At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer"

Transkript

1 Resumé 1. Energitilsynet skal for perioden fastsætte omkostningsrammer, rentesats for forrentning af nettogæld samt rentesats for forrentning af nyinvesteringer, 13-omkostninger og indtægtsrammer. Fastlæggelsen af disse sker i kapitlerne 1-5 i notatet. 2. Sekretariatet har ad flere omgange gennemgået de enkelte selskabers anmeldte omkostningsrammer og 13-omkostninger. Efter en tæt dialog med selskaberne er der opnået enighed om størrelsen af de anmeldte omkostninger. 3. For så vidt angår fastlæggelse af fremmedkapitalsatsen (rentesats for nettogæld mv.) fastlægges denne som en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab. 4. Rentesatsen vedr. nye aktiver og nettoomsætningsformuen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforhold i det enkelte selskab. Den samlede rentesats for det enkelte selskab udtrykkes ved en WACC, som dækker både egenkapital- og fremmedkapitalrenterne. 5. Dette notats appendiks indeholder en kort rekapitulering af fastlæggelsen af rentesatserne. 6. I dette notat henvises i almindelighed til afgørelsen af 29. august 2005 Indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaberne fastsættelsen af forrentningssatser for 2005 samt udmelding af indtægtsrammer for 2005 særligt pkt. 95 ff. Den risikofrie rente 7. De tre grundlæggende kriterier for fastlæggelsen af den risikofrie rente er fortsat: At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer og tariffer. At modellen ikke giver mulighed for eller kun meget begrænset mulighed for rentearbitrage. At modellen er administrativ enkel, forudsigelig og gennemskuelig for selskaber og Energitilsynet. 8. Det er sekretariatets vurdering, at den mest hensigtsmæssige model for den næste reguleringsperiode er en model bestående af en portefølje af lån med forskellige optagelsestidspunkter, idet den opfylder alle tre kriterier ovenfor. Kreditrisikotillægget

2 2/45 9. Det er sekretariatets vurdering, at kreditrisikotillæggene for på det foreliggende grundlag bør fastsættes til hhv. 1 pct. point for Dong Distribution A/S og Naturgas Fyn A/S på den ene side og 0,12 pct. point for HNG/MN I/S på den anden side, som Energitilsynet gjorde for 2005 på sit møde den 29. august Som det fremgår af sekretariatets høringsnotat s. 11, afsnit 5 ff. er oplysninger om kreditrisikotillæg for regulerede distributionsselskaber yderst sparsomme. Da forrentningen af selskabernes gæld har meget stor økonomisk betydning, vil sekretariatet være i tæt og løbende dialog med selskaberne om udviklingen i kreditrisikotillægget, og dokumentationen af tillæggets størrelse. Sekretariatets vurdering af kreditrisikotillæggets størrelse beror bl.a. på låneoplysninger fra 2003 og Der kan endvidere være en vis usikkerhed bl.a. i forhold til variation i kreditrisikotillæg over tid. På denne baggrund er det sekretariatets vurdering, det ikke kan udelukkes, at kreditrisikotillægget i fremtiden stiger. Rentesatser vedr. nye aktiver og omsætningsformuen 10. Det er fortsat sekretariatets vurdering, at en 12 måneders Cibor rente er bedst egnet i forbindelse med fastsættelsen af den risikofrie rente. Det skyldes, at den vil blive årligt reguleret og vil således følge renteudviklingen på investeringerne. 11. Det gælder for rentesatserne, at disse årligt skal justeres. I beregningerne for indtægtsrammerne er forudsat et uændret renteniveau, hvorfor de faktiske rentesatser for disse år ikke kan fastsættes på nuværende tidspunkt. Derfor fremgår de ikke af tabellerne nedenfor. 12. Dette indebærer samtidig, at de endelige indtægtsrammer for år vil blive justeret som følge af ændret renteniveau, hvorfor de udmeldte indtægtsrammer for årene er foreløbige. 13. Endvidere skal det nævnes, at en række parametre i fastsættelsen af indtægtsrammerne er budgetterede eller forudsatte værdier. Det gælder både for prisudviklingen, renteudviklingen samt de budgetterede nyinvesteringer og 13-omkostninger. Således vil udmeldte indtægtsrammer være foreløbige, mens de faktiske indtægtsrammer for et reguleringsår først endeligt kan fastlægges året efter udløbet af det pågældende reguleringsår. Den endelige indtægtsramme for år 2006 fastlægges eksempelvis først medio år Afgørelse 14. Energitilsynet vedtog at anvende følgende rentesatser og udmelde følgende foreløbige indtægtsrammer for perioden , jf. afgørelsens sidste punkt vedr. opgørelsen af markedsværdi: Rentesatser vedr. nettogæld m.v., 2006

3 3/45 Pct. Naturgas DONG Distribution HNG/MN I/S Reference Fyn A/S A/S Risikofri rente 2,93 % 2,93 % 2,93 % 107 +Kreditrisikotillæg 0,60 % 0,98 % 0,12 % 112,116 =Samlet fremmedkapitalrente 3,53 % 3,91 % 3,05 % Rentesatser vedr. nye aktiver og nødvendig nettoomsætningsformue, 2006 Pct. Naturgas DONG HNG/MN Reference Fyn A/S Distribution A/S I/S Risikofri rente, 2,54 % 2,54 % 2,54 % mnd. CIBOR +Kreditrisikotillæg 1,00 % 1,00 % 0,12 % 112 =Samlet fremmedkapitalrente 3,54 % 3,54 % 2,66 % Egenkapitalrente 7,81 % 7,81 % 7,81 % 168 ff. WACC = 0,7 * fremmedkapitalrente + 0,3*egenkapitalrente 0,7*3,54% + 0,3*7,81% = 4,82 % 0,7*3,54% + 0,3*7,81% = 4,82 % 0,7*2,66% + 0,3*7,81% = 4,20 % 171 WACC, nominelt 4,82 % 4,82 % 4,20 % 171 Indtægtsrammer for DONG Distribution A/S, Mio. kr Refere nce Effektivitetsreguleret omkostningsramme 123, , , , Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 285, , , , Budgetterede 13-omkostninger 59,913 61,566 63,263 65, Forrentning af nettoomsætningsformue 3,797 3,850 3,903 3, Indtægtsramme 472, , , ,470 Indtægtsrammer for Naturgas Fyn A/S, Mio. kr Reference Effektivitetsreguleret omkostningsramme 36,894 37,243 37,622 38, Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 83,067 83,926 83,898 83, Budgetterede 13-omkostninger 24,811 25,499 26,208 26, Forrentning af nettoomsætningsformue 1,172 1,188 1,196 1, Indtægtsramme 145, , , ,033

4 4/45 Indtægtsrammer for HNG/MN I/S, Mio. kr Effektivitetsreguleret omkostningsramme 214, , , ,826 + Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 698, , , ,393 + Budgetterede 13-omkostninger 99, , , ,753 + Forrentning af nettoomsætningsformue 7,142 7,371 7,516 7,598 Indtægtsramme 1019, , , ,570 Reference Energitilsynet vedtog endvidere at bemyndige sekretariatet til at foretage evt. tilpasninger i de anførte indtægtsrammer som følge af, at det har vist sig nødvendigt at foretage yderligere valideringer af selskabernes beregninger og opgørelser af låneporteføljernes markedsværdi, jf. notatets punkt

5 5/45 Sagsfremstilling og begrundelse Kapitel 1: Omkostningsrammer Lovgrundlag 16. Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber indeholder som ét af flere elementer en omkostningsramme, der fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, bortset fra finansielle udgifter, samt afskrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med 1. januar 2005 jf. bekendtgørelse nr. 38 af 14. januar 2005, 6, stk. 1, nr Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, fastsættes på baggrund af de historiske driftsomkostninger korrigeret for atypiske omkostninger jf. 7, stk.1 og 3. For reguleringsperioden anvendes selskabernes driftsomkostninger i 2004 fratrukket atypiske omkostninger, herunder engangsomkostninger i forbindelse med markedsåbningen. 18. Da omkostninger omfattet af bekendtgørelsens 13 i indgår som en selvstændig del af indtægtsrammen jf. bekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 4, fratrækkes de afholdte 13-omkostninger for 2004 ligeledes fra de samlede driftsomkostninger inden disse indregnes i omkostningsrammen. 19. Energitilsynet godkender efter behandling selskabernes omkostningsanmeldelser for regnskabsåret 2004, der skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. 20. Inden denne del af omkostningsrammen indregnes i indtægtsrammen korrigeres den for pris- og lønudviklingen, jf. 7, stk Den resterende del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af omkostninger til afskrivninger, fastsættes som de budgetterede årlige afskrivninger på anlæggene jf. 7, stk Det bemærkes, at der efter hvert kalenderår foretages efterregulering af indtægtsrammen vedr. de budgetterede afskrivninger i forhold til de faktiske afholdte investeringer jf. bekendtgørelsens kapitel Inden den samlede omkostningsramme indregnes i indtægtsrammen, reduceres den med det beløb, som udmønter effektiviseringskravet efter 15 jf. 7, stk En samlet oversigt over beregningen af omkostningsrammen ser for hvert af årene dermed således ud (jf. ovenstående):

6 6/45 Driftsomkostninger for 2004 fratrækkes atypiske omkostninger for 2004 fratrækkes 13-omkostninger for 2004 pris/løn-korrigeres til pågældende år ( ) tillægges budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer for pågældende år ( ) effektivitetsreguleres for pågældende år ( ) = Effektivitetsreguleret omkostningsramme for pågældende år ( ) 25. Opgørelsesprincipperne skal følge bekendtgørelsen samt de af Energitilsynet tidligere vedtagne principper for opgørelse af driftsomkostninger, 13-omkostninger og afskrivninger ii. Der sikres således et ensartet opgørelsesprincip på tværs af selskaberne. Omkostningsanmeldelser og vurderinger 26. Omkostningsrammerne opgøres på baggrund af selskabernes anmeldelser af driftsomkostninger, 13-omkostninger og afskrivninger. 27. Opgørelse af selskabernes 13-omkostninger sker udover de direkte henførbare 13-omkostninger desuden ved et tillæg på en andel af overheadomkostningerne. Opgørelsen af tillæggets størrelse sker ved en proratorisk beregning iii på baggrund af selskabernes omkostningsanmeldelser. Den endelige metode for opgørelse af tillæggets størrelse forelå først efter, at selskaberne havde anmeldt deres omkostninger. 28. Selskaberne har dermed (efter aftale med sekretariatet) ikke foretaget anmeldelse af de totale 13-omkostninger for Anmeldelserne af 13-omkostningerne gælder således udelukkende den andel heraf, der vedrører de direkte henførbare omkostninger. 29. Det gælder for samtlige distributionsselskaber, at oplysninger vedr. driftsomkostninger er påtegnet af revisor. Samtidig har sekretariatet ad flere omgange gennemgået selskabernes anmeldelser. Sekretariat har således gennemgået de anmeldte omkostninger nøje. 30. Nedenfor er angivet de af sekretariatet kontrollerede omkostningsanmeldelser. 31. For DONG Distribution A/S er anmeldt og af sekretariatet kontrolleret følgende omkostninger:

7 7/45 Tabel 1. DONG Distribution A/S s omkostninger. Mio. kr. Bruttodriftsomkostninger ,163 Atypiske omkostninger , omkostninger 2004 (ekskl. tillæg for overhead) 27,571 Heraf: - 13, stk.1, nr. 1 0,201-13, stk.1, nr. 2 27,370-13, stk.1, nr. 3 0 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,000 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,100 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,200 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer , For Naturgas Fyn A/S er anmeldt og af sekretariatet kontrolleret følgende omkostninger: Tabel 2. Naturgas Fyn A/S s omkostninger Mio. kr. Bruttodriftsomkostninger ,596 Atypiske omkostninger , omkostninger 2004 (ekskl. tillæg for overhead) 6,001 Heraf: - 13, stk.1, nr. 1 0,081-13, stk.1, nr. 2 5,920-13, stk.1, nr. 3 0 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,709 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,960 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,216 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer , For HNG/MN I/S er anmeldt og af sekretariatet kontrolleret følgende omkostninger: Tabel 3. HNG/MN I/S s omkostninger Mio. kr. Bruttodriftsomkostninger ,596 Atypiske omkostninger omkostninger 2004 (ekskl. tillæg for overhead) 42,452 Heraf: - 13, stk.1, nr. 1 0,694-13, stk.1, nr. 2 38,325

8 8/45-13, stk.1, nr. 3 3,433 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,907 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,786 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,402 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,228 Beregning af omkostningsrammer 34. Beregningen af det enkelte selskabs omkostningsramme tager udgangspunkt i ovenstående omkostninger. Derudover foretages førnævnte beregninger af tillæg til 13-omkostninger for andel af overhead samt en prisog lønkorrektion og efterfølgende effektivitetsregulering. 13-omkostninger omkostninger er de omkostninger, der skal indregnes direkte i indtægtsrammen, som bekendtgørelsen angiver i 6, stk.1, nr. 4. Omkostningerne holdes dermed udenfor effektivitetsreguleringen. 13- omkostningerne består af følgende omkostninger: 1) Omkostninger, som selskabet er pålagt i henhold til 30, stk. 2 og 44, stk. 1, i lov om naturgasforsyning. 2) Omkostninger, som selskabet er pålagt i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. 3) Omkostninger ved nettab. 36. Principper for opgørelse af ovenstående omkostningsposter er vedtaget af Energitilsynet på mødet d. 30. maj 2005 iv. 37. Udover de omkostninger, der direkte kan henføres til ovenstående 13-aktiviteter, skal der tillægges en andel af overheadomkostningerne. Dette vedrører dog udelukkende omkostninger vedrørende ovenstående pkt. 2, da disse omkostninger afspejler brug af mandetimer eller udstyr, som derfor bør tillægges overheadomkostninger. Omkostninger vedrørende pkt. 1 (myndighedsbetaling) og pkt. 3 (nettab) indeholder ikke brug af mandetimer eller udstyr, og bør efter sekretariatets vurdering dermed ikke tillægges en andel af overheadomkostninger. 38. Beregningen af tillæggets størrelse sker på baggrund af den fordelingsmetode, der er blevet anvendt i benchmarkingen af selskabernes driftsomkostninger for Fordelingsmetoden er fremkommet i enighed mellem sekretariatet og selskaberne. 39. For distributionsselskaberne er beregnet nedenstående tillæg til 13- omkostningerne for andel af overheadomkostningerne:

9 9/45 Tabel 4. Tillæg til 13-omkostninger for andel af overheadomkostninger for DONG Distribution Naturgas HNG/MN Mio. kr. Fyn A/S I/S A/S Tillæg til 13-omkostninger for andel af 36,490 17,328 54,448 overheadomkostninger. 40. Ovenstående tillæg giver følgende totale 13-omkostninger for distributionsselskaberne i 2004: Tabel 5. Totale 13-omkostninger for Mio. kr. DONG Naturgas Fyn HNG/MN Reference Distribution A/S A/S I/S 13, stk. 1, nr. 1 0,201 0,081 0, , stk. 1, nr. 2 (direkte henførbare 31-27,370 5,920 38,325 omkostninger) 33 13, stk. 1, nr. 2 (tillæg for andel af overhead) 36,490 17,328 54, , stk. 1, nr. 2, i alt 63,860 23,248 92,773 13, stk. 1, nr , omkostninger, i alt 64,062 23,329 96,900 Pris- og lønkorrektion 41. Pris- og lønkorrektionen foretages af sekretariatet i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen, jf. 7, stk. 5 samt indtægtsrammebekendtgørelsens bilag 1. Korrektionen foretages på baggrund af et sammenvejet indeks med 70 % lønandel og 30 % materialeandel. Effektivitetsregulering 42. Effektivitetsreguleringen foregår på baggrund af de af Energitilsynet fastsatte individuelle effektiviseringskrav. Kravene fastsættes under hensyn til det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale og under hensyntagen til forsyningssikkerheden jf. 15, stk Beregningen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale sker på baggrund af en sammenligning af selskabernes driftsomkostninger. For reguleringsperioden sker det ved en sammenligning af omkostninger i Ved fastsættelsen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale kan Energitilsynets endvidere inddrage sammenligninger med udenlandske

10 10/45 naturgasdistributionsselskaber samt produktivitetsudviklingen i andre sektorer. 45. For fastsættelsen af individuelle årlige effektiviseringskrav henvises til notatet Fastsættelse af effektiviseringskrav i forbindelse med udmelding af indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber punkt 4 A på tilsynsmødet d. 31. oktober Omkostningsrammer 46. Med udgangspunkt i de anmeldte (og af sekretariatet kontrollerede) omkostninger samt de beregnede 13-omkostninger, pris- og lønkorrektioner samt effektiviseringskrav, kan de endelige omkostningsrammer beregnes. 47. Nedenfor beregnes omkostningsrammer for naturgasdistributionsselskaberne for perioden For DONG Distribution A/S beregnes følgende omkostningsrammer for reguleringsperioden : Tabel 6. Omkostningsrammer for DONG Distribution A/S, Mio. kr Reference Bruttodriftsomkostninger i 2004, priser (a) 187, , , , Atypiske omkostninger i 2004, priser (b) 13,253 13,253 13,253 13, omkostninger i 2004, 2004-priser (c) 64,062 64,062 64,062 64, Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 2004-priser (=a-b-c) 109, , , ,849 Pris/løn-korrektion 5,65 % 8,60 % 11,62 % 14,73 % Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, pris/løn-korrigeret v, årets priser 116, , , ,744 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer, årets priser 9,000 12,100 15,200 18, Omkostningsramme, årets priser 125, , , ,044 Notat Effektiviseringskrav 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 4A, pkt. 129

11 11/45 Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets priser Effektivitetsreguleret omkostningsramme, årets priser 1,876 1,945 2,015 2, , , , , For Naturgas Fyn A/S beregnes følgende omkostningsrammer for reguleringsperioden : Tabel 7. Omkostningsrammer for Naturgas Fyn A/S, Mio. kr Reference Bruttodriftsomkostninger i 2004, priser (a) 58,596 58,596 58,596 58, Atypiske omkostninger i 2004, priser (b) 0,122 0,122 0,122 0, omkostninger i 2004, 2004-priser (c) 23,329 23,329 23,329 23, Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 2004-priser (=a-b-c) 35,145 35,145 35,145 35,145 Pris/løn-korrektion 5,65 % 8,60 % 11,62 % 14,73 % Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, pris/løn-korrigeret vi, årets priser 37,131 37,238 37,370 37,529 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer, årets priser 0,709 0,960 1,216 1, Omkostningsramme, årets priser 37,840 38,198 38,586 38,999 Notat Effektiviseringskrav 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 4A, pkt. 129 Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets priser 0,946 0,955 0,965 0,975 Effektivitetsreguleret omkostningsramme, årets priser 36,894 37,243 37,622 38,024

12 12/ For HNG/MN I/S beregnes følgende omkostningsrammer for reguleringsperioden : Tabel 8. Omkostningsrammer for HNG/MN I/S, Mio. kr Reference Bruttodriftsomkostninger i 2004, priser (a) 286, , , , Atypiske omkostninger i 2004, priser (b) omkostninger i 2004, 2004-priser (c) 96,900 96,900 96,900 96, Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 2004-priser (=a-b-c) 189, , , ,695 Pris/løn-korrektion 5,65 % 8,60 % 11,62 % 14,73 % Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, pris/løn-korrigeret vii, årets priser 200, , , ,509 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer, årets priser 16,907 50,786 52,402 52, Omkostningsramme, årets priser 217, , , ,737 Notat Effektiviseringskrav 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 4A, pkt. 129 Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets priser 3,260 3,807 3,871 3,911 Effektivitetsreguleret omkostningsramme, årets priser 214, , , ,826 Vedr. stigning i afskrivninger ved tilkøbte ydelser 51. Naturgas Fyn A/S har d. 5. oktober 2005 skriftligt ansøgt om en forøgelse af omkostningsrammen for 2006 på baggrund af en budgetteret stigning i afskrivninger ved tilkøbte ydelser.

13 13/ Budgetterede afskrivninger ved investeringer som selskaberne selv afholder, indregnes direkte i omkostningsrammen jf. bekendtgørelsens 7, stk. 6. Men i de tilfælde, hvor selskaberne outsourcer ydelser, vil budgetterede stigninger i de i priserne indregnede afskrivninger ikke på tilsvarende vis blive indregnet i omkostningsrammen. Det skyldes, at afskrivninger ved tilkøbte ydelser betragtes som driftsomkostninger for distributionsselskabet, og jf. bekendtgørelsens 7, stk. 3 fastsættes denne del af omkostningsrammen direkte som selskabets driftsomkostninger i 2004 korrigeret for atypiske omkostninger. 53. Sekretariatet finder det som udgangspunkt rimeligt, at Naturgas Fyn A/S på lige fod med selskaber, der selv afholder investeringerne, ville kunne indregne veldokumenterede stigninger i afskrivninger ved tilkøbte ydelser i omkostningsrammen, så længe de pågældende aftaler er indgået på markedsbestemte vilkår. 54. Sekretariatet finder imidlertid ikke hjemmel i bekendtgørelsen til at kunne indregne nævnte afskrivninger. Jf. bekendtgørelsens 17 og 18 kan indtægtsrammer således kun ændres i tilfælde af, at udvidelse, formindskelse eller ændring af selskabets distributionsnet eller nye krav i medfør af lov om naturgasforsyning, anden lovgivning eller regler i medfør heraf medfører væsentlige ændringer i selskabets driftsomkostninger. 55. På den baggrund har sekretariatet ikke indregnet den budgetterede stigning i afskrivninger ved tilkøbte ydelser i Naturgas Fyn A/S omkostningsramme. Kapitel 2: Forrentning og afdrag af nettogæld m.v ET fastsatte på sit møde den 29. august 2005 forrentningssatserne m.v. for naturgasdistributionsselskaberne for 2005, jf. tilsynets afgørelse vedr. Indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaberne fastsættelsen af forrentningssatser for 2005 samt udmelding af indtægtsrammer for 2005 (i det følgende kaldes notatet forrentningsnotatet). 57. ET drøftede endvidere principperne for rentesatserne, der vil blive lagt til grund for fastlæggelsen af indtægtsrammerne for ET besluttede, at tage stilling hertil på sit oktobermøde. 58. Principperne for fastsættelsen af rentesatserne er detaljeret beskrevet i forrentningsnotatet, hvorfor disse ikke skal gentages her. 59. Udeståender vedr. fastsættelsen af forrentningssatserne vedr. fremmedkapital for er:

14 14/45 valg af rentefastsættelsesmodel, herunder en af NGF foreslået alternativ model indfasningen af den valgte rentefastsættelsesmodel og fastsættelsen af forrentningssatserne, dvs. satserne for den risikofrie rente og kreditrisikotillægget. 60. Udover fastsættelsen af den forrentningssats, der skal gælde fremmedkapital (nettogæld m.v.), jf. forrentningsnotatets kapitel 2, skal ET også fastlægge en WACC viii -rente, der anvendes til forrentning af nye anlægsaktiver samt en nødvendig omsætningsformue ix, jf. forrentningsnotatets kapitel Fastsættelsen af WACC en for behandles i kapital 4 nedenfor. Endelig, som det fremgår af afsnit 2.4 af forrentningsnotatet, har HNG og Midt-Nord indgået en fastrenteaftale med staten, som gælder i perioden Aftalens indarbejdelse i selskabernes indtægtsrammer vurderes også i dette kapitel. 2.1 Fastsættelsen af en risikofri rente/valg af rentefastsættelsesmodel 62. Det fremgår af forrentningsnotatets punkt 105 ff., at ET har undersøgt en række forskellige rentefastsættelsesmodeller. Den bedst egnede model bestemmes ud fra følgende kriterier: Modellen giver ikke mulighed for eller begrænset mulighed for rentearbitrage. Rentearbitrage defineres som en 100 % risikofri rentegevinst og beskrives nærmere nedenfor i forbindelse med gennemgangen af de forskellige modeller Modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer og tariffer Modellen er administrativ enkel, forudsigelig og gennemskuelig for selskaber og ET 63. ET vurderede i sin afgørelse af 29. august 2005, at stabile indtægtsrammer bedst sikres ved at fastsætte rentesatsen for en længere periode (minimum 4 år). Muligheden for rentearbitrage x udelukkes ved at fastfryse den fastlagte rente i en periode, der svarer til den underliggende løbetid (f.eks. at den 4-årige rente ligger fast i 4 år). 64. ETS anbefalede derfor enten model d) 4-årig swaprente med fast rente i 4 år eller model f) mixet låneportefølje, som f.eks. kan bestå af 20 % 2-årig swap-rente, 30 % 5-årige swap-rente og 50 % 7-årige swap-rente. Jf. forrentningsnotatets punkt 108.

15 15/ Det skal i den forbindelse bemærkes, at alle renter i det følgende er swaprenter. Der henvises i øvrigt til forrentningsnotatets punkt , hvor der er redegjort nærmere for dette valg. 66. ET vurderede, at model d) vil kunne fungere lige så godt, som model f). Da model d) er mere simpel, transparent og mindre administrativt byrdefuld foretrak ET umiddelbart anvendelsen af model d). 67. NGF fandt i sit indlæg af 11. august og høringssvar af 25. august, at den af ET foreslåede model med en 4-årig fast rente har en række ulemper. Selskabet foreslog derfor en model, hvor forrentningssatserne fastsættes som et gennemsnit af de foregående 5 års (historiske) rentesatser. Hertil kommer, at rentefastsættelsen i en overgangsperiode sker ud fra forwardrenter xi indtil modellen er fuldt implementeret. 68. ETS vurderede umiddelbart i sin afgørelse af 29. august 2005, at den foreslåede model i sin indfasningsperiode ( ) indeholdt betydelige muligheder for rentearbitrage, idet modellen bygger på brugen af forwardrenter og samtidig tillader selskaberne at optage korte lån. Modellen krævede derfor en grundigere bearbejdelse før den vil kunne anvendes som rentefastsættelsesmodel i indtægtsrammereguleringen. 69. ET vurderer endvidere, at den foreslåede model i sin opbygning mindede meget om porteføljemodellen (model f), jf. forrentningsnotatet pkt Begge modeller fører således til en udjævning af indtægtsramme- og tarifudviklingen og har den virkning, at selskaberne løbende skal optage dele af deres låneportefølje for at agere risikofrit i forhold til de af ET udmeldte forrentningssatser. I modsætning hertil kræver den 4-årige model, at selskaberne afhængig af gældende rentesatser optager eller rentesikrer hele deres låneportefølje på samme tidspunkt. 70. ETS påpegede i den forbindelse, at distributionsselskaberne tidligere har kunnet pege på, hvorvidt de ville foretrække porteføljemodellen eller den 4- årige model. På det tidspunkt var der ikke udpræget opbakning bag porteføljemodellen. 71. ET vurderer ligeledes, at porteføljemodellen efter ET s vurdering ikke giver samme gennemsigtighed i tariffastsættelsen som den 4-årige model. 72. ETS har efterfølgende holdt møder med selskaberne om NGF alternative rentefastsættelsesmodel. I den forbindelse præsenterede NGF to forbedrede varianter af den ovenfor omtalte model, jf. afsnittet nedenfor om indfasning af de forskellige modeller. 73. I det følgende sammenlignes NGF model med model d) den 4-årige faste rente. Det forudsættes, at begge modeller er fuldt implementeret.

16 16/ Stabil fast rente: i model d) ligger renten fast i 4 år, mens NGF s model er baseret på, at 20 % af renten justeres årligt med den gældende 5-årige swaprente. 75. Mulighed for rentearbitrage: når begge modeller er fuldt implementerede, hvilket vil være sket i 2010, vil de fastsatte renter ligge fast i en periode, der svarer til rentens tidshorisont, dvs. den 4-årige rente ligger fast i 4 år, mens den 5-årige rente (på 20 % af gælden) ligger fast i 5 år. Begge modeller er således uden mulighed for rentearbitrage. 76. Gennemsigtighed for forbrugerne, selskaberne og ET: det vurderes, at model d) giver maksimal gennemskuelighed, idet renteændringer kan henføres til ændringer i den 4-årige rente. I NGF s model tilpasses 20 % af renten årligt med den aktuelle 5-årige rente, hvilket dog også er til at gennemskue. 77. Administrativ byrde for selskaberne og ET: model d) forudsætter en renteændring hvert 4. år, mens NGF s model må forventes, at kræve årlig udmelding af en rente. Administrationen af dette vurderes at være forholdsvis overskuelig både for selskaberne og ET. 78. Refinansiering af lån: i tabel 9 er det vist, hvor stor en andel af lånene selskaberne skal refinansiere i de enkelte år. Som det fremgår, vil model d) [4-årig fast rente] forudsætte, at selskaberne låser renten for 100 % af deres lån fast hvert 4. år. For NGF s model [5-årig gennemsnit] er det kun 20 %. Den sidste model viser en variant af ET s porteføljemodel, jf. ovenfor, hvor varierende andele refinansieres afhængig af, hvilke lån, der udløber. Tallene indikerer, at NGF s model under normale omstændigheder vil give en blødere renteudvikling, og dermed udvikling i indtægtsrammerne, idet 20 % af indtægtsrammen følger årets rente xii. Mens model d) tager én fuld tilpasning til renteudviklingen hvert 4. år, tilpasses NGF s model via 5 mindre trin. 79. Konklusion: efter fuld indfasning i 2010 giver hverken NGF s eller model d) mulighed for rentearbitrage. Begge modeller er nogenlunde lige gennemskuelige og administrativt krævende. Model d) giver den mest stabile rente i forhold til, at renten ligger fast i hele den 4-årige indtægtsrammeregulering. Samtidig vil der ske fuld tilpasning til det aktuelle renteniveau hvert 4. år. 80. NGF s model vil give en løbende delvis tilpasning til renteniveauet, hvilket vil give en blødere tilpasning i renten. Endvidere betyder denne delvise tilpasning, at der er lavere risiko for, at lån optages til en ekstraordinær høj rente, som kan få relativ stor betydning, hvis 100 % af lånene optages/rentesikres på ét tidspunkt. 81. Endelig vurderes det, at det her og nu må forventes, at begge modeller vil give samme renteudgift på længere sigt. Dette er begrundet i, at det på et

17 17/45 effektivt kapitalmarkedet ikke er muligt at vælge én finansieringsstrategi, der er alle andre strategier overlegen xiii. 82. På denne baggrund vurderer ET, at der ikke taler noget imod, at den af NGF foreslåede rentefastsættelsesmodel anvendes fremadrettet i reguleringen. Tabel 9. Procent af gælden, der forudsættes refinansieret/rente fastlåses ( ) År årig 100 % % 5 årig gns. 100 % 20 % 100 % 100 % 20 % 20 % 30 % 20 % 50 % 20 % 50 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % Indfasning af modellen (opgørelsen af markedsværdi) 83. Det er givet, at ET i sin fastsættelse af rentefastsættelsesmodel og rentesatser må tage hensyn til selskabernes aktuelle finansieringsforhold. Det vil fremgå af det følgende, at det derfor vil være nødvendigt dels at opgøre markedsværdien af selskaberne nuværende lån og finansielle aftaler og dels at indføre en 5-årig indfasningsperiode. 84. Der er for det første behov for denne indfasning, fordi selskaberne i deres aktuelle låneportefølje har lån/finansielle aftaler, der er indgået til forholdsvis høje rentesatser. For det andet fordi det tager 5 år, før den i NGF s model indbyggede refinansieringsrytme er fuldt implementeret. 85. Hvad angår selskabernes nuværende finansiering, så er ETS bekendt med, at selskaberne, pga. de seneste års faldende renteniveau, har eksisterende (uopsigelige) fastforrentede lån/finansielle aftaler, der er optaget/indgået til en rente, der overstiger den rente, der vil blive fastsat af Energitilsynet for perioden NGF har foreslået en variant af deres model, der i at vist omfang tager hensyn til disse dyre lån/finansielle aftaler. NGFs forslag går på, at der i indfasningsperioden anvendes et gennemsnit af faktiske historiske 5 årige swaprenter xiv. F.eks. fastsættes renten for 2006 som gennemsnit af 5-årige swaprenter for perioden ETS har undersøgt NGF s model nærmere og er kommet frem til, at der er risiko for, at modellen vil overkompensere enkelte selskaber. 88. Om der er tale om overkompensation afhænger af, om NGF s model giver selskaberne en mer-renteindtægt, som anskueliggøres nedenfor, der

18 18/45 overstiger en kompensation baseret på en opgørelse af selskabernes beholdning af lån og finansielle aftaler til aktuel markedsværdi. 89. En opgørelse til aktuel markedsværdi giver selskaberne mulighed for at indløse alle deres eksisterende forpligtelser xv. Herefter kan selskaberne i princippet indgå nye lån m.v. til de aktuelle rentesatser. Samtidig sikrer opgørelsen, at ET kan fastsætte sine rentesatser uden at skulle tage hensyn til selskabernes aktuelle finansieringsforhold. 90. Selskaberne har indberettet deres aktuelle lån og finansielle aftaler til markedsværdi pr. 1. oktober ETS vil op til tilsynsmøde validere de fremsendte opgørelser af markedsværdier. I det følgende illustreres den overfor nævnte risiko for overkompensation ved den af NGF forslåede variant af deres model. Da ETS ikke umiddelbart har adgang til de nødvendige rentedata anvendes der i regnestykket renterne på 5-årige statsobligationer. Herudover anvendes for sammenlignelighedens skyld en model d) med en 5-årig fast rente. Ændringerne har ingen væsentlig effekt på indikationerne. Tabel 10 viser den årlige gennemsnitlige effektive rente for en 5-årig statsobligation. Tabel årig statsobligation ,58 % 3,56 % 3,40 % 2,92 % 2,64 % Kilde: wwwn.nationalbanken.dk. For 2005 er anvendt månedsgennemsnit og 2006 er anvendt dagsgennemsnit for perioden 1. juli 1. oktober Anvendes NGF s model med et gennemsnit af 5 års historiske renter bliver renten for ,42 % xvi. Anvendes derimod en model d) med en 5-årig fast rente bliver renten 2,64 %. Her antages for en stund, at model d) baseres på en 5-årig rente. Hvis selskaberne rent faktisk har finansieret sig, som det er antaget i NGF s model, dvs. at deres låneportefølje består af 20 % lån optaget i 2002, 20 % i 2003, 20 % i 2004, 20 % i 2005 og endelig 20 % til den aktuelle 5-årige rente så vil den ovenfor beregnede rente på 3,42 % for 2006 svare til sel-

19 19/45 skabernes faktiske renteomkostninger i Tallene viser også, at hvis selskaberne har optaget alle deres lån til en 5- årig fast rente i 2002, vil renten på 3,42 % ikke kunne dække deres renteudgift på 4,58 % i Har selskaberne derimod overvejende lånt til den variabel rente f.eks. 12 måneders CIBOR, vil en rente på 3,42 % overstige selskabernes faktiske renteudgift i Aktuelt ligger CIBOR renten på ca. 2,54 %. I dette scenarie ligger renteforskellen således på ca. 0,9 pct.points. 92. Det skal dog bemærkes, at rentegevinsten vil være mindre for de kommende år, idet den gennemsnitlige historiske rente vil være faldende, som det fremgår, at tabel 10 xvii. 93. Samlet set, vurderer ETS, at den mest korrekte fremgangsmåde derfor må være opgørelsen af markedsværdi. Opgørelse af markedsværdi 94. Selskaberne har, som nævnt, indberettet opgørelsen af markedsværdien af deres lån og finansielle aftaler pr. 1. oktober Tabel 11 angiver de foreløbige kompensationsbeløb, idet opgørelserne, som nævnt ovenfor, fortsat drøftes mellem ETS og selskaberne. Tabel 11 Anmeldte kompensationsbeløb Mio. kr. Naturgas Fyn DONG Distribution HNG/MN I/S A/S A/S + 60, ,257-53,8 96. Som det fremgår af det (foreløbigt) anmeldte, så skal Naturgas Fyn A/S kompenseres for ca. 60,4 mio. kr, DONG Distribution A/S for 16,3, mens HNG/Midt-Nord I/S har en negativ kompensation på 53,8 mio. kr. 97. ETS finder det rimeligt at kompensationen medfører et tillæg til renten i en periode svarende til, hvornår det sidste lån eller finansielle aftale udløber. For Naturgas Fyn A/S er det 2012, for DONG Distribution A/S 2008 og det samme gælder for HNG/Midt-Nord. 98. De årlige rentetillæg hhv. fradrag i mio. kr. (og i %-tillæg) fremgår af de følgende tabeller: Tabel 12. Naturgas Fyn A/S: Kompensation (mio.kr) :

20 20/45 Kompensation, primo år 60,388 52,823 44,929 36,692 28,096 19,127 9,767 Tillæg 10,192 10,192 10,192 10,192 10,192 10,192 10,192 Nettogæld m.v. 840, , , , , , ,553 Rentetillæg 1,21% 1,28% 1,35% 1,44% 1,55% 1,67% 1,83% Bemærkning: Der er anvendt en 7-årig swaprente på 3,35 % plus et kreditrisikotillæg på 1,0 %.. Tabel 13. DONG Distribution A/S: Kompensation (mio. kr.) : Kompensation, primo år 16,257 11,047 5,631 Tillæg 5,854 5,854 5,854 Nettogæld m.v. 3852, , ,399 Rentetillæg 0,15% 0,16% 0,16% Bemærkning: Der er anvendt en 3-årig swaprente på 2,96 % plus et kreditrisikotillæg på 1,0 %. Tabel 14. HNG/Midt-Nord I/S: Kompensation (mio. kr.) : Kompensation, primo år 53,800 36,337 18,408 Tillæg 19,049 19,049 19,049 Nettogæld m.v. 4634, , ,010 Rentefradrag 0,41% 0,45% 0,51% Bemærkning: Der er anvendt en 3-årig swaprente på 2,96 % plus et kreditrisikotillæg på 0,12 %. 99. Det skal bemærkes, at rentetillæggene (i %) og fradragene vil afhænge af nettogældens størrelse. Tillægget i absolutte tal forbliver derimod uændret. Indfasning af NGF modellen 100. Når markedsværdien er opgjort, vil det, som nævnt ovenfor, tage 5 år før NGF s model er fuldt implementeret. I denne periode vil selskaberne skulle finansiere sig med lån med kort løbetid Principperne bag indfasningen er anskueliggjort i tabel 15: 102. I 2006 vil den af ET fastlagte rente være baseret på 20 % 1-årig swaprente, 20 % 2-årig swaprente, 20 % 3-årig swaprente, 20 % 4-årig swaprente og 20 % 5-årig swaprente.

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 28-09-2009 GAS 4/0806-0300-0009 4/0820-0403-0031 4/0820-0403-0032 4/0820-0403-0033 /KHA Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03744 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1.

Læs mere

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. MARTS 2015 ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S 24. marts 2015 Detail & Distribution 14/13428 LBA/LRN RESUMÉ 1. Denne sag drejer sig om omlægning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver idriftsat

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 29. oktober 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Dato: 29.. oktober 2013 Sag: 13/03759 Sagsbehandler: /lba, lic, laa Afd.: Detail og Distribution Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS30302-00026 Dato 14. november 2013 JN Bestemmelser om betaling for

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Eva Lund Østergade 130 6900 Skjern 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0323 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere