Sagsnr Ref. TAH/has Den 25. september 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003"

Transkript

1 Sagsnr Ref. TAH/has Den 25. september ,//,'65(35 6(17$17352-(.7

2 ,1'+2/'6)257(*1(/6( Indledning Arbejdstid...4 a) Frihed til tillidsrepræsentantsarbejde...4 b) Vikar/afløser Aflønning...8 a) Tabt arbejdstid og overarbejde som tillidsrepræsentant...8 b) Transportgodtgørelse Uddannelse...12 a) Som tillidsrepræsentant...12 b) FIU-bidrag...14 c) Efteruddannelse som almindelig lønmodtager Afskedigelsesbeskyttelse/vilkårsforringelse...18 a) Sanktioner...18 b) Efterbeskyttelse Stedfortræder, suppleant og talsmand Rettigheder og opgaver...24 a) Ansættelser og afskedigelser...26 b) Lønforhandlinger...27 c) Medspiller i forhold til ledelsen...28 d) Andet Adgang til oplysninger...31 a) Underretningspligt...31 b) Efter begæring Opsigelsesperiode Kontor-, møde- og kommunikationsfaciliteter

3 ,QGOHGQLQJ På mødet i LO s arbejdsretsudvalg den 12. november 2002 var der enighed om ved fremtidige overenskomstforhandlinger at søge at styrke retsstillingen for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Til brug herfor blev det vedtaget at lave et udredningsarbejde vedrørende de gældende overenskomsters regler om tillidsrepræsentanter. I det følgende er der foretaget en sådan gennemgang i relation til de udvalgte emner, som forbundene har udtrykt særlig interesse for. Gennemgangen har omfattet en række overenskomster og tillidsrepræsentantregler, som LO s juridiske afdeling benytter i afdelingens daglige samarbejde med forbundene. Desuden er der inddraget overenskomstområder, hvor der kunne forventes at forekomme specielt gode eller banebrydende tillidsrepræsentantregler, fx finanssektoren i Danmark og norske hovedaftaler. Tillidsrepræsentantregler blev indført i jernindustrien i Siden hen har de fleste kollektive overenskomster fået regler om tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentationen skal have hjemmel i en kollektiv overenskomst. Uden en sådan hjemmel kan en talsmand dog være beskyttet i en vis udstrækning efter forbuddet mod organisationsfjendtlig virksomhed. Man må være opmærksom på, at der også findes regler af betydning for tillidsrepræsentanter i hovedaftalerne. I 8 i hovedaftalen mellem DA og LO findes følgende bestemmelse: +RYHGRUJDQLVDWLRQHUQHHUHQLJHRPDWGHUVNDOLQGI UHVWLOOLGVPDQGVUHJOHULGH NROOHNWLYHRYHUHQVNRPVWHUKYRUDUEHMGVIRUKROGHWVNDUDNWHUJ UGHWPXOLJW 1nUHQWLOOLGVUHSU VHQWDQWHUYDOJWLKHQKROGWLOGHKHUIRUJ OGHQGHEHVWHPPHO VHULGHQNROOHNWLYHRYHUHQVNRPVWNDQDUEHMGVIRUKROGHWPHGPLQGUHRSVLJHOVHQVN\OGHV DUEHMGVPDQJHO LNNH DIEU\GHV I U GHQQHV RUJDQLVDWLRQ KDU InHW OHMOLJKHG WLO DW SU YH EHUHWWLJHOVHQ YHG IDJUHWOLJ EHKDQGOLQJ 'HQQH VNDO IRU DW KDYH RSV WWHQGH YLUNQLQJ SnEHJ\QGHVLQGHQXJHRJDIVOXWWHVKXUWLJVWPXOLJW +YLV HQ WLOOLGVUHSU VHQWDQW DIVNHGLJHV IRUGL DUEHMGVPDQJHO JLYHU WYLQJHQGH JUXQGKHUWLONDQDUEHMGVIRUKROGHWLNNHDIEU\GHVLYDUVHOVSHULRGHQMIVWNI UGHQQHV RUJDQLVDWLRQ KDU KDIW OHMOLJKHG WLO DW SU YH EHUHWWLJHOVHQ YHG IDJUHWOLJ EHKDQGOLQJ 'HQQHVNDOIRUDWKDYHRSV WWHQGHYLUNQLQJSnEHJ\QGHVLQGHQXJH (U DIVNHGLJHOVHQ EHJUXQGHW L DUEHMGVPDQJHO ERUWIDOGHU GHQ V UOLJH YDUVOLQJV SOLJWLGHQNROOHNWLYHRYHUHQVNRPVWLKHQKROGWLOKYLONHQWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQHUYDOJW,VnGDQQHWLOI OGH KDUWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQNUDYSnGHWDOPLQGHOLJHRSVLJHOVHVYDUVHO GHUHUJ OGHQGHLI OJHGHQNROOHNWLYHRYHUHQVNRPVW $JWHV HQ WLOOLGVUHSU VHQWDQW IRUIO\WWHW VnOHGHV DW KYHUYHW LNNH O QJHUH NDQ YD UHWDJHVJ OGHUVDPPHUHWVVWLOOLQJVRPYHGDIVNHGLJHOVHMIVWNRJ Overenskomstens regler om tillidsrepræsentation er blevet udstrakt til også at gælde for sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter. Hvert afsnit i gennemgangen af tillidsrepræsentantreglerne afsluttes med nogle IRUVODJ WLO GU IWHOVH L IRUEXQGHQH og dermed til forhåbentlig inspiration for forbundenes bestræbelser på at styrke tillidsrepræsentanterne gennem de kollektive overenskomster. 3

4 $UEHMGVWLG D )ULKHGWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGH Det vil være en normal forudsætning for overenskomstmæssige tillidsrepræsentantregler, at tillidsrepræsentantfunktioner, der ikke kan udføres på andre tidspunkter, vil kunne udføres i arbejdstiden, uden at arbejdsgiveren kan påberåbe sig forsømmelsen som misligholdelse. Dog må det herved forudsættes, at tillidsrepræsentanten tager passende hensyn til virksomhedens interesser. Heri ligger, at fraværet skal placeres på den måde, som er mindst ubelejlig for arbejdsgiveren, ligesom denne skal underrettes om fraværet, så snart det er muligt. I det følgende gennemgås overenskomstbestemmelser om arbejdsfrihed for tillidsrepræsentanter til at udføre tillidsrepræsentantarbejde. I 2, stk. 7, i Industriens overenskomst hedder der herom: 1nU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ IRU DW XGI UH VLW KYHUYPn IRUODGH VLW DUEHMGH VNDO GHW VNH PHGIRUXGJnHQGHXQGHUUHWQLQJWLOOHGHOVHQHOOHUGHQQHVUHSU VHQWDQW I 6 i statens tillidsrepræsentantregler er der fastsat følgende: 7LGVIRUEUXJHWWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGH 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQ Pn DQYHQGH GHQ WLG GHU HU Q GYHQGLJ WLO KYHUYHWV IRUVYDUOLJH XGI UHOVH QnU KHQV\Q WDJHV WLO VnYHO LQVWLWXWLRQHQV DUEHMGVRSJDYHU VRP WLOOLGVUHSU VHQWDQWRSJDYHUQHVRPIDQJ En tilsvarende regel findes i 5 i de kommunale tillidsrepræsentantregler. I SiD s tillidsmandsaftale for Falck-reddere er bestemt: / JJHV GHU EHVODJSn WLOOLGVPDQGHQLVS UJVPnOGHUDQJnU.RUSVHWUHGGHUQH RJ UHGQLQJVI UHUQH RJ GHWWH VNHU Sn.RUSVHWV IRUDQOHGQLQJ VNDO GHU «\GHV KDP GHQ Q GYHQGLJH WMHQHVWHIULKHG 'HWWH J OGHU HQGYLGHUH VnIUHPW GHU O JJHV EHVODJ Sn WLOOLGVPDQGHQ L IRUELQGHOVH PHG DUEHMGH L 6DPDUEHMGVRUJDQLVDWLRQHQ 9HG IRUXGJnHQ GHDIWDOHNDQWLOOLGVPDQGHQRSQnEHWDOWIULKHGYHGDUEHMGHVRPYDUHWDJHU.RUSVHWVRJ UHGGHUQHVLQWHUHVVHU«)RU ODQGVNOXEIRUPDQGV RJ EUDQFKHIRUPDQGHQ L. EHQKDYQV YHGNRPPHQGH HU GHULQJHQEHJU QVQLQJHULP GHDNWLYLWHW 4

5 I tillidsrepræsentantprotokollatet i mønsteroverenskomsten, der er indgået mellem Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet og Boligselskabernes Landsforening, er aftalt: $UEHMGVIULKHG 'HU\GHVDUEHMGVIULKHGXGHQO QWDEWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQQnU 'HQQH XQGHU XG YHOVHQ DI VLW KYHUY VRP WLOOLGVUHSU VHQWDQW Pn IRUODGH VLW DU EHMGH 'HQQHGHOWDJHULIDJOLJHRULHQWHULQJVP GHUDUUDQJHUHWDIGHQQHVRUJDQLVDWLRQ «9HGWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQVIUDY ULQGV WWHVHQDIO VHUWLODWSDVVHDUEHMGHWYHGGHQDI GHOLQJ KYRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ HU DQVDW 2PIDQJHW DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV DU EHMGVIULKHGRJLQGV WWHOVHDIDIO VHUPnDIWDOHVPHOOHPEROLJRUJDQLVDWLRQHQRJWLOOLGV UHSU VHQWDQWHQ+YLVGHULNNHRSQnVHQLJKHGKHURPNDQRUJDQLVDWLRQHUQHLQGGUDJHVL IRUKDQGOLQJHUQH 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQNDQQnUKHOWHNVWUDRUGLQ UHIRUKROGQ GYHQGLJJ UGHWKROGHHW NRUW RULHQWHULQJVP GH L DUEHMGVWLGHQ (W VnGDQW P GH Pn K MVW YDUH WLPH HNVNOXVLY WUDQVSRUWRJOHGHOVHQVNDOIRUXGXQGHUUHWWHVKHURP 9HG IRUKDQGOLQJHU RP DUEHMGVIULKHG WLO WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ E U GHU JHQVLGLJW WDJHV KHQV\QWLOEROLJRUJDQLVDWLRQHQVVW UUHOVHRJGHXQGHUEROLJRUJDQLVDWLRQHQK UHQGHDI GHOLQJHUVJHRJUDILVNHEHOLJJHQKHG I rengøringsoverenskomsten, der er en fællesoverenskomst mellem KAD og Landssammenslutningen for Sanitører og Servicefunktionærer under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet på denne ene side og Servicebranchens Arbejdsgiverforening på den anden side, har 26, stk. 6, følgende ordlyd: 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQV DUEHMGH VNDO WLOUHWWHO JJHV VnOHGHV DW GHU VLNUHV GHQQH GHQ IRUQ GQH WLG WLO DW SDVVH KYHUYHW 6nIUHPW WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ HU YDOJW IRU IOHUH DU EHMGVSODGVHU E U GHWWH YH LQGIO\GHOVH SnGHQWLGGHUVWLOOHVWLOUnGLJKHGIRUKYHUYHWV XGI UHOVHHIWHURPVW QGLJKHGHUQHVnOHGHVDWGHUWU IIHVHQIDVWDIWDOHKHURP I overenskomsten mellem NNF og Dansk Industri er der i 36, følgende bestemmelse: %HVN IWLJHOVH 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQVNDOHIWHUDIWDOHPHGYLUNVRPKHGHQEHVN IWLJHVYHGHWDUEHMGH KYRUIUDYHGNRPPHQGHNDQWLONDOGHVKYLVGHUHUEUXJIRUGHQQHVPHGYLUNHQ «««$IO QQLQJ 'HQWLGVRPPHGJnUWLOLYLUNVRPKHGHQVRJPHGDUEHMGHUQHVI OOHVLQWHUHVVHDWYDUH WDJHWLOOLGVKYHUYHWPnLNNHPHGI UHHQIRUULQJHOVHDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQVDIO QQLQJ 0 GHXGHQIRUDUEHMGVWLGHQ 5

6 +YRUWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQHIWHUDUEHMGVJLYHUHQV QVNHGHOWDJHULP GHXGHQIRUDU EHMGVWLGHQ\GHVGHUKHUIRUHWKRQRUDUVRPYHGGHOWDJHOVHLVDPDUEHMGVXGYDOJVP GHU I 25, stk. 5, i overenskomsten mellem HORESTA og RBF er der fastsat følgende: )XOGWLGVDQVDWWHWLOOLGVUHSU VHQWDQWHUKDUHIWHUHJHW QVNHUHWWLOIRUQ GHQIUL KHGPHGIXOGSHUVRQOLJO QWLOYDUHWDJHOVHDIVLWWLOOLGVHUKYHUYLRSWLO WLPHUSUPnQHGLYLUNVRPKHGHUPHGIDVWDQVDWWH WLPHUSUPnQHGLYLUNVRPKHGHUPHGIDVWDQVDWWH WLPHUSUPnQHGLYLUNVRPKHGHUPHGRYHUIDVWDQVDWWHPHGPLQGUHDQGHWDIWDOHVSn YLUNVRPKHGHQ I den hovedaftale, der er indgået mellem LO i Norge og den norske arbejdsgiverforening på det private arbejdsmarked, drejer 6-9 sig om tjenestefrihed for tillidsvalgte med følgende ordlyd: 7LOOLWVYDOJWHSnEHGULIWHQVNDOLNNHQHNWHVWMHQHVWHIULXWHQWYLQJHQGHJUXQQQnUGHLQQ NDOOHVWLOP WHURJIRUKDQGOLQJHUDYVLQRUJDQLVDVMRQVNDOGHOWDLIDJNXUVIDJOLJRSS O\VQLQJVYLUNVRPKHWLIDJOLJHGHOJDVMRQHUHOOHUQ\WWHVVRPIRUOHVHUNXUVOHGHULRUJDQL VDVMRQHQVIDJOLJHNXUVIRUWLOOLWVYDOJWH )RUHVS UJVOHU RP WMHQHVWHIULKHW VNDO UHWWHV WLO EHGULIWVOHGHOVHQ Vn WLGOLJ VRP PXOLJ «)RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH (UJ QJVHIRUPXOHULQJHURPDQYHQGHOVHDIGHQWLGGHUHU Q GYHQGLJ HO OHU IRUQ GHQ WLO WLOOLGVKYHUYHWV XGI UHOVHKHQVLJWVP VVLJHRJWLOVWU NNH OLJH" (U HQ IDVW WLGVDQJLYHOVH L RYHUHQVNRPVWHQ WLO WLOOLGVKYHUYHWV XGI UHOVH I[ L IRUPDIHWDQWDOWLPHUSUXJHHOOHUSUPnQHGDWIRUHWU NNH" +YDG VNDO GHU Y UH HOOHU IULKHG WLO 0 GHU PHG OHGHOVHQ NRQWDNW PHG NROOHJHUQHP GHULIDJIRUHQLQJHQGHOWDJHOVHLDQGHWIDJOLJWRUJDQLVDWLRQV DUEHMGHLQIRUPDWLRQVLQGKHQWQLQJRJIRUEHUHGHOVHDIP GHURJOLJQHQGH" +YHPEHVOXWWHUKYDGWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQKDUIULKHGWLO" 7LG HU HQ PHJHW YLJWLJ IDNWRU IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ %ODQGWDQGHW W\GHU/2 V RJIRUEXQGHQHVI OOHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWXQGHUV JHOVHIUDVnOHGHVSnDWWLO OLGVUHSU VHQWDQWHUQHVHOYRSIDWWHUGHWVRPGHWVW UVWHSUREOHPDWKDYHWLGQRNWLO DWYDUHWDJHWLOOLGVKYHUYHWVRPPDQJHPnEUXJHQRJHWDIGHUHVIULWLGSn 6

7 E 9LNDUDIO VHU Uden overenskomstmæssig hjemmel herfor kan der ikke kræves vikar eller lignende for den tid, der udøves tillidsrepræsentantarbejde. I det følgende gennemgås overenskomstbestemmelser m.v., der omhandler erstatningsarbejdskraft i anledning af tillidsrepræsentantarbejdet. I cirkulæret til 6, stk. 5, i statens tillidsrepræsentantregler er der anført: +YLV WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ L SHULRGHU LNNH NDQ YDUHWDJH GH V GYDQOLJH DUEHMGVRSJD YHUSnJUXQGDIWLGVIRUEUXJHWLIRUELQGHOVHPHGKYHUYHWE UOHGHOVHQVDPPHQPHGWLO OLGVUHSU VHQWDQWHQRYHUYHMHKYRUOHGHVDUEHMGVRSJDYHUQHNDQXGI UHV Til 6, stk. 5, er der i cirkulæret anført:, RYHUYHMHOVHUQH RP KYRUGDQ WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV V GYDQOLJH DUEHMGVRSJDYHUNDQ XGI UHVKYLVGHQSnJ OGHQGHLHQSHULRGHLNNHNDQYDUHWDJHGHPSnJUXQGDIKYHUYHW NDQ LQGJn RP DUEHMGHW NDQ RPO JJHV HOOHU RP GHU NDQ DQV WWHV HQ YLNDU Vn RYHU PHUDUEHMGH Sn JUXQG DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWKYHUYHW XQGJnV VnYHO IRU WLOOLGVUHSU VHQ WDQWHQVRPIRUDQGUHPHGDUEHMGHUH I et protokollat af 21. januar 2003 på det kommunale område er der følgende hensigtserklæring: 3DUWHUQHHUHQLJHRPDWGHQ JHGHGHFHQWUDOLVHULQJDIO QGDQQHOVHQRJXGEUHGHO VHQ DI SHUVRQDOHSROLWLVNH LQVWUXPHQWHU KDU JLYHW RJ YLO JLYH WLOOLGVUHSU VHQWDQ WHUQH IOHUH RJ PHUHWLGVNU YHQGHRSJDYHU'LVVH JHGHRSJDYHUPHGI UHU DWYLO NnUHQH IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHUQHV WLGVDQYHQGHOVH L IRUELQGHOVH PHG KYHUYHWV XGI UHOVH O EHQGH RYHUYHMHV PHGKHQEOLNSnDWVLNUHGHQHQNHOWHWLOOLGVUHSU VHQ WDQWGHQQ GYHQGLJHRJWLOVWU NNHOLJHWLGWLOYDUHWDJHOVHDIKYHUYHW6RPHQQDWXU OLJ GHO DI RYHUYHMHOVHUQH E U KHQV\QHW WLO WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV DUEHMGVSODGV KHUXQGHU RJVn YDUHWDJHOVHQ DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV QRUPDOH DUEHMGVRSJDYHU QnUGHQQHHUIUDY UHQGHIRUDWXG YHVLWKYHUYLQGGUDJHV 'HUVNDOLDPWVNRPPXQHQV YHUVWHPHGLQGIO\GHOVHVRJPHGEHVWHPPHOVHVXGYDOJ LQGJnV DIWDOH RP SULQFLSSHU IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHUQHV YLONnU Sn EDJJUXQG DI RPIDQJHW DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV IRUKDQGOLQJV RJ DIWDOHNRPSHWHQFH RJ YULJH RSJDYHU 'LVVH SULQFLSSHU VNDO GDQQH JUXQGODJ IRU HQ IRUKDQGOLQJ PHG ORNDOH UHSU VHQ WDQWHUIRUGHQSnJ OGHQGHRYHUHQVNRPVWJUXSSHUVnGHWVLNUHV $W GHU VNHU GHQ Q GYHQGLJH DUEHMGVWLOUHWWHO JJHOVH RJ WDJHV GH Q GYHQGLJH QRUPHULQJVP VVLJHKHQV\QLIRUELQGHOVHPHGWLOOLGVUHSU VHQWDQWHUQHVYDUHWD JHOVHDIKYHUYHW I tillidsrepræsentantprotokollatet i mønsteroverenskomsten, der er indgået mellem Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning under Dansk Funktio- 7

8 nærforbund Serviceforbundet og Boligselskabernes Landsforening, er aftalt, at der YHG WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV IUDY U LQGV WWHV HQ DIO VHU WLO DW SDVVH DUEHMGHW YHG GHQ DIGHOLQJKYRUWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQHUDQVDW. I rengøringsoverenskomsten, der er en fællesoverenskomst mellem KAD og Landssammenslutningen for Sanitører og Servicefunktionærer under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet på denne ene side og Servicebranchens Arbejdsgiverforening på den anden side, åbnes der mulighed for vikar eller afløser for tillidsrepræsentanten med følgende bestemmelse i 26, stk. 6: 0HGI UHU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV IUDY U Sn JUXQG DI KYHUYHW DW DQGUH PHGDUEHMGHUH Pn SnWDJH VLJ HNVWUD DUEHMGH EHWDOHV GHWWH LQGHQ IRU QRUPDO DUEHMGVWLG PHG QRUPDO WLPHO QQHQRJXGHQIRUQRUPDODUEHMGVWLGVRPHNVWUDDUEHMGH )RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH 2YHUHQVNRPVWEHVWHPPHOVHU RP IDVW YLNDU HOOHU DIO VHU IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ NDQ GHOV Y UH PHG WLO DW IMHUQH NROOHJHUQHV ULVLNR IRU DW In HQ HNVWUDDUEHMGVEHODVWQLQJQnUWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQSDVVHUVLWWLOOLGVKYHUY GHOVK MQHWLOOLGVKYHUYHWVSUHVWLJH'HUPHGEOLYHUGHWEnGHPHUHDWWUDNWLYW DWY UHWLOOLGVUHSU VHQWDQWRJNROOHJHUQHVIRUVWnHOVHRJRSEDNQLQJEOLYHU VW UUH $IO QQLQJ D 7DEWDUEHMGVWLGRJRYHUDUEHMGHVRPWLOOLGVUHSU VHQWDQW Uden overenskomstmæssige regler herom er der kun ret til løn i arbejdstiden for den tid af tillidsrepræsentantarbejdet, som arbejdsgiveren har lagt beslag på. Der er ikke ret til løn for den tid, der bruges på tillidsrepræsentantarbejde og uddannelse uden for arbejdstiden. I det følgende gennemgås overenskomstbestemmelser om aflønning fra arbejdsgivere under tillidsrepræsentantens arbejde som sådan. I 2, stk. 8, i Industriens Overenskomst hedder det herom: +YLVGHUSnOHGHOVHQVIRUDQOHGQLQJLQGHQIRUYLUNVRPKHGHQVQRUPDOHDUEHMGVWLGO J JHV EHVODJ Sn WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ L VS UJVPnO GHU DQJnU YLUNVRPKHGHQRJ PHGDU EHMGHUQHPnGHWWHLNNHPHGI UHLQGW JWVWDEIRUWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ I 2, stk. 12, i samme overenskomst er der videre bestemt følgende: 'HU NDQ ORNDOW WU IIHV DIWDOH RP KHO HOOHU GHOYLV DIO QQLQJ DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHU HOOHU I OOHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWHU EOD XQGHU KHQV\QWDJHQ WLO GHW DQWDO PHGDUEHMGHUH 8

9 VRP WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQKKYI OOHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQHUYDOJWIRU(YWXRYHUHQV VWHPPHOVHUKHURPNDQGU IWHVPHOOHPRYHUHQVNRPVWSDUWHUQH +YRUHQWLOOLGVUHSU VHQWDQWI OOHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWPHGKYHPGHUPnWWHY UHWUXIIHW DIWDOHRPKHOHOOHUGHOYLVDIO QQLQJDIJnURYHUI UHVDIWDOHQSnHIWHUI OJHUHQPHGPLQ GUHQ\DIWDOHWU IIHV /RNDOHDIWDOHUKHURPNDQRSVLJHVLKHQKROGWLORYHUHQVNRPVWHQV VWND I 7 og 9, stk. 1, i statens tillidsrepræsentantregler er der herom aftalt: 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQVO QXQGHUYDUHWDJHOVHDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGHWLQ GHQIRULQVWLWXWLRQHQ 'HQ GHO DI PHGDUEHMGHUHQV QRUPDOH DUEHMGVWLG VRP PHGJnU WLO XGI UHOVH DI WLOOLGV UHSU VHQWDQWDUEHMGH L UHODWLRQ WLO LQVWLWXWLRQHQ RJ GHQQHV PHGDUEHMGHUH PHGUHJQHV YHGRSJ UHOVHQDIGHQSnJ OGHQGHVDUEHMGVWLG 'HQ WLG VRP PHGDUEHMGHUHQ XG RYHU VLQ QRUPDOH DUEHMGVWLG DQYHQGHU WLO DU EHMGHVRPWLOOLGVUHSU VHQWDQWLQGJnULNNHLDUEHMGVWLGVRSJ UHOVHQ0HGYLUNQLQJIUD DSULOPHGUHJQHVGRJGHQWLGKYRULQVWLWXWLRQHQO JJHUEHVODJSnPHGDUEHMGHUHQ LGHQQHVHJHQVNDEDIWLOOLGVUHSU VHQWDQW +YLVGHWDIKHQV\QWLOYDUHWDJHOVHQDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWKYHUYHWHUQ GYHQGLJW DW RPO JJHWMHQHVWHQIRUPHGDUEHMGHUHQ\GHVPHGYLUNQLQJIUDDSULONRPSHQ VDWLRQIRUHYHQWXHOOHPLVWHGHDUEHMGVWLGVEHVWHPWH\GHOVHU «««««7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQVO QXQGHUYDUHWDJHOVHDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGHW XGHQIRULQVWLWXWLRQHQ +YLVGHWHUQ GYHQGLJWDWHQPHGDUEHMGHULVLQQRUPDOHDUEHMGVWLGPnIRUODGHLQVWLWX WLRQHQ IRU DW RSI\OGH VLQH IRUSOLJWHOVHU VRP WLOOLGVUHSU VHQWDQW VNDO GHU IRUXG WU IIHV DIWDOH KHURP PHG LQVWLWXWLRQHQV VWHGOLJH UHSU VHQWDQW MI GRJ VWN, GLVVH WLOI OGH \GHVO QVRPDQI UWL Reglerne herom findes i 6 og 8, stk. 1, i de kommunale tillidsrepræsentantregler. I SID s overenskomster med Gartneribrugets Arbejdsgiverforening og Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere er der fastsat følgende: 5HWRJSOLJW 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQKDUUHWRJSOLJWWLOXGHQLQGW JWVWDEDWSnVHDWRYHUHQVNRPVWHQV EHVWHPPHOVHU RYHUKROGHV RJ VNDO WU GH L IRUKDQGOLQJ PHG DUEHMGVJLYHUHQ RP DOOH XRYHUHQVVWHPPHOVHUSnDUEHMGVSODGVHQ Der henvises endvidere til bestemmelsen i 3, stk. 2, i Industriens Overenskomst. Bestemmelsen er refereret under pkt. 6 c). I tillidsmandsaftalen for Falck-reddere hedder det: 9

10 / JJHV GHU EHVODJSn WLOOLGVPDQGHQL VS UJVPnOGHUDQJnU.RUSVHWUHGGHUQH RJ UHGQLQJVI UHUQH RJ GHWWH VNHU Sn.RUSVHWV IRUDQOHGQLQJ VNDO GHU IRU GHQ WLG GHU PHGJnUKHUWLOILQGHV GYDQOLJDIO QQLQJVWHG«'HWWHJ OGHUHQGYLGHUHVnIUHPWGHU O JJHV EHVODJ Sn WLOOLGVPDQGHQ L IRUELQGHOVH PHG DUEHMGH L 6DPDUEHMGVRUJDQLVDWLR QHQ9HGIRUXGJnHQGHDIWDOHNDQWLOOLGVPDQGHQRSQnEHWDOWIULKHGYHGDUEHMGHVRPYD UHWDJHU.RUSVHWVRJUHGGHUQHVLQWHUHVVHU««+HUXGRYHUKDUEHVW\UHOVHVPHGOHPPHUQHL5HGGHUQHV/DQGVNOXEVDPWEHVW\ UHOVHVPHGOHPPHUQH L I OOHVNOXEEHQ WMHQHVWHIULKHG RJ V GYDQOLJ O Q YHG GHOWDJHOVH L EHVW\UHOVHVP GHU 0 GHGDWR VNDO Vn YLGW PXOLJW PHGGHOHV VHQHVW GDJH I U WLO VWDWL RQVOHGHUHQ I SiD s overenskomst med FDB (Coop Danmark) for lager- og pakhusarbejdere samt chauffører er det aftalt i 17, afsnit B, punkt 4: 'HUVRP GHW HU Q GYHQGLJW DW WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ IRU DW RSI\OGH VLQH IRUSOLJWHOVHU Pn VWDQGVH VLW DUEHMGH Pn GHQ SnJ OGHQGH IRUXG WU IIH DIWDOH PHG VLQ DUEHMGVOHGHU +YLV HQ VnGDQ DIWDOH HU WUXIIHW HOOHUKYLVGHUSn )'% VIRUDQOHGQLQJL YULJWO JJHV EHVODJSnWLOOLGVUHSU DIO QQHVPHGGHQSnJ VHQWDQWHQLDUEHMGVWLGHQVNDOGHUIRUGHQWLGGHUPHGJnUKHUWLO OGHQGHVSHUVRQOLJHJHQQHPVQLWVIRUWMHQHVWH *LYHU GHWWH V UOLJH DGPLQLVWUDWLYH SUREOHPHU NDQ DUEHMGVVWHGHWY OJHL VWHGHW DW DI O QQH PHG RYHUHQVNRPVWRPUnGHWV JHQQHPVQLWVIRUWMHQHVWH Sn GHW SnJ VWHG OGHQGH DUEHMGV I rengøringsoverenskomsten, der er en fællesoverenskomst mellem KAD og Landssammenslutningen for Sanitører og Servicefunktionærer under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet på denne ene side og Servicebranchens Arbejdsgiverforening på den anden side, er i 26, stk. 7, følgende bestemt om aflønning for arbejde som tillidsrepræsentant: (UDIWDOHWUXIIHWRPDWWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQPnIRUODGHVLWDUEHMGHIRUDWYDUHWDJHVLW WLOOLGVKYHUY HOOHUO JJHV GHUSnOHGHOVHQVIRUDQOHGQLQJEHVODJSnWLOOLGVUHSU VHQWDQ WHQLDUEHMGVWLGHQLVS UJVPnOGHUDQJnUYLUNVRPKHGHQRJPHGDUEHMGHUQHVNDOWLOOLGV UHSU VHQWDQWHQ IRU GHQWLGGHUPHGJnUKHUWLODIO QQHVPHGVLQV GYDQOLJHO Q9HG P GHUXGHQIRUDUEHMGVWLGHQEHWDOHVGHUVRPIRUVDPDUEHMGVXGYDOJVP GHU )RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH +YDG VNDO DUEHMGVJLYHUHQ DIO QQH WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ IRU 0 GHU RJ DQGHW GLUHNWH VDPDUEHMGH VRP OHGHOVHQ LQGNDOGHU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ WLO NRQWDNW WLO LQWHUHVVHYDUHWDJHOVH IRU RJ UnGJLYQLQJ DI NROOHJHUQH VDPW RUJDQLVDWLRQVDUEHMGHLIDJIRUHQLQJHQRJIRUEXQGHW" % U WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ L VWHGHW DIO QQHV KHOW HOOHU GHOYLV DI GHQ IDJOLJH RUJDQLVDWLRQRJGHUPHGDINROOHJHUQH" 10

11 6NDO DIO QQLQJHQ IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGHW Y UH K MHUH HQG WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQVRJNROOHJHUQHVQRUPDOHO Q" +YRUOHGHVIRUKROGHVPHGRYHUWLGRJEHWDOLQJHQKHUIRU" E 7UDQVSRUWJRGWJ UHOVH Uden overenskomstmæssig hjemmel herfor er der ikke ret til transportgodtgørelse for udgifter til transport ved udførelsen af tillidsrepræsentanthvervet. I det følgende gennemgås regler om transportgodtgørelse i forbindelse med udførelsen af tillidsrepræsentanthvervet. I 8 i statens tillidsrepræsentantregler er der herom aftalt: 7UDQVSRUWJRGWJ UHOVH +YLV HW WLOOLGVUHSU VHQWDQWRPUnGH RPIDWWHU IOHUH DGVNLOWH DUEHMGVVWHGHU \GHV GHU WLO OLGVUHSU VHQWDQWHQ WUDQVSRUWJRGWJ UHOVH YHG KYHUYHWV XGI UHOVH HIWHU GH WLO HQKYHU WLG J OGHQGHUHJOHUIRUVWDWHQVWMHQHVWHP QG 7LONDOGHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQDILQVWLWXWLRQHQXGHQIRUVLQQRUPDOHDUEHMGVWLG \GHVWUDQVSRUWJRGWJ UHOVHHIWHUGHIRUWMHQHVWHP QGJ OGHQGHVDWVHU 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQKDUXQGHUXGI UHOVHDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGHWUHWWLO XGJLIWVV NNHQGH \GHOVHU HIWHU GH UHJOHU IRU JRGWJ UHOVH DI PHUXGJLIWHU GHU J OGHU L IRUELQGHOVH PHG XGI UHOVH DI GHW V GYDQOLJH DUEHMGH, PDQJHO DI VnGDQQH I OJHV GH UHJOHUGHUJ OGHUIRUWMHQHVWHP QG Reglerne herom findes i 7 i de kommunale tillidsrepræsentantregler. I butiksoverenskomsten mellem FDB (Coop Danmark) og HK/Handel er i 19, afsnit A, punkt 5, bestemt: 9HG IRUKDQGOLQJHU LQGNDOGW DI )'% VRP NU WHUQHLIRUELQGHOVHKHUPHGDI)'% YHU UHMVH HOOHU N UVHO JRGWJ UHV XGJLI )RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH (U GHU EHKRY IRU RYHUHQVNRPVWEHVWHPPHOVHU RPWUDQVSRUWJRGWJ UHOVH WLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWHUQH" +YLONHQWUDQVSRUWVNDOJRGWJ UHVLJLYHWIDOG" 11

12 8GGDQQHOVH D 6RPWLOOLGVUHSU VHQWDQW Ret til frihed til at deltage i tillidsrepræsentantuddannelse kræver overenskomstmæssig hjemmel. I det følgende gennemgås overenskomstbestemmelser om frihed for tillidsrepræsentanter til at uddanne sig til tillidsrepræsentantarbejdet. I 1, stk. 6, i Industriens Overenskomst findes der følgende regel: &2LQGXVWULRJGHQV IRUEXQGJLYHU WLOVDJQRP DWPHGDUEHMGHUHGHUY OJHVWLOWLOOLGV UHSU VHQWDQW RJ VRP LNNH IRUXG IRU YDOJHWKDUJHQQHPJnHWHWWLOOLGVUHSU VHQWDQWNXU VXV KXUWLJVW PXOLJW HIWHU DW YDOJHW KDU IXQGHW VWHG JHQQHPJnU HQ VnGDQ XGGDQQHOVH )UD'DQVN,QGXVWULJLYHUPDQWLOVDJQRPDWPHGYLUNHWLODWGHQQ\YDOJWHWLOOLGVUHSU VHQWDQWInUGHQIRUQ GQHIULKHGWLODWGHOWDJHLNXUVHW I 9, stk. 4, i statens tillidsrepræsentantregler er der aftalt følgende: (IWHU DIWDOH PHG LQVWLWXWLRQHQ JLYHV GHU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ IULKHG WLO L SDV VHQGHRPIDQJDWGHOWDJHLIDJOLJHNXUVHUPYMIKHUYHGO QQLQJVRJSHQVLRQVPLQLVWH ULHWVFLUNXO UHVNULYHOVHDIMXQL I 9, stk. 1 og 2, i de kommunale tillidsrepræsentantregler findes der følgende bestemmelser: )ULKHGWLOGHOWDJHOVHLNXUVHUP GHUPY (IWHUDQPRGQLQJJLYHVGHU±QnUIRUKROGHQHSnWMHQHVWHVWHGHWLGHWHQNHOWHWLOI OGHWLO ODGHUGHW±WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQIRUQ GHQWMHQHVWHIULKHGPHGKHQEOLNSn GHOWDJHOVHLGHDISHUVRQDOHRUJDQLVDWLRQHUQHDUUDQJHUHGHWLOOLGVUHSU VHQWDQWNXUVHU XG YHOVHDIKYHUYKYRUWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQHUYDOJWLQGHQIRUVLQIRUKDQGOLQJV EHUHWWLJHGHSHUVRQDOHRUJDQLVDWLRQRJ GHOWDJHOVH L P GHU VRP DUUDQJHUHV DIGHQ IRUKDQGOLQJVEHUHWWLJHGHSHUVRQDOHRUJD QLVDWLRQIRUGHWLOOLGVUHSU VHQWDQWHUGHUHUYDOJWLDPWVNRPPXQHUQH I HK s overenskomster med DHS og ATS er der fastsat følgende: (IWHUDIWDOHPHGYLUNVRPKHGHQHOOHUGHQQHVVWHGIRUWU GHUVNDOGHULGHQXGVWU NQLQJ DUEHMGHWVDUWRJRPIDQJWLOODGHUGHWJLYHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQGHQQ GYHQGLJHIULKHG WLODWGHOWDJHLLQVWUXNWLRQVNXUVHURJVDPDUEHMGVNXUVHUWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWHU 12

13 I SID s overenskomster med Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Gartneribrugets Arbejdsgiverforening er følgende fastsat: (IWHU WLOWU GHOVH VRP WLOOLGVUHSU VHQWDQW VNDO GHQQH VQDUHVW PXOLJW KDYH OHMOLJKHG WLO DWNRPPHSnNXUVXV I 4 i finanssektorens tillidsmandsregler er der fastsat følgende: 8GGDQQHOVH 1\YDOJWHWLOOLGVP QGHOOHUIDJOLJHUHSU VHQWDQWHU MIGRJ VWNGHULNNH WLGOLJHUH KDU JHQQHPJnHW JUXQGXGGDQQHOVHQ YLO L DOPLQGHOLJKHGLGHI UVWH nukdyh UHW WLO IULKHG PHG O Q L RS WLO GDJH WLO GHOWDJHOVH L )LQDQVIRUEXQGHWV JUXQGXGGDQ QHOVH IRU WLOOLGVP QG RJ GHUHIWHU UHW WLO GDJH SU RYHUHQVNRPVWSHULRGH WLO DMRXUI UHQGHVXSSOHUHQGH NXUVXVDNWLYLWHW 7LOPHOGLQJ WLO WLOOLGVPDQGVNXUVXV VNHU HIWHU DIWDOH PHGHQKHGHQVOHGHU I tillidsmandsaftalen for Falck-reddere er i 10 fastlagt: 'HUXGRYHU VNDO WLOOLGVPDQGHQ KDYH IULKHG XGHQ O Q WLO DW GHOWDJH Sn NXUVHU VRP KDU UHODWLRQWLOWLOOLGVPDQGVXGGDQQHOVHQ'HWIRUXGV WWHVDWGHQSnJ OGHQGHVDPPHQPHG GHQ VWHGOLJH OHGHOVH WLOUHWWHO WDUY JJHU NXUVHW L JRG WLG XQGHU KHQV\QWDJHQ WLO VWDWLRQHQV I HK/Handels butiksoverenskomst med FDB (Coop Danmark) er følgende aftalt i 19, afsnit E: 7LOXGGDQQHOVHDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWHU\GHUYLUNVRPKHGHQIRUQ GHQIULKHG7LONXUVHU RJDUUDQJHPHQWHULQGEXGWDI)'%\GHVGHUIXOGO QEHIRUGULQJVXGJLIWRJNXUVXVJRGW J UHOVH I SID s overenskomst med FDB (Coop Danmark) for lager- og pakhusarbejdere samt chauffører hedder det i 17, afsnit B, punkt 5: %nghidjehy JHOVHQRJ)'%HUNHQGHUDWGHUIRU DWWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQNDQYDUH WDJHVLQHRSJDYHUVNDOnEQHVPXOLJKHGIRUHQKHQVLJWVP XGGDQQHOVH VVLJO EHQGHLQIRUPDWLRQRJ 24 i rengøringsoverenskomsten, der er en fællesoverenskomst mellem KAD og Landssammenslutningen for Sanitører og Servicefunktionærer under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet på denne ene side og Servicebranchens Arbejdsgiverforening på den anden side, drejer sig om tillidsrepræsentantens uddannelse og har følgende ordlyd: )RUEXQGHQHJLYHUWLOVDJQRPDWPHGDUEHMGHUHGHUY OJHVVRPWLOOLGVUHSU VHQWDQWHU RJVRPLNNHWLGOLJHUHKDUJHQQHPJnHWHWWLOOLGVUHSU VHQWDQWNXUVXVKXUWLJVWPXOLJWHI 13

14 WHUDWYDOJHWHUHQGHOLJWJRGNHQGWJHQQHPJnUHQVnGDQXGGDQQHOVH6%$YLOPHGYLUNH WLODWVnGDQQHPHGDUEHMGHUHInUGHQIRUQ GQHIULKHGWLODWGHOWDJHLNXUVHW I 46, stk. 5, i Træets overenskomst er der følgende bestemmelse: Stk. 5 7LOOLGVPDQGHQ KDU UHWWLO DUEHMGVIULKHG L LQGWLO XJHU SUnULIRUELQGHOVHPHGGHOWD JHOVHLGHDIIDJRUJDQLVDWLRQHUQHDUUDQJHUHGHNXUVHU'HOWDJHOVHQLNXUVHUVNDOYDUVOHV VQDUHVWPXOLJWPHGPLQGVWXJHUVYDUVHO )RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH (U GHU EHKRY IRU DW GHILQHUH HOOHU SU FLVHUH L IRUEXQGHWV RYHUHQVNRP VWHU KYLONHQ WLOOLGVUHSU VHQWDQWXGGDQQHOVH RJ KYLONH NXUVHU VRP GHU VNDOJLYHVDUEHMGVIULKHGWLOGHOWDJHOVHL" 6NDO UHWWHQ WLO DUEHMGVIULKHG WLO WLOOLGVUHSU VHQWDQWXGGDQQHOVH RPIDWWH DQGUHHQGQ\YDOJWHWLOOLGVUHSU VHQWDQWHU" +YRUVWRUWVNDORPIDQJHWDI IULKHGHQWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWXGGDQQHOVH Y UH" E ),8ELGUDJ I 35 i Industriens Overenskomst om uddannelsesfonde er der fastsat et bidrag på 35 øre pr. time. 10 øre heraf tilgår Industriens Uddannelsesfond og 25 øre LO/DA-Uddannelsesfonden, hvoraf 3/4 disponeres af FIU-fonden og 1/4 af arbejdsgiverne.. Efter 9, stk. 3, i de kommunale tillidsrepræsentantregler skal (amts)kommunen indbetale et beløb pr. præsteret arbejdstime til en fond for uddannelse af tillidsrepræsentanter. Timebeløbet, der disponeres af FIU-fonden svarer nogenlunde til timebeløbet på LO/DA-området. I HK s overenskomster med DHS og ATS er der fastsat et bidrag på 25 øre pr. arbejdstime og en fordeling mellem FIU-fonden og arbejdsgiverne som på LO/DA-området. Efter 29 i SID s overenskomst med Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere udgør bidraget 4 øre pr. arbejdstime. Efter 26 i SID s overenskomst med Gartneribrugets Arbejdsgiverforening udgør bidraget 12 øre pr. arbejdstime. Også disse beløb fordeles med 3/4 til FIU-fonden og 1/4 til arbejdsgiverne. De på nuværende tidspunkt mest almindelige regler om FIU-bidrag genfindes i et protokollat af 2. marts 2000 mellem Handelskartellet og FDB (Coop Danmark): %LGUDJWLODUEHMGVPDUNHGHWVXGGDQQHOVHVIRQG %LGUDJHW XGJ U IUD MXOL UH SU DUEHMGVWLPH 0LGOHUQH IRUGHOHV VnOHGHV DW HUWLOGLVSRVLWLRQIRU)'%RJIRU/2 14

15 Ifølge 19 i overenskomsten mellem Dansk Smedemesterforening og HK LQGEHWDOHU DUEHMGVJLYHUHQ UH SU SU VWHUHW DUEHMGVWLPH WLO IDJEHY JHOVHQV XGGDQQHOVHV IRQG, hvilket indebærer, at KHOH dette beløb disponeres til FIU-formål uden reduktion til uddannelse på arbejdsgiversiden. I en overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og BAT-Kartellet, der gælder for bl.a. tilkaldte håndværkere og specialarbejdere, er det aftalt, at DUEHMGVJLYHUHQELGUD JHUPHG UHSUSU VWHUHWDUEHMGVWLPHWLO )DJEHY JHOVHQV8GGDQQHOVHVIRQG I SID s overenskomst for Falck-reddere er fastsat, at Falck betaler til tre uddannelsesfonde: 8GGDQQHOVHVIRQGH )DOFNVXGGDQQHOVHVIRQG 7LO)DOFNVXGGDQQHOVHVIRQGEHWDOHU.RUSVHWNUSUPnQHGSUDQVDWXQGHURYHU HQVNRPVWHQ )DJEHY JHOVHQVXGGDQQHOVHVIRQG 7LO IDJEHY JHOVHQV XGGDQQHOVHVIRQG EHWDOHU.RUSVHW GHW WLO HQKYHU WLG IDVWVDWWH EHO E PHOOHP'$/2 )DOFN6L'IRQGHQ 7LO)DOFN6L'IRQGHQEHWDOHVDIGHWWLOHQKYHUWLGIDVWVDWWHEHO EPHOOHP'$/2L KHQKROGWLOVWN%HO EHW WLOIDOGHU)DOFN6L'IRQGHQRJ6L'UHGGHUIRQGHQPHGWLO KYHUIRQG )RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH 6LNULQJDIDWDUEHMGVJLYHUQHSnDOOHRYHUHQVNRPVWRPUnGHUELGUDJHUWLO ),8IRQGHQ ± RJ GHUPHG RJVn WLO IRUEXQGHWV XGGDQQHOVH DI WLOOLGVUH SU VHQWDQWHU PHG WLPHEHO E RJ IRUGHOLQJVWDO GHU PLQGVW VYDUHU WLO /2'$RPUnGHWDI UHSUDUEHMGVWLPH 2YHUHQVNRPVWP VVLJ IRUK MHOVH DI DUEHMGVJLYHUELGUDJHQH WLO ),8IRQ GHQ RJ IRUEXQGHWV XGGDQQHOVH DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHU JHQHUHOW HOOHU SnV UOLJHVS\GVSLGVRPUnGHU F (IWHUXGGDQQHOVHVRPDOPLQGHOLJO QPRGWDJHU Under pkt. 3 a) er gennemgået de tillidsrepræsentantregler, der gælder for uddannelse til tillidsrepræsentanthvervet. I det følgende gennemgås de regler, der omhandler almindelig efteruddannelse inden for faget for tillidsrepræsentanter. Industriens Overenskomst indeholder i regler om efteruddannelse. Disse regler gælder for alle medarbejdere og altså også for tillidsrepræsentanter. I reglerne hedder det:.ds;(iwhurjylghuhxggdqqhovh 15

16 8GGDQQHOVHVSODQO JQLQJ 2UJDQLVDWLRQHUQHHUHQLJHRPDWYLUNHIRUDWPHGDUEHMGHUQHLGHQHQNHOWHYLUNVRPKHG InU GHQ IRUQ GQH HIWHU RJ YLGHUHXGGDQQHOVH IRU KHULJHQQHP DW VW\UNHNRQNXUUHQFHHY QHQ 'HW DQEHIDOHV DW GHU JHQQHPI UHV HQ V\VWHPDWLVN XGGDQQHOVHVSODQO JQLQJ IRU YLUN VRPKHGHQV PHGDUEHMGHUH 6nIUHPW HQ DI SDUWHUQH ORNDOW QVNHU GHW VNDO GHU RSWDJHV GU IWHOVHRPV\VWHPDWLVNXGGDQQHOVHVSODQO JQLQJRJGHQVJHQQHPI UHOVH 'HW DQEHIDOHV DW GHU RSUHWWHV HW SDULWHWLVN XGGDQQHOVHVXGYDOJ L YLUNVRPKHGHQ 2SJD YHUGHUEHKDQGOHVLXGGDQQHOVHVXGYDOJHWHUEOD $QDO\VHUDIYLUNVRPKHGHQVNYDOLILNDWLRQVEHKRY %HVNULYHOVHDIMRERJMRENUDY 8GDUEHMGHOVHDIXGGDQQHOVHVSODQHU 3ODQO JQLQJDIXGGDQQHOVHVDNWLYLWHWHUVDPWIRUVODJWLOGHUHVJHQQHPI UHOVH 'HWDQEHIDOHVDWDQYHQGH680DQDO\VHY UNW MHWLXGGDQQHOVHVSODQO JQLQJHQ680 6WUDWHJLVN8GYLNOLQJDI0HGDUEHMGHUH 1 UPHUHEHVNULYHOVHDIXGGDQQHOVHVXGYDOJHWVRSJDYHUDIWDOHVORNDOWLYLUNVRPKHGHQ )DJOLJUHOHYDQWXGGDQQHOVH +YRU HQ PHGDUEHMGHU GHOWDJHU L XGGDQQHOVH VRP OHG L YLUNVRPKHGHQV XGGDQQHOVHV SODQO JQLQJLKHQKROGWLO HOOHUHIWHUYLUNVRPKHGHQVEHVOXWQLQJInUPHGDUEHMGHUHQ VLQV GYDQOLJHO QXGHQWLOO JHYWO QWDEVJRGWJ UHOVHWLOIDOGHUYLUNVRPKHGHQ 'HQHQNHOWHPHGDUEHMGHUKDUGRJSODFHUHWXQGHUIRUQ GHQWKHQV\QWLOYLUNVRPKHGHQV SURGXNWLRQVIRUKROG HIWHU PnQHGHUV EHVN IWLJHOVH UHW WLO PLQGVW XJHUV IULKHGRP nuhwwlohiwhuhoohuylghuhxggdqqhovhghuhuuhohydqwiruylunvrpkhghq $OPHQNYDOLILFHULQJ 2UJDQLVDWLRQHUQH HU HQLJH RP DW DMRXUI UWH JUXQGO JJHQGH VNROHNXQGVNDEHU HU HQ YLJWLJIRUXGV WQLQJIRUDWYHGOLJHKROGHRJXGYLNOHGHIDJOLJHNYDOLILNDWLRQHULWDNWPHG GHQ WHNQLVNH XGYLNOLQJ 'HW HU VnYHO GHQ HQNHOWH PHGDUEHMGHUV SHUVRQOLJH DQVYDU VRP YLUNVRPKHGHQV RSJDYH DW PHGYLUNH WLO DW GHQ Q GYHQGLJH DOPHQH NYDOLILFHULQJ ILQGHU VWHG )ULKHGWLOXGGDQQHOVH 2UJDQLVDWLRQHUQH HU HQLJH RPDW PHGDUEHMGHUQHXQGHU IRUQ GHQWKHQV\QWLOYLUNVRP KHGHQV SURGXNWLRQVIRUKROG NDQ RSQn GHQ IRUQ GQH IULKHG WLO GHOWDJHOVH L HIWHUXGGDQ QHOVHHIWHUHJHWYDOJ 16

17 $IWDOHRPLQGLYLGXHOIULKHGWLOXGGDQQHOVHHIWHUHJHWYDOJNDQNXQWU IIHVPHOOHPYLUN VRPKHGHQRJGHQHQNHOWHPHGDUEHMGHU /RNDO DIWDOH RP VDPWLGLJ GHOWDJHOVH DI IOHUH PHGDUEHMGHUH L XGGDQQHOVH IHNV XQGHU /RY RP YRNVHQXGGDQQHOVHVVW WWH DIWDOHVLYLUNVRPKHGHQXGIUDGH NRQRPLVNHPXOLJ KHGHU I cirkulæret til 15 i statens tillidsrepræsentantregler er der anført: 7LO 7LOOLGVUHSU VHQWDQWKYHUYHWVRSK U $IK QJLJ DI YDULJKHGHQ DI KYHUYHW RJ RPIDQJHW DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWRSJDYHUQH NDQ GHUY UHEHKRYIRUHIWHUXGGDQQHOVHDIPHGDUEHMGHUHQLUHODWLRQWLOGHQIUHPWLGLJHRS JDYHYDUHWDJHOVH6S UJVPnOHWE UGU IWHVPHOOHPOHGHOVHDJPHGDUEHMGHUYHGKYHUYHWV RSK U I indledningen til cirkulæret er der endvidere anført: 3DUWHUQHHUOLJHOHGHVHQLJHRPDWXQGHUVWUHJHYLJWLJKHGHQDIDWWLOOLGVUHSU VHQ WDQWHUVNRPSHWHQFHXGYLNOLQJVLNUHV 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQVNRPSHWHQFHXGYLNOLQJRJIDJOLJHDMRXUI ULQJNDQILQGHVWHG LNNHEORWLIRUPDIVnYHOHNVWHUQHVRPLQWHUQHNXUVHUPHQRJVnLIRUPDIVDPPHQ V WQLQJ DI RSJDYHU KYRU RPIDQJHW HU WLOSDVVHW WLOOLGVUHSU VHQWDQWKYHUYHWV RP IDQJVRPSnJ OGHQGHVNDOYDUHWDJHVDPWLGLJPHGWLOOLGVUHSU VHQWDQWKYHUYHW I et protokollat af 21. marts 2003 på det kommunale område er der følgende hensigtserklæring: 6S UJVPnOHW RP V UOLJH XGGDQQHOVHVDNWLYLWHWHU IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ KHUXQ GHU IDJOLJ HIWHUXGGDQQHOVH XQGHU KYHUYHW RJ L IRUELQGHOVH PHG KYHUYHWV RSK U GU IWHVLGHWYDULJKHGHQDIKYHUYHWRJRPIDQJHWDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQVRSJDYHU LQGJnULYXUGHULQJHQDIEHKRYHWIRURJRPIDQJHWDIHYHQWXHOHIWHUXGGDQQHOVH I 4, stk. 6, i finanssektorens tillidsmandsregler er der følgende bestemmelse: 7LOOLGVPDQGHQ VNDO O EHQGH KDYH PXOLJKHG IRU UHOHYDQW IDJXGGDQQHOVH 'HW J OGHURJVnKYLVGHUVNHUMREVNLIWHXQGHUXGI UHOVHDIWLOOLGVPDQGVKYHUYHW'HWJ OGHU OLJHOHGHV PXOLJKHG IRU XGGDQQHOVH Vn WLOOLGVPDQGHQ HIWHU WLOOLGVPDQGVKYHUYHWVRSK U NDQLQGWU GHLHQVWLOOLQJSnVDPPHQLYHDXVRPI UKYHUYHW )RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH 17

18 2YHUHQVNRPVWP VVLJVLNULQJDIDWWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQYHGOLJHKROGHU RJ YLGHUHXGYLNOHU VLQH HUKYHUYVNRPSHWHQFHU PHQV KXQ HOOHU KDQ IXQ JHUHULWLOOLGVKYHUYHW 2YHUHQVNRPVWP VVLJVLNULQJDIWLOEDJHJDQJVUHWIRUWLOOLGVUHSU VHQWDQ WHQWLOVDPPHHOOHUWLOVYDUHQGHVWLOOLQJHIWHUWLOOLGVSHULRGHQVRSK U $IVNHGLJHOVHVEHVN\WWHOVHYLONnUVIRUULQJHOVH I 4, stk. 1, i Industriens Overenskomst er det fastsat, at afskedigelsen af en tillidsrepræsentant skal være begrundet i tvingende årsager. Dette er den almindelige afskedigelsesbeskyttelse. Beskyttelsen kan dog også være VYDJHUH. Fx kan det være foreskrevet, at afskedigelse kun må finde sted af grunde, der kan tilregnes tillidsrepræsentanten. Man må være opmærksom på, at kravet om at der skal være tvingende afskedigelsesgrund, ikke kan indfortolkes som stiltiende forudsætning for enhver tillidsrepræsentantordning kravet må have udtrykkelighjemmel i overenskomsten for at være gældende. Der erindres om, at afskedigelsesbeskyttelsen også har betydning ved forflyttelser/vilkårsændringer. Se fx 8, stk. 5, i DA/LO hovedaftalen refereret i indledningen. D 6DQNWLRQHU Sanktioner over for en ulovlig tillidsrepræsentantafskedigelse er en genansættelse eller godtgørelse. Der behøver ikke være udtrykkelig hjemmel til genansættelse. En fuldt tilstrækkelig hjemmel for bevarelse af stillingen i en eller anden udstrækning antages som regel at være til stede, når overenskomsten udtrykkeligt fastslår, at opsigelse ikke må afgives eller ansættelsesforholdet ikke må afbrydes, førend underretning af eller forhandling med fagorganisationen har fundet sted, indtil den fagretlige afgørelse er truffet eller lignende. Det samme gælder, såfremt det meget klart er forudsat i overenskomsten, at sådan fysisk afbrydelse ikke må finde sted inden nævnte tidspunkter, eller hvor arbejdsgiveren bevidst forhaler den forhandling og retsafgørelse, der under alle omstændigheder kan kræves. Endvidere synes der ifølge retspraksis også at gælde en almindelig regel om, at der uanset en bestående hjemmel for bevarelse af stillingen ikke kan dømmes til genindsættelse i tilfælde, hvor arbejdsgiveren kan godtgøre, at forholdet mellem parterne er ødelagt, eller ansættelsen har været ganske kortvarig. Også dette forbehold gælder altså som uudtrykt betingelse selv i de tilfælde, hvor overenskomsten indeholder en udtrykkelig hjemmel for genansættelse. Uanset om der ikke måtte være nogen udtrykkelig regel i overenskomsten om godtgørelse for overenskomststridige tillidsrepræsentantafskedigelser, gælder imidlertid alligevel almindelige udskrevne retsregler. Og disse giver mulighed for at tilkende tillidsrepræsentanten erstatning. 18

19 I 4, stk. 3 til 5, i Industriens Overenskomst er der følgende regler, der muliggør underkendelse af en afskedigelse: +YLV HQ DUEHMGVJLYHU ILQGHU DW GHU IRUHOLJJHU WYLQJHQGH nuvdjhu HIWHU VWN WLO DW RS VLJH HQ WLOOLGVUHSU VHQWDQW GHU HUYDOJW HIWHU UHJOHUQHL VNDOYHGNRPPHQGHUHWWH KHQYHQGHOVHWLO'DQVN,QGXVWULGHUKHUHIWHUNDQUHMVHVS UJVPnOLKHQKROGWLOUHJOHUQH IRUIDJUHWOLJEHKDQGOLQJ 0 JOLQJVP GHW VNDO L Vn IDOG DIKROGHV VHQHVW NDOHQGHUGDJH HIWHU P JOLQJVEHJ ULQJHQVIUHPNRPVWRJGHQIDJUHWOLJHEHKDQGOLQJVNDOL YULJWIUHPPHVPHVWPXOLJW 6nIUHPWGHULNNHRSQnVHQLJKHGSnP JOLQJVP GHWRJYLUNVRPKHGHQ QVNHUVDJHQYL GHUHI UW HOOHU GHU Sn P JOLQJVP GHW RSQnV HQLJKHG RP DIVNHGLJHOVHQ VNDO GHU Sn P GHW DIOHYHUHV HQ IRUPHO RSVLJHOVH WLO WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ, EHJJH VLWXDWLRQHU UHJ QHVRSVLJHOVHVYDUVOHWIUDGDWRHQIRUP JOLQJVP GHWVDIKROGHOVH 1nU HQ WLOOLGVUHSU VHQWDQW HU YDOJW L KHQKROG WLO NDQ YHGNRPPHQGHV DUEHMGVIRU KROGLYDUVHOVSHULRGHQLNNHDIEU\GHVI UDIVNHGLJHOVHQVEHUHWWLJHOVHHUSU YHWYHGIDJ UHWOLJEHKDQGOLQJ 2UJDQLVDWLRQHUQH HUHQLJHRPDWIDJUHWOLJEHKDQGOLQJDIDIVNHGLJHOVHDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWHU L WLOI OGH DI DUEHMGVPDQJHO IUHPVN\QGHV PHVW PXOLJW VnOHGHV DW GHQ IDJUHW OLJHEHKDQGOLQJVnYLGWPXOLJWDIVOXWWHVLQGHQYDUVHOVSHULRGHQVXGO E I 11, stk , i statens tillidsrepræsentantregler er der fastsat: 9ROGJLIWVUHWWHQ DIVLJHU HQ PRWLYHUHW NHQGHOVH, GH WLOI OGH KYRU YROGJLIWVUHWWHQ PnWWH ILQGH DW GHQ IRUHWDJQH DIVNHGLJHOVH HU XULPHOLJ RJ LNNH EHJUXQGHW L DUEHMGVWDJHUHQV HOOHU DQV WWHOVHVP\QGLJKHGHQV IRUKROG NDQ GHW SnO JJHV DQV WWHOVHVP\QGLJKHGHQDW DIE GHYLUNQLQJHUQHDIRSVLJHOVHQ 9ROGJLIWVUHWWHQNDQHIWHUSnVWDQGKHURPXQGHUNHQGHRSVLJHOVHQPHGPLQGUHVDPDUEHM GHWPHOOHPDQV WWHOVHVP\QGLJKHGHQRJWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQKDUOLGWHOOHUYHGHQIRUW V WWHOVHDIDQV WWHOVHVIRUKROGHWPnDQWDJHVDWOLGHY VHQWOLJVNDGH )LQGHUYROGJLIWVUHWWHQDWRSVLJHOVHQHUXULPHOLJPHQDWDQV WWHOVHVIRUKROGHWLNNHVNDO IRUWV WWHHOOHUQHGO JJHV GHU SnVWDQG RP JRGWJ UHOVHIRUXULPHOLJDIVNHGLJHOVHNDQ GHW SnO JJHV DQV WWHOVHVP\QGLJKHGHQ DW EHWDOH GHQ SnJ OGHQGH HQ JRGWJ UHOVH *RGWJ UHOVHQV VW UUHOVH IDVWV WWHV DI YROGJLIWVUHWWHQ RJ VNDO Y UH DIK QJLJ DI VDJHQV RPVW QGLJKHGHURJSnJ OGHQGHVDQFLHQQLWHWLVWDWHQ I de kommunale tillidsrepræsentantregler er der i 12, stk. 6, herom fastsat: Stk. 6. 6S UJVPnOHWRPDIVNHGLJHOVHQVEHUHWWLJHOVHVDPWRPHYHQWXHOJRGWJ UHOVHIRUXEHUHWWL JHW RSVLJHOVH DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ DIJ UHV DI HQ YROGJLIWVUHW QHGVDW L KHQKROG WLO 19

20 *RGWJ UHOVHQ\GHVHIWHUGHUHJOHUKHURPVRPPnWWHY UHLQGHKROGWLGHQRYHUHQV NRPVWVRPGHQSnJ OGHQGHHURPIDWWHWDI9ROGJLIWVUHWWHQVDIJ UHOVHHUHQGHOLJ %HJ ULQJRPYROGJLIWVEHKDQGOLQJIRUXGV WWHUDWIRUKDQGOLQJHIWHUVWNRJUHVSHN WLYHVWNKDUIXQGHWVWHG'HQQHEHJ ULQJPnIUHPV WWHVVNULIWOLJWVHQHVWPnQHGHU HIWHUGHQVHQHVWDIKROGWHIRUKDQGOLQJ I 16 i finanssektorens tillidsrepræsentantregler er det fastsat: +YLV DIVNHGLJHOVHO QQHGV WWHOVH DI HQ WLOOLGVYDOJW LNNH HU EHJUXQGHW L WYLQ JHQGH nuvdjhu VNDO YLUNVRPKHGHQ XGUHGH HQ JRGWJ UHOVH, WLOI OGH DI DIVNHGLJHOVH IDVWV WWHVJRGWJ UHOVHQVnOHGHVDWGHQPLQGVWVYDUHUWLOPnQHGHUVO Q 9HG XGPnOLQJ DIJRGWJ UHOVHQ WDJHVKHQV\Q WLOGHQWLOOLGVYDOJWHV DOGHU DQFLHQQLWHWRJ VDJHQV YULJH RPVW QGLJKHGHU 'HU KHQYLVHV L YULJW WLO J OGHQGH RYHUHQVNRPVWEH VWHPPHOVHUPHGKMHPPHOWLOXQGHUNHQGHOVHDIRSVLJHOVH I tillidsrepræsentantprotokollatet i mønsteroverenskomsten, der er indgået mellem Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet og Boligselskabernes Landsforening, er aftalt i 4: +YLVHQWLOOLGVUHSU VHQWDQWRSVLJHVXGHQWLOUHJQHOLJnUVDJ±ERUWVHWIUDRPO JQLQJDI DUEHMGHWRJGHUDII OJHQGHDUEHMGVPDQJHOHOOHUGHUPHGOLJHVWLOOHGHVLWXDWLRQHU±VNDO KDQIRUXGHQGHRYHUHQVNRPVWP VVLJHRSVLJHOVHVIULVWHUKDYHXGEHWDOWHWEHO EVYDUHQ GHWLOJDQJHO QQHQLKDQVRYHUHQVNRPVWP VVLJHRSVLJHOVHVSHULRGH I Bygge- og anlægsoverenskomstens 34 er der følgende bestemmelse: (UVWDWQLQJYHGXEHUHWWLJHWDIVNHGLJHOVHDIWLOOLGVPDQGMIVWN )DVWKROGHUHQOHGHOVHVLQDIVNHGLJHOVHDIWLOOLGVPDQGHQHIWHUDWDIVNHGLJHOVHQHUNHQGW XEHUHWWLJHWYHGGHQIDJUHWOLJHEHKDQGOLQJHUGHQXGRYHUO QIRUYDUVHOVSHULRGHQSOLJ WLJWLODWEHWDOHHQHUVWDWQLQJKYLVVW UUHOVHVNDOY UHDIK QJLJDIRPVW QGLJKHGHUQH PHQVRPLNNHNDQRYHUVWLJHXJHUVO QVRPEHUHJQHVHIWHUWLOOLGVPDQGHQVJHQQHP VQLWVIRUWMHQHVWHLGHVLGVWHPnQHGHU«)RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH 6LNULQJ DI DIVNHGLJHOVHVEHVN\WWHOVH IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHUQH Sn DOOH RYHUHQVNRPVWRPUnGHUPLQGVWVYDUHQGHWLO WYLQJHQGHJUXQGH 6LNULQJ DI KMHPPHO WLO XQGHUNHQGHOVH DI XEHUHWWLJHGH DIVNHGLJHOVHU DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHUSnDOOHRYHUHQVNRPVWRPUnGHU 6LNULQJDIEHVWHPPHOVHURPPLQLPXPVJRGWJ UHOVHUYHGDIVNHGLJHOVHDI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHULDOOHRYHUHQVNRPVWHU 20

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH ,1'+2/' 6LGH )RURUG.DSLWHO,QGOHGQLQJ %DJJUXQG IRU UDSSRUWHQ )RUPnO PHG 5DSSRUW RP HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 'HILQLWLRQ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 8QGHUV JHOVHQV WLOUHWWHO JJHOVH RJ UDSSRUWHQV RSE\JQLQJ.DSLWHO

Læs mere

Hva laver du, din åndsbolle?!

Hva laver du, din åndsbolle?! Hva laver du, din åndsbolle?! - Projekt om formidling af førstehjælp til børn gennem et digitalt multimedie RUC KOMMUNIKATION MODUL 1 2001/2002 Malene Andersen Christina Schnell Madsen Signe Thorup Mia

Læs mere

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW '$16.$5%(-'6*,9(5)25(1,1* /$1'625*$1,6$7,21(1,'$10$5. Den 17. juni 2003 +RYHGRUJDQLVDWLRQHUQHVUHGHJ UHOVH RP UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW WLOVW WWHIRUNUDYRPRYHUHQVNRPVW København, juni 2003 - 2 -,1'+2/'6)257(*1(/6(

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Sagsnr. 50.10-05-619 Vores ref. MLK/kfr Deres ref. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Den 4. november 2005.RPPHQWDUHU WLO IRUVODJ

Læs mere

3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO

3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO ,3 Bruxelles, den 24. juli 2002 3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO 0HG KHQEOLN Sn DW VW\UNH PLOM EHVN\WWHOVHQ RJ IMHUQH GH EHW\GHOLJH NRQNXUUHQFHIRUYULGQLQJVSUREOHPHU

Læs mere

BUDGETKONTROLUDVALGET. 69$53c63 5*60c/7,/+ 5,1*(1$)'(7,1'67,//('(.200,66,2160('/(0 1(,/.,112&. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL...

BUDGETKONTROLUDVALGET. 69$53c63 5*60c/7,/+ 5,1*(1$)'(7,1'67,//('(.200,66,2160('/(0 1(,/.,112&. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL... BUDGETKONTROLUDVALGET 69$53c63 5*60c/7,/+ 5,1*(1$)'(7,1'67,//('(.200,66,2160('/(0 1(,/.,112&. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL... 2 ADGANG TIL OPLYSNINGER.. 8 REFORM AF KOMMISSIONEN. 10

Læs mere

Unges arbejdsmiljø og risiko for arbejdsulykker

Unges arbejdsmiljø og risiko for arbejdsulykker Unges arbejdsmiljø og risiko for arbejdsulykker Resultater fra to undersøgelser Claus D. Hansen, sociolog Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Hvad ved vi om unges arbejdsulykker? *HQHUHOWIRUOLGWIRUGL

Læs mere

Arbejdspapir til projektet På vej mod den bæredygtige arbejdsplads (DBA).

Arbejdspapir til projektet På vej mod den bæredygtige arbejdsplads (DBA). Sagsnr. 20.02-01-1114 Ref. HLU/KBA/bch Den 25. november 2002 Arbejdspapir til projektet På vej mod den bæredygtige arbejdsplads (DBA). 9HMHQWLOE UHG\JWLJKHGJnUJHQQHPDUEHMGHW Udarbejdet af Henrik Lund,

Læs mere

Forord...5. Sammenfatning og konklusion...6

Forord...5. Sammenfatning og konklusion...6 ,QGOHGQLQJ I undersøgelsen: Virksomhedernes vurdering af BST-rådgivningen offentliggjort i maj 2003 gav en gruppe virksomheder udtryk for, at de vil melde sig ud af BST såfremt BSTpligten ophæves, men

Læs mere

1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet

1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet 1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet fortløbende i denne mappe. 6DPWLGLJW PHG DW YL KDU KHQWHW YLGHQ

Læs mere

.RPPLVVLRQHQVVWUDWHJL

.RPPLVVLRQHQVVWUDWHJL ,3 Bruxelles, den 2. juli 2002 9LUNVRPKHGHUQHV VRFLDOH DQVYDU 1\ VWUDWHJL IUD.RPPLVVLRQHQ PHG GHW IRUPnO DW IUHPPH YLUNVRPKHGHUQHVELGUDJWLOE UHG\JWLJXGYLNOLQJ (XURSD.RPPLVVLRQHQ KDU L GDJ YHGWDJHW HQ Q\

Læs mere

Fordi vi skal vide mere

Fordi vi skal vide mere Fordi vi skal vide mere En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse Bilag Netværket for Kommunikationsmagistre 2002 BILAG 1. SPØRGESKEMA 2. UDSENDTE E-MAIL

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om det åbne land

Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om det åbne land Solrød Kommune byrådet Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om det åbne land Det åbne lands planlægning og administration 1 Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet af Solrød Kommune, Teknik og Miljø, og vedtaget

Læs mere

,QGI UHOVHQDIHXURHQ.RPPLVVLRQHQJ UGHWDOMHUHW VWDWXV RYHU KYRU ODQJW PDQ HU QnHW PHG IRUEHUHGHOVHUQHRJLQGNUHGVHUHNVHPSOHUSnJRG SUDNVLV

,QGI UHOVHQDIHXURHQ.RPPLVVLRQHQJ UGHWDOMHUHW VWDWXV RYHU KYRU ODQJW PDQ HU QnHW PHG IRUEHUHGHOVHUQHRJLQGNUHGVHUHNVHPSOHUSnJRG SUDNVLV ,3 Bruxelles, den 3. april 2001,QGI UHOVHQDIHXURHQ.RPPLVVLRQHQJ UGHWDOMHUHW VWDWXV RYHU KYRU ODQJW PDQ HU QnHW PHG IRUEHUHGHOVHUQHRJLQGNUHGVHUHNVHPSOHUSnJRG SUDNVLV GDJH I U LQGI UHOVHQ DI HXURVHGOHU RJ

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

KIRKEBLADET. Storring Stjær Høver

KIRKEBLADET. Storring Stjær Høver KIRKEBLADET Storring Stjær Høver jan feb mar 2016 Adresser Sognepræst Carsten Marvig Storring Præstegård, 8464 Galten Tlf.: 8695 0074 E-mail: cma@km.dk Web: www.storring-stjær-dk E-mail: 8083@sogn.dk Menighedsråd

Læs mere

5(71,1*6/,1-(5)250(5(0,/- 9(1/,*(2))(17/,*(.5,7(5,(51()25(80,/- 0 5.(7 129(0%(5

5(71,1*6/,1-(5)250(5(0,/- 9(1/,*(2))(17/,*(.5,7(5,(51()25(80,/- 0 5.(7 129(0%(5 5(71,1*6/,1-(5)250(5(0,/- 9(1/,*(2))(17/,*(,1'. % 9('+- /3$).5,7(5,(51()25(80,/- 0 5.(7 129(0%(5 5(71,1*6/,1-(5)250(5(0,/- 9(1/,*(2))(17/,*(,1'. %9('+- /3$).5,7(5,(51()25(8 0,/- 0 5.(7(November 2001) 9LJWLJW'HQQHYHMOHGQLQJVNDOKRYHGVDJHOLJWEUXJHVDIPHGOHPPHUQHDI'HQ(XURS

Læs mere

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12 Afsnit 12 1. Tillidsmand a. Samarbejdet b. Anmeldelsesskema 68 Tillidsmandsregler Hvor vælges tillidsmand 1. På hver arbejdsplads eller virksomhed med mindst 5 medarbejdere vælger de beskæftigede medarbejdere

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

1. Forsyningen af fødevarer 1955-1999

1. Forsyningen af fødevarer 1955-1999 1. Forsyningen af fødevarer 1955-1999 Udviklingen i danskernes kost - forbrug, indkøb og vaner )RUV\QLQJHQDII GHYDUHU 8GYLNOLQJHQLGDQVNHUQHVNRVW IRUEUXJLQGN ERJYDQHU 8GDUEHMGHWDI6LVVH)DJW (OOHQ7UROOH )

Læs mere

5HVXOWDWWDYOHQIRUGHWLQGUHPDUNHGIUHPVNULGWPHQ VWDGLJKDQGHOVKLQGULQJHU

5HVXOWDWWDYOHQIRUGHWLQGUHPDUNHGIUHPVNULGWPHQ VWDGLJKDQGHOVKLQGULQJHU ,3 Bruxelles, den 16. maj 2002 5HVXOWDWWDYOHQIRUGHWLQGUHPDUNHGIUHPVNULGWPHQ VWDGLJKDQGHOVKLQGULQJHU (Q VWRU GHO DI GHQ (8ORYJLYQLQJ VRP HU EOHYHW JRGNHQGW DI (8ODQGHQHV PLQLVWUH L 5nGHW RJ DI (XURSD3DUODPHQWHW

Læs mere

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse &3+$,5.UHDWLYNRPSHWHQFHRJNXOWXUXGYLNOLQJL. EHQKDYQV/XIWKDYQH Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse Af Billedkunstner, cand. psych.

Læs mere

ORIGINAL OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSIUTEQARTUT KATTUFFIAT (SIK) OG KNI A/S

ORIGINAL OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSIUTEQARTUT KATTUFFIAT (SIK) OG KNI A/S ORIGINAL OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSIUTEQARTUT KATTUFFIAT (SIK) OG KNI A/S OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSITUTEQARTUT KATTUFFIAT

Læs mere

Afsnit T. (Tillidsrepræsentanter S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Nalaakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.2.2003 SEK(2003) 175 $5%(-'6'2.80(17)5$.200,66,21(167-(1(67(*5(1( RPGHQDWLRQDOHIRUDQVWDOWQLQJHUGHUHULY UNVDWDIPHGOHPVVWDWHUQHYHGU UHQGH EU\VWLPSODQWDWHU

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

$UEHMGHWYHGGHHXURS LVNHI OOHVVNDEHUVGRPVWRORJUHWLI UVWH LQVWDQV 8JHQÂ-DQXDU

$UEHMGHWYHGGHHXURS LVNHI OOHVVNDEHUVGRPVWRORJUHWLI UVWH LQVWDQV 8JHQÂ-DQXDU - $UEHMGHWYHGGHHXURS LVNHI OOHVVNDEHUVGRPVWRORJUHWLI UVWH LQVWDQV 8JHQÂ-DQXDU, '200( 'RPVWROHQ Volker Graf / Filzmoser Maschinenbau GmbH Fri bevægelighed for personer )RUHQHGHVDJHU&RJ& J.M. Mulder, W.H.

Læs mere

.RPPLVVLRQHQV VWUDWHJL IRU JHGH LQYHVWHULQJHU L IRUVNQLQJ

.RPPLVVLRQHQV VWUDWHJL IRU JHGH LQYHVWHULQJHU L IRUVNQLQJ ,3 Bruxelles, den 12. september 2002.RPPLVVLRQHQV VWUDWHJL IRU JHGH LQYHVWHULQJHU L IRUVNQLQJ.RPPLVVLRQHQ IRUHODJGH L JnU VLW VYDU Sn RSIRUGULQJHQ IUD 'HW (XURS LVNH 5nGVP GHL%DUFHORQDLPDUWVRPDW JHIRUVNQLQJVXGJLIWHUQHWLODI

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS SA4RGA04RN http://da.yourpdfguides.com/dref/4280170

Din brugermanual PHILIPS SA4RGA04RN http://da.yourpdfguides.com/dref/4280170 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease

QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease Name Language Number of items Developed by QUOTE-IBD Available in Dutch, Danish, English, Greek, Italian, Norwegian and Portuguese Focus

Læs mere

/DQGHQH ODYHU VHOY KDQGOLQJVSODQHU XG IUD GH JHQHUHOOH OLQMHU 0HQ SROLWLNNHQ QnU

/DQGHQH ODYHU VHOY KDQGOLQJVSODQHU XG IUD GH JHQHUHOOH OLQMHU 0HQ SROLWLNNHQ QnU (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU± ()6NU YHUVRFLDOPDUNHGV NRQRPL 'HQHXURS LVNHIDJEHY JHOVH()6O JJHURSWLODW(8LNNHNXQE\JJHUSnGHQIUL PDUNHGV NRQRPL6NDO(8OHYHRSWLOGHQV UOLJHHXURS LVNHPRGHOPnGHWKHGGH VRFLDOPDUNHGV

Læs mere

$UEHMGHWYHGGH(XURS LVNH) OOHVVNDEHUVGRPVWRORJ5HWL) UVWH,QVWDQV 8JHQÂ0DUWV

$UEHMGHWYHGGH(XURS LVNH) OOHVVNDEHUVGRPVWRORJ5HWL) UVWH,QVWDQV 8JHQÂ0DUWV - $UEHMGHWYHGGH(XURS LVNH) OOHVVNDEHUVGRPVWRORJ5HWL) UVWH,QVWDQV 8JHQÂ0DUWV, '200( 'RPVWROHQ Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber / Den Italienske Republik Socialpolitik Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

3.1 LO-regionen side 7. 3.2 LO-sektionerne to modeller side 10. 3.3 Model 1 på fremtidens LO-sektion side 12

3.1 LO-regionen side 7. 3.2 LO-sektionerne to modeller side 10. 3.3 Model 1 på fremtidens LO-sektion side 12 'HEDWRSO JRPQ\ORNDORJUHJLRQDO /2VWUXNWXU 2,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indledning side 3 1. Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner side 4 2. LO-amternes arbejde og organisering side 5 3. Forslag til

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

%UXJHUYHMOHGQLQJ. Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software

%UXJHUYHMOHGQLQJ. Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software %UXJHUYHMOHGQLQJ Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software 2SO\VQLQJHUQHLGHWWHGRNXPHQWHUPHGIRUEHKROGIRU QGULQJHUXGHQYDUVHORJLQGHE UHULNNHHQIRUSOLJWHOVHIRU&UHDWLYH7HFKQRORJ\/WG'HQQHYHMOHGQLQJ

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Sagsnr. MLK/rmu Vores ref. 60.03-02-473 Deres ref. Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Den 4. september 2003 5HWVVLNNHUKHGVNRPPLVVLRQHQV EHW QNQLQJQU

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM. Bilfærgernes Rederiforening. 3F Privat Service, Hotel og Restauration

DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM. Bilfærgernes Rederiforening. 3F Privat Service, Hotel og Restauration DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM Bilfærgernes Rederiforening og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Gyldighedsområde 1 Kapitel 2 - Løn 1 Kapitel 3 -

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

NOTAT. Dato 17. februar 2009 Journalnr. 08-0203-80 Emne Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen Tjenestestedernes ledelse Kopi til Sagsbehandler PSK

NOTAT. Dato 17. februar 2009 Journalnr. 08-0203-80 Emne Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen Tjenestestedernes ledelse Kopi til Sagsbehandler PSK DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN PERSONALEKONTORET NOTAT Dato 17. februar 2009 Journalnr. 08-0203-80 Emne Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen Til Tjenestestedernes ledelse Kopi til Sagsbehandler

Læs mere

Vilkår for personale og personaleoverdragelse

Vilkår for personale og personaleoverdragelse Vilkår for personale og personaleoverdragelse (VPP) Side 1 af 8 Vilkår for personale og personaleoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for overdragelse ved udlicitering 2 2. oplysninger om personalet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM BILAG 1 FPTBST 043-4 FORSVARETS PERSONELTJENESTE VEJLEDNING OM TILLIDSREPRÆSENTANTERS OPGAVER OG TIDSFORBRUG, ORGANISATIONSARBEJDE FOR VALGTE OG IKKE-VALGTE SAMT KURSUSDELTAGELSE 1. FORMÅL Formålet med

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

+YRUGDQ VNDO (8V DYSROLWLN VH XG L IUHPWLGHQ" $UEHMGVSURJUDP YHGU UHQGH UHYLVLRQ DI GLUHNWLYHW )MHUQV\QXGHQJU QVHU

+YRUGDQ VNDO (8V DYSROLWLN VH XG L IUHPWLGHQ $UEHMGVSURJUDP YHGU UHQGH UHYLVLRQ DI GLUHNWLYHW )MHUQV\QXGHQJU QVHU ,3 Bruxelles, 7 janvier 2003 +YRUGDQ VNDO (8V DYSROLWLN VH XG L IUHPWLGHQ" $UEHMGVSURJUDP YHGU UHQGH UHYLVLRQ DI GLUHNWLYHW )MHUQV\QXGHQJU QVHU 3n IRUVODJ DI NRPPLVVLRQVPHGOHP 9LYLDQH 5HGLQJ GHU KDU DQVYDUHW

Læs mere

Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP

Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP Sagsnr. Ref. HSE Den 29. oktober 24 $UEHMGVQRWDW6W UUHDIVNHGLJHOVHURJYDUVOLQJ Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP YDUVOLQJ PY L IRUELQGHOVH PHG DIVNHGLJHOVHU

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-ND-1 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Vejdirektoratet Strækningstilsynet det tidligere vejmandstilsyn

Læs mere

NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU UHVXOWDWHUQH LQGHQ IRU OLYVODQJO ULQJL(XURSD

NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU UHVXOWDWHUQH LQGHQ IRU OLYVODQJO ULQJL(XURSD ,3 Bruxelles, den 2. juli 2002 NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU UHVXOWDWHUQH LQGHQ IRU OLYVODQJO ULQJL(XURSD 'HQ I UVWH HXURS LVNH UDSSRUW RP NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU OLYVODQJ O ULQJ IRUHOLJJHUQX+HULXQGHUV JHVNYDOLWHWHQDIOLYVODQJO

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

atrium gårdhave 7.8 Ny selvstændig bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Facader skal fremstå lyse i nuancer af hvid, grå eller lignende farve. Facader kan

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993 Hovedaftale af 20. juni 1991 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel med StK-kommentarer august 1993 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 HOVEDAFTALE... 6 Hovedaftalens område... 6 1. Samarbejde

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31.

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31. Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31. marts 2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magistratsafdelingen

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F 1. marts 2015 28. februar 2018 2 Indhold 1. BAGGRUND 3 2. FORMÅL 3 3. OVERENSKOMSTFORHOLD 4 4. LØN 4 5. ANCIENNITETSTILLÆG 4 6. KØRSEL 5 7. OPSIGELSE 5 8.

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 6. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0156: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Håndværk for Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S (Morten Frihagen)

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

)RUVODJ WLO GLUHNWLY RP DUEHMGVPDUNHGVRULHQWHUHGH SHQVLRQVNDVVHUVS UJVPnOGHURIWHVWLOOHV (se også IP/00/1141)

)RUVODJ WLO GLUHNWLY RP DUEHMGVPDUNHGVRULHQWHUHGH SHQVLRQVNDVVHUVS UJVPnOGHURIWHVWLOOHV (se også IP/00/1141) 0(02 Bruxelles, den 11. oktober 2000 )RUVODJ WLO GLUHNWLY RP DUEHMGVPDUNHGVRULHQWHUHGH SHQVLRQVNDVVHUVS UJVPnOGHURIWHVWLOOHV (se også IP/00/1141) )nu GHWWH GLUHNWLYIRUVODJ LQGIO\GHOVH Sn KYRUGDQ PHGOHPVVWDWHUQH

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

Frivillighedsformidlinger i Danmark. Februar 2001. Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Frivillighedsformidlinger i Danmark. Februar 2001. Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA Frivillighedsformidlinger i Danmark Februar 2001 Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA Frivillighedsformidlinger i Danmark CASA, februar 2001 ISBN 87-90751-44-2 Elektronisk

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Reestimering af DLU. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN. Arbejdspapir* Martin Junge 6. februar HVXPp

Reestimering af DLU. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN. Arbejdspapir* Martin Junge 6. februar HVXPp Danmarks Statistik ODEGRUPPEN Arbejdspapir* artin Junge 6. februar 2003 Reestimering af DU 5HVXPp 9 UHHVWPHUHU IRUEUXJVV\VWHPHW (VWPDWRQVSHURGHQ HU XGYGHW PHG RJ )RU DW NXQQH ODYH VSHFINDWRQWHVW HVWPHUHU

Læs mere

LOs juridiske informationsservice

LOs juridiske informationsservice LOs juridiske informationsservice Hovedaftale for Kooperationen Aftale af 26. marts mellem Det Kooperative Fællesforbund og Landsorganisationen i Danmark med ændringerne pr. 1 april 1993 Principudtalelse

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere