75 jubilæum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "75 jubilæum 1934-2009"

Transkript

1 jubilæum

2 75 år Til gavn for samfundet Indholdsfortegnelse 75 år til gavn for samfundet Af Bjarne Laustsen... 3 Frivillige på vej mod nye opgaver Af Søren Gade... 4 Beredskabsforbundet befolkningsorganisation i 75 år Af Bent Mortensen... 6 Vellykket organisatorisk samarbejde Af Arne Christensen... 7 Frivilligtanken har ingen udløbsdato Af Frederik Schydt... 8 Større nyttiggørelse af frivillige Af Peter Staunstrup... 9 Samarbejde mellem beredskabsaktører er vigtigt Af Karsten Andersen Vi kan aldrig få for mange frivillige Af Jan S. Norgaard og Ulrik Kragh...11 Samarbejde giver fagligt udbytte Af Lars Vester Pedersen Beredskabsforbundets landskontor Af Per Kjærholt Befolkningskurser en sikkerhed for alle! Af Steen Thomsen Lederuddannelse Af Benthe Petersen Bedriftværn og bedriftværnsuddannelsen Af Niels Erik Bølling Danske Kvinders Beredskab Af Inga Christensen Samrådet Af Vibeke Kingo Pedersen Samrådets Børneordning Af Inga Christensen Kolding-kredsen gennem 73 år Af Else Højsager...21 Beredskabsforbundets Musikkorps Af Henning V. Eriksen...22 Projekt Østbørn Af Lene Krüger Schade...23 Barak H1 i Frøslevlejren Af H.A.J. Larsen Støtteforeningen BF-Barakkens Venner Af Nina Lindhardt...25 Oversigt over præsidenter, chefer og direktører De frivillige i Beredskabsforbundet har i 75 år løst en række opgaver, som er med til at sikre borgerne og give dem større tryghed i deres hverdag Det er blevet sagt, at Danmark er en brugsforening. Næppe mange andre steder i verden arbejder så mange frivillige i forskellige foreninger for at varetage helt specifikke områder. Vi kender de store foreninger såvel som de små. Vi kender grundejerforeningerne, brev dueforeningerne og patientforening erne og store foreninger som fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, landboforeninger, Lejernes Landsorga nisation osv. Alle har de bestyrelser, der arbejder uegennyttigt for at varetage en række specifikke områder. Det har den fordel, at jo flere, der er med til at tage et medansvar for at få tingene til at hænge sammen, des mindre behøver Folketing og regering at lovgive på bestemte områder. Dernæst er det også sådan, at regler, man selv har været med til at lave, føler man sig også mere forpligtet af. Sådan er det også med 75-års jubilaren, Beredskabsforbundet. De frivillige medlemmer af Beredskabsforbundet løser en lang række opgaver i samfundet som fx brandslukning, redning og førstehjælp. Det, der kendetegner de frivillige, er, at det er folk med et fuldtidsarbejde, som alligevel afser tid til at hjælpe andre, når der er behov, som ikke kan løses af det faste beredskab. Det er en fantastisk ressource, samfundet her har. Det ville koste ekstremt meget, hvis beredskabet skulle være dimensioneret med fast ansat personel, der kunne klare alle situationer til hver en tid. Derfor er de frivillige et godt supplement til det faste beredskab, især ved større indsatser, og hvor det faste personel har brug for en pause, kan de frivillige gå ind og supplere. Men det er utrolig vigtigt, hvis de frivillige skal kunne vedligeholde deres kompetencer og holde sig skarpe til at løse de opgaver, som beredskabet stiller, at det udstyr og materiel, som bliver stillet til rådighed, er mindst af samme beskaffenhed som de fastansattes. De frivillige skal have deres del af de udfordringer og muligheder, som de fastansatte i beredskabet også har. Det arbejde foregår ude i de enkelte kredse og regioner, og det kendetegnes ved, at beredskabet i den enkelte kommune laver en samarbejdsaftale om, hvordan man arbejder sammen med de frivillige i kommunen. De steder, hvor man respekterer og værdsætter de frivillige, har man heller ikke problemer med at rekruttere frivillige til beredskabet, men vi oplever desværre, at enkelte kommuner stort set ikke gør brug af frivillige. Det er Beredskabsforbundet, der over for offentlige myndigheder varetager de frivilliges interesser ude i kredsene. For tre år siden blev jeg opfordret til at stille op som præsident for Beredskabsforbundet. Det var en opfordring, jeg tog imod uden dog helt præcis at vide, hvor stor en arbejdsindsats, der fulgte med. Men frivilligtanken har altid interesseret mig, og generelt foreningsarbejde har altid fyldt meget i mit liv ikke mindst arbejdet i fagforeningsregi og mit arbejde i det politiske liv for Socialdemokraterne, først ved byrådsarbejde og i de sidste tretten år folketingsarbejde. Da jeg sagde ja til jobbet som præsident, var det ikke bare for at være kransekagefiguren for en god organisation, men det var også for at sætte mig ind i arbejdet og komme ud og besøge de enkelte kredse for at se, hvordan arbejdet i beredskabet fungerer sammen med de frivillige. Det har givet mig en fantastisk god indsigt i det arbejde, og dermed er jeg også kommet til at sætte utrolig stor pris på den uegennyttige indsats, som alle de frivillige yder rundt omkring i beredskabet. Det gør også, at jeg kan tale med større styrke over for myndighederne, når det drejer sig om, hvilke vilkår Beredskabsforbundet og deres frivillige skal have i eksempelvis beredskabsforliget. Når man som nordjyde er valgt til et eller andet job, går man ikke rundt og praler med, at man eksempelvis er stolt over at være præsident for Beredskabsforbundet, nej, med nordjysk beskedenhed er man taknemmelig over at få lov til i en periode at være med til at sætte fokus på de frivilliges sag for derigennem at kunne løse en lang række opgaver, der ellers ikke ville blive løst i vores samfund. For Beredskabsforbundet og de frivillige udfører en række opgaver, som er med til at sikre borgerne og give dem større tryghed i hverdagen. Borgerne ved, at der altid er hjælp at få, når nøden er størst. Derfor er der god grund til fra min side at ønske Beredskabsforbundet tillykke med de første 75 år og samtidig takke alle, der igennem tiden har gjort det muligt, at vi stadigvæk har en organisation for de frivillige i Danmark. Tillykke. Præsident Bjarne Laustsen, MF jubilæumsskrift 3

3 Frivillige på vej mod nye opgaver Forebyggelsesområdet er vejen frem for de frivillige og Beredskabsforbundet Indledningsvis vil jeg gerne ønske Beredskabsforbundet og dets med lemmer tillykke med 75 års jubilæet. Beredskabsforbundet er en vigtig samarbejdspartner for rigtig mange aktører i redningsberedskabet. Forsvars mini steriet og Beredskabssty r elsen er i tæt dialog med Beredskabs forbundet om udviklingen og anven d elsen af frivillige i rednings beredskabet senest i forbindelse med undersøg elserne af frivilligområdet og dimen sioneringen af det statslige rednings beredskab, to om fattende undersøgelser, der blev afsluttet i sensommeren Når vi i Danmark i dag har et robust og effektivt beredskab, skyldes det blandt andet men ikke mindst de frivilliges indsats. Dem kan vi ganske enkelt ikke undvære i fremtidens beredskab. Beredskabsforbundet fun gerer i den sammenhæng godt som organisatorisk ståsted for frivillige i redningsbered skabet. Vi ved, at vi i dag i redningsberedskabet står over for en stor udfordring inden for frivilligområdet. Antallet af frivillige ude i kommunerne er samlet set faldet med en fjerdedel på blot fem år, så der i dag er omkring frivillige fordelt med ca i 62 kommuner og ca. 500 ved Beredskabsstyrelsens centre. Denne udvikling både kan og skal vi vende. At blive bedre til at fastholde og tiltrække nye frivillige i redningsberedskabet kræver efter min mening, at vi nyt tiggør de frivilliges engagement til løsning af nye meningsfulde opgaver i redningsberedskabet. I mange år har landspolitikerne haft et ønske om at benytte de frivillige til operative opgaver. Det førte blandt andet til, at der i 2002 blev nedsat en arbejdsgruppe den såkaldte Frivilligenhed med deltagere fra alle aktører i redningsberedskabet, som skulle se på hele frivilligområdet. Frivilligenheden fremsatte en lang række initiativer til en øget anvendelse af frivillige i redningsberedskabet. Når vi i dag gør status hvilket bl.a. For svarsministeriets arbejdsgruppe vedrør ende undersøgelse af frivilligområdet har gjort i sin rapport fra 2008 må vi konstatere, at Frivilligenhedens initiativer fik en noget blandet modtagelse blandt frivilligområdets aktører. På det statslige område blev Den Frivillige Indsatsstyrke (DFI) etableret i Med sine 100 statslige og kommunale frivillige har denne styrke været et lokomotiv inden for frivilligområdet. Den har i sin korte levetid allerede bidraget til adskillige nationale og internationale indsatser. DFI en bliver brugt til at løse både spændende, meningsfulde og efterspurgte opgaver. For eksempel har dele af DFI en været udsendt til Indonesien i forbindelse med tsunamien i Herudover har DFI en deltaget ved evakueringen af danske statsborgere fra Libanon i Hertil kommer et større antal indsatser i Danmark, som DFI en har deltaget i. På den anden side er det ikke i nævneværdigt omfang lykkedes at etablere nye frivilligberedskaber i kommuner uden frivillige, trods mange tilbud til disse kommuner og et stort og for træffeligt arbejde ikke mindst fra Beredskabsforbundets side om praktisk hjælp og rådgivning. Derfor må vi nu prøve noget nyt. I stedet for flere informationskampagner, der markedsfører de frivillige som en overset ressource over for kommunerne, bør vi udvikle frivilligområdet i en tættere dialog med kommunerne og med større fokus på kommunernes faktiske behov og ønsker. På den måde vil de frivilliges potentiale nyttiggøres bedst og mest effektivt til gavn for samfundet. Jeg vil også gerne her nævne Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter med 300 frivillige i Hedehusene, som løser mange operative opgaver, samt de knap 200 tidligere værnepligtige, der er tilknyttet Beredskabsstyrelsens fem centre som frivillige. Det er også en stor ressource, som vi skal bevare, støtte og udvikle. Vi bør også lytte til de ønsker, som kommunerne har givet udtryk for i den store undersøgelse af frivilligområdet. Her har hovedparten af kommunerne i den gennemførte spørgeskemaundersøgelse oplyst, at de især ønsker at bruge de frivillige til ikke-akutte opgaver. Det vil sige opgaver, der kan varsles og planlægges i god tid. En forudsætning for en frugtbar dialog med kommunerne er derfor, at vi flytter fokus fra de operative opgaver, hvor de frivillige kun anvendes i begrænset omfang, til forebyggelsesområdet, hvor kommunernes efterspørgsel på ekstra ressourcer er stigende. Her kan de frivillige med deres store engagement også yde et stort stykke arbejde. Hvilke præcise opgaver inden for forebyggelsesområdet, der kan komme på tale, vil jeg dog overlade til det råd, som arbejdsgruppen vedrørende frivilligområdet har anbefalet nedsat. Jeg både håber og tror, at såvel Beredskabsforbundet som de frivillige i rednings beredskabet er klar til at omstil le sig og påtage sig nye opgaver, der har lidt mindre med brandslukning og mere med forebyggelse at gøre, således at de frivillige fortsat kan yde et væsentligt bidrag til et robust beredskab til gavn for danskernes sikkerhed og tryghed. Afslutningsvis vil jeg endnu en gang ønske Beredskabsforbundet og de frivillige i redningsberedskabet tillykke med jubilæet. I er med jeres indsats og store engagement med til at sikre, at vi har et robust og sammenhængende beredskab i Danmark, der på kompetent og effektiv vis kan håndtere ulykker, katastrofer eller terrorangreb. Af Søren Gade, forsvarsminister 4 jubilæumsskrift jubilæumsskrift 5

4 Vellykket organisatorisk samarbejde Beredskabsforbundet befolkningsorganisation i 75 år Beredskabsforbundet har nu eksisteret i 75 år ikke under samme navn, men som samme organisation og med samme formål Det hele startede egentlig under 1. verdenskrig, som havde vist to helt nye trusler. Den ene var opfindelsen og brugen af giftgas, den anden var flyvemaskinen. I 1933 nedsatte regeringen Gaskommissionen, men nogle fremsynede mennesker havde set behovet for at gøre beskyttelse af civilbefolkningen til en folkesag, og den 8. juni 1934 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Dansk Luftværnsforening, som havde til formål at hjælpe og støtte civilbefolkningen og bistå myndighederne. Senere afgav Gaskommissionen betænkning, og Statens Civile Luftværn (senere Civilforsvarsstyrelsen) blev oprettet i På det tidspunkt var Dansk Luftværnsforening allerede godt i gang. Der var indgået aftale med Indenrigsministeriet, og uddannelse af instruktører var påbegyndt. Da 2. verdenskrig brød ud, gav det store udfordringer for luftværnsforeningen, men de frivillige løste opgaverne. Under krigen blev der uddannet danske mænd og kvinder, og da krigen sluttede i 1945, arbejdede frivillige under luftværnsforeningen. At der var tale om en vigtig sag, vidner medlemstallet om, men også den støtte, som bl.a. Kongehuset gav til sagen. HKH Kronprins Frederik var således protektor for Luftværnsdagen fra 1941 og blev som konge protektor for Civilforsvars-Forbundet, et protektorat, der blev overtaget af HM Dronning Margrethe, og stadig er gældende. Efter krigen blev luftværnet reorganiseret. Udvalgsarbejdet varede indtil 1949, hvor der blev vedtaget en civilforsvarslov. Regeringen lagde stor vægt på det frivillige element, og Dansk Luftværnsforening skiftede navn til Civilforsvars- Forbundet. I første halvdel af 50 erne, gennemførte Civilforsvars-Forbundet en massiv uddannelse af villaværnsledere, karréværnsledere, bedriftværnsledere, sogneværnsledere, hjælpestationsledere og frivillige sygehjælpere, alt sammen i skyggen af den kolde krig. Så fulgte en periode, hvor der blev stadig færre trusler (eller måske bare mindre synlige trusler), stadig færre opgaver til frivillige, og stadig færre frivillige. Med civilforsvarsloven fra 1962 blev opgavesættet revideret, så civilforsvaret også skulle hjælpe i fredstid, og med beredskabsloven af 1992 blev skridtet taget fuldt ud. Civilforsvar og brandvæsen blev sammenlagt til et redningsberedskab, og planlægningsgrundlaget blev ændret fra krigstrussel til trusler i fredstid. Samtidig ændrede Civilforsvars-Forbundet navn til Beredskabsforbundet. Kvinderne har altid haft del i civilbeskyttelsen. I 1940 opstod Danske Kvinders Beredskab (DKB) med HKH Kronprinsesse Ingrid som protektor. Danske Kvinders Beredskab fik en stærk rolle i civilforsvaret/civilbeskyttelsens Udrykningskolonner (CBU) og blev i 1948 kendt som De Blå Piger, efter at Indenrigsministeriet godkendte, at unge DKB er kunne indgå i CBU-korpset. Danske Kvinders Beredskab eksisterede i 50 år og blev i 1990 sammenlagt med det daværende Civilforsvars-Forbundet. I 1962 fik Beredskabsforbundet tilført en ny opgave, nemlig uddannelsen af befolkningen i førstehjælp og brandslukning, og Beredskabsforbundet har indtil nu administreret uddannelsen af mere end en halv million borgere i førstehjælp og brandbekæmpelse. Trods 75 år på bagen og ændring af såvel trusselsbilledet som alle andre forhold i samfundet, har Beredskabsforbundet fortsat vigtige opgaver at løse. En mærkesag er involvering af borgerne i beredskab og forebyggelse. Vi skal passe på hinanden. Beredskab og forebyggelse må ikke blive en selvfølge noget som andre leverer, og som vi kun bemærker, hvis det ikke virker. Frivillige i Beredskabsforbundet er vigtige ambassadører for den holdning, og det er en vigtig opgave for os at sikre, at der fortsat er frivillige i redningsberedskabet. Borgerne skal ikke kun have viljen til at hjælpe hinanden, de skal også have viden og færdigheder. Andre af Beredskabsforbundets vigtige formål er uddannelse af såvel borgerne bredt set som af de frivillige, samt information til befolkningen om forebyggelse, beredskab og sikkerhed. I Beredskabsforbundet må vi blot konstatere, at det var de første 75 år. Men vi har stadig en opgave, og vi fortsætter uden at tænke på alderen. Af Bent Mortensen, landschef i Beredskabsforbundet Indtil for 75 år siden var det kun de frivillige brandværn i Sønderjylland og Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund, der stod for det frivillige element inden for beredskabet i Danmark men så hørte det op For i 1934 blev Dansk Luftværnsforening (nu Beredskabsforbundet) oprettet, ligeledes med arbejde inden for beredskabet, og så var de søndejyske frivillige ikke alene mere. Heldigvis kan man sige, for frivillige hænder kan man stadigvæk ikke få for mange af og måske især ikke i Ganske vist er Beredskabsforbundets arbejdsopgaver lidt andre end vores, men ud fra de samme hensigter og i den samme ånd, som den der var og er gældende inden for vores rækker. En ånd, der i bund og grund går ud på at hjælpe andre mennesker i nød, uden at det skal gøres op i penge. Til trods for de tætte arbejdsområder må det siges, at vi stort set indtil nu hver især har passet os selv. Jeg vil endda gå så vidt som at sige, at Beredskabsforbundet måske har haft lidt svære kår i Sønderjylland netop på grund af os. Men det må for kunderne siges at være et luksusproblem. Forstået på den måde, at den mangfoldighed og på mange måder styrke, som vi frivillige brandværn besidder, har gjort, at alle opgaverne nok var blevet løst alligevel. Men det ændrer ikke ved, at der selvfølgelig også inden for vores rækker igennem alle årene har stået respekt om det arbejde, som Beredskabsforbundet har stået for. Samtidig med det konkurrenceelement, som ikke i dette tilfælde helt kan undgås: Bevæger de sig nu pludselig ind på vores område; rekrutterer de nu alle de unge mennesker, så der ikke bliver nogen til os osv. Heldigvis aldrig noget, der har udviklet sig til et problem, men et arbejde, der har gjort, at vi ofte har stået på de samme skadesteder og udført hver vores job. Både til glæde for os selv hver især og for de skadelidte. Og på samme konto har vi lært nogle mennesker at kende på en ny måde. Ny måde, forstået på den måde, at man alt andet lige i de mindre byer godt kender de fleste på et eller andet plan. Men det bliver mange gange forstærket, når man pludselig står skulder ved skulder på et skadested. Især når de grundlæggende forudsætninger er helt ens. Det samme element som med sikkerhed gør sig gældende hos de enkelte medlemmer i Beredskabsforbundet, så v el som hos os. Vi har nogle til tider meget krævende opgaver, der skal løses og det bliver de uanset størrelsen og længden, målt på tid. Kræfterne til disse opgaver findes i de sammenhold og kammeratskaber, der uvilkårligt opstår sådanne steder. Dette alene er motivationen, frem for måske en krone mere. Intet ævl og kævl om en ekstra time, ligeløn, eller hvad der ellers findes på lignende arbejdspladser. Også derfor er respekten for kollegaen større her end på en normal arbejdsplads, og som altid vil det gavne hele arbejdet. Beredskabsforbundet har selvfølgelig gennem alle årene været underlagt de forandringer, som samfundet byder. Ofte ensbetydende med nye udfordringer. En af disse er den mere professionelle indgang, der er til hele vores arbejde. Hvor man før i tiden måske kunne se igennem fingre med enkelte hop over, hvor gærdet var lavest, er der nu fuld fokus på alt, hvad vi laver, og der er ikke plads til ¾ løsninger. Samtidig er opgaverne blevet mere komplekse og mangfoldige. Dette stiller store krav til alle i en sådan organisation. I første omgang hos ledelsen, men senere ud til hvert enkelt medlem, som er et kapitel for sig, da rekruttering af disse i høj grad er noget for sig selv i den travle hverdag, som alle ligger under for. Den gør det bestemt ikke nemmere at få unge mennesker til at binde sig til alt for mange opgaver på en gang. Disse krav må vi sige, at det samlede Beredskabsforbund i høj grad honorerer. Man har som en af de største forudsætninger fået oparbejdet en stor og stærk organisation, som står bag det hele. Man har samtidig fået lavet et uddannelsessystem, hvor man virkelig kan blive klædt på til de udfordringer, man som menig kan blive stillet overfor. Men vigtigst af alt har man, trods disse forandringer, forstået at bevare ånden, der driver dette værk. Den er, trods de øvrige store ændringer, den samme nu som for 75 år siden, og det håber og tror jeg også, at den er de næste 75. Alle disse ting har bevirket, at det lå lige til højrebenet for os i Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund at indgå i et tættere samarbejde med Beredskabsforbundet. Noget der heldigvis også blev en realitet i løbet af Man kunne måske undre sig over, at det ikke er sket tidligere. Det har også været forsøgt, men da var tiden og folkene ikke til det. Og de sidste er selvfølgelig ikke de mindst vigtige. Derfor var det også med meget stor glæde, at jeg først oplevede stor opbakning i eget bagland og siden blandt de menige i Beredskabsforbundet. For så længe indstillingen er sådan, er det ingen sag for os i ledelserne at få et samarbejde til at fungere. Af gode grunde endnu ikke noget med store overskrifter, men lad os nu se. Jeg er overbevist om, at de udfordringer, som samfundet vil byde os i fremtiden, står vi godt rustet til at løse i fællesskabets tegn. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke hvert enkelt medlem af Beredskabsforbundet for samarbejdet i de 75 år, men især det sidste. Og samtidig ønske alle hjertelig tillykke med det flotte jubilæum, som 75 år er. Af Arne Christensen, formand i Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund 6 jubilæumsskrift jubilæumsskrift 7

5 Frivilligtanken har ingen udløbsdato Større nyttiggørelse af frivillige Frivillige er stadig en del af redningsberedskabet trods store forskelle på datidens og nutidens trusler og risici Når Beredskabsforbundet nu kan fejre sit jubilæum, vidner det om, at forbundet hviler på en bæredygtig idé, og at forbundet gennem årene har kunnet fastholde sin position blandt beredskabets aktører For 75 års siden blev det nuværende Beredskabsforbund grundlagt under navnet Dansk Luftværnsforening. Siden har samfundet ændret sig radi kalt, og det samme har trusselsbilled et. I 1934 var det udsigten til en ny ver denskrig, der ville gøre civilbefolkningen til ofre for luftbombardementer, der fik frivillige til at engagere sig i Luftværns foreningen. I dag er terror, pandemier og klimaforandringer nogle af de trusler og udfordringer, som beredskabet står overfor. Til trods for de store forskelle på datidens og nutidens trusler og risici er de frivillige fortsat en del af det danske redningsberedskab. Det er der god grund til at fejre. Det vidner om, at der ikke er udløbsdato på frivilligtanken i Danmark. Der vil altid være mennesker, for hvem hjælp er en æressag. Samtidig kan man konstatere, at der er en rød tråd fra 1934 og frem til i dag, når det gælder brugen af frivillige inden for redningsberedskabet. Luftværns foreningen havde sit fokus på forebyggelsesområdet. Som bekendt blev der god brug for de frivillige i Dansk Luftværnsforening under 2. verdenskrig. Takket være medlemmernes foredrag og kampagner blev danskerne i stand til at håndtere og afhjælpe konsekvenserne af de ulykker, som luftangrebene forårsagede. Forebyggelsesaktiviteter er fortsat 75 år efter en vigtig opgave for bered skabet. Det er i fasen, før en ulykke indtræffer, at det robuste samfund skabes. Det er samtidig i denne fase, at frivillige kan gøre den største forskel til gavn for danskernes sikkerhed og tryghedsfølelse. Det er i hvert fald kon klusionen i en stor undersøgelse af frivilligområdet fra 2008, som Bered skabs forbundet har været med til at udarbejde sammen med andre centra le aktører på frivilligområdet. Under s øgelsen kommer på den baggrund med en række anbefalinger om, hvordan de frivillige kan nyttiggøres inden for forebyggelsesområdet. Det er op til politikerne, om rapportens anbefalinger skal føres ud i livet. Hvis det sker, vil de frivillige snart være på vej tilbage til selve grundlaget for Dansk Luftværnsforening nemlig beredskabets forebyggende indsats. Der er ingen grund til at tro, at det i givet fald bliver en nem omstillingsproces. I mange år har landspolitikerne haft et stærkt ønske om at anvende de frivillige til operative opgaver. Derfor forventer mange frivillige, at de bliver anvendt til operative opgaver som eksempelvis brandslukningsopgaver og red ningsaktioner. Den mulighed findes i det statslige redningsberedskab og et mindretal af landets kommuner. Men trods ihærdige bestræbelser har det været svært at overbevise flertallet af landets kommuner om fordelene ved et frivilligberedskab, der løser operative opgaver. Holdningen er, at de frivillige er mest velegnede til opgaver, der kan planlægges i god tid og det kan opgaver på forebyggelsesområdet. Uanset hvilken vej frivilligområdet udvikler sig de kommende år, kommer Beredskabsforbundet til at spille en vigtig rolle som organisatorisk ståsted for frivillige. Det er således i mødet med andre frivillige, at den enkelte frivillig motiveres til at uddanne sig med henblik på at løse nye såvel som velkendte opgaver inden for redningsberedskabet. I sit værdigrundlag nævner Beredskabsforbundet selv frivillighed og fællesskab som to centrale værdier for sit virke. Jeg er meget enig. Det er ganske enkelt svært at forestille sig fri villighed uden et fællesskab. At være frivillig handler ikke kun om at hjælpe andre, men ligeså meget om kammeratskab og om at være med i et socialt fællesskab. I de forgangne 75 år har frivillige løst mange og forskelligartede opgaver for det danske beredskab, og i alle årene har Beredskabsforbundet været det fællesskab, hvor den enkelte kunne finde sit ståsted og sin identitet som frivillig. På vegne af det statslige redningsberedskab ser jeg frem til et fortsat godt samarbejde med Beredskabsforbundet om at udvikle frivilligområdet, så det både er attraktivt at være frivillig og til gavn for det samlede beredskab. Af Frederik Schydt, direktør i Beredskabsstyrelsen Indledningsvis vil jeg på vegne af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) ønske Beredskabsforbundet tillykke med jubilæet og sende de bedste ønsker for fremtiden. Beredskabsforbundet er som bekendt en interesseorganisation og talerør for de frivillige i det danske redningsberedskab. Med sin uafhængighed af fagforeningsmæssige interesser har forbundet arbejdet sagligt og positivt for et godt samlet redningsberedskab i Danmark. Og forbundet har ikke mindst stædigt argumenteret for en bedre uddannelse af de frivillige og ikke mindst en større anvendelse af de frivillige i det daglige beredskab. Beredskabsforbundet har gennem årene holdt fokus på det borgernære, lokale beredskab, og er som følge heraf repræsenteret i beredskabskommissionerne i mange af landets kommuner. I en periode efter nedlæggelsen af det krigsmæssige civilforsvarsberedskab var det blandt kommunale beredskabschefer den almindelige opfattelse, at Beredskabsforbundet i en form for hensigtsmæssig arbejdsdeling skulle koncentrere sig om de to kerneopgaver: Befolkningsoplysning og hvervning af frivillige. Det er naturligvis utrolig vigtigt med almindelig oplysning om beredskabsforhold, herunder befolkningskurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Hvervning af frivillige er ligeledes en meget vigtig opgave de frivillige tegner som bekendt typisk kontrakt med et kommunalt redningsberedskab og/eller med et af de to statslige frivilligcentre. I dag, efter kommunesammenlægningerne og gennemførelsen af den risikobaserede beredskabsdimensionering, tegner der sig et langt mere nuanceret billede af kommunernes samarbejde med Beredskabsforbundet. Fra centralt hold opfordres der direkte til en større nyttiggørelse af frivillige, og mange kommunale redningsberedskaber arbejder nu på større anvendelse af frivillige som supplement til de mere sjældent forekommende opgaver i redningsberedskabet. De kommunale støttepunktberedskaber har vist sig at være en helt ideel opgave for frivillige beredskabsfolk. En vagtforpligtelse med få udrykninger om måneden kan udmærket varetages af frivillige. Og praksis har vist, at frivillige er i stand til at lave en professionel beredskabsmæssig indsats også ved indsats af støttepunktberedskabernes specialmateriel! Mange frivillige ønsker at deltage i det daglige, operative blå-blink-beredskab. Kravene til udrykningernes responstider indebærer imidlertid, at det frivillige mandskab typisk må affinde sig med at udgøre en reserve for det daglige indsatsberedskab i kommunerne, hvor de må træde hjælpende til, når typisk de lokale brandvæsener er fuldt indsat. Ved større og ikke mindst langvarige indsatser er de frivillige derfor en nyttig mandskabsressource for kommunerne. Men alt ændrer sig, og der tegner sig nu en helt ny opgave for de frivillige i kommunerne. Beredskabsmæssig forebyggelse er et område, som er under opprioritering i kommunerne, og her vil veluddannede frivillige beredskabsfolk kunne medvirke i en bred vifte af tiltag, som har til formål at mindske ulykkelige hændelser i lokalsamfundet, hvor liv og værdier kan gå tabt eller blive skadet. FKB har løbende en positiv dialog med Beredskabsforbundet, og vi kan se tilbage på et mangeårigt godt og tillidsfuldt samarbejde, hvilket vi håber også kan fortsætte fremover. På det lokale plan i kommunerne ser vi også fra FKB s side frem til et fortsat udviklende, konstruktivt samarbejde om at øge borgernes sikkerhed og tryghed og hvis det alligevel skulle gå galt, da ved fælles hjælp gennem velgennemførte indsatser at mindske følgevirkningerne bedst muligt. Tillykke med jubilæet! Af Peter Staunstrup, formand for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 8 jubilæumsskrift jubilæumsskrift 9

6 Samarbejde mellem Beredskabsaktører er vigtigt Vi kan aldrig få for mange frivillige Med årene er samarbejdet mellem Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk og Beredskabsforbundet blevet stærkere I anledning af Beredskabsforbundets 75 års jubilæum vil Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk ønske forbundet hjertelig tillykke. I forhold til Beredskabsforbundet er Landsklubben en relativ ung organisation, idet vi blev stiftet på en generalforsamling på Sygeplejehøjskolen i Aarhus den 19. november Ligesom Beredskabsforbundet blev Landsklubben stiftet med det formål at opnå indflydelse på alle relevante områder. Det vigtigste, i første omgang for os, var naturligvis overenskomst med Kom munernes Landsforening og Falck. Overenskomsterne kom forholdsvis hurtigt, og uden de helt store sværdslag, på plads. Om det så er lykkedes at opnå indflydelse som ønsket, er der naturligt nok delte meninger om. Vi er af den opfattelse, at det går lidt for trægt, men må nok erkende, at andre ting som eksempelvis arbejde ved hovederhverv og familie trækker en smule i den anden retning. Et stykke er vi dog nået. Både Beredskabsforbundet og Landsklubben er høringsparter på alle væsentlige områder i forhold til beredskaberne samt ikke mindst lovgivningen på området. Ligeledes er vi, efter at beredskaberne er overgået til Forsvarsministeriet, i større udstrækning end før blevet taget med på råd, når der skal træffes beslutninger. Når det så er sagt, må vi nok erkende, at der stadig er lang vej tilbage, før målet er nået. Målet er naturligvis at være med omkring bordet og opnå indflydelse, når de vigtige ting i beredskaberne drøftes og besluttes i ministeriet og på Christiansborg. Desværre ser det ud til, at også Forsvarsministeriet, ligesom tidligere Indenrigsministeriet, stort set udelukkende lytter til Beredskabsstyrelsen, som det jo må være relativt let at opnå enighed med, idet styrelsen jo er ministeriets eget organ. Det ville unægteligt, efter vores opfattelse, være mere visionært og fagligt korrekt i langt højere grad at lytte til andre aktører på beredskabsområdet. Eksempelvis Beredskabsforbundet, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Falck og de faglige organisationer. Forhåbentlig ser man lyset en dag. Landsklubben har siden sin stiftelse været meget aktiv omkring samarbejde med alle de andre interessenter på beredskabsområdet. Resultatet heraf er blevet, at vi i dag har et velfungerende samarbejde med stort set alle. Dog må det nok konstateres, at særinteresser omkring egne synspunkter er en barriere, som er vanskelig, måske endda umulig, at overstige. I den forbindelse kan jeg berette om det første forsøg på samarbejde mellem forbundet og Landsklubben, som blev gjort i december 1994 på et møde mellem forbundets præsident Klaus Hækkerup, direktør Ole Smedegaard og undertegnede. Her fremlagde parterne deres synspunkter, som egentlig ikke gav anledning til uenighed, men en udtalelse fra den daværende præsident om, at når Landsklubben organiserede ansatte ved både Falck og kommunale brandvæsener, var der ingen mulighed for et samarbejde med forbundet. Da ingen havde indvendinger mod udtalelsen, tog vi denne til efterretning, hvilket betød, at der i mange år ikke var konstruktiv kontakt mellem de to forbund. I løbet af de seneste år har vi heldigvis erfaret, at denne holdning ikke længere er til stede. Der er nu, udover et årligt orienteringsmøde, indledt et mere formelt samarbejde mellem parterne. Dette samarbejde er blandt andet en konsekvens af, at ingen interessenter på beredskabsområdet opnår noget ved at stå alene og udelukkende fremføre egne synspunkter og holdninger. En kendsgerning, som for andre nok er vanskelig at erkende. Et vigtigt element i det videre samarbejde vil være fastholdelse og nyansættelse af såvel frivillige som deltidsansatte brandmænd, hvilket som bekendt ser lidt vanskeligt ud for nuværende. Senest har Beredskabsforbundet og Landsklubben besluttet at samarbejde formelt med henblik på at opnå indflydelse på et fornuftigt og afbalanceret politisk forlig om den kommende aftale om beredskaberne, som skal gælde fra 2011 og en årrække frem. Landsklubben glæder sig til dette samarbejde, ligesom vi ser frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde i fremtiden. Endnu engang vil vi gratulere Beredskabsforbundet med de 75 år samt ønske alt mulig held og lykke i fremtiden. Af Karsten Andersen, formand for Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk Ethvert land har brug for et robust beredskab for at kunne imødegå ulykker og katastrofer af enhver art og derved skabe tryghed og sikkerhed i befolkningen Under den kolde krig var der en na turlig skarp opdeling mellem den mili tære og den civile sektor, hvor Beredskabsforbundet det daværende Civilforsvar på fornem vis indgik i det civile beredskab, samlede de frivillige, der ønskede at deltage heri, og talte deres sag. Tilsvarende samlede hjemmeværnet de frivillige, der foretrak at indgå i den militære del af beredskabet. De to frivilligorganisationer har således mange lighedspunkter, og forskellen ligger primært i tilknytningsforholdet til henholdsvis det civile beredskab og det militære forsvar. Med udgangspunkt i den aktuelle sikkerhedspolitiske situation efter murens fald og afslutningen på den kolde krig har politikerne valgt, at forsvaret og beskyttelsen af Danmark skal ydes i totalforsvarsregi, hvor det militære og det civile smelter tættere sammen. Det skaber en naturlig forudsætning for et nært samarbejde mellem Beredskabsforbundet og hjemmevær net. Det er vores opfattelse, at vi netop i jubilæumsåret befinder os i en situation, hvor dette samarbejde er præget af åbenhed og respekt, og at divergerende meninger på enkelte områder ikke hindrer et generelt positivt og konstruktivt samarbejde på alle niveauer. Hjemmeværnet er glade for dette samarbejde i bestræbelserne på at skabe et trygt og sikkert samfund. Vi har forskellige kompetencer og kan gensidigt støtte hinanden, når egne ressourcer ikke er tilstrækkelige til løsning af en given opgave. Forsvarsminister Søren Gade udtalte for nogen tid siden, at vi kan aldrig få for mange frivillige. Det er en udtalelse, som både Beredskabsforbundet og hjemmeværnet så absolut kan tilslutte sig. I vore dages sårbare samfund kan der aldrig blive for mange, der frivilligt ønsker at stille deres ressourcer og kompetencer til rådighed, når der er brug for det. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde, hvor dialog og gensidig respekt for hinandens kompetencer og politisk bestemte plads danner grundlaget for et trygt og sikkert samfund i Danmark. Hjemmeværnsledelsen ønsker Beredskabsforbundet fortsat succes, så det frivillige engagement får så gode vilkår som muligt, og sender de hjerteligste lykønskninger på jubilæumsdagen med håbet om en fortsat positiv udvikling af det gode samarbejde til gavn for det frivillige element i forsvaret og beskyttelsen af Danmark. Af Hjemmeværnsledelsen, generalmajor Jan S. Norgaard Kommitteret Ulrik Kragh 10 jubilæumsskrift jubilæumsskrift 11

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 - dit mobile kontor! Automatisk dataopsamling og rapportering - Sikker navigation til skadestedet Med ZeniFire, er hverdagens

Læs mere

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september

Læs mere

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG England vs. Danmark Stærkt samarbejde Annoncebooking Annoncebookning udgives i samarbejde med Horisont Gruppen a/s, der tager sig af lay-out, produktion og udgives annoncesalg.

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel Frivillige har udstyret Farmor med røgalarm Budskabet i BrandBevægelsens årlige røgalarmskampagne var Red Farmor og andre ældre ved at sætte en gratis røgalarm op i deres hjem. Ringkøbing-Skjern klar til

Læs mere

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på FRIVILLIG Foto: Johnny Wichmann Juni 2014 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede 80 års jubilæumsmarkeringerne på Bornholm og i Them Familiedag for frivillige på Flyvestation

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

magasinet Troels Graff skal inspirere IT-støtte til underafdelinger Sådan har frivillige det Fjernkending stadig nyttig Frivillig chef

magasinet Troels Graff skal inspirere IT-støtte til underafdelinger Sådan har frivillige det Fjernkending stadig nyttig Frivillig chef magasinet nr. 4 /December 2007 Frivillig chef Det er nødvendigt at ud delegere, hvis man skal have chefjobbet til at hænge sammen med et civilt job, siger kompagnichef Karsten Fiil fra Mors. side 5 21

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

NR. 6 - NOVEMBER 2007. sikker transport

NR. 6 - NOVEMBER 2007. sikker transport NR. 6 - NOVEMBER 2007 sikker transport Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september og

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 1 Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 2 3 INDHOLD VELKOMMEN TIL SOLDATERLEGATETS 5-ÅRSSKRIFT.................................04

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke NR. 1 februar 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hotelgæster tænker ikke Instinkt vinder over omtanke, når der udbryder brand i et hotel. Gæsterne styrter gennem røgen

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Juni 2013 Landsrådsmøde 2013 Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget

udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget nr. 3 marts 2007 udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget fkb har haft foretræde for forsvarsudvalget på Christiansborg, hvor de afsatte 15 minutter blev forlænget

Læs mere

Tema: Brand, side 4-11

Tema: Brand, side 4-11 nummer 2 marts 2010 Tema: Brand, side 4-11 sforlig, side 13-19 Udsendt til Haiti, side 24 Leder Ny minister, nyt forlig Indhold Brandteknikeren arbejder baglæns...4 Nyt ungdomsbrandvæsen...6 et har fået

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

Nr. 3 April 2009 32. årgang

Nr. 3 April 2009 32. årgang Nr. 3 April 2009 32. årgang REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør & Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17 22 E-mail: moa@falck.dk Adresseændr

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Redderen Nr. 2 marts 2011 34. årgang

Redderen Nr. 2 marts 2011 34. årgang Redderen Nr. 2 marts 2011 34. årgang 2 Redderen 34. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere