BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR samt TANKER VEDRØRENDE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013. samt TANKER VEDRØRENDE 2014"

Transkript

1 BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013 samt TANKER VEDRØRENDE 2014 Grete Bækgaard Thomsen sundhedschef 1

2 2

3 FORORD: Beretningen er skrevet for at give såvel det politiske som det strategiske niveau en indsigt i de aktiviteter, der er afviklet i årets løb - samt kort beskrive hvilke tiltag og udviklingsfoci, der er planer om at arbejde med i indeværende og kommende år. Områdelederne udarbejder en kort skrivelse som oplæg til dialogmøderne med politikerne i Social- og Sundhedsudvalget. Den første del af rapporten er en beskrivelse af data, der beskriver det samlede områdes indsats i Derefter har flere af funktionsområderne beskrevet eget område. Læsere af dette er altid velkomne til at spørge nærmere til afsnittene eller dele heraf. Lemvig den 31. marts Grete Bækgaard Thomsen sundhedschef 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD:... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 4 RAPPORTENS OPBYGNING:... 5 PRAKTISK BISTAND... 5 FRIT VALG... 5 SYGEPLEJE KALD I TIDLIGERE THYBORØM-HARBOØRE KOMMUNE... 7 TERMINALT SYGE... 9 GÆSTESTUE... 9 NØDKALD FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG ÆLDRERÅD TILSYN MAGTANVENDELSE UTILSIGTEDE HÆNDELSER (UTH) MAD OG MADPRODUKTION TRÆNING FØR YDELSE KOORDINERING AF FRIVILLIGHEDSINDSATSEN BEFOLKNINGSTAL FOR LEMVIG KOMMUNE, REGION MIDTJYLLAND OG DANMARK TRYGHEDSHOTEL VISITATION TIL HJEMMEHJÆLP SAGSBEHANDLENDE ERGOTERAPEUTER SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE REHABILITERING OG GENOPTRÆNING LEMVIG CENTRALKØKKEN DEMENSKOORDINATOREN FORTÆLLER UDDANNELSESOMRÅDET

5 RAPPORTENS OPBYGNING: Rapporten deles op i afsnit, hvor det første hovedafsnit er generelle facts og overordnede tværgående visioner. Derefter er der et afsnit fra hvert af områderne: rehabilitering, visitation, sundhedsfremme og forebyggelse, sagsbehandlende ergoterapeuter, Dagcenter Lynghaven, demenskoordinatoren og uddannelseskoordinatoren. PRAKTISK BISTAND Danmarks Statistik henter relevante oplysninger blandt andet vedrørende praktisk bistand (hjemmehjælp). Tidspunktet for opgørelsen er 1. januar 2013 og 1.december 2013 på grund af nyt omsorgssystem i december januar Timer pr uge 0-66 år 0-66 år år år 80 år - 80 år- I alt I alt 0-3 timer timer timer timer og mere I alt antal personer Når tallene fra 2012 og 2013 sammenlignes, ses det: Antallet af personer indtil 66 år, der får hjælp er faldet med 5. Antallet af personer fra 67 til 79 år, der får hjælp er faldet med 8. Antallet af personer på 80 år og derover, der får hjælp er faldet med 11. Antallet af personer i alt, der får hjælp, er faldet med 24. Dertil kommer, at der er 9 hjem, der modtager midlertidig hjælp, hvor modtageren ikke er blevet 67 år, og 33 hjem, hvor modtageren er 67 år eller mere. I aften- og nattimerne er der 195 hjem, der får hjælp. FRIT VALG Der har i løbet af 2013 været 120 hjem, der har ønsket at modtage hjælp fra anden leverandør end Lemvig Kommune. 5

6 Udviklingen har været: hjem hjem hjem hjem hjem hjem hjem SYGEPLEJE Sygeplejeordningen i kommunerne bliver opgjort på antal nye og udskrevne patienter i hjemmesygeplejeordningen. 1/ Nye Udskrevne 31/ år år over 80 år I alt Ovenstående tabel viser, at antallet af borgere, der i løbet af 2013 har modtaget hjælp fra hjemmesygeplejen er faldet med 134 borgere, og samtidigt er det tydeligt, hvor stort et flow, der er gennem systemet af borgere, der har midlertidigt brug for sygeplejeydelser. Nye patienter henvises fra læge, sygehus og andre, fordelt på følgende vis: Henvist fra læge Henvist fra sygehus Henvist fra andre Overført pga intern flytning Overført andre aldersgrupper I alt

7 Der er i 2012 henvist 4 personer færre fra praktiserende læger, hvilket svarer til et fald på 2 % i forhold til På samme vis er stigningen i henviste fra sygehus på 50 personer, hvilket svarer til 15 % over samme periode. Til gengæld er antallet henvist fra andre faldet fra 350 til 155, svarende til 56 % i samme tidsrum. Udskrevne patienter fordeler sig på følgende måde i forhold til, hvad patienten udskrives til: Klarer sig hjemme Indlagt på sygehus Flyttet på plejehjem Døde Anden årsag Overført pga intern flytning Overført andre aldersgrupper I alt Der er i 2013 udskrevet 79 flere personer til hjemmet, hvilket svarer til en stigning på 23,8 % i forhold til i Der er i samme tidsrum udskrevet 66 flere på grund af indlæggelse på hospital, hvilket svarer til 33,8 %, 192 er udskrevet af anden årsag, hvilket svarer til 65,1 %. Det er værd at bemærke, at antallet af udskrevne borgere synes at variere en del over et år. Dette kan betyde, at hjemmesygeplejen i perioder kan mærke mange bevægelser, hvilket giver en del arbejde med at oprette kontakt til hjem for senere at afvikle kontakt til de samme eller andre hjem. Det øgede tryk på hospitalernes sengeafdelinger betyder, at en del borgere udskrives fra hospitalet en del tidligere, end det før er set. Hjemmeplejen skal være gearet til at modtage borgere i dag- og aftentimerne, og efterhånden også i stigende grad i nattimerne. 112 KALD I TIDLIGERE THYBORØM-HARBOØRE KOMMUNE I tidligere Thyborøn-Harboøre Kommune eksisterede en ordning, hvor Falck i de fleste tilfælde adviserede hjemmesygeplejersken i kommunen udenfor de praktiserende lægers normale åbningstid, altså i aften- og nattimerne samt i weekender og på helligdage. Denne ordning er videreført i samme geografiske område efter kommunesammenlægningen. 7

8 Tidligere år har besøgstallet svinget mellem 50 og 55, og i de senere år har antallet af kald svinget fra 128 kald i 2008 til 74 kald i 2010, 40 kald i 2012 og 35 kald i I 2010 var der en periode på godt 3 måneder, hvor hjemmesygeplejersken ikke blev kaldt på grund af omlægninger ved Falck, og der derfor ikke var givet besked om ordningen til nye ansatte på vagtcentralen. I 2011 er der ansat sundhedsfaglige medarbejdere i visitationen på vagtcentralen, og dette betyder, at der har været en nedgang i antallet af opkald til de vagthavende sygeplejersker i Vest-området i forbindelse med 112-kaldene. Antal kald Apopleksi Brystsmerter Besvimede borgere Bevidstløse borgere Fald (herunder hjernerystelser) Selvmordsforsøg/tvangsindlæggelse Dødsfald Kolapsede borgere 6 Vejrtrækningsproblemer (herunder astmaanf.) Kramper (herunder børn med feberkramper) Arbejdsulykker 4 1 Sportsskader/slagsmål 2 2 Trafikuheld (herunder knallertuheld/påkørsler) Mavesmerter (herunder blodig opkast/aff.) Byld og blødning Medicinbivirkninger (herunder påvirk. Borgere) Lungeødem 1 1 Spontan abort/fødsel 2 1 Brud (herunder hofte af led) Afviste 112 kald Blodprop (herunder obs. Blodprop)

9 Hjertestop Forbrænding/brand 3 1 Opkald i forbindelse med Haze 3 Komplikation efter ambulant operation 1 Insulinchok Andet 10 2 I alt TERMINALT SYGE Ifølge Servicelovens 107 er der mulighed for at nærtstående kan passe en døende i hjemmet. Det betyder, at den døende ikke behøver være alene, og hjemmeplejen kommer stadigvæk efter behov i det pågældende hjem for at pleje den døende og støtte de pårørende. I 2013 har der været 14 borgere, der har været omfattet af terminalpleje, hvor der har været bevilget orlov til pårørende. I alle tilfælde besøger sundhedschefen det aktuelle hjem og iværksætter plejeorloven. GÆSTESTUE Der er ved udgangen af 2013 gæstestuer følgende steder: 9 Lemvig 2 Rosenhaven - midlertidigt 4 Alparken 1 Bøvling 1 Harboøre 17 I alt Med etablering af Tryghedshotellet har brugen af gæstestuer ændret sig. Med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet, at der skulle etableres en rehabiliteringsafdeling i Alparken med 6 døgnrehabiliteringspladser og 6 gæstestuer. Desuden er det besluttet, at dagcentret for Syd-området etableres i Alparken. Det er endvidere besluttet, at Sønderparken, en boenhed for mennesker med demens i Harboøre flyttes til Rosenhaven i Klinkby. Efterfølgende etableres en enhed af ældreboliger i Harboøre for mennesker med et aktivt alkoholforbrug. 9

10 NØDKALD I løbet af de seneste år har de første borgere, der udelukkende har mobiltelefon, meldt sig. Der er indkøbt 9 simkort-løsninger for at substituere fastnettelefon ved oprettelse af midlertidige nødkald. I kommunen er der ved årsskiftet i alt 397 og i i alt 358 nødkald excl. nødkald i plejeboliger. Der er overvejelser vedrørende antallet af nødkald og brugen af dem. Af sikkerhedsgrunde er det altid sygeplejersken, der kører med universalnøglen til nøgleboksene, hvilket giver ekstra udfordringer i forhold til forstyrrelser i arbejdet, når der er tale om eksempelvis toiletbesøg, der kunne være indlagt i en fast rutine. Der vil i den kommende tid opstå en ny udfordring, idet et tiltagende antal borgere ikke har fastnettelefon, men udelukkende mobiltelefon. Det nuværende nødkaldesystem kan ikke umiddelbart anvendes via mobiltelefon, så der er startet en proces for at afdække nye muligheder. FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG De forebyggende hjemmebesøg skal omtales her, idet der er stor forskel på praksis i kommunerne. Der sendes brev til alle, når de fylder 75 år, hvor der orienteres om forebyggende hjemmebesøg, og om at der annonceres 2 gange årligt, i marts og september med opfordring til at henvende sig. I løbet af 2013 har der været henvendelse om 6 besøg, der fordeler sig således: Lemvig 3 Syd 1 Vest 0 Øst 2 ÆLDRERÅD Kommunens ældreråd består af 11 medlemmer, der repræsenterer de geografiske områder på følgende vis: Lemvig-området Vest-området Syd-området Øst-området 4 medlemmer 3 medlemmer 3 medlemmer 1 medlem Formand er Lis Jakobsen, og næstformand er Bodil Bang Carstensen fra 1. januar Der har i efteråret 2013 været afholdt valg til Ældrerådet for Ved nykonstitueringen blev Lis Jakobsen valgt som formand, og Bodil Bang Carstensen blev valgt som næstformand. Alle ældrerådets mødereferater kan findes på internettet under Lemvig Kommune. 10

11 TILSYN En gang om året skal der gennemføres et uanmeldt kommunalt tilsyn på alle plejecentre. Der ud over foretager Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen tilsyn. En gang om året skal der udarbejdes en samlet rapport vedrørende de gennemførte tilsyn. De kommunale uanmeldte tilsyn er gennemført i slutningen af 2013 af sundhedschefen, og der udarbejdes en rapport om alle tilsynene. Rapporten forelægges Ældrerådet til udtalelse. Herefter behandles rapporten i Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen. MAGTANVENDELSE Der afholdes jævnlige møder i en gruppe bestående af jurist, administrativ leder fra Handicap & Psykiatri samt sundhedschefen, hvor indsendte magtanvendelsesskemaer bliver gennemgået med henblik på at identificere mønstre, og der ud fra overveje andre handlemønstre. Når skemaerne er gennemgået, kontaktes de aktuelle enheder for bedre løsningsmodeller i fremtiden, hvis det er muligt. Fagchefen for Handicap og Psykiatri forelægger rapporten for Socialog Sundhedsudvalget. UTILSIGTEDE HÆNDELSER (UTH) Ifølge Lov om patientsikkerhed skal kommunerne fra 1. september 2010 registrere alle utilsigtede hændelser, der forekommer inden for Sundhedslovens rammer. Utilsigtede hændelser er begivenheder, der forekommer i forbindelse med behandling og i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende, eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder. En gang i kvartalet mødes Styregruppen og gennemgår indberetningerne for at identificere, hvad der kan og skal gøres. De enkelte medlemmer melder tilbage til eget bagland efter mødet. Styregruppen består af: Fagchefen for handicap og psykiatri Overtandlægen Afdelingslederen for sundhedsplejen Den kommunale repræsentant i Gør et godt samarbejde bedre Superbrugeren Sundhedschefen En gang årligt beskrives aktiviteterne i forbindelse med UTH og er en del af årsrapporten fra Sundhedsafdelingen. Der er i 2013 registreret hændelser inden for sundhedslovens område. Der opstår en del spørgsmål i forhold til hvilke forhold, der skal registreres, da Sundhedsstyrelsens udsendte materiale har taget udgangspunkt i arbejdet på hospitaler, hvor alle aktiviteter falder inden for Sundhedsloven, hvorimod mange af de kommunale aktiviteter falder inden for Serviceloven. Styregruppen arbejder fortsat på at skærpe beskrivelsen af snitfladen. 11

12 Der påtænkes en ny sagsgang, da systemet ikke længere kan håndtere Lemvig-modellen, og der er fra 1. marts 2014 ansat en medarbejder, som skal have utilsigtede som sin opgave. MAD OG MADPRODUKTION Lemvig Centralkøkken leverer mad til beboere i plejeboliger, undtaget i boenheder, hvor madfremstillingen er en del af de daglige aktiviteter. Desuden leveres der til borgere i eget hjem, hvor der er visiteret til denne ydelse. Beboere i plejeboliger, der ikke er leve- og bomiljøer og besøgende, der spiser på dagcentre, får både hoved- og biret. Der leveres bulkmad til centrene 3 gange ugentligt, og maden varmes op på stederne, inden den serveres. Hjemmeboende har mulighed for at vælge blandt 15 hovedretter og 8 biretter. Bestillingen afleveres, og 2 uger efter leveres det ønskede antal portioner. Hjemmeboende får leveret køle-vakuum mad 1 gang om ugen. Det Danske Madhus er godkendt af Byrådet til at levere mad i Lemvig Kommune, og de forventes at starte med levering primo april TRÆNING FØR YDELSE Der er prioriteret økonomi til en indsats for at bevare eller genoptræne muskler i bevægeapparatet, så tidspunktet for kommunal indsats med ganghjælpemidler og rengøring kan udsættes eller elimineres. Efter en forsøgsperiode er projektet nu gået i drift, og Social- og Sundhedsudvalget har godkendt, at der kan ydes befordring efter gældende regler til kørsel til dagcentre inden for kommunen ældreområde samt ½ time med fysioterapeuten efter træningsseancen. Det er nu visitationen, der følger denne opgave, og det overvejes at samkøre denne træmning med træningsmoduler for borgere med kroniske lidelser. På denne måde kan der være flere hold og dermed større spredning på tid og geografi. KOORDINERING AF FRIVILLIGHEDSINDSATSEN Der er bevilget kr. til at koordinere de frivilliges indsats inden for ældreområdet. Den 11. marts 2013 var de frivillige inviteret til en aften med titlen Gråt guld er godt Hvidguld er bedre med Lone Hertz. En aften med 176 tilmeldte i Tangsø-Centret. BEFOLKNINGSTAL FOR LEMVIG KOMMUNE, REGION MIDTJYLLAND OG DANMARK Da det med mellemrum drøftes, hvordan sammensætningen er i forhold til regionen og hele landet, er der nedenfor indsat en tabel med antallet af borgere i forskellige aldersgrupper Lemvig RM DK Lemvig RM DK Lemvig RM DK 12

13 I alt Procentvis fordeling: Lemvig RM DK Lemvig RM DK Lemvig RM DK I alt

14 TRYGHEDSHOTEL Tryghedshotellet. Lemvig kommune Evaluering og opsamling for perioden 1.februar 31.december Altså de første 11 måneder. 1. Antal indskrevne borgere Indskrevne henholdsvis 1.halvår og sidste 5 mdr. Ambulante 2. Samlet belægningsprocent. 3. Opholdets varighed 4. Henvisende instans 5. Fra hvilket område 6. Årsager til ophold 7. Økonomi 8. Konklusion Antal borgere: 174 indskrevne borgere i perioden Periode 1. halvår Sidste 5 mdr antal Altså kan vi se en stigning i antal indskrevne borgere over året. 16 borgere ambulante borgere til I/V antibiotika. Opstart d Længde for behandlingsperiode svingende: fra 2 30 dage Hyppigheden for antal behandlinger dgl. svingende fra: 1 x dgl 4 x dgl Belægningsprocent periode 1. halvår Sidste 5 mdr. ambulante Samlet belægningsprocent for perioden 70.9 % 73 % 7,3 % % 14

15 Altså samlet en belægning på knap 80 %, hvilket viser en stigning i forhold til det 1. halvår. Opholdets varighed. Varighed af borgernes ophold 7 dage 95 55,2% 8-14 dage 39 22,7% dage 16 9,3% > 22 dage 22 12,8% Varighed af borgernes ophold 7 dage 8-14 dage dage > 22 dage 13% 9% 23% 55% Henvisende instans Hvor henvises borgerne fra Egen læge 30 Hjemmeplejen 53 Sygehus 77 Vagtlægen 1 Hospice 0 Mangler henviser 12 Henvisende område: 15

16 16 Hvor henvises borgerne fra Lemvig 48 Vest 29 Øst 10 Syd 11 Mangler 61

17 Årsager til ophold. Ved sidste tilbagemelding brugte jeg følgende begreber, for at synliggøre indskrivningsårsager. ÅRSAGER TIL OPHOLD 1. halvår Infektion 11 Dehydrering 8 Afklaring 36 Rehabilitering 5 Smertebehandling 9 Terminale 13 Til registrering i den sidste periode af året har jeg haft en studerende fra Århus universitet til at hjælpe mig med at udføre statistikken. Hun har ikke kunnet gennemskue / tolke de sygdomsmæssige kommentarer, jeg har skrevet hos hver enkelt borger og har derfor ikke kunnet kategorisere indskrivningsårsagen, for sidste periode og dermed heller ikke den samlede oversigt for året. Vi har besluttet at vi vil udarbejde en mere detaljeret oversigt fra 2014 og fremover. Både fordi vi oplever andre indskrivningsårsager og fordi rehabiliteringsafsnittet i Alparken etableres. Økonomi: Der er mange faktorer der spiller ind på en samlet beregning af besparelse i forb. med etablering af TH. Et forsigtigt skøn på undgåede indlæggelser for perioden vil være: 54 undgående indlæggelser der hver har en 1. pris på = kr 4 borgere har fravalgt at flytte på hospice: Prisen er ca kr/døgn og et forventeligt ophold vil være på 3 uger. (4 borger x 21 dage x 2000 kr) = kr Mange øvrige faktorer er ikke beregnelige men dog stadig en økonomisk gevinst: Hvis borgere skulle blive i eget hjem, ville der være et øget behov for mere hjælp af hjemmeplejen - visiterede ydelser. Vi kan ikke vurdere hvor mange dage borgeren skulle have været indlagt og dermed heller ikke den samlede pris for indlæggelsen. Transportudgifter i forb. med hospitalsindlæggelser Nogle borgere får sandsynligvis forkortet deres hospitals indlæggelsesperiode Genindlæggelser undgås også, da borgeren kommer på TH få dage efter en hospitalsudskrivelse og dermed efterfølgende kan klare sig i eget hjem Derudover er der jo den store menneskelige gevinster: 17

18 At borgerne kan forblive i eget nærområde, i omgivelser der ikke er helt så fremmede, som på sygehuset og dermed mindsker risikoen for konfusion Her kan de få hyppigere besøg af familie Oftest har borgeren egen stue og kan medbringe få personlige genstande. Konklusion Samlet set både økonomisk og menneskeligt - vil jeg konkludere etableringen af TH som succesfuld. Det er dog stadig påkrævet at det er ledere, der visiterer ved indskrivning, samt at lederen er tæt på, - så der hele tiden bevares et fokus på hjemsendelse. Vi har ansat et fantastisk, ambitiøst og engageret personale, der fungerer rigtig godt som ét team. Alle udviser faglige kompetencer og interesse for kontinuerlig udvikling i afdelingen. Vi har et godt samarbejde med alle. - Hjemmesygeplejersker, kommunens praktiserende læger og ikke mindst sygehuset. Vi har etableret et samarbejde med regionens laboratorium, hvor vi i samarbejde udfører kvalitetskontrol på vores analyse apparatur. Vi har udarbejdet 2 pjecer. En, der er udleveret til samarbejdspartnere og en til borgere og deres pårørende. Denne udleveres under opholdet Vi oplever et meget svingende behov for pladser på TH. Der er helt klart en sammenhæng mellem spidsbelastninger i hjemmeplejen og på TH. Dette medfører et meget varieret behov for pladser på TH. Nogle gange kan vi opleve 3 borgere andre gange oplever vi overbelægning og endda yderligere behov for pladser. Dette kan nogle gange være en af de store udfordringer. Områdeleder Birgitte Nielsen VISITATION TIL HJEMMEHJÆLP I 2013 har der i visitationen været fokus på følgende områder: Nyt myndigheds- og omsorgssystem Træning før hjælp Tilsyns og opfølgning Leverandører Leverandør møder Klagesager Nyt myndigheds- og omsorgssystem I foråret 2013 blev det nye Avaleo myndighed inden for Avaleo Omsorg implementeret i afdelingen. Det har givet udfordringer i hverdagen sammen med at skulle opretholde den daglige drift. Udfordringerne bestod i 1. At lægge data fra avaleo omsorgssystemet over i det nye avaleo myndighed. Der var en udfordring i at prioritere, hvilke data var vigtige at få med over? Hvorefter der fulgte et stort tastearbejde. Kollegaer i Sundhedsafdelingen gav en hjælpende hånd. Der- 18

19 udover arbejdede visitatorerne en del timer udover normal arbejdstid, for så hurtigt som muligt kun at skulle arbejde i ét system. Alle data blev overført i tidsrummet først i maj til midt i juni De ekstra arbejdstimer, afspadseres på et senere tidspunkt. 2. Det nye myndighedssystem er bygget op over god sagsbehandling og fælles sprog 2. God sagsbehandling er en systematisk sagsbehandling, en synliggørelse af at sagsbehandlingen overholder gældende regler. Ikke at gældende regler ikke tidligere er overholdt, men en systematisk måde at arbejde på, hvilket fortsat er nyt og kræver længere tid, da vi endnu ikke har rutinen i brug af systemet. Fælles sprog 2 er et nyt redskab for visitationen i Lemvig, der tidligere anvendte et sprog udviklet af de 3 visitatorer. At det er en ny opsætning og et nyt fælles sprog medfører behov for aflæring af tidligere anvendte rutiner og oplæring i nye rutiner, hvilket tager tid. 3. Implementeringen af myndighedssystemet og senere på året implementering af omsorgssystemet i udførerleddet, har krævet timer til en systemadministrator. Systemadministratoren har haft til opgave at være med til at bygge systemet op samt implementere og undervise relevante medarbejdere. Stillingen er en halv tids stilling, beklædt af en visitator. Stillingen har været besat siden juni Som kompensation herfor har visitationen siden november 2013 haft en ekstra ansat på 32 timer/uge frem til udgangen af februar Den ekstra medarbejder har ikke været med i den daglige drift, men klaret opgaver som tilsynsopgaver og herefter udmøntning af vedtagne serviceændringer i kvalitetsstandarden. Træning før hjælp: Det var planlagt, at der skulle afholdes 5 træningsforløb, 3 forår og 2 efterår På grund af travlhed i visitationen, samt der fra Lemvig Idræts og Kulturcenter ikke var meldt tilbage, at der ikke var mulighed for at leje lokaler som forventet, blev der ikke afholdt træningsforløb i efteråret Resultaterne fra træningsforløbene viser fremgang i testene som foretages i træningsforløbet. Det opleves i visitationen og hos den trænende fysioterapeut, at det kan være en stor pædagogisk opgave at få den ældre medborger til at se det positive ved at skulle på træningshold. Den ældre ytrer, at det jo er for at tage hjælpen fra os. Tilsyn og opfølgning ifølge servicelovens 151 c. Formålet med tilsynet er: At sikre borgerne får den hjælp de har ret til efter loven, og efter den afgørelse myndighedsafdelingen har truffet. At hjælpen er i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandard At leverandørerne lever op til deres kontrakt. I 2013 er der udtaget 24 borgere til tilsyn, fordelt så alle leverandører såvel kommunale som private er repræsenterede. 19

20 Konklusionen: Set fra borgerens perspektiv: I forhold til personlig hjælp: Borgerne oplever de får leveret de bevilgede indsatser, og at indsatserne ikke ændres. Der er generel tilfredshed med antallet af hjælpere, der kommer i hjemmet. Der gives dog udtryk for, at der kommer mange forskellige hjælpere. Borgerne oplever ikke at hjælpen aflyses eller flyttes. Borgerne er tilfredse med hjælpen, set i forhold til den gældende kvalitetsstandard. I forhold til praktisk hjælp i hjemmet: Borgerne oplever at de bevilgede indsatser leveres Borgerne har i 5 ud af de 24 tilfælde oplevet ikke at få besked, hvis leveringen af hjælpen afveg med mere end ½ time fra den fastsatte tid. I øvrige tilfælde blev der givet besked, hvis der var ændringer. Der er generel tilfredshed med antallet af hjælpere, der kommer i borgerens hjem, dog gives der udtryk for at der kommer mange forskellige. Borgerne oplever ikke at hjælpen aflyses. Der tilbydes altid erstatningshjælp i forbindelse med behov for flytning af hjælpen. Der er tilfredshed med hjælpen set i forhold til gældende kvalitetsstandard. Set fra leverandørens perspektiv: I forhold til personlig hjælp: Alle får leveret den bevilgede indsats. I tilfælde af der skønnes behov for ændring i indsatsen inddrages borgeren i alle tilfælde, enten pr. telefon eller ved aftaler i borgerens hjem. Der gives besked hvis tidspunktet for leveringen af hjælpen forskydes med mere end ½ time. Der planlægges med færrest mulige hjælpere i hjemmet. Indsatsen aflyses aldrig. I de hjem hvor der er bevilget mest hjælp, kan der komme op til 10 personer over døgnet. Det er hovedsagelig personale med relevant uddannelse som leverer indsatsen. I forhold til praktisk hjælp i hjemmet: Alle får leveret den bevilgede indsats. Borgeren inddrages i alle tilfælde, hvis indsatsen ændres. I tilfælde af ændring i forhold til tidspunktet for leveringen af hjælpen, gives der besked til borgeren hvis afvigelsen er mere end ½ time. Ændringen i leveringen af indsatsen opstår kun, hvis der opstår akut behov for ændring i den personlige pleje. Der tages hensyn til der kommer færrest mulige hjælpere i hjemmet Det kan være nødvendigt at aflyse hjælpen i forbindelse med sygdom hos personalet, der ydes altid erstatningshjælp. Det er hovedsageligt personale med relevant uddannelse som leverer hjælpen. Dog er der et privat firma hvor stort set al hjælp leveres af ufaglært personale. Dette er der rettet op på i første kvartal Leverandører: I 2013 er der godkendt 2 private firmaer til levering af personlig og praktisk hjælp i hjemmet og et privat firma til levering af mad. 20

21 Således er der 3 leverandører at vælge mellem, når en borger bevilges hjælp til personlig hjælp, 5 leverandører når der bevilges til praktisk hjælp i hjemmet og 2 leverandører når der bevilges madordning. Visitatorerne oplever en forvirring hos den ældre borger, der skal stilles over for valget af leverandør. Der afholdes årligt 2 leverandørmøder, hvor alle leverandører forventes at møde op. Her drøftes relevante emner og samarbejdet. Klagesager: En klagesag var ikke afsluttet i 2012, hvilket den blev i Borgeren ønskede ikke at medvirke ved afprøvning i forbindelse med oplysningen af sagen. Han valgte at frafalde klagen. At der ikke har været nye klagesager, er måske udtryk for travlheden i visitationen, som har medført, der kun har været tid til den nødvendige daglige drift. Hvilke udfordringer er der i 2014? Visitationen skal arbejde med god sagsbehandling og fælles sprog 2, hvor målet er at skabe ensartethed i den måde visitatorerne bruger systemet. Skal arbejde med begrebet myndighedsrollen i samspil med vores arbejde som sundhedspersonale, hvor der den 6. marts 2014 er arrangeret en temadag med jurist Anita Klindt. Vi glæder os til at få ansat en ny medarbejder, der får opgaver som visitator, skal have ansvar for opgaverne omkring utilsigtede hændelser og være en del af sekretariatet. Margrethe Kamstrup Koordinerende visitator SAGSBEHANDLENDE ERGOTERAPEUTER Der er fire sagsbehandlende ergoterapeuter i Sundhedsafdeling, der arbejder med hjælpemidler. Det drejer sig hovedsagligt om følgende hjælpemidler: manuelle kørestole, el-køretøjer og el-kørestole, trykaflastende puder og madrasser, vægtdyner, arbejdsstole, børnehjælpemidler, siddestillingsanalyser, boligændringer og støtte til bil samt særlig indretning i bil. Borgere i Lemvig Kommune har mulighed for at søge om hjælpemidler hvis de har en varig funktionsnedsættelse og hjælpemidler kan gøre borgeren mere selvhjulpen. Der skal være tale om en daglig aktivitet eller et dagligt behov. De sagsbehandlende ergoterapeuter arbejder tæt sammen med område ergoterapeuterne som tager sig af ganghjælpemidler, mindre hjælpemidler til at klare sig i hverdagen og arbejdsmiljøhjælpemidler i forbindelse med pleje af borger. Endvidere er der et tæt samarbejde med Rehabilitering om hjælpemidler til brug under træningsforløb. Hjælpemidlerne bevilges efter følgende love: serviceloven, sundhedsloven og arbejdsmiljøloven. For at få et overblik over de forskellige typer af hjælpemidler, er der udarbejdet kvalitetsstandarder som indeholder lovstof, Lemvig Kommunes serviceniveau og beskrivelse af snitflader, hvem der har kompetence til at bevilge/udlåne forskellige typer af hjælpemidler. Kvalitetsstandarderne er politisk godkendte. Alle kvalitetsstandarderne er ved at blive revideret til fornyet godkendelse i

22 Siddestilling Der har været 52 henvendelser på siddestillinger. Det har været nødvendigt at udskifte eksisterende kørestol til en anden model i 14 af henvendelserne, da siddestillingsproblematikken ikke har kunnet løses i den eksisterende kørestol. Der har været 3 henvendelser, hvor borger har fået bevilget en speciel kørestol, da borger ikke har kunnet opretholde en siddestilling i en almindelig komfortkørestol. Bilområdet I 2013 har bilnævnet færdigbehandlet 12 sager om støtte til køb af bil, hvoraf 10 ansøgere har fået afslag. Der er dog yderligere tre ansøgere, som har fået tilsagn om bevilling, men hvor den sidste fase omkring valg af billigst egnet bil endnu ikke er afgjort. Der er 5 ansøgere, som har klaget over Lemvig Kommunes afgørelse, men sagerne er endnu ikke afgjorte i Ankestyrelsen. Behandlingstiden på klagesager er angiveligt blevet længere efter at Det Sociale Nævn er blevet nedlagt, og alle sagerne er overgået til Ankestyrelsen. På bilområdet har der endvidere været seks ansøgninger om særlig indretning, og ni henvendelser vedrørende reparation af særlig indretning. Børneområdet (0-18 år) Der har været 61 henvendelser på børneområdet. Der har været 7 henvendelser på sansestimulerende produkter som kæde- og kugledyner, kuglepuder og kuglevest. Antallet af henvendelser er det samme som Boligområdet På boligområder har der været ca. 35 henvendelser. Heraf halvdelen mindre boligændringer som opsætning af ramper og fjernelse af dørtrin samt reparation af loftslift. Der har været en meget stor boligsag til et barn, påbegyndt i 2012 og 2 boligsager med opsætning af automatisk dørautomatik og 1 boligsag med større ændringer i et køkken. Skinner til børn og voksne I 2013 har vi fortsat haft fokus på at lave en funktions- og aktivitetsanalyse, når der er henvendelser på skinner/orthoser til børn og voksne. Vores erfaring er, at det giver god mening, da der ofte er tale om passiv behandling og dermed en regionsopgave. Ventetider Det har været muligt at overholde de udmeldte ventetider til borgerne. Det betyder meget for borgere og medarbejdere. Ankesager 2013 Der er følgende afgjorte klagesager i 2013: en klagesag vedrørende bilområdet, en omkring et hjælpemiddel og en om sektoransvarlighed. Der har været en sag om en arbejdsstol, hvor Lemvig Kommune fik medhold i, at borgerens behov for en arbejdsstol kunne afhjælpes af en almindelig god spisestol med armlæn, der kan købes i almindelig handel og derfor ikke bevilges som forbrugsgode, da den anses for almindelig indbo. Der har været en ansøgning om hjælpemidler og boligændringer til et barn med en midlertidig lidelse. Lemvig Kommune gav afslag, fordi barnet ikke er omfattet af den personkreds, der kan søger om hjælpemidler og boligændringer. Lemvig Kommune fik medhold i afslag. På bilområdet har der været en sag, hvor borgeren fik afslag på støtte til bil, fordi evnen til at færdes ikke var forringet i væsentlig grad og der var ingen dokumenterede skånehensyn. 22

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tryghedshotellet. Evaluering i periode 1.1. 30.9.2014

Tryghedshotellet. Evaluering i periode 1.1. 30.9.2014 Tryghedshotellet Evaluering i periode 1.1. 30.9.2014 Kommentarer til registreringerne. D.1.3.2014 opstartede vi med en ny registreringsmetode. Lemvig kommune fik en Finans bachelor studerende tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere