Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77"

Transkript

1 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord Sygehus Nord Vision for Roskilde sygehus Specialefordeling på Roskilde sygehus Roskilde sygehus med speciale funktion Præsentation af lungemedicinsk afsnit B Lungemedicinsk afsnit B77 ledelse, organisation og struktur Det specifikke lungemedicinske område Samarbejdsstrukturen internt og eksternt Uddannelsesmæssige målsætninger Sygeplejefaglige forhold på B Mål for sygeplejen Mål for sygeplejen i relation til patienten: Mål for sygeplejen i relation til de pårørende: Mål i relation til personalet: Sygeplejefaglige problemstillinger, som det kliniske undervisningssted er optaget af Undervisningsstedets arbejde med kvalitetssikring og udvikling Tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer Undervisningsstedets arbejde med ajourføring af sygeplejefag og uddannelse Læringsmuligheder på undervisningsstedet Undervisnings- og vejledningsmetoder Samarbejde mellem studerende/elever og undervisningsstedet om tilrettelæggelse og gennemførelse af det kliniske undervisningsforløb Organisering af den kliniske vejledning Studiefaciliteter på B Tiltag for at udvikle studie- og læringsmiljøet Beskrivelse af kliniske vejlederes funktions- og ansvarsområde Beskrivelse af evalueringsforhold Bilag Side 2

3 1 Præsentation af Sygehus Nord 1.1 Sygehus Nord Sygehus Nord Køgevej 7 13, 4000 Roskilde Tlf Sygehus Nord består af sygehusene i Roskilde, Køge, Holbæk, Kalundborg og Fakse. Hvert af de to sygehusområder i Region Sjælland ledes af et direktørteam med en sygehusdirektør og fire vicedirektører. Alle vicedirektører har ansvar for nogle tværgående funktioner i deres sygehusområde. Desuden er der en vicedirektør, som også er lægelig chef, og en vicedirektør, som også er sygeplejefaglig chef. Sygehusledelsen i Sygehus Nord består af: Sygehusdirektør Henrik Villadsen Vicedirektør Teis Andersen dr. med lægefaglig chef Vicedirektør Susanne Lønborg Friis Sygeplejefaglig chef Vicedirektør Nils Degn særligt ansvar for sygehusene i Holbæk og Kalundborg 1.2 Vision for Roskilde sygehus Det er visionen, at Roskilde sygehus skal være Danmarks mest efterspurgte sygehus for såvel patienter, personale som øvrige samarbejdspartnere. På Roskilde sygehus er patienter og personale partnere. Et partnerskab er en relation, som indebærer gensidige forventninger og forpligtelser. Derfor arbejder man på sygehuset udfra følgende fælles værdier: Professionalisme Ansvarlighed Respekt Tillid Nærvær Engagement Ressourcebevidsthed Side 3

4 1.3 Specialefordeling på Roskilde sygehus Organkirurgisk afdeling Herunder urologi, plastikkirurgi, mamma klinik for patienter med tumor mammae samt ambulatorium. Geriatrisk afdeling Sengeafdeling med plads til 32 patienter med geriatriske lidelser herunder syvdøgnsafsnit med sub akut funktion, daghospital, hukommelsesklinik, klinik for faldudredning samt geriatrisk team i samarbejde med Roskilde Kommune. Neurologisk afdeling Opdelt i akutafsnit og genoptræningsafsnit, har desuden daghospitalsfunktion til udslusning af hjerneskadede patienter, samt ambulatorium og neurofysiologisk funktion. Gynækologisk/obstetrisk afdeling Indeholder gynækologisk syvdøgns afsnit, samt ambulatorium. Afdelingen indeholder endvidere svangre ambulatorium, jordemoderkonsultationer, fødegang og barselafsnit inkl. hotel/familieafsnit. Øjenafdeling Ambulatorium, operationsafdeling. Reumatologisk afdeling Herunder fysio- og ergoterapiafsnit samt lægeambulatorium. Anæstesiologisk afdeling Herunder intensiv afdeling med syvdøgnssenge og opvågningssenge, samme dagskirurgisk afsnit, smerteklinik samt centraloperationsafsnit og sterilcentral. Pædiatrisk afdeling Indeholder børnemodtagelse, spædbørns-/småbørnsafsnit, afsnit for større børn, samt neona talafsnit, alle med plads til medindlagte forældre. Desuden findes børneambulatorium. Billeddiagnostisk afdeling Indeholder et konventionelt røntgenafsnit samt et scannerafsnit med CT-scanner, MRscanner, ultralydsundersøgelse og mammografi. Patologiafdeling Herunder patologisk laboratorium og smerte funktion Klinisk Biokemisk afdeling Herunder klinisk-kemisk laboratorium, by laboratorium, blodbank samt ambulatorium for blodprøvetagning og EKG. Kardiologisk afdeling Indeholder sengeafdeling, og flere kardiologiske ambulatorier. Medicinsk afdeling Den nuværende medicinske afdeling er opdelt i 4 stationære sengeafsnit herunder: lungesygdomme, allergologi, infektionsmedicin samt nefrologi med dialyseafsnit. Side 4

5 Hver af de 4 sengeafsnit dækker et eller flere medicinske grenspecialer og modtager fortrinsvis de patienter, der hører under det respektive grenspeciale. Akutte medicinske patienter går enten over AVA eller direkte på afsnittet. Derudover findes medicinsk ambulatorium med dagafsnit. Den medicinske afdelingsledelse består af: Administrerende oversygeplejerske Gitte Topp 1.4 Roskilde sygehus med speciale funktion I fremtiden får Roskilde Sygehus en specialiseret profil med en række funktioner, som kun udføres 1-2 steder i regionen. Sygehuset får såvel akutte som planlagte funktioner. Sygehuset vil have en `hjerte-profil`, idet sygehuset får status som kardiologisk center i Region Sjælland. Denne status indebærer ansvar for at understøtte den kardiologiske service på de øvrige sygehuse i Region Sjælland. Sygehuset i Roskilde vil endvidere på det specialiserede område have en profil inden for kræftbehandlingen for især den nordlige del af Region Sjælland. Desuden vil plastikkirurgi, gynækologi-obstetrik og pædiatri med neonatalfunktion, neurologi også forefindes på Roskilde sygehus. 2 Præsentation af lungemedicinsk afsnit B Lungemedicinsk afsnit B77 ledelse, organisation og struktur Ledelsen af afsnit B77 består af: Afdelingssygeplejerske: Afdelingslæge: Uddannelse: Ansvarlig Klinisk vejleder: Ansvarlig Praktik vejleder: Heidi Marianne Madsen Peder Fabricius Sygeplejerske Janina Al-Menshed Social- og sundhedsassistent Rikke Holm-Knudsen Fysiske rammer: Afsnittet befinder sig på 7. sal og består af et sengeafsnit med plads til 24 døgnindlagte patienter fordelt på 2-sengsstuer, 4-sengsstuer og enestuer. Der er bad og toilet ved alle stuerne. Der forefindes en dagligstue for patienter og deres pårørende. Af andre rum kan nævnes fælleskontor for hele personalet, kontor for afdelingssygeplejersken, kontor/mødelokale for projektsygeplejerske og personale, undersøgelsesrum, personalerum foruden diverse rum. Side 5

6 Personalekategorier: Afdelingssygeplejerske Souschef Sygeplejersker Social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere Læger Sekretærer Rengøringsassistenter Vi stiler mod et minimumsfremmøde i: Dagvagt: 4 sygeplejersker 4 social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere Aftenvagt: Nattevagt: 2 sygeplejersker, 2 social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere 1 sygeplejerske, 2 social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere Afsnittet er om dagen delt op i 4 mindre grupper, med 6 patienter i hver gruppe. Om aftenen er der 2 grupper med 12 patienter i hver. Studerende/elever tilknyttes en gruppe fast. Patientkategorien er ens for grupperne, dog modtages der kun isolationspatienter i gruppe 2. Plejeform Plejeformen på afsnittet er i øjeblikket gruppepleje. Der er 4 grupper, hver ledet af en gruppeleder (sygeplejerske), som har ansvaret for den sygepleje, som gruppen udfører. Til hver gruppe er der knyttet sygeplejersker, sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter, som udgør et fast team. Vi arbejder med kontaktpersonordning, og i øjeblikket er vi i gang med at ændre gruppeplejen til at have mere fokus på primær/tildelt patientpleje, hvor kontaktpersonen tager sig af alt omkring patienten. Mødevirksomhed Personalemøder ca. hver måned. Daglig orientering/nyheder ved morgenmad kl Konference hver onsdag kl Det specifikke lungemedicinske område Patientkategorier B77 er et medicinsk afsnit med speciale i lungemedicin. Patienterne man møder på afsnittet udredes eller behandles for bl.a. lungecancer, KOL, TB, empyem, pneumoni, astma, lungefibrose, pleuraekssudat, pneumothorax, lungeemboli og infiltratudredning. Vi yder pleje til både akutte og kroniske patienter. Endvidere har vi alvorligt syge kræftpatienter med deraf følgende terminal pleje. Foruden de her nævnte sygdomskategorier er der på afsnittet indlagt ældre mennesker af sociale grunde eller på grund af fald i hjemmet. Arbejdsopgaver Specielle sygeplejeopgaver: Whisperflow, PEP, NIV, CO2 måling, spirometri, iltterapi, ventrikelskylning, assisterer ved drænanlæggelse, inhalationer, drænpasning og smitteregimer. Side 6

7 Speciale relevante undersøgelser af patienter indlagt: bronkoskopi EBUS og EUS,lunge og leverbiopsi, lungefunktion, CT-skanninger, lungescintigrafi, ultralydsscanning. 2.3 Samarbejdsstrukturen internt og eksternt Tværfaglige samarbejdspartnere, internt: Sekretærer Læger Fysioterapeuter Ergoterapeuter Diætister Fodterapeuten Socialrådgivere Præsten Psykolog Klinisk kemisk afsnit Blodbanken Portører Billeddiagnostisk afsnit Palliativ enhed Geriatrisk enhed Serviceafdelinger: Centralkøkkenet/KRAM Apoteket Teknisk afdeling Centraldepotet Sterilcentralen Tværfaglige samarbejdspartnere, eksternt: primærsektoren specielt visitatorer og hjemmesygeplejen Fælles mål for samarbejde og koordinering: Driftsaftalen (kan ses på D 4 instrukser og vejledninger) Roskilde Sygehus målsætning og værdigrundlag (ny er under udarbejdelse) Indlæggelsesadvis Udskrivningskonference med hjemmeplejen Sygeplejerapport samt medicinliste Side 7

8 2.4 Uddannelsesmæssige målsætninger På afsnit B77 uddanner vi sygeplejestuderende på 1., 4., og 11.og 12 Modul. Vi modtager 2 gange årligt ca. 6 sygeplejestuderende i henholdsvis 10, 10,10 og 1 uger. Vi uddanner 5 social- og sundhedsassistentelever i 4. praktik 3 gange årligt a 15 ugers varighed. Vi modtager desuden 1-2 Falckredder-elever 2 gange årligt a 4 ugers varighed. Studerende og elever kommer til at få et bredt kendskab til almen og lungemedicinsk sygepleje samt får mulighed for at fordybe sig. Undervisningsopgaver i det daglige arbejde er mangfoldige i afsnittet f.eks.: Grundlæggende sygepleje til den medicinske patient Vejledning, undervisning og øvrige pædagogiske opgaver i forhold til patienter og pårørende Mulighed for at deltage i undersøgelser og behandlinger Kommunikative og instrumentelle opgaver i forhold til patienterne Vi ønsker at sikre eleverne og studerende en individuel praktikuddannelse, hvor de gennem målrettet planlægning og via tildelte vejledere får støtte og vejledning til at nå frem til opfyldelse af målene for den pågældende kliniske periode. 3 Sygeplejefaglige forhold på B Mål for sygeplejen Sygeplejen i afsnit B77 tager udgangspunkt i: værdigrundlaget for Roskilde sygehus. at der hele døgnet tilbydes en individuel sundheds-/sygepleje, der tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er et selvstændigt individ med vilje og evne til at tage ansvar for sig selv. at det enkelte menneske er i besiddelse af individuelle ressourcer, der respekteres i et miljø, hvor ligeværdighed og tillid er fremherskende. at sundheds-/sygeplejen og informationsniveauet tager udgangspunkt i patientens egen situation, og at pårørende medinddrages i den udstrækning, patienterne ønsker det. 3.2 Mål for sygeplejen i relation til patienten: Planlægge, udføre og evaluere sygepleje med udgangspunkt i den enkelte patientsituation ved: at gennemføre indlæggelsessamtale indenfor 24 timer og dermed sammen med patienten formulere og analysere behov/problemer, og sammen opstille kort- og langsigtede mål for indlæggelsen at gennemføre ernæringsscreening indenfor 24 timer og dermed vurdere hvilken kostplan der er relevant for patienten at tildele patienten en kontaktperson og informere om kontaktpersonordning at tilrettelægge og udføre sygepleje udfra principper om omsorg og egenomsorg at skabe et gensidigt tillidsforhold til patienter og pårørende at bidrage til at skabe forståelse hos patient og pårørende for patientens nutidige og fremtidige helbredssituation Side 8

9 at sikre patienten en optimal information/vejledning omkring sin sygdom, undersøgelser, pleje og behandling, således at patienten er i stand til at give informeret samtykke at patienten inddrages i behandlingen og er medansvarlig for indlæggelsesforløbet, og at de pårørende inddrages i den udstrækning, patienten ønsker det at dokumentere den udførte sygepleje at planlægge udskrivelsen i samråd med patienten, pårørende og evt. andre involverede parter (primær sektor) samt at vurdere indlæggelsesforløbet I de tilfælde, hvor patienten er uhelbredelig syg eller døende, at tilbyde et trygt miljø gennem: optimal smertebehandling menneskelig kontakt i det omfang, patienten ønsker det at støtte patienten, og drage omsorg for specielle ønsker i forbindelse med selve dødsprocessen tilbyde psykolog, præst, socialrådgiver til at støtte patienten og dennes pårørende at sikre patienten en værdig død 3.3 Mål for sygeplejen i relation til de pårørende: At sikre sig at de pårørende er informeret om afdelingens holdninger til information (herunder lægesamtaler), besøgstider samt telefonmuligheder. At medinddrage og informere de pårørende i det omfang, patienten samt de pårørende ønsker det. At planlægge samtaler med patientens accept og sammen med patienten. 3.4 Mål i relation til personalet: At sikre nyt personale (herunder elever/studerende) en god modtagelse i afdelingen, så de hurtigst muligt føler tryghed og tilhørsforhold. ved introduktion ud fra fastlagt program ved oplæring efter individuelt ønske/behov gennem evaluering gennem en fast vejleder At sikre personalet/eleverne/studerende mulighed for medinddragelse og ansvarliggørelse gennem: afholdelse af personalemøde hver måned ansættelsesudvalg at være opmærksom på at sikre et højt informationsniveau i afsnittet hele personalegruppen imellem at sikre et arbejdsmiljø, hvor åbenhed og indbyrdes tillid er højt prioriteret medarbejdersamtaler At personalet gennem efteruddannelse, intern undervisning, kurser samt løbende evaluering får mulighed for: at holde deres faglige viden ajour personlig udvikling efter ønske/behov at medvirke til udvikling og nytænkning indenfor sygeplejen Side 9

10 3.5 Sygeplejefaglige problemstillinger, som det kliniske undervisningssted er optaget af F.eks. kan følgende problemstillinger / dilemmaer opleves på B77: smertebehandling til cancerpatienter etiske problemstillinger og dilemmaer i forbindelse plejen af KOL patienter etiske problemstillinger i forhold til behandling af døende patienter problemstillinger i forbindelse med udskrivelse af patienter indlagt af sociale årsager 3.6 Undervisningsstedets arbejde med kvalitetssikring og udvikling På B77 arbejdes med følgende: Optimalt patientforløb i forhold til KOL-patienter (KOL projekt) Optimalt patientforløb i forhold patienter, som udredes for cancer pulmonis NIV behandling til KOL patienter Kliniske retningslinier Kvalitets standarder Kompetencebeskrivelse for sygeplejerskerne Social- og sundhedsassistenternes kompetenceudvikling Undervisningsstedets sygeplejefaglige ekspertise Afsnit B77 har 3 sygeplejersker med klinisk vejlederuddannelse. Vi har 5 social- og sundhedsassistenter, som er uddannede praktikvejledere. De kliniske vejledere og praktikvejledere deltager i de relevante temadage. Der er flere sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter med specialistfunktion f.eks. indenfor ernæring, astma og løfteinstruktion. Afdelingssygeplejerske og Souschef har begge efteruddannelse i lungemedicin og ledelse. 3.7 Tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer Afsnit B77 har flere tværfaglige samarbejdspartnere: læger, fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver, præsten m.m. Ved patientbehov kontakter vi disse samarbejdspartnere. Udover de daglige tværfaglige samarbejdspartnere i sekundær sektor har vi et tværsektorielt samarbejde med primær sektor. Det er for det meste med visitator i kommunerne, hvor vi indkalder til planlægningsmøde, eller udskrivningskonference. 3.8 Undervisningsstedets arbejde med ajourføring af sygeplejefag og uddannelse Vi forventer at alle er medansvarlige for uddannelse og udvikling i afdelingen. For at opnå dette må vi: forvente at den enkelte medarbejder holder sin faglige viden ajour skabe rammer, som giver mulighed for personlig udvikling skabe et miljø, hvor nye initiativer respekteres/realiseres 10 Side

11 forvente at personalet deltager i relevant undervisning internt som eksternt samt videregiver dette til det øvrige personale 4 Læringsmuligheder på undervisningsstedet 4.1 Undervisnings- og vejledningsmetoder Det er i den daglige praksis læring finder sted. Vejlederne støtter eleven/studerende i deres læring og planlægger hensigtsmæssige læringssituationer. Vi forventer at eleven/studerende selv tager ansvar for sin uddannelse og bruger sin logbog/studiebog dagligt til at reflektere over sin sygepleje og læring. Målet med den kliniske undervisning er, at eleven/studerende udvikler kompetence til at nå målene for praktikperioden. Vi tager udgangspunkt i flere forskellige vejledningsmodeller og metoder f.eks Lauvås og Handals praksistrekant, som beskriver sammenhængen mellem praktiske handlinger og de forskellige begrundelser, som handlingerne bygger på: P3 Etik og værdier P3 Etiske og moralske begrundelser for sine sygeplejehandlinger P2 Teori, forståelse og erfaringer P1 Handlinger P2 Teoretisk viden og forståelse af denne, samt egne erfaringer P1 Handlingsniveauet, de konkrete sygeplejehandlinger Praktisk og teoretisk kundskab udvikles gennem elevens/studerendes refleksion over de erfaringer der opnås i praksissituationen. På den måde kobles teori og praksis. Der vil være mulighed for refleksion både med og uden vejledning. Disse refleksioner bruges som udgangspunkt for det videre forløb. Med reference til Handal og Lauvås benyttes desuden en vejledningsform som indeholder: Førvejledning: Undervejledning: Eftervejledning: 11 Det drejer sig om planlægning af en situation, der senere skal gennemføres (med eller uden vejleder). Vejledning i situationen, en slags mesterlære. Vejlederen er med i situationen og viser hvordan. Analyse, vurdering af situationen, refleksion med vejlederen. Side

12 Der er mange undervisningsopgaver i det daglige arbejde, samt mulighed for at fordybe sig: grundlæggende sygepleje til den almen og lungemedicinske patient arbejde bevidst med vejledning, undervisning og øvrige pædagogiske opgaver i forhold til patienter og pårørende medicingivning incl. injektioner( iv. medicin for studerende) følge patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse følge patienten til forskellige behandlinger og undersøgelser følge med en fysioterapeut i afsnittet deltage i undervisning på afsnittet give sig tid til bevidst refleksion 4.2 Samarbejde mellem studerende/elever og undervisningsstedet om tilrettelæggelse og gennemførelse af det kliniske undervisningsforløb. Tilrettelæggelse og gennemførelse af det kliniske undervisningsforløb sker altid i samarbejde med den studerende/eleven. Vi tilstræber, at den studerende/elev får tilsendt introduktionsmateriale ca. 4 uger før start. Introduktionsmaterialet består af det personligt brev med mødetider for den 1. uge, vejleders navn samt praktikstedsbeskrivelsen. Den enkelte studerende/elev planlægger i samarbejde med sin daglige vejleder en tjenestetidsplan for resten af praktikperioden. Vi opfordrer den studerende/eleven til så vidt muligt at følge sine vejledere af hensyn til kontinuiteten og udbyttet af den kliniske uddannelse. Vi afholder en studieplanssamtalen i anden uge. Her planlægger den studerende/eleven og vejlederne et individuelt praktikforløb udfra de overordnede mål for perioden jf. studieordningen/mål for praktikforløbet. Vi kan ikke tilbyde, at vejlederne kun har dagvagt, derfor kan det være nødvendigt for den studerende/eleven at arbejde aften/nat/weekend for at følges optimalt med sin/sine vejledere. Forventninger til den studerende/eleven at du er aktiv og medansvarlig for egen uddannelse og forholder dig kritisk til såvel egen som afdelingens sundheds- og sygepleje. at du indgår i det daglige praktiske arbejde sammen med de øvrige personalegrupper samt anvender afdelingens sygeplejejournal at du giver positiv og negativ feed-back at du er åben for kritik at du bruger din studiebog/logbog at du forsøger at udnytte din kreativitet og fantasi at afsnittet får en mundtlig og skriftlig evaluering at du læser om afsnittes hyppigst forekommende sygdomme/problemområder studerende/elever forventes at være opsøgende og reflekterende 4.3 Organisering af den kliniske vejledning For studerende: 12 Side

13 Der er 2 kliniske undervisere med minimum 6 ugers uddannelse til kliniske vejledere samt eksaminatorkursus. Den ansvarlige kliniske vejleder sørger for at sende brev ud til studerende, og fordele vejledere/studerende. Hun har ansvar for at videreformidle informationer om hvornår der kommer studerende i afsnittet, og videreformidle hvornår der er temadage, kursus osv. Vejlederne samarbejder med ledelsen mht. tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet for studerende/elever og planlægning af eksamen for studerende. De daglige kliniske vejledere arbejder sammen to og to, så den studerende altid har to vejledere. De kliniske vejledere giver den studerende opgaver i det daglige arbejde, der er i overensstemmelse med uddannelsestrinet. De kliniske vejledere sikrer, at der tages individuelle hensyn mht. den studerendes behov/kompetencer, giver feedback og opmuntrer til at lære. De kliniske vejledere bruger de daglige undervisningssituationer til at hjælpe den studerende med at koble teori og praksis samt henvise til relevant litteratur. De kliniske vejledere arrangerer en studieplanssamtalen og har løbende reflektive samtaler med den studerende for at skabe et optimalt læringsforløb. Den kliniske vejleder planlægger refleksionssamtaler og eksamen med den studerende og en sygeplejelærer fra Sygeplejeskolen. De kliniske vejledere samarbejder med uddannelseskonsulent Tina Bjerre, med de kliniske koordinatorer på sygeplejeskolen Laila Ringkøbing og Kirsten West, og med sygeplejelærerne på sygeplejeskolen. For elever: Der er 5 uddannede praktikvejledere i afsnittet. Vejlederne arbejder sammen to og to, således at eleven altid får to praktikvejledere. Vejlederne giver eleverne opgaver i det daglige arbejde, der er i overensstemmelse med uddannelsestrinet. Vejlederne sikrer, at der tages individuelle hensyn mht. elevens behov/kompetencer, giver feedback og opmuntrer til at lære. Vejlederne bruger de daglig undervisningssituationer til at hjælpe den studerende med at koble teori og praksis samt henvise til relevant litteratur. I løbet af uddannelsesforløbet vil eleverne i medicinsk område blive samlet for at undervise hinanden. Alle vejledere samarbejder med uddannelseskonsulent Tina Bjerre, og med social- og sundhedsskolen i Greve. 4.4 Studiefaciliteter på B77 Vi har i afsnittet faglitteratur, videobånd, DVD og internetadgang. Der er oprettet diverse instrukser, som står i D 4 under lungemedicin. D 4 er sygehusets interne hjemmeside med instrukser og retningslinjer for behandling, pleje osv. Hver afdeling på sygehuset har deres instrukser i forbindelse med diverse undersøgelser, behandlinger, sygeplejehandlinger osv. Alle kan trække på disse oplysninger og gøre brug af dem i eget afsnit. Personalet stiller gerne deres erfaring til rådighed for diskussion og refleksion. Fagbiblioteket har adgang til tidsskrifter, både i bladform samt elektronisk, så man har mulighed for at følge med og opdatere sin viden på de sidste nye forskningsområder indenfor lungemedicin og medicinsk sygepleje. 13 Side

14 4.5 Tiltag for at udvikle studie- og læringsmiljøet Følgende punkter beskriver hvad der i øjeblikket er af tiltag for at udvikle studie- og læringsmiljøet i afdelingen: kontinuerlig videreuddannelse af vejlederne praktikstedsbeskrivelsen vil løbende blive revideret refleksion over af de studerende og elev (det kan være i form af oplæg, refleksioner og observationer om et givent emne eller en patient. 5 Beskrivelse af kliniske vejlederes funktions- og ansvarsområde Den ansvarlige kliniske underviser (sygeplejerske) har minimum 6 ugers uddannelse til vejleder og eksaminatorkursus. Hun står for koordinering af hvilke vejledere de studerende skal have i deres forløb på B 77, og for at sende brev ud til de studerende, derudover fungerer hun også som daglig klinisk vejleder. De 2 daglige kliniske vejledere (sygeplejersker) står for den daglige vejledning, undervisning og planlægning af den enkelte studerendes forløb på B77. I forhold til elever har vi 2 ansvarlige praktikvejledere, som begge har gennemført praktikvejlederkursus, de står for planlægning/koordinering af vejleder/elever i afsnittet. Der er 5 daglige praktikvejledere (social- og sundhedsassistenter) som har praktikvejlederkursus, og de står for den daglige vejledning og planlægning af uddannelsesforløbet for eleven. 6 Beskrivelse af evalueringsforhold De sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenteleverne udfylder alle at evalueringsskema, inden de afslutter deres kliniske uddannelse på B77. Der sendes en kopi af disse evalueringer til uddannelseskonsulenten, og en kopi til sygeplejeskolen. Evalueringerne sættes på opslagstavlen, så de er tilgængelige for hele afsnittets personalegruppe. Vejlederne evaluerer desuden løbende med hinanden og resten af personalet. Hvis det viser sig, at der er problemer i forhold til en studerende/elev, vil vejlederen i første omgang tage det op med den pågældende studerende/elev. I denne samtale vil man diskutere, hvilke tiltag der må tages for at løse problemerne. Det er muligt både for vejlederen og den studerende/elev at tage kontakt til uddannelseskonsulent Tina Bjerre, mhp. at hun kommer i afdelingen, og deltager i en samtale og går med den studerende/eleven. Vi tilstræber at torsdag morgen holder elever/studerende pause fra kl og personalet derefter fra kl Dette for at give elever/studerende mulighed for at være alene og diskutere deres uddannelse i afsnittet, og for at give personalet mulighed for at diskutere, hvordan det går med de studerende/eleverne. 14 Side

15 7 Bilag DØGNRYTMEPLAN FOR MEDICINSK AFSNIT B Rapport fra nattevagt om dårlige og nye patienter Oplyse om manglende prøver og værdier (tp., puls, BT) Runde til de dårlige patienter Uddelegere/planlægge arbejde til gruppemedlemmer (shj./stud./elev) Orientere sig hos tildelt patient via plejeplanen Let hygiejne samt klargøring af patient til tidlige undersøgelser Uddele morgenmad og medicin i de respektive grupper Forberede stuegang - bestille mad Tavlemøde B77(læger og sygeplejersker)med planlægning af stuegang Kaffepause med informationer for personelet 09.30(ca)Stuegang B77. Husk at prioritere ptt Patienthygiejne - mobilisering/aktivering efter behov Hjælpe/gøre patienter klar til undersøgelser og behandling Hjælpe ved undersøgelser efter behov Bistå/følge patienter ved undersøgelser Tilbyde sengeliggende patienter drikkevarer Oprydning og rengøring Stuegang udføre ordinationer efter stuegang Fylde op i skabe og på tøjvogne Informere/undervise patienter Dokumentere i sygeplejejournal om observerede symptomer og udført pleje Skift af PEP og WF udstyr + inhalationsudstyr og slanger x 2 ugentlig Vægt x 1 ugentlig Uddele middagsmad og medicin i egne grupper Personalefrokost Hviletid for patienterne Gruppekonference/plenum - undervisning - personalepleje Dokumentere i sygeplejejournal om væsentlige ting i forhold til behandling og pleje, og orientere patienterne om ny undersøgelser og behandlinger Måle værdier (afvigende) Udfører nye ordinationer Kl. 14 medicin 15 Side

16 Aktivere/mobilisere og yde pleje efter behov Stille kaffe/drikkevarer frem Tilbyde sengeliggende patienter drikkevarer Besøgstid - samtaler med pårørende Aftenvagten møder - rapportgivning Runde til de dårlige patienter Orientering om patienter via plejeplanen Samle op på dagens stuegang Bestille evt. blodprøver Spørge om aftensmad Uddele mad og medicin Lave kaffe og te Bestille mad Sætte medicin på plads, bestille medicin hjem samt returnere udløbet medicin Pause for personalet Stille sandwich frem Tilbyde sengeliggende patienter drikkevarer Ophælde natmedicin Patienthygiejne/pleje efter behov Kontrol af værdier (tp., puls, BT, SAT) BOS-observationsskema Informere om næste dags undersøgelser Sætte faste skilte på sengene Afslutte væskedøgnet Rydde op på stuerne og birummene Uddele natmedicinen Rapportere til nattevagten Patientpleje efter behov Kigge sygeplejejournalen igennem, supplere op med sider og føre medicinlisten Kl medicin Modtage nye patienter Almindelig oprydning Ajourføre sedler ang. prøver i skyllerummet Regne kost og væskeskemaer sammen, lægge nye væske-/kostskemaer klar Måle tp., puls, BT og SAT hos patienter med afvigende værdier-bos Give medicin/behandling efter ordination/behov Tage prøver til eget laboratorium samt forsendelse fra i videst muligt omfang Tømme urinkolber/-poser hos sengeliggende patienter Gøre patienter klar til tidlige undersøgelser 16 Side

17 Skrive fra nattens forløb Uddele frisk vand 17

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Til sygeplejestuderende på Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Sygehus Afsnit: Medicinsk kardiologisk 11 Kontaktperson: Ansv. Kl underviser Tina Wendelbo Mødetid: Dag:

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Børneafdeling 17, Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved, Region Sjælland, Sygehus Syd. Revideret September 2013. 1.0 ORGANISATORISKE

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestudiet og sosuass elever, afd. 11

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestudiet og sosuass elever, afd. 11 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestudiet og sosuass elever, afd. 11 Page 1 of 6 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. Afdeling 11 er

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro, Lungemedicinsk afdeling. Sengeafsnit M2 og dagafsnit

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Horsens Billeddiagnostisk Afdeling Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted Epilepsihospitalet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen.

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. 1 Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. Indholdsfortegnelse Indledning Side 1 Struktur/ledelse Side 1 De overordnede rammer Side 1 Værdiernes formål Side 2 Strategi Side 2 Aktivitet Side 3 Optageområde

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Neurologisk-Afdeling Roskilde Sygehus Side 1! af! 40 Indholdfortegnelse: 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.2 Værdigrundlag

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Sundheds- og sygeplejefag 2

Sundheds- og sygeplejefag 2 Tillæg til Sundheds- og sygeplejefag 2 Plejeformer side 150-154 Af Anne Marker Gads Forlag Rundepleje Rundepleje kan kort beskrives sådan: Én person (fx afdelingssygeplejersken) leder og fordeler arbejdet

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere