Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov"

Transkript

1 Nyt Dansk Udsyn Nr. 3, maj 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1

2 Forord Pædagogiske spørgsmål og problemer knytter sig til spørgsmålet om formidling i forholdet mellem individ og samfund mellem subjekt og verden, mellem det særlige og det almene. Det er eksempelvis en sådan formidlingsopgave, der beskrives i folkeskolelovens 1. Her beskrives folkeskolens formål som den dobbelte opgave på èn gang at udvikle eleven til person og indføre eleven i en historisk- kulturel sammenhæng. I formuleringen af denne dobbelte opgave bliver pædagogikkens teori-praksisproblem synligt. For det første, fordi teori-praksisproblemet peger på spørgsmålet om, hvad det er, eleven kan og bør lære indenfor skolens institutionelle rammer. Vel om mærke i forhold til en fremtidig participation og integration i en dynamisk, fragmenteret og derfor endnu ukendt samfundskontekst. For det andet, fordi det i et demokratisk samfund ikke er ligegyldigt, hvordan syntesen mellem individ og samfund forstås og etableres. Den pædagogisk handlende må her besvare spørgsmålet om, hvad der er den rette pædagogiske handlen overfor den opvoksende i et demokratisk samfund, og hvad der bør orientere denne handlen. Ikke at ville eller kunne besvare dette spørgsmål fratager den pædagogiske handlen enhver rationalitet og gyldighed. Omvendt er ethvert forsøg på at bevare dette spørgsmål ikke blot et forsøg på rationelt at begrunde en konkret pædagogisk praksis. Det er samtidig en anerkendelse af at pædagogiske problemer, spørgsmål og svar også altid indgår i et spændingsfyldt og komplekst forhold til etik og politik. Hvor er det dejligt at så mange vil bidrage til den diskussion her i Nyt Dansk Udsyn. God læselyst Iben Benedikte Valentin Jensen og Leo Komischke-Konnerup 2

3 (ole diemer) 3

4 Indhold: Fransk filosofi i 1900tallet, især Ricæur - Om genoprettelse af mening, af Peter Kemp side 6 Protesten fra Askov et kort pædagogisk og politisk efterskrift, af Leo Komischke-Konnerup.. side 14 Vi lærer for livet og det kræver, at vi kender livet. Interview med Jens Birk....side 20 Hvad en lærer egentlig skal kunne, af Ole Diemer...side 25 Hvorfor snorksover læreruddannelsen, af Iben Benedikte Valentin Jensen.side 30 4

5 (ole diemer) 5

6 Fransk filosofi i 1900-tallet, især Ricœur - Om genoprettelse af mening Af Peter Kemp Fransk filosofi i det 20. århundrede har budt på en kavalkade af spændende filosoffer såsom Henri Bergson, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida og Paul Ricœur, der alle har inspireret den filosofiske og kulturelle debat verden over, også i Danmark. Her præsenteres nogle af de spørgsmål, som optog disse filosoffer: Om tid, frihed, kropslighed, den anden, dekonstruktion, fortælling og fortolkning. Især Ricœurs teori om fortolkning vil blive udlagt. Generelt om fransk filosofi i det 20. årh. I 1978 skrev den dengang ca. 35 årige franske filosof Vincent Descombes en bog om Fransk filosofi siden 1933 (Le même et l autre), hvori han fremhævede at det var begæret efter at forstå det fremmede eller det andet i forhold til det umiddelbart fornuftige som havde bestemt fransk tænkning i perioden fra Men Descombes havde mere ret end han selv antog, for denne søgen udenfor det umiddelbart fornuftige kendetegner også det helt nye i fransk filosofi ved århundredeskiftet, nemlig handlingsfilosofien hos Maurice Blondel (L Action 1893) og tidsfilosofien hos Henri Bergson (især Stof og hukommelse fra 1896 og Den skabende udvikling 1907). Disse filosofier gjorde op med den tænkning, der kun beskæftigede sig med videnskabernes muligheder og grænser og ikke så på det mere fundamentale: menneskets handling og menneskets tidserfaring, som al menneskelig aktivitet, også videnskabeligt arbejde, forudsætter: De sagde, at når vi handler ordner og forstår vi vores liv efter de mål, vi tilstræber (Blondel), og når vi lever og oplever tidens strøm (dens væren ). lader vi os bestemme af fortidige erfaringer, af nutidig sansning og af forestillinger om det mulige i fremtiden (Bergson) 1 Vincent Descombes: Le même et l autre, Quarante-cinq ans de philosophie francaise ( ), Les Éditions de Minuit, Paris1979 : dansk oversættelse : Moderne fransk filosofi , Modtryk, Århus,

7 Dette var forudsætningen for udviklingen af en eksistensfilosofi hos Gabriel Marcel ( ) og Jean-Paul Sartre ( ). Og det er netop baggrunden i Bergson og Blondel der gør, at fransk filosofi i det 20- århundrede bliver noget særligt, uanset hvilke påvirkninger der senere kom fra ikke-franske filosoffer. Man kunne ellers tro noget andet, når man læser Sartres store værk Væren og Intet fra 1943; det var tydeligt nok påvirket af bl.a. den tyske filosof Martin Heidegger, hvis hovedværk Væren og Tid fra 1927 igen var inspireret ikke blot af Edmund Husserls livsverdensfilosofi fra de første årtier i 1900-tallet, men også af analyserne hos Søren Kierkegaard ( ) af menneskelig eksistens, som Heidegger læste i tysk oversættelse. Kierkegaards filosofiske arbejder begyndte ganske vist allerede at blive oversat til fransk i 30erne, men først da Sartre og hans filosofi blev mode fra 1945 som eksistentialisme blev Kierkegaard opdaget af Sartre selv og andre som fader til eksistentialismen (se Sartre: Eksistentialisme er en humanisme, foredrag fra 1945, udgivet 1946). Men alt dette fik en særlig udformning hos Sartre, hvad jeg kun kan se skyldes arven fra Blondel og gennem G. Marcel fra Bergson. Sartre rettede som Blondel og Bergson opmærksomheden imod eksistensen som noget helt andet end videnskabelige facts. Den var handling. Således bestemte Sartre menneskets eksistens som bevidst frihed til at bestemme egne handlinger ud fra de motiver, man danner sig, og som engagement for en sag, som det tilslutter sig. Friheden er at mennesket som handlende indenfor en situations grænser kan sige nej til det Andet forstået som materielle processer og selv kan blive en bestemmende faktor i den materielle verden. Sartre fulgte her ikke blot Blondel (som han i øvrigt aldrig citerer), men også Hegel ved at sige, at Ånden er det negative. Dertil kom Nymarxismen som følge af opdagelsen af den unge Marx, der så mennesket som et væsen i kamp mod kapitalismen; denne nymarxisme hang sammen med nyhegelianismen som fremstillet i Kojèves Hegel-forelæsninger i 30erne og påvirket af Jean Hyppolites oversættelse fra af Hegel: Åndens fænomenologi (1807). Her er det menneskeånden, der besejrer materialiteten og den økonomiske udbytning og derfor også på den måde ses i kamp med det andet. Under påvirkning af Husserl og Heidegger udfoldes også en fransk fænomenologi i Maurice Merleau-Ponty s værk Perceptionens fænomenologi, der kom i Her udvikles en teori om 7

8 min krop og den sansede verden som en forlængelse af denne krop, der således ses som noget helt andet end kroppen som genstand. Men selvom Merleau-Ponty refererer kraftigt til Husserl og Heidegger var hans fænomenlogi meget i slægt med Bergsons kropsopfattelse i Stof og Hukommelse fra Endvidere omsætter Emmanuel Lévinas Husserls og Heideggers fænomenologier til en etik, der handler om forholdet til det andet menneske som den helt Anden, jeg ikke er herre over og hvis ansigt udtrykker en fordring til mig om omsorg. Endelig opstår den franske hermeneutik med Paul Ricœurs arbejder. Men forud herfor fremlægger han et større værk, der handler om det villede (mig selv som vilje) og det ikkevillede (det ufrivillige) fra1950, dvs., om menneskets forhold til det, som det ikke uden videre er herre over, de materielle og biologiske processer det ikke selv har villet. Jeg skal om lidt se nærmere på Ricœurs filosofi og dens udvikling til en fortolkningsteori. Men forinden må også nævnes to andre filosofiske bestræbelser på at tænke det andet: dels Michel Foucaults analyser af de strukturer og magtforhold, der behersker menneskers forestillinger, især ideen om mennesket, som han erklærede for dødt i sit værk om Ordene og tingene (1966), og som han modstiller til Sartres eksistentialisme, dels Jacques Derrida s filosofi om den strukturering, der skaber strukturer og som former vores liv som systemer af forskelle. Disse systemer kan man opspore i tekster ved en de-konstruktion, der klarlægger sprogspillet bag dem.desuden kunne nævnes mange andre filosoffer, som har præget den filosofiske debat siden 40er, f.eks. Nabert, Deleuze, Lyotard. Paul Ricœur s filosofi Ricœur undersøger i Det fejlbare menneske fra 1960, hvordan menneskets vilje svigter moralsk, når man ikke gør, hvad man siger, man vil gøre, eller når den lykke, man forestiller sig ikke svarer til det, man som karakter er i stand til; han fortsætter med i Det Ondes Symbolik (1960) at se på det onde og destruktive som vi tager afstand fra, selvom vi selv har været skyld i det. Vi indrømmer, at vi har gjort noget forkert, og det sker gennem symboler og myter, der siger noget 8

9 om vores eksistens og dermed tyder den, og som vi derfor for at forstå må fortolke meningen med. Derved bliver Ricœur en filosof om fortolkning, en hermeneutiker (fra græsk, hermeneuein, forstå, udlægge, fortolke). Mærkeligt nok omtaler Descombes slet ikke Ricœur, selvom man skulle mene, at netop i en bog om Det samme og det andet skulle han være selvskreven, fordi det ufrivillige og det onde netop erfares som noget andet end det, vi egentlig vil. Vi ser, at Ricœur kommer til fortolkningsteorien eller hermeneutikken fordi han vil forstå hvordan mennesket kan svigte sin egen vilje til det gode, og hvad det betyder at dette svigt er blevet udtrykt i myter og symboler som f.eks. den bibelske syndefaldsmyte om slangen der fristede Eva og Adam i paradisets have. Han konstaterer i værket om Det ondes symbolik at der åbenbart ikke er nogen direkte erkendelse af viljeslivet, men vi må, som mennesker før os, gå omvejen over det ondes symbolik, der i det Gamle Testamente har tre trin: (1) den smudsige plet er det oprindelige symbol på det onde, der opleves som snavs på sjælen, (2) derefter dannes forestillingen om det onde som afvigelse, vildfarelse, fangenskab: vi er fanget i det onde, det kaldes synden. (3) Endelig forstås det onde som noget vi helt selv må bøde for, som en vægt eller byrde vi selv må bære; det er det onde som skyld. I øvrigt indgår disse symbolske forestillinger i de fortællinger vi kalder myter, og i senere værker erkender Ricœur, at det ondes symboler først får deres mening gennem de mytiske fortællinger. Men denne indsigt i, at vi må gå omvejen over myter og symboler, dvs. over menneskelig fantasi for at forstå vores viljesliv og vores handlinger måtte få den konsekvens, at overbevisningen om, at vi har en direkte tilgang til os selv gennem en intuitiv refleksion over os selv, måtte betragtes som illusorisk. Det var ellers antagelsen siden René Descartes skrev sine Meditationer i 1641, som førte til at Hegel (d. 1831) og andre knapt 200 år senere regnede Descartes for den første filosof i den nyere filosofi. 9

10 Descartes antog, at hvis man startede på at tvivle om alt var der én ting, man ikke kunne tvivle på, og det var, at man var et bevidst væsen, der tvivlede, dvs. sansede, tænkte, ville, men så også kun kunne være sikker på, at man selv var et sådant væsen. Til gengæld kunne subjektiviteten nu opfattes som grundlag for al indsigt. Men Ricœur indså, at nok kan et menneske, der tænker, ikke benægte, at det tænker, men denne vished om én selv medfører ikke en indsigt i sandheden om én selv. Denne sandhed er ikke umiddelbart givet. Den kender vi kun som fortolkning om os selv. Denne indsigt i selvforståelsen kunne man så hævde kun gjaldt moralens og religionens betydning, sådan som Ricœur havde udviklet den i Det ondes Symbolik. Men Ricœur viste sig som meget mere end religionsfænomenolog. I sin store bog Om fortolkning, Essay om Freud fra 1965 gennemgik han Freuds forfatterskab og påviste, at det handler om tydning af begæret, som alene titlen på Freuds mest kendte bog om Drømmetydning fra år 1900 viser. Filosofisk set er Freuds psykoanalyse derfor en hermeneutik. For Freud skal jeg et blive til hvor det et var, dvs, hvor det ubevidste var. Men tydningen sker som afsløring, afmystificering, afdækning af illusioner, kort sagt som en mistanke til psykiske forestillinger. Genoprettelse af mening Der findes en anden form for fortolkning, som Ricœur kalder samling eller genoprettelse af mening, kort sagt lytten til symbolerne. I det første tilfælde tvivler fortolkeren på bevidsthedens forestillinger, i det andet tilfælde vover fortolkeren at have tillid til symbolerne, tillid til tanker, som er blevet udtrykt i vores kultur. Og dette mener Ricœur, at filosoffen Hegel har forstået, når han i Åndens fænomenologi fra 1807 viser at kulturens udvikler sig gennem kunstværker, digtning, monumenter, institutioner, filosofier osv. Hegel viser ligesom Freud, at jeg ets forestillinger må korrigeres men her er det ikke afsløring af falske forestillinger, der er korrektionen, men udfoldelsen af en sammenhæng i kulturens værker, hvorved den moderne verden dannes og opdragelsen bliver Bildung, dannelse af personen og det sociale liv gennem en korrektion af egocentrismen. 10

11 I øvrigt fandt Ricœur paralleller til mistanken hos Freud i Marx kritik af falske forestillinger om samfundet og Nietzsches kritik af den undertrykkende moralisme. Derfor talte han om Marx, Nietzsche og Freud som de tre store mistænkere. Men Ricœur erkendte også, at de forskellige former for fortolkninger, der indgår i vores kultur i dag, ikke alene psykoanalyse, ideologikritik og moralkritik, men også regionsfænomenologi, åndsfænomenologi, kulturfilosofi, teologi ligger i konflikt med hinanden, ligesom også de enkelte teoretikere indenfor et område kan ligge i konflikt med hinanden, og det førte til udgivelsen af essaysamlingen om Fortolkningernes konflikt. Men konflikterne løses ikke bare ved at hævde, at de enkelte fortolkningsformer forholder sig til forskellige områder af tilværelsen, for det er netop ofte den samme virkelighed, de fortolker forskelligt. Hermeneutikeren må derfor ikke alene påvise, at ingen af fortolkningerne kan være absolutte og endelige, men også at man i de enkelte tilfælde må bedømme deres relevans i forhold til hinanden og i forhold til det, de fortolker. Fortolkningsproblemet førte i øvrigt Ricœur ud i en debat om lingvistikken (sprogvidenskaben), fordi den lingvistiske strukturalisme i 60erne (betragtningen af sproget som forskelssystem og transformationsregler) førte til en filosofisk strukturalisme, der hævdede at alt socialt liv var bestemt af anonyme strukturer eller forskelssystemer. Heroverfor fremførte Ricœur, at det levende sprog ikke kun er en manifestation af strukturer og grammatiske regler, men en kommunikation mellem et jeg og et du om et det. Vi taler sammen om noget. Desuden sagde han, at det samme gjorde sig gældende for tekster, der ikke kun var en ordning af ord i sætninger efter overordnede modsætninger (som give og modtage, hjælpe og bekæmpe osv.) men en åbning af en forestillingsverden, værkets verden. Referencen til en verden er ganske vist afbrudt, hvis teksten, f.eks. fortællingen eller romanen ikke læses, men i samme øjeblik denne tekst læses eller høres, kan det skrevne tilegnes og referencen kan genoprettes, uanset hvad man som læser ved om forfatteren. Så kan man se verden i tekstens lys. Således er fortolkningen af en tekst ikke tilendebragt før den er til-egnet af læseren eller tilhøreren i dennes egen situation. 11

12 Læg dertil, at den poetiske tekst (romanen, digtet osv.) udtrykker det, den handler om, ved at den siger ét for at sige noget andet. Den udspringer af sprogets evne til flertydighed. Den virker gennem metaforer, dvs. overført mening og det er på den måde, at vi opbygger en kulturel verden, der er andet og mere end det, vi kan sanse, men har en dybdedimension, vi kan kalde ånd. Ricœurs hermeneutik har fået betydning for litteraturforskere, historikere, jurister, pædagoger, psykoanalytikere, filosoffer. teologer og mange andre indenfor humanvidenskaberne og socialvidenskaberne, fordi den hjælper dem til at forstå meningen med det, de foretager sig, når de arbejder med sprog. Hermeneutikken er et særligt spil mellem det samme og det andet. Mennesket ses som en vilje, der forholder sig til noget andet end sig selv, noget som er tænkt og sagt af andre, men netop i dette andet finder det ideer og forestillinger til at både at retlede sig selv og forstå sig selv. Forholdet til det andet, til de andre, dvs. til hvad de har sagt og skrevet, bliver den korteste vej til én selv, et prøvet, retledet og udviklet selv. Derfor opfatter jeg Ricœurs hermeneutik som højdepunktet i fransk filosofi i det 20. århundrede. Det er ikke en filosofi der beskæftiger sig med et lille hjørne af tilværelsen, men det hele. Sandheden er det hele, sagde Hegel, og det vil Ricœur give ham ret i, Men det er ikke et hele uden konflikter, kampe og spændinger, og Ricœur afviser alle lette helhedsforestillinger. Det er derimod en tænkning der sætter modsætninger i et frugtbart forhold til hinanden, og som derfor også egner sig som grundlag for at udvikle en etik og en retsopfattelse, som kan anvise hvordan vi får et godt liv sammen. Ricœur formulerede da også både en etik og en retsteori i sine senere værker. Men det vil føre for vidt at komme ind på det her. Jeg har holdt mig til hans hermeneutik, for det er med den, han har haft størst betydning for kulturlivet. Der udvikledes også en filosofisk hermeneutik i Tyskland med Hans-Georg Gadamer s store Værk Sandhed og metode fra Men når Ricœurs hermeneutik blev anderledes og han ikke modstillede sandhed og metode så skarpt, sådan som Gadamer gjorde, hang det sikkert 12

13 sammen med hans franske arv, især arven fra Bergson. Næsten hele livet holdt han afstand til Bergson, men i hans sidste store værk om Hukommelse, historie og glemsel fra 2000 måtte han erkende sin store gæld til Bergson som den bedste hukommelsesfilosof i filosofiens historie. Også f.eks. Merleau-Ponty og Levinas har udtrykt stor gæld til Bergson. Således er der trods alle forskelligheder og påvirkninger udefra en kontinuitet i fransk filosofi, som har givet den dens særkende og store betydning. (Peter Kemp er professor emeritus ved DPU) (ole diemer) 13

14 Protesten fra Askov et kort pædagogisk og politisk efterskrift Af Leo Komischke-Konnerup Udgangspunktet for dette efterskrift kunne være spørgsmålet om hvad vi egentlig kan bruge Knud Hansens gamle tanker om højskolen til i dag? Knud Hansens tekster giver selv svaret fordi de har karakter af opfordringer til at koncentrere sig om, hvad der egentlig er væsentligt for et menneskeligt liv. Derfor kan Knud Hansens tekster også læses som opfordringer til højskolen og andre frie skoler om at genopdage, revitalisere og ikke mindst at aktualisere deres virkelige opgave i en tid, hvor alt bliver stadig mere flydende, globaliseret, hyperkomplekst eller hvordan man nu vælger at betegne vores tid. Knud Hansens tekster peger, igen og igen, på, at der er noget der rent faktisk gælder for mennesket og dets liv og at det er dette alment gældende, som ikke mindst højskolen er forpligtet på. Højskolen kan ikke blot passe sit eget og forsøge på at overleve efter bedste evne. For højskolen står ikke i nødvendighedens tjeneste, men i den moraliserede friheds tjeneste. En højskole, der alene bekender sig til overlevelsens nødvendighed og derfor alene forstår sin frihed, som friheden til at koble sig op på, hvad der nu kan betale sig for tiden, kan derfor ikke være en højskole den må være noget andet. Højskolen er grundlæggende en moderne institution, som insisterer på forestillingen om mennesket, dets praktiske liv og dets personlige ansvar. Ikke blot for nogle få og indenfor højskolens egen tryllekreds men for alle, også uden for højskolen. Højskolen har derfor ikke blot en pædagogisk men også en politisk opgave. Derfor er det ikke en virkelig mulighed for højskolen mere eller mindre frivilligt at tilpasse sig de fremherskende trends i samfundet. Højskolen kan ikke blive flydende hvis den fortsat skal være højskole - heller ikke selvom vi lever i en tid hvor såvel det private som det fælles og offentlige liv bliver stadigt mere flydende og flygtigt. Den risikerer at blive reduceret til en række fleksible kursusvirksomheder der enten forsøger at placere sig selv i et voksende marked for forskellige positive livsstile og bløde værdier eller i et lige så hastigt voksende marked for elitære tilløb til de eftertragtede akademiske uddannelser, der giver adgang til en verden med stadig flere eksperter og stadig mindre personligt ansvar. Det omvendte er dog heller ikke en virkelig mulighed for højskolen. Højskolen kan ikke længere forskanse sig bag en forstenet romantisk fundamentalisme, som i virkeligheden ikke for alvor vil tage livtag med et samfund, der bliver stadig mere flydende 14

15 og derfor stadig mindre humant. Højskolen kan således hverken tilpasse sig samfundets efterspørgsel efter uendeligt formbare og flydende liv i flygtige fællesskaber eller vende ryggen til tidens problemer for at værne om højskolens store og betydningsfulde tradition. I lyset af denne situation hvor højskolen hverken kan tilpasse sig eller forskanse sig uden at miste sig selv bliver spørgsmålet om hvad vi i dag kan bruge Knud Hansens gamle højskoletanker til måske i virkeligheden mindre vigtigt. Det spørgsmål som Knud Hansens tekster i virkeligheden opfordrer til at stille nutidens højskoler er langt mere direkte og aktuelt. Her må vi nemlig spørge: Hvad skal egentlig højskolen stille op med sig selv i en tid, hvor ikke blot højskolen men også andre folkeligt forankrede skoleformer måske synger på sidste vers fordi omverden bliver stadig mindre folkelig og human? Dette spørgsmål om højskolens opgave kan vi så passende lade Knud Hansen selv svare på. Selvom Knud Hansens svar kommer fra en anden tid og naturligvis ikke kunne kende de problemstillinger, der knytter sig til vores tid, giver det alligevel god mening at lade ham besvare spørgsmålet: Det er højskolens opgave at protestere. [ ] Det er ikke højskolens opgave at følge med tiden, eller måske endog løbe forud for tiden som man undertiden har været tilbøjelig til at mene. Det er tværtimod højskolens opgave at protestere imod alt det menneskefjendske i tiden, alt det der bare river mennesket med sig og hindrer det i at være sig selv. (Knud Hansen, 1962) Her peges der på at højskolen er en afgørende institution der må stå midt i det samfund, der i stigende grad forlader sit oprindelige projekt: at underbygge og understøtte mulighederne for et menneskeligt liv for alle dvs. et liv i frihed og ansvar, ret og pligt. Det er højskolens opgave at erindre et stadig mere foranderligt samfund om det menneskelig livs betydning og gribe ind, protestere når dette liv forsøges omtydet eller afviklet. At behovet for denne protest er sørgelig aktuel kan man overbevise sig selv om, når man fx betragter de forandringsprocesser som præger samfundets pædagogiske og politiske praksis i disse år. Hvor det politiske for blot nogle årtier siden var forankret i en forestilling om det folkelige liv, som grundlaget for politiske beslutninger i fx kommunalbestyrelser og folketing, der oplever vi nu, at eksperter af forskellig art allerede på forhånd har afgjort sagerne. Ikke ud fra forestillinger om frihed og ansvar, ret og pligt - som til enhver tid findes blandt frie mennesker og ansvarlige borgere men ud fra stadig mere snævre videnskabelige og forskningsbaserede forestillinger om hvad-dervirker i forhold til samfundets økonomiske behov og interesser. 15

16 Ikke mindst i skole- og uddannelsespolitikken har eksperternes videnskabelige og forskningsbaserede forestillinger om hvad-der-virker for samfundet, fået et massivt gennembrud. Således er det fx lykkedes at forandre forestillingen om folkeskolen, som en folkelig forankret skole til en kommunal undervisningsinstitution, hvor der arbejdes ihærdigt på, at skolens professionelle først og fremmest skal forstå sig selv som kommunalt ansatte undervisningseksperter. Eksperter der anvender netop de effektive forskningsbaserede metoder, der kan indfri netop de mål som en stadig mere konkurrenceorienteret stat fastsætter. Under overskriften om læreren som ekspert i undervisning lanceres der en pædagogisk praksis, der ikke længere knytter sig til forestillingen om mennesket som et frit, og derfor etisk og politisk væsen: forestillingen om den menneskelige person, der har et personligt ansvar ikke blot i forhold til sin egen eksistens, men også overfor andre menneskers mulighed for at deltage som frie, forpligtede og lærende personer i et menneskeligt samfunds mange forskellige fællesskaber. Lige som læreren i såvel skolen som uddannelsessystemet reduceres til blot at være ekspert i undervisning og derfor ikke personligt ansvarlig, bliver eleven fastholdt alene som elev og ikke som en menneskelig person under udvikling. Denne tendens breder sig til resten af uddannelsessystemet, og derfor bliver både ungdomsuddannelserne, de mellemlange og lange videregående uddannelser til latinskoler, hvor de studerende hverken for alvor skal studere eller yderligere udvikle deres menneskelige personligheder. De skal i stedet blot være artige elever, der møder frem og fuldfører deres uddannelser inden for den tidsramme som økonomisk-politiske eksperter fastsætter ud fra primært økonomiske forestillinger. I forlængelse heraf kan man diskutere, om det i realiteten længere giver mening at tale om, at der udøves pædagogisk praksis i det offentlige skole- og uddannelsessystem? En pædagogisk praksis, der fungerer som ovenfor skitseret, kan nemlig i virkeligheden hverken omtales som pædagogisk eller som praksis. Pædagogisk praksis er umisteligt forbundet med forestillingen om den menneskelige persons dannelse gennem praktisk deltagelse i menneskelivets forskellige fællesskaber både de mange frie kulturelle fællesskaber og de fællesskaber, der knytter sig til det fælles forpligtende liv. Menneskelige personer står altid i et ansvar overfor hinanden og den menneskelige frihed knytter sig altid til spørgsmålet om ret og pligt. Den ret og den pligt der gør det muligt at leve som mennesker og ikke som dyr. Det er i disse folkelige fællesskaber, at den menneskelige person bliver til både som frit menneske og som ansvarlig borger. Menneskelivet leves, som filosoffen Jørgen Husted udtrykker det, ikke af sig selv og derfor er en egentlig 16

17 pædagogisk praksis bundet til at hver generation indføres i og opfordres til det menneskelige liv på ny. Det er denne pædagogisk-politiske opgave og dette pædagogisk-politiske ansvar, som den systemteoretiske reduktion af skole- og uddannelsessystemet i disse år forsøger at erstatte med de former for roller og relationer, som kommer til udtryk i betegnelsen ekspert i undervisning. Her er menneskelivet reduceret til resultater af og reaktioner på sociale, økonomiske, neurologiske og psykologiske omstændigheder og betingelser. Den menneskelige frihed og det personlige ansvar forsvinder og med dette forsvinder den menneskelige person og erstattes af tilpasningsdygtige individer, der på kompetent vis kan flyde ind og ud af de forudbestemte og skiftende roller og relationer, som forskellige systemer mener at have behov for. Her findes ikke menneskelige personer, men alene systemets positioner. En egentlig pædagogisk praksis retter sig netop kritisk imod denne reduktion af det menneskelige ansvar og derfor hører der altid med til egentlig pædagogisk praksis at protestere mod ethvert forsøg på at forkorte, reducere og dermed forvrænge det menneskelige liv. I forlængelse af ovenstående kan man sige at Knud Hansens opfordring til at protestere imod alt det menneskefjendske i tiden, ikke blot peger på højskolens opgave, men også peger på, at enhver pædagogisk praksis også altid er en menneskepraksis, der er forpligtet på både en pædagogisk og en politisk-folkelig opgave. Det var en sådan pædagogisk og politisk forpligtet højskole, Knud Hansen var forstander for: Askov højskole. Niels Højlund var i begyndelsen af 1960erne ansat på Askov og skrev senere om Askov højskole, at den i Knud Hansens tid blev kritiseret af højskolekredse for ikke rigtig at være grundtvigsk: Men det er for mig at se fordi de tog fejl af, hvad det vil sige at være `grundtvigsk`. Det vil ikke sige at bekende sig til Grundtvig eller at gentage den grundtvigske traditions mytefortælling eller universalhistorie fra for 100 år siden. Det vil tværtimod sige at turde være uden forbehold moderne, at turde leve fuldt og helt i sin egen tid og med sin egen tids mennesker, problemstillinger og sprog som forudsætning. En sådan moderne skole var Askov (Fabricius Møller, 2005: 59). Højlunds pointe vedrørende dette længst svundne Askov passer fint med Knud Hansens opfordring til at protestere. At turde være i tiden drejer sig dog ikke om højskolens medløb og tilpasning til tidens tendenser for at overleve disse. Det drejer sig om en højskole, der tør at leve i tiden som et kritisk pædagogisk og politisk menneskeprojekt, der bestandigt holder fast ved dette projekt ikke mindst, når dette 17

18 menneskeprojekt er under pres eller endda under afvikling andre steder i samfundet. Når vi gennem de sidste to årtier har været vidne til føromtalte nedbrydning af en human pædagogisk og politisk praksis - i et samfund, der er blevet stadig mere præget af en globaliseringsforståelse, der hviler på forestillingen om, at vi er i en økonomisk krigstilstand med resten af verden (Pedersen, 2011) - så bliver det ligeledes tydeligt, hvad det er, vi kan bruge Knud Hansens gamle højskoletanker til. Med udgangspunkt i Knud Hansens tekster må man nemlig spørge Askov og de andre højskoler: Hvor var højskolens protester og insisteren på mennesket og det personlige ansvar, da folkeskolen blev afviklet og forvandlet til en kommunalt forvaltet statsskole? Hvor var højskolen, da læreruddannelsen blev akademiseret, instrumentaliseret og læreren gjort til ekspert i undervisning? Hvor var højskolen, da en stadig mere snæver forståelse af videnskab og forskning blev instrumenter for nedbrydningen af et humant og demokratisk samfund, der er kendetegnet ved, at frie mennesker og borgere tager ansvar og forpligter sig af egen fri vilje, og ikke på grund af økonomiske tvangsmekanismer? Disse ubehagelige spørgsmål må desværre stilles. Naturligvis ikke for at udpege den ene eller den anden højskole som skyldig. Det ville på alle mulige måder være absurd. Men spørgsmålene må stilles fordi de medvirker til at understrege betydningen af højskolens virkelige mulighed, virkelige opgave. Det er betydningen af denne mulighed og denne opgave som i disse år må sættes højest på højskolens dagsorden. Når Knud Hansens tanker om højskolen og dens opgave igen er blevet aktuelle er det ikke først og fremmest fordi tiden er blevet ond eller ussel (om end den ganske rigtigt er blevet begge dele) men primært fordi de opfordrer til at højskolen og andre frie skoleformer igen for alvor begynder at diskutere, hvad det egentlig vil sige at være en fri skole i et moderne samfund. Måske findes ånden fra Knud Hansens Askov ikke længere i højskoleverdenen i dag måske ikke engang i Askov men Knud Hansens tekster findes stadig, som opfordringer til at erindre og revitalisere højskolen som et pædagogisk og politisk menneskeprojekt. Aldrig har vi haft så stort et behov for, at højskolen - sammen med de andre frie skoleformer - igen tør blive moderne uden forbehold og protestere mod alt, hvad der er menneskefjendsk i tiden. At højskolerne kan blive samlingssteder for de folkelige kræfter, der endnu har mod og styrke til at holde fast på og kæmpe for, at den menneskelige person er andet og mere end det enkelte individ, og at det fælles og offentlige liv er til for andet og mere end blot økonomiske interesser og behov. At Knud Hansens svundne Askov kan inspirere nutidens højskole til igen at protestere. Litteratur: 18

19 Hansen, Knud (1962): Højskolen og tiden, Dansk Udsyn, 42. årgang. Fabricius Møller, Jes (2005): Grundtvigianisme i det 20. århundrede, Vartov. Pedersen, Ove K. (2011) Konkurrencestaten, Hans Reitzels Forlag. ( Leo Komischke-Konnerup. Teksten er et efterskrift til af Pædagogisk Protest 12 glemte pædagogiske artikler af Knud Hansen fra forlaget Nyt Askov, der er sat til salg på pris 149 kroner) (Leo Komischke-Konnerup er chefkonsulent) (ole diemer) 19

20 Vi lærer for livet og det kræver, at vi kender livet. - Et interview med tidligere skoleleder Jens Birk (foto : Anne Cathrine Jørgensen) Her har vi Jens Birk. Han har været skoleleder i en menneskealder og gik på pension for to år siden. Billedet er fra en dag i februar, hvor vi sad over kaffen ikke langt fra Alssund. Jeg var på interviewbesøg hos Jens og fra altanen kan man kigger udover et stort stykke byfred med nøgne februarbuske. Jens virker umådelig tilfreds med sin pensionisttilværelse. Han kigger dog skeptisk på min optager. Han kan ikke forstå, hvorfor jeg vil interviewe ham. Jeg indleder med, at nogen engang har sagt til mig, at han havde en formidabel socialpædagogisk tilgang til skolen. Det er derfor, jeg sidder her nu med min intimiderende optager og vil vide, hvordan han beskriver sin arbejdsopgave som skoleleder. Jens sidder roligt og svarer troligt de næste to timer på alle mine spørgsmål. Han er åbenlyst en meget beskeden og tålmodig mand. Faktisk ville han være en bedre interviewer end mig; han er faktisk interesseret i, hvad andre kan udrette og vil sige. Man mærker, at han ikke er vant til at være den, det handler om. Men det er nu engang øvelsen i dag. Jeg skal efter besøget forsøge at former vores samtale til en sammenhængende tekst og udelade alle de gange, hvor jeg selv kommer til at snakke begejstret om mig selv og grine højt. Men det kan jeg altså ikke gøre for; det gør man bare sammen med Jens Birk: 20

Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Det har været et spændende år. Specielt for folkeskolen. Lidt

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 2, feb. 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 2, feb. 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 2, feb. 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Hensigten med dette tidsskrift er at give hinanden mulighed for

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole Pas på historien Dimissionstale til kommende lærere Ny forstander på Den frie Lærerskole Fra Thyborøn til fyn Virkeligheden er al tings prøve Historiske

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen Redaktør Niels Ulrik Sørensen Formgivning Liselotte Klint Anja Vinther

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno 2002-2003 viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere

Læs mere

BILLEDMAGEREN. - ledelse i kaos. Forlag Wise Mind. Peter Scheidelin Espersen og Aksel Blaabjerg

BILLEDMAGEREN. - ledelse i kaos. Forlag Wise Mind. Peter Scheidelin Espersen og Aksel Blaabjerg 2 BILLEDMAGEREN - ledelse i kaos Peter Scheidelin Espersen og Aksel Blaabjerg Forlag Wise Mind 3 Billedmageren, - ledelse i kaos. 2204. Peter Scheidelin Espersen og Aksel Blaabjerg Forlag, Wise Mind. Tlf.

Læs mere

Tid, timing og personlighed

Tid, timing og personlighed Tid, timing og personlighed TANKER& FORTÆLLINGER FRA ET ARBEJDSLIV BLANDT UDSATTE BØRN OG UNGE Af: Birger Mosholt Center for Ideudvikling Citater eller anden form for gengivelse af bogen, kun ifølge aftale

Læs mere

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile Fredag den 9. maj 1997 satte alle landets studenter sig til deres lille arbejdsbord i gymnastiksale, aulaer og kantiner og åbnede et hæfte med tekster, billeder og opgaver til skriftlig dansk. Dette år

Læs mere

At tage livet af sig, at tage livet på sig. af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen

At tage livet af sig, at tage livet på sig. af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen At tage livet af sig, at tage livet på sig af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen Et forsøgs- og udviklingsarbejde udført på Odense Socialpædagogiske Seminarium efterår 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER

TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER Videncenter for Diakoni og Pædagogik, Diakonhøjskolen Forord I 1959 udgav Haldor Hald, daværende chef for Kirkens Korshær, bogen: Kirken der forarger. Den fik dengang en

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere