DAGSLYS SOM BYGGESTOF I DET 20. ÅRHUNDEREDE - artikel til særnummer af DETAIL, af Peter Thule Kristensen & Merete Madsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSLYS SOM BYGGESTOF I DET 20. ÅRHUNDEREDE - artikel til særnummer af DETAIL, af Peter Thule Kristensen & Merete Madsen"

Transkript

1 DAGSLYS SOM BYGGESTOF I DET 20. ÅRHUNDEREDE - artikel til særnummer af DETAIL, af Peter Thule Kristensen & Merete Madsen I det 20. århundredes arkitektur bliver dagslys et centralt tema. Ikke kun dagslys som et middel til at få lys ind i husene eller som et traditionelt symbol på f.eks. det guddommelige, men dagslys som et eget byggestof, der dyrkes eller fejres gennem arkitekturen. Samtidig bliver dagslys i stigende grad brugt til at danne eller opløse rum, som er et afgørende begreb i den moderne arkitektur. Rum opfattes fra begyndelsen af århundredet ikke blot som et negativt tomrum mellem nogle vægge, men som noget i sig selv en art grænseløs fylde. Netop dagslyset kan formidle et sådant konturløst rum på en næsten stoflig måde, ligesom det i et flygtigt nedslag kan åbne for en intens oplevelse af øjeblikket og dermed tilføre rummet en forunderlig betydning som i f.eks. den danske maler Vilhelm Hammershøis billeder. Betragter man dagslys på denne måde, er det ikke primært en funktionel og hygiejnisk foranstaltning, sådan som visse af funktionalismens pionerer ellers har proklameret det. Mange af det 20. århundredes hovedværker handler ikke bare om mest muligt dagslys ud fra funktionelle hensyn, men også om lysets evne til at skabe stemning, bevægelse, ja til at kunne artikulere rum på en ny måde, der bedre end i historicismens arkitektur passer til en moderne verden. Allerede i det 19. århundrede findes der en følelse af at befinde sig i en tidsalder, hvor værdier og symboler med stigende acceleration skiftes ud, og denne følelse fører efterhånden til sprængningen af en velkendt verdensorden. Til gengæld udløser den også en voldsom kunstnerisk energi og trang til eksperimenter, hvor lys og rum udforskes som selvstændige fænomener. Artiklen retter opmærksomheden mod dagslysets rolle som et byggestof, der er med til at formgive moderne rum. Hvad er det med andre ord for nogle rum, som dagslyset og dens ledsager skyggen er med til at danne? Og hvordan kan dagslyset i visse tilfælde medvirke til at give disse rum en spirituel stemning, der ellers er vanskelig at formidle i en moderne verden uden tiltro til traditionelt religiøst billedsprog? Vilhelm Hammershøi, Støvkornenes dans i solstrålerne, 1900.

2 Uden at afdække feltet udførligt skal nogle få europæiske eksempler vise, hvordan dagslys bliver brugt som et byggestof på forskellige tidspunkter i det 20. århundrede: I eksempler af Mies van der Rohe og Le Corbusier understreger dagslyset en rumlig flertydighed ved hjælp af reflekser eller gennem et komplekst samspil mellem flere lyskilder på én gang. I værker af andre arkitekter kan man se eksempler på strejflys, der dyrkes som et eget objekt, på et brudt lys med en spirituel betydning, på dagslysets evne til at lokalisere steder i et ellers åbent rum, på slagsskyggens tegnkarakter og på, hvordan et blødt dagslys kan skabe et næsten vægtløst rum. Eksemplerne optræder kronologisk og bliver til slut suppleret med et par nutidige pejlinger af dagslys som byggestof. Lysrefleks Glas og dets evne til at skabe rumlig forbindelse gennem transparens bliver et vigtigt tema hos mange af det 20. århundredes arkitekter. Inspirationskilden er især det 19. århundredes industribyggeri, hvor nye konstruktive principper som f.eks. stålkonstruktioner muliggør store glasarealer. Glas kan imidlertid også reflektere omgivelserne og dermed sløre effekten af lys og skygge, der ellers understreger rum og form. Dette forhold var den tyske arkitekt Mies van der Rohe opmærksom på, og i hans udstillingspavillon i Barcelona fra er farvede glasvægge et vigtigt udtryksgivende element, der bliver brugt såvel til at filtrere dagslyset som til at reflektere omgivelserne. I pavillonen handler det mindre om dagslysets evne til at accentuere en bygningsmasse ved hjælp slagskygger end om at udnytte dagslysreflekser til at skabe en rumlig flertydighed. Dagslyset bliver brugt til at opbygge et raffineret samspil mellem den farvede skygge gennem glasvæggene, refleksionerne i glasset, pavillonens kulørte naturstensvægge, blanke stålsøjler og et stort spejlbassin. Med sin foranderlighed tilføjer dagslyset et ekstra lag til den enkle, men rumligt komplekse komposition, der hele tiden åbenbarer skiftende perspektiver under bevægelsen igennem Lysrefleks, Mies van der Rohe, Udstillingspavillon i Barcelona,

3 pavillonen. Der fremkaldes et flimrende indtryk, hvor transparens og lysrefleks skiftevis blotlægger og opløser rumlige sammenhænge. Krydsende lys Udstillingspavillonen i Barcelona bryder med en klassisk rumdannelse [Raumgestaltung], hvor den besøgende ellers er i stand til at overskue helheden ud fra et kompositorisk centrum. Man tvinges på denne måde til selv at få rede på en helhed gennem kroppens aktive bevægelse i rummet. Tabet af det fulde overblik og koblingen mellem rum og bevægelse tematiseres hos mange af det 20. århundredes arkitekter og i særlig grad hos den schweiziske arkitekt og billedkunstner Le Corbusier, der gerne anvender dagslys i iscenesættelsen af en rumlig flertydighed. Her handler det imidlertid sjældent om dagslysreflekser på glas, men snarere om et samspil mellem konkurrerende dagslyskilder, der ansporer til bevægelse og skaber rum med mange facetter og indbyrdes overlapninger. Dette fænomen kan opleves i Le Corbusiers egen lejlighed på toppen af hans boligblok Port Molitor i Paris fra Betragter man foyeren falder forskellige dagslysindtag i øjnene: En udskæring i dækket over en trappe og en glasvæg i et bagvedliggende rum markerer mulige afslutninger på krydsende bevægelsesforløb, mens et horisontalt vinduesbånd i foyeren understreger rummets karakter af passage. Trappen modtager lys fra flere sider, og man bliver på en interessant måde i tvivl om, hvor rummene starter og afsluttes, fordi lyset fra de forskellige åbninger blander sig med hinanden i mødet med den skulpturelle trappe. Kompositionen kommer til at minde om en tredimensionel udgave af et kubistisk maleri, hvor et motiv betragtes fra flere vinkler samtidig. Krydsende lys, Le Corbusier, Egen lejlighed i Paris,

4 Strejflys De to eksempler fra Barcelona og Paris repræsenterer en arkitektur, hvor dagslys bliver brugt i iscenesættelsen af en radikal ny form for rumdannelse. I de skandinaviske lande er arkitekturen sjældent lige så radikal, men til gengæld er opmærksomheden på dagslys som fænomen i sig selv muligvis skærpet, fordi det nordiske lys er mindre intenst og derfor et mere kostbart byggestof. I Norden har arkitekter derfor inddæmmet og højtideligholdt lyset som noget særligt, der kan virke næsten overjordisk eller metafysisk, når det kommer til syne i ren form. En sådan opmærksomhed udviser den finske arkitekt Erik Bryggman i et begravelseskapel i Turku i Finland fra Midt på dagen rammer et strejflys, der stråler ind i kapellet gennem en skjult åbning, bagvæggen i en alterniche. Det kommer skråt oppefra og synes at tilhøre en anden verden. En betydning, der understreges af, at de andre lyskilder er synlige og enten kommer nedefra gennem et sideskib eller gennem små åbninger i hovedskibets dunkle hvælving, der kontrastfuldt indrammer den lyse alterniche. Strejflyset bliver sat i scene som et foranderligt objekt i sig selv, en erstatning for den traditionelle altertavle, men i en moderne verden får den sakrale effekt ikke lov til at stå alene. Gennem sideskibet har de efterladte udsyn til skovens træstammer, og en entydig fokus mod alteret brydes dermed af en asymmetrisk gestus. De befinder sig i rummet mellem det jordiske og det himmelske lys. Strejflys, Erik Bryggman, Begravelseskapel i Turku,

5 Det brudte lys Også hos den tyske arkitekt Rudolf Schwarz spiller dagslys en vigtig rolle i formidlingen af en metafysisk erfaring. Inspireret af samtidens getaltteori forestiller han sig verden som fyldt af en stor samtale, hvor menneskets formgivning afspejler formprincipper eller gestalter i naturen. Schwarz betragter i den forbindelse lys, der optræder i form af genskin fra en såkaldt urstjerne, som et medium for samtalen. Denne dialog kan indlæses i mange af Schwarz kirker, og måske i særlig grad i hans hovedværk Sankt Anna i Düren fra Træder man fra gaden ind i det lave og mørke sideskib, kan man kun ane det bagvedliggende hovedskib, hvis høje stenmur ligger badet i et mystisk lys. Man får lyst til at afdække lyskilden og presses umærkeligt videre ind i hovedskibet, hvor den åbenbares i form af en transluscent glasvæg, der træder frem i rummet som et stort volumen. Rummet kan ikke overskues i sin helhed, eftersom hovedskibet og glasvæggen fortsætter om hjørnet ved alteret, der er kirkens lyseste sted. Der opstår en art dialog mellem det store lysende glasvolumen og den modsatte stenvæg, der kaster det matte hvide lys tilbage med en rød glød. Et moderne træk er, at lyset i så høj grad styrer bevægelsen, og at den store glasvæg er udformet som en profan industrifacade. Denne nøgternhed står i kontrast til det brudte lys fra den røde stenmur, der dermed virker mere sakralt. Det brudte lys, Rudolf Schwartz, Skt. Anna kirke i Düren,

6 Det lokaliserende lys I de foregående eksempler er beskrevet, hvordan dagslys kan bruges til at skabe en interessant rumlig flertydighed eller til at fremhæve en sakral betydning. Dagslys kan også anvendes til at lokalisere mere profane situationer, ja til at danne det egentlige rum om disse, hvor det mindre handler om lyseffekten i sig selv end om selve rummet. I f.eks. den finske arkitekt Alvar Aaltos biblioteker er dagslysindtagene ofte udformet, således at koncentrationen naturligt bliver rettet mod omgangen med selve bøgerne, uden at lyssætningen virker triviel af den grund. I hans bibliotek i Rovaniemi i Finland fra bliver en sådan situationsbestemt brug af dagslys tillige koblet til et formsprog, der synes inspireret af motiver og stemninger i det omgivende landskab. Dagslyset kommer primært ind gennem store kalecheformede åbninger i loftet, hvorfra det belyser hovedetagens bogreoler jævnt. Skal man skimme bøgerne, foregår det langs en brystning omkring en række forsænkede læseområder, hvorimod den egentlig fordybelse finder sted nede i forsænkningerne, der er mindre belyst, men som alligevel bindes rumligt sammen med hovedetagen af dagslyset. Et enkelt ovenlys i rummets midte markerer en udlånsskranke som et sted, hvor en anden type situation kan foregå. Dagslyset udpeger en række lokaliteter i et stort arkitektonisk landskab, der indeholder et vekselspil af lysninger og mørke fortætninger. Hos Aalto bliver lys et rumdannende byggestof, der spiller på menneskets samlede erfaringsverden. Det lokaliserende lys, Alvar Aalto, Bibliotek i Rovaniemi,

7 Slagskyggen Når arkitekter i det 20. århundrede søger at formidle en metafysisk erfaring, sker det ofte ved hjælp af byggesten, der ikke repræsenterer en fortidig verdensorden, men som er evigtgyldige i sig selv f.eks. lyset og skyggen. Dette kan opleves hos den amerikanske arkitekt Louis Kahn, der ser en tæt forbindelse mellem det metafysiske, lyset og stilheden, eller hos italieneren Aldo Rossi, hvis arkitektur er blevet beskrevet som tavs, men som måske netop derfor giver rum til lyset og skyggen. Ligesom i den italienske kunstner Giorgio de Chiricos malerier, hvor en mystisk skygge undertiden skærer gennem billedet, får slagskyggen hos Aldo Rossi en lignende tegnkarakter. I hans boligbebyggelse Gallaratese uden for Milano fra 1969 er de underste etager helliget en høj søjlehal med taktfaste rækker af betonskiver, der i løbet af dagen tegner et foranderligt mønster af slagskygger hen over gulv og vægge. Pga. en spalte og et niveauspring gennem huset opleves søjlehallen i brudstykker, et indtryk, der forstærkes af den ofte tværgående skyggetegning. Skyggen synes at få en særlig betydning, fordi de øvrige arkitektoniske figurer, herunder den overdimensionerede søjlehal, er tømte for åbenlys betydning. Man lægger mærke til slagskyggen, der samtidig bevæger sig så langsomt, at tiden bliver fastholdt i et intenst øjeblik. Slagskyggen, Aldo Rossi, Boligbebyggelsen Gallalese, Milano, 1969.

8 Det bløde lys Hos Aldo Rossi møder man en brug af dagslys og slagskygge, der er den mediterrane arkitekturs privilegerede mulighed, men som er atypisk på de nordiske breddegrader, hvor lyset er et mere blødt byggestof. Som den norske arkitekt Sverre Fehn har konstateret det, opstår der sydpå slagskygge i blot en lille ridse på en sten, mens den samme ridse ikke kan ses i det nordiske lys. Dette forhold kræver, at nordiske arkitekter må arbejde med et diffust og ikke særligt intensivt lys, der ofte stammer fra en delvist skyet himmel. I stedet for slagskyggen handler det om det blødt reflekterede dagslys og om selvskyggens evne til at tegne rum og form, hvilket gør materialernes stofvirkning og farvenuancer til et vigtigt tema. I Bagsværd Kirke fra 1976 uden for København er netop en sådan type dagslys udnyttet til det yderste af den danske arkitekt Jørn Utzon, der inspireret af tanken om en gudstjeneste under nogle drivende skyer ved kysten har skabt et næsten æterisk kirkerum. Fra en skjult åbning øverst i rummet siver lyset langsomt ned gennem skydækket, der består af en række bølgede betonskaller. Skallernes bløde kurver og stofvirkning, der viser aftryk fra forskallingsbrædder, gengiver lyset uden skarpe kontraster og i en række fine grå nuancer, der får loftet til at virke svævende. Dette indtryk forstærkes gennem kontrasten af skarpe udskæringer i sidevæggene, der blotlægger de bagvedliggende sideskibe og deres betonrammekonstruktion. Disse områder, der belyses gennem egne ovenlys, er holdt i lyse nuancer ligesom resten af interiøret. Der er tale om et helt univers i lys, hvor mørkets kræfter synes fraværende. Det bløde lys, Jørn Utzon, Bagsværd kirke, 1976.

9 Dagslys som byggestof i dag De foregående eksempler viser, hvordan dagslys i det 20. århundrede er blevet brugt i udformningen af moderne rum. I de sidste årtier, hvor arkitekturen stadigvæk tager afsæt i modernistiske rumopfattelser, bliver dagslys fortsat anvendt som et vigtigt byggestof. Det er imidlertid blevet muligt at skabe kunstneriske og dagslyslignende effekter med kunstig belysning, samtidig med at nye typer billedmedier i stigende grad fanger opmærksomheden. Måske som en konsekvens af denne konkurrence er nutidens brug af dagslys undertiden blevet mere demonstrativ eller manieret. I den polskfødte arkitekt Daniel Libeskinds Jødisk Museum Berlin fra 2001 bliver dagslys eksempelvis sat i scene som en tydelig allegori på det modsatte af mørkets kræfter. I museets dystreste sted, Holocausttårnet, er en højtsiddende og utilgængelig spalte den primære lyskilde i det kolde og mørke rum, hvorimod en såkaldt kontinuitetsakse ender i et højt og lyst trapperum som tegn på en håbefuld fortsættelse af jødisk historie. Hos den schweiziske arkitekt Peter Zumthor bliver dagslyset også dyrket som et element, der fanger opmærksomheden. I hans Kunsthaus Bregenz fra 1997 er udstillingsrummene lukkede langs siderne, men dækket af et translucent glasloft, hvor et diffust dagslys reflekteres ind via en skjult zone mellem etagerne. Udstillingsrummene er i øvrigt Daniel Libeskind, Jødisk Museum Berlin, så enkelt udformet, at dagslyset træder frem som et tydeligt fænomen, der virker forunderligt efter sin vej gennem semitransparente lag i glasfacaden. Denne karakter underbygges af, at en kunstig belysning over glasloftet umærkeligt kompenserer for utilstrækkeligt dagslys. Peter Zumtor, Kunsthaus Bregenz, 1997.

10 Facader med lag, der filtrerer dagslyset på en effektfuld og forvrænget måde, synes at være et gennemgående træk i meget af nutidens arkitektur. I f.eks. de schweiziske arkitekter Herzog og de Meurons indkøbspassage Fünf Höfe i München fra 2001 hænger en såkaldt Kettenhemd i brun eloxeret aluminium som en brynje foran dele af facaden. Dagslyset kommer på denne måde til syne som et særligt mønster i de bagvedliggende rum en raffineret special effect med dagslys som byggestof. Herzog & de Meuron, Indkøbspassage Fünf Höfe, München, 2001 I princippet indgår brugen af dagslys i de tre nævnte projekter ikke i noget væsentligt nyt rumligt koncept. Hos Libeskind bruges dagslys på en traditionel allegorisk måde, der underbygger en bestemt historie, og hos Zumthor og Herzog & de Meuron synes opmærksomheden at være rettet mod selve dagslysindtaget, der filtreres gennem forskellige lag og derfor optræder i en transformeret form. I de to sidstnævnte eksempler er facadens evne til at kaste kunstlys ud i natten tillige blevet et vigtigt element, der også kan genfindes i talrige andre af nutidens arkitekturprojekter. Udviklingen synes at gå i retning af en øget fokus på et samspil mellem kunstlys og dagslys eller på selve dagslyseffekten snarere end på dagslyset evne til at danne rum. Litteraturliste: Kristensen, Peter Thule: Det sentimentalt moderne Romantiske ledemotiver i det 20. århundredes bygningskunst, Ph.d.-afhandling, Kunstakademiets Arkitektskole, Købehhavn, Madsen, Merete : Lysrum som begreb og redskab, Ph.d.-afhandling, Kunstakademiets Arkitektskole, København, 2002 Petri, Mathilde: Sverre Fehn, fra arkitekturtidsskriftet Skala, nr. 23, København, (Interviewet er gengivet i bogen: Norberg-Schulz, Christian;; Postiglione, Gennaro: Sverre Fehn, samlede arbejder, Orfeus Forlag, Oslo, 1997) Rossi, Aldo: A scientific Aitobiography, Cambridge Mass. / London Schwarz, Rudolf: Vom Bau der Kirche, Salzburg / München 1998 (opr. Würzburg 1938). Zumtor, Peter: Peter Zumtor, a+u (Architecture and Urbanism), February 1998 Extra Edition.

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

SIG DET MED KUNST. Af Mikkel Bogh og Ole Thyssen

SIG DET MED KUNST. Af Mikkel Bogh og Ole Thyssen SIG DET MED KUNST Af Mikkel Bogh og Ole Thyssen At kombinere ord og billeder er ingen sag. Det sker dagen igennem, når vi læser avis, ser tv, eller afkoder reklameskilte med fotografier og fyndige slogans

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere