Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77"

Transkript

1 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord Sygehus Nord Vision for Roskilde sygehus Specialefordeling på Roskilde sygehus Roskilde sygehus med speciale funktion Præsentation af lungemedicinsk afsnit B Lungemedicinsk afsnit B77 ledelse, organisation og struktur Det specifikke lungemedicinske område Samarbejdsstrukturen internt og eksternt Uddannelsesmæssige målsætninger Sygeplejefaglige forhold på B Mål for sygeplejen Mål for sygeplejen i relation til patienten: Mål for sygeplejen i relation til de pårørende: Mål i relation til personalet: Sygeplejefaglige problemstillinger, som det kliniske undervisningssted er optaget af Undervisningsstedets arbejde med kvalitetssikring og udvikling Tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer Undervisningsstedets arbejde med ajourføring af sygeplejefag og uddannelse Læringsmuligheder på undervisningsstedet Undervisnings- og vejledningsmetoder Samarbejde mellem studerende/elever og undervisningsstedet om tilrettelæggelse og gennemførelse af det kliniske undervisningsforløb Organisering af den kliniske vejledning Studiefaciliteter på B Tiltag for at udvikle studie- og læringsmiljøet Beskrivelse af kliniske vejlederes funktions- og ansvarsområde Beskrivelse af evalueringsforhold Bilag Side 2

3 1 Præsentation af Sygehus Nord 1.1 Sygehus Nord Sygehus Nord Køgevej 7 13, 4000 Roskilde Tlf Sygehus Nord består af sygehusene i Roskilde, Køge, Holbæk, Kalundborg og Fakse. Hvert af de to sygehusområder i Region Sjælland ledes af et direktørteam med en sygehusdirektør og fire vicedirektører. Alle vicedirektører har ansvar for nogle tværgående funktioner i deres sygehusområde. Desuden er der en vicedirektør, som også er lægelig chef, og en vicedirektør, som også er sygeplejefaglig chef. Sygehusledelsen i Sygehus Nord består af: Sygehusdirektør Henrik Villadsen Vicedirektør Teis Andersen dr. med lægefaglig chef Vicedirektør Susanne Lønborg Friis Sygeplejefaglig chef Vicedirektør Nils Degn særligt ansvar for sygehusene i Holbæk og Kalundborg 1.2 Vision for Roskilde sygehus Det er visionen, at Roskilde sygehus skal være Danmarks mest efterspurgte sygehus for såvel patienter, personale som øvrige samarbejdspartnere. På Roskilde sygehus er patienter og personale partnere. Et partnerskab er en relation, som indebærer gensidige forventninger og forpligtelser. Derfor arbejder man på sygehuset udfra følgende fælles værdier: Professionalisme Ansvarlighed Respekt Tillid Nærvær Engagement Ressourcebevidsthed Side 3

4 1.3 Specialefordeling på Roskilde sygehus Organkirurgisk afdeling Herunder urologi, plastikkirurgi, mamma klinik for patienter med tumor mammae samt ambulatorium. Geriatrisk afdeling Sengeafdeling med plads til 32 patienter med geriatriske lidelser herunder syvdøgnsafsnit med sub akut funktion, daghospital, hukommelsesklinik, klinik for faldudredning samt geriatrisk team i samarbejde med Roskilde Kommune. Neurologisk afdeling Opdelt i akutafsnit og genoptræningsafsnit, har desuden daghospitalsfunktion til udslusning af hjerneskadede patienter, samt ambulatorium og neurofysiologisk funktion. Gynækologisk/obstetrisk afdeling Indeholder gynækologisk syvdøgns afsnit, samt ambulatorium. Afdelingen indeholder endvidere svangre ambulatorium, jordemoderkonsultationer, fødegang og barselafsnit inkl. hotel/familieafsnit. Øjenafdeling Ambulatorium, operationsafdeling. Reumatologisk afdeling Herunder fysio- og ergoterapiafsnit samt lægeambulatorium. Anæstesiologisk afdeling Herunder intensiv afdeling med syvdøgnssenge og opvågningssenge, samme dagskirurgisk afsnit, smerteklinik samt centraloperationsafsnit og sterilcentral. Pædiatrisk afdeling Indeholder børnemodtagelse, spædbørns-/småbørnsafsnit, afsnit for større børn, samt neona talafsnit, alle med plads til medindlagte forældre. Desuden findes børneambulatorium. Billeddiagnostisk afdeling Indeholder et konventionelt røntgenafsnit samt et scannerafsnit med CT-scanner, MRscanner, ultralydsundersøgelse og mammografi. Patologiafdeling Herunder patologisk laboratorium og smerte funktion Klinisk Biokemisk afdeling Herunder klinisk-kemisk laboratorium, by laboratorium, blodbank samt ambulatorium for blodprøvetagning og EKG. Kardiologisk afdeling Indeholder sengeafdeling, og flere kardiologiske ambulatorier. Medicinsk afdeling Den nuværende medicinske afdeling er opdelt i 4 stationære sengeafsnit herunder: lungesygdomme, allergologi, infektionsmedicin samt nefrologi med dialyseafsnit. Side 4

5 Hver af de 4 sengeafsnit dækker et eller flere medicinske grenspecialer og modtager fortrinsvis de patienter, der hører under det respektive grenspeciale. Akutte medicinske patienter går enten over AVA eller direkte på afsnittet. Derudover findes medicinsk ambulatorium med dagafsnit. Den medicinske afdelingsledelse består af: Administrerende oversygeplejerske Gitte Topp 1.4 Roskilde sygehus med speciale funktion I fremtiden får Roskilde Sygehus en specialiseret profil med en række funktioner, som kun udføres 1-2 steder i regionen. Sygehuset får såvel akutte som planlagte funktioner. Sygehuset vil have en `hjerte-profil`, idet sygehuset får status som kardiologisk center i Region Sjælland. Denne status indebærer ansvar for at understøtte den kardiologiske service på de øvrige sygehuse i Region Sjælland. Sygehuset i Roskilde vil endvidere på det specialiserede område have en profil inden for kræftbehandlingen for især den nordlige del af Region Sjælland. Desuden vil plastikkirurgi, gynækologi-obstetrik og pædiatri med neonatalfunktion, neurologi også forefindes på Roskilde sygehus. 2 Præsentation af lungemedicinsk afsnit B Lungemedicinsk afsnit B77 ledelse, organisation og struktur Ledelsen af afsnit B77 består af: Afdelingssygeplejerske: Afdelingslæge: Uddannelse: Ansvarlig Klinisk vejleder: Ansvarlig Praktik vejleder: Heidi Marianne Madsen Peder Fabricius Sygeplejerske Janina Al-Menshed Social- og sundhedsassistent Rikke Holm-Knudsen Fysiske rammer: Afsnittet befinder sig på 7. sal og består af et sengeafsnit med plads til 24 døgnindlagte patienter fordelt på 2-sengsstuer, 4-sengsstuer og enestuer. Der er bad og toilet ved alle stuerne. Der forefindes en dagligstue for patienter og deres pårørende. Af andre rum kan nævnes fælleskontor for hele personalet, kontor for afdelingssygeplejersken, kontor/mødelokale for projektsygeplejerske og personale, undersøgelsesrum, personalerum foruden diverse rum. Side 5

6 Personalekategorier: Afdelingssygeplejerske Souschef Sygeplejersker Social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere Læger Sekretærer Rengøringsassistenter Vi stiler mod et minimumsfremmøde i: Dagvagt: 4 sygeplejersker 4 social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere Aftenvagt: Nattevagt: 2 sygeplejersker, 2 social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere 1 sygeplejerske, 2 social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere Afsnittet er om dagen delt op i 4 mindre grupper, med 6 patienter i hver gruppe. Om aftenen er der 2 grupper med 12 patienter i hver. Studerende/elever tilknyttes en gruppe fast. Patientkategorien er ens for grupperne, dog modtages der kun isolationspatienter i gruppe 2. Plejeform Plejeformen på afsnittet er i øjeblikket gruppepleje. Der er 4 grupper, hver ledet af en gruppeleder (sygeplejerske), som har ansvaret for den sygepleje, som gruppen udfører. Til hver gruppe er der knyttet sygeplejersker, sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter, som udgør et fast team. Vi arbejder med kontaktpersonordning, og i øjeblikket er vi i gang med at ændre gruppeplejen til at have mere fokus på primær/tildelt patientpleje, hvor kontaktpersonen tager sig af alt omkring patienten. Mødevirksomhed Personalemøder ca. hver måned. Daglig orientering/nyheder ved morgenmad kl Konference hver onsdag kl Det specifikke lungemedicinske område Patientkategorier B77 er et medicinsk afsnit med speciale i lungemedicin. Patienterne man møder på afsnittet udredes eller behandles for bl.a. lungecancer, KOL, TB, empyem, pneumoni, astma, lungefibrose, pleuraekssudat, pneumothorax, lungeemboli og infiltratudredning. Vi yder pleje til både akutte og kroniske patienter. Endvidere har vi alvorligt syge kræftpatienter med deraf følgende terminal pleje. Foruden de her nævnte sygdomskategorier er der på afsnittet indlagt ældre mennesker af sociale grunde eller på grund af fald i hjemmet. Arbejdsopgaver Specielle sygeplejeopgaver: Whisperflow, PEP, NIV, CO2 måling, spirometri, iltterapi, ventrikelskylning, assisterer ved drænanlæggelse, inhalationer, drænpasning og smitteregimer. Side 6

7 Speciale relevante undersøgelser af patienter indlagt: bronkoskopi EBUS og EUS,lunge og leverbiopsi, lungefunktion, CT-skanninger, lungescintigrafi, ultralydsscanning. 2.3 Samarbejdsstrukturen internt og eksternt Tværfaglige samarbejdspartnere, internt: Sekretærer Læger Fysioterapeuter Ergoterapeuter Diætister Fodterapeuten Socialrådgivere Præsten Psykolog Klinisk kemisk afsnit Blodbanken Portører Billeddiagnostisk afsnit Palliativ enhed Geriatrisk enhed Serviceafdelinger: Centralkøkkenet/KRAM Apoteket Teknisk afdeling Centraldepotet Sterilcentralen Tværfaglige samarbejdspartnere, eksternt: primærsektoren specielt visitatorer og hjemmesygeplejen Fælles mål for samarbejde og koordinering: Driftsaftalen (kan ses på D 4 instrukser og vejledninger) Roskilde Sygehus målsætning og værdigrundlag (ny er under udarbejdelse) Indlæggelsesadvis Udskrivningskonference med hjemmeplejen Sygeplejerapport samt medicinliste Side 7

8 2.4 Uddannelsesmæssige målsætninger På afsnit B77 uddanner vi sygeplejestuderende på 1., 4., og 11.og 12 Modul. Vi modtager 2 gange årligt ca. 6 sygeplejestuderende i henholdsvis 10, 10,10 og 1 uger. Vi uddanner 5 social- og sundhedsassistentelever i 4. praktik 3 gange årligt a 15 ugers varighed. Vi modtager desuden 1-2 Falckredder-elever 2 gange årligt a 4 ugers varighed. Studerende og elever kommer til at få et bredt kendskab til almen og lungemedicinsk sygepleje samt får mulighed for at fordybe sig. Undervisningsopgaver i det daglige arbejde er mangfoldige i afsnittet f.eks.: Grundlæggende sygepleje til den medicinske patient Vejledning, undervisning og øvrige pædagogiske opgaver i forhold til patienter og pårørende Mulighed for at deltage i undersøgelser og behandlinger Kommunikative og instrumentelle opgaver i forhold til patienterne Vi ønsker at sikre eleverne og studerende en individuel praktikuddannelse, hvor de gennem målrettet planlægning og via tildelte vejledere får støtte og vejledning til at nå frem til opfyldelse af målene for den pågældende kliniske periode. 3 Sygeplejefaglige forhold på B Mål for sygeplejen Sygeplejen i afsnit B77 tager udgangspunkt i: værdigrundlaget for Roskilde sygehus. at der hele døgnet tilbydes en individuel sundheds-/sygepleje, der tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er et selvstændigt individ med vilje og evne til at tage ansvar for sig selv. at det enkelte menneske er i besiddelse af individuelle ressourcer, der respekteres i et miljø, hvor ligeværdighed og tillid er fremherskende. at sundheds-/sygeplejen og informationsniveauet tager udgangspunkt i patientens egen situation, og at pårørende medinddrages i den udstrækning, patienterne ønsker det. 3.2 Mål for sygeplejen i relation til patienten: Planlægge, udføre og evaluere sygepleje med udgangspunkt i den enkelte patientsituation ved: at gennemføre indlæggelsessamtale indenfor 24 timer og dermed sammen med patienten formulere og analysere behov/problemer, og sammen opstille kort- og langsigtede mål for indlæggelsen at gennemføre ernæringsscreening indenfor 24 timer og dermed vurdere hvilken kostplan der er relevant for patienten at tildele patienten en kontaktperson og informere om kontaktpersonordning at tilrettelægge og udføre sygepleje udfra principper om omsorg og egenomsorg at skabe et gensidigt tillidsforhold til patienter og pårørende at bidrage til at skabe forståelse hos patient og pårørende for patientens nutidige og fremtidige helbredssituation Side 8

9 at sikre patienten en optimal information/vejledning omkring sin sygdom, undersøgelser, pleje og behandling, således at patienten er i stand til at give informeret samtykke at patienten inddrages i behandlingen og er medansvarlig for indlæggelsesforløbet, og at de pårørende inddrages i den udstrækning, patienten ønsker det at dokumentere den udførte sygepleje at planlægge udskrivelsen i samråd med patienten, pårørende og evt. andre involverede parter (primær sektor) samt at vurdere indlæggelsesforløbet I de tilfælde, hvor patienten er uhelbredelig syg eller døende, at tilbyde et trygt miljø gennem: optimal smertebehandling menneskelig kontakt i det omfang, patienten ønsker det at støtte patienten, og drage omsorg for specielle ønsker i forbindelse med selve dødsprocessen tilbyde psykolog, præst, socialrådgiver til at støtte patienten og dennes pårørende at sikre patienten en værdig død 3.3 Mål for sygeplejen i relation til de pårørende: At sikre sig at de pårørende er informeret om afdelingens holdninger til information (herunder lægesamtaler), besøgstider samt telefonmuligheder. At medinddrage og informere de pårørende i det omfang, patienten samt de pårørende ønsker det. At planlægge samtaler med patientens accept og sammen med patienten. 3.4 Mål i relation til personalet: At sikre nyt personale (herunder elever/studerende) en god modtagelse i afdelingen, så de hurtigst muligt føler tryghed og tilhørsforhold. ved introduktion ud fra fastlagt program ved oplæring efter individuelt ønske/behov gennem evaluering gennem en fast vejleder At sikre personalet/eleverne/studerende mulighed for medinddragelse og ansvarliggørelse gennem: afholdelse af personalemøde hver måned ansættelsesudvalg at være opmærksom på at sikre et højt informationsniveau i afsnittet hele personalegruppen imellem at sikre et arbejdsmiljø, hvor åbenhed og indbyrdes tillid er højt prioriteret medarbejdersamtaler At personalet gennem efteruddannelse, intern undervisning, kurser samt løbende evaluering får mulighed for: at holde deres faglige viden ajour personlig udvikling efter ønske/behov at medvirke til udvikling og nytænkning indenfor sygeplejen Side 9

10 3.5 Sygeplejefaglige problemstillinger, som det kliniske undervisningssted er optaget af F.eks. kan følgende problemstillinger / dilemmaer opleves på B77: smertebehandling til cancerpatienter etiske problemstillinger og dilemmaer i forbindelse plejen af KOL patienter etiske problemstillinger i forhold til behandling af døende patienter problemstillinger i forbindelse med udskrivelse af patienter indlagt af sociale årsager 3.6 Undervisningsstedets arbejde med kvalitetssikring og udvikling På B77 arbejdes med følgende: Optimalt patientforløb i forhold til KOL-patienter (KOL projekt) Optimalt patientforløb i forhold patienter, som udredes for cancer pulmonis NIV behandling til KOL patienter Kliniske retningslinier Kvalitets standarder Kompetencebeskrivelse for sygeplejerskerne Social- og sundhedsassistenternes kompetenceudvikling Undervisningsstedets sygeplejefaglige ekspertise Afsnit B77 har 3 sygeplejersker med klinisk vejlederuddannelse. Vi har 5 social- og sundhedsassistenter, som er uddannede praktikvejledere. De kliniske vejledere og praktikvejledere deltager i de relevante temadage. Der er flere sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter med specialistfunktion f.eks. indenfor ernæring, astma og løfteinstruktion. Afdelingssygeplejerske og Souschef har begge efteruddannelse i lungemedicin og ledelse. 3.7 Tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer Afsnit B77 har flere tværfaglige samarbejdspartnere: læger, fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver, præsten m.m. Ved patientbehov kontakter vi disse samarbejdspartnere. Udover de daglige tværfaglige samarbejdspartnere i sekundær sektor har vi et tværsektorielt samarbejde med primær sektor. Det er for det meste med visitator i kommunerne, hvor vi indkalder til planlægningsmøde, eller udskrivningskonference. 3.8 Undervisningsstedets arbejde med ajourføring af sygeplejefag og uddannelse Vi forventer at alle er medansvarlige for uddannelse og udvikling i afdelingen. For at opnå dette må vi: forvente at den enkelte medarbejder holder sin faglige viden ajour skabe rammer, som giver mulighed for personlig udvikling skabe et miljø, hvor nye initiativer respekteres/realiseres 10 Side

11 forvente at personalet deltager i relevant undervisning internt som eksternt samt videregiver dette til det øvrige personale 4 Læringsmuligheder på undervisningsstedet 4.1 Undervisnings- og vejledningsmetoder Det er i den daglige praksis læring finder sted. Vejlederne støtter eleven/studerende i deres læring og planlægger hensigtsmæssige læringssituationer. Vi forventer at eleven/studerende selv tager ansvar for sin uddannelse og bruger sin logbog/studiebog dagligt til at reflektere over sin sygepleje og læring. Målet med den kliniske undervisning er, at eleven/studerende udvikler kompetence til at nå målene for praktikperioden. Vi tager udgangspunkt i flere forskellige vejledningsmodeller og metoder f.eks Lauvås og Handals praksistrekant, som beskriver sammenhængen mellem praktiske handlinger og de forskellige begrundelser, som handlingerne bygger på: P3 Etik og værdier P3 Etiske og moralske begrundelser for sine sygeplejehandlinger P2 Teori, forståelse og erfaringer P1 Handlinger P2 Teoretisk viden og forståelse af denne, samt egne erfaringer P1 Handlingsniveauet, de konkrete sygeplejehandlinger Praktisk og teoretisk kundskab udvikles gennem elevens/studerendes refleksion over de erfaringer der opnås i praksissituationen. På den måde kobles teori og praksis. Der vil være mulighed for refleksion både med og uden vejledning. Disse refleksioner bruges som udgangspunkt for det videre forløb. Med reference til Handal og Lauvås benyttes desuden en vejledningsform som indeholder: Førvejledning: Undervejledning: Eftervejledning: 11 Det drejer sig om planlægning af en situation, der senere skal gennemføres (med eller uden vejleder). Vejledning i situationen, en slags mesterlære. Vejlederen er med i situationen og viser hvordan. Analyse, vurdering af situationen, refleksion med vejlederen. Side

12 Der er mange undervisningsopgaver i det daglige arbejde, samt mulighed for at fordybe sig: grundlæggende sygepleje til den almen og lungemedicinske patient arbejde bevidst med vejledning, undervisning og øvrige pædagogiske opgaver i forhold til patienter og pårørende medicingivning incl. injektioner( iv. medicin for studerende) følge patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse følge patienten til forskellige behandlinger og undersøgelser følge med en fysioterapeut i afsnittet deltage i undervisning på afsnittet give sig tid til bevidst refleksion 4.2 Samarbejde mellem studerende/elever og undervisningsstedet om tilrettelæggelse og gennemførelse af det kliniske undervisningsforløb. Tilrettelæggelse og gennemførelse af det kliniske undervisningsforløb sker altid i samarbejde med den studerende/eleven. Vi tilstræber, at den studerende/elev får tilsendt introduktionsmateriale ca. 4 uger før start. Introduktionsmaterialet består af det personligt brev med mødetider for den 1. uge, vejleders navn samt praktikstedsbeskrivelsen. Den enkelte studerende/elev planlægger i samarbejde med sin daglige vejleder en tjenestetidsplan for resten af praktikperioden. Vi opfordrer den studerende/eleven til så vidt muligt at følge sine vejledere af hensyn til kontinuiteten og udbyttet af den kliniske uddannelse. Vi afholder en studieplanssamtalen i anden uge. Her planlægger den studerende/eleven og vejlederne et individuelt praktikforløb udfra de overordnede mål for perioden jf. studieordningen/mål for praktikforløbet. Vi kan ikke tilbyde, at vejlederne kun har dagvagt, derfor kan det være nødvendigt for den studerende/eleven at arbejde aften/nat/weekend for at følges optimalt med sin/sine vejledere. Forventninger til den studerende/eleven at du er aktiv og medansvarlig for egen uddannelse og forholder dig kritisk til såvel egen som afdelingens sundheds- og sygepleje. at du indgår i det daglige praktiske arbejde sammen med de øvrige personalegrupper samt anvender afdelingens sygeplejejournal at du giver positiv og negativ feed-back at du er åben for kritik at du bruger din studiebog/logbog at du forsøger at udnytte din kreativitet og fantasi at afsnittet får en mundtlig og skriftlig evaluering at du læser om afsnittes hyppigst forekommende sygdomme/problemområder studerende/elever forventes at være opsøgende og reflekterende 4.3 Organisering af den kliniske vejledning For studerende: 12 Side

13 Der er 2 kliniske undervisere med minimum 6 ugers uddannelse til kliniske vejledere samt eksaminatorkursus. Den ansvarlige kliniske vejleder sørger for at sende brev ud til studerende, og fordele vejledere/studerende. Hun har ansvar for at videreformidle informationer om hvornår der kommer studerende i afsnittet, og videreformidle hvornår der er temadage, kursus osv. Vejlederne samarbejder med ledelsen mht. tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet for studerende/elever og planlægning af eksamen for studerende. De daglige kliniske vejledere arbejder sammen to og to, så den studerende altid har to vejledere. De kliniske vejledere giver den studerende opgaver i det daglige arbejde, der er i overensstemmelse med uddannelsestrinet. De kliniske vejledere sikrer, at der tages individuelle hensyn mht. den studerendes behov/kompetencer, giver feedback og opmuntrer til at lære. De kliniske vejledere bruger de daglige undervisningssituationer til at hjælpe den studerende med at koble teori og praksis samt henvise til relevant litteratur. De kliniske vejledere arrangerer en studieplanssamtalen og har løbende reflektive samtaler med den studerende for at skabe et optimalt læringsforløb. Den kliniske vejleder planlægger refleksionssamtaler og eksamen med den studerende og en sygeplejelærer fra Sygeplejeskolen. De kliniske vejledere samarbejder med uddannelseskonsulent Tina Bjerre, med de kliniske koordinatorer på sygeplejeskolen Laila Ringkøbing og Kirsten West, og med sygeplejelærerne på sygeplejeskolen. For elever: Der er 5 uddannede praktikvejledere i afsnittet. Vejlederne arbejder sammen to og to, således at eleven altid får to praktikvejledere. Vejlederne giver eleverne opgaver i det daglige arbejde, der er i overensstemmelse med uddannelsestrinet. Vejlederne sikrer, at der tages individuelle hensyn mht. elevens behov/kompetencer, giver feedback og opmuntrer til at lære. Vejlederne bruger de daglig undervisningssituationer til at hjælpe den studerende med at koble teori og praksis samt henvise til relevant litteratur. I løbet af uddannelsesforløbet vil eleverne i medicinsk område blive samlet for at undervise hinanden. Alle vejledere samarbejder med uddannelseskonsulent Tina Bjerre, og med social- og sundhedsskolen i Greve. 4.4 Studiefaciliteter på B77 Vi har i afsnittet faglitteratur, videobånd, DVD og internetadgang. Der er oprettet diverse instrukser, som står i D 4 under lungemedicin. D 4 er sygehusets interne hjemmeside med instrukser og retningslinjer for behandling, pleje osv. Hver afdeling på sygehuset har deres instrukser i forbindelse med diverse undersøgelser, behandlinger, sygeplejehandlinger osv. Alle kan trække på disse oplysninger og gøre brug af dem i eget afsnit. Personalet stiller gerne deres erfaring til rådighed for diskussion og refleksion. Fagbiblioteket har adgang til tidsskrifter, både i bladform samt elektronisk, så man har mulighed for at følge med og opdatere sin viden på de sidste nye forskningsområder indenfor lungemedicin og medicinsk sygepleje. 13 Side

14 4.5 Tiltag for at udvikle studie- og læringsmiljøet Følgende punkter beskriver hvad der i øjeblikket er af tiltag for at udvikle studie- og læringsmiljøet i afdelingen: kontinuerlig videreuddannelse af vejlederne praktikstedsbeskrivelsen vil løbende blive revideret refleksion over af de studerende og elev (det kan være i form af oplæg, refleksioner og observationer om et givent emne eller en patient. 5 Beskrivelse af kliniske vejlederes funktions- og ansvarsområde Den ansvarlige kliniske underviser (sygeplejerske) har minimum 6 ugers uddannelse til vejleder og eksaminatorkursus. Hun står for koordinering af hvilke vejledere de studerende skal have i deres forløb på B 77, og for at sende brev ud til de studerende, derudover fungerer hun også som daglig klinisk vejleder. De 2 daglige kliniske vejledere (sygeplejersker) står for den daglige vejledning, undervisning og planlægning af den enkelte studerendes forløb på B77. I forhold til elever har vi 2 ansvarlige praktikvejledere, som begge har gennemført praktikvejlederkursus, de står for planlægning/koordinering af vejleder/elever i afsnittet. Der er 5 daglige praktikvejledere (social- og sundhedsassistenter) som har praktikvejlederkursus, og de står for den daglige vejledning og planlægning af uddannelsesforløbet for eleven. 6 Beskrivelse af evalueringsforhold De sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenteleverne udfylder alle at evalueringsskema, inden de afslutter deres kliniske uddannelse på B77. Der sendes en kopi af disse evalueringer til uddannelseskonsulenten, og en kopi til sygeplejeskolen. Evalueringerne sættes på opslagstavlen, så de er tilgængelige for hele afsnittets personalegruppe. Vejlederne evaluerer desuden løbende med hinanden og resten af personalet. Hvis det viser sig, at der er problemer i forhold til en studerende/elev, vil vejlederen i første omgang tage det op med den pågældende studerende/elev. I denne samtale vil man diskutere, hvilke tiltag der må tages for at løse problemerne. Det er muligt både for vejlederen og den studerende/elev at tage kontakt til uddannelseskonsulent Tina Bjerre, mhp. at hun kommer i afdelingen, og deltager i en samtale og går med den studerende/eleven. Vi tilstræber at torsdag morgen holder elever/studerende pause fra kl og personalet derefter fra kl Dette for at give elever/studerende mulighed for at være alene og diskutere deres uddannelse i afsnittet, og for at give personalet mulighed for at diskutere, hvordan det går med de studerende/eleverne. 14 Side

15 7 Bilag DØGNRYTMEPLAN FOR MEDICINSK AFSNIT B Rapport fra nattevagt om dårlige og nye patienter Oplyse om manglende prøver og værdier (tp., puls, BT) Runde til de dårlige patienter Uddelegere/planlægge arbejde til gruppemedlemmer (shj./stud./elev) Orientere sig hos tildelt patient via plejeplanen Let hygiejne samt klargøring af patient til tidlige undersøgelser Uddele morgenmad og medicin i de respektive grupper Forberede stuegang - bestille mad Tavlemøde B77(læger og sygeplejersker)med planlægning af stuegang Kaffepause med informationer for personelet 09.30(ca)Stuegang B77. Husk at prioritere ptt Patienthygiejne - mobilisering/aktivering efter behov Hjælpe/gøre patienter klar til undersøgelser og behandling Hjælpe ved undersøgelser efter behov Bistå/følge patienter ved undersøgelser Tilbyde sengeliggende patienter drikkevarer Oprydning og rengøring Stuegang udføre ordinationer efter stuegang Fylde op i skabe og på tøjvogne Informere/undervise patienter Dokumentere i sygeplejejournal om observerede symptomer og udført pleje Skift af PEP og WF udstyr + inhalationsudstyr og slanger x 2 ugentlig Vægt x 1 ugentlig Uddele middagsmad og medicin i egne grupper Personalefrokost Hviletid for patienterne Gruppekonference/plenum - undervisning - personalepleje Dokumentere i sygeplejejournal om væsentlige ting i forhold til behandling og pleje, og orientere patienterne om ny undersøgelser og behandlinger Måle værdier (afvigende) Udfører nye ordinationer Kl. 14 medicin 15 Side

16 Aktivere/mobilisere og yde pleje efter behov Stille kaffe/drikkevarer frem Tilbyde sengeliggende patienter drikkevarer Besøgstid - samtaler med pårørende Aftenvagten møder - rapportgivning Runde til de dårlige patienter Orientering om patienter via plejeplanen Samle op på dagens stuegang Bestille evt. blodprøver Spørge om aftensmad Uddele mad og medicin Lave kaffe og te Bestille mad Sætte medicin på plads, bestille medicin hjem samt returnere udløbet medicin Pause for personalet Stille sandwich frem Tilbyde sengeliggende patienter drikkevarer Ophælde natmedicin Patienthygiejne/pleje efter behov Kontrol af værdier (tp., puls, BT, SAT) BOS-observationsskema Informere om næste dags undersøgelser Sætte faste skilte på sengene Afslutte væskedøgnet Rydde op på stuerne og birummene Uddele natmedicinen Rapportere til nattevagten Patientpleje efter behov Kigge sygeplejejournalen igennem, supplere op med sider og føre medicinlisten Kl medicin Modtage nye patienter Almindelig oprydning Ajourføre sedler ang. prøver i skyllerummet Regne kost og væskeskemaer sammen, lægge nye væske-/kostskemaer klar Måle tp., puls, BT og SAT hos patienter med afvigende værdier-bos Give medicin/behandling efter ordination/behov Tage prøver til eget laboratorium samt forsendelse fra i videst muligt omfang Tømme urinkolber/-poser hos sengeliggende patienter Gøre patienter klar til tidlige undersøgelser 16 Side

17 Skrive fra nattens forløb Uddele frisk vand 17

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Til sygeplejestuderende på Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Sygehus Afsnit: Medicinsk kardiologisk 11 Kontaktperson: Ansv. Kl underviser Tina Wendelbo Mødetid: Dag:

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel nwi@regionsjaelland.dk Region Sjælland, Næstved sygehus Barselsafsnittet

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Roskilde Sygehus a. Medicinsk afdeling på Roskilde Sygehus b. Præsentation af nefrologisk sektion c. Vagtforhold d. Arbejdstider e. Konferencer, undervisning og

Læs mere

Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Velkomstmappen...2 Introduktionsprogram for nyansat plejepersonale...3 Første dag på afdelingen... 3 Introduktionsperiode 4 uger (sidemandsoplæring)...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Projektet er gennemført i perioden 1.4.2008 31.3.2011 af Hillerød Hospital, støttet af Forebyggelsefonden,.

Projektet er gennemført i perioden 1.4.2008 31.3.2011 af Hillerød Hospital, støttet af Forebyggelsefonden,. 1 Forord Projektet Tilpas har været en rejse gennem 3 år, hvor det er lykkedes at holde et særligt fokus på social- og sundhedsassistenters arbejdsvilkår og muligheder. Det fokus der har været gennemgående

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af afdelingen 3 1.1 Organisatorisk 3 1.2 Sygeplejefagligt 4 1.3 Uddannelsesmæssige forhold i afdelingen 4 1.4

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri Uddannelsesprogram For hoveduddannelsesstilling i Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel Målbeskrivelse 2013 Godkendt 3. juli 2015

Læs mere