TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus"

Transkript

1 Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og socialfagligt team Dato den 5. november 2013 Acadre nr.: 13/23504 TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus Tilbuddets navn Botilbuddet Gefion og Domus Gefion, Gefionsbakken 2, 3060 Espergærde Domus, Jernbane Àlle 6, 3060 Espergærde Administrativ leder: Jeanette Tholl Frederiksen Forstander/afdelingsleder: Birgit Dich Afdelingsleder: Barney Horsdahl Datoer for tilsyn Domus og Gefion d. 23. oktober anmeldt tilsyn Seneste tilsyn Uanmeldt tilsyn: D. 5. december 2012, FFA Anmeldt tilsyn: D. 29. februar og 5. marts 2012, Helsingør Kommune Tilsynsførende Birthe Bringsjord, Elsa Undén Hende, Indledning Tilsynet er varslet den pr. brev til ledelsen. Tilsynet sker på baggrund af kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med sociale tilbud i kommunen efter Retssikkerhedsloven 16. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddet og den måde opgaverne udføres på. Tilsynet er pædagogisk, og vurderingen er foruden tilsynsbesøget, baseret på oplysninger i Tilbudsportalen, godkendelsen, skriftligt materiale samt samtale med beboere, medarbejdere og ledelse. Tilsynsrapporten giver et øjebliksbillede af tilbuddet, pr. den 23. okt Det er lederens ansvar at gøre tilsynsrapporten tilgængelig for beboere, pårørende, personalegruppen og rådgivere samt på en eventuel hjemmeside. Ligesom Tilbudsportalens stamoplysninger skal opdateres med den nye tilsynsrapport. Endvidere vil tilsynsrapporten være tilgængelig på Helsingør kommunens hjemmeside. 1

2 Bemærkninger Gives, hvor der er forhold, enten af positiv eller negativ art, som tilsynet finder anledning til at fremhæve Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter, kan være forslag til et udviklingsområde og giver mulighed for opfølgning på det næste tilsyn. Tilsynet anerkender det store arbejde botilbuddet gennem de seneste år har udført med at modernisere botilbuddet såvel omkring de pædagogiske som de fysiske rammer Anbefalinger Gives, hvor der anbefales enten at arbejde videre med et konkret punkt (f.eks. procedure, retningslinjer eller politikker), eller hvor der er tale om forhold der kan forbedres og som tilbuddet med fordel kan arbejde med målrettet med at finde løsninger på. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen ved f.eks. at tage stilling til, hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Tilsynet anbefaler at tilbuddet fortsætter arbejdet med at afdække de mulige problemstillinger omkring ansættelse af pædagogisk personale, således at det bliver muligt at gennemføre ønsket om tværfaglighed i arbejdet på bostedet. Tilsynet anbefaler, at Botilbuddet fortsætter drøftelserne med Nyt Socialtilsyn omkring ønsket med at etablere et 108 tilbud, evt andre målgrupper inden for psykiatrien. Påbud Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor 4 uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. Ingen. 2

3 Faktuelle oplysninger Lovgrundlag Målgruppe Oplysninger fra godkendelse af , tillæg til godkendelse af og tilbudsportal: Lov om Social Service 107 om midlertidige botilbud. Voksne med nedsat psykisk funktionsevne, som ikke kan fungere uden støtte og vejledning. Aldersgruppen er fra 25 år og ved indskrivning normalt ikke over 50 år. Målgruppen omfatter ikke voldelige og aggressive beboere og aktive misbrugere. Beboerne skal være fysisk selvhjulpne. Mere specifikt omfatter målgruppen: - Voksne med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer - Voksne med særlige psykiatriske lidelser/tilstande, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske system fx psykotiske tilstande som skizofreni og bipolar affektiv lidelse Antal pladser Metode 20. Fordelt med 10 beboere på Domus og 10 på Gefion. Recovery metoden samt den narrative tankegang. Aktuel personalesammensætning ifølge tilbudsportalen: - 2 ledelse (62 timer) - Regnskab og bogføringsarbejde (25 timer) - 2 Socialpædagogisk arbejde (74 timer) - 6 Social- og sundheds-/plejehjemsassistenter (208 timer) - 4 Social- og sundheds-/sygehjælpere (125 timer) - 1 Køkkenleder (37 timer) - 3 Rengørings- og køkkenhjælp mv. (102 time) - 1 pedel (37 timer) I alt 670 timer Øvrige oplysninger fra forstander Personaleudskiftning Anvendelse af vikarer Personalesammensætning Arbejdsskadeanmeldelser Sundhedsfagligt tilsyn Sygefravær I perioden april 2012 til september 2013 ophørte 6 medarbejdere. Der er tilknyttet 6 faste vikarer, der dækker ved afspadsering, ferie og sygdom. Der bruges kun vikardækning i aften-, nat- og weekendvagter, hvor der kun er bemandet med 1 vagt. Ingen anmeldelser i Sidste tilsyn var anmærksningsfrit, så der arbejdes fortsat med implementeringen ud fra den angivne sygeplejefaglige instruks, som er godkendt af det sundhedsfaglige tilsyn Der er udarbejdet en sygefraværspolitik, revideret den Der har været 1928 timers sygefravær samt 24 timers fravær pga barns sygdom. 3

4 Den største årsag til sygefravær skyldes, at de medarbejdere, som er blevet opsagt, sygemelder sig i opsigelsesperioden. Magtanvendelser Anbefalinger fra seneste tilsyn. Eventuelle andre relevante oplysninger. Der har ikke været foretaget magtanvendelser siden seneste anmeldte tilsyn. I forhold til det uvarslede tilsyn arbejder botilbuddet hen mod at få dispensation til, at Domus kan godkendes til at blive et 108 botilbud, når tilbuddet i forbindelse med den nye tilsynsreform skal nygodkendes. Vi har hele tiden fokus på udvikling af målgruppen, men vi må også være realistiske og se i øjnene, at vi har en del beboere, hvor det ikke er sandsynligt at få dem ud i en mere selvstændig boform, og som giver udtryk for, at de har deres hjem på Gefion/Domus og ikke ønsker fraflytning. Med hensyn til beboernes ønske om hjælp til administrering af deres økonomi, foreligger der en procedure for administration af beboernes egen økonomi. Botilbuddet er i løbende dialog med beboerne under hensyntagen til deres selvbestemmelsesret. Foruden vores kvalitetssikring (akkreditering) af tilbuddet, arbejdes der også på en lancering af en ny hjemmeside, som skal synliggøre botilbuddets pædagogiske arbejdsmetoder, udvikling og resultater. Botilbuddet har det sidste ½ år arbejdet ud fra den narrative tilgang, både i forhold til narrative samtaler med målgruppen, men også i forhold til organisationsudviklingen. Supervision/personalemøder bliver bl.a. brugt til at klæde medarbejdergruppen på i forhold til den narrative tilgang. Kurser 2013: Diplomuddannelse i ledelse påbegyndt aug.2012 (forstander) Psykiatrifonden, 2 dage omkring barndommens indflydelse på psykiske lidelser, samt kursus omkring ADHD (7 medarbejdere og 2 beboere). Hjertestarterkursus Falck, 1 medarbejder 1-årig kognitiv misbrugsuddannelse, Region Hovedstaden, 1 medarbejder Opfølgningskurser i kvalitetsnetværket, Akkreditering Danmark, 2 personer. Anvendte tilsynsmetoder Gefion og Domus, den 23. oktober 2013 Besøg på Gefion og Domus Rundvisning og observationer, herunder deltagelse i frokost med beboerne Samtaler i nævnte rækkefølge: Samtale med ledelsen - Administrativ leder, forstander/afdelingsleder Domus og afdelingsleder på Gefion Samtale med 2 beboere fra Gefion Samtale med 2 medarbejdere fra Gefion og Domus - samlet Samtale med 2 beboere fra Domus Afrunding med ledelsen 4

5 Modtaget skriftligt materiale Tilsendt: Aktuel personaleliste, beboerliste samt liste over ophørte medarbejdere Fraværsstatistik, perioden Procedure for sygefravær, revideret Faktuelle oplysninger Bemærkninger, anbefalinger og påbud fra seneste tilsyn Anmeldt tilsyn april 2012 Bemærkninger: Tilsynet anerkender botilbuddet for meget målrettet at have arbejdet med de anbefalinger og påbud, der blev givet ved det seneste anmeldte og uanmeldte tilsyn Det anbefales: At beboernes ret til selvbestemmelse opfyldes vedr. administration af beboernes økonomi, jf. Serviceloven. Herunder afklare med beboerne hvilke modeller de vil vælge i forhold til, hvor de selv kan administrere deres økonomi, og på hvilke område, de behøver støtte. Uanmeldt tilsyn december Det anbefales: Det anbefales, at der fortsat er fokus på, hvilke modeller den enkelte beboer vælger i forhold til, hvor de selv kan administrere deres økonomi og på hvilke områder, de behøver støtte. Tilsynet vurderer, at der stadig skal være fokus på de beboere, der vil have gavn af et varigt tilbud. Rundvisning og observationer Tilsynet blev vist rundt af ledelsen på såvel Gefion og Domus. Begge huse er nu gennemrenoverede og fremstår i nydelig autentisk stand. Rummene fremtræder statelige : Et med smukt træloft og høje træpaneler, andre med flot velrestaureret stuk. Der er store malerier på væggene som aldersmæssigt passer til husene (omkring 1900). Rummene er møbleret med moderne lædermøbler, og det samlede indtryk er hjemligt. Begge huse indeholder en del meget smalle og stejle trappeforløb, hvilket bekræfter, at husene ikke er egnede til at modtage borgere med fysiske handicaps. Begge huse er nu færdigrenoverede såvel udvendigt som indvendigt, bortset fra et enkelt viktualierum i kælderniveau, hvor der er aftalt en gulvrenovering. Fremover vil det dreje sig om løbende vedligeholdelsesopgaver som f.eks. udskiftning af fyret, når det nuværende ikke længere er rentabelt. I begge huse så tilsynet flere af beboernes værelser, som alle bar præg af personlig indretning. Alle de beboere, tilsynet var i kontakt med, var meget tilfredse og glade for at bo på henholdsvis Gefion og Domus. På Gefion er der indrettet 3-4 udslusningsboliger, som fungerer godt. Såvel ledelse, medarbejdere som beboere gav udtryk for stor tilfredshed med den gennemførte renovering I begge huse er der indrettet en spisecafé, hvor beboerne kan sidde ved mindre borde og indtage maden. To gange ugentlig kan nogle 5

6 beboere deltage i madlavningen (pædagogisk madlavning), og beboerne i udslusningsboligerne kan i forbindelse med deres bolig selv lave mad der. Tilsynet var inviteret til at deltage i frokosten på Gefion, hvilket var en god oplevelse. Siden sidst Målgruppen 108 pladser Akkreditering Samtale med ledelsen, (Jeanette Tholl Frederiksen, Birgit Dich og Barney Horsdahl). De nye beboere, der er flyttet ind, retter sig klart mod 107. De lider af angst, har ADHD og der er klart brug for nye pædagogiske tilgange. Botilbuddet har ud over recovery valgt at benytte den narrative tilgang i arbejdet med beboerne. Som følge heraf foregår der en del kompetenceudvikling i personalegruppen. Flere beboere bærer på en tung bagage fra barndommen, hvor den narrative tilgang til beboeren giver god mening. Der afholdes samtaler med beboeren, som får en god indsigt og forklaring på de livsomstændigheder, de bærer på. Flere af beboerne har boet på Gefion og Domus i mange år, og selv om de har udviklet sig, er de ikke i målgruppen for udflytning i en mere selvstændig boform. De er blevet mere sociale i deres samvær med de andre beboere og deltager nu aktivt i beslutninger, rejser m.v.. Såfremt ledelsen fortsætter overvejelserne om oprettelse af 108 pladser på Domus, sådan som det hidtil har været ønsket, råder tilsynet til, at placeringen i Domus overvejes nøje, da trapperne mellem etagerne er smalle og stejle; målgruppen blandt de nuværende beboere er noget oppe i årene, og vil derfor være tjent med en placering i stueniveau. Botilbuddet blev akkrediteret november 2011 af Akkreditering Danmark. Ledelsen fortæller, at det betyder, at de (ledelse og medarbejdere)nu har den samme holdning til tingene, og hvorfor de gør, som de gør. De fortæller videre, at det blev synligt, hvor de havde nogle huller. De føler sig nu klædt på til, hvordan de skal handle i forskellige situationer. Der er 11 punkter, der skal evalueres, og én gang årligt udarbejdes en audit. I løbet af året tages nogle emner op på den månedlige supervision. Der er stor tilfredshed blandt ledelse og medarbejdere omkring akkrediteringen, men der er også enighed om, at det tager tid at implementere, og at målet for hele akkrediteringsarbejdet er, at det skal være et brugbart redskab i det daglige arbejde. Ledelsen synes selv, at tilbuddet er blevet meget bedre, og at de har profiteret at akkrediteringen. Personalesituationen Af de faktuelle oplysninger fremgår det, at der fortsat er problemer med at fastholde det pædagogiske personale. Der har således været 6 medarbejdere, der er ophørt, hvoraf 3 var uddannet pædagoger. Som ledelse har de arbejdet meget med denne problematik, og de er utilfredse med, at de ikke har kunnet løse den. Der har været samtaler med personalet både de nuværende og de fratrådte i et forsøg på at løse det, men de er endnu ikke kommet i mål. 6

7 Ledelsen ønsker, at der skal ske en tværfaglig udvikling, og nu, hvor de igen har ansat en pædagog, som arbejder i begge huse, gør både ledelsen og de øvrige medarbejdere sig store anstrengelser for, at personalet kommer til at fungere som en enhed. Problematikken har stor bevågenhed fra ledelsens side. Brugerinddragelse 2012 var udråbt til sundhedsår, hvor der var stor opmærksomhed på, at både kost og motion blev tænkt ind i hverdagen. Indholdet af sukker og smør i den færdiglavede mad blev reduceret, ligesom der altid er serveres grøn salat til den varme mad. Beboerne kan stadig vælge sukker til kaffen og havregrynene. Nogle beboere har taget det til sig: En er blevet meget glad for salaten og en anden har rent faktisk tabt 6 kg. Det blev drøftet med beboerne og da der ikke var modstand mod ovennævnte ændringer, traf ledelsen beslutning om at gennemføre den. Ud over de kostmæssige ændringer blev der også sat ind på bevægelse og motion. Således begyndte de at danse zumba i egne lokaler, hvilket er været en stor succes, og 2 af beboerne er nu fortsat med at danse zumba på et hold i et fitnesscenter. Ved medarbejderansættelser har der de sidste gange deltaget 1 beboer. Dokumentation Visioner På Gefion og Domus benyttes Bosted og bortset fra en indkøringsperiode, som kostede lidt ekstra kræfter, fungerer det i dag rigtig godt, og der er stor tilfredshed med det. Der bruges meget krudt på at udvikle det tværfaglige samarbejde blandt de forskellige faggrupper i medarbejdergruppen, og ledelsen håber, at de vil lykkes med det. Siden sidst Metode Samtale med to medarbejdere, fra Domus og Gefion. Der er sket mange ting siden sidste tilsyn. Bl.a. har de været med til at tage hul på de narretive samtaler. Det har været nemt at læse om, men noget sværere at gennemføre. Begge medarbejdere er enige om, at narrative samtaler er et godt værktøj og en god metode til at hjælpe borgeren. Som en siger: Hvis det kan bruges i hverdagen er det kanon. Det skal trænes, og jeg vil rigtig gerne bruge det. Dernæst har forstanderen og afdelingslederen byttet hus, og det finder medarbejderne er en god måde til, at de i det samlede botilbud kan holde den røde tråd. Medarbejdersituationen Begge giver udtryk for ærgrelse over, at Botilbuddet Gefion og Domus har svært ved at fastholde pædagogisk personale. Det er forsat uklart, hvad det er der gør, at pædagogerne ikke er ansat så længe. En tænker, at det måske handler om de praktiske opgaver. På tilsynsdagen er der én pædagog ansat (forstanderen er også pædagog), som arbejder i begge husene. Begge giver udtryk for meget gerne at ville det tværfaglige samarbejde, da de synes, det er givende 7

8 både for borgerne, men i høj grad også for dem selv. De fysiske rammer Aktiviteter Brugerindflydelse Brugerundersøgelse Akkreditering Dokumentation NADA Handleplan/udviklingsplan Visioner Begge huse er nu gennemrenoverede, og der er kommet udslusningslejligheder, som fungerer rigtig godt. I sundhedsåret 2012 begyndte personalet sammen med beboerne at danse zumba. Det var en stor succes, og 2 af beboerne er nu forsat på hold i fitnesscenter. En anden beboer går til svømning i en lokal svømmehal. En gruppe beboere går en gang om ugen til Aktivitetscentret Springvandet, og går tilbage til Gefion og Domus sammen med en gå-gruppe fra Springvandet. De synes, der er sket noget på motionsfronten og er stolte på beboernes vegne over, at f.eks. zumba-træningn for 2 beboeres vedkommende er flyttet til et fitnesscenter. De har også foretaget flere mindre udflugter til eksempelvis Frederiksborg Slot. Her viste det sig, at en af beboerne havde en del historisk viden, kunne bl.a. kongerækken. Det havde været en dejlig oplevelse for alle. Ledelsen havde et forslag til ændringer i kosten, så den blev sundere. Det blev drøftet på et beboermøde, hvor beboerne udtrykte skepsis over for mindre smør og sukker i maden samt den daglige salat. Begge medarbejdere mener, at beboerne i dag er glade for det. To gange om ugen laves der pædagogisk mad, d.v.s., at nogle beboere er med til at lave maden. På beboermøderne deltager beboerne i planlægningen af den kommende uges menu. Der blev tidligere gennemført en brugerundersøgelse, men denne skred lidt, da beboerne misforstod nogle spørgsmål. Dette bevirkede, at undersøgelsen ikke er blevet brugt så meget. I forbindelse med akkreditering er det besluttet at arbejde videre med forskellige punkter. Akkrediteringen har været et meget arbejdsomt projekt, som har været meget givende for botilbuddet. Botilbuddet har valgt at dokumentere i Bosted-systemet. Selvfølgelig tog det tid, da de skulle lære det at kende, men begge finder det er et rigtig godt system, som skaber et godt og brugbart overbrik. Nogle beboere havde efterlyst muligheden for at få tilbudt NADAbehandling på Bostedet. Dette medførte, at nogle medarbejdere kom på kursus i det. Der er efterfølgende været et forløb med to beboere, hvor NADA-behandlingerne har haft stor effekt. NADA benyttes ligeledes i personalegruppen. Der holdes møde med hver enkelt beboer om dennes udviklingsplan, og der afholdes møde med dennes rådgiver. Medarbejderne giver udtryk for et stort ønske om at lykkes med det tværfaglige samarbejde i forhold til det pædagogiske personale. Med- 8

9 arbejderen siger: Jeg vil have det til at lykkes. Medarbejderne oplyser i den forbindelse, at forstanderen som opgave på sit lederkursus har valgt at arbejde med denne problematik. På spørgsmålet om hvad der vil være anderledes, når Nyt Socialtilsyn kommer på tilsyn, ønsker medarbejderne, at den nuværende ansatte pædagog stadig er der, og at de har fået flere pædagogiske redskaber. Desuden håber de, at der kommer nye beboere ved udskrivning af andre. Samtale med 2 beboer fra Gefion De fysiske rammer. Begge beboere udtrykker glæde over den gennemgribende renovering af Gefions, som har fundet sted. Begge erklærer, at de er tilfredse med at bo der, også selv om de ikke har eget bad og wc. I forbindelse med renoveringen er der etableret 3-4 udslusningslejligheder, som skal hjælpe beboeren til en mere selvstændig tilværelse. Begge finder dette ret tilfredsstillende. Maden. Begge beboere finder maden ret lækker og er meget tilfreds med den. Beboere i en udslusningsbolig laver selv en del mad, og ellers har beboere mulighed for at deltage i madlavningen to dage om ugen, hvor der laves pædagogisk mad. På beboermøderne har de mulighed for at komme med ønsker til menuen. Lederbytte. Begge beboere giver udtryk for tilfredshed med at to fra ledelsen har byttet base, dvs. Birgit har fået fast udgangspunkt fra Gefion, og Barney har fra Domus. En fortæller således, at Birgit mestre en samtaleteknik, som har været meget god for en beboer. Birgit og Barnet er ret forskellige, idet Birgit er livlig, hvor Barney er mere alvorlig. Aktiviteter. Begge beboere finder, at der er kommet flere aktiviteter ud af huset til, såsom yoga, motion i varmsvandsbassin, zumba og snoezelhus. En beboer giver udtryk for, at vedkommende skal deltage i dagcentret Oasen, hvor der laves kreative ting. Ophør af personale. En beboer giver udtryk for ikke at vide, om det er godt eller skidt at have pædagoger ansat, og begge beboere finder, at de virkede dovne sad meget i tv-stuen og så fjernsyn. Men begge giver udtryk for, at det var godt, der skete en udskiftning, og at de nye medarbejdere laver nogle gode ting. En beboer giver udtryk for, at det har været forvirrende med udskiftningen. Brugerinddragelse. En beboer har som noget nyt deltaget i de to sidste ansættelsessamtaler, men følte sig ikke rigtig hørt i valget af ny medarbejder. 9

10 Økonomi. En beboer styrer selv sin økonomi og en anden får hjælp til at sikre, at der er lomme- og cigaretpenge til hele perioden. Begge erklærer sig tilfredse med ordningerne. Sundhedsåret Ingen af beboerne har bemærket, at der var særlig fokus på sundhed; bort set fra at de nu skal bede om at få smør til brødet. Begge er tilfredse med maden. Beboerne må indtage én genstand dagligt i egen bolig, hvilket begge finder er i orden. Pædagogiske handleplaner. Personalet udformer en statusplan, som de drøfter sammen med beboeren, inden den sendes til kommunen. Efterfølgende afholdes der møde med kommunen. Er der noget, der skal være anderledes? En beboer giver udtryk for at kunne ønske sig et lysere møblement, ligesom pågældende finder billederne på væggene lidt triste. En anden beboer udtrykker tilfredshed med den lidt ældre stil i møbler og billeder. Beboerne har ikke været med til at bestemme møbler. En beboer kan rigtig godt ligge at komme ture, og begge vil gerne have flere udflugter. Samtale med to beboere fra Domus. De fysiske rammer. Begge beboere udtrykker glæde ved den gennemførte renovering synes de har fået nogle flotte rammer. Lederbytte. Begge finder, at det ikke har givet nogen forskel, at to fra ledelsen har byttet base. Udskiftning af personale. Ingen at de to interviewede beboere har bemærket noget særligt nye personaler glider bare ind. Begge får den hjælp, de har behov for. Brugerinddragelse. Ingen af beboerne kan huske den gennemførte brugerundersøgelse. Der afholdes beboermøder, hvor de kan komme frem med deres ønsker; mener ikke der er problemer det kører bare. En finder, det er naturligt at være med til at træffe beslutninger, og en anden vil helst undgå det. Begge har været med til at lave mad og finder i øvrigt, at maden er god. Der må overhovedet ikke drikkes alkohol, hvilket begge finder er i orden. 10

11 Aktiviteter. En beboer arbejder hver dag 9-15 og deltager derfor ikke i aktiviteter om dagen. En anden spiller billard på Oasen. Begge huse har været i sommerhus i Rågeleje det var en rigtig god sommerferie. Vil gerne have flere én-dags ture. En beboer har kun boet der siden februar og kan derfor ikke udtale sig om Sundhedsåret 2012, og en anden kan ikke huske det. Pædagogiske handleplaner. Begge ved, at de har en handleplan, og at der afholdes handleplansmøder én gang årligt. Er der noget, der skal være anderledes? Begge giver udtryk for, at de har det godt på Domus, og en beboer udtrykker, at vedkommende er fuld af fortrøstning de har det bare så godt. Afrunding med ledelsen Tilsynet giver udtryk af at have haft et godt og indholdsrigt tilsynsbesøg på både Gefion og Domus. Såvel ledelse, medarbejdere som beboere har været aktive og interesserede i at tale med tilsynet og fortælle om de forskellige emner, vi har spurgt ind til Omkring de fysiske rammer har tilbagemeldingerne fra beboerne været meget positive, - en beboer har dog givet udtryk for at vedkommende godt kunne ønske sig, at rummene var lidt lysere. Såvel medarbejderne som beboerne er meget glade for de muligheder, der er med de nye udslusningsboliger. Det gennemførte lederbytte er modtaget ret positivt af såvel medarbejdere som beboere. Dog har beboerne på Domus ikke bemærket det, men de har ikke noget imod det. I forhold til problemerne med ansættelse af pædagoger har tilsynet fundet, at der er stor opbakning i medarbejdergruppen til at det skal lykkes. Tilsynet vil gerne anbefale, at ledelsen sammen med personalet fortsætter arbejdet med at få ansættelserne af pædagoger til at lykkes. I forhold til ønsket om at etablere et egentligt 108 på Domus finder Tilsynet, at der er nogle problematikker, som kan være svære at løse og/eller komme uden om. Det drejer sig bl.a. om, at når en beboer i dag visiteres til et 108 tilbud, altså et længerevarende tilbud, bør der være eget bad og wc samt som minimum et trinette-køkken. En anden ting er, at begge huse har nogle smalle og meget stejle trapper, som det vil kunne være vanskeligt at beboerne færdes på i takt med, at de bliver ændre. Et 108 tilbud vil bære bedst placeret i stueplan, medmindre der er en elevator. Tilsynet anbefaler, at Botilbuddet Gefion og Domus sørger for at opdatere Tilbudsportalen med alle de nye tiltag. Det er det sted, et botilbud 11

12 kan sælge sig selv, da ingen kommuner må benytte tilbud, der ikke er på Tilbudsportalen. Det er derfor rigtig vigtigt, at den altid er opdateret med aktueller oplysninger, herunder også den nye hjemmeside, når denne er færdig. Tilsynet anbefaler, at ledelsen tænker i andre muligheder end 108 tilbud, f.eks. pladser til unge eller akut-/afklarende pladser. For nogle år siden fandt Helsingør Kommune, at Gefion og Domus have en del punkter, der skulle arbejdes med mhp at stedet blev mere tidsvarende i såvel de fysiske rammer som i sin pædagogik. Ved tilsynet d. 23. oktober kan Tilsynet konstatere, at stedet virkelig har rykket sig de sidste par år, og denne opfattelse bekræftes i samtalerne med ledelsen, medarbejderne og beboerne. Tilbuddets kommentarer til tilsynsrapporten Ledelse Medarbejdere De interviewede har haft mulighed for at kommentere rapporten. Eventuelle faktuelle fejl er rettet, og øvrige kommentarer er indskrevet nedenfor. Alle de involverede beboere og medarbejdere har læst rapporten, og der er ingen faktuelle rettelser. Beboere 12

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og Socialfagligt team Dato: 13. marts 2012 Acadre: 12-3958 TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Tilbuddets navn Seniorhuset Gurrevej 92 3000 Helsingør

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 12. maj 2011 Acadre nr.: 11/10674 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Tilbuddets navn Bofællesskabet Bybjerggård Bybjerggård

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Social Pædagogisk Udviklingscenter (SPUC) Bofællesskabet Strandvejen

TILSYNSRAPPORT: Social Pædagogisk Udviklingscenter (SPUC) Bofællesskabet Strandvejen Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk og Socialfagligt team Den 16. december 2011 Acadre: 11/30600 TILSYNSRAPPORT: Social Pædagogisk Udviklingscenter (SPUC) Bofællesskabet Strandvejen Tilbuddets

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. Den: 7. april, 2015 Acadre: 15/1599

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. Den: 7. april, 2015 Acadre: 15/1599 Center for Særlig Social Indsats Den: 7. april, 2015 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Aktivitets- og samværstilbuddet Seniorhuset Gurrevej 92 3000 Helsingør Leder: Sannie Jensen Tilsynsførende

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. BOSTEDET HOLBERGHUS... 3 Resumé... 3 Bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. GENEREL ANBEFALING... 3 4. BOSTEDET HØVEJEN...

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Birkerød Parkvej 4.5.2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Birkerød Parkvej Birkerød Parkvej 18 3460

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Tilsynet er varslet: 17. oktober 2015 Tilsynet er gennemført: 3. november 2015, kl. 8.30-16

TILSYNSRAPPORT: Tilsynet er varslet: 17. oktober 2015 Tilsynet er gennemført: 3. november 2015, kl. 8.30-16 Center for Særlig Social Indsats 7. januar 2016 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Diverse datoer for tilsynet Indledning Konklusion Chaplin Bo, Beskæftigelse og Uddannelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Aktivitetshuset Springvandet

TILSYNSRAPPORT: Aktivitetshuset Springvandet Center for Psykiatri og Handicap Den: 14. januar, 2013 Acadre: 12/23426 TILSYNSRAPPORT: Aktivitetshuset Springvandet Tilbuddets navn Aktivitetshuset Springvandet (oprettet 1993) Mathilde Bruuns vej 25

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Anna Anchers Vej

TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Anna Anchers Vej Center for Psykiatri og Handicap Dato: 18. december 2013 Acadre nr.: 13/15508 TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Anna Anchers Vej Tilbuddets navn Botilbuddet Anna Anchers Vej Anna Anchers Vej 23-43 3000 Helsingør

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved. Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved. Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret 2. april 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE TILSYNSRAPPORT LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE Anmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn i Lucernevejens

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej 1. Om boenheden Boenhed Holmelundsvej (under Svendebjerghave) Adresse Holmelundsvej 1-3 Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 17 plejeboliger Antal

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

Rapport om uanmeldt tilsyn

Rapport om uanmeldt tilsyn Voksenservice Rapport om uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2010 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1.1 Grundlag for tilsynet...3 2.

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn.

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Leder oplyste at der siden sidste års tilsyn er sket ændringer i personalesammensætningen. Med 7

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander Karsten Grubert

TILSYNSRAPPORT: Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander Karsten Grubert Center for Særlig Social Indsats Dato: 10. marts 2016 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Diverse datoer for tilsynet Indledning Konklusion Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vibegården, Københavns Kommune. Onsdag den 21. december 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Vibegården, Københavns Kommune. Onsdag den 21. december 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vibegården, Københavns Kommune Onsdag den 21. december 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vibegården. Formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Kikhøj. Rapport over anmeldt tilsyn Socialcentret

Kikhøj. Rapport over anmeldt tilsyn Socialcentret Kikhøj Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Ledelse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Kikhøj Kikhøjparken 1 4300 Holbæk Kurt Pedersen Fysiske

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Boligerne Vinkeldamsvej - Ældrefællesskabet

TILSYNSRAPPORT: Boligerne Vinkeldamsvej - Ældrefællesskabet Center for Psykiatri og Handicap Dato: 14. oktober, 2013 Acadre nr.: 13/14838 TILSYNSRAPPORT: Boligerne Vinkeldamsvej - Ældrefællesskabet Tilbuddets navn SPUC (SocialPædagogisk UdviklingsCenter) Vinkeldamsvej

Læs mere

Tilsyn: Snorrebakken afdeling E+F august Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Tilsyn: Snorrebakken afdeling E+F august Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Snorrebakken afdeling E+F - 12. august 2015 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Siden seneste tilsyn er der sket udskiftninger

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen Opsummering Plejehjemmet Grønningen Vurdering: Godkendt Sted: Grønnevej 42, 6360 Tinglev Dato for tilsyn: 07.11.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn Page

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009. Skovsbovej

Uanmeldt tilsyn 2009. Skovsbovej Region Syddanmark Den 2. november 2009. Socialområdet, j.nr. 09/13100 Uanmeldt tilsyn 2009 Skovsbovej Uanmeldt tilsyn foretaget den 28. oktober 2009 Tilsynsførende: Faglig konsulent, Mette Zierau Kudsk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Svanebo, Rebild Kommune. Onsdag den 9. maj 2012 fra kl. 14.30

Uanmeldt tilsyn på Svanebo, Rebild Kommune. Onsdag den 9. maj 2012 fra kl. 14.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Svanebo, Rebild Kommune Onsdag den 9. maj 2012 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg på Svanebo. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Opholdsstedet Lille Egholt Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Fonden Det Lille Opholdssted Egholt, Herredsvejen 7, 6064 Jordrup Tlf.: 75 55 81

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nylars plejecenter 18. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Overordnet giver leder udtryk for at det går godt på Nylars. - Personalesituationen

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 18. februar vedrørende anmeldt tilsyn på Det Blå Hus i Brønderslev kommune. Tilsynet er udført

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Journalnummer Udarbejdet af Huset på Holmvej Dato 13-04-2010 16.15.00-K09-25-07 Charlotte Lyk Tilsynsbesøg er aftalt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere