TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus"

Transkript

1 Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og socialfagligt team Dato den 5. november 2013 Acadre nr.: 13/23504 TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus Tilbuddets navn Botilbuddet Gefion og Domus Gefion, Gefionsbakken 2, 3060 Espergærde Domus, Jernbane Àlle 6, 3060 Espergærde Administrativ leder: Jeanette Tholl Frederiksen Forstander/afdelingsleder: Birgit Dich Afdelingsleder: Barney Horsdahl Datoer for tilsyn Domus og Gefion d. 23. oktober anmeldt tilsyn Seneste tilsyn Uanmeldt tilsyn: D. 5. december 2012, FFA Anmeldt tilsyn: D. 29. februar og 5. marts 2012, Helsingør Kommune Tilsynsførende Birthe Bringsjord, Elsa Undén Hende, Indledning Tilsynet er varslet den pr. brev til ledelsen. Tilsynet sker på baggrund af kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med sociale tilbud i kommunen efter Retssikkerhedsloven 16. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddet og den måde opgaverne udføres på. Tilsynet er pædagogisk, og vurderingen er foruden tilsynsbesøget, baseret på oplysninger i Tilbudsportalen, godkendelsen, skriftligt materiale samt samtale med beboere, medarbejdere og ledelse. Tilsynsrapporten giver et øjebliksbillede af tilbuddet, pr. den 23. okt Det er lederens ansvar at gøre tilsynsrapporten tilgængelig for beboere, pårørende, personalegruppen og rådgivere samt på en eventuel hjemmeside. Ligesom Tilbudsportalens stamoplysninger skal opdateres med den nye tilsynsrapport. Endvidere vil tilsynsrapporten være tilgængelig på Helsingør kommunens hjemmeside. 1

2 Bemærkninger Gives, hvor der er forhold, enten af positiv eller negativ art, som tilsynet finder anledning til at fremhæve Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter, kan være forslag til et udviklingsområde og giver mulighed for opfølgning på det næste tilsyn. Tilsynet anerkender det store arbejde botilbuddet gennem de seneste år har udført med at modernisere botilbuddet såvel omkring de pædagogiske som de fysiske rammer Anbefalinger Gives, hvor der anbefales enten at arbejde videre med et konkret punkt (f.eks. procedure, retningslinjer eller politikker), eller hvor der er tale om forhold der kan forbedres og som tilbuddet med fordel kan arbejde med målrettet med at finde løsninger på. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen ved f.eks. at tage stilling til, hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Tilsynet anbefaler at tilbuddet fortsætter arbejdet med at afdække de mulige problemstillinger omkring ansættelse af pædagogisk personale, således at det bliver muligt at gennemføre ønsket om tværfaglighed i arbejdet på bostedet. Tilsynet anbefaler, at Botilbuddet fortsætter drøftelserne med Nyt Socialtilsyn omkring ønsket med at etablere et 108 tilbud, evt andre målgrupper inden for psykiatrien. Påbud Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor 4 uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. Ingen. 2

3 Faktuelle oplysninger Lovgrundlag Målgruppe Oplysninger fra godkendelse af , tillæg til godkendelse af og tilbudsportal: Lov om Social Service 107 om midlertidige botilbud. Voksne med nedsat psykisk funktionsevne, som ikke kan fungere uden støtte og vejledning. Aldersgruppen er fra 25 år og ved indskrivning normalt ikke over 50 år. Målgruppen omfatter ikke voldelige og aggressive beboere og aktive misbrugere. Beboerne skal være fysisk selvhjulpne. Mere specifikt omfatter målgruppen: - Voksne med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer - Voksne med særlige psykiatriske lidelser/tilstande, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske system fx psykotiske tilstande som skizofreni og bipolar affektiv lidelse Antal pladser Metode 20. Fordelt med 10 beboere på Domus og 10 på Gefion. Recovery metoden samt den narrative tankegang. Aktuel personalesammensætning ifølge tilbudsportalen: - 2 ledelse (62 timer) - Regnskab og bogføringsarbejde (25 timer) - 2 Socialpædagogisk arbejde (74 timer) - 6 Social- og sundheds-/plejehjemsassistenter (208 timer) - 4 Social- og sundheds-/sygehjælpere (125 timer) - 1 Køkkenleder (37 timer) - 3 Rengørings- og køkkenhjælp mv. (102 time) - 1 pedel (37 timer) I alt 670 timer Øvrige oplysninger fra forstander Personaleudskiftning Anvendelse af vikarer Personalesammensætning Arbejdsskadeanmeldelser Sundhedsfagligt tilsyn Sygefravær I perioden april 2012 til september 2013 ophørte 6 medarbejdere. Der er tilknyttet 6 faste vikarer, der dækker ved afspadsering, ferie og sygdom. Der bruges kun vikardækning i aften-, nat- og weekendvagter, hvor der kun er bemandet med 1 vagt. Ingen anmeldelser i Sidste tilsyn var anmærksningsfrit, så der arbejdes fortsat med implementeringen ud fra den angivne sygeplejefaglige instruks, som er godkendt af det sundhedsfaglige tilsyn Der er udarbejdet en sygefraværspolitik, revideret den Der har været 1928 timers sygefravær samt 24 timers fravær pga barns sygdom. 3

4 Den største årsag til sygefravær skyldes, at de medarbejdere, som er blevet opsagt, sygemelder sig i opsigelsesperioden. Magtanvendelser Anbefalinger fra seneste tilsyn. Eventuelle andre relevante oplysninger. Der har ikke været foretaget magtanvendelser siden seneste anmeldte tilsyn. I forhold til det uvarslede tilsyn arbejder botilbuddet hen mod at få dispensation til, at Domus kan godkendes til at blive et 108 botilbud, når tilbuddet i forbindelse med den nye tilsynsreform skal nygodkendes. Vi har hele tiden fokus på udvikling af målgruppen, men vi må også være realistiske og se i øjnene, at vi har en del beboere, hvor det ikke er sandsynligt at få dem ud i en mere selvstændig boform, og som giver udtryk for, at de har deres hjem på Gefion/Domus og ikke ønsker fraflytning. Med hensyn til beboernes ønske om hjælp til administrering af deres økonomi, foreligger der en procedure for administration af beboernes egen økonomi. Botilbuddet er i løbende dialog med beboerne under hensyntagen til deres selvbestemmelsesret. Foruden vores kvalitetssikring (akkreditering) af tilbuddet, arbejdes der også på en lancering af en ny hjemmeside, som skal synliggøre botilbuddets pædagogiske arbejdsmetoder, udvikling og resultater. Botilbuddet har det sidste ½ år arbejdet ud fra den narrative tilgang, både i forhold til narrative samtaler med målgruppen, men også i forhold til organisationsudviklingen. Supervision/personalemøder bliver bl.a. brugt til at klæde medarbejdergruppen på i forhold til den narrative tilgang. Kurser 2013: Diplomuddannelse i ledelse påbegyndt aug.2012 (forstander) Psykiatrifonden, 2 dage omkring barndommens indflydelse på psykiske lidelser, samt kursus omkring ADHD (7 medarbejdere og 2 beboere). Hjertestarterkursus Falck, 1 medarbejder 1-årig kognitiv misbrugsuddannelse, Region Hovedstaden, 1 medarbejder Opfølgningskurser i kvalitetsnetværket, Akkreditering Danmark, 2 personer. Anvendte tilsynsmetoder Gefion og Domus, den 23. oktober 2013 Besøg på Gefion og Domus Rundvisning og observationer, herunder deltagelse i frokost med beboerne Samtaler i nævnte rækkefølge: Samtale med ledelsen - Administrativ leder, forstander/afdelingsleder Domus og afdelingsleder på Gefion Samtale med 2 beboere fra Gefion Samtale med 2 medarbejdere fra Gefion og Domus - samlet Samtale med 2 beboere fra Domus Afrunding med ledelsen 4

5 Modtaget skriftligt materiale Tilsendt: Aktuel personaleliste, beboerliste samt liste over ophørte medarbejdere Fraværsstatistik, perioden Procedure for sygefravær, revideret Faktuelle oplysninger Bemærkninger, anbefalinger og påbud fra seneste tilsyn Anmeldt tilsyn april 2012 Bemærkninger: Tilsynet anerkender botilbuddet for meget målrettet at have arbejdet med de anbefalinger og påbud, der blev givet ved det seneste anmeldte og uanmeldte tilsyn Det anbefales: At beboernes ret til selvbestemmelse opfyldes vedr. administration af beboernes økonomi, jf. Serviceloven. Herunder afklare med beboerne hvilke modeller de vil vælge i forhold til, hvor de selv kan administrere deres økonomi, og på hvilke område, de behøver støtte. Uanmeldt tilsyn december Det anbefales: Det anbefales, at der fortsat er fokus på, hvilke modeller den enkelte beboer vælger i forhold til, hvor de selv kan administrere deres økonomi og på hvilke områder, de behøver støtte. Tilsynet vurderer, at der stadig skal være fokus på de beboere, der vil have gavn af et varigt tilbud. Rundvisning og observationer Tilsynet blev vist rundt af ledelsen på såvel Gefion og Domus. Begge huse er nu gennemrenoverede og fremstår i nydelig autentisk stand. Rummene fremtræder statelige : Et med smukt træloft og høje træpaneler, andre med flot velrestaureret stuk. Der er store malerier på væggene som aldersmæssigt passer til husene (omkring 1900). Rummene er møbleret med moderne lædermøbler, og det samlede indtryk er hjemligt. Begge huse indeholder en del meget smalle og stejle trappeforløb, hvilket bekræfter, at husene ikke er egnede til at modtage borgere med fysiske handicaps. Begge huse er nu færdigrenoverede såvel udvendigt som indvendigt, bortset fra et enkelt viktualierum i kælderniveau, hvor der er aftalt en gulvrenovering. Fremover vil det dreje sig om løbende vedligeholdelsesopgaver som f.eks. udskiftning af fyret, når det nuværende ikke længere er rentabelt. I begge huse så tilsynet flere af beboernes værelser, som alle bar præg af personlig indretning. Alle de beboere, tilsynet var i kontakt med, var meget tilfredse og glade for at bo på henholdsvis Gefion og Domus. På Gefion er der indrettet 3-4 udslusningsboliger, som fungerer godt. Såvel ledelse, medarbejdere som beboere gav udtryk for stor tilfredshed med den gennemførte renovering I begge huse er der indrettet en spisecafé, hvor beboerne kan sidde ved mindre borde og indtage maden. To gange ugentlig kan nogle 5

6 beboere deltage i madlavningen (pædagogisk madlavning), og beboerne i udslusningsboligerne kan i forbindelse med deres bolig selv lave mad der. Tilsynet var inviteret til at deltage i frokosten på Gefion, hvilket var en god oplevelse. Siden sidst Målgruppen 108 pladser Akkreditering Samtale med ledelsen, (Jeanette Tholl Frederiksen, Birgit Dich og Barney Horsdahl). De nye beboere, der er flyttet ind, retter sig klart mod 107. De lider af angst, har ADHD og der er klart brug for nye pædagogiske tilgange. Botilbuddet har ud over recovery valgt at benytte den narrative tilgang i arbejdet med beboerne. Som følge heraf foregår der en del kompetenceudvikling i personalegruppen. Flere beboere bærer på en tung bagage fra barndommen, hvor den narrative tilgang til beboeren giver god mening. Der afholdes samtaler med beboeren, som får en god indsigt og forklaring på de livsomstændigheder, de bærer på. Flere af beboerne har boet på Gefion og Domus i mange år, og selv om de har udviklet sig, er de ikke i målgruppen for udflytning i en mere selvstændig boform. De er blevet mere sociale i deres samvær med de andre beboere og deltager nu aktivt i beslutninger, rejser m.v.. Såfremt ledelsen fortsætter overvejelserne om oprettelse af 108 pladser på Domus, sådan som det hidtil har været ønsket, råder tilsynet til, at placeringen i Domus overvejes nøje, da trapperne mellem etagerne er smalle og stejle; målgruppen blandt de nuværende beboere er noget oppe i årene, og vil derfor være tjent med en placering i stueniveau. Botilbuddet blev akkrediteret november 2011 af Akkreditering Danmark. Ledelsen fortæller, at det betyder, at de (ledelse og medarbejdere)nu har den samme holdning til tingene, og hvorfor de gør, som de gør. De fortæller videre, at det blev synligt, hvor de havde nogle huller. De føler sig nu klædt på til, hvordan de skal handle i forskellige situationer. Der er 11 punkter, der skal evalueres, og én gang årligt udarbejdes en audit. I løbet af året tages nogle emner op på den månedlige supervision. Der er stor tilfredshed blandt ledelse og medarbejdere omkring akkrediteringen, men der er også enighed om, at det tager tid at implementere, og at målet for hele akkrediteringsarbejdet er, at det skal være et brugbart redskab i det daglige arbejde. Ledelsen synes selv, at tilbuddet er blevet meget bedre, og at de har profiteret at akkrediteringen. Personalesituationen Af de faktuelle oplysninger fremgår det, at der fortsat er problemer med at fastholde det pædagogiske personale. Der har således været 6 medarbejdere, der er ophørt, hvoraf 3 var uddannet pædagoger. Som ledelse har de arbejdet meget med denne problematik, og de er utilfredse med, at de ikke har kunnet løse den. Der har været samtaler med personalet både de nuværende og de fratrådte i et forsøg på at løse det, men de er endnu ikke kommet i mål. 6

7 Ledelsen ønsker, at der skal ske en tværfaglig udvikling, og nu, hvor de igen har ansat en pædagog, som arbejder i begge huse, gør både ledelsen og de øvrige medarbejdere sig store anstrengelser for, at personalet kommer til at fungere som en enhed. Problematikken har stor bevågenhed fra ledelsens side. Brugerinddragelse 2012 var udråbt til sundhedsår, hvor der var stor opmærksomhed på, at både kost og motion blev tænkt ind i hverdagen. Indholdet af sukker og smør i den færdiglavede mad blev reduceret, ligesom der altid er serveres grøn salat til den varme mad. Beboerne kan stadig vælge sukker til kaffen og havregrynene. Nogle beboere har taget det til sig: En er blevet meget glad for salaten og en anden har rent faktisk tabt 6 kg. Det blev drøftet med beboerne og da der ikke var modstand mod ovennævnte ændringer, traf ledelsen beslutning om at gennemføre den. Ud over de kostmæssige ændringer blev der også sat ind på bevægelse og motion. Således begyndte de at danse zumba i egne lokaler, hvilket er været en stor succes, og 2 af beboerne er nu fortsat med at danse zumba på et hold i et fitnesscenter. Ved medarbejderansættelser har der de sidste gange deltaget 1 beboer. Dokumentation Visioner På Gefion og Domus benyttes Bosted og bortset fra en indkøringsperiode, som kostede lidt ekstra kræfter, fungerer det i dag rigtig godt, og der er stor tilfredshed med det. Der bruges meget krudt på at udvikle det tværfaglige samarbejde blandt de forskellige faggrupper i medarbejdergruppen, og ledelsen håber, at de vil lykkes med det. Siden sidst Metode Samtale med to medarbejdere, fra Domus og Gefion. Der er sket mange ting siden sidste tilsyn. Bl.a. har de været med til at tage hul på de narretive samtaler. Det har været nemt at læse om, men noget sværere at gennemføre. Begge medarbejdere er enige om, at narrative samtaler er et godt værktøj og en god metode til at hjælpe borgeren. Som en siger: Hvis det kan bruges i hverdagen er det kanon. Det skal trænes, og jeg vil rigtig gerne bruge det. Dernæst har forstanderen og afdelingslederen byttet hus, og det finder medarbejderne er en god måde til, at de i det samlede botilbud kan holde den røde tråd. Medarbejdersituationen Begge giver udtryk for ærgrelse over, at Botilbuddet Gefion og Domus har svært ved at fastholde pædagogisk personale. Det er forsat uklart, hvad det er der gør, at pædagogerne ikke er ansat så længe. En tænker, at det måske handler om de praktiske opgaver. På tilsynsdagen er der én pædagog ansat (forstanderen er også pædagog), som arbejder i begge husene. Begge giver udtryk for meget gerne at ville det tværfaglige samarbejde, da de synes, det er givende 7

8 både for borgerne, men i høj grad også for dem selv. De fysiske rammer Aktiviteter Brugerindflydelse Brugerundersøgelse Akkreditering Dokumentation NADA Handleplan/udviklingsplan Visioner Begge huse er nu gennemrenoverede, og der er kommet udslusningslejligheder, som fungerer rigtig godt. I sundhedsåret 2012 begyndte personalet sammen med beboerne at danse zumba. Det var en stor succes, og 2 af beboerne er nu forsat på hold i fitnesscenter. En anden beboer går til svømning i en lokal svømmehal. En gruppe beboere går en gang om ugen til Aktivitetscentret Springvandet, og går tilbage til Gefion og Domus sammen med en gå-gruppe fra Springvandet. De synes, der er sket noget på motionsfronten og er stolte på beboernes vegne over, at f.eks. zumba-træningn for 2 beboeres vedkommende er flyttet til et fitnesscenter. De har også foretaget flere mindre udflugter til eksempelvis Frederiksborg Slot. Her viste det sig, at en af beboerne havde en del historisk viden, kunne bl.a. kongerækken. Det havde været en dejlig oplevelse for alle. Ledelsen havde et forslag til ændringer i kosten, så den blev sundere. Det blev drøftet på et beboermøde, hvor beboerne udtrykte skepsis over for mindre smør og sukker i maden samt den daglige salat. Begge medarbejdere mener, at beboerne i dag er glade for det. To gange om ugen laves der pædagogisk mad, d.v.s., at nogle beboere er med til at lave maden. På beboermøderne deltager beboerne i planlægningen af den kommende uges menu. Der blev tidligere gennemført en brugerundersøgelse, men denne skred lidt, da beboerne misforstod nogle spørgsmål. Dette bevirkede, at undersøgelsen ikke er blevet brugt så meget. I forbindelse med akkreditering er det besluttet at arbejde videre med forskellige punkter. Akkrediteringen har været et meget arbejdsomt projekt, som har været meget givende for botilbuddet. Botilbuddet har valgt at dokumentere i Bosted-systemet. Selvfølgelig tog det tid, da de skulle lære det at kende, men begge finder det er et rigtig godt system, som skaber et godt og brugbart overbrik. Nogle beboere havde efterlyst muligheden for at få tilbudt NADAbehandling på Bostedet. Dette medførte, at nogle medarbejdere kom på kursus i det. Der er efterfølgende været et forløb med to beboere, hvor NADA-behandlingerne har haft stor effekt. NADA benyttes ligeledes i personalegruppen. Der holdes møde med hver enkelt beboer om dennes udviklingsplan, og der afholdes møde med dennes rådgiver. Medarbejderne giver udtryk for et stort ønske om at lykkes med det tværfaglige samarbejde i forhold til det pædagogiske personale. Med- 8

9 arbejderen siger: Jeg vil have det til at lykkes. Medarbejderne oplyser i den forbindelse, at forstanderen som opgave på sit lederkursus har valgt at arbejde med denne problematik. På spørgsmålet om hvad der vil være anderledes, når Nyt Socialtilsyn kommer på tilsyn, ønsker medarbejderne, at den nuværende ansatte pædagog stadig er der, og at de har fået flere pædagogiske redskaber. Desuden håber de, at der kommer nye beboere ved udskrivning af andre. Samtale med 2 beboer fra Gefion De fysiske rammer. Begge beboere udtrykker glæde over den gennemgribende renovering af Gefions, som har fundet sted. Begge erklærer, at de er tilfredse med at bo der, også selv om de ikke har eget bad og wc. I forbindelse med renoveringen er der etableret 3-4 udslusningslejligheder, som skal hjælpe beboeren til en mere selvstændig tilværelse. Begge finder dette ret tilfredsstillende. Maden. Begge beboere finder maden ret lækker og er meget tilfreds med den. Beboere i en udslusningsbolig laver selv en del mad, og ellers har beboere mulighed for at deltage i madlavningen to dage om ugen, hvor der laves pædagogisk mad. På beboermøderne har de mulighed for at komme med ønsker til menuen. Lederbytte. Begge beboere giver udtryk for tilfredshed med at to fra ledelsen har byttet base, dvs. Birgit har fået fast udgangspunkt fra Gefion, og Barney har fra Domus. En fortæller således, at Birgit mestre en samtaleteknik, som har været meget god for en beboer. Birgit og Barnet er ret forskellige, idet Birgit er livlig, hvor Barney er mere alvorlig. Aktiviteter. Begge beboere finder, at der er kommet flere aktiviteter ud af huset til, såsom yoga, motion i varmsvandsbassin, zumba og snoezelhus. En beboer giver udtryk for, at vedkommende skal deltage i dagcentret Oasen, hvor der laves kreative ting. Ophør af personale. En beboer giver udtryk for ikke at vide, om det er godt eller skidt at have pædagoger ansat, og begge beboere finder, at de virkede dovne sad meget i tv-stuen og så fjernsyn. Men begge giver udtryk for, at det var godt, der skete en udskiftning, og at de nye medarbejdere laver nogle gode ting. En beboer giver udtryk for, at det har været forvirrende med udskiftningen. Brugerinddragelse. En beboer har som noget nyt deltaget i de to sidste ansættelsessamtaler, men følte sig ikke rigtig hørt i valget af ny medarbejder. 9

10 Økonomi. En beboer styrer selv sin økonomi og en anden får hjælp til at sikre, at der er lomme- og cigaretpenge til hele perioden. Begge erklærer sig tilfredse med ordningerne. Sundhedsåret Ingen af beboerne har bemærket, at der var særlig fokus på sundhed; bort set fra at de nu skal bede om at få smør til brødet. Begge er tilfredse med maden. Beboerne må indtage én genstand dagligt i egen bolig, hvilket begge finder er i orden. Pædagogiske handleplaner. Personalet udformer en statusplan, som de drøfter sammen med beboeren, inden den sendes til kommunen. Efterfølgende afholdes der møde med kommunen. Er der noget, der skal være anderledes? En beboer giver udtryk for at kunne ønske sig et lysere møblement, ligesom pågældende finder billederne på væggene lidt triste. En anden beboer udtrykker tilfredshed med den lidt ældre stil i møbler og billeder. Beboerne har ikke været med til at bestemme møbler. En beboer kan rigtig godt ligge at komme ture, og begge vil gerne have flere udflugter. Samtale med to beboere fra Domus. De fysiske rammer. Begge beboere udtrykker glæde ved den gennemførte renovering synes de har fået nogle flotte rammer. Lederbytte. Begge finder, at det ikke har givet nogen forskel, at to fra ledelsen har byttet base. Udskiftning af personale. Ingen at de to interviewede beboere har bemærket noget særligt nye personaler glider bare ind. Begge får den hjælp, de har behov for. Brugerinddragelse. Ingen af beboerne kan huske den gennemførte brugerundersøgelse. Der afholdes beboermøder, hvor de kan komme frem med deres ønsker; mener ikke der er problemer det kører bare. En finder, det er naturligt at være med til at træffe beslutninger, og en anden vil helst undgå det. Begge har været med til at lave mad og finder i øvrigt, at maden er god. Der må overhovedet ikke drikkes alkohol, hvilket begge finder er i orden. 10

11 Aktiviteter. En beboer arbejder hver dag 9-15 og deltager derfor ikke i aktiviteter om dagen. En anden spiller billard på Oasen. Begge huse har været i sommerhus i Rågeleje det var en rigtig god sommerferie. Vil gerne have flere én-dags ture. En beboer har kun boet der siden februar og kan derfor ikke udtale sig om Sundhedsåret 2012, og en anden kan ikke huske det. Pædagogiske handleplaner. Begge ved, at de har en handleplan, og at der afholdes handleplansmøder én gang årligt. Er der noget, der skal være anderledes? Begge giver udtryk for, at de har det godt på Domus, og en beboer udtrykker, at vedkommende er fuld af fortrøstning de har det bare så godt. Afrunding med ledelsen Tilsynet giver udtryk af at have haft et godt og indholdsrigt tilsynsbesøg på både Gefion og Domus. Såvel ledelse, medarbejdere som beboere har været aktive og interesserede i at tale med tilsynet og fortælle om de forskellige emner, vi har spurgt ind til Omkring de fysiske rammer har tilbagemeldingerne fra beboerne været meget positive, - en beboer har dog givet udtryk for at vedkommende godt kunne ønske sig, at rummene var lidt lysere. Såvel medarbejderne som beboerne er meget glade for de muligheder, der er med de nye udslusningsboliger. Det gennemførte lederbytte er modtaget ret positivt af såvel medarbejdere som beboere. Dog har beboerne på Domus ikke bemærket det, men de har ikke noget imod det. I forhold til problemerne med ansættelse af pædagoger har tilsynet fundet, at der er stor opbakning i medarbejdergruppen til at det skal lykkes. Tilsynet vil gerne anbefale, at ledelsen sammen med personalet fortsætter arbejdet med at få ansættelserne af pædagoger til at lykkes. I forhold til ønsket om at etablere et egentligt 108 på Domus finder Tilsynet, at der er nogle problematikker, som kan være svære at løse og/eller komme uden om. Det drejer sig bl.a. om, at når en beboer i dag visiteres til et 108 tilbud, altså et længerevarende tilbud, bør der være eget bad og wc samt som minimum et trinette-køkken. En anden ting er, at begge huse har nogle smalle og meget stejle trapper, som det vil kunne være vanskeligt at beboerne færdes på i takt med, at de bliver ændre. Et 108 tilbud vil bære bedst placeret i stueplan, medmindre der er en elevator. Tilsynet anbefaler, at Botilbuddet Gefion og Domus sørger for at opdatere Tilbudsportalen med alle de nye tiltag. Det er det sted, et botilbud 11

12 kan sælge sig selv, da ingen kommuner må benytte tilbud, der ikke er på Tilbudsportalen. Det er derfor rigtig vigtigt, at den altid er opdateret med aktueller oplysninger, herunder også den nye hjemmeside, når denne er færdig. Tilsynet anbefaler, at ledelsen tænker i andre muligheder end 108 tilbud, f.eks. pladser til unge eller akut-/afklarende pladser. For nogle år siden fandt Helsingør Kommune, at Gefion og Domus have en del punkter, der skulle arbejdes med mhp at stedet blev mere tidsvarende i såvel de fysiske rammer som i sin pædagogik. Ved tilsynet d. 23. oktober kan Tilsynet konstatere, at stedet virkelig har rykket sig de sidste par år, og denne opfattelse bekræftes i samtalerne med ledelsen, medarbejderne og beboerne. Tilbuddets kommentarer til tilsynsrapporten Ledelse Medarbejdere De interviewede har haft mulighed for at kommentere rapporten. Eventuelle faktuelle fejl er rettet, og øvrige kommentarer er indskrevet nedenfor. Alle de involverede beboere og medarbejdere har læst rapporten, og der er ingen faktuelle rettelser. Beboere 12

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Dato for tilsyn: 26. september 2013 Tilsynsførende: Deltagere ved tilsynet og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere