Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen"

Transkript

1 Risiko- og kapitalstyring

2

3 INDHOLD ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 RISIKOSTYRING 7 Koncernens karakteristika 7 Risikotyper 7 Organisation, ansvarsfordeling og rapportering 8 Incitaments- og bonusprogrammer 9 Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter 10 KAPITALKRAV 11 Basiskapital 11 Kapitalkrav opgørelsesmetoder 12 Kapitalkrav 13 Basiskapital og kapitalkrav i koncernens selskaber 14 Konsolideringsmetoder 14 Forskelle til regnskabsopgørelse 14 MARKEDSRISIKO 47 Udvikling i markedsrisici 47 Nøgletal for markedsrisiko 48 Handels- og anlægsbeholdningen 51 LIKVIDITET OG FUNDING 52 Realkreditaktiviteter 52 Bankaktiviteter 53 OPERATIONEL RISIKO 55 APPENDIKS: SAMMENLIGNINGSSKEMAER 56 KAPITALSTYRING 15 Kapitalpolitik og -struktur 15 Tilstrækkelig basiskapital 16 Konjunkturbuffer 17 Stresstest og kapitalfremskrivning 18 Intern proces 18 Nykredits ratings 19 KREDITRISIKO 20 Kreditrisikoopgørelse 21 Store engagementer 23 Modpartsrisiko 23 Realkreditudlån 24 Bankudlån 29 Krediteksponering i investeringsporteføljerne 30 Nødlidende engagementer 31 Kreditrisikomodeller 36 Nykredit Risiko- og kapitalstyring 3

4 KONCERNDIAGRAM Foreningen Nykredit Industriens Fond Foreningen Østifterne PRAS A/S Ejerandel 88,18% Ejerandel 5,42% Ejerandel 3,25% Ejerandel 3,15% Nykredit Holding A/S Årets resultat: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Realkredit A/S Årets resultat: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Totalkredit A/S Årets resultat: 887 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Bank A/S Årets resultat: 395 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Portefølje Adm. A/S Årets resultat: 33 mio. kr. Egenkapital: 153 mio. kr. Nykredit Mægler A/S Årets resultat: 1 mio. kr. Egenkapital: 113 mio. kr. Nykredit Leasing A/S Årets resultat: 1 mio. kr. Egenkapital: 149 mio. kr. Nykredit Ejendomme A/S Årets resultat: -91 mio. kr. Egenkapital: 541 mio. kr. Ejendomsselskabet Kalvebod A/S Årets resultat: -1 mio. kr. Egenkapital: 249 mio. kr. 4 Nykredit Risiko- og kapitalstyring

5 ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD Gennem hele finanskrisen har Nykredit Realkredit koncernen kunnet levere lån til sine kunder og har derved medvirket til at begrænse nogle af krisens negative konsekvenser. Der er nu tydelige tegn på, at både den globale og danske økonomi har lagt det værste af finanskrisen bag sig. har i opnået pæn vækst i forretningen samtidig med, at omkostningerne ikke er vokset tilsvarende. Dertil kommer en begyndende normalisering af tabene. Økonomisk set tegner 2011 til at blive et år med fortsat forretningsvækst og en fortsat normalisering af tabene i Nykredit. Den største risiko i 2011 synes at blive den ny finansielle regulering fra Baselkomitéen. Det til trods er det svært ikke at se optimistisk på havde i en markedsandel for realkredit på ca. 42,0% af udlånsbestanden. Koncernens forretninger er primært eksponeret mod Danmark, og Danmark er også det primære geografiske fokusområde for forretningsvæksten. Kapitalpolitik Nykredit har en målsætning om at kunne fortsætte sin udlånsvirksomhed i uændret omfang uanset konjunkturforholdene og samtidig opretholde en konkurrencedygtig rating. Det indebærer, at Nykredit skal have den nødvendige kapital til at kunne dække det lovpligtige kapitalkrav i en periode med hård lavkonjunktur, svarende til en situation med høj arbejdsløshed som først i 1990'erne. Nykredit har som finansielt institut et kapitalkrav på 8% af de risikovægtede poster. Nykredit vurderer, at koncernens individuelle solvensbehov udgør 9,4% under en forværret konjunktursituation i Til sammenligning udgjorde den faktiske solvens 18,5% i og kernekapitalprocenten 18,5%. Udlån Fusion af Forstædernes Bank A/S og Nykredit Bank A/S Nykredit Bank A/S og Forstædernes Bank A/S fusionerede i april, og eksponeringerne fra Forstædernes Bank A/S bliver nu behandlet under IRB-metoden på samme vilkår som eksponeringer i Nykredit Bank A/S. Strategisk partnerskab med Gjensidige Forsikring I marts solgte Nykredit sine forsikringsaktiviter og indgik et strategisk partnerskab med Gjensidige Forsikring. Nykredit har derfor ikke længere forsikringsrisiko. Bankpakker Bankpakke I udløb 30. september. Nykredit koncernen har siden 2008 haft udgifter i form af provisioner og hensættelser på godt 1,6 mia. kr. Banken havde i en garantiramme til udstedelser med individuel statsgaranti under bankpakke II på 15 mia. kr. Nykredit Realkredit havde en tilsvarende ramme på 25 mia. kr. Denne garanti udløb den 31. december, og hverken bank eller realkredit har udstedt under garantirammerne. Regulatoriske risici Et nyt regelsæt til indretning af det finansielle marked er på vej. Formålet med den nye regulering er at skabe en mere stabil finansiel sektor gennem større kapitalkrav og ny regulering på likviditetsområdet. Basel-komitéen offentliggjorde ultimo sit forslag til ny regulering af kapital og likviditet, Basel III. Basel-komitéen er et væsentligt organ i reguleringsprocessen, men har ikke lovgivningskompetence. Medio 2011 forventes EU-Kommissionen at fremlægge et direktivforslag på området, som efterfølgende skal vedtages i Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Direktivforslaget forventes at ligge relativt tæt op ad Basel-komitéens forslag. Udlån omfattet af balanceprincippet (realkreditudlån) Øvrige udlån (bankudlån) ekskl. reverseforretninger Udlån i alt Nykredit ser positivt på de lovgivningsmæssige initiativer. Højere krav til egenkapitalen er nødvendige for, at banker kan absorbere konjunkturbestemte tab. Basel-komitéens forslag indebærer en stigning i kapitalkravet fra 8% af de risikovægtede aktiver til 13% (inklusive buffere). Stresstest af kapitalberedskabet er ligeledes nødvendige for en bæredygtig langsigtet drift. Derfor har Nykredit, allerede før de officielle stresstest begyndte, gennemført stresstest og løbende offentliggjort resultaterne i beskrivelsen af vores kapitalstruktur. Krav til likviditetsstyring er også nødvendige. De forslag, som Basel-komitéen fremlagde ultimo, og som skal danne midlertidigt grundlag for den europæiske lovgivning, synes at tage afsæt i behovene i USA og Storbritannien, der ikke har et velfungerende realkreditsystem som det danske. I USA og Storbritannien har man derimod et indlånsbaseret udlånssystem suppleret med svært gennemskuelige obligationsudstedelser, der ofte har dårlig kreditkvalitet. Basel-komitéen har på den baggrund foreslået, at statsobligationer som minimum skal udgøre 60% af kreditinstitutternes samlede likviditet. Realkreditobligationer kan kun i begrænset omfang medregnes som god likviditet. Basel-komitéens forslag skaber utilsigtet store udfordringer for Danmark. For det første fordi danske realkreditobligationer er lige så likvide som statsobligationer. For det andet er danske realkreditobligationer meget sikre værdipapirer som følge af udlånsregler og balanceprincippet. For det tredje fordi udbuddet af danske statsobligationer er ganske begrænset. Det betyder, at der ikke er statsobligationer nok til den likviditet, som banker og realkreditinstitutter fremover forventes at have. Det vil derfor indebære en risiko for finansiel ustabilitet, hvis realkreditobligationer ikke kan medregnes i likviditeten ud fra objektive kvalitetskriterier. Basel-komitéens forslag vil også betyde en afskaffelse af de variabelt forrentede F1-lån i Danmark. Nykredit er enig i, at den nuværende refinansieringsmodel med et stort obligationssalg koncentreret på få dage er uhensigtsmæssig. Derfor spredte Nykredit også sine rentetilpasningsauktioner i ud over året i højere grad end tidligere og arbejder fortsat med at udvide denne model. Nykredit Risiko- og kapitalstyring 5

6 ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD Basel-komitéens forslag kan paradoksalt nok forøge risiciene i det danske finansielle system i stedet for at reducere dem. Det er baggrunden for, at Nykredit, den øvrige finansielle sektor og de danske myndigheder arbejder aktivt for en EU-lovgivning, der tager højde for de sikre og stabile realkreditsystemer, der kendes i bl.a. Danmark, Tyskland og Sverige. Dialogen med EU er positiv og konstruktiv. Vi forventer derfor et forslag til et EU-direktiv, der tager højde for det danske realkreditsystems karakteristika. 6 Nykredit Risiko- og kapitalstyring

7 RISIKOSTYRING KONCERNENS KARAKTERISTIKA Nykredits aktiviteter består af realkreditog bankudlån, handel med værdipapirer og finansielle instrumenter, kapitalformidling og -forvaltning samt pensionsopsparing og forsikringsformidling. Forretningsaktiviteterne medfører sammen med investeringsbeholdningen kredit-, markeds-, likviditets- og operationel risiko. Nykredit sigter mod til enhver tid at leve op til de bedste internationale standarder for risikostyring og åbenhed omkring koncernens risikoforhold. Nykredits avancerede modeller til kvantificering af koncernens risici er centrale i risiko- og kapitalstyringen. RISIKOTYPER Risikostyring er forankret i bestyrelsen og direktionen og er en central del af Nykredit koncernens daglige drift. Koncernen søger i sin risikostyring at sikre finansielt holdbare løsninger på både kort og lang sigt. Der lægges vægt på en afstemt risikostyring og en stærk kapitalstruktur. Nykredit koncernen er eksponeret over for flere risikotyper. Hver risikotype har særlige karakteristika, og styringen er tilrettelagt herefter. Nykredit skelner mellem følgende overordnede risikotyper: Kreditrisiko er risikoen for tab som følge af modparters misligholdelse af deres forpligtelser Markedsrisiko er risikoen for tab af markedsværdi som følge af bevægelser på de finansielle markeder (rente-, valuta-, aktie- og volatilitetsrisici mv.) Likviditetsrisiko er risikoen for tab som følge af, at den aktuelle likviditetsbeholdning ikke er tilstrækkelig til at dække de aktuelle betalingsforpligtelser Operationel risiko er risikoen for tab som følge af utilstrækkelige/mislykkede processer, menneskelige fejl og handlinger, systemfejl og eksterne begivenheder. Nykredit Risiko- og kapitalstyring 7

8 RISIKOSTYRING Risikoorganisationen i ORGANISATION, ANSVARSFORDELING OG RAPPORTERING Bestyrelsen for Nykredit Realkredit A/S er den øverste ansvarlige enhed for Nykredit Realkredit koncernen. I relation til afgrænsning, styring og overvågning af risici videredelegerer bestyrelsen visse opgaver til koncerndirektionen og til en række komitéer. Bestyrelsen for Nykredit Realkredit A/S har ansvaret for at afgrænse og overvåge koncernens risici, ligesom den godkender overordnede instrukser. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede tilgang til kapital- og risikostyring og har kendskab til kapitalkravsreglerne og de internt udviklede modeller. Der sker løbende rapportering af risikoeksponeringer og aktiviteter til bestyrelsen. I henhold til gældende lovgivning har bestyrelsen nedsat et revisionsudvalg, der fungerer som et fællesrevisionsudvalg for alle de selskaber i koncernen, der har pligt til at oprette et sådant udvalg. Dette drejer sig om Nykredit Realkredit A/S, Totalkredit A/S og Nykredit Bank A/S. Revisionsudvalgets opgave er bl.a. at gennemgå regnskabs- og revisionsforhold vedrørende intern kontrol og risikostyring. Risikoområder, der behandles i bestyrelsen Årlig Kapital- og risikopolitik Gennemgang og beslutning om Nykredits tilstrækkelige basiskapital, solvensbehov samt langsigtede kapitalbehov og risikopolitik Afkast Gennemgang og beslutning om løbende afkastmål Risikomodeller Gennemgang af den løbende modeludvikling og konsekvenserne heraf Stresstest Gennemgang af resultater vedrørende Nykredits stresstest samt scenarieanalyser I blev der etableret et vederlagsudvalg. Vederlagsudvalget er nedsat af bestyrelsen og består af tre bestyrelsesmedlemmer. Udvalgets primære rolle er at forberede og indstille vederlagspolitikken gældende for Nykredits bestyrelse og koncerndirektionen til beslutning i Nykredits bestyrelse, ligesom der indstilles honorarer for repræsentantskabets medlemmer. Løbende Risikorapportering Engagementsopfølgning Kvartalsvis/halvårlig rapportering på centrale risikoområder: Kapitalstruktur, tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Likviditetsrisici og SDO-risici Balanceprincip og placeringsregler Likviditetsposition Kreditrisici Udviklingen i kreditrisici og -parametre samt ratingfordeling Koncentrationsrisici og engagementer fordelt på størrelse Boligprisudviklingen og belåningsgrader Nedskrivninger, restancer og konstaterede tab Markedsrisici Rente-, valuta- og aktierisici (traditionelle mål og Value-at-Risk) Kreditrisici i investeringsporteføljerne Backtest og stresstest Operationelle risici Lovrisici Månedlig rapportering på centrale risikoområder: Markedsrisici Rente-, valuta- og aktierisici (traditionelle mål og Value-at-Risk) Beholdningsindtjening og afkast i forhold til benchmark Gennemgang og vurdering af engagementer over en vis størrelse Bestyrelsen har uddelegeret det løbende ansvar til koncerndirektionen, der skal operationalisere de overordnede instrukser. Den løbende overvågning og styring af risici er uddelegeret til en række komitéer alle under ledelse af en koncerndirektør. De væsentligste komitéer i Nykredit koncernen er Risikokomitéen, Balance/ALCO-komitéen, Kreditkomitéen, Finanskomitéen og Vederlagskomitéen. Det er Risikokomitéens opgave at vurdere samtlige af koncernens risici og solvensbehov samt udmønte kapitalpolitikken. Derudover godkender Risikokomitéen målemetoder og modeller for alle typer risici og foretager risikorapportering til bestyrelserne i koncernens selskaber. 8 Nykredit Risiko- og kapitalstyring

9 RISIKOSTYRING Balance/ALCO-komitéen er ansvarlig for den overordnede balance- og likviditetsstyring. Kredit- og Finanskomitéerne har ansvaret for at styre henholdsvis koncernens kredit-, markeds- og likviditetsrisici. Begge komitéer bevilger eller tiltræder risici inden for direktionens rammer givet af bestyrelsen i Nykredit Realkredit A/S. Vederlagskomitéens formål er overordnet at bistå koncerndirektionen med at sikre, at Nykredits aflønning herunder bonus er tilpasset Nykredits forretningsstrategi og målsætning. Overvågning og kontrol af risiciene foregår uafhængigt af den daglige forretningsmæssige styring. Risikoområder, der behandles i komitéerne Risikokomitéen Kapitalpolitik og -behov Vurdering af Nykredits tilstrækkelige basiskapital og fremadrettede kapitalbehov Modeller og metoder Gennemgang af analyser og modelmæssige tiltag og ændringer, herunder: Nye modeller og risikovurderingsmetoder Følsomhedsanalyser og stresstest Validering og backtest Risikorapportering Gennemgang og analyse af: Kreditrisici, herunder belåningsgrader Markedsrisici Likviditetsrisici Operationelle risici Andre risici Lovgivningsmæssige tiltag Vurdering af ændringer i finansiel lovgivning fra Finanstilsynet og EU De interne modeller udgør kernen i koncernens daglige risikostyring. Modellerne er underlagt løbende kontroller og valideres som minimum én gang årligt. Resultaterne forelægges Risikokomitéen til godkendelse én gang årligt. Intern Revision gennemgår årligt koncernens interne modeller og deres anvendelse. Gennemgangen omfatter blandt andet den organisatoriske struktur, estimering af risikoparametre og kontrol af, at kapitaldækningsbekendtgørelsens og lov om finansiel virksomheds krav er opfyldt. Balance/ALCO-komitéen Likviditet Kapitalstruktur og balance Særligt dækkede obligationer Forretningskapital Kreditkomitéen Kreditpolitik Bevilling af udvalgte engagementer Bevilling i bestyrelsen Kreditinstitutter Finanskomitéen Generelle temaer Risici og afkast Strategi og indstillinger Rammer for markedsrisici Vederlagskomitéen Vederlagspolitik Risikotagere Lovgivningsmæssige tiltag Likviditetspositionen i koncernens enheder Aktuelle finansieringsniveauer (pengemarked og seniorkapital) Aktuel finansieringsaktivitet (realkreditobligationer og anden finansiering) Stresstest af fri likviditet Kapitalstrukturen i koncernens enheder Aktuelle finansieringsniveauer og finansieringskapacitet Vurdering af prisudvikling på ejendomme med realkreditlån Vurdering af omfanget af forhåndslånsgarantier Behov for supplerende sikkerhed og udstedelse af junior covered bonds Kapitalallokering og forrentning Vedligeholdelse og udvikling af kreditpolitikker Bevilling baseres på vurdering af bl.a.: Kunde (økonomiske forhold, betalingshistorik, rating mv.) Engagement Sikkerhedsstillelse Indstilling til bestyrelsen vedrørende bevilling af særlige engagementer uden for Kreditkomitéens bevillingsområde Gennemgang af lines på kreditinstitutter Makroøkonomi Markedstemaer Oversigt over eksponeringer og risici i de enkelte selskaber Aktier: Risici og beholdninger Renter: Risici og beholdninger Beholdningsindtjening og afkast i forhold til benchmarks Value-at-Risk, stresstest og backtest Kreditobligationer: Risici og beholdninger Rammer og udnyttelse af rammer for markedsrisici i datterselskaber Aktie-, rente-, valuta- og kreditrisici Disponeringsrammer Rammer og udnyttelse af rammer for markedsrisici i koncernen Vedligeholdelse og udvikling af vederlagspolitik Procedurer for godkendelse af risikotagere Vurdering af ændringer i finansiel lovgivning fra Finanstilsynet og EU vedrørende vederlag Nykredit har gennem de senere år udvidet og styrket den løbende risikorapportering. Risikorapporteringen tilgår bestyrelse, direktion, relevante ledelsesniveauer samt forretningsområderne. Tabellerne på denne og foregående side viser et udsnit af de vigtigste risikorapporteringer. INCITAMENTS- OG BONUSPROGRAMMER Nykredit har incitaments- og bonusprogrammer for sine medarbejdere. På koncernniveau er der etableret en generel bonusordning, der omfatter langt hovedparten af koncernens medarbejdere undtaget er de medarbejdere, der er omfattet af særlige bonusordninger. Kriterierne for tildeling af bonus under den generelle bonusordning er udviklingen i de enkelte forretningsområders forretningsafkast. Der er ikke en kobling mellem den enkelte medarbejders salg og bonus, men mellem den overordnede indtjening og bonus. Under den generelle bonusordning bliver der udbetalt 50 mio. kr., svarende til 2,7% af lønsummen for de omfattede medarbejdere, i mod 18 mio. kr., svarende til 0,9 % af lønsummen, i Der bliver ikke tildelt medarbejderobligationer i, hvilket der heller ikke blev i Der er ikke etableret bonusordninger mv. for bestyrelsen og koncerndirektionen. Nykredit Risiko- og kapitalstyring 9

10 RISIKOSTYRING På forretningsområderne Markets, Asset Management og Finans er der etableret særlige bonusordninger, svarende til markedsstandarden i Danmark og i udlandet for sådanne medarbejdere. Aflønningsformen for disse medarbejdere er bygget omkring deres forretningsmæssige resultater. Den variable lønandel ligger således typisk på et højt niveau set i forhold til koncernens øvrige medarbejdere. Bonus for medarbejdere i Markets, Asset Management og Finansafdelingen udgør 119 mio. kr. i mod 114 mio. kr. i Der er endvidere bonusordninger for særlige funktioner i kundeområdet. Bonus for disse udgør 21 mio. kr. i mod 8 mio. kr. i TILSYNSDIAMANTEN FOR PENGEINSTI- TUTTER Som følge af den senere tids finansielle krise lancerede Finanstilsynet i juni den såkaldte "Tilsynsdiamant". Tilsynsdiamanten er alene et dansk initiativ og ikke et udspring af den generelle EU-lovgivning. Tilsynsdiamanten opstiller for 5 centrale nøgletal nogle målepunkter, der indikerer, hvornår et pengeinstitut opererer med en forhøjet risiko. Nykredit Bank har pr. 30. juni og 31. december ligget under Finanstilsynets grænseværdier. I december blev EU's kapitalkravsdirektiv vedrørende nye regler for variabel aflønning for direktører og risktakers vedtaget i dansk lov med virkning fra 1. januar Nykredit har udarbejdet et bonusprogram, der opfylder reglerne og intentionerne i lovgivningen, for de omfattede medarbejdere. Nykredit Bank koncernen Tilsynsdiamant Udlånsvækst < 20 % Likviditetsoverdækning > 50 % Store engagementer < 125 % Funding-ratio < 1,00 Ejendomseksponering < 25 % Nykredit Risiko- og kapitalstyring

11 KAPITALKRAV Basiskapital 2009 Kernekapital Fradrag i kernekapital - - Foreslået udbytte Immaterielle aktiver, herunder goodwill, og udskudte aktiverede skatteaktiver Årets løbende underskud - - Engagementer, der undtages fra grænserne for store engagementer - - Kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag i kernekapital - - Fradrag for forsikringsvirksomhed Investering i kapitalandele mv. >10% Summen af kapitalandele mv. >10% - - Fradrag for halvdelen af forskel mellem IRB-beregnede tab og nedskrivninger Fradrag for halvdelen af forventede tab på kapitalandele Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Supplerende kapital Efterstillede kapitalindskud Opskrivningshenlæggelser Reserver i serier Supplerende kapital i alt Fradrag i basiskapital Fradrag for forsikringsvirksomhed Investering i kapitalandele mv. >10% Summen af kapitalandele mv. >10% - - Fradrag for halvdelen af forskel mellem IRB-beregnede tab og nedskrivninger Fradrag for halvdelen af forventede tab på kapitalandele Fradrag i basiskapital i alt Basiskapital i alt efter fradrag Fremmedkapital Rente Udløb Beløb i mio. Nykredit Realkredit A/S Hybrid kernekapital 4,9% indtil herefter variabelt Uendelig løbetid 500 Hybrid kernekapital 9,0% indtil herefter variabelt Uendelig løbetid 900 I alt (euro) BASISKAPITAL s basiskapital udgjorde 60,5 mia. kr. ved udgangen af mod 59,0 mia. kr. ved udgangen af Som følge af en fortsat vækst i de kundevendte forretninger i Nykredit Bank blev bankens kernekapital styrket med 1,0 mia. kr. målt til kursværdi. Kapitaludvidelsen blev i sin helhed tegnet af Nykredit Realkredit. Nykredit Realkredit A/S indfriede i efteråret ansvarlig lånekapital svarende til 500 mio. euro. Nykredit Bank A/S indfriede ansvarlig lånekapital svarende til 325 mio. kr. i alt i samme periode. har således samlet set indfriet ansvarlig lånekapital for i alt 3,9 mia. kr., hvilket har nedbragt basiskapitalen tilsvarende. Nykredits kernekapital består overvejende af egenkapital. Som det fremgår af tabellen nedenfor, udgør kernekapitalen efter fradrag 60,5 mia. kr., heraf udgør hybrid kernekapital 11,1 mia. kr. I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed 139 skal kerne- og basiskapitalen justeres for forskellen mellem de IRBberegnede tab og de regnskabsmæssige nedskrivninger på de eksponeringer, hvorpå der anvendes IRB-metoder. Det IRB-beregnede tab opgøres i henhold til Finanstilsynets retningslinjer ud fra Basel-parameteren Loss Given Default (LGD) for perioden , jf. afsnittet IRB-beregnede tab. Det IRBberegnede tab udgjorde mio. kr., og de regnskabsmæssige nedskrivninger relateret til IRB-eksponeringer udgjorde mio. kr. Det samlede fradrag udgjorde således mio. kr. ultimo. Det IRB-beregnede tab er et lovteknisk begreb og svarer ikke til Nykredits egne tabsforventninger. Nykredit Bank A/S Hybrid kernekapital 6,3% indtil herefter variabelt Uendelig løbetid 150 Hybrid kernekapital CIBOR 3 mdr. + 1,7% indtil Uendelig løbetid 100 herefter variabelt Ansvarlig lånekapital Variabelt Ansvarlig lånekapital Variabelt Ansvarlig lånekapital Variabelt Ansvarlig lånekapital Variabelt I alt (kr.) 844 Nykredit Risiko- og kapitalstyring 11

12 KAPITALKRAV KAPITALKRAV OPGØRELSESMETODER Kreditrisiko har Finanstilsynets tilladelse til at opgøre kapitalkravet for kreditrisiko ved anvendelse af de avancerede IRB-metoder for: Realkreditudlånet i Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S Privatudlånet i Nykredit Bank A/S De grundlæggende IRB-metoder anvendes til opgørelse af kapitalkravet for kreditrisiko for: Erhvervsudlånet i Nykredit Bank A/S Nykredit arbejder på at udvikle modeller, så den del af porteføljen, der er dækket af den grundlæggende IRB-metode, på sigt kan opgøres ved brug af de avancerede IRBmetoder. Standardmetoden anvendes til opgørelse af kapitalkravet for kreditrisiko for: Stats- og kreditinstituteksponeringer Enkelte mindre porteføljer Forstædernes Bank A/S og Nykredit Bank A/S fusionerede som nævnt i april. Eksponeringer fra Forstædernes Bank bliver nu behandlet under IRB-metoderne på samme vilkår som eksponeringer i Nykredit Bank. Kunderne har således fået tildelt en rating efter samme principper som kunderne i den øvrige del af koncernen jf. afsnittet Kreditrisikomodeller. Markedsrisiko Til opgørelse af kapitalkrav for markedsrisiko har Nykredit Realkredit A/S Finanstilsynets tilladelse til at anvende en Value-at-Risk-model til generel risiko for aktier samt generel risiko for gældsinstrumenter og valuta. Der indgår kun aktiver i handelsbeholdningen. Der anvendes empiriske korrelationer på tværs af risikogrupper. Nykredit Bank A/S har Finanstilsynets tilladelse til at anvende en Value-at-Risk-model til opgørelse af generel risiko for gældsinstrumenter og valuta. Banken har tilladelse til at anvende egne korrelationer på tværs af risikogrupper. Markedsrisiko i Totalkredit A/S og de dele af porteføljen, hvor der ikke beregnes kapitalkrav ved brug af Value-at-Risk, opgøres ved anvendelse af standardmetoden. Operationel risiko Alle koncernens selskaber anvender basisindikatormetoden til opgørelse af kapitalkravet til dækning af operationel risiko. Overgangsregler I medfører en overgangsbestemmelse, at kapitalkravet maksimalt kan falde 20% i forhold til Basel I-reglerne. Koncernens kapitalkrav med anvendelse af grænsen på 20% udgjorde 45,0 mia. kr. pr Som følge af overgangsreglen skal solvensprocenten således udgøre mindst 13,7%. Den nuværende overgangsregel forlænges til Finanstilsynets inspektion Finanstilsynet foretager løbende inspektioner i danske penge- og realkreditinstitutter. En ny bekendtgørelse, som trådte i kraft 1. april, betyder, at penge og realkreditinstitutter skal offentliggøre Finanstilsynets redegørelser efter inspektionsbesøg, og på nykredit.dk/omnykredit finder man link til redegørelserne i deres fulde ordlyd. I foretog Finanstilsynet inspektioner i Nykredit koncernen, jf. de offentliggjorte tilsynsrapporter, som findes på forsiden af nykredit.dk Andel af samlet eksponeringsværdi dækket af forskellige opgørelsesmetoder for kreditrisiko Avancerede IRBmetoder Grundlæggende IRB-metoder Standardmetode I alt Eksponeringer i alt % % % % Detaileksponeringer 99,8-0,2 100, sikkerhed i fast ejendom 99,8-0,2 100, kassekreditter mv. 100, , øvrige detaileksponeringer 100, , Erhvervseksponeringer 79,0 20,3 0,8 100, Instituteksponeringer ,0 100, Statseksponeringer ,0 100, Aktieeksponeringer 2 98,4-1,6 100, Securitiseringer 100, ,0 350 Aktiver uden modpart 100, , I alt 83,0 6,9 10,0 100, I alt ,7 5,8 14,5 100, Instituteksponeringer er inklusive garantier stillet af pengeinstitutter på i alt 28,7 mia. kr. 2 Kapitalkrav på aktieeksponeringer i anlægsbeholdningen opgøres efter den enkle risikovægtmetode. Af den samlede eksponering på 4,7 mia. kr. er 1,5 unoterede og tildeles en risikovægt på 370%. 12 Nykredit Risiko- og kapitalstyring

13 KAPITALKRAV KAPITALKRAV Pr udgjorde koncernens kapitalkrav 26,2 mia. kr. og risikovægtede poster 327,7 mia. kr. Med en basiskapital på 60,5 mia. kr. svarer det til en solvensprocent på 18,5%. Den tilstrækkelige basiskapital udgjorde 30,7 mia. kr. ultimo svarende til et solvensbehov på 9,4%. Den tilstrækkelig basiskapital udtrykker den kapital, der er tilstrækkelig til på mellemlang sigt at dække koncernens risici. Opgørelsen er yderligere beskrevet i afsnittet Kapitalstyring. På langt størstedelen af koncernens porteføljer anvendes de avancerede IRB-metoder til opgørelsen af kreditrisiko, jf. afsnittet Kapitalkrav og opgørelsesmetoder. Nykredits ratingstruktur betyder, at kunder med forhøjet kreditrisiko placeres i de laveste ratingklasser, hvor kapitalkravet er størst. Det højere kapitalkrav på disse engagementer indgår i selskabernes og koncernens lovpligtige kapitalkrav. Kapitalkrav og solvens 2009 Kreditrisiko Standardmetoden Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker 0 0 Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder - - Eksponeringer mod offentlige enheder - - Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker - - Eksponeringer mod internationale organisationer - - Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder mv Eksponeringer mod detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom - 62 Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk Dækkede obligationer - - Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder mv. med en kortsigtet kreditvurdering - - Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger - - Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modpart - - Samlet kreditrisiko, standardmetoden IRB-metoden Detaileksponeringer sikkerhed i fast ejendom kassekreditter mv øvrige detaileksponeringer Erhvervseksponeringer Aktieeksponeringer Aktiver uden modpart Afviklingsrisiko 0 0 Samlet kreditrisiko, IRB-metoden Securitiseringspositioner, IRB-metoden Kreditrisiko i alt Markedsrisiko Operationel risiko Kapitalkrav i alt Risikovægtede poster Basiskapital Solvensprocent 18,5 17,8 Basel II-overgangsregel Kapitalkrav ved overgangsregel Nødvendig solvensprocent (ifølge overgangsregel) 2 13,7 12,7 1 Kapitalkravet ved overgangsregler er opgjort i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens overgangsbestemmelser. Kapitalkravet i skal som minimum udgøre 80% af kapitalkravet opgjort under Basel I. 2 Den nødvendige solvensprocent er opgjort som kapitalkravet ved overgangsregel i procent af de risikovægtede poster under Basel II. Den nødvendige solvensprocent udtrykker således kravet til solvensprocenten som følge af overgangsreglen. Nykredit Risiko- og kapitalstyring 13

Risiko- og kapitalstyring 2009 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2009 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring 2009 Indhold ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 s resultat 5 Kredittab og nedskrivninger 5 Beholdningsindtjening 5 Kapitalpolitik 5 Situationen på de finansielle markeder 5 Ny strategi

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O.

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. november 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. SEPTEMBER 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2011 30. SEPTEMBER 2011 RESULTAT s resultat før skat blev 1.286 mio. kr. mod 2.724 mio.

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Nykredit. Realkredit, bank, forsikring og pension

Nykredit. Realkredit, bank, forsikring og pension Nykredit Realkredit, bank, forsikring og pension Basel II i virkeligheden Nykredits implementering af de nye regler Dan Sørensen, underdirektør, Nykredit Basel II - EU s solvensregler for den finansielle

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8 Risik0rapport 2014 Indhold 1 Året der gik 2014.... 3 2 Oplysningsforpligtelser... 5 3 Risikostyring... 6 4 Kapitalstyring... 8 5 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov... 12 6 Kreditrisiko... 14

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank

kraka Danmarks uafhængige tænketank kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget

Læs mere

SIFI At være eller ikke være

SIFI At være eller ikke være SIFI At være eller ikke være Jesper Berg Finansanalytikerforeningen 17.4.2013 18-04-2013 1 Hvorfor - fra Rasmus Klump til Armageddon et skridt for langt 18-04-2013 2 Agenda Forskellen på bank og realkredit

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Risikorapport 2014 Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 RISIKOSTYRINGSMÅLSÆTNINGER

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring Indhold Indhold Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk CVR nr. 17 61 66 17 Tryk: Jyske Bank FORORD...

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007

Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007 Halvårsrapport 27 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 27 Dagens program Resultat og aktivitet Ejendomsmarkedet SDO Subprime Dialog Halvårsrapport 27 Forventninger

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Ét nyt Nykredit strategi 2013

Ét nyt Nykredit strategi 2013 Ét nyt Nykredit strategi 2013 Investormøde 18. juni 2009 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncernstrategi 2013 - Reaktioner Hvorfor koncernstrategi? Makrofaktorer Flytte Nykredit et niveau op Nykredit

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013

Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013 Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital 31. oktober 2013 IRB fordele og udfordringer Med implementering af Basel II primo 2007 blev standardiserede risikovægte suppleret med muligheden for at anvende

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring Indhold Indhold FORORD... 2 RISIKOSTYRING... 3 KAPITALSTYRING... 6 ØKONOMISK KAPITAL... 13 KREDITRISIKO... 16 MARKEDSRISIKO... 25 LIKVIDITETSRISIKO... 29 OPERATIONEL RISIKO...

Læs mere

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 1 ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 Ved indførelse af Basel II s søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser fra og med 2007. Oplysningsforpligtelsen

Læs mere