At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer"

Transkript

1 Resumé 1. Energitilsynet skal for perioden fastsætte omkostningsrammer, rentesats for forrentning af nettogæld samt rentesats for forrentning af nyinvesteringer, 13-omkostninger og indtægtsrammer. Fastlæggelsen af disse sker i kapitlerne 1-5 i notatet. 2. Sekretariatet har ad flere omgange gennemgået de enkelte selskabers anmeldte omkostningsrammer og 13-omkostninger. Efter en tæt dialog med selskaberne er der opnået enighed om størrelsen af de anmeldte omkostninger. 3. For så vidt angår fastlæggelse af fremmedkapitalsatsen (rentesats for nettogæld mv.) fastlægges denne som en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab. 4. Rentesatsen vedr. nye aktiver og nettoomsætningsformuen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforhold i det enkelte selskab. Den samlede rentesats for det enkelte selskab udtrykkes ved en WACC, som dækker både egenkapital- og fremmedkapitalrenterne. 5. Dette notats appendiks indeholder en kort rekapitulering af fastlæggelsen af rentesatserne. 6. I dette notat henvises i almindelighed til afgørelsen af 29. august 2005 Indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaberne fastsættelsen af forrentningssatser for 2005 samt udmelding af indtægtsrammer for 2005 særligt pkt. 95 ff. Den risikofrie rente 7. De tre grundlæggende kriterier for fastlæggelsen af den risikofrie rente er fortsat: At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer og tariffer. At modellen ikke giver mulighed for eller kun meget begrænset mulighed for rentearbitrage. At modellen er administrativ enkel, forudsigelig og gennemskuelig for selskaber og Energitilsynet. 8. Det er sekretariatets vurdering, at den mest hensigtsmæssige model for den næste reguleringsperiode er en model bestående af en portefølje af lån med forskellige optagelsestidspunkter, idet den opfylder alle tre kriterier ovenfor. Kreditrisikotillægget

2 2/45 9. Det er sekretariatets vurdering, at kreditrisikotillæggene for på det foreliggende grundlag bør fastsættes til hhv. 1 pct. point for Dong Distribution A/S og Naturgas Fyn A/S på den ene side og 0,12 pct. point for HNG/MN I/S på den anden side, som Energitilsynet gjorde for 2005 på sit møde den 29. august Som det fremgår af sekretariatets høringsnotat s. 11, afsnit 5 ff. er oplysninger om kreditrisikotillæg for regulerede distributionsselskaber yderst sparsomme. Da forrentningen af selskabernes gæld har meget stor økonomisk betydning, vil sekretariatet være i tæt og løbende dialog med selskaberne om udviklingen i kreditrisikotillægget, og dokumentationen af tillæggets størrelse. Sekretariatets vurdering af kreditrisikotillæggets størrelse beror bl.a. på låneoplysninger fra 2003 og Der kan endvidere være en vis usikkerhed bl.a. i forhold til variation i kreditrisikotillæg over tid. På denne baggrund er det sekretariatets vurdering, det ikke kan udelukkes, at kreditrisikotillægget i fremtiden stiger. Rentesatser vedr. nye aktiver og omsætningsformuen 10. Det er fortsat sekretariatets vurdering, at en 12 måneders Cibor rente er bedst egnet i forbindelse med fastsættelsen af den risikofrie rente. Det skyldes, at den vil blive årligt reguleret og vil således følge renteudviklingen på investeringerne. 11. Det gælder for rentesatserne, at disse årligt skal justeres. I beregningerne for indtægtsrammerne er forudsat et uændret renteniveau, hvorfor de faktiske rentesatser for disse år ikke kan fastsættes på nuværende tidspunkt. Derfor fremgår de ikke af tabellerne nedenfor. 12. Dette indebærer samtidig, at de endelige indtægtsrammer for år vil blive justeret som følge af ændret renteniveau, hvorfor de udmeldte indtægtsrammer for årene er foreløbige. 13. Endvidere skal det nævnes, at en række parametre i fastsættelsen af indtægtsrammerne er budgetterede eller forudsatte værdier. Det gælder både for prisudviklingen, renteudviklingen samt de budgetterede nyinvesteringer og 13-omkostninger. Således vil udmeldte indtægtsrammer være foreløbige, mens de faktiske indtægtsrammer for et reguleringsår først endeligt kan fastlægges året efter udløbet af det pågældende reguleringsår. Den endelige indtægtsramme for år 2006 fastlægges eksempelvis først medio år Afgørelse 14. Energitilsynet vedtog at anvende følgende rentesatser og udmelde følgende foreløbige indtægtsrammer for perioden , jf. afgørelsens sidste punkt vedr. opgørelsen af markedsværdi: Rentesatser vedr. nettogæld m.v., 2006

3 3/45 Pct. Naturgas DONG Distribution HNG/MN I/S Reference Fyn A/S A/S Risikofri rente 2,93 % 2,93 % 2,93 % 107 +Kreditrisikotillæg 0,60 % 0,98 % 0,12 % 112,116 =Samlet fremmedkapitalrente 3,53 % 3,91 % 3,05 % Rentesatser vedr. nye aktiver og nødvendig nettoomsætningsformue, 2006 Pct. Naturgas DONG HNG/MN Reference Fyn A/S Distribution A/S I/S Risikofri rente, 2,54 % 2,54 % 2,54 % mnd. CIBOR +Kreditrisikotillæg 1,00 % 1,00 % 0,12 % 112 =Samlet fremmedkapitalrente 3,54 % 3,54 % 2,66 % Egenkapitalrente 7,81 % 7,81 % 7,81 % 168 ff. WACC = 0,7 * fremmedkapitalrente + 0,3*egenkapitalrente 0,7*3,54% + 0,3*7,81% = 4,82 % 0,7*3,54% + 0,3*7,81% = 4,82 % 0,7*2,66% + 0,3*7,81% = 4,20 % 171 WACC, nominelt 4,82 % 4,82 % 4,20 % 171 Indtægtsrammer for DONG Distribution A/S, Mio. kr Refere nce Effektivitetsreguleret omkostningsramme 123, , , , Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 285, , , , Budgetterede 13-omkostninger 59,913 61,566 63,263 65, Forrentning af nettoomsætningsformue 3,797 3,850 3,903 3, Indtægtsramme 472, , , ,470 Indtægtsrammer for Naturgas Fyn A/S, Mio. kr Reference Effektivitetsreguleret omkostningsramme 36,894 37,243 37,622 38, Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 83,067 83,926 83,898 83, Budgetterede 13-omkostninger 24,811 25,499 26,208 26, Forrentning af nettoomsætningsformue 1,172 1,188 1,196 1, Indtægtsramme 145, , , ,033

4 4/45 Indtægtsrammer for HNG/MN I/S, Mio. kr Effektivitetsreguleret omkostningsramme 214, , , ,826 + Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 698, , , ,393 + Budgetterede 13-omkostninger 99, , , ,753 + Forrentning af nettoomsætningsformue 7,142 7,371 7,516 7,598 Indtægtsramme 1019, , , ,570 Reference Energitilsynet vedtog endvidere at bemyndige sekretariatet til at foretage evt. tilpasninger i de anførte indtægtsrammer som følge af, at det har vist sig nødvendigt at foretage yderligere valideringer af selskabernes beregninger og opgørelser af låneporteføljernes markedsværdi, jf. notatets punkt

5 5/45 Sagsfremstilling og begrundelse Kapitel 1: Omkostningsrammer Lovgrundlag 16. Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber indeholder som ét af flere elementer en omkostningsramme, der fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, bortset fra finansielle udgifter, samt afskrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med 1. januar 2005 jf. bekendtgørelse nr. 38 af 14. januar 2005, 6, stk. 1, nr Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, fastsættes på baggrund af de historiske driftsomkostninger korrigeret for atypiske omkostninger jf. 7, stk.1 og 3. For reguleringsperioden anvendes selskabernes driftsomkostninger i 2004 fratrukket atypiske omkostninger, herunder engangsomkostninger i forbindelse med markedsåbningen. 18. Da omkostninger omfattet af bekendtgørelsens 13 i indgår som en selvstændig del af indtægtsrammen jf. bekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 4, fratrækkes de afholdte 13-omkostninger for 2004 ligeledes fra de samlede driftsomkostninger inden disse indregnes i omkostningsrammen. 19. Energitilsynet godkender efter behandling selskabernes omkostningsanmeldelser for regnskabsåret 2004, der skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. 20. Inden denne del af omkostningsrammen indregnes i indtægtsrammen korrigeres den for pris- og lønudviklingen, jf. 7, stk Den resterende del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af omkostninger til afskrivninger, fastsættes som de budgetterede årlige afskrivninger på anlæggene jf. 7, stk Det bemærkes, at der efter hvert kalenderår foretages efterregulering af indtægtsrammen vedr. de budgetterede afskrivninger i forhold til de faktiske afholdte investeringer jf. bekendtgørelsens kapitel Inden den samlede omkostningsramme indregnes i indtægtsrammen, reduceres den med det beløb, som udmønter effektiviseringskravet efter 15 jf. 7, stk En samlet oversigt over beregningen af omkostningsrammen ser for hvert af årene dermed således ud (jf. ovenstående):

6 6/45 Driftsomkostninger for 2004 fratrækkes atypiske omkostninger for 2004 fratrækkes 13-omkostninger for 2004 pris/løn-korrigeres til pågældende år ( ) tillægges budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer for pågældende år ( ) effektivitetsreguleres for pågældende år ( ) = Effektivitetsreguleret omkostningsramme for pågældende år ( ) 25. Opgørelsesprincipperne skal følge bekendtgørelsen samt de af Energitilsynet tidligere vedtagne principper for opgørelse af driftsomkostninger, 13-omkostninger og afskrivninger ii. Der sikres således et ensartet opgørelsesprincip på tværs af selskaberne. Omkostningsanmeldelser og vurderinger 26. Omkostningsrammerne opgøres på baggrund af selskabernes anmeldelser af driftsomkostninger, 13-omkostninger og afskrivninger. 27. Opgørelse af selskabernes 13-omkostninger sker udover de direkte henførbare 13-omkostninger desuden ved et tillæg på en andel af overheadomkostningerne. Opgørelsen af tillæggets størrelse sker ved en proratorisk beregning iii på baggrund af selskabernes omkostningsanmeldelser. Den endelige metode for opgørelse af tillæggets størrelse forelå først efter, at selskaberne havde anmeldt deres omkostninger. 28. Selskaberne har dermed (efter aftale med sekretariatet) ikke foretaget anmeldelse af de totale 13-omkostninger for Anmeldelserne af 13-omkostningerne gælder således udelukkende den andel heraf, der vedrører de direkte henførbare omkostninger. 29. Det gælder for samtlige distributionsselskaber, at oplysninger vedr. driftsomkostninger er påtegnet af revisor. Samtidig har sekretariatet ad flere omgange gennemgået selskabernes anmeldelser. Sekretariat har således gennemgået de anmeldte omkostninger nøje. 30. Nedenfor er angivet de af sekretariatet kontrollerede omkostningsanmeldelser. 31. For DONG Distribution A/S er anmeldt og af sekretariatet kontrolleret følgende omkostninger:

7 7/45 Tabel 1. DONG Distribution A/S s omkostninger. Mio. kr. Bruttodriftsomkostninger ,163 Atypiske omkostninger , omkostninger 2004 (ekskl. tillæg for overhead) 27,571 Heraf: - 13, stk.1, nr. 1 0,201-13, stk.1, nr. 2 27,370-13, stk.1, nr. 3 0 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,000 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,100 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,200 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer , For Naturgas Fyn A/S er anmeldt og af sekretariatet kontrolleret følgende omkostninger: Tabel 2. Naturgas Fyn A/S s omkostninger Mio. kr. Bruttodriftsomkostninger ,596 Atypiske omkostninger , omkostninger 2004 (ekskl. tillæg for overhead) 6,001 Heraf: - 13, stk.1, nr. 1 0,081-13, stk.1, nr. 2 5,920-13, stk.1, nr. 3 0 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,709 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,960 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,216 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer , For HNG/MN I/S er anmeldt og af sekretariatet kontrolleret følgende omkostninger: Tabel 3. HNG/MN I/S s omkostninger Mio. kr. Bruttodriftsomkostninger ,596 Atypiske omkostninger omkostninger 2004 (ekskl. tillæg for overhead) 42,452 Heraf: - 13, stk.1, nr. 1 0,694-13, stk.1, nr. 2 38,325

8 8/45-13, stk.1, nr. 3 3,433 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,907 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,786 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,402 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,228 Beregning af omkostningsrammer 34. Beregningen af det enkelte selskabs omkostningsramme tager udgangspunkt i ovenstående omkostninger. Derudover foretages førnævnte beregninger af tillæg til 13-omkostninger for andel af overhead samt en prisog lønkorrektion og efterfølgende effektivitetsregulering. 13-omkostninger omkostninger er de omkostninger, der skal indregnes direkte i indtægtsrammen, som bekendtgørelsen angiver i 6, stk.1, nr. 4. Omkostningerne holdes dermed udenfor effektivitetsreguleringen. 13- omkostningerne består af følgende omkostninger: 1) Omkostninger, som selskabet er pålagt i henhold til 30, stk. 2 og 44, stk. 1, i lov om naturgasforsyning. 2) Omkostninger, som selskabet er pålagt i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. 3) Omkostninger ved nettab. 36. Principper for opgørelse af ovenstående omkostningsposter er vedtaget af Energitilsynet på mødet d. 30. maj 2005 iv. 37. Udover de omkostninger, der direkte kan henføres til ovenstående 13-aktiviteter, skal der tillægges en andel af overheadomkostningerne. Dette vedrører dog udelukkende omkostninger vedrørende ovenstående pkt. 2, da disse omkostninger afspejler brug af mandetimer eller udstyr, som derfor bør tillægges overheadomkostninger. Omkostninger vedrørende pkt. 1 (myndighedsbetaling) og pkt. 3 (nettab) indeholder ikke brug af mandetimer eller udstyr, og bør efter sekretariatets vurdering dermed ikke tillægges en andel af overheadomkostninger. 38. Beregningen af tillæggets størrelse sker på baggrund af den fordelingsmetode, der er blevet anvendt i benchmarkingen af selskabernes driftsomkostninger for Fordelingsmetoden er fremkommet i enighed mellem sekretariatet og selskaberne. 39. For distributionsselskaberne er beregnet nedenstående tillæg til 13- omkostningerne for andel af overheadomkostningerne:

9 9/45 Tabel 4. Tillæg til 13-omkostninger for andel af overheadomkostninger for DONG Distribution Naturgas HNG/MN Mio. kr. Fyn A/S I/S A/S Tillæg til 13-omkostninger for andel af 36,490 17,328 54,448 overheadomkostninger. 40. Ovenstående tillæg giver følgende totale 13-omkostninger for distributionsselskaberne i 2004: Tabel 5. Totale 13-omkostninger for Mio. kr. DONG Naturgas Fyn HNG/MN Reference Distribution A/S A/S I/S 13, stk. 1, nr. 1 0,201 0,081 0, , stk. 1, nr. 2 (direkte henførbare 31-27,370 5,920 38,325 omkostninger) 33 13, stk. 1, nr. 2 (tillæg for andel af overhead) 36,490 17,328 54, , stk. 1, nr. 2, i alt 63,860 23,248 92,773 13, stk. 1, nr , omkostninger, i alt 64,062 23,329 96,900 Pris- og lønkorrektion 41. Pris- og lønkorrektionen foretages af sekretariatet i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen, jf. 7, stk. 5 samt indtægtsrammebekendtgørelsens bilag 1. Korrektionen foretages på baggrund af et sammenvejet indeks med 70 % lønandel og 30 % materialeandel. Effektivitetsregulering 42. Effektivitetsreguleringen foregår på baggrund af de af Energitilsynet fastsatte individuelle effektiviseringskrav. Kravene fastsættes under hensyn til det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale og under hensyntagen til forsyningssikkerheden jf. 15, stk Beregningen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale sker på baggrund af en sammenligning af selskabernes driftsomkostninger. For reguleringsperioden sker det ved en sammenligning af omkostninger i Ved fastsættelsen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale kan Energitilsynets endvidere inddrage sammenligninger med udenlandske

10 10/45 naturgasdistributionsselskaber samt produktivitetsudviklingen i andre sektorer. 45. For fastsættelsen af individuelle årlige effektiviseringskrav henvises til notatet Fastsættelse af effektiviseringskrav i forbindelse med udmelding af indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber punkt 4 A på tilsynsmødet d. 31. oktober Omkostningsrammer 46. Med udgangspunkt i de anmeldte (og af sekretariatet kontrollerede) omkostninger samt de beregnede 13-omkostninger, pris- og lønkorrektioner samt effektiviseringskrav, kan de endelige omkostningsrammer beregnes. 47. Nedenfor beregnes omkostningsrammer for naturgasdistributionsselskaberne for perioden For DONG Distribution A/S beregnes følgende omkostningsrammer for reguleringsperioden : Tabel 6. Omkostningsrammer for DONG Distribution A/S, Mio. kr Reference Bruttodriftsomkostninger i 2004, priser (a) 187, , , , Atypiske omkostninger i 2004, priser (b) 13,253 13,253 13,253 13, omkostninger i 2004, 2004-priser (c) 64,062 64,062 64,062 64, Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 2004-priser (=a-b-c) 109, , , ,849 Pris/løn-korrektion 5,65 % 8,60 % 11,62 % 14,73 % Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, pris/løn-korrigeret v, årets priser 116, , , ,744 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer, årets priser 9,000 12,100 15,200 18, Omkostningsramme, årets priser 125, , , ,044 Notat Effektiviseringskrav 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 4A, pkt. 129

11 11/45 Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets priser Effektivitetsreguleret omkostningsramme, årets priser 1,876 1,945 2,015 2, , , , , For Naturgas Fyn A/S beregnes følgende omkostningsrammer for reguleringsperioden : Tabel 7. Omkostningsrammer for Naturgas Fyn A/S, Mio. kr Reference Bruttodriftsomkostninger i 2004, priser (a) 58,596 58,596 58,596 58, Atypiske omkostninger i 2004, priser (b) 0,122 0,122 0,122 0, omkostninger i 2004, 2004-priser (c) 23,329 23,329 23,329 23, Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 2004-priser (=a-b-c) 35,145 35,145 35,145 35,145 Pris/løn-korrektion 5,65 % 8,60 % 11,62 % 14,73 % Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, pris/løn-korrigeret vi, årets priser 37,131 37,238 37,370 37,529 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer, årets priser 0,709 0,960 1,216 1, Omkostningsramme, årets priser 37,840 38,198 38,586 38,999 Notat Effektiviseringskrav 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 4A, pkt. 129 Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets priser 0,946 0,955 0,965 0,975 Effektivitetsreguleret omkostningsramme, årets priser 36,894 37,243 37,622 38,024

12 12/ For HNG/MN I/S beregnes følgende omkostningsrammer for reguleringsperioden : Tabel 8. Omkostningsrammer for HNG/MN I/S, Mio. kr Reference Bruttodriftsomkostninger i 2004, priser (a) 286, , , , Atypiske omkostninger i 2004, priser (b) omkostninger i 2004, 2004-priser (c) 96,900 96,900 96,900 96, Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 2004-priser (=a-b-c) 189, , , ,695 Pris/løn-korrektion 5,65 % 8,60 % 11,62 % 14,73 % Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, pris/løn-korrigeret vii, årets priser 200, , , ,509 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer, årets priser 16,907 50,786 52,402 52, Omkostningsramme, årets priser 217, , , ,737 Notat Effektiviseringskrav 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 4A, pkt. 129 Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets priser 3,260 3,807 3,871 3,911 Effektivitetsreguleret omkostningsramme, årets priser 214, , , ,826 Vedr. stigning i afskrivninger ved tilkøbte ydelser 51. Naturgas Fyn A/S har d. 5. oktober 2005 skriftligt ansøgt om en forøgelse af omkostningsrammen for 2006 på baggrund af en budgetteret stigning i afskrivninger ved tilkøbte ydelser.

13 13/ Budgetterede afskrivninger ved investeringer som selskaberne selv afholder, indregnes direkte i omkostningsrammen jf. bekendtgørelsens 7, stk. 6. Men i de tilfælde, hvor selskaberne outsourcer ydelser, vil budgetterede stigninger i de i priserne indregnede afskrivninger ikke på tilsvarende vis blive indregnet i omkostningsrammen. Det skyldes, at afskrivninger ved tilkøbte ydelser betragtes som driftsomkostninger for distributionsselskabet, og jf. bekendtgørelsens 7, stk. 3 fastsættes denne del af omkostningsrammen direkte som selskabets driftsomkostninger i 2004 korrigeret for atypiske omkostninger. 53. Sekretariatet finder det som udgangspunkt rimeligt, at Naturgas Fyn A/S på lige fod med selskaber, der selv afholder investeringerne, ville kunne indregne veldokumenterede stigninger i afskrivninger ved tilkøbte ydelser i omkostningsrammen, så længe de pågældende aftaler er indgået på markedsbestemte vilkår. 54. Sekretariatet finder imidlertid ikke hjemmel i bekendtgørelsen til at kunne indregne nævnte afskrivninger. Jf. bekendtgørelsens 17 og 18 kan indtægtsrammer således kun ændres i tilfælde af, at udvidelse, formindskelse eller ændring af selskabets distributionsnet eller nye krav i medfør af lov om naturgasforsyning, anden lovgivning eller regler i medfør heraf medfører væsentlige ændringer i selskabets driftsomkostninger. 55. På den baggrund har sekretariatet ikke indregnet den budgetterede stigning i afskrivninger ved tilkøbte ydelser i Naturgas Fyn A/S omkostningsramme. Kapitel 2: Forrentning og afdrag af nettogæld m.v ET fastsatte på sit møde den 29. august 2005 forrentningssatserne m.v. for naturgasdistributionsselskaberne for 2005, jf. tilsynets afgørelse vedr. Indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaberne fastsættelsen af forrentningssatser for 2005 samt udmelding af indtægtsrammer for 2005 (i det følgende kaldes notatet forrentningsnotatet). 57. ET drøftede endvidere principperne for rentesatserne, der vil blive lagt til grund for fastlæggelsen af indtægtsrammerne for ET besluttede, at tage stilling hertil på sit oktobermøde. 58. Principperne for fastsættelsen af rentesatserne er detaljeret beskrevet i forrentningsnotatet, hvorfor disse ikke skal gentages her. 59. Udeståender vedr. fastsættelsen af forrentningssatserne vedr. fremmedkapital for er:

14 14/45 valg af rentefastsættelsesmodel, herunder en af NGF foreslået alternativ model indfasningen af den valgte rentefastsættelsesmodel og fastsættelsen af forrentningssatserne, dvs. satserne for den risikofrie rente og kreditrisikotillægget. 60. Udover fastsættelsen af den forrentningssats, der skal gælde fremmedkapital (nettogæld m.v.), jf. forrentningsnotatets kapitel 2, skal ET også fastlægge en WACC viii -rente, der anvendes til forrentning af nye anlægsaktiver samt en nødvendig omsætningsformue ix, jf. forrentningsnotatets kapitel Fastsættelsen af WACC en for behandles i kapital 4 nedenfor. Endelig, som det fremgår af afsnit 2.4 af forrentningsnotatet, har HNG og Midt-Nord indgået en fastrenteaftale med staten, som gælder i perioden Aftalens indarbejdelse i selskabernes indtægtsrammer vurderes også i dette kapitel. 2.1 Fastsættelsen af en risikofri rente/valg af rentefastsættelsesmodel 62. Det fremgår af forrentningsnotatets punkt 105 ff., at ET har undersøgt en række forskellige rentefastsættelsesmodeller. Den bedst egnede model bestemmes ud fra følgende kriterier: Modellen giver ikke mulighed for eller begrænset mulighed for rentearbitrage. Rentearbitrage defineres som en 100 % risikofri rentegevinst og beskrives nærmere nedenfor i forbindelse med gennemgangen af de forskellige modeller Modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer og tariffer Modellen er administrativ enkel, forudsigelig og gennemskuelig for selskaber og ET 63. ET vurderede i sin afgørelse af 29. august 2005, at stabile indtægtsrammer bedst sikres ved at fastsætte rentesatsen for en længere periode (minimum 4 år). Muligheden for rentearbitrage x udelukkes ved at fastfryse den fastlagte rente i en periode, der svarer til den underliggende løbetid (f.eks. at den 4-årige rente ligger fast i 4 år). 64. ETS anbefalede derfor enten model d) 4-årig swaprente med fast rente i 4 år eller model f) mixet låneportefølje, som f.eks. kan bestå af 20 % 2-årig swap-rente, 30 % 5-årige swap-rente og 50 % 7-årige swap-rente. Jf. forrentningsnotatets punkt 108.

15 15/ Det skal i den forbindelse bemærkes, at alle renter i det følgende er swaprenter. Der henvises i øvrigt til forrentningsnotatets punkt , hvor der er redegjort nærmere for dette valg. 66. ET vurderede, at model d) vil kunne fungere lige så godt, som model f). Da model d) er mere simpel, transparent og mindre administrativt byrdefuld foretrak ET umiddelbart anvendelsen af model d). 67. NGF fandt i sit indlæg af 11. august og høringssvar af 25. august, at den af ET foreslåede model med en 4-årig fast rente har en række ulemper. Selskabet foreslog derfor en model, hvor forrentningssatserne fastsættes som et gennemsnit af de foregående 5 års (historiske) rentesatser. Hertil kommer, at rentefastsættelsen i en overgangsperiode sker ud fra forwardrenter xi indtil modellen er fuldt implementeret. 68. ETS vurderede umiddelbart i sin afgørelse af 29. august 2005, at den foreslåede model i sin indfasningsperiode ( ) indeholdt betydelige muligheder for rentearbitrage, idet modellen bygger på brugen af forwardrenter og samtidig tillader selskaberne at optage korte lån. Modellen krævede derfor en grundigere bearbejdelse før den vil kunne anvendes som rentefastsættelsesmodel i indtægtsrammereguleringen. 69. ET vurderer endvidere, at den foreslåede model i sin opbygning mindede meget om porteføljemodellen (model f), jf. forrentningsnotatet pkt Begge modeller fører således til en udjævning af indtægtsramme- og tarifudviklingen og har den virkning, at selskaberne løbende skal optage dele af deres låneportefølje for at agere risikofrit i forhold til de af ET udmeldte forrentningssatser. I modsætning hertil kræver den 4-årige model, at selskaberne afhængig af gældende rentesatser optager eller rentesikrer hele deres låneportefølje på samme tidspunkt. 70. ETS påpegede i den forbindelse, at distributionsselskaberne tidligere har kunnet pege på, hvorvidt de ville foretrække porteføljemodellen eller den 4- årige model. På det tidspunkt var der ikke udpræget opbakning bag porteføljemodellen. 71. ET vurderer ligeledes, at porteføljemodellen efter ET s vurdering ikke giver samme gennemsigtighed i tariffastsættelsen som den 4-årige model. 72. ETS har efterfølgende holdt møder med selskaberne om NGF alternative rentefastsættelsesmodel. I den forbindelse præsenterede NGF to forbedrede varianter af den ovenfor omtalte model, jf. afsnittet nedenfor om indfasning af de forskellige modeller. 73. I det følgende sammenlignes NGF model med model d) den 4-årige faste rente. Det forudsættes, at begge modeller er fuldt implementeret.

16 16/ Stabil fast rente: i model d) ligger renten fast i 4 år, mens NGF s model er baseret på, at 20 % af renten justeres årligt med den gældende 5-årige swaprente. 75. Mulighed for rentearbitrage: når begge modeller er fuldt implementerede, hvilket vil være sket i 2010, vil de fastsatte renter ligge fast i en periode, der svarer til rentens tidshorisont, dvs. den 4-årige rente ligger fast i 4 år, mens den 5-årige rente (på 20 % af gælden) ligger fast i 5 år. Begge modeller er således uden mulighed for rentearbitrage. 76. Gennemsigtighed for forbrugerne, selskaberne og ET: det vurderes, at model d) giver maksimal gennemskuelighed, idet renteændringer kan henføres til ændringer i den 4-årige rente. I NGF s model tilpasses 20 % af renten årligt med den aktuelle 5-årige rente, hvilket dog også er til at gennemskue. 77. Administrativ byrde for selskaberne og ET: model d) forudsætter en renteændring hvert 4. år, mens NGF s model må forventes, at kræve årlig udmelding af en rente. Administrationen af dette vurderes at være forholdsvis overskuelig både for selskaberne og ET. 78. Refinansiering af lån: i tabel 9 er det vist, hvor stor en andel af lånene selskaberne skal refinansiere i de enkelte år. Som det fremgår, vil model d) [4-årig fast rente] forudsætte, at selskaberne låser renten for 100 % af deres lån fast hvert 4. år. For NGF s model [5-årig gennemsnit] er det kun 20 %. Den sidste model viser en variant af ET s porteføljemodel, jf. ovenfor, hvor varierende andele refinansieres afhængig af, hvilke lån, der udløber. Tallene indikerer, at NGF s model under normale omstændigheder vil give en blødere renteudvikling, og dermed udvikling i indtægtsrammerne, idet 20 % af indtægtsrammen følger årets rente xii. Mens model d) tager én fuld tilpasning til renteudviklingen hvert 4. år, tilpasses NGF s model via 5 mindre trin. 79. Konklusion: efter fuld indfasning i 2010 giver hverken NGF s eller model d) mulighed for rentearbitrage. Begge modeller er nogenlunde lige gennemskuelige og administrativt krævende. Model d) giver den mest stabile rente i forhold til, at renten ligger fast i hele den 4-årige indtægtsrammeregulering. Samtidig vil der ske fuld tilpasning til det aktuelle renteniveau hvert 4. år. 80. NGF s model vil give en løbende delvis tilpasning til renteniveauet, hvilket vil give en blødere tilpasning i renten. Endvidere betyder denne delvise tilpasning, at der er lavere risiko for, at lån optages til en ekstraordinær høj rente, som kan få relativ stor betydning, hvis 100 % af lånene optages/rentesikres på ét tidspunkt. 81. Endelig vurderes det, at det her og nu må forventes, at begge modeller vil give samme renteudgift på længere sigt. Dette er begrundet i, at det på et

17 17/45 effektivt kapitalmarkedet ikke er muligt at vælge én finansieringsstrategi, der er alle andre strategier overlegen xiii. 82. På denne baggrund vurderer ET, at der ikke taler noget imod, at den af NGF foreslåede rentefastsættelsesmodel anvendes fremadrettet i reguleringen. Tabel 9. Procent af gælden, der forudsættes refinansieret/rente fastlåses ( ) År årig 100 % % 5 årig gns. 100 % 20 % 100 % 100 % 20 % 20 % 30 % 20 % 50 % 20 % 50 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % Indfasning af modellen (opgørelsen af markedsværdi) 83. Det er givet, at ET i sin fastsættelse af rentefastsættelsesmodel og rentesatser må tage hensyn til selskabernes aktuelle finansieringsforhold. Det vil fremgå af det følgende, at det derfor vil være nødvendigt dels at opgøre markedsværdien af selskaberne nuværende lån og finansielle aftaler og dels at indføre en 5-årig indfasningsperiode. 84. Der er for det første behov for denne indfasning, fordi selskaberne i deres aktuelle låneportefølje har lån/finansielle aftaler, der er indgået til forholdsvis høje rentesatser. For det andet fordi det tager 5 år, før den i NGF s model indbyggede refinansieringsrytme er fuldt implementeret. 85. Hvad angår selskabernes nuværende finansiering, så er ETS bekendt med, at selskaberne, pga. de seneste års faldende renteniveau, har eksisterende (uopsigelige) fastforrentede lån/finansielle aftaler, der er optaget/indgået til en rente, der overstiger den rente, der vil blive fastsat af Energitilsynet for perioden NGF har foreslået en variant af deres model, der i at vist omfang tager hensyn til disse dyre lån/finansielle aftaler. NGFs forslag går på, at der i indfasningsperioden anvendes et gennemsnit af faktiske historiske 5 årige swaprenter xiv. F.eks. fastsættes renten for 2006 som gennemsnit af 5-årige swaprenter for perioden ETS har undersøgt NGF s model nærmere og er kommet frem til, at der er risiko for, at modellen vil overkompensere enkelte selskaber. 88. Om der er tale om overkompensation afhænger af, om NGF s model giver selskaberne en mer-renteindtægt, som anskueliggøres nedenfor, der

18 18/45 overstiger en kompensation baseret på en opgørelse af selskabernes beholdning af lån og finansielle aftaler til aktuel markedsværdi. 89. En opgørelse til aktuel markedsværdi giver selskaberne mulighed for at indløse alle deres eksisterende forpligtelser xv. Herefter kan selskaberne i princippet indgå nye lån m.v. til de aktuelle rentesatser. Samtidig sikrer opgørelsen, at ET kan fastsætte sine rentesatser uden at skulle tage hensyn til selskabernes aktuelle finansieringsforhold. 90. Selskaberne har indberettet deres aktuelle lån og finansielle aftaler til markedsværdi pr. 1. oktober ETS vil op til tilsynsmøde validere de fremsendte opgørelser af markedsværdier. I det følgende illustreres den overfor nævnte risiko for overkompensation ved den af NGF forslåede variant af deres model. Da ETS ikke umiddelbart har adgang til de nødvendige rentedata anvendes der i regnestykket renterne på 5-årige statsobligationer. Herudover anvendes for sammenlignelighedens skyld en model d) med en 5-årig fast rente. Ændringerne har ingen væsentlig effekt på indikationerne. Tabel 10 viser den årlige gennemsnitlige effektive rente for en 5-årig statsobligation. Tabel årig statsobligation ,58 % 3,56 % 3,40 % 2,92 % 2,64 % Kilde: wwwn.nationalbanken.dk. For 2005 er anvendt månedsgennemsnit og 2006 er anvendt dagsgennemsnit for perioden 1. juli 1. oktober Anvendes NGF s model med et gennemsnit af 5 års historiske renter bliver renten for ,42 % xvi. Anvendes derimod en model d) med en 5-årig fast rente bliver renten 2,64 %. Her antages for en stund, at model d) baseres på en 5-årig rente. Hvis selskaberne rent faktisk har finansieret sig, som det er antaget i NGF s model, dvs. at deres låneportefølje består af 20 % lån optaget i 2002, 20 % i 2003, 20 % i 2004, 20 % i 2005 og endelig 20 % til den aktuelle 5-årige rente så vil den ovenfor beregnede rente på 3,42 % for 2006 svare til sel-

19 19/45 skabernes faktiske renteomkostninger i Tallene viser også, at hvis selskaberne har optaget alle deres lån til en 5- årig fast rente i 2002, vil renten på 3,42 % ikke kunne dække deres renteudgift på 4,58 % i Har selskaberne derimod overvejende lånt til den variabel rente f.eks. 12 måneders CIBOR, vil en rente på 3,42 % overstige selskabernes faktiske renteudgift i Aktuelt ligger CIBOR renten på ca. 2,54 %. I dette scenarie ligger renteforskellen således på ca. 0,9 pct.points. 92. Det skal dog bemærkes, at rentegevinsten vil være mindre for de kommende år, idet den gennemsnitlige historiske rente vil være faldende, som det fremgår, at tabel 10 xvii. 93. Samlet set, vurderer ETS, at den mest korrekte fremgangsmåde derfor må være opgørelsen af markedsværdi. Opgørelse af markedsværdi 94. Selskaberne har, som nævnt, indberettet opgørelsen af markedsværdien af deres lån og finansielle aftaler pr. 1. oktober Tabel 11 angiver de foreløbige kompensationsbeløb, idet opgørelserne, som nævnt ovenfor, fortsat drøftes mellem ETS og selskaberne. Tabel 11 Anmeldte kompensationsbeløb Mio. kr. Naturgas Fyn DONG Distribution HNG/MN I/S A/S A/S + 60, ,257-53,8 96. Som det fremgår af det (foreløbigt) anmeldte, så skal Naturgas Fyn A/S kompenseres for ca. 60,4 mio. kr, DONG Distribution A/S for 16,3, mens HNG/Midt-Nord I/S har en negativ kompensation på 53,8 mio. kr. 97. ETS finder det rimeligt at kompensationen medfører et tillæg til renten i en periode svarende til, hvornår det sidste lån eller finansielle aftale udløber. For Naturgas Fyn A/S er det 2012, for DONG Distribution A/S 2008 og det samme gælder for HNG/Midt-Nord. 98. De årlige rentetillæg hhv. fradrag i mio. kr. (og i %-tillæg) fremgår af de følgende tabeller: Tabel 12. Naturgas Fyn A/S: Kompensation (mio.kr) :

20 20/45 Kompensation, primo år 60,388 52,823 44,929 36,692 28,096 19,127 9,767 Tillæg 10,192 10,192 10,192 10,192 10,192 10,192 10,192 Nettogæld m.v. 840, , , , , , ,553 Rentetillæg 1,21% 1,28% 1,35% 1,44% 1,55% 1,67% 1,83% Bemærkning: Der er anvendt en 7-årig swaprente på 3,35 % plus et kreditrisikotillæg på 1,0 %.. Tabel 13. DONG Distribution A/S: Kompensation (mio. kr.) : Kompensation, primo år 16,257 11,047 5,631 Tillæg 5,854 5,854 5,854 Nettogæld m.v. 3852, , ,399 Rentetillæg 0,15% 0,16% 0,16% Bemærkning: Der er anvendt en 3-årig swaprente på 2,96 % plus et kreditrisikotillæg på 1,0 %. Tabel 14. HNG/Midt-Nord I/S: Kompensation (mio. kr.) : Kompensation, primo år 53,800 36,337 18,408 Tillæg 19,049 19,049 19,049 Nettogæld m.v. 4634, , ,010 Rentefradrag 0,41% 0,45% 0,51% Bemærkning: Der er anvendt en 3-årig swaprente på 2,96 % plus et kreditrisikotillæg på 0,12 %. 99. Det skal bemærkes, at rentetillæggene (i %) og fradragene vil afhænge af nettogældens størrelse. Tillægget i absolutte tal forbliver derimod uændret. Indfasning af NGF modellen 100. Når markedsværdien er opgjort, vil det, som nævnt ovenfor, tage 5 år før NGF s model er fuldt implementeret. I denne periode vil selskaberne skulle finansiere sig med lån med kort løbetid Principperne bag indfasningen er anskueliggjort i tabel 15: 102. I 2006 vil den af ET fastlagte rente være baseret på 20 % 1-årig swaprente, 20 % 2-årig swaprente, 20 % 3-årig swaprente, 20 % 4-årig swaprente og 20 % 5-årig swaprente.

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Dato: 29.. oktober 2013 Sag: 13/03759 Sagsbehandler: /lba, lic, laa Afd.: Detail og Distribution Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 21. august 2015 J.nr. 122-0030 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af prisen på samtrafik vedrørende 50 mbit/s Global IP- Transit i Nuuk mellem Tele Greenland A/S og Nuuk Skynet A/S

Afgørelse om fastsættelse af prisen på samtrafik vedrørende 50 mbit/s Global IP- Transit i Nuuk mellem Tele Greenland A/S og Nuuk Skynet A/S Nalunaarasuartaateqarnermi aqutsisut Telestyrelsen National Telecom Agency Tele Greenland A/S sendt via e-mail: tele@tele.gl & Nuuk Skynet A/S (advokat Thomas Dahl Fredslund) sendt via e-mail: tfr@mazanti.dk

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven.

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere