9?47; Vi har mange traditioner.! Til juleafslutning hvert år har vi pakkeleg.! Alle gør en god indsats.! Der er mange pakker - så der er noget" name="description"> 9?47; Vi har mange traditioner.! Til juleafslutning hvert år har vi pakkeleg.! Alle gør en god indsats.! Der er mange pakker - så der er noget"> 9?47; *+,-+.'/012'">

!"#$%"&'()$' '3' :;8;.'<'1'=+>9?47; *+,-+.'/012'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Transkript

1 !"#$%"&'()$' *+,-+.'/012' BUSTRUP.DK '3' :;8;.'<'1'=+>9?47; Vi har mange traditioner.! Til juleafslutning hvert år har vi pakkeleg.! Alle gør en god indsats.! Der er mange pakker - så der er noget at komme efter.!"#$%&'())*+(+,"&-"+."/0-)1&'+."2")033+.%&'(+*"&31,4.-"56)*,6$7"84"%0,"'4-+"9:+*"-&(1+.(*"+*" &$%&'())*+("3+,+;"#$%&'())*+(+*"<:)637"" %0,"30.-+"$C(0-&-+,"&-"'C,+,+"D'"A&,+)"-,6$$+"09"E?,."&-"6.-+B")&3"%0,")*&,*"E+%&A"9&,"&3)&,-"&-" )*?F+"D'"6((0..+')+"&-"$+,)&.'4-"6(A41'4.-7" =033+.%&'(+*"&31,4.-"56)*,6$"-4A+,"A&,+)"E?,."&-"6.-+"(+*"9C''+))10E"&-"(+",+'0D&.+,B"(+,"+," 9&,6()C*.4.-+."&-"-4A+.(+"9&,"(+."-&(+"6(A41'4.-"9&,"%A+,"09"(+37 [! 1]

2 !"#$"%& '()*+",#)-+"*./ JANUAR I TVIND 1. FEBRUAR I BORREBY TEATER begge steder fra med efterfølgende middag og bal 1. AFDELING: Venner, elever og lærere optræder Kor fra Szczecin Academy of Art, Polen og Vinterkoncertkoret, under ledelse af Barbara Halec. Nordsjællands Ungdomssymfoniorkester, fra Hellebæk, Skydebanegård, Boserup, Lindersvold og Magleby skolecentre, under ledelse af Jorge Blondel. Murat Coskun, Tyrkiet, spiller rammetromme og optræder med gruppe af elever og lærere. PAUSE: AFDELING: W. A. Mozart: Kroningsmesse Solister og kor fra Szczecin Academy of Art, Vinterkoncertkoret, Filharmonia Zielonogórska. Dir.: Czeslaw Grabowski 3. AFDELING: Århus Brass Band Emirald Heritage, Harry Potter, Jurassic Park, Pirates of the Caribbean, Det er hvidt herude, Superman, Rocky, 1812 Ouverture, Disco Tango, Saying Goodbye. Dir: Henrik Næser PAUSE: AFDELING: Grande Finale Max Bruch: Romance for bratsch og orkester, Carl Maria von Weber: Concertino for klarinet og orkester, Johannes Brahms: Ungarsk Dans og flere. Verdi: Triumfmarch fra operaen Aïda - Solister fra orkestret, Kor fra Szczecin Academy of Art, Vinterkoncertkoret, Århus Brass Band, Filharmonia Zielonogórska. Dir: Czeslaw Grabowski PAUSE: Borreby Teater, Borrebyvej 41, 4230 Skælskør Hotel Frederik d. II, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse MIDDAG: i Tvind / i Slagelse BAL efter middagen 84"%:E+,"3+("(+..+"4.A4*0D&."0*"16..+"EG(+"(4-"A+'1&33+."D'"+.")$C.(+.(+"1&.H+,*7" 84.*+,1&.H+,*+."+,"+*"09"A&,+)"%?I(+$6.1*+,"J"(+."9&,+-:,"$:"KA4.("&-"(+*"E'4A+,"+."D''?E))*G11+7 [! 2]

3 K,0(4D&.+."*,&",+I)+,"&$%&'())*+(+,.+"&-"/0-)1&'+."$:"+.")*&,")*6(4+,+I)+"4"9+E,60,7"! SPRQ"+,",+I)+3:'+*"Y.(4+.7"84"A0,"&-):"4"Y.(4+."9&,"*&":,")4(+.7"/+*"+,"+.")*6(4+,+I)+B"(+,"%0,"(+*" 90.*0)D)1+"4.(%&'(B"(+,"-4A+,"+'+A+,.+"(+"E+()*+"36'4-%+(+,"9&,"6((0..+')+"&-"6(A41'4.-7"! =*6(4+,+I)+."+,"&$'C--+*"D'"(+*")*&,+"$6)*"9,+30(7"Z4(*"4"9+E,60,)"3?,1+"3&,-+.+,B",+-.A:(+"(0-+"&-" E'C)+.(+"16'(+"*0-+,"A4"D'"Y.(4+.)"A0,3+"&-")*C,1+")&'7"Z?(+*"3+("4.(+,.+"A0,3+(+"&)"(GE*"J"A4"3?(*+" 4.(+,+"4")*&,"90[-(&3B")&3"E?("&)"4.(+.9&,"3+(")*&,"-C)\,4%+(7"84",+I)+,"D'"(+*".&,('4-+"Y.(4+.7">?,)*" E+)?-+,"A4"6'0.()$,&I+1*+,B"%A&,"A4"-4A+,"(+."0,3+."&-"A4)+,B"%A0("A4"10.7"84"*0-+,"&-):"$:",6.(,+I)+"4"(+*".&,('4-+"Y.(4+."&-"1&33+,"D'"0*"-:"$:"]A+,(+.)"*0-^B")&3"30."10'(+,"<430'0G0"EI+,-+.+"&-")'6F+,"3+(" +*"E+)?-"4")*&,EG+.B"/+'%47 Rejse programmet. Mandag : Vi kører til Roskilde, hvor vi overnatter på Boserup.! Tirsdag : En gruppe flyver kl den anden gruppe flyver kl ! Onsdag : Vi bliver hentet i lufthavnen kl om natten og kører til Behror. " Dagen bruger vi til afslapning og til at indrette os.! Torsdag mandag : Vi samarbejder med Humana People to People.! Vi skal arbejde i forskellige projekter. Projekterne er:! Farmers club - (landbrugs projekt). Community Development Project Alwar. (udviklingsprojekt for mennesker i området). Academy for Working Children (Skole for børn fra slumkvartererne). Micro Finance Project (Kvinder i fattigdom). Grøn aktion (Rengøringsaktioner i landsbyerne).! I disse projekter laver hver elev en reportage om projektet og en undersøgelse om det valgte emne og en undersøgelse om familielivet i Indien.! Tirsdag : Vi kører til Jaipur. Her ser vi paladset, vi er på kamelsafari, besøger tekstil industrien og er i elefant landsbyen. Vi bor uden for byen.! Tirsdag : Vi kører med vores bus til Shimla i Himalaya bjergene meter over havets overflade. Her laver vi undersøgelser om buddhister, laver yoga og er på vandretur i bjergene.! Fredag : Vi tager til New Delhi og er i New Delhi et par dage inden vi flyver hjem.! Søndag : Ankomst Kastrup, København i løbet af dagen.! [! 3]

4 _6$4*+,"+,"+*"09"(+"9:"&$%&'())*+(+,B"(+,"6(+'611+.(+"%0,"$4-+,")&3"3:'-,6$$+7"/+*"+,"A4'(+"$4-+,B"(G-D-+" $4-+,B")D''+"$4-+,7"/+*"+,"$4-+,"3+("+."&$AC1)*B")&3"%0,"AC,+*"-0.)1+"A0.)1+'4-7"<A+,"4)C,"%0,"(+"-+..+3" 0.E,4.-+')+."$:"_6$4*+,"E,6-"9&,"0*"E'4A+"6(9&,(,+*B"E,6-"9&,"0*"9:"+*")*?,,+")+'AAC,("&-"3+,+")+'AD''4(B"9&," 0*"9:"+."9&,)*:+')+"09B"%A0("(+"10."&-"411+"10.B",+()10E+,"D'"0*"%:.(*+,+"'4A+*)"6(9&,(,4.-+,"J"&-" (+, ")41,+B"0*"(+"10."E'4A+"1'0,"D'"A4(+,+"6((0..+')+"&-"0,E+I(+7""! 84"%0,"+."-&("1&.*01*"3+("30.-+"09"D('4-+,+"4.()1,+A.+"$4-+,B"(+,"+,"A4(+,+"4"(+,+)"'4AB"+.")*&,"$,&H+.*(+'" +,"6(+"09"(+*"&`+.*'4-+")G)*+3B"4"-0.-"3+("6((0..+')+"+''+,"0,E+I(+7"/aK"bcd"/aZ"dYbKYb"b#/K7"! [! 4]

5 56)*,6$")033+.%&'(+*"J"&$%&'())*+(+,.+"&-"/0-)1&'+."J"+,"1+.(*"9&,"0*"-?,+"3+-+*"9&,"+*"-&(*".0E&)030,E+I(+7"Y")*0,*+."09"I0.60,"%0A(+"A4"9+,.4)+,4.-"$:"A&,+)"A4.*+,6()D''4.-7"! /+*"+,"16.)*.+,$0,,+*"5C1-00,("&-"_0A4+,B")&3"6()D''+,7"_0A4+,"1+.(+,"A4B"9&,(4"%0."%0,"'0A+*"(+."9,4)+B"(+,".6"%C.-+,"&A+,"%&A+((?,+."D'"(+."-03'+"%&A+(EG-.4.-7">,4)+."&A+,"%&A+((?,+."+,")1C.1+*"09"=14A+" f&336.+b"(0"a4"4"spr!"e'+a":,+*)"a4,1)&3%+("4"=14a+"f&336.+7"/+*"a0,"+."(+i'4-"9+,.4)+,4.-b"%a&,"30.-+" 3+..+)1+,"%0A(+"*,&()+*")*&,3"&-",+-."&-"3?(*+"&$"D'"+."%G--+'4-")033+.1&3)*7"g()D''4.-+."+,":E+." 9+E,60,"&-"30,*)7" Galleri Bustrup GALLERI BUSTRUP JANUAR - MARTS 2015 Galleri Bustrup er en del af en dagskole, tre opholdssteder og en herregård og danner rammen om et skolecenter, der i disse år udvikler sig til et nyt kulturelt mødested for mennesker på Salling egnen. Bustrup er i dag meget mere end en skole - vi er et nyt aktivitetscenter, der også i de kommende år vil samle mennesker om flere herligheder. Vi ses på Bustrup, Sønder Lemvej 3, 7860 Spøttrup. Sig navnet Et anderledes galleri Lille galleri med stor betydning. Se salgs udstillingen med vildt flotte afrikanske skulpturer. Ansigter, dyr, mennesker, abstrakt, fantasifigurer, flere dyr. Nyd Bustrup. Snus til stemningen. Lyt til livet. Snak med os. Spørg os. Vi har åbent daglig klokken Gratis entré. Udstillingen har åbent januar til marts Fernisering lørdag 10 januar klokken med en lille forfriskning og højt humør. Bustrup Hovedgård,Sdr Lemvej 3, 7860 Spøttrup. eller tlf JAVIER OG BÆKGAARD BÆKGAARD OG JAVIER JAVIER OG BÆKGAARD Christel Bækgaard og Javier Panos bor i Skive. De udstiller også flere steder i Skive. " Javier kommer fra Spanien, mens Christel er skibonit. Malerierne passer rigtig godt på herregården - de er store og mægtige og pryder vores vægge. " Galleriet betyder, at vores elever har mulighed for at komme i kontakt med moderne kunst. Det ville ellers typisk være en kulturform, som de ikke ville stifte bekendtskab med - hvis de ikke boede ved siden af et galleri. " Vi har nu også investeret i en keramik ovn, da vi blandt vores pædagoger har dygtige kunstnere. Målet er, at eleverne i 2015 kommer til at arbejde med at lave sten- og lerting, som de kan brænde i ovnen. [! 5]

6 'I+7;,8;.'GJ.9:;'6+7KF.'/012 fc,+"+'+a+,b"9&,c'(,+"&-")0-)e+%0.('+,+7">?'-"3+("4"9&,:,+*)"10'+.(+,"j")+"%a&,.:,"(+,"+,"%i+3,+i)+,b"&-")+b" %A&,.:,"(+,"+,"%?I(+$6.1*+,"4"56)*,6$)"$,&-,037"56)*,6$"J"A4")$4'(+,"411+"D(+.7 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI Verden venter Studierejse 6 Vi laver produkter 10 Snart teater Eksamen Vi giver den armen 23 T 1 Nytårsdag S 1 Vinterkoncert S 1 O 1 F 1 St. Bededag M 1 F 2 M 2 M 2 T 2 Skærtorsdag L 2 T 2 L 3 T 3 T 3 F 3 Langfredag S 3 Hjemrejse O 3 2 S 4 O 4 O 4 L 4 M 4 T 4 M 5 Skolestart T 5 T 5 S 5 Påskedag Hjemrejse T 5 Skriftlig eksamen F 5 Sommerteater Grundlovsdag T 6 F 6 F 6 M 6 2. påskedag O 6 L 6 Sommerteater O 7 L 7 L 7 Hjemrejse T 7 T 7 S 7 Sommerteater T 8 S 8 Hjemrejse S 8 O 8 F 8 Diplomkursus M 8 F 9 M 9 M 9 T 9 L 9 T 9 L 10 T 10 Studierejse Indien T 10 F 10 Diplomkursus S 10 O S 11 Hjemrejse O 11 O 11 L 11 M 11 T M 12 T 12 T 12 S 12 T 12 F 12 Diplomkursus T 13 F 13 F 13 Diplomkursus M 13 O 13 L 13 O 14 L 14 L 14 T 14 T14 Kr. Himmelfart S 14 Hjemrejse T 15 S 15 S 15 O 15 F 15 M 15 F 16 VK kor M 16 M 16 T 16 L 16 T 16 L 17 T 17 T 17 F 17 S 17 Hjemrejse O 17 S 18 O 18 O 18 L 18 M 18 T 18 M 19 T 19 T 19 S 19 Hjemrejse T 19 F 19 T 20 F 20 F 20 M 20 O 20 L 20 O 21 L 21 L 21 T 21 T 21 Teaterstævne Jylland S 21 T 22 S 22 S 22 Hjemrejse O 22 F 22 M 22 F 23 M 23 M 23 T 23 L 23 T 23 L 24 T 24 T 24 F 24 Lederkursus S 24 Hjemrejse Pinsedag O 24 S 25 Hjemrejse O 25 O 25 L 25 Konference M pinsedag T 25 Skoleafslutning M 26 T 26 T 26 S 26 T 26 F 26 T 27 F 27 F 27 M 27 O 27 L 27 O 28 L 28 L 28 Forældredag T 28 T 28 S 28 T 29 S 29 Palmesøndag O 29 F 29 Lederkursus M 29 F 30 VK kor M 30 T 30 L 30 T 30 L 31 Vinterkoncert T 31 S [! 6]

7 <A&,9&,"A4,1+,"(+*h" 84"%0,"(G-D-+"3+(0,E+I(+,-,6$$+,B"1&3$+*+.*+"&-"A+'6((0..+(+"J"&-"3+-+*"+.-0-+,+(+7" 84"%0,"+*"$,&-,03B"(+,"+,"6(9&,(,+.(+"&-"-4A+,"0''+"36'4-%+(+,"9&,"6(A41'4.-7" Z+(0,E+I(+,.+"6((0..+,")4-"J"E'7"07"%0,"A4"$C(0-&-4)1+"(0-+"3+("1&.)6'+.\4,30+*"=igf7" 8&,+)")&H40',:(-4A+,"&-"$)G1&'&-"9?'-+,"+'+A+,.+)"6(A41'4.-"3+-+*"*C*7" 84"E+)*,CE+,"&)"0'D("$:"+*"9&,C'(,+)030,E+I(+B")&3"+,"-+.)4(4-*"'GF+.(+"&-"A+I'+(+.(+"! 84"%0,"-&(+"01DA4*+*+,"4"9,4D()'4A+*"&-"30.-+"+'+A+,")10E+,",+'0D&.+,"4"'&10'&3,:(+*7" 84"%0,"*,0(4D&."9&,"0*"&$.:"-&(+",+)6'*0*+,"$:"56)*,6$"/0-)1&'+"A+("(+"09)'6F+.(+"+1)03+.+,7" 84"0,E+I(+,"%+'+"D(+."$:"0*"1A0'4jH+,+"A&,+)"4.()0*)7" a *b")030,e+i(+b"1& d&.b"-&(+"$,&-,033+,"j"(+*"+,"1&(+&,("4"a&,+)"0,e+i(+7"" Der er dyb koncentration, når halv års diplomerne bliver studeret. I hverdagen kan det være svært for mange af vores elever at forstå, at det kræver en stor indsats at få gode resultater.! I hverdagen er det ofte lærerne, der står for skud - der skal meget til, før eleverne synes, vi er gode nok. Men resultaterne ved afsluttende prøver viser, at mange elever klarer sig godt. [! 7]

8 N,8;.9'#K;,994,'/O1P22Q/'R!-9:.-5S' I4,:+?:'E;8+.W;A8;.,;'5F'GJ7>;,8;',-E.;M' X :;8;:'!-9:.-5'/1VY20V2' Halv års diplomerne var en stor del af afslutningen i december. " Til traditionerne omkring skoleafslutningen inden jul hører: God mad. Halvårsdiplomer. En tale. Pakkeleg. Og på gensyn. [! 8]

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

NYHEDSBREV. Tlf.: 58 16 10 10 www.magleby.dk maglefri@pc.dk. Marts 2015. Vi er på internettet! Du finder os på: internetadresse

NYHEDSBREV. Tlf.: 58 16 10 10 www.magleby.dk maglefri@pc.dk. Marts 2015. Vi er på internettet! Du finder os på: internetadresse NYHEDSBREV Marts 2015 Vi er på internettet! Du finder os på: internetadresse Tlf.: 58 16 10 10 www.magleby.dk maglefri@pc.dk I OKTOBER OG NOVEMBER VAR DEN INTERNE SKOLE PÅ DEN INTERNE SKOLE NYHEDSBREV

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Introduktion. Set derudefra er du bare en lille dims...

Introduktion. Set derudefra er du bare en lille dims... Introduktion LIVETS SKOLE - SKOLEN FOR LIVET Hvorfor skal du gå i skole, og blive ved nu for ottende, niende eller tiende år, når nu du godt kan læse og kan den lille tabel eller måske har opgivet at lære

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

VI VIL GERNE MØDES MED DIG

VI VIL GERNE MØDES MED DIG VI VIL GERNE MØDES MED DIG Du skal vide, at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller hvis du har lyst til at se vores skole. Du skal være velkommen. 2013 Start på højskolen

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Odense Valgmenighed. Marts April Maj 2012. www.odensevalgmenighed.dk

Odense Valgmenighed. Marts April Maj 2012. www.odensevalgmenighed.dk Odense Valgmenighed Marts April Maj 2012 www.odensevalgmenighed.dk Som om det lige kunne være sket her Om en måned fejrer vi påske. Det er en velkommen ferieuge, mange har længtes efter. Og det er en uge

Læs mere

HAMPEN Hampelandvej 7B, 3650 Ølstykke Tlf. 7259 8550 Mail: hampen@egekom.dk web: www.fkhampen.dk FRITIDSKLUBBEN FORÅR 2015 AKTIVITETSKALENDER

HAMPEN Hampelandvej 7B, 3650 Ølstykke Tlf. 7259 8550 Mail: hampen@egekom.dk web: www.fkhampen.dk FRITIDSKLUBBEN FORÅR 2015 AKTIVITETSKALENDER AKTIVITETSKALENDER FEBRUAR AKTIVITET BEMÆRKNINGER Fredag d. 6. Casino-aften for 5. - 7. klasse Se tilmeldingsseddel Uge 7 mandag Hillerød svømmehal Se tilmeldingsseddel Uge 7 onsdag Legejunglen Se tilmeldingsseddel

Læs mere

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Sang: Våren er i luften. Det er blevet forår Det er forår i Danmark, og nyt spirer

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR 2 MARTS 2014 ÅRG. 46 Er det forår? Er det for tidligt at drømme om forår? I hvert fald er dagene tiltaget i synlig grad. Græsset er frit for sne, og erantis og vintergækker

Læs mere

Sikkerheden er i top i Juniorklubben IXTYS! - Fastelavn 2015. Dejlige oplevelser

Sikkerheden er i top i Juniorklubben IXTYS! - Fastelavn 2015. Dejlige oplevelser Sct. Johannes Kirke Herning Sikkerheden er i top i Juniorklubben IXTYS! - Fastelavn 2015 Døbte 1.1.2015-28.2.2015 Ask Michael Neigaard Selma Bunch Isager Alma Pape Brøgger Malte Jensen Se også... ACT HERNING

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013 Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 6: Kalenderen side 7: 2. klasse og dåserydderne side 8: Nyt fra Klubben og frugtordningen side 9: Danmarks Indsamlingen side 10: Juleklippedagen

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Velkommen til sæson 2014

Velkommen til sæson 2014 PROGRAM 2014 Velkommen til sæson 2014 Vores sommerfestival af god musik bliver også i år indledt af en kirkekoncert - denne gang i Helnæs Kirke. Det er lykkedes os at engagere to meget dygtige kunstnere,

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

gamer night...17 BABYSIT... 15 beauty og wellness...16 SCRAPBOOK... 11 SKITUR ØSTRIG...8 DANS - HIP HOP...5 eksamenscoaching...17 engelsk...

gamer night...17 BABYSIT... 15 beauty og wellness...16 SCRAPBOOK... 11 SKITUR ØSTRIG...8 DANS - HIP HOP...5 eksamenscoaching...17 engelsk... BABYSIT... 15 beauty og wellness...16 BERLIN...6 COLLAGE PÅ LÆRRED...10 DANS - HIP HOP...5 DEN SØDE TAND... 12 DESIGN MED GENBRUG... 11 DOODLING...10 DYKNING...5 eksamenscoaching...17 engelsk... 18 EVENT-MAKER...

Læs mere

Tak til Asterix & hans gæve gallere for en god, sjov, festlig og fornøjelig forestilling

Tak til Asterix & hans gæve gallere for en god, sjov, festlig og fornøjelig forestilling Nyhedsbrev No. 9 april 2015 34. Årg Tak til Asterix & hans gæve gallere for en god, sjov, festlig og fornøjelig forestilling TEATER-TUR TIL PRAG Fra søndag d. 26/4 til torsd ag d.30/5 - alle S KAL husk

Læs mere

VENDSYSSEL KUNSTMUSEUM

VENDSYSSEL KUNSTMUSEUM VENDSYSSEL KUNSTMUSEUM UDSTILLINGSKALENDER 2015 VELKOMMEN Med en stor tak til alle, der på forskellig vis har støttet Vendsyssel Kunstmuseum i 2014, glæder jeg mig til at byde velkommen til 2015 og løfte

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere