Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr Januar 2010

2 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION... 6 DRIFT... 6 LANDZONEBESTEMMELSER... 7 HUSDYRGØDNING... 7 GYLLEKØLING... 8 KONTROLVILKÅR OG EGENKONTROL... 9 ANDRE VILKÅR... 9 PARTSHØRING RETSBESKYTTELSE REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE BORTFALD KLAGEVEJLEDNING OFFENTLIGGØRELSE PARTSLISTE MILJØTEKNISK REDEGØRELSE...15 BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD AFSTANDE TIL NABOER ØVRIGE AFSTANDE VARETAGELSE AF HENSYN TIL LANDSKAB INDRETNING BYGNINGSOPLYSNINGER BYGNINGSOVERSIGT PRODUKTION OG DRIFT DYREHOLD STALDSYSTEM OG -INDRETNING VENTILATION FODER OG FODERSYSTEM RENGØRING BIVIRKSOMHED OLIETANKE ENERGI- OG VANDFORBRUG RISIKO FOR UHELD OG MINIMERING HERAF BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK: FODER OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING VAND- OG ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER BAT: ALTERNATIVE MULIGHEDER ALTERNATIVET OG ALTERNATIVE PLACERINGER OPHØR AF PRODUKTIONEN FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG STØJ AMMONIAKFORDAMPNING LUGT LYS STØV

3 SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND SPRØJTEUDSTYR SKADEDYR (ROTTER, MUS OG FLUER) TRANSPORT: AFFALD DØDE DYR MEDICIN, OLIE OG KEMI ANDET AFFALD MANAGEMENT EGENKONTROL GØDNINGSPRODUKTION OG HÅNDTERING PRODUKTION AF HUSDYRGØDNING OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING NORDFYNS KOMMUNES SAMLEDE VURDERING LITTERATUR

4 Ansøger Peter Nielsen, Kolshave 20, 5400 Bogense Bedriftens adresse Kolshave 18-20, 5400 Bogense CVR-nr Husdyrbrugets navn Matrikelnummer Virksomhedens art Listebetegnelse Ejer og kontaktperson Østengaarden 2a, Kolshave By, Guldbjerg So-besætning Anlæg til husdyrproduktion over IPPC-grænsen. Peter Nielsen CVR-nummer CHR-nummer P-nummer Tilført husdyrgødning Ingen Modtager af husdyrgødning Moselundvej 20, 5400 Bogense Konsulent Tilsynsmyndighed Kommunens Konsulent Ejler Petersen, Centrovice Nordfyns Kommune Grontmij Carl Bro 4

5 Miljøgodkendelse Baggrund Peter Nielsen driver ejendommene Kolshave 18-20, 5400 Bogense med en produktion på smågrise (7,2-30 kg) og slagtesvin, svarende til 111,7 DE. Peter Nielsen har via Landboforeningen Centrovice d. 21. april 2008 indsendt ansøgning om udvidelse af husdyrproduktion. Produktionen ønskes udvidet til årssøer, i alt 279,1 dyreenheder. Antallet af dyreenheder er beregnet efter bilag 1 til bek. nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen. I forbindelse med projektet ønskes opført en ny sostald samt overdækket gyllebeholder på m 3 i landzone. Stalden på Kolshave 18 brændte i sommeren 2006, og ønskes ikke genopført pga. den nabonære placering. Husdyrgødningen fra produktionen udbringes på arealer tilhørende ejendommen, der drives i samdrift med Moselundsvej 20, 5400 Bogense. Udbringningsarealerne er miljøgodkendt i forbindelse med miljøgodkendelse på Moselundvej 20, 5400 Bogense efter 11 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Nærværende miljøgodkendelse omhandler derfor alene produktionsanlægget. Husdyrproduktionen overskrider IPPC-grænsen på 700 stipladser til søer, og projektet skal derfor miljøgodkendes efter 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr af 4. december Afgørelse Nordfyns Kommune godkender hermed svineproduktionen på årssøer, i alt 279,1 dyreenheder, på Kolshave 18-20, 5400 Bogense. Nordfyns kommune giver endvidere tilladelse til placering af det nye staldanlæg i landzone efter 22 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Tilladelsen gives idet det i sagsbehandlingen er godtgjort, at anlægget ikke kan placeres ved eksisterende ejendomme uden at forårsage væsentlige miljøpåvirkninger af naboerne. Miljøgodkendelsen bygger på ansøgningen Husdyrgodkendelse.dk. skemanummer 5.800, version 2 inklusive bilag af 28. oktober 2009 og en række supplerende oplysninger der er fremkommet i forbindelse med sagsbehandlingen. Miljøgodkendelsen indeholder vilkår for virksomhedens drift, indretning og kontrol, der har til hensigt at beskytte naboer og det omgivende miljø. Vilkårene er stillet på baggrund af de oplysninger der er givet i forbindelse med ansøgningen samt gældende vejledninger og oplysninger der er fremkommet i forbindelse med sagsbehandlingen. Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Nordfyns Kommune. 5

6 Miljøgodkendelsen indeholder nærværende afgørelse med vilkår, en miljøteknisk redegørelse med beskrivelse af dens miljømæssige påvirkninger af naturen, miljøet og naboer samt kommunens bemærkninger og vurdering af udvidelsen. Nordfyns Kommune finder, at husdyrproduktionen på Kolshave 20, 5400 Bogense kan drives på en miljømæssig forsvarlig måde. Vilkår for godkendelsen Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår Produktion 1. Produktionens omfang Godkendelsen omfatter en svineproduktion, svarende til 279,1 DE, på årssøer. Jf. vilkår 4 tillades en variation i dyreholdet, så længe det maksimale antal DE ikke overstiges. Produktionen må på intet tidspunkt overstige de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Beregninger af antal dyreenheder er beregnet jf. bilag 1 til bek. nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen. 2. Eksisterende stalde De eksisterende stalde på Kolshave 18 og 20 må ikke benyttes til husdyrhold efter ibrugtagning af de nye stalde. Drift 3. Staldsystem Den nye løbe-drægtighedsstald skal etableres til løsgående søer med delvis spaltegulv, den nye farestald skal etableres med kassestier og delvis spaltegulv. 4. Foderoptimering Korrektionsfaktor vedrørende ammoniak må højst være 0,972 beregnet efter følgende formel: (((1442 FE pr. årsso x 139,5 g råprotein pr. FE) / 6250) 1,50 24,6 grise pr. årsso x 7,2 x 0,024 kg N pr. kg tilvækst)) / 27,2). Konkret er det opfyldt ved i alle stalde at anvende foderoptimering med 139,5 g råprotein pr. FE sammen med produktionsparametre på FE pr. årsso, 24,6 smågrise pr. årsso, og en fravænningsvægt på 7,2 kg. De tilsvarende normtal (2005/2006) som er grundlag for beregningsformlen er 1442 FE/årsso, råprotein pr FE 142,8 g, antal fravænnede grise pr. årsso 24,6 stk, fravænningsvægt 7,2 kg. 6

7 5. Fluer Der skal gennemføres effektiv fluebekæmpelse i staldene, som minimum i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 6. Hygiejne Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.) 7. Begrænsning af lugtgener Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt. 8. Uheld og driftsforstyrrelser Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Landzonebestemmelser 9. Staldanlæg Staldanlægget og gyllebeholderen skal placeres i byggefeltet som angivet på forsiden og figur 1 og skal placeres mindst 30 meter fra skel. Den nye bygning, må maksimalt have et grundplan på 102 x 95 m, taghældning 20 og kiphøjde på 8 meter. 10. Farvevalg Det nye staldanlæg skal opføres i ikke-reflekterende materialer og i naturens farvenuancer. Der stilles ikke yderligere vilkår til farvevalg, idet anlægget placeres i lavning og der beplantes omkring, jf. vilkår Ventilation Det nye ventilationsanlæg i sostalden må maksimalt have 23 afkast, og afkastet skal ske lodret gennem skorsten uden afdækning. Afkasthøjden må maksimalt være en meter over kiphøjden. 12. Beplantning Der skal beplantes med hjemmehørende arter nord og øst for den nye staldanlæg. Beplantning skal være plantet senest ét år efter staldens og gyllebeholderens opførelse og skal i løbet af 4-5 år give en vedvarende, effektiv afskærmning. Husdyrgødning 13. Fast overdækning Gyllebeholderen skal have monteret fast overdækning i form af telt, flydedug eller betonlåg. Skader på den faste overdækning skal repareres således at overdækningen er helt tæt. Umiddelbart efter endt omrøring og udbringning skal overdækningen lukkes tæt til. 7

8 14. Påfyldning af gylle Påfyldning af gylle skal ske under overvågning, og evt. spild skal opsamles straks. Gyllekøling 15. Driftseffekt Der skal etableres gyllekølingsanlæg i løbe-/drægtighedsstalden iflg. BAT byggeblad Sv.St.01, 1 udgave af Jf. BAT-byggebladet skal der for at opnå en ammoniakreduktion på 30 % i gennemsnit over året køles med en effekt på A. Minimum 22,5 W/m 2 hvis anlægget er med hyppig udmugning (fx mekanisk linespil) eller B. Minimum 34,8 W/m 2 hvis anlægget er med traditionelt gyllesystem (fx 40 cm dybe kanaler). Med 650 m 2 gyllekanaler skal varmepumpens køleeffekt være 650 m 2 x 22,5 W/m 2 = 14,6 kw i scenarie A og 650 m 2 x 34,8 W/m 2 = 22,6 kw i scenarie B. 16. Driftstid Alt efter varmepumpeeffekten skal pumpen have en faktisk driftstid i henhold til tabel herunder. Scenarie A: Hyppig udmugning, køleeffekt på 14,6 kw Pumpeeffekt 20 kw 30 kw 40 kw 50 kw Driftstid timer timer timer timer Scenarie B: Traditionelt gyllesystem, køleeffekt på 22,6 kw Pumpeeffekt 30 kw 40 kw 50 kw 60 kw Driftstid timer timer timer timer 17. Driftsjournal Der skal føres driftsjournal over varmepumpens månedlige driftstid, hvor også alle tilfælde af driftsstop og årsag skal noteres. Journalen skal forevises miljømyndigheden på forlangende. 18. Vedligehold Anlægget til gyllekøling skal vedligeholdes efter forskrifterne fra fabrikanten, og efterses af en autoriseret person mindst en gang årligt. 8

9 19. Driftsforstyrrelser Såfremt gyllekølingen ikke fungerer skal kommunen orienteres herom. Kommunen kan ved længerevarende eller gentagende problemer kræve miljøgodkendelsen revurderet. Kontrolvilkår og egenkontrol 20. Produktionsomfang Til dokumentation for, at produktionen ligger indenfor godkendelsens rammer, skal der, hvis tilsynsmyndigheden kræver det, indsendes kopier af de relevante dele af afsluttede årsdriftsregnskaber. Kopierne skal indsendes senest 4 uger efter, at kravet er meddelt virksomheden. 21. Beredskabsplan Senest ved indsættelsen af de første dyr i de nye stalde, skal der være udarbejdet beredskabsplan for hele produktionsanlægget som skal fremsendes i kopi til nordfyns kommune. 22. Støj Miljøstyrelsens retningslinier for støj skal overholdes. Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støj fra virksomheden er velbegrundede, skal virksomheden igennem en akkrediteret virksomhed for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt. Støjmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år, og skal foretages i overensstemmelse med miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder. 23. Lugtprøver Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. lugt fra virksomheden er velbegrundede, skal virksomheden for egen regning lade foretage en undersøgelse af forskellige lugtkilder og / eller behandling af afkastluften, således at lugten udenfor staldene formindskes. Andre vilkår 24. Ændringer Ændringer i ejerforhold (eller hvem der er ansvarlig for driften) skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 8 dage efter ændringen. Inden etablering, udvidelse eller ændring af anlæg omfattet af Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, skal der indgives en anmeldelse til kommunalbestyrelsen jf. bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 9

10 Øvrige bestemmelser Der gøres i øvrigt opmærksom på at Ændringer Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der kan indebære forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Affald Erhvervsaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes affaldsregulativ. Døde dyr Døde dyr skal opbevares i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr. Olietanke Sløjfning af olietanke og etablering af nye olietanke på ejendommen skal meddeles kommunen på særlige skemaer. Bestemmelserne er lovbestemte og gældende for alle erhvervsmæssige husdyrproduktioner. Der gøres opmærksom på at listen ikke er udtømmende. Partshøring Der er foretaget annoncering af ansøgningen den 26. august Der er indgået en bemærkning til projektet fra den nærmeste nabo, der tillige er underskrevet af 6 andre i Toderup By (4 husstande). Naboerne stiller spørgsmålstegn ved sammenligningen for nuværende og kommende miljøpåvirkning fra anlægget, idet der pga. brand ikke har været svineproduktion på ejendommene de seneste to år. Naboerne mener ansøgningen er upræcis på væsentlige områder, og at der mangler udbringningsarealer til husdyrgødningen. Endvidere bemærker naboerne at der ikke er redegjort for trafik/transport. Ansøger er blevet hørt om naboernes bemærkninger og har via Landboforeningen Centrovice indgivet høringssvar. Den 8. oktober 2008 har de øvrige naboer i Kolshave meddelt, at de ikke bakker op om bemærkningerne fra naboer, der er indgået i forbindelse med annonceringen af ansøgningen. Nordfyns Kommune har vurderet at forannonceringen ikke har givet anledning til supplerende vilkår for husdyrproduktionen. Udkastet til miljøgodkendelse er sendt i 6 ugers høring d. 26. november I den forbindelse er der den 8. januar 2010 indsendt bemærkninger fra ansøgers 10

11 konsulent. Bemærkningerne vedrører hovedsagligt præciseringer af vilkår, og er indskrevet i godkendelsen som foreslået. En nabo har bemærket en fejl i udkastet, hvor det er angivet at gyllebeholder på Kolshave 18 nedlægges. Dette er ikke korrekt, det er beholderen på Kolshave 20 der nedlægges, og fejlen er rettet i den endelige udgave. Der er indgået en bemærkning underskrevet af fire ejendomme i Toderup By, som skriver at stalden er uhensigtsmæssigt placeret i forhold til beboerne i Toderup. Nordfyns kommune bemærker hertil at der ikke ligger naboer indenfor geneafstandene for lugt, og at der er stillet vilkår omkring støj. Nordfyns kommune har vurderet at en placering ved eksisterende ejendom vil være uhensigtsmæssig i forhold til naboer og fremtidige udvidelser, da placeringen foruden at være nabonær også vil være i en gryde, der vil forværre lugtgenerne for beboerne i Kolshave By. Der er endvidere kommet bemærkninger fra to naboejendomme, der tilkender accept af miljøgodkendelsen som den foreligger. Retsbeskyttelse Ifølge 40 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug må tilsynsmyndigheden ikke meddele påbud eller forbud efter 39 før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en godkendelse. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 39, hvis 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. Revurdering af miljøgodkendelse Virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31/3-09 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug, regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages 11

12 senest, når der er forløbet 8 år. Revurdering af miljøgodkendelsen er således planlagt til Bortfald Godkendelsen skal være udnyttet senest fem år efter godkendelsesdatoen, således at bygningsmæssige ændringer er gennemført og produktionen svarer til godkendelsen. Årsagen til fem-årig udnyttelse er begrundet med det store finansierings- og bygningsmæssige omfang det ansøgte rummer. Den indledende finansieringsdel er i dag reelt ikke muligt at påbegynde før end det godkendte projekt foreligger. De finansielle samarbejdspartnere er grundet den aktuelle generelle økonomiske situation i og udenfor erhvervet sammenholdt med opmærksomheden på de miljømæssige krav, meget påpasselige. Der skal derfor påregnes væsentlig længere tid med at få finansieringsdelen på plads end tidligere. Dernæst skal der indhentes tilbud før byggeriet kan påbegyndes før endelig ibrugtagning til fuld produktion. Hvis godkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste tre år. Klagevejledning Afgørelsen er truffet i medfør at kapitel 3 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr af 4. december Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet i henhold til 76 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. De klageberettigede er: ansøger, miljøministeren og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Endvidere er en række foreninger og organisationer klageberettigede. En eventuel klage skal være skriftlig, stiles til Miljøklagenævnet og sendes til Nordfyns Kommune. Klagen skal være Nordfyns Kommune i hænde ved kontortids ophør senest 4 uger fra nedenstående annonceringsdato. Umiddelbart efter klagefristens udløb videresender kommunalbestyrelsen klagen til Miljøklagenævnet ledsaget af det materiale, der er indgået i miljøgodkendelsens behandling. Hvis afgørelsen påklages får ansøger besked. Eventuelle klager har opsættende virkning. Offentliggørelse Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering i Ugeavisen Nordfyn den 19. januar 2010 Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af godkendelsen. Peter Nielsen, Kolshave 20, 5400 Bogense Parter jf. vedlagte liste Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg 12

13 Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe. E-post: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø; e-post: Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn, Kurt G. Holm. E-post: Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-post Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. E- post: Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post: DOF-Fyn v. Jens Bækkelund, Stavangerparken 9, 5400 Bogense; e-post: Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N. E-post: Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. E-post: Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter den dato, hvor afgørelsen bliver offentliggjort, jf. husdyrgodkendelseslovens 90. Miljøgodkendelsen er givet i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 4. december 2009 og litteraturliste bagerst i den miljøtekniske redegørelse. Venlig hilsen Lise-Lotte Kragh

14 Partsliste Poul Erik Wacher og Bente Greve Thorsen Kolshave Bogense Arne Christiansen Kolshave Bogense Monja Heidi Kahlet Hansen Kolshave Bogense Flemming Helmer Nielsen Kolshave Bogense Johannes Strøger Kolshave Bogense Charlotte Thune Nielsen Toderupvej Søndersø Ejner Laurits Jensen Toderupvej Søndersø Bente Inge-lise Brammer Toderupvej Søndersø Henrik Finmann Hedegård Kolshave Bogense Leo Alstrup Sørensen Kolshave Bogense Troels Sandberg Nielsen Kolshave Bogense Lene Hansen Kolshave Bogense Hans Jørgen Nielsen Toderupvej Søndersø Mogens Knudsen Toderupvej Søndersø Steen Hardy Jensen Toderupvej Søndersø Dinesen Farms ApS Toldbodgade København K Rene Larsen Toderupvej Søndersø 14

15 Miljøteknisk redegørelse Beliggenhed og planmæssige forhold Afstande til naboer Ejendommen er beliggende i et forholdsvis fladt terræn ca meter nordvest for Særslev. Ejendommens placering i forhold til naboer fremgår af nedenstående figur og tabel. Eksisterende husdyrproduktioner på ejendommene Kolshave 18 og 20 nedlægges. Tabel 1: Afstanden til nærmeste naboer. Toderupvej 14 Kolshave 17 Kolshave 10 (samlet bebyggelse) Særslev (Byzone) Ca. 435 meter Ca. 465 meter Ca. 635 meter Ca meter Figur 1: Oversigt over ejendommen placering i forhold til nærmeste enkeltbolig, samlet bebyggelse og byzone. 15

16 Øvrige Afstande Tabel 2: Øvrige afstande fra so-stalden Ikke-almene Ca. 750 meter vandforsyningsanlæg Almene vandforsyningsanlæg > Vandløb (herunder dræn) og søer Ca. 200 Offentlig vej og privat fællesvej Ca. 425 meter Levnedsvirksomhed > meter Beboelse på samme ejendom Ca. 375 meter Naboskel > 30 meter Husdyrbruget ligger udenfor bevaringsværdige kulturmiljøer, fredninger, strand-, kirke-, klit-, sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinier samt udenfor biologiske interesseområder. Gødningsopbevaringsanlægget vil blive delvist placeret på område der i Fyns Amts Regionplan er bufferzone for større uforstyrrede landskaber. I flere matrikelskel omkring ejendommen og ved det nye staldanlæg ligger der beskyttede diger. Der er ingen afstandskrav til beskyttede diger, men det kræver dispensation fra kommunen at ændre eller gennembryde de beskyttede diger. Stalde og gyllebeholder opføres mere end 30 meter fra skel. Alle afstandskrav jf. husdyrlovens 8 er overholdt for det nye stald- og gødningsopbevaringsanlæg. Varetagelse af hensyn til landskab Der vil blive plantet afskærmende beplantning rundt om både den nye stald og gyllebeholder, samtidig bliver der valgt bygningsmaterialer der passer ind i naturen. Den nye stald og gyllebeholder opføres i en lavning i terrænet, stald og gyllebeholder bliver herved mindre synlig for omgivelserne. Afsnittet bygningsoplysninger indeholder en beskrivelse af placering og højde på afkast samt en beskrivelse af farvevalg. 16

17 Ejendommene Kolshave 18 og 20 er placeret i udkanten af Kolshave, og det er ikke hensigtsmæssigt at placere en produktionsudvidelse ved de to ejendomme, da udvidelsen af husdyrproduktionen ved eksisterende ejendom vil give forøgede gener i form af bl.a. lugt og trafik. Udvidelsen af husdyrproduktionen placeres derfor i landzone øst for eksisterende bygninger, og der etableres ny kørevej til staldanlægget, så trafik i forbindelse med husdyrproduktionen ikke skal køre gennem Kolshave. Da der beplantes omkring det nye anlæg, og der ikke er nogen særlige landskabelige, kulturhistoriske eller biologiske interesser i området, vurderes det at der er taget de nødvendige landskabelige hensyn. Der er ingen å-, sø-, kyst-, kirke-, fortidsminde eller strandbeskyttelseslinier i nærheden af det planlagte staldanlæg. Anlægget til opbevaring af husdyrgødning placeres delvist i bufferzone til område der i Fyns Amts Regionplan er udlagt som større uforstyrret landskab. Af regionplanen fremgår det at større uforstyrrede landskaber skal friholdes for større tekniske anlæg. Med større tekniske anlæg er der først og fremmest tale om høje anlæg, der er synlige over større afstande, såsom vindmøller, master, højspændingsanlæg, skorstene mv. Det vurderes at et anlæg til opbevaring af husdyrgødning ikke er omfattet af dette, da anlægget får en maksimal højde af ca. 6 meter incl. overdækning. Med de stillede vilkår omkring varetagelse af hensyn til landskabet, vurderer Nordfyns kommune at udvidelsen ikke vil forringe de landskabelige-, kulturhistoriske-, naturmæssige-, geologiske- eller rekreative værdier i området. Indretning Bygningsoplysninger Den nye stald og den nye gyllebeholder vil blive placeret ca meter nordvest for Særslev By. Kiphøjden bliver på ca. 8 m, taghældningen på 20. Staldanlægget opføres i betonelementer med frilagte sten og grå eternitplader. Husdyrproduktionen ved eksisterende ejendomme Kolshave 18 og Kolshave 20 vil blive nedlagt. Bygningsoversigt Staldanlæggets bebyggede areal bliver på 102 x 95 m i landzone og der opføres gylletank på m 3 med fast overdækning. Oversigt over stalden fremgår af figur 2. Alle staldafsnit etableres med delvis spaltegulv. Stalden vil have 23 afkast ca. 1 meter over kiphøjde. Placering af anlæg i forhold til eksisterende ejendom fremgår af forsiden. 17

18 Figur 2: Oversigt over ejendommens indretning. Nedenstående tabel beskriver bygningernes anvendelse i relation til figur 2. Tabel 3: Oversigt over ejendommen bygninger og dyrehold. Bygnin Anvendelse Stk. Stiplads Beskrivelse g er 1 Farestald kassestier, delv. Spaltegulv 2 Løbe/drægtighedsst ald løsgående, delv. Spaltegulv Gyllekøling 3 Ny gylleopbevaring m 3, fast overdækning 4 Fodersiloer 5 Mandskabsrum 6 vareopbevaring Produktion og drift Dyrehold Dyreholdet på ejendommen udvides fra 111,7 dyreenheder til 279,1 dyreenheder i forbindelse med miljøgodkendelsen. Dyreholdets fordeling på de enkelte husdyrgrupper kan ses herunder. Dyreart Tabel 4: Dyrehold og dyreenheder Fravænningsvæ gt 18 Grise/so stk Dyreenhed er

19 Årssøer 7,3 kg ,1 ialt 279,1 Beregninger af antal dyreenheder er beregnet efter retningslinierne i bilag 1 i ændring til husdyrgødningsbekendtgørelse, bek. nr. 717 af 2/ om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Staldsystem og -indretning Staldsystemer og stipladser fremgår af tabel 3. Gyllebeholderen etableres med fast overdækning, og der etableres gyllekøling i løbe/drægtighedsstalden. Gyllekølingen anvendes med en ammoniakreduktionseffekt på 30. Ventilation Der etableres diffus ventilation i farestalde samt undertryks ventilation med vægventiler i løbe-/drægtighedsstalden på grund af staldens bredde. Al ventilation vil blive styret af et temperaturreguleret styringssystem som sikrer, at ventilationen kører optimalt. Foder og fodersystem Der anvendes hjemmeblandet foder, som opbevares i foderlade og amerikanersiloer. Der anvendes foderoptimering med 139,5 g råprotein pr. FE, normtallet for indhold af råprotein er 142,8 g råprotein/fe (2005/2006), og normtal for foderforbrug (2005/2006) er 1442 FE/årsso. Rengøring De sektionerede farestalde højtryksrenses og udtørres efter hver ugehold (hver 5. uge). Der desinficeres med et oxiderende middel. Bivirksomhed Ingen Olietanke Der er ingen dieseltank ved det nye staldanlæg eller på ejendommene kolshave 18 og 20. Energi- og vandforbrug Der er ingen drikkevands- eller markvandingsboringer på ejendommen. El anvendes til belysning, ventilation og varmepumpe ved gyllekøling. Farestalden opvarmes ved hjælp af varmegenindvinding fra gyllekøling i løbe/drægtighedsstald. Tabel 5: Virksomhedens forbrug af el og vand. Produkt Nudrift Forventet årligt forbrug 19

20 El kwh kwh Vand m m³ Med hensyn til el-forbrug er der regnet med et energiforbrug på 250 kwh pr årsso Forventet vandforbrug: 1200 årssøer x 3,9 m 3 /gris = 4680 m 3 baseret på følgende forbrug: o drikkevand: 3,3 m 3 pr gris o vandspild: 0,24 m 3 pr gris o rengøring: 0,36 m 3 pr gris. Vandforbruget pr gris forventes at blive optimal på grund af forventet bedre tilvækst og foderudnyttelse med den ny stald. Det beregnede vandforbrug skal anses for at være et udtryk for det maksimale forbrug. Dieselforbrug er opgjort i miljøgodkendelse af husdyrbrug for Mosegyden 20, 5400 Bogense. Risiko for uheld og minimering heraf Ved lækage på gyllesystem tilkaldes Falck og eventuelt slamsuger, og kommunen orienteres. I forbindelse med uheld ved gylleudbringning tilkaldes Falck og eventuelt slamsuger og kommunen orienteres. Der vil opsættes sikkerheds foranstaltninger der forebygger evt. manuelle fejl/forglemmelser ved transport eller flytning af gyllen. Rutiner og regelmæssigt eftersyn af materiel mindsker risiko for udslip af gylle. Ved havari på mark med gyllevogn omlastes gyllen. Ved realisering af det ansøgte vil der, hvis gylletank-løsningen vælges, blive taget højde for husdyrgødningsbekendtgørelsens nye regler omkring barrierer ved gylletanke. Det vurderes, at forureningsrisikoen ved håndtering af husdyrgødning, brændselsolie, veterinære hjælpemidler samt døde dyr, er lav. Bedste tilgængelige teknik: Oversigt over BAT-byggeblade er gennemgået. Der findes flg. BAT-byggeblade til de relevante dyregrupper: BAT til køling af gylle (BAT-blad nr. sv.st.01). BAT til diegivende søer er faresti med delvis spaltegulv (BATbyggeblad nr ). Ny drægtighedsstald: 20

21 Denne etableres med delvist spaltegulv og køling af gyllekanal jf. BAT-blad nr. sv.st.01. Udover en ammoniakreduktion på ca. 30 % i forhold til referencestalden, reducerer gyllekølingen erfaringsvist også den dårlige luft der er efter daglig brug af linespillet. Jf. Miljøstyrelsens opdaterede BAT-blade fra maj 2009 er gyllekøling BAT for en so-produktion. Reduktionen er afhængig af, hvor mange grader temperaturen i gyllen sænkes. Da princippet ved gyllekøling er varmegenvinding, er der desuden en stor energimæssig besparelse, idet den genindvundne varme kan anvendes til opvarmning af staldanlægget samt kontor og faciliteter. Derudover giver gyllekøling et bedre staldklima både for grise og medarbejdere. Hele gyllekølingsinstallationen holdes inden for staldbygningens rammer, hvorfor det ikke kræver særlig godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19, da køleslangerne og anlægget ikke er i forbindelse med jord. Et eventuelt uheld med udslip af kølevæske fra anlægget vil være minimal, da der er indbygget trykfaldstop, og da udslippet vil opsamles i gyllekanaler. Da det ikke er endeligt fastlagt om stalden etableres med automatisk hyppig udmugning, er begge scenarier regnet igennem med henblik på kontrolmulighed og sikring af påkrævet ammoniakreduktion. Etablering af gyllekølingsanlæg i løbe-/drægtighedsstalden er beregnet og vurderet iflg. BAT byggeblad Sv.St.01, 1 udgave af Jf. BAT-byggebladet skal der for at opnå en ammoniakreduktion på 30 % i gennemsnit over året køles med en effekt på minimum 22,5 W/m 2 hvis anlægget er med hyppig udmugning (fx mekanisk linespil) eller minimum 34,8 W/m 2 hvis anlægget er med traditionelt gyllesystem (fx 40 m dybe kanaler). Med 650 m 2 gyllekanaler skal varmepumpens køleeffekt være 650 m 2 x 22,5 W/m 2 = 14,6 kw i scenarie A og 650 m 2 x 34,8 W/m 2 = 22,6 kw i scenarie B. Alt efter varmepumpeeffekten skal pumpen have en faktisk driftstid i henhold til tabeller herunder. Scenarie A: Hyppig udmugning, køleeffekt på 14,6 kw Pumpeeffekt 20 kw 30 kw 40 kw 50 kw Driftstid timer timer timer timer Scenarie B: Traditionelt gyllesystem, køleeffekt på 22,6 kw Pumpeeffekt 30 kw 40 kw 50 kw 60 kw Driftstid timer timer timer timer 21

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse Ringevej 12, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Godkendt den 13. august 2015 Dokument nr. 480-2015-264397 Sags nr. 480-2015-89101 Indhold Miljøgodkendelse... 3 Baggrund...

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup Ændring af vilkår omkring miljøteknologi CVR. Nr. 29525757 Den 11. februar 2014 RÅDHUSPLADSEN 2 5450 OTTERUP TELEFON 6482 8282

Læs mere

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Ny hal Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 9. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE

Læs mere

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense Ny silo Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense 13. marts 2014 Afgørelse vedr. opførelse kornsilo på ejendommen beliggende Bladstrupvej 94, 5400 Bogense. Nordfyns Kommune har

Læs mere

Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø

Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø Genopførelse og udvidelse af Stormskadet lade Ny halmlade Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø 27. februar 2014 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Dispensation til hundekennel

Dispensation til hundekennel Ulla Zinn Hvidberg og Jan Zinn Bertelsen Gammelmosevej 171 A 2800 Lyngby 6. juli 2016 Sags id: 16/11847 Dispensation til hundekennel Midlertidig tilladelse til et hundehold med 5 eller flere voksne hunde

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven Teknik- og Miljøafdeling Skovgård I/S Bredemisrevej 1B 5853 Ørbæk Dato: 22-10-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8639. Tillæg til eksisterende kap. 5-godkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

10-tilladelse til genoptagelse af. husdyrproduktionen på. Vollingvej 5, 7860 Spøttrup

10-tilladelse til genoptagelse af. husdyrproduktionen på. Vollingvej 5, 7860 Spøttrup 10-tilladelse til genoptagelse af husdyrproduktionen på Vollingvej 5, 7860 Spøttrup 12. marts 2015 1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lbk. nr. 1486 af 04. december 2009) og Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup STENLILLE KOMMUNE Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, tlf. 57 89 42 00, fax 57 89 42 69, gironr. 505 98 87, CVR-nr. 70261413 E-mail:post@stenlille.dk, Internet hjemmeside: www.stenlille.dk Udvalget for Teknik

Læs mere

Kommunen har foretaget en vurdering af den indsendte anmeldelse.

Kommunen har foretaget en vurdering af den indsendte anmeldelse. T Torben Lyngsøe Poulsen Sentvedvej 39 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej 8 5610 Assens 30-06-2016 Sags id: 16/10644 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning Mygindgård, Mygindvej 8, 5610 Assens (luftfoto 2016) Kontaktperson:

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Jens-Erik Sørensen 09-08-2016 Molsvej 88 Sagsnummer.: 16/18253 8400 Ebeltoft Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion på Jeppesgyden 4, 5450 Otterup

Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion på Jeppesgyden 4, 5450 Otterup Jeppesgyden 4 Ansøgt opbevaringsanlæg Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion på Jeppesgyden 4, 5450 Otterup CVR.nr 20726407 14. august 2014 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE... 4 BAGGRUND...

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4,

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4, #split# Henrik Endelt Sørensen Trangetvej 4 9330 Dronninglund Sendt til virksomhedens digitale postkasse via cvr.nr. 23175657 Plan og Miljø Dato: 8. september 2014 Sags. nr.: 09.17.05-G01-1-14 Sagsbeh.:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. marts 2015 Siggårdvej 37 A - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. februar 2015 modtaget anmeldelse

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

Udkast til anmeldelse efter 31 og 32

Udkast til anmeldelse efter 31 og 32 Udkast til anmeldelse efter 31 og 32 Odensevej 161, 5400 Bogense Forfatter: Mette Skjold Sørensen Godkendt den 17. juni 2016 Dokument nr. 480-2016-103586 Sags nr. 480-2016-13695 Indhold Anmeldelse efter

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

Afgørelse efter 29 opførsel af beholder til flydende husdyrgødning

Afgørelse efter 29 opførsel af beholder til flydende husdyrgødning SØBYGAARD ApS Johan Rantzaus Vej 7 5610 Assens 27-07-2016 Sags id: 16/11801 Afgørelse efter 29 opførsel af beholder til flydende husdyrgødning Kontaktperson: Trine Bonrud Helleskov - dir. tlf.: 6474 6890

Læs mere

Gyldighed Bygningsmæssige ændringer skal være gennemført senest 1. januar 2010 og dyreholdet skal være udvidet senest 1. januar 2015.

Gyldighed Bygningsmæssige ændringer skal være gennemført senest 1. januar 2010 og dyreholdet skal være udvidet senest 1. januar 2015. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler tillægsmiljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 på Avnbøløstenvej 69, 6400 Sønderborg, matr. nr. 5 Avnbøl, Ullerup til ændring

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder.

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder. Thøger Larsen Stjernegårdsvej 4 5772 Kværndrup Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Afgørelse om udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærdskrav

Læs mere

Knud Knudsen Dato: 19. april 2012 Edelgundegårdsvej 8 4380 Hvalsø Sagsnr.: 12/15956

Knud Knudsen Dato: 19. april 2012 Edelgundegårdsvej 8 4380 Hvalsø Sagsnr.: 12/15956 Knud Knudsen Dato: 19. april 2012 Edelgundegårdsvej 8 4380 Hvalsø Sagsnr.: 12/15956 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tilladelse til udvidelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JAN NØRGAARD NIELSEN Trabjergvej 5 7500 Holstebro Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej 102 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde Odder Kommune har den 12. december 2011 modtaget anmeldelse fra Niels Overgaard

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne.

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Gilbjergvej 51 Tjekskema vedr. ansøgning efter

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013 Ole Nannerup Jungetvej 25 7870 Roslev ole@nannerup.net Den 17. juni 2013 Jungetvej 37 7870 Roslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 15. maj 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Teknik og Miljø Dato: 12.03.2012 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 12/4927 Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Munkbro I/S Munkbrovej 8 7500 Holstebro Dato: 28-08-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-13-15 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 92 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Michael Bay Hansen Bogøvej 44 5900 Rudkøbing Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 09-06-2015

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 27. september 2013 Viborgvej 123 - Anmeldelse 19 A - Afgørelse - Frit stående kalvehytter på beton plads. Skive Kommune har den 19.

Læs mere