetoverslagsårene. Eventuelle mindre forbrug indenfor et finansår anføres på separat linie og det heraf følgende overførte mindre forbrug ligeledes på separat linie under de respektive finans- eller budgetår. Således overførte mindre forbrug vil på intet tidspunkt i byggeforløbet blive indeksreguleret

12 Såfremt sagen udbydes i totalentreprise eller ved et tilsvarende tidligt udbud, så anføres hele bevillingsforløbet uden separat angivelse af projekteringsbevilling. I kolonnen for indeks anføres det byggeomkostningsindeks, der var gældende på bevillingstidspunktet. Indexering af finanslovsbevillingen ved et nyt finansår udføres af den statslige bygherres administration i henhold til finanslovsindekset. Mindre forbrug overføres til efterfølgende finansår uden indexering. Rubrik 21, Tidsplan Tidsplanen har til formål at give en hovedramme for byggesagens tidsforløb og derved danne grundlag for fordelingen af bevillingen i de respektive finansår. Tidsplanen forudsættes i de indledende faser udarbejdet af bygherren alene og i senere faser af bygherren i samarbejde med bygherrerådgiver eller de tekniske rådgivere i fællesskab. Tidsplanen er inddelt i faser, der er i overensstemmelse med faseopdelingen i rubrik 2. Rubrik 22, Rådgivere Her oplyses hvilke rådgivere og eventuelle konsulenter, som er knyttet til sagen. Er der tale om totalrådgivning, oplyses både totalrådgiveren og de tilknyttede underrådgivere

13 3.3 Budget- og Licitationsoversigt Budget- og Licitationsoversigtens anvendelse Budget- og Licitationsoversigten skal anvendes gennem hele programmerings- og projektfasen frem til og med afsluttet prisindhentning, hvad enten dette sker gennem licitation eller på anden vis, evt. en kombination af flere fremgangsmåder. Oversigten anvendes til intern brug i budgetperioden frem til programmeringsfasen eller til ansættelse af eksterne rådgivere. Planlægningsbudget Fra idéfase til og med programmeringsfaserne har budgettet karakter af et planlægningsbudget. I sin første skikkelse indgår planlægningsbudgettet i den samlede afvejning af behov, økonomi og løsningsmuligheder. Såfremt der træffes beslutning om at realisere projektet, indgår budgettet som en del af programoplægget. Planlægningsbudgettet vil vise de samlede udgifter med en vis usikkerhed. Hovedvægten må derfor lægges på at afdække de dele af budgettet, hvor usikkerheden er størst. Budgettet vil gradvis blive mere detaljeret i takt med planlægningens fremdrift. Detaljeringsgraden vil i nogen grad afhænge af projekternes kompleksitet og størrelse. Som hovedregel bør planlægningsbudgettet dog være opdelt på hovedkonti i grund-, bygningsog installationsudgifter samt udgifter til inventar, udstyr og administration. Ved udbud på et projektmateriale svarende til et byggeprogram eller et dispositionsforslag vil planlægningsbudgettet være sammenfaldende med det styrende budget. Styrende budget Det styrende budget udtrykker de endelige beslutninger om byggeriets udgifter og er bindende for såvel bygherren som for rådgiverne. Inden for budgettet kan der dog foretages mindre omposteringer, hvorved forstås at eventuelle merudgifter et sted i budgettet som hovedregel må modsvares af en tilsvarende mindreudgift et andet sted. Hvis det ved den løbende opfølgning eller ved prisindhentningen viser sig, at det styrende budget ikke kan holdes, må bygherren tage stilling til: om projektets standard skal ændres, f.eks. i form af ændret materiale- og konstruktionsvalg eller ændrede tekniske løsninger, om dele af projektet skal udgå,

14 om det styrende budget og dermed byggebevillingen skal søges forhøjet eller om projektet skal udsættes eller eventuelt opgives. Eventuelt kan de første tre muligheder kombineres. Det må endvidere undersøges, hvorvidt rådgivernes pligt til omprojektering bliver aktuel, eller om der i øvrigt kan gøres ansvar gældende mod rådgiverne. Med hensyn til projektændringer, der medfører en væsentlig forhøjelse af projektets totaludgift henvises til budgetvejledningens pkt Det styrende budget udarbejdes senest i forbindelse med projektforslaget, og er der tale om udbud på f.eks. byggeprogram eller dispositionsforslag udarbejdes det styrende budget inden udbud finder sted. Licitationsbudget Inden endelig prisindhentning opsummeres det styrende budget svarende til den valgte entrepriseopdeling. For at kunne sammenligne budgettet med de indkomne priser, skal de enkelte entreprisebeløb, såfremt der er tale om fastpristilbud, fremreguleres til de respektive udgiftsmæssige tyngdepunkter indenfor fastprisperioden. I de tilfælde, hvor der er udarbejdet et bygningsdelsoverslag, bør der med henblik på dels at kunne sammenligne de indhentede tilbud med budgettet, dels for at indsamle erfaringer om relevante bygningsdelspriser til brug ved andre byggeopgaver eller for at få priser på specielle bygningsdele eller ydelser, foretages der en opdeling af tilbudene svarende til det bygningsopdelte budget. Dette forudsætter, at tilbudslisterne ud over den samlede tilbudssum skal indeholde oplysninger om priser på de respektive bygningsdele/ydelser. Efter licitation og endt prisindhentning - men før indgåelse af kontrakter - skal forholdet til det styrende budget kontrolleres. Det styrende budget revideres på grundlag af de af bygherren accepterede tilbud inden byggearbejdet iværksættes til brug ved udarbejdelse af den første Regnskabsoversigt. Den således gennemførte revision af det styrende budget er herefter licitationsbudgettet Hovedskema Rubrikkerne 30 til og med 37 er identiske på såvel hovedskemaet som på bilagene 1 og 2, og de tjener alene til en enkel identifikation af byggesagen

15 Rubrikkerne 30, 31, 32, 33 og 35, Sag, Ministerium/Styrelse, Dato, Revisions nr., Ejendoms nr./bygnings nr./-betegnelse Oplysningerne tages fra de tilsvarende rubrikker nr. 1, 3, 5, 9 og 13 på skemaet for Tidsplan, investeringsbudget m.v. Rubrik 34, Antal bilag Her anføres antallet af de vedlagte bilag. Rubrik 36, Licitationsdato/-indeks Her anføres licitationsdatoen og det på tidspunktet gældende prisniveau baseret på det senest offentliggjorte reguleringsindeks (i alt) for boligbyggeri. Rubrik 37, Byggeriets afleveringsdato Her anføres byggeriets planlagte afleveringsdato. Rubrik38, Budgettype Gennem afkrydsning af denne rubrik markeres den aktuelle budgetkategori: Budgetoverslag, Planlægningsbudget, Styrende budget eller Licitationsbudget. Rubrik 40, Konto Budget- og Licitationsoversigten indeholder en fast kontoopdeling med 2-cifrede kontonumre, der er opdelt efter samme princip som SfB-bygningsdelsgruppering. Rubrik 41, Entrepriser / ydelser Ved en eventuel specifikation anvendes bilagene 1 eller 2. Konto 90, 19-69, Entreprise-/ bygningsdelsudgifter Summation af bygningsdelsgrupperne 90, 19, 29, 39, 49, 59 og 69, eventuelt overført fra bilagene. Konto 71-77, Inventar og udstyr Summation af bygningsdelene Konto 78, Bygherreinventar og -udstyr Summation af udgifter til særligt inventar og udstyr, som leveres af bygherren. Konto 81-82, Byggeplads Summation af bygningsdelene 81 og 82, Byggepladsindretning og byggepladsdrift. Konto 83, Særlige vinterforanstaltninger Anvendes til registrering af udgifter til særlige vinterforanstaltninger, som afholdes af bygherren og som ikke er forudsat indeholdt i entrepriserne. Konto 91, Rådgiver og konsulenthonorarer Her anføres honorarer til de rådgivere og eventuelle konsulenter, som vil være anført på hovedskemaet side

16 Under konto 91 anføres endvidere bygherrekonsulenthonorar samt udgifter til administration i bygherrens eget regi. Specifikation af honorarerne anføres i bilag 1. Konto 92, Reproduktion Her anføres udgifter til tryk af tegninger, beskrivelser m.v. Ikke momspligtige udgifter konteres under konto 98. Konto 93, Rejser m.v. Her anføres udgifter til evt. studierejser, forsøgsarbejder, modelarbejder m.v. Ikke momspligtige udgifter konteres under konto 98. Konto 94, Kunstnerisk udsmykning Her anføres udgifter til kunstnerisk udsmykning, som er omfattet af bestemmelserne i Byggestyrelsens cirkulære af den 23. december Udgifter til kunstnerisk udsmykning, som ikke er momspligtige, konteres under konto 98. Konto 95, Øvrige omkostninger Her kan f.eks. anføres udgifter til udvalgsarbejde, eventuelle renter, der skal afholdes over byggesagen, attester, tilslutningsafgifter, rejsegilde m.v. Ikke momspligtige udgifter konteres under konto 98. I bilag 1, angives, hvorledes udgiften fordeler sig på de forekommende kategorier af omkostninger. Konto 96, Uforudselige udgifter Til uforudselige udgifter kan i planlægningsbudgettet og i det styrende budget som hovedregel afsættes indtil 5% af de samlede anslåede udgifter (ekskl. evt. grundkøbesum og grundkøbsomkostninger). For om- og tilbygningsarbejder og hovedistandsættelse dog indtil 10%. Udgangspunktet for ovennævnte procentsatser er udbud på hovedprojekt. I forbindelse med projekter i fredede bygninger, sættes procentsatsen for de uforudselige udgifter i relation til bygningernes kompleksitet og deres historiske og kulturelle værdi. Derved kan det forekomme, at satsen bliver større end 10%. Ved udbud i totalentreprise på grundlag af byggeprogram eller dispositionsforslag kan der som hovedregel afsættes indtil 2,5% og ved om- og tilbygningsarbejder og hovedistandsættelse indtil 5%. Konto 97, Moms Her anføres den forventede samlede udgift til moms. Opmærksomheden henledes på, at samtlige bevillingsansøgninger herunder aktstykker til Finansudvalget skal budgetteres ekskl. moms

17 Konto 98, Ikke momspligtige ydelser Her angives eventuelle ydelser såsom attester, afgifter, finansieringsudgifter og renter, kunstnerisk udsmykning, rejser etc. Konto 99, Grundanskaffelse Her angives udgifter til grundanskaffelse (grundkøb, grundkøbsomkostninger m.v.) Konto 100, Eventuel tillægsbevilling Anvendes til angivelse af eventuelle tillægsbevillinger, såfremt sagens udvikling har resulteret i sådanne. Byggelånsrenter, ejendomsskatter m.m. I det omfang sådanne udgifter skal medtages under byggesagens samlede udgifter anføres de her. Sum Den endelige byggeudgift fremkommer som summen af alle foranstående udgifter samt de anførte byggelånsrenter, ejendomsskatter o.l. Kolonne 42, Indeks I denne kolonne anføres i forbindelse med udarbejdelsen af budgetoverslag, planlægningsbudget og styrende budget det aktuelle prisniveau baseret på det senest offentliggjorte reguleringsindeks (i alt) for boligbyggeri. I forbindelse med udarbejdelsen af licitationsbudgettet angives indekset for det tyngdemæssige tidspunkt for de udbudte entrepriser. Såfremt denne kolonne på hovedskemaet skal anvendes, forudsættes det, at arbejdet er udbudt i én entreprise, dvs. i hovedentreprise eller i totalentreprise. Er der derimod tale om mere end én entreprise, anføres specifikationerne i bilag 1. Kolonne 43, Bilag I denne kolonne anføres de nødvendige henvisninger til bilag. Kolonne 44, K/B Her angives ved angivelse af et K eller et B, hvorvidt de anførte beløb er kontraherede beløb eller budgetbeløb. Kolonne 45, Planlægnings-/styrende budget I denne kolonne anføres det første budget i forbindelse med idéoplægget eller programoplægget og herefter det af bygherren senest godkendte budget helt frem til og med indhentning af priser og afholdt licitation. Oplysningerne om det senest godkendte budget fås fra kolonne 50 fra senest foregående budgetoversigt. Kolonne 46, Prisstigninger

18 Budgetter reguleres i forbindelse med udarbejdelsen af budgetoverslag, planlægningsbudget og styrende budget for prisstigninger ved anvendelse af reguleringsindekset (i alt) for boligbyggeri. Ved udarbejdelsen af licitationsbudgettet beregnes og anføres fastpristillægget for entrepriser, der afgives som fastpristilbud. Såfremt arbejdet er udbudt i hoved- eller totalentreprise, kan dette ske på hovedskemaet. Er der derimod tale om mere end én entreprise, anvendes bilag 1. Kolonne 47, Tilbud Denne kolonne anvendes kun i forbindelse med udarbejdelse af licitationsbudgettet og her anføres summen af de af rådgiverne indstillede tilbud. Summen er en overførsel af den samlede sum fra specifikationerne i bilag 1. Kolonne 48, Difference +/- Denne kolonne anvendes kun i forbindelse med udarbejdelse af licitationsbudgettet og den angiver forskelle mellem det senest gældende overslag i kolonne 45 korrigeret for prisstigninger eller fastpristillæg i kolonne 46 og de indkomne tilbud i kolonne 47. En positiv difference er udtryk for en merudgift og en negativ difference for en besparelse. Kolonne 49, Ændringer +/- Her registreres udgiftsændringer i relation til de til enhver tid gældende budgetter, der i modsætning til forbrug af de uforudselige udgifter, berører byggeriets samlede udgift. Kolonnen anvendes i alle faser af projektforløbet fra udarbejdelse af det første styrende budget til det endelige styrende licitationsbudget. Eventuelt registrerede merudgifter må først og fremmest søges opvejet af besparelser på andre konti indenfor samme projekt og kan ikke modregnes i kontoen for uforudselige udgifter, med mindre der er sikkerhed for, at denne konto ikke opbruges helt af uforudselige udgifter. Såfremt det ikke er muligt at finde kompenserende besparelser indenfor projektets rammer, skal der træffes aftale med bygherren om, hvorledes udgiften i givet fald skal finansieres. Et positivt beløb er udtryk for en opskrivning og et negativt beløb for en nedskrivning Kolonne 50, Rev. budget/licitationsbudget I denne kolonne angives det reviderede budget, som i forbindelse med udarbejdelsen af budgetoverslag, planlægningsbudget og styrende budget fremkommer som summation af kolonnerne 45, 46 og

19 For de entrepriser, for hvilke der har været afholdt licitation, fremkommer beløbene i licitationsbudgettet som summation af kolonnerne 45, 46, 48 og 49, svarende til kontraktbeløbene. Generelt gælder, at det til enhver tid gældende budget i kolonne 45 fremreguleres én gang om året af bygherren til det gældende finanslovsindeks. På grundlag af det fremregulerede budget ajourføres investeringsbudgettet på Byggesagsrapportens Tidsplan, investeringsoversigt m.v. Efter udarbejdelsen af licitationsbudgettet udgør oplysningerne i kolonne 50 det grundlag, som byggeriet igangsættes på. De enkelte beløb overføres uændret til Regnskabsoversigten og Dispositionsregnskabet kolonne 83 og udgør herefter det styrende budget for byggeriets realisering. Rubrik 51, Totaludgift finansieret på følgende konti: I denne rubrik angives hvilke konti, f.eks. anlægskonti, driftskonti, sponsorater m.m., der financierer totaludgiften ekskl. moms. Totaludgiften specificeres på de enkelte konti. Rubrik 52, Eventuelle bemærkninger I denne rubrik redegøres der for de forhold, der har særlig indflydelse på byggeudgiften, tidsforløbet eller andet af væsentlighed for byggesagens gennemførelse. Rubrikkerne 53 og 54, Underskrifter I disse rubrikker daterer og underskriver den ansvarlige projektleder og den regnskabspligtige institution Byggesagsrapportens Budget- og Licitationsoversigt Bilag 1 I bilag 1 specificeres udgifterne til ydelserne indenfor de i hovedskemaet anførte konti. Dette vedrører såvel udgifter, der vedrører de udførelsesmæssige aktiviteter, f.eks. de udbudte entrepriser, og de udgifter, der knytter sig til de mere planlægningsmæssige aktiviteter som f.eks. rådgiverhonorarer og omkostninger. Kolonne 60, Konto Her angives kontonumrene for de respektive ydelser under kolonne 61. Kolonne 61, Ydelse Eksempler på entreprisebetegnelser er vist i vejledningens bilag 1. Kolonnerne 62 til og med 69 Disse kolonner indeholder de samme oplysninger og aktiviteter som de tilsvarende kolonner 42 til og med 50, ekskl. kolonne 43, i hovedskemaet. I bilaget anføres for de enkelte entrepriser på en særskilt linie markeret med FU (forudsete udgifter) andre udgifter, som er forudset, men ikke indeholdt i acceptbeløbene for entrepriserne. Disse beløb fremkommer i forbindelse med en licitation som forskellen

20 mellem selve licitationsresultatet og det beløb, der bliver skrevet accept på. Dette forskelsbeløb er typisk sammensat af forskellige enhedspriser, som de tilbudsgivende oplyser i forbindelse med tilbudsafgivelsen. FU angives i det prisniveau, der er gældende ved arbejdets igangsættelse (licitationsdagens indeks) og anføres under samme kontonumre og entreprisebetegnelser som er anvendt ved tilbudet for de pågældende entrepriser. Delsummerne for de enkelte entrepriser opgøres, og den samlede entreprisesum bestående af såvel kontraktbeløb og forudselige udgifter for samtlige entrepriser overføres til hovedskemaet Bilag 2, side 1 til 3 Bilag 2 anvendes i forbindelse med udarbejdelse af bygningsdelsoverslag under projekteringsforløbet, indtil bygningsdelsoverslaget senest ved licitationstidspunktet erstattes af et entrepriseorienteret budget. Bilag 2 anvendes hovedsageligt af sagens tilknyttede rådgivere og rummer den specifikationsgrad, som bygherren skal have leveret bygningsdelsoverslaget i. Bilag 2 er tænkt som et hjælpemiddel for rådgiverne, således at disse gennem anvendelsen af bilaget er opmærksom på alle de bygningsdele, der indgår i byggesagen for dens realisering. Såfremt rådgiverne råder over alternative værktøjer, der med samme specifikationsgrad eller sikkerhed for præcist resultat kan anvendes til udarbejdelse af bygningsdelsoverslag, kan disse anvendes i stedet for bilag 2. Blot skal præsentationen af det fremsendte bygningsdelsoverslag være så detaljeret, at bygherren er i stand til at vurdere kvaliteten og sikkerheden af det økonomiske indhold. Kolonne 71, Konto Kolonnen indeholder 2-cifrede kontonumre, der er opdelt efter samme princip som SfBbygningsdelsgruppering. Kolonne 72, Bygningsdele Om indholdet af de enkelte bygningsdele henvises til vejledningens bilag 2. Kolonne 73, Overslag/tilbud pr. Denne kolonne anvendes til overslag baseret på enten bygningsdelsgrupper (terræn, bygningsbasis, primære bygningsdele m.fl.) eller på relevante bygningsdele. Bygningsdelsoverslaget angives i det aktuelle prisniveau, jf. efterfølgende bemærkning for kolonne 74. Det anbefales at opbygge erfaringspriser på relevante bygningsdele gennem analyse af prisoplysninger fra licitationer. Dette indebærer, at tilbudslister ud over den samlede tilbudssum skal indeholde oplysning om priser på respektive bygningsdele. På grundlag af de indhentede tilbud opsummeres og overføres bygningsdelspriser fra tilbudslister til den bygningsopdelte kontoplan. Herved bliver det muligt at opsamle byg

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

T I L B U D S L I S T E N R. 2

T I L B U D S L I S T E N R. 2 Tilbud til: Grønlands Selvstyre T I L B U D S L I S T E N R. 2 Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte entrepriser for de angivne priser i henhold til de for entreprisen udarbejdede

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato: 15.03.2013 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: 15.03.13 Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 C. Vvs-entreprisen Rev. Dato 10.09.2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 C. Vvs-entreprisen Rev. Dato 10.09.2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 8 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 E. Malerentreprisen (MA) Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 8 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 E. Malerentreprisen (MA) Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 8 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kontaktperson for tilsynskommune (kun støtteart 91) og Landsbyggefonden / Byggeskadefonden Kommunenummer Kommunenavn Tilsynskommune

Læs mere

04. Tilbudsliste: 27.08.2013

04. Tilbudsliste: 27.08.2013 04. 27.08.2013 1. Murerentreprisen Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse på stedet

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING

Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING By- og Boligministeriet Slotsholmsgade 1 1216 København K. Telefon 33 92 61 00 Telefax: 33 92 61 64 www.bm.dk Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Om- og tilbygning énfamiliehus xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxx mod Arkitekt

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune 04. PAVILLON - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Baggrund: Der er givet en anlægsbevilling på tdkk 890 til gennemførelse af renoveringsarbejdet. Anlægsbevillingen er givet på baggrund af overslag udarbejdet

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bilag 1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand 1. Parterne Mellem Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund i det efterfølgende kaldet bygherren

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043

HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043 NOTAT 1515.02 GHE 2010-10-21 HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043 Rådgivergruppen er efter indhentning af anbud blevet bedt om at udarbejde et sparekatalog for mulige besparelser for at nedbringe

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere