DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7"

Transkript

1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen Princip: Danske Fysioterapeuter ser nødvendigheden af, at samarbejdet med ledende fysioterapeuter udvikles, så alle er og forbliver aktive medlemmer, ligesom rekruttering af nye ledere prioriteres. Dette i såvel den primære som i den sekundære sundhedssektor. Den gensidige dialog er nøgleordet med henblik på at styrke professionen på alle niveauer i det samlede sundhedsvæsen. Dette under iagttagelse af den betydelige rolle og indflydelse, som ledende fysioterapeuter har på fordeling af ressourcer og prioritering af opgaver. Ledende fysioterapeuter spiller også en stor rolle i forhold til øvrige fysioterapeuters arbejdsvilkår i kraft af den daglige personaleledelse, herunder udvikling af fysioterapeuternes personlige og faglige kompetencer. Danske Fysioterapeuter vil til enhver tid arbejde for, at ledernes løn- og ansættelsesvilkår - som minimum - svarer til vilkår for øvrige faggrupper på samme stillingsniveau. Danske Fysioterapeuter mener: At lederne er vigtige strategiske samarbejdspartnere i bestræbelserne på at styrke professionen på alle niveauer i det samlede sundhedsvæsen, herunder at kunne præge og kvalificere den sundhedspolitiske debat. At lederne er centralt placeret i forhold til: At lede omstillings- og forandringsprocesser At sikre kompetenceudvikling, således at personalet kan leve op til omverdenens krav og forventninger At sikre attraktive arbejdspladser gennem gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø At formidle mål, prioriteringer og serviceniveau over for personale og borgere At optimere anvendelsen af ressourcer At sikre udviklingen af professionen At lede flere faggrupper i sundhedsvæsenet Derfor arbejder Danske Fysioterapeuter for: At lederne opfatter Danske Fysioterapeuter som en vedkommende organisation, der varetager deres behov på en kompetent, saglig og uvildig måde At der på lederområdet aftales de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår samt opnås et godt arbejdsmiljø At lederne kan løfte kompleksiteten i lederrollen, og at de har mulighed for at kvalificere sig ledelsesmæssigt At lederne har lyst, mod og kompetence til at påtage sig lederopgaverne At motivere flere fysioterapeuter til at søge lederstillinger At lederne kender Danske Fysioterapeuters politiske målsætninger og holdning til aktuelle spørgsmål indenfor bl.a. sundhedspolitik, uddannelsespolitik og arbejdsmarkedspolitik At lederne får optimal information.

2 Økonomi: Der er i budgettet for 2005 og 2006 afsat økonomi til fortsættelse af lederstrategien / gennemførelse af lederpolitikken. Begrundelse: Den nuværende lederstrategi (se side 22) blev vedtaget på repræsentantskabet 2002 og indeholder et afsnit om, at hovedbestyrelsen vurderer behovet for en revision af handlingsplanerne, herunder om det optages som et repræsentantskabsanliggende De overordnede mål om øget indsats/folkusering på information, vejledning og rådgivning samt uddannelse har været forfulgt af sekretariatets afdelinger og flere konkrete indsatser v/projekter(6) til opfyldelse af disse mål er under afvikling. Da Danske Fysioterapeuters fremtidige visioner og værdier netop forventes vedtaget på repræsentantskabet 2004, og den fremtidige indsats naturligt bør afspegle foreningens visioner og værdier, gennemføres der ikke en egentlig evaluering af lederstrategiens handlingsplaner. Projekterne under afvikling har følgende titler: Intropakke, Lederkursus for nye ledere, Personalelederen bliv klædt på, Kompetenceudvikling egen karriere, Lederterminal og Ledernetværk : Alle projekter er levende og dermed undervejs med et konkret og synligt resultat. Projekt 1 Intropakken vil indeholde en guide til nye ledere, herunder særligt en guidning i det elektroniske opslagsværk. Nye ledere oplever som ofte en start i kaos, hvor spørgsmålene er mange og ens. Det ved de bare ikke. Derfor vil pakken indeholde svar på de forventede spørgsmål. I den forbindelse har arbejdsgruppen henvendt sig til de senest tiltrådte ledere klinikejere og ledere i det offentlige regi om deres oplevelse af problemstillinger. Tilbagemeldingerne vil danne grundlag for den endelige guidning. Projekt 2 Lederkursus for nye leder handler mest om en revision af det benyttede årlige koncept og som løbende er justeret til det sete behov for nye ledere. Projekt 3 Personalelederen bliv klædt på retter sig imod tilbud om temadage/korte kurser om særlige efterspurgte emner, der blev tydeliggjort i de gennemførte lederpejlinger. Flere efterspurgte tilbud fra Danske Fysioterapeuter. Da det jo som udgangspunkt er en arbejdsgiveopgave at klæde lederne på, ja så er vi på en grænsedragning eller rettere undervejs med et supplement til de forventede aktiviteter fra arbejdspladserne. Da det imidlertid har vist sig, at alt for mange ledere ikke tilbydes relevant lederuddannelse, er der en åbenlys opgave for Danske Fysioterapeuter. Uden fundamental baggrund for at agere i en lederrolle vil indflydelsen på fagets og personalets udvikling blive begrænset. Projektet færdiggøres inden årets udgang. Projekt 4 Kompetenceudvikling egen karriere er et større projekt, forstået på den måde, at det vil dreje sig om et længerevarende kursusforløb og i større grad være i stedet for arbejdspladsens forpligtigelse. Desværre svigter mange arbejdsgivere deres nye ledere uden en egentlig lederuddannelse. Grundlaget for denne aktivitet forventes færdig ved årets udgang. Indholdet vil så bero på den kommende regionsopdeling og særligt tilpasset den fysioterapeutiske leder. Projekt 5 Lederterminal handler om at skabe én indgang for alle ledere til alle nyttige oplysninger. I den forbindelse er det vigtigt at sikre, at flest mulige tilmelder sig den automatiske nyhedsformidling. Projekt 6 Ledernetværk er et projekt, som afventer resultatet af projekt Lederterminal, idet det vil skulle bygge på en rummelig ledelsesmæssig perron. Projektet handler om at skabe en elektronisk vejledning i at danne et relevant ledelsesmæssigt netværk. 20

3 Sammenfaldende har Danske Fysioterapeuter deltaget i to FTF-undersøgelser, hvor det overordnede mål har været at pejle sig ind på, hvad medlemmerne mener, og hvad de har brug for. Derfor var det naturligt at kalde det for LederPejling. Resultaterne fra hver undersøgelse blev afgivet i en fælles FTF-rapport, ligesom hver enkelt organisation kunne rekvirere særanalyse for besvarelserne fra egne medlemmer. Det benyttede Danske Fysioterapeuter sig af med henblik på at opfange konkrete behov for en særlig indsats og sikre det omsat i de enkelte projekter. LederPejling1 gennemførtes januar Emnet var Ledernes holdninger til job uddannelse og udvikling. Undersøgelsen viste, at vore ledere mangler lederuddannelse. 80 % vurderer, at de har brug for mere uddannelse. Den viste samtidig, at de fleste ledere starter på bar bund, forstået på den måde, at de ikke har ledelseserfaring eller uddannelse. LederPejling2 gennemførtes august Her var emnet Forandringsledelse. Undersøgelsen gav det billede, at lederne generelt var positivt indstillet over for forandringer. Begrundelsen ligger i, at det gør jobbet mere spændende og det faktum, at de i stort omfang selv er med til at tage initiativ til forandring. Der var delte meninger om Danske Fysioterapeuters rolle i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Godt halvdelen mener, at foreningen kunne gøre mere for at inspirere eller bistå ved forandringer. Med henblik på videreudvikling af og samarbejde om den fremtidige lederindsats nedsattes en lille arbejdsgruppe med deltagelse fra sekretariatet og Lederfraktionen. Det er således denne arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslaget til en egentlig lederpolitik og, som i fællesskab vil udvikle og sikre implementering af en klar og tidsvarende lederpolitik. Dette vil således ske i fuld overensstemmelse med foreningens fremtidige vision og værdier for ledende fysioterapeuter og blive omsat i klare handlingsplaner. 21

4 Danske Fysioterapeuters nuværende lederstrategi. Politik Hver enkelt leder spiller i dag en stor rolle i arbejdet med at sikre den fysioterapi-faglige udvikling og profilere faget både på arbejdspladsen og i sundhedsvæsenet som helhed. Lederen har også stor betydning for at fastholde og udvikle gode arbejdspladser og et godt og udviklende arbejdsmiljø, der kan tiltrække og fastholde den kompetente arbejdskraft. Lederen har desuden indflydelse på udviklingen af nye stillinger. Danske Fysioterapeuter mener således, at lederen er centralt placeret i forhold til: at motivere og inspirere medarbejderne at sætte arbejdspladsens visioner i spil i praksis at arbejdspladsens ressourcer udnyttes optimalt at udvikle faget at arbejde for nye arbejdsområder at indføre målemetoder og gennemføre den nødvendige dokumentation af de fysioterapeutiske ydelser. Dette med henblik på, at patienter, klienter og borgere tilbydes den bedst mulige behandling, og at anerkendelsen af faget styrkes at udvikle arbejdspladsen og dermed skabe attraktive arbejdspladser. Desuden er lederen med til at: Udvikle og præge det tværfaglige samarbejde Præge den sundhedspolitiske debat Synliggøre faget og skabe gennemslagskraft og indflydelse i det tværfaglige miljø. Danske Fysioterapeuter har brug for lederne som faglige og organisatoriske medspillere i gennemførelsen af mange af foreningens mål, ikke mindst i forhold til at sikre udviklingen af fagets prestige i forhold til det øvrige sundhedsvæsen. Danske Fysioterapeuter har brug for lederne som medspillere i forhold til at sikre fysioterapeuterne gode løn- og arbejdsvilkår, et godt arbejdsmiljø og gode fag-lige udviklings- og karrieremuligheder. Lederens rolle og ansvar Lederen har i sidste ende beslutningskompetencen, men vil typisk udføre sine ledelsesopgaver i tæt samarbejde med medarbejderne og tillidsrepræsentanten. Ansvaret og kompetencen i lederstillingerne er meget forskellige og lederne har dermed også meget forskellige behov for udvikling af kompetencer og bistand i øvrigt. I forhold til beskrivelsen af Danske Fysioterapeuters indsats på lederområdet, er det derfor nødvendigt at beskrive området lidt nærmere. Ledere i den offentlige sektor (amt/kommune/stat) Er typisk karakteriseret ved at være ansat i et politisk system. Offentlige ledere skal efterleve politiske målsætninger og krav/rammer fra en mere overordnet administrativ og politisk ledelse. Lederstillinger i den offentlige sektor er i overenskomsten delt op i tre overordnede niveauer: Følgende kriterier vil typisk kendetegne det øvre niveau: Ansvar for formulering af strategier og politikker Overordnet økonomisk ansvar, herunder udmelding af økonomiske rammer Overordnet ansvar for organisationsstruktur, patient-/brugerforløb og kvalitet. Følgende kriterier vil typisk kendetegne det mellemste niveau: Stillinger med ansvar for at omsætte strategier og politikker i handlingsanvis-ninger Ansvar for overholdelse og udfyldelse af økonomiske rammer Ansvar for mindre strukturtilpasninger i forhold til f.eks. patient-/brugerforløb og kvalitet. Følgende kriterier vil typisk kendetegne det nedre niveau: Ansvar for den daglige ledelse af en enhed, herunder implementering af handlingsanvisningerne Ansvar for den kliniske uddannelse i enheden

5 Ansvar for at tilrettelægge arbejdet og sikre et godt arbejdsmiljø Ansvar for kompetenceudvikling af underordnet personale. 23 Ledere i praksissektoren Følgende kriterier vil typisk kendetegne ledere i praksissektoren: Ansvar for formulering af strategier og politikker Overordnet økonomisk ansvar Ansvarlig i forhold til anvendelse af ressourcer, indkøb, profilering af fag og klinik, kvaliteten i behandlingen, arbejdstilrettelæggelse m.m. Overordnet ansvar for organisationsstruktur, patient-/brugerforløb og kvalitet Ansvar for den daglige ledelse herunder personaleledelse Ansvar for kompetenceudvikling af andet personale Ansvar for overholdelse af sygesikringsoverenskomsten og lovgivningen ( f.eks. skatteregler, virksomhedslove m.m.) Hovedparten af klinikkerne er karakteriseret ved, at der er ansat sekretær og andet hjælpepersonale. Der er typisk 1-2 ejere, som udlejer praksisret og faciliteter dvs. lokaler og behandlingsudstyr. Der kan således være 1 eller flere ejere til at dække ledelsesopgaverne. Klinikejerens ledelsesfunktion er domineret af det forhold, at klinikken skal have et godt omdømme, idet ydelserne er delvist kundefinansierede. Lederuddannelse Det er overordnet arbejdsgivernes ansvar at sikre den enkelte leders kompetence indenfor personaleledelse. Da lederen har en så central placering i forhold til at udvikle faget, udvikle de fysioterapeutiske arbejdspladser og synliggøre de fysioterapeutiske ydelser, er det dog også relevant og vigtigt at Danske Fysioterapeuter i begrænset omfang også bidrager med tilbud om uddannelse indenfor personaleledelsesmæssige emner. Danske Fysioterapeuter har desuden en opgave i at sikre alle ledere de bedste muligheder for finansiering af uddannelse. Strategi Målene skal opfyldes gennem konstruktiv dialog, relevant information, kvalificeret rådgivning og vejledning samt uddannelse. Eksisterende og nye netværk blandt lederne er det grundlæggende fundament, som strategien skal bygge på. Det er en del af strategien at differentiere tilbudene i forhold til de mangeartede opgaver og ansvar lederne har, og med en skelen til ledernes vidt forskellige individuelle behov. Nedenstående ramme skal udfyldes af de enkelte aktører og kan bl.a. inddrage alle afdelinger i sekretariatet. Dette skal ske i tæt samarbejde med relevante fraktioner og andre organisationer bl.a. i Sundhedskartellet og i FTF. Den beskrevne indsats i lederstrategien skal ses som supplement til den information, vejledning, rådgivning og uddannelse, der tilbydes generelt til alle medlemmer. Mål og handling Danske Fysioterapeuter skal bl.a. være med til at sikre at: Lederne opfatter Danske Fysioterapeuter som en vedkommende organisation, der varetager deres behov på en kompetent, saglig og uvildig måde Der på lederområdet aftales de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår samt opnås et godt arbejdsmiljø Lederne kan løfte kompleksiteten i lederrollen, og at de har mulighed for at kvalificere sig ledelsesmæssigt Lederne har lyst, mod og kompetence til at påtage sig lederopgaverne Lederne kender Danske Fysioterapeuters politiske målsætninger og holdning til aktuelle spørgsmål indenfor bl.a. sundhedspolitik, uddannelsespolitik og arbejdsmarkedspolitik. Danske Fysioterapeuter skal arbejde hen i mod disse overordnede mål med udgangspunkt i den beskrevne politik og den beskrevne strategi. I det følgende beskrives nærmere hvordan.

6 A. Information På længere sigt: Skabe overblik over lederrelevant information i andre organisationer og i arbejdergiverregi. Dette med henblik på at kunne vurdere, henvise til og evt. anbefale disse tilbud. På kortere sigt (indenfor en 2 års periode) vil vi udvikle/forbedre: Den eksisterende Lederinformation Et lederforum på hjemmesiden (debat, uddannelsesvejledning, vidensdatabaser om lederrelevante emner, m.m.) Temadage om relevante emner Mere målrettet og relevant information om faglige emner, organisering, arbejdsmiljø, tværfaglige uddannelsestilbud, Danske Fysioterapeuters politiske drøftelser m.m. Mulighederne for debat og udarbejdelse af perspektiverende artikler via fagbladet og hjemmesiden Informationen om lederens forpligtende rolle i forhold til arbejdsmiljø/sikkerhed En introduktionspakke til nye ledere bl.a. med henvisning til fraktionerne, Danske Fysioterapeuters politiske målsætninger, uddannelsesvejledning, seneste nummer af Lederinformation og andre organisationer f.eks. FTF. Der udarbejdes konkrete tids- og handleplaner for samtlige mål herunder angivelse af ressourceanvendelse, succeskriterier og forudsætninger for opfyldelsen af målene. Herunder skal mulighederne for tværfagligt samarbejde om lederinformation undersøges f.eks. i sundhedskartellets regi. B. Rådgivning og vejledning På længere sigt: Lederne skal have gode løn- og arbejdsvilkår herunder forbedrede uddannelses- og karrieremuligheder Lederne skal have mulighed for at forhandle egne løn- og arbejdsvilkår. På kortere sigt (indenfor en 2 års periode) vil vi udvikle/forbedre: Koordinationen af lederindsatsen indenfor lederrelevante områder En målrettet information og relevant netværksarbejde og erfaringsudveksling Rådgivningen vedr. løn og arbejdsvilkår/arbejdsmiljø Lederens mulighed for at påvirke egne løn- og arbejdsvilkår Fokus på lederens eget arbejdsmiljø bl.a. i samarbejde med andre organisationer Rådgivningen vedr. kompetenceudvikling, dokumentation, faglig udvikling og lederens egne karrieremuligheder Rådgivningen og bistanden vedr. ansættelse af personale Samarbejdet mellem sekretariatet, kredse, fraktioner og faggrupper om indsatsen overfor lederne Der udarbejdes konkrete tids- og handleplaner for samtlige mål herunder angivelse af ressourceanvendelse, succeskriterier og forudsætninger for opfyldelsen af målene. Herunder skal mulighederne for tværfagligt samarbejde om lederrådgivning undersøges f.eks. i Sundhedskartellets regi. C. Uddannelse På længere sigt: Arbejde for at fastholde at lederuddannelse er en arbejdsgiverforpligtelse Arbejde for, at der kommer et ledermodul ind i grunduddannelsen for fysioterapeuter Udvikle en egentlig før-leder-uddannelse evt. i samarbejde med andre faggrupper Undersøge behovet for og mulighederne for at etablere et mere struktureret uddannelsesforløb (grundniveau) for ledere internt i Danske Fysioterapeuter. Enten monofagligt eller tværfagligt med andre faggrupper f.eks. i Sundhedskartellet. På kort sigt (indenfor en 2 års periode) vil vi udvikle/forbedre: En vejledning, der sætter fokus på uddannelse/kompetenceudvikling indenfor ledelse Ledernes muligheder for at deltage på kurser og temadage betalt af arbejdsgiverne 24

7 25 Undersøge mulighederne for finansiering af uddannelse af de praktiserende fysioterapeuter Netværksdannelse blandt lederne bl.a. i samarbejde med fraktionerne Den tværfaglige erfaringsudveksling med andre faggrupper Indholdet i Danske Fysioterapeuters grundkursus for nye ledere Relevante organisatoriske temadage for alle ledere. Der udarbejdes konkrete tids- og handleplaner for samtlige mål herunder angivelse af ressourceanvendelse, succeskriterier og forudsætninger for opfyldelsen af målene. Evaluering Sekretariatet vil i foråret 2004 udarbejde et statusnotat på den konkrete udmøntning af strategien med henblik på en drøftelse/evaluering i HB. Træffer HB da beslutning om en ønsket revision af handlingsplanerne, både de overordnede og de mere konkrete, bliver emnet taget op på førstkommende repræsentantskabsmøde alt efter revisionens omfang.

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Klinikchef. Klinikchefen er garant for:

Klinikchef. Klinikchefen er garant for: Funktionsbeskrivelse Klinikchef Stillingsbetegnelse: Klinikchef Målsætning: Klinikchefen er øverste ansvarlig for klinikken, og er dermed ansvarlig for den samlede kvalitet og drift i klinikken. Klinikchefen

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2018 Formål Strategiplan 2018 skal sætte retning for det politiske og administrative arbejde i alle dele af Danske Fysioterapeuter og sikre

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 00 BILAG 1 AD DAGSORDENENS PUNKT b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1 Danske Fysioterapeuter værdier, mission og vision Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 9 10

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder etf.dk Forord Formålet med Etf s indsats på lederområdet har gennem et Ergoterapeuter med ledelsesansvar udgør Derfor arbejder Etf på: par år formaliseret

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Job- og kompetenceprofil Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Hovedopgave : overordnet ansvarlig for at Center Nord-Vest s og SOF`s strategier og politikker udvikles og

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012.

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionen tæller nu omkring 950 medlemmer Bestyrelsen består af 6 medlemmer. 4 fra Region Øst, 1 fra

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Personalechefkonferencen

Personalechefkonferencen INVITATION TIL Personalechefkonferencen 2007 Kvalitetsreform i rygsækken og frem mod OK08 7. 8. november 2007 Hilton Copenhagen Airport Program Onsdag den 7. november 2007 Med Kvalitetsreformen i rygsækken

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Fokus er Værdighed og sammenhængende indsatser,

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version ARBEJDSMILJØ FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020 Den korte version n Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen Frem mod en strategi om arbejdsmiljøarbejdet Formålet med strategien er:

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere