Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget Asnæs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Paw Rasmussen Tilsynskonsulent Helle Kausgaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved Helle Kausgaard, og er udført tirsdag den 3. september 2013 i tidsrummet fra kl til Tilsynet hilste ved ankomsten kort på Lindehusets faste medarbejdere medhjælper Marcus Taunø og pædagog Lone Blaabjerg. Herefter havde tilsynet individuelle samtaler med Lindehusets 5 beboere omkring dagligdagen og trivslen generelt. Derefter fortsatte tilsynsbesøget med leder Paw Rasmussen hvor den af Odsherred Kommune udarbejdede interviewguide blev anvendt som disposition for mødet. Nærværende tilsynsrapport er en sammenfatning af indtryk fra samtaler samt mundtlige og skriftlige oplysninger givet i forbindelse med tilsynsbesøget. Tilsynsrapporten har været til høring på Lindehuset. Det er aftalt at tilsynsrapporten fremover vil være tilgængelig på Tilbudsportalen. Om tilsynets helhedsindtryk Lindehuset fremtræder pænt, rent og ryddeligt og er der en god vedligeholdelsesstandart. Huset er velindrettet og velegnet i forhold til målgruppen. Samtaler og tilsynsmødet som helhed foregik i en åben og imødekommende atmosfære og der var en god og rolig stemning. Både beboere og personalet var velforberedte på besøget. Al ønsket materiale blev udleveret uden forbehold. Det er tilsynets generelle indtryk, at Lindehuset er et velfungerende tilbud, hvor personalet ligger vægt på at anerkende og respektere den enkelte beboers valg og livsstil. Målgruppen er voksne borgere med forskellige typer af psykiske problemstillinger herunder angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og OCD. Lindehuset synes meget rummeligt med engagerede og kompetente medarbejdere. Der synes god overensstemmelse mellem de værdier Lindehuset ønsker at stå for, og det indtryk som tilsynet fik på baggrund af de individuelle samtaler med beboerne. Samlet vurdering Det er tilsynets indtryk at Lindehuset tilbyder et omsorgsmiljø der er befordrende for udvikling og trivsel og at beboerne er trygge ved stedet. Lindehuset er først og fremmest et hjem, hvor hjemmets værdier, omsorg, næstekærlighed, gensidig respekt og dagligdags ansvar og forpligtelser vægtes højt. I en ramme af tryghed og stabilitet gives støtte og hjælp til at stabilisere en ydre kaotisk verden, så beboeren opnår en holdbar ro og balance i sindet. Personalet arbejder med udgangspunkt i nærvær, ærlighed og følelser og stiller krav og motiverer beboeren ud fra beboerens ønsker og drømme til livet. Målet for personalet er at skabe ro i sindet hos mennesker med en psykisk lidelse. Der arbejdes målrettet med indsatser i forhold til at inddrage beboerne i uddannelse, beskæftigelse eller beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Det er tilsynets indtryk, at Lindehuset gør en stor indsats i at støtte beboerne i at bevare eller genoptage kontakten til familie og bekendte. Samarbejdet med de pårørende, sagsbehandlere samt andre samarbejdspartnere vurderes generelt godt, både på det formelle og det uformelle plan. Lindehuset udarbejder handleplaner, men det er tilsynets vurdering at disse kan videreudvikles således de beskrevne udviklings mål gøres dokumenterbare og dermed bedre kan anvendes til løbende læring og forbedring af indsatsen. Tilsynet finder at Lindehuset med fordel vil kunne drage nytte at sit faglige potentiale i udarbejdelsen af en virksomhedsplan, som suppleret med et arbejds- og værdigrundlag kunne sætte rammen for tilbuddet. En virksomhedsplan kunne endvidere præcisere mål for fremtidige fokuspunkter, som rækker ind over det Interviewguide tilsyn 2/28

3 nye Socialtilsyn og på den måde være en forberedelse på, at imødekomme fremtidens krav om ændringer i kvalitet og opgaveløsningen. I forbindelse med at leder tilbage i 2010 tog kontakt til Odsherred Kommunes Beredskab med henblik på at få gennemgået brandmateriel, flugtveje mv. blev der efterfølgende fremsat et påbud om, at Lindehuset skulle brandsikres dvs. der skulle etableres en vandfyldt slangevinde, et automatisk brandalarmerings anlæg med alarmafgivelse til brandvæsnet, etablering af flugtvejs og panikbelysning og alle værelser skulle være udført som brandceller, idet Beredskabet anså at Lindehuset befandt sig indenfor Bygningsreglement10, anvendelseskategori 6, hvor dette kræves. Denne afgørelse blev påklaget, idet Lindehuset i samarbejde med deres advokat og Los ikke fandt at ejendomme, der anvendes til botilbud efter servicelovens bestemmelser med op til max 8 beboere, skal vurderes brandsikkerhedsmæssigt som andet end en almindelig beboelse for de beboere, der benytter tilbuddet og ikke som institution eller institutionslignende bebyggelse. Lindehuset tabte sagen i Statsforvaltningen, men sagen er endnu ikke afsluttet, idet Los er gået videre med sagen, da denne ses som værende af principiel karakter. KL er ligeledes inddraget i sagen. Tilsynet finder, at den nuværende standart i forhold til sikkerheden for beboerne synes god og finder det er forsvarligt at afvente en endelig afslutning på sagen. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Intet at bemærke. Organisation og drift: Intet at bemærke. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: Intet at bemærke. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 3/28

4 Fysiske rammer Grundlag og vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed Lindehuset er beliggende på adressen Hyldevænget 2, i udkanten af Asnæs by i Odsherred Kommune. 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Lindehuset ligger på en relativ stor grund der rummer prydhave med springvand samt urtehave og drivhus. Huset ligger i rolige omgivelser i et mindre villakvarter. Der er 10 minutters gang til bus og togforbindelser til Nykøbing Sj. og Holbæk og 5 minutters gang til indkøbscenter og stort idrætsanlæg med svømmehal, tennis og skydebaner. 1.b Indretning Lindehuset består af en 300 m² stor villa i 2 plan. Der er 6 lyse værelser og 3 toiletter med bad. I stueetagen ligger et fælles køkken, en stor opholdsstue og et kombineret personalerum og kontor. Huset fremtræder lyst og venligt med hjemligt præg. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer De fysiske rammer er veldisponerede og godt udnyttede. 1.d Sikring af flugtveje Flugtveje var ryddede og der er indkøbt brandstiger som ekstra tryghedsskabende flugtsikring i forbindelse med vinduerne på værelserne på 1. salen. 1.e Alarmer I fællesrum er opsat serieforbundne røgalarmer, mens der på alle værelser er opsat røgalarmer med batterier. 1.f Andet Der er i alle rum og værelser ophængt pulverslukker og brandtæpper. 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 4/28

5 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Lindehuset indgår ikke som en del af det kommunale bygningssyn. Botilbuddets budget afholder selv udgifter til indvendig vedligehold. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Ingen aktuelt. 2.c Planlagt vedligeholdelse Alle beboerværelser er blevet malet i sommeren d Andet (evt. anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l.). - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er udarbejdet en skriftlig beredskabsplan omhandlende røgalarmer, brand, driftsforstyrrelser, større uheld og katastrofer. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Beredskabsplanen er ophængt synligt i huset. 3.c Brandtilsyn Der forefindes brandtæppe samt brandslukker på alle beboerværelser samt i alle fællesrum. Udstyret er senest efterset den 5/ d Brandøvelse Den 22/ blev afholdt brandøvelse med alle, både beboere og medarbejdere deltog. 3.e Førstehjælp De ansatte har gennemført førstehjælpskursus i maj f Andet Der ligger fortsat en uafsluttet sag vedrørende Odsherreds Brandvæsens krav til Lindehuset omkring Interviewguide tilsyn 5/28

6 etablering af ABA brandanlæg med direkte alarmering til brandvæsnet. Det er oplyst til tilsynet at Los og KL er gået ind i denne sag, da de vurderede at brandvæsnets krav til Lindehuset havde principiel karakter for tilsvarende mindre opholdssteder og botilbud med tilsvarende målgrupper. Sagen er fortsat ikke landet. Chefen for Ejendom og Byggeri har udtalt på et tidligere tidspunkt, at det ikke betød at stedet ikke skulle overholde krav til brandsikring, blot at det skulle afklares hvordan stedet kan overholde kravene. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet afventer en endelige afslutning på sagen. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Der har aldrig været besøg af levnedsmiddelkontrollen. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale Der foreligger ikke en drifts- og udviklingsaftale mellem Lindehuset og Odsherred Kommune. 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Lindehuset blev oprettet i 2001 og er godkendt efter Servicelovens 107. Lindehuset er oprettet som en fond. Botilbuddet blev oprindeligt godkendt med navnet Askely og lå på en anden adresse i Asnæs, men ændrede navn til Lindehuset i Lindehuset har været på nuværende adresse siden 7/ Paw, som tidligere var medarbejder i huset blev ansat som leder Interviewguide tilsyn 6/28

7 af Lindehuset med virkning fra 1/ Lindehuset har været godkendt til først 4 pladser og senere 6 pladser, men har i samarbejdet med tilsynet i Odsherred Kommune i september 2013 valgt at få ændret sin godkendelse således stedet pr. 1. januar 2014 har en godkendelse til 5 pladser. Dette skyldes at de fysiske rammer er mere optimale til 5 frem for 6 beboere. 5.b Udviklingstendenser Perioden med vigende tilgang har medført at leder har arbejdet intensivt med at profilere tilbuddet. Dette er bl.a. sket ved dels at der er etableret en hjemmeside, ligesom Lindehuset også fremgår af LOS s hjemmeside. Her udover er der taget personligt kontakt til en række sagsbehandlere i kommunerne, for at gøre opmærksom på de ledige pladser. Dette arbejde har nu båret frugt og der er aktuelt 5 beboere indskrevet. Perioden med ledige pladser har medført, at det har været nødvendigt at slanke organisationen. I forbindelse med de 2 sidste indskrivninger er der dog ansat nyt pædagogisk personale og leder ser optimistisk på fremtiden. Fagligt er stedet aktuelt optaget af at sikre et godt indkøringsforløb i forhold til de nye beboere og allerede nu aflæses også en positiv afsmittende sideeffekt i forhold til de beboere der har boet på Lindehuset nogle år. 5.c Projekter Intet nævnt. 5.d Andet - 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Leder oplyser at budgettet holdes fint og at nyindskrivningerne giver luft til at få igangsat de tidligere planlagte kursus og videreuddannelsesforløb. Interviewguide tilsyn 7/28

8 6.b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Leder administrerer botilbuddets økonomi. Der er indgået en fast prisaftale om regnskabsassistance til bogføring mv. fra stedets tidligere leder. 7.b Kasse og regnskabsregulativ - 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Lindehusets budget og regnskab udarbejdes efter retningslinjer for området af PrintwaterCoopers. Der holdes bestyrelsesmøder mindst 3 gange årligt hvor bl.a. budget og regnskab godkendes. Bestyrelsen for Fonden Lindehuset har sat en beløbsramme for leders dispositionsret på kr e Andet Årets resultat for 2012 viste et lille underskud på kr Der er også i 2013 foretaget personaletilpasning og ledelsens forventning er, at der i 2013 vil kunne skabes overskud. Der er i august 2013 kommet 2 nyindskrivninger så den vigende tilgang synes stoppet for en tid. 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 8/28

9 PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning Grundlag og vurdering 8.a Antal indskrevne 5 mænd 8.b Alder år 8.c Målgruppe og kerneydelse Lindehuset er godkendt til 6 pladser for voksne med forskellige typer af psykiske problemstillinger, herunder angst depression, forandret virkelighedsopfattelse, OCD. Målgruppen er præget af borgere med en indad reagerende adfærd, der kan have haft misbrug af enten rusmidler eller lægemidler og som derfor er marginaliserede eller er i risiko for at blive det. Målgruppen omfatter ikke voksne der er aktive misbrugere. Lindehusets kerneydelse er først og fremmest at være et hjem for psykisk syge som gennem personlig udvikling får en sund og indholdsrig tilværelse. Personalet hjælper til at bygge bro til en ny tilværelse. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: Efter fælles aftale ændres Lindehusets godkendelse fra 6 til 5 pladser pr. 1. januar Se endvidere pkt. 5a. 8.e Andet - 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 9/28

10 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning At opbygge en ny tilværelse, ud fra beboerens egne værdier. At have noget at vågne op til på den anden side At lære at klare sig selv 9.b Pædagogisk målsætning At personalet møder arbejdsparate hvilket betyder, at personalet skal være: motiverende, igangsættende, anerkendende, brobyggende, nærværende, grænsesættende, respekterende, klar til handling, ærlig og være bevidst og tage hånd omkring det svære/tabubelagte/usagte i sin tilgang til beboerne. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper - 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne I dagligdagen på Lindehuset skal personalet ankomme glade, friske og veludhvilet. De skal snakke med beboerne, banke på hos dem der ikke er vågen. Dele medicin ud. Tænde for fjernsyn og tænde op i brændeovn, så der er noget liv og hygge at komme ned til. Det skal virke tillokkende. Dernæst planlægges dagen. Hvad er beboerens opgave? Hvilke praktiske ting skal laves/repareres på værelserne? Lave noget på værkstedet? Gå en tur, bage brød, en tur i byen, en tur i haven? Personalet skal mærke hvor beboeren er henne i dag. Indfølingsevne, og der ud fra motivere i forhold til handleplanen for den enkelte beboer. Arbejdsredskaberne er samtale, omsorg, sund kost, støtte og vejledning, selvudvikling, aktiviteter og sindsro. De ansatte forventes at have indsigt i og arbejde ud fra alle dele, med speciale i mindst to af punkterne. Aktuelt er der ingen af beboerne som har lyst til at benytte sig af sindsrometoden, hvorfor den ikke anvendes. Det er dog stedets fortsatte ønske at have metoden som tilbud, når/hvis det igen bliver aktuelt. 9.e Andet Sindsro er en metode givet af behandleren til at skabe ro i sindet. Sindsro er ikke healing, men en proces som langsom lærer personen at lukke ned for den mentale Interviewguide tilsyn 10/28

11 "støj" som plager, og dermed giver plads til at kunne leve sit liv ud fra egne ønsker, behov og drømme. Ydelsen købes af uddannet sindsro-behandler ude i byen. 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Voksen 10.a Hvordan er beboernes tilknytning til personalet organiseret 10.b Deltager beboeren i praktiske opgaver Hver beboer har en kontaktperson. I samarbejde med beboerne skal denne hjælpe med at lave handleplaner, støtte omkring økonomi, medicin, lægeaftaler, indkøb, oprydning, kontakt til familien, aktivitetssted, sagsbehandler og lignende. Lindehuset har udarbejdet skriftlige politikker for beboerne. Heri nævnes at Lindehuset er beboerens hjem i den tid denne bor der og at dette indebærer nogle forpligtelser som gælder for hele huset, både ude og inde. I politikkerne beskrives både rettigheder og pligter i forhold til: husordens reglement, udflugter, alkohol, medicin, kost, rengøring, beboermøder, fødselsdage, forsikring, røgalarmer, brand og gasalarm. 10.c Har beboerne faste pligter Ja, alle har fx en fast maddag samt praktiske pligter i forhold til rengøring. 10.d Husmøder Ifølge planen holdes der beboermøder hver 14. dag. Det er målet at mødet aftales i god tid, så hver beboer har mulighed for at få sat punkter på dagsordenen. I en periode har der dog været ca. 1 måned mellem møderne mens der kun var 3 beboere, men behovet for hver 14. dag er igen aktualiseret nu hvor der er 5 beboere indskrevet. 10.e Medindflydelse Beboerne giver også ved dette tilsyn, udtryk for at være glade og tilfredse med at bo i Lindehuset og udtrykker at have medbestemmelse og medindflydelse på forhold omkring eget liv og i hverdagen. Dette udtrykkes via personalets tilgang til beboerne som anerkendende, nærværende og respekterende. Interviewguide tilsyn 11/28

12 10.f Samtale med beboer Tilsynet havde korte individuelle samtaler med alle 5 beboere på deres værelser. Alle værelser er individuelt indrettet og bærer tydeligt præg af den enkelte beboers indretning. Alle beboere kan beskrive hvorledes de oplever at blive støttet i at træne sociale kompetencer ved deltagelse i forskellige former for aktiviteter fra beskyttet beskæftigelse over deltagelse i lokalområdets fritidstilbud til sprogskole i Holbæk. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Ikke relevant 11.b Vejledning i brug af lommepenge - 11.c Anden udbetaling til brugerne - 11.d Skriftlig procedure - 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: - Påbud: - Interviewguide tilsyn 12/28

13 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de Der er udarbejdet skriftlige procedurer for håndtering af beboermidler. Udgangspunktet er, at beboerne styrer og bestemmer over deres egen økonomi. Alle får dog støtte fra kontaktpersonerne hertil. Praksis er ændret i forhold til tidligere. Alle beboere opbevarer nu deres penge og værdigenstande i kodet boks på eget værelse frem for på kontoret som tidligere. 12.c Anden udbetaling til brugerne Nej. 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. Der er en praksis hvor kontaktpersonerne skal sikre, at der er bilag når der har været indkøb både i forhold til mad, tøj og lignende. Dette for at sikre at der ikke forsvinder penge eller der kan opstå mistanke om fx tyveri. Der er en egenbetaling på kr som dækker husleje, varme, el, forsikring, trådløst internet, 48 tv kanaler, vaskemaskine og tørretumbler samt kost. Udflugter, ture, ferier skal beboeren selv betale for. Der kan etableres individuelle aftaler om opsparing til disse, såfremt beboeren ønsker dette. Hvis der er tale om en pædagogisk aktivitet betaler Lindehuset. 12.f Andet (eks. revision) 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 13/28

14 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Alle beboere har en 141 handleplan udarbejdet af kommunen. Der ud over udarbejder Lindehuset også egne handle- og udviklingsplaner. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung I henhold til indskrivningsaftalen lægges op til at sagsbehandleren skal komme på tilsyn/møde 2 gange om året, men praksis er, at de kun kommer 1 gang årligt. Det opleves dog fortsat, at enkelte kommuner slet ikke møder op til de indkaldte handleplansmøder. Lindehuset sender dog altid årligt de udarbejdede handle- og udviklingsplaner til handlekommunen. 13.c Løbende justering af planerne 1x årligt på personalemøde gennemgås den samlede handle- og udviklingsplan, hvor der følges op på hvor beboeren har rykket sig det seneste år, hvor er der behov for at beboeren rykker. Derefter tager kontaktpersonen et møde med beboeren og handleplanerne udarbejdes herefter i et samarbejde mellem beboeren og kontaktpersonen. 13.d Andet - 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Dagligdagen i Lindehuset er meget struktureret starter med at medarbejderen forventes at møde glad, frisk og veludhvilet ind på arbejde. Personalet forventes at møde beboerne med en lille snak og banke på dørene til de beboere som ikke er oppe. Medarbejderen skal lave kaffe til beboerne, dele medicin ud, tænde for fjernsynet og tænde op i brændeovnen, så der er liv og hygge at komme ned til. Dernæst planlægges dagen Interviewguide tilsyn 14/28

15 med faste punkter som: beboerens opgaver, praktiske ting som skal laves/repareres på værelserne, afklaring af om der skal laves noget på værkstedet, i haven eller en tur i byen, bage mv. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Der er udarbejdet et ugeskema hvor beboernes plan og opgaver for ugen er lagt ind. Det drejer sig om fællesrengøring, maddag samt andre praktiske opgaver i og omkring huset. På samme måde er udarbejdet et skema for personalets opgaver, herunder uddeling af medicin og støtte til den enkelte beboer. 14.c Eksterne aktiviteter Der benyttes alt i nærmiljøet der har interesse. Der nævnes skydning, badminton og kirkebesøg. Der holdes også ferieture enten i Danmark eller i udlandet. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse Frivillig. 14.e Andet - 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Madplaner og indkøb udarbejdes og tilberedes i fællesskab med personalet. Der ligges vægt på en alsidig, sund og overvejende økologisk kost. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Lokalt 15.c Kostplan Der laves i fællesskab en madplan for en uge ad gangen. Torsdag skal være en fiskedag og søndag en kødløs dag. 15.d Brugers indflydelse og medvirken Alle beboere har en fast maddag. En beboer tømmer fx fast husets opvaskemaskine og en anden dækker bord. Tilsynet får indtryk af at brugerne har en høj grad af mulighed for indflydelse og medvirken, men ikke alle vælger at bruge den. 15.e Andet - Interviewguide tilsyn 15/28

16 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Der er ikke nedskrevet skriftlige regler og retningslinjer omkring håndtering af seksualitet. 16.b Seksualoplysning/undervisning Indgår som en del af den pædagogiske plan, hvor det er relevant. 16.c Prævention - 16.d Andet - 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Lindehuset har udarbejdet en række politikker som gælder for beboerne, herunder regler vedrørende alkohol og narkotika. Disse politikker er skriftlige og er udleveret til beboerne. 17.b Politik for området Indtagelse af alkohol er ikke tilladt. Der kan gives tilladelse individuelt ved særlige lejligheder, såsom nytår, julefrokost, Københavnertur, men tilladelsen skal indhentes hver gang og skal ske i overensstemmelse med personale. Der er ingen accept af hash og andre stoffer. Dette vil som udgangspunkt omgående medføre til bortvisning. I praksis kan der dog blive tale om en advarsel før en bortvisning vil blive effektueret. Målet er at udvise en tydeligt 0 tolerance og Lindehuset har da også tidligere måtte udskrive en beboer som ikke kunne samarbejde omkring stoffer. Her indgik Lindehuset dog i et samarbejde om at finde Interviewguide tilsyn 16/28

17 et andet tilbud til den konkrete borger. 17.c Andet - 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Der er ikke udarbejdet politik på området. Har aktuelt fået indskrevet en borger med flygtningebaggrund, men har ikke oplevet at dette på nuværende tidspunkt har givet behov for at udarbejde en særlig politik på området. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk - 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Botilbuddets ledelse har ansvaret for, at der er instrukser for forsvarlig tilrettelæggelse af medicinhåndteringen og for at det personale der varetager medicinhåndteringen, er oplært til det. Leder har udarbejdet en skrivelse omkring medicinhåndtering primært med fokus på håndtering af den dosisdispenserede medicin samt depotmedicin. Interviewguide tilsyn 17/28

18 19.b Opbevaring Medicinen opbevares i aflåst skab på kontoret. Hver beboers medicin opbevares adskilt. Medicinen doseres af apoteket eller hjemmeplejen. Personalets opgave er alene at udlevere den doserede medicin. 19.c Er reglerne kendte og følges de Alle medarbejdere var på medicinhåndteringskursus i 2010, men der er siden kommet to nye medarbejdere. Leder oplyser at disse snarest vil blive tilmeldt medicinhåndteringskursus. 19.d Andet 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Ikke relevant. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af Medarbejderne taler med beboerne om emnet hvor der skønnes behov for det. Interviewguide tilsyn 18/28

19 skriftlige procedurer 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Der er ikke udarbejdet skriftlige procedurer. 21.c Smitsomme sygdomme Stedet er opmærksom på dette og tager forholdsregler herfor. 21.d Brug af engangshandsker Anvendes ved behov. 21.e Rengøringsplaner Beboerne har selv ansvaret for rengøring på deres værelse, men modtager hjælp til denne opgave af personalet. Der benyttes helt almindelige rengøringsmidler til formålet. Personalet har ansvaret for rengøring af badeværelser og køkken. Dette er nedfældet i nogle skriftlige retningslinjer. 21.f Andet - 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem Har i 2012 etableret hjemmesiden Her ud over har Lindehuset en kortfattet informationsfolder som netop er blevet opdateret til udlevering til nye beboere. Fra kl samt i weekends er personalet primært alene på job. Overlap gives dels mundtlig i forbindelse med vagtskifte, ligesom der føres dagbog/daglig information omkring beboerne i et word dokument på Lindehusets interne pc. Disse dokumenter er sikret via adgangskode og skulle ud fra leders oplysning opfylde reglerne for opbevaring af Interviewguide tilsyn 19/28

20 personfølsomme oplysninger. 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Foruden ovennævnte informationsfolder er der udarbejdet et skrift med politikker i Lindehuset for beboere som indeholder en række beskrivelser af rettigheder og pligter samt et ugeskema for hver enkelt beboer. Dette materiale er udleveret til samtlige beboere. 22.d Andet - 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd Der er ikke et pårørenderåd, men der samarbejdes med pårørende i det omfang som beboerne ønsker dette. Pårørende er som udgangspunkt altid velkomne i Lindehuset c Tilgængelighed - 23.f Andet - 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 20/28

21 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde - 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder Sammensætningen af Lindehusets bestyrelse blev pr. 15/ ændres således at leder Paw Hannibal Rasmussen udtræder af bestyrelsen og i stedet indgår pædagog Lone Blaabjerg. Susanne Lyngaae fortsætter som formand, mens Susanne Wex og Lone Blaabjerg er menige medlemmer. Leder Paw Hannibal Rasmussen fortsætter som sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsen holder mindst 3 møder om året. 24.c Tilgængelighed - 24.d Andet - 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 25 Intern skole 25.a Godkendelse af undervisningsplaner - 25.b Årlig opsamling og rapportering - 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem - 25.d Andet - 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: - Påbud: - Interviewguide tilsyn 21/28

22 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn Ingen. 26.b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Ja Nej Bemærkninger: Lindehuset deltog i 2010 i en temadrøftelse med tilsynet vedrørende bekendtgørelsen omkring magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt de pædagogiske dilemmaer der opstår i arbejdet med andre mennesker. 26.c Andet (herunder evt. statistik) - 26.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 27 Klagesager 27.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.c Hvad omhandler de og hvordan er de løst - 27.d Procedure for behandling og opfølgning på klager - 27.e Andet - Interviewguide tilsyn 22/28

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Thorshøjgård er placeret på et 5 hektar areal i landlige omgivelser mellem Torslunde og Taastrup By. På matriklen er der to døgnafdelinger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen Tilsynsrapporten 2005 Tilsynet med Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen gennemførte i september 2005 det årlige tilsyn med Maglemosens virksomhed. Tilsynet er formelt kun forpligtet til at føre tilsyn med

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere