BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR samt TANKER VEDRØRENDE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013. samt TANKER VEDRØRENDE 2014"

Transkript

1 BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013 samt TANKER VEDRØRENDE 2014 Grete Bækgaard Thomsen sundhedschef 1

2 2

3 FORORD: Beretningen er skrevet for at give såvel det politiske som det strategiske niveau en indsigt i de aktiviteter, der er afviklet i årets løb - samt kort beskrive hvilke tiltag og udviklingsfoci, der er planer om at arbejde med i indeværende og kommende år. Områdelederne udarbejder en kort skrivelse som oplæg til dialogmøderne med politikerne i Social- og Sundhedsudvalget. Den første del af rapporten er en beskrivelse af data, der beskriver det samlede områdes indsats i Derefter har flere af funktionsområderne beskrevet eget område. Læsere af dette er altid velkomne til at spørge nærmere til afsnittene eller dele heraf. Lemvig den 31. marts Grete Bækgaard Thomsen sundhedschef 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD:... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 4 RAPPORTENS OPBYGNING:... 5 PRAKTISK BISTAND... 5 FRIT VALG... 5 SYGEPLEJE KALD I TIDLIGERE THYBORØM-HARBOØRE KOMMUNE... 7 TERMINALT SYGE... 9 GÆSTESTUE... 9 NØDKALD FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG ÆLDRERÅD TILSYN MAGTANVENDELSE UTILSIGTEDE HÆNDELSER (UTH) MAD OG MADPRODUKTION TRÆNING FØR YDELSE KOORDINERING AF FRIVILLIGHEDSINDSATSEN BEFOLKNINGSTAL FOR LEMVIG KOMMUNE, REGION MIDTJYLLAND OG DANMARK TRYGHEDSHOTEL VISITATION TIL HJEMMEHJÆLP SAGSBEHANDLENDE ERGOTERAPEUTER SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE REHABILITERING OG GENOPTRÆNING LEMVIG CENTRALKØKKEN DEMENSKOORDINATOREN FORTÆLLER UDDANNELSESOMRÅDET

5 RAPPORTENS OPBYGNING: Rapporten deles op i afsnit, hvor det første hovedafsnit er generelle facts og overordnede tværgående visioner. Derefter er der et afsnit fra hvert af områderne: rehabilitering, visitation, sundhedsfremme og forebyggelse, sagsbehandlende ergoterapeuter, Dagcenter Lynghaven, demenskoordinatoren og uddannelseskoordinatoren. PRAKTISK BISTAND Danmarks Statistik henter relevante oplysninger blandt andet vedrørende praktisk bistand (hjemmehjælp). Tidspunktet for opgørelsen er 1. januar 2013 og 1.december 2013 på grund af nyt omsorgssystem i december januar Timer pr uge 0-66 år 0-66 år år år 80 år - 80 år- I alt I alt 0-3 timer timer timer timer og mere I alt antal personer Når tallene fra 2012 og 2013 sammenlignes, ses det: Antallet af personer indtil 66 år, der får hjælp er faldet med 5. Antallet af personer fra 67 til 79 år, der får hjælp er faldet med 8. Antallet af personer på 80 år og derover, der får hjælp er faldet med 11. Antallet af personer i alt, der får hjælp, er faldet med 24. Dertil kommer, at der er 9 hjem, der modtager midlertidig hjælp, hvor modtageren ikke er blevet 67 år, og 33 hjem, hvor modtageren er 67 år eller mere. I aften- og nattimerne er der 195 hjem, der får hjælp. FRIT VALG Der har i løbet af 2013 været 120 hjem, der har ønsket at modtage hjælp fra anden leverandør end Lemvig Kommune. 5

6 Udviklingen har været: hjem hjem hjem hjem hjem hjem hjem SYGEPLEJE Sygeplejeordningen i kommunerne bliver opgjort på antal nye og udskrevne patienter i hjemmesygeplejeordningen. 1/ Nye Udskrevne 31/ år år over 80 år I alt Ovenstående tabel viser, at antallet af borgere, der i løbet af 2013 har modtaget hjælp fra hjemmesygeplejen er faldet med 134 borgere, og samtidigt er det tydeligt, hvor stort et flow, der er gennem systemet af borgere, der har midlertidigt brug for sygeplejeydelser. Nye patienter henvises fra læge, sygehus og andre, fordelt på følgende vis: Henvist fra læge Henvist fra sygehus Henvist fra andre Overført pga intern flytning Overført andre aldersgrupper I alt

7 Der er i 2012 henvist 4 personer færre fra praktiserende læger, hvilket svarer til et fald på 2 % i forhold til På samme vis er stigningen i henviste fra sygehus på 50 personer, hvilket svarer til 15 % over samme periode. Til gengæld er antallet henvist fra andre faldet fra 350 til 155, svarende til 56 % i samme tidsrum. Udskrevne patienter fordeler sig på følgende måde i forhold til, hvad patienten udskrives til: Klarer sig hjemme Indlagt på sygehus Flyttet på plejehjem Døde Anden årsag Overført pga intern flytning Overført andre aldersgrupper I alt Der er i 2013 udskrevet 79 flere personer til hjemmet, hvilket svarer til en stigning på 23,8 % i forhold til i Der er i samme tidsrum udskrevet 66 flere på grund af indlæggelse på hospital, hvilket svarer til 33,8 %, 192 er udskrevet af anden årsag, hvilket svarer til 65,1 %. Det er værd at bemærke, at antallet af udskrevne borgere synes at variere en del over et år. Dette kan betyde, at hjemmesygeplejen i perioder kan mærke mange bevægelser, hvilket giver en del arbejde med at oprette kontakt til hjem for senere at afvikle kontakt til de samme eller andre hjem. Det øgede tryk på hospitalernes sengeafdelinger betyder, at en del borgere udskrives fra hospitalet en del tidligere, end det før er set. Hjemmeplejen skal være gearet til at modtage borgere i dag- og aftentimerne, og efterhånden også i stigende grad i nattimerne. 112 KALD I TIDLIGERE THYBORØM-HARBOØRE KOMMUNE I tidligere Thyborøn-Harboøre Kommune eksisterede en ordning, hvor Falck i de fleste tilfælde adviserede hjemmesygeplejersken i kommunen udenfor de praktiserende lægers normale åbningstid, altså i aften- og nattimerne samt i weekender og på helligdage. Denne ordning er videreført i samme geografiske område efter kommunesammenlægningen. 7

8 Tidligere år har besøgstallet svinget mellem 50 og 55, og i de senere år har antallet af kald svinget fra 128 kald i 2008 til 74 kald i 2010, 40 kald i 2012 og 35 kald i I 2010 var der en periode på godt 3 måneder, hvor hjemmesygeplejersken ikke blev kaldt på grund af omlægninger ved Falck, og der derfor ikke var givet besked om ordningen til nye ansatte på vagtcentralen. I 2011 er der ansat sundhedsfaglige medarbejdere i visitationen på vagtcentralen, og dette betyder, at der har været en nedgang i antallet af opkald til de vagthavende sygeplejersker i Vest-området i forbindelse med 112-kaldene. Antal kald Apopleksi Brystsmerter Besvimede borgere Bevidstløse borgere Fald (herunder hjernerystelser) Selvmordsforsøg/tvangsindlæggelse Dødsfald Kolapsede borgere 6 Vejrtrækningsproblemer (herunder astmaanf.) Kramper (herunder børn med feberkramper) Arbejdsulykker 4 1 Sportsskader/slagsmål 2 2 Trafikuheld (herunder knallertuheld/påkørsler) Mavesmerter (herunder blodig opkast/aff.) Byld og blødning Medicinbivirkninger (herunder påvirk. Borgere) Lungeødem 1 1 Spontan abort/fødsel 2 1 Brud (herunder hofte af led) Afviste 112 kald Blodprop (herunder obs. Blodprop)

9 Hjertestop Forbrænding/brand 3 1 Opkald i forbindelse med Haze 3 Komplikation efter ambulant operation 1 Insulinchok Andet 10 2 I alt TERMINALT SYGE Ifølge Servicelovens 107 er der mulighed for at nærtstående kan passe en døende i hjemmet. Det betyder, at den døende ikke behøver være alene, og hjemmeplejen kommer stadigvæk efter behov i det pågældende hjem for at pleje den døende og støtte de pårørende. I 2013 har der været 14 borgere, der har været omfattet af terminalpleje, hvor der har været bevilget orlov til pårørende. I alle tilfælde besøger sundhedschefen det aktuelle hjem og iværksætter plejeorloven. GÆSTESTUE Der er ved udgangen af 2013 gæstestuer følgende steder: 9 Lemvig 2 Rosenhaven - midlertidigt 4 Alparken 1 Bøvling 1 Harboøre 17 I alt Med etablering af Tryghedshotellet har brugen af gæstestuer ændret sig. Med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet, at der skulle etableres en rehabiliteringsafdeling i Alparken med 6 døgnrehabiliteringspladser og 6 gæstestuer. Desuden er det besluttet, at dagcentret for Syd-området etableres i Alparken. Det er endvidere besluttet, at Sønderparken, en boenhed for mennesker med demens i Harboøre flyttes til Rosenhaven i Klinkby. Efterfølgende etableres en enhed af ældreboliger i Harboøre for mennesker med et aktivt alkoholforbrug. 9

10 NØDKALD I løbet af de seneste år har de første borgere, der udelukkende har mobiltelefon, meldt sig. Der er indkøbt 9 simkort-løsninger for at substituere fastnettelefon ved oprettelse af midlertidige nødkald. I kommunen er der ved årsskiftet i alt 397 og i i alt 358 nødkald excl. nødkald i plejeboliger. Der er overvejelser vedrørende antallet af nødkald og brugen af dem. Af sikkerhedsgrunde er det altid sygeplejersken, der kører med universalnøglen til nøgleboksene, hvilket giver ekstra udfordringer i forhold til forstyrrelser i arbejdet, når der er tale om eksempelvis toiletbesøg, der kunne være indlagt i en fast rutine. Der vil i den kommende tid opstå en ny udfordring, idet et tiltagende antal borgere ikke har fastnettelefon, men udelukkende mobiltelefon. Det nuværende nødkaldesystem kan ikke umiddelbart anvendes via mobiltelefon, så der er startet en proces for at afdække nye muligheder. FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG De forebyggende hjemmebesøg skal omtales her, idet der er stor forskel på praksis i kommunerne. Der sendes brev til alle, når de fylder 75 år, hvor der orienteres om forebyggende hjemmebesøg, og om at der annonceres 2 gange årligt, i marts og september med opfordring til at henvende sig. I løbet af 2013 har der været henvendelse om 6 besøg, der fordeler sig således: Lemvig 3 Syd 1 Vest 0 Øst 2 ÆLDRERÅD Kommunens ældreråd består af 11 medlemmer, der repræsenterer de geografiske områder på følgende vis: Lemvig-området Vest-området Syd-området Øst-området 4 medlemmer 3 medlemmer 3 medlemmer 1 medlem Formand er Lis Jakobsen, og næstformand er Bodil Bang Carstensen fra 1. januar Der har i efteråret 2013 været afholdt valg til Ældrerådet for Ved nykonstitueringen blev Lis Jakobsen valgt som formand, og Bodil Bang Carstensen blev valgt som næstformand. Alle ældrerådets mødereferater kan findes på internettet under Lemvig Kommune. 10

11 TILSYN En gang om året skal der gennemføres et uanmeldt kommunalt tilsyn på alle plejecentre. Der ud over foretager Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen tilsyn. En gang om året skal der udarbejdes en samlet rapport vedrørende de gennemførte tilsyn. De kommunale uanmeldte tilsyn er gennemført i slutningen af 2013 af sundhedschefen, og der udarbejdes en rapport om alle tilsynene. Rapporten forelægges Ældrerådet til udtalelse. Herefter behandles rapporten i Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen. MAGTANVENDELSE Der afholdes jævnlige møder i en gruppe bestående af jurist, administrativ leder fra Handicap & Psykiatri samt sundhedschefen, hvor indsendte magtanvendelsesskemaer bliver gennemgået med henblik på at identificere mønstre, og der ud fra overveje andre handlemønstre. Når skemaerne er gennemgået, kontaktes de aktuelle enheder for bedre løsningsmodeller i fremtiden, hvis det er muligt. Fagchefen for Handicap og Psykiatri forelægger rapporten for Socialog Sundhedsudvalget. UTILSIGTEDE HÆNDELSER (UTH) Ifølge Lov om patientsikkerhed skal kommunerne fra 1. september 2010 registrere alle utilsigtede hændelser, der forekommer inden for Sundhedslovens rammer. Utilsigtede hændelser er begivenheder, der forekommer i forbindelse med behandling og i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende, eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder. En gang i kvartalet mødes Styregruppen og gennemgår indberetningerne for at identificere, hvad der kan og skal gøres. De enkelte medlemmer melder tilbage til eget bagland efter mødet. Styregruppen består af: Fagchefen for handicap og psykiatri Overtandlægen Afdelingslederen for sundhedsplejen Den kommunale repræsentant i Gør et godt samarbejde bedre Superbrugeren Sundhedschefen En gang årligt beskrives aktiviteterne i forbindelse med UTH og er en del af årsrapporten fra Sundhedsafdelingen. Der er i 2013 registreret hændelser inden for sundhedslovens område. Der opstår en del spørgsmål i forhold til hvilke forhold, der skal registreres, da Sundhedsstyrelsens udsendte materiale har taget udgangspunkt i arbejdet på hospitaler, hvor alle aktiviteter falder inden for Sundhedsloven, hvorimod mange af de kommunale aktiviteter falder inden for Serviceloven. Styregruppen arbejder fortsat på at skærpe beskrivelsen af snitfladen. 11

12 Der påtænkes en ny sagsgang, da systemet ikke længere kan håndtere Lemvig-modellen, og der er fra 1. marts 2014 ansat en medarbejder, som skal have utilsigtede som sin opgave. MAD OG MADPRODUKTION Lemvig Centralkøkken leverer mad til beboere i plejeboliger, undtaget i boenheder, hvor madfremstillingen er en del af de daglige aktiviteter. Desuden leveres der til borgere i eget hjem, hvor der er visiteret til denne ydelse. Beboere i plejeboliger, der ikke er leve- og bomiljøer og besøgende, der spiser på dagcentre, får både hoved- og biret. Der leveres bulkmad til centrene 3 gange ugentligt, og maden varmes op på stederne, inden den serveres. Hjemmeboende har mulighed for at vælge blandt 15 hovedretter og 8 biretter. Bestillingen afleveres, og 2 uger efter leveres det ønskede antal portioner. Hjemmeboende får leveret køle-vakuum mad 1 gang om ugen. Det Danske Madhus er godkendt af Byrådet til at levere mad i Lemvig Kommune, og de forventes at starte med levering primo april TRÆNING FØR YDELSE Der er prioriteret økonomi til en indsats for at bevare eller genoptræne muskler i bevægeapparatet, så tidspunktet for kommunal indsats med ganghjælpemidler og rengøring kan udsættes eller elimineres. Efter en forsøgsperiode er projektet nu gået i drift, og Social- og Sundhedsudvalget har godkendt, at der kan ydes befordring efter gældende regler til kørsel til dagcentre inden for kommunen ældreområde samt ½ time med fysioterapeuten efter træningsseancen. Det er nu visitationen, der følger denne opgave, og det overvejes at samkøre denne træmning med træningsmoduler for borgere med kroniske lidelser. På denne måde kan der være flere hold og dermed større spredning på tid og geografi. KOORDINERING AF FRIVILLIGHEDSINDSATSEN Der er bevilget kr. til at koordinere de frivilliges indsats inden for ældreområdet. Den 11. marts 2013 var de frivillige inviteret til en aften med titlen Gråt guld er godt Hvidguld er bedre med Lone Hertz. En aften med 176 tilmeldte i Tangsø-Centret. BEFOLKNINGSTAL FOR LEMVIG KOMMUNE, REGION MIDTJYLLAND OG DANMARK Da det med mellemrum drøftes, hvordan sammensætningen er i forhold til regionen og hele landet, er der nedenfor indsat en tabel med antallet af borgere i forskellige aldersgrupper Lemvig RM DK Lemvig RM DK Lemvig RM DK 12

13 I alt Procentvis fordeling: Lemvig RM DK Lemvig RM DK Lemvig RM DK I alt

14 TRYGHEDSHOTEL Tryghedshotellet. Lemvig kommune Evaluering og opsamling for perioden 1.februar 31.december Altså de første 11 måneder. 1. Antal indskrevne borgere Indskrevne henholdsvis 1.halvår og sidste 5 mdr. Ambulante 2. Samlet belægningsprocent. 3. Opholdets varighed 4. Henvisende instans 5. Fra hvilket område 6. Årsager til ophold 7. Økonomi 8. Konklusion Antal borgere: 174 indskrevne borgere i perioden Periode 1. halvår Sidste 5 mdr antal Altså kan vi se en stigning i antal indskrevne borgere over året. 16 borgere ambulante borgere til I/V antibiotika. Opstart d Længde for behandlingsperiode svingende: fra 2 30 dage Hyppigheden for antal behandlinger dgl. svingende fra: 1 x dgl 4 x dgl Belægningsprocent periode 1. halvår Sidste 5 mdr. ambulante Samlet belægningsprocent for perioden 70.9 % 73 % 7,3 % % 14

15 Altså samlet en belægning på knap 80 %, hvilket viser en stigning i forhold til det 1. halvår. Opholdets varighed. Varighed af borgernes ophold 7 dage 95 55,2% 8-14 dage 39 22,7% dage 16 9,3% > 22 dage 22 12,8% Varighed af borgernes ophold 7 dage 8-14 dage dage > 22 dage 13% 9% 23% 55% Henvisende instans Hvor henvises borgerne fra Egen læge 30 Hjemmeplejen 53 Sygehus 77 Vagtlægen 1 Hospice 0 Mangler henviser 12 Henvisende område: 15

16 16 Hvor henvises borgerne fra Lemvig 48 Vest 29 Øst 10 Syd 11 Mangler 61

17 Årsager til ophold. Ved sidste tilbagemelding brugte jeg følgende begreber, for at synliggøre indskrivningsårsager. ÅRSAGER TIL OPHOLD 1. halvår Infektion 11 Dehydrering 8 Afklaring 36 Rehabilitering 5 Smertebehandling 9 Terminale 13 Til registrering i den sidste periode af året har jeg haft en studerende fra Århus universitet til at hjælpe mig med at udføre statistikken. Hun har ikke kunnet gennemskue / tolke de sygdomsmæssige kommentarer, jeg har skrevet hos hver enkelt borger og har derfor ikke kunnet kategorisere indskrivningsårsagen, for sidste periode og dermed heller ikke den samlede oversigt for året. Vi har besluttet at vi vil udarbejde en mere detaljeret oversigt fra 2014 og fremover. Både fordi vi oplever andre indskrivningsårsager og fordi rehabiliteringsafsnittet i Alparken etableres. Økonomi: Der er mange faktorer der spiller ind på en samlet beregning af besparelse i forb. med etablering af TH. Et forsigtigt skøn på undgåede indlæggelser for perioden vil være: 54 undgående indlæggelser der hver har en 1. pris på = kr 4 borgere har fravalgt at flytte på hospice: Prisen er ca kr/døgn og et forventeligt ophold vil være på 3 uger. (4 borger x 21 dage x 2000 kr) = kr Mange øvrige faktorer er ikke beregnelige men dog stadig en økonomisk gevinst: Hvis borgere skulle blive i eget hjem, ville der være et øget behov for mere hjælp af hjemmeplejen - visiterede ydelser. Vi kan ikke vurdere hvor mange dage borgeren skulle have været indlagt og dermed heller ikke den samlede pris for indlæggelsen. Transportudgifter i forb. med hospitalsindlæggelser Nogle borgere får sandsynligvis forkortet deres hospitals indlæggelsesperiode Genindlæggelser undgås også, da borgeren kommer på TH få dage efter en hospitalsudskrivelse og dermed efterfølgende kan klare sig i eget hjem Derudover er der jo den store menneskelige gevinster: 17

18 At borgerne kan forblive i eget nærområde, i omgivelser der ikke er helt så fremmede, som på sygehuset og dermed mindsker risikoen for konfusion Her kan de få hyppigere besøg af familie Oftest har borgeren egen stue og kan medbringe få personlige genstande. Konklusion Samlet set både økonomisk og menneskeligt - vil jeg konkludere etableringen af TH som succesfuld. Det er dog stadig påkrævet at det er ledere, der visiterer ved indskrivning, samt at lederen er tæt på, - så der hele tiden bevares et fokus på hjemsendelse. Vi har ansat et fantastisk, ambitiøst og engageret personale, der fungerer rigtig godt som ét team. Alle udviser faglige kompetencer og interesse for kontinuerlig udvikling i afdelingen. Vi har et godt samarbejde med alle. - Hjemmesygeplejersker, kommunens praktiserende læger og ikke mindst sygehuset. Vi har etableret et samarbejde med regionens laboratorium, hvor vi i samarbejde udfører kvalitetskontrol på vores analyse apparatur. Vi har udarbejdet 2 pjecer. En, der er udleveret til samarbejdspartnere og en til borgere og deres pårørende. Denne udleveres under opholdet Vi oplever et meget svingende behov for pladser på TH. Der er helt klart en sammenhæng mellem spidsbelastninger i hjemmeplejen og på TH. Dette medfører et meget varieret behov for pladser på TH. Nogle gange kan vi opleve 3 borgere andre gange oplever vi overbelægning og endda yderligere behov for pladser. Dette kan nogle gange være en af de store udfordringer. Områdeleder Birgitte Nielsen VISITATION TIL HJEMMEHJÆLP I 2013 har der i visitationen været fokus på følgende områder: Nyt myndigheds- og omsorgssystem Træning før hjælp Tilsyns og opfølgning Leverandører Leverandør møder Klagesager Nyt myndigheds- og omsorgssystem I foråret 2013 blev det nye Avaleo myndighed inden for Avaleo Omsorg implementeret i afdelingen. Det har givet udfordringer i hverdagen sammen med at skulle opretholde den daglige drift. Udfordringerne bestod i 1. At lægge data fra avaleo omsorgssystemet over i det nye avaleo myndighed. Der var en udfordring i at prioritere, hvilke data var vigtige at få med over? Hvorefter der fulgte et stort tastearbejde. Kollegaer i Sundhedsafdelingen gav en hjælpende hånd. Der- 18

19 udover arbejdede visitatorerne en del timer udover normal arbejdstid, for så hurtigt som muligt kun at skulle arbejde i ét system. Alle data blev overført i tidsrummet først i maj til midt i juni De ekstra arbejdstimer, afspadseres på et senere tidspunkt. 2. Det nye myndighedssystem er bygget op over god sagsbehandling og fælles sprog 2. God sagsbehandling er en systematisk sagsbehandling, en synliggørelse af at sagsbehandlingen overholder gældende regler. Ikke at gældende regler ikke tidligere er overholdt, men en systematisk måde at arbejde på, hvilket fortsat er nyt og kræver længere tid, da vi endnu ikke har rutinen i brug af systemet. Fælles sprog 2 er et nyt redskab for visitationen i Lemvig, der tidligere anvendte et sprog udviklet af de 3 visitatorer. At det er en ny opsætning og et nyt fælles sprog medfører behov for aflæring af tidligere anvendte rutiner og oplæring i nye rutiner, hvilket tager tid. 3. Implementeringen af myndighedssystemet og senere på året implementering af omsorgssystemet i udførerleddet, har krævet timer til en systemadministrator. Systemadministratoren har haft til opgave at være med til at bygge systemet op samt implementere og undervise relevante medarbejdere. Stillingen er en halv tids stilling, beklædt af en visitator. Stillingen har været besat siden juni Som kompensation herfor har visitationen siden november 2013 haft en ekstra ansat på 32 timer/uge frem til udgangen af februar Den ekstra medarbejder har ikke været med i den daglige drift, men klaret opgaver som tilsynsopgaver og herefter udmøntning af vedtagne serviceændringer i kvalitetsstandarden. Træning før hjælp: Det var planlagt, at der skulle afholdes 5 træningsforløb, 3 forår og 2 efterår På grund af travlhed i visitationen, samt der fra Lemvig Idræts og Kulturcenter ikke var meldt tilbage, at der ikke var mulighed for at leje lokaler som forventet, blev der ikke afholdt træningsforløb i efteråret Resultaterne fra træningsforløbene viser fremgang i testene som foretages i træningsforløbet. Det opleves i visitationen og hos den trænende fysioterapeut, at det kan være en stor pædagogisk opgave at få den ældre medborger til at se det positive ved at skulle på træningshold. Den ældre ytrer, at det jo er for at tage hjælpen fra os. Tilsyn og opfølgning ifølge servicelovens 151 c. Formålet med tilsynet er: At sikre borgerne får den hjælp de har ret til efter loven, og efter den afgørelse myndighedsafdelingen har truffet. At hjælpen er i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandard At leverandørerne lever op til deres kontrakt. I 2013 er der udtaget 24 borgere til tilsyn, fordelt så alle leverandører såvel kommunale som private er repræsenterede. 19

20 Konklusionen: Set fra borgerens perspektiv: I forhold til personlig hjælp: Borgerne oplever de får leveret de bevilgede indsatser, og at indsatserne ikke ændres. Der er generel tilfredshed med antallet af hjælpere, der kommer i hjemmet. Der gives dog udtryk for, at der kommer mange forskellige hjælpere. Borgerne oplever ikke at hjælpen aflyses eller flyttes. Borgerne er tilfredse med hjælpen, set i forhold til den gældende kvalitetsstandard. I forhold til praktisk hjælp i hjemmet: Borgerne oplever at de bevilgede indsatser leveres Borgerne har i 5 ud af de 24 tilfælde oplevet ikke at få besked, hvis leveringen af hjælpen afveg med mere end ½ time fra den fastsatte tid. I øvrige tilfælde blev der givet besked, hvis der var ændringer. Der er generel tilfredshed med antallet af hjælpere, der kommer i borgerens hjem, dog gives der udtryk for at der kommer mange forskellige. Borgerne oplever ikke at hjælpen aflyses. Der tilbydes altid erstatningshjælp i forbindelse med behov for flytning af hjælpen. Der er tilfredshed med hjælpen set i forhold til gældende kvalitetsstandard. Set fra leverandørens perspektiv: I forhold til personlig hjælp: Alle får leveret den bevilgede indsats. I tilfælde af der skønnes behov for ændring i indsatsen inddrages borgeren i alle tilfælde, enten pr. telefon eller ved aftaler i borgerens hjem. Der gives besked hvis tidspunktet for leveringen af hjælpen forskydes med mere end ½ time. Der planlægges med færrest mulige hjælpere i hjemmet. Indsatsen aflyses aldrig. I de hjem hvor der er bevilget mest hjælp, kan der komme op til 10 personer over døgnet. Det er hovedsagelig personale med relevant uddannelse som leverer indsatsen. I forhold til praktisk hjælp i hjemmet: Alle får leveret den bevilgede indsats. Borgeren inddrages i alle tilfælde, hvis indsatsen ændres. I tilfælde af ændring i forhold til tidspunktet for leveringen af hjælpen, gives der besked til borgeren hvis afvigelsen er mere end ½ time. Ændringen i leveringen af indsatsen opstår kun, hvis der opstår akut behov for ændring i den personlige pleje. Der tages hensyn til der kommer færrest mulige hjælpere i hjemmet Det kan være nødvendigt at aflyse hjælpen i forbindelse med sygdom hos personalet, der ydes altid erstatningshjælp. Det er hovedsageligt personale med relevant uddannelse som leverer hjælpen. Dog er der et privat firma hvor stort set al hjælp leveres af ufaglært personale. Dette er der rettet op på i første kvartal Leverandører: I 2013 er der godkendt 2 private firmaer til levering af personlig og praktisk hjælp i hjemmet og et privat firma til levering af mad. 20

21 Således er der 3 leverandører at vælge mellem, når en borger bevilges hjælp til personlig hjælp, 5 leverandører når der bevilges til praktisk hjælp i hjemmet og 2 leverandører når der bevilges madordning. Visitatorerne oplever en forvirring hos den ældre borger, der skal stilles over for valget af leverandør. Der afholdes årligt 2 leverandørmøder, hvor alle leverandører forventes at møde op. Her drøftes relevante emner og samarbejdet. Klagesager: En klagesag var ikke afsluttet i 2012, hvilket den blev i Borgeren ønskede ikke at medvirke ved afprøvning i forbindelse med oplysningen af sagen. Han valgte at frafalde klagen. At der ikke har været nye klagesager, er måske udtryk for travlheden i visitationen, som har medført, der kun har været tid til den nødvendige daglige drift. Hvilke udfordringer er der i 2014? Visitationen skal arbejde med god sagsbehandling og fælles sprog 2, hvor målet er at skabe ensartethed i den måde visitatorerne bruger systemet. Skal arbejde med begrebet myndighedsrollen i samspil med vores arbejde som sundhedspersonale, hvor der den 6. marts 2014 er arrangeret en temadag med jurist Anita Klindt. Vi glæder os til at få ansat en ny medarbejder, der får opgaver som visitator, skal have ansvar for opgaverne omkring utilsigtede hændelser og være en del af sekretariatet. Margrethe Kamstrup Koordinerende visitator SAGSBEHANDLENDE ERGOTERAPEUTER Der er fire sagsbehandlende ergoterapeuter i Sundhedsafdeling, der arbejder med hjælpemidler. Det drejer sig hovedsagligt om følgende hjælpemidler: manuelle kørestole, el-køretøjer og el-kørestole, trykaflastende puder og madrasser, vægtdyner, arbejdsstole, børnehjælpemidler, siddestillingsanalyser, boligændringer og støtte til bil samt særlig indretning i bil. Borgere i Lemvig Kommune har mulighed for at søge om hjælpemidler hvis de har en varig funktionsnedsættelse og hjælpemidler kan gøre borgeren mere selvhjulpen. Der skal være tale om en daglig aktivitet eller et dagligt behov. De sagsbehandlende ergoterapeuter arbejder tæt sammen med område ergoterapeuterne som tager sig af ganghjælpemidler, mindre hjælpemidler til at klare sig i hverdagen og arbejdsmiljøhjælpemidler i forbindelse med pleje af borger. Endvidere er der et tæt samarbejde med Rehabilitering om hjælpemidler til brug under træningsforløb. Hjælpemidlerne bevilges efter følgende love: serviceloven, sundhedsloven og arbejdsmiljøloven. For at få et overblik over de forskellige typer af hjælpemidler, er der udarbejdet kvalitetsstandarder som indeholder lovstof, Lemvig Kommunes serviceniveau og beskrivelse af snitflader, hvem der har kompetence til at bevilge/udlåne forskellige typer af hjælpemidler. Kvalitetsstandarderne er politisk godkendte. Alle kvalitetsstandarderne er ved at blive revideret til fornyet godkendelse i

22 Siddestilling Der har været 52 henvendelser på siddestillinger. Det har været nødvendigt at udskifte eksisterende kørestol til en anden model i 14 af henvendelserne, da siddestillingsproblematikken ikke har kunnet løses i den eksisterende kørestol. Der har været 3 henvendelser, hvor borger har fået bevilget en speciel kørestol, da borger ikke har kunnet opretholde en siddestilling i en almindelig komfortkørestol. Bilområdet I 2013 har bilnævnet færdigbehandlet 12 sager om støtte til køb af bil, hvoraf 10 ansøgere har fået afslag. Der er dog yderligere tre ansøgere, som har fået tilsagn om bevilling, men hvor den sidste fase omkring valg af billigst egnet bil endnu ikke er afgjort. Der er 5 ansøgere, som har klaget over Lemvig Kommunes afgørelse, men sagerne er endnu ikke afgjorte i Ankestyrelsen. Behandlingstiden på klagesager er angiveligt blevet længere efter at Det Sociale Nævn er blevet nedlagt, og alle sagerne er overgået til Ankestyrelsen. På bilområdet har der endvidere været seks ansøgninger om særlig indretning, og ni henvendelser vedrørende reparation af særlig indretning. Børneområdet (0-18 år) Der har været 61 henvendelser på børneområdet. Der har været 7 henvendelser på sansestimulerende produkter som kæde- og kugledyner, kuglepuder og kuglevest. Antallet af henvendelser er det samme som Boligområdet På boligområder har der været ca. 35 henvendelser. Heraf halvdelen mindre boligændringer som opsætning af ramper og fjernelse af dørtrin samt reparation af loftslift. Der har været en meget stor boligsag til et barn, påbegyndt i 2012 og 2 boligsager med opsætning af automatisk dørautomatik og 1 boligsag med større ændringer i et køkken. Skinner til børn og voksne I 2013 har vi fortsat haft fokus på at lave en funktions- og aktivitetsanalyse, når der er henvendelser på skinner/orthoser til børn og voksne. Vores erfaring er, at det giver god mening, da der ofte er tale om passiv behandling og dermed en regionsopgave. Ventetider Det har været muligt at overholde de udmeldte ventetider til borgerne. Det betyder meget for borgere og medarbejdere. Ankesager 2013 Der er følgende afgjorte klagesager i 2013: en klagesag vedrørende bilområdet, en omkring et hjælpemiddel og en om sektoransvarlighed. Der har været en sag om en arbejdsstol, hvor Lemvig Kommune fik medhold i, at borgerens behov for en arbejdsstol kunne afhjælpes af en almindelig god spisestol med armlæn, der kan købes i almindelig handel og derfor ikke bevilges som forbrugsgode, da den anses for almindelig indbo. Der har været en ansøgning om hjælpemidler og boligændringer til et barn med en midlertidig lidelse. Lemvig Kommune gav afslag, fordi barnet ikke er omfattet af den personkreds, der kan søger om hjælpemidler og boligændringer. Lemvig Kommune fik medhold i afslag. På bilområdet har der været en sag, hvor borgeren fik afslag på støtte til bil, fordi evnen til at færdes ikke var forringet i væsentlig grad og der var ingen dokumenterede skånehensyn. 22

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Ny administrativ organisation i Social Omsorg Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation RAPPORT Evaluering af Sundhedscenter Vest Del 2 organisation udarbejdet af Forskning og Udvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2012 Evaluering af Sundhedscenter Vest.

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere