TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus"

Transkript

1 Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og socialfagligt team Dato den 5. november 2013 Acadre nr.: 13/23504 TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus Tilbuddets navn Botilbuddet Gefion og Domus Gefion, Gefionsbakken 2, 3060 Espergærde Domus, Jernbane Àlle 6, 3060 Espergærde Administrativ leder: Jeanette Tholl Frederiksen Forstander/afdelingsleder: Birgit Dich Afdelingsleder: Barney Horsdahl Datoer for tilsyn Domus og Gefion d. 23. oktober anmeldt tilsyn Seneste tilsyn Uanmeldt tilsyn: D. 5. december 2012, FFA Anmeldt tilsyn: D. 29. februar og 5. marts 2012, Helsingør Kommune Tilsynsførende Birthe Bringsjord, Elsa Undén Hende, Indledning Tilsynet er varslet den pr. brev til ledelsen. Tilsynet sker på baggrund af kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med sociale tilbud i kommunen efter Retssikkerhedsloven 16. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddet og den måde opgaverne udføres på. Tilsynet er pædagogisk, og vurderingen er foruden tilsynsbesøget, baseret på oplysninger i Tilbudsportalen, godkendelsen, skriftligt materiale samt samtale med beboere, medarbejdere og ledelse. Tilsynsrapporten giver et øjebliksbillede af tilbuddet, pr. den 23. okt Det er lederens ansvar at gøre tilsynsrapporten tilgængelig for beboere, pårørende, personalegruppen og rådgivere samt på en eventuel hjemmeside. Ligesom Tilbudsportalens stamoplysninger skal opdateres med den nye tilsynsrapport. Endvidere vil tilsynsrapporten være tilgængelig på Helsingør kommunens hjemmeside. 1

2 Bemærkninger Gives, hvor der er forhold, enten af positiv eller negativ art, som tilsynet finder anledning til at fremhæve Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter, kan være forslag til et udviklingsområde og giver mulighed for opfølgning på det næste tilsyn. Tilsynet anerkender det store arbejde botilbuddet gennem de seneste år har udført med at modernisere botilbuddet såvel omkring de pædagogiske som de fysiske rammer Anbefalinger Gives, hvor der anbefales enten at arbejde videre med et konkret punkt (f.eks. procedure, retningslinjer eller politikker), eller hvor der er tale om forhold der kan forbedres og som tilbuddet med fordel kan arbejde med målrettet med at finde løsninger på. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen ved f.eks. at tage stilling til, hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Tilsynet anbefaler at tilbuddet fortsætter arbejdet med at afdække de mulige problemstillinger omkring ansættelse af pædagogisk personale, således at det bliver muligt at gennemføre ønsket om tværfaglighed i arbejdet på bostedet. Tilsynet anbefaler, at Botilbuddet fortsætter drøftelserne med Nyt Socialtilsyn omkring ønsket med at etablere et 108 tilbud, evt andre målgrupper inden for psykiatrien. Påbud Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor 4 uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. Ingen. 2

3 Faktuelle oplysninger Lovgrundlag Målgruppe Oplysninger fra godkendelse af , tillæg til godkendelse af og tilbudsportal: Lov om Social Service 107 om midlertidige botilbud. Voksne med nedsat psykisk funktionsevne, som ikke kan fungere uden støtte og vejledning. Aldersgruppen er fra 25 år og ved indskrivning normalt ikke over 50 år. Målgruppen omfatter ikke voldelige og aggressive beboere og aktive misbrugere. Beboerne skal være fysisk selvhjulpne. Mere specifikt omfatter målgruppen: - Voksne med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer - Voksne med særlige psykiatriske lidelser/tilstande, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske system fx psykotiske tilstande som skizofreni og bipolar affektiv lidelse Antal pladser Metode 20. Fordelt med 10 beboere på Domus og 10 på Gefion. Recovery metoden samt den narrative tankegang. Aktuel personalesammensætning ifølge tilbudsportalen: - 2 ledelse (62 timer) - Regnskab og bogføringsarbejde (25 timer) - 2 Socialpædagogisk arbejde (74 timer) - 6 Social- og sundheds-/plejehjemsassistenter (208 timer) - 4 Social- og sundheds-/sygehjælpere (125 timer) - 1 Køkkenleder (37 timer) - 3 Rengørings- og køkkenhjælp mv. (102 time) - 1 pedel (37 timer) I alt 670 timer Øvrige oplysninger fra forstander Personaleudskiftning Anvendelse af vikarer Personalesammensætning Arbejdsskadeanmeldelser Sundhedsfagligt tilsyn Sygefravær I perioden april 2012 til september 2013 ophørte 6 medarbejdere. Der er tilknyttet 6 faste vikarer, der dækker ved afspadsering, ferie og sygdom. Der bruges kun vikardækning i aften-, nat- og weekendvagter, hvor der kun er bemandet med 1 vagt. Ingen anmeldelser i Sidste tilsyn var anmærksningsfrit, så der arbejdes fortsat med implementeringen ud fra den angivne sygeplejefaglige instruks, som er godkendt af det sundhedsfaglige tilsyn Der er udarbejdet en sygefraværspolitik, revideret den Der har været 1928 timers sygefravær samt 24 timers fravær pga barns sygdom. 3

4 Den største årsag til sygefravær skyldes, at de medarbejdere, som er blevet opsagt, sygemelder sig i opsigelsesperioden. Magtanvendelser Anbefalinger fra seneste tilsyn. Eventuelle andre relevante oplysninger. Der har ikke været foretaget magtanvendelser siden seneste anmeldte tilsyn. I forhold til det uvarslede tilsyn arbejder botilbuddet hen mod at få dispensation til, at Domus kan godkendes til at blive et 108 botilbud, når tilbuddet i forbindelse med den nye tilsynsreform skal nygodkendes. Vi har hele tiden fokus på udvikling af målgruppen, men vi må også være realistiske og se i øjnene, at vi har en del beboere, hvor det ikke er sandsynligt at få dem ud i en mere selvstændig boform, og som giver udtryk for, at de har deres hjem på Gefion/Domus og ikke ønsker fraflytning. Med hensyn til beboernes ønske om hjælp til administrering af deres økonomi, foreligger der en procedure for administration af beboernes egen økonomi. Botilbuddet er i løbende dialog med beboerne under hensyntagen til deres selvbestemmelsesret. Foruden vores kvalitetssikring (akkreditering) af tilbuddet, arbejdes der også på en lancering af en ny hjemmeside, som skal synliggøre botilbuddets pædagogiske arbejdsmetoder, udvikling og resultater. Botilbuddet har det sidste ½ år arbejdet ud fra den narrative tilgang, både i forhold til narrative samtaler med målgruppen, men også i forhold til organisationsudviklingen. Supervision/personalemøder bliver bl.a. brugt til at klæde medarbejdergruppen på i forhold til den narrative tilgang. Kurser 2013: Diplomuddannelse i ledelse påbegyndt aug.2012 (forstander) Psykiatrifonden, 2 dage omkring barndommens indflydelse på psykiske lidelser, samt kursus omkring ADHD (7 medarbejdere og 2 beboere). Hjertestarterkursus Falck, 1 medarbejder 1-årig kognitiv misbrugsuddannelse, Region Hovedstaden, 1 medarbejder Opfølgningskurser i kvalitetsnetværket, Akkreditering Danmark, 2 personer. Anvendte tilsynsmetoder Gefion og Domus, den 23. oktober 2013 Besøg på Gefion og Domus Rundvisning og observationer, herunder deltagelse i frokost med beboerne Samtaler i nævnte rækkefølge: Samtale med ledelsen - Administrativ leder, forstander/afdelingsleder Domus og afdelingsleder på Gefion Samtale med 2 beboere fra Gefion Samtale med 2 medarbejdere fra Gefion og Domus - samlet Samtale med 2 beboere fra Domus Afrunding med ledelsen 4

5 Modtaget skriftligt materiale Tilsendt: Aktuel personaleliste, beboerliste samt liste over ophørte medarbejdere Fraværsstatistik, perioden Procedure for sygefravær, revideret Faktuelle oplysninger Bemærkninger, anbefalinger og påbud fra seneste tilsyn Anmeldt tilsyn april 2012 Bemærkninger: Tilsynet anerkender botilbuddet for meget målrettet at have arbejdet med de anbefalinger og påbud, der blev givet ved det seneste anmeldte og uanmeldte tilsyn Det anbefales: At beboernes ret til selvbestemmelse opfyldes vedr. administration af beboernes økonomi, jf. Serviceloven. Herunder afklare med beboerne hvilke modeller de vil vælge i forhold til, hvor de selv kan administrere deres økonomi, og på hvilke område, de behøver støtte. Uanmeldt tilsyn december Det anbefales: Det anbefales, at der fortsat er fokus på, hvilke modeller den enkelte beboer vælger i forhold til, hvor de selv kan administrere deres økonomi og på hvilke områder, de behøver støtte. Tilsynet vurderer, at der stadig skal være fokus på de beboere, der vil have gavn af et varigt tilbud. Rundvisning og observationer Tilsynet blev vist rundt af ledelsen på såvel Gefion og Domus. Begge huse er nu gennemrenoverede og fremstår i nydelig autentisk stand. Rummene fremtræder statelige : Et med smukt træloft og høje træpaneler, andre med flot velrestaureret stuk. Der er store malerier på væggene som aldersmæssigt passer til husene (omkring 1900). Rummene er møbleret med moderne lædermøbler, og det samlede indtryk er hjemligt. Begge huse indeholder en del meget smalle og stejle trappeforløb, hvilket bekræfter, at husene ikke er egnede til at modtage borgere med fysiske handicaps. Begge huse er nu færdigrenoverede såvel udvendigt som indvendigt, bortset fra et enkelt viktualierum i kælderniveau, hvor der er aftalt en gulvrenovering. Fremover vil det dreje sig om løbende vedligeholdelsesopgaver som f.eks. udskiftning af fyret, når det nuværende ikke længere er rentabelt. I begge huse så tilsynet flere af beboernes værelser, som alle bar præg af personlig indretning. Alle de beboere, tilsynet var i kontakt med, var meget tilfredse og glade for at bo på henholdsvis Gefion og Domus. På Gefion er der indrettet 3-4 udslusningsboliger, som fungerer godt. Såvel ledelse, medarbejdere som beboere gav udtryk for stor tilfredshed med den gennemførte renovering I begge huse er der indrettet en spisecafé, hvor beboerne kan sidde ved mindre borde og indtage maden. To gange ugentlig kan nogle 5

6 beboere deltage i madlavningen (pædagogisk madlavning), og beboerne i udslusningsboligerne kan i forbindelse med deres bolig selv lave mad der. Tilsynet var inviteret til at deltage i frokosten på Gefion, hvilket var en god oplevelse. Siden sidst Målgruppen 108 pladser Akkreditering Samtale med ledelsen, (Jeanette Tholl Frederiksen, Birgit Dich og Barney Horsdahl). De nye beboere, der er flyttet ind, retter sig klart mod 107. De lider af angst, har ADHD og der er klart brug for nye pædagogiske tilgange. Botilbuddet har ud over recovery valgt at benytte den narrative tilgang i arbejdet med beboerne. Som følge heraf foregår der en del kompetenceudvikling i personalegruppen. Flere beboere bærer på en tung bagage fra barndommen, hvor den narrative tilgang til beboeren giver god mening. Der afholdes samtaler med beboeren, som får en god indsigt og forklaring på de livsomstændigheder, de bærer på. Flere af beboerne har boet på Gefion og Domus i mange år, og selv om de har udviklet sig, er de ikke i målgruppen for udflytning i en mere selvstændig boform. De er blevet mere sociale i deres samvær med de andre beboere og deltager nu aktivt i beslutninger, rejser m.v.. Såfremt ledelsen fortsætter overvejelserne om oprettelse af 108 pladser på Domus, sådan som det hidtil har været ønsket, råder tilsynet til, at placeringen i Domus overvejes nøje, da trapperne mellem etagerne er smalle og stejle; målgruppen blandt de nuværende beboere er noget oppe i årene, og vil derfor være tjent med en placering i stueniveau. Botilbuddet blev akkrediteret november 2011 af Akkreditering Danmark. Ledelsen fortæller, at det betyder, at de (ledelse og medarbejdere)nu har den samme holdning til tingene, og hvorfor de gør, som de gør. De fortæller videre, at det blev synligt, hvor de havde nogle huller. De føler sig nu klædt på til, hvordan de skal handle i forskellige situationer. Der er 11 punkter, der skal evalueres, og én gang årligt udarbejdes en audit. I løbet af året tages nogle emner op på den månedlige supervision. Der er stor tilfredshed blandt ledelse og medarbejdere omkring akkrediteringen, men der er også enighed om, at det tager tid at implementere, og at målet for hele akkrediteringsarbejdet er, at det skal være et brugbart redskab i det daglige arbejde. Ledelsen synes selv, at tilbuddet er blevet meget bedre, og at de har profiteret at akkrediteringen. Personalesituationen Af de faktuelle oplysninger fremgår det, at der fortsat er problemer med at fastholde det pædagogiske personale. Der har således været 6 medarbejdere, der er ophørt, hvoraf 3 var uddannet pædagoger. Som ledelse har de arbejdet meget med denne problematik, og de er utilfredse med, at de ikke har kunnet løse den. Der har været samtaler med personalet både de nuværende og de fratrådte i et forsøg på at løse det, men de er endnu ikke kommet i mål. 6

7 Ledelsen ønsker, at der skal ske en tværfaglig udvikling, og nu, hvor de igen har ansat en pædagog, som arbejder i begge huse, gør både ledelsen og de øvrige medarbejdere sig store anstrengelser for, at personalet kommer til at fungere som en enhed. Problematikken har stor bevågenhed fra ledelsens side. Brugerinddragelse 2012 var udråbt til sundhedsår, hvor der var stor opmærksomhed på, at både kost og motion blev tænkt ind i hverdagen. Indholdet af sukker og smør i den færdiglavede mad blev reduceret, ligesom der altid er serveres grøn salat til den varme mad. Beboerne kan stadig vælge sukker til kaffen og havregrynene. Nogle beboere har taget det til sig: En er blevet meget glad for salaten og en anden har rent faktisk tabt 6 kg. Det blev drøftet med beboerne og da der ikke var modstand mod ovennævnte ændringer, traf ledelsen beslutning om at gennemføre den. Ud over de kostmæssige ændringer blev der også sat ind på bevægelse og motion. Således begyndte de at danse zumba i egne lokaler, hvilket er været en stor succes, og 2 af beboerne er nu fortsat med at danse zumba på et hold i et fitnesscenter. Ved medarbejderansættelser har der de sidste gange deltaget 1 beboer. Dokumentation Visioner På Gefion og Domus benyttes Bosted og bortset fra en indkøringsperiode, som kostede lidt ekstra kræfter, fungerer det i dag rigtig godt, og der er stor tilfredshed med det. Der bruges meget krudt på at udvikle det tværfaglige samarbejde blandt de forskellige faggrupper i medarbejdergruppen, og ledelsen håber, at de vil lykkes med det. Siden sidst Metode Samtale med to medarbejdere, fra Domus og Gefion. Der er sket mange ting siden sidste tilsyn. Bl.a. har de været med til at tage hul på de narretive samtaler. Det har været nemt at læse om, men noget sværere at gennemføre. Begge medarbejdere er enige om, at narrative samtaler er et godt værktøj og en god metode til at hjælpe borgeren. Som en siger: Hvis det kan bruges i hverdagen er det kanon. Det skal trænes, og jeg vil rigtig gerne bruge det. Dernæst har forstanderen og afdelingslederen byttet hus, og det finder medarbejderne er en god måde til, at de i det samlede botilbud kan holde den røde tråd. Medarbejdersituationen Begge giver udtryk for ærgrelse over, at Botilbuddet Gefion og Domus har svært ved at fastholde pædagogisk personale. Det er forsat uklart, hvad det er der gør, at pædagogerne ikke er ansat så længe. En tænker, at det måske handler om de praktiske opgaver. På tilsynsdagen er der én pædagog ansat (forstanderen er også pædagog), som arbejder i begge husene. Begge giver udtryk for meget gerne at ville det tværfaglige samarbejde, da de synes, det er givende 7

8 både for borgerne, men i høj grad også for dem selv. De fysiske rammer Aktiviteter Brugerindflydelse Brugerundersøgelse Akkreditering Dokumentation NADA Handleplan/udviklingsplan Visioner Begge huse er nu gennemrenoverede, og der er kommet udslusningslejligheder, som fungerer rigtig godt. I sundhedsåret 2012 begyndte personalet sammen med beboerne at danse zumba. Det var en stor succes, og 2 af beboerne er nu forsat på hold i fitnesscenter. En anden beboer går til svømning i en lokal svømmehal. En gruppe beboere går en gang om ugen til Aktivitetscentret Springvandet, og går tilbage til Gefion og Domus sammen med en gå-gruppe fra Springvandet. De synes, der er sket noget på motionsfronten og er stolte på beboernes vegne over, at f.eks. zumba-træningn for 2 beboeres vedkommende er flyttet til et fitnesscenter. De har også foretaget flere mindre udflugter til eksempelvis Frederiksborg Slot. Her viste det sig, at en af beboerne havde en del historisk viden, kunne bl.a. kongerækken. Det havde været en dejlig oplevelse for alle. Ledelsen havde et forslag til ændringer i kosten, så den blev sundere. Det blev drøftet på et beboermøde, hvor beboerne udtrykte skepsis over for mindre smør og sukker i maden samt den daglige salat. Begge medarbejdere mener, at beboerne i dag er glade for det. To gange om ugen laves der pædagogisk mad, d.v.s., at nogle beboere er med til at lave maden. På beboermøderne deltager beboerne i planlægningen af den kommende uges menu. Der blev tidligere gennemført en brugerundersøgelse, men denne skred lidt, da beboerne misforstod nogle spørgsmål. Dette bevirkede, at undersøgelsen ikke er blevet brugt så meget. I forbindelse med akkreditering er det besluttet at arbejde videre med forskellige punkter. Akkrediteringen har været et meget arbejdsomt projekt, som har været meget givende for botilbuddet. Botilbuddet har valgt at dokumentere i Bosted-systemet. Selvfølgelig tog det tid, da de skulle lære det at kende, men begge finder det er et rigtig godt system, som skaber et godt og brugbart overbrik. Nogle beboere havde efterlyst muligheden for at få tilbudt NADAbehandling på Bostedet. Dette medførte, at nogle medarbejdere kom på kursus i det. Der er efterfølgende været et forløb med to beboere, hvor NADA-behandlingerne har haft stor effekt. NADA benyttes ligeledes i personalegruppen. Der holdes møde med hver enkelt beboer om dennes udviklingsplan, og der afholdes møde med dennes rådgiver. Medarbejderne giver udtryk for et stort ønske om at lykkes med det tværfaglige samarbejde i forhold til det pædagogiske personale. Med- 8

9 arbejderen siger: Jeg vil have det til at lykkes. Medarbejderne oplyser i den forbindelse, at forstanderen som opgave på sit lederkursus har valgt at arbejde med denne problematik. På spørgsmålet om hvad der vil være anderledes, når Nyt Socialtilsyn kommer på tilsyn, ønsker medarbejderne, at den nuværende ansatte pædagog stadig er der, og at de har fået flere pædagogiske redskaber. Desuden håber de, at der kommer nye beboere ved udskrivning af andre. Samtale med 2 beboer fra Gefion De fysiske rammer. Begge beboere udtrykker glæde over den gennemgribende renovering af Gefions, som har fundet sted. Begge erklærer, at de er tilfredse med at bo der, også selv om de ikke har eget bad og wc. I forbindelse med renoveringen er der etableret 3-4 udslusningslejligheder, som skal hjælpe beboeren til en mere selvstændig tilværelse. Begge finder dette ret tilfredsstillende. Maden. Begge beboere finder maden ret lækker og er meget tilfreds med den. Beboere i en udslusningsbolig laver selv en del mad, og ellers har beboere mulighed for at deltage i madlavningen to dage om ugen, hvor der laves pædagogisk mad. På beboermøderne har de mulighed for at komme med ønsker til menuen. Lederbytte. Begge beboere giver udtryk for tilfredshed med at to fra ledelsen har byttet base, dvs. Birgit har fået fast udgangspunkt fra Gefion, og Barney har fra Domus. En fortæller således, at Birgit mestre en samtaleteknik, som har været meget god for en beboer. Birgit og Barnet er ret forskellige, idet Birgit er livlig, hvor Barney er mere alvorlig. Aktiviteter. Begge beboere finder, at der er kommet flere aktiviteter ud af huset til, såsom yoga, motion i varmsvandsbassin, zumba og snoezelhus. En beboer giver udtryk for, at vedkommende skal deltage i dagcentret Oasen, hvor der laves kreative ting. Ophør af personale. En beboer giver udtryk for ikke at vide, om det er godt eller skidt at have pædagoger ansat, og begge beboere finder, at de virkede dovne sad meget i tv-stuen og så fjernsyn. Men begge giver udtryk for, at det var godt, der skete en udskiftning, og at de nye medarbejdere laver nogle gode ting. En beboer giver udtryk for, at det har været forvirrende med udskiftningen. Brugerinddragelse. En beboer har som noget nyt deltaget i de to sidste ansættelsessamtaler, men følte sig ikke rigtig hørt i valget af ny medarbejder. 9

10 Økonomi. En beboer styrer selv sin økonomi og en anden får hjælp til at sikre, at der er lomme- og cigaretpenge til hele perioden. Begge erklærer sig tilfredse med ordningerne. Sundhedsåret Ingen af beboerne har bemærket, at der var særlig fokus på sundhed; bort set fra at de nu skal bede om at få smør til brødet. Begge er tilfredse med maden. Beboerne må indtage én genstand dagligt i egen bolig, hvilket begge finder er i orden. Pædagogiske handleplaner. Personalet udformer en statusplan, som de drøfter sammen med beboeren, inden den sendes til kommunen. Efterfølgende afholdes der møde med kommunen. Er der noget, der skal være anderledes? En beboer giver udtryk for at kunne ønske sig et lysere møblement, ligesom pågældende finder billederne på væggene lidt triste. En anden beboer udtrykker tilfredshed med den lidt ældre stil i møbler og billeder. Beboerne har ikke været med til at bestemme møbler. En beboer kan rigtig godt ligge at komme ture, og begge vil gerne have flere udflugter. Samtale med to beboere fra Domus. De fysiske rammer. Begge beboere udtrykker glæde ved den gennemførte renovering synes de har fået nogle flotte rammer. Lederbytte. Begge finder, at det ikke har givet nogen forskel, at to fra ledelsen har byttet base. Udskiftning af personale. Ingen at de to interviewede beboere har bemærket noget særligt nye personaler glider bare ind. Begge får den hjælp, de har behov for. Brugerinddragelse. Ingen af beboerne kan huske den gennemførte brugerundersøgelse. Der afholdes beboermøder, hvor de kan komme frem med deres ønsker; mener ikke der er problemer det kører bare. En finder, det er naturligt at være med til at træffe beslutninger, og en anden vil helst undgå det. Begge har været med til at lave mad og finder i øvrigt, at maden er god. Der må overhovedet ikke drikkes alkohol, hvilket begge finder er i orden. 10

11 Aktiviteter. En beboer arbejder hver dag 9-15 og deltager derfor ikke i aktiviteter om dagen. En anden spiller billard på Oasen. Begge huse har været i sommerhus i Rågeleje det var en rigtig god sommerferie. Vil gerne have flere én-dags ture. En beboer har kun boet der siden februar og kan derfor ikke udtale sig om Sundhedsåret 2012, og en anden kan ikke huske det. Pædagogiske handleplaner. Begge ved, at de har en handleplan, og at der afholdes handleplansmøder én gang årligt. Er der noget, der skal være anderledes? Begge giver udtryk for, at de har det godt på Domus, og en beboer udtrykker, at vedkommende er fuld af fortrøstning de har det bare så godt. Afrunding med ledelsen Tilsynet giver udtryk af at have haft et godt og indholdsrigt tilsynsbesøg på både Gefion og Domus. Såvel ledelse, medarbejdere som beboere har været aktive og interesserede i at tale med tilsynet og fortælle om de forskellige emner, vi har spurgt ind til Omkring de fysiske rammer har tilbagemeldingerne fra beboerne været meget positive, - en beboer har dog givet udtryk for at vedkommende godt kunne ønske sig, at rummene var lidt lysere. Såvel medarbejderne som beboerne er meget glade for de muligheder, der er med de nye udslusningsboliger. Det gennemførte lederbytte er modtaget ret positivt af såvel medarbejdere som beboere. Dog har beboerne på Domus ikke bemærket det, men de har ikke noget imod det. I forhold til problemerne med ansættelse af pædagoger har tilsynet fundet, at der er stor opbakning i medarbejdergruppen til at det skal lykkes. Tilsynet vil gerne anbefale, at ledelsen sammen med personalet fortsætter arbejdet med at få ansættelserne af pædagoger til at lykkes. I forhold til ønsket om at etablere et egentligt 108 på Domus finder Tilsynet, at der er nogle problematikker, som kan være svære at løse og/eller komme uden om. Det drejer sig bl.a. om, at når en beboer i dag visiteres til et 108 tilbud, altså et længerevarende tilbud, bør der være eget bad og wc samt som minimum et trinette-køkken. En anden ting er, at begge huse har nogle smalle og meget stejle trapper, som det vil kunne være vanskeligt at beboerne færdes på i takt med, at de bliver ændre. Et 108 tilbud vil bære bedst placeret i stueplan, medmindre der er en elevator. Tilsynet anbefaler, at Botilbuddet Gefion og Domus sørger for at opdatere Tilbudsportalen med alle de nye tiltag. Det er det sted, et botilbud 11

12 kan sælge sig selv, da ingen kommuner må benytte tilbud, der ikke er på Tilbudsportalen. Det er derfor rigtig vigtigt, at den altid er opdateret med aktueller oplysninger, herunder også den nye hjemmeside, når denne er færdig. Tilsynet anbefaler, at ledelsen tænker i andre muligheder end 108 tilbud, f.eks. pladser til unge eller akut-/afklarende pladser. For nogle år siden fandt Helsingør Kommune, at Gefion og Domus have en del punkter, der skulle arbejdes med mhp at stedet blev mere tidsvarende i såvel de fysiske rammer som i sin pædagogik. Ved tilsynet d. 23. oktober kan Tilsynet konstatere, at stedet virkelig har rykket sig de sidste par år, og denne opfattelse bekræftes i samtalerne med ledelsen, medarbejderne og beboerne. Tilbuddets kommentarer til tilsynsrapporten Ledelse Medarbejdere De interviewede har haft mulighed for at kommentere rapporten. Eventuelle faktuelle fejl er rettet, og øvrige kommentarer er indskrevet nedenfor. Alle de involverede beboere og medarbejdere har læst rapporten, og der er ingen faktuelle rettelser. Beboere 12

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 Center for Særlig Social Indsats 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Center for Job og Oplevelse (CFJOO) Afd.: Værkstedet Ellehammersvej 6, 3000 Helsingør Leder:

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Journalnummer Udarbejdet af Huset på Holmvej Dato 13-04-2010 16.15.00-K09-25-07 Charlotte Lyk Tilsynsbesøg er aftalt

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Søholm Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe...

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Beskrivelse af Sønderbjerggaard.

Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Sønderbjerggaard Holtevej 2, Stenmagle 4295 Stenlille Forstander Erik Sonne tlf. 59 43 87 88. mobil. 23 23 92 72 Fax: 59 43 87 84 sonne@soenderbjerggaard.dk www.soenderbjerggaard.dk

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere