Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan"

Transkript

1 Dato 21. december 2012 Dok.nr. Sagsnr. 12/1079 Ref. kene Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan OMHANDLER HELE KOMMUNEN AGERBÆK ALSLEV ANSAGER BLÅVAND FÅBORG HENNE LUNDE NORDENSKOV NYMINDEGAB NÆSBJERG NØRRE NEBEL OKSBØL OUTRUP SIG TISTRUP VARDE, VARDE NORD VARDE, VARDE MIDT VARDE, VARDE SYD VARDE, ÅBENT LAND ØLGOD, ØLGOD BY ÅRRE, ROUST /52

2 Omhandler hele kommunen Varde Forsyning: Klimatilpasning, lokalanvendelse af regnvand, områder med særlig drikkevandsinteresser og samspil med fremtidige varmeplan Fra: Svend Clausen Sendt: 18. april :35 Til: vardekommune vardekommune Cc: Chefgruppen Emne: Kommuneplan Til Team Plan, Varde Kommune Varde Forsyning har modtaget opfordring fra Varde Kommune om ideer eller forslag til, hvordan byerne i Varde Kommune skal udvikle sig. Varde Forsyning vil pege på nedenstående udfordringer: 1. Ved fremtidige vejprojekter (renovering og nyanlæg) bør vejanlæg indrettes, så kørebanen kan fungere som afstrømningskorridor ved ekstreme regnhændelser. Evt. bump, hævede flader og overkørsler tænkes ind i projekterne, så de ikke hindrer vandets løb til områder, der kan tillades oversvømmet. 2. I fremtiden kan der blive behov for grønne områder, der kan oversvømmes ved ekstrem nedbør: - Eksempelvis har Varde Forsyning i forbindelse med udvidelse af Campus udarbejdet et notat vedr. områdets regnvandsforhold. I tilfælde af kraftig regn eller tøbrud trækker overfladevandet af i en korridor ned over Campus område. Siden er det kommet os for øre at man planlægger en bygning i netop denne korridor, - Regnvandskorridor Storegade og Enghavevej. Ved kraftige regnepisoder virker Storegade som en korridor for afstrømmende overfladevand, og vandet søger ned af Enghavevej. Vi ser gerne sådanne muligheder indtænkt. 3. Der kan med fordel udarbejdes et kort med beskrivelse af nedsivningspotentialet i hele Varde Kommune. Kortet kan specifikt udpege interessante og uinteressante områder med mulighed for privat nedsivning af regnvand på egen grund. Dette kunne være interessant for kommuneplanens mulighed for at etablere områder med lokal anvendelse af regnvand til byforskønnelse. 4. Ved byggemodninger bør stormflodskoten være 5.00 (DVR90). Det er fakta at området omkring Varde by synker ca. 10? 15 cm. pr. 100 år. Dertil kommer den sandsynlige vandstandsstigning på grund af global opvarmning. 5. Ved byggemodninger skal der afsættes plads/jord til forsinkelsesbassiner. Disse bassiner kan vel tænkes ind som forskønnelse af lokalområdet? dog er det her vigtigt, at der sker en forventningsafstemning mellem Varde Kommune og Varde Forsyning om såvel etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger i overensstemmelse med vandsektorloven. 6. Ved byggemodninger skal separatkloakeres eller etableres LAR el. lokal anvendelse af regnvand, jf. pkt. 3 og 5. 2/52

3 7. Ved byggemodninger ønskes en afstand til renseanlæg min. 150 meter og 75 meter til pumpestationer. 8. Ved byggemodninger mod nord bør der på de enkelte grunde deklareres forbud mod anvendelse af pesticider af hensyn til drikkevandsresursen. 9. Mod syd beder vi om respekt for OSD Forumlund. 1. Vi så gerne Varde Kommunes deltagelse i udvikling af?varde Gårds jordlod ved Carolinelunden? evt. som arealer til offentlige formål, fritids- eller turistaktiviteter. 2. Når Varde Forsyning forhåbentlig om kort tid er i stand til at udpege et nyt kildefelt til indvinding af drikkevand, vil vi gerne invitere Varde Kommune til at udarbejde et tillæg til Kommuneplanen, som varetager naturen og samtidig giver mulighed for at udvikle landbruget og andre aktiviteter på arealet over drikkevandsresursen. 3. Der kan i forbindelse med udarbejdelsen af varme- og energiplan blive behov for arealer til fremtidig varmeværk, endvidere vil der behov for arealer til solpaneler, såfremt dette bliver en del af varmeforsyningsplanen. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt for Varde Forsyning at udpege konkrete områder. 4. Såfremt den nye varmeplan peger på at bysamfundene i det tidligere Helle Kommune skal/kan forsynes med fjernvarme, vil der være brug for arealer til nye varmeværker. En placering i industriområder vil formodenligt være mest hensigtsmæssig. 5. Varde Forsyning ønsker mulighed for at udvide genbrugsplads og renseanlæg vest for de nuværende anlæg. Arealet omfatter matrikel nummer 63b, 45g og 55b, alle Varde Markjorder. 6. Ved nye udstykningsområder, specielt i sommerlandet indtænkes arealer til fælles affaldsindsamling. 7. Varde Forsyning er umiddelbart interesseret i at forsyne nye boligområder i Varde og Alslev med fjernvarme. Der kan være afstande fra de nuværende anlæg til nye områder og områder der udlægges til 0-energihuse hvor det ikke er økonomisk eller miljømæssigt er hensigtsmæssigt at etablere fjernvarme. Med venlig hilsen Svend Clausen AffaldVarmechef Direkte: Mobil: /52

4 01 Agerbæk Jørgen Maltha Rasmussen: Vedrørende ønske om at udvidelse af byzone 4/52

5 02 Alslev Nordlys Huse: Vedrørende ønske om nyt tæt-lav boligområde på matr. 24c og 24m Alslev By, Alslev i enkeltområde B03 og ændring af den geografiske afgrænsning af enkeltområde B03. 5/52

6 Alslev Sogns Borgerforening ved Villy Andersen: Vedrørende ønske om udlæg af nyt rekreativt område 6/52

7 03 Ansager Udviklingsrådet for Skovlund-Ansager: Vedrørende varetagelse af natur i samspil med landbrug samt virksomheder i det åbne land 7/52

8 8/52

9 05 Blåvand Blåvand, Hvidbjerg Strand: Vedrørende ønske om etablering af lejligheder ved Blåvand Camping 9/52

10 10/52

11 06 Fåborg Fåborg Borgerforening: Vedrørende ønske om et nyt boligområde 11/52

12 12/52

13 Jørgen Madsen: Vedrørende ønske om udvidelse af blandet bolig og erhvervsområde 13/52

14 07 Henne Marit Astrup: Vedrørende ønske om at reducere enkeltområde S01 ma :21 Fra: Dodo Marit Astrup Til: Ken Eriksen Cc: Emne: Hennegårds klitter Kære Ken Eriksen, Tak for med svar fra Naturstyrelsen vedr. vores grund ved Henne Strand. Vi vil gerne fastholde vores anmodning til Varde Kommune om at rette fejlen vedr. den del af vores grund, som er under kommunens planlov. Vi ønsker, at Varde Kommune retter fejlen og løfter planloven for det omtalte område. Det må så tage den tid, det skal med en ny planlov. Jeg har taget personlig kontakt med David Trier Frederiksen, Naturstyrelsen, som skrev til dig. Han er bestemt af den overbevisning, at det kan lade sig gøre - med henvisning til både en turiststrategi og et ønske om at rette en tidligere fejl. Du skrev, at vi skulle rette vores anmodning til Plan- og Teknikudvalget. Er der nogen bestemt person, som vi skal skrive til, eller skal vi blot sende et brev til udvalget? På forhånd tak og venlig hilsen Marit Astrup 14/52

15 Land Syd: Vedrørende ønske om nye arealudlæg ved Jegum Ferieland 15/52

16 11 Lunde Blaabjerg Udviklingsråd og Kvong Sogneforening: Ønske om en vestgående cykelsti fra Kvong til Nørre Nebel bliver prioriteret Fra: Gitte Bernt Jensen Til: Marie Bjørnholdt Andresen Cc: Alice; Jørgen Ø Jensen; Kirsten Kristiansen; Torben Mikkelsen Emne: Ønske til Kommuneplan 2013 Kære Marie Andresen Cykelsti fra Kvong og vestpå til Nr. Nebel ad Kvongvej. I Kvong er der sammensat et nyt cykelstiudvalg i lighed med et tidligere projekt i 2011, hvor der blev lavet 4,2 km cykelsti fra Kvong mod øst til hovedvej 11. I Kvong Sogneforening var vi af den opfattelse, at den vestgående cykelsti var på kommunens prioriteringsliste, men I ugeavisen figurerede den ikke. Derfor har jeg aftalt med Sogneforeningen i Kvong og Blaabjerg Udviklingsråd at vi hermed indgiver ønsket om den vestgående cykelsti, så der bliver sammenhængende cykelsti helt til Nr. Nebel. med venlig hilsen Gitte Bernt Jensen Formand Blaabjerg Udviklingsråd og sekretær i Kvong Sogneforening. Kvong Langhedevej Varde Tlf /52

17 Christian Anneberg: Vedrørende ønske om at udvide centerområdet i Lunde By 17/52

18 12 Nordenskov Udviklingsrådet for Helle Vest: Hvordan naturen varetages i samspil med landbruget og andre aktiviteter i det åbne land Udviklingsrådet for Helle Vest: Vedrørende ønske om udlæggelse af et nyt rekreativt område i nærheden af Karlsgårde Sø Fra: Laila & Bjarne Tarp Sendt: 24. april :07 Til: vardekommune vardekommune Cc: Emne: Kommuneplan Kommentar til kommuneplan 2013 fra udviklingsrådet i helle vest. Hvor fremtidens boliger og erhverv skal placeres? Fremad rettet bør erhvervsområdet i Roust udvikles pga. sin unikke placering i forhold til bl.a. motorvejen. Der skal fastholdes mulighed for erhverv på landet både i nye og eksisterende bygninger, forurenende virksomheder, herunder husdyrbrug, bør ikke placeres i landsby områder for at imødekomme bl.a. lugtscener. Kommunen bør se venligt på bosætning i det åbne land og i landsbyer, eksempel kunne være storparceller idet der på landet er plads nok. Hvor der er brug for arealer til offentlige formål, fritids- eller turistaktiviteter? Kommunen bør, sammen med evt. andre interessenter gå aktivt ind i udvikling af Karlsgårde sø området så det bliver et attraktivt og rekreativt område med museum på værket og Tambours have som nøglepunkter, Det bør vurderes om der skal være mulighed for etablering af sommerhus område og evt. beboelse. Ligeledes skal mulighed etablering af campingplads i området indgå. Mulighed for etablering og udvidelse af kolonihaver også i landområder, eksempelvis i Nordenskov, hvor der er ønske om en udvidelse. Hvordan vi varetager naturen og samtidig giver mulighed for at udvikle landbruget og andre aktiviteter i det åbne land? Landbruget skal drives i harmoni med befolkningen, både i vore landsbyer og på landet, påvirkning fra forurening bør være mindst mulig både i forhold til befolkningen og naturen. Det bør tilsikres at udtjente bygninger fjernes både i landsbyer og i det åbne land. På rådets vegne Christian Jensen & Bjarne Tarp 18/52

19 13 Nymindegab Houstrup Camping: Vedrørende ønske om udvidelse af Houstrup Camping 19/52

20 20/52

21 14 Næsbjerg Helle og Kenneth Ladefoged: Vedrørende ønske om nyt boligområde i Næsbjerg Fra: Jacob Ladefoged Sendt: 18. april :13 Til: vardekommune vardekommune Emne: Kommuneplan Til Varde Kommune, Team Byg Som det er kommunen bekendt, arbejder flere kræfter i Næsbjerg by, herunder blandt andet borgerforeningen på at få det nuværende landbrugsareal på matr. nr. 7K, Skonager By, Næsbjerg udlagt til beboelsesområde. Som ejere af ejendommen vil vi meddele kommunen, at vi også anser det for en god ide, at udlægge området til boligområde. Kommunen ejer i forvejen den ubebyggede del af matr. nr. 13C, Skonager By, Næsbjerg, som ligger i forlængelse af det areal, som borgerforeningen ønsker udlagt til boligbebyggelse. Med venlig hilsen Helle og Kenneth Ladefoged Hovedgaden 71, Næsbjerg 6800 Varde Tlf / Ingvard Kristian Ladefoged: Vedrørende ønske om, at Varde Kommune udstykker flere kommunale byggegrunde Fra: Ingvard Kristian Ladefoged Sendt: 19. september :38 Til: Niels Jørgen Gregersen Emne: Kommunale byggegrunde. Hej Niels. Jeg vil blot høre om man er kommet igang med at finde flere kommunale grunde i Næsbjerg. Jeg har fået flere henvendelser, jeg ved godt at vi har Bertel Madsens private, men han skal ikke styre udviklingen, der skeer jo ingenting, derfor har vi også brug for de kommunale, således vi kan fortsætte udviklingen i Næsbjerg, folk vil jo bo herude, og dermed udviklingen i Varde Kommune. Måske kan kommunen købe område 2 af Bertel??? Mvh. Ingvard 21/52

22 Pirkko Lind & Landinspektørgården I/S: Vedrørende ønske om, at Varde Kommune køber arealet og udlægger det til boligformål Varde Kommune Bytoften Varde J.nr Deres j.nr Varde den 18. januar 2010 Anmodning om udstykning af matr. nr. 2 g. m.fl., Kirkegårde, Hovedgaden 5, Næsbjerg, og evt. udarbejdelse af et plangrundlag som muliggør den ny påtænkte anvendelse af det frastykkede areal til boliger og/eller erhverv. I forlængelse af en tidligere forespørgsel fra ejeren har Varde Kommune den 26. november 2007 svaret (dok ), at der skal fremsendes et mere detaljeret projekt, inden der kan tages stilling til udstykningen, herunder med et kort, der viser hvordan arealet påtænkes opdelt, samt en redegørelse for hvad de udstykkede arealer påtænkes anvendt til. Ejendommen udgør ifølge OIS 13840m², heraf 529m² vejareal, og er bebygget med et enfamiliehus (tidligere stuehus til landbrugsejendom) på 227m² samt en udhusbygning (tidligere avls- og driftsbygning) på 192m². Ejendommen ligger øst for Næsbjerg, syd for den gennemgående hovedgade lige uden for bygrænsen. Ejendommen er beliggende i landzone, men grænser mod vest og nord op til byzone. De omkringliggende områder i byzone er udlagt til centerområde og erhvervsområde med boliger. Mod syd afgrænses området af et tidligere jernbanetrache, der nu anvendes som offentlig sti og et tæt beplantningsbælte, der visuelt afskærmer området fra det tilstødende landskab. Pirkko Lind har siden 1992 ejet ejendommen, og boet der med sin ægtefælle, Frode Bethelsen. I 1996 blev ejendomme udstykket og en del af ejendommen frasolgt. Den tilbageblevne del af ejendommen beholdt parret og efterfølgende blev landsbrugspligten i oktober 2007 ophævet, begrundet i at ejendommen var under 2 ha. For at kunne blive boende på ejendommen har parret siden 2007 haft et ønske om at frastykke yderligere ca m2, et ønske som nu er blevet endnu mere aktuelt siden 22/52

23 ægtefællen i sommeren 2009 fik en blodprop med nedsat funktion til følge. De har siden 2007 forsøgt at afhænde arealet til landmænd i området, men arealets udformning og beliggenhed gør, at ingen har interesse i at købe det, for som de har fået at vide, vil det ikke kunne indgå i nogen rationel landbrugsdrift d.d. Landinspektørgården deler parrets opfattelse, af at det vil fuldende Næsbjergs østlige afgrænsning mod det åbne land, hvis arealet bliver bebygget, så byen slutter samme sted på begge sider af Hovedgaden. Parret anser det for mest realistisk at kunne afhænde arealet til boligformål, men er indstillet på, at det må være op til kommunen at bestemme hvilke bolig-/erhvervsmæssige formål, arealet bedst vil kunne udnyttes til. Landinspektørgården har udarbejdet et forslag til en udstykningsplan for det påtænkte frastykkede areal, som muliggør, at området f.eks. kan anvendes til 4 storparceller eller 4 grunde til blandet bolig- og erhvervsgrunde. Hvis ingen af de to forslag kan imødekommes foreslåes området alternativt anvendt til 2 jordbrugsparceller (ved at parcel 1&2 og 4&5 lægges sammen) med mulighed for et hobby dyrehold. Landinspektørgården har vurderet, at for at fuldende gadebilledet langs Hovedgaden vil det være mest hensigtsmæssigt, at placere kommende bebyggelser parallelt med vejen og med nogenlunde samme afstand mellem bebyggelsen og vejen, som der er nord for Hovedgaden. På det vedhæftede forslag til udstykning er der derfor vist en 5 m byggelinie langs Hovedgaden. Linien er tænkt som en byggelinie, hvor en overvejende del af én facade skal placeres i, og hvor ingen bebyggelse må placeres nærmere vejen. For at muliggør dette påtænkes hver enkelt parcel vejbetjent fra Hovedgaden. Der søges derfor samtidig om en principiel/forhåndstilladelse til at etablere 4 nye overkørsler til området. Landinspektørgården har oplyst ægteparret, at en udstykningstilladelse måske vil forudsætte en landzonetilladelse eller at der skal udarbejdes en lokalplan, for at fastlægge områdets anvendelse/overføre arealet til byzone. Hvis kommunen skønner det nødvendigt med en lokalplan skal jeg derfor samtidig anmode Varde Kommune om at igangsætte udarbejdelsen af en ændring til kommuneplanen ved et tillæg til Kommuneplan 2009 og en lokalplan, som muliggør en af de 3 foreslåede fremtidige anvendelsesmuligheder. I følge Danmarks arealinformation ved en søgning d.d. Hvad gælder for matriklen, er der ikke registreret hverken værdifuldt landskab, naturområde, beskyttet naturtyper, sten- og jorddiger, natura 2000 områder, fredskov, beskyttelseslinier mv. og der er ikke registreret jordforurening på arealet. Området er registreret som opland til sårbar natura 2000 område, en registrering, som anvendes vejledende i forbindelse med tilladelse til husdyrbrug, men som er uden betydning i forbindelse med de påtænkte anvendelsesmuligheder. Området ligger som det væsentligst inden for et område med drikkevandsinteresser, dvs. dog kun med mellemste prioritet for drikkevand. Det kan imødekommes med almindelige servitutstiftende bestemmelser for boliger om begrænset brug af gødning og sprøjtegifte og evt. tilføjet bestemmelse omkring oplag mv. for erhverv for at undgå evt. nedsivning til grundvand. Det kan også tilføjes, at der er mere end 300 m til nærmeste landbrug. En udbygning af området til boligformål vil derfor ikke forringe udvidelsesmuligheder for evt. husdyrproduktioner. Landinspektørgården er blevet bedt om med henvisning til sagens igangværende siden 2007 samt ægteparrets nye sociale og økonomiske forhold, at anmode om en hurtig afgørelse. Har I spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger står Landinspektørgården gerne til rådighed. Jeg vil gerne orienteres om anmodningen skal politisk behandles, og om hvornår vi kan forvente et svar. Venlig hilsen Gitte Frank Andresen Byplankonsulent - Arkitekt m.a.a (direkte tlf.) (mobil) Bilag: Udstykningsforslag, udarbejdet af Landinspektørgården I/S den 4. december /52

24 Næsbjerg Sogns Borgerforening: Ønsker til Kommuneplan /52

25 15 Nørre Nebel Søren og Anja Sørensen: Vedrørende ønske om udvidelse af enkeltområde C02 Fra: Anja Sørensen Sendt: 22. marts :14 Til: Tove Merete Wolff Emne: VS: Borkvej 9, Nr. Nebel. Fra: Alfred Jepsen Sendt: 8. februar :16 Til: Team plan Tove Woolf Cc: Emne: Borkvej 9, Nr. Nebel. Vi har ændret på projektet vedr. ovennævnte, således den påtænkte tilbygning er reduceret fra 60 til 37 m2 og den fremtidige bebyggelsesprocent vil blive 37,8 %. Samtidig vil ejendommes ejer søge om at blive medtaget under lokalplan 3.A? område 2 for centerområdet i Nørre Nebel. For dette centerområde er bebyggelsesprocenten 40 > 37,8 %. Vi håber du vil se positivt på sagen endnu engang. Med venlig hilsen Arkitektfirmaet Vest A/S Alfred Jepsen 25/52

26 Grue+Kirkgaard: Vedrørende ønske om udlæggelse af et rekreativt område til dyrepark med tilhørende faciliteter 26/52

27 Nørre Nebel Håndværker- og Handelsstandsforening: Vedrørende støtte om etablering af ZOO ved Sea West Fra: Jesper Christensen Sendt: 23. april :53 Til: vardekommune vardekommune Cc: Emne: Kommuneplan. Denne mail fremsende på foranledning af bestyrelsen for Nr. Nebel Håndværker og Handelsstandsforening. Dette er egentlig ikke et nyt forslag/idé, men en kommentar til en idé der allerede er født. Siden vi i bestyrelsen blev informeret om Bjarne Bøgh Jensen s planer om et ZOO i området ved Sea Vest, har vi været meget begejstret for planerne. Det er en samlet bestyrelse der bakker op omkring planerne. Vi har snakket med mange - både forretningsdrivende og privat personer. Vi har alene mødt positive tilkendegivelser til planerne. Det er disse positive tilkendegivelser - både fra vores egen bestyrelse og de personer, som vi har snakket med i lokalområdet - som vi gerne vil bringe videre til Varde Kommune i sagsbehandlingen omkring tilladelser og lokalplaner. Venlig hilsen Jesper Christensen filialchef Direkte tlf.: Sydbank Nørre Nebel Bredgade 32 DK-6830 Nørre Nebel Telefax: CVR-nr /52

28 16 Oksbøl Land Syd: Vedrørende ønske om nye arealudlæg ved Jegum Ferieland 28/52

29 FDM: Vedrørende ønske om sommerhusbyggeri ved den tidligere Grærup Camping 29/52

30 30/52

31 17 Outrup Knud Lykke Christensen: Vedrørende ønske om areal udlagt til boligformål Fra: Sven Erik Hindsig Til: Marie Bjørnholdt Andresen Cc: Marlene Kate Plet Emne: Kommuneplanrevision - ændring af anvendelsesbestemmelserne for Storegade 6 B, Outrup Hej. Ejeren af ejendommen Storegade 6 B, Outrup har oplyst, at ejendommen og grunden øst for med adgang fra Lykkesvej er udlagt til offentligt formål. Det skyldes formentlig, at Storegde 6 B i sin tid blev anvendt til bibliotek. Kommunen har solgt ejendommen, der nu er beboelse. Ejeren ønsker både Storegade 6 B og grunden udlagt til beboelse. Vil du sørge for det i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision? Venlig hilsen Sven Erik Hindsig Teknik og Miljø Team Ejendom tlf /52

32 Peter Hansen, Outrup Golfbane: Vedrørende ønske om udvidelse af eksisterende golfbane 32/52

33 Torben Jarl Jensen, Lepus Park: Vedrørende ønske om rammeudlæg til rekreativt formål 33/52

34 34/52

35 Sogneforeningen i Outrup ved Laurids Knudsen: Vedrørende nye byggegrunde til boliger Den 12/07/2012 kl skrev "Martine & Laurids" Kære Tove Wolf På vegne af sogneforeningen i Outrup vil jeg gerne opdateres på fremtidsudsigten til nye byggegrunde i Outrup. Der er stadig ledige grunde på Stadionvej, men vi vil jo gerne kunne tilbyde lidt mere at vælge imellem. Jeg er bekendt med at I er i gang med noget kommuneplanrevision e. lign. og der vist har været noget sendt ud til udviklingsrådene om at komme med forslag til nye områder. Dette er desværre ikke kommet gennem nåleøjet til sogneforeningen i Outrup. Arbejder Varde Kommune med konkrete planer for nye områder og hvis ja hvad er så tidshorisonten for evt. byggemodning? Er der stadig mulighed for at komme med evt. andre forslag da sogneforeningen og styregruppen i Outrup har et par områder, som vi selv mener er attraktive. Med venlig hilsen Laurids Knudsen Debelvej Outrup Outrup - et aktivt sted i Vest: Vedrørende ønsker om udlægning af et nyt areal til boligformål Fra: Arkitektfirmaet Bahl Gl. Skole Sendt: 26. november :59 Til: Team Plan Cc: Ivar Sande; Preben Olesen; Ole Hansen; 'Laurids Knudsen' Emne: byudvikling Outrup På vegne af Outrup-et aktivt sted i Vest sendes vedhæftede brev og tilknyttet bilag. Venlig hilsen Henning Jensen Arkitektfirmaet Bahl Gl. Skole Sønderbyvej 51, 6855 Outrup / /52

36 Outrup Varmeværk: Vedrørende ønske om nyt arealudlæg til solfangeranlæg Fra: Tjæreborg Industri Carsten Fruergaard Sendt: 28. august :47 Til: Tove Merete Wolff Emne: Outrup Varmeværk Hej Tove Som vi talte om i telefonen igår, ønsker Outrup Varmeværk at etablere et solvarmeanlæg. Dette anlæg skal producere ca 20% af varmeværkets årlige varmeproduktion. For at opnå denne produktion skal der etableres et anlæg med et samlet solfangerareal på ca m² Hertil har vi brug for et grundstykke på ca m². Jeg har på vedhæftede oversigt angivet tre egnede grundstykker til opstilling af solfangere. Vi vil meget gerne have et møde med jer på Varmeværkets adresse: Centrum 2, 6855 Outrup. På dette møde vil vi gerne have en snak omkring de foreslåede grundstykker, samt det videre forløb. Vil du venligst vende tilbage med mulige mødedatoer, gerne i denne uge, alternativt i næste uge. Med venlig hilsen Carsten Fruergaard Tjæreborg Industri A/S Kærvej 19, 6731 Tjæreborg Sig Carsten Uhre Møllegaard Jensen: Vedrørende ønske om udlægning af nyt areal til boligformål 36/52

37 21 Tistrup Tistrup Erhvervs- og borgerforening: Vedrørende ønske om at ændre enkeltområde E04 til blandet bolig og erhverv - Vedrørende ønske om at halvere enkeltområde B13 - Vedrørende ønske om rammeændring for enkeltområde B17 - Vedrørende ønske om nyt boligområde syd for enkeltområde B16 og B17. - Den sydligste del af enkeltområde E01 ønskes ændret til offentligt formål med lejlighedsvis parkering, park og rekreativt område - Vedrørende ønske om udvidelse af enkeltområde T03 med ca. 3,5 ha. - Vedrørende ønske om store egetræer bevares langs Vardevej, enkeltområde E05 OG E08 - Der ønskes gode mulighed for erhverv og landbrug i området 37/52

38 38/52

39 Bo Schrøder: Vedrørende ønske om nyt sommerhusområde From: Bo Schrøder Sent: Monday, February 01, :21 To: CC: BCC: Subject: Sommerhusområde Til Vardekommune jeg kunne tanke mig at der blev udlagt et sommerhusområde, øst for nørreholm skov, syd for hulvigvej,langs med Varde å, på de marker der har udsikt over Nørreholm hede og Varde å. Jeg har ingen økonomisk intresse i et evt. projegt ud over en styrkelse af ervevslivet i Varde er en gode for borgerne i lokalsamfundet. Mvh Bo Schrøder Grødevej Tistrup Varde, Varde Nord Finn Christensen: Omhandler udlægning af nyt boligområder blandt andet ved Kongens Kær, matriklerne 136az, 136d, 136ay og 146a Varde markjorder Fra: Finn Christensen Til: Marie Bjørnholdt Andresen Emne: VS: Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplanrevisionen - Kommuneplan 2013 Hej Marie, Som bestyrelsesmedlem i LAG-Varde har jeg modtaget vedhæftede mail, hvori du efterspørger forslag til det fortsatte arbejde med Kommuneplan Da du nu efterspørger tilbagemeldingerne på skrift, slipper du med at få en ultrakort melding : M.h.t. boligområder: Med henvisning til VivaVarde-målsætningen samt ønsket om at tiltrække højindkomst-skatteydere til kommunen, er det nødvendigt med et stort udvalg af mulige byggegrunde. Lokalplansarbejdet for området nord for Fritidscentret op mod Elinelund er derfor væsentlig at få afsluttet - så et projekt i dette område kan afløse/supportere det salg og den udbygning der p.t. er i gang på Troldhøjen. Herudover er det efter min mening meget vigtigt fortsat at kunne tilbyde meget attraktive (læs:dyre) grunde til højindkomstsegmentet. Da Inge Vad Wodskous udstykning på Lunddalsvej er udsolgt eller næsten udsolgt, vil jeg foreslå, at arbejdet med at udvikle et nyt boligområde ved Kongens Kær genoptages. Sagen har tidligere været vurderet og behandlet og blev efterfølgende parkeret, men da vi altså akut mangler den slags grunde, bør sagen efter min mening genoptages og genovervejes. Jeg vil selvfølgelig gerne uddybe synspunkterne, hvis du ønsker det, men nu er "pippet" i første omgang givet. Venlig hilsen Finn Christensen regionsdirektør Direkte tlf.: Sydbank Varde Vestergade 4, Postboks 79, DK-6800 Varde 39/52

40 Udviklingsrådet for Varde by v/ Gitte Frank Andresen. Placering af en omfartsvej nord om Varde 40/52

41 41/52

42 23Varde, Varde Midt Udviklingsrådet for Varde by v/ Gitte Frank Andresen: Ønske om marine syd for Varde Å - Omhandler enkeltområde R02 42/52

43 43/52

44 Udviklingsrådet for Varde By: Omhandler etableringen af en autocamperplads Formand Poul Jacobsen Palludansvej Varde Tlf.: Mobil: Mail: Til Varde Kommune D.02. November 2010 Emne: Planmæssig lovliggørelse at autocamperpladsen på Lerpøtvej 1. Udviklingsrådet for Varde by, anmoder Varde Kommune om at lovliggøre autocamperpladsen på Lerpøtvej, Varde. 2. Formålet er at få en af landets bedre autocamperpladser gjort lovlig, så det er muligt at markedsføre pladsen til gavn for byen og handelslivet. 3. Udviklingsrådet har undersøgt sagen jf. nedenstående, men finder ikke at Arlas produktion kan skade denne plads. Havde det været en campingplads om sagen startede med, kunne det måske have givet nogle betænkeligheder. 4. Sagsfremstilling: 4.1. Området ved Lerpøtvej bag Smørmejeriet blev tilplantet for efterhånden mange år siden(1990), idet der var en politisk beslutning i den gamle Varde Kommune om at etablere en godkendt Campingplads i Varde By og derfor blev området forberedt hertil med tilkørselsvej, 3 små lommer osv Umiddelbart efter besluttede Varde Smørmejeri (Arla) at udvide sine aktiviteter på Lerpøtvej og ansøgte Varde Kommune om de fornødne tilladelser til udvidelsen. Udvidelsen betød etablering af flere arbejdspladser, men ville samtidig medføre en yderlig lastvognskørsel og herunder natkørsel. Dette var ikke foreneligt med en campingplads som nærmeste nabo og det betød, at politikerne måtte vælge mellem arbejdspladserne og en godkendt campingplads Dette valg faldt ud til fordel for arbejdspladserne og Smørmejeriet udvidede sine aktiviteter. 44/52

45 4.4. Pga. Smørmejeriets aktiviteter kunne området som nævnt ikke opnå status som godkendt campingplads, men da det jo var indrettet fik det status af teltslagningsplads, men det er et område, der skal bruges som nødovernatning i max. 2 døgn Varde Kommune har lavet en serviceaftale med Fritidscentret, hvor interesserede kan henvende sig i svømmehallens åbningstid og få en nøgle og betale for opholdet Fritidscentrets personale fører opsyn med området og sørger for at det fremtræder pænt. Den medarbejder på Fritidscentret som har vagten kan også træffes på telefon, hvis man ankommer uden for åbningstid eller der er problemer med installationer m.v Fritidscentret har således IKKE ansvar for at omtale/markedsføre/synliggøre aktiviteten, men alene for den daglige drift Faciliteterne på pladsen er begrænsede, idet kun 2 personer kan bade samtidig i baderummene som er indrettet i toiletbygningens gavl. Men autocamper bruger normalt deres vogn Prisen er beskedne 20 kr. pr. person (Telt/Campingvogn) og 50 kr. for en autocamper uanset antal personer Siden etableringen er der i øvrigt skudt andre institutioner op i området (spejderhytte og daginstitutioner/specialtilbud) Da der ikke er tale om nogen godkendt eller officiel plads, så må/kan pladsen ikke markedsføres, men alene tilbydes som nødovernatning, når andre muligheder er udtømte eller helt særlige forhold taler herfor (fx arrangementer på Fritidscentret (FC)) Autocamperpladsen har det autocamper efterspørger: Vand, strøm og udslagsplads (tømning af toilet ol.) Dansk Autocamper Forening markedsfører pladsen i deres interne oversigt, fordi pladsen efter deres opfattelse er en af landes bedre pladser. 5. Udviklingsrådet anbefaler efter samråd med formanden for Varde Handelsstands-forening, at Varde Kommune at lovliggøre pladsen som en autocamperplads, eftersom ovenstående problemstillinger omhandler en campingplads og ikke en autocamperplads.. PRV Poul Jacobsen 45/52

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Erhvervsgrund - Svendborg Nord

Erhvervsgrund - Svendborg Nord Salgsopstilling Erhvervsgrund - Svendborg Nord Erhvervsjord i Svendborg N. Hvor mange m 2 har du brug for? Sag 7380-1 Nordre Ringvej 151, 5700 Svendborg Mulighed for køb af arealer fra 2.500 m 2 til ca

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Generelt Uheld Overslag Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Ansøger Skadesgrad 2009- sommer 2014 (samtlige trafikanter) Skadesgrad 2009- sommer 2014

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til:

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: 'Aneela Tareen' [info@plasticsurgeon.dk] Sendt dato: 18-05-2015 13:48 Modtaget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik)

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TRETOMMERVEJ 56 8240 RISSKOV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Rammer for område 50

Rammer for område 50 Rammer for område 50 Lildstrand, Nørklit-Kæret, Bjerget m.m. LILDSTRAND B 1 Strandvejen, Sandnæshagevej, Rørslettevej, Strandkærvej m.fl. Lokalplan 5.0-5.2-5.4 alle Lildstrand, er ophævet ved lokalplan

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Naturstyrelsen Christian Bertelsen. Mailet dd. Ansøgning ophævelse af skovbyggelinje på ejendom i byzone

Naturstyrelsen Christian Bertelsen. Mailet dd. Ansøgning ophævelse af skovbyggelinje på ejendom i byzone Naturstyrelsen Christian Bertelsen Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.06.2015 Sagsnr. 15/10841

Læs mere

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager AGJ Pitzner A/S;Kragelundvej 15;4180 Sorø;Att: Claus Løgager Dokumenttitel Borupvej 16, Brande - Opstilling af omklædningscontainer - Byggetilladelse

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere