Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg."

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen, Mark Ulf Andersen, Kirsten Larsen, Jesper Fløche og Søren Brandt. Afbud: Niels Ahrends, Christina Refshauge Foged, Carsten W. Larsen og Bjarne Späth Andersen. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2. Godkendelse af dagsorden 3. Nyt fra kredsene 4. Nyt fra Landskontoret, Landsledelsen og Landschefen 5. Kurserne i Region Hovedstaden. Der blev nedsat en gruppe ved det første møde vedrørende kredslederdag den 6. oktober og det er Søren Brandt, Mark Andersen og Jesper Janholm der står for arrangementet 6. Vi har fået bevilget flagkursus. De andre to kurser, kend dit forbund og kassererkurset kan vi bare afholde. Der gives tilskud fra Landsforbundet. Flagkursus skal gerne i gang hurtigst muligt. Michael Sørensen kan være instruktør og vi kan låne lokalet en lørdag på landskontoret. Evt. forslag fra Mark og hvem kan hjælpe. Denne gang skal vi sætte datoer og ansvarlige til opgaverne ud over Mark 7. Evaluering af Østlejr 8. Evaluering af Kongelige udstilling i Fredensborg 9. Hvordan gik de andre opgaver der var ude i kredsene, herunder det meget vand 10. Forsøg på at få Gribskov kommune til at få frivillige 11. Uniformer 12. Info hvervemidler. Nye ansøgninger. Jeg har bevilget Rudersdal Hørsholm som aftalt. Furesø har sagt OK til de får pengene fra Info hvervemidlerne. Jeg har ikke modtaget nogen ansøgning. 13. Hvordan ser vores økonomi ud nu? Jesper Janholm orienterer. 14. Nyt fra infoassistenten Søren 15. Vi nedsatte en gruppe der skal se på vores infopolitik. Hvor langt er den kommet 16. Eventuelt Ad 1. Godkendelse af referat Referatet godkendt uden bemærkninger. Ad. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

2 Ad. 3. Nyt fra kredsene Der har været afholdt møde med København Vest og Frederikssund kredsene vedrørende Ballerup Superarena. Det bedste vil nok være, at afholde et fælles møde mellem de to kredse. Frederikssund kredsen vil fortsat gerne påtage sig opgaven. Hillerøds problemer omkring lokaliteterne er ikke så alarmerende som først antaget. Hillerød skal fortsat rykke ud af et af depoterne, men kredsens aktiviteter fortsætter. København kreds syd står overfor store problemer da der ikke er nogen ledelse efter årsmødet i foråret. En løsning kan være at slå kredsen sammen med en anden kreds. Kredsens fremtid kommer på som selvstændigt punkt på næste regionsledelsesmøde. Kredslederen Jesper Janholm arbejder videre med sagen. Der har været fem ledere på kursus i Fagligt lederkursus fra region Hovedstaden. Der afholdes et Beredskabsforbundets Faglige Lederkursus i Frøslev og oktober. Landskontoret har udsendt en skrivelse vedrørende kurset. Vi sender det ud til vores egne ledere. Triatlon blev en del større end forventet, men opgaven blev løst til alles fulde tilfredshed. København Vestegnen råder over en campingvogn til førstehjælp, som kan lånes af andre kredse. Ad. 4. Nyt fra Landskontoret, Landsledelsen og Landschefen Der er kommet en ny førstehjælpsbog fra Forbundet. De nye kursusmoduler træder i kraft pr. 1. september Der afholdes to nye temadage for instruktører i efteråret. De afholdes den 15. september i København og den 16. september i Vejle. Regionsledelsen opfordrer alle til at deltage. Bornholm efterlyser en temadag på Bornholm, der har omkring 13 instruktører. Der afholdes landsledelsesmøde nr. 100 den 4. september. Dagsorden blev drøftet. Der skal blandt andet diskuteres en anden procedure omkring tildeling af kreds og regionsmidler således at pengene kan udbetales tidligere end tilfældet er i dag. Landskontoret har anmodet regionerne om at udarbejde en Regional prioriteringsliste til Strategisk Handlingsplan 2008 som skal være færdig senest den 10. september. Vi kan ikke nå det inden for den tidsfrist, men vi sætter punktet på som selvstændigt punkt på næste regionsledelsesmøde. Den færdige plan forventes at kunne være færdig omkring 1. november. Foreningen af Kommunale Beredskabschefer har afholdt årsmøde, hvor Beredskabsforbundet havde en stand. Det gav en god kontakt til mange beredskabschefer. Der var fokus på ældresikkerhed og Forbundets generelle udstilling. Ad. 5. Kurser i Region Hovedstaden. Der blev nedsat en gruppe ved det første møde vedrørende kredslederdag den 6. oktober og det er Søren Brandt, Mark Andersen og Jesper Janholm der står for arrangementet Der er ved at være helt styr på kredslederdagen. Der er givet tilsagn fra Per Kjærholt og Mads Jakobsen fra Beredskabsforbundet og Søren håber på at få tilsagn fra Kolonnechef Johnny G. Larsen, Bornholm. Johnny G. Larsen skulle gerne komme med endeligt tilsagn i løbet af næste uge. Så lige nu mangler der kun tilmeldingerne. Der opstod en diskussion omkring påklædningen. Alle var dog enige om, at det var godt det stod på indkaldelsen. Der vil kunne ydes tilskud til rejsen efter ansøgning fra kredsene. Regionsledelsesmøde den 26. august 2007 Side 2

3 Ad. 6. Vi har fået bevilget flagkursus. De andre to kurser, kend dit forbund og kassererkurset kan vi bare afholde. Der gives tilskud fra Landsforbundet. Flagkursus skal i gang hurtigst muligt. Michael Sørensen kan være instruktør og vi kan låne lokalet en lørdag på landskontoret. Evt. forslag fra Mark og hvem kan hjælpe. Denne gang skal vi sætte datoer og ansvarlige til opgaverne udover Mark Omkring flagkurset er Mark ikke kommet længere end sidst. Kurset bør lægges en søndag af hensyn til dem der kommer fra Bornholm. Mark påregner at holde kurset i begyndelsen af november måned. Økonomikurset afholdes den 12. januar Kurset forsøges gennemført på Landskontoret. Mark og Jesper arbejder videre. Der er udarbejdet et nyt Kursus for kredsledelsesmedlemmer, som vi vil forsøge at gennemføre. Carsten W. Larsen har været med til at udarbejde kurset. Kurset bliver gennemført i april Mark og Carsten W. Larsen samt Niels Ahrends arbejder videre og kommer med et oplæg og dato til næste regionsledelsesmøde. Søren Brandt sørger for udsendelsen til alle kreds og vicekredsledere. Ad. 7. Evaluering af Østlejr Der kom 38 børn, hvilket er lige i overkanten. 30 er det ideelle antal. Der var 6 drenge som voldte en del problemer. Især en af lederne fra Polen var meget positiv, men desværre var de to øvrige kvindelige ledere var ikke særlig gode. Det vil blive taget med på evalueringen. Alle egne hjælpere ydede et stort arbejde. Også hjælperne fra Fyn var en stor hjælp. Flere af dem vil gerne være med næste år. Bemandingen var tilfredsstillende og det var nogle gode aktiviteter for børnene. Der er desværre nogle sponsorbreve der ikke nåede frem. Det betyder der er tæret på sidste års overskud, så der er nu ca i kassen. Lejren har givet god omtale i den lokale presse. Der bliver et lederskift til næste år således at Kirsten Nielsen bliver lejrleder og Jesper træder tilbage, men bliver i arbejdsgruppen. Niels Ahrends ønsker at træde ind i arbejdsgruppen. Ad. 8. Evaluering af Kongelige udstillinger i Fredensborg Opgaven blev fordelt således af København tog halvdelen og Nordsjælland den anden halvdel. Det var ikke den mest velbesøgte udstilling. Ad. 9. Hvordan gik de andre opgaver der var ude i kredsene, herunder det meget vand Der har været en del indsatser i forbindelse med det kraftige regnvejr. Vi har kendskab til Nordsjælland, Rudersdal Hørsholm, Hillerød og Frederikssund. Bornholm har været indsat til gårdbrand, klorudslip og 1600 døde grise med få overlevende. Ad. 10. Forsøg på at få Gribskov kommune til at få frivillige Der har i Frederiksborg Amts Avis været lidt skriverier omkring manglende frivillige til at løse opgaverne i forbindelse med oversvømmelser i Gribskov Kommune. Der måtte komme hjælp helt fra Vejle. I forbindelse med debatten udtalte Carsten Lind Olsen sig til avisen, som er blevet godt modtaget. Borgmesteren har stillet sig positiv overfor tanken om frivillige. Der afholdes et møde med borgmesteren tirsdag den 28. august, hvor Carsten Lind Olsen og en repræsentant fra Landskontoret deltager. Regionsledelsesmøde den 26. august 2007 Side 3

4 Ad. 11. Uniformer Punktet er på dagsorden på Landsledelsesmødet. Vi er utilfredse med at vi kun har to uniformer om året. Spørgsmålet er om vi fortsat kan kaldes et uniformeret korps? Ad. 12. Info hvervemidler Nye ansøgninger Der er i alt ,00 kr. til rådighed for Heraf er der før dagens møde anvendt ,00 kr. Der er til mødet i dag indkommet ansøgninger til 4 ansøgninger. 1. Kreds Rudersdal Hørsholm: Ny hjemmeside. Ansøgt: 1.500,00 kr. Bevilget: 1.500,00 kr. 2. Kreds Furesø: Ny hjemmeside. Ansøgt: 2.000,00 kr. Bevilget: 2.000,00 kr. Herefter er der anvendt ,00 kr. Ad. 13. Hvordan ser vores økonomi ud nu? Jesper Janholm orienterer Inden dagens møde er der ,70 kr. i regionens beholdning. Hertil kommer ca ,00 kr. fra den gamle region Bornholm. Ad. 14. Nyt fra infoassistenten Søren Der er ved at komme styr på regionens informationsmateriel. Materialerne fra de gamle Region Storkøbenhavn og Region VI er stort set samlet i Birkerød. Der mangler en trailer fra Storkøbenhavn samt et telt som Søren ikke ved hvor er lige pt. Det forefindes hos Jesper. Regionen har også et feltkomfur som står i Hedehusene. Herudover mangler der en status på materiellet på Bornholm. Søren planlægger at tage en tur til Bornholm dagen før det næste regionsledelsesmøde, der skal afholdes på Bornholm. Materiellets stand er meget blandet og der er ikke noget samlet overblik lige pt. Søren planlægger at nedsætte en informationsgruppe. I første omgang skal informationsgruppen se på det eksisterende materiel og vurdere hvad der skal gøres med det. Informationsgruppen skulle gerne nedsættes i løbet af efteråret og have et idégrundlag klar inden nytår. Hjemmesiden har et fornuftigt besøgstal. I juli måned var der totalt 7035 besøgende. Det lyder af meget, men fraregner man diverse søgerobotter m.v. er der omkring 500 besøgende. Borer man lidt i tallene kan man se, at der er omkring 50 unikke besøgende. Der er siden sidste regionsledelsesmøde udsendt en enkelt pressemeddelelse i forbindelse med det kraftige regnvejr i juli måned. Den kom lidt sent ud da det var mere end svært at få indhentet oplysningerne fra kredsene. Pressemeddelelsen har ikke givet den store respons, dog er der en enkelt kredsleder som blev kontaktet i den anledning. Søren har modtaget kritik af, at DFI ens indsats ikke var medtaget i opgørelsen af timeforbrug, men oplysningerne indhentes via kredsene så det må være op til kredsene der leverer mandskab til DFI at være opmærksom på dette. I forbindelse med den anden byge der dog aldrig rigtigt ramte vores område udsendte Søren et SMS varsel til kreds og vicekredslederne. Dette er blevet meget positivt modtaget og i det omfang det kan lade sig gøre vil metoden blive brugt fremover. Søren har deltaget i informationsnetværksmødet i Nyborg den 26. maj. Det var et godt møde, hvor mange ting blev drøftet. Blandt andet blev spørgsmålet om information til kredsene drøftet. Søren foreslog blandt andet at indberetningerne på assistanceydelser bliver delt op i to en akut del og en planlagt del. Søren er af Landskontoret blevet bedt om at finde lokaler og instruktører til en række kurser i Hjertestarter. Landskontoret vil følge op på kurserne med tilsendelse af materiale til den lokale presse. Pt. bliver der oprettet og forhåbentlig afholdt kurser i kreds Nordsjælland, Rudersdal Hørsholm, Hillerød og Frederikssund. Hertil kommer så København og Bornholm. Der arbejdes videre med kurser flere steder. Regionsledelsesmøde den 26. august 2007 Side 4

5 Ad. 15. Vi nedsatte en gruppe der skal se på vores infopolitik. Hvor langt er den kommet Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til informationspolitik for Region Hovedstaden. Der er taget udgangspunkt i region VI s gamle informationspolitik. Udkastet er blevet udsendt til regionsledelsen inden dagens møde. Regionsledelsen blev enige om at tilslutte sig forslaget og vil fremlægge det på regionens årsmøde til marts Ad. 16. Eventuelt Regional hverveassistent tages op på næste regionsledelsesmøde. Nytårsgudstjeneste bliver onsdag den 9. januar Der er kommet tilsagn fra Holmens Kirke. Problematikken med DFI og Beredskabsforbundet ligger i øjeblikket hos Bent Mortensen og Kirsten Nielsen. Det drejer sig både om tilhørsforholdet og en samarbejdsaftale. DFI en har indgået en aftale med Ishøj Kommune om gennemførelse af uddannelse. Der følges op på sagerne. Bornholm er gået i gang med et projekt med uddannelse af polske instruktører i førstehjælp med henblik på at lave befolkningskurser i Polen. Der er bevilget penge til det indledende arbejde, men er nu gået i stå hvor projektet skulle gå i gang på grund af manglende penge. Men nu ser det ud til at der måske sker noget. På næste møde skal der udarbejdes en plan for regionens aktiviteter for Næste møde, der afholdes på Bornholm den 28. oktober, indledes allerede lørdag den 27. oktober med overnatning. Der kommer nærmere information omkring fælles transport, overnatningsfaciliteter m.v. Mødet hævet kl Således opfattet Søren Brandt Regionsledelsesmøde den 26. august 2007 Side 5

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25 FRIVILLIG 2012 Oktober Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 En stor succes med over 500 deltagere i konkurrencerne og som arrangører - en frivillig indsats, der var med til at øge synligheden af det frivillige

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Juni 2013 Landsrådsmøde 2013 Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 - dit mobile kontor! Automatisk dataopsamling og rapportering - Sikker navigation til skadestedet Med ZeniFire, er hverdagens

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på FRIVILLIG Foto: Johnny Wichmann Juni 2014 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede 80 års jubilæumsmarkeringerne på Bornholm og i Them Familiedag for frivillige på Flyvestation

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

SAND møde d. 23. januar 2008

SAND møde d. 23. januar 2008 SAND møde d. 23. januar 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Stig B. (Skansegården), Michael B. Frederiksen, Jørgen V. Jensen (Roskilde), Tommy Olsen, Jens Dorow (Forsorgscenter Sydfyn), Martin,

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

Marts/April 2006 44. Årgang

Marts/April 2006 44. Årgang Marts/April 2006 44. Årgang Frederiksborg Amts Motorklub Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub Melby Micro Cross Club Hundested Moto Cross Klub www.kejserdalen.dk og www.microcross.dk Aktivitetskalender

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere