Køn på arbejde. Stine Thidemann Faber. Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køn på arbejde. Stine Thidemann Faber. Aarhus Universitet"

Transkript

1 Køn på arbejde Stine Thidemann Faber Aarhus Universitet

2 Emner, som jeg skal tage op i dag Det kønsopdelte arbejdsmarked fakta og begreber Kvinder i mandefag og mænd i kvindefag Om kønnede arbejdsdelinger og kvalifikationer Barrierer for integration Minoritet og synlighed Samarbejde eller modarbejde? Medvind eller modvind? Udenfor normen Kønskrænkende adfærd Kvinders strategier for at overleve i mandsdominerede fag/mænds strategier for at overleve i kvindedominerede fag Fællesskab og modkultur Om arbejdsliv, familieliv og mobilitet Stereotyper forestillinger og forventninger til kønnene En udfordring for kønsidentiteten Kvindelighed = en substandard Dilemmaer

3 Dagens program : Oplæg (45 min) - 10 minutters pause : Oplæg (40 min) - 5 minutters pause : Oplæg (10 min) Gruppearbejde (40 min) : Opsamling og diskussion (30 min)

4 Hvorfor overhovedet diskutere køn? I DK er det en udbredt opfattelse, at køn ikke har betydning. Forestillingen om at, vi er 'verdensmestre i ligestilling' er en vigtig del af den nationale selvopfattelse. Køn opleves som ikke-relevant både i samfundet generelt og i arbejdslivet!! MEN kigger man nærmere på det danske arbejdsmarkeds strukturer er det tydeligt, at køn fortsat spiller en rolle. Det danske arbejdsmarked er et af de mest kønsopdelte i Norden. Der er altså tale om bevidsthedsmæssige ændringer snarere end reelle forandringer, når vi mener, at vi er mestre i ligestilling!

5 Det kønsopdelte arbejdsmarked De sidste år er der sket markante ændringer på arbejdsmarkedet og i arbejdets organisering bl.a. er der sket en voldsom stigning i kvinders erhvervsdeltagelse Et karakteristisk og fortsat kendetegn ved det danske arbejdsmarked er imidlertid, at dette i høj grad er kønssegregeret Kernen i kønssegregeringen er, at arbejdsmarkedet er opdelt i jobs for mænd og jobs for kvinder

6 Arbejdsmarkedets kønssegregering kan ses i to aspekter: Horisontal kønsopdeling: en systematisk, dvs. ikke tilfældig, fordeling af mænd og kvinder på forskellige erhvervsfunktioner, forskellige fag og forskellige arbejdsfunktioner, selv inden for samme arbejdsplads og evt. også inden for samme fag (Dahlerup 1989) Vertikal kønsarbejdsdeling: en systematisk kønsopdeling inden for arbejdsmarkedets og de enkelte arbejdspladsers hierarki: kvinderne befinder sig typisk lavere i hierarkiet mht. løn, avancementsmuligheder, mobilitet og mulighederne for at kvalificere sig på jobbet end mænd. (Dahlerup 1989)

7 Grader af kønsegregering Helt segregerede fag (over 90 % af det samme køn) Moderat segregerede fag (mellem % af det samme køn) Integrerede fag (hvor det ene køn max udgør 60 %) I DK er de helt segregerede fag dominerende.

8 Fakta om kønnene på arbejdsmarkedet: 85% inden for pædagogisk arbejde er kvinder. 93% inden for sygepleje og omsorg er kvinder. 94% inden for håndværk er mænd. Malerfaget har 25% kvinder. Malerfaget er det eneste bygningshåndværksfag, hvor kvinderne markerer sig både som malermestre og ansatte. 40% af alle kvinder arbejder i den kommunale sektor. 16% af alle mænd arbejder i den kommunale sektor, f.eks. inden for vandforsyning samt vej og park. Mænd er i overtal i den private sektor og den statslige sektor. 40% af befolkningen er uddannet inden for næsten rene mande- eller kvindefag. 16% af alle uddannede kvinder har en social- og sundhedsuddannelse. I Danmark udfører mænd og kvinder ikke det samme arbejde. Kun 15 procent arbejder i job, hvor kønsfordelingen er ca. 50/50 en stor del af årsagen til, at man stadig finder forskelle i, hvad kvinder og mænd får i løn.

9 Køn og vejledning i uddannelsessystemet Tendensen til at en række fag og brancher overvejkende domineres af det ene Køn kan spores tilbage til uddannelsessystemet, hvor langt størstedelen af alle Unge mænd og kvinder vælger udpræget kønstraditionelt. To undersøgelser: Sine Lehn: Kønsblind vejledning? en rapport om ligestillingsperspektivet i grundskolens uddannelses- og erhvervsvejledning. Center for ligestillingsforskning, Roskilde Universitetscenter, 2003 Sine Lehn & Aase Reick Sørensen (2004): Unge, køn og karriere. Projektforløb og resultater. Center for ligestillingsforskning, Roskilde Universitetscenter, 2004 Konklusion: Det har stor betydning, hvordan den enkelte vejleder forholder sig til det at vejlede unge mennesker. Undersøgelsen viser, at den enkelte vejleders forståelse af det at vejlede ofte Har som resultat, at piger og drenge ikke bliver udfordret i deres traditionelle uddannelsesvalg. Der eksisterer forståelser af det at vejlede, der muliggør en styrkelse af de utraditionelle valg, men disse forståelser tages sjældent i anvendelse i praksis. Problemtisk fordi vejledningsinstitutionerne er en af de aktører, der kan være med til at nedbryde det kønsopdelte uddannelsesvalg og dermed det Kønsopdelte arbejdsmarked.

10 De kønsopdelte uddannelsesvalg Malerfaget, SOSUfaget og el-faget Lotte Bloksgaard & Annika Liversage LO-Dokumentation nr. 2/2009 Kan downloades på:

11 To kvalitative undersøgelser Annika Liversage: Kvindelige malere Ialt interviews med 15 kvinder, som enten arbejder som maler, er i malerlære eller har forladt faget. Lotte Bloksgaard: Sosu-assistenter & elektrikere. Ialt 40 interviews med: Kvinder/mænd i fagene Kvinder/mænd, der har forladt fagene Potentielle ansøgere til fagene

12 Lige muligheder frie valg? Om det kønsopdelte arbejdsmarked gennem et årti Kan downloades på

13 Køn på arbejde - En kvalitativ under- søgelse af mandlige sygeplejerskers og kvindelige politibetjentes arbejdsliv Lotte Bloksgaard & Stine Thidemann Faber Aalborg Universitetsforlag

14 Sygeplejen og politiet Mænd udgør i dag knap 4 % af det samlede antal sygeplejersker i Danmark og kvinder blot 8 % af den samlede politistyrke. Sygeplejen & politiet = mere eller mindre ENKØNNEDE fag Billedet af den traditionelle sygeplejerske mere eller mindre synonymt med kvindelighed: omsorg, pleje og moderlighed. Billedet af den traditionelle politibetjent mere eller mindre synonymt med mandlighed: autoritet, magt og fysisk styrke. Sygeplejen & politiet = særligt KØNSMÆRKEDE fag

15 Undersøgelsen formål At belyse ligheder og forskelle i, hvordan mandlige sygeplejersker og kvindelige politibetjente oplever og håndterer dét at være en kønsmæssig minoritet inden for deres fag.

16 Undersøgelsesspørgsmål Hvordan opleves det at være mere eller mindre ene mand henholdsvis mere eller mindre ene kvinde på sin arbejdsplads? Hvilken betydning får køn, og hvordan praktiseres det i den daglige omgang i sygeplejen og politiet? Hvad er det for kønsspecifikke symboler, overbevisninger og adfærdsmønstre, som kendetegner sygeplejen og politiet? Hvilken betydning har det - om nogen - at en arbejdsplads i dén grad er overvejende kvinde- eller mandsdomineret? Hvad betyder fagenes kønnethed for måden, hvorpå den enkelte mandlige sygeplejerske og kvindelige betjent begår sig i faget?

17 Undersøgelsesspørgsmål (fortsat) Hvad der sker, når nogle mænd og kvinder bryder med de traditionelle billeder af kønnenes kvalifikationer/arbejdsområder; når mænd bliver sygeplejersker og kvinder politibetjente? Hvordan reagerer kollegaer og overordnede samt omgivelserne, når sådanne mænd og kvinder således påtager sig arbejde, som traditionelt har været forbeholdt og fortsat forbindes med det andet køn? Hvordan påvirkes de utraditionelle mænd og kvinder selv af kønsstereotyperne? Accepterer og tilpasser de sig det dominerende køns omgangsform, kultur og normer? Udvikler de særlige kompetencer? Eller hvilke andre muligheder er der?

18 Konklusioner og hovedresultater

19 Minoritet og synlig Synlige i kraft af køn på godt og ondt Måles mod det almindelige køn

20 Jeg bliver mere registreret, folk kan altid huske mig, fordi jeg er en mand. De kan ikke huske de 24 piger - det er meget logisk, for de er 24, og der er kun én af mig. (Vilhelm, sygeplejerske)

21 Hvis jeg skal være helt ærlig, og hvis jeg tænker tilbage på min start i politiet, så oplever jeg helt klart synligheden mest negativt. Altså hvis du gør noget forkert som kvinde, bliver det mere blæst op fx kollegaerne imellem, end hvis en af de mandlige betjente laver fejl. Der kan hurtigt blive sat et mærkat på ryggen af dig. (Birgitte, betjent)

22 Jeg arbejder til daglig som er ene kvinde blandt 104 mænd! Man er meget synlig, og man er meget repræsentant for sit køn, når man er alene på en politistation. De piger, som kommer som de første på en station, har det pres, at det er meget vigtigt, at de gør et godt indtryk, for ellers kommer der ganske enkelt ikke flere. (Linda, betjent)

23 Arbejde på fremmed grund samarbejde eller modarbejde?

24 Når man er mand tillægges man en særlig autoritet og respekt. Mange tror, at fordi man er en mand, så er man nok leder på afdelingen. ( ) Hvis jeg så skynder mig at sige, at dét er Karen min afdelingssygeplejerske, eller Bodil min souschef, så siger de også pænt goddag til dem, og så snakker de videre og kigger på mig igen. Og pigerne ens kollegaer gør lidt det samme. Det gør lægerne også. (Nicolai, sygeplejerske)

25 Glidende kønsarbejdsdeling... Mændene i sygeplejen tillægges en særlig autoritet. Mandlige egenskaber : teknisk snilde, selvstændighed, gode lederevner og autoritet? Tildeles opgaver som kræver en mand tunge løft, tekniske opgaver, vanskelige patienter, etc.

26 Vi har en indsatsdeling heroppe, hvor jeg var en periode som den eneste kvinde. Der blev rynket noget på næsen af, hvad jeg skulle der. Og dér følte jeg, at jeg skulle kæmpe for at blive hængende. Det var det samme, da jeg skulle i uropatruljen: Nå, hvordan mon det nu kommer til at gå!? Der er en voldsom skepsis fra starten af (Ditte, betjent)

27 Jeg blev ansat på en station, som ikke lagde skjul på, at de ønskede at have kvinder der. Jeg fik det faktisk direkte at vide at jeg kun var kommet der, fordi ledelsen havde trumfet igennem, at der skulle være kvindelige betjente på stationen. Okay, tak for det! ( ) Som kvinde oplever jeg at skulle bevise, at jeg er mindst lige så god som de andre. Jeg skal gerne være lige lidt hurtigere til at rejse mig, når den vagthavende kommer og siger, at der skal en vogn på gaden til en opgave. Hele tiden skal jeg være på forkant. (Linda, betjent)

28 Jeg følte sådan lidt, at de i stedet for at betragte mig som kollega, påtog sig den rolle de kendte til hjemmefra i et forhold som mand og kone. Ofte sad de også og rettede en, når man kørte bil. Selvom vi (kvinder, red.) havde været på nøjagtigt samme kørekursus og derfor burde kunne køre bil på samme måde som dem. Så sad de tit og blandede sig i ens kørsel, hvor jeg jo aldrig selv ville blande mig i deres. Og man oplevede jo heller ikke, at de blandede sig, når en anden mand kørte bilen. (Mia, betjent)

29 Glidende kønsarbejdsdeling... Det politiarbejde, som ikke kræver fysiske færdigheder, formes som særligt passende for kvinder. kvindelige egenskaber : emotionalitet, empati og tolerance? Større evne til omsorg og social kompetence? De kvindelige betjente styres ind i funktioner, hvor der er behov for indlevelse og kommunikation (fx opgaver der involverer børn og kvindelige borgere)

30 Udenfor normen

31 Rent fagligt føler jeg mig ikke udenfor, men alt det snak; det er jo noget forskelligt, vi kan diskutere. Jeg mener der er jo ikke mange af mine kvindelige kollegaer, der går op i, om Brøndby vandt eller tabte i weekenden, vel? (Vilhelm, sygeplejerske) Jeg er ikke interesseret i fodbold eller i side-9- piger og i at snakke om det. Overhovedet! Vi deler ikke samme interesser; dér mærker jeg virkelig, at det er en mandearbejdsplads. (Nina, betjent)

32 Indimellem kommer jeg til at lide af - hvad mandlige sygeplejersker kalder - skovmandssyndrom. Det handler simpelthen om, at man får en vild og inderlig lyst til at havne i en lejr med ene mænd, og så bare gå og fælde træer! For nu kan det fandeme være nok! (Kristian, sygeplejerske)

33 Man skal altså kunne tåle at høre noget i sådan en mandeverden, for der bliver sagt grove ting. Men man ved jo, for sådan er det også i mandeverdenen, at hvis man først begynder at øffe over det, så begynder de for alvor at køre på det (...) Nogen gange kan man møde på en vagt og tænke: Arg, det er da helt vildt i dag, som de er efter mig. Og så må man stå: en, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti, fordi det nogle gange bare er for meget. Bare jeg går ud i køkkenet, er det sådan noget med: Bliv du derude, det kender du jo hjemmefra. Hvis man begynder at sige noget igen eller lignende, rotter de sig hurtigt sammen og begynder at køre på en, så det får man ikke en skid ud af. Så får man skudt i skoene, at man er præmenstruel eller sådan noget. Så jeg har lært bare at gå, for jeg får ikke noget ud af at sige fra. (Mia, betjent)

34 Hønsepatrulje - det er da sådan et almindeligt begreb inden for politiverdenen, men det er da lidt negativt ladet, ikke? Enten er det fordi høns ikke har så meget hjerne, eller også er det, fordi høns kagler meget. Det er nok mest det sidste... (Mia, betjent)

35 Hvad er kønskrænkende adfærd? generelle bemærkninger om kønnet personlige bemærkninger med udgangspunkt i kønnet uønsket seksuelle bemærkninger seksuel chikane seksuel tvang

36 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i det danske forsvar 41% af de militært ansatte kvinder havde oplevet, at der var sat rygter i gang om dem En tredjedel angav, at de var blevet rørt ved på en måde, som havde seksuelle undertoner. 16% var blevet decideret taget på, kærtegnet eller kysset, selvom de protesterede. I den helt grove ende havde 26 af de militært ansatte kvinder (3%) og 11 af de civilt ansatte (1,1%) været udsat for voldtægtsforsøg. Seks militært ansatte og en civilt ansat kvinde var blevet voldtaget. (Kilde: KKA-undersøgelsen, forsvarskommandoen, maj 2003)

37 Vi var på skydebanen... altså, det står faktisk for mig som meget ubehageligt, for jeg var ikke ret gammel i tjenesten. Vi var på skydebanen, jeg havde en kampuniform og så en T-shirt på... Jeg tror, at det var en strop T-shirt, for det var om sommeren. Vi sad og spiste frokost og så rakte han (en mandlig kollega, red.) sin arm frem og rørte mig herinde (glider en finger hen over siden af brystet, i armhulen, red.) og det var enormt overskridende for mig. Da følte jeg mig... det er den eneste gang, jeg sådan har følt mig meget sårbar; da var mine grænser meget overskredet. (Kirsten, betjent)

38 Jeg har haft en holdleder i kriminalpolitiet, som var sur over, at jeg ikke syntes, at han var en dejlig fyr. Og som blandt andet sagde til mig: Du må gerne gå på en lidt mere fri måde, når du går ned af gangen; for du skal jo tænke på, at sådan noget bliver der lagt vægt på, hvis du skal søge en fast stilling i kriminalpolitiet. (Nina, betjent)

39 De kvindelige betjente tager ansvaret for den forlegenhed, deres forskellighed forårsager. Vælger at tolke de mandlige betjentes ytringer som positive intentionerne bag er gode nok! Fordel: Hvis de mandlige betjente fritages fra rollen som potentielle undertrykere, og dermed også fraskrives ansvaret for de mulige konsekvenser, ytringerne kan få, frigøres de kvindelige betjente samtidig fra rollen som ofre for ytringerne

40 Fællesskab og modkultur??

41 Lægerne er også i mindretal i dag, så det er sådan en mindretalsfølelse. Der er lidt broderskab over det, ja. Vi planlægger at holde vinsmagningsaften, fordi whiskysmagningsaftenen kunne vi ikke få til at passe. Men det er sygeplejersker, teknikere, fysikere, portører, læger, altså alle mænd inden for afdelingen, vi prøver at samle sammen. (Lennart, sygeplejerske) Vi er kun to mandlige sygeplejersker her i huset. Så har vi lægerne og så har vi nogle fysikere og tre teknikere. Det er såmænd det. Vi er kun ca. 12 fastansatte mænd. Vi har lavet en mandeklub. Vi skulle have haft et møde, men det er udsat til slutningen af maj. Her skal vi have en generalforsamling og stifte foreningen. Med lidt undervisning og lidt druk nydelse af alkohol. For ligesom at styrke herresammenholdet. (Rasmus, sygeplejerske)

42 MASK omfatter medlemmer, der sidder i et stort udvalg af forskellige stillinger inden for sundhedssektoren. F.eks. oversygeplejersker, afdelingssygeplejersker, chefer for kirurgiske- og medicinskecentre, sundhedsplejersker, anæstesisygeplejersker, operations-sygeplejersker, psykiatri. mm. ( ) Hvis du mener, at du er kvalificeret til at blive optaget i MASK-gruppen, og at du magter og kan bære det ansvar og den kompetence, der følger med opgaven, kan du kontakte vores loge. *Opfylder du kriterierne? *Kan du gennemgå og bestå optagelsesprøverne? * Kan du bevare en tradition, der har bestået i årtier? Gør du det, kan du også få glæde af at være optaget i en loge med et så finmasket net af brødre i stort set alle de magt- og toneangivende stillinger. Dette giver dig store fordele!!! (jf.

43 Jeg blev opmærksom på den dynamik, som kvindenetværket havde skabt på stationen. Der kom uventede spontane vredesudbrud mellem mine mandlige kollegaer som f.eks.: Hvad fanden bilder de sig ind, Hvad skal vi bruge sådan noget kvindepis til, Rød-strømper med lilla ble etc. Det var tydeligt, at de mandlige kollegaer var vrede, pressede og utrygge ( ) Hvorfor skal vi nu have kvindekamp i politiet?, Hvorfor skal de have særbehandling? Vi har jo vores fagforbund og så er vi jo - i øvrigt som køn - lige i politiet, Har vi ikke andet at bruge politiets ressourcer til.. (Duncan 2005)

44 Hvis jeg og en kvindelig kollega står og snakker sammen på gangen, så siger de mandlige kollegaer: Mimre, mimre, gokke sikke en hønsegård eller hold da op hvor I kagler!, når de går forbi. Og den kommer hver gang. (Ditte, betjent)

45 Faglighed og køn Kvinder og kvindelighed forbindes med noget, der er undergravende for det faglige niveau i arbejdet. Kvinderne ser en fare ved kvindenetværk og fællesskaber, da sådanne opfattes som hæmmende for deres faglighed/ professionalisme.

46 Om arbejdsliv, familieliv og mobilitet

47 Helle Holt (arbejdsmarkedsforsker) Forældre på arbejdspladsen - en analyse af tilpasningsmulighederne mellem arbejdsliv og familieliv i kvinde- og mandefag (1994) Konklusion: Den kønsmæssige fordeling af ansatte har betydning ift. hvordan den enkelte mand eller kvinde oplever spændingsfeltet mellem arbejdsog familieliv. På en kvindearbejdsplads er det mere legitimt at prioritere familielivet end på en arbejdsplads domineret af mænd!

48 Jeg vil ikke have, at der går så lang tid, hvor jeg ikke ser mit barn. Og det kan jeg godt sidde og sige her, men så kigger de på mig, som om jeg er åndssvag. Det er ligesom om, at de bare synes, at det er noget pjat. Jeg tror, at grunden til, at vi ikke får bedre vilkår, er, at her er flest mænd, og at det ikke generer dem i samme grad ( ). Der er jeg meget mere i konflikt med mig selv og er irriteret over, at vi ikke sammen kan trampe i gulvet og få nogle bedre vilkår (Mia, betjent)

49 Som det er nu, kan jeg bare passe mit arbejde og skal ikke rende rundt og gøre en ekstra indsats. Sådan er det lidt, hvis man skal frem ved politiet. Så skal man gerne vise en masse ekstra og en masse initiativ, og det har jeg ikke lyst til pt. Jeg vil ikke sige ja til en ekstra vagt for at blive lagt mærke til. Der siger jeg nej, for jeg vil hjem til mit barn betjent) (Mia,

50 Det er ikke politiet som sådan, der sætter barrierer for kvinderne. Der tror jeg mere, at det er kvinderne selv (...) Mændene tager jo rask væk af sted på lederkursus i 4 måneder, og der vælger kvinderne jo så selv at blive hjemme. Jeg tror, at jeg vil vove den påstand, at det mest er et spørgsmål om vilje. (Linda, betjent)

51 Begrebet Den gode medarbejder Anden forskning har også vist, hvordan ledelsens forventninger til den gode medarbejder påvirker kulturen omkring fx tildelingen af arbejdsopgaver. To forhold springer i øjnene: 1) synlighed forstået som både fysisk tilstedeværelse på det rigtige tidspunkt og som at gøre opmærksom på sig selv. 2) fleksibilitet er påkrævet. Dette viser man fx ved at være til stede, når ledelsen uddeler arbejdsopgaver, uanset hvornår på arbejdsdagen det foregår Tilstedeværelse belønnes! Betingelsesløst engagement i arbejdet manden som norm...

52 Kvindernes manglende repræsentation i toppen ses som et udtryk for et frit (fra)valg Beslutninger om karriereforløb betragtes som individuelle og private Ingen valg ses altså som udtryk for bestemte strukturer eller barrierer i faget Resultat: Barriererne forbliver usynlige

53 Jeg vil ikke ændre mig. Altså jeg er, som jeg er, og derfor bliver jeg aldrig leder i politiet. For at blive det skal man nemlig køre sådan en helt bestemt stil... det er noget med overhovedet ikke at vise svaghedstegn, og at være meget kontant... det er bare ikke mig! (Kirsten, betjent)

54 Stereotyper forestillinger og forventninger til kønnene

55 ... hvis jeg putter mit skilt i lommen, tror patienterne, at jeg er læge. Helt sikkert. Eller hvis der sidder nogle og venter på at blive kørt et eller andet sted hen, så er jeg portør (Kristian, sygeplejerske)

56 Mine kammerater havde utrolig meget sjov med, at jeg skulle tørre røv og sådan noget. (...) En eller anden form for negativ holdning til, at dét kan du da ikke stå og lave, du kan da ikke lave sådan noget; det må da der være andre til!. Det har der været utrolig meget af: En mand kan da ikke være sygeplejerske! (Vilhelm, sygeplejerske).

57 Det er stensikkert, at folk tror, at man er bøsse, når man er mandlig sygeplejerske (Knud, sygeplejerske) Nogle gange forventer omgivelserne på det nærmeste, at jeg må være karateekspert, siden jeg kan være kvinde og politibetjent! De fleste synes, at det er lidt sejt. (Mia, betjent).

58 En udfordring for kønsidentiteten?

59 Jeg er nok lidt slem til bare at sige, at jeg er på skadestuen. Det er ikke så kvindeligt. Der har folk set de her udsendelser fra USA og også fra Danmark, hvor de kan se, hvad jobbet indebærer, og at der også er andre mænd. Så tænker de, at så er det jo ikke så galt alligevel. (Kristian, sygeplejerske) Til mennesker uden for jobbet vil jeg nok sige jeg er sygeplejerske i Stråleterapien, fordi så ved jeg, at de ikke fokuserer på, at jeg er sygeplejerske, men på at jeg arbejder i stråleterapien. Hvad er det? Og så kan jeg jo fortælle en masse om elektroner og protoner og (Lennart, sygeplejerske)

60 Du bliver selv lidt mand! De vittigheder, du sidder og fortæller i sådan en sammenhæng, er ikke magen til dem, du ville fortælle i et pigeselskab. Du tager ligesom de der lidt hårde ting til dig og bliver lidt hård i filten. (Birgitte, betjent) Tonen er rå ved politiet, og der, tror jeg, faren er, at man som pige nemt glemmer, hvem man selv er indeni og kører over og bliver en af drengene. Jeg blev selv opmærksom på det på et tidspunkt, og tænkte: Det er ikke sådan, jeg vil være. (Linda, betjent)

61 Nogle gange kan jeg godt føle, at den der jargon i kaffestuen smitter, så jeg også bliver lidt grov i munden. Det er ikke noget, jeg bevidst påtager mig, men det smitter ligesom af, ikke? Jeg prøver at holde lidt på formerne og huske på, at jeg ikke er en mand! (Mia, betjent)

62 Jeg tror, at man (som kvinde, red.) får mere respekt, hvis man er sig selv og netop som kvinde markerer, at jeg ikke er ligesom jer. Jeg er ikke en af gutterne, selvom jeg langt hen ad vejen kan det samme som gutterne! ( ) Jeg kan huske, at min mand (som også er betjent, red.) fortalte, at han på et tidspunkt arbejdede sammen med en kvindelig kollega, der var meget grov i munden. Så kørte de igennem et område, hvor der lugtede meget af fisk og hun siger så: Ja, det er ikke mig, for jeg er blevet vasket i dag! Det synes han ikke var sjovt. ( ) Jeg har også selv oplevet dette på en anden station, hvor der var en pige, som havde det samme i munden som mændene og så er det altså lige før, at de bliver en smule forargede. (Linda, betjent)

63 Konklusion: Mændene oplever ambivalens Svært at leve op til/frigøre sig fra forventningerne til deres køn; eksempelvis kan det, hvis den enkelte mand ikke har teknisk snilde, opleves ubehageligt altid at blive tilkaldt til de tekniske opgaver. Ligeledes i forhold til tildeling af autoritet og respekt - generende, at andre qua deres køn tilskriver dem større ekspertise og kompetence end tilfældet er.

64 Konklusion: Mændene oplever ambivalens (fortsat) Hvis nu der er noget, som skal ordnes: Kan du ikke lige klare det Nicolai? Maskinerne er jeg ikke super verdensmester til; når vi får nye maskiner, er jeg faktisk sen til at lære dem. Jeg interesserer mig mere for mennesket og ikke så meget for mekanikken. Men hvis der er en maskine nede hos os, der går ned, så råber de altid: Nicolai kan du ikke lige komme og se, hvad der er galt her? Og det er altså ikke altid, at Nicolai han ved det! (Nicolai, sygeplejerske)

65 Konklusion: Mændene oplever ambivalens (fortsat) Mange tror, at når nu man er en mand, så er man nok leder på afdelingen. Det gør lægerne også. Jeg føler det mange gange ubehageligt. Lige så sent som i dag, da vores overlæge gik stuegang kommer han og siger: Hva Nicolai, hvordan er det nu med det her? Så siger jeg: Det er du nødt til at spørge afdelingssygeplejersken om, for jeg aner ingenting om det! (Nicolai, sygeplejerske)

66 En række typiske strategier for mænd sygeplejen: Midlertidighed - arbejdet er af midlertidig karakter, og mændene forventer og forventes at bevæge sig væk fra gulvet, måske endda væk fra den givne arbejdsplads, mod mere passende eller mandligt mærkede arbejdsfunktioner. Ledelsesorientering går specifikt efter at opnå en højere stilling indenfor faget. Positionen som leder formaliserer en distance i forhold til det øvrige personale; kvinderne i faget. Specialisering søger mod særlige nicher fx. skadestuen, intensiv og psykiatrien. Gennem at hellige sig særlige, oftest særligt prestigefyldte, specialiseringer, kan mændene distancere sig fra det ordinære arbejde (og kvinderne) Eksponering af maskulin kønsidentitet - nogle mænd vil forsøge at håndtere deres marginale position i faget ved at fremtræde maskulint og dyrke maskuline fritidsinteresser. Instrumentalisering arbejdets betydning reduceres, fx ved at orientere sig mod fritidsinteresser, bijob mm. Instrumentalisering kan indebære en distancering og en reduktion af engagementet i og identifikationen med arbejdet.

67

68 Konklusion: Mændene oplever ambivalens (fortsat) Den største årsag til ambivalens: Mændene oplever, at der stilles spørgsmålstegn ved deres maskulinitet! reaktion: de overspiller deres køn/udviser en form for hypermaskulinitet!

69 Konklusion: De kvindelige betjente balancegang?? Kvinder i mandefag signalerer ikke hyper-feminitet tværtimod Kønsneutralitet i arbejdslivet synes at være idealet!

70 Konklusion: De kvindelige betjente balancegang? (fortsat) Lis Højgaard (arbejdsmarkedsforsker): Mange kvinder føler sig bevidst eller ubevidst utilpassede på deres arbejdsplads. ( ) Kvinder ønsker ikke at se sig selv som kvinder på deres arbejdsplads, de ønsker at være en del af en helhed, ikke at være noget særligt. ( ) For mange kvinder synes idealet at være kønsneutralitet, når det gælder deres arbejdsplads. (Citat fra bogen Vil kvinder lede, 1990)

71 Konklusion: De kvindelige betjente balancegang? (fortsat) Kvinderne: - nedtoner kvindelighed - undlader at italesætte eller problematisere kønsforskelle - søger at udviske forskelle mellem dem selv og mændene i faget Ønsker ikke at blive skilt ud eller selv skille sig ud; tilstræber i stedet at være en del af en helhed, ikke at være noget særligt, og at blive betragtet som en ligeværdig/ normal arbejdskraft... SØSTJERNER?!?

72 Søstjerne! Hvor mange af os kan bekende os til at være søstjerner? Det var et ord, der blev lanceret i Odense af en oplægsholder, en kollega, der var formand for det svenske kvindenetværk. Hun forklarede, at kvindelige politifolk, der lagde kvindehammen hjemme, for at møde på arbejde og opføre sig som mænd i tanke, bevægelse og tale kaldtes søstjerner. Søstjerner har det med at falde i ét med havbunden, så man ikke lægger mærke til dem. I kender hende godt: hende der som den første tager fat i den anholdte - for man ikke skal tro, at hun er bange, hende der løber forrest, måske med hovedet under armen, hende der kaster sig ud i et slagsmål i stedet for at prøve at tale folk ned, og hende der vil være den bedste på skydebanen og bag rattet og aldrig klager over de manglende badeforhold for kvinder. Mange af os kender rollen og synes i bund og grund ikke om den! (Fra artiklen Politikvinder har også behov for at mødes, bragt i bladet Dansk Politi under rubrikken synspunkt, nov. 2003)

73 Kvindelighed = en substandard

74 Kvindelighed = en substandard De kulturelle forestillingsbilleder/vurderinger marginaliserer det kvindelige og ser det som noget negativt - som en substandard - sammenlignet med det mandlige! udgør et problem for både de mandlige sygeplejersker og de kvindelige politibetjente

75 Dilemmaet for mændene i sygeplejen: Med deres valg af beskæftigelse bryder de utilsigtet med det herskende maskulinitetsbillede mændenes selvforståelse er udpræget maskulin, men de oplever blandt omgivelserne at fremstå som feminine mænd, dvs. umandige! Dilemmaet for kvinderne i politiet: Kvinderne vil accepteres som kvinder i et fag defineret af maskulinitet og hvor alt det, der associeres med feminitet, betragtes som mindre værd!

76 Undersøgelsen identificerer, at Undersøgelsen identificerer, at der faktuelt eksisterer en lang række forskellige forestillinger og forventninger knyttet til køn

77 Opsummering I mandefag eksisterer gerne en modvilje mod at ansætte kvinder I kvindefag derimod er der en præference for at ansætte mænd Kvinder i mandefag møder skepsis og modstand Mænd i kvindefag bydes som udgangspunkt velkommen den udbredte holdning er, at de har noget at tilføje og kan højne niveauet. Når kvinder inddrages i traditionelt mandearbejde er det m.a.o. på trods af deres køn. Mænd derimod ansættes i kvindefagene på grund af deres køn.

78 Samfundets kønsstereotypier (forestillinger om og forventninger til køn) er en væsentlig faktor, hvis man skal søge at forstå arbejdsmarkedets kønsopdeling.

79 Joan Acker teori om kønnede organisationer Samfundets kulturelle overbevisninger om maskulinitet og femininitet er indbygget i organisationernes strukturer. Ifølge Acker skabes og genskabes køn gennem 5 forskellige organisatoriske processer: 1. Konstruktion af kønsdifferentiering, dvs. fx. kønsopdelinger i job, i tilladt adfærd, i løn, i magt, og i under-/overordning. 2. Konstruktion af symboler og forestillinger, som udtrykker, retfærdiggør og sjældent opponerer mod kønsopdelinger. 3. Interaktionen ml. kvinder og mænd, kvinder og kvinder og mænd og mænd. Herunder inkluderet de mønstre, som muliggør dominans og undertrykkelse, skaber alliancer og udelukkelser. 4. Individernes mentale arbejde med at konstruere deres forståelse af organisationens kønsstrukturering herunder dens krav om passende kønsadfærd og holdninger. Fx valg af passende arbejde, sprogbrug, påklædning etc. 5. Socialt køn indgår i de grundlæggende processer, som konstituerer alle samfundsmæssige forhold. Også et element i den organisatoriske logik

Det danske arbejdsmarked er stærkt

Det danske arbejdsmarked er stærkt Lotte Bloksgaard Maskuliniteter, femininiteter og arbejde den horisontale kønsopdeling på det danske arbejdsmarked De fl este arbejdsfunktioner, -opgaver og fag er kønsmærkede som enten maskuline eller

Læs mere

Aalborg Universitet. Kvinder i elfaget Bloksgaard, Lotte. Publication date: 2010. Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint)

Aalborg Universitet. Kvinder i elfaget Bloksgaard, Lotte. Publication date: 2010. Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Aalborg Universitet Kvinder i elfaget Bloksgaard, Lotte Publication date: 2010 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE Hva med far Mænds forventninger og erfaringer med at blive far Udarbejdet af lektor Kenneth Reinicke (RUC) for Roskilde Kommune Med midler fra Sundhedsstyrelsens»Satspulje«Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Læs mere

Den mandlige Pædagog

Den mandlige Pædagog 7. semester Gruppe nr. 35 PS10503 PS10514 PS10512 Den mandlige Pædagog Udarbejdet af: Peter Bitsch PS10503 David Jørgensen PS10514 Troels Muhlig PS10512 Vejleder: Helle Meyer Anslag: 83238 Dato for aflevering:

Læs mere

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør Lederskab: Afrikas kvinder er for alvor på vej ind i den politiske elite. Lønkommissionen: Det handler om retfærdighed. Myte: Kvinder er dårlige til at forhandle løn. Nummer 2. Årgang 126. April 2010 Den

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Mænd arbejder for at tjene penge. Kvinden

Mænd arbejder for at tjene penge. Kvinden Jeg vil lave noget, hvor jeg kan finde en livsglæde og føle, at jeg gør en forskel mænds motivationer for at vælge omsorgsarbejde Kenn Warming Temaet for denne artikel er mænds bevæggrunde for at søge

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Der er forskellige forhold, der tilsammen

Der er forskellige forhold, der tilsammen Hvorfor er der så kvindelige ledere i centraladministrationen Helle Bach og Peter Sidelmann Hvorfor bliver kvinder ikke ledere i samme omfang som mænd? Skyldes det, at de har de forkerte job de forkerte

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Køn. kommunikation. og erhvervsuddannelser. Landsorganisationen i Danmark 1

Køn. kommunikation. og erhvervsuddannelser. Landsorganisationen i Danmark 1 Køn kommunikation og erhvervsuddannelser Landsorganisationen i Danmark 1 Køn, kommunikation og erhvervsuddannelser Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark. Tekst: Sine Lehn-Christiansen, RUC i samarbejde

Læs mere

At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder

At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder Hvordan omdanner nye afdelingssygeplejersker deres arbejdsidentitet i løbet af det første år? Steen Wisborg, september 2007 Sammendrag af ph.d. afhandling

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Inden for de sidste ca. ti år er begrebet

Inden for de sidste ca. ti år er begrebet Men det er da noget kvinder gør relationer mellem arbejdsliv, familieliv og køn Sidsel Lond Grosen og Karen Il Wol Knudsen På det danske arbejdsmarked er en familievenlig personalepolitik blevet en måde

Læs mere

Kokkens kategori-hakker Brugen af kategoriseringer som middel til at skabe nye fremtidsmuligheder for unge med hørenedsættelse.

Kokkens kategori-hakker Brugen af kategoriseringer som middel til at skabe nye fremtidsmuligheder for unge med hørenedsættelse. Kokkens kategori-hakker Brugen af kategoriseringer som middel til at skabe nye fremtidsmuligheder for unge med hørenedsættelse. Nina Wittendorff & Niels-Henrik M. Hansen Jamen, altså at man er forhindret

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

En rapport om Ny Løn i tre danske kommuner

En rapport om Ny Løn i tre danske kommuner Ligeløn og lønforhandling er den danske del af det svensk anførte projekt European Project on Equal Pay under EU s 5. handlingsprogram (2001 2005), som handler om at skabe økonomisk ligestilling mellem

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen:

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen: Notatreferat fra konference 2014 for social- og sundhedsassistentklubbens medlemmer mandag den 31. marts tirsdag den 1. april på Pejsegården i Brædstrup Tema: Livsfarlig ledelse Der var ca. 75 fremmødte

Læs mere

FLERE MÆND I SYGEPLEJEN HVORDAN?

FLERE MÆND I SYGEPLEJEN HVORDAN? Projektrapport 2014 FLERE MÆND I SYGEPLEJEN HVORDAN? Flere mænd i sygeplejen hvordan? Afrapportering af projektet At være mand og sygeplejerske barrierer og muligheder for unge mænd før og efter sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Unge, køn og uddannelse

Unge, køn og uddannelse Ungdomsforskning: Unge, køn og uddannelse Har vi svigtet drengene? Har vi indrettet vores uddannelser på pigernes præmisser? Eller er det lige omvendt: Presser vi pigerne for meget, mens vi giver drengene

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere