Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Erik Knudsen (formand), Anne Møllegaard Mortensen, Pia Tørving, Heidi Have, Tina Pallesen, Thyra Jacobsen, Betina Ransborg Nielsen og Tina Melbye samt Mogens Kragh Andersen og Carlo Vajhøj fra skolen. Derudover deltog revisor Mette Holy-Jørgensen, PwC under punkt 4 samt økonomimedarbejder Solveig Pedersen under punkt 4 og 5. Afbud fra: Bestyrelsesmedlemmerne Hanne Knudsen og Claus Sørensen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 3. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde 4. Årsrapport 2014 for Social- og Sundhedsskolen Fyn 5. EUD-reformen og dens konsekvenser for skolens driftssituation i efteråret 2015 herunder risikovurdering 6. Handlingsplan for øget gennemførelse 7. Resultatlønskontrakt 2015 for skolens leder 8. Opfølgning på temadagen 9. Orientering fra direktøren 10. Eventuelt Referat: 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning: Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2015 blev godkendt og underskrevet. 3. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde Skolen havde til mødet fremsendt opfølgningsnotat fra seneste bestyrelsesmøde. Beslutning: Bestyrelsen tog opfølgningsnotatet til efterretning. 4. Årsrapport 2014 for Social- og Sundhedsskolen Fyn Revisionen v/ Mette Holy Jørgensen deltog i behandlingen af dette dagsordenspunkt, hvor følgende materiale indgik i bestyrelsens behandling: Side 1

2 Årsrapport 2014 for Social- og Sundhedsskolen Fyn Skolens bemærkninger til årsregnskab Revisionsprotokollat til. årsrapporten for 2014 Skolens supplerende bemærkninger til revisionsprotokollatet Det fremgik af det udsendte materiale, at regnskabet for 2014 udviser et overskud på 3,2 mio. kr. i forhold til en samlet omsætning på 130,1 mio. kr. På mødet redegjorde revisionen for dens bemærkninger til årsrapporten. Revisionen har påtegnet regnskabet uden forbehold, og karakteriser skolen som en veldrevet skole med styr på tingene. Revisionsprotokollat indeholder dog enkelte bemærkninger og anbefalinger vedrørende tilskudsadministration, it-sikkerhed og IDV. Skolen har i et notat redegjort for dens bemærkninger til revisionsprotokollatets anbefalinger. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tiltrådte skolens bemærkninger til revisionsprotokollatet. Det indebærer, at det er bestyrelsens opfattelse, At skolens nuværende indsats for at nedbringe omfanget af supplerende indberetninger er tilfredsstillende At man er enig med revisionen i, at skolen fortsat skal have fokus på at sikre rettidig registrering af udmeldelser At de af revisionen anbefalede og af skolen allerede gennemførte opstramninger i forhold til fraværsregistrering sikrer den fornødne kontrol på dette område At revisionens bemærkninger vedr. it-sikkerhed tages til efterretning. Det betyder, at der skal indføres en procedure, som sikrer, at skolen modtager dokumentation fra ITC Fyn for back-up-kørsler, og at skolen sikrer sig, at der sker restore-tests At skolen afventer yderligere vejledning fra revisionen, inden den udarbejder en it-beredskabsplan, og At man er enig i revisionens bemærkninger vedr. IDV, og at man derfor i 2015 vil fokusere særligt på for- og efterkalkulationer i forbindelse med IDV. Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter såvel årsrapport som revisionsprotokollat. Bestyrelsen godkendte, at den årlige elektroniske regnskabsindberetning foretages af skolens budgetmedarbejder, mens signering heraf foretages af skolens direktør eller økonomi- og administrationschef. Side 2

3 5. EUD-reformen og dens konsekvenser for skolens driftssituation i efteråret 2015 herunder risikovurdering EUD-reformen træder i kraft pr. 1. august Skolens ledelse er ved at danne sig et overblik over reformens konsekvenser i forhold til skolens driftssituation i efteråret I det oprindelige budget er budgetteret med en samlet omsætning på 127,9 mio. kr. i 2015 samt et mindre overskud på 0,8 mio.kr. Pr. 1. marts 2015 har skolen et bankindestående på ca. 22 mio. kr. Skolen har nu udarbejdet en ny elevprognose. Hvis denne elevprognose holder fuldstændig stik, vil den samlede omsætning i 2015 komme til at ligge på ca. 127,2 mio. kr. altså 0,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Men prognosen er baseret på usikre skøn, idet vi endnu ikke har de konkrete ansøgertal vedr. efteråret Ud fra den viden der nu er til rådighed, er det ledelsens skøn, at der er en risiko for, at omsætningen i 2015 bliver op til 5 mio. kr. lavere end budgetteret. Det er umiddelbart ledelsens forventning, at det samlede elevtal i efteråret 2015 vil ligge på nogenlunde samme niveau som i foråret 2015, men at der vil ske kraftige forskydninger i forhold til, hvordan disse elever fordeler sig. Det er ikke mindst usikkert, hvor mange elever der vil søge ind på SSH efter nuværende lovgivning, samt hvor mange elever der vil søge ind på et GF2, hvor forsørgelsesgrundlaget er SU og hvor der ikke på forhånd er en konkret garanti for en efterfølgende uddannelsesaftale med en bestemt kommune. EUD-reformen får stor betydning for organisering af undervisningen. Skolens ledelse arbejder i øjeblikket på at afklare, hvorledes organiseringen af GF1 og GF2 skal foregå i samspil med hovedforløbene. Udgangspunktet er, at GF2 hører sammen med det respektive hovedforløb. GF1 udbydes kun i Svendborg og i Odense Syd. Den fremtidige organisering vil med sikkerhed betyde, at der er et antal lærere der skal skifte team og afdeling. Derudover vil der kunne komme forskydninger i balancen mellem hvilke lærerkompetencer der er brug for. Der vil kunne være paradoksproblemer i form af underskud på lærerkræfter inden for nogle undervisningsområder, og samtidig overskud på lærerkræfter inden for andre undervisningsområder. Beslutning: Bestyrelsen noterer sig, at der i det oprindelige budget er forudsat en omsætning på 127,9 mio.kr. i 2015 med stort set balance mellem udgifter og indtægter, og at skolens likvider pr. 1. marts 2015 udgør ca. 22 mio. kr. Side 3

4 Bestyrelsen noterer sig endvidere, at skolens ledelse ud fra den viden der nu er til rådighed vurderer, at skolen på grund af EUD-reformen risikerer, at omsætningen i efteråret 2015 bliver op til 5 mio.kr lavere end budgetteret. Bestyrelsen er i den forbindelse opmærksom på, at det samtidigt vil kunne være nødvendigt at satse ekstraordinært på efter- og videreuddannelse af lærerne, således at skolen samlet set kan honorere de kompetencekrav, som følger af EUDreformen. Bestyrelsens vurderer, at der er behov for et ekstra bestyrelsesmøde i juni 2015 med behandling af et nyt opdateret budgetforslag for 2015 og meget gerne også med en risikovurdering for 2016, idet der forhåbentligt på dette tidspunkt er et mere klart billede af elevtalssituationen i 2016, hvor den nuværende dimensioneringsaftale er udløbet. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at det nye budgetforslag er baseret på en afbalanceret tilpasningsplan med et langsigtet perspektiv, idet bestyrelsen i den forbindelse er indstillet på at acceptere, at der om nødvendigt kommer et træk på skolens likviditet i en kortere periode, hvis blot økonomien hænger sammen set over en flerårig periode. 6. Handlingsplan for øget gennemførelse Skolen fremlagde forslag til Handlingsplan for øget gennemførelse. Den af bestyrelsen godkendte Handlingsplan skal senest den 15. april 2015 indsendes til Undervisningsministeriet. Beslutning: Bestyrelsen godkendte forslag til Handlingsplan med enkelte redaktionelle ændringer. Bestyrelsen fastsatte et måltal på maksimalt 17 % for frafaldet på grundforløbet under ét i 2015 og på 15 % i 2016 (jfr. Handlingsplanens tabel 1.1). Tilsvarende fastsatte bestyrelsen et måltal på maksimalt 14 % for frafaldet på hovedforløbet under ét i 2015 og på 12 % i 2016 (jfr. Handlingsplanens tabel 1.1). Bestyrelsen lagde i den forbindelse vægt på, at måltallet både skal være ambitiøst og realistisk. Den tilrettede handlingsplan underskrives af formanden, inden den indsendes til Undervisningsministeriet. Side 4

5 7. Resultatlønskontrakt 2015 for skolens leder Bestyrelsen drøftede på februar-mødet et oplæg til resultatlønskontrakt 2015 for skolens direktør. Bestyrelsen kunne i al væsentlighed tiltræde forslaget, men ønskede en mere præcis beskrivelse af ambitionsniveau og formål på indsatsfeltet samarbejde. Der blev på den baggrund fremlagt et tilrettet oplæg til resultatlønskontrakt. Beslutning: Bestyrelsen godkendte det tilrettede oplæg til resultatlønskontrakt. 8. Opfølgning på temadagen Der er udarbejdet et opsamlingsnotat fra temadagen den 24. februar 2015 for skolens bestyrelse og ledergruppe. Dette notat fremlægges hermed med henblik på drøftelse af opfølgning på temadagen. Beslutning: Bestyrelsen fandt, at notatet var en dækkende opsamling på temadrøftelserne. Opsamling herpå vil indgå i bestyrelsens seminar i august Orientering fra direktøren a) Ny ledelsesorganisering i Svendborg og Middelfart fra 1. august 2015 Ledelsesorganiseringen i Svendborg og Middelfart ændres fra 1. august 2015 i en periode på omkring 1½ år, hvor Peter Wright Jørgensen bliver afdelingschef for afdelingerne i såvel Middelfart som i Svendborg. Ulla Martens fortsætter som teamleder i Middefart og Claus Brandstrup og Vibeke Meyer som teamledere i Svendborg. b) EUD-reformen får betydning for organisering af undervisningen Skolens ledelse arbejder i øjeblikket på at afklare, hvorledes organiseringen af grundforløbene (GF1 og GF2) skal foregå i samspil med hovedforløbene. Udgangspunktet er, at GF2 hører sammen med det respektive hovedforløb. GF1 udbydes kun i Svendborg og i Odense Syd. Den fremtidige organisering kan betyde, at der er lærere der skal skifte team og afdeling. c) Kompetenceudvikling Der arbejdes også med at afklare hvilke underviserkompetencer der er behov for i forbindelse med den nye lovgivning og de bekendtgørelser, som danner baggrund for de læringsmål der skal opfyldes i forbindelse med undervisningen. Der skal også arbejdes med en plan for kompetenceudvikling i forhold til de behov der er. Side 5

6 d) Dimensionering for 2016 Det får meget stor betydning for skolens fremtidige driftssituation fra 2016, hvad der aftales som afløsning for den nuværende dimensioneringsaftale, som udløber med udgangen af I øjeblikket er der ingen afklaring på, hvad der kommer til at gælde efter dimensioneringsaftalens udløb. Men ifølge rygters bureau arbejdes der på at finde en ordning som kan afløse dimensioneringen, og at det i den forbindelse drøftes at ændre på uddannelsesordningen for sosu- området, så der bliver 2 selvstændige uddannelser. Dvs. at der allerede nu (altså inden den af folketinget godkendte EUD-reform er trådt i kraft) drøftes at etablere en ny uddannelsesordning på sosu-området. e) Nyt fra Undervisningsministeriet og PASS (det faglige udvalg) Der arbejdes på højtryk i både ministeriet og PASS for at få bekendtgørelser m.v. på plads og der rejser sig hele tiden nye spørgsmål som f.eks om overgangsordninger fra GF2 til hovedforløb og fra hovedforløb og videre til korte eller mellemlange videregående uddannelser, som får betydning for elevernes muligheder for uddannelse. f) Møde med kommunerne og regionen om dimensioneringen i efteråret 2015 og opfyldelsen af denne Den 3. marts 2015 afholdt skolens ledelse et møde med kommunerne og regionen om opfyldelsen af dimensioneringen i efteråret Det lader ikke til at blive et problem med at opfylde dimensioneringen for PA i efteråret med forløb på såvel ny som gammel ordning, men vi er meget spændte på, hvor mange elever vi får på SSH uddannelsen i efteråret under gammel ordning og ikke mindst på hvor mange elever der er til såvel GF1 som GF2. Beslutning: Bestyrelsen tog til efterretning. 10. Eventuelt Bestyrelsen anmodede skolen om snarest at finde en dato for ekstra bestyrelsesmøde i juni måned. Bestyrelsen anmodede om, at der på et senere bestyrelsesmøde dagsordensættes et punkt om netværk for udsatte unge. Side 6

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere