Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen"

Transkript

1 Risiko- og kapitalstyring

2

3 INDHOLD ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 RISIKOSTYRING 7 Koncernens karakteristika 7 Risikotyper 7 Organisation, ansvarsfordeling og rapportering 8 Incitaments- og bonusprogrammer 9 Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter 10 KAPITALKRAV 11 Basiskapital 11 Kapitalkrav opgørelsesmetoder 12 Kapitalkrav 13 Basiskapital og kapitalkrav i koncernens selskaber 14 Konsolideringsmetoder 14 Forskelle til regnskabsopgørelse 14 MARKEDSRISIKO 47 Udvikling i markedsrisici 47 Nøgletal for markedsrisiko 48 Handels- og anlægsbeholdningen 51 LIKVIDITET OG FUNDING 52 Realkreditaktiviteter 52 Bankaktiviteter 53 OPERATIONEL RISIKO 55 APPENDIKS: SAMMENLIGNINGSSKEMAER 56 KAPITALSTYRING 15 Kapitalpolitik og -struktur 15 Tilstrækkelig basiskapital 16 Konjunkturbuffer 17 Stresstest og kapitalfremskrivning 18 Intern proces 18 Nykredits ratings 19 KREDITRISIKO 20 Kreditrisikoopgørelse 21 Store engagementer 23 Modpartsrisiko 23 Realkreditudlån 24 Bankudlån 29 Krediteksponering i investeringsporteføljerne 30 Nødlidende engagementer 31 Kreditrisikomodeller 36 Nykredit Risiko- og kapitalstyring 3

4 KONCERNDIAGRAM Foreningen Nykredit Industriens Fond Foreningen Østifterne PRAS A/S Ejerandel 88,18% Ejerandel 5,42% Ejerandel 3,25% Ejerandel 3,15% Nykredit Holding A/S Årets resultat: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Realkredit A/S Årets resultat: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Totalkredit A/S Årets resultat: 887 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Bank A/S Årets resultat: 395 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Portefølje Adm. A/S Årets resultat: 33 mio. kr. Egenkapital: 153 mio. kr. Nykredit Mægler A/S Årets resultat: 1 mio. kr. Egenkapital: 113 mio. kr. Nykredit Leasing A/S Årets resultat: 1 mio. kr. Egenkapital: 149 mio. kr. Nykredit Ejendomme A/S Årets resultat: -91 mio. kr. Egenkapital: 541 mio. kr. Ejendomsselskabet Kalvebod A/S Årets resultat: -1 mio. kr. Egenkapital: 249 mio. kr. 4 Nykredit Risiko- og kapitalstyring

5 ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD Gennem hele finanskrisen har Nykredit Realkredit koncernen kunnet levere lån til sine kunder og har derved medvirket til at begrænse nogle af krisens negative konsekvenser. Der er nu tydelige tegn på, at både den globale og danske økonomi har lagt det værste af finanskrisen bag sig. har i opnået pæn vækst i forretningen samtidig med, at omkostningerne ikke er vokset tilsvarende. Dertil kommer en begyndende normalisering af tabene. Økonomisk set tegner 2011 til at blive et år med fortsat forretningsvækst og en fortsat normalisering af tabene i Nykredit. Den største risiko i 2011 synes at blive den ny finansielle regulering fra Baselkomitéen. Det til trods er det svært ikke at se optimistisk på havde i en markedsandel for realkredit på ca. 42,0% af udlånsbestanden. Koncernens forretninger er primært eksponeret mod Danmark, og Danmark er også det primære geografiske fokusområde for forretningsvæksten. Kapitalpolitik Nykredit har en målsætning om at kunne fortsætte sin udlånsvirksomhed i uændret omfang uanset konjunkturforholdene og samtidig opretholde en konkurrencedygtig rating. Det indebærer, at Nykredit skal have den nødvendige kapital til at kunne dække det lovpligtige kapitalkrav i en periode med hård lavkonjunktur, svarende til en situation med høj arbejdsløshed som først i 1990'erne. Nykredit har som finansielt institut et kapitalkrav på 8% af de risikovægtede poster. Nykredit vurderer, at koncernens individuelle solvensbehov udgør 9,4% under en forværret konjunktursituation i Til sammenligning udgjorde den faktiske solvens 18,5% i og kernekapitalprocenten 18,5%. Udlån Fusion af Forstædernes Bank A/S og Nykredit Bank A/S Nykredit Bank A/S og Forstædernes Bank A/S fusionerede i april, og eksponeringerne fra Forstædernes Bank A/S bliver nu behandlet under IRB-metoden på samme vilkår som eksponeringer i Nykredit Bank A/S. Strategisk partnerskab med Gjensidige Forsikring I marts solgte Nykredit sine forsikringsaktiviter og indgik et strategisk partnerskab med Gjensidige Forsikring. Nykredit har derfor ikke længere forsikringsrisiko. Bankpakker Bankpakke I udløb 30. september. Nykredit koncernen har siden 2008 haft udgifter i form af provisioner og hensættelser på godt 1,6 mia. kr. Banken havde i en garantiramme til udstedelser med individuel statsgaranti under bankpakke II på 15 mia. kr. Nykredit Realkredit havde en tilsvarende ramme på 25 mia. kr. Denne garanti udløb den 31. december, og hverken bank eller realkredit har udstedt under garantirammerne. Regulatoriske risici Et nyt regelsæt til indretning af det finansielle marked er på vej. Formålet med den nye regulering er at skabe en mere stabil finansiel sektor gennem større kapitalkrav og ny regulering på likviditetsområdet. Basel-komitéen offentliggjorde ultimo sit forslag til ny regulering af kapital og likviditet, Basel III. Basel-komitéen er et væsentligt organ i reguleringsprocessen, men har ikke lovgivningskompetence. Medio 2011 forventes EU-Kommissionen at fremlægge et direktivforslag på området, som efterfølgende skal vedtages i Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Direktivforslaget forventes at ligge relativt tæt op ad Basel-komitéens forslag. Udlån omfattet af balanceprincippet (realkreditudlån) Øvrige udlån (bankudlån) ekskl. reverseforretninger Udlån i alt Nykredit ser positivt på de lovgivningsmæssige initiativer. Højere krav til egenkapitalen er nødvendige for, at banker kan absorbere konjunkturbestemte tab. Basel-komitéens forslag indebærer en stigning i kapitalkravet fra 8% af de risikovægtede aktiver til 13% (inklusive buffere). Stresstest af kapitalberedskabet er ligeledes nødvendige for en bæredygtig langsigtet drift. Derfor har Nykredit, allerede før de officielle stresstest begyndte, gennemført stresstest og løbende offentliggjort resultaterne i beskrivelsen af vores kapitalstruktur. Krav til likviditetsstyring er også nødvendige. De forslag, som Basel-komitéen fremlagde ultimo, og som skal danne midlertidigt grundlag for den europæiske lovgivning, synes at tage afsæt i behovene i USA og Storbritannien, der ikke har et velfungerende realkreditsystem som det danske. I USA og Storbritannien har man derimod et indlånsbaseret udlånssystem suppleret med svært gennemskuelige obligationsudstedelser, der ofte har dårlig kreditkvalitet. Basel-komitéen har på den baggrund foreslået, at statsobligationer som minimum skal udgøre 60% af kreditinstitutternes samlede likviditet. Realkreditobligationer kan kun i begrænset omfang medregnes som god likviditet. Basel-komitéens forslag skaber utilsigtet store udfordringer for Danmark. For det første fordi danske realkreditobligationer er lige så likvide som statsobligationer. For det andet er danske realkreditobligationer meget sikre værdipapirer som følge af udlånsregler og balanceprincippet. For det tredje fordi udbuddet af danske statsobligationer er ganske begrænset. Det betyder, at der ikke er statsobligationer nok til den likviditet, som banker og realkreditinstitutter fremover forventes at have. Det vil derfor indebære en risiko for finansiel ustabilitet, hvis realkreditobligationer ikke kan medregnes i likviditeten ud fra objektive kvalitetskriterier. Basel-komitéens forslag vil også betyde en afskaffelse af de variabelt forrentede F1-lån i Danmark. Nykredit er enig i, at den nuværende refinansieringsmodel med et stort obligationssalg koncentreret på få dage er uhensigtsmæssig. Derfor spredte Nykredit også sine rentetilpasningsauktioner i ud over året i højere grad end tidligere og arbejder fortsat med at udvide denne model. Nykredit Risiko- og kapitalstyring 5

6 ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD Basel-komitéens forslag kan paradoksalt nok forøge risiciene i det danske finansielle system i stedet for at reducere dem. Det er baggrunden for, at Nykredit, den øvrige finansielle sektor og de danske myndigheder arbejder aktivt for en EU-lovgivning, der tager højde for de sikre og stabile realkreditsystemer, der kendes i bl.a. Danmark, Tyskland og Sverige. Dialogen med EU er positiv og konstruktiv. Vi forventer derfor et forslag til et EU-direktiv, der tager højde for det danske realkreditsystems karakteristika. 6 Nykredit Risiko- og kapitalstyring

7 RISIKOSTYRING KONCERNENS KARAKTERISTIKA Nykredits aktiviteter består af realkreditog bankudlån, handel med værdipapirer og finansielle instrumenter, kapitalformidling og -forvaltning samt pensionsopsparing og forsikringsformidling. Forretningsaktiviteterne medfører sammen med investeringsbeholdningen kredit-, markeds-, likviditets- og operationel risiko. Nykredit sigter mod til enhver tid at leve op til de bedste internationale standarder for risikostyring og åbenhed omkring koncernens risikoforhold. Nykredits avancerede modeller til kvantificering af koncernens risici er centrale i risiko- og kapitalstyringen. RISIKOTYPER Risikostyring er forankret i bestyrelsen og direktionen og er en central del af Nykredit koncernens daglige drift. Koncernen søger i sin risikostyring at sikre finansielt holdbare løsninger på både kort og lang sigt. Der lægges vægt på en afstemt risikostyring og en stærk kapitalstruktur. Nykredit koncernen er eksponeret over for flere risikotyper. Hver risikotype har særlige karakteristika, og styringen er tilrettelagt herefter. Nykredit skelner mellem følgende overordnede risikotyper: Kreditrisiko er risikoen for tab som følge af modparters misligholdelse af deres forpligtelser Markedsrisiko er risikoen for tab af markedsværdi som følge af bevægelser på de finansielle markeder (rente-, valuta-, aktie- og volatilitetsrisici mv.) Likviditetsrisiko er risikoen for tab som følge af, at den aktuelle likviditetsbeholdning ikke er tilstrækkelig til at dække de aktuelle betalingsforpligtelser Operationel risiko er risikoen for tab som følge af utilstrækkelige/mislykkede processer, menneskelige fejl og handlinger, systemfejl og eksterne begivenheder. Nykredit Risiko- og kapitalstyring 7

8 RISIKOSTYRING Risikoorganisationen i ORGANISATION, ANSVARSFORDELING OG RAPPORTERING Bestyrelsen for Nykredit Realkredit A/S er den øverste ansvarlige enhed for Nykredit Realkredit koncernen. I relation til afgrænsning, styring og overvågning af risici videredelegerer bestyrelsen visse opgaver til koncerndirektionen og til en række komitéer. Bestyrelsen for Nykredit Realkredit A/S har ansvaret for at afgrænse og overvåge koncernens risici, ligesom den godkender overordnede instrukser. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede tilgang til kapital- og risikostyring og har kendskab til kapitalkravsreglerne og de internt udviklede modeller. Der sker løbende rapportering af risikoeksponeringer og aktiviteter til bestyrelsen. I henhold til gældende lovgivning har bestyrelsen nedsat et revisionsudvalg, der fungerer som et fællesrevisionsudvalg for alle de selskaber i koncernen, der har pligt til at oprette et sådant udvalg. Dette drejer sig om Nykredit Realkredit A/S, Totalkredit A/S og Nykredit Bank A/S. Revisionsudvalgets opgave er bl.a. at gennemgå regnskabs- og revisionsforhold vedrørende intern kontrol og risikostyring. Risikoområder, der behandles i bestyrelsen Årlig Kapital- og risikopolitik Gennemgang og beslutning om Nykredits tilstrækkelige basiskapital, solvensbehov samt langsigtede kapitalbehov og risikopolitik Afkast Gennemgang og beslutning om løbende afkastmål Risikomodeller Gennemgang af den løbende modeludvikling og konsekvenserne heraf Stresstest Gennemgang af resultater vedrørende Nykredits stresstest samt scenarieanalyser I blev der etableret et vederlagsudvalg. Vederlagsudvalget er nedsat af bestyrelsen og består af tre bestyrelsesmedlemmer. Udvalgets primære rolle er at forberede og indstille vederlagspolitikken gældende for Nykredits bestyrelse og koncerndirektionen til beslutning i Nykredits bestyrelse, ligesom der indstilles honorarer for repræsentantskabets medlemmer. Løbende Risikorapportering Engagementsopfølgning Kvartalsvis/halvårlig rapportering på centrale risikoområder: Kapitalstruktur, tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Likviditetsrisici og SDO-risici Balanceprincip og placeringsregler Likviditetsposition Kreditrisici Udviklingen i kreditrisici og -parametre samt ratingfordeling Koncentrationsrisici og engagementer fordelt på størrelse Boligprisudviklingen og belåningsgrader Nedskrivninger, restancer og konstaterede tab Markedsrisici Rente-, valuta- og aktierisici (traditionelle mål og Value-at-Risk) Kreditrisici i investeringsporteføljerne Backtest og stresstest Operationelle risici Lovrisici Månedlig rapportering på centrale risikoområder: Markedsrisici Rente-, valuta- og aktierisici (traditionelle mål og Value-at-Risk) Beholdningsindtjening og afkast i forhold til benchmark Gennemgang og vurdering af engagementer over en vis størrelse Bestyrelsen har uddelegeret det løbende ansvar til koncerndirektionen, der skal operationalisere de overordnede instrukser. Den løbende overvågning og styring af risici er uddelegeret til en række komitéer alle under ledelse af en koncerndirektør. De væsentligste komitéer i Nykredit koncernen er Risikokomitéen, Balance/ALCO-komitéen, Kreditkomitéen, Finanskomitéen og Vederlagskomitéen. Det er Risikokomitéens opgave at vurdere samtlige af koncernens risici og solvensbehov samt udmønte kapitalpolitikken. Derudover godkender Risikokomitéen målemetoder og modeller for alle typer risici og foretager risikorapportering til bestyrelserne i koncernens selskaber. 8 Nykredit Risiko- og kapitalstyring

9 RISIKOSTYRING Balance/ALCO-komitéen er ansvarlig for den overordnede balance- og likviditetsstyring. Kredit- og Finanskomitéerne har ansvaret for at styre henholdsvis koncernens kredit-, markeds- og likviditetsrisici. Begge komitéer bevilger eller tiltræder risici inden for direktionens rammer givet af bestyrelsen i Nykredit Realkredit A/S. Vederlagskomitéens formål er overordnet at bistå koncerndirektionen med at sikre, at Nykredits aflønning herunder bonus er tilpasset Nykredits forretningsstrategi og målsætning. Overvågning og kontrol af risiciene foregår uafhængigt af den daglige forretningsmæssige styring. Risikoområder, der behandles i komitéerne Risikokomitéen Kapitalpolitik og -behov Vurdering af Nykredits tilstrækkelige basiskapital og fremadrettede kapitalbehov Modeller og metoder Gennemgang af analyser og modelmæssige tiltag og ændringer, herunder: Nye modeller og risikovurderingsmetoder Følsomhedsanalyser og stresstest Validering og backtest Risikorapportering Gennemgang og analyse af: Kreditrisici, herunder belåningsgrader Markedsrisici Likviditetsrisici Operationelle risici Andre risici Lovgivningsmæssige tiltag Vurdering af ændringer i finansiel lovgivning fra Finanstilsynet og EU De interne modeller udgør kernen i koncernens daglige risikostyring. Modellerne er underlagt løbende kontroller og valideres som minimum én gang årligt. Resultaterne forelægges Risikokomitéen til godkendelse én gang årligt. Intern Revision gennemgår årligt koncernens interne modeller og deres anvendelse. Gennemgangen omfatter blandt andet den organisatoriske struktur, estimering af risikoparametre og kontrol af, at kapitaldækningsbekendtgørelsens og lov om finansiel virksomheds krav er opfyldt. Balance/ALCO-komitéen Likviditet Kapitalstruktur og balance Særligt dækkede obligationer Forretningskapital Kreditkomitéen Kreditpolitik Bevilling af udvalgte engagementer Bevilling i bestyrelsen Kreditinstitutter Finanskomitéen Generelle temaer Risici og afkast Strategi og indstillinger Rammer for markedsrisici Vederlagskomitéen Vederlagspolitik Risikotagere Lovgivningsmæssige tiltag Likviditetspositionen i koncernens enheder Aktuelle finansieringsniveauer (pengemarked og seniorkapital) Aktuel finansieringsaktivitet (realkreditobligationer og anden finansiering) Stresstest af fri likviditet Kapitalstrukturen i koncernens enheder Aktuelle finansieringsniveauer og finansieringskapacitet Vurdering af prisudvikling på ejendomme med realkreditlån Vurdering af omfanget af forhåndslånsgarantier Behov for supplerende sikkerhed og udstedelse af junior covered bonds Kapitalallokering og forrentning Vedligeholdelse og udvikling af kreditpolitikker Bevilling baseres på vurdering af bl.a.: Kunde (økonomiske forhold, betalingshistorik, rating mv.) Engagement Sikkerhedsstillelse Indstilling til bestyrelsen vedrørende bevilling af særlige engagementer uden for Kreditkomitéens bevillingsområde Gennemgang af lines på kreditinstitutter Makroøkonomi Markedstemaer Oversigt over eksponeringer og risici i de enkelte selskaber Aktier: Risici og beholdninger Renter: Risici og beholdninger Beholdningsindtjening og afkast i forhold til benchmarks Value-at-Risk, stresstest og backtest Kreditobligationer: Risici og beholdninger Rammer og udnyttelse af rammer for markedsrisici i datterselskaber Aktie-, rente-, valuta- og kreditrisici Disponeringsrammer Rammer og udnyttelse af rammer for markedsrisici i koncernen Vedligeholdelse og udvikling af vederlagspolitik Procedurer for godkendelse af risikotagere Vurdering af ændringer i finansiel lovgivning fra Finanstilsynet og EU vedrørende vederlag Nykredit har gennem de senere år udvidet og styrket den løbende risikorapportering. Risikorapporteringen tilgår bestyrelse, direktion, relevante ledelsesniveauer samt forretningsområderne. Tabellerne på denne og foregående side viser et udsnit af de vigtigste risikorapporteringer. INCITAMENTS- OG BONUSPROGRAMMER Nykredit har incitaments- og bonusprogrammer for sine medarbejdere. På koncernniveau er der etableret en generel bonusordning, der omfatter langt hovedparten af koncernens medarbejdere undtaget er de medarbejdere, der er omfattet af særlige bonusordninger. Kriterierne for tildeling af bonus under den generelle bonusordning er udviklingen i de enkelte forretningsområders forretningsafkast. Der er ikke en kobling mellem den enkelte medarbejders salg og bonus, men mellem den overordnede indtjening og bonus. Under den generelle bonusordning bliver der udbetalt 50 mio. kr., svarende til 2,7% af lønsummen for de omfattede medarbejdere, i mod 18 mio. kr., svarende til 0,9 % af lønsummen, i Der bliver ikke tildelt medarbejderobligationer i, hvilket der heller ikke blev i Der er ikke etableret bonusordninger mv. for bestyrelsen og koncerndirektionen. Nykredit Risiko- og kapitalstyring 9

10 RISIKOSTYRING På forretningsområderne Markets, Asset Management og Finans er der etableret særlige bonusordninger, svarende til markedsstandarden i Danmark og i udlandet for sådanne medarbejdere. Aflønningsformen for disse medarbejdere er bygget omkring deres forretningsmæssige resultater. Den variable lønandel ligger således typisk på et højt niveau set i forhold til koncernens øvrige medarbejdere. Bonus for medarbejdere i Markets, Asset Management og Finansafdelingen udgør 119 mio. kr. i mod 114 mio. kr. i Der er endvidere bonusordninger for særlige funktioner i kundeområdet. Bonus for disse udgør 21 mio. kr. i mod 8 mio. kr. i TILSYNSDIAMANTEN FOR PENGEINSTI- TUTTER Som følge af den senere tids finansielle krise lancerede Finanstilsynet i juni den såkaldte "Tilsynsdiamant". Tilsynsdiamanten er alene et dansk initiativ og ikke et udspring af den generelle EU-lovgivning. Tilsynsdiamanten opstiller for 5 centrale nøgletal nogle målepunkter, der indikerer, hvornår et pengeinstitut opererer med en forhøjet risiko. Nykredit Bank har pr. 30. juni og 31. december ligget under Finanstilsynets grænseværdier. I december blev EU's kapitalkravsdirektiv vedrørende nye regler for variabel aflønning for direktører og risktakers vedtaget i dansk lov med virkning fra 1. januar Nykredit har udarbejdet et bonusprogram, der opfylder reglerne og intentionerne i lovgivningen, for de omfattede medarbejdere. Nykredit Bank koncernen Tilsynsdiamant Udlånsvækst < 20 % Likviditetsoverdækning > 50 % Store engagementer < 125 % Funding-ratio < 1,00 Ejendomseksponering < 25 % Nykredit Risiko- og kapitalstyring

11 KAPITALKRAV Basiskapital 2009 Kernekapital Fradrag i kernekapital - - Foreslået udbytte Immaterielle aktiver, herunder goodwill, og udskudte aktiverede skatteaktiver Årets løbende underskud - - Engagementer, der undtages fra grænserne for store engagementer - - Kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag i kernekapital - - Fradrag for forsikringsvirksomhed Investering i kapitalandele mv. >10% Summen af kapitalandele mv. >10% - - Fradrag for halvdelen af forskel mellem IRB-beregnede tab og nedskrivninger Fradrag for halvdelen af forventede tab på kapitalandele Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Supplerende kapital Efterstillede kapitalindskud Opskrivningshenlæggelser Reserver i serier Supplerende kapital i alt Fradrag i basiskapital Fradrag for forsikringsvirksomhed Investering i kapitalandele mv. >10% Summen af kapitalandele mv. >10% - - Fradrag for halvdelen af forskel mellem IRB-beregnede tab og nedskrivninger Fradrag for halvdelen af forventede tab på kapitalandele Fradrag i basiskapital i alt Basiskapital i alt efter fradrag Fremmedkapital Rente Udløb Beløb i mio. Nykredit Realkredit A/S Hybrid kernekapital 4,9% indtil herefter variabelt Uendelig løbetid 500 Hybrid kernekapital 9,0% indtil herefter variabelt Uendelig løbetid 900 I alt (euro) BASISKAPITAL s basiskapital udgjorde 60,5 mia. kr. ved udgangen af mod 59,0 mia. kr. ved udgangen af Som følge af en fortsat vækst i de kundevendte forretninger i Nykredit Bank blev bankens kernekapital styrket med 1,0 mia. kr. målt til kursværdi. Kapitaludvidelsen blev i sin helhed tegnet af Nykredit Realkredit. Nykredit Realkredit A/S indfriede i efteråret ansvarlig lånekapital svarende til 500 mio. euro. Nykredit Bank A/S indfriede ansvarlig lånekapital svarende til 325 mio. kr. i alt i samme periode. har således samlet set indfriet ansvarlig lånekapital for i alt 3,9 mia. kr., hvilket har nedbragt basiskapitalen tilsvarende. Nykredits kernekapital består overvejende af egenkapital. Som det fremgår af tabellen nedenfor, udgør kernekapitalen efter fradrag 60,5 mia. kr., heraf udgør hybrid kernekapital 11,1 mia. kr. I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed 139 skal kerne- og basiskapitalen justeres for forskellen mellem de IRBberegnede tab og de regnskabsmæssige nedskrivninger på de eksponeringer, hvorpå der anvendes IRB-metoder. Det IRB-beregnede tab opgøres i henhold til Finanstilsynets retningslinjer ud fra Basel-parameteren Loss Given Default (LGD) for perioden , jf. afsnittet IRB-beregnede tab. Det IRBberegnede tab udgjorde mio. kr., og de regnskabsmæssige nedskrivninger relateret til IRB-eksponeringer udgjorde mio. kr. Det samlede fradrag udgjorde således mio. kr. ultimo. Det IRB-beregnede tab er et lovteknisk begreb og svarer ikke til Nykredits egne tabsforventninger. Nykredit Bank A/S Hybrid kernekapital 6,3% indtil herefter variabelt Uendelig løbetid 150 Hybrid kernekapital CIBOR 3 mdr. + 1,7% indtil Uendelig løbetid 100 herefter variabelt Ansvarlig lånekapital Variabelt Ansvarlig lånekapital Variabelt Ansvarlig lånekapital Variabelt Ansvarlig lånekapital Variabelt I alt (kr.) 844 Nykredit Risiko- og kapitalstyring 11

12 KAPITALKRAV KAPITALKRAV OPGØRELSESMETODER Kreditrisiko har Finanstilsynets tilladelse til at opgøre kapitalkravet for kreditrisiko ved anvendelse af de avancerede IRB-metoder for: Realkreditudlånet i Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S Privatudlånet i Nykredit Bank A/S De grundlæggende IRB-metoder anvendes til opgørelse af kapitalkravet for kreditrisiko for: Erhvervsudlånet i Nykredit Bank A/S Nykredit arbejder på at udvikle modeller, så den del af porteføljen, der er dækket af den grundlæggende IRB-metode, på sigt kan opgøres ved brug af de avancerede IRBmetoder. Standardmetoden anvendes til opgørelse af kapitalkravet for kreditrisiko for: Stats- og kreditinstituteksponeringer Enkelte mindre porteføljer Forstædernes Bank A/S og Nykredit Bank A/S fusionerede som nævnt i april. Eksponeringer fra Forstædernes Bank bliver nu behandlet under IRB-metoderne på samme vilkår som eksponeringer i Nykredit Bank. Kunderne har således fået tildelt en rating efter samme principper som kunderne i den øvrige del af koncernen jf. afsnittet Kreditrisikomodeller. Markedsrisiko Til opgørelse af kapitalkrav for markedsrisiko har Nykredit Realkredit A/S Finanstilsynets tilladelse til at anvende en Value-at-Risk-model til generel risiko for aktier samt generel risiko for gældsinstrumenter og valuta. Der indgår kun aktiver i handelsbeholdningen. Der anvendes empiriske korrelationer på tværs af risikogrupper. Nykredit Bank A/S har Finanstilsynets tilladelse til at anvende en Value-at-Risk-model til opgørelse af generel risiko for gældsinstrumenter og valuta. Banken har tilladelse til at anvende egne korrelationer på tværs af risikogrupper. Markedsrisiko i Totalkredit A/S og de dele af porteføljen, hvor der ikke beregnes kapitalkrav ved brug af Value-at-Risk, opgøres ved anvendelse af standardmetoden. Operationel risiko Alle koncernens selskaber anvender basisindikatormetoden til opgørelse af kapitalkravet til dækning af operationel risiko. Overgangsregler I medfører en overgangsbestemmelse, at kapitalkravet maksimalt kan falde 20% i forhold til Basel I-reglerne. Koncernens kapitalkrav med anvendelse af grænsen på 20% udgjorde 45,0 mia. kr. pr Som følge af overgangsreglen skal solvensprocenten således udgøre mindst 13,7%. Den nuværende overgangsregel forlænges til Finanstilsynets inspektion Finanstilsynet foretager løbende inspektioner i danske penge- og realkreditinstitutter. En ny bekendtgørelse, som trådte i kraft 1. april, betyder, at penge og realkreditinstitutter skal offentliggøre Finanstilsynets redegørelser efter inspektionsbesøg, og på nykredit.dk/omnykredit finder man link til redegørelserne i deres fulde ordlyd. I foretog Finanstilsynet inspektioner i Nykredit koncernen, jf. de offentliggjorte tilsynsrapporter, som findes på forsiden af nykredit.dk Andel af samlet eksponeringsværdi dækket af forskellige opgørelsesmetoder for kreditrisiko Avancerede IRBmetoder Grundlæggende IRB-metoder Standardmetode I alt Eksponeringer i alt % % % % Detaileksponeringer 99,8-0,2 100, sikkerhed i fast ejendom 99,8-0,2 100, kassekreditter mv. 100, , øvrige detaileksponeringer 100, , Erhvervseksponeringer 79,0 20,3 0,8 100, Instituteksponeringer ,0 100, Statseksponeringer ,0 100, Aktieeksponeringer 2 98,4-1,6 100, Securitiseringer 100, ,0 350 Aktiver uden modpart 100, , I alt 83,0 6,9 10,0 100, I alt ,7 5,8 14,5 100, Instituteksponeringer er inklusive garantier stillet af pengeinstitutter på i alt 28,7 mia. kr. 2 Kapitalkrav på aktieeksponeringer i anlægsbeholdningen opgøres efter den enkle risikovægtmetode. Af den samlede eksponering på 4,7 mia. kr. er 1,5 unoterede og tildeles en risikovægt på 370%. 12 Nykredit Risiko- og kapitalstyring

13 KAPITALKRAV KAPITALKRAV Pr udgjorde koncernens kapitalkrav 26,2 mia. kr. og risikovægtede poster 327,7 mia. kr. Med en basiskapital på 60,5 mia. kr. svarer det til en solvensprocent på 18,5%. Den tilstrækkelige basiskapital udgjorde 30,7 mia. kr. ultimo svarende til et solvensbehov på 9,4%. Den tilstrækkelig basiskapital udtrykker den kapital, der er tilstrækkelig til på mellemlang sigt at dække koncernens risici. Opgørelsen er yderligere beskrevet i afsnittet Kapitalstyring. På langt størstedelen af koncernens porteføljer anvendes de avancerede IRB-metoder til opgørelsen af kreditrisiko, jf. afsnittet Kapitalkrav og opgørelsesmetoder. Nykredits ratingstruktur betyder, at kunder med forhøjet kreditrisiko placeres i de laveste ratingklasser, hvor kapitalkravet er størst. Det højere kapitalkrav på disse engagementer indgår i selskabernes og koncernens lovpligtige kapitalkrav. Kapitalkrav og solvens 2009 Kreditrisiko Standardmetoden Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker 0 0 Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder - - Eksponeringer mod offentlige enheder - - Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker - - Eksponeringer mod internationale organisationer - - Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder mv Eksponeringer mod detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom - 62 Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk Dækkede obligationer - - Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder mv. med en kortsigtet kreditvurdering - - Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger - - Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modpart - - Samlet kreditrisiko, standardmetoden IRB-metoden Detaileksponeringer sikkerhed i fast ejendom kassekreditter mv øvrige detaileksponeringer Erhvervseksponeringer Aktieeksponeringer Aktiver uden modpart Afviklingsrisiko 0 0 Samlet kreditrisiko, IRB-metoden Securitiseringspositioner, IRB-metoden Kreditrisiko i alt Markedsrisiko Operationel risiko Kapitalkrav i alt Risikovægtede poster Basiskapital Solvensprocent 18,5 17,8 Basel II-overgangsregel Kapitalkrav ved overgangsregel Nødvendig solvensprocent (ifølge overgangsregel) 2 13,7 12,7 1 Kapitalkravet ved overgangsregler er opgjort i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens overgangsbestemmelser. Kapitalkravet i skal som minimum udgøre 80% af kapitalkravet opgjort under Basel I. 2 Den nødvendige solvensprocent er opgjort som kapitalkravet ved overgangsregel i procent af de risikovægtede poster under Basel II. Den nødvendige solvensprocent udtrykker således kravet til solvensprocenten som følge af overgangsreglen. Nykredit Risiko- og kapitalstyring 13

Risiko- og kapitalstyring 2009 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2009 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring 2009 Indhold ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 s resultat 5 Kredittab og nedskrivninger 5 Beholdningsindtjening 5 Kapitalpolitik 5 Situationen på de finansielle markeder 5 Ny strategi

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2012 Nykredit Realkredit-koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2012 Nykredit Realkredit-koncernen Risiko- og kapitalstyring 202 INDHOLD ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 2 RISIKOSTYRING 4 Koncernens karakteristika 4 Risikotyper 4 Organisation, ansvarsfordeling og rapportering 4 Corporate governance 6 Den risikoansvarlige

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2008 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2008 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring 2008 Indhold ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 Nykredit og den finansielle krise 5 - Kredittab 5 - Beholdningsindtjening 5 - Kapitalstruktur 5 - Statsgarantiordningen 5 Køb af Forstædernes

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2013 Nykredit Realkredit-koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2013 Nykredit Realkredit-koncernen Risiko- og kapitalstyring INDHOLD KONCERNDIAGRAM 1 OPERATIONEL RISIKO 57 ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 2 APPENDIKS: SAMMENLIGNINGSSKEMAER 58 LEDELSE OG STYRING PÅ RISIKOOMRÅDET 4 Nykredits karakteristika 4 Risikotyper

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2011 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring 20 INDHOLD ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 2 RISIKOSTYRING 4 Koncernens karakteristika 4 Risikotyper 4 Organisation, ansvarsfordeling og rapportering 4 Bonusordninger 5 KAPITALKRAV 8 Basiskapital

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2007

Risiko- og kapitalstyring 2007 Risiko- og kapitalstyring 2007 Indhold RISIKOSTYRING 5 Risikoprofil 5 - Risikotyper 5 - Finansiering af realkreditudlån 5 Årets særlige forhold 6 - Særligt dækkede obligationer 6 - Balanceprincip 6 - Nykredits

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

De supplerende oplysninger har ingen effekt på Totalkredits tidligere offentliggjorte resultat, egenkapital

De supplerende oplysninger har ingen effekt på Totalkredits tidligere offentliggjorte resultat, egenkapital Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. november 2010 Supplerende information til Årsrapport 2009 for Totalkredit A/S Finanstilsynet har gennemført regnskabskontrol af Totalkredits årsrapport for 2009 og har

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2007

Risiko- og kapitalstyring 2007 Risiko- og kapitalstyring Indhold RISIKOSTYRING 5 Risikoprofil 5 - Risikotyper 5 Årets særlige forhold 5 - Moody s rater Nykredit Bank 5 - Etablering af EMTN-program 5 - Den internationale finansielle

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring... 4 2.2 Risikoidentifikation... 4 2.3 Den interne

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455.

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. marts 2015) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2012 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 4 II Anvendelsesområde 1 III Basiskapital 2 Øvrige oplysninger i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere