DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010"

Transkript

1 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1

2 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling, innovation, de rigtige investeringer og risikovillig kapital samt adgang til kvalificeret arbejdskraft. Der er mange veje til vækst, men det er også afgørende, hvad vi kan som samfund og som enkeltpersoner og hvordan vi får bragt forskelligheden i kompetencer i spil på en værdiskabende måde. Mangfoldighed i kompetencer bliver et afgørende konkurrenceparameter i udfordringen med at skabe vækst. Mangfoldigheden starter i markedet blandt kunderne, leverandørerne og i befolkningen som sådan. Og det er denne forskellighed, som må afspejle sig i virksomhedernes sammensætning af lederog medarbejdergrupper, fordi forskellighed og komplementaritet i kompetencer skaber grobund for at opnå ny viden og udvikle nye ideer, og fordi forskellige medarbejdere giver virksomheden adgang til nye og forskellige markeder, kundegrupper og netværk, som åbner op for ny og mere viden. Men der er også udfordringer. En af udfordringerne er globaliseringen, som betyder en øget konkurrence om at være på markederne. De seneste årtier er markedet blevet betydelig mere mangfoldigt i takt med bl.a. mere individualiserede kundebehov og i takt med, at adgangen til mange forskellige markeder over hele verden er blevet udvidet. Vi skal derfor både kunne effektivt agere på de globale markeder og have den nødvendige faglige og kulturelle viden om disse markeder, og vi skal kunne udvikle nye innovative løsninger, som matcher fremtidens mangfoldige kundebehov. Kampen om at vinde markederne og kunderne på de globaliserede markeder er derfor afgørende og allerede godt i gang. En anden udfordring er den demografiske udvikling, der frem mod peger i retning mod at flere ældre går på pension, og færre unge kommer ind på arbejdsmarked. Der bliver mangel på arbejdskraft, og det bliver derfor afgørende at få fat på de dygtigste medarbejdere, ligesom det bliver afgørende at bringe virksomhedens eksisterende kompetencer i spil på nye måder, der kan skabe innovative synergier. Kampen om kompetencerne er i gang, og vi vil ikke nu og i fremtiden have råd til at spilde kompetencer og tabe talenterne. Mangfoldighed som konkurrenceparameter og en potentiel vækstdriver for danske virksomheder og Danmark er baggrunden for, at DI har gennemført en undersøgelse af, hvordan det står til med mangfoldighedsindsatsen blandt et udsnit af DI s medlemsvirksomheder. Vores håb er, at vi med denne første undersøgelse kan undersøge mangfoldighedsområdet én gang om året og dermed inspirere og motivere virksomheder til at sætte fokus på mangfoldighed som én af flere platforme for vækst. God læselyst! Bolette Christensen Direktør, DI 2

3 1. Baggrund og formål Mangfoldighed som konkurrenceparameter i de kommende år er baggrunden for, at DI har gennemført en undersøgelse af, hvordan det står til med mangfoldighedsindsatsen blandt et udsnit af DI s medlemsvirksomheder. Den globale konkurrence og den demografiske udvikling betyder, at både offentlige institutioner og private virksomheder i højere grad må have blik for mangfoldigheden i markedet og for mangfoldigheden, når det gælder om at rekruttere og lede medarbejdere med forskellige ressourcer, kompetencer og baggrunde. Formålet med DI s Mangfoldighedsundersøgelse har til en start været at få viden om, hvordan det står til med mangfoldighedsindsatsen på danske virksomheder for herved at få viden om, hvor langt danske virksomheder er, når det gælder et strategisk og forretningsmæssigt fokus på mangfoldighed. Mangfoldighed forstås i undersøgelsen bredt som forskelle i ressourcer, kompetencer og baggrunde, som f.eks. forskelle i fagligheder, erfaringer og personligheder, og som forskelle i etnisk og kulturel baggrund, spredning i alder, køn, seksuel orientering, m.m. Og mangfoldighedsledelse defineres som det at lede, inkludere og anvende den forskellighed i ressourcer og kompetencer, som er knyttet til forskelle i baggrunde og gruppetilhørsforhold. Mangfoldigheden kan således have mange udseender. Kulturel mangfoldighed, faglig mangfoldighed, etnisk mangfoldighed, aldersmangfoldighed, kønsmæssig mangfoldighed, seksuel mangfoldighed, m.m. for at nævne nogle. Den enkelte virksomhed kan have flere og mange bevæggrunde for at satse på og arbejde med mangfoldighed. Set fra et forretningsmæssigt perspektiv er det forskelligheden i kompetencer, dvs. hvad vi kan, og ikke hvem vi er, der er mest afgørende for at opnå konkurrencemæssige fordele og forretningsmæssige gevinster. DI ser den enkelte virksomheds mangfoldighedsarbejde som en helhedsorienteret indsats, hvor flere perspektiver og niveauer i virksomheden sammentænkes for at skabe forretningsmæssig effekt. Figur 1: DI s perspektiver på mangfoldighedsarbejdet 3

4 Det forretningsstrategiske perspektiv. Det betyder at forstå markedet på makro og mikroniveau og dets mangfoldige kundebehov samt at geare virksomhedens organisation til at anvende mangfoldighed som forretningspotentiale med effekt på bundlinjen. Det ledelsesmæssige perspektiv. Det betyder at sammensætte arbejdsteam ud fra forskelli g hed i ressourcer, kompetencer og baggrunde, f.eks. forskelle i faglighed, erfaringer, nationalitet, køn, seksuel orientering, alder m.m. og at kunne anvende, udvikle og bringe forskellene i kompetencer i spil med henblik på at skabe værdi og innovative synergier. Til det ledelsesmæssig arbejde hører således også at kunne skabe en innovativ og inkluderende kultur. Det HR fokuserede perspektiv. Det betyder at tiltrække og fastholde forskellige kompetencer via øget opmærksomhed på bl.a. rekruttering af mennesker med forskellige ressourcer, kompetencer, baggrunde m.m. Men hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen i danske virksomheder? For at undersøge dette spørgsmål har vi med baggrund i en spørgeskemaundersøgelse undersøgt følgende: Hvor vigtig er mangfoldighed for DI s medlemsvirksomheder? Hvorfor arbejder virksomhederne med mangfoldighed? Hvilke fordele er der ved mangfoldighed for virksomhederne? Hvilke udfordringer ser virksomhederne? Hvilke områder og tiltag arbejder virksomhederne med i dag? Hvilke mangfoldighedstiltag vægter virksomhederne i fremtiden? Hvem er primus motor i virksomheden for mangfoldigheden? Denne undersøgelsesrapport omfatter en opgørelse over resultater på disse spørgsmål. Viden fra undersøgelsen vil blive brugt som afsæt for de kommende år at følge, hvordan danske virksomheder udvikler og arbejder med mangfoldighed. 2. Kort om undersøgelsen DI s Mangfoldighedsundersøgelse er den første i rækken af kommende DI Mangfoldighedsundersøgelser af, hvordan det står til med mangfoldighedsindsatsen i danske virksomheder. Undersøgelsen er gennemført elektronisk, og undersøgelsens dataindsamling har fundet sted i maj. Mangfoldighedsundersøgelsens resultater er baseret på 9 besvarelser blandt DI medlemsvirksomheder på tværs af regioner, brancher og størrelser. 140 virksomheder, dvs. 67 % har svaret, at de arbejder aktivt med mangfoldighed, mens 33 % angiver, at de ikke arbejder med mangfoldighed. 3. Hvem har svaret og hvem arbejder med mangfoldighed? Region Der er i undersøgelsen en overvægt af hovedstadsvirksomheder, der har svaret på undersøgelsen. Over 0 % af de virksomheder, der har svaret, er hovedstadsvirksomheder, mens under % af virksomheder fra hhv. Nordjylland og på Sjælland har svaret. Virksomheder fra Syddanmark og Midtjylland har udgjort hhv. 19 % og 16 % af de 9 virksomheder. Tilsvarende er der en overvægt af virksomheder i hovedstadsregionen, der arbejder med mangfoldighed. 4

5 Figur 2: Fordeling af virksomheder på region (angivet i %) Arbejder med mangfoldighed (140) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Branche I undersøgelsen er der besvarelser fra alle adspurgte brancher, men det er især virksomheder inden for Jern og metal og IT/kommunikationsbranchen, hhv. 11 % og 16 % ud af 9 virksomheder, der har besvaret undersøgelsen. Virksomheder inden for hhv. fødevare, transport, energi, miljø, samt vidensrådgiverbranchen er repræsenteret med 79 % af besvarelserne. Det er især IT/kommunikationsbranchen, fødevarebranchen, rådgivningsbranchen og servicebranchen, der arbejder med mangfoldighedsindsatser af de som arbejder med mangfoldighed. Figur 3: Fordeling af virksomheder på branche (angivet i %) Arbejder med mangfoldighed (140)

6 Virksomhedens størrelse Undersøgelsen viser, at det især er de store virksomheder, som har besvaret undersøgelsen. Ud af 9 virksomheder, der har svaret, er 70 % på 0 medarbejdere eller der over. Og det er også de store virksomheder med over 0 ansatte der arbejder med mangfoldighedsindsatser ud af den gruppe der arbejder med mangfoldighed. Figur 4: Fordeling af virksomheder på størelse (angivet i %) Arbejder med mangfoldighed (140) Over 00 Respondentgruppen Undersøgelsen viser, at det især er HRdirektører og HRmanagers, som har besvaret undersøgelsen. Dvs. at næsten 70 % af besvarelserne er givet af ledere, der sidder i en HRfunktion. Øvrige ledere er ledere i en specialistfunktion, f.eks. CSRchefer, økonomichefer, salgschefer, m.fl. Kategorien Andre omfatter medarbejdere; så som bogholdere, løn og økonomimedarbejdere og specialistkonsulenter. 6

7 Figur : Fordeling af virksomheder på jobkategori/jobniveau (angivet i %) Arbejder med mangfoldighed (140) Topledelse HR Direktør/ managers Linjeledelse Øvrig ledelse Andre 4. Hovedresultater 1. Mangfoldighed i medarbejder og ledersammensætningen er på dagsorden i flertallet af de adspurgte virksomheder. Ud af 9 virksomheder er der 140 virksomheder, der arbejder aktivt med mangfoldighed. 2. Virksomhederne vægter udvidelse af rekrutteringsgrundlaget, rummelighed, social ansvarlighed og branding som grunde til at arbejde med mangfoldighed. De fleste virksomheder mener mangfoldighed gør virksomheden mere attraktiv for nye medarbejdere. 3. Mangfoldighedsarbejdet er for ca. halvdelen af virksomheder begrundet i muligheden for innovationsgevinster. Forretningsstrategiske hensyn, som f.eks. adgang til nye markeder og nye kundegrupper og adgang til f.eks. nye leverandørnetværk og kundenetværk angives i mindre grad som begrundelse. 0 % af virksomhederne oplever, at mangfoldighed kan skabe innovative løsninger. Kun lidt over 1/3 af virksomhederne mener, at mangfoldighed er en ressource i forhold til at nå nye kundegrupper og nye markeder. 4. Ledelse af mangfoldighed, udvikling af et mangfoldigt mindset og skabelse af en inkluderende og rummelig kultur er de største udfordringer. Ca. 1/3 af virksomhederne angiver hhv. det at lede medarbejdere med forskelligheder og det at ruste led e re og medarbejdere til et mangfoldigt mindset som de største udfordringer, når det gælder mangfoldighed. Hver 4. virksomhed af de som arbejder med mangfoldighed, angiver det at skabe en inkluderende og rummelig kultur som en udfordring.. Kulturel mangfoldighed og aldersmangfoldighed, herunder fastholdelse af seniorer og tiltrækning af unge er de mangfoldighedsområder der topper med 7

8 hensyn til fokusområder for mangfoldighedsindsatsen. Af konkrete tiltag er der flest virksomheder der de seneste 2 år har arbejdet med mangfoldighed i ledergruppen og mentorordninger. 6. Kulturel mangfoldighed vil fortsat for halvdelen af virksomhederne være det primære fokusområde i fremtiden. For en række af de virksomheder, der i dag arbejder med mangfoldighed, vil der være et øget fokus på især mangfoldighed i ledergruppen, herunder flere kvinder i ledelse og på ledere med anden kulturel baggrund samt tiltrækning af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. 7. Virksomhederne prioriterer i mindre grad de overordnede strategiske indsatser. Udarbejdelse af en mangfoldighedsstrategi, lederkurser og måling af effekten af mangfoldighedsindsatsen er i mindre grad prioriteret som tiltag, der iværksættes. 8. HR afdelingerne er primus motor for mangfoldighed. Det er overvejende virksomhedernes HRafdelinger, som driver virksomhedernes mangfoldighedsarbejde. Virksomhederne ser tilsyneladende endnu ikke mangfoldighed som et middel til at tilføre virksomheden nogle konkurrencemæssige fordele, og dermed som et strategisk vigtigt forretningsfokus. 9. Mangfoldighedsindsatser er især udbredt i virksomheder i hovedstadsregionen, udvalgte brancher og i de større virksomheder. De brancher, som især har mangfoldighed som et indsatsområde, er virksomheder inden for fødevarer, it/kommunikation og service (rengøring og pleje). Endvidere er det primært de største vir k somheder i Danmark, der især både arbejder med og vurderer vigtigheden af mangfoldighed for virksomheden.. Resultater.1 Hvor vigtig er mangfoldighed for DI s medlemsvirksomheder? Undersøgelsen viser, at 84 % af de virksomheder, der har besvaret undersøgelsen, anser mangfoldighed som vigtig i høj grad eller i nogen grad. Dette kan tolkes som positivt i forhold til, at mangfoldighed med hensyn til forskellighed i ressourcer og kompetencer i stigende grad bliver vigtig for at skabe innovation og vækst. 8

9 Figur 6: Hvor vigtig er mangfoldighed for virksomhederne (angivet i %) % 39% 16% 0% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Ikke vigtig Ved ikke Det er især virksomheder beliggende i Hovedstadsregionen, der arbejder med mangfoldighed, og som samtidig anser mangfoldighed som vigtig. 44 ud af 81 virksomheder anser mangfoldighed som vigtig i høj grad og 28 virksomheder anser mangfoldighed som vigtig i nogen grad. Blandt de regioner er Nordjylland og Sjælland de regioner, hvor mangfoldighed vurderes som mindst vigtig, mens der på Sjælland kun er ud af 11 virksomheder og i Nordjylland kun 1 ud af 7 virksomheder, der anser mangfoldighed som vigtig i høj grad. Figur 7: Hvor vigtig er mangfoldighed fordelt på regioner (angivet i antal) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I høj grad I nogen grad I mindre grad Ikke vigtig Ved ikke Af de virksomheder (i alt 140), som arbejder med mangfoldighed, er det især virksomheder inden for fødevarebranchen (14 virksomheder ud af 14 virksomheder), inden for it/kommunikationsbranchen 9

10 (18 virksomheder ud af 18 virksomheder) og inden for servicebranchen, herunder rengøring, pleje (12 virksomheder ud af 12 virksomheder), der anser mangfoldighed som vigtig i høj grad eller i nogen grad. Tabel 1: Hvor vigtig er mangfoldighed fordelt på brancher (angivet i antal) Total I høj grad I nogen grad I mindre grad Ikke vigtig Ved ikke Bil Fødevarer Handel Transport Jern og metal Elektronik Grafisk virksomhed Byggematerialer, træ, bygge og anlæg Medico/sundhed Energi og miljø Bioteknologi IT/Kommunikation Rådgivning Design Service(rengøring, pleje) Andet Total Undersøgelsen viser, at det især er virksomheder med 0 til 00 medarbejdere og virksomheder med over 00 medarbejdere, der både arbejder med mangfoldighed og som vurderer mangfoldighed som vigtig for virksomheden.

11 Figur 8: Hvor vigtig er mangfoldighed fordelt på virksomhedsstørrelse (angivet i antal) Det kan således konkluderes, at fokus på mangfoldighed især er udbredt på virksomheder i hovedstadsregionen, når det gælder både at arbejde med mangfoldighed og at vurdere mangfoldighed som vigtig. Branchemæssigt set er det fødevarebranchen, it/kommunikationsbranche og servicebranchen, som især både arbejder med mangfoldighed og som vurderer mangfoldighed som vigtig for deres virksomhed. Endelig er det at arbejde med mangfoldighed nogenlunde proportionalt med størrelsen af virksomheden. Jo større virksomhed, jo flere arbejder med mangfoldighed. Der er dog en procentmæssig ligelig fordeling på tværs af størrelsesgrupperinger, der vurderer mangfoldighed som vigtig i høj grad og i nogen grad. Dog ligger gruppen af virksomheder med 249 medarbejdere procentmæssigt lavere end de øvrige grupper, når det gælder vurdering af vigtigheden af mangfoldighed for deres virksomhed, idet kun ca. 43 % af disse vurderer mangfoldighed som vigtig i høj grad eller i nogen grad for virksomheden..2 Hvorfor arbejder virksomheder med mangfoldighed? Undersøgelsen viser, at de virksomheder, der arbejder med mangfoldighed, angiver flere forskellige fordele ved at arbejde med mangfoldighed. Omtrent 3/4 del af virksomhederne angiver, at tilførelse af nye kompetencer er årsag til, at de arbejder med mangfoldighed. Over halvdelen af virksomhederne ser et bredere rekrutteringsgrundlag, større rummelighed og tolerance, styrkelse af virksomhedens image og sociale ansvar samt muligheden for en bredere teamsammensætning som fordelene ved at arbejde med mangfoldighed. Lidt over 1/3 af virksomhederne mener, at mangfoldighed er en ressource i forhold til at nå nye kundegrupper og nye markeder. I lidt højere grad anses innovation som en begrundelse for at arbejde med mangfoldighed. Ca. halvdelen af virksomhederne oplever, at mangfoldighed kan skabe innovative løsninger. 11

12 Figur 9: Hvilke fordele oplever virksomhederne ved at arbejde med mangfoldighed (angivet i antal besvarelser mulighed for flere svar pr. virksomhed) Oplever ingen fordele Andet Ved ikke Adgang til nye markeder Adgang til nye netværk Adgang til nye kundegrupper Større trivsel og arbejdsglæde Forretningsmæssige fordele og bundlinje Øget innovation og udvikling Bredere teamsammensætning Styrkelse af virksomhedens image som socialt ansvarlig Større rummelighed og tolerance Bredere rekrutteringsgrundlag Tilførsel af nye kompetencer og talenter I undersøgelsen er der mere specifikt spurgt til, om virksomhederne oplever, at en mangfoldig medarbejdersammensætning gør virksomheden mere attraktiv for nye medarbejdere. Undersøgelsen viser, at ca 3/4 af de virksomheder, der arbejder med mangfoldighed, mener, at mangfoldighed gør virksomheden mere attraktiv som arbejdsplads for nye medarbejdere. Figur : Oplever virksomhederne, at en mangfoldig medarbejdersammensætning gør virksomheden mere attraktiv for nye medarbejdere (angivet i %) % 22% 4% Ja Nej Ved ikke Det kan konkluderes, at rekruttering, rummelighed og tolerance, social ansvarlighed og branding er de mest angivne grunde til, at virksomhederne arbejder med mangfoldighed. Virksomhedernes arbejde med mangfoldighed er tilsyneladende i mindre grad begrundet i forretnings 12

13 strategiske hensyn, herunder adgang til nye markeder og kundegrupper og adgang til nye netværk, f.eks. leverandører og kunder, m.fl. Dette kan eventuelt forklares ved, at det overvejende er ledere med HRansvar, som har besvaret undersøgelsen..3 Anses mangfoldighed som en forretningsmæssig fordel? I undersøgelsen er der mere specifikt spurgt til, om virksomhederne oplever fordele ved en mangfoldig medarbejdersammensætning i forhold til at nå nye kundegrupper og markeder at skabe innovative løsninger Undersøgelsen viser, at ca. 1/3 af virksomhederne ser en mangfoldig medarbejdersammensætning som en ressource i forhold til adgang til nye kundegrupper og markeder, og ca. halvdelen mener, en mangfoldig medarbejdersammensætning skaber flere innovative løsninger. Der er relativ set mange virksomheder, der ikke ved om mangfoldighed har en forretningsmæssig eller innovativ effekt. Figur 11: Oplever virksomhederne, at en mangfoldig medarbejdersammensætning har været en ressource i forhold til at nå nye kundegrupper og markeder (angivet i %) 13

14 Figur 12: Oplever virksomhederne, at en mangfoldig medarbejdersammensætning skaber flere innovative løsninger (angivet i %) % 40 37% 12% Ja Nej Ved ikke Konkluderende kan det siges, at det er interessant, at der er mange virksomheder, der svarer Ved ikke, både når det gælder adgangen til nye markeder/kundegrupper og når det gælder innovative løsninger. Det kan tyde på, at der er mange virksomheder, der ikke måler på effekten af mangfoldighed..4 Hvilke udfordringer ser virksomhederne? Undersøgelsen viser, at ca. 1/3 af virksomhederne angiver hhv. det at lede medarbejdere med forskelligheder og det at ruste ledere og medarbejdere til et mangfoldigt mindset som de største udfordringer, når det gælder mangfoldighed. Og som den tredjestørste udfordring angives; at skabe en inkluderende og rummelig kultur. Hver 4. virksomhed af de virksomheder, som arbejder med mangfoldighed, angiver det at skabe en inkluderende og rummelig kultur som en udfordring. 14

15 Figur 13: Hvilke udfordringer oplever virksomhederne ved mangfoldighed (angivet i antal besvarelser mulighed for flere svar pr. virksomhed) andet Ved ikke Ingen udfordringer ved mangfoldighed At rekruttere medarbejdere ud fra forskellighed At integrere mangfoldighed som en del af forretningsstrategien At skabe inkluderende og rummelig kultur i virksomheden At ruste ledere og medarbejdere til et mangfoldigt 'mindset'/tankegang At lede medarbejdere med forskelligheder i hverdagen Den primære udfordring vedr. ledelse af mangfoldighed understøttes af, at 89 % af de virksomheder, der arbejder med mangfoldighed, angiver, at mangfoldighedsledelse kan styrke virksomheden i fremtiden. Samtidig viser undersøgelsen, at det kun er 1/4 del af virksomhederne, der har et egentligt behov for redskaber til mangfoldighedsledelse. Figur 14: Styrker mangfoldighedsledelse virksomhederne i fremtiden (angivet i %) % 40 40% 9% 2% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 1

16 Figur 1: Mangler lederne redskaber til at kunne lede en mangfoldig medarbejderstab (angivet i %) 2 24% 29% 26% % 1 2% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Det kan konkluderes, at det især er forhold relateret til ledelse af mangfoldighed i dagligdagen, ledernes mindset og evne til at skabe en inkluderende kultur, der kan være barrierer i forhold til at få en gevinst ud af mangfoldighed. At mangfoldighed især ses som relateret til ledelsen og kulturen, understøttes af andre undersøgelser på området. Samtidig kan resultatet også afspejle, at det primært er ledere i HRfunktionen, som har besvaret undersøgelsen, og at det traditionelt er HRfunktionens ansvar at kompetenceudvikle ledere og bidrage til at implementere en ønsket kultur.. Hvilke områder og konkrete tiltag arbejder virksomhederne med i dag? Undersøgelsen viser, at halvdelen af de virksomheder, der arbejder med mangfoldighed, arbejder inden for området Kulturel mangfoldighed, mens 4 % og 41 % arbejder med hhv. Fastholdelse af seniorer og Tiltrækning af unge medarbejdere, dvs. med det område, som kan betegnes som aldersdiversitet. 3 % arbejder inden for området Kvinder i ledelse. De færreste virksomheder arbejder med området Anden seksuelt orientering, dvs. kun 9 %, mens % ikke arbejder med nogle af de angivne svarmuligheder. Af konkrete tiltag nævnes især, at der inden for de seneste 24 måneder er arbejdet med mangfoldighed i ledergruppen. Dette gør 62 % af de virksomheder, der arbejder med mangfoldighed. Dette understøtter resultaterne om, at de fleste virksomheder angiver, at ledelse af mangfoldighed og det at ruste ledere og medarbejdere til et mangfoldigt mindset, som de største udfordringer. Lidt over 1/3 af virksomhederne har igangsat mentorordninger, mens lidt over hver fjerde virksomhed har arbejdet med at udforme en mangfoldighedspolitik inden for de seneste 24 måneder. Mentorordninger er ikke specificeret i undersøgelsen. Med baggrund i kendskabet til mange virksomheders udviklingsaktiviteter antages det, at mentorordninger rettet mod at få flere kvinder til at søge lederstillinger og mentorordninger mellem erfarne medarbejdere og unge og/eller nyansatte. 16

17 Figur 16: På hvilke mangfoldighedsområder har virksomhederne igangsat tiltag inden for de seneste 24 måneder (angivet i antal besvarelser på flere svarmuligheder pr. virksomhed) Ved ikke Anden sexuel orientering Ingen tiltag Andet Ledere med anden kulturel baggrund Højtuddannet udenlandsk arbejdskraft Flere kvinder i ledelse Tiltrækker unge medarbejdere Fastholder seniorer Anden kulturel baggrund Figur 17: Hvilke konkrete aktiviteter har virksomhederne igangsat de seneste 24 måneder (angivet i antal besvarelser flere svarmuligheder pr. virksomhed) Værktøjer der måler effekten af Ledere på lederkursus i mangfoldighed Udarbejdet mangfoldighedsstrategi Møder og gåhjemmøder Andet Udformet mangfoldighedspolitik Igangsat mentorordninger Mangfoldighed i ledergruppen Det kan konkluderes, at det især arbejdes inden for områderne Kulturel mangfoldighed og Aldersmangfoldighed, herunder fastholdelse af seniorer og tiltrækning af unge. Af konkrete tiltag er der flest virksomheder, der de seneste 2 år har arbejdet med mangfoldighed i ledergruppen og mentorordninger. Udarbejdelse af en mangfoldighedsstrategi, lederkurser og måling af effe k ten af mangfoldighedsindsatsen er derimod relativ lavt prioriteret. Dette kan tol kes som et udtryk for, at mange topledelser endnu ikke har mangfoldighed højt på deres dagorden, idet disse 17

18 aktiviteter typisk vil være strategiske beslutninger, som topledelsen vil tage initiativ til eller som minimum være stærkt involveret i..6 Hvilke mangfoldighedstiltag vægter virksomhederne i fremtiden? Undersøgelsen viser, at kulturel mangfoldighed fortsat vil være et af de fokusområder for over halvdelen af de virksomheder, der arbejder med mangfoldighed i dag. Undersøgelsen viser endvidere, at på stort set alle områder vil virksomhederne øge deres mangfoldighedsindsats. Mens der de seneste 2 år har været 3 %, der har arbejdet med kvinder i ledelse, vil 44 % arbejde med området i fremtiden, Især tiltrækning af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft (fra 26 % af virksomheder til 31 % af virksomhederne i fremtiden) og fokus på ledere med anden kulturel baggrund (fra 22 % af virksomhederne til 34 % af virksomhederne i fremtiden) synes at være områder, der prioriteres højere i fremtiden i forhold til de seneste 2 års fokusområder. Kun fastholdelse af seniorer er betydelig lavere prioriteret i fremtiden end det har været de seneste 2 år. Figur 18: Hvilke områder forventer virksomhederne at fokusere på inden for de næste par år (angivet i antal besvarelser flere svarmuligheder pr. virksomhed) Ingen Personer med anden Andet Højtuddannet Ledere med anden Seniorer Unge medarbejdere Kvinder i ledelse Medarbejdere med Det kan således konkluderes, at der især vil være et øget fokus på to områder af mangfoldighed, nemlig Mangfoldighed i ledergruppen, herunder flere kvinder i ledelse og ledere med anden kulturel baggrund samt Tiltrækning af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft..7 Hvem er primus motor i virksomheden for mangfoldigheden? I undersøgelsen er der blevet spurgt til, hvem der især er primus motor for mangfoldighedstiltag i virksomheden. I ca. 1/3 af virksomhederne er det topledelsen, som er driver i virksomhedens mangfoldighedsarbejde, og i 41 % af virksomhederne er det HRafdelingen. Tilsyneladende kan det konkluderes, at hovedparten af topledelser endnu ikke ser mangfoldighed som et middel til at tilføre virksomheden nogle konkurrencemæssige fordele, og dermed som et strategisk 18

19 vigtigt forretningsfokus, idet det antages, at i givet fald ville topledelsen anføres som primus motor for mangfoldighedsindsatsen. Alternativt kan undersøgelsens resultat på dette punkt tolkes positivt i retning af, at HRafdelingen har fået tildelt opgaven som implementerende enhed i forhold til topledelsens overordnede strategiske og forretningsmæssige beslutninger. Figur 19: Hvem er primus motor for mangfoldighedstiltag i virksomhederne (angivet i %) Topledelsen Mellemlederne HRafdelingen Førstelinjelederne Ved ikke Andet 19

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet 1 INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER pris MIA står for Mangfoldighed I Arbejdslivet. miaprisen er en frontløberpris til private og offentlige virksomheder, der

Læs mere

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 E-handelspanel 2017 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 15. nov. 16 Forord DI Handel gennemfører for andet år i træk en medlemsundersøgelse omkring virksomhedernes valg af salgskanaler.

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER Dansk Industri, Produktivitet April 2013 DI s produktivitetsundersøgelse Undersøgelsen er foretaget som elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

innovation tilfredshed nye produkter nye markeder effektivitet branding sammenhæng

innovation tilfredshed nye produkter nye markeder effektivitet branding sammenhæng innovation tilfredshed nye produkter nye markeder effektivitet branding sammenhæng Torben Møller-Hansen, Direktør Foreningen Nydansker Stiftet i 1998 Formål: At nedbryde barrierer mellem nydanskere og

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 3/2014 Aarhus hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel Jobcentret

Læs mere

HR-strategi 2015-2018

HR-strategi 2015-2018 HR-strategi 2015-2018 10 1 HR-strategiens formål HR-strategien skal understøtte, at kommunen kan levere kerneopgaver af høj kvalitet og i overensstemmelse med de politiske målsætninger og gældende rammevilkår.

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for pen for Bus DI Topmødet 11 Analyse Mange danskere foretrækker danske kolleger og Open for Business Mange danskere foretrækker danske kolleger og Ny DI-spørgeundersøgelse af danskernes holdning til udenlandsk

Læs mere

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009:

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Indledning Dette notat præsenterer hovedresultaterne af Dansk Erhvervs undersøgelse af, hvordan virksomhederne arbejder med den værdibaserede

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

HR-survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR-survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR-survey 2016 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelsen Igen i år tager COK pulsen på bevægelser i den kommunale HR s opgaveportefølje og oplevede styrker

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

SÅDAN TALENT SKAL DER TIL. Udvikling af talenter i virksomheden DI SERVICE

SÅDAN TALENT SKAL DER TIL. Udvikling af talenter i virksomheden DI SERVICE SÅDAN TALENT SKAL DER TIL DI SERVICE Udvikling af talenter i virksomheden TALENT SKAL DER TIL Udvikling af talenter i virksomheden Juni 2005 Bogen bygger på erfaringer fra Dansk Industris medlemsvirksomheder

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK HR Survey 2017 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelse I samarbejde med Offentlige HR Chefer (OHRC) tager COK igen i år

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

Business angel survey 2016

Business angel survey 2016 Business angel survey 2016 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde gennemført en større kortlægning af danske business angels aktivitet

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Vejle 23. september 2010 Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Forskellige tilgange: Kompetenceafklaring Kompetenceudvikling Sproglig opkvalificering

Læs mere

Mangfoldighed som en forretningsmodel

Mangfoldighed som en forretningsmodel Mangfoldighed som en forretningsmodel - Strategi og indsatser Marianne Bøttger; Director Corporate Affairs AARHUS KOMMUNE 28. august 2015 Indhold Mangfoldighedsbegreb Hvorfor mangfoldighed Mangfoldighed

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Midtjylland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Udfordringer for de fynske virksomheder. Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28.

Udfordringer for de fynske virksomheder. Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28. Udfordringer for de fynske virksomheder Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28. april 2010 Baggrunden for i dag Lindø-værftets lukning er anledningen En fælles kommunal

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

- Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte

- Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte Lederundersøgelse Baggrund - Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Primært fokus på outplacement - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte - Online

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere