BERETNING Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 2013. Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner"

Transkript

1 BERETNING 2013 Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 1

2 Forord Ved forperson Vivi Jelstrup Også i år har vi opnået en politisk landvinding, nemlig muligheden for at regnbuefamilier selv kan aftale hvem der skal være juridisk forælder udover den biologiske mor og det gælder helt fra barnets fødsel. Denne ændring af børneloven træder i kraft 1. december i år. Desuden er testen, som mænd der har sex med mænd skal gennemføre for at blive kendt sæddonor, nu forenklet og samtidig gjort væsentligt billigere end før. Foreningens offentliggjorte transpolitik blev fremlagt for et tværministerielt udvalg, som skal vurdere om juridisk kønsskifte (nyt CPR-nummer) kan bevilges uden forudgående, kønsmodificerende operation. I løbet af dette år skulle udvalget gerne blive færdigt. Hvor vi i mange vestlige lande har oplevet lovmæssige forbedringer har russiske lgbt er desværre oplevet det modsatte tilbageskridt. I juni indførtes en lov der forbyder homoseksuel propaganda (som dog også gælder for bier og transer). Loven gør det i praksis umuligt at offentliggøre positive udsagn om lgbtspørgsmål. Lgbt-foreninger bliver straffet med enorme bøder, hvis de ikke registrerer sig som udenlandske agenter, fordi de modtager økonomisk støtte fra udlandet. Og samkønnede forældre kan risikere at få fjernet deres børn, fordi regeringen ser deres livsstil som skadelig. Alle disse tiltag har gjort mennesker i vesten, både lgbt er og støtter, så oprevne at der siden da har været underskriftsindsamlinger og demonstrationer som protest mod disse russiske menneskerettighedskrænkelser. Én af de største demonstrationer var den i København i august personer deltog i begivenheden, som var arrangeret af To Russia With Love Denmark, som LGBT Danmark er en aktiv del af. 2

3 Priden i København var dedikeret til samme sag, og også den samlede ekstra meget opslutning i år fredelige personer, vurderede politiet. Her var foreningen igen synlig med gående deltagere og på Pride Square var vores store bartelt samlingssted for mange hyggelige samtaler. I Århus Pride var LGBT Danmark naturligvis også med. En ungdomsafdeling er opstået i byen og Oliver, som er en drivende kraft i dette arbejde, var særdeles aktiv op til og under Priden, hvilket indbragte ham Prideprisen, overrakt af Århus borgmester. Foreningens 65-års fødselsdag blev fejret på Amager Strand med det traditionsrige Sankt Hansbål og hygge for børn og voksne. Dansegulvet var et hit med folk fra Pandans og mange andre danselystne. Hadforbrydelser har desværre været aktuelle på flere måder. Mest alvorligt hvor transkvinden Cecilia blev slået med en hammer i baghovedet ved højlys dag midt i København og nær var død af skaderne. Overfaldsmanden fik en skærpet straf, da gerningen blev bedømt som en hadforbrydelse. Én af de måder, hvorpå vi langsigtet kan arbejde for bedre accept af lgbt er, er ved information i bl.a. folkeskolen. Normstormerne, som LGBT Ungdom er en væsentlig del af, underviser med et kritisk blik på normer for køn og seksuel orientering og de er godt i gang i Københavns Kommune, som støtter projektet, her fra efteråret. Meget af det ovennævnte har givet os taletid i adskillige medier, så LGBT Danmark er efterhånden blevet et begreb som ikke kun lgbt-personer har hørt om. Læs mere om de enkelte emner samt mange, mange flere i den følgende beretning fra foreningens vidt forskellige grene. 3

4 Politisk arbejde Familiepolitik Banebrydende børnelov Hvor Danmark sidste år ved indførelsen af det kønsneutrale ægteskab kom på niveau med en lang række andre lande, så lagde vi os i år i spidsen. Det skete, da et massivt flertal i Folketinget ændrede børneloven og sikrede, at regnbuefamilier, der får børn på klinik, kan benytte den almindelige anerkendelsesprocedure på lige fod med par af modsat køn. Særligt nyskabende er en mulighed for, at en mand, en kvinde og hendes kvindelige partner sammen kan indgå en aftale om, hvorvidt det skal være manden eller partneren, der kan anerkende et barn, manden og kvinden får med hinanden. Med de nye regler betyder det, at familier, der får børn på klinik, ikke længere skal anvende stedbarnsadoption, men at barnet kan få sine blivende juridiske forældre fra fødslen. Det er stadig sådan, at et barn højst kan have to juridiske forældre, og reglerne gælder ikke i forbindelse med hjemmeinsemination. Sæddonationsproblem løst 1. december. Der kom et skår i glæden ved børnelovsrevisionen derved, at det viste sig, at bøsser efter de gældende regler ikke ville kunne være sæddonorer. Reglerne blev begrundet med henvisninger til EUregler. LGBT Danmark fik rejst sagen politisk og pegede på, at vi fandt det rimeligst, at regnbuefamilier, der benytter en kendt sæddonor, vil blive omfattet af reglerne for homolog insemination, det vil sige insemination med partners sæd. Det var derfor glædeligt, da Sundhedsstyrelsen i sensommeren meddelte, at reglerne nu var lavet om, netop på den måde. Dermed var denne sten ryddet af vejen før revisionen af børneloven træder i kraft den 4

5 Anbefalinger om barsel Da regeringen nedsatte sit udvalg om øremærket barsel til fædre, fandt man det betimeligt at lade LGBT Danmark være medlem heraf, med henblik på at få belyst eventuelle særlige problemstillinger i relation til regnbuefamilier. Udvalgets mandat var at afdække og analysere relevante problemstillinger i relation til øremærkning af en del af retten til barselsdagpenge i forældreorlovsperioden. Regeringen valgte noget overraskende at meddele sin politik som ikke blev øremærket barsel få dage før udvalgets rapport skulle udkomme. Fra foreningens side kom vi med flere anbefalinger, både om sprogbrug og om, hvem der skulle kunne få del i orloven. 1989: Som det første land i verden indfører Danmark registreret partnerskab 1999: Som det første land i verden gør Danmark det muligt for et barn at have to juridiske forældre af samme køn 2013: Som det første land i verden gør Danmark det muligt, at tre personer kan indgå en bindende aftale om fordeling af juridisk forælderskab 5

6 Ligebehandling på tværs LGBT Danmark har gennem en længere årrække samarbejdet med andre organisationer om ligebehandling. Dette sker gennem Ligebehandlingsudvalget ved Institut for Menneskerettigheder i et samarbejde, der går på tværs af alle områder: Alder, handicap, køn, race og etnicitet, tro og religion, samt kønsidentitet og seksuel orientering. I foråret skrev 16 organisationer sammen til regeringen om at indføre et fælles lovgrundlag for ensartet beskyttelse af alle områder. LGBT Danmark fik igennem, at forslaget specifikt nævner kønsidentitet, hvilket altså alle organisationer støttede. To repræsentanter for forslagsstillerne herunder LGBT Danmarks repræsentant var efterfølgende til foretræde for Folketingets Ligestillingsudvalg for at tale for forslaget. Mainstreaming af kønsidentitet LGBT Danmark har i årets løb haft et antal initiativer med henblik på at mainstreame kønsidentitet. Således har foreningen bistået Kvinderådet med bemærkninger til den officielle danske CEDAW-rapport*). Ligeledes har vi lavet høringssvar vedrørende Danmarks ratificering af Europarådets konvention til forebyggelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, hvilket er den første konvention, der omtaler kønsidentitet. Foreningen har i mange sammenhænge rådgivet Institut for Menneskerettigheder og i den sammenhæng plæderet for den konkrete italesættelse af kønsidentitet i menneskerettighedssammenhæng. *) Committee on the Elimination of Discrimination against Women 6

7 Asyl Endelig flygtningestatus til lgbt-flygtninge Det er Flygtningenævnet, der træffer endelig afgørelse i asylsager. Flygtningenævnet er et såkaldt domstolslignende organ, og det er derfor nævnet, der fortolker udlændingelovens asylparagraf. Paragraffen siger, at man er flygtning, hvis man opfylder betingelserne i FN s flygtningekonvention (konventionsstatus), eller hvis man er forfulgt på anden specificeret vis (beskyttelsesstatus). LGBT Danmark har uden held siden midten af 90-erne plæderet for, at lgbt-flygtninge i Danmark skulle have konventionsstatus. I efteråret 2012 skrev vi til Flygtningenævnet og begrundede, hvorfor vi mente, at lgbtflygtninge skulle have flygtningestatus snarere end beskyttelsesstatus. Nævnet gav os ret og efterfølgende har lgbt-flygtninge fået flygtningestatus. Rigtig afgørelse i vigtig asylsag En af de første sager, der blev afgjort med den nye praksis med flygtningestatus, var sagen om transkønnede Fernanda, som var genstand for megen opmærksomhed. Sagen blev afgjort med et afslag i januar 2012, og LGBT Danmark, som længe havde rådgivet i sagen, gik straks i gang med forberedelserne til en genoptagelse. Da advokater med flere ikke vurderede, at sagen ville kunne genoptages, endte det med at være LGBT Danmark, der konkret begærede den genoptaget. Den blév genoptaget og afgjort positivt og altså oveni købet med konventionsstatus. LGBT Danmark rådgav gennem året også i flere andre asylsager. Møde med FNs højkommisær for menneskerettigheder FNs højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, besøgte Danmark i februar. I forbindelse med besøget afholdtes et møde med civilsamfundsorganisationer, hvor et lille panel med blandt andre LGBT Danmarks Søren Laursen havde mulighed for at fremføre synspunkter. 7

8 Multinationalt Internationalt Samarbejde, MIS Hvilken retsstilling har et ægtepar mellem to personer af samme køn på Færøerne? Udvalget har nu i snart tre år forsøgt at få afklaret om man vil kunne tage til Færøerne og blive gift med en person af modsat køn, selvom man er gift eller registreret med en af samme køn? Og hvordan er retsstillingen for børnene? Enkle spørgsmål. Men ingen myndighed, hverken på Færøerne eller i Danmark, har kunnet svare. Du kan læse en redegørelse for sagsforløbet på vores hjemmeside. Baltic Pride Vilnius I år var Baltic Pride flyttet så den fandt sted, mens Litauen havde formandsskabsposten i EU. Vores udsendte kunne melde om en langt mere fredsommelig pride end før selvom bystyret forsøgte at få den forbudt. Men der er ingen tvivl om, at den massive internationale opmærksomhed havde en effekt. ILGA-Europe LGBT Danmark har også i år været engageret i ILGA-Europe med Martin K.I. Christensen som en af de to forpersoner og Steffen Jensen som dirigent for årsmødet. I år har ILGA-Europe været kraftigt involveret i fastlæggelse af strategierne efter Ruslands indførelse af forbud mod propaganda for homoseksualitet. Rusland Den urovækkende udvikling i Rusland har også stået højt på gruppens dagsorden, og vi var repræsenteret i den gruppe, der arrangerede demonstrationen To Russia With Love dagen før prideugen løb af stabelen. Fundamental Rights Agency International Gruppe har også i år været engageret i NGO-forummet i EU s Agentur for Fundamentale Rettigheder, hvor LGBT-rettigheder er blandt de emner der fylder meget. 8

9 Globale rettigheder og udvikling Organisationen CISU, Civilsamfund i Udvikling, har bevilliget omkring kr. til et projekt i Tanzania til kapacitetsudvikling og støtte for lgbt-personer og -organisationer. Global South-gruppen samarbejder med en lokal menneskerettighedsorganisation om dette projekt, som skal hjælpe de svage og spredte lgbt-grupper og -netværk i Tanzania med at samarbejde og organisere sig, så de er bedre rustet i kampen for lgbt-rettigheder og bedre beskyttet mod vold og overgreb. LGBT i Syd-projektet, som vi har arbejdet med i snart tre år, har modtaget endnu en bevilling fra NGO- Forum på kr. til en videreudvikling af webportalen LGBTnet.dk og til formidling af viden om lgbtrelaterede emner og forhold til danske udviklingsorganisationer og deres partnere i Syd. LGBT Danmark er desuden partner på en ansøgning om at blive Operation Dagsværk-projekt i Det er et projekt om kampen for en bedre fremtid uden had og diskrimination for unge homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner i Kenya. Tro, had og kærlighed, som projektet hedder, er et af fire projekter, som eleverne på de danske gymnasier kan vælge imellem på et stormøde i december

10 Hadforbrydelser Sidste år var der 30 anmeldelser af hadforbrydelser hos politiet. Det var en stigning på godt 30 %, MEN det er ikke nok. Vi er nødt til som gruppe at være bedre til at anmelde de overfald, vi bliver udsat for. Den sidste offerundersøgelse fortæller, at der er omkring 4000 forbrydelser om året blev et afsluttende år på nogle felter og forhåbentligt også på starten af noget nyt. Vi har afsluttet de planlagte undervisninger for politiet, specielt Fyns politi har fået uddannet ca. 250 ansatte. Det er alt fra assistenter, der sidder i modtagelsen, til kriminalbetjente. Det har i den foreløbige evaluering været nogle gode kurser og kursisterne har udtrykt, at de har fået løftet deres viden inden for området. Socialministeriet er i gang med at få lavet en undersøgelse, der skal kortlægge hele området for hadforbrydelser. Det er tanken, at der skal være en følgegruppe. LGBT Danmark har lagt billet ind på at deltage i denne undersøgelse, og vi vil forsøge at sikre så høj en kvalitet som muligt. Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg har i det seneste år bidraget med oplæg og diskussion på en række konferencer, workshops o.lign. Senest har udvalget deltaget på NNF (nordisk ledelseskonference) i Reykjavik, hvor talsperson Rikke Voergård-Olesen præsenterede et paper om forhold for lgbt ere på danske arbejdspladser. Udvalget opsøger og deltager i diverse netværk, som omhandler køns- og seksuel ligestilling, hvor vi både bidrager med vores viden samt støtter andre i at sætte lgbt-spørgsmål højt på dagsordenen. For eksempel bidrager udvalget til Mainstreamingsnetværket af 2005, og yder sparring til NGO en Q-factor. Vi netværker aktivt med ligestillingsordførere fra politiske partier, mangfoldighedsrepræsentanter fra virksomheder mv. Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg ønsker at viden om og interesse for køns- og seksuel ligestilling i arbejdslivet styrkes, udbredes og prioriteres i en langt større grad, end det er tilfældet i Danmark. Derfor arbejder vi aktivt med at fagforeninger og private og offentlige arbejdspladsers arbejdsmiljø-politikker styrkes betydeligt med viden om mangfoldighed. Udvalget er åbent for nye medlemmer. 10

11 Transpolitik En samlet politik på transområdet Transpolitisk udvalg har i år udført et stort arbejde med drøftelse og fastlæggelse af en samlet politik for landsforeningens arbejde på transområdet. Det blev sammenlagt til et katalog over 21 punkter til forbedring af transkønnedes vilkår med udgangspunkt i transkønnede børns og voksnes livssituationer. Politikken blev i marts udsendt til samtlige politiske ordførere, folketingsudvalg og flere relevante instanser, og har givet anledning til meget positiv respons herunder en bred politisk dialog og fremsættelse af beslutningsforslag i folketinget. Transkønnede og behandlingssystemet Der har i det forgangne år været en intens debat omkring behandlingen af transkønnede. I slutningen af sidste år fik en kirurg, der havde fjernet bryster på transkønnede, en næse for at gøre dette uden en psykiatrisk udredning af brugerne. Sundhedsstyrelsen udsendte kort efter et notat om at heller ikke gynækologer måtte opstarte behandling af flere transkønnede uden en udredning på Sexologisk Klinik. Landsforeningen har igennem året lagt et massivt pres på systemet igennem medier og politiske kanaler for at sikre den fortsatte adgang til behandling, og ligger i dialog med Sundhedsstyrelsen, der har lovet en løsning der muliggør at transkønnede kan modtage i hvert fald nogle behandlinger i privat regi. En gynækolog er begyndt at behandle transkønnede i samarbejde med privatpraktiserende psykologer. Til trods for Sundhedsstyrelsens udmelding har de for ganske nyligt igangsat en undersøgelse af yderligere en gynækolog så kampen for let og lige adgang til behandling fortsætter. 11

12 Transkønnede og den psykiatriske sygdomsliste Transkønnedes placering på listen over psykiske lidelser har været en varm kartoffel, der er problematiseret af flere medier og politikere i årets løb. Landsforeningen mødtes omkring nytår med ordførere fra næsten alle partier, og i foråret blev der fremsat et beslutningsforslag omkring fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten. Det var på én gang både positivt og besynderligt at opleve samtlige ordførere udtale, at de ikke betragtede transkøn som en psykisk lidelse samtidig med at kun forslagsstillerne var klar til at fjerne diagnosen. Internt i sundhedsvæsenet har landsforeningen også været med til at skabe debat om emnet bl.a. igennem oplæg på selveste Rigshospitalet og via debatter med forfatteren til de medicinstuderendes lærebog i psykiatri, der er kommet med den glædelige udmelding at transkønnede i den kommende udgave af bogen ikke længere automatisk vil blive betegnet som personlighedsforstyrrede. Dialog omkring juridisk kønsskifte Regeringen nedsatte i starten af året en tværministeriel arbejdsgruppe, der arbejder med at undersøge mulighederne for juridisk kønsskifte i Danmark uden tvungen sterilisation. LGBT Danmark mødtes i maj med arbejdsgruppen, hvor vi fik lejlighed til at fremlægge vores synspunkter omkring anerkendelse af transkønnedes identitet, der tager udgangspunkt i en rettighedsbaseret tilgang og omkring modeller og erfaringer fra nogle af de nitten lande, der allerede i dag tillader juridisk anerkendelse uden tvangssterilisation. Vi ser frem til arbejdsgruppens rapport, der forventes i løbet af efteråret. 12

13 Diskrimination og hadforbrydelser imod transkønnede Der har desværre været flere sager om diskrimination og hadforbrydelser imod transkønnede i årets løb. En sag, der netop er behandlet ved ligebehandlingsnævnet omhandlede en transkvinde, der blev bortvist fra sin arbejdsprøvning med henvisning til hendes påklædning. Ligebehandlingsnævnet kunne desværre ikke behandle sagen idet den krævede afhøring af parter og vidner, og sagen er derfor henvist til domstolene. En anden sag vedrørte en transkvinde, der blev slået ned bagfra med en hammer på Rådhuspladsen i sommer af en for hende ukendt mand, der også tidligere havde forulempet lgbt-personer. Ved et rent held ramte slaget på en måde, der gjorde det muligt for hende at overleve om end med varige mén. Offeret har ved talrige lejligheder fortalt om overfaldet, der ved en historisk dom i Københavns Byret blev vurderet som en hadforbrydelse begået på grund af kvindens transkønnethed. 13

14 Rådgivning og information Rådgivningen i København Rådgivningen har i 1. halvår af 2013 haft 118 henvendelser (mod 171 i hele 2012) via mail, telefon og personligt fremmøde. Vi er ca. 9 aktive rådgivere, herunder en jurist. Emnerne spænder vidt fra identitetsspørgsmål til juridiske problemstillinger. I år har der været en klar stigning i henvendelser fra udlandet og fra udlændinge i Danmark, ligesom der også har været flere spørgsmål vedrørende forældreskab end før. De senere år har der desuden været en markant stigning i henvendelser fra helt unge transpersoner og deres forældre, hvorfor vi i år har haft fokus på dette emne bl.a. med en fælles uddannelsesdag med Ungdomstelefonen. På baggrund af det oplevede behov og erfaringer fra udlandet arbejder foreningen nu på at rejse midler til støttegrupper særligt for unge transpersoner. Vi har også haft særligt fokus på vold i parforhold, idet vi har mødtes og vidensdelt med Dansk Kvindesamfunds krisecenter og Mødrehjælpen. Vi har desuden et løbende og godt samarbejde med Sabaahs rådgivning. Rådgivningen i Aarhus Aktiviteter i LGBT Danmark-regi foregår på Café Sappho i Mejlgade, der gennem de sidste par år er blevet tilholdsstedet for de fleste frivillige foreninger i Aarhus. Rådgivningen har åbent hver torsdag aften, og vi er en gruppe på 6 personer. Vi har ca. 1-2 henvendelser pr. gang og vi har set en stigning i personlige henvendelser. Det kræver stadig en del mod at henvende sig til os og det viser desværre at der stadig er meget brug for vores tilstedeværelse. Vi får dog altid de rådsøgende godt ud af døren, og heldigvis er der flere sociale grupper i byen hvor de kan gå hen og få opbygget et socialt netværk. Vi får en del henvendelser fra unge transpersoner og deres familier, så det er rigtig godt at kunne henvise til de andre grupper i foreningen der er eksperter i det! Netværksgruppen for pårørende til lgbt er mødtes et par gange i foråret, men har brug for rådgivningens støtte til at opretholde kontakten. Alt i alt fra Rådgivningen engagerede rådgivere, gode lokaler, stigning i henvendelser og gode samarbejdspartnere! 14

15 Ungdomstelefonens aktiviteter Siden sidst har vi på UT 1. Iværksat en oplysningskampagne, da vi ønsker at gøre unge lgbt er opmærksomme på vores tilbud. I den forbindelse har vi fået designet og trykt to plakater, som skal distribueres ud på samtlige folkeskoler. I forhold til distribueringen satser vi på at samarbejde med Sex & Samfund, der årligt udsender undervisningsmateriale i forbindelse med deres Uge Sex -kampagne. 2. I skrivende stund er vi i fuld gang med at arrangere en støttefest med det formål at indsamle penge til finansieringen af ovenfornævnte oplysningskampagne. 3. Løbende samarbejdet med Sabaah ift. oplysningskampagne såvel som uddannelsesdage. 4. Forsøgt os med face-to-face-rådgivning. Indtil videre har de unge dog ikke benyttes sig af tilbuddet. 5. Deltaget i Priden. Vores visioner Få et reklamebanner samt oprette en rådgivningsprofil på Boyfriend.dk. Udvikle og styrke samarbejdet med lignende rådgivninger i Danmark. Udvide vores åbningstider, hvis vi ser en stigning i antallet af rådsøgende. 15

16 LGBT-ordbog I februar 2013 så lgbt-ordbogen dagens lys det første opslagsværk af sin art med 215 begreber knyttet til kønsidentitet og seksuel orientering! Ordbogen er ment som hjælp og inspiration for hvem, der er relevant. Idéen bag ordbogen var at skabe konsensus om betydningen af de enkelte begreber inden for området samt komme misforståelser til livs. Den bidrager med mange kendte, men også mange inden for det danske sprog ukendte begreber. Ordbogen er frit tilgængelig på LGBT Danmarks hjemmeside, og er allerede blevet benyttet flere steder, bl.a. i undervisningen af normstormere til Københavns Kommunes projekt af samme navn. Ligeledes har den skabt opsigt, og er for nyligt blevet omtalt i en kronik, der dog vendte sig kritisk mod flere begreber omtalt i ordbogen. En version 2.0 af ordbogen er allerede i støbeskeen, og byder på mange flere begreber inden for kønsidentitet og seksuel orientering, specielt inden for familiepolitik, da dette område blev overset i den første version. 16

17 Biblioteket LGBT Biblioteket labbede det i sig, da Politiken som optakt til Priden kårede biblioteket som hotteste sted i homobyen København med finurlige, rosende ord om en kultur, som både er dig og mig. Mange års arbejde på at leve op til det er videreført i 2012/2013. Den enestående samling af lgbt-bøger er udbygget med de væsentligste udgivelser i 2012 på dansk foruden både nye og ældre bøger på dansk og engelsk. Hovedpinen er at finde plads til nye bøger. Samtidig ville biblioteket gerne give adgang til de gamle årgange af Vennen, som der ofte spørges efter, men de er på et utilgængeligt lager. Desværre bliver det endnu vanskeligere at løse det problem, når alle foreningens aktiviteter nu skal rummes på 2. sal. Biblioteket håber, det lykkes. Der har været to gode forfatteraftener, men uden et egnet mødelokale er nye arrangementer stillet i bero. Biblioteket arbejder fortløbende med oprydning i foreningens lagerlokale hos Shurgard. Store mængder gamle skrifter er sorteret. Da vi ikke har plads, er de bevaringsværdige fordelt hos Det Kongelige Bibliotek eller udenlandske lgbt-kontakter: Widener Library (Harvard University), Tretter Collection (University of Minnesota) og Schwules Museum, Berlin. Resten er blevet til genbrugspapir. Hold øje med biblioteket og bøgerne på Facebook, hjemmeside og 17

18 Sociale grupper og netværk Besøgsvennerne Besøgsvennegruppen har oplevet stor aktivitet i det forgangne år. Gruppen har budt velkommen til nye besøgsvenner og besøgsværter og sagt på gensyn til andre. Besøgsvennerne mødes den første tirsdag i hver anden måned og drøfter generelle forhold i relation til gruppens arbejde. Gruppen har fået oprettet en side på facebook, som har skabt mere synlighed omkring gruppens arbejde. Besøgsvennerne har vanen tro afholdt to vellykkede arrangementer for gruppens besøgsvenner og besøgsværter i januar og september. Begge arrangementer er veldokumenterede med tekst og billeder på gruppens facebookside. Bigruppen Bigruppen har - udover hyggemøder - hver måned haft forskellige temaer på programmet. I flæng kan nævnes: "At springe ud som bi", "Bifilm", "Jalousi", "Bilitteratur", "Forholder vi os anderledes til en kvindelig end til en mandlig partner?", "Hvordan bliver bier mere synlige?". Hvad der siges på møderne er fortroligt, så alle kan trygt udtale sig om personlige emner. Den 23. september er International Bidag, som i år fejredes med et møde om biers liv åbent for alle interesserede. Tre biseksuelle fortalte om deres ret så forskellige liv, og publikum deltog ivrigt i debatten. Synlighed er et af de vigtigste emner for bier, som ofte bliver set som enten hetero eller homo, afhængigt af en eventuel partner, og ofte bliver misforstået når det gælder seksuel orientering. Gruppen er ganske inkluderende dog har det i årets løb været nødvendigt at understrege at møderne først og fremmest er til for at snakke om biemner. Nye bier og de der kan være i tvivl om deres seksuelle orientering er altid velkomne. 18

19 Handi LGBT HANDI - LGBT består indtil videre af 5 lgbt'ere med handicap. Vi har som gruppe eksisteret i flere år men har i mange år ikke haft lokale med kørestolsadgang. Derfor har vi en årrække mødtes på Kafé Knud. Men vi er glade for at det i LGBT Danmark-regi fra september i år blev muligt for os at kunne benytte et lokale i Islands Brygges Kulturhus, som er handicapegnet. Vi mødes to gange om måneden, hver anden tirsdag i lige uger. Vi arbejder bl.a. for handicappede lgbt eres rettigheder og for accept og inklusion i både lgbt- miljøet og det omgivende samfund. Vi vil også gerne være et socialt netværk for andre lgbt ere med handicap som har brug for at mødes og tale med ligesindede. På sigt vil vi tage forskellige temaer op. Det kunne f.eks. være de problemstillinger der kan være ved at være lgbt er med handicap. Homo med Forsinkelse Den sociale netværksgruppe Homo med Forsinkelse har nu eksisteret i 13 år. Målgruppen er kvinder og mænd, som overvejer at springe ud eller er sprunget ud som homoseksuelle lidt sent. Vi lader deltagerne selv afgøre om de synes at henhøre under begrebet Homo med Forsinkelse (modsat homo til tiden ). Gruppen blev for 7 år siden delt i henholdsvis den oprindelige gruppe fortsat kaldet Homo med Forsinkelse med hovedsageligt kvinder som målgruppe og henholdsvis en gruppe for mænd kaldet HmFmand. Denne opdeling skyldes dels, at mange ting bedst diskuteres med kønsfæller og dels, at det viste sig at langt flere kvinder end mænd melder sig ind i Homo med Forsinkelse. Således har den kvindelige afdeling af HmF ca. 10 gange flere medlemmer end den mandlige afdeling. Alle medlemmerne har adgang til et lukket diskussionsforum på internettet kaldet Groupcare. Pr skiftede vi imidlertid til den ny IT-platform GC Community hos samme firma. Dette medførte et meget stort ekstraordinært konverteringsarbejde, som vi i øvrigt stadig kæmper med. I begge grupper arrangeres og afholdes løbende offentligt tilgængelige egentlige møder, hvor interesserede og medlemmer samles og snakker om deres oplevelser og erfaringer. Således er møderne primært baseret på erfaringsudveksling mellem de fremmødte, som ofte omfatter personer der fortsat lever i et heteroægteskab, evt. med børn. Møderne holdes normalt i LGBT Danmarks lokaler i København. Derudover tages initiativ til diverse sammenkomster ude i byen, som annonceres via vore netværk i GC Community. Vi har også telefonrådgivning til dem der er i tvivl. Nyt er LN (Lesbisk Netværk) med møder hvor "gamle" HmFkvinder kan mødes og netværke. 19

20 Kaffe og kage på kryds og tværs Et forum for alle lgbt er som har lyst til at mødes på tværs af grupperne. Det er en hyggelig begivenhed en lørdag hver måned, hvor der kan føres spændende og lærerige samtaler med både lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner m.fl. Mandegruppen Hidtil har arrangørerne sørget for kager og brød til hvert møde, og nogle gæster har også bidraget med spiseligt. Det er forskelligt hvor mange og hvem der dukker op typisk deltager 8-15 medlemmer. Ofte kommer der nye, som gerne vil høre mere om grupper i foreningen, og hvor de kan være aktive. Det er nu tredje generation af arrangører, og der søges en medarrangør som er god til at bage kage. Mandegruppen har også i det forgangne år haft møde én gang hver måned - den første onsdag kl. 19:30. Fremmødet har typisk varieret fra to til fem deltagere pr. møde. Siden sidste landsmøde i LGBT Danmark har Mandegruppen løbende arbejdet på at styrke fremmødet. Således oprettede vi i foråret en Facebookprofil for gruppen, ligesom gruppen også har uddelt flyere på barer i lgbt-miljøet. Alle interesserede i foreningen er meget velkomne til at deltage i gruppens møder. Netværket familie og venner Netværket har igen i år samarbejdet vidt og bredt mest med T-gruppen om vores netværk for familier til transkønnede, og Homo med Forsinkelse-grupperne om vores netværk for pårørende til sene udspringere. Foråret har budt på flere temamøder med de ovenstående netværk. Derudover har vi ydet rådgivning og sparring til mange via mail folk, som har henvendt sig med alskens problemstillinger. Priden var en af netværkets store begivenheder, og i lighed med tidligere år lykkedes det her at samle en stor flok til at gå med under netværkets banner. Som en af de største grupper under LGBT Danmarks faner var vi godt repræsenteret. Netværkets arbejde gavner vidt og bredt og når folk, som ikke selv har en dagligdag i lgbt-miljøet. Vi har opbygget en stor viden inden for området, og besidder gode ressourcer. Med det in mente ser vi frem til det næste år. 20

21 Psyk-gruppen er det nye navn på gruppen som henvender sig til lgbt'er med psykisk sårbarhed i både lettere og sværere grader. Gruppen har haft flere navne og har eksisteret et par år. Desværre har den tidligere været ramt af sygdom og aflysninger, hvilket har fået nogle til ikke at komme mere. Derfor er det siden august to fra landsledelsen som er kontaktpersoner - i det lønlige håb at vi kan undgå aflysninger, men i stedet opnå flere deltagere med tiden, for der er et behov for gruppen. Det er en social gruppe ikke et behandlingstilbud men et sted hvor det er muligt at støtte hinanden som lgbt-personer, og hvor der ikke er fokus på sygdom, men på at møde andre mennesker. Der er p.t. kun få der møder op, derfor har deltagerne forfattet en ny folder, som gerne skulle gøre gruppens eksistens kendt i videre kredse, bl.a. ved at vi sender den til flere foreninger og rådgivninger. T-Gruppen Århus T-Gruppen i Århus er en social gruppe, hvor transkønnede i alle aldre og af alle køn mødes til hygge og socialt samvær. Her er et frirum hvor vi udveksler erfaringer og støtter hinanden i udforskningen af vores kønsidentitet og kønsudtryk såvel som livet i øvrigt. Ved flere af møderne har vi kombineret samværet med fællesspisning. Gruppen mødes hver anden søndag kl på Café Sappho og bruges af transkønnede fra hele Jylland. 21

22 LGBT Ungdom Forord - RE:DEFINED Året 12/13 i LGBT ungdom har været præget af starten på en proces for åbenhed i foreningen. Vi har i år rakt hånden ud og grebet chancer for samarbejder, medieomtale og nye arbejdsområder. Derudover har vi i det forgangne år fået ny hjemmeside, holdt åbne fester, været mere internationalt repræsenteret end nogensinde før, og redefineret hvilken ungdomsafdeling vi i virkeligheden gerne vil være, deraf kommer overskriften RE:Defined. Vi har som organisation også ud over at række ud, kigget ind, og prøvet at definere vores eksistensgrundlag fremtidigt. Hvad skal LGBT Ungdom, og hvordan? LGBT Ungdom er i en rivende udvikling, vi har bevæget os langt, på kort tid, og rejsen er kun lige begyndt. Nye normkritiske undervisningsprojekter er blevet søsat, nye frivillige er kommet til, og vi er nu større end nogensinde før - en udvikling, vi tror, kommer som respons på et nyt fokus og en genopstået kamp. I de følgende afsnit vil du kunne orientere dig om vores projekter mere detaljeret. 22

23 Ny retning! LGBT ungdom har inden for de seneste år bragt normkritik på dagsordenen og specielt i år har normkritikken været gennemsyrende i vores tilgang til arbejdet i foreningen. Det har bl.a. stadfæstet sig i: Undervisning Normstormerne Det første undervisningshold, bestående af 8 personer, er færdiguddannet og har været ude og prøve kræfter med undervisningen på folkeskoler i Københavns Kommune. Normstormerne underviser i normkritik med udgangspunkt i normer for køn og seksuel orientering. Skoletjenesten Gå-Ud-Gruppen var LGBT Ungdoms første undervisningsgruppe. Omdrejningspunktet for undervisningen var den personlige historie. Vi har efter mange gode år valgt at nedlægge Gå-Ud-Gruppen. I stedet har vi startet et nyt undervisningsinitiativ: Skoletjenesten. Skoletjenerne tager ud på folkeskoler i hele landet og underviser, ligesom normstormerne, i normkritik med udgangspunkt i normer for køn og seksuel orientering. Arrangementer Unicorny Camp lgbtq*-festivalgængere kunne feste og møde andre. LGBT Ungdom, Sabaah og BLUS arrangerede en camp på Roskilde Festival, hvor det overordnede mål var at skabe et rum, hvor man kunne definere/ikke definere sig frit. Her blev bl.a. afholdt et debatarrangement med titlen Hvorfor er mænd så irriterende, hvor der blev debatteret normer for adfærd og køn. Alle aftenerne i opvarmningsdagene blev der holdt fester med forskellige temaer hvilket var en del af planen for at skabe et rum hvor Spring-ud-dag Valgte vi at aflyse i år, da vi havde et ønske om at sætte mere fokus på skabet og ikke mennesket, som befinder sig i eller uden for skabet. Dette kom bl.a. til udtryk i et dybdegående interview på P3. 23

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER!

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! Den 3. marts 2013. RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK Kendskabet til transkønnede er mangelfuldt og bygger ofte på forældede, fordomsfulde og fejlagtige opfattelser og holdninger. Det betyder,

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Præsentation og indledende bemærkninger til høringen. 1. Skal Danmark fastholde transseksualitet på listen over sygdomme og helbredsproblemer?

Præsentation og indledende bemærkninger til høringen. 1. Skal Danmark fastholde transseksualitet på listen over sygdomme og helbredsproblemer? INVITATION TIL EN HØRING OM TRANSKØNNEDES FORHOLD I DANMARK CHRISTIANSBORG MANDAG D. 14. MARTS 2011 kl. 12.30 17.00 arrangeret af LGBT Danmark og Trans-Danmark Høringen har til formål at belyse en række

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

LGBT Danmark - Landsmøde, 2. november 2014. Landsmøde. 2. november 2014, kl. 12.00 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S REFERAT

LGBT Danmark - Landsmøde, 2. november 2014. Landsmøde. 2. november 2014, kl. 12.00 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S REFERAT Landsmøde 2. november 2014, kl. 12.00 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S REFERAT Til stede: I alt var der 37 registrerede medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere.

Læs mere

LGBT. Ligestilling på arbejdspladsen

LGBT. Ligestilling på arbejdspladsen LGBT Ligestilling på arbejdspladsen Informations- og værktøjsmateriale til tillidsvalgte og kollegaer om lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners ligestilling på arbejdspladsen Indhold Forord

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen. Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012

Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen. Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012 Partiledere Social- og integrationsminister Helle Thorning-Schmidt Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen Karen Hækkerup Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012

Læs mere

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende:

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende: Retsudvalget 2009-10 L 123 Bilag 15 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. maj 2010 L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Et spændende år. Af: Vivi Jelstrup Forperson

Et spændende år. Af: Vivi Jelstrup Forperson Årsberetning 2011 Indhold Et spændende år... 3 Netværksgrupper... 4 Rådgivninger... 10 Faglige og organisatoriske støttegrupper... 12 Projekter... 13 Politik... 14 LGBT Ungdom... 21 Ekstern repræsentation:...

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte

Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk LGBT Danmarks udkast til: Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Centerrådet i Handicapcenter København Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Til stede: Momme Knudsen, Ingrid Hansen, Kirsten Danielsen, Bente Ullits Eckmann, Janne Sander, Frank Steffensen,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980)

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980) Beskæftigelsesministeriet Att.: Birgitte Buchwald Jørgensen (bbj@bm.dk) STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus.

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus. Landsledelsens organisatoriske beretning 2015 Landsmødet 2014 vedtog en meget overordnet arbejdsplan og pålagde landsledelsen at udarbejde en konkret arbejdsplan efter de af landsmødet fastlagte overordnede

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Sammenfatning Juni 2009 Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår 8 CASA,

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Nyhedsbrev September 2014

Nyhedsbrev September 2014 Nyhedsbrev September 2014, Formand Efter en rigtig god sommer er efteråret kommet over os Det betyder også mere indeliv, hvilket giver os mulighed for at løse nogle af de opgaver, vi har givet os selv.

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010)

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010) Ministerkomitéens rekommandation CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (Vedtaget af Ministerkomitéen på

Læs mere

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest NETVÆRKSGRUPPER -Kom godt i gang! Vores barn har autisme og selvom vi elsker vores helt specielle barn meget højt fremkalder vores liv med dette helt specielle menneske ofte nogle stærke følelser i os

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere