Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening"

Transkript

1 Fagligt No. 3 November 2007 Alternativ Det kræver mod og hårdt arbejde at bygge et nyt projekt op fra bar mark, men når fagene går i fri forening, kan meget lade sig gøre for den, der tror på sagen. Jørgen gjorde! Danmarks Frie Fagforening

2 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger eller ideologiske formål, ejheller moralsk eller agitatorisk støtte til sådanne. DFF vil udelukkende benytte foreningens midler til støtte for medlemmernes faglige interesser. DFF sætter respekten for den enkelte i højsædet, således at grundlovens og menneskerettighedskonventionens ord efterleves. DFF arbejder på at fjerne de aftaler på arbejdsmarkedet, der medfører, at man udelukkes fra et arbejde, medmindre man er medlem af en bestemt fagforening. DFF vil sikre medlemmerne tryghed i ansættelsen og størst mulig realindkomst. Hvordan... DFF er en landsdækkende organisation, der optager funktionærer og lønmodtagere på tværs af faggrænserne. Vi arbejder fagligt ud fra en anden grundholdning end den etablerede fagbevægelse. Begrebet klassekamp bør fjernes i et moderne samfund. DFF medvirker til at fremme korrekt og saglig information, så lønmodtagerne selv kan afgøre deres ønsker og behov. Hvorfor... LO-fagbevægelsen er i krise, fordi man ikke har fornyet sig. Mange er modstandere af den politiske tilknytning, og man løser ikke krisen blot ved at fjerne de direkte tilskud til politiske partier. Det fremgår af nedenstående eksempler, at de forskellige fagforeningers love forpligter til at fremme bestemte ideologier. Ikke kun økonomisk, men også moralsk forpligtelse, som medfører samvittighedskonflikt for mange mennesker. Eksempel 1.:» det er på sin plads at slå fast, at partistøtten kun udgør en mindre del af fagbevægelsens politiske engagement.«poul Winckler (FOA), Poul Erik Skov Christensen (SiD) og John Dahl (HK) i en kronik i Politiken 4. juli 2001 Eksempel 2.: SID s formålsparagraf stk. 6:»At arbejde for indførelse af arbejdsplads-, økonomisk- og kulturelt demokrati med det sigte, at skabe et socialistisk samfund.«der skal ikke herske tvivl om organisationernes ret til at søge disse formål fremmet. Men kombineret med diverse tvangsmetoder betyder det en knægtelse af de demokratiske frihedsrettigheder. Derfor tilbyder DFF sig til alle lønmodtagere, som ønsker at være fri for sådanne bindinger, men som alligevel ønsker den tryghed det giver at være medlem af en fagforening. Alle har ligeløn, men nogle har mere lige løn end andre (Frit efter George Orwell) Sådan kunne man godt udtrykke ligelønssituationen i Danmark. Vi har nemlig et seriøst problem med hensyn til at håndhæve loven om ligeløn for lige arbejde. Vi har ganske vist lovgivning på området. Loven bliver også håndhævet med efterbetaling af den manglende løn til følge. Men det er fuldstændig gratis at bryde loven, ja, faktisk har firmaer, der gør det, en økonomisk fordel. Lad os tage et eksempel: Firmaet Fup og Fusk A/S har ca. 100 ansatte. Alle får overenskomstmæssig løn, men meget tæt på minimumslønnen for området. Men nogle får et personligt tillæg med forskellige begrundelser. Det underlige er, at langt flere mænd end kvinder får personlige tillæg, og langt flere etniske danskere end udlændinge får løntillæg. Ti kvinder af fremmed herkomst er de dårligst lønnede i firmaet. Nogle af disse kvinder er organiserede i Danmarks Frie Fagforening, så vi undersøger forholdene nærmere. Det viser sig, at der ikke er nogen begrundelse for den lavere løn i mindst 5 tilfælde, så vi anlægger en sag, og det hele ender med, at disse 5 får efterbetalt manglende løn for det sidste år. Fin forretning for Fup og Fusk A/S! Hvorfor? LEDER Dels fordi der var 3 andre, der også var underbetalte, uden at der blev gjort noget ved det, da problemet ikke interesserede deres fagforening, og dels fordi firmaet i flere år har forskelsbehandlet lønmæssigt. Sparet i tre år. Efterbetalt for et år. Sparet de sidste tre år. Og for at føje spot til skade for medarbejderne, så indeholder loven ikke nogen sanktionsmuligheder. Der bliver altså ikke givet nogen bøde til firmaet. Så firmaets politik er naturligvis at fortsætte den hidtidige praksis. Bliver det opdaget, så betaler de bare, og det, der ikke bliver opdaget, er ren fortjeneste. Men nu blander EU sig (igen). Lønforskellen mellem mænd og kvinder er nemlig steget fra 15 til 18% mellem 2000 og EU kritiserer, at loven ikke indeholder sanktionsmuligheder overfor arbejdsgiverne, og at den derfor ikke virker præventiv. De kritiserer også regeringen for, at den ikke presser på for at få ligestillingsreglerne skrevet ind i overenskomsterne. Ligeledes kritiserer EU, at den danske institution Videncenter for Ligestilling blev nedlagt, da den nuværende regering kom til. Hvor længe kan Danmark holde til at blive slæbt for EF domstolen og tabe sagerne? Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade Nørresundby Kontortid: Mandag - onsdag kl Torsdag Fredag Tlf Fax Lokalkontor SJÆLLAND: Zoffmannsvej 12 A, 4600 Køge Afd.leder: Michael Pedersen Tlf Fax mail: Udgiver: Danmarks Frie Fagforening Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Tlf mail: Redaktion: Arnfred Weber (ansvarshavende) Toftekær 41, 5471 Søndersø PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Tlf mail: Tryk: Als Offset, Augustenborg Forsidebillede: Ukendt kunstner + PoBe Abonnement: 4 numre kr. 80,- ISSN Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 2

3 Pas på Trekantens Medarbejder Service! Når vi i DFF får en ny sag, som vi skal tage os af, så kører det efter nogle almindelige spilleregler. I mange sager klares tingene, så snart vi henvender os til arbejdsgiveren. I enkelte sager mener arbejdsgiveren ikke, han har gjort noget forkert, og så bliver sagen afgjort i retten. Normalt bliver det pådømte beløb derefter betalt, og så er den side af sagen ude af verden. I ganske få sager er der imidlertid et handlingsforløb, hvor man virkelig tager sig til hovedet og spørger sig selv: Hvad er det lige, der foregår her? Her et af de meget grove eksempler, der trods alt fik en lykkelig udgang. Vort medlem, Bo Jensen, var ansat hos Trekantens Medarbejder Service i Almind (TMS). Her blev han afskediget i april 2006 grundet manglende ordretilgang. Afskedigelsen betød samtidig, at vort medlem ikke fik sin sidste løn og de opsparede feriepenge. Hertil kom, at der heller ikke, som loven foreskriver, var noget ansættelsesbevis. Trods flere henvendelser til indehaveren, Peter S. Nielsen, forblev denne tavs. Heller ikke en inkassoforretning fra foreningens advokat, Jesper Anhøj, gav noget resultat. Vi blev herefter nødt til at stævne firmaet. Indehavere af TMS, Peter S. Nielsen, fandt ikke anledning til at møde frem i retten, og derfor faldt dommen alene ud fra vores påstand. Da det pådømte beløb skulle betales, undlod indehaveren at betale. Derefter blev den manglende betaling en sag for Fogedretten. Da Fogedretten skulle behandle sagen, undlod Peter S. Nielsen på ny at møde frem. Fogedretten meddelte os nu, at de blev nødt til at indkalde til et nyt møde, og at de der ville bede Politiet om at sikre, at indehaveren mødte frem. Inden det kom så vidt, kontaktede Peter S. Nielsen vores advokat og meddelte, at han var klar til at betale beløbet, kr inkl. omkostninger. Vort medlem, Bo Jensen, var glad for endelig - efter den lange og trange vej - at få sine penge. Det er desværre ikke første gang, at hr. Peter S. Nielsen og TMS har gjort sig bemærket i en personalesag. På nettet kan man læse om en tidligere ansat, der på lignende måde røg ud af firmaet. TMS tilbageholdt løn, nægtede at betale sygeløn osv. Også i denne sag var det umuligt at komme i kontakt med hr. Nielsen. Selv for Vejle Kommune lykkedes det ikke. Citat fra Netsiden: Vejle Kommune har også forsøgt kontakt med TMS for at få en afklaring af dagpengereglerne. Også her undskyldte han sig med inaktive konti, manglende formularer og 3 x tabt post. 2 breve skulle han have sendt til mig. De nåede aldrig frem, og 3 breve til Vejle Kommune nåede heller aldrig frem. Ej heller Vejle Kommune kunne opnå kontakt med Peter efterfølgende. I DFF har vi rettet henvendelse til Jobcenter Vejle og advaret mod, at man anviser arbejdskraft til Trekantens Medarbejder Service i Almind. JM RECEPTION Jørgen Mikkelsen DFF-formanden fylder 60 år. I den anledning inviterer vi vore medlemmer til en fejring i foreningens lokaler på Lille Borggade 13 i Nørresundby lørdag den 24. november kl Velkommen til at kigge ind og hilse på. DANMARKS FRIE FAGFORENING 3

4 De mange nye medlemmer, der er kommet til det sidste årstid, kender sikkert ikke ret meget til vores formand. Han er bestemt ikke kedelig, så derfor bringer vi dette Portræt af formanden På den ene side Fagforeningsmanden Hvad gør man, hvis der ikke er en fagforening, man gerne vil være medlem af? Man laver da sin egen! Det var præcis, hvad Jørgen Mikkelsen gjorde. Hvorfor Jørgen arbejdede på AUC (Aalborg Universitetscenter), og tillidsmanden dér pressede på for at få Jørgen til at melde sig ind i den lokale klub af metalmedlemmer. Han var i forvejen medlem af Metal og havde egentlig besluttet sig til at tage med til et klubmøde og melde sig ind der. Men så opdagede Jørgen, at han som den eneste selv skulle betale for et mindre traktement, og så blev han væk. Jørgen meldte sig ud af Metal og gav sig til at skrive læserbreve, der blev bragt i flere aviser. Typisk for Jørgen Mikkelsen. Han finder sig ikke i noget. Via læserbreve kom han i kontakt med andre, der også var meget utilfredse med LO-fagforbundene, og resultatet blev, at Danmarks Frie Fagforening blev stiftet den 3. september Hvordan I 1986 blev Jørgen formand for foreningen, og i 1990 blev han desuden ansat som faglig konsulent og sagsbehandler. Siden har han arbejdet på fuld tid for Danmarks Frie Fagforening. Med fuld tid menes virkelig hele tiden. I flere perioder var der næsten ikke tid til at spise og sove. En af de vigtige ting for stifterne var, at de ville lave en forening, der ikke støttede noget politisk parti. LO støttede jo socialdemokraterne, og derfor tiltrak Danmarks Frie Fagforening nok mest mennesker, der stemte på liberale partier. Men det har vist sig, at det var den rigtige linje at lægge. I dag har vi medlemmer fra mange politiske partier, og alle kan føle sig sikre på, at deres penge ikke går til et parti, de ikke bryder sig om at støtte. Så kom konflikterne vedrørende La Cabana og HT og medfølgende massive mediedækning. Under sådanne omstændigheder er Jørgen virkelig i sit es, selv om han kunne skumme af raseri, når nogen kørte frem med usandheder. Som f.eks. da TV fandt på, at Danmarks Frie Fagforening gik ind for længere arbejdstid og lavere løn. Der var også historier fremme om, at foreningen blev grundlagt med penge fra arbejdsgivere. Så når Jørgen op på det høje C. Det var naturligvis ren nonsens, ligesom det er noget vrøvl, når nogen i dag postulerer, at vi sælger os selv til arbejdsgiverne ved at tilbyde overenskomster uden strejkeret. Vi ville aldrig give afkald på muligheden for at kunne strejke. Hvis en konflikt tilspidses så meget, at strejke er den eneste mulighed, kan det jo være katastrofalt at have fraskrevet sig muligheden. Fremtiden Der er ingen tvivl om, at Jørgen Mikkelsen er med mange år endnu. Der bliver ikke noget med efterløn for hans vedkommende, den mulighed har han nemlig givet afkald på. Og han ligner da heller ikke en, der er brændt ud. Han taler stadig meget varmt for sager, der ligger ham nær. Han skriver stadig masser af læserbreve, og han elsker det. Han elsker at være meningsdanner, men han tager det pænt, hvis bestyrelsen stemmer et af hans forslag ned. Ikke fordi det sker ret tit. Han taler jo godt for sig. Alle i Danmarks Frie Fagforening var naturligvis meget glade for sejren ved menneskerettighedsdomstolen, men udover Morten Sørensen, som sagen jo drejede sig om, var Jørgen nok den, der blev allermest glad. Han var i hvert fald den, der udtrykte sin glæde tydeligst. Vi, der var samlede i Tivoli Friheden (hvor ellers), husker sikkert hans jubelråb: Yes, yes, yes! mens han rakte begge arme i vejret. Kære Jørgen. Fortsæt endelig med din smittende entusiasme og din overstrømmende glæde, når tingene lykkes. Fortsæt også med at rase, når nogen generer dit hjertebarn, Danmarks Frie Fagforening. Bliv endelig ved med at være dig selv. Bestyrelsen 4

5 Det har taget Jørgen hele 60 år at nå til den alder, han nu har. Her glæder han sig dog mest over den vundne sag ved Menneskerettighedsdomstolen

6 De mange nye medlemmer, der er kommet til det sidste årstid, kender sikkert ikke ret meget til vores formand. Han er bestemt ikke kedelig, så derfor bringer vi dette Portræt af formanden På den anden side Mennesket bag På Samsø var en pige / O, så skøn, så skøn. / Hun sin egen Jørgen / elskede i løn. Nu, mange år efter at Johannes Dam skrev denne sang, kender vi desværre ikke omtalte pige. Men vi kender da Jørgen! De vilde år Han kom nemlig til verden den 26. november 1947 på Samsø. Her boede han sammen med far, mor og to ældre brødre, til han var 16 år. Så flyttede de fra øen på grund af de dårlige muligheder for arbejde. Derefter kom Jørgen i lære som værktøjsmager i Ringsted. Som 17-årig gav han sig i kast med det, der til da var hans største projekt. Men lad ham nu selv fortælle: 17 år gammel købte jeg en dynge jern i to kasser. Indholdet skulle efter forklaringerne være en komplet Harley-Davidson 1200 cm 3, 4 gears model WLC Da hverken sælgeren eller jeg havde mulighed for at se, om alt var der, fik jeg kasserne for 100 kr. Nu startede mit livs første, store udfordring. Jeg skrev til Harley-Davidson Motor Co. i Milwaukee, Wisconsin i USA for at spørge, om jeg kunne købe en reparationsmanual. Der kom hurtigt respons. Jeg skulle blot sende to dollars, hvorefter jeg fik en helt ny manual med alle mål og forskrifter i mindste detalje. Herefter startede mit opbygningsprojekt. Alt blev renoveret. Motoren fik nye stempler, cylindrene blev udboret, krumtappen blev afbalanceret hos tidligere speedwaykører Kurt W. Petersen. Det, der manglede eller var slidt, f.eks. bronzelejer, beslag, specialbolte osv., fremstillede jeg selv efter fyraften på min arbejdsplads. Hele projektet tog et år. Hver weekend og hver dag efter fyraften. På min 18 års fødselsdag bestod jeg køreprøven, og da stod min Harley nysynet og køreklar. Dengang havde Jørgen tre store interesser: 1. Harley-Davidson 2. Harley-Davidson og 3. Harley-Davidson. Det kneb ham lidt i begyndelsen at styre de mange kræfter, men omsider lykkedes det da, og Jørgen havde mange gode oplever sammen med sin Harley. Men, men, men Ja, rigtig gættet. Der kom en pige på tværs. Nu blev den flotte motorcykel skiftet ud med en bil. Som Jørgen siger: Mit livs første store fejltagelse. Det står ikke helt klart, om det var pigen eller salget af motorcyklen, han taler om. De gode år Da læretiden var overstået, blev Jørgen Mikkelsen elev ved flyvevåbenet. Der var han i 6 år, mest som udstationeret i Grønland, men også Færøerne og Canada nåede han at opleve. Når han fortæller om disse år og især om tiden i Canada, får han drømmende øjne. Vi får helt bestemt det indtryk, at det måske var den næste alvorlige fejltagelse i Jørgens liv at tage tilbage til Danmark. Her i flyvevåbenet mødte Jørgen sin næste store kærlighed. Hun hed S-61N. Og det var om muligt med endnu varmere følelser end dem, han havde følt overfor sin Harley-Davidson. Jørgen kan fortælle i timevis om de mange oplevelser, han havde med S-61N. Både med at justere, reparere og kæle for hende, men også når de var i luften sammen og oplevede de skønne landskaber i Grønland og Canada. Og man gyser ved tanken, når han beretter om de farer, der lurede i de meget specielle og lumske klimaforhold, der råder i disse områder. På Færøerne var dog også tid til en lille flirt med Alouette. Den drevne ornitolog vil vide, at alouette er en fugl, men Jørgens flirt var naturligvis med en helikopter af samme navn. Den blev især brugt i forbindelse med fiskeriinspektion på Færøerne. Men også årene ved flyvevåbenet fik en ende, og Jørgen flyttede tilbage til Danmark og bosatte sig i Vestbjerg. 6

7 De onde år Det, der nu skete, var præget af de ting, der er berettet på den foregående side, og Jørgen har sikkert mange gange ønsket sig tilbage til Canada, og mange fagforeningsfolk har ønsket ham til Sibirien. Det gør de i øvrigt endnu. Oven i de arbejdsmæssige problemer kom der også problemer i familien, og i de næste 10 år blev Jørgen 20 år ældre. Han flyttede fra Vestbjerg og købte sig i 1991 et hus i Hou, hvor han stadig bor. Men lad os gå let over alt det dystre og bevæge os ud på dybt vand. Både og Jørgen kastede igen sin kærlighed på noget nyt. Denne gang var det en båd. Den fulgte med huset, og var mildest talt i en ringe forfatning. Men sammen med bror Leif og et dusin andre personer kom der efterhånden noget ud af det, der skulle kunne sejle. Vi springer elegant over problemer med en masse råddent træ, en motor der var ukendt i Danmark, en skrue der skulle specialfremstilles, fordi den kørte avet om og mange andre ting. Vi går direkte til søsætningen i I alt 19 forventningsfulde personer fulgte båden de få hundrede meter til havnen i Hou, udstyret med puder, redningsveste og champagne til dåben. Så blev båden søsat, og sank omgående. Adskillige sindige vendelboer havde samlet sig på havnen og overværede optrinet. De vidste jo godt, at båden ville synke, da træet var tørret ind efter mange år på land. Det hele endte med, at forsamlingen lod båd være båd og drak selv champagnen, hvorefter de gik hjem. Allerede næste dag kunne pumpen holde trit med indtrængende vand, så båden kunne sejles på plads. Igen til morskab for tilskuerne, for nu ville motoren kun sejle fuld kraft frem eller fuld kraft bak. Men ind kom den, og siden blev den da også helt tæt og var til stor glæde og fornøjelse. næsten, at han i mellemtiden havde fundet sig en ny kærlighed. En gammel BMW som han faktisk fik til at køre helt godt, og en lille Morris Mascot, der var indkøbt for 1300 kr. Men som sagt, det var (næsten) glemt, da han traf sin Lene. I 1999 blev de gift, og der tales stadig om brylluppet på land og i by. Flere gode år En aften stod der uden for Jørgens dør en dejlig quinde og hendes lille datter. Glemt var Kvinder kan nu gøre noget ved en mand. Jørgen ser stadig lykkelig ud på trods af, at båden ligger på land, BMW en er væk, Mascotten er væk, og manden ligger og kører rundt i ja, hvad tror I en Skoda. Ganske vist en nyere Octavia diesel, men alligevel. Og oven i det hele fylder han så snart 60 år! Men som sagt ser han glad og lykkelig ud, så han synes nok ikke, det er så værst endda. Og så er han vendt tilbage til sin ungdoms kærlighed: Harley-Davidson. Denne gang er den kun i én kasse, og skulle fungere når den bliver samlet og trimmet. Han påstår det bliver til foråret. Vi ved ikke rigtig hvilket år! Det er alt sammen kærligt ment. Venner og bekendte 7

8 Hvordan ville De reagere, lille De, hvis en eller anden foreslog Dem en lille hurtig graviditet? - Skjul nu ikke noget for mig, vel. Åh, det har jeg såmænd aldrig tænkt på. Og hvem i alverden kunne finde på at spørge mig om den slags? PENGENE TILBAGE Sekretariatets rådgivning GRAVIDITET Spørgsmål: Behøver jeg at fortælle, at jeg er gravid, hvis jeg ved en jobsamtale bliver spurgt? KT, Nordjylland Svar: Ligebehandlingsloven og retspraksis fastslår reglerne. Hvis du bliver spurgt ved en jobsamtale, om du er gravid, er du ikke forpligtet til at oplyse om graviditeten. Det betyder, at du roligt kan svare nej til spørgsmålet. Det kan føles ubehageligt, men Højesteret har fastslået, at en ansøger til et vikariat på seks måneder, der på grund af egen graviditet vidste, at hun ikke kunne fuldføre vikariatet, var berettiget til ikke at oplyse om graviditeten. Da arbejdsgiveren fandt ud af, at hun var gravid, blev hun afskediget. Arbejdsgiveren blev dømt til at betale hende en godtgørelse for uberettiget afskedigelse på seks måneders løn. En anden variant kan være, at du bliver spurgt, om du planlægger at få børn i den nærmeste fremtid. Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder uden børn, kan det lyde utroværdigt, hvis du siger, at du aldrig vil have børn. I stedet kan du sige, at du gerne vil have 8 børn på et tidspunkt, men lige nu er det arbejdslivet, som trækker mest. Sagt populært må en arbejdsgiver ikke spørge, om du er gravid eller påtænker at blive det, da arbejdsgiveren ikke må tillægge svaret betydning ved valget mellem ansøgere. Hvis du alligevel bliver spurgt, kan du måske overveje, om du i virkeligheden har lyst til at arbejde et sådant sted. Lysten vil selvfølgelig afhænge af ens beskæftigelsessituation i øvrigt. Hvornår skal du oplyse, at du er gravid? Du er forpligtet til at oplyse en arbejdsgiver om din graviditet, når der er tre måneder til forventet fødsel. Det indebærer, at du stort set aldrig er forpligtet at oplyse om graviditeten, før den alligevel er tydelig for enhver. Ligebehandlingsloven fastslår, at du ikke må forskelsbehandles på grund af graviditet. Den bedste måde at sikre sig mod forskelsbehandling er, hvis arbejdsgiveren slet ikke kender til graviditeten. Hvis du alligevel oplyser om din graviditet, løber du en stor risiko for at blive valgt fra i ansættelsesprocessen. Det vil selvfølgelig være ulovligt, men i praksis er det utroligt svært at bevise, at det er graviditeten, der har gjort, at man ikke fik jobbet. Nedenstående er opsnappet fra en privat mail. Kære Morten Sørensen. Jeg vil da gerne sige dig tak for din tid som redaktør af Fagligt Alternativ. Vi har fint forstået hinanden i samarbejdet, og jeg har da gruet lidt for, hvad der ville ske, hvis du ikke længere kunne tage dig af det. Nu blev det så Arnfred, og han og jeg er jo ikke ukendte med hinanden heller, så jeg har stor fortrøstning til, at det kan køre videre i fin stil. Nu skal vi teste hinanden i nærmeste dage, så det bliver jo spændende. Men jeg gør jo nok bare, som jeg plejer! Hilsen fra Poul bogtrykker. Hej, Arnfred. Undlad venligst at læse ovenstående! Spørgsmål: Må min gamle arbejdsgiver tage penge tilbage, som de har udbetalt ved en fejl på min sidste lønseddel? De har bedt mig om at skrive under på, at de må hæve ca. 700 kr fra min konto. De var altså ikke så hurtige til at opdage fejl, når de havde betalt mig for lidt. Hvad gør jeg? CT, Østfyn Svar: Normalt er det sådan, at ansvaret for en sådan fejl er arbejdsgiverens - også selv om det ikke er ham, der rent fysisk foretager lønudbetalingen. Det er derfor nødvendigt, at arbejdsgiveren fører en rimelig kontrol, og at han, hvis der konstateres fejl, straks gør lønmodtageren opmærksom på fejlen, samt at fejlen straks rettes. Samtidig skal han forklare, hvordan den for meget udbetalte løn skal tilbagebetales. Det spiller en afgørende rolle, om lønmodtageren var i god tro med hensyn til det for meget udbetalte beløb, eller om det var åbenbart for ham, at der var tale om en fejltagelse. Selve beløbets størrelse spiller altså en rolle. Jo større det fejlagtige beløb er, jo vanskeligere bliver det for lønmodtageren at bevise sin gode tro. Det har også betydning, hvor lang tid fejludbetalingen har fundet sted, idet der vil være mulighed for kutymedannelse. Udgangspunktet for afgørelse af konkrete sager vil derfor være, at lønmodtageren kan beholde beløbet, såfremt han var i god tro, men fejlen rettes i fremtidige udbetalinger. Forenklet kan det også siges på den måde, at hvis lønmodtageren har været i god tro og ikke har udvist uagtsomhed, så skal der - set med vore øjne - ikke ske tilbagebetaling. Accepter derfor aldrig umiddelbart et tilbagebetalingskrav uden at du har kontaktet Danmarks Frie Fagforening med en mere detaljeret redegørelse. Retspraksis viser, at der i disse spørgsmål lægges stor vægt på hensynet til lønmodtageren.

9 Vodskov Bolighus Den 18. maj i år modtog vort medlem, Henrik Rasmussen, et brev fra sin arbejdsgiver, Vodskov Bolighus, med besked om, at han var bortvist med øjeblikkelig virkning. Bortvisningen var begrundet med, at Henrik var set arbejde i sin egen bar, samt at han havde omtalt Vodskov Bolighus ufordelagtigt overfor en god kunde. Vi betragtede begrundelserne for bortvisningen som opfundet af arbejdsgiveren og bad ham derfor om at trække den tilbage. Det Udsnit af ansættelsesaftale ønskede han ikke, hvilket medførte, at vor advokat fremsendte en stævning. I stævningen kræver vi løn og provision i opsigelsesperioden samt godtgørelse for uberettiget bortvisning, i alt kr. Hele sagen er kulminationen på noget af en tragedie, forårsaget af bl.a. chikanerier og ulykkelige personlige forhold, og når sagen er blevet afgjort ved retten, vil vi prøve at formå Henrik til selv at skrive om sin oplevelse af hele sagen. NNF og Tulip i ulovligt samarbejde Fra et af vore medlemmer er vi kommet i besiddelse af et ansættelsesbrev, der viser, at Tulip tillader, at NNF kræver medlemskab af deres fagforening når nye bliver ansat. Vort medlem søgte ansættelse hos Tulip i Fåborg og fik i den forbindelse forelagt en ansættelsesaftale, der bl.a. siger: Du skal være medlem af NNF, klub + fagforening trækkes over lønnen. Den viste aftale er ca. et år gammel, men så vidt vi har kunnet få oplyst, er kravet stadig det samme: Medlemskab af NNF eller intet arbejde. Nu er det jo ikke særlig vanskeligt at få arbejde i øjeblikket, så den slags aftaler udgør derfor ikke det store problem. Men det gør dem jo ikke lovlige. Som læsere af Fagligt Alternativ vil vide, er Tulip ikke det eneste firma, der tillader den slags. Aalborg Portland er allerede dømt for ulovligt pres på to af vore medlemmer, og i øjeblikket verserer en sag mod SAS. Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du oplever lignende ting ved ansættelse, da vi meget gerne vil have et mere detaljeret billede af problemets omfang. Vi ved, det er et stort problem, for af og til opgiver vore medlemmer kampen. Enten melder de sig ind i den krævede fagforening, eller de finder sig et andet arbejde. Eksklusivaftaler er ulovlige, men der foretages mange krumspring på arbejdspladserne for at opretholde dem i praksis, og et af de mere uhyggelige midler, der tages i brug, er mobning. Derfor: Hvis du oplever noget i den retning, så fortæl os om det. 9

10 Ingen reklame for overenskomster Af Morten Sørensen Siden 28. juni har 3F haft en konflikt kørende mod Nørrebro Bryghus i København. 21. august blev konflikten udvidet med en række sympatikonflikter, der bl.a. omfatter leverance af råvarer fra Bryghusets underleverandører, taxakørsel til restauranten, diverse HK-arbejde samt blokade mod håndtering af Bryghusets flaskeøl i transportsektoren og i detailhandlen. Alt dette er blevet iværksat alene af den grund, at bryggeriet og dens ansatte er blevet enige om at tilslutte sig en overenskomst mellem arbejdsgiverforeningen RAF 2000 og Kristelig Fagforening i stedet for en overenskomst, hvori 3F indgår. Historien er set mange gange før og forklarer meget godt, hvorfor DFF de sidste mange år er gået stille med dørene, når det er lykkedes os at indgå en overenskomst. La Cabana Får en LO-fagforening nys om, at DFF har indgået en overenskomst, køres skytset i stilling. Første gang var i 1984 lige efter DFF s fødsel i en konflikt, der minder meget om den aktuelle mellem 3F og Nørrebro Bryghus. Personalet ved Restaurant La Cabana ville ikke være medlem af en politisk fagforening, og LO-fagforeningerne iværksatte derfor storstilede blokader og demonstrationer. Det lykkedes DFF at få stablet en stor folkelig moddemonstration på benene, hvorefter DFF indgik en overenskomst med restauranten. Konflikten mod virksomheden og vores overenskomst varede flere år og gav genlyd over hele landet; men til sidst valgte indehaveren at sælge restauranten og flytte til Spanien. Senere samme år var der ingen post, ingen benzin, intet S-tog, Rigshospitalet lammet, TV-avisen i sort, aviser blokaderamt, Københavns indfaldsveje spærret osv. Alt sammen fordi HT-chauffør Per Brandt, og senere 48 andre chauffører, benyttede sin fagforeningsfrihed til at melde sig over i Danmarks Frie Fagforening. Nygaards Slagteri I 1992 indgik DFF på opfordring fra ledelse og ansatte en overenskomst med Nygaards Slagteri i Varde. NNF havde ikke en eneste ansat på virksomheden, og DFF s overenskomst var beviseligt bedre end NNF s; men alligevel blev der taget mafiametoder i brug. Der blev iværksat fysisk blokade, slagteriet blev overvåget døgnet rundt, og alle, der kørte ind og ud fra firmaet, blev skygget. Det mest bizarre ved konflikten var et fingeret overfald på en blokadevagt, hvorefter slagteriejer, Niels Nygaard, blev slæbt i Vestre Landsret, hvor han blev pure frifundet. Men til sidst måtte Nygaard give op, og det dengang supermoderne nyåbnede slagteri måtte lukke og svinene køres til Tyskland til slagtning. Ingen lovgivning I opposition i 90 erne fremsatte Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti år efter år et forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af faglige organisationers konflikter over for virksomheder med overenskomst. Da VK sammen med Dansk Folkepartis fik flertal i 2001, troede Danmarks Frie Fagforening, at forslaget ville blive gennemført. 14. juni 2002 blev forslaget da også genfremsat af Dansk Folkeparti og Kristeligt Folkparti og vedtaget med stemmer fra V og K. Men da lovforslaget endeligt skulle vedtages i maj 2003, sprang Dansk Folkeparti fra deres eget forslag og var pludselig imod. Samtidig gjorde regeringen ikke det store for at holde Dansk Folkeparti fast, og begrænsningen af blokader gik derfor i vasken. Siden har der været stille omkring emnet. Samtidig med behandlingen af forslagene i Folketinget var DFF i overenskomstforhandlinger med et større jysk firma. Vi var kommet et stykke af vejen, men da begrænsningen af blokaderetten ikke blev til noget, kunne vi ikke garantere firmaet mod blokader fra LO-fagforeninger, og i god ro og orden stoppede vi nødtvunget samarbejdet, da DFF ikke har noget ønske om at lukke virksomheder og sende folk ud i arbejdsløshed. Derfor holder vi tæt Alt i alt viser eksemplerne, at det kan være meget klogt ikke at fortælle, hvor DFF har overenskomster henne. Det viser også, hvorfor vi ikke indgår overenskomster i stor stil, selv om vi jævnligt får henvendelser herom. Omkostningerne herved kan være meget store, og fra gang til gang skal virksomheden gøre op med sig selv, om den er klar til at løbe risikoen for omfattende konflikt. Ny hjemmeside Hvor er det så lige, man skal finde den? 10 Hvis du har adgang til Internettet, så prøv at kigge ind på Danmarks Frie Fagforenings nye hjemmeside. Efter længere tids forberedelse er vi nu i luften, og adressen er Den er blevet meget mere brugervenlig, og også lidt kønnere. Du vil kunne finde gode råd om mange af de problemer du kan møde på arbejdsmarkedet, ligesom vi har lagt forskellige skemaer ud på siden. Den skulle gerne danne grundlag for en bedre service til vore medlemmer, og et tiltalende billede af foreningen udadtil. Hjemmesiden er fremtidssikret, så den kan udbygges efter behov. Der er virkelig sket meget efter, at de første tanker om Internet opstod i midten af 1940'erne. Det militære APRANET opstod i 1969, og det egentlige Internet blev skabt i 1972 af Vinton G. Cerf, senere kaldet Father of the Internet. I 1992 skete så det, som senere skulle vise sig at være en meget afgørende årsag til Internettets store gennembrud. Ved CERN i Schweiz skabtes World Wide Web, som blev et fundamentalt gennembrud. Endelig i 1994 kom UNI-C som den første danske Internetudbyder, med tilbud om adgang til nettet for almindelige mennesker. I februar 1996 kom vi her i DFF - som den 2. fagforening i Danmark - i luften med vores første hjemmeside. Ikke overraskende var EDB-fagets fagforening Prosa nr. 1. LO kom først på nogle måneder efter os. Meget pudsigt blev denne side senere tilbagedateret, så det så ud som om de var kommet før os. Det var simpelthen for meget for dem, at vi, som den mindre og frie fagforening, skulle komme før den almægtige LO; men sådan er de historiske kendsgerninger. Vi håber, du kan lide vores nye side, og vi glæder os til at høre fra dig, både med ris og ros. Hvis du har forslag til, hvad du godt kan tænke dig skal med på siden, vil vi også gerne vide det.

11 Et godt valg? Mens dette blad skrives, hærger en valgkamp landet, og dermed rejses igen debatten om partistøtte fra fagforbund, private og organisationer. Danmarks Frie Fagforenings holdning er som bekendt den, at vi ikke støtter nogen partier, så alle vore medlemmer kan føle sig helt fri til at sætte krydset, hvor de vil, eller de kan helt lade være med at stemme. Når dette læses er valget overstået, og det har været meget tydeligt, at LO-forbundene ikke har været enige om partistøtte eller ej. Her på redaktionen har det f.eks. undret os, at 3F har valgt ikke at yde partistøtte, men de lokale forbund har frihed til at støtte valgkampen, som de vil. Naturligvis for medlemmernes penge. Er det ikke det man kalder dobbeltmoral? Spørgsmålet om, hvorvidt fagbevægelsen skal yde direkte økonomisk støtte til et trængt socialdemokrati eller ej, har naturligvis været et dilemma. Dels fordi medlemskrisen kradser og betyder økonomisk smalhals i forbundene, og dels fordi LO-medlemmerne ikke længere per automatik sætter deres kryds ved liste A. Men der er stadig forbund der yder direkte støtte til bestemte partier: Metal: 1,3 millioner til Socialdemokraterne; NNF: til Socialdemokraterne og TIB: 1,5 millioner til Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Også partierne til højre for midten modtager støtte, men beløbene offentliggøres ikke, før årsregnskaberne foreligger, så man kan altså ikke se, hvem der støtter det nuværende valg. På vores hjemmeside - -kan du finde et link til Folketingets oversigt over, hvem der bidrager til hvem. Se under»seneste nyt«. Oversigten er fra sidste år. Vil du være helt sikker på, at dine penge ikke ender som partistøtte, skal du bare fortsat være medlem hos Danmarks Frie Fagforening. Selv om vi ikke blander os i valgkamp og ikke støtter partierne som forbund, er der naturligvis mange af vore medlemmer, der er politisk aktive i forskellige partier, og dette blad har bestemt heller ikke holdt sig tilbage med at kritisere den førte politik, især arbejdsmarkedspolitik. Men det er udelukkende ud fra et synspunkt om, hvad der gavner vore medlemmer. Nu er valget så overstået. Var det et godt resultat? Svaret afhænger jo nok af, hvilken side du er på. LO-medlemmernes penge fosser stadig ind i valgkampen på den røde fløj. Det blev grundlaget for Danmarks Frie Fagforening i sin tid. Nassau tilbage på sporet I 2005 var der en udsendelse i TV2-Fyn om ældrepolitikken hos Nassau Door A/S. I den forbindelse kom sekretariatet i besiddelse af en såkaldt frivillig fratrædelsesaftale, der blev forelagt medarbejdere der nærmede sig de 60 år. Aftalen lyder i uddrag: Parterne er efter gensidig aftale blevet enige om, at NN fratræder sin stilling hos Nassau Door A/S med udgangen af xx måned 2006 Og videre: Ingen af parterne har herefter krav overfor hinanden som følge af, at ansættelsesforholdet er ophørt. Der sluttes med: Forholdene i denne aftale, betragtes som et fortroligt anliggende mellem NN og selskabets ledelse. Som en følge af Nassau Door A/S s ældrepolitik, skrev en af medarbejderne til arbejdsministeren og klagede sin nød. Arbejdsministeren svarede, at han var enig i, at det er et problem, at nogle firmaer skiller sig af med ældre medarbejdere, og brevet slutter: Regeringen kan jo ikke løfte opgaven alene, derfor er det mit håb, at virksomheder og personer som dig selv vil arbejde for at få ældre medarbejdere til at blive flere år på arbejdsmarkedet. Siden er der kommet en ny direktør til på Nassau Door A/S, og nu er tonen blevet en anden. De ældre medarbejdere bliver igen værdsat som den værdifulde arbejdskraft, de er. Fagligt Alternativ kritiserer ofte firmaer, der behandler deres medarbejdere dårligt. Derfor synes vi også, det må være passende at uddele blomster, når firmaerne retter op tingene og indfører en anstændig medarbejderpolitik. Blomsterne her ved siden af er derfor til ledelsen på Nassau Door A/S. red. 11

12 Magasinpost ID nr Danmarks Frie Fagforening, Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Formanden har ordet Danmarks Frie Fagforening Alternativet i dansk fagbevægelse Partipolitisk uafhængig VALGKAMPEN I skrivende stund kører valgkampen på højeste gear. Det er kun få år siden, at man under valgkampene kunne se, hvordan aviserne nærmest var tapetseret med annoncer betalt af fagforeninger under LO, hvor man pegede på bestemte Socialdemokratiske kandidater, der skulle stemmes på. I dag synes annonceringen ikke at være blevet mindre, tværtimod. Vi ser ofte helsides annoncer, men indholdet af disse medlemsbetalte annoncer har skiftet karakter. Fx har HK-Danmark en helsides annonce i Jyllands-Posten, hvor der med kæmpebogstaver står: Har de seneste 6 år medført lige løn til dig og din kollega? Som om man kunne tilskrive regeringen i denne periode ansvaret for den urimelige lønforskel, der består mellem kvinder og mænd. Magen til ansvarsforflygtigelse skal man lede længe efter. Det kan med rette spørges, om HK er træt af at forhandle løn for sine medlemmer, når de i dyre helsides annoncer over det ganske land søger at tørre deres inkompetence af på regeringen? Det er jo ikke den siddende regering, der har ansvaret for overenskomsterne men HK. Eller skal vi tilskrive de store annoncer fra HK noget helt andet? Mener de mon, at den danske overenskomstmodel har overlevet sig selv, sådan at Folketinget nu må sætte rammerne for lønudviklingen? Vi ved det ikke, men vi gætter på, at de hos HK, i deres iver efter at nedgøre regeringen, har brugt en usmagelig forkert kryptisk formulering. I LO har de gjort meget ud af at skilte med, at de nu ikke længere støtter Socialdemokratiet, og derfor er det åbenbart svært at forstå, at så mange lønmodtagere har sagt farvel til LO til fordel for frie faglige organisationer. På den netop overståede LOkongres talte Helle Thorning- Schmidt og opfordrede samtlige delegerede til at gå hjem efter kongressen og kæmpe for, at Danmark kan få en ny regering. Helle Thorning-Schmidt modtog herefter stående bifald fra LOkongressen. Senere kom en fællesudtalelse fra kongressen med samme retorik, hvor der blandt andet blev udtalt: Danmark har brug for en anden regering under socialdemokratisk ledelse. Samtidig kan man i dagens avis se en farvestrålende annonce med LO symbolet øverst og nederst: Stem på Lene Hansen Socialdemokratiet den 13. november. Hvordan harmonerer disse udmeldinger med, at LO ikke støtter Socialdemokratiet? Min påstand er den, at de, der sidder på LO-kongressen og taktfast klapper ja til en ny regering med Helle ved roret, ikke er de reelle repræsentanter for et bredt udsnit af danske lønmodtagere. Deres støtte er ikke fair i forhold til, at LO-bevægelsen vil være monopoliserende og alt favnende f.eks. på aftaleområdet. Der er meget store lønmodtager- grupper, der står i en LO-fagforening, men som ikke stemmer på Socialdemokratiet. Derfor må vi erkende, at der efter vor sejr ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, hvor fagforeningsfriheden endelig blev fastslået, stadig er et meget stort arbejde foran os. Jørgen Mikkelsen

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Her får du mere at vide

Her får du mere at vide Her får du mere at vide er Ligestillingsnævnet? Har du brug for flere oplysninger, kan du læse mere om Ligestillingsnævnet på Internettet på adressen www.ligenaevn.dk Her finder du en klagevejledning og

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

SNYDT FOR 80.000 KRONER Litauisk mejeriarbejder på Mammen Ost blev snydt af vikarbureau - fik hjælp af Fødevareforbundet NNF.

SNYDT FOR 80.000 KRONER Litauisk mejeriarbejder på Mammen Ost blev snydt af vikarbureau - fik hjælp af Fødevareforbundet NNF. LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT- VESTJYLLAND Midt- Vestjylland Faglig konsulent Karl Ovesen, Fødevareforbundet NNF, hjalp mejeriarbejder Artüras Nieberka, da han blev snydt af vikarbureau.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 Juli 2004 Alternativ 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen Se side 3 Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Hr Sørensen lagde sag an mod FDB i Vestre Landsret under henvisning til, at den danske /RY RP

Hr Sørensen lagde sag an mod FDB i Vestre Landsret under henvisning til, at den danske /RY RP 3UHVVHPHGGHOHOVHIUD-XVWLWVVHNUHW UHQIRU! "! #$%&' ( ) * 6725.$00(5(76'20,6$*(1 6 5(16(1 5$60866(102''$10$5. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i dag under en offentlig høring i Storkammeret afsagt

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere