At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer"

Transkript

1 Resumé 1. Energitilsynet skal for perioden fastsætte omkostningsrammer, rentesats for forrentning af nettogæld samt rentesats for forrentning af nyinvesteringer, 13-omkostninger og indtægtsrammer. Fastlæggelsen af disse sker i kapitlerne 1-5 i notatet. 2. Sekretariatet har ad flere omgange gennemgået de enkelte selskabers anmeldte omkostningsrammer og 13-omkostninger. Efter en tæt dialog med selskaberne er der opnået enighed om størrelsen af de anmeldte omkostninger. 3. For så vidt angår fastlæggelse af fremmedkapitalsatsen (rentesats for nettogæld mv.) fastlægges denne som en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab. 4. Rentesatsen vedr. nye aktiver og nettoomsætningsformuen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforhold i det enkelte selskab. Den samlede rentesats for det enkelte selskab udtrykkes ved en WACC, som dækker både egenkapital- og fremmedkapitalrenterne. 5. Dette notats appendiks indeholder en kort rekapitulering af fastlæggelsen af rentesatserne. 6. I dette notat henvises i almindelighed til afgørelsen af 29. august 2005 Indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaberne fastsættelsen af forrentningssatser for 2005 samt udmelding af indtægtsrammer for 2005 særligt pkt. 95 ff. Den risikofrie rente 7. De tre grundlæggende kriterier for fastlæggelsen af den risikofrie rente er fortsat: At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer og tariffer. At modellen ikke giver mulighed for eller kun meget begrænset mulighed for rentearbitrage. At modellen er administrativ enkel, forudsigelig og gennemskuelig for selskaber og Energitilsynet. 8. Det er sekretariatets vurdering, at den mest hensigtsmæssige model for den næste reguleringsperiode er en model bestående af en portefølje af lån med forskellige optagelsestidspunkter, idet den opfylder alle tre kriterier ovenfor. Kreditrisikotillægget

2 2/45 9. Det er sekretariatets vurdering, at kreditrisikotillæggene for på det foreliggende grundlag bør fastsættes til hhv. 1 pct. point for Dong Distribution A/S og Naturgas Fyn A/S på den ene side og 0,12 pct. point for HNG/MN I/S på den anden side, som Energitilsynet gjorde for 2005 på sit møde den 29. august Som det fremgår af sekretariatets høringsnotat s. 11, afsnit 5 ff. er oplysninger om kreditrisikotillæg for regulerede distributionsselskaber yderst sparsomme. Da forrentningen af selskabernes gæld har meget stor økonomisk betydning, vil sekretariatet være i tæt og løbende dialog med selskaberne om udviklingen i kreditrisikotillægget, og dokumentationen af tillæggets størrelse. Sekretariatets vurdering af kreditrisikotillæggets størrelse beror bl.a. på låneoplysninger fra 2003 og Der kan endvidere være en vis usikkerhed bl.a. i forhold til variation i kreditrisikotillæg over tid. På denne baggrund er det sekretariatets vurdering, det ikke kan udelukkes, at kreditrisikotillægget i fremtiden stiger. Rentesatser vedr. nye aktiver og omsætningsformuen 10. Det er fortsat sekretariatets vurdering, at en 12 måneders Cibor rente er bedst egnet i forbindelse med fastsættelsen af den risikofrie rente. Det skyldes, at den vil blive årligt reguleret og vil således følge renteudviklingen på investeringerne. 11. Det gælder for rentesatserne, at disse årligt skal justeres. I beregningerne for indtægtsrammerne er forudsat et uændret renteniveau, hvorfor de faktiske rentesatser for disse år ikke kan fastsættes på nuværende tidspunkt. Derfor fremgår de ikke af tabellerne nedenfor. 12. Dette indebærer samtidig, at de endelige indtægtsrammer for år vil blive justeret som følge af ændret renteniveau, hvorfor de udmeldte indtægtsrammer for årene er foreløbige. 13. Endvidere skal det nævnes, at en række parametre i fastsættelsen af indtægtsrammerne er budgetterede eller forudsatte værdier. Det gælder både for prisudviklingen, renteudviklingen samt de budgetterede nyinvesteringer og 13-omkostninger. Således vil udmeldte indtægtsrammer være foreløbige, mens de faktiske indtægtsrammer for et reguleringsår først endeligt kan fastlægges året efter udløbet af det pågældende reguleringsår. Den endelige indtægtsramme for år 2006 fastlægges eksempelvis først medio år Afgørelse 14. Energitilsynet vedtog at anvende følgende rentesatser og udmelde følgende foreløbige indtægtsrammer for perioden , jf. afgørelsens sidste punkt vedr. opgørelsen af markedsværdi: Rentesatser vedr. nettogæld m.v., 2006

3 3/45 Pct. Naturgas DONG Distribution HNG/MN I/S Reference Fyn A/S A/S Risikofri rente 2,93 % 2,93 % 2,93 % 107 +Kreditrisikotillæg 0,60 % 0,98 % 0,12 % 112,116 =Samlet fremmedkapitalrente 3,53 % 3,91 % 3,05 % Rentesatser vedr. nye aktiver og nødvendig nettoomsætningsformue, 2006 Pct. Naturgas DONG HNG/MN Reference Fyn A/S Distribution A/S I/S Risikofri rente, 2,54 % 2,54 % 2,54 % mnd. CIBOR +Kreditrisikotillæg 1,00 % 1,00 % 0,12 % 112 =Samlet fremmedkapitalrente 3,54 % 3,54 % 2,66 % Egenkapitalrente 7,81 % 7,81 % 7,81 % 168 ff. WACC = 0,7 * fremmedkapitalrente + 0,3*egenkapitalrente 0,7*3,54% + 0,3*7,81% = 4,82 % 0,7*3,54% + 0,3*7,81% = 4,82 % 0,7*2,66% + 0,3*7,81% = 4,20 % 171 WACC, nominelt 4,82 % 4,82 % 4,20 % 171 Indtægtsrammer for DONG Distribution A/S, Mio. kr Refere nce Effektivitetsreguleret omkostningsramme 123, , , , Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 285, , , , Budgetterede 13-omkostninger 59,913 61,566 63,263 65, Forrentning af nettoomsætningsformue 3,797 3,850 3,903 3, Indtægtsramme 472, , , ,470 Indtægtsrammer for Naturgas Fyn A/S, Mio. kr Reference Effektivitetsreguleret omkostningsramme 36,894 37,243 37,622 38, Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 83,067 83,926 83,898 83, Budgetterede 13-omkostninger 24,811 25,499 26,208 26, Forrentning af nettoomsætningsformue 1,172 1,188 1,196 1, Indtægtsramme 145, , , ,033

4 4/45 Indtægtsrammer for HNG/MN I/S, Mio. kr Effektivitetsreguleret omkostningsramme 214, , , ,826 + Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 698, , , ,393 + Budgetterede 13-omkostninger 99, , , ,753 + Forrentning af nettoomsætningsformue 7,142 7,371 7,516 7,598 Indtægtsramme 1019, , , ,570 Reference Energitilsynet vedtog endvidere at bemyndige sekretariatet til at foretage evt. tilpasninger i de anførte indtægtsrammer som følge af, at det har vist sig nødvendigt at foretage yderligere valideringer af selskabernes beregninger og opgørelser af låneporteføljernes markedsværdi, jf. notatets punkt

5 5/45 Sagsfremstilling og begrundelse Kapitel 1: Omkostningsrammer Lovgrundlag 16. Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber indeholder som ét af flere elementer en omkostningsramme, der fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, bortset fra finansielle udgifter, samt afskrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med 1. januar 2005 jf. bekendtgørelse nr. 38 af 14. januar 2005, 6, stk. 1, nr Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, fastsættes på baggrund af de historiske driftsomkostninger korrigeret for atypiske omkostninger jf. 7, stk.1 og 3. For reguleringsperioden anvendes selskabernes driftsomkostninger i 2004 fratrukket atypiske omkostninger, herunder engangsomkostninger i forbindelse med markedsåbningen. 18. Da omkostninger omfattet af bekendtgørelsens 13 i indgår som en selvstændig del af indtægtsrammen jf. bekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 4, fratrækkes de afholdte 13-omkostninger for 2004 ligeledes fra de samlede driftsomkostninger inden disse indregnes i omkostningsrammen. 19. Energitilsynet godkender efter behandling selskabernes omkostningsanmeldelser for regnskabsåret 2004, der skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. 20. Inden denne del af omkostningsrammen indregnes i indtægtsrammen korrigeres den for pris- og lønudviklingen, jf. 7, stk Den resterende del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af omkostninger til afskrivninger, fastsættes som de budgetterede årlige afskrivninger på anlæggene jf. 7, stk Det bemærkes, at der efter hvert kalenderår foretages efterregulering af indtægtsrammen vedr. de budgetterede afskrivninger i forhold til de faktiske afholdte investeringer jf. bekendtgørelsens kapitel Inden den samlede omkostningsramme indregnes i indtægtsrammen, reduceres den med det beløb, som udmønter effektiviseringskravet efter 15 jf. 7, stk En samlet oversigt over beregningen af omkostningsrammen ser for hvert af årene dermed således ud (jf. ovenstående):

6 6/45 Driftsomkostninger for 2004 fratrækkes atypiske omkostninger for 2004 fratrækkes 13-omkostninger for 2004 pris/løn-korrigeres til pågældende år ( ) tillægges budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer for pågældende år ( ) effektivitetsreguleres for pågældende år ( ) = Effektivitetsreguleret omkostningsramme for pågældende år ( ) 25. Opgørelsesprincipperne skal følge bekendtgørelsen samt de af Energitilsynet tidligere vedtagne principper for opgørelse af driftsomkostninger, 13-omkostninger og afskrivninger ii. Der sikres således et ensartet opgørelsesprincip på tværs af selskaberne. Omkostningsanmeldelser og vurderinger 26. Omkostningsrammerne opgøres på baggrund af selskabernes anmeldelser af driftsomkostninger, 13-omkostninger og afskrivninger. 27. Opgørelse af selskabernes 13-omkostninger sker udover de direkte henførbare 13-omkostninger desuden ved et tillæg på en andel af overheadomkostningerne. Opgørelsen af tillæggets størrelse sker ved en proratorisk beregning iii på baggrund af selskabernes omkostningsanmeldelser. Den endelige metode for opgørelse af tillæggets størrelse forelå først efter, at selskaberne havde anmeldt deres omkostninger. 28. Selskaberne har dermed (efter aftale med sekretariatet) ikke foretaget anmeldelse af de totale 13-omkostninger for Anmeldelserne af 13-omkostningerne gælder således udelukkende den andel heraf, der vedrører de direkte henførbare omkostninger. 29. Det gælder for samtlige distributionsselskaber, at oplysninger vedr. driftsomkostninger er påtegnet af revisor. Samtidig har sekretariatet ad flere omgange gennemgået selskabernes anmeldelser. Sekretariat har således gennemgået de anmeldte omkostninger nøje. 30. Nedenfor er angivet de af sekretariatet kontrollerede omkostningsanmeldelser. 31. For DONG Distribution A/S er anmeldt og af sekretariatet kontrolleret følgende omkostninger:

7 7/45 Tabel 1. DONG Distribution A/S s omkostninger. Mio. kr. Bruttodriftsomkostninger ,163 Atypiske omkostninger , omkostninger 2004 (ekskl. tillæg for overhead) 27,571 Heraf: - 13, stk.1, nr. 1 0,201-13, stk.1, nr. 2 27,370-13, stk.1, nr. 3 0 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,000 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,100 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,200 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer , For Naturgas Fyn A/S er anmeldt og af sekretariatet kontrolleret følgende omkostninger: Tabel 2. Naturgas Fyn A/S s omkostninger Mio. kr. Bruttodriftsomkostninger ,596 Atypiske omkostninger , omkostninger 2004 (ekskl. tillæg for overhead) 6,001 Heraf: - 13, stk.1, nr. 1 0,081-13, stk.1, nr. 2 5,920-13, stk.1, nr. 3 0 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,709 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,960 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,216 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer , For HNG/MN I/S er anmeldt og af sekretariatet kontrolleret følgende omkostninger: Tabel 3. HNG/MN I/S s omkostninger Mio. kr. Bruttodriftsomkostninger ,596 Atypiske omkostninger omkostninger 2004 (ekskl. tillæg for overhead) 42,452 Heraf: - 13, stk.1, nr. 1 0,694-13, stk.1, nr. 2 38,325

8 8/45-13, stk.1, nr. 3 3,433 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,907 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,786 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,402 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,228 Beregning af omkostningsrammer 34. Beregningen af det enkelte selskabs omkostningsramme tager udgangspunkt i ovenstående omkostninger. Derudover foretages førnævnte beregninger af tillæg til 13-omkostninger for andel af overhead samt en prisog lønkorrektion og efterfølgende effektivitetsregulering. 13-omkostninger omkostninger er de omkostninger, der skal indregnes direkte i indtægtsrammen, som bekendtgørelsen angiver i 6, stk.1, nr. 4. Omkostningerne holdes dermed udenfor effektivitetsreguleringen. 13- omkostningerne består af følgende omkostninger: 1) Omkostninger, som selskabet er pålagt i henhold til 30, stk. 2 og 44, stk. 1, i lov om naturgasforsyning. 2) Omkostninger, som selskabet er pålagt i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. 3) Omkostninger ved nettab. 36. Principper for opgørelse af ovenstående omkostningsposter er vedtaget af Energitilsynet på mødet d. 30. maj 2005 iv. 37. Udover de omkostninger, der direkte kan henføres til ovenstående 13-aktiviteter, skal der tillægges en andel af overheadomkostningerne. Dette vedrører dog udelukkende omkostninger vedrørende ovenstående pkt. 2, da disse omkostninger afspejler brug af mandetimer eller udstyr, som derfor bør tillægges overheadomkostninger. Omkostninger vedrørende pkt. 1 (myndighedsbetaling) og pkt. 3 (nettab) indeholder ikke brug af mandetimer eller udstyr, og bør efter sekretariatets vurdering dermed ikke tillægges en andel af overheadomkostninger. 38. Beregningen af tillæggets størrelse sker på baggrund af den fordelingsmetode, der er blevet anvendt i benchmarkingen af selskabernes driftsomkostninger for Fordelingsmetoden er fremkommet i enighed mellem sekretariatet og selskaberne. 39. For distributionsselskaberne er beregnet nedenstående tillæg til 13- omkostningerne for andel af overheadomkostningerne:

9 9/45 Tabel 4. Tillæg til 13-omkostninger for andel af overheadomkostninger for DONG Distribution Naturgas HNG/MN Mio. kr. Fyn A/S I/S A/S Tillæg til 13-omkostninger for andel af 36,490 17,328 54,448 overheadomkostninger. 40. Ovenstående tillæg giver følgende totale 13-omkostninger for distributionsselskaberne i 2004: Tabel 5. Totale 13-omkostninger for Mio. kr. DONG Naturgas Fyn HNG/MN Reference Distribution A/S A/S I/S 13, stk. 1, nr. 1 0,201 0,081 0, , stk. 1, nr. 2 (direkte henførbare 31-27,370 5,920 38,325 omkostninger) 33 13, stk. 1, nr. 2 (tillæg for andel af overhead) 36,490 17,328 54, , stk. 1, nr. 2, i alt 63,860 23,248 92,773 13, stk. 1, nr , omkostninger, i alt 64,062 23,329 96,900 Pris- og lønkorrektion 41. Pris- og lønkorrektionen foretages af sekretariatet i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen, jf. 7, stk. 5 samt indtægtsrammebekendtgørelsens bilag 1. Korrektionen foretages på baggrund af et sammenvejet indeks med 70 % lønandel og 30 % materialeandel. Effektivitetsregulering 42. Effektivitetsreguleringen foregår på baggrund af de af Energitilsynet fastsatte individuelle effektiviseringskrav. Kravene fastsættes under hensyn til det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale og under hensyntagen til forsyningssikkerheden jf. 15, stk Beregningen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale sker på baggrund af en sammenligning af selskabernes driftsomkostninger. For reguleringsperioden sker det ved en sammenligning af omkostninger i Ved fastsættelsen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale kan Energitilsynets endvidere inddrage sammenligninger med udenlandske

10 10/45 naturgasdistributionsselskaber samt produktivitetsudviklingen i andre sektorer. 45. For fastsættelsen af individuelle årlige effektiviseringskrav henvises til notatet Fastsættelse af effektiviseringskrav i forbindelse med udmelding af indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber punkt 4 A på tilsynsmødet d. 31. oktober Omkostningsrammer 46. Med udgangspunkt i de anmeldte (og af sekretariatet kontrollerede) omkostninger samt de beregnede 13-omkostninger, pris- og lønkorrektioner samt effektiviseringskrav, kan de endelige omkostningsrammer beregnes. 47. Nedenfor beregnes omkostningsrammer for naturgasdistributionsselskaberne for perioden For DONG Distribution A/S beregnes følgende omkostningsrammer for reguleringsperioden : Tabel 6. Omkostningsrammer for DONG Distribution A/S, Mio. kr Reference Bruttodriftsomkostninger i 2004, priser (a) 187, , , , Atypiske omkostninger i 2004, priser (b) 13,253 13,253 13,253 13, omkostninger i 2004, 2004-priser (c) 64,062 64,062 64,062 64, Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 2004-priser (=a-b-c) 109, , , ,849 Pris/løn-korrektion 5,65 % 8,60 % 11,62 % 14,73 % Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, pris/løn-korrigeret v, årets priser 116, , , ,744 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer, årets priser 9,000 12,100 15,200 18, Omkostningsramme, årets priser 125, , , ,044 Notat Effektiviseringskrav 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 4A, pkt. 129

11 11/45 Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets priser Effektivitetsreguleret omkostningsramme, årets priser 1,876 1,945 2,015 2, , , , , For Naturgas Fyn A/S beregnes følgende omkostningsrammer for reguleringsperioden : Tabel 7. Omkostningsrammer for Naturgas Fyn A/S, Mio. kr Reference Bruttodriftsomkostninger i 2004, priser (a) 58,596 58,596 58,596 58, Atypiske omkostninger i 2004, priser (b) 0,122 0,122 0,122 0, omkostninger i 2004, 2004-priser (c) 23,329 23,329 23,329 23, Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 2004-priser (=a-b-c) 35,145 35,145 35,145 35,145 Pris/løn-korrektion 5,65 % 8,60 % 11,62 % 14,73 % Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, pris/løn-korrigeret vi, årets priser 37,131 37,238 37,370 37,529 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer, årets priser 0,709 0,960 1,216 1, Omkostningsramme, årets priser 37,840 38,198 38,586 38,999 Notat Effektiviseringskrav 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 4A, pkt. 129 Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets priser 0,946 0,955 0,965 0,975 Effektivitetsreguleret omkostningsramme, årets priser 36,894 37,243 37,622 38,024

12 12/ For HNG/MN I/S beregnes følgende omkostningsrammer for reguleringsperioden : Tabel 8. Omkostningsrammer for HNG/MN I/S, Mio. kr Reference Bruttodriftsomkostninger i 2004, priser (a) 286, , , , Atypiske omkostninger i 2004, priser (b) omkostninger i 2004, 2004-priser (c) 96,900 96,900 96,900 96, Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 2004-priser (=a-b-c) 189, , , ,695 Pris/løn-korrektion 5,65 % 8,60 % 11,62 % 14,73 % Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, pris/løn-korrigeret vii, årets priser 200, , , ,509 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer, årets priser 16,907 50,786 52,402 52, Omkostningsramme, årets priser 217, , , ,737 Notat Effektiviseringskrav 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 4A, pkt. 129 Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets priser 3,260 3,807 3,871 3,911 Effektivitetsreguleret omkostningsramme, årets priser 214, , , ,826 Vedr. stigning i afskrivninger ved tilkøbte ydelser 51. Naturgas Fyn A/S har d. 5. oktober 2005 skriftligt ansøgt om en forøgelse af omkostningsrammen for 2006 på baggrund af en budgetteret stigning i afskrivninger ved tilkøbte ydelser.

13 13/ Budgetterede afskrivninger ved investeringer som selskaberne selv afholder, indregnes direkte i omkostningsrammen jf. bekendtgørelsens 7, stk. 6. Men i de tilfælde, hvor selskaberne outsourcer ydelser, vil budgetterede stigninger i de i priserne indregnede afskrivninger ikke på tilsvarende vis blive indregnet i omkostningsrammen. Det skyldes, at afskrivninger ved tilkøbte ydelser betragtes som driftsomkostninger for distributionsselskabet, og jf. bekendtgørelsens 7, stk. 3 fastsættes denne del af omkostningsrammen direkte som selskabets driftsomkostninger i 2004 korrigeret for atypiske omkostninger. 53. Sekretariatet finder det som udgangspunkt rimeligt, at Naturgas Fyn A/S på lige fod med selskaber, der selv afholder investeringerne, ville kunne indregne veldokumenterede stigninger i afskrivninger ved tilkøbte ydelser i omkostningsrammen, så længe de pågældende aftaler er indgået på markedsbestemte vilkår. 54. Sekretariatet finder imidlertid ikke hjemmel i bekendtgørelsen til at kunne indregne nævnte afskrivninger. Jf. bekendtgørelsens 17 og 18 kan indtægtsrammer således kun ændres i tilfælde af, at udvidelse, formindskelse eller ændring af selskabets distributionsnet eller nye krav i medfør af lov om naturgasforsyning, anden lovgivning eller regler i medfør heraf medfører væsentlige ændringer i selskabets driftsomkostninger. 55. På den baggrund har sekretariatet ikke indregnet den budgetterede stigning i afskrivninger ved tilkøbte ydelser i Naturgas Fyn A/S omkostningsramme. Kapitel 2: Forrentning og afdrag af nettogæld m.v ET fastsatte på sit møde den 29. august 2005 forrentningssatserne m.v. for naturgasdistributionsselskaberne for 2005, jf. tilsynets afgørelse vedr. Indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaberne fastsættelsen af forrentningssatser for 2005 samt udmelding af indtægtsrammer for 2005 (i det følgende kaldes notatet forrentningsnotatet). 57. ET drøftede endvidere principperne for rentesatserne, der vil blive lagt til grund for fastlæggelsen af indtægtsrammerne for ET besluttede, at tage stilling hertil på sit oktobermøde. 58. Principperne for fastsættelsen af rentesatserne er detaljeret beskrevet i forrentningsnotatet, hvorfor disse ikke skal gentages her. 59. Udeståender vedr. fastsættelsen af forrentningssatserne vedr. fremmedkapital for er:

14 14/45 valg af rentefastsættelsesmodel, herunder en af NGF foreslået alternativ model indfasningen af den valgte rentefastsættelsesmodel og fastsættelsen af forrentningssatserne, dvs. satserne for den risikofrie rente og kreditrisikotillægget. 60. Udover fastsættelsen af den forrentningssats, der skal gælde fremmedkapital (nettogæld m.v.), jf. forrentningsnotatets kapitel 2, skal ET også fastlægge en WACC viii -rente, der anvendes til forrentning af nye anlægsaktiver samt en nødvendig omsætningsformue ix, jf. forrentningsnotatets kapitel Fastsættelsen af WACC en for behandles i kapital 4 nedenfor. Endelig, som det fremgår af afsnit 2.4 af forrentningsnotatet, har HNG og Midt-Nord indgået en fastrenteaftale med staten, som gælder i perioden Aftalens indarbejdelse i selskabernes indtægtsrammer vurderes også i dette kapitel. 2.1 Fastsættelsen af en risikofri rente/valg af rentefastsættelsesmodel 62. Det fremgår af forrentningsnotatets punkt 105 ff., at ET har undersøgt en række forskellige rentefastsættelsesmodeller. Den bedst egnede model bestemmes ud fra følgende kriterier: Modellen giver ikke mulighed for eller begrænset mulighed for rentearbitrage. Rentearbitrage defineres som en 100 % risikofri rentegevinst og beskrives nærmere nedenfor i forbindelse med gennemgangen af de forskellige modeller Modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer og tariffer Modellen er administrativ enkel, forudsigelig og gennemskuelig for selskaber og ET 63. ET vurderede i sin afgørelse af 29. august 2005, at stabile indtægtsrammer bedst sikres ved at fastsætte rentesatsen for en længere periode (minimum 4 år). Muligheden for rentearbitrage x udelukkes ved at fastfryse den fastlagte rente i en periode, der svarer til den underliggende løbetid (f.eks. at den 4-årige rente ligger fast i 4 år). 64. ETS anbefalede derfor enten model d) 4-årig swaprente med fast rente i 4 år eller model f) mixet låneportefølje, som f.eks. kan bestå af 20 % 2-årig swap-rente, 30 % 5-årige swap-rente og 50 % 7-årige swap-rente. Jf. forrentningsnotatets punkt 108.

15 15/ Det skal i den forbindelse bemærkes, at alle renter i det følgende er swaprenter. Der henvises i øvrigt til forrentningsnotatets punkt , hvor der er redegjort nærmere for dette valg. 66. ET vurderede, at model d) vil kunne fungere lige så godt, som model f). Da model d) er mere simpel, transparent og mindre administrativt byrdefuld foretrak ET umiddelbart anvendelsen af model d). 67. NGF fandt i sit indlæg af 11. august og høringssvar af 25. august, at den af ET foreslåede model med en 4-årig fast rente har en række ulemper. Selskabet foreslog derfor en model, hvor forrentningssatserne fastsættes som et gennemsnit af de foregående 5 års (historiske) rentesatser. Hertil kommer, at rentefastsættelsen i en overgangsperiode sker ud fra forwardrenter xi indtil modellen er fuldt implementeret. 68. ETS vurderede umiddelbart i sin afgørelse af 29. august 2005, at den foreslåede model i sin indfasningsperiode ( ) indeholdt betydelige muligheder for rentearbitrage, idet modellen bygger på brugen af forwardrenter og samtidig tillader selskaberne at optage korte lån. Modellen krævede derfor en grundigere bearbejdelse før den vil kunne anvendes som rentefastsættelsesmodel i indtægtsrammereguleringen. 69. ET vurderer endvidere, at den foreslåede model i sin opbygning mindede meget om porteføljemodellen (model f), jf. forrentningsnotatet pkt Begge modeller fører således til en udjævning af indtægtsramme- og tarifudviklingen og har den virkning, at selskaberne løbende skal optage dele af deres låneportefølje for at agere risikofrit i forhold til de af ET udmeldte forrentningssatser. I modsætning hertil kræver den 4-årige model, at selskaberne afhængig af gældende rentesatser optager eller rentesikrer hele deres låneportefølje på samme tidspunkt. 70. ETS påpegede i den forbindelse, at distributionsselskaberne tidligere har kunnet pege på, hvorvidt de ville foretrække porteføljemodellen eller den 4- årige model. På det tidspunkt var der ikke udpræget opbakning bag porteføljemodellen. 71. ET vurderer ligeledes, at porteføljemodellen efter ET s vurdering ikke giver samme gennemsigtighed i tariffastsættelsen som den 4-årige model. 72. ETS har efterfølgende holdt møder med selskaberne om NGF alternative rentefastsættelsesmodel. I den forbindelse præsenterede NGF to forbedrede varianter af den ovenfor omtalte model, jf. afsnittet nedenfor om indfasning af de forskellige modeller. 73. I det følgende sammenlignes NGF model med model d) den 4-årige faste rente. Det forudsættes, at begge modeller er fuldt implementeret.

16 16/ Stabil fast rente: i model d) ligger renten fast i 4 år, mens NGF s model er baseret på, at 20 % af renten justeres årligt med den gældende 5-årige swaprente. 75. Mulighed for rentearbitrage: når begge modeller er fuldt implementerede, hvilket vil være sket i 2010, vil de fastsatte renter ligge fast i en periode, der svarer til rentens tidshorisont, dvs. den 4-årige rente ligger fast i 4 år, mens den 5-årige rente (på 20 % af gælden) ligger fast i 5 år. Begge modeller er således uden mulighed for rentearbitrage. 76. Gennemsigtighed for forbrugerne, selskaberne og ET: det vurderes, at model d) giver maksimal gennemskuelighed, idet renteændringer kan henføres til ændringer i den 4-årige rente. I NGF s model tilpasses 20 % af renten årligt med den aktuelle 5-årige rente, hvilket dog også er til at gennemskue. 77. Administrativ byrde for selskaberne og ET: model d) forudsætter en renteændring hvert 4. år, mens NGF s model må forventes, at kræve årlig udmelding af en rente. Administrationen af dette vurderes at være forholdsvis overskuelig både for selskaberne og ET. 78. Refinansiering af lån: i tabel 9 er det vist, hvor stor en andel af lånene selskaberne skal refinansiere i de enkelte år. Som det fremgår, vil model d) [4-årig fast rente] forudsætte, at selskaberne låser renten for 100 % af deres lån fast hvert 4. år. For NGF s model [5-årig gennemsnit] er det kun 20 %. Den sidste model viser en variant af ET s porteføljemodel, jf. ovenfor, hvor varierende andele refinansieres afhængig af, hvilke lån, der udløber. Tallene indikerer, at NGF s model under normale omstændigheder vil give en blødere renteudvikling, og dermed udvikling i indtægtsrammerne, idet 20 % af indtægtsrammen følger årets rente xii. Mens model d) tager én fuld tilpasning til renteudviklingen hvert 4. år, tilpasses NGF s model via 5 mindre trin. 79. Konklusion: efter fuld indfasning i 2010 giver hverken NGF s eller model d) mulighed for rentearbitrage. Begge modeller er nogenlunde lige gennemskuelige og administrativt krævende. Model d) giver den mest stabile rente i forhold til, at renten ligger fast i hele den 4-årige indtægtsrammeregulering. Samtidig vil der ske fuld tilpasning til det aktuelle renteniveau hvert 4. år. 80. NGF s model vil give en løbende delvis tilpasning til renteniveauet, hvilket vil give en blødere tilpasning i renten. Endvidere betyder denne delvise tilpasning, at der er lavere risiko for, at lån optages til en ekstraordinær høj rente, som kan få relativ stor betydning, hvis 100 % af lånene optages/rentesikres på ét tidspunkt. 81. Endelig vurderes det, at det her og nu må forventes, at begge modeller vil give samme renteudgift på længere sigt. Dette er begrundet i, at det på et

17 17/45 effektivt kapitalmarkedet ikke er muligt at vælge én finansieringsstrategi, der er alle andre strategier overlegen xiii. 82. På denne baggrund vurderer ET, at der ikke taler noget imod, at den af NGF foreslåede rentefastsættelsesmodel anvendes fremadrettet i reguleringen. Tabel 9. Procent af gælden, der forudsættes refinansieret/rente fastlåses ( ) År årig 100 % % 5 årig gns. 100 % 20 % 100 % 100 % 20 % 20 % 30 % 20 % 50 % 20 % 50 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % Indfasning af modellen (opgørelsen af markedsværdi) 83. Det er givet, at ET i sin fastsættelse af rentefastsættelsesmodel og rentesatser må tage hensyn til selskabernes aktuelle finansieringsforhold. Det vil fremgå af det følgende, at det derfor vil være nødvendigt dels at opgøre markedsværdien af selskaberne nuværende lån og finansielle aftaler og dels at indføre en 5-årig indfasningsperiode. 84. Der er for det første behov for denne indfasning, fordi selskaberne i deres aktuelle låneportefølje har lån/finansielle aftaler, der er indgået til forholdsvis høje rentesatser. For det andet fordi det tager 5 år, før den i NGF s model indbyggede refinansieringsrytme er fuldt implementeret. 85. Hvad angår selskabernes nuværende finansiering, så er ETS bekendt med, at selskaberne, pga. de seneste års faldende renteniveau, har eksisterende (uopsigelige) fastforrentede lån/finansielle aftaler, der er optaget/indgået til en rente, der overstiger den rente, der vil blive fastsat af Energitilsynet for perioden NGF har foreslået en variant af deres model, der i at vist omfang tager hensyn til disse dyre lån/finansielle aftaler. NGFs forslag går på, at der i indfasningsperioden anvendes et gennemsnit af faktiske historiske 5 årige swaprenter xiv. F.eks. fastsættes renten for 2006 som gennemsnit af 5-årige swaprenter for perioden ETS har undersøgt NGF s model nærmere og er kommet frem til, at der er risiko for, at modellen vil overkompensere enkelte selskaber. 88. Om der er tale om overkompensation afhænger af, om NGF s model giver selskaberne en mer-renteindtægt, som anskueliggøres nedenfor, der

18 18/45 overstiger en kompensation baseret på en opgørelse af selskabernes beholdning af lån og finansielle aftaler til aktuel markedsværdi. 89. En opgørelse til aktuel markedsværdi giver selskaberne mulighed for at indløse alle deres eksisterende forpligtelser xv. Herefter kan selskaberne i princippet indgå nye lån m.v. til de aktuelle rentesatser. Samtidig sikrer opgørelsen, at ET kan fastsætte sine rentesatser uden at skulle tage hensyn til selskabernes aktuelle finansieringsforhold. 90. Selskaberne har indberettet deres aktuelle lån og finansielle aftaler til markedsværdi pr. 1. oktober ETS vil op til tilsynsmøde validere de fremsendte opgørelser af markedsværdier. I det følgende illustreres den overfor nævnte risiko for overkompensation ved den af NGF forslåede variant af deres model. Da ETS ikke umiddelbart har adgang til de nødvendige rentedata anvendes der i regnestykket renterne på 5-årige statsobligationer. Herudover anvendes for sammenlignelighedens skyld en model d) med en 5-årig fast rente. Ændringerne har ingen væsentlig effekt på indikationerne. Tabel 10 viser den årlige gennemsnitlige effektive rente for en 5-årig statsobligation. Tabel årig statsobligation ,58 % 3,56 % 3,40 % 2,92 % 2,64 % Kilde: wwwn.nationalbanken.dk. For 2005 er anvendt månedsgennemsnit og 2006 er anvendt dagsgennemsnit for perioden 1. juli 1. oktober Anvendes NGF s model med et gennemsnit af 5 års historiske renter bliver renten for ,42 % xvi. Anvendes derimod en model d) med en 5-årig fast rente bliver renten 2,64 %. Her antages for en stund, at model d) baseres på en 5-årig rente. Hvis selskaberne rent faktisk har finansieret sig, som det er antaget i NGF s model, dvs. at deres låneportefølje består af 20 % lån optaget i 2002, 20 % i 2003, 20 % i 2004, 20 % i 2005 og endelig 20 % til den aktuelle 5-årige rente så vil den ovenfor beregnede rente på 3,42 % for 2006 svare til sel-

19 19/45 skabernes faktiske renteomkostninger i Tallene viser også, at hvis selskaberne har optaget alle deres lån til en 5- årig fast rente i 2002, vil renten på 3,42 % ikke kunne dække deres renteudgift på 4,58 % i Har selskaberne derimod overvejende lånt til den variabel rente f.eks. 12 måneders CIBOR, vil en rente på 3,42 % overstige selskabernes faktiske renteudgift i Aktuelt ligger CIBOR renten på ca. 2,54 %. I dette scenarie ligger renteforskellen således på ca. 0,9 pct.points. 92. Det skal dog bemærkes, at rentegevinsten vil være mindre for de kommende år, idet den gennemsnitlige historiske rente vil være faldende, som det fremgår, at tabel 10 xvii. 93. Samlet set, vurderer ETS, at den mest korrekte fremgangsmåde derfor må være opgørelsen af markedsværdi. Opgørelse af markedsværdi 94. Selskaberne har, som nævnt, indberettet opgørelsen af markedsværdien af deres lån og finansielle aftaler pr. 1. oktober Tabel 11 angiver de foreløbige kompensationsbeløb, idet opgørelserne, som nævnt ovenfor, fortsat drøftes mellem ETS og selskaberne. Tabel 11 Anmeldte kompensationsbeløb Mio. kr. Naturgas Fyn DONG Distribution HNG/MN I/S A/S A/S + 60, ,257-53,8 96. Som det fremgår af det (foreløbigt) anmeldte, så skal Naturgas Fyn A/S kompenseres for ca. 60,4 mio. kr, DONG Distribution A/S for 16,3, mens HNG/Midt-Nord I/S har en negativ kompensation på 53,8 mio. kr. 97. ETS finder det rimeligt at kompensationen medfører et tillæg til renten i en periode svarende til, hvornår det sidste lån eller finansielle aftale udløber. For Naturgas Fyn A/S er det 2012, for DONG Distribution A/S 2008 og det samme gælder for HNG/Midt-Nord. 98. De årlige rentetillæg hhv. fradrag i mio. kr. (og i %-tillæg) fremgår af de følgende tabeller: Tabel 12. Naturgas Fyn A/S: Kompensation (mio.kr) :

20 20/45 Kompensation, primo år 60,388 52,823 44,929 36,692 28,096 19,127 9,767 Tillæg 10,192 10,192 10,192 10,192 10,192 10,192 10,192 Nettogæld m.v. 840, , , , , , ,553 Rentetillæg 1,21% 1,28% 1,35% 1,44% 1,55% 1,67% 1,83% Bemærkning: Der er anvendt en 7-årig swaprente på 3,35 % plus et kreditrisikotillæg på 1,0 %.. Tabel 13. DONG Distribution A/S: Kompensation (mio. kr.) : Kompensation, primo år 16,257 11,047 5,631 Tillæg 5,854 5,854 5,854 Nettogæld m.v. 3852, , ,399 Rentetillæg 0,15% 0,16% 0,16% Bemærkning: Der er anvendt en 3-årig swaprente på 2,96 % plus et kreditrisikotillæg på 1,0 %. Tabel 14. HNG/Midt-Nord I/S: Kompensation (mio. kr.) : Kompensation, primo år 53,800 36,337 18,408 Tillæg 19,049 19,049 19,049 Nettogæld m.v. 4634, , ,010 Rentefradrag 0,41% 0,45% 0,51% Bemærkning: Der er anvendt en 3-årig swaprente på 2,96 % plus et kreditrisikotillæg på 0,12 %. 99. Det skal bemærkes, at rentetillæggene (i %) og fradragene vil afhænge af nettogældens størrelse. Tillægget i absolutte tal forbliver derimod uændret. Indfasning af NGF modellen 100. Når markedsværdien er opgjort, vil det, som nævnt ovenfor, tage 5 år før NGF s model er fuldt implementeret. I denne periode vil selskaberne skulle finansiere sig med lån med kort løbetid Principperne bag indfasningen er anskueliggjort i tabel 15: 102. I 2006 vil den af ET fastlagte rente være baseret på 20 % 1-årig swaprente, 20 % 2-årig swaprente, 20 % 3-årig swaprente, 20 % 4-årig swaprente og 20 % 5-årig swaprente.

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 28-09-2009 GAS 4/0806-0300-0009 4/0820-0403-0031 4/0820-0403-0032 4/0820-0403-0033 /KHA Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03744 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1.

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1. Energitilsynet skal fastsætte foreløbige indtægtsrammer for

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber

Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber BEK nr 1117 af 14/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0012

Læs mere

HNG/Midt-Nord I/S, Naturgas Fyn A/S og DONG Distribution

HNG/Midt-Nord I/S, Naturgas Fyn A/S og DONG Distribution (Naturgasforsyning) HNG/Midt-Nord I/S, Naturgas Fyn A/S og DONG Distribution A/S over Energitilsynet af 31. oktober 2005 effektivitetskrav og indtægtsrammer for DONG Distribution A/S, Naturgas Fyn A/S

Læs mere

7. HNG/Midt-Nords distribution anmodning om godkendelse af en udvidelse af omkostningsrammen som følge af nye krav.

7. HNG/Midt-Nords distribution anmodning om godkendelse af en udvidelse af omkostningsrammen som følge af nye krav. Referat Energitilsynsmøde den 28. september 2009 Dagsorden 1. Inhabilitet på møde nr. 105. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 28-09-2009 GAS 4/0820-0403-0031 4/0820-0403-0032 4/0820-0403-0033 /KHA Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. MARTS 2015 ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S 24. marts 2015 Detail & Distribution 14/13428 LBA/LRN RESUMÉ 1. Denne sag drejer sig om omlægning

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver idriftsat

Læs mere

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne.

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne. 5. november 2012 Sagsnr.: 2012100019 Principper for fastlæggelse af distributionstariffer samt betingelser og vilkår for benyttelse af distributionssystem. I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S (DGD) Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 fastsættelse af indtægtsrammen for selskabet for 2014-2017

DONG Gas Distribution A/S (DGD) Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 fastsættelse af indtægtsrammen for selskabet for 2014-2017 (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM DONG Gas Distribution

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Bjarke Elling Jørgensen. Reguleringsregnskab 2015 HMN Naturgas I/S

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Bjarke Elling Jørgensen. Reguleringsregnskab 2015 HMN Naturgas I/S Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Bjarke Elling Jørgensen 13. juni 2016 Sagsnr.: 2016050103 doa/bud Reguleringsregnskab HMN Naturgas I/S Hermed sendes HMN Naturgas

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Dong Gas Distribution A/S ændring af løbetid på afvikling af nettogæld

Dong Gas Distribution A/S ændring af løbetid på afvikling af nettogæld ENERGITILSYNET 1. maj 2013 Sagsnr. 12/15635 /LBA Dong Gas Distribution A/S ændring af løbetid på afvikling af nettogæld Resume 1. Denne sag drejer sig om en forkortelse af Dong Gas Distributions A/S (herefter

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NK-Vand A/S Att.: Bent Blom Larsen Ved Fjorden 18 4700 Næstved 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0321 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013 www.pwc.dk Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster Revision. Skat. Rådgivning. Parter Statens Luftfartsvæsen (regulerende myndighed) CPH Lufthavnsselskaber Forhandlinger om takster Princip:

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Andelsselskabet Ørbæk Vandværk Att.: Peer Heine Andersen Bakkevej 8 5953 Ørbæk 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0305 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Udgave 1, 20. november 2013

Udgave 1, 20. november 2013 BEK nr 9287 af 20/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00026 Senere ændringer til forskriften Ingen Bestemmelser

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden BILAG 23 WACC 10. november 2016 Engros & Transmission 14/11594 LVT/MHB/SAAN/IHO VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER Markedsrisikopræmie for perioden 1980-2015 1. DONG mener, at det er forkert, at SET anvender

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Forsyning Helsingør Vand A/S Att.: Annette Christensen Haderslevvej 25 3000 Helsingør Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00083 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005

Læs mere