https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&..."

Transkript

1 Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har du brug for yderligere hjælp hent vejledningen eller kontakt ministeriet på Funktioner: I øverste højre hjørne på denne side finder du en række funktioner. Du har mulighed for at få vejledning til skemaet, kontakte ministeriet, printe, starte forfra eller for at se hele skemaet i sin helhed. Udfyldelse af felter: Alle felterne skal udfyldes, før det er muligt at gå til næste side. Klik på `Næste for at fortsætte. Klik på `Forrige for at ændre på tidligere sider. Hvis ét eller flere felter ikke kan udfyldes på grund af manglende oplysninger så indtast et `-. Begrænsning på felter: Felterne er kodet. Det betyder, at der er en grænse for, hvor meget du kan skrive i de enkelte felter. Følg den vejledende tekst under hvert felt. Husk at gemme: Systemet logger automatisk af efter 15 minutter uden aktivitet. Gem derfor skemaet løbende ved at trykke `Gem i virtuel sagsmappe. Du kan på et senere tidspunkt logge på sagsmappen og fortsætte. Vedhæftninger: Skemaet kan ikke gemmes med vedhæftninger. Disse skal vedhæftes inden indsendelse på sidste side i skemaet. Mac brugere: Kan opleve problemer med Safari-browser. Benyt i stedet Firefox. Kvittering for indsendelse: Ved indsendelse modtager projektleder og kontaktperson en kvittering for indsendelsen via mail. En kopi af ansøgningen vil være vedhæftet. Det er derfor ikke nødvendigt at printe, underskrive eller indsende ansøgningsskemaet manuelt. Vælg først hvilken pulje, du vil søge: Almindeligvis behandler ministeriet kun ansøgninger, hvis projektformål falder ind under formålet for den ansøgte pulje. Det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

2 Side 2 af Generelle oplysninger Ansøgers navn: Danmarks Basketball-Forbund SE-nummer/CVR/CPR: Adresse: Gadenavn Nr. Bogstav Etage Side Postnummer By Tlf. nummer Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden: (Med tegningsberettiget menes den person, der kan forpligte institutionen/virksomheden økonomisk) Fornavn Mellemnavn Efternavn Navn på projektleder og kontaktperson: Fornavn Mellemnavn Efternavn Tlf. nummer 2. Projektets titel Projektets titel Basketball bevæger boligområdet - et initiativ med satellitklubber i foreningssvage områder Afkryds feltet, hvis der ansøges om støtte til dette projekt fra andre af ministeriets puljer: gfedc 3. Projektperiode Der kan normalt ikke ydes tilskud til udgifter, der vedrører aktiviteter, der er igangsat før, der foreligger tilsagn fra Integrationsministeriet. Dato for projektets start- og sluttidspunkt: Start dato Slut dato

3 Side 3 af Ansøgt beløb inklusiv moms Har ansøger tidligere fået bevilliget økonomisk støtte fra Integrationsministeriet til dette eller andre projekter? År Journalnummer Ansøgt beløb, kr. Bevilliget beløb, kr.

4 Side 4 af Resumé af projektet *Beskriv kort og præcist projektets formål og hovedaktiviteter. Resuméet må maksimalt være 3 linier. Projektets formål er at bidrage til, at lokalområdets foreningsløse unge anden etnisk baggrund end dansk deltager i det frivillige idræts- og foreningsliv. Ved at flytte ressourcestærke basketballklubber ud til socialt belastede boligområder vil projektet tilbyde de unge et attraktivt foreningstilbud. 7. Projektets målgruppe(r) Er der tale om flere målgrupper, beskrives de særskilt. Hvor mange personer omfatter målgruppen kvantitativt, hvilke personer er der tale om, f.eks. køn, alder, forsørgelsesgrundlag mv.? Beskrivelsen må maksimalt være 10 linier. Den primære målgruppe er unge med anden etnisk baggrund end dansk i aldersgrupperne 8?14 år i socialt belastede boligområder i Gellrup ved Århus, Rosenhøj ved Århus, Nørrebro i København, Sundby Nord og Tingbjerg, der ikke deltager i det frivillige idræfts- og foreningsliv. Den sekundære målgruppe er foreningsløse etnisk danske unge mellem 8-14 i de ovennævnte socialt belastede boligområder. Der er tale om ca. 600 unge fordelt på 75 piger og 75 drenge i hvert projekt. Den tertiære målgruppe er minimum 2 ledere og trænere samt 1 etnisk minoritetsforening i hvert projekt. 8. Projektets formål Hvad ønskes opnået med projektet, herunder sammenhæng med puljens formål? Hvilket behov skal imødekommes? Hvad er de umiddelbare - eller kortsigtede - mål? Hvad er de mere langsigtede mål med projektet? Beskrivelsen må maksimalt være 10 linier. Formålet med projektet er at bidrage til, at den primære målgruppe deltager i det frivillige foreningsliv i deres lokalmiljø. På kort sigt skal der etableres attraktive tilbud til de unge gennem basketballsatellitforeninger. På mellemlangt sigt skal de unge opbygge netværk og indgå i de etablerede klubtilbud og kriminaliteten i lokalområdet reduceres.

5 Side 5 af Projektets aktiviteter Beskriv hvilke aktiviteter og konkrete tiltag, der skal sættes i værk og gennemføres, for at projektets kortsigtede og langsigtede målsætninger kan opnås. Hvor, hvordan og af hvem? Hvilke arbejdsmetoder tænkes anvendt? Og på hvilken måde bidrager aktiviteter og metoder til at nå projektets mål? Vis gerne sammenhæng mellem de opstillede aktiviteter og projektets konkrete delmål. Beskrivelsen må maksimalt være 25 linier. Hovedaktiviteten i projektet er integration gennem basketball. Hvis der etableres en basketballsatellitklub i foreningssvage i socialt belastede områder med stor andel af unge med anden etnisk baggrund, øges antallet af unge med anden etnisk baggrund, der deltager i det frivillige foreningsliv. Hvis de unge deltager i idrætsog foreningslivet, skaber de unge positive netværk, der styrker uddannelses- og beskæftigelsesmuligheden og reducerer kriminaliteten blandt de unge. Projektets hovedaktiviteter er: 1) Etablering af basketballtræning i lokalområdet 2) Årlig basketballturnering i området for at skabe opmærksomhed om projektet, rekruttering samt forum for træner- og ledererfaringsudveksling. 3) Efteruddannelse af trænere og ledere blandt forældrene 4) Forældreinddragelse gennem opsøgende arbejde 5) Dannelse af netværk med lokale aktører som skoler, fritidsklubber, SSP og Gam Projektets delmål Hvilke konkrete delmål forventes opnået med projektet. Og hvordan skal de opsatte delmål måles? Delmål bør være optimistiske, realistiske og målbare. Beskrivelsen må maksimalt være 25 linier.

6 Side 6 af 12 Delmål 1: 3 måneder efter projektstart er der indgået samarbejdsaftaler med lokale institutioner, skoler og frivillige foreninger i lokalområdet. Delmål 2: 6 måneder efter projektstart er der etableret 4 satellitklubber i de fire boligområder og første drenge- og pigehold er oprettet. Der oprettes årligt et nyt drenge- og pigehold bestående af minimum 20 unge pr. hold i hvert projekt. Der er et fremmøde på 80 % til træning. Delmål 3: Efter 6 måneder er der i hvert projekt iværksat minimum 1 træner/lederkursus for forældre til børn i klubben. Efter 18 måneder er der iværksat minimum 2 træner/lederkurser. Delmål 4: Efter 6 måneder er der etableret kontakt til minimum 1 etnisk minoritetsforening i området. Delmål 5: Hvert år arrangeres en tur til DM i Basketball. Delmål 6: Andelen af unge der ikke tager imod tilbud om fritidstilbud reduceres med 10 % i projektperiodens første år og med yderligere 10 % i hvert af projektperiodens efterfølgende år. Delmål 7: Hver 6. måned følges op på erfaringer for projektet, som skal indgå i udarbejdelsen af en drejebog ved afslutning af projektperioden. Projektets løbende erfaringer rapporteres til relevante samarbejdspartnere i årlige statusrapporter. 11. Projektets tidsplan Skitser tidsplanen for, hvornår de enkelte aktiviteter, der er opstillet i punkt 9 forventes gennemført, samt hvornår de enkelte delmål jf. punkt 10 forudsættes at være nået? Beskrivelsen må maksimalt være 40 linier.

7 Side 7 af 12 Vinter 2009/forår 2010: Central organisation på plads ultimo marts herunder møder i styregruppe og følgegrupper. der etableres samarbejdsaftaler med lokale institutioner og skoler, medarbejdere og chefer, foreninger og eksterne aktører. Endvidere etableres satellitklubber, der tages kontakt til målgruppen samt til minimum en etnisk minoritetsforening i hvert projekt. Samtidig rekrutteres trænere/ledere til satellitklubberne og de første drenge- og pigehold i hvert projektområde oprettes. Sommer/efterår 2010: Nye drenge- og pigehold i hvert projektområde startes op og minimum en forælder i hvert projekt har gennemgået træner-/lederkursus. Et fokusgruppeinterview viser at indsatsen har øget forskellige faggruppers muligheder for at hjælpe målgruppen. 10% reduktion af unge i målgruppen der ikke deltager i tilbud om uddannelse, beskæftigelse og/eller fritidsaktiviteter primo oktober. Vinter 2010/forår 2011: Der udarbejdes statusrapport ultimo Der arrangeres tur til DM finale og minimum to forældre har gennemgået træner-/lederkursus på hvert projekt. Sommer/efterår 2011: Nye drenge- og pigehold startes op. 20% reduktion af unge i målgruppen, der ikke deltager i tilbud om uddannelse, beskæftigelse og/eller fritidsaktiviteter primo Endvidere viser fokusgruppeinterview at indsatsen har øget forskellige faggruppers muligheder for at hjælpe målgruppe. Vinter 2011/forår 2012: Der udarbejdes statusrapport ultimo Nye drenge- og pigehold i hvert projektområde startes op og der arrangeres tur til DM finale. Sommer/efterår 2012: Sidste data til evaluering indsamles og der udarbejdes drejebog og evalueringsrapport. Endvidere viser fokusgruppeinterview at indsatsen har øget forskellige faggruppers muligheder for at hjælpe målgruppen. 50% reduktion af unge i målgruppen, der ikke deltager i tilbud om uddannelse, beskæftigelse og/eller fritidsaktiviteter primo oktober, og kriminalitet er reduceret med 25% i lokalområdet. Der udarbejdes evalueringsrapport ultimo Projektets succeskriterier og forventede resultater Beskriv hvilke effekter projektet forventes at have på lang sigt. Gennem hvilke succeskriterier skal de forventede effekter måles? Hvilke metoder bruges til evaluering af succeskriterierne? Succeskriterierne bør være optimistiske, realistiske og målbare. Beskrivelsen må maksimalt være 20 linier.

8 Side 8 af 12 Succeskriterium 1: Andelen af unge foreningsløse 8-14 årige med anden etnisk baggrund end dansk i projektområderne er reduceret med 50 %, når projektet er afsluttet. Dette monitoreres ved at trænerne løbende fører logbog over antallet af deltagere. Resultatet sammenlignes med årlig opgørelse over, hvor mange deltagere, der betaler kontingent. Disse data sammenholdes med den samlede størrelse af projektets primære og sekundære målgruppe. Succeskriterium 2: Kriminaliteten i projektområderne er reduceret med 25 % i løbet af projektperioden. Dette monitoreres løbende gennem politiets registre over anmeldte tilfælde af kriminalitet i lokalområdet og politiets separat opførte register over antal henvendelser om kriminalitet udført af gruppen, som ikke resulterer i anmeldelser (begge dele opdelt i kategorierne: hærværk, trusler/chikane, indbrud og vold). Succeskriterium 3: Efter endt projektperiode oplever aktørerne i projektet, at de i højere grad har en bæredygtig organisering og de rette faglige redskaber til at støtte op om arbejdet med målgrupperne. Der gennemføres korte fokusgruppeinterview med medarbejdere og frivillige, der er i berøring med projektet, hvor disse fortæller om deres erfaring med organiseringen og redskaberne. Interview anvendes både til at vurdere og forbedre indsatsen løbende, samt evaluering. Der skal holdes gruppeinterview af tre omgange i projektperioden, første gang efter 9 måneder, efter 20 måneder og efter 34 måneder. 13. Geografi Hvilke lokalområde(r)/kommune(r) er omfattet af projektet? Beskrivelsen må maksimalt være 3 linier. Århus Kommunes områder Gellerup og Rosenhøj og Københavns Kommunes områder Sundby Nord på Amager, Nørrebro og Tingbjerg i Brønshøj.

9 Side 9 af Projektets organisering Hvordan organiseres projektet, og hvem er ansvarlig for de enkelte dele af projektet? Beskrivelsen må maksimalt være 10 linier Projektet er bygget op omkring Danmarks Basketball-Forbund i samarbejde med basketballklubberne Falcon, Stevnsgade, Amager, Åbyhøj og Skovbakken/Bakken Bears. Der er en projektleder ansat, der er ansvarlig for projektets organisering, koordination og målopfyldelse og refererer til Danmarks Basketball-forbunds bestyrelse. Derudover er hvert projekt bygget op omkring projektmedarbejdere, der er tovholder på det daglige arbejde. Der ansættes ved projektets start 10 projektmedarbejdere. Dette øges til 30 projektmedarbejdere i løbet af den 3-årige periode. Det etableres desuden lokale støttegrupper i de udvalgte områder, hvor kommunen, DBBF, DIF og skoler, institutioner og fritidsliv repræsenteres for at sikre forankring af projektet i lokalmiljøet. 15. Referencer Beskriv ansøgers erfaringsgrundlag for at gennemføre projektet. Hvilke erfaringer har ansøger med at gennemføre lignende projekter? Hvilke erfaringer trækker ansøger på i udformningen og gennemførelsen af projektet? Beskrivelsen må maksimalt være 15 linier. Projektet trækker på mangeårige erfaringer i Sverige med satellitklubmodellen. Her har foreningerne gode erfaringer med at samle administration et sted og lade de lokale kræfter bruge tid på det sociale og sportslige arbejde. Danmarks Basketball-Forbund har i 2006/2007 på baggrund af svenske erfaringer afprøvet satellitklubmodellen i et pilotprojekt i Gellerup med succes. Projektet gennemføres af de fire bedst organiserede basketballklubber i Danmark. Derved sikres, at organisationen er på plads, og at der ikke skal bruges kræfter på at etablere bestyrelser og skaffe frivillige, hvilket ofte kan være en barriere. De udvalgte foreninger er desuden foreninger med overskud, hvor de frivillige deltager, fordi de har ressourcerne til at være med. Gam3 har i flere år arbejdet med konceptet i sommerferien. Projektet ønsker at følge op på det gode arbejde ved at tilbyde et kontinuerligt tilbud. Her har det desuden vist sig, at basketball har en sportsgren, der appellerer til målgruppen. 16. Projektets samspil med andre initiativer Hvorledes koordineres projektet med andre eksisterende eller planlagte projekter. Hvordan indgår projektet i den øvrige integrations- og arbejdsmarkedsindsats? Beskrivelsen må maksimalt være 10 linier

10 Side 10 af 12 Projektet indgår i samspil med de lokale aktører omkring målgruppen. Således inddrages de lokale skoler, institutioner og fritidsliv repræsenteres i projekternes følgegrupper. Deruodover indgår projektet i samspil med DIFs eksisterende projekt Get2sport gennem tæt samarbejde med DIF.

11 Side 11 af Forankring Hvordan sikres en forankring af projektet og videreførsel af initiativerne efter den planlagte projektperiode? En forankringsstrategi er vigtig, hvis projektet skal overgå til drift efter endt projektperiode. Beskrivelsen må maksimalt være 20 linier Projekterne videreføres i de deltagende klubber. Det indledende arbejde med kontakt til de unge og deres familier er gennemført. Lokal forankring sker samtidig gennem efteruddannelse af forældre på træner- og lederkurser, og det etablerede samarbejde med lokale aktører. 18. Information/formidling Hvordan formidles projektets resultater og erfaringer til andre? Hvem er målgruppe for formidlingen? En strategi for formidlingen er kun nødvendig, hvis der i projektets formål indgår vidensdeling som et centralt aspekt. Beskrivelsen må maksimalt fylde 10 linier. Erfaringer formidles gennem Dansk Basketball Forbund og DIF. Der udarbejdes en drejebog om projektet for projektets proces, form, metoder og indhold. Denne drejebog skal være umiddelbart anvendelig for skoler, institutioner og foreninger.

12 Side 12 af Indhentelse af børneattester Såfremt projektet eller dele af projektet indebærer, at en eller flere personer som led i udførslen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, skal børneattest, jf. 36 i bekendtgørelsen om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister, indhentes for de pågældende personer. Indebærer projektet eller dele af projektet en direkte kontakt med børn under 15 år? Ja nmlkji Nej nmlkj 20. Budgetskema Budgetskemaet skal hentes ned særskilt fra ministeriets hjemmeside udfyldes, gemmes på egen PC og vedhæftes som bilag til ansøgningen. 21. Indtægter Oplys hvem der medfinansierer de budgetterede udgifter. Navn: Beløb

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN: Etablering af lokale integrationspartnerskaber. 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og institution (kommune, AF, virksomhed,

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Sporttrack Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Februar 2011 Sine Agergaard Annette Michelsen la Cour Sporttrack Evaluering af

Læs mere