Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003"

Transkript

1 Vejledning I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder Slots- og Ejendomsstyrelsen December

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Vejledningens baggrund 1.2. Byggesagsrapporten 1.3. Vejledningens opbygning 2. Faser for udfyldelse af byggesagsrapporten 2.1. Byggesagsrapporten 2.2. Indsendelse af byggesagsrapporten m.v. til Slots- og Ejendomsstyrelsen 3. Byggesagsrapportens anvendelse 3.1. Byggesagsrapportens bestanddele 3.2. Tidsplan, investeringsoversigt m.v Budget- og licitationsoversigt 3.4. Regnskabsoversigt og dispositionsregnskab Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Kontoplan for entrepriser og konteringseksempler Kontoplan for anlægsudgifter Slots- og Ejendomsstyrelsens cirkulære om gennemførelse af statslige byggearbejder - 2 -

3 1. Indledning 1.1 Vejledningens baggrund Skemacirkulæret og dermed byggesagsrapporten har fungeret i sin nuværende form siden Efter mange års brug er der opstået et ønske om en revision i retning af en mulig forenkling og opdatering i almindelighed. Revisionsarbejdet er udført efter aftale med Rigsrevisionen, og har haft som overordnet mål at gøre byggesagsrapporten til et mere effektivt fremadrettet styringsværktøj frem for en bagudrettet afrapportering. Dette forhold afspejler sig blandt andet i, at Rigsrevisionen ikke længere per automatik ønsker afrapportering i takt med byggesagens faser. Men de aktuelle og opdaterede oplysninger skal til enhver tid være tilstede både i forhold til en effektiv styring af den aktuelle byggesag og i relation til revisionen. 1.2 Byggesagsrapporten Denne vejledning med tilhørende byggesagsrapport afløser Vejledning i anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder, Byggestyrelsen, november Byggesagsrapporten skal anvendes, når der i de forskellige faser af en statslig byggesag skal udarbejdes budget og regnskabsoplysninger til brug for sagens gennemførelse samt til indberetning til Slots- og Ejendomsstyrelsen for så vidt angår styrelser uden særlig byggeadministration. Ud over at give oplysninger om byggesagens art, omfang og organisering, skal rapporten anvendes til opstilling af planlægningsbudget, styrende budgetog byggeregnskab. Desuden kan byggesagsrapporten med dispositionsregnskab anvendes som styringsværktøj under byggesagens forløb. Herudover vil byggesagsrapporten kunne anvendes til opstilling af investeringsbudget og budgetoverslag. Det vil sige, at rapporten ikke nødvendigvis skal udfyldes fuldt ud i alle tilfælde, men den angiver en fælles systematik for de relevante oplysninger i forhold til en effektiv styring af byggesagen. Ud over den entrepriseopdelte overslagsform, er der skabt mulighed for i forslags- og projektfaserne at angive overslag på bygningsdel-opdelte poster baseret på SfBsystemet. SfB-systemet er et internationalt anerkendt klassifikationssystem for byggeri. I Danmark har Byggecentrum licens på systemet, der konsekvent anvendes i Byggecentrums ERFA-blade. Dette giver bygherren og de tekniske rådgivere bedre mulighed for til stadighed i de forskellige faser at overskue økonomien og foretage analyse samt en kritisk vurdering af udgifterne og deres bestanddele. Opdelingen på bygningsdele giver endvidere de statslige bygherrer bedre mulighed for at systematisere deres erfaringsdata, opsamle og udveksle erfaringer. Den faktuelle ind

4 samling af nøgletal og totaløkonomiske beregninger fra statsbyggeriet forventes at blive systematiseret i andet regi. 1.3 Vejledningens opbygning Faserne for udfyldelse af byggesagsrapporten er omtalt i vejledningens afsnit 2. I vejledningens afsnit 3 er beskrevet dels den overordnede budgetudarbejdning og dels den konkrete udfyldning af de enkelte kolonner og rubrikker i byggesagsrapportens skemaer. Eksempel på anvendelse af byggesagsrapporten fra det første budget til det afsluttende regnskab findes som særskilt bilag

5 2. Faser for udfyldelse af byggesagsrapporten 2.1 Byggesagsrapporten Så snart en byggeopgave organiseres som en byggesag, hvor der udarbejdes udbudsmateriale og indgås rådgiveraftale anbefales at byggesagsrapporten udfyldes. Under alle omstændigheder skal byggesagsrapporten anvendes ved byggearbejder med en byggeudgift på 3,5 mill. kr. eller derover og udarbejdes i følgende faser: Efter udarbejdelse af byggeprogram: Tidsplan, investeringsbudget m.v. samt Budgetoversigt med eventuelle bilag Efter udarbejdelse af projektforslag: Tidsplan, investeringsbudget m.v. samt Budgetoversigt med bilag Regnskabsoversigt med bilag, såfremt udbetaling har fundet sted. Efter licitation: Tidsplan, investeringsbudget m.v. samt Licitationsoversigt og Regnskabsoversigt med bilag med angivelse af accepterede tilbud og overslag vedrørende ikke udbudte arbejder. Under byggeriets gennemførelse: Byggesagsrapportens Regnskabsoversigt med bilag anbefales løbende udfyldt som økonomisk styringsværktøj, men skal minimum udarbejdes hvert halve år. Samtidig udarbejdes en redegørelse for de forskydninger, der er indtruffet siden forrige regnskabsoversigt. Efter byggeriets afslutning: Regnskabsoversigten med bilag indeholdende det afsluttende regnskab inkl. rådgivningsydelser m.v. Styrelser med særlig byggeadministration er ikke pligtig til at benytte byggesagsrapportens skemaer, men afrapporteringen skal indeholde oplysninger, som indeholdt i byggesagsrapporten. Endvidere skal følgende materiale foreligge: - Dokumentation for relevante totaløkonomiske overvejelser - Dokumentation for udarbejdelse af nøgletal - Dokumentation for overvejelser om offentligt / privat partnerskab - Dokumentation for overvejelser om nye samarbejdsformer (partnering) - 5 -

6 - Indgåede teknikeraftaler - Fortegnelse over indkomne tilbud og tilbudslister - Mødereferater fra eventuel styregruppe/byggeudvalg - Byggemødereferater - Fællesbetingelser og evt. særlige betingelser samt tidsplan for byggeriet - Fortegnelse over indkomne tilbud samt genpart af de antagne tilbud med tilbudslister og anerkendte forbehold m.v. Herudover skal der foreligge oplysninger om den anvendte udbudsform, herunder ved indbudt licitation oplysninger om hvor mange tilbud, der er søgt indhentet samt rådgiverens indstillinger vedrørende antagelse af tilbud og nærmere begrundelse, såfremt billigste tilbud ikke er antaget. - Genparter af indgåede rådgivnings-, entreprise- og leverandørkontrakter samt af tillægsaftaler. - Kopi af eventuelle sikkerhedsstillelser. - Regnskabsbilag opdateres løbende én gang pr. måned. - Under arbejdets gang skal aftalesedler m.v. vedhæftes regnskabsbilagene og gemmes sammen med disse. Den hidtidige pligt til at fremsende ovenstående oplysninger løbende til Rigsrevisionen ophører. Den statslige bygherrer har dog pligt til altid at sikre, at materialet er udarbejdet og at revisionen kan få adgang til oplysningerne. 2.2 Indsendelse af byggesagsrapporten m.v. til Slots- og Ejendomsstyrelsen Styrelser uden særlig byggeadministration skal, med mindre andet er aftalt med Slots- og Ejendomsstyrelsen, for byggeopgaver med byggeudgift på 3,5 mill. kr. eller derover, indsende byggesagsrapporten til Slots- og Ejendomsstyrelsen på følgende tidspunkter: 1. Efter udarbejdelse af byggeprogram Byggesagsrapportens tidsplan, investeringsbudget samt budgetoversigt med eventuelle bilag indsendes til udtalelse. 2. Efter udarbejdelse af projektforslag Byggesagsrapportens tidsplan, investeringsbudget samt budgetoversigt med bilag 1 og eventuelt også bilag 2 indsendes til udtalelse

7 3. Efter licitation Byggesagsrapportens tidsplan, investeringsbudget samt budget- og licitationsoversigt med bilag 1 og eventuelt også bilag 2, samt regnskabsoversigten med bilag indsendes til orientering. Desuden skal styrelser uden særlig byggeadministration forelægge aftaler om teknisk rådgivning og bistand vedrørende byggearbejder for Slots- og Ejendomsstyrelsen til godkendelse, hvis den samlede byggeudgift er på 3,5 mill. kr. eller derover

8 3. Anvendelse af byggesagsrapporten 3.1 Byggesagsrapportens bestanddele Byggesagsrapporten består i princippet af tre bestanddele: A. Tidsplan, investeringsbudget m.v. B. Budget- og Investeringsoversigt: Hovedskema Bilag 1, Entrepriseoverslag / omkostninger / momsfrie ydelser Bilag 2, side 1: Terræn, bygningsbasis og primære bygningsdele Bilag 2, side 2: Bygningskomplettering, bygningsoverflader og VVS-anlæg Bilag 2, side 3: El- og mekaniske anlæg, inventar og udstyr samt øvrige bygningsdele C. Regnskabsoversigt og Dispositionsregnskab: Hovedskema Bilag Byggesagsrapporten er primært udformet i overensstemmelse med de byggesager, der gennemføres efter teknikerreglernes faseopdeling, jf. ABR og specialnormernes indhold vedr. udbud på grundlag af hovedprojekt. Ved mindre byggeopgaver, kan der dog blive tale om at sammenfatte teknikerreglernes ydelsesfaser til færre faser, ligesom der ved udbud på grundlag af f.eks. byggeprogram må anvendes en særlig budgetlægning og procedure for indsendelse af budgetoplysninger m.m. Efterfølgende er i hovedtræk beskrevet, hvorledes Byggesagsrapporten skal anvendes og hvorledes dens rubrikker og kolonner udfyldes

