også de astrologiske studier, Dansk astrologi i Renæssancen er uløseligt knyttet til kongemagten, som blev væsentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "også de astrologiske studier, Dansk astrologi i Renæssancen er uløseligt knyttet til kongemagten, som blev væsentligt"

Transkript

1 Sophie:20 ISSN årsnatten i dansk astrologi FAGHISTORIE Claus Houlberg Renæssanceåret 2006 er slut nu og artikelserien om dansk astrologi i renæssancen, som har været bragt i SOPHIE:8-19, er også afsluttet. Det er tid til et tilbageblik på dens første 100-års periode fra 1536 og til 1634, hvor 300- årsnatten sænkede sig over dansk astrologi. Dansk astrologi begynder omkring Reformationen i år 1536, hvor den katolske kirkes magt over åndslivet blev effektivt brudt i Nordeuropa. Et nyt livssyn med mennesket i centrum blev vakt herhjemme og alle former for uddannelse blev fremmet. Herunder også de astrologiske studier, men på en ejendommelig måde. Dansk astrologi i Renæssancen er uløseligt knyttet til kongemagten, som blev væsentligt styrket ved Reformationen. Samtidig er kernen i netop dansk astrologi lige så uløseligt knyttet til gruppen af paracelsianere med Tycho Brahe som fyrtårnet, der rager op over dem alle. Spiritualitet Lægen Paracelsus og den åndelige tradition, der på den tid kaldtes Rosenkreutzerne, ser ud til at være en væsentlig nøgle til astrologien herhjemme. Især til årsagen bag, at både den meteorologiske og den personlige astrologi på den ene side hang uløseligt sammen med astronomiens arbejde med at skabe nøjagtige tabeller og på den anden side med alkymiens spagyriske arbejde med at skabe iatromedicin til at kurere sygdomme med. Tycho Brahe og hans assistenter og venner havde her en central placering i dansk astrologi. Det er et bemærkelsesværdigt faktum, at da astrologien igen dukker frem herhjemme i midten af erne, da er det en esoterisk astrologi, vi ser publiceret ved frimureren Ove Rosmon [SOPHIE:7]. Det ser med andre ord ud til, at netop spiri- s. 3 : Johan Conrad Dippel s. 5: ADC-systemet (Udgave 2007) s. 7: Redaktørskifte SOPHIE nr. 20 [januar 2007] side 1 [7]

2 tualitet er en drivende kraft i dansk astrologi, hvilket er en væsentlig pointe, uddraget af det seneste års arbejde, og som fortjener at blive yderligere belyst. Kongelig støtte De skiftende kongers vældige indflydelse på astrologiens udvikling herhjemme kan næppe overvurderes. Det var den første danske astrolog Ditlev Reventlows fortjeneste, at han ved sin dygtighed gjorde især de danske konger fra Frederik I interesserede i fagets muligheder. Christian II fik også lagt sit horoskop, men sandsynligvis kun under hans fængselsophold på Kalundborg Slot. Christian III styrkede kongemagten ved at konfiskere alt fra den katolske kirke ved Reformationen, og han styrkede Universitetet og alt uddannelsesmæssigt. Men det var navnlig Frederik II, der blev den store mæcen for paracelsianerne. Dels ved at knytte paracelsus-eksperten Severinus til sig som livlæge, dels ved at skænke Tycho Brahe øen Hven, hvor han kunne opbygge sit mangesidige forskningscenter. Frederik II døde i 1588 og landet blev i realiteten styret af Rigsrådet frem til den unge prins Christian kunne krones. Tycho blev nærmest landsforvist året efter at Christian IV blev kronet, og da ændrede klimaet sig markant for dansk astrologi. Det vil Frederik II [ ] støttede paracelsianerne næppe være overdrevet at påstå, at med ham forsvandt dens faglige og spirituelle centrum og en nedgangstid var uundgåelig. Kongen knyttede nok Niels Helvad til sig som Kgl. Calendarius og dermed hofastrolog, men faget havde fået lav status på Universitetet og var blevet mere folkelig gennem de mange flyveblade og almanakker med Prognostica, som de populære forudsigelser for året blev kaldt. Da Christian IV i 1634 forbød udgivelsen af disse prognostica, var det reelt dødsstødet for den danske astrologi. Den fortsatte længe i England og andre steder i Europa, men i Danmark var astrologien gået ind i sin 300-årsnat. 300-årsnatten På forunderlig vis kan vi dermed næsten datosætte perioden for dansk astrologi i renæssancen både for selve astrologiens fødsel og for dens efterfølgende hensoven herhjemme. En anekdote fortæller, at ti år efter dette fatale år 1634 blev Longomontanus spurgt, om han ville opstille nativiteter, som horoskoper hed på den tid. Han svarede, at det havde han lagt bort for mange år siden. Vi kan dermed antage, at Longomontanus var den sidste praktiserende astrolog af en vis støbning i renæssancens Danmark samt at også han var under påvirkning af kongens forbud, selvom han ikke publicerede. Under hele den efterfølgende Enevælde i og 1700-tallet samt demokratiets fremvækst i 1800-tallet ser vi ikke astrologisk aktivitet på dansk grund. Under 1900-tallet er den første dansker, der gør sig bemærket, ingeniøren Carl Louis Grasshof. Han skriver i 1905 under pseudonymet Max Heindel det internationalt kendte værk Message of the Stars i Californien. Det er besynderligt nok aldrig blevet oversat til dansk. Første udgivelse (monografi) på dansk er derfor Ove Rosmons værk Astrologi og symbolik fra Dermed kan vi udgivelsesmæssigt fastslå, at 300-årsnatten helt nøjagtigt varer 291 år, regnet fra Helvads sidste almanak og til Rosmons første bog. SOPHIE nr. 20 [januar 2007] side 2 [7]

3 Johan Conrad Dippel Graf von Frankenstein FAGHISTORIE Claus Houlberg Enevældens Danmark havde tilsyneladende kun besøg af en enkelt markant astrolog. Han var til gengæld så kontroversiel, at han med jævne mellemrum blev smidt ud af det ene land efter det andet. Og på denne odyssé kom han også til Danmark. Han menes med en vis sikkerhed at være den virkelige figur bag Mary Shellys berømte gyserroman Frankenstein som hun skrev ved Genevesøen i Hans navn var Johan Conrad Dippel, der var både læge, teolog, alkymist og astrolog. En farverig person, der under pseudonymet Christianus Democritus publicerede en del teologiske værker, der stadig er bevaret. Han er kendt for at opfinde farven Preussisk Blå eller Berlinerblå, og han solgte livseliksir af egen frembringelse. Videre opfandt han en animalsk olie, kaldet Dippels Olie. Han levede et turbulent liv, hvor skarpe meninger og hyppige pengeproblemer var faste følgesvende. Tidlige år Johan Conrad Dippel blev født den 10. august 1673 på slottet Frankenstein ved byen Darmstadt i Tyskland. Tidspunkt er ukendt. Han studerede teologi, medicin og jura i Giessen og i Strassbourg, medicin i Amsterdam og tog sin eksamen i Leyden. Han havde desuden betydelig succes med sine kemiske arbejder. Sammen med interes- Johan Conrad Dippel SOPHIE nr. 20 [januar 2007] side 3 [7]

4 sen for spagyrisk, dvs. medicinfremstillende alkymi fulgte også et godt kendskab til astrologi, der er en betydelig del af det alkymiske sprog. Videnskabelige værker har han ikke efterladt sig nogen af, ej heller astrologiske. Det er derfor hans religiøse anskuelser, vi kender mest til, idet han efterlod sig en stribe skrifter herom. Hans religiøse udviklingsvej førte ham fra ortodoks kirkelære over pietisme frem til en skeptisk individualisme, som gjorde ham til en af rationalismens forløbere. Dippel var på denne vis blevet en berømt mand i sin samtid og havde under sit ophold i Amsterdam fået anledning til i 1709 at udgive sine samlede (navnlig teologiske) værker, i en alder af blot 36 år. Danmark Fem år senere, i 1714, kaldte Chr. Ditlev Reventlow ham til sig i Altona på Rügen, fordi han var interesseret i alkymi. Faktisk havde Reventlow allerede syv år forinden overtalt kongen, Frederik IV, til at tildele Dippel titlen af kancelliråd. Men Dippels urolige væsen og stridslyst bragte ham snart på kant med Reventlow, især da han tilsendte kongen et brev med graverende anklager mod Reventlow. Et uklogt træk, for i året 1719 blev Dippel anklaget og dømt til fængsel på livstid, medens hans skrifter skulle brændes af bødlen. Han blev sat i strengt fængsel på Hammershus, hvor straffen snart blev mildnet, så han fik lov at praktisere som læge på øen. Han forblev på Bornholm i syv år, indtil han ved venners forbøn blev løsladt i Han måtte dog forpligte sig til ikke mere at vende tilbage til Danmark. Han drog derfor til Sverige, hvor han straks kastede sig ud i religiøse stridigheder. Året efter blev han fordrevet og tog da bolig i København, hvor hans opholdsforbud var Hammershus fæstning, som man mener den har set ud på Dippels tid. Den blev grundlagt 1250 af ærkebispen i Lund og endeligt opgivet 1743, hvorefter man foretog nedrivning frem til Ruinen blev fredet i 1822 ved kongelig forordning blevet ophævet. Allerede i 1728 drog han dog tilbage til Tyskland, hvor han fandt sig et tilflugtssted i Berleburg. Her opholdt han sig de sidste år, og 61 år gammel endte han sit ustadige liv, den 28. april Tretten år efter hans død i Berleburg, udkom den komplette trebinds andenudgave af hans samlede værker sammesteds. KIlder : - Salmonsens konversationsleksikon, Anden Udgave ( ), Bind VI, side Publikation der sämtl. Schrr. des Christianus Democritus, Amsterdam 1709 (Neuausg., 3 Bde., Berleburg 1747) SOPHIE nr. 20 [januar 2007] side 4 [7]

5 Astrologisk Decimal Classifikation 2007 udgaven - dansk version (Erstatter alle tidligere udgaver) Astrologisk Museum BIBLIOTEKSTEKNIK Astrologisk Museum Astrologisk Decimal Classifikation eller ADC-systemet er opdelt i tre detaljeringsniveauer. Første niveau rummer alene de ti hovedgrupper. Andet niveau omfatter hovedgrupperne og de primære undergrupper. Tredje niveau omfatter både hovedgrupper samt primære og sekundære undergrupper. Anbefalet brug Denne opdeling afspejler en hensigtsmæssig måde at benytte systemet på. Princippet heri er at anvende så få grupper som muligt, set i forhold til den bogmængde, der skal klassificeres. Bogsamlinger på under 1000 bind vil f.eks. næppe have brug for systemet overhovedet. Lidt større bogsamlinger vil kunne nøjes med første niveau, måske suppleret med enkelte af de primære undergrupper i andet niveau. De fleste store bogsamlinger vil kunne udnytte andet niveau, mens det skønsmæssigt vil kræve titusinder af bind at have behov for tredje niveau. Denne tilbageholdenhed vil fremme både overblik og enkel brug af bogsamlingen. Baggrund De eksisterende bibliotekssystemer, DDC, UDC, LCC, DK mv. er helt utilstrækkelige til at klassificere større samlinger af astrologisk litteratur, da de alle placerer faget som et underpunkt i Det okkulte problem, som igen er et underpunkt i hovedgruppen 1. Filosofi. Læs mere om filosofien bag ADC-systemet i tidsskriftet CORNELIUS nr. 4, årgang 1 (december 2003) eller under forskning på Astrologisk Museums hjemmeside : Første niveau HOVEDGRUPPER 00 Samleværker 10 Livssyn, Filosofi 20 Symboler, Semiologi 30 Anvendelse, Hermeneutik 40 Astronomi, Geografi, Matematik 50 Historie, Biografier 60 Praksis, Psykologi, Sociologi 70 Billedkunst, Brugsting 80 Fremtidsforskning, Futurologi 90 UDC (Ikke-astrologi) Andet niveau HOVED- OG PRIMÆRE UNDERGRUPPER 00 Samleværker 01 TABELVÆRKER 02 HOROSKOPSAMLINGER 05 LEKSIKA 06 LÆREBØGER 07 ANTOLOGIER 08 BOGSERIER 10 Livssyn, Filosofi 11 ONTOLOGI, LIVSSYN 12 EPISTEMOLOGI, VIDENSKABSTEORI 13 KOSMOLOGI, VERDENSBILLEDE 14 ETIK, 15 LOGIK 16 ÆSTETIK 19 ANDEN FILOSOFI SOPHIE nr. 20 [januar 2007] side 5 [7]

6 20 Symboler, Semiologi 21 ENKELTSYMBOLER, SEMIOTIK 22 SYMBOLRELATIONER, SEMANTIK 25 INDISK ASTROLOGI 26 KINESISK ASTROLOGI 29 ANDRE ASTROLOGIFORMER 30 Anvendelse, Hermeneutik 31 MUNDANASTROLOGI 32 HORARASTROLOGI 33 NATALASTROLOGI 34 SÆRLIGE DISCIPLINER 35 ANDEN ANVENDELSE 36 HERMENEUTIK 39 ANDRE FAG 40 Astronomi, Geografi, Matematik 41 ASTRONOMI 42 GEOGRAFI 43 MATEMATIK 44 EDB 50 Historie, Biografi 51 ASTROLOGIENS HISTORIE 52 ASTROLOGISK IDÉHISTORIE 53 PERSONALHISTORIE 60 Praksis, Psykologi, Sociologi 61 ASTROLOGISK PRAKSIS 62 ORGANISATIONER 63 PSYKOLOGI, TERAPI 64 SOCIOLOGI, DEMOGRAFI 70 Billedkunst, Brugsting 71 BILLEDKUNST 72 SKULPTUR, ARKITEKTUR 73 KUNSTHÅNDVÆRK, BRUGSTING 74 SKØNLITTERATUR 80 Fremtidsforskning, Futurologi 81 MUNDANE PROGNOSER 82 ANDRE PROGNOSER 85 FUTUROLOGI 90 UDC (Ikke-astrologi) 90 GENERELT 91 FILOSOFI 92 RELIGION 93 SOCIALVIDENSKAB 94 (BRUGES IKKE) 95 NATURVIDENSKAB, MATEMATIK 96 TEKNOLOGI 97 KUNST 98 SPROG OG LITTERATUR 99 GEOGRAFI, HISTORIE Tredje niveau HOVED- PRIMÆRE OG SEKUNDÆRE UNDERGRUPPER 00 Samleværker 01 TABELVÆRKER 01.1 efemerider 01.2 hustabeller 01.3 koordinater, atlas 01.4 tidszoner, sommertid 02 HOROSKOP- SAMLINGER 02.1 natalhoroskoper 02.2 mundanhoroskoper 05 LEKSIKA 06 LÆREBØGER 06.1 elementære lærebøger 06.2 videregående lærebøger 07 ANTOLOGIER 08 BOGSERIER 08.1 stjernetegns-serier 10 Livssyn, Filosofi 11 ONTOLOGI, LIVSSYN 11.1 esoterik 11.2 hermetik 11.3 humanisme 12 EPISTEMOLOGI, VIDENSKABSTEORI 12.1 forskningsmetodik 13 KOSMOLOGI, VERDENSBILLEDE 14 ETIK, 15 LOGIK 16 ÆSTETIK 19 ANDEN FILOSOFI 20 Symboler, Semiologi 21 ENKELTSYMBOLER, SEMIOTIK 21.1 tegn 21.2 planeter og himmellys 21.3 aspekter 21.4 huse 21.5 punkter 21.6 metasymboler 21.7 fiksstjerner 22 SYMBOLRELATIONER, SEMANTIK 22.1 klassifikation 22.2 kombinatorik 22.3 herskerskab 22.4 værdighed mv 22.5 prognostik 22.6 korrektion 25 INDISK ASTROLOGI 26 KINESISK ASTROLOGI 29 ANDRE ASTROLOGI- FORMER 30 Anvendelse, Hermeneutik 31 MUNDANASTROLOGI 32 HORARASTROLOGI SOPHIE nr. 20 [januar 2007] side 6 [7]

7 33 NATALASTROLOGI 33.1 medicinsk astrologi 33.2 psykologisk astrologi 33.3 spirituel astrologi 34 SÆRLIGE DISCIPLINER 34.1 synastri 35 ANDEN ANVENDELSE 35.1 meteorologisk astrologi 35.2 erhvervsastrologi 36 HERMENEUTIK 40 Astronomi, Geografi, Matematik 41 ASTRONOMI 41.1 zodiaker 41.2 hussystemer 42 GEOGRAFI 42.1 topografi 43 MATEMATIK 43.1 talsystemer 44 EDB 50 Historie, Biografi 51 ASTROLOGIENS HISTORIE 51.1 oldtid Redaktørskifte 51.2 middelalder 51.3 renæssance 51.4 nyere tid 52 ASTROLOGISK IDÉHISTORIE 52.1 oldtid 52.2 middelalder, 52.3 renæssance 52.4 nyere tid 53 PERSONALHISTORIE 53.1 astrologer 53.2 korrektionsdata 60 Praksis, Psykologi, Sociologi 61 ASTROLOGISK PRAKSIS 61.1 konsultation 61.2 jura, retsstilling 61.3 økonomi 61.4 skat, told og moms 62 ORGANISATIONER 62.1 faglige foreninger 62.2 uddannelse 62.3 videncentre 63 PSYKOLOGI, TERAPI 63.1 psykoterapi SOPHIE blev stiftet af astrologerne Gilbert Tjørnum og Benja Frederiksen som et nyhedsbrev. Benja fungerede i to år som redaktør og layouter. Hun overlod i 2005 begge hverv til astrologen Claus Houlberg, der ændrede titlen til informationsbrev, så vi ikke var bundet af at skulle bringe nyheder, men kunne koncentrere os om museets arbejdsmark, som er dansk astrologi, dens historie, dens rødder og dens kontakt med andre landes astrologi. Med dette nummer takker den siddende redaktør af og overlader alle hverv til astrologen Claus Due, der i en del år har forfattet historiske portrætter og andre artikler inden for museets interessefelt. Han agter at videreføre SOPHIE i den ånd, hun er blevet skabt, og han ønskes hermed held og lykke på den videre færd. red 64 SOCIOLOGI, DEMOGRAFI 70 Billedkunst, Brugsting 71 BILLEDKUNST 72 SKULPTUR, ARKITEKTUR 73 KUNSTHÅNDVÆRK, BRUGSTING 74 SKØNLITTERATUR 80 Fremtidsforskning, Futurologi 81 MUNDANE PROGNOSER 82 ANDRE PROGNOSER 85 FUTUROLOGI 90 UDC (Ikke-astrologi) 90 GENERELT 91 FILOSOFI 92 RELIGION 93 SOCIALVIDENSKAB 94 (BRUGES IKKE) 95 NATURVIDENSKAB, MATEMATIK 96 TEKNOLOGI 97 KUNST 98 SPROG OG LITTERATUR 99 GEOGRAFI, HISTORIE Sophie Informationsbrev fra Astrologisk Museum ISSN Redaktionen består af museets stab Ansv. red. og layout: Claus Houlberg SOPHIE er gratis, helt digitalt og distribueres kun fra SOPHIE nr. 20 [januar 2007] side 7 [7]

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Af Carl Henrik Koch, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Der foregik ikke en naturvidenskabelig

Læs mere

Ghita Nørby 80 år. Lars Juhl. Gunver Juul STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER HVAD SKYLDES SINDSLIDELSER? KRÆFT ER HEALING. Still going strong

Ghita Nørby 80 år. Lars Juhl. Gunver Juul STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER HVAD SKYLDES SINDSLIDELSER? KRÆFT ER HEALING. Still going strong A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 4 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 Ghita Nørby 80 år Still going strong Lars Juhl Tæt på stress-døden Gunver Juul Myter om sundhed STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Vil du vide noget om

Vil du vide noget om Vil du vide noget om 1 Niels Henrik David Bohr (1885-1962) Dansk atomfysiker, verdensberømt for sin forskning og for sin kamp for åbenhed mellem supermagterne og fredelig anvendelse af atomkraften. Nobelprisen

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920

Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920 Jørgen Burchardt Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920 I dag introduceres med korte mellemrum nye metoder til at lede og organisere arbejdet. En stadig strøm

Læs mere

Civilsamfundets udvikling og historie

Civilsamfundets udvikling og historie Civilsamfundets udvikling og historie ii Civilsamfundets udvikling og historie Af Judith Winther (1924-2004) (Med forord og efterskrift af K. Tobias Winther) 2006 Agityne Corp. Udgiver: Agityne Corp.,

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ IKINGETIDEN Redaktion: Mads Blom Mette Boritz Marie Broen Mads Danker Danielsen Karl-Johann Hemmersam Marlene Kramm Christian Vollmond Vinkler på vikingetiden Nationalmuseet

Læs mere

Ole Borch mellem naturlig magi og moderne naturvidenskab

Ole Borch mellem naturlig magi og moderne naturvidenskab Ole Borch mellem naturlig magi og moderne naturvidenskab AF MORTEN FINK-JENSEN Den såkaldte naturvidenskabelige revolution, oprindelsen til vores naturvidenskabelige verdensbillede, lægges traditionelt

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen)

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29 Bjørn Grøn Fra græsk geometri til moderne algebra (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) INDHOLD Oprindelsen... 2 Påvirkninger

Læs mere

Sygdom er hvordan man har det Sundhed er hvordan man ta r det

Sygdom er hvordan man har det Sundhed er hvordan man ta r det Sygdom er hvordan man har det - Sundhed er hvordan man ta'r det - Om Antonovskys salutogenetiske idé af Peter Thybo, led. fysioterapeut, PD. alm. pæd. I århundreder har den medicinske forskning haft til

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. 16 tanker om barndom fra Rousseau til Broström. Jette Rantorp

F O A F A G O G A R B E J D E. 16 tanker om barndom fra Rousseau til Broström. Jette Rantorp F O A F A G O G A R B E J D E 16 tanker om barndom fra Rousseau til Broström Jette Rantorp Illustration: Otto Dickmeiss Tekst og ide: Jette Rantorp Grafisk tilrettelægning: Joe Anderson Tryk: FOAs trykkeri:

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

Nyliberalismen afliver den menneskelige faktor. Mobbeofre vil hellere lide i fællesskabet end stå udenfor. Internettet udstiller dig

Nyliberalismen afliver den menneskelige faktor. Mobbeofre vil hellere lide i fællesskabet end stå udenfor. Internettet udstiller dig ASTERISK NR. 46 MAJ JUNI 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE Nye øjne på mobning Hvis skolerne skal mindske mobningens omfang, kræver det et opgør med tidens herskende mobbeparadigme og en gentænkning

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere