Unges FU-område og Socialforvaltningen møder børn, unge og forældre så ensartet som muligt, når der afholdes netværksmøder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unges FU-område og Socialforvaltningen møder børn, unge og forældre så ensartet som muligt, når der afholdes netværksmøder."

Transkript

1 Målsætning: Social inklusion og medborgerskab Strategi: Nytænkning af inklusion Som led i den lokale afprøvning af nye initiativer vedrørende Nytænkning af Inklusion, deltager i udviklingen af "Aarhus-eksperimentet version 2,0 plus". Initiativet består i at sammentænke tre eksisterende forebyggende skoleindsatser, nemlig Elevmægling, Social Pejling og Samtale Mellem Generationer (SMG). Målgruppen er forældre til børn i indskoling og mellemtrin samt alle udskolingselever og -forældre. Formålet med initiativet er at styrke fællesskab og inklusion ved at øge den sociale kapital og give rum og redskaber til at håndtere når fællesskabet og trivslen udfordres. Ansvarlig: FU-leder Kristian Avnsbøl er initiativejer. Internt i UC ligger opgaven i Centeradministrationen Status: Afventer igangsættelse fra initiativejer Strategi: Signs of Safety har i 2013 sammen med ledere fra Fritids-Ungdomsskoleområdet (FU) samt konsulenter fra myndighedsområdet taget initiativ til at videreudvikle redskaber til afholdelse af netværksmødet. Her tages der udgangspunkt i Ungestrategiens tilgang omkring Kvalificeret Selvbestemmelse, hvilket også er en del af FU-områdets strategiske grundlag, samt Signs of Safety. Udviklingsarbejdet består i at undersøge, hvordan de to forståelser/metoder kan understøtte hinanden og dermed bidrage til udvikling af konkrete fælles redskaber til afholdelse af netværksmødet. Det overordnede formål er således at man på tværs af Børn og Unges FU-område og Socialforvaltningen møder børn, unge og forældre så ensartet som muligt, når der afholdes netværksmøder. Status: Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som er i gang med at udvikle kommissorium for udviklingsarbejdet. Målsætning: Brugerne får det bedre Strategi: Resultatdokumentation gennemfører i 2012 en pilottest, hvor de statusnotater, der anvendes til afrapportering til myndighedsrådgiverne, integreres i konceptet for resultatdokumentation. Indenfor sidste halvdel af året 2012 forventer vi at have udviklet en færdig model, der anvendes af alle relevante medarbejdere i UC. Der arbejdes desuden fortløbende med at udvikle resultatdokumentationen, så den kan måle den konkrete effekt af det omfattende opkvalificeringsforløb af medarbejderne, som, som led i omsætningen af Ungestrategien, har iværksat i foråret Undervisningsprogrammet indgår i et forskningsprojekt under Psykologisk institut ved Jan Tønnesvang og Preben Berthelsen, hvor der sættes fokus på temaerne Kvalificeret selvbestemmelse, Kognitiv livsvejledning og Tilværelseskompetencer. Kompetenceløftet af medarbejderne skal således kunne ses på de unge, ved at de opnår bedre forudsætninger for at leve et godt ungdomsliv Side 1 af 13

2 Det færdige koncept for resultatdokumentation forventes igangsat d Status: Der arbejdes med at løse en række IT-mæssige udfordringer, ligesom statusnotaternes form og indhold fortsat skal justeres. vil fremadrettet arbejde videre med at sammentænke arbejdsredskaber for at styrke dialogen med myndighedsområdet omkring indsatsen og de handleplans-mål, der opstilles for de unge. Indsatsområde: Styrket skole- og beskæftigelsesindsats Familier, Børn og Unges Ungestrategi bygger på tre spor og tre principper, som udgør rammen for den samlede ungeindsats. Det første princip består således i, at man som rød tråd i alle indsatser sætter generelt fokus på skolegang, uddannelse og beskæftigelse. I igangsættes implementering af Ungestrategien ved iværksættelsen af et omfattende opkvalificeringsforløb af en stor gruppe medarbejderne i samarbejde med Jan Tønnesvang og Preben Berthelsen fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Undervisningsprogrammet sætter fokus på temaerne Kvalificeret selvbestemmelse, Kognitiv livsvejledning og Tilværelseskompetencer med henblik på at hjælpe de unge med at blive aktør i eget liv, og at styrke deres forudsætninger for at leve et godt ungdomsliv og dermed også deltage i uddannelse og beskæftigelse. deltager desuden i udviklingen af to prototyper under handleplanen for målsætningen om at 95% af de unge skal have en ungdomsuddannelse. Den ene prototype består i afprøvningen af en prototype på et Tværgående Vejledningshus for unge, som udvikles i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og FU-området. Der arbejdes i den forbindelse med udviklingen af en APP til brug ved vejledning af unge. Den anden prototype bygger på Beskæftigelsesforvaltningens deltagelse i KL-Ungepartnerskabet, hvor der i et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, Børn og Unge, og Center for Misbrugsbehandling arbejdes med udvikling af et formaliseret samarbejde med Aarhus Tech om unge med et problematisk brug af rusmidler. Denne indsats kobles i 2013 med UU s indsats mod frafald på ungdomsuddannelserne, hvor indgår i etableringen af et kommunalt fastholdelsesberedskab, som tager udgangspunkt i ungdomsuddannelsernes forpligtelse til indberetning af såkaldte bekymringsmærker. (Link til ungestrategien) Status: 90 medarbejdere og ledere har fra foråret 2012 deltaget i kompetenceudviklingsforløbet med Tønnesvang og Berthelsen, som fra 2013 vil omfatte de øvrige medarbejdere og ledere. Prototypen på Vejledningshuset er udviklet, afprøvet og afrapporteret til Styregruppen for 95%-målsætningen. Samarbejdsprojektet med Aarhus Tech lægges i 2013 ind i prototypen vedr. bekymringsmærker med UU som tovholder Side 2 af 13

3 Målsætning: Udvikling af det sociale arbejde Strategi: Innovation og styrket evidensbasering Arbejdet med innovation og styrket evidensbasering indgår på mange forskellige fronter i s indsatser og udviklingsprojekter. Blandt s tilbud til unge med alvorlige adfærdsproblemer har man for en del år siden etableret det programbaserede tilbud Multisystemisk Terapi (MST), som i dag fungerer som ét af de mere velkonsoliderede MST-tilbud i landet. Med baggrund i dette indgår i Socialstyrelsens afprøvning af Multisystemisk Terapi Contingency Management (MST-CM), som med udgangspunkt i MST-programmet retter sig særligt mod de komplekse situationer, der bidrager til, at unge misbruger stoffer og/eller alkohol. Projektet varer til udgangen af 2014, og indgår som én af tre behandlingsmodeller, der afprøves i 6 forskellige kommuner i Danmark. De to andre modeller er henholdsvis Københavns og Aarhus Kommuners behandlingstilbud, hvorfor medarbejdere fra samtidig er frikøbt til implementering af s programterori for rusmiddelbehandling af unge under 18 år i Aalborg og Odense Kommuner. udvikler desuden med støtte fra Socialministeriets pulje Bedre overgang til voksenlivet over en fireårig periode en efterværnsindsats omkring Værtsfamilier. Projektet kobler den sociale indsats med inddragelse af civilsamfundet, og består i oprettelsen af 3-6 værtsfamilier, der kan rumme en tidligere anbragt ung med individuelle aftaler om støtte. Det er familier med hjerte og husrum, hvor der er grobund for at udvikle et netværk for de unge ud over den tid, hvor de bor hos familien. I forlængelse af det tidligere projekt Børn og unge i psykiatriens grænseland udvikles i samarbejde med Myndighedsområdet, Børnecentret, PPR og BUC et tilbud om psykologisk undersøgelse og behandling. Kerneydelsen er psykologisk undersøgelse, hvori indgår relevant testning. Den psykologiske undersøgelse er et supplement til myndighedsområdets børnefaglige undersøgelser og handleplaner, når der i sagen er særlige forhold, som den børnefaglige undersøgelse ikke afdækker. I tilknytning til undersøgelsen tilbydes dels videreformidling af undersøgelsesresultater og evt. viderehenvisning samt en række forskellige korttids behandlingsinterventioner. Holmstrupgård, der er et selvejende pædagogisk og miljøterapeutisk døgntilbud til unge i regi af Region Midtjylland, har under satspuljen 2012 fået midler til et innovativt projekt med titlen: Fra anbringelse til lokal behandling. Afprøvning af nye ungdomspsykiatriske behandlingsmetoder viden i spil på nye måder. Det overordnede mål med projektet er at sikre unge med gennemgribende psykiske vanskeligheder en kvalificeret, intensiv behandling og inklusion i lokalmiljøet. deltager både i styregruppen og arbejdsgruppen med henblik på et aktivt samarbejde, bl.a. i form af visitation til projektet. Projektet er målrettet psykisk sårbare unge under 18 år, som har behov for et særlig tilrettelagt behandlingstilbud, som ikke er en døgnanbringelse. Formålet med tilbuddet er, at de unge får hjælp til at udvikle kompetencer, så de kan blive mere deltagende i, hvad der kan og skal ske i deres dagligdag Blive aktør i eget liv. I samarbejde med professor Preben Berthelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet inddrages den tilværelsespsykologisk tilgang i dagbehandlingen Side 3 af 13

4 Ansvarlig: MST-CM: MST Projekt Værtsfamilier: Botræning og Efterværn Psykologisk undersøgelse og behandling: Centeradministrationen Holmstrupgaard: Holmstrupgaard i UC: Centeradministrationen Status: MST-CM er etableret og har pr i alt 27 igangværende og afsluttede sager. Psykologisk undersøgelse og behandling er sat i drift fra Holmstrupgaardprojektet er trådt i kraft primo Strategi: Empowerment på Handicapområdet Holmstrupgård, der er et selvejende pædagogisk og miljøterapeutisk døgntilbud til unge i regi af Region Midtjylland, har under satspuljen 2012 fået midler til et innovativt projekt med titlen: Fra anbringelse til lokal behandling. Afprøvning af nye ungdomspsykiatriske behandlingsmetoder viden i spil på nye måder. Det overordnede mål med projektet er at sikre unge med gennemgribende psykiske vanskeligheder en kvalificeret, intensiv behandling og inklusion i lokalmiljøet. deltager både i styregruppen og arbejdsgruppen med henblik på et aktivt samarbejde, bl.a. i form af visitation til projektet. Projektet er målrettet psykisk sårbare unge under 18 år, som har behov for et særlig tilrettelagt behandlingstilbud, som ikke er en døgnanbringelse. Formålet med tilbuddet er, at de unge får hjælp til at udvikle kompetencer, så de kan blive mere deltagende i, hvad der kan og skal ske i deres dagligdag Blive aktør i eget liv. I samarbejde med professor Preben Berthelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet inddrages den tilværelsespsykologisk tilgang i dagbehandlingen. Ansvarlig: Holmstrupgaard i UC: Centeradministrationen Status: Holmstrupgaardprojektet er trådt i kraft primo Strategi: Udvikling af tilbudsviften på Handicapområdet Holmstrupgård, der er et selvejende pædagogisk og miljøterapeutisk døgntilbud til unge i regi af Region Midtjylland, har under satspuljen 2012 fået midler til et innovativt projekt med titlen: Fra anbringelse til lokal behandling. Afprøvning af nye ungdomspsykiatriske behandlingsmetoder viden i spil på nye måder. Det overordnede mål med projektet er at sikre unge med gennemgribende psykiske vanskeligheder en kvalificeret, intensiv behandling og inklusion i lokalmiljøet. deltager både i styregruppen og arbejdsgruppen med henblik på et aktivt samarbejde, bl.a. i form af visitation til projektet. Projektet er målrettet psykisk sårbare unge under 18 år, som har behov for et særlig tilrettelagt behandlingstilbud, som ikke er en døgnanbringelse. Formålet med tilbuddet er, at de unge får hjælp til at udvikle kompetencer, så de kan blive mere deltagende i, hvad der kan og skal ske i Side 4 af 13

5 deres dagligdag Blive aktør i eget liv. I samarbejde med professor Preben Berthelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet inddrages den tilværelsespsykologisk tilgang i dagbehandlingen. Ansvarlig: Holmstrupgaard i UC: Centeradministrationen Status: Holmstrupgaardprojektet er trådt i kraft primo Strategi: Omsætning af Fælles Fundament på Ungeområdet Som led i implementering af Ungestrategien har for 2012/13 sat to overordnede fokuspunkter: 1. Skabe fælles forståelse og fælles viden til at omsætte Ungestrategien i praksis 2. Kompetenceudviklingen skal understøtte en fortsat udvikling af Ungestrategien anviser en tidlig og sammenhængende indsats, hvor der er fokus på den unges udviklingsbeheov og trivsel: Familie og netværk skal afdækkes og hvis muligt indgå i indsatsen, og den unges personlige og sociale kompetencer skal klarlægges. Vort udgangspunkt er at arbejde ud fra en fælles faglig forståelse af de unge og deres tilværelsesprojekt, uanset særlige vanskeligheder. Målet er at sikre de unge kvalificeret selvbestemmelse, at blive aktør i eget liv. I igangsættes implementering af Ungestrategien ved iværksættelsen af et omfattende opkvalificeringsforløb af en stor gruppe medarbejderne i samarbejde med Jan Tønnesvang og Preben Berthelsen fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Undervisningsprogrammet sætter fokus på temaerne Kvalificeret selvbestemmelse, Kognitiv livsvejledning og Tilværelseskompetencer med henblik på at styrke de unges forudsætninger for at leve et godt ungdomsliv. (Link til ungestrategien) I forbindelse med afdelingernes GRUS-samtaler i vinteren 2012 udarbejdes nye udviklingsmål for den fortsatte implementering af Ungestrategien som beskrives i de lokale handleplaner. Status: 90 medarbejdere og ledere har fra foråret 2012 deltaget i kompetenceudviklingsforløbet med Tønnesvang og Berthelsen, som fra 2013 vil omfatte en stor del af de øvrige medarbejdere og ledere. Strategi: Udvikling af dagområdet Mål: Flere anbringelser i familiepleje Indsatsområde: Innovation Arbejdet med innovation og styrket evidensbasering indgår på mange forskellige fronter i s indsatser og udviklingsprojekter. Blandt s tilbud til unge med alvorlige adfærdsproblemer har man for en del år siden etableret det programbaserede Side 5 af 13

6 tilbud Multisystemisk Terapi (MST), som i dag fungerer som ét af de mere velkonsoliderede MST-tilbud i landet. Med baggrund i dette indgår i Socialstyrelsens afprøvning af Multisystemisk Terapi Contingency Management (MST-CM), som med udgangspunkt i MST-programmet retter sig særligt mod de komplekse situationer, der bidrager til, at unge misbruger stoffer og/eller alkohol. Projektet varer til udgangen af 2014, og indgår som én af tre behandlingsmodeller, der afprøves i 6 forskellige kommuner i Danmark. (De to andre modeller er henholdsvis Københavns og Aarhus Kommuners behandlingstilbud, hvorfor medarbejdere fra samtidig er frikøbt til implementering af s programterori for rusmiddelbehandling af unge under 18 år i Aalborg og Odense Kommuner.) udvikler desuden med støtte fra Socialministeriets pulje Bedre overgang til voksenlivet over en fireårig periode en efterværnsindsats omkring Værtsfamilier. Projektet kobler den sociale indsats med inddragelse af civilsamfundet, og består i oprettelsen af 3-6 værtsfamilier, der kan rumme en tidligere anbragt ung med individuelle aftaler om støtte. Det er familier med hjerte og husrum, hvor der er grobund for at udvikle et netværk for de unge ud over den tid, hvor de bor hos familien. I forlængelse af det tidligere projekt Børn og unge i psykiatriens grænseland udvikles i samarbejde med Myndighedsområdet, Børnecentret, PPR og BUC et tilbud om psykologisk undersøgelse og behandling. Kerneydelsen er psykologisk undersøgelse, hvori indgår relevant testning. Den psykologiske undersøgelse er et supplement til myndighedsområdets børnefaglige undersøgelser og handleplaner, når der i sagen er særlige forhold, som den børnefaglige undersøgelse ikke afdækker. I tilknytning til undersøgelsen tilbydes dels videreformidling af undersøgelsesresultater og evt. viderehenvisning samt en række forskellige korttids behandlingsinterventioner. Holmstrupgård, der er et selvejende pædagogisk og miljøterapeutisk døgntilbud til unge i regi af Region Midtjylland, har under satspuljen 2012 fået midler til et innovativt projekt med titlen: Fra anbringelse til lokal behandling. Afprøvning af nye ungdomspsykiatriske behandlingsmetoder viden i spil på nye måder. Det overordnede mål med projektet er at sikre unge med gennemgribende psykiske vanskeligheder en kvalificeret, intensiv behandling og inklusion i lokalmiljøet. deltager både i styregruppen og arbejdsgruppen med henblik på et aktivt samarbejde, bl.a. i form af visitation til projektet. Projektet er målrettet psykisk sårbare unge under 18 år, som har behov for et særlig tilrettelagt behandlingstilbud, som ikke er en døgnanbringelse. Formålet med tilbuddet er, at de unge får hjælp til at udvikle kompetencer, så de kan blive mere deltagende i, hvad der kan og skal ske i deres dagligdag Blive aktør i eget liv. I samarbejde med professor Preben Berthelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet inddrages den tilværelsespsykologisk tilgang i dagbehandlingen. Ansvarlig: MST-CM: MST Projekt Værtsfamilier: Botræning og Efterværn Psykologisk undersøgelse og behandling: Centeradministrationen Holmstrupgaard: Holmstrupgaard i UC: Centeradministrationen Side 6 af 13

7 Status: MST-CM er etableret og har pr i alt 27 igangværende og afsluttede sager. Psykologisk undersøgelse og behandling er sat i drift fra Holmstrupgaardprojektet er trådt i kraft primo Indsatsområde: Ungdomsuddannelse til alle Familier, Børn og Unges Ungestrategi bygger på tre spor og tre principper, som udgør rammen for den samlede ungeindsats. Det første princip består således i, at man som rød tråd i alle indsatser sætter generelt fokus på skolegang, uddannelse og beskæftigelse. I igangsættes implementering af Ungestrategien ved iværksættelsen af et omfattende opkvalificeringsforløb af en stor gruppe medarbejderne i samarbejde med Jan Tønnesvang og Preben Berthelsen fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Undervisningsprogrammet sætter fokus på temaerne Kvalificeret selvbestemmelse, Kognitiv livsvejledning og Tilværelseskompetencer med henblik på at hjælpe de unge med at blive aktør i eget liv, og at styrke deres forudsætninger for at leve et godt ungdomsliv og dermed også deltage i uddannelse og beskæftigelse. deltager desuden i udviklingen af to prototyper under handleplanen for målsætningen om at 95% af de unge skal have en ungdomsuddannelse. Den ene prototype består i afprøvningen af en prototype på et Tværgående Vejledningshus for unge, som udvikles i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og FU-området. Der arbejdes i den forbindelse med udviklingen af en APP til brug ved vejledning af unge. Den anden prototype bygger på Beskæftigelsesforvaltningens deltagelse i KL-Ungepartnerskabet, hvor der i et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, Børn og Unge, og Center for Misbrugsbehandling arbejdes med udvikling af et formaliseret samarbejde med Aarhus Tech om unge med et problematisk brug af rusmidler. Denne indsats kobles i 2013 med UU s indsats mod frafald på ungdomsuddannelserne, hvor indgår i etableringen af et kommunalt fastholdelsesberedskab, som tager udgangspunkt i ungdomsuddannelsernes forpligtelse til indberetning af såkaldte bekymringsmærker. (Link til ungestrategien) Status: 90 medarbejdere og ledere har fra foråret 2012 deltaget i kompetenceudviklingsforløbet med Tønnesvang og Berthelsen, som fra 2013 vil omfatte en stor del af de øvrige medarbejdere og ledere. Prototypen på Vejledningshuset er udviklet, afprøvet og afrapporteret til Styregruppen for 95%-målsætningen. Samarbejdsprojektet med Aarhus Tech lægges i 2013 ind i prototypen vedr. bekymringsmærker med UU som tovholder. Indsatsområde: Misbrugshåndtering I FBU s målsætning vedr. misbrugshåndtering sættes fokus på de mest sårbare unge med misbrug, herunder unge med dobbeltdiagnoser, kriminelle unge samt en særlig problemstilling Side 7 af 13

8 vedrørende etniske unge. Disse problemstillinger genkender vi hos en stor del af de unge, der indgår i alle s forskellige indsatser, men hvor der i Rusmiddelteamet og MST- CM i sagens natur er et særligt fokus på misbrugsproblematikken. Rusmiddelteamet foretog i 2008 en screening for dobbeltdiagnoser, som viste at op mod 70% af de unge i behandling, også kan diagnostiseres med f.eks. angst, depression, ADHD m.v. Arbejdet med dobbeltdiagnoser indgår således som en målrettet del af ungdomscentrets misbrugsbehandling. Dette gælder også for udviklingsprojektet MST-CM som har en meget stor andel af unge med misbrug og ADHD. I forhold til kriminalitetsproblematikken har i efteråret 2012 iværksat indsatsen 1UP, rettet mod unge, hvor der er bekymring for alvorlig kriminalitet og udadreagerende adfærd. Her iværksættes der indenfor 24 timer en 30 dages ambulant intervention, med henblik på at skabe overblik og beskyttelse for den unge, for på den måde at skabe et fundament for, dels at kunne udrede den unge og omgivelsernes udfordringer og kompetencer, for dernæst at kunne skabe det rette fundament for udvikling og støtte til den unge i at kunne vælge en meningsfuld livsbane. Alle relevante indsatser i kan inddrages direkte i interventionen, herunder også misbrugsbehandling, hvor det er relevant. indgår sammen med Hotspot, SSP, Folkesundhed Aarhus og Det Boligsociale Fællessekretariat i et pilotprojekt, hvor man efter afdækningsmetoden Hurtig Kortlægning og Handling (HKH) forsøger, at afdække de særlige problemstillinger der er i spil for de udsatte boligområder, når det gælder rusmiddelproblemer. I løbet af de seneste år har man i en række af de udsatte boligområder oplevet, at unges hashrygning er blevet et mere synligt og udbredt problem, og både beboere og professionelle oplever en tiltagende normalisering af hash blandt områdernes unge, herunder også etniske unge. Det er imidlertid vanskeligt at vurdere problemets omfang og karakter, og dermed også vanskeligt at iværksætte de rette indsatser. HKH-metoden er egnet til at kortlægge marginaliserede grupper, som færdes i miljøer og grupper, hvor hjælpeapperatet normalt har svært ved at komme ind. Metodens styrke er muligheden for en hurtig belysning af en eller flere problemområder, som sikrer lokalt ejerskab til de handleforslag, der kommer ud af kortlægningen. Pilotprojektet er iværksat i Viby Syd, og det forventes at man med udarbejdelse af en fælles analyse og handleplan kan skabe større viden og bedre fundament for i samarbejde bedre at kunne håndtere udfordringer vedrørende hash i udsatte boligområder. Ansvarlig: MST-CM: MST. 1UP og HKH: s Centeradministration Status: MST-CM er etableret og har pr i alt 27 igangværende og afsluttede sager.1up iværksættes HKH-Kortlægningen forventes afsluttet i marts Indsatsområde: Efterværn I er der i efteråret 2012 udarbejdet en efterværnsstrategi, hvor målgruppen for efterværn udgøres af unge, der er fyldt 18 år, og som forud har modtaget særlig støtte i form af enten anbringelse eller kontaktperson. Formålet med efterværn er inklusion i samfundet. Den pædagogiske opgave for et efterværn er at fastholde og udvikle de Side 8 af 13

9 kompetencer, der er nødvendige for, at den unge kan leve et selvstændigt liv, herunder fastholdelse i uddannelse, beskæftigelse og sikring af stabile boligforhold. s konkrete udviklingsindsatser vedrørende efterværn består i projekt Netværk der virker og projekt Værtsfamilie. Netværk der virker er finansieret via Socialministeriets pulje Lige muligheder og har kørt som projekt til udgangen af Indsatsen er sat i drift fra Målgruppen er tidligere anbragte unge mellem 18 og 23 år, og indsatsens formål er, at styrke de unges kompetencer på udvalgte områder, samt yde støtte til etablering af bæredygtige netværk til familie, venner og det øvrige samfund. Som led i denne indsats arbejdes der fremadrettet på etablering af et efterværnshus, hvor alle s efterværnsaktiviteter samles i et fælles hus, og hvor de tidligere anbragte unge på sigt kan indgå som frivillige. Projekt Værtsfamilie kobler den sociale indsats med inddragelse af civilsamfundet. Målgruppen er tidligere anbragte unge mellem 18 og 23 år, hvor det vurderes, at de i overgangen til en selvstændig tilværelse har brug for støtte i dagligdagen. Projektet består i oprettelsen af 3-6 værtsfamilier, der kan rumme en tidligere anbragt ung med individuelle aftaler om støtte. Det er familier med hjerte og husrum, hvor der er grobund for at udvikle et netværk for de unge ud over den tid, hvor de bor hos familien. I forbindelse med Netværk der Virkers overgang til drift afholder primo 2013 en Efterværnskonference med henblik på dels at formidle resultaterne af udviklingsindsatsen, men også at sætte fokus på det fremadrettede samarbejde og brobygningen i efterværnsindsatsen på tværs af Kommunen. Ansvarlig: Botræning og efterværn Status: Netværk der virker sættes i drift fra Efterværnshus forventes iværksat primo Efterværnskonference er afholdt Indsatsområde: Styrket skole og beskæftigelsesindsats Familier, Børn og Unges Ungestrategi bygger på tre spor og tre principper, som udgør rammen for den samlede ungeindsats. Det første princip består således i, at man som rød tråd i alle indsatser sætter generelt fokus på skolegang, uddannelse og beskæftigelse. I igangsættes implementering af Ungestrategien ved iværksættelsen af et omfattende opkvalificeringsforløb af en stor gruppe medarbejderne i samarbejde med Jan Tønnesvang og Preben Berthelsen fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Undervisningsprogrammet sætter fokus på temaerne Kvalificeret selvbestemmelse, Kognitiv livsvejledning og Tilværelseskompetencer med henblik på at styrke de unges forudsætninger for at leve et godt ungdomsliv og dermed også deltage i uddannelse og beskæftigelse. deltager desuden i udviklingen af to prototyper under handleplanen for målsætningen om at 95% af de unge skal have en ungdomsuddannelse. Den ene prototype består i afprøvningen af en prototype på et Tværgående Vejledningshus for unge, som udvikles Side 9 af 13

10 i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og FU-området. Der arbejdes i den forbindelse med udviklingen af en APP til brug ved vejledning af unge. Den anden prototype bygger på Beskæftigelsesforvaltningens deltagelse i KL-Ungepartnerskabet, hvor der i et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, Børn og Unge, og Center for Misbrugsbehandling arbejdes med udvikling af et formaliseret samarbejde med Aarhus Tech om unge med et problematisk brug af rusmidler. Denne indsats kobles i 2013 med UU s indsats mod frafald på ungdomsuddannelserne, hvor indgår i etableringen af et kommunalt fastholdelsesberedskab, som tager udgangspunkt i ungdomsuddannelsernes forpligtelse til indberetning af såkaldte bekymringsmærker. (Link til ungestrategien) Status: 90 medarbejdere og ledere har fra foråret 2012 deltaget i kompetenceudviklingsforløbet med Tønnesvang og Berthelsen, som fra 2013 vil omfatte en stor del af de øvrige medarbejdere og ledere. Prototypen på Vejledningshuset er udviklet, afprøvet og afrapporteret til Styregruppen for 95%-målsætningen. Samarbejdsprojektet med Aarhus Tech lægges i 2013 ind i prototypen vedr. bekymringsmærker med UU som tovholder. Indsatsområde: Nytænkning af akutområdet I regi af s afdeling for Uddannelse og Arbejde har vi i efteråret 2012 iværksat akutindsatsen 1UP, som er rettet mod unge, hvor der er bekymring for alvorlig kriminalitet og udadreagerende adfærd. Tilbuddet skal kunne sættes i værk i løbet af 24 timer og løber over max 30 dage. Formålet med interventionen er, at skabe ro, omsorg og beskyttelse for den unge, så der kan skabes overskud til at arbejde med et udviklingsperspektiv, der understøtter udviklingen af kvalificeret selvbestemmelse hos den unge, samt at foretage en udredning i samarbejde med den unge, forældrene, det nære netværk og de professionelle, og dermed opnå en fælles forståelse for den unges udfordringer og kompetencer. På baggrund af dette udarbejdes der udviklingsmål for både den unge og omgivelserne, hvilket vil sige, at der både på relationelt og institutionelt plan skal være vilje til at arbejde med udvikling og fleksibilitet i forhold til, at støtte den unge i at vælge en meningsfuld livsbane. Interventionen et pædagogisk dagforanstaltningstilbud, hvor s øvrige tilbud kan inddrages direkte. Her tænkes særligt på konfliktmægling, arbejdspraktik, psykologisk udredning, misbrugsbehandling, fritidstilbud etc. Status: Foranstaltningen er trådt i kraft Side 10 af 13

11 Målsætning: Effektiv organisation med sikker drift Strategi: Helhedsperspektiv på tværs af centre og søjler Hjælpen til unge gives altid ud fra en helhedsorienteret forståelse af hver enkelt unges aktuelle situation. Det betyder, at vores indsats er én af flere indsatser, der skal understøtte den unge i at leve et almindeligt ungdomsliv. Det er derfor helt afgørende, at den samlede tilgang og forståelse er koordineret, og at alle arbejder mod det samme mål. For ungdomscentret er det derfor afgørende, at vi løbende kvalificerer samarbejdet med alle interessenter, både i den enkelte sag, men også generelt. I 2012/13 sættes der fokus på samarbejde og udvikling af nye indsatser i fællesskab med myndighedsområdet, som dels består i en fælles akut-indsats rettet mod kriminalitetstruede og udadreagerende unge, samt iværksættelse af en samlet efterværnsstrategi. Som led i s arbejde med forbindende social kapital udarbejdes der i de enkelte afdelinger netværkskort over samarbejdspartnere, som i 2013 vil danne baggrund for udvikling af en samarbejds- og profileringsstrategi for den enkelte afdeling og for som sådan. Status: Indsatsen 1UP rettet mod kriminalitetstruede og udadreagerende unge er iværksat pr Efterværnsstrategi er udarbejdet og drøftes for nuværende i s ledergruppe. Som led i arbejdet med Ungdomdcentrets samarbejds- og profileringsstrategi afholdes der i 2013 informations- og netværksmøder med prioriterede samarbejdspartnere. 6. Målsætning: Personale: Højt fagligt niveau og inddragelse af netværk Strategi: Ledelsesudvikling vil i 2012/13 arbejde på at højne alle lederes og medarbejderes kompetencer, uanset hvilken funktion den enkelte har. Målet er at styrke den sociale kapital gennem kompetent ledelse og kompetente medarbejdere. Til at understøtte kompetenceudviklingen har nedsat et Kompetence- og Udviklingsudvalg. Plan for kompetenceudvikling, implementering af Ungestrategi og beskrivelse af udviklingsprojekter indgår i Udviklingsplanen, som er en del af s Ydelseskatalog. Her rammesætter ledelsen arbejdet med organisationens sociale kapital, som én af grundstenene i forhold til kontinuerligt at sikre udvikling af højst mulig kvalitet i kerneopgaven. I den interne lederudvikling sættes der, med inddragelse af KL Ledelsesudvikling, således fokus på Teamledelse i social kapital, hvor der arbejdes med at udvikle ledelsesteamets evne til at arbejde sammen og lede som et team i et Side 11 af 13

Virksomhedsplan 2012-2013. Handicapcenteret for børn

Virksomhedsplan 2012-2013. Handicapcenteret for børn Virksomhedsplan 2012-2013 Handicapcenteret for børn Målsætning: Social inklusion og medborgerskab For at fremme social inklusion arbejder Handicapcentret ud fra den tilgang, at der altid skal findes en

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016

CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016 CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016 Center for Bo-området Center for Bo-området er en enhed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Socialforvaltningen i Aarhus Kommune. Centeret består af 7

Læs mere

Unge og hash i Viby Syd

Unge og hash i Viby Syd Unge og hash i Viby Syd Kortlægning og samarbejde på tværs HKH-rapport udarbejdet i et samarbejde mellem: Sundhedscaféerne, Det Boligsociale Fællessekretariat SSP HotSpot Folkesundhed Aarhus og Ungdomscentret,

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet 29. oktober 2014 Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet 2015-2018 Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det

Læs mere

Virksomhedsplan. Center for Misbrugsbehandling 2012-2014

Virksomhedsplan. Center for Misbrugsbehandling 2012-2014 Virksomhedsplan Center for Misbrugsbehandling 2012-2014 1 Velkommen til virksomhedsplan Center for misbrugsbehandling 2012-2014 Tak til medarbejdere og afdelingsledere for atter en gang at have langt energi

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere