Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen"

Transkript

1 Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

2 Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering om LBR s regnskab Orientering om nøgletal Orientering om analyse af revalideringsindsatsen i Nordjylland Orienteringen om udviklingen i antallet af elever i Vesthimmerlands Kommune Orientering om oplæg til LBR tema Evaluering af 12/12 konference - Tilbage fra sygefravær Godkendelse af beskæftigelsesplan Genbehandling af ansøgning om midler til elevcoach Ansøgning om midler til etablering af frivilligt socialt mentorkorps Ansøgning fra Profys Ansøgning om midler til mænds sundhedsuge

3 Medlemmer Knud Kristensen Mogens Futtrup Erik Thomsen Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Inger Mie Rudbæk Ella Holm Hansen Mikael Toft Viggo Christensen Per Gjessing Karl Johan Pedersen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Kim Jakobsen gik kl. 9:00 og Lone Dalsgaard Jakobsen kom kl. 8:30 AFbud: Erik Thomsen, Edel Nygaard Rusz, suppleant for Edel: Søren Eriksen Mødet blev afsluttet kl. 60

4 038. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/1997 Fraværende: Erik Thomsen, Lone Dalgaard Olesen, Edel Nygaard Rusz Bilag: Godkendelse af dagsorden. - at dagsorden godkendes. Dagsorden godkendt. Lone Dalgaard deltog ikke i behandlingen 61

5 039. Godkendelse af referat Sagsnr.: 11/2043 Fraværende: Erik Thomsen, Lone Dalgaard Olesen, Edel Nygaard Rusz Bilag: Godkendelse af referatet fra mødet d. 24. maj. - at referatet godkendes. Referat godkendt. Lone Dalgaard deltog ikke i behandlingen 62

6 040. Orientering om LBR s regnskab Sagsnr.: 11/2081 Fraværende: Erik Thomsen, Lone Dalgaard Olesen, Edel Nygaard Rusz Bilag: /11 Åben Bilag LBR regnskab 2011.pdf LBR har følgende midler til rådighed i 2011 Samlet bevilling i 2011 Midler disponeret i 2011 Midler ikke disponeret i kr kr kr. - at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning. Lone Dalgaard deltog ikke i behandlingen 63

7 041. Orientering om nøgletal Sagsnr.: 11/2724 Fraværende: Erik Thomsen, Lone Dalgaard Olesen, Edel Nygaard Rusz Bilag: /11 Åben Bilag Nøgletal - Jobcenter Vesthimmerland.pdf /11 Åben Bilag Opfølgningsrapport til Beskæftigelsesplan 2011.doc.pdf /11 Åben Bilag Oversigt over 6-ugers selvvalgt uddannelse 2011.pdf /11 Åben Bilag Samlet oversigt - Fleksjob.pdf /11 Åben Bilag Samlet oversigt - Løntilskud.pdf /11 Åben Bilag Samlet oversigt - Uddannelse.pdf /11 Åben Bilag Samlet oversigt - Virksomhedspraktik.pdf /11 Åben Bilag Øvrige nøgletal.pdf Administrationen vil orientere om nøgletallene på mødet. LBR har på mødet d. 24. maj efterspurgt, at navnet på arbejdspladserne bliver tilføjet i de samlede oversigter over løntilskud og virksomhedspraktik (bilag 41.5 og 41.7), så det ikke kun er arbejdspladsen p-nummer, der fremgår af listerne. Det er på nuværende tidspunkt ikke teknisk muligt, at tilføje navnet på arbejdspladsen. I bilag Nøgletal fra Jobcenter Vesthimmerland på side 17, er der en oversigt over udviklingen i antallet af personer på førtidspension. Den udvikling oversigten viser stemmer ikke overens med virkeligheden, da det reelle billede viser, at antallet i gennemsnit i samme periode ligger på 1881 personer og udsvingene i perioden er minimale. - at orientering tages til efterretning. Orientering taget til efterretning med ros til Jobcenter for indsatsen på Ledighedsydelse fleksjob, sygedagpengeområdet, både i forhold til antal sager og varighed, samt til a-dagpengegruppen for nedbringelse af antallet af unge årige i perioden januar 2011 frem til nu. 64

8 Der blev spurgt til hvad der var årsag til de gode resultater inden for ledighedsydelse og sygedagpenge. På ledighedsydelse hænger det nøje sammen med en forstærket indsats overfor virksomhederne i etablering af fleksjob, både i form af øget virksomhedsindsats i Jobcenter på dette område, samt et udvidet samarbejde med anden aktør omkring nyledige og nyvisiterede ledighedsydelsesmodtagere, som således bliver hurtigere udredt/udplaceret i fleksjob. På sygedagpengeområdet er det resultatet af den tidlige indsats i forhold til TTA projektet, samt det skærpede faglige fokus kombineret med en tidlig indsats indenfor alle målgrupper. Lone Dalgaard deltog ikke i behandlingen 65

9 042. Orientering om analyse af revalideringsindsatsen i Nordjylland Sagsnr.: 11/26880 Fraværende: Erik Thomsen, Lone Dalgaard Olesen, Edel Nygaard Rusz Bilag: /11 Åben Bilag Analyse af revalideringsindsatsen i Nordjylland.pdf Beskæftigelsesregion Nordjylland og 3 nordjyske kommuner Morsø, Hjørring og Aalborg har i samarbejder med konsulentfirmaet Mploy gennemført en analyse af revalideringsindsatsen i Nordjylland. Formålet med analysen er at belyse jobcentrenes brug af revalidering i beskæftigelsesindsatsen og opgøre effekterne af indsatsen. Analysen er baseret på kvantitative data fra blandt andet Beskæftigelsesministeriets DREAM database og derudover er der anvendt telefoninterviews til vurdering af revalidendernes udbytte af indsatsen. På landsplan er antallet af personer i revalidering faldet med ca. 40% siden 2004 og i Nordjylland er antallet af personer i revalidering faldet med ca. 20% i samme periode, hvilket svarer til et fald på ca. 400 personer. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomiske hjælp, der kan bidrage til, at personer med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet. Revalideringen er individuelt forløb, der tilpasses den enkle borgers behov. Et revalideringsforløb kan have en varighed på op til 5 år og tilbuddet kan gives til personer, der modtager A-dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse, førtidspensionsydelse, SU eller lønindkomst. Resultaterne af analysen viser følgende: 75% af revalideringstilbuddene i Nordjylland går til sygedagpengemodtagere. Kvinder udgør den største andel af personer i revalidering. Hovedparten af revalidenderne har en nedsat arbejdsevne i form af fysiske begrænsninger. De fleste revalidender kommer fra den offentlige sektor. Revalidering anvendes forskelligt af kommunerne. 66

10 Hver tredje kommer i job efter revalidering i Nordjylland, enten i ordinært job eller fleksjob. Analysen viser derudover, at hver anden kommer i job efter uddannelsesrevalidering og hver tredje kommer i job efter virksomhedsrevalidering. Halvdelen af de medvirkende revalidender i analysen medgiver, at revalideringsforløbet har styrket deres jobperspektiv og de har fået en større tro på en fremtid på arbejdsmarkedet. Jobcentrene skal styrke indsatsen i forbindelse med afslutningen på revalideringsforløbet, så kontakten til arbejdsmarkedet bevares. Udviklingen i Vesthimmerland adskiller sig fra det generelle billede i Nordjylland, ved at der i perioden fra 2007 til 2010 har været en stigning i antallet af personer i revalidering på 16%. Andelen af revalidender udgør 0,5% af det samlede antal borger i Vesthimmerland, hvilket er den næst højeste andel blandt de nordjyske kommuner. - at orienteringen tages til efterretning. Der blev stillet spørgsmål ved hvorfor der var faldende antal revalidenter i nøgletal. Det blev oplyst at der i 1 halvår af 2011 er blevet arbejdet målrettet på at nedbringe antallet af revalideringssager, som ikke havde aktiviteter tilknyttet. Der er fortsat i 2012 en ambition om at øge antallet af revalidenter i 2012 i forhold til 2011 niveau. Lone Dalgaard deltog ikke i behandlingen 67

11 043. Orienteringen om udviklingen i antallet af elever i Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 11/27272 Fraværende: Erik Thomsen, Lone Dalgaard Olesen, Edel Nygaard Rusz Bilag: Der er blevet efterspurgt en oversigt over udviklingen i antallet af elever i Vesthimmerlands Kommune og den følgende tabel viser de seneste års udvikling SOSU-assistenter SOSU-hjælpere Pædagogassistenter Anlægsgartnerassistenter Anlægsgartnerudd. plejeteknik Greenkeeper Ejendomsservicetekniker Materielmekaniker Ernæringsassistent Tandklinikassistent Kontorassistenter IT I alt Tabellen viser, at der har været en stabil udvikling det samlede antal af elever i Vesthimmerlands Kommune. - at orienteringen tages til efterretning. Ella anmodede om at der i VHK blev revurderet om antallet af elever kunne forøges enten i 2011 eller 2012, særligt med fokus på unge under 25 år. LBR besluttede at sende en opfodring til alle forvaltninger i VHK om at vurdere en evt. forøgelse af elever i Lone Dalgaard deltog ikke i behandlingen 68

12 69 Vesthimmerlands Kommune, Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011

13 044. Orientering om oplæg til LBR tema Sagsnr.: 11/27238 Fraværende: Erik Thomsen, Lone Dalgaard Olesen, Edel Nygaard Rusz Bilag: På LBR-mødet d. 24. maj blev formet og indholdet på LBR møderne behandlet og det blev besluttet, at der skal være flere temadrøftelser frem for faste dagsordenspunkter på de fremadrettede LBR møder. Administrationen lægger op til at der afholdes temamøder på to af seks årlige LBR møder, hvor den første halve time af møderne anvendes til, at behandle en kort dagsorden. Den resterende 1½ time skal anvendes til en temadrøftelse, hvor konkrete temaer drøftes, evt. med oplæg fra en oplægsholder. Administrationen lægger op til at det første temamøde afholdes på det førstkommende LBR møde tirsdag d. 25. oktober. Temaet for mødet skal være ungeområdet og Lone Boelt Møller, som har været ansat i et år som ungekoordinator, og nu er blevet fastansat, som udviklingskonsulent, vil holde et oplæg om de initiativer, der er blevet sat i værk og hvad der skal ske fremadrettet på området. - at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning, næste LBR møde har temaet Ungeindsatsen i VHK, samt orientering om analysen at tilflytning på kontanthjælpsområdet. Lone Dalgaard deltog ikke i behandlingen 70

14 045. Evaluering af 12/12 konference - Tilbage fra sygefravær Sagsnr.: 10/13579 Fraværende: Erik Thomsen, Edel Nygaard Rusz Bilag: D juni blev 12/12 konferencen "Tilbage fra sygefravær" afholdt på Slettestrand. Det var en god og konstruktiv samarbejdskonference, med vilje fra alle sider til at udvikle samarbejdet mellem A-kasser / fagforeninger og Jobcentret. Der deltog i alt 40 personer i konferencen og der var repræsentanter fra jobcentret, A-kasser og fagforeninger På konferencen blev der nedsætte en arbejdsgruppe, som skal følge op på det arbejde, det blev etableret på konferencen. I arbejdsgruppen sidder følgende repræsentanter: Fra jobcentret: Bettina Mathiasen og Lotte Havsager sygedagpengeafdelingen, Charlotte Vestrup virksomhedskonsulent sygedagpengeafdelingen, Egon Knøss A-dagpengeafdelingen Fra A-kasserne: Mikael Toft NNF, Brian Bertelsen 3F Midtfjord, Kirsten Jensen FOA Aalborg, Mariann Christensen 3F Midtfjord Der er aftalt følgende mødetidspunkter for arbejdsgruppen 14. september november december at konferencen evalueres Kun roser til hele vejen rundt, arbejdet er sat i gang og fortsætter henover efteråret - vinteren. 71

15 046. Godkendelse af beskæftigelsesplan 2012 Sagsnr.: 10/37393 Fraværende: Erik Thomsen, Edel Nygaard Rusz Bilag: /11 Åben Bilag Beskæftigelsesplan 2012.pdf Onsdag d. 6. juli sendte jobcentret beskæftigelsesplan 2012 i høring hos LBR. Medlemmernes bemærkninger og kommentarer til beskæftigelsesplanen bliver samlet i et fælles høringssvar, som vedlægges til beskæftigelsesplanen. 1. udkast til beskæftigelsesplanen blev behandlet på LBR mødet før sommeren d. 24. maj. Den videre proces er skitseret i den efterfølgende tidsplan. Tidsplan D. 30. august LBR drøfter beskæftigelsesplanen og kommer med bemærkninger D. 7. september Beskæftigelsesudvalget vedtager beskæftigelsesplanen, som herefter sendes til kommunalbestyrelsen D. 22. september Kommunalbestyrelsen vedtager beskæftigelsesplanen Senest d. 31. Beskæftigelsesplanen sendes til RBR oktober 31. januar 2012 Beskæftigelsesplanen samt budget offentliggøres Sagen afgøres i Byrådet. - at beskæftigelsesplan 2012 godkendes. Beskæftigelsesplan 2012 godkendt, og videresendes til Beskæftigelsesudvalget 7. september til godkendelse. Hanne Neergaard udleverede BR nordjyllands tilbagemelding på Beskæftigelsesplan 2012, på mødet. 72

16 047. Genbehandling af ansøgning om midler til elevcoach Sagsnr.: 11/16722 Fraværende: Erik Thomsen, Edel Nygaard Rusz Bilag: På LBR-mødet d. 24. maj, blev det besluttet, at behandlingen af ansøgningen vedr. forsat støtte til ansættelse af en elevcoach, skulle udsættes til dette møde. På LBR-møde den 15. juni 2010 blev bevilgede LBR kr. til ansættelse af en elevcoach på erhvervsskolerne i Aars. Erhvervsskolerne finansierede ligeledes kr. De samlede udgifter på kr. skulle dermed finansiere ansættelse af en elevcoach på erhvervsskolerne i en projektperiode på et år. Formålet med ansættelsen af en elevcoach har været at sikre, at flest mulige elever på erhvervsskolerne skulle gennemføre deres ungdomsuddannelse. Projektet skulle i særlig grad rette sig mod elever med personlige og sociale problemer, da disse problemer er den største årsag til frafald. Den gennemførte evaluering viser, at elevcoachen har haft en meget positiv effekt på fastholdelsen af unge, som var i fare for at droppe ud af ungdomsuddannelserne. Derfor ansøger Jobcenter Vesthimmerland om LBR midler til finansiering af forlængelse af elevcoachens ansættelse i et halvt år. Der ansøges om kr. til fuld finansiering af en forlængelse af elevcoachens ansættelse med et halvt år, dvs. for perioden 1. september februar at ansøgningen genbehandles Der gives afslag på ansøgning, men henvises til at Erhvervsskolerne tager kontakt til Erhvervsrådet for at afdække en mulighed for at søge midlerne via vækstfonden. 73

17 048. Ansøgning om midler til etablering af frivilligt socialt mentorkorps Sagsnr.: 09/10836 Fraværende: Erik Thomsen, Kim Jacobsen, Edel Nygaard Rusz Bilag: /11 Åben Bilag Ansøgning om midler til frivilligt socialt mentorkorps.pdf Jobcenter Vesthimmerland har et stort og veludbygget korps af virksomhedsmentorer. Brugen af sociale mentorer har derimod hidtil kun været anvendt i mindre omfang. Jobcenter Vesthimmerland vil gerne udbygge indsatsen i forhold brugen af sociale mentorer. En sociale mentor forstås i denne sammenhæng som en person, der har til opgave at støtte borgeren i forhold til opgaver, som ligger udenfor arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen, men som har betydning for borgerens mulighed for at kunne opnå et job eller en uddannelse. Mange jobcentre har imidlertid god erfaring med også at benytte frivillige som sociale mentorer. Jobcenter Vesthimmerland ønsker på den baggrund som et supplement til den professionelle mentorindsats at afprøve mulighederne for at involvere frivillige sociale mentorer i den beskæftigelses- og uddannelsesrettede ungeindsats. Jobcenteret ansøger på den baggrund LBR om midler til ansættelse af en projektmedarbejder til opbygning af et korps af frivillige, sociale mentorer. Mentorordninger har i mange sammenhænge vist sig at være et godt redskab til at motivere og fastholde unge i en positiv udvikling. Undersøgelser har underbygget, at det ikke mindst er en god personlige relation mellem den unge og mentor, der har betydning for, om indsatsen lykkes. Ved at udvise oprigtig interesse for den unge og give positivt med- og modspil, kan en social mentor således styrke den unges tro på og vilje til at opnå uddannelse/job. Målgruppe: Sårbare unge under 30 år, der har brug for lidt ekstra støtte og opbakning i hverdagen for at kunne opnå og fastholde uddannelse/job. Den potentielle målgruppe omfatter både ledige unge, samt sårbare unge under uddannelse. Økonomi: Der søges om i alt kr. for perioden 1/ /9 2012, heraf kr. i 2011 og i

18 Bevillingen vil skulle anvendes således: Løn til mentorkoordinator (18½ t/ugen): kr. Annoncering, pjecer o.a. materiale til brug for rekruttering: kr. I det vedlagte bilag 48.1 bliver ansøgningen uddybet. - at ansøgningen godkendes. Ansøgning blev i mødekommet på 2011 delen, dvs kr. i 2011, start 1. oktober 2011, under forudsætning af at det afklares at jobklare ledige kan fungere som frivillige sociale mentorer uden at dette giver problemer i forhold til ydelser/rådighed. Kim Jakobsen deltog ikke i behandlingen 75

19 049. Ansøgning fra Profys Sagsnr.: 11/27130 Fraværende: Erik Thomsen, Kim Jacobsen, Edel Nygaard Rusz Bilag: /11 Åben Bilag "Vejen Frem" - Mønsterbrydning og attitudejustering på 150 km.pdf /11 Åben Bilag Ung - I gang med uddannelse, job og en livsstil.pdf LBR har modtaget 2 ansøgninger fra Profys, som er et sundhedsfaglig virksomhed, som kombinerer sundhedsfaglige og beskæftigelsesfaglige metoder til at rykke ved menneskers arbejdsmarkedsperspektiv. Ansøgningerne er selvstændige med hver deres budget og de som følger: "Vejen Frem" - Mønsterbrydning og attitudejustering på 150 km (Bilag 49.1) Ung - I gang med uddannelse, job og en livsstil (Bilag 49.2) "Vejen Frem" - Mønsterbrydning og attitudejustering på 150 km Formålet med projektet er at få unge med kriminel baggrund attitudejusteret og ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse via 150 km. vandring på den spanske El Camino og projektet er et pilotprojekt. Målgruppen er motiverede unge kontanthjælpsmodtagere med kriminel baggrund i alderen år. der ønsker sig en ny chance. Vandringen bliver brugt som afklaringsforløb, hvor der via samtale, dialog, refleksion og fysisk aktivitet skabes tillid, tro, håb og forventninger til, at en uddannelse eller et job kan nås. Projektet har en varighed på 7 uger og der er plads til 6 unge pr. hold. Der ansøges om i alt kr., som dækker udgifterne til et hold. Ung - I gang med uddannelse, job og en livsstil Formålet med projektet er at flest mulige af målgruppen, under eller efter projektophør, starter i et ordinært uddannelsesforløb på SU eller anden uddannelsesydelses, som dermed kan danne grundlaget for reelle jobmuligheder. Målgruppen er unge ledige mellem 18 og 30 år. Projektet er tilrettelagt med fokus på erhvervsrettede initiativer, hvor den teoretiske undervisning og afklaring til uddannelse følges op med virksomhedspraktik. Projektet har en varighed 16 uger og der er plads til 15 unge pr. forløb. 76

20 Der ansøges om i alt kr., som dækker udgifterne til et forløb. Administrationen kan ikke anbefale, at ansøgningerne godkendes, da de ikke falder indenfor LBR s formålsparagraffer. - at ansøgningerne ikke godkendes. Ansøgningerne godkendes ikke med henvisning til at det ikke falder indenfor LBR s formålsparagraffer. Kim Jakobsen deltog ikke i behandlingen 77

21 050. Ansøgning om midler til mænds sundhedsuge Sagsnr.: 11/12693 Fraværende: Erik Thomsen, Kim Jacobsen, Edel Nygaard Rusz Bilag: /11 Åben Bilag Ansøgning - Mænds sundhedsuge.pdf På LBR-mødet d. 12. april 2011 behandlede LBR en ansøgningen af Sundhedscentret om kr. til at støtte deltagelsen i Mænds Sundhedsuge (Mens Healthweek). LBR godkendte ikke ansøgningen. Efterfølgende har Sundhedscentret fremsendt en ny ansøgning, hvor de ansøger om kr. til samme projekt og midlerne skal anvendes til præmier til de vindende deltagere. I følge Sundhedscentret har projektet været en succes med knap 60 deltagere. - at ansøgningen ikke godkendes Ansøgningen godkendes ikke, da det ikke vedrører LBR s område. Kim Jakobsen deltog ikke i behandlingen 78

22 Underskrifter Knud Kristensen Mogens Futtrup Erik Thomsen Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Inger Mie Rudbæk Ella Holm Hansen Mikael Toft Viggo Christensen Per Gjessing Karl Johan Pedersen 79

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Søren Konnerup Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo november

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere