Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR Maleri af Jacob Brostrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup"

Transkript

1 Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1

2 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk. 3, skal skoler, der optager undervisningspligtige elever, fastsatte slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og indskrive slutmålene i indholdsplanen. Indholdsplanerne skal for efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler offentliggøres på skolens hjemmeside. Efter 21, stk. 2, skal det i indholdsplanen beskrives, hvorledes kurset opfylder hovedsigtet gennem undervisning og samvær. Indledning... 6 Prøvefag til 9.klassesprøven (FSA):... 6 Prøvefag til 10.klassesprøven (FS10)... 6 IT i undervisningen og på skolen i øvrigt... 6 OBLIGATORISKE FAG... 6 Dansk... 6 Matematik... 6 Fremmedsprog... 7 Engelsk... 7 Tysk... 8 Fysik/kemi... 8 Biologi... 8 Geografi... 9 Samfundsfag... 9 Historie... 9 Kristendom... 9 Fortælletimer Aktuelt og o-fag Gymnastik og Idræt - obligatorisk Billedkunst Fællessang herunder morgensang Støttetimer og specialundervisning Danskundervisning for tosprogede elever Skolevejledning - herunder brobygning i 10.klasse Lederudvikling, selvudvikling og dannelse VALGFAG Rytmisk gymnastik Springgymnastik Styrke/behændighed: Lederkursus 1 i gymnastik Maleri Glas Tekstildesign Kor Instrumentalundervisning Sammenspil Stemmetræning

3 SDS - (Sang-dans og spil) Boldspil Volley Friluftsliv IT og IKT ANDERLEDES DAGE Juledagene Udlandsturen - Norgestur Intro-dagene Afslutningsdagene Uge 50 - Emneuge Musicaldelen Kreativt emne Projektopgaven Stævnedage og efterskolebesøg Talentdag Højskoledag Elevfester Drenge-/pigedage SAMVÆRET PÅ SKOLEN Hverdagen på Bjergsnæs Efterskole Dagligdagen Morgentur kl Morgenmad kl Værelsestjek kl Morgensang/morgensamling Formiddagsforfriskning Middag Eftermiddagsforfriskning Aftensmad kl Aftenforfriskning: Spisesituationen Spisestuen Andre spisesituationer: Aftensamling hverdage: Aftensamling søndage/weekend: Aftenerne på BS Stilletime Besøg af venner m.fl Gangtid og rengøring Øvrige vagt-/læreropgaver i løbet af ugen: Tirsdag og fredag: Onsdag: Kontaktgruppemøde: Glemte bøger, mapper m.v.: Når eleverne er syge: Fritagelse fra undervisningen Rygning Lærerdagbog: Timerne: For sent til time:

4 Lektier, glemte bøger etc.: Sløsede med mapper/materialer etc.: Orden i undervisningslokalet/ opholdsstuer: Fritimer og fri i valgfag Fredage og søndage Morgenvagten fredag, kl Middagsvagten fredag... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Weekendvagten overtager fredag kl Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Søndagsvagten Weekend Selve weekendvagten starter fredag kl Lørdag Søndag Generelle regler omkring weekenden: Praktisk arbejde... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Køkken Inklusion... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4

5 Idé og formål I skolens fundats finder man formålsparagraffen, som siger: "Bjergsnæs Efterskoles formål er - ud fra et dansk, kristent livssyn - at forme en undervisning, hvor der stræbes mod at bringe de unge i forbindelse med de værdier, der giver indhold i, styrke til og mål for menneskets liv og virke. Efterskolen vil gennem skolelivets fællesskab søge at føre sine elever ind i en sund og opdragende samværsform." Vennekredsen udformede før skolens start i 1981 endvidere nogle tanker om skolen. Der lå udover formålet en klar interesse for at rejse en skole, "hvis sigte er båret af en stræben mod at vække sansen for værdier, der kan bære - at kalde på evnen, trangen til at skabe og forme - og på viljen til at tage et ansvar." En overvejende part af vennekredsens medlemmer ønsker, at skolen i væsentlig grad søger grundlaget for sit virke i de tanker om frie skoler, der blev fostret af Grundtvig og Kold. En konsekvens af vennekredsens holdning til skolens undervisning var ved skolens start, at der ved udformningen af bygninger og anlæg skulle skabes gode betingelser for kernefag som historie, litteratur, dansk, samfundslære, det frie foreningsarbejdes formål og organisation m.v. - for fagområdet: billedkunst - og for undervisning i gymnastik og idræt (egentlig beskrevet som legemsøvelser). Og hertil er så senere tilføjet det musiske element. Værdigrundlag Bjergsnæs Efterskole bygger på Grundtvig og Kolds ideer om livsoplysning set i forhold til nutidens krav. Dansk historie og kultur samt et folkeligt, kristeligt livssyn danner grundlag. Ud fra troen på det gode i mennesket er ligeværdigheden grundlæggende for både samtalen og samværet. En struktureret og tryg hverdag er ramme for et åbent og udfordrende møde. Aktiv deltagelse i et forpligtende fællesskab er udgangspunktet for at danne demokratiske mennesker, som meningsfyldt indgår i en globaliseret samtid. Undervisningen skal være relevant, udfordrende og spille ind i tiden. Beherskelsen af kroppen, kunsten og det musiske er vigtige måder at begribe og arbejde med virkeligheden på. Eleverne skal opleve en sund levevis, hvor samspillet med naturen tilgodeses. Skolen vil oplyse og oplive samt styrke livsmodet. 5

6 Indledning Med denne indholdsplan for Bjergsnæs Efterskole vil vi vise hvorledes vi udmønter skolens formål og værdigrundlag i undervisningen og i samværet. På Bjergsnæs Efterskole lever alle fag, som er prøvefag op til folkeskolens slutmål. Derudover har vi vores egne ekstra mål både for prøvefag og for alle andre fag. Prøvefag til 9.klassesprøven (FSA): Dansk Biologi Matematik Geografi Engelsk Samfundsfag Tysk Historie Fysik/ Kemi Kristendom Prøvefag til 10.klassesprøven (FS10) Dansk Matematik Engelsk Tysk Fysik/ Kemi IT i undervisningen og på skolen i øvrigt Der er trådløst netværk på hele skolen, således at eleverne har en god og nem tilgang til at arbejde på egne bærbare computere både i undervisningen samt til gruppearbejde, lektier i øvrigt. Vi bruger projektorer og interaktive whiteboards som en naturlig del af dagligdagen. OBLIGATORISKE FAG Dansk Undervisningen i dansk tager udgangspunkt i livsoplysning og skal være med til at udvikle elevernes almene dannelse og livsforståelse. I dansk skal undervisningen fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre samt skabe interesse for selv at beskæftige sig med det danske sprog. Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. Eleverne skal opnå genrebevidsthed, udtryks- og læseglæde. I danskfaget arbejdes aktivt med den etiske, kulturelle og historiske dimension. Eleverne skal tage stilling til etiske problemstillinger, herunder at argumentere for egne holdninger og fremsætte synspunkter. Eleverne skal opnå indsigt i kulturelle og historiske forhold, eksempelvis arbejde med perioder i dansk litteratur, kanonlæsning og samtidshistorie. Undervisningen skal inddrage brugen af IT, dette både i valg af metoder og eleverne egne præsentationer og fremlæggelser. Matematik Gennem undervisningen i matematik skal eleverne blive i stand til at forstå og anvende 6

7 matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Derfor opdeles holdene ofte i niveauhold, hvor eleverne fra emne til emne kan vælge sig ind på det niveau, der passer til den enkelte. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Bjergsnæs Efterskoles lærere producerer meget af deres lærebogsmateriale selv selvfølgelig med inspiration fra andet materiale. Dette gøres for at tilpasse materialet til den enkelte elevgruppe. Fremmedsprog Formålet med fremmedsprog er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå det talte og skrevne fremmedsprog og selv udtrykke sig mundtligt og skriftligt på sproget. Undervisningen skal udvikle elevens bevidsthed om sproget og sprogbrug samt sprogtilegnelse. I undervisningen skal der skabes rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde. Elevens aktive medvirken skal prioriteres højt. Eleven skal opleve, at det er sjovt at beskæftige sig med fremmedsprog samt føle glæden ved at kunne udtrykke sig på sproget. Gennem undervisningen skal eleven få og bevare lysten til at beskæftige sig med fremmedsprog, og derigennem opnå indsigt i kulturen og samfundsforholdene i de lande, hvor sproget tales som modersmål. Gennem denne indsigt stiles efter en større forståelse og accept af de pågældende lande. Engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige færdigheder således de kan forstå og udtrykke sig forståeligt på engelsk - mundtligt som skriftligt. I undervisningen skabes der rammer for elevernes aktive medvirken. De arbejder i fællesskab, gruppevis eller individuelt men alle med samme mål, tilegnelse af kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå talt og skrevet engelsk. Samtidig arbejder de aktivt med sproget, så de bliver fortrolige med det og ønsker at bruge det som et globalt kommunikationsmiddel. Gennem undervisningen skal eleverne få indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, og de skal kunne drage paralleller til egen kultur. I undervisningen arbejdes der som udgangspunkt på engelsk både mundtligt som skriftligt. De læser engelsk, taler engelsk, diskuterer på engelsk, skriver engelsk, synger engelsk, hører engelsk, leger med engelsk. I det hele taget bruges engelsk som kommunikationsmiddel i det omfang, det er muligt. I stor grad søges at integrere IT i den daglige engelskundervisning. Når der arbejdes med engelsk grammatik kan forklaringen 7

8 foregå på dansk, men hele tiden arbejdes der aktivt med engelsk for at fremme forståelsen af sproget hos eleven. Tysk Formålet med tysk er, at de skal opleve at tysk er væsentligt at arbejde med. Tysk er et sprogligt redskab til at udvikle tilegnelsen og forståelsen af fremmedsprog. Tysk skal være et kommunikationsmiddel for eleverne, således de mundtligt og skriftligt kan gøre sig forståelige, men også få indsigt i de tysksprogede landes kultur- og samfundsforhold. I undervisningen skabes der rammer for elevernes aktive medvirken. De arbejder i fællesskab, gruppevis eller individuelt men alle med samme mål, tilegnelse af kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå talt og skrevet tysk. Fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede. Biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge. Undervisningen skal tage hensyn til, at eleverne får en bred viden indenfor faget biolog, samtidig med at der i videst mulig omfang tages udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser. Dette udgangspunkt skal være med til at fremme elevernes evner og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. Vi vil bringe naturen ind i lokalet for at imødekomme tidspres, da det kan være svært at nå at undervise i naturen. Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. Da biologi er et nyere prøvefag, er der endnu ikke udarbejdet et fyldestgørende undervisningsmateriale, der kan passe ind i vores rammer. Derfor har vi valgt at udarbejde vores eget undervisningsmateriale. 8

9 Geografi Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. I undervisningen tilstræbes det at pirre elevernes nysgerrighed, således at de selv får lyst til at opsøge og indhente information, der kan give dem en forståelse for og indsigt i omverdenen, samt opnå en forståelse af sammenhænge i verden. I arbejdet med faget, bør IT og andre elektroniske medier bruges som vigtige redskaber. ligesom undervisningen er en vekselvirkning mellem gruppe-arbejde, individuelle opgaver, elevfremlæggelse og fortælling. Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets historiske forudsætninger. Et element som ofte indgår i undervisningen er aktuelt kvarter, der skal give eleverne oplysninger og indsigt i aktuelle emner samt træne eleverne i at udnytte og anvende de redskaber, de har tilegnet sig i den øvrige samfundsfagsundervisning. Historie Formålet er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og sammen med andre fag at øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. Eleverne vil arbejde med kendskab til samspillet mellem fortid, nutid og fremtid. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med det samfund vi lever i. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og gennem kritisk vurdering at fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Der arbejdes både mundtligt og skriftligt således, at eleverne har mulighed for at kunne tage folkeskolens afgangsprøve. Kristendom Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Undervisningen tager udgangspunkt i kristendommen, som den fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng, så eleverne derved får en viden om, hvor stor en betydning de bibelske fortællinger har for værdigrundlaget i vores kulturkreds. 9

10 Udgangspunktet for undervisningen er også det grundtvigske folkelige og kristne livssyn, hvor livet er større end mennesket selv er. Ligeledes skal eleverne undervises i ikke-kristne religioner og livsanskuelser med henblik på, at eleverne får indblik i andre livsformer og holdninger. Derudover skal undervisningen give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for medmennesket og naturen. Fortælletimer Formålet er livsoplysning - tilværelsesoplysning. Ved ordet - gennem fortælling og sang - at åbne de unge for livsværdier samt styrke deres personlighed. At få dem til at undres og mærke det største af alt - det, at have fået et liv. At skabe tiltale og samtale. At skabe samtale om livet i hverdagen og dermed også samtalen om et dansk kristent livssyn. At eleverne lærer at lytte og forstå. At de unge får bevidsthed om, at vi er led i en kæde af generationer, og hvad vi skylder fremtiden kulturoverlevering. Ordet som fortælling og sang er det væsentlige, men andet f.eks. musik kan også indgå eller andet der taler til og af hjertet. For at føre til forståelsen af livet kan eksempler hentes fra myter, sagn, eventyr, historien, litteratur, poesi og dagliglivet - fortællinger om fortællingen. Aktuelt og o-fag Formålet er at give eleverne en forståelse af samfundet gennem oplysning om aktuelle emner. Dette skal give dem mulighed for at tage stilling til samfund og kultur og gennem diskussioner lære dem at argumentere og udvikle egne holdninger. Eleverne skal opnå lyst og evne til at følge med i medierne og forholde sig kritisk til dem. Eleverne arbejder desuden videre med nogle af de begreber, som de tidligere i skoleforløbet har stiftet bekendtskab med i samfundsfag. Gymnastik og idræt - obligatorisk Gymnastikken er delt op i obligatoriske fag (drenge- og pigegymnastik samt fællesgymnastik) og valgfagene. Målet er, at eleverne gennem den daglige træning og opvisningerne vil opnå personlig dannelse både fysisk men også en almen personlig udvikling, som gerne skulle kunne bruges i dagligdagen. Nøgleord for gymnastikken nævnes i ordene herunder: - Udfordring - Ansvar - Koncentration - Overvindelse - Individuelle mål - Fællesskab - Kropsforståelse/kropsbevidsthed - Koordination - Succes - Sammenhold - Motorisk udvikling - Grænseoverskrivende oplevelser - Spændstighed 10

11 - Smidighed - Styrke Ikke alle ord vægtes lige meget, men alle har dog stor betydning. Grundgymnastikken er den mest centrale del af den obligatoriske gymnastik på Bjergsnæs og har til formål at give eleverne en god fysisk form, en sund og harmonisk udvikling samt forståelse for kroppen. Derudover bliver eleverne introduceret for andre dele af gymnastikkens facetter, så de bliver bekendtgjort med og dygtiggjort indenfor mange forskellige genrer fra klassisk gymnastik til nyere bevægelsesformer. Gymnastiktimerne indeholder alt fra grundtræning, til sekvens/serie-træning, til spring for drengenes vedkommende og en dybere rytmisk dygtiggørelse for pigernes vedkommende, hvilket også inkluderer håndredskaber. Gymnastikken munder ud i et fælles gymnastikopvisningsprogram for alle elever. Her er vores mål, at de oplever, at de hver især er en vigtig del af et stort fællesskab, at deres bidrag er med til at give en stor helhed uanset hvilket niveau, de som enkelt person er på. Vi arbejder også for, at det skal give eleverne lyst til og mod på et videre virke i foreninger. Ud over den gymnastiske træning skal timerne indeholde: Skader, skadesforebyggelse Sundhed - sundhedstilstand Konditionstræning/løb Træningslære Muligheder og regler for elevers træning i fritiden Billedkunst Faget skal styrke eleverne i oplevelsen af det værdifulde i kreativ vækst. Billedkunst skal være spændende, sjovt og udfordrende. Den enkelte elev får gennem farvelære, teori og teknikker muligheden for at skabe sine helt egne motiver, kompositioner og udtryksformer gennem forskellige materialer. Der vil på klassen foregå evaluering og drøftelser om at bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksform. Det vigtigste er, at den enkelte elev selv afprøver muligheder, når idé, kultur og udtryk skabes i kreativ vækst, i form af at sætte sig et spor. Fællessang herunder morgensang Til morgen-/aftensang og fælles sangtime, er der nogle fælles mål. Først og fremmest er det et ønske om at sprede glæden ved at synge i fællesskab, men det er også at give indsigt i dels den danske sangskat, dels et antal nyere og ældre, udenlandske sange. At synge sammen skal give en følelse af at være en del af noget større på tværs af kulturelle og sociale forskelle. Således er det at synge sammen en del af de frie skolers tradition, som vi er en del af. Valget af sange præsenteres ofte med tanke på indhold, historie og fælles værdier. Til morgensangen præsenteres den daglige, korte oplevelse, ofte ledsaget af små forklaringer/historier, mens den fælles sangtime giver mulighed for at præsentere flere sange samlet inden for forskellige temaer og ledsages ofte af længere og mere uddybende bemærkninger. 11

12 Støttetimer og specialundervisning Elever kan modtage undervisning, hvor eleven støttes og/eller får specialundervisning. Undervisningen sigter på en faglig udvikling for den enkelte elev enten alene eller i mindre grupper. Tilrettelæggelsen sker på baggrund af en redegørelse fra PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og/eller en redegørelse fra en læsekonsulent. Undervisningen kan foregå i en klasseundervisning eller med særskilt undervisning. Danskundervisning for tosprogede elever Til tosprogede elever kan der tilbydes ekstra danskundervisning rettet mod deres uddannelse og integration i Danmark. Danskundervisningen skal derfor rette sig dels mod det danskfaglige og det forståelsesmæssige dels mod en indføring i dansk kultur for en god integration til følge. I sprog-undervisningen er det vigtigt, at den foregår så autentisk som mulig og tager udgangspunkt i elevens aktuelle verden. I undervisningen er billeder en god måde at gøre sproget mere autentisk og derved nemmere at huske. Sprogundervisningen kan tage udgangspunkt i disse billeder. For eksempel At tage billeder på ture rundt; af domkirken, forretninger, søen, steder på skolen, osv. At kigge i reklameaviser mm. På baggrund af billederne fortæller eleven om disse på engelsk eller dansk, samtidig/herefter skriver læreren i programmet Word på elevens computer på dansk. Herved bliver en fortælling til. Denne fortælling kan danne baggrund for læsetræning mm. I stedet for et pseudo læsemateriale er denne læsetekst fra elevens virkelighed. Billederne kan også danne baggrund for en dagbog. Endvidere kan man på hjemmesiden finde syntetisk tale under ikonet læremidler, hvor man så kan kopiere teksten ind, og eleven kan lytte til udtalen af ordene. Vital og Vis Ord er også gode computerprogrammer til oplæsning og stavning. En anden god mulighed er, at læreren indlæser læseteksten via en mikrofon på computeren. Fordelen er, at eleven kender lærerens stemme og måde at tale på, frem for en syntetisk. Der findes også andre syntetiske tale/oplæsningsprogrammer. Det tilstræbes at eleven læser og arbejder med materiale der er beregnet til sprogundervisning for unge og voksne. Eleven skal læse noget, der svarer til hans/hendes intellektuelle niveau og interesser. Når eleven har fået udvidet sit ordforråd: I danskundervisningen på holdet betyder det meget, hvis eleven kan få de tekster, der arbejdes med på lydbånd/-cd, da hans første indlæring af sproget er auditiv. Dansk er et af de sværeste skriftsprog i verden, hvorfor det skriftlige bør komme i anden række. Skolevejledning - herunder brobygning i 10.klasse Formålet er: At give afklaring på et videre uddannelsesforløb. 12

13 At eleverne finder og erkender egne styrkesider og begrænsninger. At eleverne vælger ungdomsuddannelse ud fra egne interesser og forudsætninger. At alle elever efter endt ophold på Bjergsnæs Efterskole har valgt en ungdomsuddannelse at starte på. Metoder Den personlige samtale er meget vigtig i denne afklaring. Refleksion er en vigtig del af et afklaringsforløb. Eleverne er til min. to vejledningssamtaler om året og derudover til opfølgende samtaler med kontaktlæreren. Eleverne i både 9. og 10. klasse skal arbejde selvstændigt med deres egen afklaring. Bl.a. ved hjælp af uddannelsesplan, internetsøgning m.m. Desuden afvikles andre vejledningsaktiviteter, som primært foregår årgangsvis. Vejledningen for såvel 9. som 10. klasse indeholder oplysninger om både erhvervsuddannelserne samt de gymnasiale uddannelser. Det tilstræbes at give eleverne en bred uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) som bidrag til at understøtte den enkelte elev i at foretage kvalificerede og bevidste valg Det forudsættes at forældrene er involverede i elevens overvejelser over samt endelige valg af uddannelse I 9. klasse bør det tilstræbes, at eleverne besøger uddannelsesinstitutionerne i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse. Herudover er der i særlige tilfælde mulighed for praktik. I 10. klasse deltager alle elever i et obligatorisk brobygningsforløb i 10 skoledage. Der brobygges til mindst to forskellige uddannelser. Ved at undersøge en ungdomsuddannelse i praksis gives eleven større forudsætning for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Desuden arbejder eleverne i 10. klasse med OSO Obligatorisk selvvalgt opgave. Elever, der har andre ønsker end uddannelse, skal gøres opmærksomme på konsekvenserne heraf. Lederudvikling, selvudvikling og dannelse Lederudvikling, selvudvikling og dannelse ligger i høj grad i kontaktlærerfunktionen men alle lærere er med til at understøtte elevernes udvikling. Den enkelte kontaktlærer i samarbejde med lærerteamet har ansvaret for at forberede, undervise og evaluere. Der sættes både fælles målsætninger for gruppen, samt individuelle målsætninger for hver enkelt. - Lederudvikling o Hver kontaktlærer er ansvarlig for at kontaktgruppen får arrangeret og afviklet et (eller flere) arrangementer i løbet af året. Hver elev skal have et ansvarsområde og føle at han/hun er en vigtig del af arrangementet. - Selvudvikling o Kontaktlæreren er ansvarlig for at hver elev får øvet sig i at være på over for en større flok. Dette kan f.eks. være ved at rejse sig og give beskeder til de andre og derved mindske ubehaget ved at formidle. - Dannelse o Kontaktlæreren er ansvarlig for at formulere dannelses standpunkt og målsætninger for hver enkelt elev, og trinvist følge dannelses-vejen med eleven. Endeligt skal kontaktlæreren vurdere om eleven når sit mål. Dannelse anskues som en individuel størrelse og både standpunkt og målsætninger vil være meget forskellige fra elev til elev. Eleverne skal desuden hjælpe til i planlægning, afvikling og evaluering af forskellige 13

14 arrangementer på skolen, hvor de bliver sat i situationer hvor de skal tage ansvar for og lede en større flok. Arrangementerne kan være: stævne - Et døgn på efterskole - Kvik-dag - Gymnastikdag for 5. klasser i Viborg kommune - Elevforeningens gymnastikstævne VALGFAG I gymnastikvalgfagene kan eleverne vælge rytmisk gymnastik for piger og rytmisk gymnastik for drenge, ligesom der er spring hver dag. Den ene dag kan spring og styrke/behændighed kombineres. Rytmisk gymnastik I rytmisk gymnastik vil eleven stifte bekendtskab med flere forskellige bevægelsesformer, end tiden i den obligatoriske gymnastik tillader. Desuden vil vi gå dybere og grundigere til værks, end der ellers er mulighed for, og der arbejdes med lidt sværere koordinationer og musikrytmer et håndredskab kan eksempelvis være en del af faget. Glæden ved at bevæge sig til musik, lyst til fordybelse, øget kropsbevidsthed og ekstra udfordring i forhold til den obligatoriske gymnastik er vigtige elementer i målet med undervisningen. De rytmiske valghold drengerytmisk og pigerytmisk vil i løbet af skoleåret indøve hver sin serie som indgår i elevernes gymnastikopvisning. Springgymnastik Formålet med spring er at give eleverne ekstra mulighed for at dygtiggøre sig. I spring vægtes styrke, koordination, kropsspænding, behændighed og luftsans. Vi arbejder videre på de grundspring, som eleverne øver i obligatorisk gymnastik, så eleverne herved kan få kendskab til springgymnastikkens grundelementer og få et fundamentalt og metodisk grundlag for progressionen i springgymnastikken. Vi arbejder med spring på måtte og fiberspringbræt. Vi har fokus på springene: Mølle, rondat, flik-flak, whip-back, kraftspring, salto med og uden skrue, dobbeltsalto med og uden skrue. Generelt arbejder vi på den enkelte elevs niveau og eleven får lov til at dygtiggøre sig inden for det springområde, som den enkelte ønsker. Eleverne skal opleve at egne fysiske muligheder forbedres og få en øget bevidstgørelse af kroppens muligheder og begrænsninger. Vores største mål er, at alle elever oplever succes med spring. Den øvede ligesom nybegynderen kan nå så langt han/hun ønsker på et skoleår. Styrke/behændighed: I faget arbejdes der med styrkebetonet gymnastik, herunder statisk og dynamisk styrketræning samt med øvelser i behændighed, det være sig håndstand, stem, stående baglænder mm. Eleven skal mærke, der er tid til fordybelse og dygtiggørelse inden for denne gren af gymnastikken, som han/hun kan drage fordel af i de andre gymnastiktimer. 14

15 Lederkursus 1 i gymnastik Formål Vi vil gennem et alsidigt kursus uddanne og kvalificere eleverne til at blive kompetente instruktører i en folkelig forening. Vi vil gennem vores erfaringer og elevernes egne erfaringer i fællesskab udvikle redskaber og træningsmetoder som eleverne kan bruge til deres videre instruktørarbejde. Vi vil arbejde induktiv, deduktiv og rammestyret med indholdet således at de implicit får tilegnet sig nogle undervisningsmetoder til gavn for dem selv og deres gymnaster. Indhold Opbygning af opvarmningsprogrammer, indledende og afsluttende aktiviteter, rekvisitter, håndredskaber, spring, modtagning - progression, gymnastiske helheder, ekspressive aktiviteter, fysiologi, anatomi, idrætsskader og forebyggelse, træningslære, musikteori, gymnastikhistorie, retorik og kropssprog, differentiering. Maleri Faget giver mulighed for fordybelse udover den obligatoriske undervisning i billedkunst. 1. At udtrykke sig i en billedverden. 2. At få styr på sine indre billeder, ved at udnytte og bruge forskellige materialer i sit billede - eksperimentere og gerne finde tvetydige udtryksformer - såvel i brug af symboliktegn, som abstrakt kunst. Billeder er i dag, for mange, en passiv oplevelse. I maleri skal den enkelte elev være aktiv og selv skabe billedets sprog, skikkelse og udtryk. Glas I valgfaget Glas får eleverne indsigt i materialets forskellige muligheder, det vil sige, æstetisk kunst og brugskunst. Der arbejdes med forskellige teknikker, hvor eleverne arbejder med former, farver og mønstre. Hvor de fordyber sig i processen fra idé til produkt. Igennem undervisningen skal eleverne tænke design, brugbarhed, materialer og teknik og herved opnå forståelse for designproces. Der skabes mulighed for at udtrykke sig personligt og kreativt. Tekstildesign I tekstildesign får eleven indsigt i enkle tekstile teknikker i håndarbejde såsom filtning, broderi, stoftryk, transfer m.fl., som skal indgå i designprocessen af tekstile produkter. Eleven lærer gennem fordybelse at bruge og sammensætte teknikkerne i en større sammenhæng og opnår således nye spændende og utraditionelle udtryk i produkterne. Der skabes mulighed for at udtrykke sig personligt og kreativt. Igennem undervisningen skal eleverne tænke design, brugbarhed, materialer og teknik og herved opnå forståelse for den tekstile designproces. 15

16 Kor Formålet med undervisningen er at skabe lyst og interesse for sang af en- og flerstemmige sange af forskellige genrer, samt at træne og udvikle elevernes stemmer og lade dem opleve glæden og atmosfæren, når mange synger sammen. Instrumentalundervisning Formålet med instrumentundervisning er: - at skabe lyst og interesse for at gå i gang med at lære at spille på et musikinstrument - hvis man er øvet at videreudvikle færdighederne - at bruge sin kunnen sammen med andre i musiklokalet og de steder, hvor mulighed for sang og musik opstår. Sammenspil Formålet med undervisningen er at skabe lyst og interesse for at spille sammen og gennem musikstykker af forskellige genrer at udvikle elevernes færdigheder på musikinstrumenterne samt at træne sangstemmerne. Desuden skal eleverne opleve samspillets svære kunst og de mange udfordringer og glæder det giver. Stemmetræning Formålet for faget stemmetræning er, at eleverne opnår kendskab til stemmens alsidige udtryksmuligheder, udvikler tillid til egen stemmebrug og gives mulighed for at udvikle sig sang- og udtryksmæssigt. Ikke blot stemmen, men hele kroppen bliver brugt og udviklet som instrument i faget stemmetræning. Med udgangspunkt i Cathrine Sadolins sangteknik, arbejder vi med forskellige typer stemmefunktioner, som bl.a. skal overføres til de numre, vi synger. Vi skal hovedsageligt synge en- og flerstemmige rytmiske sange sammen - med plads til solistiske indslag alt efter mod og lyst. Der vil endvidere blive arbejdet med intonation, støtte, vejrtrækning, grounding, groove og performance. SDS - (Sang-dans og spil) Der arbejdes med at udvikle elevernes musikalske og bevægelsesmæssige færdigheder. Dette foregår gennem musikkens grundelementer, bl.a. puls, periodefornemmelse, rytmer og melodi primært praktisk men også teoretisk. Gennem koordination af disse elementer skal eleverne opleve glæden ved at udtrykke sig kropsligt og musikalsk. Boldspil Formålet med boldspil er, at eleverne gennem boldspillet skal gøre personlige erfaringer, der opstår i samspil og modspil med andre. Eleverne skal lære at lege og tænke boldspil men samtidig også lære at kæmpe og give sig selv, få følelsen af at ens egen indsats også betyder noget. Gennem spil og træningsøvelser skal eleverne lære at samarbejde, opnå personlig dygtighed, opøve tekniske og taktiske færdigheder, føle glæden ved at spille, føle glæden ved at være med i et fællesskab samt lære at acceptere forskelligheder, styrker og begrænsninger hos sig selv og de andre spillere. Volley Formålet for volleyball er, at eleverne udvikler sig i spillet, at de får en større faglig 16

17 kunnen, teknisk såvel som taktisk. Hver elev skal kunne udvikle sig ud fra deres allerede eksisterende kundskaber og nå et højere niveau. Eleverne arbejder individuelt med tekniske detaljer og i større sammenhænge, hvor de arbejder med spillet i en større sammenhæng. Desuden er målet at opnå en forståelse for spillet og det at opnå sammenhold på og uden for banen. Friluftsliv Formål 1. Formålet med undervisning i friluftsliv er at fremme elevernes glæde og lyst til at færdes i den danske natur. At færdes i naturen betyder at indgå i et samspil med naturen og ikke anvendelsen af naturen som en kulisse. 2. Eleverne skal tilegne sig færdigheder og kendskab, der medfører at de bliver trygge ved naturen. 3. Eleverne skal have oplevelsen af et fællesskab under primitive vilkår, hvor samarbejde er påkrævet. Indhold Undervisningen vil være opdelt i 4 dobbelt lektioner og en weekend tur. Indholdet i de 3 indledende lektioner vil være, kortlæsning, kano sejlads og turplanlægning. Weekendturens indhold vil være pakning af udstyr, vandring, kortlæsning, sejle kano, lave bivuak, udesidning, tænde bål og tilberedning af mad på bål og trangia. IT og IKT Formålet med valgfaget IT / IKT er, at eleverne skal opnå kendskab til diverse computerudstyr, indsigt i forskellige programmer samt udveksle/kommunikere informationer/projekter ved hjælp af den moderne teknologi. Eleverne skal ved hjælp af diverse programmer og udstyr blive i stand til at formidle budskaber igennem trykt medie, multimedieapplikationer, internetdokumenter/hjemmesider og elektronisk post. Dette søges opnået igennem arbejdet med følgende områder: - Tekstbehandling. - Digitalisering af billeder, levende som still (scanning, fotografering). - Redigering af lyd, billeder og video. - Udvikling af multimedieapplikationer. - Udvikling af internetdokumenter. - Indhentning og udveksling af informationer/erfaringer/projekter med andre, f.eks. via internet, og/eller cd-rom. Igennem dette arbejde vil eleverne opnå færdigheder, der kan bruges i vidt forskellige situationer, hvor arbejdet med computere indgår. Arbejdsformen vil blive opbygget efter følgende trin: - Lærerstyrede introduktioner. - Efterfølgende små-projekter / afprøvning af det introducerede. - Herefter selvstændigt arbejde med eget projekt, enkeltvis eller i små grupper. - Nyhedsbrev (trykt/elektronisk) - Multimedieapplikationer. - Internetdokumenter/hjemmesider. Eleverne fremlægger deres projekter for de andre deltagere undervejs, herved åbnes der mulighed for at medtage andres idéer og dermed forbedre projektet. 17

18 Afsluttende kan projekterne vises for andre interesserede på skolen. ANDERLEDES DAGE Intro-dagene Formålet med intro-dagene er at opbygge tryghed, venskab og fællesskab. At lære skolen og Viborg at kende. At give eleverne mulighed for at klare sig godt på Bjergsnæs Efterskole. At lære basale kundskaber om rengøring samt gangen på værelset, hvor der er flere end bare sig selv at tage hensyn til. Alt er nyt og anderledes. Tryghed og venskaber skal opbygges på ny, derfor er introugen en meget vigtig og central uge for eleverne, hjem og personale. Her bliver eleverne præsenteret for både hinanden og de fysiske rammer, selve skolelivet og de leveregler, som er nødvendige for at kunne leve sammen 24 timer i døgnet. Mødet med de andre elever såvel som lærere i forskellige situationer både fysisk, kreativt og bogligt er en stor udfordring, men også en nødvendighed for at rykke den enkelte i retningen af det fællesskab, som skal opbygges. Ved at eleverne allerede i den første uge udfordres på forskellige områder, oplever de hinanden i deres svage og stærke sider, så de indser at alle har forskelligheder. Forskellighederne er med til at give en tryghed hos de elever, som ellers ville være nervøse for at starte på de boglige fag, for her har de allerede haft muligheden for at vise en af deres stærke sider. Trygheden opbygges via mindre fællesskaber, så eleverne veksler mellem samvær i deres kontaktgrupper, klasser og team og i det store fællesskab. Juledagene Formål Gennem juletraditioner vil vi med oplevelser og erfaring arbejde med at lade dem opleve samværet som en erfaringslæring men også med refleksiv læring. Gennem danske og kristne traditioner at arbejde med julen. Mål At opleve glæden ved gøre sig umage samt værdsætning i forbindelse med julepynt, dekorationer mv. At aktivt deltage og opleve dansk kultur via eksempelvis gallafest, julelege, hygge, måltiderne. Gennem lancier og gallafesten vil vi gerne vise forskel på hverdag og fest. Vi vil arbejde med påklædning og adfærd for at kunne begå sig i forskellige kulturer. Gennem kirkegang, julesange og salmer at vise og opleve dansk kristen kultur. Vedligeholde, samarbejde, ansvar i forbindelse med oprydning og rengøring samt undervisning heri. At give gode vaner til et liv efter skolen. At have mulighed for sammen med forældre, lærere og elever at få uddybning af midtvejsevalueringen, hvor der ses tilbage på det første halve år samt fremad mod det sidste halve år både gennem fagene, socialt og personligt. 18

19 Udlandsekskursionen - Østrigsekskursion Formålet med skolens ekskursion til Østrig er, at eleverne får en fælles oplevelse på et skisportssted, hvor alle har mulighed for at udfordre sig på eget niveau. Samtidig med dette skal rammerne være til stede for et socialt fællesskab. Derudover vil eleverne kunne opleve brugen af tysk i en daglig sammenhæng. Eleverne skal opleve glæde ved fysisk aktivitet, samtidig med at de udvikler en bedre teknik uanset individuelle forudsætninger. Hvis det kan lade sig gøre, ønsker vi, at eleverne helst både skal stifte bekendtskab med langrend samt alpint skiløb. På langrend skal de opleve naturen og lære, hvordan det tekniske aspekt kan hjælpe det fysiske arbejde. På alpin ski ønskes det, at eleverne udvikler en bedre teknik. Vi vægter et mindre skisportssted, hvor både øvede og begyndere vil kunne mødes. Valget af hytter skal give mulighed for mindre sociale fællesskaber og et større fællesrum mulighed for det fællesskabende i holdet. Et udvalg af elever er med til at sammensætte hytterne. Ved hytte- eller værelsessammensætning vægtes det, at alle kommer til at bo med en god ven og nogle, man ellers ikke har været meget sammen med. Fordybelsesuge Musicaldelen Uge 50 er en emne/temauge, hvor eleverne har valget mellem at deltage i en musicalforestilling eller et bredt udbud af kreative fag afsluttende i en udstilling. Ugen giver eleverne mulighed for at fordybe sig i et område af faglig, praktisk-musisk karakter. Der arbejdes hen mod personlig dygtiggørelse/ mestring samt en fælles præsentation af det færdige produkt. Musicalen medvirker desuden til at skabe en positiv fællesskabsfølelse, samt at styrke ansvarsfølelsen både individuelt og kollektivt. Eleverne får mulighed for: At fordybe sig i et længerevarende projekt. At blive udfordret kreativt. At opleve sig selv og andre i nye rammer. At udfordre nye sider af sig selv. At løse praktiske og tekniske udfordringer. At arbejde med præsentationen af produktet. At arbejde målrettet hen mod et forudbestemt produkt. Sammen med lærerne at tage del i ansvaret for, at et projekt lykkes. Hovedområderne inden for projektet er: Skuespil Musik Dans IT/video Kostumer og sminke Lys Lyd Kulisser og sceneopbygning Nøgleord for projektet er: Samarbejde Succesoplevelser Fordybelse og indsigt Udfordringer for den enkelte elev Udfordringer for fællesskabet Nysgerrighed Fællesskab Teamwork 19

20 Oplægget for forestillingen bør tilrettelægges, så det spænder bredest muligt. Det vil sige, at så mange elever som muligt får en aktiv rolle i projektet. Eksempler på et sådant kunne være: Totalteater, musikforestilling, kabaret og deslige. Kreativt emne Formålet Formålet er at eleverne får en oplevelse af, hvad de formår inde for det kreative/håndværksmæssige område. Eleverne får en forståelse for, at processen fra ide til produkt, er noget man selv skaber, de valg man træffer er med til at gøre det færdige produkt til noget unikt og enestående. Dette kan udmønte sig i at få egen stil. Uge 50 er en uge med fordybelse og dygtiggørelse inden for kreative interesseområder. Eleverne vil kunne vælge et interesseområde, som de skal arbejde med mandag - torsdag. Stenhugning Maleri Glas Trædrejning Strikning Der er mulighed for at arbejde længerevarende og mere sammenhængende, således at man oplever et kontinuerligt forløb, hvor eleverne arbejder fra ide og videre frem til et produkt. Der vil blive undervist i forskellige teknikker, så eleverne får en forståelse for det håndværksmæssige i at skabe et produkt. Undervisningen baseres på en vekselvirkning mellem det håndværksmæssige og det æstetiske inden for det valgte kreative område. Projektopgaven I projektugen skal eleverne i 9. klasse arbejde under de af undervisningsministeriets fastsatte bestemmelser for den obligatoriske projektopgave i 9. klasse. Eleverne skal lære at arbejde selvstændigt under et givet emne og lære forskellen på emnearbejde og projektarbejde. Arbejdet indeholder bl.a. fokus på problemformulering, informationssøgning, refleksion over problemstilling, fremstilling af produkt, administration af arbejdstid, samarbejde med andre, klargøring og gennemførelse af fremlæggelse for elever og lærere. Stævnedage og efterskolebesøg Formålet med stævnedage, hvor eleverne både oplever rollen som værter og gæster, er at give eleverne et indblik i andre efterskolers hverdag og værdier. Dette vil give eleverne baggrund for at danne et grundlag for egne værdier og leveregler, samt skabe forståelse for skolens værdi- og normsæt. Desuden er det et mål, at eleverne reflekterer over skolens regler, værdier og normer. Mødet omkring idrætslig eller anden aktivitet med andre efterskoleelever er med til at give eleverne fællesskab især i egne rækker, men også på tværs af skoler. Stævnedagene giver eleverne indblik i hvordan efterskolelivet også kan formes, med alt hvad det indebærer af samvær, glæder, pligter, fag, osv. 20

Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014

Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Mål for undervisningen i 9.kl

Mål for undervisningen i 9.kl Mål for undervisningen i 9.kl Lovgivningen for en skole som Tommerup Efterskole siger, at ud over, at man skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, skal man også nærmere definere målene for undervisningen,

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLEs formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag:

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere.

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere. Vejstrup Efterskole Beskrivelse af fagene Fag: Alternativ bevægelse Formål: At eleven får en bedre kropsbevidsthed gennem en række øvelser, der træner og styrker krop og sjæl. Eleven skal opnå en større

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere