Leder udviklings program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder udviklings program"

Transkript

1 Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering

2 Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at blive, være og udvikle sig som leder i God ledelse er af afgørende betydning for, at opgaveløsningen i den enkelte afdeling og i hele organisationen kan foregå på et højt fagligt niveau med respekt for borgeren og den enkelte medarbejder. De aktuelle og fremtidige ledelsesudfordringer skaber et behov for et fælles strategisk fokus og et fortløbende udviklingsarbejde omkring ledelsesudvikling i Region Midtjylland. Hovedomdrejningspunktet for ledelsesudvikling i Region Midtjylland er vores interne lederudviklingsprogram, der på tværs af koncernen i høj grad bidrager til udvikling af ledere og ledelse i praksis. Der er fokus på ledernes evne til at udvise den nødvendige handlekraft i forhold til at realisere regionens, lokale og egne strategier. Samtidig er der behov for, at lederen bevarer udsynet til de 2

3 Forord ledelses- og samfundsudfordringer, vi står midt i, sådan at lederne aktivt og effektivt medvirker til at skabe sammenhængende velfærdsydelser og erhvervsudvikling på tværs af fag, afdeling, organisation og sektor. Det er ambitionen, at lederudviklingsprogrammet i Region Midtjylland bidrager til såvel den enkelte leders egen udvikling som den samlede organisations udvikling og vision. Således skal regionens ledere efter endt deltagelse på lederudviklingsforløbene være rustede til at møde såvel dagligdagens som fremtidens udfordringer i den offentlige sektor. Det er ambitionen, at indholdet i programmerne understøtter og sikrer et samspil mellem Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, arbejdsgrundlaget for sundhedsområdet, den nyeste praksisviden på ledelsesområdet og de lokale udviklingstiltag på regionens arbejdspladser. Direktionen i Region Midtjylland ønsker med lederudviklingsprogrammet at understøtte udviklingen af professionel ledelse overalt i regionen. Med venlig hilsen Bo Johansen Regionsdirektør 3

4 Introduktion Introduktion til Region Midtjyllands Lederudviklingsprogram 2014 Lederudviklingsprogrammet for Region Midtjylland har som overordnet formål at styrke og udvikle regionens ledere, så de er bedst muligt rustede til at møde såvel dagligdagens som fremtidens udfordringer i den offentlige sektor. Lederudviklingsprogrammet skal: Sikre at lederudviklingen i Region Midtjylland i høj grad bidrager til udvikling af ledelse i praksis, samspil i klinikken og med omverden til gavn for borgerne og samfundet Skabe et sammenhængende program, hvor forskellige supplerende elementer, mentorordning, ledelsesevaluering, etc. ses som integrerede dele af det samlede program for ledere og ledertalenter Understøtte lederne i at håndtere de ledelsesudfordringer som lederne møder, så Region Midtjylland fortsat er en god arbejdsplads at blive, være og udvikle sig som leder i 4

5 Introduktion Skabe de bedste forudsætninger for, at Region Midtjylland til enhver tid har kvalificerede og kompetente ledere klar til at tage over på næste niveau - med andre ord skabe et større og mere kvalificeret grundlag for lederrekruttering på alle ledelsesniveauer Det er målet, at lederudviklingsprogrammet bidrager til en fortsat sammenhæng mellem regionens strategier, den nyeste praksisviden på ledelsesområdet og de lokale udviklingstiltag på regionens arbejdspladser. Talentpleje og rekruttering af ledere at blive leder og avancere som leder i Region Midtjylland Lederudviklingsprogrammet er fundamentet for at vi som organisation evner og forventer: At vi har kvalificerede medarbejdere og ledere til at besætte ledige lederstillinger på alle niveauer i organisationen At alle ledere skaber tilfredsstillende resultater ved at kende og være trænet i den opgave, de skal løse At alle ledere tager ansvar for udvikling af medarbejdere/ledere i direkte reference 5

6 Introduktion Lederudviklingsprogrammet omfatter således seks forløb målrettet ledere og talenter på forskellige niveauer i organisationen: Apollo afklaringsforløb for lederaspiranter Challenger et kvalificerende forløb for kommende ledere Galathea et forløb for førstegangsledere og nye ledere i Region Midtjylland Kilimanjaro et forløb for ledere med medarbejderansvar Sirius et forløb for ledere af ledere The Alchymist Experience tværsektorielt udviklingsprogram for topledere Særligt fokus på tværgående, sammenhængende forløb i lederudviklingsprogrammet Et af de overordnede strategiske fokusområder i Region Midtjylland er at skabe sammenhæng i vores velfærdsydelser i regionen og på tværs af sektorer. Det er derfor et væsentligt element i alle forløb i lederudviklingsprogrammet. Nyt i lederudviklingsprogrammet Kon-Tiki er et forløb, hvor udvikling af et konkret patientforløb på tværs af fag, afdelinger, hospitaler og/eller sektorer er i fokus. Målgruppen for forløbet er bred: Alle, der har en andel i og et medansvar for at skabe sammenhængende forløb, uanset om man er forløbskoordinator, forløbsansvarlig, overlæge, afdelingssygeplejerske el. lign. Kon-Tiki har i sit første leveår fået stor opmærksomhed, fordi vi som organisation har et stort behov for bredt at udvikle kompetencer til at facilitere forandringer, udvikling og innovation på tværs for at kunne skabe bedre, mere sammenhængende og effektive forløb på tværs af fag, afdelinger, enheder og sektorer. 6

7 Introduktion Leder- og ledelsesudvikling i sammenhæng Lederudviklingsprogrammet skal derudover ses i sammenhæng med øvrige koncernbærende ledelsesudviklingstiltag i Region Midtjylland: Ledelses- og Styringsgrundlag Arbejdsgrundlag for sundhedsområdet Overordnede stillingsbeskrivelser Ledelsesevaluering i Region Midtjylland Strategisk kompetenceløft af ledere, som har til formål i accelererede forløb at opkvalificere viden og kompetence for regionens ledere båret af en her-og-nu aktualitet ift. regionens udvikling Mentorordning målrettet nye ledere og ledere i positionsskifte Løbende udvikling og udbud af kortere kurser/ forløb: Værktøjskurser og tilbudspalette til den erfarne leder Med de ovenstående aktiviteter vil lederudvikling i Region Midtjylland fortsat støtte udvikling af ledelse både i forhold til det koncernbærende perspektiv, et fælles ansvar og ikke mindst i forhold til udvikling af ledelse som fag. Det er fra direktionens side tilstræbt, at en væsentlig del af udgiften for regionsinterne deltagere finansieres via centrale puljer. Således er forløbet for lederaspiranter, Apollo, fuldt finansieret. De øvrige forløb er delvist finansieret med deltagerbetaling. For eventuelt regionseksterne deltagere er der fuld deltagerbetaling. Følg med på og/eller 7

8 Apollo Apollo Et afklaringsforløb for lederaspiranter i Region Midtjylland Apollo indikerer en rejse i tid og rum. En rejse, hvor man slipper jordforbindelsen for en stund, forlader det kendte og lander i en helt ny verden for at udforske mulighederne i denne. Rejsen kræver meget energi til afsættet, man vil komme til mærke både vægtløshed og ensomhed, og man er nødt til at gennembryde lydmuren for at komme igennem. Målgruppe Medarbejdere, som søger afklaring af, hvorvidt ledelse med personaleansvar er noget for dem. Medarbejderen skal indstilles til forløbet af egen leder. Når en medarbejder indstilles til forløbet, forpligter lederen sig samtidig til minimum én opfølgende samtale om den videre udviklingsplan for medarbejderen. 8

9 Apollo Formål Formålet er at støtte lederaspiranten til størst mulig afklaring af, om vedkommende ønsker at blive leder i Region Midtjylland, herunder: At øge mulighederne for, at lederaspiranten kan træffe et bevidst valg på et kvalificeret grundlag At lederaspiranten får et indblik i de dilemmaer, man skal kunne rumme som leder i Region Midtjylland At lederaspiranten får indblik i sit personlige afsæt for at påtage sig en lederrolle At sikre et rekrutteringsgrundlag til lederstillinger i Region Midtjylland Udbytte Lederaspiranten får indblik i, hvad der kræves i en lederrolle, og der gives undervejs mange muligheder for refleksion og selvindsigt. Lederaspiranten identificerer, hvad der skal aflæres, og hvad der skal tillæres for at påtage sig et lederjob. Den enkelte lederaspirant træffer et valg om at blive førleder eller om at søge alternative karriereveje. Lederaspiranten kender Region Midtjyllands tilbud til førledere eller medarbejdere og har lagt sin egen udviklingsplan i samarbejde med egen leder. Region Midtjylland får med afklaringsforløbet Apollo et større grundlag for lederrekruttering fra en gruppe motiverede førledere. Med udviklingsplanen sikres, at førlederne er parate til gå videre til Challenger-forløbet og til herefter at påtage sig et lederjob. Indhold Forløbet er et afklaringsforløb bestående af to moduler. Modul 1 Modul 1 er et internat af tre dages varighed. Elementerne i modulet vil fokusere på den personlige afklaring. Gennem en personlig og ledelsesfaglig afklaringsproces gives den enkelte deltager mulighed for at beslutte sig for, om hun/han vil være leder i den offentlige struktur og hvis ikke: Hvad så? Den personlige afklaring foregår gennem forskellige øvelser og udveksling af håb, tvivl og skepsis med de andre på holdet. Som en del af forløbet vil der blive arbejdet med personlige og arbejdsmæssige positive og negative erfaringer og oplevelser, der kan have indflydelse på afklaringsprocessen. Gennem feedback får deltagerne indblik i egne styrker og udviklingsområder som kommende leder. 9

10 Apollo Modul 2 Deltagerne skal igennem hele forløbet reflektere over egne udfordringer, hvilke mål de ønsker at nå samt hvilken udvikling, der skal gennemgås for at nå dem. Indhold på modul 1 Minibiografi Dimensioner i ledelse Rollemodeller for ledelse Personligt lederskab Ledelse og følgeskab Billeder på ledelse Kommunikation som leder Eksterne stemmer Modul 1 i forløbet afholdes som internat. Modul 2 består af én dag. På modul 2 samler vi op på de emner, der har været i spil på det første modul. Der er mulighed for at gå et skridt dybere i udvalgte og relevante ledelsesmæssige emner. Herudover får deltagerne mulighed for at arbejde videre med deres personlige udviklingsplan. Muligheder efter forløbet Efter at have afklaret om ledervejen er det rigtige valg, er der mulighed for at fortsætte sin udvikling mod en lederstilling ved at deltage i Challenger, der er et kvalificerende forløb for afklarede ledertalenter i Region Midtjylland. Forløbet kan desuden suppleres med korte lederkurser som f.eks. coaching, konflikthåndtering/ mæglingssamtalen, teamledelse, den værdsættende samtale, kvalitetsledelse og styring, projektledelse. 10

11 Apollo Praktiske oplysninger Pris Deltagerbetaling 0,- DKK Forfinansieret Sted Scandic Silkeborg Udgårdsvej Silkeborg Deltagerantal Maks min Hold 1 Modul 1: februar 2014 Modul 2: 20. marts 2014 Ansøgningsfrist 6. januar Hold 2 Modul 1: maj 2014 Modul 2: 17. juni 2014 Yderligere info Sekretariat Trine Lise Berg Østergaard stab.rm.dk Tel Trine Holck Dahl Tel Ansøgningsfrist 24. marts Hold 3 Modul 1: august 2014 Modul 2: 25. september 2014 Ansøgningsfrist 30. juni 2014 Tilmelding Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. 11

12 Challenger Challenger Et kvalificerende forløb for ledertalenter i Region Midtjylland Challenger indikerer, at vi bevæger os i både tid og rum, men mindst lige så vigtigt et forløb, hvor man som deltager, både vil udfordre og udfordres. Det er således en forventning, at deltagerne har modet til at forlade det kendte og lande i en helt ny verden for at udforske mulighederne og desuden modet til at sætte sig selv i spil på en konstruktiv måde undervejs. De bærende elementer i forløbet er, at deltagerne udvikler både deres forståelse af ledelse generelt og specifikt deres egen rolle som kommende leder. Herudover får deltagerne mulighed for at prøve sig selv af i en ledelsessimulator, der ligner det virkelige liv i en organisation. Målgruppe Medarbejdere, som er afklarede om, at ledervejen er noget for dem og som nu ønsker at kvalificere sig yderligere til et job som leder. Medarbejderen skal indstilles til forløbet af egen leder. 12

13 Challenger Udbytte Når en medarbejder indstilles til forløbet, forpligter lederen sig samtidig til i samarbejde med medarbejderen at undersøge muligheder i egen organisation for at opstille egnede træningsbaner for ledertalentet. Formål Formålet er at kvalificere ledertalentet, således at vedkommende står bedst muligt rustet til at søge og få et job som i leder i Region Midtjylland, herunder: At øge mulighederne for, at ledertalentet vil klare sig godt i sin første stilling som leder At ledertalentet får et indblik i de dilemmaer, man skal kunne rumme som leder i Region Midtjylland At ledertalentet får indblik i sit afsæt for at påtage sig en lederrolle og får mulighed for at forberede sig på rolleskiftet, herunder de videre skridt frem mod lederjobbet At det enkelte ledertalent får en forståelse af, hvad en organisation er i almindelighed og indsigt i Region Midtjylland i særdeleshed At understøtte ledelsesfaglige og bæredygtige netværk for førledere At sikre et kvalificeret rekrutteringsgrundlag til lederstillinger i Region Midtjylland Ledertalentet får gennem forløbet erfaring med, hvad der kræves for at agere i en lederrolle og får samtidig mulighed for at afklare og udvikle egne styrker og udviklingspunkter i forhold til lederhvervet. Herudover får ledertalentet mulighed for at sparre med andre ledertalenter på samme niveau. Region Midtjylland får med det kvalificerende forløb Challenger et solidt grundlag for lederrekruttering fra en gruppe førledere, der i dybden har beskæftiget sig med egen afklaring og udvikling, og som derfor i høj grad er parate til at påtage sig et lederansvar. Indhold Forløbet er et kvalificerende forløb for afklarede ledertalenter og består af to moduler af to dages varighed. Begge moduler er internater. Overnatning på første modul sker under primitive forhold. Challenger-forløbet forventes afsluttet med en aftale mellem deltager og dennes leder om, hvordan lederen kan hjælpe til yderligere udvikling af ledertalentet. 13

14 Challenger Personlig udvikling For at kunne agere som en kompetent leder er det nødvendigt at have høj grad af kendskab til egne stærke og svage sider forståelse for, hvor langt ens evner og kompetencer rækker, og hvor man som leder vil få brug for at hente støtte/vejledning udefra. Forløbet vil derfor give mulighed for at arbejde med egen personlig udvikling. Personligt lederskab Forløbet byder på mange muligheder for at tage ledelse både spontant og mere formelt. Gennem feedback og feedforward får deltagerne indblik i egne styrker og udviklingsområder som kommende leder. Strategisk ledelse Strategisk ledelse og strategisk forståelse er væsentlige ledelsesværktøjer, og forløbet vil derfor give deltagerne mulighed for at arbejde med og udvikle egne strategiske kompetencer. Ledelse som disciplin Gennem teori, dialog og fortællinger om ledelse får deltagerne en indsigt i ledelsesfaget. Hvordan kan man tænke om ledelse, og hvad er det for opgaver, der knytter sig til ledelsesfunktionen? Hvilke dilemmaer rummer lederjobbet, og hvordan tackler man dem? Hvordan håndteres magt og autoritetsudøvelse på en måde, som inspirerer og motiverer andre? 14

15 Challenger Praktiske oplysninger Deltagerbetaling kr Deltagerantal Maks min Hold 1 (internat) Modul 1: april 2014 Modul 2: maj 2014 Ansøgningsfrist: 4. februar Hold 2 (internat) Modul 1: september 2014 Modul 2: oktober 2014 Ansøgningsfrist 27. juni 2014 Tilmelding Sted Modul 1: Modul 2: Yderligere info Sekretariat Vesbæk Centret Kirkebækvej Løgstrup Scandic Silkeborg Udgårdsvej Silkeborg Allan Vestergaard Tel Connie Faurholt Tel Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde deltagerbetaling. 15

16 Galathea Galathea Lederudvikling for nye ledere i Region Midtjylland En Galathea-ekspedition er en ekspedition, hvor man bliver udvalgt til at deltage på baggrund af stor faglig ekspertise. Faglige eksperter siger farvel til det faglige miljø, de er rundet af, og indgår i et tværfagligt forskningskollektiv på et skib, der bevæger sig rundt i ukendte og farefulde farvande. Målgruppe Førstegangsledere og nye ledere i Region Midtjylland med ledererfaring. Forløbet er obligatorisk for alle nye førstegangsledere i Region Midtjylland. Det tilsigtes, at forløbet gennemføres inden for det første halve år efter ansættelse. 16

17 Galathea For nye ledere med ledererfaring vil der blive afholdt en introduktionsdag, som gennemføres sammen med førstegangslederne, på modul 2, 1. dag i forbindelse med ét af holdene, som en introduktion til ledelse i Region Midtjylland. Nye ledere med ledererfaring kan dog også anbefales at deltage i hele forløbet, hvis de måtte ønske det. Formål Formålet er, at nye ledere hurtigt ved, hvad Region Midtjylland står for og kender til rammer og vilkår for ledelsesfunktionen i Region Midtjylland. Herunder at førstegangsledere udvikler en lederfaglig identitet og opbygger et begrebsapparat samt etablerer et ledernetværk. Udbytte Der sigtes på, at de nye ledere får en fokuseret start på deres ledelsesarbejde såvel fagligt som personligt. Dette indebærer: Indsigt omkring rammer og vilkår for ledelse i Region Midtjylland At den enkelte får et afklaret billede af sin lederopgave At den enkelte får en afklaret holdning til, hvordan han eller hun vil indtage sin nye position som leder Indsigt i de mest centrale temaer i ledelse i Region Midtjylland som de ser ud for tiden Viden om, hvor der i organisationen kan findes støtte i arbejdet som leder, herunder kurser og udviklingsforløb Indhold Forløbet består af to moduler af to dages varighed. Begge moduler er internater. Efter internaterne får hver deltager et klippekort til to coachingsamtaler hos en konsulent. Der planlægges endvidere et netværksmøde blandt holdets deltagere som afsæt for frivillig netværksdannelse for såvel førstegangsledere som nye ledere med ledererfaring. Modul 1 Det personlige lederskab På modulet etableres nogle vinduer, hvorigennem ledelse kan undersøges og drøftes, og der arbejdes med spørgsmål som: Hvordan håndterer man det krydspres, man står i som leder? Hvordan bevarer man bevægelsesfrihed, overblik og udsyn i en kontekst med mange opgaver og mange krav? Loyalitet opad og nedad i ledelsessystemet. Delegering og motivation som en del af det at udvikle sin organisation. Håndtering af magt og autoritet og samtidig leve op til Region Midtjyllands værdier om dialog, dygtighed og dristighed. Passe på sig selv, ikke være alene og holde fast i sin egen autoritet og integritet. Arbejde værdsættende og være grænsesættende på samme tid. 17

18 Galathea Mellemperioden Mellem de to moduler arbejdes med en hjemmeopgave. Opgaven relaterer til lederens egen organisation og tager udgangspunkt i de ledelsesmæssige temaer, deltagerne gerne vil blive klogere på, og hvordan de kan undersøges. Modul 2, 1. dag Ledelse i Region Midtjylland Første dag på modul 2 tilbydes også som en separat dag for nye, erfarne ledere. Her har lederne en dialog med direktionen om direktionens forventninger til lederne i regionen, og der gives en introduktion til regionens organisering, Ledelses- og Styringsgrundlag samt de styringsværktøjer, der benyttes. Lederne introduceres endvidere til nogle af de udviklingstilbud og støttesystemer, der stilles til rådighed. Modul 2, 2. dag Centrale lederopgaver Anden dag på modul 2 arbejdes der med temaerne driftsledelse og strategisk ledelse bl.a. via afrapportering af hjemmeopgaven. Hermed fås også billeder på, hvordan det kan håndteres i hverdagen. Ligeledes indgår centrale lederopgaver som kvalitet, markedsgørelse, innovation, effektivitet m.m. som centrale temaer. Understøttende tilbud Galathea kan efter behov suppleres med en række korte anvendelsesorienterede kurser. Følg med på 18

19 Galathea Praktiske oplysninger Deltagerbetaling Kr ,- Deltagerantal Maks min Hold 1 Modul 1: februar 2014 Modul 2: marts 2014 Netværksdag 10. april 2014 Ansøgningsfrist 16. december Hold 2 Modul 1: august 2014 Modul 2: september 2014 Nye ledere med ledererfaring A Hold 2 Modul 1, dag 1: 24. september 2014 Netværksdag 21. oktober 2014 Ansøgningsfrist 23. juni 2014 Deltagerbetaling kr ,- Tilmelding Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde deltagerbetaling. Netværksdag 21. oktober 2014 Ansøgningsfrist 23. juni 2014 Sted Scandic Silkeborg Udgårdsvej Silkeborg Hold 3 Modul 1: oktober 2014 Modul 2: november 2014 Yderligere info Susanne Hyldborg Jensen Tel Netværksdag 4. december 2014 Ansøgningsfrist 11. august 2014 Sekretariat Trine Holck Dahl Tel

20 Kon-Tiki Kon-Tiki Kon-Tiki er et forløb, hvor udvikling af et konkret patientforløb på tværs af fag, afdelinger, hospitaler og/eller sektorer er i fokus. Kon-Tiki skal bidrage til, at vi bredt set i Region Midtjylland tænker nyt og udvikler personlige og organisatoriske kompetencer til at skabe sammenhængende, effektive patientforløb. Udfordringerne i at skabe sammenhængende patientforløb på tværs af faggrænser, afdelinger, hospitaler og sektorer svarer billedligt talt til de udfordringer, som Kon-Tiki ekspeditionen stod overfor, da de ville bevise, at de store oceaner mellem kontinenterne ikke adskiller civilisationerne, med derimod er forbindelsesveje. For at bevise deres påstand byggede de et primitivt fartøj, som de satte ud på en udfordrende rejse over Stillehavet, hvor de ved hjælp af vind og strøm fandt vej fra Sydamerika til Polynesien. Kon-Tiki er metaforen for bestræbelserne på med få ressourcer at skabe effektive patientforløb med smidige overgange mellem funktioner, afdelinger og sektorer. 20

21 Kon-Tiki Målgruppe Målgruppen for forløbet er bred: Alle, der har en andel i og et medansvar for at skabe sammenhængende patientforløb, uanset om man er forløbskoordinator, forløbsansvarlig, overlæge eller afdelingssygeplejerske. Det er en fordel, men ikke en betingelse for et konkret udbytte, hvis flere interessenter i et konkret patientforløb vælger at deltage sammen. Formål At udvikle bedre, mere sammenhængende og effektive patientforløb Afprøvning af relevante metoder og redskaber Involvering og forankring i organisationen Styrkelse af deltagernes evne til at facilitere forandringer på tværs og til at tage personligt lederskab Udbytte Udbyttet af forløbet er lige delt organisatorisk og personligt: At der bliver skabt lydhørhed om patientforløbet hos alle interessenter At der bliver gennemført tværorganisatoriske dialoger om udvikling og innovation af patientforløbet At der bliver udarbejdet en plan for implementering samt organisatorisk og kulturel forankring af det udviklede patientforløb At dine personlige kompetencer til at udvikle og facilitere forandringsprocesser styrkes Indhold Forløbet strækker sig over seks dage organiseret i fire moduler af to, en, en og to dage. Mellem modulerne arbejder deltagerne intensivt med konkret udvikling af det valgte patientforløb i et omfang, der minimum svarer til tidsforbruget på forløbet. Da forløbet tager afsæt i udvikling af et konkret patientforløb, er det derfor en forudsætning for deltagelse, at man organisatorisk og ledelsesmæssig har accept af aktivt at inddrage relevant praksis. På modulerne arbejdes med korte oplæg, træning, sparring og refleksion fulgt op af aktiviteter i praksis mellem modulerne. Forløbet har ambitioner om stor organisatorisk effekt. Redskaber kommer i brug straks, og indsigter pløjes ned i den lokale muld undervejs. Det sker ved, at deltagerne, i makkerpar mellem modulerne, arbejder med konkrete opgaver i egen/hinandens organisation. Deltagernes nærmeste leder skal være indstillet på at blive involveret i nogle af disse opgaver. 21

22 Kon-Tiki Modul 1 Patientforløbet og forløbsansvaret (2 dages internat) Nytænkning af den professionelles rolle og patientens rolle og opgave. Det integrerende sundhedsvæsen hvordan skaber vi mere sundhed for pengene? Strukturel og relationel koordinering: At gå fra snitflader til samarbejdsrum Den organisatoriske ramme. Nye metoder til at skabe organisatorisk dialog og opbakning (interessentinterviews, shadowing, stakeholderinterviews, brugerdialoger) Databaseret forløbsledelse med styrings- og forretningsfokus Hvor findes strategisk vigtige data/nøgletal om forløbet, og hvordan fortolkes de? Undersøgelsesdesign for det videre konkrete arbejde med patientforløbet Kommissorium som forløbsleder. Oplæg til forventningsafstemning med egen leder Patientforløbet og forløbsansvaret at tage ledelse uden formel ledelsesautoritet. Personlig autoritet og det personlige lederskab se op, ned, ind og ud! Muligheder og begrænsninger i rollen. Hvor går grænsen for, hvad man kan? Mellemperiode 1 Arbejdet i mellemperioden tilpasses den enkelte deltagers organisatoriske udfordringer og omfatter konkret arbejde med: At forhandle og kvalificere kommissorium med nærmeste leder og sikre kobling til strategien i afdelingen At afdække eksisterende data om forløbet og afklare spørgsmål og problemstillinger, der skal arbejdes videre med Interessentinterview Modul 2 Ledelse af den tværorganisatoriske dialog (1 dag) Introduktion af konkrete redskaber og metoder til styrkelse af den tværorganisatoriske dialog mhp. at identificere forbedringspotentialer og udviklingsmuligheder i patientforløbet: Interessentanalyse og interessentinterview Fokusgruppeinterview Brugerdialog Professionel nysgerrighed 22

23 Kon-Tiki Mellemperiode 2 Arbejdet i mellemperioden tager afsæt i den enkelte deltagers konkrete organisatoriske udfordringer og omfatter: Afprøvning af et af redskaberne med 2-3 patienter og/eller samarbejdspartnere om deres syn på patientforløbet og behov og ønsker til den forløbsansvarlige Observationsstudier (professionel nysgerrighed) Modul 3 Handlekraft og nytænkning: Udvikling af patientforløbet (1 dag) Introduktion og træning i konkrete metoder til udvikling af patientforløbet. Handlekraft og nytænkning Fra ide til handling Mellem periode 3 Arbejdet i mellemperioden tager afsæt i den enkelte deltagers konkrete organisatoriske udfordringer og omfatter: Konkret udfordring defineret i samspil med holdets øvrige deltagere Konkret forandring i praksissen omkring eget patientforløb: gennemførelse af prøvehandling Modul 4 Optimering af forløb og dilemmaer i rollen (2 dages internat) Facilitering af processer med mange interessenter og interesser i spil. Lean og Lean Light som tilgang i forhold til optimering af kvalitet og flow Introduktion af og træning i design af involverende og engagerende mødeprocesser Hvordan skabes rum og rammer, så alle interessenter kan bidrage konstruktivt? Konkret fremadrettet coaching af den enkelte deltager med særligt fokus på varetagelse af rollen som facilitator og ansvarlig for blikket på tværs af enheder og fagligheder Deltagernes udviklingsfokus fremadrettet: Netværksdannelse Personlig udviklingsplan Dialog med egen leder Understøttende tilbud Kon-Tiki kan efter behov suppleres med en række korte anvendelsesorienterede kurser. Paletten af kortere kurser udbydes på 23

24 Kon-Tiki Praktiske oplysninger Deltagerbetaling Kr ,- Deltagerantal Maks. 20 min. 15 Sted Vejlsøhus Vejlsøvej Silkeborg Hold 1 Modul 1: januar 2014 (internat) Modul 2: 5. marts 2014 Modul 3: 30. april 2014 Modul 4: juni 2014 (internat) Ansøgningsfrist 2. december 2013 Yderligere info Sekretariat Inge Tranborg Tel Lena Centio Tel Hold 2 Modul 1: august 2014 (internat) Modul 2: 24. september 2014 Modul 3: 5. november 2014 Modul 4: december 2014 (internat) Ansøgningsfrist 2. juni 2014 Tilmelding Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde deltagerbetaling. 24

25 Kon-Tiki Kon-Tiki som lokalt tilpasset forløb Innovation på tværs af organisatoriske skel er formentlig den største udfordring for sundhedsvæsenet i øjeblikket. Der skal tænkes radikalt nyt, når man skal have enderne til at nå sammen og både honorere brugerkrav om sammenhængende forløb af høj kvalitet og medarbejderkrav om et godt arbejdsliv i en ressourceknap tid. Og da opgaven er tværgående, skal der tænkes nyt på tværs af de organisatoriske strukturer. Kon-Tiki tilbydes også som et lokalt forløb med fokus på én bestemt patientgruppe på et hospital eller i et center, eksempelvis et konkret tværorganisatorisk pakkeforløb. Her bringes hele systemet omkring patienten repræsenteret ved centrale aktører i form af ledere og nøglepersoner fra forskellige organisatoriske enheder sammen med henblik på konkret optimering af det samlede patientforløb. Rekvirent Centerledelsen eller de afdelingsledelser, der sammen er ansvarlige for forløbet. Målgruppe Faglige ledere og nøglepersoner fra de involverede afdelinger med ansvar for den pågældende patientgruppe. Indhold Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i organisationens behov. Den tidsmæssige ramme og indholdselementer justeres i forhold til rekvirentens specifikke behov og opgavens kompleksitet. Yderligere info Inge Tranborg Tel

26 Kilimanjaro Kilimanjaro et lederudviklingsforløb for funktionsledere og ledere med personaleansvar i Region Midtjylland Lederudviklingsforløbet Kilimanjaro giver lederen forudsætninger for at analysere og organisere egen enhed, lede sig selv og medarbejdere samt skue fremad og planlægge i et samspil med omverdenen. 26

Fremtidig ledelsesudvikling i Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse. Til Direktionen

Fremtidig ledelsesudvikling i Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse. Til Direktionen Regionshuset Aarhus Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Til Direktionen Olof Palmes Allé 36 DK-8200 Aarhus N. Tlf. 7841 0003 www.regionmidtjylland.dk www.olp.rm.dk Fremtidig ledelsesudvikling

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER PROJEKTLEDERE: Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL REDAKTION: Ola Jørgensen, Klartekst Jeanne Wolf, Væksthus for Ledelse PRODUKTION:

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

Lederuddannelse ja tak

Lederuddannelse ja tak Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 4:2009:December Lederne er vilde med uddannelse. Hvis de selv kunne bestemme, ville ni

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere