Sagsnr Ref. TAH/has Den 25. september 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003"

Transkript

1 Sagsnr Ref. TAH/has Den 25. september ,//,'65(35 6(17$17352-(.7

2 ,1'+2/'6)257(*1(/6( Indledning Arbejdstid...4 a) Frihed til tillidsrepræsentantsarbejde...4 b) Vikar/afløser Aflønning...8 a) Tabt arbejdstid og overarbejde som tillidsrepræsentant...8 b) Transportgodtgørelse Uddannelse...12 a) Som tillidsrepræsentant...12 b) FIU-bidrag...14 c) Efteruddannelse som almindelig lønmodtager Afskedigelsesbeskyttelse/vilkårsforringelse...18 a) Sanktioner...18 b) Efterbeskyttelse Stedfortræder, suppleant og talsmand Rettigheder og opgaver...24 a) Ansættelser og afskedigelser...26 b) Lønforhandlinger...27 c) Medspiller i forhold til ledelsen...28 d) Andet Adgang til oplysninger...31 a) Underretningspligt...31 b) Efter begæring Opsigelsesperiode Kontor-, møde- og kommunikationsfaciliteter

3 ,QGOHGQLQJ På mødet i LO s arbejdsretsudvalg den 12. november 2002 var der enighed om ved fremtidige overenskomstforhandlinger at søge at styrke retsstillingen for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Til brug herfor blev det vedtaget at lave et udredningsarbejde vedrørende de gældende overenskomsters regler om tillidsrepræsentanter. I det følgende er der foretaget en sådan gennemgang i relation til de udvalgte emner, som forbundene har udtrykt særlig interesse for. Gennemgangen har omfattet en række overenskomster og tillidsrepræsentantregler, som LO s juridiske afdeling benytter i afdelingens daglige samarbejde med forbundene. Desuden er der inddraget overenskomstområder, hvor der kunne forventes at forekomme specielt gode eller banebrydende tillidsrepræsentantregler, fx finanssektoren i Danmark og norske hovedaftaler. Tillidsrepræsentantregler blev indført i jernindustrien i Siden hen har de fleste kollektive overenskomster fået regler om tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentationen skal have hjemmel i en kollektiv overenskomst. Uden en sådan hjemmel kan en talsmand dog være beskyttet i en vis udstrækning efter forbuddet mod organisationsfjendtlig virksomhed. Man må være opmærksom på, at der også findes regler af betydning for tillidsrepræsentanter i hovedaftalerne. I 8 i hovedaftalen mellem DA og LO findes følgende bestemmelse: +RYHGRUJDQLVDWLRQHUQHHUHQLJHRPDWGHUVNDOLQGI UHVWLOOLGVPDQGVUHJOHULGH NROOHNWLYHRYHUHQVNRPVWHUKYRUDUEHMGVIRUKROGHWVNDUDNWHUJ UGHWPXOLJW 1nUHQWLOOLGVUHSU VHQWDQWHUYDOJWLKHQKROGWLOGHKHUIRUJ OGHQGHEHVWHPPHO VHULGHQNROOHNWLYHRYHUHQVNRPVWNDQDUEHMGVIRUKROGHWPHGPLQGUHRSVLJHOVHQVN\OGHV DUEHMGVPDQJHO LNNH DIEU\GHV I U GHQQHV RUJDQLVDWLRQ KDU InHW OHMOLJKHG WLO DW SU YH EHUHWWLJHOVHQ YHG IDJUHWOLJ EHKDQGOLQJ 'HQQH VNDO IRU DW KDYH RSV WWHQGH YLUNQLQJ SnEHJ\QGHVLQGHQXJHRJDIVOXWWHVKXUWLJVWPXOLJW +YLV HQ WLOOLGVUHSU VHQWDQW DIVNHGLJHV IRUGL DUEHMGVPDQJHO JLYHU WYLQJHQGH JUXQGKHUWLONDQDUEHMGVIRUKROGHWLNNHDIEU\GHVLYDUVHOVSHULRGHQMIVWNI UGHQQHV RUJDQLVDWLRQ KDU KDIW OHMOLJKHG WLO DW SU YH EHUHWWLJHOVHQ YHG IDJUHWOLJ EHKDQGOLQJ 'HQQHVNDOIRUDWKDYHRSV WWHQGHYLUNQLQJSnEHJ\QGHVLQGHQXJH (U DIVNHGLJHOVHQ EHJUXQGHW L DUEHMGVPDQJHO ERUWIDOGHU GHQ V UOLJH YDUVOLQJV SOLJWLGHQNROOHNWLYHRYHUHQVNRPVWLKHQKROGWLOKYLONHQWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQHUYDOJW,VnGDQQHWLOI OGH KDUWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQNUDYSnGHWDOPLQGHOLJHRSVLJHOVHVYDUVHO GHUHUJ OGHQGHLI OJHGHQNROOHNWLYHRYHUHQVNRPVW $JWHV HQ WLOOLGVUHSU VHQWDQW IRUIO\WWHW VnOHGHV DW KYHUYHW LNNH O QJHUH NDQ YD UHWDJHVJ OGHUVDPPHUHWVVWLOOLQJVRPYHGDIVNHGLJHOVHMIVWNRJ Overenskomstens regler om tillidsrepræsentation er blevet udstrakt til også at gælde for sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter. Hvert afsnit i gennemgangen af tillidsrepræsentantreglerne afsluttes med nogle IRUVODJ WLO GU IWHOVH L IRUEXQGHQH og dermed til forhåbentlig inspiration for forbundenes bestræbelser på at styrke tillidsrepræsentanterne gennem de kollektive overenskomster. 3

4 $UEHMGVWLG D )ULKHGWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGH Det vil være en normal forudsætning for overenskomstmæssige tillidsrepræsentantregler, at tillidsrepræsentantfunktioner, der ikke kan udføres på andre tidspunkter, vil kunne udføres i arbejdstiden, uden at arbejdsgiveren kan påberåbe sig forsømmelsen som misligholdelse. Dog må det herved forudsættes, at tillidsrepræsentanten tager passende hensyn til virksomhedens interesser. Heri ligger, at fraværet skal placeres på den måde, som er mindst ubelejlig for arbejdsgiveren, ligesom denne skal underrettes om fraværet, så snart det er muligt. I det følgende gennemgås overenskomstbestemmelser om arbejdsfrihed for tillidsrepræsentanter til at udføre tillidsrepræsentantarbejde. I 2, stk. 7, i Industriens overenskomst hedder der herom: 1nU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ IRU DW XGI UH VLW KYHUYPn IRUODGH VLW DUEHMGH VNDO GHW VNH PHGIRUXGJnHQGHXQGHUUHWQLQJWLOOHGHOVHQHOOHUGHQQHVUHSU VHQWDQW I 6 i statens tillidsrepræsentantregler er der fastsat følgende: 7LGVIRUEUXJHWWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGH 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQ Pn DQYHQGH GHQ WLG GHU HU Q GYHQGLJ WLO KYHUYHWV IRUVYDUOLJH XGI UHOVH QnU KHQV\Q WDJHV WLO VnYHO LQVWLWXWLRQHQV DUEHMGVRSJDYHU VRP WLOOLGVUHSU VHQWDQWRSJDYHUQHVRPIDQJ En tilsvarende regel findes i 5 i de kommunale tillidsrepræsentantregler. I SiD s tillidsmandsaftale for Falck-reddere er bestemt: / JJHV GHU EHVODJSn WLOOLGVPDQGHQLVS UJVPnOGHUDQJnU.RUSVHWUHGGHUQH RJ UHGQLQJVI UHUQH RJ GHWWH VNHU Sn.RUSVHWV IRUDQOHGQLQJ VNDO GHU «\GHV KDP GHQ Q GYHQGLJH WMHQHVWHIULKHG 'HWWH J OGHU HQGYLGHUH VnIUHPW GHU O JJHV EHVODJ Sn WLOOLGVPDQGHQ L IRUELQGHOVH PHG DUEHMGH L 6DPDUEHMGVRUJDQLVDWLRQHQ 9HG IRUXGJnHQ GHDIWDOHNDQWLOOLGVPDQGHQRSQnEHWDOWIULKHGYHGDUEHMGHVRPYDUHWDJHU.RUSVHWVRJ UHGGHUQHVLQWHUHVVHU«)RU ODQGVNOXEIRUPDQGV RJ EUDQFKHIRUPDQGHQ L. EHQKDYQV YHGNRPPHQGH HU GHULQJHQEHJU QVQLQJHULP GHDNWLYLWHW 4

5 I tillidsrepræsentantprotokollatet i mønsteroverenskomsten, der er indgået mellem Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet og Boligselskabernes Landsforening, er aftalt: $UEHMGVIULKHG 'HU\GHVDUEHMGVIULKHGXGHQO QWDEWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQQnU 'HQQH XQGHU XG YHOVHQ DI VLW KYHUY VRP WLOOLGVUHSU VHQWDQW Pn IRUODGH VLW DU EHMGH 'HQQHGHOWDJHULIDJOLJHRULHQWHULQJVP GHUDUUDQJHUHWDIGHQQHVRUJDQLVDWLRQ «9HGWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQVIUDY ULQGV WWHVHQDIO VHUWLODWSDVVHDUEHMGHWYHGGHQDI GHOLQJ KYRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ HU DQVDW 2PIDQJHW DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV DU EHMGVIULKHGRJLQGV WWHOVHDIDIO VHUPnDIWDOHVPHOOHPEROLJRUJDQLVDWLRQHQRJWLOOLGV UHSU VHQWDQWHQ+YLVGHULNNHRSQnVHQLJKHGKHURPNDQRUJDQLVDWLRQHUQHLQGGUDJHVL IRUKDQGOLQJHUQH 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQNDQQnUKHOWHNVWUDRUGLQ UHIRUKROGQ GYHQGLJJ UGHWKROGHHW NRUW RULHQWHULQJVP GH L DUEHMGVWLGHQ (W VnGDQW P GH Pn K MVW YDUH WLPH HNVNOXVLY WUDQVSRUWRJOHGHOVHQVNDOIRUXGXQGHUUHWWHVKHURP 9HG IRUKDQGOLQJHU RP DUEHMGVIULKHG WLO WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ E U GHU JHQVLGLJW WDJHV KHQV\QWLOEROLJRUJDQLVDWLRQHQVVW UUHOVHRJGHXQGHUEROLJRUJDQLVDWLRQHQK UHQGHDI GHOLQJHUVJHRJUDILVNHEHOLJJHQKHG I rengøringsoverenskomsten, der er en fællesoverenskomst mellem KAD og Landssammenslutningen for Sanitører og Servicefunktionærer under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet på denne ene side og Servicebranchens Arbejdsgiverforening på den anden side, har 26, stk. 6, følgende ordlyd: 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQV DUEHMGH VNDO WLOUHWWHO JJHV VnOHGHV DW GHU VLNUHV GHQQH GHQ IRUQ GQH WLG WLO DW SDVVH KYHUYHW 6nIUHPW WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ HU YDOJW IRU IOHUH DU EHMGVSODGVHU E U GHWWH YH LQGIO\GHOVH SnGHQWLGGHUVWLOOHVWLOUnGLJKHGIRUKYHUYHWV XGI UHOVHHIWHURPVW QGLJKHGHUQHVnOHGHVDWGHUWU IIHVHQIDVWDIWDOHKHURP I overenskomsten mellem NNF og Dansk Industri er der i 36, følgende bestemmelse: %HVN IWLJHOVH 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQVNDOHIWHUDIWDOHPHGYLUNVRPKHGHQEHVN IWLJHVYHGHWDUEHMGH KYRUIUDYHGNRPPHQGHNDQWLONDOGHVKYLVGHUHUEUXJIRUGHQQHVPHGYLUNHQ «««$IO QQLQJ 'HQWLGVRPPHGJnUWLOLYLUNVRPKHGHQVRJPHGDUEHMGHUQHVI OOHVLQWHUHVVHDWYDUH WDJHWLOOLGVKYHUYHWPnLNNHPHGI UHHQIRUULQJHOVHDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQVDIO QQLQJ 0 GHXGHQIRUDUEHMGVWLGHQ 5

6 +YRUWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQHIWHUDUEHMGVJLYHUHQV QVNHGHOWDJHULP GHXGHQIRUDU EHMGVWLGHQ\GHVGHUKHUIRUHWKRQRUDUVRPYHGGHOWDJHOVHLVDPDUEHMGVXGYDOJVP GHU I 25, stk. 5, i overenskomsten mellem HORESTA og RBF er der fastsat følgende: )XOGWLGVDQVDWWHWLOOLGVUHSU VHQWDQWHUKDUHIWHUHJHW QVNHUHWWLOIRUQ GHQIUL KHGPHGIXOGSHUVRQOLJO QWLOYDUHWDJHOVHDIVLWWLOOLGVHUKYHUYLRSWLO WLPHUSUPnQHGLYLUNVRPKHGHUPHGIDVWDQVDWWH WLPHUSUPnQHGLYLUNVRPKHGHUPHGIDVWDQVDWWH WLPHUSUPnQHGLYLUNVRPKHGHUPHGRYHUIDVWDQVDWWHPHGPLQGUHDQGHWDIWDOHVSn YLUNVRPKHGHQ I den hovedaftale, der er indgået mellem LO i Norge og den norske arbejdsgiverforening på det private arbejdsmarked, drejer 6-9 sig om tjenestefrihed for tillidsvalgte med følgende ordlyd: 7LOOLWVYDOJWHSnEHGULIWHQVNDOLNNHQHNWHVWMHQHVWHIULXWHQWYLQJHQGHJUXQQQnUGHLQQ NDOOHVWLOP WHURJIRUKDQGOLQJHUDYVLQRUJDQLVDVMRQVNDOGHOWDLIDJNXUVIDJOLJRSS O\VQLQJVYLUNVRPKHWLIDJOLJHGHOJDVMRQHUHOOHUQ\WWHVVRPIRUOHVHUNXUVOHGHULRUJDQL VDVMRQHQVIDJOLJHNXUVIRUWLOOLWVYDOJWH )RUHVS UJVOHU RP WMHQHVWHIULKHW VNDO UHWWHV WLO EHGULIWVOHGHOVHQ Vn WLGOLJ VRP PXOLJ «)RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH (UJ QJVHIRUPXOHULQJHURPDQYHQGHOVHDIGHQWLGGHUHU Q GYHQGLJ HO OHU IRUQ GHQ WLO WLOOLGVKYHUYHWV XGI UHOVHKHQVLJWVP VVLJHRJWLOVWU NNH OLJH" (U HQ IDVW WLGVDQJLYHOVH L RYHUHQVNRPVWHQ WLO WLOOLGVKYHUYHWV XGI UHOVH I[ L IRUPDIHWDQWDOWLPHUSUXJHHOOHUSUPnQHGDWIRUHWU NNH" +YDG VNDO GHU Y UH HOOHU IULKHG WLO 0 GHU PHG OHGHOVHQ NRQWDNW PHG NROOHJHUQHP GHULIDJIRUHQLQJHQGHOWDJHOVHLDQGHWIDJOLJWRUJDQLVDWLRQV DUEHMGHLQIRUPDWLRQVLQGKHQWQLQJRJIRUEHUHGHOVHDIP GHURJOLJQHQGH" +YHPEHVOXWWHUKYDGWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQKDUIULKHGWLO" 7LG HU HQ PHJHW YLJWLJ IDNWRU IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ %ODQGWDQGHW W\GHU/2 V RJIRUEXQGHQHVI OOHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWXQGHUV JHOVHIUDVnOHGHVSnDWWLO OLGVUHSU VHQWDQWHUQHVHOYRSIDWWHUGHWVRPGHWVW UVWHSUREOHPDWKDYHWLGQRNWLO DWYDUHWDJHWLOOLGVKYHUYHWVRPPDQJHPnEUXJHQRJHWDIGHUHVIULWLGSn 6

7 E 9LNDUDIO VHU Uden overenskomstmæssig hjemmel herfor kan der ikke kræves vikar eller lignende for den tid, der udøves tillidsrepræsentantarbejde. I det følgende gennemgås overenskomstbestemmelser m.v., der omhandler erstatningsarbejdskraft i anledning af tillidsrepræsentantarbejdet. I cirkulæret til 6, stk. 5, i statens tillidsrepræsentantregler er der anført: +YLV WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ L SHULRGHU LNNH NDQ YDUHWDJH GH V GYDQOLJH DUEHMGVRSJD YHUSnJUXQGDIWLGVIRUEUXJHWLIRUELQGHOVHPHGKYHUYHWE UOHGHOVHQVDPPHQPHGWLO OLGVUHSU VHQWDQWHQRYHUYHMHKYRUOHGHVDUEHMGVRSJDYHUQHNDQXGI UHV Til 6, stk. 5, er der i cirkulæret anført:, RYHUYHMHOVHUQH RP KYRUGDQ WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV V GYDQOLJH DUEHMGVRSJDYHUNDQ XGI UHVKYLVGHQSnJ OGHQGHLHQSHULRGHLNNHNDQYDUHWDJHGHPSnJUXQGDIKYHUYHW NDQ LQGJn RP DUEHMGHW NDQ RPO JJHV HOOHU RP GHU NDQ DQV WWHV HQ YLNDU Vn RYHU PHUDUEHMGH Sn JUXQG DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWKYHUYHW XQGJnV VnYHO IRU WLOOLGVUHSU VHQ WDQWHQVRPIRUDQGUHPHGDUEHMGHUH I et protokollat af 21. januar 2003 på det kommunale område er der følgende hensigtserklæring: 3DUWHUQHHUHQLJHRPDWGHQ JHGHGHFHQWUDOLVHULQJDIO QGDQQHOVHQRJXGEUHGHO VHQ DI SHUVRQDOHSROLWLVNH LQVWUXPHQWHU KDU JLYHW RJ YLO JLYH WLOOLGVUHSU VHQWDQ WHUQH IOHUH RJ PHUHWLGVNU YHQGHRSJDYHU'LVVH JHGHRSJDYHUPHGI UHU DWYLO NnUHQH IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHUQHV WLGVDQYHQGHOVH L IRUELQGHOVH PHG KYHUYHWV XGI UHOVH O EHQGH RYHUYHMHV PHGKHQEOLNSnDWVLNUHGHQHQNHOWHWLOOLGVUHSU VHQ WDQWGHQQ GYHQGLJHRJWLOVWU NNHOLJHWLGWLOYDUHWDJHOVHDIKYHUYHW6RPHQQDWXU OLJ GHO DI RYHUYHMHOVHUQH E U KHQV\QHW WLO WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV DUEHMGVSODGV KHUXQGHU RJVn YDUHWDJHOVHQ DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV QRUPDOH DUEHMGVRSJDYHU QnUGHQQHHUIUDY UHQGHIRUDWXG YHVLWKYHUYLQGGUDJHV 'HUVNDOLDPWVNRPPXQHQV YHUVWHPHGLQGIO\GHOVHVRJPHGEHVWHPPHOVHVXGYDOJ LQGJnV DIWDOH RP SULQFLSSHU IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHUQHV YLONnU Sn EDJJUXQG DI RPIDQJHW DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV IRUKDQGOLQJV RJ DIWDOHNRPSHWHQFH RJ YULJH RSJDYHU 'LVVH SULQFLSSHU VNDO GDQQH JUXQGODJ IRU HQ IRUKDQGOLQJ PHG ORNDOH UHSU VHQ WDQWHUIRUGHQSnJ OGHQGHRYHUHQVNRPVWJUXSSHUVnGHWVLNUHV $W GHU VNHU GHQ Q GYHQGLJH DUEHMGVWLOUHWWHO JJHOVH RJ WDJHV GH Q GYHQGLJH QRUPHULQJVP VVLJHKHQV\QLIRUELQGHOVHPHGWLOOLGVUHSU VHQWDQWHUQHVYDUHWD JHOVHDIKYHUYHW I tillidsrepræsentantprotokollatet i mønsteroverenskomsten, der er indgået mellem Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning under Dansk Funktio- 7

8 nærforbund Serviceforbundet og Boligselskabernes Landsforening, er aftalt, at der YHG WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV IUDY U LQGV WWHV HQ DIO VHU WLO DW SDVVH DUEHMGHW YHG GHQ DIGHOLQJKYRUWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQHUDQVDW. I rengøringsoverenskomsten, der er en fællesoverenskomst mellem KAD og Landssammenslutningen for Sanitører og Servicefunktionærer under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet på denne ene side og Servicebranchens Arbejdsgiverforening på den anden side, åbnes der mulighed for vikar eller afløser for tillidsrepræsentanten med følgende bestemmelse i 26, stk. 6: 0HGI UHU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQV IUDY U Sn JUXQG DI KYHUYHW DW DQGUH PHGDUEHMGHUH Pn SnWDJH VLJ HNVWUD DUEHMGH EHWDOHV GHWWH LQGHQ IRU QRUPDO DUEHMGVWLG PHG QRUPDO WLPHO QQHQRJXGHQIRUQRUPDODUEHMGVWLGVRPHNVWUDDUEHMGH )RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH 2YHUHQVNRPVWEHVWHPPHOVHU RP IDVW YLNDU HOOHU DIO VHU IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ NDQ GHOV Y UH PHG WLO DW IMHUQH NROOHJHUQHV ULVLNR IRU DW In HQ HNVWUDDUEHMGVEHODVWQLQJQnUWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQSDVVHUVLWWLOOLGVKYHUY GHOVK MQHWLOOLGVKYHUYHWVSUHVWLJH'HUPHGEOLYHUGHWEnGHPHUHDWWUDNWLYW DWY UHWLOOLGVUHSU VHQWDQWRJNROOHJHUQHVIRUVWnHOVHRJRSEDNQLQJEOLYHU VW UUH $IO QQLQJ D 7DEWDUEHMGVWLGRJRYHUDUEHMGHVRPWLOOLGVUHSU VHQWDQW Uden overenskomstmæssige regler herom er der kun ret til løn i arbejdstiden for den tid af tillidsrepræsentantarbejdet, som arbejdsgiveren har lagt beslag på. Der er ikke ret til løn for den tid, der bruges på tillidsrepræsentantarbejde og uddannelse uden for arbejdstiden. I det følgende gennemgås overenskomstbestemmelser om aflønning fra arbejdsgivere under tillidsrepræsentantens arbejde som sådan. I 2, stk. 8, i Industriens Overenskomst hedder det herom: +YLVGHUSnOHGHOVHQVIRUDQOHGQLQJLQGHQIRUYLUNVRPKHGHQVQRUPDOHDUEHMGVWLGO J JHV EHVODJ Sn WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ L VS UJVPnO GHU DQJnU YLUNVRPKHGHQRJ PHGDU EHMGHUQHPnGHWWHLNNHPHGI UHLQGW JWVWDEIRUWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ I 2, stk. 12, i samme overenskomst er der videre bestemt følgende: 'HU NDQ ORNDOW WU IIHV DIWDOH RP KHO HOOHU GHOYLV DIO QQLQJ DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHU HOOHU I OOHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWHU EOD XQGHU KHQV\QWDJHQ WLO GHW DQWDO PHGDUEHMGHUH 8

9 VRP WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQKKYI OOHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQHUYDOJWIRU(YWXRYHUHQV VWHPPHOVHUKHURPNDQGU IWHVPHOOHPRYHUHQVNRPVWSDUWHUQH +YRUHQWLOOLGVUHSU VHQWDQWI OOHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWPHGKYHPGHUPnWWHY UHWUXIIHW DIWDOHRPKHOHOOHUGHOYLVDIO QQLQJDIJnURYHUI UHVDIWDOHQSnHIWHUI OJHUHQPHGPLQ GUHQ\DIWDOHWU IIHV /RNDOHDIWDOHUKHURPNDQRSVLJHVLKHQKROGWLORYHUHQVNRPVWHQV VWND I 7 og 9, stk. 1, i statens tillidsrepræsentantregler er der herom aftalt: 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQVO QXQGHUYDUHWDJHOVHDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGHWLQ GHQIRULQVWLWXWLRQHQ 'HQ GHO DI PHGDUEHMGHUHQV QRUPDOH DUEHMGVWLG VRP PHGJnU WLO XGI UHOVH DI WLOOLGV UHSU VHQWDQWDUEHMGH L UHODWLRQ WLO LQVWLWXWLRQHQ RJ GHQQHV PHGDUEHMGHUH PHGUHJQHV YHGRSJ UHOVHQDIGHQSnJ OGHQGHVDUEHMGVWLG 'HQ WLG VRP PHGDUEHMGHUHQ XG RYHU VLQ QRUPDOH DUEHMGVWLG DQYHQGHU WLO DU EHMGHVRPWLOOLGVUHSU VHQWDQWLQGJnULNNHLDUEHMGVWLGVRSJ UHOVHQ0HGYLUNQLQJIUD DSULOPHGUHJQHVGRJGHQWLGKYRULQVWLWXWLRQHQO JJHUEHVODJSnPHGDUEHMGHUHQ LGHQQHVHJHQVNDEDIWLOOLGVUHSU VHQWDQW +YLVGHWDIKHQV\QWLOYDUHWDJHOVHQDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWKYHUYHWHUQ GYHQGLJW DW RPO JJHWMHQHVWHQIRUPHGDUEHMGHUHQ\GHVPHGYLUNQLQJIUDDSULONRPSHQ VDWLRQIRUHYHQWXHOOHPLVWHGHDUEHMGVWLGVEHVWHPWH\GHOVHU «««««7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQVO QXQGHUYDUHWDJHOVHDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGHW XGHQIRULQVWLWXWLRQHQ +YLVGHWHUQ GYHQGLJWDWHQPHGDUEHMGHULVLQQRUPDOHDUEHMGVWLGPnIRUODGHLQVWLWX WLRQHQ IRU DW RSI\OGH VLQH IRUSOLJWHOVHU VRP WLOOLGVUHSU VHQWDQW VNDO GHU IRUXG WU IIHV DIWDOH KHURP PHG LQVWLWXWLRQHQV VWHGOLJH UHSU VHQWDQW MI GRJ VWN, GLVVH WLOI OGH \GHVO QVRPDQI UWL Reglerne herom findes i 6 og 8, stk. 1, i de kommunale tillidsrepræsentantregler. I SID s overenskomster med Gartneribrugets Arbejdsgiverforening og Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere er der fastsat følgende: 5HWRJSOLJW 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQKDUUHWRJSOLJWWLOXGHQLQGW JWVWDEDWSnVHDWRYHUHQVNRPVWHQV EHVWHPPHOVHU RYHUKROGHV RJ VNDO WU GH L IRUKDQGOLQJ PHG DUEHMGVJLYHUHQ RP DOOH XRYHUHQVVWHPPHOVHUSnDUEHMGVSODGVHQ Der henvises endvidere til bestemmelsen i 3, stk. 2, i Industriens Overenskomst. Bestemmelsen er refereret under pkt. 6 c). I tillidsmandsaftalen for Falck-reddere hedder det: 9

10 / JJHV GHU EHVODJSn WLOOLGVPDQGHQL VS UJVPnOGHUDQJnU.RUSVHWUHGGHUQH RJ UHGQLQJVI UHUQH RJ GHWWH VNHU Sn.RUSVHWV IRUDQOHGQLQJ VNDO GHU IRU GHQ WLG GHU PHGJnUKHUWLOILQGHV GYDQOLJDIO QQLQJVWHG«'HWWHJ OGHUHQGYLGHUHVnIUHPWGHU O JJHV EHVODJ Sn WLOOLGVPDQGHQ L IRUELQGHOVH PHG DUEHMGH L 6DPDUEHMGVRUJDQLVDWLR QHQ9HGIRUXGJnHQGHDIWDOHNDQWLOOLGVPDQGHQRSQnEHWDOWIULKHGYHGDUEHMGHVRPYD UHWDJHU.RUSVHWVRJUHGGHUQHVLQWHUHVVHU««+HUXGRYHUKDUEHVW\UHOVHVPHGOHPPHUQHL5HGGHUQHV/DQGVNOXEVDPWEHVW\ UHOVHVPHGOHPPHUQH L I OOHVNOXEEHQ WMHQHVWHIULKHG RJ V GYDQOLJ O Q YHG GHOWDJHOVH L EHVW\UHOVHVP GHU 0 GHGDWR VNDO Vn YLGW PXOLJW PHGGHOHV VHQHVW GDJH I U WLO VWDWL RQVOHGHUHQ I SiD s overenskomst med FDB (Coop Danmark) for lager- og pakhusarbejdere samt chauffører er det aftalt i 17, afsnit B, punkt 4: 'HUVRP GHW HU Q GYHQGLJW DW WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ IRU DW RSI\OGH VLQH IRUSOLJWHOVHU Pn VWDQGVH VLW DUEHMGH Pn GHQ SnJ OGHQGH IRUXG WU IIH DIWDOH PHG VLQ DUEHMGVOHGHU +YLV HQ VnGDQ DIWDOH HU WUXIIHW HOOHUKYLVGHUSn )'% VIRUDQOHGQLQJL YULJWO JJHV EHVODJSnWLOOLGVUHSU DIO QQHVPHGGHQSnJ VHQWDQWHQLDUEHMGVWLGHQVNDOGHUIRUGHQWLGGHUPHGJnUKHUWLO OGHQGHVSHUVRQOLJHJHQQHPVQLWVIRUWMHQHVWH *LYHU GHWWH V UOLJH DGPLQLVWUDWLYH SUREOHPHU NDQ DUEHMGVVWHGHWY OJHL VWHGHW DW DI O QQH PHG RYHUHQVNRPVWRPUnGHWV JHQQHPVQLWVIRUWMHQHVWH Sn GHW SnJ VWHG OGHQGH DUEHMGV I rengøringsoverenskomsten, der er en fællesoverenskomst mellem KAD og Landssammenslutningen for Sanitører og Servicefunktionærer under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet på denne ene side og Servicebranchens Arbejdsgiverforening på den anden side, er i 26, stk. 7, følgende bestemt om aflønning for arbejde som tillidsrepræsentant: (UDIWDOHWUXIIHWRPDWWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQPnIRUODGHVLWDUEHMGHIRUDWYDUHWDJHVLW WLOOLGVKYHUY HOOHUO JJHV GHUSnOHGHOVHQVIRUDQOHGQLQJEHVODJSnWLOOLGVUHSU VHQWDQ WHQLDUEHMGVWLGHQLVS UJVPnOGHUDQJnUYLUNVRPKHGHQRJPHGDUEHMGHUQHVNDOWLOOLGV UHSU VHQWDQWHQ IRU GHQWLGGHUPHGJnUKHUWLODIO QQHVPHGVLQV GYDQOLJHO Q9HG P GHUXGHQIRUDUEHMGVWLGHQEHWDOHVGHUVRPIRUVDPDUEHMGVXGYDOJVP GHU )RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH +YDG VNDO DUEHMGVJLYHUHQ DIO QQH WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ IRU 0 GHU RJ DQGHW GLUHNWH VDPDUEHMGH VRP OHGHOVHQ LQGNDOGHU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ WLO NRQWDNW WLO LQWHUHVVHYDUHWDJHOVH IRU RJ UnGJLYQLQJ DI NROOHJHUQH VDPW RUJDQLVDWLRQVDUEHMGHLIDJIRUHQLQJHQRJIRUEXQGHW" % U WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ L VWHGHW DIO QQHV KHOW HOOHU GHOYLV DI GHQ IDJOLJH RUJDQLVDWLRQRJGHUPHGDINROOHJHUQH" 10

11 6NDO DIO QQLQJHQ IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGHW Y UH K MHUH HQG WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQVRJNROOHJHUQHVQRUPDOHO Q" +YRUOHGHVIRUKROGHVPHGRYHUWLGRJEHWDOLQJHQKHUIRU" E 7UDQVSRUWJRGWJ UHOVH Uden overenskomstmæssig hjemmel herfor er der ikke ret til transportgodtgørelse for udgifter til transport ved udførelsen af tillidsrepræsentanthvervet. I det følgende gennemgås regler om transportgodtgørelse i forbindelse med udførelsen af tillidsrepræsentanthvervet. I 8 i statens tillidsrepræsentantregler er der herom aftalt: 7UDQVSRUWJRGWJ UHOVH +YLV HW WLOOLGVUHSU VHQWDQWRPUnGH RPIDWWHU IOHUH DGVNLOWH DUEHMGVVWHGHU \GHV GHU WLO OLGVUHSU VHQWDQWHQ WUDQVSRUWJRGWJ UHOVH YHG KYHUYHWV XGI UHOVH HIWHU GH WLO HQKYHU WLG J OGHQGHUHJOHUIRUVWDWHQVWMHQHVWHP QG 7LONDOGHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQDILQVWLWXWLRQHQXGHQIRUVLQQRUPDOHDUEHMGVWLG \GHVWUDQVSRUWJRGWJ UHOVHHIWHUGHIRUWMHQHVWHP QGJ OGHQGHVDWVHU 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQKDUXQGHUXGI UHOVHDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWDUEHMGHWUHWWLO XGJLIWVV NNHQGH \GHOVHU HIWHU GH UHJOHU IRU JRGWJ UHOVH DI PHUXGJLIWHU GHU J OGHU L IRUELQGHOVH PHG XGI UHOVH DI GHW V GYDQOLJH DUEHMGH, PDQJHO DI VnGDQQH I OJHV GH UHJOHUGHUJ OGHUIRUWMHQHVWHP QG Reglerne herom findes i 7 i de kommunale tillidsrepræsentantregler. I butiksoverenskomsten mellem FDB (Coop Danmark) og HK/Handel er i 19, afsnit A, punkt 5, bestemt: 9HG IRUKDQGOLQJHU LQGNDOGW DI )'% VRP NU WHUQHLIRUELQGHOVHKHUPHGDI)'% YHU UHMVH HOOHU N UVHO JRGWJ UHV XGJLI )RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH (U GHU EHKRY IRU RYHUHQVNRPVWEHVWHPPHOVHU RPWUDQVSRUWJRGWJ UHOVH WLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWHUQH" +YLONHQWUDQVSRUWVNDOJRGWJ UHVLJLYHWIDOG" 11

12 8GGDQQHOVH D 6RPWLOOLGVUHSU VHQWDQW Ret til frihed til at deltage i tillidsrepræsentantuddannelse kræver overenskomstmæssig hjemmel. I det følgende gennemgås overenskomstbestemmelser om frihed for tillidsrepræsentanter til at uddanne sig til tillidsrepræsentantarbejdet. I 1, stk. 6, i Industriens Overenskomst findes der følgende regel: &2LQGXVWULRJGHQV IRUEXQGJLYHU WLOVDJQRP DWPHGDUEHMGHUHGHUY OJHVWLOWLOOLGV UHSU VHQWDQW RJ VRP LNNH IRUXG IRU YDOJHWKDUJHQQHPJnHWHWWLOOLGVUHSU VHQWDQWNXU VXV KXUWLJVW PXOLJW HIWHU DW YDOJHW KDU IXQGHW VWHG JHQQHPJnU HQ VnGDQ XGGDQQHOVH )UD'DQVN,QGXVWULJLYHUPDQWLOVDJQRPDWPHGYLUNHWLODWGHQQ\YDOJWHWLOOLGVUHSU VHQWDQWInUGHQIRUQ GQHIULKHGWLODWGHOWDJHLNXUVHW I 9, stk. 4, i statens tillidsrepræsentantregler er der aftalt følgende: (IWHU DIWDOH PHG LQVWLWXWLRQHQ JLYHV GHU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ IULKHG WLO L SDV VHQGHRPIDQJDWGHOWDJHLIDJOLJHNXUVHUPYMIKHUYHGO QQLQJVRJSHQVLRQVPLQLVWH ULHWVFLUNXO UHVNULYHOVHDIMXQL I 9, stk. 1 og 2, i de kommunale tillidsrepræsentantregler findes der følgende bestemmelser: )ULKHGWLOGHOWDJHOVHLNXUVHUP GHUPY (IWHUDQPRGQLQJJLYHVGHU±QnUIRUKROGHQHSnWMHQHVWHVWHGHWLGHWHQNHOWHWLOI OGHWLO ODGHUGHW±WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQIRUQ GHQWMHQHVWHIULKHGPHGKHQEOLNSn GHOWDJHOVHLGHDISHUVRQDOHRUJDQLVDWLRQHUQHDUUDQJHUHGHWLOOLGVUHSU VHQWDQWNXUVHU XG YHOVHDIKYHUYKYRUWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQHUYDOJWLQGHQIRUVLQIRUKDQGOLQJV EHUHWWLJHGHSHUVRQDOHRUJDQLVDWLRQRJ GHOWDJHOVH L P GHU VRP DUUDQJHUHV DIGHQ IRUKDQGOLQJVEHUHWWLJHGHSHUVRQDOHRUJD QLVDWLRQIRUGHWLOOLGVUHSU VHQWDQWHUGHUHUYDOJWLDPWVNRPPXQHUQH I HK s overenskomster med DHS og ATS er der fastsat følgende: (IWHUDIWDOHPHGYLUNVRPKHGHQHOOHUGHQQHVVWHGIRUWU GHUVNDOGHULGHQXGVWU NQLQJ DUEHMGHWVDUWRJRPIDQJWLOODGHUGHWJLYHVWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQGHQQ GYHQGLJHIULKHG WLODWGHOWDJHLLQVWUXNWLRQVNXUVHURJVDPDUEHMGVNXUVHUWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWHU 12

13 I SID s overenskomster med Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Gartneribrugets Arbejdsgiverforening er følgende fastsat: (IWHU WLOWU GHOVH VRP WLOOLGVUHSU VHQWDQW VNDO GHQQH VQDUHVW PXOLJW KDYH OHMOLJKHG WLO DWNRPPHSnNXUVXV I 4 i finanssektorens tillidsmandsregler er der fastsat følgende: 8GGDQQHOVH 1\YDOJWHWLOOLGVP QGHOOHUIDJOLJHUHSU VHQWDQWHU MIGRJ VWNGHULNNH WLGOLJHUH KDU JHQQHPJnHW JUXQGXGGDQQHOVHQ YLO L DOPLQGHOLJKHGLGHI UVWH nukdyh UHW WLO IULKHG PHG O Q L RS WLO GDJH WLO GHOWDJHOVH L )LQDQVIRUEXQGHWV JUXQGXGGDQ QHOVH IRU WLOOLGVP QG RJ GHUHIWHU UHW WLO GDJH SU RYHUHQVNRPVWSHULRGH WLO DMRXUI UHQGHVXSSOHUHQGH NXUVXVDNWLYLWHW 7LOPHOGLQJ WLO WLOOLGVPDQGVNXUVXV VNHU HIWHU DIWDOH PHGHQKHGHQVOHGHU I tillidsmandsaftalen for Falck-reddere er i 10 fastlagt: 'HUXGRYHU VNDO WLOOLGVPDQGHQ KDYH IULKHG XGHQ O Q WLO DW GHOWDJH Sn NXUVHU VRP KDU UHODWLRQWLOWLOOLGVPDQGVXGGDQQHOVHQ'HWIRUXGV WWHVDWGHQSnJ OGHQGHVDPPHQPHG GHQ VWHGOLJH OHGHOVH WLOUHWWHO WDUY JJHU NXUVHW L JRG WLG XQGHU KHQV\QWDJHQ WLO VWDWLRQHQV I HK/Handels butiksoverenskomst med FDB (Coop Danmark) er følgende aftalt i 19, afsnit E: 7LOXGGDQQHOVHDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWHU\GHUYLUNVRPKHGHQIRUQ GHQIULKHG7LONXUVHU RJDUUDQJHPHQWHULQGEXGWDI)'%\GHVGHUIXOGO QEHIRUGULQJVXGJLIWRJNXUVXVJRGW J UHOVH I SID s overenskomst med FDB (Coop Danmark) for lager- og pakhusarbejdere samt chauffører hedder det i 17, afsnit B, punkt 5: %nghidjehy JHOVHQRJ)'%HUNHQGHUDWGHUIRU DWWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQNDQYDUH WDJHVLQHRSJDYHUVNDOnEQHVPXOLJKHGIRUHQKHQVLJWVP XGGDQQHOVH VVLJO EHQGHLQIRUPDWLRQRJ 24 i rengøringsoverenskomsten, der er en fællesoverenskomst mellem KAD og Landssammenslutningen for Sanitører og Servicefunktionærer under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet på denne ene side og Servicebranchens Arbejdsgiverforening på den anden side, drejer sig om tillidsrepræsentantens uddannelse og har følgende ordlyd: )RUEXQGHQHJLYHUWLOVDJQRPDWPHGDUEHMGHUHGHUY OJHVVRPWLOOLGVUHSU VHQWDQWHU RJVRPLNNHWLGOLJHUHKDUJHQQHPJnHWHWWLOOLGVUHSU VHQWDQWNXUVXVKXUWLJVWPXOLJWHI 13

14 WHUDWYDOJHWHUHQGHOLJWJRGNHQGWJHQQHPJnUHQVnGDQXGGDQQHOVH6%$YLOPHGYLUNH WLODWVnGDQQHPHGDUEHMGHUHInUGHQIRUQ GQHIULKHGWLODWGHOWDJHLNXUVHW I 46, stk. 5, i Træets overenskomst er der følgende bestemmelse: Stk. 5 7LOOLGVPDQGHQ KDU UHWWLO DUEHMGVIULKHG L LQGWLO XJHU SUnULIRUELQGHOVHPHGGHOWD JHOVHLGHDIIDJRUJDQLVDWLRQHUQHDUUDQJHUHGHNXUVHU'HOWDJHOVHQLNXUVHUVNDOYDUVOHV VQDUHVWPXOLJWPHGPLQGVWXJHUVYDUVHO )RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH (U GHU EHKRY IRU DW GHILQHUH HOOHU SU FLVHUH L IRUEXQGHWV RYHUHQVNRP VWHU KYLONHQ WLOOLGVUHSU VHQWDQWXGGDQQHOVH RJ KYLONH NXUVHU VRP GHU VNDOJLYHVDUEHMGVIULKHGWLOGHOWDJHOVHL" 6NDO UHWWHQ WLO DUEHMGVIULKHG WLO WLOOLGVUHSU VHQWDQWXGGDQQHOVH RPIDWWH DQGUHHQGQ\YDOJWHWLOOLGVUHSU VHQWDQWHU" +YRUVWRUWVNDORPIDQJHWDI IULKHGHQWLOWLOOLGVUHSU VHQWDQWXGGDQQHOVH Y UH" E ),8ELGUDJ I 35 i Industriens Overenskomst om uddannelsesfonde er der fastsat et bidrag på 35 øre pr. time. 10 øre heraf tilgår Industriens Uddannelsesfond og 25 øre LO/DA-Uddannelsesfonden, hvoraf 3/4 disponeres af FIU-fonden og 1/4 af arbejdsgiverne.. Efter 9, stk. 3, i de kommunale tillidsrepræsentantregler skal (amts)kommunen indbetale et beløb pr. præsteret arbejdstime til en fond for uddannelse af tillidsrepræsentanter. Timebeløbet, der disponeres af FIU-fonden svarer nogenlunde til timebeløbet på LO/DA-området. I HK s overenskomster med DHS og ATS er der fastsat et bidrag på 25 øre pr. arbejdstime og en fordeling mellem FIU-fonden og arbejdsgiverne som på LO/DA-området. Efter 29 i SID s overenskomst med Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere udgør bidraget 4 øre pr. arbejdstime. Efter 26 i SID s overenskomst med Gartneribrugets Arbejdsgiverforening udgør bidraget 12 øre pr. arbejdstime. Også disse beløb fordeles med 3/4 til FIU-fonden og 1/4 til arbejdsgiverne. De på nuværende tidspunkt mest almindelige regler om FIU-bidrag genfindes i et protokollat af 2. marts 2000 mellem Handelskartellet og FDB (Coop Danmark): %LGUDJWLODUEHMGVPDUNHGHWVXGGDQQHOVHVIRQG %LGUDJHW XGJ U IUD MXOL UH SU DUEHMGVWLPH 0LGOHUQH IRUGHOHV VnOHGHV DW HUWLOGLVSRVLWLRQIRU)'%RJIRU/2 14

15 Ifølge 19 i overenskomsten mellem Dansk Smedemesterforening og HK LQGEHWDOHU DUEHMGVJLYHUHQ UH SU SU VWHUHW DUEHMGVWLPH WLO IDJEHY JHOVHQV XGGDQQHOVHV IRQG, hvilket indebærer, at KHOH dette beløb disponeres til FIU-formål uden reduktion til uddannelse på arbejdsgiversiden. I en overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og BAT-Kartellet, der gælder for bl.a. tilkaldte håndværkere og specialarbejdere, er det aftalt, at DUEHMGVJLYHUHQELGUD JHUPHG UHSUSU VWHUHWDUEHMGVWLPHWLO )DJEHY JHOVHQV8GGDQQHOVHVIRQG I SID s overenskomst for Falck-reddere er fastsat, at Falck betaler til tre uddannelsesfonde: 8GGDQQHOVHVIRQGH )DOFNVXGGDQQHOVHVIRQG 7LO)DOFNVXGGDQQHOVHVIRQGEHWDOHU.RUSVHWNUSUPnQHGSUDQVDWXQGHURYHU HQVNRPVWHQ )DJEHY JHOVHQVXGGDQQHOVHVIRQG 7LO IDJEHY JHOVHQV XGGDQQHOVHVIRQG EHWDOHU.RUSVHW GHW WLO HQKYHU WLG IDVWVDWWH EHO E PHOOHP'$/2 )DOFN6L'IRQGHQ 7LO)DOFN6L'IRQGHQEHWDOHVDIGHWWLOHQKYHUWLGIDVWVDWWHEHO EPHOOHP'$/2L KHQKROGWLOVWN%HO EHW WLOIDOGHU)DOFN6L'IRQGHQRJ6L'UHGGHUIRQGHQPHGWLO KYHUIRQG )RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH 6LNULQJDIDWDUEHMGVJLYHUQHSnDOOHRYHUHQVNRPVWRPUnGHUELGUDJHUWLO ),8IRQGHQ ± RJ GHUPHG RJVn WLO IRUEXQGHWV XGGDQQHOVH DI WLOOLGVUH SU VHQWDQWHU PHG WLPHEHO E RJ IRUGHOLQJVWDO GHU PLQGVW VYDUHU WLO /2'$RPUnGHWDI UHSUDUEHMGVWLPH 2YHUHQVNRPVWP VVLJ IRUK MHOVH DI DUEHMGVJLYHUELGUDJHQH WLO ),8IRQ GHQ RJ IRUEXQGHWV XGGDQQHOVH DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHU JHQHUHOW HOOHU SnV UOLJHVS\GVSLGVRPUnGHU F (IWHUXGGDQQHOVHVRPDOPLQGHOLJO QPRGWDJHU Under pkt. 3 a) er gennemgået de tillidsrepræsentantregler, der gælder for uddannelse til tillidsrepræsentanthvervet. I det følgende gennemgås de regler, der omhandler almindelig efteruddannelse inden for faget for tillidsrepræsentanter. Industriens Overenskomst indeholder i regler om efteruddannelse. Disse regler gælder for alle medarbejdere og altså også for tillidsrepræsentanter. I reglerne hedder det:.ds;(iwhurjylghuhxggdqqhovh 15

16 8GGDQQHOVHVSODQO JQLQJ 2UJDQLVDWLRQHUQHHUHQLJHRPDWYLUNHIRUDWPHGDUEHMGHUQHLGHQHQNHOWHYLUNVRPKHG InU GHQ IRUQ GQH HIWHU RJ YLGHUHXGGDQQHOVH IRU KHULJHQQHP DW VW\UNHNRQNXUUHQFHHY QHQ 'HW DQEHIDOHV DW GHU JHQQHPI UHV HQ V\VWHPDWLVN XGGDQQHOVHVSODQO JQLQJ IRU YLUN VRPKHGHQV PHGDUEHMGHUH 6nIUHPW HQ DI SDUWHUQH ORNDOW QVNHU GHW VNDO GHU RSWDJHV GU IWHOVHRPV\VWHPDWLVNXGGDQQHOVHVSODQO JQLQJRJGHQVJHQQHPI UHOVH 'HW DQEHIDOHV DW GHU RSUHWWHV HW SDULWHWLVN XGGDQQHOVHVXGYDOJ L YLUNVRPKHGHQ 2SJD YHUGHUEHKDQGOHVLXGGDQQHOVHVXGYDOJHWHUEOD $QDO\VHUDIYLUNVRPKHGHQVNYDOLILNDWLRQVEHKRY %HVNULYHOVHDIMRERJMRENUDY 8GDUEHMGHOVHDIXGGDQQHOVHVSODQHU 3ODQO JQLQJDIXGGDQQHOVHVDNWLYLWHWHUVDPWIRUVODJWLOGHUHVJHQQHPI UHOVH 'HWDQEHIDOHVDWDQYHQGH680DQDO\VHY UNW MHWLXGGDQQHOVHVSODQO JQLQJHQ680 6WUDWHJLVN8GYLNOLQJDI0HGDUEHMGHUH 1 UPHUHEHVNULYHOVHDIXGGDQQHOVHVXGYDOJHWVRSJDYHUDIWDOHVORNDOWLYLUNVRPKHGHQ )DJOLJUHOHYDQWXGGDQQHOVH +YRU HQ PHGDUEHMGHU GHOWDJHU L XGGDQQHOVH VRP OHG L YLUNVRPKHGHQV XGGDQQHOVHV SODQO JQLQJLKHQKROGWLO HOOHUHIWHUYLUNVRPKHGHQVEHVOXWQLQJInUPHGDUEHMGHUHQ VLQV GYDQOLJHO QXGHQWLOO JHYWO QWDEVJRGWJ UHOVHWLOIDOGHUYLUNVRPKHGHQ 'HQHQNHOWHPHGDUEHMGHUKDUGRJSODFHUHWXQGHUIRUQ GHQWKHQV\QWLOYLUNVRPKHGHQV SURGXNWLRQVIRUKROG HIWHU PnQHGHUV EHVN IWLJHOVH UHW WLO PLQGVW XJHUV IULKHGRP nuhwwlohiwhuhoohuylghuhxggdqqhovhghuhuuhohydqwiruylunvrpkhghq $OPHQNYDOLILFHULQJ 2UJDQLVDWLRQHUQH HU HQLJH RP DW DMRXUI UWH JUXQGO JJHQGH VNROHNXQGVNDEHU HU HQ YLJWLJIRUXGV WQLQJIRUDWYHGOLJHKROGHRJXGYLNOHGHIDJOLJHNYDOLILNDWLRQHULWDNWPHG GHQ WHNQLVNH XGYLNOLQJ 'HW HU VnYHO GHQ HQNHOWH PHGDUEHMGHUV SHUVRQOLJH DQVYDU VRP YLUNVRPKHGHQV RSJDYH DW PHGYLUNH WLO DW GHQ Q GYHQGLJH DOPHQH NYDOLILFHULQJ ILQGHU VWHG )ULKHGWLOXGGDQQHOVH 2UJDQLVDWLRQHUQH HU HQLJH RPDW PHGDUEHMGHUQHXQGHU IRUQ GHQWKHQV\QWLOYLUNVRP KHGHQV SURGXNWLRQVIRUKROG NDQ RSQn GHQ IRUQ GQH IULKHG WLO GHOWDJHOVH L HIWHUXGGDQ QHOVHHIWHUHJHWYDOJ 16

17 $IWDOHRPLQGLYLGXHOIULKHGWLOXGGDQQHOVHHIWHUHJHWYDOJNDQNXQWU IIHVPHOOHPYLUN VRPKHGHQRJGHQHQNHOWHPHGDUEHMGHU /RNDO DIWDOH RP VDPWLGLJ GHOWDJHOVH DI IOHUH PHGDUEHMGHUH L XGGDQQHOVH IHNV XQGHU /RY RP YRNVHQXGGDQQHOVHVVW WWH DIWDOHVLYLUNVRPKHGHQXGIUDGH NRQRPLVNHPXOLJ KHGHU I cirkulæret til 15 i statens tillidsrepræsentantregler er der anført: 7LO 7LOOLGVUHSU VHQWDQWKYHUYHWVRSK U $IK QJLJ DI YDULJKHGHQ DI KYHUYHW RJ RPIDQJHW DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWRSJDYHUQH NDQ GHUY UHEHKRYIRUHIWHUXGGDQQHOVHDIPHGDUEHMGHUHQLUHODWLRQWLOGHQIUHPWLGLJHRS JDYHYDUHWDJHOVH6S UJVPnOHWE UGU IWHVPHOOHPOHGHOVHDJPHGDUEHMGHUYHGKYHUYHWV RSK U I indledningen til cirkulæret er der endvidere anført: 3DUWHUQHHUOLJHOHGHVHQLJHRPDWXQGHUVWUHJHYLJWLJKHGHQDIDWWLOOLGVUHSU VHQ WDQWHUVNRPSHWHQFHXGYLNOLQJVLNUHV 7LOOLGVUHSU VHQWDQWHQVNRPSHWHQFHXGYLNOLQJRJIDJOLJHDMRXUI ULQJNDQILQGHVWHG LNNHEORWLIRUPDIVnYHOHNVWHUQHVRPLQWHUQHNXUVHUPHQRJVnLIRUPDIVDPPHQ V WQLQJ DI RSJDYHU KYRU RPIDQJHW HU WLOSDVVHW WLOOLGVUHSU VHQWDQWKYHUYHWV RP IDQJVRPSnJ OGHQGHVNDOYDUHWDJHVDPWLGLJPHGWLOOLGVUHSU VHQWDQWKYHUYHW I et protokollat af 21. marts 2003 på det kommunale område er der følgende hensigtserklæring: 6S UJVPnOHW RP V UOLJH XGGDQQHOVHVDNWLYLWHWHU IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ KHUXQ GHU IDJOLJ HIWHUXGGDQQHOVH XQGHU KYHUYHW RJ L IRUELQGHOVH PHG KYHUYHWV RSK U GU IWHVLGHWYDULJKHGHQDIKYHUYHWRJRPIDQJHWDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQVRSJDYHU LQGJnULYXUGHULQJHQDIEHKRYHWIRURJRPIDQJHWDIHYHQWXHOHIWHUXGGDQQHOVH I 4, stk. 6, i finanssektorens tillidsmandsregler er der følgende bestemmelse: 7LOOLGVPDQGHQ VNDO O EHQGH KDYH PXOLJKHG IRU UHOHYDQW IDJXGGDQQHOVH 'HW J OGHURJVnKYLVGHUVNHUMREVNLIWHXQGHUXGI UHOVHDIWLOOLGVPDQGVKYHUYHW'HWJ OGHU OLJHOHGHV PXOLJKHG IRU XGGDQQHOVH Vn WLOOLGVPDQGHQ HIWHU WLOOLGVPDQGVKYHUYHWVRSK U NDQLQGWU GHLHQVWLOOLQJSnVDPPHQLYHDXVRPI UKYHUYHW )RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH 17

18 2YHUHQVNRPVWP VVLJVLNULQJDIDWWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQYHGOLJHKROGHU RJ YLGHUHXGYLNOHU VLQH HUKYHUYVNRPSHWHQFHU PHQV KXQ HOOHU KDQ IXQ JHUHULWLOOLGVKYHUYHW 2YHUHQVNRPVWP VVLJVLNULQJDIWLOEDJHJDQJVUHWIRUWLOOLGVUHSU VHQWDQ WHQWLOVDPPHHOOHUWLOVYDUHQGHVWLOOLQJHIWHUWLOOLGVSHULRGHQVRSK U $IVNHGLJHOVHVEHVN\WWHOVHYLONnUVIRUULQJHOVH I 4, stk. 1, i Industriens Overenskomst er det fastsat, at afskedigelsen af en tillidsrepræsentant skal være begrundet i tvingende årsager. Dette er den almindelige afskedigelsesbeskyttelse. Beskyttelsen kan dog også være VYDJHUH. Fx kan det være foreskrevet, at afskedigelse kun må finde sted af grunde, der kan tilregnes tillidsrepræsentanten. Man må være opmærksom på, at kravet om at der skal være tvingende afskedigelsesgrund, ikke kan indfortolkes som stiltiende forudsætning for enhver tillidsrepræsentantordning kravet må have udtrykkelighjemmel i overenskomsten for at være gældende. Der erindres om, at afskedigelsesbeskyttelsen også har betydning ved forflyttelser/vilkårsændringer. Se fx 8, stk. 5, i DA/LO hovedaftalen refereret i indledningen. D 6DQNWLRQHU Sanktioner over for en ulovlig tillidsrepræsentantafskedigelse er en genansættelse eller godtgørelse. Der behøver ikke være udtrykkelig hjemmel til genansættelse. En fuldt tilstrækkelig hjemmel for bevarelse af stillingen i en eller anden udstrækning antages som regel at være til stede, når overenskomsten udtrykkeligt fastslår, at opsigelse ikke må afgives eller ansættelsesforholdet ikke må afbrydes, førend underretning af eller forhandling med fagorganisationen har fundet sted, indtil den fagretlige afgørelse er truffet eller lignende. Det samme gælder, såfremt det meget klart er forudsat i overenskomsten, at sådan fysisk afbrydelse ikke må finde sted inden nævnte tidspunkter, eller hvor arbejdsgiveren bevidst forhaler den forhandling og retsafgørelse, der under alle omstændigheder kan kræves. Endvidere synes der ifølge retspraksis også at gælde en almindelig regel om, at der uanset en bestående hjemmel for bevarelse af stillingen ikke kan dømmes til genindsættelse i tilfælde, hvor arbejdsgiveren kan godtgøre, at forholdet mellem parterne er ødelagt, eller ansættelsen har været ganske kortvarig. Også dette forbehold gælder altså som uudtrykt betingelse selv i de tilfælde, hvor overenskomsten indeholder en udtrykkelig hjemmel for genansættelse. Uanset om der ikke måtte være nogen udtrykkelig regel i overenskomsten om godtgørelse for overenskomststridige tillidsrepræsentantafskedigelser, gælder imidlertid alligevel almindelige udskrevne retsregler. Og disse giver mulighed for at tilkende tillidsrepræsentanten erstatning. 18

19 I 4, stk. 3 til 5, i Industriens Overenskomst er der følgende regler, der muliggør underkendelse af en afskedigelse: +YLV HQ DUEHMGVJLYHU ILQGHU DW GHU IRUHOLJJHU WYLQJHQGH nuvdjhu HIWHU VWN WLO DW RS VLJH HQ WLOOLGVUHSU VHQWDQW GHU HUYDOJW HIWHU UHJOHUQHL VNDOYHGNRPPHQGHUHWWH KHQYHQGHOVHWLO'DQVN,QGXVWULGHUKHUHIWHUNDQUHMVHVS UJVPnOLKHQKROGWLOUHJOHUQH IRUIDJUHWOLJEHKDQGOLQJ 0 JOLQJVP GHW VNDO L Vn IDOG DIKROGHV VHQHVW NDOHQGHUGDJH HIWHU P JOLQJVEHJ ULQJHQVIUHPNRPVWRJGHQIDJUHWOLJHEHKDQGOLQJVNDOL YULJWIUHPPHVPHVWPXOLJW 6nIUHPWGHULNNHRSQnVHQLJKHGSnP JOLQJVP GHWRJYLUNVRPKHGHQ QVNHUVDJHQYL GHUHI UW HOOHU GHU Sn P JOLQJVP GHW RSQnV HQLJKHG RP DIVNHGLJHOVHQ VNDO GHU Sn P GHW DIOHYHUHV HQ IRUPHO RSVLJHOVH WLO WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ, EHJJH VLWXDWLRQHU UHJ QHVRSVLJHOVHVYDUVOHWIUDGDWRHQIRUP JOLQJVP GHWVDIKROGHOVH 1nU HQ WLOOLGVUHSU VHQWDQW HU YDOJW L KHQKROG WLO NDQ YHGNRPPHQGHV DUEHMGVIRU KROGLYDUVHOVSHULRGHQLNNHDIEU\GHVI UDIVNHGLJHOVHQVEHUHWWLJHOVHHUSU YHWYHGIDJ UHWOLJEHKDQGOLQJ 2UJDQLVDWLRQHUQH HUHQLJHRPDWIDJUHWOLJEHKDQGOLQJDIDIVNHGLJHOVHDIWLOOLGVUHSU VHQWDQWHU L WLOI OGH DI DUEHMGVPDQJHO IUHPVN\QGHV PHVW PXOLJW VnOHGHV DW GHQ IDJUHW OLJHEHKDQGOLQJVnYLGWPXOLJWDIVOXWWHVLQGHQYDUVHOVSHULRGHQVXGO E I 11, stk , i statens tillidsrepræsentantregler er der fastsat: 9ROGJLIWVUHWWHQ DIVLJHU HQ PRWLYHUHW NHQGHOVH, GH WLOI OGH KYRU YROGJLIWVUHWWHQ PnWWH ILQGH DW GHQ IRUHWDJQH DIVNHGLJHOVH HU XULPHOLJ RJ LNNH EHJUXQGHW L DUEHMGVWDJHUHQV HOOHU DQV WWHOVHVP\QGLJKHGHQV IRUKROG NDQ GHW SnO JJHV DQV WWHOVHVP\QGLJKHGHQDW DIE GHYLUNQLQJHUQHDIRSVLJHOVHQ 9ROGJLIWVUHWWHQNDQHIWHUSnVWDQGKHURPXQGHUNHQGHRSVLJHOVHQPHGPLQGUHVDPDUEHM GHWPHOOHPDQV WWHOVHVP\QGLJKHGHQRJWLOOLGVUHSU VHQWDQWHQKDUOLGWHOOHUYHGHQIRUW V WWHOVHDIDQV WWHOVHVIRUKROGHWPnDQWDJHVDWOLGHY VHQWOLJVNDGH )LQGHUYROGJLIWVUHWWHQDWRSVLJHOVHQHUXULPHOLJPHQDWDQV WWHOVHVIRUKROGHWLNNHVNDO IRUWV WWHHOOHUQHGO JJHV GHU SnVWDQG RP JRGWJ UHOVHIRUXULPHOLJDIVNHGLJHOVHNDQ GHW SnO JJHV DQV WWHOVHVP\QGLJKHGHQ DW EHWDOH GHQ SnJ OGHQGH HQ JRGWJ UHOVH *RGWJ UHOVHQV VW UUHOVH IDVWV WWHV DI YROGJLIWVUHWWHQ RJ VNDO Y UH DIK QJLJ DI VDJHQV RPVW QGLJKHGHURJSnJ OGHQGHVDQFLHQQLWHWLVWDWHQ I de kommunale tillidsrepræsentantregler er der i 12, stk. 6, herom fastsat: Stk. 6. 6S UJVPnOHWRPDIVNHGLJHOVHQVEHUHWWLJHOVHVDPWRPHYHQWXHOJRGWJ UHOVHIRUXEHUHWWL JHW RSVLJHOVH DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHQ DIJ UHV DI HQ YROGJLIWVUHW QHGVDW L KHQKROG WLO 19

20 *RGWJ UHOVHQ\GHVHIWHUGHUHJOHUKHURPVRPPnWWHY UHLQGHKROGWLGHQRYHUHQV NRPVWVRPGHQSnJ OGHQGHHURPIDWWHWDI9ROGJLIWVUHWWHQVDIJ UHOVHHUHQGHOLJ %HJ ULQJRPYROGJLIWVEHKDQGOLQJIRUXGV WWHUDWIRUKDQGOLQJHIWHUVWNRJUHVSHN WLYHVWNKDUIXQGHWVWHG'HQQHEHJ ULQJPnIUHPV WWHVVNULIWOLJWVHQHVWPnQHGHU HIWHUGHQVHQHVWDIKROGWHIRUKDQGOLQJ I 16 i finanssektorens tillidsrepræsentantregler er det fastsat: +YLV DIVNHGLJHOVHO QQHGV WWHOVH DI HQ WLOOLGVYDOJW LNNH HU EHJUXQGHW L WYLQ JHQGH nuvdjhu VNDO YLUNVRPKHGHQ XGUHGH HQ JRGWJ UHOVH, WLOI OGH DI DIVNHGLJHOVH IDVWV WWHVJRGWJ UHOVHQVnOHGHVDWGHQPLQGVWVYDUHUWLOPnQHGHUVO Q 9HG XGPnOLQJ DIJRGWJ UHOVHQ WDJHVKHQV\Q WLOGHQWLOOLGVYDOJWHV DOGHU DQFLHQQLWHWRJ VDJHQV YULJH RPVW QGLJKHGHU 'HU KHQYLVHV L YULJW WLO J OGHQGH RYHUHQVNRPVWEH VWHPPHOVHUPHGKMHPPHOWLOXQGHUNHQGHOVHDIRSVLJHOVH I tillidsrepræsentantprotokollatet i mønsteroverenskomsten, der er indgået mellem Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet og Boligselskabernes Landsforening, er aftalt i 4: +YLVHQWLOOLGVUHSU VHQWDQWRSVLJHVXGHQWLOUHJQHOLJnUVDJ±ERUWVHWIUDRPO JQLQJDI DUEHMGHWRJGHUDII OJHQGHDUEHMGVPDQJHOHOOHUGHUPHGOLJHVWLOOHGHVLWXDWLRQHU±VNDO KDQIRUXGHQGHRYHUHQVNRPVWP VVLJHRSVLJHOVHVIULVWHUKDYHXGEHWDOWHWEHO EVYDUHQ GHWLOJDQJHO QQHQLKDQVRYHUHQVNRPVWP VVLJHRSVLJHOVHVSHULRGH I Bygge- og anlægsoverenskomstens 34 er der følgende bestemmelse: (UVWDWQLQJYHGXEHUHWWLJHWDIVNHGLJHOVHDIWLOOLGVPDQGMIVWN )DVWKROGHUHQOHGHOVHVLQDIVNHGLJHOVHDIWLOOLGVPDQGHQHIWHUDWDIVNHGLJHOVHQHUNHQGW XEHUHWWLJHWYHGGHQIDJUHWOLJHEHKDQGOLQJHUGHQXGRYHUO QIRUYDUVHOVSHULRGHQSOLJ WLJWLODWEHWDOHHQHUVWDWQLQJKYLVVW UUHOVHVNDOY UHDIK QJLJDIRPVW QGLJKHGHUQH PHQVRPLNNHNDQRYHUVWLJHXJHUVO QVRPEHUHJQHVHIWHUWLOOLGVPDQGHQVJHQQHP VQLWVIRUWMHQHVWHLGHVLGVWHPnQHGHU«)RUVODJWLOGU IWHOVHLIRUEXQGHQH 6LNULQJ DI DIVNHGLJHOVHVEHVN\WWHOVH IRU WLOOLGVUHSU VHQWDQWHUQH Sn DOOH RYHUHQVNRPVWRPUnGHUPLQGVWVYDUHQGHWLO WYLQJHQGHJUXQGH 6LNULQJ DI KMHPPHO WLO XQGHUNHQGHOVH DI XEHUHWWLJHGH DIVNHGLJHOVHU DI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHUSnDOOHRYHUHQVNRPVWRPUnGHU 6LNULQJDIEHVWHPPHOVHURPPLQLPXPVJRGWJ UHOVHUYHGDIVNHGLJHOVHDI WLOOLGVUHSU VHQWDQWHULDOOHRYHUHQVNRPVWHU 20

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW '$16.$5%(-'6*,9(5)25(1,1* /$1'625*$1,6$7,21(1,'$10$5. Den 17. juni 2003 +RYHGRUJDQLVDWLRQHUQHVUHGHJ UHOVH RP UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW WLOVW WWHIRUNUDYRPRYHUHQVNRPVW København, juni 2003 - 2 -,1'+2/'6)257(*1(/6(

Læs mere

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH ,1'+2/' 6LGH )RURUG.DSLWHO,QGOHGQLQJ %DJJUXQG IRU UDSSRUWHQ )RUPnO PHG 5DSSRUW RP HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 'HILQLWLRQ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 8QGHUV JHOVHQV WLOUHWWHO JJHOVH RJ UDSSRUWHQV RSE\JQLQJ.DSLWHO

Læs mere

1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet

1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet 1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet fortløbende i denne mappe. 6DPWLGLJW PHG DW YL KDU KHQWHW YLGHQ

Læs mere

Fordi vi skal vide mere

Fordi vi skal vide mere Fordi vi skal vide mere En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse Bilag Netværket for Kommunikationsmagistre 2002 BILAG 1. SPØRGESKEMA 2. UDSENDTE E-MAIL

Læs mere

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse &3+$,5.UHDWLYNRPSHWHQFHRJNXOWXUXGYLNOLQJL. EHQKDYQV/XIWKDYQH Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse Af Billedkunstner, cand. psych.

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Frivillighedsformidlinger i Danmark. Februar 2001. Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Frivillighedsformidlinger i Danmark. Februar 2001. Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA Frivillighedsformidlinger i Danmark Februar 2001 Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA Frivillighedsformidlinger i Danmark CASA, februar 2001 ISBN 87-90751-44-2 Elektronisk

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM. Bilfærgernes Rederiforening. 3F Privat Service, Hotel og Restauration

DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM. Bilfærgernes Rederiforening. 3F Privat Service, Hotel og Restauration DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM Bilfærgernes Rederiforening og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Gyldighedsområde 1 Kapitel 2 - Løn 1 Kapitel 3 -

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Bilag I 6NULIWOLJ EHUHWQLQJ

Bilag I 6NULIWOLJ EHUHWQLQJ Bilag I 6NULIWOLJEHUHWQLQJ 6NULIWOLJEHUHWQLQJ *UXQGHMHUIRUHQLQJHQ6 QGHUYDQJ 2004 har ikke været et kedeligt år i Grundejerforeningen. Der har været masser af debat, holdningerne er blevet brudt, meninger

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-ND-1 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Vejdirektoratet Strækningstilsynet det tidligere vejmandstilsyn

Læs mere

Muslimer hører om Jesus

Muslimer hører om Jesus 14 inspiration nærvær holdning 16. august 2013 Årgang 113 Ferie Knap nok i historiebøgerne. De forbinder heller ikke noget særligt med det i tredjeverdens lande. Danmark er nok det land, hvor vi har længst

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi gelsen mod en 2020-lavenergistrategi er der behov for en mere nuanceret designprocess nergibesparelser sammentænkes med behovet for et godt termisk indeklima

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

1\W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU

1\W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU ,3 Bruxelles, den 16. oktober 2001 1\W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU.RPPLVV U 'DYLG %\UQH RJ GHW EHOJLVNH IRUPDQGVNDE ODQFHUHGH L

Læs mere

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Efteruddannelse Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Morten Gass, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks uddannelsesindsats Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF: Mejeribrugets

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

AF BIRGER REUSS SCHMIDT 22 inspiration nærvær holdning 5. december 2014 Årgang 114 Medarbejde Vi kan jævnligt opleve, at medarbejde løf- Eller som det af og til siges at to + to vokser energien. Vi kan også erfare det modsatte,

Læs mere

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område)

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Lederforeningen, oktober 2010 10. VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER BESTEMMELSERNE

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

TR mellem Jura og Forhandling

TR mellem Jura og Forhandling TR mellem Jura og Forhandling April 2015 V/Kirstine Emborg Bünemann og Torben Thilsted 05.05.2015 / SIDE 1 Programmet Introduktion til Mellem Jura & Forhandling TR-arbejdsmodel Casearbejde brug modellen

Læs mere

TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK. www.dyrenes-venner.dk

TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK. www.dyrenes-venner.dk TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK www.dyrenes-venner.dk TÆNK! FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK $OW IRU PDQJH PDONHN HU HU XGmal- kede og udpinte med sygdom og skader VW\NNHU YRNVHQW NY

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. 2008 Cirkulære af 30. september 2008 Perst. nr. 058-08 J.nr. 08-323-9 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr. 006-05 PKAT nr. 107 J.nr. 01-333/74-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2005 Cirkulære af 23. marts 2007 Perst. nr. 036-07 PKAT nr. 107 J.nr. 05/333-74-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Ansvar for livet med Gud

Ansvar for livet med Gud 16 inspiration nærvær holdning 31. august 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. - - - Thi intet kan du tage, alt kan du få af Gud Leif Bach Kofoed For måske første gang i LM s historie udgav vi noget, som andre

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser... 2 Bilag 1. Aftale om tillidsrepræsentanter i staten

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? EN BESKRIVELSE AF REGLERNE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER, KLUBBER, SAMARBEJDSUDVALG, ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Peter Vig Jensen E-mail: pvj@foi.dk

Peter Vig Jensen E-mail: pvj@foi.dk 6DPPHQOLJQLQJDIXGYDOJWH VYHQVNHRJGDQVNHODQGEUXJVEHGULIWHU Peter Vig Jensen E-mail: pvj@foi.dk $EVWUDFW 1 UY UHQGHZRUNLQJSDSHUHUSURGXNWHWDIHWSLORWSURMHNWVRP) GHYDUH NRQRPLVN,QVWLWXW6WDWLVWLVN$IGHOLQJ KDUXGI

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

,QVWUXFWLRQ0DQXDODQG3DUWV/LVW IRU$&*HQHUDWRUV 4$63G6 4$63G6,7

,QVWUXFWLRQ0DQXDODQG3DUWV/LVW IRU$&*HQHUDWRUV 4$63G6 4$63G6,7 ,QVWUXFWLRQ0DQXDODQG3DUWV/LVW IRU$&*HQHUDWRUV 4$63G6 4$63G6,7,QVWUXFWLRQPDQXDO %HGLHQLQJVKDQGOHLGLQJ 0DQXHOG LQVWUXFWLRQV %HGLHQXQJVDQOHLWXQJ /LEURGHLQVWUXFFLRQHV,QVWUXNWLRQVERN 0DQXDOHGLLVWUX]LRQL,QVWUXNVMRQVERN

Læs mere

Vilkår for personale og virksomhedsoverdragelse

Vilkår for personale og virksomhedsoverdragelse Vilkår for personale og virksomhedsoverdragelse Side 1 af 12 Vilkår for personale og virksomhedsoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for overdragelse ved udlicitering 2 2. Ved kontraktens afslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere