Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan"

Transkript

1 Dato 21. december 2012 Dok.nr. Sagsnr. 12/1079 Ref. kene Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan OMHANDLER HELE KOMMUNEN AGERBÆK ALSLEV ANSAGER BLÅVAND FÅBORG HENNE LUNDE NORDENSKOV NYMINDEGAB NÆSBJERG NØRRE NEBEL OKSBØL OUTRUP SIG TISTRUP VARDE, VARDE NORD VARDE, VARDE MIDT VARDE, VARDE SYD VARDE, ÅBENT LAND ØLGOD, ØLGOD BY ÅRRE, ROUST /52

2 Omhandler hele kommunen Varde Forsyning: Klimatilpasning, lokalanvendelse af regnvand, områder med særlig drikkevandsinteresser og samspil med fremtidige varmeplan Fra: Svend Clausen Sendt: 18. april :35 Til: vardekommune vardekommune Cc: Chefgruppen Emne: Kommuneplan Til Team Plan, Varde Kommune Varde Forsyning har modtaget opfordring fra Varde Kommune om ideer eller forslag til, hvordan byerne i Varde Kommune skal udvikle sig. Varde Forsyning vil pege på nedenstående udfordringer: 1. Ved fremtidige vejprojekter (renovering og nyanlæg) bør vejanlæg indrettes, så kørebanen kan fungere som afstrømningskorridor ved ekstreme regnhændelser. Evt. bump, hævede flader og overkørsler tænkes ind i projekterne, så de ikke hindrer vandets løb til områder, der kan tillades oversvømmet. 2. I fremtiden kan der blive behov for grønne områder, der kan oversvømmes ved ekstrem nedbør: - Eksempelvis har Varde Forsyning i forbindelse med udvidelse af Campus udarbejdet et notat vedr. områdets regnvandsforhold. I tilfælde af kraftig regn eller tøbrud trækker overfladevandet af i en korridor ned over Campus område. Siden er det kommet os for øre at man planlægger en bygning i netop denne korridor, - Regnvandskorridor Storegade og Enghavevej. Ved kraftige regnepisoder virker Storegade som en korridor for afstrømmende overfladevand, og vandet søger ned af Enghavevej. Vi ser gerne sådanne muligheder indtænkt. 3. Der kan med fordel udarbejdes et kort med beskrivelse af nedsivningspotentialet i hele Varde Kommune. Kortet kan specifikt udpege interessante og uinteressante områder med mulighed for privat nedsivning af regnvand på egen grund. Dette kunne være interessant for kommuneplanens mulighed for at etablere områder med lokal anvendelse af regnvand til byforskønnelse. 4. Ved byggemodninger bør stormflodskoten være 5.00 (DVR90). Det er fakta at området omkring Varde by synker ca. 10? 15 cm. pr. 100 år. Dertil kommer den sandsynlige vandstandsstigning på grund af global opvarmning. 5. Ved byggemodninger skal der afsættes plads/jord til forsinkelsesbassiner. Disse bassiner kan vel tænkes ind som forskønnelse af lokalområdet? dog er det her vigtigt, at der sker en forventningsafstemning mellem Varde Kommune og Varde Forsyning om såvel etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger i overensstemmelse med vandsektorloven. 6. Ved byggemodninger skal separatkloakeres eller etableres LAR el. lokal anvendelse af regnvand, jf. pkt. 3 og 5. 2/52

3 7. Ved byggemodninger ønskes en afstand til renseanlæg min. 150 meter og 75 meter til pumpestationer. 8. Ved byggemodninger mod nord bør der på de enkelte grunde deklareres forbud mod anvendelse af pesticider af hensyn til drikkevandsresursen. 9. Mod syd beder vi om respekt for OSD Forumlund. 1. Vi så gerne Varde Kommunes deltagelse i udvikling af?varde Gårds jordlod ved Carolinelunden? evt. som arealer til offentlige formål, fritids- eller turistaktiviteter. 2. Når Varde Forsyning forhåbentlig om kort tid er i stand til at udpege et nyt kildefelt til indvinding af drikkevand, vil vi gerne invitere Varde Kommune til at udarbejde et tillæg til Kommuneplanen, som varetager naturen og samtidig giver mulighed for at udvikle landbruget og andre aktiviteter på arealet over drikkevandsresursen. 3. Der kan i forbindelse med udarbejdelsen af varme- og energiplan blive behov for arealer til fremtidig varmeværk, endvidere vil der behov for arealer til solpaneler, såfremt dette bliver en del af varmeforsyningsplanen. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt for Varde Forsyning at udpege konkrete områder. 4. Såfremt den nye varmeplan peger på at bysamfundene i det tidligere Helle Kommune skal/kan forsynes med fjernvarme, vil der være brug for arealer til nye varmeværker. En placering i industriområder vil formodenligt være mest hensigtsmæssig. 5. Varde Forsyning ønsker mulighed for at udvide genbrugsplads og renseanlæg vest for de nuværende anlæg. Arealet omfatter matrikel nummer 63b, 45g og 55b, alle Varde Markjorder. 6. Ved nye udstykningsområder, specielt i sommerlandet indtænkes arealer til fælles affaldsindsamling. 7. Varde Forsyning er umiddelbart interesseret i at forsyne nye boligområder i Varde og Alslev med fjernvarme. Der kan være afstande fra de nuværende anlæg til nye områder og områder der udlægges til 0-energihuse hvor det ikke er økonomisk eller miljømæssigt er hensigtsmæssigt at etablere fjernvarme. Med venlig hilsen Svend Clausen AffaldVarmechef Direkte: Mobil: /52

4 01 Agerbæk Jørgen Maltha Rasmussen: Vedrørende ønske om at udvidelse af byzone 4/52

5 02 Alslev Nordlys Huse: Vedrørende ønske om nyt tæt-lav boligområde på matr. 24c og 24m Alslev By, Alslev i enkeltområde B03 og ændring af den geografiske afgrænsning af enkeltområde B03. 5/52

6 Alslev Sogns Borgerforening ved Villy Andersen: Vedrørende ønske om udlæg af nyt rekreativt område 6/52

7 03 Ansager Udviklingsrådet for Skovlund-Ansager: Vedrørende varetagelse af natur i samspil med landbrug samt virksomheder i det åbne land 7/52

8 8/52

9 05 Blåvand Blåvand, Hvidbjerg Strand: Vedrørende ønske om etablering af lejligheder ved Blåvand Camping 9/52

10 10/52

11 06 Fåborg Fåborg Borgerforening: Vedrørende ønske om et nyt boligområde 11/52

12 12/52

13 Jørgen Madsen: Vedrørende ønske om udvidelse af blandet bolig og erhvervsområde 13/52

14 07 Henne Marit Astrup: Vedrørende ønske om at reducere enkeltområde S01 ma :21 Fra: Dodo Marit Astrup Til: Ken Eriksen Cc: Emne: Hennegårds klitter Kære Ken Eriksen, Tak for med svar fra Naturstyrelsen vedr. vores grund ved Henne Strand. Vi vil gerne fastholde vores anmodning til Varde Kommune om at rette fejlen vedr. den del af vores grund, som er under kommunens planlov. Vi ønsker, at Varde Kommune retter fejlen og løfter planloven for det omtalte område. Det må så tage den tid, det skal med en ny planlov. Jeg har taget personlig kontakt med David Trier Frederiksen, Naturstyrelsen, som skrev til dig. Han er bestemt af den overbevisning, at det kan lade sig gøre - med henvisning til både en turiststrategi og et ønske om at rette en tidligere fejl. Du skrev, at vi skulle rette vores anmodning til Plan- og Teknikudvalget. Er der nogen bestemt person, som vi skal skrive til, eller skal vi blot sende et brev til udvalget? På forhånd tak og venlig hilsen Marit Astrup 14/52

15 Land Syd: Vedrørende ønske om nye arealudlæg ved Jegum Ferieland 15/52

16 11 Lunde Blaabjerg Udviklingsråd og Kvong Sogneforening: Ønske om en vestgående cykelsti fra Kvong til Nørre Nebel bliver prioriteret Fra: Gitte Bernt Jensen Til: Marie Bjørnholdt Andresen Cc: Alice; Jørgen Ø Jensen; Kirsten Kristiansen; Torben Mikkelsen Emne: Ønske til Kommuneplan 2013 Kære Marie Andresen Cykelsti fra Kvong og vestpå til Nr. Nebel ad Kvongvej. I Kvong er der sammensat et nyt cykelstiudvalg i lighed med et tidligere projekt i 2011, hvor der blev lavet 4,2 km cykelsti fra Kvong mod øst til hovedvej 11. I Kvong Sogneforening var vi af den opfattelse, at den vestgående cykelsti var på kommunens prioriteringsliste, men I ugeavisen figurerede den ikke. Derfor har jeg aftalt med Sogneforeningen i Kvong og Blaabjerg Udviklingsråd at vi hermed indgiver ønsket om den vestgående cykelsti, så der bliver sammenhængende cykelsti helt til Nr. Nebel. med venlig hilsen Gitte Bernt Jensen Formand Blaabjerg Udviklingsråd og sekretær i Kvong Sogneforening. Kvong Langhedevej Varde Tlf /52

17 Christian Anneberg: Vedrørende ønske om at udvide centerområdet i Lunde By 17/52

18 12 Nordenskov Udviklingsrådet for Helle Vest: Hvordan naturen varetages i samspil med landbruget og andre aktiviteter i det åbne land Udviklingsrådet for Helle Vest: Vedrørende ønske om udlæggelse af et nyt rekreativt område i nærheden af Karlsgårde Sø Fra: Laila & Bjarne Tarp Sendt: 24. april :07 Til: vardekommune vardekommune Cc: Emne: Kommuneplan Kommentar til kommuneplan 2013 fra udviklingsrådet i helle vest. Hvor fremtidens boliger og erhverv skal placeres? Fremad rettet bør erhvervsområdet i Roust udvikles pga. sin unikke placering i forhold til bl.a. motorvejen. Der skal fastholdes mulighed for erhverv på landet både i nye og eksisterende bygninger, forurenende virksomheder, herunder husdyrbrug, bør ikke placeres i landsby områder for at imødekomme bl.a. lugtscener. Kommunen bør se venligt på bosætning i det åbne land og i landsbyer, eksempel kunne være storparceller idet der på landet er plads nok. Hvor der er brug for arealer til offentlige formål, fritids- eller turistaktiviteter? Kommunen bør, sammen med evt. andre interessenter gå aktivt ind i udvikling af Karlsgårde sø området så det bliver et attraktivt og rekreativt område med museum på værket og Tambours have som nøglepunkter, Det bør vurderes om der skal være mulighed for etablering af sommerhus område og evt. beboelse. Ligeledes skal mulighed etablering af campingplads i området indgå. Mulighed for etablering og udvidelse af kolonihaver også i landområder, eksempelvis i Nordenskov, hvor der er ønske om en udvidelse. Hvordan vi varetager naturen og samtidig giver mulighed for at udvikle landbruget og andre aktiviteter i det åbne land? Landbruget skal drives i harmoni med befolkningen, både i vore landsbyer og på landet, påvirkning fra forurening bør være mindst mulig både i forhold til befolkningen og naturen. Det bør tilsikres at udtjente bygninger fjernes både i landsbyer og i det åbne land. På rådets vegne Christian Jensen & Bjarne Tarp 18/52

19 13 Nymindegab Houstrup Camping: Vedrørende ønske om udvidelse af Houstrup Camping 19/52

20 20/52

21 14 Næsbjerg Helle og Kenneth Ladefoged: Vedrørende ønske om nyt boligområde i Næsbjerg Fra: Jacob Ladefoged Sendt: 18. april :13 Til: vardekommune vardekommune Emne: Kommuneplan Til Varde Kommune, Team Byg Som det er kommunen bekendt, arbejder flere kræfter i Næsbjerg by, herunder blandt andet borgerforeningen på at få det nuværende landbrugsareal på matr. nr. 7K, Skonager By, Næsbjerg udlagt til beboelsesområde. Som ejere af ejendommen vil vi meddele kommunen, at vi også anser det for en god ide, at udlægge området til boligområde. Kommunen ejer i forvejen den ubebyggede del af matr. nr. 13C, Skonager By, Næsbjerg, som ligger i forlængelse af det areal, som borgerforeningen ønsker udlagt til boligbebyggelse. Med venlig hilsen Helle og Kenneth Ladefoged Hovedgaden 71, Næsbjerg 6800 Varde Tlf / Ingvard Kristian Ladefoged: Vedrørende ønske om, at Varde Kommune udstykker flere kommunale byggegrunde Fra: Ingvard Kristian Ladefoged Sendt: 19. september :38 Til: Niels Jørgen Gregersen Emne: Kommunale byggegrunde. Hej Niels. Jeg vil blot høre om man er kommet igang med at finde flere kommunale grunde i Næsbjerg. Jeg har fået flere henvendelser, jeg ved godt at vi har Bertel Madsens private, men han skal ikke styre udviklingen, der skeer jo ingenting, derfor har vi også brug for de kommunale, således vi kan fortsætte udviklingen i Næsbjerg, folk vil jo bo herude, og dermed udviklingen i Varde Kommune. Måske kan kommunen købe område 2 af Bertel??? Mvh. Ingvard 21/52

22 Pirkko Lind & Landinspektørgården I/S: Vedrørende ønske om, at Varde Kommune køber arealet og udlægger det til boligformål Varde Kommune Bytoften Varde J.nr Deres j.nr Varde den 18. januar 2010 Anmodning om udstykning af matr. nr. 2 g. m.fl., Kirkegårde, Hovedgaden 5, Næsbjerg, og evt. udarbejdelse af et plangrundlag som muliggør den ny påtænkte anvendelse af det frastykkede areal til boliger og/eller erhverv. I forlængelse af en tidligere forespørgsel fra ejeren har Varde Kommune den 26. november 2007 svaret (dok ), at der skal fremsendes et mere detaljeret projekt, inden der kan tages stilling til udstykningen, herunder med et kort, der viser hvordan arealet påtænkes opdelt, samt en redegørelse for hvad de udstykkede arealer påtænkes anvendt til. Ejendommen udgør ifølge OIS 13840m², heraf 529m² vejareal, og er bebygget med et enfamiliehus (tidligere stuehus til landbrugsejendom) på 227m² samt en udhusbygning (tidligere avls- og driftsbygning) på 192m². Ejendommen ligger øst for Næsbjerg, syd for den gennemgående hovedgade lige uden for bygrænsen. Ejendommen er beliggende i landzone, men grænser mod vest og nord op til byzone. De omkringliggende områder i byzone er udlagt til centerområde og erhvervsområde med boliger. Mod syd afgrænses området af et tidligere jernbanetrache, der nu anvendes som offentlig sti og et tæt beplantningsbælte, der visuelt afskærmer området fra det tilstødende landskab. Pirkko Lind har siden 1992 ejet ejendommen, og boet der med sin ægtefælle, Frode Bethelsen. I 1996 blev ejendomme udstykket og en del af ejendommen frasolgt. Den tilbageblevne del af ejendommen beholdt parret og efterfølgende blev landsbrugspligten i oktober 2007 ophævet, begrundet i at ejendommen var under 2 ha. For at kunne blive boende på ejendommen har parret siden 2007 haft et ønske om at frastykke yderligere ca m2, et ønske som nu er blevet endnu mere aktuelt siden 22/52

23 ægtefællen i sommeren 2009 fik en blodprop med nedsat funktion til følge. De har siden 2007 forsøgt at afhænde arealet til landmænd i området, men arealets udformning og beliggenhed gør, at ingen har interesse i at købe det, for som de har fået at vide, vil det ikke kunne indgå i nogen rationel landbrugsdrift d.d. Landinspektørgården deler parrets opfattelse, af at det vil fuldende Næsbjergs østlige afgrænsning mod det åbne land, hvis arealet bliver bebygget, så byen slutter samme sted på begge sider af Hovedgaden. Parret anser det for mest realistisk at kunne afhænde arealet til boligformål, men er indstillet på, at det må være op til kommunen at bestemme hvilke bolig-/erhvervsmæssige formål, arealet bedst vil kunne udnyttes til. Landinspektørgården har udarbejdet et forslag til en udstykningsplan for det påtænkte frastykkede areal, som muliggør, at området f.eks. kan anvendes til 4 storparceller eller 4 grunde til blandet bolig- og erhvervsgrunde. Hvis ingen af de to forslag kan imødekommes foreslåes området alternativt anvendt til 2 jordbrugsparceller (ved at parcel 1&2 og 4&5 lægges sammen) med mulighed for et hobby dyrehold. Landinspektørgården har vurderet, at for at fuldende gadebilledet langs Hovedgaden vil det være mest hensigtsmæssigt, at placere kommende bebyggelser parallelt med vejen og med nogenlunde samme afstand mellem bebyggelsen og vejen, som der er nord for Hovedgaden. På det vedhæftede forslag til udstykning er der derfor vist en 5 m byggelinie langs Hovedgaden. Linien er tænkt som en byggelinie, hvor en overvejende del af én facade skal placeres i, og hvor ingen bebyggelse må placeres nærmere vejen. For at muliggør dette påtænkes hver enkelt parcel vejbetjent fra Hovedgaden. Der søges derfor samtidig om en principiel/forhåndstilladelse til at etablere 4 nye overkørsler til området. Landinspektørgården har oplyst ægteparret, at en udstykningstilladelse måske vil forudsætte en landzonetilladelse eller at der skal udarbejdes en lokalplan, for at fastlægge områdets anvendelse/overføre arealet til byzone. Hvis kommunen skønner det nødvendigt med en lokalplan skal jeg derfor samtidig anmode Varde Kommune om at igangsætte udarbejdelsen af en ændring til kommuneplanen ved et tillæg til Kommuneplan 2009 og en lokalplan, som muliggør en af de 3 foreslåede fremtidige anvendelsesmuligheder. I følge Danmarks arealinformation ved en søgning d.d. Hvad gælder for matriklen, er der ikke registreret hverken værdifuldt landskab, naturområde, beskyttet naturtyper, sten- og jorddiger, natura 2000 områder, fredskov, beskyttelseslinier mv. og der er ikke registreret jordforurening på arealet. Området er registreret som opland til sårbar natura 2000 område, en registrering, som anvendes vejledende i forbindelse med tilladelse til husdyrbrug, men som er uden betydning i forbindelse med de påtænkte anvendelsesmuligheder. Området ligger som det væsentligst inden for et område med drikkevandsinteresser, dvs. dog kun med mellemste prioritet for drikkevand. Det kan imødekommes med almindelige servitutstiftende bestemmelser for boliger om begrænset brug af gødning og sprøjtegifte og evt. tilføjet bestemmelse omkring oplag mv. for erhverv for at undgå evt. nedsivning til grundvand. Det kan også tilføjes, at der er mere end 300 m til nærmeste landbrug. En udbygning af området til boligformål vil derfor ikke forringe udvidelsesmuligheder for evt. husdyrproduktioner. Landinspektørgården er blevet bedt om med henvisning til sagens igangværende siden 2007 samt ægteparrets nye sociale og økonomiske forhold, at anmode om en hurtig afgørelse. Har I spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger står Landinspektørgården gerne til rådighed. Jeg vil gerne orienteres om anmodningen skal politisk behandles, og om hvornår vi kan forvente et svar. Venlig hilsen Gitte Frank Andresen Byplankonsulent - Arkitekt m.a.a (direkte tlf.) (mobil) Bilag: Udstykningsforslag, udarbejdet af Landinspektørgården I/S den 4. december /52

24 Næsbjerg Sogns Borgerforening: Ønsker til Kommuneplan /52

25 15 Nørre Nebel Søren og Anja Sørensen: Vedrørende ønske om udvidelse af enkeltområde C02 Fra: Anja Sørensen Sendt: 22. marts :14 Til: Tove Merete Wolff Emne: VS: Borkvej 9, Nr. Nebel. Fra: Alfred Jepsen Sendt: 8. februar :16 Til: Team plan Tove Woolf Cc: Emne: Borkvej 9, Nr. Nebel. Vi har ændret på projektet vedr. ovennævnte, således den påtænkte tilbygning er reduceret fra 60 til 37 m2 og den fremtidige bebyggelsesprocent vil blive 37,8 %. Samtidig vil ejendommes ejer søge om at blive medtaget under lokalplan 3.A? område 2 for centerområdet i Nørre Nebel. For dette centerområde er bebyggelsesprocenten 40 > 37,8 %. Vi håber du vil se positivt på sagen endnu engang. Med venlig hilsen Arkitektfirmaet Vest A/S Alfred Jepsen 25/52

26 Grue+Kirkgaard: Vedrørende ønske om udlæggelse af et rekreativt område til dyrepark med tilhørende faciliteter 26/52

27 Nørre Nebel Håndværker- og Handelsstandsforening: Vedrørende støtte om etablering af ZOO ved Sea West Fra: Jesper Christensen Sendt: 23. april :53 Til: vardekommune vardekommune Cc: Emne: Kommuneplan. Denne mail fremsende på foranledning af bestyrelsen for Nr. Nebel Håndværker og Handelsstandsforening. Dette er egentlig ikke et nyt forslag/idé, men en kommentar til en idé der allerede er født. Siden vi i bestyrelsen blev informeret om Bjarne Bøgh Jensen s planer om et ZOO i området ved Sea Vest, har vi været meget begejstret for planerne. Det er en samlet bestyrelse der bakker op omkring planerne. Vi har snakket med mange - både forretningsdrivende og privat personer. Vi har alene mødt positive tilkendegivelser til planerne. Det er disse positive tilkendegivelser - både fra vores egen bestyrelse og de personer, som vi har snakket med i lokalområdet - som vi gerne vil bringe videre til Varde Kommune i sagsbehandlingen omkring tilladelser og lokalplaner. Venlig hilsen Jesper Christensen filialchef Direkte tlf.: Sydbank Nørre Nebel Bredgade 32 DK-6830 Nørre Nebel Telefax: CVR-nr /52

28 16 Oksbøl Land Syd: Vedrørende ønske om nye arealudlæg ved Jegum Ferieland 28/52

29 FDM: Vedrørende ønske om sommerhusbyggeri ved den tidligere Grærup Camping 29/52

30 30/52

31 17 Outrup Knud Lykke Christensen: Vedrørende ønske om areal udlagt til boligformål Fra: Sven Erik Hindsig Til: Marie Bjørnholdt Andresen Cc: Marlene Kate Plet Emne: Kommuneplanrevision - ændring af anvendelsesbestemmelserne for Storegade 6 B, Outrup Hej. Ejeren af ejendommen Storegade 6 B, Outrup har oplyst, at ejendommen og grunden øst for med adgang fra Lykkesvej er udlagt til offentligt formål. Det skyldes formentlig, at Storegde 6 B i sin tid blev anvendt til bibliotek. Kommunen har solgt ejendommen, der nu er beboelse. Ejeren ønsker både Storegade 6 B og grunden udlagt til beboelse. Vil du sørge for det i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision? Venlig hilsen Sven Erik Hindsig Teknik og Miljø Team Ejendom tlf /52

32 Peter Hansen, Outrup Golfbane: Vedrørende ønske om udvidelse af eksisterende golfbane 32/52

33 Torben Jarl Jensen, Lepus Park: Vedrørende ønske om rammeudlæg til rekreativt formål 33/52

34 34/52

35 Sogneforeningen i Outrup ved Laurids Knudsen: Vedrørende nye byggegrunde til boliger Den 12/07/2012 kl skrev "Martine & Laurids" Kære Tove Wolf På vegne af sogneforeningen i Outrup vil jeg gerne opdateres på fremtidsudsigten til nye byggegrunde i Outrup. Der er stadig ledige grunde på Stadionvej, men vi vil jo gerne kunne tilbyde lidt mere at vælge imellem. Jeg er bekendt med at I er i gang med noget kommuneplanrevision e. lign. og der vist har været noget sendt ud til udviklingsrådene om at komme med forslag til nye områder. Dette er desværre ikke kommet gennem nåleøjet til sogneforeningen i Outrup. Arbejder Varde Kommune med konkrete planer for nye områder og hvis ja hvad er så tidshorisonten for evt. byggemodning? Er der stadig mulighed for at komme med evt. andre forslag da sogneforeningen og styregruppen i Outrup har et par områder, som vi selv mener er attraktive. Med venlig hilsen Laurids Knudsen Debelvej Outrup Outrup - et aktivt sted i Vest: Vedrørende ønsker om udlægning af et nyt areal til boligformål Fra: Arkitektfirmaet Bahl Gl. Skole Sendt: 26. november :59 Til: Team Plan Cc: Ivar Sande; Preben Olesen; Ole Hansen; 'Laurids Knudsen' Emne: byudvikling Outrup På vegne af Outrup-et aktivt sted i Vest sendes vedhæftede brev og tilknyttet bilag. Venlig hilsen Henning Jensen Arkitektfirmaet Bahl Gl. Skole Sønderbyvej 51, 6855 Outrup / /52

36 Outrup Varmeværk: Vedrørende ønske om nyt arealudlæg til solfangeranlæg Fra: Tjæreborg Industri Carsten Fruergaard Sendt: 28. august :47 Til: Tove Merete Wolff Emne: Outrup Varmeværk Hej Tove Som vi talte om i telefonen igår, ønsker Outrup Varmeværk at etablere et solvarmeanlæg. Dette anlæg skal producere ca 20% af varmeværkets årlige varmeproduktion. For at opnå denne produktion skal der etableres et anlæg med et samlet solfangerareal på ca m² Hertil har vi brug for et grundstykke på ca m². Jeg har på vedhæftede oversigt angivet tre egnede grundstykker til opstilling af solfangere. Vi vil meget gerne have et møde med jer på Varmeværkets adresse: Centrum 2, 6855 Outrup. På dette møde vil vi gerne have en snak omkring de foreslåede grundstykker, samt det videre forløb. Vil du venligst vende tilbage med mulige mødedatoer, gerne i denne uge, alternativt i næste uge. Med venlig hilsen Carsten Fruergaard Tjæreborg Industri A/S Kærvej 19, 6731 Tjæreborg Sig Carsten Uhre Møllegaard Jensen: Vedrørende ønske om udlægning af nyt areal til boligformål 36/52

37 21 Tistrup Tistrup Erhvervs- og borgerforening: Vedrørende ønske om at ændre enkeltområde E04 til blandet bolig og erhverv - Vedrørende ønske om at halvere enkeltområde B13 - Vedrørende ønske om rammeændring for enkeltområde B17 - Vedrørende ønske om nyt boligområde syd for enkeltområde B16 og B17. - Den sydligste del af enkeltområde E01 ønskes ændret til offentligt formål med lejlighedsvis parkering, park og rekreativt område - Vedrørende ønske om udvidelse af enkeltområde T03 med ca. 3,5 ha. - Vedrørende ønske om store egetræer bevares langs Vardevej, enkeltområde E05 OG E08 - Der ønskes gode mulighed for erhverv og landbrug i området 37/52

38 38/52

39 Bo Schrøder: Vedrørende ønske om nyt sommerhusområde From: Bo Schrøder Sent: Monday, February 01, :21 To: CC: BCC: Subject: Sommerhusområde Til Vardekommune jeg kunne tanke mig at der blev udlagt et sommerhusområde, øst for nørreholm skov, syd for hulvigvej,langs med Varde å, på de marker der har udsikt over Nørreholm hede og Varde å. Jeg har ingen økonomisk intresse i et evt. projegt ud over en styrkelse af ervevslivet i Varde er en gode for borgerne i lokalsamfundet. Mvh Bo Schrøder Grødevej Tistrup Varde, Varde Nord Finn Christensen: Omhandler udlægning af nyt boligområder blandt andet ved Kongens Kær, matriklerne 136az, 136d, 136ay og 146a Varde markjorder Fra: Finn Christensen Til: Marie Bjørnholdt Andresen Emne: VS: Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplanrevisionen - Kommuneplan 2013 Hej Marie, Som bestyrelsesmedlem i LAG-Varde har jeg modtaget vedhæftede mail, hvori du efterspørger forslag til det fortsatte arbejde med Kommuneplan Da du nu efterspørger tilbagemeldingerne på skrift, slipper du med at få en ultrakort melding : M.h.t. boligområder: Med henvisning til VivaVarde-målsætningen samt ønsket om at tiltrække højindkomst-skatteydere til kommunen, er det nødvendigt med et stort udvalg af mulige byggegrunde. Lokalplansarbejdet for området nord for Fritidscentret op mod Elinelund er derfor væsentlig at få afsluttet - så et projekt i dette område kan afløse/supportere det salg og den udbygning der p.t. er i gang på Troldhøjen. Herudover er det efter min mening meget vigtigt fortsat at kunne tilbyde meget attraktive (læs:dyre) grunde til højindkomstsegmentet. Da Inge Vad Wodskous udstykning på Lunddalsvej er udsolgt eller næsten udsolgt, vil jeg foreslå, at arbejdet med at udvikle et nyt boligområde ved Kongens Kær genoptages. Sagen har tidligere været vurderet og behandlet og blev efterfølgende parkeret, men da vi altså akut mangler den slags grunde, bør sagen efter min mening genoptages og genovervejes. Jeg vil selvfølgelig gerne uddybe synspunkterne, hvis du ønsker det, men nu er "pippet" i første omgang givet. Venlig hilsen Finn Christensen regionsdirektør Direkte tlf.: Sydbank Varde Vestergade 4, Postboks 79, DK-6800 Varde 39/52

40 Udviklingsrådet for Varde by v/ Gitte Frank Andresen. Placering af en omfartsvej nord om Varde 40/52

41 41/52

42 23Varde, Varde Midt Udviklingsrådet for Varde by v/ Gitte Frank Andresen: Ønske om marine syd for Varde Å - Omhandler enkeltområde R02 42/52

43 43/52

44 Udviklingsrådet for Varde By: Omhandler etableringen af en autocamperplads Formand Poul Jacobsen Palludansvej Varde Tlf.: Mobil: Mail: Til Varde Kommune D.02. November 2010 Emne: Planmæssig lovliggørelse at autocamperpladsen på Lerpøtvej 1. Udviklingsrådet for Varde by, anmoder Varde Kommune om at lovliggøre autocamperpladsen på Lerpøtvej, Varde. 2. Formålet er at få en af landets bedre autocamperpladser gjort lovlig, så det er muligt at markedsføre pladsen til gavn for byen og handelslivet. 3. Udviklingsrådet har undersøgt sagen jf. nedenstående, men finder ikke at Arlas produktion kan skade denne plads. Havde det været en campingplads om sagen startede med, kunne det måske have givet nogle betænkeligheder. 4. Sagsfremstilling: 4.1. Området ved Lerpøtvej bag Smørmejeriet blev tilplantet for efterhånden mange år siden(1990), idet der var en politisk beslutning i den gamle Varde Kommune om at etablere en godkendt Campingplads i Varde By og derfor blev området forberedt hertil med tilkørselsvej, 3 små lommer osv Umiddelbart efter besluttede Varde Smørmejeri (Arla) at udvide sine aktiviteter på Lerpøtvej og ansøgte Varde Kommune om de fornødne tilladelser til udvidelsen. Udvidelsen betød etablering af flere arbejdspladser, men ville samtidig medføre en yderlig lastvognskørsel og herunder natkørsel. Dette var ikke foreneligt med en campingplads som nærmeste nabo og det betød, at politikerne måtte vælge mellem arbejdspladserne og en godkendt campingplads Dette valg faldt ud til fordel for arbejdspladserne og Smørmejeriet udvidede sine aktiviteter. 44/52

45 4.4. Pga. Smørmejeriets aktiviteter kunne området som nævnt ikke opnå status som godkendt campingplads, men da det jo var indrettet fik det status af teltslagningsplads, men det er et område, der skal bruges som nødovernatning i max. 2 døgn Varde Kommune har lavet en serviceaftale med Fritidscentret, hvor interesserede kan henvende sig i svømmehallens åbningstid og få en nøgle og betale for opholdet Fritidscentrets personale fører opsyn med området og sørger for at det fremtræder pænt. Den medarbejder på Fritidscentret som har vagten kan også træffes på telefon, hvis man ankommer uden for åbningstid eller der er problemer med installationer m.v Fritidscentret har således IKKE ansvar for at omtale/markedsføre/synliggøre aktiviteten, men alene for den daglige drift Faciliteterne på pladsen er begrænsede, idet kun 2 personer kan bade samtidig i baderummene som er indrettet i toiletbygningens gavl. Men autocamper bruger normalt deres vogn Prisen er beskedne 20 kr. pr. person (Telt/Campingvogn) og 50 kr. for en autocamper uanset antal personer Siden etableringen er der i øvrigt skudt andre institutioner op i området (spejderhytte og daginstitutioner/specialtilbud) Da der ikke er tale om nogen godkendt eller officiel plads, så må/kan pladsen ikke markedsføres, men alene tilbydes som nødovernatning, når andre muligheder er udtømte eller helt særlige forhold taler herfor (fx arrangementer på Fritidscentret (FC)) Autocamperpladsen har det autocamper efterspørger: Vand, strøm og udslagsplads (tømning af toilet ol.) Dansk Autocamper Forening markedsfører pladsen i deres interne oversigt, fordi pladsen efter deres opfattelse er en af landes bedre pladser. 5. Udviklingsrådet anbefaler efter samråd med formanden for Varde Handelsstands-forening, at Varde Kommune at lovliggøre pladsen som en autocamperplads, eftersom ovenstående problemstillinger omhandler en campingplads og ikke en autocamperplads.. PRV Poul Jacobsen 45/52

Resumé af de indkomne ideer og forslag til Kommuneplan 2012 samt byrådets vurdering af disse

Resumé af de indkomne ideer og forslag til Kommuneplan 2012 samt byrådets vurdering af disse Dato 2. januar 2013 Dok.nr. Sagsnr. 12/1079 Ref. Kene Resumé af de indkomne ideer og forslag til Kommuneplan 2012 samt byrådets vurdering af disse OMHANDLER HELE KOMMUNEN... 4 VARDE FORSYNING: KLIMATILPASNING,

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74...

file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74... file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74... Page 1 of 1 20-10-2014 From: Michael Terp Knudsen, LIFA A/S Sent: 15-09-2014 13:56:19 To: Jacob Kloch Subject: Anmodning

Læs mere

Thøger Reinholdt Ved Geopartner Via 14. december 2016

Thøger Reinholdt Ved Geopartner Via 14. december 2016 Thøger Reinholdt Ved Geopartner Via ltr@geopartner.dk 14. december 2016 Landzonetilladelse til udstykning af areal fra matr.nr. 3ao Østerris By, Højslev Teknisk Forvaltning har den 19.10.2016 modtaget

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2013 J.nr.: NMK-31-00986 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE Kommune 1 11. Lunde 11.01 Lunde By 11.02 Kvong 11.03 Lydum 11.10 Åbent land Lunde Bevaringsværdige bygninger Rammer 1/12 Kort materialet i dette planhæfte indeholder

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tids-og rækkefølge 2010

Tids-og rækkefølge 2010 Tids-og rækkefølge 2010 for byudviklingen i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg Kommune 2010 for byudviklingen i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 er udarbejdet for Esbjerg Kommune

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Generelt Info Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Igangværende projekter Tilskud fra cykelpuljen 2015 Strækning med dødsuheld med bløde trafikanter Trafikfarlig

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Varde Byråd har den 5. maj 2015 vedtaget kommuneplantillæg 13 og lokalplan L01 endeligt.

Varde Byråd har den 5. maj 2015 vedtaget kommuneplantillæg 13 og lokalplan L01 endeligt. Plan og Byudvikling Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 27. maj 2015 Orientering om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 13 og lokalplan 06.10.L01 område ved Helle

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Dato: 22. dec. 2016 J.nr.: 201616016 Deres j.nr.: Side: 1 / 3 Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation Fra: Jane Kollerup Sendt: 11. september 2016 19:48 Til: [SPAM] Re: VS: Høring vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. S-1.2 om facadehøjde på Strandvænget 24 Hej Dorit Vi

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-4-16 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 17.3.2016 Indstillingsnotat Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Beslutningstema Udvalget for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Dronningborg Hovedgård - støtter ikke forslaget om at gennemføre en cykel gangsti igennem mellem Rismølleskolen og Dronningborg hallen.

Dronningborg Hovedgård - støtter ikke forslaget om at gennemføre en cykel gangsti igennem mellem Rismølleskolen og Dronningborg hallen. Fra: [jakobstilling@hotmail.com] Til: Birgit Berggrein [bibe@randers.dk] Kopi: Malte Larsen [Malte.Larsen@randers.dk] Sendt dato: 10-07-2013 13:54 Modtaget Dato: 10-07-2013 13:54 Vedrørende: RE: SV: Derudover

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Version 22.10.2015 6.14.O2 6.10.BE4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 For blandet bolig- og erhvervsområde i Koed Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen "Høring - hvad mener du?" her på hjemmesiden.

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen Høring - hvad mener du? her på hjemmesiden. Tillæg nr 9 - Boligområde, Skagensvej/Golfparken, Hjørring Hjørring Kommunes Byråd har på møde den 27. september 2017 godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Hjørring Kommune vil gerne høre din mening

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

AFSLAG på ansøgning om landzonetilladelse

AFSLAG på ansøgning om landzonetilladelse Advokat Henriette Reinholdt Dato: 7. januar 2014 Sandbjergvej 11 Sagsb.: Milee 2970 Hørsholm Sagsnr.: 13/49577 Dir. tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG på ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015

Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015 Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015 Generelt Overslag Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Ansøger Cykelsti Længde km Overslagspris mio. Indkommende ønsker af Cykelstier Beskyttet områder

Læs mere

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia Plan & Byg INDSIGELSESNOTAT og INDSIGELSER Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 324, Aktivitetshus, Sønderparken. 30.05.2013 Sags-ID:12/10606 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Nr. Navn Adresse E-mail

Læs mere

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder Vurdering af placeringsmuligheder Placering omkring Tommerup St.: Placering omkring Tommerup St. er ifølge ansøger ikke en mulighed, idet transmissionsledningen er baseret på og dimensioneret for forsyning

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Envidan Att.: Thomas Rolf Jensen Fuglebækvej 1A 2770 Kastrup Den 28. januar 2016. J.nr. 01.03.06-G01-5-15 Ref. hpo Direkte telefon: 56182325 LANDZONETILLADELSE Til etablering

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 28. september 2004 J.nr.: 03-33/700-0159 THA Afgørelse i

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej Årre. Sags nr Dok. nr /17

Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej Årre. Sags nr Dok. nr /17 Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej 8 6818 Årre hih@ncc.dh Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dato 4. april

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.30 Pkt. Tekst Side 144 Drøwten 16, opførelse af 168,9 m² enfamiliehus og 51,6 m²

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013. Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013. Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013 Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 14. oktober til den 10 december 2014.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Indhold: Redegørelse Rammebestemmelser Ændring af afgrænsning og rammebestemmelser VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Lov om miljøvurdering af planer og programmer Sagsnr.:

Læs mere

Planafdelingen Viborg kommune.

Planafdelingen Viborg kommune. Fra: viborg@viborg.dk Sendt: 3. december 2015 08:28 Til: teknik-miljoe Emne: VS: Stoholm Fjernvarme Tastumvej. alternativ varme. Fra: j.e.bisgaard@fiberpost.dk [mailto:j.e.bisgaard@fiberpost.dk]

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 Version 22.12.2015 Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Blandet bolig- og erhvervsområde i Basballe Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? SYDDJURS

Læs mere