9 3.2 Tidsplan, investeringsbudget m.v Tidsplanens og investeringsbudgettets anvendelse Byggesagsrapporten anbefales anvendt første gang i forbindelse med bygherrens budgetlægning for budgetoverslagsårene (BO-årene) eller i forbindelse med den øvrige langtidsplanlægning. Det forudsætter, at det første investeringsbudget udarbejdes noget før den egentlige planlægning af byggeprojektet (programmering m.m.) iværksættes. Investeringsbudgettet, tidsplanen og budgetoverslaget udarbejdes så snart et lokalebehov er konstateret, uanset om behovet søges dækket ved nybyggeri, tilbygning, ombygning, lejemål eller køb af bestående ejendom. Investeringsbudgettet angiver fordelingen af udgifterne på de respektive finans- og budgetoverslagsår (F- og BO-årene) samt indeholder oplysninger om senere eller tidligere forbrug. I tilknytning til investeringsbudgettet udarbejdes en tidsplan og et budgetoverslag. Tidsplanen angiver de forventede hovedtidspunkter for byggesagens forskellige faser og danner grundlag for fordelingen af udgifterne på F- og BO-årene. Grundlaget for budgetoverslaget kan være lignende byggerier eller erfaringspriser, justeret for ændringer i projektets karakter og udviklingen i prisniveauet. Budgettet vil på dette stade være behæftet med en betydelig usikkerhed, eftersom lokalebehov og andre væsentlige forhold sædvanligvis ikke er endeligt afklaret så tidligt i processen. Ud over at være bygherrens grundlag for budgetlægningen for F- og FO-årene, kan budgetoverslaget indgå i forbindelse med eventuelle overvejelser om andre husningsmuligheder end nybyggeri, f.eks. om- og tilbygning, køb af ejendom eller indgåelse af lejemål. Byggesagsrapporten anvendes alene til internt brug i budgetperioden frem til programmeringsfasen Skemaet Rubrik 1, Sag Her anføres projektets betegnelse, evt. suppleret med oplysning om byggeafsnit eller etape. Rubrik 2, Fase Med afkrydsning markeres stadet i byggeprocessen på tidspunktet for udarbejdelsen af Byggesagsrapporten

10 Rubrik 3, Ministerium / Styrelse Her angives det ministerium og den styrelse, der bygges for (kunden), selvom bygherrefunktionen varetages af en anden styrelse. Rubrik 4, Byggearbejdets art Med afkrydsning markeres arten af byggearbejdet: Nybyggeri Tilbygning Ombygning, der bl.a. omfatter ændringer i rumplaceringer og opdeling samt indgreb i bygningsdele Vedligeholdelse, der alene omfatter generelle vedligeholdelsesaktiviteter Modernisering, der omfatter aktiviteter, der skal bringe bygningen til at leve op til nutidens krav, f.eks. udskiftning af forældede installationer Anlæg, omfattende udendørs anlægs- eller forsyningsmæssige aktiviteter eller komponenter Der gøres opmærksom på, at et byggearbejde godt kan rumme elementer af flere arter. I sådanne tilfælde skal alle de aktuelle arter afkrydses. Rubrik 5, Dato Her anføres datoen for Byggesagsrapportens udarbejdelse. Rubrik 6, Bygherre Her anføres det ministerium og den styrelse, som varetager bygherrefunktionen. Rubrik 7, Ejerforhold Med afkrydsning markeres om sagen vedrører en statsejet bygning, et indgået lejemål eller en statsstøttet byggesag Rubrik 8, Bygningsgruppe Såfremt byggesagen omfatter eksisterende bebyggelse, markeres med afkrydsning i hvilken gruppe, den er klassificeret, samt om bebyggelsen er fredet. Rubrik 9, Revision nr. Under byggesagens forløb udarbejdes flere udgaver af Byggesagsrapporten. I denne rubrik anføres med tal eller bogstav nummeret på den foreliggende udgave. Rubrik nr. 10, Bygherrerepræsentant Her anføres navnet på den person, som på vegne af bygherren varetager byggesagens administration og repræsenterer bygherren over for myndighederne, de tekniske rådgivere etc. Rubrikkerne 11, 12, 16 og 17, Adresse Postnr./By Matr. nr. Kommune Her anføres de aktuelle oplysninger vedrørende byggesagen

11 Rubrik 13, Ejendomsnr./Bygningsnr./ -betegnelse Her anføres det aktuelle ejendomsnr. suppleret med et evt. bygningsnr. eller en bygningsbetegnelse, der tilsammen giver en entydig identifikation af det aktuelle bygningsanlæg. Rubrik 14, Sagsidentifikation Her anføres en eller flere identifikationskoder som f.eks. sagens finanslovs-, regnskabseller journal nr. Rubrik 15, Brugere Her anføres brugerne af det bygningsanlæg, som byggesagen vedrører. Rubrik 18, SEA-ejendomme For SEA-ejendomme (Statens Ejendoms Administration) markeres ved afkrydsning, hvorvidt der foreligger en betinget lejekontrakt. I øvrigt henvises til Budgetvejledningen 2001, pkt Rubrik 19, Finansiering Her anføres en oversigt over de konti, der financierer byggesagen. Rubrikken benævnt Præfinanciel vedrører alene byggerier henhørende under Forsvarets Bygningstjeneste. Ud over kontobetegnelsen angives de bevilgede beløb for de enkelte konti. Rubrik 20, Investeringsbudget I denne rubrik redegøres for fordelingen af udgifterne på de respektive finans- og budgetoverslagsår (F- og BO-årene) samt om senere eller tidligere forbrug. Forventede og afholdte udgifter til en sags indledende faser med henblik på at få bearbejdet idéoplægget frem til et programoplæg eller et byggeprogram anføres separat. Efterfølgende redegøres der for byggesagens totaludgift opdelt på Projekteringsbevilling, Udførelsesbevilling inkl. byggeledelse og fagtilsyn, Byggelånsrenter, ejendomsskatter, forsikringer m.v. og Evt. tillægsbevilling. Summen af disse fire delbevillinger udgør den samlede totaludgift fordelt på finans- og budgetoverslagsårene samt hvad der måtte være afholdt af udgifter før finansåret og forventes at skulle afholdes efter budgetoverslagsårene. Eventuelle mindre forbrug indenfor et finansår anføres på separat linie og det heraf følgende overførte mindre forbrug ligeledes på separat linie under de respektive finans- eller budgetår. Således overførte mindre forbrug vil på intet tidspunkt i byggeforløbet blive indeksreguleret

12 Såfremt sagen udbydes i totalentreprise eller ved et tilsvarende tidligt udbud, så anføres hele bevillingsforløbet uden separat angivelse af projekteringsbevilling. I kolonnen for indeks anføres det byggeomkostningsindeks, der var gældende på bevillingstidspunktet. Indexering af finanslovsbevillingen ved et nyt finansår udføres af den statslige bygherres administration i henhold til finanslovsindekset. Mindre forbrug overføres til efterfølgende finansår uden indexering. Rubrik 21, Tidsplan Tidsplanen har til formål at give en hovedramme for byggesagens tidsforløb og derved danne grundlag for fordelingen af bevillingen i de respektive finansår. Tidsplanen forudsættes i de indledende faser udarbejdet af bygherren alene og i senere faser af bygherren i samarbejde med bygherrerådgiver eller de tekniske rådgivere i fællesskab. Tidsplanen er inddelt i faser, der er i overensstemmelse med faseopdelingen i rubrik 2. Rubrik 22, Rådgivere Her oplyses hvilke rådgivere og eventuelle konsulenter, som er knyttet til sagen. Er der tale om totalrådgivning, oplyses både totalrådgiveren og de tilknyttede underrådgivere

13 3.3 Budget- og Licitationsoversigt Budget- og Licitationsoversigtens anvendelse Budget- og Licitationsoversigten skal anvendes gennem hele programmerings- og projektfasen frem til og med afsluttet prisindhentning, hvad enten dette sker gennem licitation eller på anden vis, evt. en kombination af flere fremgangsmåder. Oversigten anvendes til intern brug i budgetperioden frem til programmeringsfasen eller til ansættelse af eksterne rådgivere. Planlægningsbudget Fra idéfase til og med programmeringsfaserne har budgettet karakter af et planlægningsbudget. I sin første skikkelse indgår planlægningsbudgettet i den samlede afvejning af behov, økonomi og løsningsmuligheder. Såfremt der træffes beslutning om at realisere projektet, indgår budgettet som en del af programoplægget. Planlægningsbudgettet vil vise de samlede udgifter med en vis usikkerhed. Hovedvægten må derfor lægges på at afdække de dele af budgettet, hvor usikkerheden er størst. Budgettet vil gradvis blive mere detaljeret i takt med planlægningens fremdrift. Detaljeringsgraden vil i nogen grad afhænge af projekternes kompleksitet og størrelse. Som hovedregel bør planlægningsbudgettet dog være opdelt på hovedkonti i grund-, bygningsog installationsudgifter samt udgifter til inventar, udstyr og administration. Ved udbud på et projektmateriale svarende til et byggeprogram eller et dispositionsforslag vil planlægningsbudgettet være sammenfaldende med det styrende budget. Styrende budget Det styrende budget udtrykker de endelige beslutninger om byggeriets udgifter og er bindende for såvel bygherren som for rådgiverne. Inden for budgettet kan der dog foretages mindre omposteringer, hvorved forstås at eventuelle merudgifter et sted i budgettet som hovedregel må modsvares af en tilsvarende mindreudgift et andet sted. Hvis det ved den løbende opfølgning eller ved prisindhentningen viser sig, at det styrende budget ikke kan holdes, må bygherren tage stilling til: om projektets standard skal ændres, f.eks. i form af ændret materiale- og konstruktionsvalg eller ændrede tekniske løsninger, om dele af projektet skal udgå,

14 om det styrende budget og dermed byggebevillingen skal søges forhøjet eller om projektet skal udsættes eller eventuelt opgives. Eventuelt kan de første tre muligheder kombineres. Det må endvidere undersøges, hvorvidt rådgivernes pligt til omprojektering bliver aktuel, eller om der i øvrigt kan gøres ansvar gældende mod rådgiverne. Med hensyn til projektændringer, der medfører en væsentlig forhøjelse af projektets totaludgift henvises til budgetvejledningens pkt Det styrende budget udarbejdes senest i forbindelse med projektforslaget, og er der tale om udbud på f.eks. byggeprogram eller dispositionsforslag udarbejdes det styrende budget inden udbud finder sted. Licitationsbudget Inden endelig prisindhentning opsummeres det styrende budget svarende til den valgte entrepriseopdeling. For at kunne sammenligne budgettet med de indkomne priser, skal de enkelte entreprisebeløb, såfremt der er tale om fastpristilbud, fremreguleres til de respektive udgiftsmæssige tyngdepunkter indenfor fastprisperioden. I de tilfælde, hvor der er udarbejdet et bygningsdelsoverslag, bør der med henblik på dels at kunne sammenligne de indhentede tilbud med budgettet, dels for at indsamle erfaringer om relevante bygningsdelspriser til brug ved andre byggeopgaver eller for at få priser på specielle bygningsdele eller ydelser, foretages der en opdeling af tilbudene svarende til det bygningsopdelte budget. Dette forudsætter, at tilbudslisterne ud over den samlede tilbudssum skal indeholde oplysninger om priser på de respektive bygningsdele/ydelser. Efter licitation og endt prisindhentning - men før indgåelse af kontrakter - skal forholdet til det styrende budget kontrolleres. Det styrende budget revideres på grundlag af de af bygherren accepterede tilbud inden byggearbejdet iværksættes til brug ved udarbejdelse af den første Regnskabsoversigt. Den således gennemførte revision af det styrende budget er herefter licitationsbudgettet Hovedskema Rubrikkerne 30 til og med 37 er identiske på såvel hovedskemaet som på bilagene 1 og 2, og de tjener alene til en enkel identifikation af byggesagen

15 Rubrikkerne 30, 31, 32, 33 og 35, Sag, Ministerium/Styrelse, Dato, Revisions nr., Ejendoms nr./bygnings nr./-betegnelse Oplysningerne tages fra de tilsvarende rubrikker nr. 1, 3, 5, 9 og 13 på skemaet for Tidsplan, investeringsbudget m.v. Rubrik 34, Antal bilag Her anføres antallet af de vedlagte bilag. Rubrik 36, Licitationsdato/-indeks Her anføres licitationsdatoen og det på tidspunktet gældende prisniveau baseret på det senest offentliggjorte reguleringsindeks (i alt) for boligbyggeri. Rubrik 37, Byggeriets afleveringsdato Her anføres byggeriets planlagte afleveringsdato. Rubrik38, Budgettype Gennem afkrydsning af denne rubrik markeres den aktuelle budgetkategori: Budgetoverslag, Planlægningsbudget, Styrende budget eller Licitationsbudget. Rubrik 40, Konto Budget- og Licitationsoversigten indeholder en fast kontoopdeling med 2-cifrede kontonumre, der er opdelt efter samme princip som SfB-bygningsdelsgruppering. Rubrik 41, Entrepriser / ydelser Ved en eventuel specifikation anvendes bilagene 1 eller 2. Konto 90, 19-69, Entreprise-/ bygningsdelsudgifter Summation af bygningsdelsgrupperne 90, 19, 29, 39, 49, 59 og 69, eventuelt overført fra bilagene. Konto 71-77, Inventar og udstyr Summation af bygningsdelene Konto 78, Bygherreinventar og -udstyr Summation af udgifter til særligt inventar og udstyr, som leveres af bygherren. Konto 81-82, Byggeplads Summation af bygningsdelene 81 og 82, Byggepladsindretning og byggepladsdrift. Konto 83, Særlige vinterforanstaltninger Anvendes til registrering af udgifter til særlige vinterforanstaltninger, som afholdes af bygherren og som ikke er forudsat indeholdt i entrepriserne. Konto 91, Rådgiver og konsulenthonorarer Her anføres honorarer til de rådgivere og eventuelle konsulenter, som vil være anført på hovedskemaet side

16 Under konto 91 anføres endvidere bygherrekonsulenthonorar samt udgifter til administration i bygherrens eget regi. Specifikation af honorarerne anføres i bilag 1. Konto 92, Reproduktion Her anføres udgifter til tryk af tegninger, beskrivelser m.v. Ikke momspligtige udgifter konteres under konto 98. Konto 93, Rejser m.v. Her anføres udgifter til evt. studierejser, forsøgsarbejder, modelarbejder m.v. Ikke momspligtige udgifter konteres under konto 98. Konto 94, Kunstnerisk udsmykning Her anføres udgifter til kunstnerisk udsmykning, som er omfattet af bestemmelserne i Byggestyrelsens cirkulære af den 23. december Udgifter til kunstnerisk udsmykning, som ikke er momspligtige, konteres under konto 98. Konto 95, Øvrige omkostninger Her kan f.eks. anføres udgifter til udvalgsarbejde, eventuelle renter, der skal afholdes over byggesagen, attester, tilslutningsafgifter, rejsegilde m.v. Ikke momspligtige udgifter konteres under konto 98. I bilag 1, angives, hvorledes udgiften fordeler sig på de forekommende kategorier af omkostninger. Konto 96, Uforudselige udgifter Til uforudselige udgifter kan i planlægningsbudgettet og i det styrende budget som hovedregel afsættes indtil 5% af de samlede anslåede udgifter (ekskl. evt. grundkøbesum og grundkøbsomkostninger). For om- og tilbygningsarbejder og hovedistandsættelse dog indtil 10%. Udgangspunktet for ovennævnte procentsatser er udbud på hovedprojekt. I forbindelse med projekter i fredede bygninger, sættes procentsatsen for de uforudselige udgifter i relation til bygningernes kompleksitet og deres historiske og kulturelle værdi. Derved kan det forekomme, at satsen bliver større end 10%. Ved udbud i totalentreprise på grundlag af byggeprogram eller dispositionsforslag kan der som hovedregel afsættes indtil 2,5% og ved om- og tilbygningsarbejder og hovedistandsættelse indtil 5%. Konto 97, Moms Her anføres den forventede samlede udgift til moms. Opmærksomheden henledes på, at samtlige bevillingsansøgninger herunder aktstykker til Finansudvalget skal budgetteres ekskl. moms

17 Konto 98, Ikke momspligtige ydelser Her angives eventuelle ydelser såsom attester, afgifter, finansieringsudgifter og renter, kunstnerisk udsmykning, rejser etc. Konto 99, Grundanskaffelse Her angives udgifter til grundanskaffelse (grundkøb, grundkøbsomkostninger m.v.) Konto 100, Eventuel tillægsbevilling Anvendes til angivelse af eventuelle tillægsbevillinger, såfremt sagens udvikling har resulteret i sådanne. Byggelånsrenter, ejendomsskatter m.m. I det omfang sådanne udgifter skal medtages under byggesagens samlede udgifter anføres de her. Sum Den endelige byggeudgift fremkommer som summen af alle foranstående udgifter samt de anførte byggelånsrenter, ejendomsskatter o.l. Kolonne 42, Indeks I denne kolonne anføres i forbindelse med udarbejdelsen af budgetoverslag, planlægningsbudget og styrende budget det aktuelle prisniveau baseret på det senest offentliggjorte reguleringsindeks (i alt) for boligbyggeri. I forbindelse med udarbejdelsen af licitationsbudgettet angives indekset for det tyngdemæssige tidspunkt for de udbudte entrepriser. Såfremt denne kolonne på hovedskemaet skal anvendes, forudsættes det, at arbejdet er udbudt i én entreprise, dvs. i hovedentreprise eller i totalentreprise. Er der derimod tale om mere end én entreprise, anføres specifikationerne i bilag 1. Kolonne 43, Bilag I denne kolonne anføres de nødvendige henvisninger til bilag. Kolonne 44, K/B Her angives ved angivelse af et K eller et B, hvorvidt de anførte beløb er kontraherede beløb eller budgetbeløb. Kolonne 45, Planlægnings-/styrende budget I denne kolonne anføres det første budget i forbindelse med idéoplægget eller programoplægget og herefter det af bygherren senest godkendte budget helt frem til og med indhentning af priser og afholdt licitation. Oplysningerne om det senest godkendte budget fås fra kolonne 50 fra senest foregående budgetoversigt. Kolonne 46, Prisstigninger

18 Budgetter reguleres i forbindelse med udarbejdelsen af budgetoverslag, planlægningsbudget og styrende budget for prisstigninger ved anvendelse af reguleringsindekset (i alt) for boligbyggeri. Ved udarbejdelsen af licitationsbudgettet beregnes og anføres fastpristillægget for entrepriser, der afgives som fastpristilbud. Såfremt arbejdet er udbudt i hoved- eller totalentreprise, kan dette ske på hovedskemaet. Er der derimod tale om mere end én entreprise, anvendes bilag 1. Kolonne 47, Tilbud Denne kolonne anvendes kun i forbindelse med udarbejdelse af licitationsbudgettet og her anføres summen af de af rådgiverne indstillede tilbud. Summen er en overførsel af den samlede sum fra specifikationerne i bilag 1. Kolonne 48, Difference +/- Denne kolonne anvendes kun i forbindelse med udarbejdelse af licitationsbudgettet og den angiver forskelle mellem det senest gældende overslag i kolonne 45 korrigeret for prisstigninger eller fastpristillæg i kolonne 46 og de indkomne tilbud i kolonne 47. En positiv difference er udtryk for en merudgift og en negativ difference for en besparelse. Kolonne 49, Ændringer +/- Her registreres udgiftsændringer i relation til de til enhver tid gældende budgetter, der i modsætning til forbrug af de uforudselige udgifter, berører byggeriets samlede udgift. Kolonnen anvendes i alle faser af projektforløbet fra udarbejdelse af det første styrende budget til det endelige styrende licitationsbudget. Eventuelt registrerede merudgifter må først og fremmest søges opvejet af besparelser på andre konti indenfor samme projekt og kan ikke modregnes i kontoen for uforudselige udgifter, med mindre der er sikkerhed for, at denne konto ikke opbruges helt af uforudselige udgifter. Såfremt det ikke er muligt at finde kompenserende besparelser indenfor projektets rammer, skal der træffes aftale med bygherren om, hvorledes udgiften i givet fald skal finansieres. Et positivt beløb er udtryk for en opskrivning og et negativt beløb for en nedskrivning Kolonne 50, Rev. budget/licitationsbudget I denne kolonne angives det reviderede budget, som i forbindelse med udarbejdelsen af budgetoverslag, planlægningsbudget og styrende budget fremkommer som summation af kolonnerne 45, 46 og

19 For de entrepriser, for hvilke der har været afholdt licitation, fremkommer beløbene i licitationsbudgettet som summation af kolonnerne 45, 46, 48 og 49, svarende til kontraktbeløbene. Generelt gælder, at det til enhver tid gældende budget i kolonne 45 fremreguleres én gang om året af bygherren til det gældende finanslovsindeks. På grundlag af det fremregulerede budget ajourføres investeringsbudgettet på Byggesagsrapportens Tidsplan, investeringsoversigt m.v. Efter udarbejdelsen af licitationsbudgettet udgør oplysningerne i kolonne 50 det grundlag, som byggeriet igangsættes på. De enkelte beløb overføres uændret til Regnskabsoversigten og Dispositionsregnskabet kolonne 83 og udgør herefter det styrende budget for byggeriets realisering. Rubrik 51, Totaludgift finansieret på følgende konti: I denne rubrik angives hvilke konti, f.eks. anlægskonti, driftskonti, sponsorater m.m., der financierer totaludgiften ekskl. moms. Totaludgiften specificeres på de enkelte konti. Rubrik 52, Eventuelle bemærkninger I denne rubrik redegøres der for de forhold, der har særlig indflydelse på byggeudgiften, tidsforløbet eller andet af væsentlighed for byggesagens gennemførelse. Rubrikkerne 53 og 54, Underskrifter I disse rubrikker daterer og underskriver den ansvarlige projektleder og den regnskabspligtige institution Byggesagsrapportens Budget- og Licitationsoversigt Bilag 1 I bilag 1 specificeres udgifterne til ydelserne indenfor de i hovedskemaet anførte konti. Dette vedrører såvel udgifter, der vedrører de udførelsesmæssige aktiviteter, f.eks. de udbudte entrepriser, og de udgifter, der knytter sig til de mere planlægningsmæssige aktiviteter som f.eks. rådgiverhonorarer og omkostninger. Kolonne 60, Konto Her angives kontonumrene for de respektive ydelser under kolonne 61. Kolonne 61, Ydelse Eksempler på entreprisebetegnelser er vist i vejledningens bilag 1. Kolonnerne 62 til og med 69 Disse kolonner indeholder de samme oplysninger og aktiviteter som de tilsvarende kolonner 42 til og med 50, ekskl. kolonne 43, i hovedskemaet. I bilaget anføres for de enkelte entrepriser på en særskilt linie markeret med FU (forudsete udgifter) andre udgifter, som er forudset, men ikke indeholdt i acceptbeløbene for entrepriserne. Disse beløb fremkommer i forbindelse med en licitation som forskellen

20 mellem selve licitationsresultatet og det beløb, der bliver skrevet accept på. Dette forskelsbeløb er typisk sammensat af forskellige enhedspriser, som de tilbudsgivende oplyser i forbindelse med tilbudsafgivelsen. FU angives i det prisniveau, der er gældende ved arbejdets igangsættelse (licitationsdagens indeks) og anføres under samme kontonumre og entreprisebetegnelser som er anvendt ved tilbudet for de pågældende entrepriser. Delsummerne for de enkelte entrepriser opgøres, og den samlede entreprisesum bestående af såvel kontraktbeløb og forudselige udgifter for samtlige entrepriser overføres til hovedskemaet Bilag 2, side 1 til 3 Bilag 2 anvendes i forbindelse med udarbejdelse af bygningsdelsoverslag under projekteringsforløbet, indtil bygningsdelsoverslaget senest ved licitationstidspunktet erstattes af et entrepriseorienteret budget. Bilag 2 anvendes hovedsageligt af sagens tilknyttede rådgivere og rummer den specifikationsgrad, som bygherren skal have leveret bygningsdelsoverslaget i. Bilag 2 er tænkt som et hjælpemiddel for rådgiverne, således at disse gennem anvendelsen af bilaget er opmærksom på alle de bygningsdele, der indgår i byggesagen for dens realisering. Såfremt rådgiverne råder over alternative værktøjer, der med samme specifikationsgrad eller sikkerhed for præcist resultat kan anvendes til udarbejdelse af bygningsdelsoverslag, kan disse anvendes i stedet for bilag 2. Blot skal præsentationen af det fremsendte bygningsdelsoverslag være så detaljeret, at bygherren er i stand til at vurdere kvaliteten og sikkerheden af det økonomiske indhold. Kolonne 71, Konto Kolonnen indeholder 2-cifrede kontonumre, der er opdelt efter samme princip som SfBbygningsdelsgruppering. Kolonne 72, Bygningsdele Om indholdet af de enkelte bygningsdele henvises til vejledningens bilag 2. Kolonne 73, Overslag/tilbud pr. Denne kolonne anvendes til overslag baseret på enten bygningsdelsgrupper (terræn, bygningsbasis, primære bygningsdele m.fl.) eller på relevante bygningsdele. Bygningsdelsoverslaget angives i det aktuelle prisniveau, jf. efterfølgende bemærkning for kolonne 74. Det anbefales at opbygge erfaringspriser på relevante bygningsdele gennem analyse af prisoplysninger fra licitationer. Dette indebærer, at tilbudslister ud over den samlede tilbudssum skal indeholde oplysning om priser på respektive bygningsdele. På grundlag af de indhentede tilbud opsummeres og overføres bygningsdelspriser fra tilbudslister til den bygningsopdelte kontoplan. Herved bliver det muligt at opsamle byg

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger Forside Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger 32 Dato 1. August 2 33 Revisions nr. 35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 36 Licitationsdato / -indeks Vejledning Felter markeret

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (11) Fri (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling. Fundamentssokler,

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-18

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-18 INDHOLDSFORTEGNELSE NYBYGGERI, BRUTTO MOLIO PRISDATA Introduktion Side 2-18 Faneblad Bygningsbasis (1.) Primære bygningsdele (2.) Komplettering (3.) Overflader (4.) VVS-anlæg (5.) El- og mekaniske anlæg

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

T I L B U D S L I S T E N R. 2

T I L B U D S L I S T E N R. 2 Tilbud til: Grønlands Selvstyre T I L B U D S L I S T E N R. 2 Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte entrepriser for de angivne priser i henhold til de for entreprisen udarbejdede

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Bilag 1: Nummereringsprincip

Bilag 1: Nummereringsprincip Bilag 1 Bilag 1: Nummereringsprincip Det følgende bilag indeholder et forslag til nummerering af niveauerne, der anvendes i Byggeklassifikationsprojektet. Forslaget er udarbejdet af Mogens Rasmussen fra

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Fonden. Skødstrup Idrætsog. Kuturcenter

Fonden. Skødstrup Idrætsog. Kuturcenter Fonden Skødstrup Idrætsog Kuturcenter Idræts/multifunktionshal i Skødstrup Totalrådgivning Betingelser September 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Almindelig orientering 3 Baggrund 4 Opgaven 4 Rådgiverens

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 B. Tømrerentreprisen (TØ)

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 B. Tømrerentreprisen (TØ) Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014 VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder herved at udføre arbejdet i forbindelse med ovennævnte opgave, i nøje overensstemmelse med udbudsmaterialet. Tilbuddet afgives

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 4. Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG Dokumentnummer: RHV_C_XX_03_ØKO-anlægsbudget Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter August 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk www.slks.dk 1. juni 2016 BILAG 8 1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Kulturministeriet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler.

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler. Bygningsstyrelsen Løngangstræde 21 1468 København K Att. Mads Falbe-Hansen rammeudbud@ses.dk mfh@ses.dk Danske Arkitektvirksomheder Kristen Bernikowsgade 6, 3. sal 1105 København K Tlf. 32 83 05 00 Fax

Læs mere

1. Indledning...4. 1.1 Retningslinjernes anvendelsesområde...4 1.2 Organisatoriske betegnelser...4. 2. Ansvar og opgaver...5

1. Indledning...4. 1.1 Retningslinjernes anvendelsesområde...4 1.2 Organisatoriske betegnelser...4. 2. Ansvar og opgaver...5 Retningslinjer for byggearbejder i Haderslev Kommune 12. juni 2012 Indhold 1. Indledning...4 1.1 Retningslinjernes anvendelsesområde...4 1.2 Organisatoriske betegnelser...4 2. Ansvar og opgaver...5 2.1

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 18. april 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 18. april 2017 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 18. april 2017 Kl. 16:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9).

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9). Aktstykke nr. 80 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2003 80 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 13. oktober 2009. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune 31.08.2012 04. Tilbudsliste: 1. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Dato: 23. oktober 2013 J. nr.: 102794 TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Rettelsesblad 03 til udbudsbetingelser af 24. september 2013 Spørgsmål 1: Hvordan hænger 1.4 og 3.2 sammen? I 1.4 anføres,

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg Til de prækvalificerede entreprenører Økonomi Bygningsafdelingen Kontaktperson: Martin Hansen Martin.hansen@rsyd.dk Direkte tlf. 29201157 17. november 2016 EU-udbud 2016/S 222-403929: Hovedentreprise -

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere