Sagsnr Ref. TAH/has Den 25. september 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003"

Transkript

1 Sagsnr Ref. TAH/has Den 25. september ,//,'65(35 6(17$17352-(.7

2 ,1'+2/'6)257(*1(/6( Indledning Arbejdstid...4 a) Frihed til tillidsrepræsentantsarbejde...4 b) Vikar/afløser Aflønning...8 a) Tabt arbejdstid og overarbejde som tillidsrepræsentant...8 b) Transportgodtgørelse Uddannelse...12 a) Som tillidsrepræsentant...12 b) FIU-bidrag...14 c) Efteruddannelse som almindelig lønmodtager Afskedigelsesbeskyttelse/vilkårsforringelse...18 a) Sanktioner...18 b) Efterbeskyttelse Stedfortræder, suppleant og talsmand Rettigheder og opgaver...24 a) Ansættelser og afskedigelser...26 b) Lønforhandlinger...27 c) Medspiller i forhold til ledelsen...28 d) Andet Adgang til oplysninger...31 a) Underretningspligt...31 b) Efter begæring Opsigelsesperiode Kontor-, møde- og kommunikationsfaciliteter

3 ,QGOHGQLQJ På mødet i LO s arbejdsretsudvalg den 12. november 2002 var der enighed om ved fremtidige overenskomstforhandlinger at søge at styrke retsstillingen for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Til brug herfor blev det vedtaget at lave et udredningsarbejde vedrørende de gældende overenskomsters regler om tillidsrepræsentanter. I det følgende er der foretaget en sådan gennemgang i relation til de udvalgte emner, som forbundene har udtrykt særlig interesse for. Gennemgangen har omfattet en række overenskomster og tillidsrepræsentantregler, som LO s juridiske afdeling benytter i afdelingens daglige samarbejde med forbundene. Desuden er der inddraget overenskomstområder, hvor der kunne forventes at forekomme specielt gode eller banebrydende tillidsrepræsentantregler, fx finanssektoren i Danmark og norske hovedaftaler. Tillidsrepræsentantregler blev indført i jernindustrien i Siden hen har de fleste kollektive overenskomster fået regler om tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentationen skal have hjemmel i en kollektiv overenskomst. Uden en sådan hjemmel kan en talsmand dog være beskyttet i en vis udstrækning efter forbuddet mod organisationsfjendtlig virksomhed. Man må være opmærksom på, at der også findes regler af betydning for tillidsrepræsentanter i hovedaftalerne. I 8 i hovedaftalen mellem DA og LO findes følgende bestemmelse: +RYHGRUJDQLVDWLRQHUQHHUHQLJHRPDWGHUVNDOLQGI UHVWLOOLGVPDQGVUHJOHULGH NROOHNWLYHRYHUHQVNRPVWHUKYRUDUEHMGVIRUKROGHWVNDUDNWHUJ UGHWPXOLJW 1nUHQWLOOLGVUHSU VHQWDQWHUYDOJWLKHQKROGWLOGHKHUIRUJ OGHQGHEHVWHPPHO VHULGHQNROOHNWLYHRYHUHQVNRPVWNDQDUEHMGVIRUKROGHWPHGPLQGUHRSVLJHOVHQVN\OGHV DUEHMGVPDQJHO LNNH DIEU\GHV I U GHQQHV RUJDQLVDWLRQ KDU InHW OHMOLJKHG WLO DW SU YH EHUHWWLJHOVHQ YHG IDJUHWOLJ EHKDQGOLQJ 'HQQH VNDO IRU DW KDYH RSV WWHQGH YLUNQLQJ SnEHJ\QGHVLQGHQXJHRJDIVOXWWHVKXUWLJVWPXOLJW +YLV HQ WLOOLGVUHSU VHQWDQW DIVNHGLJHV IRUGL DUEHMGVPDQJHO JLYHU WYLQJHQGH JUXQGKHUWLONDQDUEHMGVIRUKROGHWLNNHDIEU\GHVLYDUVHOVSHULRGHQMIVWNI UGHQQHV RUJDQLVDWLRQ KDU KDIW OHMOLJKHG WLO DW SU YH EHUHWWLJHOVHQ YHG IDJUHWOLJ EHKDQGOLQJ 'HQQHVNDOIRUDWKDYHRSV WWHQGHYLUNQLQJSnEHJ\QGHVLQGHQXJH (U DIVNHGLJHOVHQ EHJUXQGHW L DUEHMGVPDQJHO ERUWIDOGHU GHQ V UOLJH YDUVOLQJV SOLJWLGHQNROOHNWLYHRYHUHQVNRPVWLKHQKROGWLOKYLONHQWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQHUYDOJW,VnGDQQHWLOI OGH KDUWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQNUDYSnGHWDOPLQGHOLJHRSVLJHOVHVYDUVHO GHUHUJ OGHQGHLI OJHGHQNROOHNWLYHRYHUHQVNRPVW $JWHV HQ WLOOLGVUHSU VHQWDQW IRUIO\WWHW VnOHGHV DW KYHUYHW LNNH O QJHUH NDQ YD UHWDJHVJ OGHUVDPPHUHWVVWLOOLQJVRPYHGDIVNHGLJHOVHMIVWNRJ Overenskomstens regler om tillidsrepræsentation er blevet udstrakt til også at gælde for sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter. Hvert afsnit i gennemgangen af tillidsrepræsentantreglerne afsluttes med nogle IRUVODJ WLO GU IWHOVH L IRUEXQGHQH og dermed til forhåbentlig inspiration for forbundenes bestræbelser på at styrke tillidsrepræsentanterne gennem de kollektive overenskomster. 3

4 $UEHMGVWLG D )ULKHGWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGH Det vil være en normal forudsætning for overenskomstmæssige tillidsrepræsentantregler, at tillidsrepræsentantfunktioner, der ikke kan udføres på andre tidspunkter, vil kunne udføres i arbejdstiden, uden at arbejdsgiveren kan påberåbe sig forsømmelsen som misligholdelse. Dog må det herved forudsættes, at tillidsrepræsentanten tager passende hensyn til virksomhedens interesser. Heri ligger, at fraværet skal placeres på den måde, som er mindst ubelejlig for arbejdsgiveren, ligesom denne skal underrettes om fraværet, så snart det er muligt. I det følgende gennemgås overenskomstbestemmelser om arbejdsfrihed for tillidsrepræsentanter til at udføre tillidsrepræsentantarbejde. I 2, stk. 7, i Industriens overenskomst hedder der herom: 1nU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ IRU DW XGI UH VLW KYHUYPn IRUODGH VLW DUEHMGH VNDO GHW VNH PHGIRUXGJnHQGHXQGHUUHWQLQJWLOOHGHOVHQHOOHUGHQQHVUHSU VHQWDQW I 6 i statens tillidsrepræsentantregler er der fastsat følgende: 7LGVIRUEUXJHWWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGH 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQ Pn DQYHQGH GHQ WLG GHU HU Q GYHQGLJ WLO KYHUYHWV IRUVYDUOLJH XGI UHOVH QnU KHQV\Q WDJHV WLO VnYHO LQVWLWXWLRQHQV DUEHMGVRSJDYHU VRP WLOOLGVUHSU VHQWDQWRSJDYHUQHVRPIDQJ En tilsvarende regel findes i 5 i de kommunale tillidsrepræsentantregler. I SiD s tillidsmandsaftale for Falck-reddere er bestemt: / JJHV GHU EHVODJSn WLOOLGVPDQGHQLVS UJVPnOGHUDQJnU.RUSVHWUHGGHUQH RJ UHGQLQJVI UHUQH RJ GHWWH VNHU Sn.RUSVHWV IRUDQOHGQLQJ VNDO GHU «\GHV KDP GHQ Q GYHQGLJH WMHQHVWHIULKHG 'HWWH J OGHU HQGYLGHUH VnIUHPW GHU O JJHV EHVODJ Sn WLOOLGVPDQGHQ L IRUELQGHOVH PHG DUEHMGH L 6DPDUEHMGVRUJDQLVDWLRQHQ 9HG IRUXGJnHQ GHDIWDOHNDQWLOOLGVPDQGHQRSQnEHWDOWIULKHGYHGDUEHMGHVRPYDUHWDJHU.RUSVHWVRJ UHGGHUQHVLQWHUHVVHU«)RU ODQGVNOXEIRUPDQGV RJ EUDQFKHIRUPDQGHQ L. EHQKDYQV YHGNRPPHQGH HU GHULQJHQEHJU QVQLQJHULP GHDNWLYLWHW 4

5 I tillidsrepræsentantprotokollatet i mønsteroverenskomsten, der er indgået mellem Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet og Boligselskabernes Landsforening, er aftalt: $UEHMGVIULKHG 'HU\GHVDUEHMGVIULKHGXGHQO QWDEWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQQnU 'HQQH XQGHU XG YHOVHQ DI VLW KYHUY VRP WLOOLGVUHSU VHQWDQW Pn IRUODGH VLW DU EHMGH 'HQQHGHOWDJHULIDJOLJHRULHQWHULQJVP GHUDUUDQJHUHWDIGHQQHVRUJDQLVDWLRQ «9HGWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQVIUDY ULQGV WWHVHQDIO VHUWLODWSDVVHDUEHMGHWYHGGHQDI GHOLQJ KYRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ HU DQVDW 2PIDQJHW DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV DU EHMGVIULKHGRJLQGV WWHOVHDIDIO VHUPnDIWDOHVPHOOHPEROLJRUJDQLVDWLRQHQRJWLOOLGV UHSU VHQWDQWHQ+YLVGHULNNHRSQnVHQLJKHGKHURPNDQRUJDQLVDWLRQHUQHLQGGUDJHVL IRUKDQGOLQJHUQH 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQNDQQnUKHOWHNVWUDRUGLQ UHIRUKROGQ GYHQGLJJ UGHWKROGHHW NRUW RULHQWHULQJVP GH L DUEHMGVWLGHQ (W VnGDQW P GH Pn K MVW YDUH WLPH HNVNOXVLY WUDQVSRUWRJOHGHOVHQVNDOIRUXGXQGHUUHWWHVKHURP 9HG IRUKDQGOLQJHU RP DUEHMGVIULKHG WLO WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ E U GHU JHQVLGLJW WDJHV KHQV\QWLOEROLJRUJDQLVDWLRQHQVVW UUHOVHRJGHXQGHUEROLJRUJDQLVDWLRQHQK UHQGHDI GHOLQJHUVJHRJUDILVNHEHOLJJHQKHG I rengøringsoverenskomsten, der er en fællesoverenskomst mellem KAD og Landssammenslutningen for Sanitører og Servicefunktionærer under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet på denne ene side og Servicebranchens Arbejdsgiverforening på den anden side, har 26, stk. 6, følgende ordlyd: 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQV DUEHMGH VNDO WLOUHWWHO JJHV VnOHGHV DW GHU VLNUHV GHQQH GHQ IRUQ GQH WLG WLO DW SDVVH KYHUYHW 6nIUHPW WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ HU YDOJW IRU IOHUH DU EHMGVSODGVHU E U GHWWH YH LQGIO\GHOVH SnGHQWLGGHUVWLOOHVWLOUnGLJKHGIRUKYHUYHWV XGI UHOVHHIWHURPVW QGLJKHGHUQHVnOHGHVDWGHUWU IIHVHQIDVWDIWDOHKHURP I overenskomsten mellem NNF og Dansk Industri er der i 36, følgende bestemmelse: %HVN IWLJHOVH 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQVNDOHIWHUDIWDOHPHGYLUNVRPKHGHQEHVN IWLJHVYHGHWDUEHMGH KYRUIUDYHGNRPPHQGHNDQWLONDOGHVKYLVGHUHUEUXJIRUGHQQHVPHGYLUNHQ «««$IO QQLQJ 'HQWLGVRPPHGJnUWLOLYLUNVRPKHGHQVRJPHGDUEHMGHUQHVI OOHVLQWHUHVVHDWYDUH WDJHWLOOLGVKYHUYHWPnLNNHPHGI UHHQIRUULQJHOVHDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQVDIO QQLQJ 0 GHXGHQIRUDUEHMGVWLGHQ 5

6 +YRUWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQHIWHUDUEHMGVJLYHUHQV QVNHGHOWDJHULP GHXGHQIRUDU EHMGVWLGHQ\GHVGHUKHUIRUHWKRQRUDUVRPYHGGHOWDJHOVHLVDPDUEHMGVXGYDOJVP GHU I 25, stk. 5, i overenskomsten mellem HORESTA og RBF er der fastsat følgende: )XOGWLGVDQVDWWHWLOOLGVUHSU VHQWDQWHUKDUHIWHUHJHW QVNHUHWWLOIRUQ GHQIUL KHGPHGIXOGSHUVRQOLJO QWLOYDUHWDJHOVHDIVLWWLOOLGVHUKYHUYLRSWLO WLPHUSUPnQHGLYLUNVRPKHGHUPHGIDVWDQVDWWH WLPHUSUPnQHGLYLUNVRPKHGHUPHGIDVWDQVDWWH WLPHUSUPnQHGLYLUNVRPKHGHUPHGRYHUIDVWDQVDWWHPHGPLQGUHDQGHWDIWDOHVSn YLUNVRPKHGHQ I den hovedaftale, der er indgået mellem LO i Norge og den norske arbejdsgiverforening på det private arbejdsmarked, drejer 6-9 sig om tjenestefrihed for tillidsvalgte med følgende ordlyd: 7LOOLWVYDOJWHSnEHGULIWHQVNDOLNNHQHNWHVWMHQHVWHIULXWHQWYLQJHQGHJUXQQQnUGHLQQ NDOOHVWLOP WHURJIRUKDQGOLQJHUDYVLQRUJDQLVDVMRQVNDOGHOWDLIDJNXUVIDJOLJRSS O\VQLQJVYLUNVRPKHWLIDJOLJHGHOJDVMRQHUHOOHUQ\WWHVVRPIRUOHVHUNXUVOHGHULRUJDQL VDVMRQHQVIDJOLJHNXUVIRUWLOOLWVYDOJWH )RUHVS UJVOHU RP WMHQHVWHIULKHW VNDO UHWWHV WLO EHGULIWVOHGHOVHQ Vn WLGOLJ VRP PXOLJ «)RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH (UJ QJVHIRUPXOHULQJHURPDQYHQGHOVHDIGHQWLGGHUHU Q GYHQGLJ HO OHU IRUQ GHQ WLO WLOOLGVKYHUYHWV XGI UHOVHKHQVLJWVP VVLJHRJWLOVWU NNH OLJH" (U HQ IDVW WLGVDQJLYHOVH L RYHUHQVNRPVWHQ WLO WLOOLGVKYHUYHWV XGI UHOVH I[ L IRUPDIHWDQWDOWLPHUSUXJHHOOHUSUPnQHGDWIRUHWU NNH" +YDG VNDO GHU Y UH HOOHU IULKHG WLO 0 GHU PHG OHGHOVHQ NRQWDNW PHG NROOHJHUQHP GHULIDJIRUHQLQJHQGHOWDJHOVHLDQGHWIDJOLJWRUJDQLVDWLRQV DUEHMGHLQIRUPDWLRQVLQGKHQWQLQJRJIRUEHUHGHOVHDIP GHURJOLJQHQGH" +YHPEHVOXWWHUKYDGWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQKDUIULKHGWLO" 7LG HU HQ PHJHW YLJWLJ IDNWRU IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ %ODQGWDQGHW W\GHU/2 V RJIRUEXQGHQHVI OOHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWXQGHUV JHOVHIUDVnOHGHVSnDWWLO OLGVUHSU VHQWDQWHUQHVHOYRSIDWWHUGHWVRPGHWVW UVWHSUREOHPDWKDYHWLGQRNWLO DWYDUHWDJHWLOOLGVKYHUYHWVRPPDQJHPnEUXJHQRJHWDIGHUHVIULWLGSn 6

7 E 9LNDUDIO VHU Uden overenskomstmæssig hjemmel herfor kan der ikke kræves vikar eller lignende for den tid, der udøves tillidsrepræsentantarbejde. I det følgende gennemgås overenskomstbestemmelser m.v., der omhandler erstatningsarbejdskraft i anledning af tillidsrepræsentantarbejdet. I cirkulæret til 6, stk. 5, i statens tillidsrepræsentantregler er der anført: +YLV WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ L SHULRGHU LNNH NDQ YDUHWDJH GH V GYDQOLJH DUEHMGVRSJD YHUSnJUXQGDIWLGVIRUEUXJHWLIRUELQGHOVHPHGKYHUYHWE UOHGHOVHQVDPPHQPHGWLO OLGVUHSU VHQWDQWHQRYHUYHMHKYRUOHGHVDUEHMGVRSJDYHUQHNDQXGI UHV Til 6, stk. 5, er der i cirkulæret anført:, RYHUYHMHOVHUQH RP KYRUGDQ WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV V GYDQOLJH DUEHMGVRSJDYHUNDQ XGI UHVKYLVGHQSnJ OGHQGHLHQSHULRGHLNNHNDQYDUHWDJHGHPSnJUXQGDIKYHUYHW NDQ LQGJn RP DUEHMGHW NDQ RPO JJHV HOOHU RP GHU NDQ DQV WWHV HQ YLNDU Vn RYHU PHUDUEHMGH Sn JUXQG DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWKYHUYHW XQGJnV VnYHO IRU WLOOLGVUHSU VHQ WDQWHQVRPIRUDQGUHPHGDUEHMGHUH I et protokollat af 21. januar 2003 på det kommunale område er der følgende hensigtserklæring: 3DUWHUQHHUHQLJHRPDWGHQ JHGHGHFHQWUDOLVHULQJDIO QGDQQHOVHQRJXGEUHGHO VHQ DI SHUVRQDOHSROLWLVNH LQVWUXPHQWHU KDU JLYHW RJ YLO JLYH WLOOLGVUHSU VHQWDQ WHUQH IOHUH RJ PHUHWLGVNU YHQGHRSJDYHU'LVVH JHGHRSJDYHUPHGI UHU DWYLO NnUHQH IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHUQHV WLGVDQYHQGHOVH L IRUELQGHOVH PHG KYHUYHWV XGI UHOVH O EHQGH RYHUYHMHV PHGKHQEOLNSnDWVLNUHGHQHQNHOWHWLOOLGVUHSU VHQ WDQWGHQQ GYHQGLJHRJWLOVWU NNHOLJHWLGWLOYDUHWDJHOVHDIKYHUYHW6RPHQQDWXU OLJ GHO DI RYHUYHMHOVHUQH E U KHQV\QHW WLO WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV DUEHMGVSODGV KHUXQGHU RJVn YDUHWDJHOVHQ DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV QRUPDOH DUEHMGVRSJDYHU QnUGHQQHHUIUDY UHQGHIRUDWXG YHVLWKYHUYLQGGUDJHV 'HUVNDOLDPWVNRPPXQHQV YHUVWHPHGLQGIO\GHOVHVRJPHGEHVWHPPHOVHVXGYDOJ LQGJnV DIWDOH RP SULQFLSSHU IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHUQHV YLONnU Sn EDJJUXQG DI RPIDQJHW DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV IRUKDQGOLQJV RJ DIWDOHNRPSHWHQFH RJ YULJH RSJDYHU 'LVVH SULQFLSSHU VNDO GDQQH JUXQGODJ IRU HQ IRUKDQGOLQJ PHG ORNDOH UHSU VHQ WDQWHUIRUGHQSnJ OGHQGHRYHUHQVNRPVWJUXSSHUVnGHWVLNUHV $W GHU VNHU GHQ Q GYHQGLJH DUEHMGVWLOUHWWHO JJHOVH RJ WDJHV GH Q GYHQGLJH QRUPHULQJVP VVLJHKHQV\QLIRUELQGHOVHPHGWLOOLGVUHSU VHQWDQWHUQHVYDUHWD JHOVHDIKYHUYHW I tillidsrepræsentantprotokollatet i mønsteroverenskomsten, der er indgået mellem Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning under Dansk Funktio- 7

8 nærforbund Serviceforbundet og Boligselskabernes Landsforening, er aftalt, at der YHG WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV IUDY U LQGV WWHV HQ DIO VHU WLO DW SDVVH DUEHMGHW YHG GHQ DIGHOLQJKYRUWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQHUDQVDW. I rengøringsoverenskomsten, der er en fællesoverenskomst mellem KAD og Landssammenslutningen for Sanitører og Servicefunktionærer under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet på denne ene side og Servicebranchens Arbejdsgiverforening på den anden side, åbnes der mulighed for vikar eller afløser for tillidsrepræsentanten med følgende bestemmelse i 26, stk. 6: 0HGI UHU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV IUDY U Sn JUXQG DI KYHUYHW DW DQGUH PHGDUEHMGHUH Pn SnWDJH VLJ HNVWUD DUEHMGH EHWDOHV GHWWH LQGHQ IRU QRUPDO DUEHMGVWLG PHG QRUPDO WLPHO QQHQRJXGHQIRUQRUPDODUEHMGVWLGVRPHNVWUDDUEHMGH )RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH 2YHUHQVNRPVWEHVWHPPHOVHU RP IDVW YLNDU HOOHU DIO VHU IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ NDQ GHOV Y UH PHG WLO DW IMHUQH NROOHJHUQHV ULVLNR IRU DW In HQ HNVWUDDUEHMGVEHODVWQLQJQnUWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQSDVVHUVLWWLOOLGVKYHUY GHOVK MQHWLOOLGVKYHUYHWVSUHVWLJH'HUPHGEOLYHUGHWEnGHPHUHDWWUDNWLYW DWY UHWLOOLGVUHSU VHQWDQWRJNROOHJHUQHVIRUVWnHOVHRJRSEDNQLQJEOLYHU VW UUH $IO QQLQJ D 7DEWDUEHMGVWLGRJRYHUDUEHMGHVRPWLOOLGVUHSU VHQWDQW Uden overenskomstmæssige regler herom er der kun ret til løn i arbejdstiden for den tid af tillidsrepræsentantarbejdet, som arbejdsgiveren har lagt beslag på. Der er ikke ret til løn for den tid, der bruges på tillidsrepræsentantarbejde og uddannelse uden for arbejdstiden. I det følgende gennemgås overenskomstbestemmelser om aflønning fra arbejdsgivere under tillidsrepræsentantens arbejde som sådan. I 2, stk. 8, i Industriens Overenskomst hedder det herom: +YLVGHUSnOHGHOVHQVIRUDQOHGQLQJLQGHQIRUYLUNVRPKHGHQVQRUPDOHDUEHMGVWLGO J JHV EHVODJ Sn WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ L VS UJVPnO GHU DQJnU YLUNVRPKHGHQRJ PHGDU EHMGHUQHPnGHWWHLNNHPHGI UHLQGW JWVWDEIRUWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ I 2, stk. 12, i samme overenskomst er der videre bestemt følgende: 'HU NDQ ORNDOW WU IIHV DIWDOH RP KHO HOOHU GHOYLV DIO QQLQJ DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHU HOOHU I OOHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWHU EOD XQGHU KHQV\QWDJHQ WLO GHW DQWDO PHGDUEHMGHUH 8

9 VRP WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQKKYI OOHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQHUYDOJWIRU(YWXRYHUHQV VWHPPHOVHUKHURPNDQGU IWHVPHOOHPRYHUHQVNRPVWSDUWHUQH +YRUHQWLOOLGVUHSU VHQWDQWI OOHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWPHGKYHPGHUPnWWHY UHWUXIIHW DIWDOHRPKHOHOOHUGHOYLVDIO QQLQJDIJnURYHUI UHVDIWDOHQSnHIWHUI OJHUHQPHGPLQ GUHQ\DIWDOHWU IIHV /RNDOHDIWDOHUKHURPNDQRSVLJHVLKHQKROGWLORYHUHQVNRPVWHQV VWND I 7 og 9, stk. 1, i statens tillidsrepræsentantregler er der herom aftalt: 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQVO QXQGHUYDUHWDJHOVHDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGHWLQ GHQIRULQVWLWXWLRQHQ 'HQ GHO DI PHGDUEHMGHUHQV QRUPDOH DUEHMGVWLG VRP PHGJnU WLO XGI UHOVH DI WLOOLGV UHSU VHQWDQWDUEHMGH L UHODWLRQ WLO LQVWLWXWLRQHQ RJ GHQQHV PHGDUEHMGHUH PHGUHJQHV YHGRSJ UHOVHQDIGHQSnJ OGHQGHVDUEHMGVWLG 'HQ WLG VRP PHGDUEHMGHUHQ XG RYHU VLQ QRUPDOH DUEHMGVWLG DQYHQGHU WLO DU EHMGHVRPWLOOLGVUHSU VHQWDQWLQGJnULNNHLDUEHMGVWLGVRSJ UHOVHQ0HGYLUNQLQJIUD DSULOPHGUHJQHVGRJGHQWLGKYRULQVWLWXWLRQHQO JJHUEHVODJSnPHGDUEHMGHUHQ LGHQQHVHJHQVNDEDIWLOOLGVUHSU VHQWDQW +YLVGHWDIKHQV\QWLOYDUHWDJHOVHQDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWKYHUYHWHUQ GYHQGLJW DW RPO JJHWMHQHVWHQIRUPHGDUEHMGHUHQ\GHVPHGYLUNQLQJIUDDSULONRPSHQ VDWLRQIRUHYHQWXHOOHPLVWHGHDUEHMGVWLGVEHVWHPWH\GHOVHU «««««7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQVO QXQGHUYDUHWDJHOVHDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGHW XGHQIRULQVWLWXWLRQHQ +YLVGHWHUQ GYHQGLJWDWHQPHGDUEHMGHULVLQQRUPDOHDUEHMGVWLGPnIRUODGHLQVWLWX WLRQHQ IRU DW RSI\OGH VLQH IRUSOLJWHOVHU VRP WLOOLGVUHSU VHQWDQW VNDO GHU IRUXG WU IIHV DIWDOH KHURP PHG LQVWLWXWLRQHQV VWHGOLJH UHSU VHQWDQW MI GRJ VWN, GLVVH WLOI OGH \GHVO QVRPDQI UWL Reglerne herom findes i 6 og 8, stk. 1, i de kommunale tillidsrepræsentantregler. I SID s overenskomster med Gartneribrugets Arbejdsgiverforening og Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere er der fastsat følgende: 5HWRJSOLJW 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQKDUUHWRJSOLJWWLOXGHQLQGW JWVWDEDWSnVHDWRYHUHQVNRPVWHQV EHVWHPPHOVHU RYHUKROGHV RJ VNDO WU GH L IRUKDQGOLQJ PHG DUEHMGVJLYHUHQ RP DOOH XRYHUHQVVWHPPHOVHUSnDUEHMGVSODGVHQ Der henvises endvidere til bestemmelsen i 3, stk. 2, i Industriens Overenskomst. Bestemmelsen er refereret under pkt. 6 c). I tillidsmandsaftalen for Falck-reddere hedder det: 9

10 / JJHV GHU EHVODJSn WLOOLGVPDQGHQL VS UJVPnOGHUDQJnU.RUSVHWUHGGHUQH RJ UHGQLQJVI UHUQH RJ GHWWH VNHU Sn.RUSVHWV IRUDQOHGQLQJ VNDO GHU IRU GHQ WLG GHU PHGJnUKHUWLOILQGHV GYDQOLJDIO QQLQJVWHG«'HWWHJ OGHUHQGYLGHUHVnIUHPWGHU O JJHV EHVODJ Sn WLOOLGVPDQGHQ L IRUELQGHOVH PHG DUEHMGH L 6DPDUEHMGVRUJDQLVDWLR QHQ9HGIRUXGJnHQGHDIWDOHNDQWLOOLGVPDQGHQRSQnEHWDOWIULKHGYHGDUEHMGHVRPYD UHWDJHU.RUSVHWVRJUHGGHUQHVLQWHUHVVHU««+HUXGRYHUKDUEHVW\UHOVHVPHGOHPPHUQHL5HGGHUQHV/DQGVNOXEVDPWEHVW\ UHOVHVPHGOHPPHUQH L I OOHVNOXEEHQ WMHQHVWHIULKHG RJ V GYDQOLJ O Q YHG GHOWDJHOVH L EHVW\UHOVHVP GHU 0 GHGDWR VNDO Vn YLGW PXOLJW PHGGHOHV VHQHVW GDJH I U WLO VWDWL RQVOHGHUHQ I SiD s overenskomst med FDB (Coop Danmark) for lager- og pakhusarbejdere samt chauffører er det aftalt i 17, afsnit B, punkt 4: 'HUVRP GHW HU Q GYHQGLJW DW WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ IRU DW RSI\OGH VLQH IRUSOLJWHOVHU Pn VWDQGVH VLW DUEHMGH Pn GHQ SnJ OGHQGH IRUXG WU IIH DIWDOH PHG VLQ DUEHMGVOHGHU +YLV HQ VnGDQ DIWDOH HU WUXIIHW HOOHUKYLVGHUSn )'% VIRUDQOHGQLQJL YULJWO JJHV EHVODJSnWLOOLGVUHSU DIO QQHVPHGGHQSnJ VHQWDQWHQLDUEHMGVWLGHQVNDOGHUIRUGHQWLGGHUPHGJnUKHUWLO OGHQGHVSHUVRQOLJHJHQQHPVQLWVIRUWMHQHVWH *LYHU GHWWH V UOLJH DGPLQLVWUDWLYH SUREOHPHU NDQ DUEHMGVVWHGHWY OJHL VWHGHW DW DI O QQH PHG RYHUHQVNRPVWRPUnGHWV JHQQHPVQLWVIRUWMHQHVWH Sn GHW SnJ VWHG OGHQGH DUEHMGV I rengøringsoverenskomsten, der er en fællesoverenskomst mellem KAD og Landssammenslutningen for Sanitører og Servicefunktionærer under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet på denne ene side og Servicebranchens Arbejdsgiverforening på den anden side, er i 26, stk. 7, følgende bestemt om aflønning for arbejde som tillidsrepræsentant: (UDIWDOHWUXIIHWRPDWWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQPnIRUODGHVLWDUEHMGHIRUDWYDUHWDJHVLW WLOOLGVKYHUY HOOHUO JJHV GHUSnOHGHOVHQVIRUDQOHGQLQJEHVODJSnWLOOLGVUHSU VHQWDQ WHQLDUEHMGVWLGHQLVS UJVPnOGHUDQJnUYLUNVRPKHGHQRJPHGDUEHMGHUQHVNDOWLOOLGV UHSU VHQWDQWHQ IRU GHQWLGGHUPHGJnUKHUWLODIO QQHVPHGVLQV GYDQOLJHO Q9HG P GHUXGHQIRUDUEHMGVWLGHQEHWDOHVGHUVRPIRUVDPDUEHMGVXGYDOJVP GHU )RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH +YDG VNDO DUEHMGVJLYHUHQ DIO QQH WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ IRU 0 GHU RJ DQGHW GLUHNWH VDPDUEHMGH VRP OHGHOVHQ LQGNDOGHU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ WLO NRQWDNW WLO LQWHUHVVHYDUHWDJHOVH IRU RJ UnGJLYQLQJ DI NROOHJHUQH VDPW RUJDQLVDWLRQVDUEHMGHLIDJIRUHQLQJHQRJIRUEXQGHW" % U WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ L VWHGHW DIO QQHV KHOW HOOHU GHOYLV DI GHQ IDJOLJH RUJDQLVDWLRQRJGHUPHGDINROOHJHUQH" 10

11 6NDO DIO QQLQJHQ IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGHW Y UH K MHUH HQG WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQVRJNROOHJHUQHVQRUPDOHO Q" +YRUOHGHVIRUKROGHVPHGRYHUWLGRJEHWDOLQJHQKHUIRU" E 7UDQVSRUWJRGWJ UHOVH Uden overenskomstmæssig hjemmel herfor er der ikke ret til transportgodtgørelse for udgifter til transport ved udførelsen af tillidsrepræsentanthvervet. I det følgende gennemgås regler om transportgodtgørelse i forbindelse med udførelsen af tillidsrepræsentanthvervet. I 8 i statens tillidsrepræsentantregler er der herom aftalt: 7UDQVSRUWJRGWJ UHOVH +YLV HW WLOOLGVUHSU VHQWDQWRPUnGH RPIDWWHU IOHUH DGVNLOWH DUEHMGVVWHGHU \GHV GHU WLO OLGVUHSU VHQWDQWHQ WUDQVSRUWJRGWJ UHOVH YHG KYHUYHWV XGI UHOVH HIWHU GH WLO HQKYHU WLG J OGHQGHUHJOHUIRUVWDWHQVWMHQHVWHP QG 7LONDOGHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQDILQVWLWXWLRQHQXGHQIRUVLQQRUPDOHDUEHMGVWLG \GHVWUDQVSRUWJRGWJ UHOVHHIWHUGHIRUWMHQHVWHP QGJ OGHQGHVDWVHU 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQKDUXQGHUXGI UHOVHDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGHWUHWWLO XGJLIWVV NNHQGH \GHOVHU HIWHU GH UHJOHU IRU JRGWJ UHOVH DI PHUXGJLIWHU GHU J OGHU L IRUELQGHOVH PHG XGI UHOVH DI GHW V GYDQOLJH DUEHMGH, PDQJHO DI VnGDQQH I OJHV GH UHJOHUGHUJ OGHUIRUWMHQHVWHP QG Reglerne herom findes i 7 i de kommunale tillidsrepræsentantregler. I butiksoverenskomsten mellem FDB (Coop Danmark) og HK/Handel er i 19, afsnit A, punkt 5, bestemt: 9HG IRUKDQGOLQJHU LQGNDOGW DI )'% VRP NU WHUQHLIRUELQGHOVHKHUPHGDI)'% YHU UHMVH HOOHU N UVHO JRGWJ UHV XGJLI )RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH (U GHU EHKRY IRU RYHUHQVNRPVWEHVWHPPHOVHU RPWUDQVSRUWJRGWJ UHOVH WLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWHUQH" +YLONHQWUDQVSRUWVNDOJRGWJ UHVLJLYHWIDOG" 11

12 8GGDQQHOVH D 6RPWLOOLGVUHSU VHQWDQW Ret til frihed til at deltage i tillidsrepræsentantuddannelse kræver overenskomstmæssig hjemmel. I det følgende gennemgås overenskomstbestemmelser om frihed for tillidsrepræsentanter til at uddanne sig til tillidsrepræsentantarbejdet. I 1, stk. 6, i Industriens Overenskomst findes der følgende regel: &2LQGXVWULRJGHQV IRUEXQGJLYHU WLOVDJQRP DWPHGDUEHMGHUHGHUY OJHVWLOWLOOLGV UHSU VHQWDQW RJ VRP LNNH IRUXG IRU YDOJHWKDUJHQQHPJnHWHWWLOOLGVUHSU VHQWDQWNXU VXV KXUWLJVW PXOLJW HIWHU DW YDOJHW KDU IXQGHW VWHG JHQQHPJnU HQ VnGDQ XGGDQQHOVH )UD'DQVN,QGXVWULJLYHUPDQWLOVDJQRPDWPHGYLUNHWLODWGHQQ\YDOJWHWLOOLGVUHSU VHQWDQWInUGHQIRUQ GQHIULKHGWLODWGHOWDJHLNXUVHW I 9, stk. 4, i statens tillidsrepræsentantregler er der aftalt følgende: (IWHU DIWDOH PHG LQVWLWXWLRQHQ JLYHV GHU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ IULKHG WLO L SDV VHQGHRPIDQJDWGHOWDJHLIDJOLJHNXUVHUPYMIKHUYHGO QQLQJVRJSHQVLRQVPLQLVWH ULHWVFLUNXO UHVNULYHOVHDIMXQL I 9, stk. 1 og 2, i de kommunale tillidsrepræsentantregler findes der følgende bestemmelser: )ULKHGWLOGHOWDJHOVHLNXUVHUP GHUPY (IWHUDQPRGQLQJJLYHVGHU±QnUIRUKROGHQHSnWMHQHVWHVWHGHWLGHWHQNHOWHWLOI OGHWLO ODGHUGHW±WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQIRUQ GHQWMHQHVWHIULKHGPHGKHQEOLNSn GHOWDJHOVHLGHDISHUVRQDOHRUJDQLVDWLRQHUQHDUUDQJHUHGHWLOOLGVUHSU VHQWDQWNXUVHU XG YHOVHDIKYHUYKYRUWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQHUYDOJWLQGHQIRUVLQIRUKDQGOLQJV EHUHWWLJHGHSHUVRQDOHRUJDQLVDWLRQRJ GHOWDJHOVH L P GHU VRP DUUDQJHUHV DIGHQ IRUKDQGOLQJVEHUHWWLJHGHSHUVRQDOHRUJD QLVDWLRQIRUGHWLOOLGVUHSU VHQWDQWHUGHUHUYDOJWLDPWVNRPPXQHUQH I HK s overenskomster med DHS og ATS er der fastsat følgende: (IWHUDIWDOHPHGYLUNVRPKHGHQHOOHUGHQQHVVWHGIRUWU GHUVNDOGHULGHQXGVWU NQLQJ DUEHMGHWVDUWRJRPIDQJWLOODGHUGHWJLYHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQGHQQ GYHQGLJHIULKHG WLODWGHOWDJHLLQVWUXNWLRQVNXUVHURJVDPDUEHMGVNXUVHUWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWHU 12

13 I SID s overenskomster med Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Gartneribrugets Arbejdsgiverforening er følgende fastsat: (IWHU WLOWU GHOVH VRP WLOOLGVUHSU VHQWDQW VNDO GHQQH VQDUHVW PXOLJW KDYH OHMOLJKHG WLO DWNRPPHSnNXUVXV I 4 i finanssektorens tillidsmandsregler er der fastsat følgende: 8GGDQQHOVH 1\YDOJWHWLOOLGVP QGHOOHUIDJOLJHUHSU VHQWDQWHU MIGRJ VWNGHULNNH WLGOLJHUH KDU JHQQHPJnHW JUXQGXGGDQQHOVHQ YLO L DOPLQGHOLJKHGLGHI UVWH nukdyh UHW WLO IULKHG PHG O Q L RS WLO GDJH WLO GHOWDJHOVH L )LQDQVIRUEXQGHWV JUXQGXGGDQ QHOVH IRU WLOOLGVP QG RJ GHUHIWHU UHW WLO GDJH SU RYHUHQVNRPVWSHULRGH WLO DMRXUI UHQGHVXSSOHUHQGH NXUVXVDNWLYLWHW 7LOPHOGLQJ WLO WLOOLGVPDQGVNXUVXV VNHU HIWHU DIWDOH PHGHQKHGHQVOHGHU I tillidsmandsaftalen for Falck-reddere er i 10 fastlagt: 'HUXGRYHU VNDO WLOOLGVPDQGHQ KDYH IULKHG XGHQ O Q WLO DW GHOWDJH Sn NXUVHU VRP KDU UHODWLRQWLOWLOOLGVPDQGVXGGDQQHOVHQ'HWIRUXGV WWHVDWGHQSnJ OGHQGHVDPPHQPHG GHQ VWHGOLJH OHGHOVH WLOUHWWHO WDUY JJHU NXUVHW L JRG WLG XQGHU KHQV\QWDJHQ WLO VWDWLRQHQV I HK/Handels butiksoverenskomst med FDB (Coop Danmark) er følgende aftalt i 19, afsnit E: 7LOXGGDQQHOVHDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWHU\GHUYLUNVRPKHGHQIRUQ GHQIULKHG7LONXUVHU RJDUUDQJHPHQWHULQGEXGWDI)'%\GHVGHUIXOGO QEHIRUGULQJVXGJLIWRJNXUVXVJRGW J UHOVH I SID s overenskomst med FDB (Coop Danmark) for lager- og pakhusarbejdere samt chauffører hedder det i 17, afsnit B, punkt 5: %nghidjehy JHOVHQRJ)'%HUNHQGHUDWGHUIRU DWWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQNDQYDUH WDJHVLQHRSJDYHUVNDOnEQHVPXOLJKHGIRUHQKHQVLJWVP XGGDQQHOVH VVLJO EHQGHLQIRUPDWLRQRJ 24 i rengøringsoverenskomsten, der er en fællesoverenskomst mellem KAD og Landssammenslutningen for Sanitører og Servicefunktionærer under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet på denne ene side og Servicebranchens Arbejdsgiverforening på den anden side, drejer sig om tillidsrepræsentantens uddannelse og har følgende ordlyd: )RUEXQGHQHJLYHUWLOVDJQRPDWPHGDUEHMGHUHGHUY OJHVVRPWLOOLGVUHSU VHQWDQWHU RJVRPLNNHWLGOLJHUHKDUJHQQHPJnHWHWWLOOLGVUHSU VHQWDQWNXUVXVKXUWLJVWPXOLJWHI 13

14 WHUDWYDOJHWHUHQGHOLJWJRGNHQGWJHQQHPJnUHQVnGDQXGGDQQHOVH6%$YLOPHGYLUNH WLODWVnGDQQHPHGDUEHMGHUHInUGHQIRUQ GQHIULKHGWLODWGHOWDJHLNXUVHW I 46, stk. 5, i Træets overenskomst er der følgende bestemmelse: Stk. 5 7LOOLGVPDQGHQ KDU UHWWLO DUEHMGVIULKHG L LQGWLO XJHU SUnULIRUELQGHOVHPHGGHOWD JHOVHLGHDIIDJRUJDQLVDWLRQHUQHDUUDQJHUHGHNXUVHU'HOWDJHOVHQLNXUVHUVNDOYDUVOHV VQDUHVWPXOLJWPHGPLQGVWXJHUVYDUVHO )RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH (U GHU EHKRY IRU DW GHILQHUH HOOHU SU FLVHUH L IRUEXQGHWV RYHUHQVNRP VWHU KYLONHQ WLOOLGVUHSU VHQWDQWXGGDQQHOVH RJ KYLONH NXUVHU VRP GHU VNDOJLYHVDUEHMGVIULKHGWLOGHOWDJHOVHL" 6NDO UHWWHQ WLO DUEHMGVIULKHG WLO WLOOLGVUHSU VHQWDQWXGGDQQHOVH RPIDWWH DQGUHHQGQ\YDOJWHWLOOLGVUHSU VHQWDQWHU" +YRUVWRUWVNDORPIDQJHWDI IULKHGHQWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWXGGDQQHOVH Y UH" E ),8ELGUDJ I 35 i Industriens Overenskomst om uddannelsesfonde er der fastsat et bidrag på 35 øre pr. time. 10 øre heraf tilgår Industriens Uddannelsesfond og 25 øre LO/DA-Uddannelsesfonden, hvoraf 3/4 disponeres af FIU-fonden og 1/4 af arbejdsgiverne.. Efter 9, stk. 3, i de kommunale tillidsrepræsentantregler skal (amts)kommunen indbetale et beløb pr. præsteret arbejdstime til en fond for uddannelse af tillidsrepræsentanter. Timebeløbet, der disponeres af FIU-fonden svarer nogenlunde til timebeløbet på LO/DA-området. I HK s overenskomster med DHS og ATS er der fastsat et bidrag på 25 øre pr. arbejdstime og en fordeling mellem FIU-fonden og arbejdsgiverne som på LO/DA-området. Efter 29 i SID s overenskomst med Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere udgør bidraget 4 øre pr. arbejdstime. Efter 26 i SID s overenskomst med Gartneribrugets Arbejdsgiverforening udgør bidraget 12 øre pr. arbejdstime. Også disse beløb fordeles med 3/4 til FIU-fonden og 1/4 til arbejdsgiverne. De på nuværende tidspunkt mest almindelige regler om FIU-bidrag genfindes i et protokollat af 2. marts 2000 mellem Handelskartellet og FDB (Coop Danmark): %LGUDJWLODUEHMGVPDUNHGHWVXGGDQQHOVHVIRQG %LGUDJHW XGJ U IUD MXOL UH SU DUEHMGVWLPH 0LGOHUQH IRUGHOHV VnOHGHV DW HUWLOGLVSRVLWLRQIRU)'%RJIRU/2 14

15 Ifølge 19 i overenskomsten mellem Dansk Smedemesterforening og HK LQGEHWDOHU DUEHMGVJLYHUHQ UH SU SU VWHUHW DUEHMGVWLPH WLO IDJEHY JHOVHQV XGGDQQHOVHV IRQG, hvilket indebærer, at KHOH dette beløb disponeres til FIU-formål uden reduktion til uddannelse på arbejdsgiversiden. I en overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og BAT-Kartellet, der gælder for bl.a. tilkaldte håndværkere og specialarbejdere, er det aftalt, at DUEHMGVJLYHUHQELGUD JHUPHG UHSUSU VWHUHWDUEHMGVWLPHWLO )DJEHY JHOVHQV8GGDQQHOVHVIRQG I SID s overenskomst for Falck-reddere er fastsat, at Falck betaler til tre uddannelsesfonde: 8GGDQQHOVHVIRQGH )DOFNVXGGDQQHOVHVIRQG 7LO)DOFNVXGGDQQHOVHVIRQGEHWDOHU.RUSVHWNUSUPnQHGSUDQVDWXQGHURYHU HQVNRPVWHQ )DJEHY JHOVHQVXGGDQQHOVHVIRQG 7LO IDJEHY JHOVHQV XGGDQQHOVHVIRQG EHWDOHU.RUSVHW GHW WLO HQKYHU WLG IDVWVDWWH EHO E PHOOHP'$/2 )DOFN6L'IRQGHQ 7LO)DOFN6L'IRQGHQEHWDOHVDIGHWWLOHQKYHUWLGIDVWVDWWHEHO EPHOOHP'$/2L KHQKROGWLOVWN%HO EHW WLOIDOGHU)DOFN6L'IRQGHQRJ6L'UHGGHUIRQGHQPHGWLO KYHUIRQG )RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH 6LNULQJDIDWDUEHMGVJLYHUQHSnDOOHRYHUHQVNRPVWRPUnGHUELGUDJHUWLO ),8IRQGHQ ± RJ GHUPHG RJVn WLO IRUEXQGHWV XGGDQQHOVH DI WLOOLGVUH SU VHQWDQWHU PHG WLPHEHO E RJ IRUGHOLQJVWDO GHU PLQGVW VYDUHU WLO /2'$RPUnGHWDI UHSUDUEHMGVWLPH 2YHUHQVNRPVWP VVLJ IRUK MHOVH DI DUEHMGVJLYHUELGUDJHQH WLO ),8IRQ GHQ RJ IRUEXQGHWV XGGDQQHOVH DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHU JHQHUHOW HOOHU SnV UOLJHVS\GVSLGVRPUnGHU F (IWHUXGGDQQHOVHVRPDOPLQGHOLJO QPRGWDJHU Under pkt. 3 a) er gennemgået de tillidsrepræsentantregler, der gælder for uddannelse til tillidsrepræsentanthvervet. I det følgende gennemgås de regler, der omhandler almindelig efteruddannelse inden for faget for tillidsrepræsentanter. Industriens Overenskomst indeholder i regler om efteruddannelse. Disse regler gælder for alle medarbejdere og altså også for tillidsrepræsentanter. I reglerne hedder det:.ds;(iwhurjylghuhxggdqqhovh 15

16 8GGDQQHOVHVSODQO JQLQJ 2UJDQLVDWLRQHUQHHUHQLJHRPDWYLUNHIRUDWPHGDUEHMGHUQHLGHQHQNHOWHYLUNVRPKHG InU GHQ IRUQ GQH HIWHU RJ YLGHUHXGGDQQHOVH IRU KHULJHQQHP DW VW\UNHNRQNXUUHQFHHY QHQ 'HW DQEHIDOHV DW GHU JHQQHPI UHV HQ V\VWHPDWLVN XGGDQQHOVHVSODQO JQLQJ IRU YLUN VRPKHGHQV PHGDUEHMGHUH 6nIUHPW HQ DI SDUWHUQH ORNDOW QVNHU GHW VNDO GHU RSWDJHV GU IWHOVHRPV\VWHPDWLVNXGGDQQHOVHVSODQO JQLQJRJGHQVJHQQHPI UHOVH 'HW DQEHIDOHV DW GHU RSUHWWHV HW SDULWHWLVN XGGDQQHOVHVXGYDOJ L YLUNVRPKHGHQ 2SJD YHUGHUEHKDQGOHVLXGGDQQHOVHVXGYDOJHWHUEOD $QDO\VHUDIYLUNVRPKHGHQVNYDOLILNDWLRQVEHKRY %HVNULYHOVHDIMRERJMRENUDY 8GDUEHMGHOVHDIXGGDQQHOVHVSODQHU 3ODQO JQLQJDIXGGDQQHOVHVDNWLYLWHWHUVDPWIRUVODJWLOGHUHVJHQQHPI UHOVH 'HWDQEHIDOHVDWDQYHQGH680DQDO\VHY UNW MHWLXGGDQQHOVHVSODQO JQLQJHQ680 6WUDWHJLVN8GYLNOLQJDI0HGDUEHMGHUH 1 UPHUHEHVNULYHOVHDIXGGDQQHOVHVXGYDOJHWVRSJDYHUDIWDOHVORNDOWLYLUNVRPKHGHQ )DJOLJUHOHYDQWXGGDQQHOVH +YRU HQ PHGDUEHMGHU GHOWDJHU L XGGDQQHOVH VRP OHG L YLUNVRPKHGHQV XGGDQQHOVHV SODQO JQLQJLKHQKROGWLO HOOHUHIWHUYLUNVRPKHGHQVEHVOXWQLQJInUPHGDUEHMGHUHQ VLQV GYDQOLJHO QXGHQWLOO JHYWO QWDEVJRGWJ UHOVHWLOIDOGHUYLUNVRPKHGHQ 'HQHQNHOWHPHGDUEHMGHUKDUGRJSODFHUHWXQGHUIRUQ GHQWKHQV\QWLOYLUNVRPKHGHQV SURGXNWLRQVIRUKROG HIWHU PnQHGHUV EHVN IWLJHOVH UHW WLO PLQGVW XJHUV IULKHGRP nuhwwlohiwhuhoohuylghuhxggdqqhovhghuhuuhohydqwiruylunvrpkhghq $OPHQNYDOLILFHULQJ 2UJDQLVDWLRQHUQH HU HQLJH RP DW DMRXUI UWH JUXQGO JJHQGH VNROHNXQGVNDEHU HU HQ YLJWLJIRUXGV WQLQJIRUDWYHGOLJHKROGHRJXGYLNOHGHIDJOLJHNYDOLILNDWLRQHULWDNWPHG GHQ WHNQLVNH XGYLNOLQJ 'HW HU VnYHO GHQ HQNHOWH PHGDUEHMGHUV SHUVRQOLJH DQVYDU VRP YLUNVRPKHGHQV RSJDYH DW PHGYLUNH WLO DW GHQ Q GYHQGLJH DOPHQH NYDOLILFHULQJ ILQGHU VWHG )ULKHGWLOXGGDQQHOVH 2UJDQLVDWLRQHUQH HU HQLJH RPDW PHGDUEHMGHUQHXQGHU IRUQ GHQWKHQV\QWLOYLUNVRP KHGHQV SURGXNWLRQVIRUKROG NDQ RSQn GHQ IRUQ GQH IULKHG WLO GHOWDJHOVH L HIWHUXGGDQ QHOVHHIWHUHJHWYDOJ 16

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH ,1'+2/' 6LGH )RURUG.DSLWHO,QGOHGQLQJ %DJJUXQG IRU UDSSRUWHQ )RUPnO PHG 5DSSRUW RP HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 'HILQLWLRQ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 8QGHUV JHOVHQV WLOUHWWHO JJHOVH RJ UDSSRUWHQV RSE\JQLQJ.DSLWHO

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2014-2017 Overenskomstparternes kontaktoplysninger: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Skindergade 7 1159

Læs mere

Fordi vi skal vide mere

Fordi vi skal vide mere Fordi vi skal vide mere En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse Bilag Netværket for Kommunikationsmagistre 2002 BILAG 1. SPØRGESKEMA 2. UDSENDTE E-MAIL

Læs mere

2010-2012 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark

2010-2012 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark August 2010 2010-2012 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af Tillidsrepræsentant...

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 2017. For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

OVERENSKOMST 2014 2017. For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening OVERENSKOMST 2014 2017 For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og Teknisk Landsforbund, Dansk Metal, Fagligt Fællesforbund

Læs mere

Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010

Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010 Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010 mellem BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING og EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under DANSK FUNKTIONÆRFORBUND SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse

Læs mere

industriens overenskomst 2012 2014

industriens overenskomst 2012 2014 industriens overenskomst 2012 2014 Almindelig del med bilag 1 side 7-169 Speciel del med bilag 2 side 171-186 Lærlingebestemmelser med bilag 3 side 187-212 Stikordsregister Afsnit 1, 2 og 3 Kalender 2012-2014

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

0HPRUDQGXPRPOLYVODQJO ULQJ

0HPRUDQGXPRPOLYVODQJO ULQJ Bruxelles, den 30.10.2000 SEK(2000) 1832 $5%(-'6'2.80(17)5$.200,66,21(167-(1(67(*5(1( 0HPRUDQGXPRPOLYVODQJO ULQJ 1 0HPRUDQGXPRPOLYVODQJO ULQJ,1'+2/' 1. Indledning... 3 2. Livslang læring på tide at skride

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

transport- og logistik overenskomst 2012 2014

transport- og logistik overenskomst 2012 2014 transport- og logistik overenskomst 2012 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

01 Arbejdets omfang. 02 Arbejdstiden

01 Arbejdets omfang. 02 Arbejdstiden 01 Arbejdets omfang 1. De til Raffinaderiets drift antagne medarbejdere (raffinaderiteknikere) skal, uanset deres tidligere uddannelse være pligtige til, såvel i oplæringsperioden som efter denne, at lade

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 2 3 4 5 Valg af tillidsrepræsentant...4 Tillidsrepræsentantens virksomhed...6 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

1 SIDE 3-154 2 SIDE 155-176 3 SIDE 177-190 4 SIDE 191-198. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag

1 SIDE 3-154 2 SIDE 155-176 3 SIDE 177-190 4 SIDE 191-198. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag VER NS OMST 014 Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag 1 SIDE 3-154 Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge med bilag 2 SIDE 155-176 Lærlingebestemmelser for vvs-uddannelserne

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

2014-2017. Industriens. Overenskomst

2014-2017. Industriens. Overenskomst 2014-2017 Industriens Overenskomst Almindelig del med bilag 1 side 7-178 Speciel del med bilag 2 side 179-194 Lærlingebestemmelser med bilag 3 side 195-220 Stikordsregister Afsnit 1, 2 og 3 Kalender 2014-2017

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund Overenskomst mellem Willke og Dansk Jernbaneforbund gældende for 01.03.2014-01.03.2016 1 Forord Overenskomstparterne Dansk Jernbaneforbund og Willke indgik den 01.09. 2011 aftale om en overenskomst for

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere