BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR samt TANKER VEDRØRENDE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013. samt TANKER VEDRØRENDE 2014"

Transkript

1 BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013 samt TANKER VEDRØRENDE 2014 Grete Bækgaard Thomsen sundhedschef 1

2 2

3 FORORD: Beretningen er skrevet for at give såvel det politiske som det strategiske niveau en indsigt i de aktiviteter, der er afviklet i årets løb - samt kort beskrive hvilke tiltag og udviklingsfoci, der er planer om at arbejde med i indeværende og kommende år. Områdelederne udarbejder en kort skrivelse som oplæg til dialogmøderne med politikerne i Social- og Sundhedsudvalget. Den første del af rapporten er en beskrivelse af data, der beskriver det samlede områdes indsats i Derefter har flere af funktionsområderne beskrevet eget område. Læsere af dette er altid velkomne til at spørge nærmere til afsnittene eller dele heraf. Lemvig den 31. marts Grete Bækgaard Thomsen sundhedschef 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD:... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 4 RAPPORTENS OPBYGNING:... 5 PRAKTISK BISTAND... 5 FRIT VALG... 5 SYGEPLEJE KALD I TIDLIGERE THYBORØM-HARBOØRE KOMMUNE... 7 TERMINALT SYGE... 9 GÆSTESTUE... 9 NØDKALD FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG ÆLDRERÅD TILSYN MAGTANVENDELSE UTILSIGTEDE HÆNDELSER (UTH) MAD OG MADPRODUKTION TRÆNING FØR YDELSE KOORDINERING AF FRIVILLIGHEDSINDSATSEN BEFOLKNINGSTAL FOR LEMVIG KOMMUNE, REGION MIDTJYLLAND OG DANMARK TRYGHEDSHOTEL VISITATION TIL HJEMMEHJÆLP SAGSBEHANDLENDE ERGOTERAPEUTER SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE REHABILITERING OG GENOPTRÆNING LEMVIG CENTRALKØKKEN DEMENSKOORDINATOREN FORTÆLLER UDDANNELSESOMRÅDET

5 RAPPORTENS OPBYGNING: Rapporten deles op i afsnit, hvor det første hovedafsnit er generelle facts og overordnede tværgående visioner. Derefter er der et afsnit fra hvert af områderne: rehabilitering, visitation, sundhedsfremme og forebyggelse, sagsbehandlende ergoterapeuter, Dagcenter Lynghaven, demenskoordinatoren og uddannelseskoordinatoren. PRAKTISK BISTAND Danmarks Statistik henter relevante oplysninger blandt andet vedrørende praktisk bistand (hjemmehjælp). Tidspunktet for opgørelsen er 1. januar 2013 og 1.december 2013 på grund af nyt omsorgssystem i december januar Timer pr uge 0-66 år 0-66 år år år 80 år - 80 år- I alt I alt 0-3 timer timer timer timer og mere I alt antal personer Når tallene fra 2012 og 2013 sammenlignes, ses det: Antallet af personer indtil 66 år, der får hjælp er faldet med 5. Antallet af personer fra 67 til 79 år, der får hjælp er faldet med 8. Antallet af personer på 80 år og derover, der får hjælp er faldet med 11. Antallet af personer i alt, der får hjælp, er faldet med 24. Dertil kommer, at der er 9 hjem, der modtager midlertidig hjælp, hvor modtageren ikke er blevet 67 år, og 33 hjem, hvor modtageren er 67 år eller mere. I aften- og nattimerne er der 195 hjem, der får hjælp. FRIT VALG Der har i løbet af 2013 været 120 hjem, der har ønsket at modtage hjælp fra anden leverandør end Lemvig Kommune. 5

6 Udviklingen har været: hjem hjem hjem hjem hjem hjem hjem SYGEPLEJE Sygeplejeordningen i kommunerne bliver opgjort på antal nye og udskrevne patienter i hjemmesygeplejeordningen. 1/ Nye Udskrevne 31/ år år over 80 år I alt Ovenstående tabel viser, at antallet af borgere, der i løbet af 2013 har modtaget hjælp fra hjemmesygeplejen er faldet med 134 borgere, og samtidigt er det tydeligt, hvor stort et flow, der er gennem systemet af borgere, der har midlertidigt brug for sygeplejeydelser. Nye patienter henvises fra læge, sygehus og andre, fordelt på følgende vis: Henvist fra læge Henvist fra sygehus Henvist fra andre Overført pga intern flytning Overført andre aldersgrupper I alt

7 Der er i 2012 henvist 4 personer færre fra praktiserende læger, hvilket svarer til et fald på 2 % i forhold til På samme vis er stigningen i henviste fra sygehus på 50 personer, hvilket svarer til 15 % over samme periode. Til gengæld er antallet henvist fra andre faldet fra 350 til 155, svarende til 56 % i samme tidsrum. Udskrevne patienter fordeler sig på følgende måde i forhold til, hvad patienten udskrives til: Klarer sig hjemme Indlagt på sygehus Flyttet på plejehjem Døde Anden årsag Overført pga intern flytning Overført andre aldersgrupper I alt Der er i 2013 udskrevet 79 flere personer til hjemmet, hvilket svarer til en stigning på 23,8 % i forhold til i Der er i samme tidsrum udskrevet 66 flere på grund af indlæggelse på hospital, hvilket svarer til 33,8 %, 192 er udskrevet af anden årsag, hvilket svarer til 65,1 %. Det er værd at bemærke, at antallet af udskrevne borgere synes at variere en del over et år. Dette kan betyde, at hjemmesygeplejen i perioder kan mærke mange bevægelser, hvilket giver en del arbejde med at oprette kontakt til hjem for senere at afvikle kontakt til de samme eller andre hjem. Det øgede tryk på hospitalernes sengeafdelinger betyder, at en del borgere udskrives fra hospitalet en del tidligere, end det før er set. Hjemmeplejen skal være gearet til at modtage borgere i dag- og aftentimerne, og efterhånden også i stigende grad i nattimerne. 112 KALD I TIDLIGERE THYBORØM-HARBOØRE KOMMUNE I tidligere Thyborøn-Harboøre Kommune eksisterede en ordning, hvor Falck i de fleste tilfælde adviserede hjemmesygeplejersken i kommunen udenfor de praktiserende lægers normale åbningstid, altså i aften- og nattimerne samt i weekender og på helligdage. Denne ordning er videreført i samme geografiske område efter kommunesammenlægningen. 7

8 Tidligere år har besøgstallet svinget mellem 50 og 55, og i de senere år har antallet af kald svinget fra 128 kald i 2008 til 74 kald i 2010, 40 kald i 2012 og 35 kald i I 2010 var der en periode på godt 3 måneder, hvor hjemmesygeplejersken ikke blev kaldt på grund af omlægninger ved Falck, og der derfor ikke var givet besked om ordningen til nye ansatte på vagtcentralen. I 2011 er der ansat sundhedsfaglige medarbejdere i visitationen på vagtcentralen, og dette betyder, at der har været en nedgang i antallet af opkald til de vagthavende sygeplejersker i Vest-området i forbindelse med 112-kaldene. Antal kald Apopleksi Brystsmerter Besvimede borgere Bevidstløse borgere Fald (herunder hjernerystelser) Selvmordsforsøg/tvangsindlæggelse Dødsfald Kolapsede borgere 6 Vejrtrækningsproblemer (herunder astmaanf.) Kramper (herunder børn med feberkramper) Arbejdsulykker 4 1 Sportsskader/slagsmål 2 2 Trafikuheld (herunder knallertuheld/påkørsler) Mavesmerter (herunder blodig opkast/aff.) Byld og blødning Medicinbivirkninger (herunder påvirk. Borgere) Lungeødem 1 1 Spontan abort/fødsel 2 1 Brud (herunder hofte af led) Afviste 112 kald Blodprop (herunder obs. Blodprop)

9 Hjertestop Forbrænding/brand 3 1 Opkald i forbindelse med Haze 3 Komplikation efter ambulant operation 1 Insulinchok Andet 10 2 I alt TERMINALT SYGE Ifølge Servicelovens 107 er der mulighed for at nærtstående kan passe en døende i hjemmet. Det betyder, at den døende ikke behøver være alene, og hjemmeplejen kommer stadigvæk efter behov i det pågældende hjem for at pleje den døende og støtte de pårørende. I 2013 har der været 14 borgere, der har været omfattet af terminalpleje, hvor der har været bevilget orlov til pårørende. I alle tilfælde besøger sundhedschefen det aktuelle hjem og iværksætter plejeorloven. GÆSTESTUE Der er ved udgangen af 2013 gæstestuer følgende steder: 9 Lemvig 2 Rosenhaven - midlertidigt 4 Alparken 1 Bøvling 1 Harboøre 17 I alt Med etablering af Tryghedshotellet har brugen af gæstestuer ændret sig. Med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet, at der skulle etableres en rehabiliteringsafdeling i Alparken med 6 døgnrehabiliteringspladser og 6 gæstestuer. Desuden er det besluttet, at dagcentret for Syd-området etableres i Alparken. Det er endvidere besluttet, at Sønderparken, en boenhed for mennesker med demens i Harboøre flyttes til Rosenhaven i Klinkby. Efterfølgende etableres en enhed af ældreboliger i Harboøre for mennesker med et aktivt alkoholforbrug. 9

10 NØDKALD I løbet af de seneste år har de første borgere, der udelukkende har mobiltelefon, meldt sig. Der er indkøbt 9 simkort-løsninger for at substituere fastnettelefon ved oprettelse af midlertidige nødkald. I kommunen er der ved årsskiftet i alt 397 og i i alt 358 nødkald excl. nødkald i plejeboliger. Der er overvejelser vedrørende antallet af nødkald og brugen af dem. Af sikkerhedsgrunde er det altid sygeplejersken, der kører med universalnøglen til nøgleboksene, hvilket giver ekstra udfordringer i forhold til forstyrrelser i arbejdet, når der er tale om eksempelvis toiletbesøg, der kunne være indlagt i en fast rutine. Der vil i den kommende tid opstå en ny udfordring, idet et tiltagende antal borgere ikke har fastnettelefon, men udelukkende mobiltelefon. Det nuværende nødkaldesystem kan ikke umiddelbart anvendes via mobiltelefon, så der er startet en proces for at afdække nye muligheder. FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG De forebyggende hjemmebesøg skal omtales her, idet der er stor forskel på praksis i kommunerne. Der sendes brev til alle, når de fylder 75 år, hvor der orienteres om forebyggende hjemmebesøg, og om at der annonceres 2 gange årligt, i marts og september med opfordring til at henvende sig. I løbet af 2013 har der været henvendelse om 6 besøg, der fordeler sig således: Lemvig 3 Syd 1 Vest 0 Øst 2 ÆLDRERÅD Kommunens ældreråd består af 11 medlemmer, der repræsenterer de geografiske områder på følgende vis: Lemvig-området Vest-området Syd-området Øst-området 4 medlemmer 3 medlemmer 3 medlemmer 1 medlem Formand er Lis Jakobsen, og næstformand er Bodil Bang Carstensen fra 1. januar Der har i efteråret 2013 været afholdt valg til Ældrerådet for Ved nykonstitueringen blev Lis Jakobsen valgt som formand, og Bodil Bang Carstensen blev valgt som næstformand. Alle ældrerådets mødereferater kan findes på internettet under Lemvig Kommune. 10

11 TILSYN En gang om året skal der gennemføres et uanmeldt kommunalt tilsyn på alle plejecentre. Der ud over foretager Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen tilsyn. En gang om året skal der udarbejdes en samlet rapport vedrørende de gennemførte tilsyn. De kommunale uanmeldte tilsyn er gennemført i slutningen af 2013 af sundhedschefen, og der udarbejdes en rapport om alle tilsynene. Rapporten forelægges Ældrerådet til udtalelse. Herefter behandles rapporten i Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen. MAGTANVENDELSE Der afholdes jævnlige møder i en gruppe bestående af jurist, administrativ leder fra Handicap & Psykiatri samt sundhedschefen, hvor indsendte magtanvendelsesskemaer bliver gennemgået med henblik på at identificere mønstre, og der ud fra overveje andre handlemønstre. Når skemaerne er gennemgået, kontaktes de aktuelle enheder for bedre løsningsmodeller i fremtiden, hvis det er muligt. Fagchefen for Handicap og Psykiatri forelægger rapporten for Socialog Sundhedsudvalget. UTILSIGTEDE HÆNDELSER (UTH) Ifølge Lov om patientsikkerhed skal kommunerne fra 1. september 2010 registrere alle utilsigtede hændelser, der forekommer inden for Sundhedslovens rammer. Utilsigtede hændelser er begivenheder, der forekommer i forbindelse med behandling og i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende, eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder. En gang i kvartalet mødes Styregruppen og gennemgår indberetningerne for at identificere, hvad der kan og skal gøres. De enkelte medlemmer melder tilbage til eget bagland efter mødet. Styregruppen består af: Fagchefen for handicap og psykiatri Overtandlægen Afdelingslederen for sundhedsplejen Den kommunale repræsentant i Gør et godt samarbejde bedre Superbrugeren Sundhedschefen En gang årligt beskrives aktiviteterne i forbindelse med UTH og er en del af årsrapporten fra Sundhedsafdelingen. Der er i 2013 registreret hændelser inden for sundhedslovens område. Der opstår en del spørgsmål i forhold til hvilke forhold, der skal registreres, da Sundhedsstyrelsens udsendte materiale har taget udgangspunkt i arbejdet på hospitaler, hvor alle aktiviteter falder inden for Sundhedsloven, hvorimod mange af de kommunale aktiviteter falder inden for Serviceloven. Styregruppen arbejder fortsat på at skærpe beskrivelsen af snitfladen. 11

12 Der påtænkes en ny sagsgang, da systemet ikke længere kan håndtere Lemvig-modellen, og der er fra 1. marts 2014 ansat en medarbejder, som skal have utilsigtede som sin opgave. MAD OG MADPRODUKTION Lemvig Centralkøkken leverer mad til beboere i plejeboliger, undtaget i boenheder, hvor madfremstillingen er en del af de daglige aktiviteter. Desuden leveres der til borgere i eget hjem, hvor der er visiteret til denne ydelse. Beboere i plejeboliger, der ikke er leve- og bomiljøer og besøgende, der spiser på dagcentre, får både hoved- og biret. Der leveres bulkmad til centrene 3 gange ugentligt, og maden varmes op på stederne, inden den serveres. Hjemmeboende har mulighed for at vælge blandt 15 hovedretter og 8 biretter. Bestillingen afleveres, og 2 uger efter leveres det ønskede antal portioner. Hjemmeboende får leveret køle-vakuum mad 1 gang om ugen. Det Danske Madhus er godkendt af Byrådet til at levere mad i Lemvig Kommune, og de forventes at starte med levering primo april TRÆNING FØR YDELSE Der er prioriteret økonomi til en indsats for at bevare eller genoptræne muskler i bevægeapparatet, så tidspunktet for kommunal indsats med ganghjælpemidler og rengøring kan udsættes eller elimineres. Efter en forsøgsperiode er projektet nu gået i drift, og Social- og Sundhedsudvalget har godkendt, at der kan ydes befordring efter gældende regler til kørsel til dagcentre inden for kommunen ældreområde samt ½ time med fysioterapeuten efter træningsseancen. Det er nu visitationen, der følger denne opgave, og det overvejes at samkøre denne træmning med træningsmoduler for borgere med kroniske lidelser. På denne måde kan der være flere hold og dermed større spredning på tid og geografi. KOORDINERING AF FRIVILLIGHEDSINDSATSEN Der er bevilget kr. til at koordinere de frivilliges indsats inden for ældreområdet. Den 11. marts 2013 var de frivillige inviteret til en aften med titlen Gråt guld er godt Hvidguld er bedre med Lone Hertz. En aften med 176 tilmeldte i Tangsø-Centret. BEFOLKNINGSTAL FOR LEMVIG KOMMUNE, REGION MIDTJYLLAND OG DANMARK Da det med mellemrum drøftes, hvordan sammensætningen er i forhold til regionen og hele landet, er der nedenfor indsat en tabel med antallet af borgere i forskellige aldersgrupper Lemvig RM DK Lemvig RM DK Lemvig RM DK 12

13 I alt Procentvis fordeling: Lemvig RM DK Lemvig RM DK Lemvig RM DK I alt

14 TRYGHEDSHOTEL Tryghedshotellet. Lemvig kommune Evaluering og opsamling for perioden 1.februar 31.december Altså de første 11 måneder. 1. Antal indskrevne borgere Indskrevne henholdsvis 1.halvår og sidste 5 mdr. Ambulante 2. Samlet belægningsprocent. 3. Opholdets varighed 4. Henvisende instans 5. Fra hvilket område 6. Årsager til ophold 7. Økonomi 8. Konklusion Antal borgere: 174 indskrevne borgere i perioden Periode 1. halvår Sidste 5 mdr antal Altså kan vi se en stigning i antal indskrevne borgere over året. 16 borgere ambulante borgere til I/V antibiotika. Opstart d Længde for behandlingsperiode svingende: fra 2 30 dage Hyppigheden for antal behandlinger dgl. svingende fra: 1 x dgl 4 x dgl Belægningsprocent periode 1. halvår Sidste 5 mdr. ambulante Samlet belægningsprocent for perioden 70.9 % 73 % 7,3 % % 14

15 Altså samlet en belægning på knap 80 %, hvilket viser en stigning i forhold til det 1. halvår. Opholdets varighed. Varighed af borgernes ophold 7 dage 95 55,2% 8-14 dage 39 22,7% dage 16 9,3% > 22 dage 22 12,8% Varighed af borgernes ophold 7 dage 8-14 dage dage > 22 dage 13% 9% 23% 55% Henvisende instans Hvor henvises borgerne fra Egen læge 30 Hjemmeplejen 53 Sygehus 77 Vagtlægen 1 Hospice 0 Mangler henviser 12 Henvisende område: 15

16 16 Hvor henvises borgerne fra Lemvig 48 Vest 29 Øst 10 Syd 11 Mangler 61

17 Årsager til ophold. Ved sidste tilbagemelding brugte jeg følgende begreber, for at synliggøre indskrivningsårsager. ÅRSAGER TIL OPHOLD 1. halvår Infektion 11 Dehydrering 8 Afklaring 36 Rehabilitering 5 Smertebehandling 9 Terminale 13 Til registrering i den sidste periode af året har jeg haft en studerende fra Århus universitet til at hjælpe mig med at udføre statistikken. Hun har ikke kunnet gennemskue / tolke de sygdomsmæssige kommentarer, jeg har skrevet hos hver enkelt borger og har derfor ikke kunnet kategorisere indskrivningsårsagen, for sidste periode og dermed heller ikke den samlede oversigt for året. Vi har besluttet at vi vil udarbejde en mere detaljeret oversigt fra 2014 og fremover. Både fordi vi oplever andre indskrivningsårsager og fordi rehabiliteringsafsnittet i Alparken etableres. Økonomi: Der er mange faktorer der spiller ind på en samlet beregning af besparelse i forb. med etablering af TH. Et forsigtigt skøn på undgåede indlæggelser for perioden vil være: 54 undgående indlæggelser der hver har en 1. pris på = kr 4 borgere har fravalgt at flytte på hospice: Prisen er ca kr/døgn og et forventeligt ophold vil være på 3 uger. (4 borger x 21 dage x 2000 kr) = kr Mange øvrige faktorer er ikke beregnelige men dog stadig en økonomisk gevinst: Hvis borgere skulle blive i eget hjem, ville der være et øget behov for mere hjælp af hjemmeplejen - visiterede ydelser. Vi kan ikke vurdere hvor mange dage borgeren skulle have været indlagt og dermed heller ikke den samlede pris for indlæggelsen. Transportudgifter i forb. med hospitalsindlæggelser Nogle borgere får sandsynligvis forkortet deres hospitals indlæggelsesperiode Genindlæggelser undgås også, da borgeren kommer på TH få dage efter en hospitalsudskrivelse og dermed efterfølgende kan klare sig i eget hjem Derudover er der jo den store menneskelige gevinster: 17

18 At borgerne kan forblive i eget nærområde, i omgivelser der ikke er helt så fremmede, som på sygehuset og dermed mindsker risikoen for konfusion Her kan de få hyppigere besøg af familie Oftest har borgeren egen stue og kan medbringe få personlige genstande. Konklusion Samlet set både økonomisk og menneskeligt - vil jeg konkludere etableringen af TH som succesfuld. Det er dog stadig påkrævet at det er ledere, der visiterer ved indskrivning, samt at lederen er tæt på, - så der hele tiden bevares et fokus på hjemsendelse. Vi har ansat et fantastisk, ambitiøst og engageret personale, der fungerer rigtig godt som ét team. Alle udviser faglige kompetencer og interesse for kontinuerlig udvikling i afdelingen. Vi har et godt samarbejde med alle. - Hjemmesygeplejersker, kommunens praktiserende læger og ikke mindst sygehuset. Vi har etableret et samarbejde med regionens laboratorium, hvor vi i samarbejde udfører kvalitetskontrol på vores analyse apparatur. Vi har udarbejdet 2 pjecer. En, der er udleveret til samarbejdspartnere og en til borgere og deres pårørende. Denne udleveres under opholdet Vi oplever et meget svingende behov for pladser på TH. Der er helt klart en sammenhæng mellem spidsbelastninger i hjemmeplejen og på TH. Dette medfører et meget varieret behov for pladser på TH. Nogle gange kan vi opleve 3 borgere andre gange oplever vi overbelægning og endda yderligere behov for pladser. Dette kan nogle gange være en af de store udfordringer. Områdeleder Birgitte Nielsen VISITATION TIL HJEMMEHJÆLP I 2013 har der i visitationen været fokus på følgende områder: Nyt myndigheds- og omsorgssystem Træning før hjælp Tilsyns og opfølgning Leverandører Leverandør møder Klagesager Nyt myndigheds- og omsorgssystem I foråret 2013 blev det nye Avaleo myndighed inden for Avaleo Omsorg implementeret i afdelingen. Det har givet udfordringer i hverdagen sammen med at skulle opretholde den daglige drift. Udfordringerne bestod i 1. At lægge data fra avaleo omsorgssystemet over i det nye avaleo myndighed. Der var en udfordring i at prioritere, hvilke data var vigtige at få med over? Hvorefter der fulgte et stort tastearbejde. Kollegaer i Sundhedsafdelingen gav en hjælpende hånd. Der- 18

19 udover arbejdede visitatorerne en del timer udover normal arbejdstid, for så hurtigt som muligt kun at skulle arbejde i ét system. Alle data blev overført i tidsrummet først i maj til midt i juni De ekstra arbejdstimer, afspadseres på et senere tidspunkt. 2. Det nye myndighedssystem er bygget op over god sagsbehandling og fælles sprog 2. God sagsbehandling er en systematisk sagsbehandling, en synliggørelse af at sagsbehandlingen overholder gældende regler. Ikke at gældende regler ikke tidligere er overholdt, men en systematisk måde at arbejde på, hvilket fortsat er nyt og kræver længere tid, da vi endnu ikke har rutinen i brug af systemet. Fælles sprog 2 er et nyt redskab for visitationen i Lemvig, der tidligere anvendte et sprog udviklet af de 3 visitatorer. At det er en ny opsætning og et nyt fælles sprog medfører behov for aflæring af tidligere anvendte rutiner og oplæring i nye rutiner, hvilket tager tid. 3. Implementeringen af myndighedssystemet og senere på året implementering af omsorgssystemet i udførerleddet, har krævet timer til en systemadministrator. Systemadministratoren har haft til opgave at være med til at bygge systemet op samt implementere og undervise relevante medarbejdere. Stillingen er en halv tids stilling, beklædt af en visitator. Stillingen har været besat siden juni Som kompensation herfor har visitationen siden november 2013 haft en ekstra ansat på 32 timer/uge frem til udgangen af februar Den ekstra medarbejder har ikke været med i den daglige drift, men klaret opgaver som tilsynsopgaver og herefter udmøntning af vedtagne serviceændringer i kvalitetsstandarden. Træning før hjælp: Det var planlagt, at der skulle afholdes 5 træningsforløb, 3 forår og 2 efterår På grund af travlhed i visitationen, samt der fra Lemvig Idræts og Kulturcenter ikke var meldt tilbage, at der ikke var mulighed for at leje lokaler som forventet, blev der ikke afholdt træningsforløb i efteråret Resultaterne fra træningsforløbene viser fremgang i testene som foretages i træningsforløbet. Det opleves i visitationen og hos den trænende fysioterapeut, at det kan være en stor pædagogisk opgave at få den ældre medborger til at se det positive ved at skulle på træningshold. Den ældre ytrer, at det jo er for at tage hjælpen fra os. Tilsyn og opfølgning ifølge servicelovens 151 c. Formålet med tilsynet er: At sikre borgerne får den hjælp de har ret til efter loven, og efter den afgørelse myndighedsafdelingen har truffet. At hjælpen er i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandard At leverandørerne lever op til deres kontrakt. I 2013 er der udtaget 24 borgere til tilsyn, fordelt så alle leverandører såvel kommunale som private er repræsenterede. 19

20 Konklusionen: Set fra borgerens perspektiv: I forhold til personlig hjælp: Borgerne oplever de får leveret de bevilgede indsatser, og at indsatserne ikke ændres. Der er generel tilfredshed med antallet af hjælpere, der kommer i hjemmet. Der gives dog udtryk for, at der kommer mange forskellige hjælpere. Borgerne oplever ikke at hjælpen aflyses eller flyttes. Borgerne er tilfredse med hjælpen, set i forhold til den gældende kvalitetsstandard. I forhold til praktisk hjælp i hjemmet: Borgerne oplever at de bevilgede indsatser leveres Borgerne har i 5 ud af de 24 tilfælde oplevet ikke at få besked, hvis leveringen af hjælpen afveg med mere end ½ time fra den fastsatte tid. I øvrige tilfælde blev der givet besked, hvis der var ændringer. Der er generel tilfredshed med antallet af hjælpere, der kommer i borgerens hjem, dog gives der udtryk for at der kommer mange forskellige. Borgerne oplever ikke at hjælpen aflyses. Der tilbydes altid erstatningshjælp i forbindelse med behov for flytning af hjælpen. Der er tilfredshed med hjælpen set i forhold til gældende kvalitetsstandard. Set fra leverandørens perspektiv: I forhold til personlig hjælp: Alle får leveret den bevilgede indsats. I tilfælde af der skønnes behov for ændring i indsatsen inddrages borgeren i alle tilfælde, enten pr. telefon eller ved aftaler i borgerens hjem. Der gives besked hvis tidspunktet for leveringen af hjælpen forskydes med mere end ½ time. Der planlægges med færrest mulige hjælpere i hjemmet. Indsatsen aflyses aldrig. I de hjem hvor der er bevilget mest hjælp, kan der komme op til 10 personer over døgnet. Det er hovedsagelig personale med relevant uddannelse som leverer indsatsen. I forhold til praktisk hjælp i hjemmet: Alle får leveret den bevilgede indsats. Borgeren inddrages i alle tilfælde, hvis indsatsen ændres. I tilfælde af ændring i forhold til tidspunktet for leveringen af hjælpen, gives der besked til borgeren hvis afvigelsen er mere end ½ time. Ændringen i leveringen af indsatsen opstår kun, hvis der opstår akut behov for ændring i den personlige pleje. Der tages hensyn til der kommer færrest mulige hjælpere i hjemmet Det kan være nødvendigt at aflyse hjælpen i forbindelse med sygdom hos personalet, der ydes altid erstatningshjælp. Det er hovedsageligt personale med relevant uddannelse som leverer hjælpen. Dog er der et privat firma hvor stort set al hjælp leveres af ufaglært personale. Dette er der rettet op på i første kvartal Leverandører: I 2013 er der godkendt 2 private firmaer til levering af personlig og praktisk hjælp i hjemmet og et privat firma til levering af mad. 20

21 Således er der 3 leverandører at vælge mellem, når en borger bevilges hjælp til personlig hjælp, 5 leverandører når der bevilges til praktisk hjælp i hjemmet og 2 leverandører når der bevilges madordning. Visitatorerne oplever en forvirring hos den ældre borger, der skal stilles over for valget af leverandør. Der afholdes årligt 2 leverandørmøder, hvor alle leverandører forventes at møde op. Her drøftes relevante emner og samarbejdet. Klagesager: En klagesag var ikke afsluttet i 2012, hvilket den blev i Borgeren ønskede ikke at medvirke ved afprøvning i forbindelse med oplysningen af sagen. Han valgte at frafalde klagen. At der ikke har været nye klagesager, er måske udtryk for travlheden i visitationen, som har medført, der kun har været tid til den nødvendige daglige drift. Hvilke udfordringer er der i 2014? Visitationen skal arbejde med god sagsbehandling og fælles sprog 2, hvor målet er at skabe ensartethed i den måde visitatorerne bruger systemet. Skal arbejde med begrebet myndighedsrollen i samspil med vores arbejde som sundhedspersonale, hvor der den 6. marts 2014 er arrangeret en temadag med jurist Anita Klindt. Vi glæder os til at få ansat en ny medarbejder, der får opgaver som visitator, skal have ansvar for opgaverne omkring utilsigtede hændelser og være en del af sekretariatet. Margrethe Kamstrup Koordinerende visitator SAGSBEHANDLENDE ERGOTERAPEUTER Der er fire sagsbehandlende ergoterapeuter i Sundhedsafdeling, der arbejder med hjælpemidler. Det drejer sig hovedsagligt om følgende hjælpemidler: manuelle kørestole, el-køretøjer og el-kørestole, trykaflastende puder og madrasser, vægtdyner, arbejdsstole, børnehjælpemidler, siddestillingsanalyser, boligændringer og støtte til bil samt særlig indretning i bil. Borgere i Lemvig Kommune har mulighed for at søge om hjælpemidler hvis de har en varig funktionsnedsættelse og hjælpemidler kan gøre borgeren mere selvhjulpen. Der skal være tale om en daglig aktivitet eller et dagligt behov. De sagsbehandlende ergoterapeuter arbejder tæt sammen med område ergoterapeuterne som tager sig af ganghjælpemidler, mindre hjælpemidler til at klare sig i hverdagen og arbejdsmiljøhjælpemidler i forbindelse med pleje af borger. Endvidere er der et tæt samarbejde med Rehabilitering om hjælpemidler til brug under træningsforløb. Hjælpemidlerne bevilges efter følgende love: serviceloven, sundhedsloven og arbejdsmiljøloven. For at få et overblik over de forskellige typer af hjælpemidler, er der udarbejdet kvalitetsstandarder som indeholder lovstof, Lemvig Kommunes serviceniveau og beskrivelse af snitflader, hvem der har kompetence til at bevilge/udlåne forskellige typer af hjælpemidler. Kvalitetsstandarderne er politisk godkendte. Alle kvalitetsstandarderne er ved at blive revideret til fornyet godkendelse i

22 Siddestilling Der har været 52 henvendelser på siddestillinger. Det har været nødvendigt at udskifte eksisterende kørestol til en anden model i 14 af henvendelserne, da siddestillingsproblematikken ikke har kunnet løses i den eksisterende kørestol. Der har været 3 henvendelser, hvor borger har fået bevilget en speciel kørestol, da borger ikke har kunnet opretholde en siddestilling i en almindelig komfortkørestol. Bilområdet I 2013 har bilnævnet færdigbehandlet 12 sager om støtte til køb af bil, hvoraf 10 ansøgere har fået afslag. Der er dog yderligere tre ansøgere, som har fået tilsagn om bevilling, men hvor den sidste fase omkring valg af billigst egnet bil endnu ikke er afgjort. Der er 5 ansøgere, som har klaget over Lemvig Kommunes afgørelse, men sagerne er endnu ikke afgjorte i Ankestyrelsen. Behandlingstiden på klagesager er angiveligt blevet længere efter at Det Sociale Nævn er blevet nedlagt, og alle sagerne er overgået til Ankestyrelsen. På bilområdet har der endvidere været seks ansøgninger om særlig indretning, og ni henvendelser vedrørende reparation af særlig indretning. Børneområdet (0-18 år) Der har været 61 henvendelser på børneområdet. Der har været 7 henvendelser på sansestimulerende produkter som kæde- og kugledyner, kuglepuder og kuglevest. Antallet af henvendelser er det samme som Boligområdet På boligområder har der været ca. 35 henvendelser. Heraf halvdelen mindre boligændringer som opsætning af ramper og fjernelse af dørtrin samt reparation af loftslift. Der har været en meget stor boligsag til et barn, påbegyndt i 2012 og 2 boligsager med opsætning af automatisk dørautomatik og 1 boligsag med større ændringer i et køkken. Skinner til børn og voksne I 2013 har vi fortsat haft fokus på at lave en funktions- og aktivitetsanalyse, når der er henvendelser på skinner/orthoser til børn og voksne. Vores erfaring er, at det giver god mening, da der ofte er tale om passiv behandling og dermed en regionsopgave. Ventetider Det har været muligt at overholde de udmeldte ventetider til borgerne. Det betyder meget for borgere og medarbejdere. Ankesager 2013 Der er følgende afgjorte klagesager i 2013: en klagesag vedrørende bilområdet, en omkring et hjælpemiddel og en om sektoransvarlighed. Der har været en sag om en arbejdsstol, hvor Lemvig Kommune fik medhold i, at borgerens behov for en arbejdsstol kunne afhjælpes af en almindelig god spisestol med armlæn, der kan købes i almindelig handel og derfor ikke bevilges som forbrugsgode, da den anses for almindelig indbo. Der har været en ansøgning om hjælpemidler og boligændringer til et barn med en midlertidig lidelse. Lemvig Kommune gav afslag, fordi barnet ikke er omfattet af den personkreds, der kan søger om hjælpemidler og boligændringer. Lemvig Kommune fik medhold i afslag. På bilområdet har der været en sag, hvor borgeren fik afslag på støtte til bil, fordi evnen til at færdes ikke var forringet i væsentlig grad og der var ingen dokumenterede skånehensyn. 22

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik 2015-2019 Lemvig Kommune Indsatskatalog med handlingsplaner Ældre- og Sundhedsområdet, samt Handicap & Psykiatri 1 De enkelte områder inden for Ældre- og Sundhed samt Handicap & Psykiatri

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Tryghedshotellet. Evaluering i periode 1.1. 30.9.2014

Tryghedshotellet. Evaluering i periode 1.1. 30.9.2014 Tryghedshotellet Evaluering i periode 1.1. 30.9.2014 Kommentarer til registreringerne. D.1.3.2014 opstartede vi med en ny registreringsmetode. Lemvig kommune fik en Finans bachelor studerende tilknyttet

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2015 samt TANKER VEDRØRENDE 2016

BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2015 samt TANKER VEDRØRENDE 2016 BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2015 samt TANKER VEDRØRENDE 2016 Grete Bækgaard Thomsen sundhedschef 1 2 FORORD: Beretningen er skrevet for at give såvel det politiske som det strategiske

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Baggrund: Af brev fremsendt fra Region Midtjylland den 27. november 2007 fremgår følgende:

Baggrund: Af brev fremsendt fra Region Midtjylland den 27. november 2007 fremgår følgende: LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 29. juni 2015 Notat vedrørende 112-kald i tidligere Thyborøn Harboøre Kommune Baggrund: Af brev fremsendt fra Region Midtjylland den 27. november 2007 fremgår følgende:

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg 5-02-10 Lov om Forebyggende hjemmebesøg: I lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre står: Formålet med tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2013.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2013. Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2013. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens vision, værdier, målsætninger og indsatsområder,

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail:

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail: Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 2012. 1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2014 samt TANKER VEDRØRENDE 2015

BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2014 samt TANKER VEDRØRENDE 2015 BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2014 samt TANKER VEDRØRENDE 2015 Grete Bækgaard Thomsen sundhedschef 1 2 FORORD: Beretningen er skrevet for at give såvel det politiske som det strategiske

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Sundhedsloven 119 Kvalitetsstandard Godkendt af Sundhedsudvalget den 1. december 2009 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Rehabiliteringsforløb 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune Indhold 1.0 Hvad er formålet med indsatsen?... 2 2.0 Hvad er indsatsens lovgrundlag?... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilket behov dækker

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft Økonomi 1.050 Pleje n Ældreplejen - forventet fald i medarbejderantal Forventet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere