Magt og indflydelse. You can do a helluva lot more with a kind word and a gun than with a kind word alone.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magt og indflydelse. You can do a helluva lot more with a kind word and a gun than with a kind word alone."

Transkript

1 Magt og indflydelse 1 You can do a helluva lot more with a kind word and a gun than with a kind word alone. - Al Capone Intro Der er i dag mange forskellige opfattelser af begrebet magt, og mange forskellige bud på hvordan magt kan udøves. Det er en udbredt opfattelse blandt magtteoretikere, at de forskellige opfattelser ikke kan forliges. I det følgende vil vi søge at vise Hvordan de forskellige opfattelser kan forenes i en enkel, samlet model At denne model har mange anvendelsesområder: på individer, grupper, organisationer og politik At magt ikke i sig selv er et suspekt eller eksklusivt fænomen, men udøves i alle menneskelige relationer 2

2 Hvad er magt? Magt TIL og Magt OVER 1. Oprindelig, og generelt = Magt TIL = At være i stand til noget, at kunne udvirke noget Det står (ikke) i min magt, jeg magter det ikke : The Power of a Man is his present means to obtain some future Goods... So in the first place, I put for a generall inclination of all Mankind, a perpetuall and restlesse Desire of Power after Power, that ceaseth onely in Death (Hobbes, Leviathan, 1651) Knowledge is power (Francis Bacon, ca. 1625) 2. Specielt, og i dag mere almindeligt = Magt OVER = At kunne påvirke andre, få andre til at gøre noget Hun er i hans magt, Han har (ingen) magt over hende Magt OVER er en delmængde af Magt TIL. 3 Magtens negative klang 4 Mens Magt TIL umiddelbart opleves positivt, opleves Magt OVER umiddelbart negativt vel især fordi én persons magt over en anden synes at begrænse den andens frihed og integritet. I praksis gør det Magt til et flygtigt begreb: Hvis jeg har magt over andre, vil jeg typisk benægte det, vel vidende at andre ikke vil bryde sig om at jeg har det og at alene dette kan medføre, at jeg mister magten. Diktatorer siger ofte, at de kun tjener folkets interesser. Magtens negative klang fører også til teoretiske vanskeligheder: Magtbegrebet reserveres fænomener, vi ikke kan lide, så dét at konstruere en neutral teori om Magt er omtrent lige så svært som at konstruere en neutral teori om Det Onde. Steven Lukes hævder, at Magt (Power) er an essentially contested concept dvs. et begreb der hersker basal uenighed om, og som der næppe nogensinde kan blive enighed om. Også Magt TIL er ifølge Lukes angribelig, fordi man med rette kan kræve af dem der har magt, at de bruger den til at hjælpe dem der ingen har.

3 Magtteori 5 Der er skrevet en hel del om magt i organisationer, men det har typisk en sporadisk karakter, og der er en iøjnefaldende mangel på egentlige teorier om emnet. Egentlige magtteorier findes derimod i politologien. Hvis vi skal forstå magt i organisationer, kan vi derfor tage udgangspunkt i politologiske magtteorier. Herudfra vil vi gerne konstruere en almen teori, eller i det mindste en model, som har gyldighed såvel på mikro- som på makroniveau, dvs. som kan anvendes på konkrete relationer mellem enkeltpersoner, grupper, organisationer, klasser eller nationer. Som vi skal se, er der imidlertid i politologien en række forskellige og tilsyneladende indbyrdes modstridende opfattelser af magt, og der findes øjensynlig ingen teorier, som forener de forskellige opfattelser. Hvis vi skal konstruere en almen teori eller model, må vi først adressere dette problem. Magtformer: Kilder til magt 6 Max Weber hævdede i et berømt manuskript (trykt 1922), at der kan være forskellige grunde til at adlyde en ordre, nemlig (målrationel) egeninteresse, eller skikke og vaner, eller rent følelsesmæssig tilbøjelighed; men at disse grunde ville give en relativt labil magtbase. En stabil magtbase forudsætter et retsgrundlag, og der findes ifølge Weber kun 3 rene typer af legitim magt (Herrschaft), nemlig legal (formel), traditionel og karismatisk magt. De 3 typer svarer ret godt til de 3 grunde, Weber har anført. Weber skriver ikke hvorfor der er netop 3 grunde, men det er tankevækkende at de 3 grunde ligner Freuds inddeling af psyken i Jeg, Overjeg og Det -- og Weber har utvivlsomt kendt Freuds teorier. French & Raven (1959) skelner mellem 7 kilder til magt, nemlig tvangsbaseret magt, magt baseret på forbindelser, ekspertmagt, magt baseret på kendskab til (uofficielle) informationer, formel magt (positionsmagt), personlig magt (referent power) og belønningsmagt. French og Raven giver ingen overbevisende begrundelse for at der skulle være netop 7 kilder.

4 Magtformer en føljeton : Dahl undersøger i Who Governs? den påviselige magtudøvelse i New Haven og konkluderer at der øjensynlig ikke findes nogen styrende elite, som gang på gang får sine ønsker opfyldt. 1962: Bachrach og Baratz hævder i Two Faces of Power, at magten har et andet, usynligt ansigt, som Dahl har overset, og som består i at kunne sætte den politiske dagsorden og dermed holde visse emner uden for debat. 1974: Lukes hævder i Power: A Radical View, at magten også har et tredje (usynligt) ansigt, nemlig evnen til at forme andres ønsker. Herved kan man påvirke andre i strid med deres interesser (hvilket er Lukes definition af magtudøvelse). 1986: Christensen og Daugaard Jensen tilføjer i Kontrol i det stille et fjerde ansigt, den strukturelle magt, som bl.a. består i økonomisk og social overlegenhed (Marx, Giddens m.fl.). 2000: Frølund Thomsen tilføjer i Magt og indflydelse et femte ansigt, som består i kontrol med viden (dvs. antagelser) og i disciplinering (Foucault). Et spørgsmål 8 Som det er fremgået, er der øjensynlig nogle teoretikere der mener at der er én slags magt, andre mener 2, atter andre 3, atter andre 4, atter andre 5, og atter andre 7. Men hvorfor netop 2? Hvorfor netop 3? 4? 5? 7? Er det sådan, at verden er fuld af magtformer, der bare venter på at blive opdaget eller er antallet af magtformer bestemt af en underliggende systematik, en teori om magt, eller i det mindste en samlet model? Ingen af de nævnte teoretikere, måske med undtagelse af Weber, har overhovedet forsøgt at besvare det spørgsmål. Ingen af dem har en underliggende systematik. Ingen af dem har en samlet model, endsige en samlet teori, kun beskrivelser af forskellige former for magt omtrent som om hver ny magtform var et nyt kontinent, man havde opdaget. Hvis vi skal videre, må vi se på magtbegrebet igen. Og da teoretikerne sommetider taler om magtudøvelse, sommetider om magtkilder, og sommetider ikke skelner, vil vi starte med at se på en brugbar definition af selve magtbegrebet.

5 Magtbegrebet (Magt OVER) - igen 9 Robert A. Dahl skriver i en ofte citeret bemærkning: My intuitive idea of power, then, is something like this: A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do. ( ) Let us call the objects in the relationship of power, actors. Actors may be individuals, groups, roles, offices, governments or other human aggregates. (The Concept of Power, 1957) De fleste magtteoretikere også Dahls kritikere, f.eks. Lukes har det ret godt med denne definition, selv om den er meget bred. Så lad os tage udgangspunkt i dén. Læg mærke til, at Dahls definition ikke blot omfatter magt i en ubehagelig betydning, men også hvad vi ville kalde indflydelse eller påvirkning. En fordel ved dette er, at magtbegrebet ikke på forhånd belastes af moralsk eller politisk ubehag. Herved kan magtbegrebet blive et teoretisk snarere end et (moral)filosofisk begreb. Den kopernikanske vending 10 Hvis vi ser på Dahls definition: A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do, har de fleste magtteoretikere taget udgangspunkt i A: Hvordan kan A få B til at gøre noget? For hvert nyt svar har man opdaget en ny magtform. Men A s forsøg på at få B til at gøre noget er kun ét element blandt mange, der påvirker hvad B gør og det er ikke A, men B, der beslutter hvad B vil gøre. Derfor må vi se på hvad der overhovedet får B til at gøre noget. Vi må tage udgangspunkt i B, ikke i A. (Hvordan får man en bil til at køre? Tja, man kan skubbe den, man kan trække den, man kan trille den op ad en bakke og slippe den igen men måske var det en idé først at se på bilens indvendige konstruktion: Den kan køre næsten af sig selv!) Weber er inde på denne tankegang, når han skriver: Herrschaft, d. h. die Chance, Gehorsam für einen bestimmten Befehl zu finden, kann auf verschiedenen Motiven der Fügsamkeit beruhen (...) (Max Weber, Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft, Nachlaß, 1922) Imidlertid er motiver kun én af de betingelser, der påvirker B s handlinger. Vi har brug for en model over alle relevante betingelser.

6 Betingelser for handling: To begrebspar En model er et forenklet billede, en begrebskonstruktion. Så vi starter med nogle få, fundamentale begreber om betingelser for handling. Handling er intentionel. Når jeg handler, har jeg mål, og jeg har midler. Handlingen selv er et middel til målet, men jeg kan ikke handle på enhver tænkelig måde. Jeg har kun visse muligheder for at handle. Jeg handler ud fra noget indre, subjektivt, men den ydre, objektive verden betinger, om jeg kan handle som jeg vil, og om min handling kan føre til målet. Til det ydre hører også mine evner: Alas! I was no swimmer; so I lost my Clementine. Mål/midler, indre/ydre de to begrebspar har i al fald siden Kant været centrale for vestlig tænkning om handling og erkendelse, så de er ikke grebet ud af luften. Da vi har to begrebspar, kan nu vi konstruere et firfelt. 11 Betingelser for handling - et firfelt Mål (hvorhen) Indre (subjektivt) Ønsker, behov, mål, motiver og følelser Ydre (objektivt) Resultater, konsekvenser (positive, negative) Midler (hvordan) Antagelser, tanker, forestilllinger, planer og idéer Muligheder, alternativer, evner og ressourcer 12

7 Magt og indflydelse Hvis vi vil skelne mellem Magt og Indflydelse: Påvirkning af mål Indflydelse påvirker den indre side At påvirke andres ønsker, behov, mål, motiver og følelser Magt påvirker den ydre side At sørge for belønning og straf (sanktioner) Påvirkning af midler At påvirke andres antagelser, tanker, forestillinger, planer og idéer At påvirke andres muligheder, alternativer, evner og ressourcer 13 Magtens fem ansigter sat i system Påvirkning af den indre side Påvirkning af den ydre side Påvirkning af mål Påvirkning af ønsker: 3. Lukes Påvirkning af resultater: 1. Dahl Påvirkning af midler Påvirkning af antagelser: 5. Foucault Påvirkning af muligheder: 2. Bachrach & Baratz 4. Marx, Giddens 14

8 Magtens instanser - Michael Manns IEMP-model Indre Ydre Mål Midler Political Network (se NOTE) Ideological Network: Meaning, norms and ritual practice Economic Network: Satisfying material needs Military Network: Organized physical violence 15 NOTE: Analogien spoleres lidt af at Mann identificerer Political Network med staten, og staten med territorialitet. Den stemmer bedre hvis politik betragtes som en kamp om målsætninger, herunder mål for fordeling af goder. (Statens territorialitet hører snarere til i nederste højre hjørne, jf. Max Webers definition af staten som en magtrelation der er baseret på legitim voldsanvendelse selvsagt inden for et territorium.) Mann bekymrer sig ikke om det teoretiske grundlag for sin egen firdeling, men mener blot at den er frugtbar. En handlingsmodel Aristoteles bemærker i Den Nikomakæiske Etik, at min hensigt om at handle bestemmes af mine ønsker og mine antagelser: Indre Ydre Mål Ønsker Resultater Midler Hensigt Antagelser Handling Muligheder 16

9 Handlingsmodellen - en anden version Ønsker Vil Tror Får Véd Sker Gør Kan 17 Udviklingsledelse - en analogi Indre Ydre Mål Motivation Resultater Midler Engagement Selvtillid Handling Kompetence 18

10 Leadership og Management Indre: Leadership Ydre: Management Mål Motivation Sanktioner (+/-) Midler Engagement Selvtillid Handling Beføjelser 19 Leadership og Management Indre: Leadership Ydre: Management Mål A leader is a dealer in hope. - Napoleon Bonaparte The greatest management principle in the world is this: What is rewarded gets done. - Michael leboeuf 20 Midler The first obligation of a leader is to define reality. - Max DePree The genius of a good leader is to leave behind him a situation which others, without the grace of genius, can deal with successfully. - Walter Lippman

11 4 typer af påvirkning Indre Ydre Forandring Leadership mål-sætning Produktion mål-opnåelse Stabilitet Integration med-deling (sharing) Management for-deling (allokering) 21 Rational Choice Modellen - en analogi Indre Ydre Mål Preferences Outcome Midler Choice Information (Choice) Alternatives, Constraints 22

12 Handlingsmodellen: Et eksempel Ønsker Antagelser Hensigt Muligheder Handling Resultater At få noget at spise (jeg er sulten!) Nu er klokken Hvis jeg skynder mig, kan jeg lige nå at købe ind, før de lukker At nå at købe ind Zero. Mit ur var bagefter. Jeg nåede det ikke Jeg er stadig sulten 23 Konsekvenser for Antagelser: Passe bedre på Konsekvenser for Ønsker: Ingen. Handlingsmodellen: Eksempel 2 Ønsker Antagelser Hensigt Muligheder Handling Resultater Jeg vil være leder Det kan man lære på et lederkursus Jeg vil på lederkursus At søge om at komme på kursus Jeg søger min chef om at komme på kursus Kurset bevilges / bevilges ikke 24 Konsekvenser for Antagelser: Det kommer an på Konsekvenser for Ønsker: Det kommer an på

13 Om Eksempel 2: Chefens påvirkningsmuligheder Hvordan kan min chef få mig til at gøre noget andet end jeg ellers ville have gjort? (nemlig at søge om at komme på et lederkursus). Min Handling er min egen, den kan chefen ikke ændre direkte. Måske kan kan chefen påvirke min Hensigt om at søge om et kursus, nemlig ved at påvirke mit Ønske eller mine Antagelser. Kan chefen ændre mit Ønske om at blive leder? Chefen kunne sige: Nu har jeg været chef i et par år, og det er et hårdt job. Jeg ser alt for lidt til mine børn. Af og til tænker jeg, at det ikke er umagen værd. Dét der faktisk sker, er at chefen (måske) påvirker mine Antagelser om dét at være leder. Eller chefen kunne adressere mine Antagelser mere direkte: Véd du hvad, du egner dig bare ikke til at blive leder, og det er ikke noget man kan lære på et kursus! (Om jeg så tror på det, afhænger af hvordan jeg ser på min chef.) Kan chefen ændre mine Muligheder for at søge om et kursus? Det kommer an på procedurerne på arbejdspladsen. Kan chefen ændre Resultatet af min Handling (min ansøgning), altså om jeg får ja eller nej? Det kommer også an på procedurerne. 25 Ønsker, Antagelser og Hensigter Det er umiddelbart lettere at påvirke Antagelser end at påvirke Ønsker. Ønsker påvirkes især indirekte ved at påvirke Antagelser eller ved at påvirke Resultatet af en Handling, som fører til erfaringsdannelse (læring). Ønsker er koblet til følelser, som fortrinsvis aktiveres i ældre, ret primitive dele af hjernen (= pattedyrhjernen og krybdyrhjernen). Antagelser aktiveres især i de nyere dele af hjernen (neocortex eller menneskehjernen). Noget af det særlige ved mennesker er, at vores forestillingsevne -- vores evne til at lege med vores Antagelser -- er usædvanlig veludviklet. Ønsker og Antagelser mødes i Hensigter et sted midt imellem, måske især i anterior cingulate cortex (ACC), som er strategisk placeret omkring forbindelsen mellem venstre og højre hjernehalvdel. ACC spiller en vigtig rolle for planlægning, beslutninger, følelser, moralske domme og erfaringsdannelse. Nogle forskere (bl.a. Francis Crick) mener at ACC er sædet for viljen den centrale prioriteringsinstans, som afgør konflikter mellem forskellige impulser. Personer med fejlfunktion i ACC bliver passive og viljeløse. 26

14 Hvad med holdninger? Politiske resultater skabes ved at flytte holdninger. - Finansminister Henning Dyremose, 1989 Ajzen & Fishbein hævder, at forståelse af holdninger (attitudes) er afgørende for forståelse og forudsigelse af menneskelig adfærd. (A&F: Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, 1980) En holdning (attitude) defineres ofte som en handlingstilbøjelighed (propensity to act), og for så vidt er påstanden selvindlysende. Hvilken plads har holdninger i vores handlingsmodel? 27 Specifikke og generelle faktorer Der lå specifikke ønsker og antagelser bag de eksempler på handlinger, vi hidtil har set på. Nu vil vi udvide modellen med et mere generelt niveau. Indre Ydre Generelt Specifikt Specifikt Generelt Mål Behov Ønsker Resultat Sædvanlige Resultater Holdninger Hensigt Handling Vaner Midler Generelle Antagelser Specifikke Antagelser Specifikke Muligheder Generelle Muligheder 28

15 Organisationskultur og forandringsledelse Vi kan genfinde nogle centrale begreber fra kulturanalyser under andre betegnelser, f.eks. Værdier og Grundlæggende Antagelser. Modellens elementer har praktisk værdi for forandringsledelse: Indre Ydre Generelt Specifikt Specifikt Generelt Mål Vision Mål Resultater Sædvanlige Resultater Værdier Hensigter Handlinger Vaner (Habitus) Midler Grundlæggende Antagelser Specifikke Antagelser Specifikke Muligheder Generelle Muligheder 29 Påvirkning af holdninger: Klassisk retorik 30 Aristoteles hævder i sin Retorik, at der er tre basale elementer i at overbevise sine tilhørere, nemlig ved Logos, dvs. fornuft: Påvirkning ved facts og argumenter Pathos, dvs. følelser: At bevæge tilhørerne Ethos, dvs. (talerens) karakter. Taleren må vække tillid ved at sandsynliggøre sin egen troværdighed, herunder sin Frónesis, dvs. sin klogskab og indsigt Areté, dvs. sin retskaffenhed Eunoia, dvs. sin velvilje: at taleren vil tilhørerne det godt. Logos svarer til (Generelle) Antagelser i vores model; Pathos til Behov eller Ønsker; Ethos til (Specifikke) Antagelser om taleren, der her er et filter, gennem hvilket Logos og Pathos må opfattes. Når fundamentet er lagt via Logos og Ethos, kan taleren appellere til Pathos og bevæge til Handling.

16 Tillid Klassisk retorik Lad os nu betragte taleren (A) fra tilhørerens (B s) side. B vil forsøge at bedømme A s karakter (Ethos) dvs. A s velvilje, moral og kompetence for herigennem at danne sig et indtryk af A s hensigter og de handlinger, B kan forvente af A. Det afgørende for B s accept af A er hvorvidt B har TILLID til A på disse felter: Indre Ydre Mål Midler A s velvilje (Eunoia) A s hensigter A s moral (Areté) Resultater af A s handlinger A s handlinger A s kompetence (Fronesis) 31 Påvirkning af holdninger: Ajzens model Icek Ajzen har udviklet denne model af Planned Behavior (1990): 32 En svaghed ved modellen er at den går ud fra at Hensigt (Intention) alene er determineret af Antagelser (Beliefs), ikke af Ønsker om hvad man ønsker at opnå med handlingen. (I modellen er Perceived Behavioral Control faktisk også et sæt af Antagelser.) Forskningsresultater tyder ifølge Ajzen på at de normative elementer spiller en ret lille rolle for Hensigten.

17 Påvirkning af holdninger: Gardner Howard Gardner hævder, at Holdninger kan påvirkes på 6 måder, nemlig gennem Fornuft, Analyse, Resonans, Repræsentative Omskrivninger, Ressourcer og Belønninger, samt Virkelige Begivenheder. Men der kan også optræde en syvende faktor, nemlig Modstand. (Changing Minds, 2005) I vores model vil vi snarere sige, at Holdninger umiddelbart kan påvirkes på 2 måder, nemlig gennem påvirkning af Behov eller påvirkning af Generelle Antagelser. Behovene kan i nogen grad påvirkes gennem erfaring, dvs. belønning og straf, dvs. oplevelsen af, om éns handlinger fører noget godt eller noget dårligt med sig. Behovene indvirker igen på éns Ønsker. Antagelserne kan påvirkes på de andre måder, som Gardner nævner, og sikkert også på flere, alt efter hvilken inddeling man foretrækker. Mine Generelle Antagelser indvirker på mine Specifikke Antagelser. 33 Påvirkning af muligheder 34 Handlemulighederne findes i den ydre, fysiske og sociale verden, hvad enten de udnyttes eller ej. Hvorvidt de udnyttes, afhænger af 1) om man tror at de findes (= Antagelser), og 2) om man anser det for fordelagtigt (= Antagelser) og/eller rigtigt (= Ønsker) at bruge dem. En persons handlemuligheder omfatter også personens egen kompetence. Summen af et menneskes handlemuligheder og resultaterne af disse muligheder udgør personens Magt TIL (som også omfatter personens Magt OVER andre). Et menneskes handlemuligheder kan udvides eller indskrænkes. Udvidelse forbindes som regel med noget godt, indskrænkning med det modsatte; men man kan også indskrænke med et venligt sigte (f.eks. At beskytte personen mod sig selv) og udvide med et uvenligt sigte (f.eks. At lede personen i uføre): He gives the kids free samples / Because he knows full well That today s young innocent children / Will be tomorrow s clientele. - Tom Lehrer, The Old Dope Peddler

18 Påvirkning af resultater: Belønning eller straf (1) I adfærdspsykologien er belønning et resultat af en handling, som øger sandsynligheden for at man vil gentage handlingen. Straf er det modsatte. Hvad er bedst? 35 Machiavelli skrev: Er det bedre at elskes end at frygtes, eller bedre at frygtes end at elskes? Svaret er, at det er ønskeligt at være både frygtet og elsket, men da det er vanskeligt at forene begge dele, er det sikrere at frygtes end at elskes, hvis man må give afkald på én af delene. Thi om menneskene kan man i almindelighed sige dette, at de er utaknemmelige, vægelsindede, hykleriske, rædde for farer og begærlige efter vinding. Så længe man gavner dem, tilhører de én med liv og sjæl, de sværger at ofre blod, ejendom, liv og sønner, når nøden er langt borte; men nærmer den sig, vender de én ryggen. Den fyrste, som har stolet fuldt på deres ord uden at have truffet andre forholdsregler, er fortabt. Thi de venskaber, man erhverver sig ved betaling og ikke ved storhed og sjælsadel, er ikke meget værd, når modgangen melder sig. Og menneskene har færre skrupler ved at skade én, der gør sig elsket, end én, der gør sig frygtet, thi kærligheden regnes for et forpligtelsens bånd, som, fordi menneskene er slette, brydes hver gang egennytten kommer med i spillet, men frygten opretholdes ved truslen om straf, der aldrig forlader én. (Fyrsten, 1513) Påvirkning af resultater: Belønning eller straf (2) 36 Over for Machiavellis påstand vil de fleste adfærdspsykologer hævde, at belønning er et mere effektivt påvirkningsmiddel end straf, fordi: Straf fremmer undgåelsesadfærd frem for en bestemt ønsket adfærd. Det er vanskeligt at lære noget (en ny adfærd) under truslen om straf. Straffen kan blive associeret med den straffende frem for med adfærden. Derimod anbefaler psykologerne, at den ønskede adfærd belønnes, mens den uønskede adfærd ikke belønnes -- men heller ikke straffes. Alligevel straffer vi visse forseelser -- f.eks. forbrydelser. Og det er næppe kun af hensyn til retsfølelsen. Vi véd også, at negative stimuli opleves stærkere end positive; der skal 10 gode oplevelser til at opveje én dårlig. Som Machiavelli skriver, kan man afskrækkes af truslen om straf, der aldrig forlader én. Det forudsætter bl.a., at man ikke kan eller ikke vil flygte fra herskerens magtsfære. Vil man affinde sig med en straffende chef, og hvorfor?

19 Konflikt 37 Der er konflikt mellem A og B, hvis A gennem sine Handlinger reducerer B s Muligheder for at få opfyldt sine Ønsker. Der er gensidig konflikt mellem A og B, hvis A gennem sine Handlinger reducerer B s Muligheder for at få opfyldt sine Ønsker, og B gennem sine Handlinger reducerer A s Muligheder for at få opfyldt sine Ønsker. Konflikten kan komme til udtryk ved, at - A reducerer B s Muligheder for at handle med henblik på at få opfyldt sine Ønsker (og evt. vice versa) - A reducerer sandsynligheden for at B s Handlinger vil føre til de Resultater, som B ønsker (og evt. vice versa). Hvis vi benytter begrebet magt i den snævre betydning, som noget der i modsætning til indflydelse -- knytter sig til den ydre side, er en konflikt derfor karakteriseret ved magtudøvelse i snæver forstand. Men det kan ske indirekte, som et senere led i en begivenhedskæde, så det er ikke sikkert at parterne er klare over at der er en konflikt mellem dem.

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013 Motivation - i teori og praksis Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875 Vejleder: Magnus Dahl Psykologi K1 efterår 2013 Antal tegn: 131484 og sider: 54,7 RESUME Vores fokus i projektet

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget...

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... 5 4.2.2 Formuleringsprocessen... 6 4.2.3 Top 20 over

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Etisk refleksion og handlingsetik

Etisk refleksion og handlingsetik Etisk refleksion og handlingsetik Projektet, som det er blevet præsenteret, tangerer ikke blot andre internationale undersøgelser vedrørende etik og sygepleje, men placerer sig samtidig inden for et etisk

Læs mere

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg...

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg... INDHOLDSFORTEGNELSE ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5 Sundhedsfremme... 7 KRAMS-faktorerne... 8 Problemformulering... 11 Underspørgsmål... 11 Teorivalg... 12 Læsevejledning... 12 Projektets opbygning...

Læs mere

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Jan Sølberg Cand. Scient. Danmarks Pædagogiske Universitet Studienummer:

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Abstract Prolog

Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Abstract Prolog Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Af Hans Henrik Knoop, Kognition og Pædagogik nr. 52, 2004. Abstract I denne sammenfattende artikel beskriver Hans Henrik Knoop hovedelementerne

Læs mere

F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør

F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør Friedrich August von Hayek (1899-1992) efterlod sig ved sin død et omfangsrigt samfundsfilosofisk

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere