Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget Asnæs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Paw Rasmussen Tilsynskonsulent Helle Kausgaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved Helle Kausgaard, og er udført tirsdag den 3. september 2013 i tidsrummet fra kl til Tilsynet hilste ved ankomsten kort på Lindehusets faste medarbejdere medhjælper Marcus Taunø og pædagog Lone Blaabjerg. Herefter havde tilsynet individuelle samtaler med Lindehusets 5 beboere omkring dagligdagen og trivslen generelt. Derefter fortsatte tilsynsbesøget med leder Paw Rasmussen hvor den af Odsherred Kommune udarbejdede interviewguide blev anvendt som disposition for mødet. Nærværende tilsynsrapport er en sammenfatning af indtryk fra samtaler samt mundtlige og skriftlige oplysninger givet i forbindelse med tilsynsbesøget. Tilsynsrapporten har været til høring på Lindehuset. Det er aftalt at tilsynsrapporten fremover vil være tilgængelig på Tilbudsportalen. Om tilsynets helhedsindtryk Lindehuset fremtræder pænt, rent og ryddeligt og er der en god vedligeholdelsesstandart. Huset er velindrettet og velegnet i forhold til målgruppen. Samtaler og tilsynsmødet som helhed foregik i en åben og imødekommende atmosfære og der var en god og rolig stemning. Både beboere og personalet var velforberedte på besøget. Al ønsket materiale blev udleveret uden forbehold. Det er tilsynets generelle indtryk, at Lindehuset er et velfungerende tilbud, hvor personalet ligger vægt på at anerkende og respektere den enkelte beboers valg og livsstil. Målgruppen er voksne borgere med forskellige typer af psykiske problemstillinger herunder angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og OCD. Lindehuset synes meget rummeligt med engagerede og kompetente medarbejdere. Der synes god overensstemmelse mellem de værdier Lindehuset ønsker at stå for, og det indtryk som tilsynet fik på baggrund af de individuelle samtaler med beboerne. Samlet vurdering Det er tilsynets indtryk at Lindehuset tilbyder et omsorgsmiljø der er befordrende for udvikling og trivsel og at beboerne er trygge ved stedet. Lindehuset er først og fremmest et hjem, hvor hjemmets værdier, omsorg, næstekærlighed, gensidig respekt og dagligdags ansvar og forpligtelser vægtes højt. I en ramme af tryghed og stabilitet gives støtte og hjælp til at stabilisere en ydre kaotisk verden, så beboeren opnår en holdbar ro og balance i sindet. Personalet arbejder med udgangspunkt i nærvær, ærlighed og følelser og stiller krav og motiverer beboeren ud fra beboerens ønsker og drømme til livet. Målet for personalet er at skabe ro i sindet hos mennesker med en psykisk lidelse. Der arbejdes målrettet med indsatser i forhold til at inddrage beboerne i uddannelse, beskæftigelse eller beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Det er tilsynets indtryk, at Lindehuset gør en stor indsats i at støtte beboerne i at bevare eller genoptage kontakten til familie og bekendte. Samarbejdet med de pårørende, sagsbehandlere samt andre samarbejdspartnere vurderes generelt godt, både på det formelle og det uformelle plan. Lindehuset udarbejder handleplaner, men det er tilsynets vurdering at disse kan videreudvikles således de beskrevne udviklings mål gøres dokumenterbare og dermed bedre kan anvendes til løbende læring og forbedring af indsatsen. Tilsynet finder at Lindehuset med fordel vil kunne drage nytte at sit faglige potentiale i udarbejdelsen af en virksomhedsplan, som suppleret med et arbejds- og værdigrundlag kunne sætte rammen for tilbuddet. En virksomhedsplan kunne endvidere præcisere mål for fremtidige fokuspunkter, som rækker ind over det Interviewguide tilsyn 2/28

3 nye Socialtilsyn og på den måde være en forberedelse på, at imødekomme fremtidens krav om ændringer i kvalitet og opgaveløsningen. I forbindelse med at leder tilbage i 2010 tog kontakt til Odsherred Kommunes Beredskab med henblik på at få gennemgået brandmateriel, flugtveje mv. blev der efterfølgende fremsat et påbud om, at Lindehuset skulle brandsikres dvs. der skulle etableres en vandfyldt slangevinde, et automatisk brandalarmerings anlæg med alarmafgivelse til brandvæsnet, etablering af flugtvejs og panikbelysning og alle værelser skulle være udført som brandceller, idet Beredskabet anså at Lindehuset befandt sig indenfor Bygningsreglement10, anvendelseskategori 6, hvor dette kræves. Denne afgørelse blev påklaget, idet Lindehuset i samarbejde med deres advokat og Los ikke fandt at ejendomme, der anvendes til botilbud efter servicelovens bestemmelser med op til max 8 beboere, skal vurderes brandsikkerhedsmæssigt som andet end en almindelig beboelse for de beboere, der benytter tilbuddet og ikke som institution eller institutionslignende bebyggelse. Lindehuset tabte sagen i Statsforvaltningen, men sagen er endnu ikke afsluttet, idet Los er gået videre med sagen, da denne ses som værende af principiel karakter. KL er ligeledes inddraget i sagen. Tilsynet finder, at den nuværende standart i forhold til sikkerheden for beboerne synes god og finder det er forsvarligt at afvente en endelig afslutning på sagen. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Intet at bemærke. Organisation og drift: Intet at bemærke. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: Intet at bemærke. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 3/28

4 Fysiske rammer Grundlag og vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed Lindehuset er beliggende på adressen Hyldevænget 2, i udkanten af Asnæs by i Odsherred Kommune. 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Lindehuset ligger på en relativ stor grund der rummer prydhave med springvand samt urtehave og drivhus. Huset ligger i rolige omgivelser i et mindre villakvarter. Der er 10 minutters gang til bus og togforbindelser til Nykøbing Sj. og Holbæk og 5 minutters gang til indkøbscenter og stort idrætsanlæg med svømmehal, tennis og skydebaner. 1.b Indretning Lindehuset består af en 300 m² stor villa i 2 plan. Der er 6 lyse værelser og 3 toiletter med bad. I stueetagen ligger et fælles køkken, en stor opholdsstue og et kombineret personalerum og kontor. Huset fremtræder lyst og venligt med hjemligt præg. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer De fysiske rammer er veldisponerede og godt udnyttede. 1.d Sikring af flugtveje Flugtveje var ryddede og der er indkøbt brandstiger som ekstra tryghedsskabende flugtsikring i forbindelse med vinduerne på værelserne på 1. salen. 1.e Alarmer I fællesrum er opsat serieforbundne røgalarmer, mens der på alle værelser er opsat røgalarmer med batterier. 1.f Andet Der er i alle rum og værelser ophængt pulverslukker og brandtæpper. 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 4/28

5 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Lindehuset indgår ikke som en del af det kommunale bygningssyn. Botilbuddets budget afholder selv udgifter til indvendig vedligehold. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Ingen aktuelt. 2.c Planlagt vedligeholdelse Alle beboerværelser er blevet malet i sommeren d Andet (evt. anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l.). - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er udarbejdet en skriftlig beredskabsplan omhandlende røgalarmer, brand, driftsforstyrrelser, større uheld og katastrofer. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Beredskabsplanen er ophængt synligt i huset. 3.c Brandtilsyn Der forefindes brandtæppe samt brandslukker på alle beboerværelser samt i alle fællesrum. Udstyret er senest efterset den 5/ d Brandøvelse Den 22/ blev afholdt brandøvelse med alle, både beboere og medarbejdere deltog. 3.e Førstehjælp De ansatte har gennemført førstehjælpskursus i maj f Andet Der ligger fortsat en uafsluttet sag vedrørende Odsherreds Brandvæsens krav til Lindehuset omkring Interviewguide tilsyn 5/28

6 etablering af ABA brandanlæg med direkte alarmering til brandvæsnet. Det er oplyst til tilsynet at Los og KL er gået ind i denne sag, da de vurderede at brandvæsnets krav til Lindehuset havde principiel karakter for tilsvarende mindre opholdssteder og botilbud med tilsvarende målgrupper. Sagen er fortsat ikke landet. Chefen for Ejendom og Byggeri har udtalt på et tidligere tidspunkt, at det ikke betød at stedet ikke skulle overholde krav til brandsikring, blot at det skulle afklares hvordan stedet kan overholde kravene. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet afventer en endelige afslutning på sagen. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Der har aldrig været besøg af levnedsmiddelkontrollen. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale Der foreligger ikke en drifts- og udviklingsaftale mellem Lindehuset og Odsherred Kommune. 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Lindehuset blev oprettet i 2001 og er godkendt efter Servicelovens 107. Lindehuset er oprettet som en fond. Botilbuddet blev oprindeligt godkendt med navnet Askely og lå på en anden adresse i Asnæs, men ændrede navn til Lindehuset i Lindehuset har været på nuværende adresse siden 7/ Paw, som tidligere var medarbejder i huset blev ansat som leder Interviewguide tilsyn 6/28

7 af Lindehuset med virkning fra 1/ Lindehuset har været godkendt til først 4 pladser og senere 6 pladser, men har i samarbejdet med tilsynet i Odsherred Kommune i september 2013 valgt at få ændret sin godkendelse således stedet pr. 1. januar 2014 har en godkendelse til 5 pladser. Dette skyldes at de fysiske rammer er mere optimale til 5 frem for 6 beboere. 5.b Udviklingstendenser Perioden med vigende tilgang har medført at leder har arbejdet intensivt med at profilere tilbuddet. Dette er bl.a. sket ved dels at der er etableret en hjemmeside, ligesom Lindehuset også fremgår af LOS s hjemmeside. Her udover er der taget personligt kontakt til en række sagsbehandlere i kommunerne, for at gøre opmærksom på de ledige pladser. Dette arbejde har nu båret frugt og der er aktuelt 5 beboere indskrevet. Perioden med ledige pladser har medført, at det har været nødvendigt at slanke organisationen. I forbindelse med de 2 sidste indskrivninger er der dog ansat nyt pædagogisk personale og leder ser optimistisk på fremtiden. Fagligt er stedet aktuelt optaget af at sikre et godt indkøringsforløb i forhold til de nye beboere og allerede nu aflæses også en positiv afsmittende sideeffekt i forhold til de beboere der har boet på Lindehuset nogle år. 5.c Projekter Intet nævnt. 5.d Andet - 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Leder oplyser at budgettet holdes fint og at nyindskrivningerne giver luft til at få igangsat de tidligere planlagte kursus og videreuddannelsesforløb. Interviewguide tilsyn 7/28

8 6.b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Leder administrerer botilbuddets økonomi. Der er indgået en fast prisaftale om regnskabsassistance til bogføring mv. fra stedets tidligere leder. 7.b Kasse og regnskabsregulativ - 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Lindehusets budget og regnskab udarbejdes efter retningslinjer for området af PrintwaterCoopers. Der holdes bestyrelsesmøder mindst 3 gange årligt hvor bl.a. budget og regnskab godkendes. Bestyrelsen for Fonden Lindehuset har sat en beløbsramme for leders dispositionsret på kr e Andet Årets resultat for 2012 viste et lille underskud på kr Der er også i 2013 foretaget personaletilpasning og ledelsens forventning er, at der i 2013 vil kunne skabes overskud. Der er i august 2013 kommet 2 nyindskrivninger så den vigende tilgang synes stoppet for en tid. 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 8/28

9 PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning Grundlag og vurdering 8.a Antal indskrevne 5 mænd 8.b Alder år 8.c Målgruppe og kerneydelse Lindehuset er godkendt til 6 pladser for voksne med forskellige typer af psykiske problemstillinger, herunder angst depression, forandret virkelighedsopfattelse, OCD. Målgruppen er præget af borgere med en indad reagerende adfærd, der kan have haft misbrug af enten rusmidler eller lægemidler og som derfor er marginaliserede eller er i risiko for at blive det. Målgruppen omfatter ikke voksne der er aktive misbrugere. Lindehusets kerneydelse er først og fremmest at være et hjem for psykisk syge som gennem personlig udvikling får en sund og indholdsrig tilværelse. Personalet hjælper til at bygge bro til en ny tilværelse. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: Efter fælles aftale ændres Lindehusets godkendelse fra 6 til 5 pladser pr. 1. januar Se endvidere pkt. 5a. 8.e Andet - 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 9/28

10 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning At opbygge en ny tilværelse, ud fra beboerens egne værdier. At have noget at vågne op til på den anden side At lære at klare sig selv 9.b Pædagogisk målsætning At personalet møder arbejdsparate hvilket betyder, at personalet skal være: motiverende, igangsættende, anerkendende, brobyggende, nærværende, grænsesættende, respekterende, klar til handling, ærlig og være bevidst og tage hånd omkring det svære/tabubelagte/usagte i sin tilgang til beboerne. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper - 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne I dagligdagen på Lindehuset skal personalet ankomme glade, friske og veludhvilet. De skal snakke med beboerne, banke på hos dem der ikke er vågen. Dele medicin ud. Tænde for fjernsyn og tænde op i brændeovn, så der er noget liv og hygge at komme ned til. Det skal virke tillokkende. Dernæst planlægges dagen. Hvad er beboerens opgave? Hvilke praktiske ting skal laves/repareres på værelserne? Lave noget på værkstedet? Gå en tur, bage brød, en tur i byen, en tur i haven? Personalet skal mærke hvor beboeren er henne i dag. Indfølingsevne, og der ud fra motivere i forhold til handleplanen for den enkelte beboer. Arbejdsredskaberne er samtale, omsorg, sund kost, støtte og vejledning, selvudvikling, aktiviteter og sindsro. De ansatte forventes at have indsigt i og arbejde ud fra alle dele, med speciale i mindst to af punkterne. Aktuelt er der ingen af beboerne som har lyst til at benytte sig af sindsrometoden, hvorfor den ikke anvendes. Det er dog stedets fortsatte ønske at have metoden som tilbud, når/hvis det igen bliver aktuelt. 9.e Andet Sindsro er en metode givet af behandleren til at skabe ro i sindet. Sindsro er ikke healing, men en proces som langsom lærer personen at lukke ned for den mentale Interviewguide tilsyn 10/28

11 "støj" som plager, og dermed giver plads til at kunne leve sit liv ud fra egne ønsker, behov og drømme. Ydelsen købes af uddannet sindsro-behandler ude i byen. 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Voksen 10.a Hvordan er beboernes tilknytning til personalet organiseret 10.b Deltager beboeren i praktiske opgaver Hver beboer har en kontaktperson. I samarbejde med beboerne skal denne hjælpe med at lave handleplaner, støtte omkring økonomi, medicin, lægeaftaler, indkøb, oprydning, kontakt til familien, aktivitetssted, sagsbehandler og lignende. Lindehuset har udarbejdet skriftlige politikker for beboerne. Heri nævnes at Lindehuset er beboerens hjem i den tid denne bor der og at dette indebærer nogle forpligtelser som gælder for hele huset, både ude og inde. I politikkerne beskrives både rettigheder og pligter i forhold til: husordens reglement, udflugter, alkohol, medicin, kost, rengøring, beboermøder, fødselsdage, forsikring, røgalarmer, brand og gasalarm. 10.c Har beboerne faste pligter Ja, alle har fx en fast maddag samt praktiske pligter i forhold til rengøring. 10.d Husmøder Ifølge planen holdes der beboermøder hver 14. dag. Det er målet at mødet aftales i god tid, så hver beboer har mulighed for at få sat punkter på dagsordenen. I en periode har der dog været ca. 1 måned mellem møderne mens der kun var 3 beboere, men behovet for hver 14. dag er igen aktualiseret nu hvor der er 5 beboere indskrevet. 10.e Medindflydelse Beboerne giver også ved dette tilsyn, udtryk for at være glade og tilfredse med at bo i Lindehuset og udtrykker at have medbestemmelse og medindflydelse på forhold omkring eget liv og i hverdagen. Dette udtrykkes via personalets tilgang til beboerne som anerkendende, nærværende og respekterende. Interviewguide tilsyn 11/28

12 10.f Samtale med beboer Tilsynet havde korte individuelle samtaler med alle 5 beboere på deres værelser. Alle værelser er individuelt indrettet og bærer tydeligt præg af den enkelte beboers indretning. Alle beboere kan beskrive hvorledes de oplever at blive støttet i at træne sociale kompetencer ved deltagelse i forskellige former for aktiviteter fra beskyttet beskæftigelse over deltagelse i lokalområdets fritidstilbud til sprogskole i Holbæk. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Ikke relevant 11.b Vejledning i brug af lommepenge - 11.c Anden udbetaling til brugerne - 11.d Skriftlig procedure - 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: - Påbud: - Interviewguide tilsyn 12/28

13 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de Der er udarbejdet skriftlige procedurer for håndtering af beboermidler. Udgangspunktet er, at beboerne styrer og bestemmer over deres egen økonomi. Alle får dog støtte fra kontaktpersonerne hertil. Praksis er ændret i forhold til tidligere. Alle beboere opbevarer nu deres penge og værdigenstande i kodet boks på eget værelse frem for på kontoret som tidligere. 12.c Anden udbetaling til brugerne Nej. 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. Der er en praksis hvor kontaktpersonerne skal sikre, at der er bilag når der har været indkøb både i forhold til mad, tøj og lignende. Dette for at sikre at der ikke forsvinder penge eller der kan opstå mistanke om fx tyveri. Der er en egenbetaling på kr som dækker husleje, varme, el, forsikring, trådløst internet, 48 tv kanaler, vaskemaskine og tørretumbler samt kost. Udflugter, ture, ferier skal beboeren selv betale for. Der kan etableres individuelle aftaler om opsparing til disse, såfremt beboeren ønsker dette. Hvis der er tale om en pædagogisk aktivitet betaler Lindehuset. 12.f Andet (eks. revision) 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 13/28

14 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Alle beboere har en 141 handleplan udarbejdet af kommunen. Der ud over udarbejder Lindehuset også egne handle- og udviklingsplaner. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung I henhold til indskrivningsaftalen lægges op til at sagsbehandleren skal komme på tilsyn/møde 2 gange om året, men praksis er, at de kun kommer 1 gang årligt. Det opleves dog fortsat, at enkelte kommuner slet ikke møder op til de indkaldte handleplansmøder. Lindehuset sender dog altid årligt de udarbejdede handle- og udviklingsplaner til handlekommunen. 13.c Løbende justering af planerne 1x årligt på personalemøde gennemgås den samlede handle- og udviklingsplan, hvor der følges op på hvor beboeren har rykket sig det seneste år, hvor er der behov for at beboeren rykker. Derefter tager kontaktpersonen et møde med beboeren og handleplanerne udarbejdes herefter i et samarbejde mellem beboeren og kontaktpersonen. 13.d Andet - 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Dagligdagen i Lindehuset er meget struktureret starter med at medarbejderen forventes at møde glad, frisk og veludhvilet ind på arbejde. Personalet forventes at møde beboerne med en lille snak og banke på dørene til de beboere som ikke er oppe. Medarbejderen skal lave kaffe til beboerne, dele medicin ud, tænde for fjernsynet og tænde op i brændeovnen, så der er liv og hygge at komme ned til. Dernæst planlægges dagen Interviewguide tilsyn 14/28

15 med faste punkter som: beboerens opgaver, praktiske ting som skal laves/repareres på værelserne, afklaring af om der skal laves noget på værkstedet, i haven eller en tur i byen, bage mv. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Der er udarbejdet et ugeskema hvor beboernes plan og opgaver for ugen er lagt ind. Det drejer sig om fællesrengøring, maddag samt andre praktiske opgaver i og omkring huset. På samme måde er udarbejdet et skema for personalets opgaver, herunder uddeling af medicin og støtte til den enkelte beboer. 14.c Eksterne aktiviteter Der benyttes alt i nærmiljøet der har interesse. Der nævnes skydning, badminton og kirkebesøg. Der holdes også ferieture enten i Danmark eller i udlandet. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse Frivillig. 14.e Andet - 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Madplaner og indkøb udarbejdes og tilberedes i fællesskab med personalet. Der ligges vægt på en alsidig, sund og overvejende økologisk kost. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Lokalt 15.c Kostplan Der laves i fællesskab en madplan for en uge ad gangen. Torsdag skal være en fiskedag og søndag en kødløs dag. 15.d Brugers indflydelse og medvirken Alle beboere har en fast maddag. En beboer tømmer fx fast husets opvaskemaskine og en anden dækker bord. Tilsynet får indtryk af at brugerne har en høj grad af mulighed for indflydelse og medvirken, men ikke alle vælger at bruge den. 15.e Andet - Interviewguide tilsyn 15/28

16 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Der er ikke nedskrevet skriftlige regler og retningslinjer omkring håndtering af seksualitet. 16.b Seksualoplysning/undervisning Indgår som en del af den pædagogiske plan, hvor det er relevant. 16.c Prævention - 16.d Andet - 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Lindehuset har udarbejdet en række politikker som gælder for beboerne, herunder regler vedrørende alkohol og narkotika. Disse politikker er skriftlige og er udleveret til beboerne. 17.b Politik for området Indtagelse af alkohol er ikke tilladt. Der kan gives tilladelse individuelt ved særlige lejligheder, såsom nytår, julefrokost, Københavnertur, men tilladelsen skal indhentes hver gang og skal ske i overensstemmelse med personale. Der er ingen accept af hash og andre stoffer. Dette vil som udgangspunkt omgående medføre til bortvisning. I praksis kan der dog blive tale om en advarsel før en bortvisning vil blive effektueret. Målet er at udvise en tydeligt 0 tolerance og Lindehuset har da også tidligere måtte udskrive en beboer som ikke kunne samarbejde omkring stoffer. Her indgik Lindehuset dog i et samarbejde om at finde Interviewguide tilsyn 16/28

17 et andet tilbud til den konkrete borger. 17.c Andet - 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Der er ikke udarbejdet politik på området. Har aktuelt fået indskrevet en borger med flygtningebaggrund, men har ikke oplevet at dette på nuværende tidspunkt har givet behov for at udarbejde en særlig politik på området. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk - 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Botilbuddets ledelse har ansvaret for, at der er instrukser for forsvarlig tilrettelæggelse af medicinhåndteringen og for at det personale der varetager medicinhåndteringen, er oplært til det. Leder har udarbejdet en skrivelse omkring medicinhåndtering primært med fokus på håndtering af den dosisdispenserede medicin samt depotmedicin. Interviewguide tilsyn 17/28

18 19.b Opbevaring Medicinen opbevares i aflåst skab på kontoret. Hver beboers medicin opbevares adskilt. Medicinen doseres af apoteket eller hjemmeplejen. Personalets opgave er alene at udlevere den doserede medicin. 19.c Er reglerne kendte og følges de Alle medarbejdere var på medicinhåndteringskursus i 2010, men der er siden kommet to nye medarbejdere. Leder oplyser at disse snarest vil blive tilmeldt medicinhåndteringskursus. 19.d Andet 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Ikke relevant. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af Medarbejderne taler med beboerne om emnet hvor der skønnes behov for det. Interviewguide tilsyn 18/28

19 skriftlige procedurer 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Der er ikke udarbejdet skriftlige procedurer. 21.c Smitsomme sygdomme Stedet er opmærksom på dette og tager forholdsregler herfor. 21.d Brug af engangshandsker Anvendes ved behov. 21.e Rengøringsplaner Beboerne har selv ansvaret for rengøring på deres værelse, men modtager hjælp til denne opgave af personalet. Der benyttes helt almindelige rengøringsmidler til formålet. Personalet har ansvaret for rengøring af badeværelser og køkken. Dette er nedfældet i nogle skriftlige retningslinjer. 21.f Andet - 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem Har i 2012 etableret hjemmesiden Her ud over har Lindehuset en kortfattet informationsfolder som netop er blevet opdateret til udlevering til nye beboere. Fra kl samt i weekends er personalet primært alene på job. Overlap gives dels mundtlig i forbindelse med vagtskifte, ligesom der føres dagbog/daglig information omkring beboerne i et word dokument på Lindehusets interne pc. Disse dokumenter er sikret via adgangskode og skulle ud fra leders oplysning opfylde reglerne for opbevaring af Interviewguide tilsyn 19/28

20 personfølsomme oplysninger. 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Foruden ovennævnte informationsfolder er der udarbejdet et skrift med politikker i Lindehuset for beboere som indeholder en række beskrivelser af rettigheder og pligter samt et ugeskema for hver enkelt beboer. Dette materiale er udleveret til samtlige beboere. 22.d Andet - 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd Der er ikke et pårørenderåd, men der samarbejdes med pårørende i det omfang som beboerne ønsker dette. Pårørende er som udgangspunkt altid velkomne i Lindehuset c Tilgængelighed - 23.f Andet - 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 20/28

21 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde - 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder Sammensætningen af Lindehusets bestyrelse blev pr. 15/ ændres således at leder Paw Hannibal Rasmussen udtræder af bestyrelsen og i stedet indgår pædagog Lone Blaabjerg. Susanne Lyngaae fortsætter som formand, mens Susanne Wex og Lone Blaabjerg er menige medlemmer. Leder Paw Hannibal Rasmussen fortsætter som sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsen holder mindst 3 møder om året. 24.c Tilgængelighed - 24.d Andet - 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 25 Intern skole 25.a Godkendelse af undervisningsplaner - 25.b Årlig opsamling og rapportering - 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem - 25.d Andet - 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: - Påbud: - Interviewguide tilsyn 21/28

22 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn Ingen. 26.b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Ja Nej Bemærkninger: Lindehuset deltog i 2010 i en temadrøftelse med tilsynet vedrørende bekendtgørelsen omkring magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt de pædagogiske dilemmaer der opstår i arbejdet med andre mennesker. 26.c Andet (herunder evt. statistik) - 26.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 27 Klagesager 27.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.c Hvad omhandler de og hvordan er de løst - 27.d Procedure for behandling og opfølgning på klager - 27.e Andet - Interviewguide tilsyn 22/28

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert Tilsynrapport 2012 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 24. oktober og 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE Tilbud: Nielstrup Dato for tilsynsbesøg: 20.11.2012 Dato for forrige tilsynsbesøg: 24.05.2012 Forstander: Pernille Espensen Tilsynsbesøget

Læs mere

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109. Rapport på Anmeldt tilsyn 2007

Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109. Rapport på Anmeldt tilsyn 2007 Notat Administrationen Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Rapport på Anmeldt tilsyn 2007 Tilbuddet adresse: Liselundager

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012.

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012. Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere