Høringsliste til lovforslag om røgfri miljøer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsliste til lovforslag om røgfri miljøer"

Transkript

1

2 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 12. januar 2007 Kontor: Kommunal sundhed J.nr.: Sagsbeh.: hnm Fil-navn: Røgfri miljøer: Lovforslag-Høringsliste-jan-07 Høringsliste til lovforslag om røgfri miljøer Advokatrådet, Akademikernes Centralorganisation (AC), Arbejdstilsynet, Astma-Allergi Forbundet, Beskæftigelsesministeriet, Bilfærgernes Rederiforening, Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), Coop Danmark, Danmarks Apotekerforening, Danmarks Lungeforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Supermarked, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandlægeforening, Danske Biografer, Danske Fysioterapeuter, Danske Koncert- og Kulturhuse, Danske Regioner, Danske Restauranter og Cafeer (DRC), De Samvirkende Købmandsforeninger, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Diabetesforeningen, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Energistyrelsen, Ergoterapeutforeningen, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forbrugerrådet, Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL), Foreningen af Politimestre i Danmark, Foreningen for formidlere af viden om husholdning, ernæring og sundhed, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS), Hjerteforeningen, HK, Hotel Restaurant & Turisterhvervet (HORESTA), Jordemoderforeningen, KL, Kost & Ernæringsforbundet, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO),

3 2 Konkurrencestyrelsen, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Kræftens Bekæmpelse, Københavns Teater, Landsforeningen af Kultur- og Aktivitetshuse i Danmark, Landsforeningen Røgfrit Miljø, Ledernes Hovedorganisation, LO, Lægeforeningen, Netværket af Forebyggende Sygehuse, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF), Philip Morris, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Socialministeriet, Socialpædagogerne, Statens Luftfartsvæsen, Sund By Netværket, Sundhedskartellet, Søfartsstyrelsen, 3F og Tobaksindustrien. Ministeriet: Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Kirkeministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Statsministeriet, Transport- og Energiministeriet, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

4 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 12. januar 2007 Kontor: Kommunal sundhed J.nr.: Sagsbeh.: hnm Fil-navn: Røgfri miljøer: Lovforslag Udkast Forslag til Lov om røgfri miljøer Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning samt at forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Kapitel 2 Arbejdspladser 2. Det er ikke tilladt at ryge på indendørs arbejdspladser, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Den enkelte arbejdsplads kan bestemme, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaler, der alene tjener som arbejdsplads for én person. Rygning skal i givet fald foregå på en sådan måde, at ingen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Stk. 3. Den enkelte arbejdsplads kan beslutte at indrette særlige rygelokaliteter. Dette kan være i form af rygerum og rygekabiner. Stk. 4. Det er arbejdsgiverens ansvar, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes. Stk. 5. En lønmodtager, der udsættes for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, fordi denne har fremsat krav om røgfrit miljø på arbejdspladsen i henhold til stk. 1, kan tilkendes en godtgørelse. Kapitel 3 Institutioner for børn og unge 3. På børneinstitutioner, skoler og lignende institutioner, der fortrinsvis er beregnet for børn og unge under 16 år, er det ikke tilladt for børn og unge samt elever at ryge på institutionens område. Stk. 2. For personer, der ikke er omfattet af stk. 1, er rygning indendørs ikke tilladt, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Den enkelte kommunalbestyrelse eller de myndigheder, organer eller personer, som det tilkommer at træffe sådanne bestemmelser - kan dog tillade, at der indrettes indendørs rygerum for personer, der ikke er omfattet af stk. 1. Stk. 4. For døgninstitutioner, kostskoler, efterskoler og lignende for unge i års alderen, der også fungerer som bolig for de unge, kan den enkelte kommunalbestyrelse eller de myndigheder, organer eller personer, som det tilkommer at træffe sådanne bestemmelser - fastsætte regler, som tilla-

5 2 der rygning i særlige rygerum og i den enkeltes eget værelse. Stk. 5. For personer, der ikke er omfattet af stk. 1, er det ikke tilladt at ryge på institutionens udendørsarealer, hvor børnene færdes. Stk. 6. Den person, de personer eller de organer, som har ansvaret for ledelsen af denne, har ligeledes ansvaret for, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes. Kapitel 4 Særlige arbejdspladser 4. Sygehuse og lignende kan i helt specielle tilfælde tillade patienter og pårørende at ryge under forudsætning af, at ingen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. 5. På plejehjem, døgninstitutioner og lignende, der også fungerer som bolig, bestemmer den enkelte beboer, om der må ryges eller ikke i det værelse eller de værelser, der tjener som dennes private hjem. Stk. 2. Det kan pålægges beboerne ikke at ryge i deres værelser i den tid, hvor de ansatte opholder sig dér. Stk. 3. Lederen af institutionen har ansvaret for, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes. 6. I private hjem, hvor der modtages en offentlig serviceydelse i form af hjemmehjælp og lignende, kan det som forudsætning for ydelsen pålægges beboerne ikke at ryge i den tid, hvor personalet opholder sig i boligen. 7. I Kriminalforsorgens institutioner bestemmer den indsatte, om der må ryges eller ikke i pågældendes opholdsrum. Stk. 2. Det kan pålægges de indsatte ikke at ryge i deres opholdsrum i den tid, hvor de ansatte opholder sig dér. Stk. 3. Lederen af den enkelte institution er ansvarlig for, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes. 8. I den kommunale dagpleje og puljelignende dagplejer må der i dagplejens åbningstid ikke ryges i dagplejehjemmet. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet. Stk. 2. Lederen af den kommunale dagpleje og puljelignende dagplejer er ansvarlig for, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes. 9. På arbejdspladser i private hjem med ekstern arbejdskraft tilknyttet gælder bestemmelserne i 2, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis arbejdslokalerne tillige tjener private boligformål, vil det være tilladt at ryge uden for den eksterne arbejdskrafts arbejdstider. 10. Bestemmelserne i 2 om røgfri miljøer på indendørs arbejdspladser gælder også på dansk indregistrerede skibe og luftfartøjer, jf. dog 14, stk På offshoreanlæg kan der indrettes og etableres rygerum og rygekabiner under hensyn til de særlige forhold offshore under forudsætning af, at ingen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Kapitel 5 Det offentlige rum, herunder kollektive transportmidler 12. I indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang, er det ikke tilladt at ryge, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Det er tilladt at indrette særlige rygelokaliteter. Dette kan være i form af rygerum og rygekabiner.

6 3 Stk. 3. Ejeren eller den, der i øvrigt disponerer over lokaliteter som nævnt i stk. 1, er ansvarlig for, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes. 13. Hotelværelser og lignende, hvor der på erhvervsmæssig basis modtages overnattende gæster, er ikke omfattet af I kollektive transportmidler er det ikke tilladt at ryge indendørs. Stk. 2. Den driftsansvarlige for transportmidlet er ansvarlig for, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for kollektive transportmidler for passagerer i udenrigsfart. Kapitel 6 Serveringssteder 15. Det er ikke tilladt at ryge på indendørs serveringssteder, jf. dog stk. 3 og 16. Stk. 2. Ved et indendørs serveringssted forstås en lokalitet med servering af mad og / eller drikkevarer til indtagelse på eller ved salgsstedet. Stk. 3. Det er tilladt at indrette særlige rygelokaliteter. Dette kan være i form af rygerum og rygekabiner. Stk. 4. Der må ikke serveres mad og drikkevarer i rygelokaliteter på serveringssteder. Det enkelte serveringssted kan tillade, at gæsterne selv medbringer drikkevarer i disse lokaliteter. Stk. 5. Det er restauratørens, indehaverens, bestyrerens, forpagterens, værtens og lignendes ansvar, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes. 16. På små indendørs værtshuse og lignende bestemmer restauratøren, indehaveren, bestyreren, forpagteren, værten og lignende, om rygning skal være tilladt. Stk. 2. Stk. 1 omfatter små værtshuse og lignende: 1. Der har alkoholbevilling. 2. Der ikke serverer egentlig mad. 3. Hvor serveringsarealet er under 40 m Hvor der er borde og stole på serveringsarealet. Kapitel 7 Tilsyns- og straffebestemmelser 17. Arbejdstilsynet fører tilsyn inden for rammerne af arbejdsmiljølovgivningen med overholdelsen af bestemmelserne om røgfri miljøer på arbejdspladser. 18. Søfartsstyrelsen fører tilsyn inden for rammerne af lov om sikkerhed til søs med overholdelsen af bestemmelserne om røgfri miljøer på skibe. 19. Statens Luftfartsvæsen fører tilsyn inden for rammerne af lov om luftfart med overholdelsen af bestemmelserne om røgfri miljøer ombord på luftfartøjer. 20. Energistyrelsen fører tilsyn inden for rammerne af offshoresikkerhedsloven med overholdelsen af bestemmelserne om røgfri miljøer på offshoreanlæg. 21. En lønmodtagers overtrædelse af rygeforbuddet i 2 sidestilles med misligholdelse af ansættelsesforholdet. Overtrædelse af rygeforbuddet kan medføre afskedigelse eller bortvisning og behandles efter de regler, der gælder for lønmodtagerens ansættelse. 22. Hvis andre personer, end de i 21 nævnte, til trods for henstilling eller advarsel herom, alligevel ryger, hvor rygning ikke er tilladt, kan de bortvises. 23. De, som har ansvaret for, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes, kan straffes med bøde, hvis de tilsidesætter dette ansvar, jf. 2, stk. 4, 3, stk. 6, 5,

7 4 stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 2, 12, stk. 3, 14, stk. 2, og 15, stk. 5. Stk. 2. Ved udmåling af bøde i medfør af stk. 1 skal der tages særligt hensyn til, om den pågældende har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelserne i denne lov. Bestemmelsen i straffelovens 23 finder ikke anvendelse. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 8 Ændringer i andre love 24. I lov nr. 213 af 31. marts 2004 om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år foretages følgende ændring: 1. 7 ophæves. Kapitel 9 Ikrafttræden og revision 25. Loven træder i kraft den 1. april Stk. 2. Samtidig med lovens ikrafttræden ophæves lov nr. 436 af 14. juni 1995 om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende, som ændret ved lov nr af 20. december 2000, lov nr. 298 af 27. april 2005 og 3 i lov 545 af 24. juni Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 27. Indenrigs- og sundhedsministeren fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret

8 5 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale af 21. november 2006 om den fremtidige indsats for røgfri miljøer indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten. Efter aftalen skal loven revideres i folketingssamlingen , således at nye regler kan sættes i kraft den 1. april 2010, hvor loven har virket i tre år. Formålet med lovforslaget er, at ingen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Ved passiv rygning forstås indånding af den blandingsluft, der opstår, når røgen fra cigaretter, pibe eller cigarer blandes med og forurener den omgivende luft. Lovforslaget fastsætter bestemmelser for røgfri miljøer for fem områder: 1. Arbejdspladser. 2. Institutioner for børn og unge. 3. Særlige arbejdspladser, f.eks. sygehuse, plejehjem, Kriminalforsorgens institutioner og kommunale dagplejehjem. 4. Det offentlige rum, herunder kollektive transportmidler. 5. Serveringssteder. Lovforslaget fastsætter mindstekrav for røgfri miljøer på de fem områder. Den enkelte kommunalbestyrelse, arbejdsplads m.v. forudsættes at tage stilling til den lokale udmøntning af loven, herunder indførelse af mere restriktive regler eller anvendelse af lovens undtagelsesmuligheder. Lovforslaget sætter de lovgivningsmæssige rammer for indsatsen over for ufrivillig udsættelse for passiv rygning for de næste tre år. 2. Hovedpunkter i lovforslaget. Gældende ret på området Folketinget vedtog i 1995 lov nr. 436 af 14. juni 1995 om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende. Loven fastsætter bestemmelser om røgfri miljøer på det statslige område, hvor udgangspunktet er, at tobaksrygning ikke er tilladt. For det kommunale og amtskommunale område pålægger loven kommunalbestyrelser og amtsråd at fastsætte bestemmelser om røgfri miljøer på deres institutioner, i transportmidler og lignende samt i kommunale og amtskommunale lokaler, hvortil offentligheden har adgang. I 2000 blev loven skærpet - lov nr af 20. december 2000 ved tilføjelse af bl.a. særlige regler for kommunale og amtskommunale skoler og børneinstitutioner samt fritids- og ungdomsklubber. Lovændringen indebar blandt andet, at elever ikke længere måtte ryge i folkeskolen. I 2005 blev det ved lov lov nr. 298 af 27. april obligatorisk at skilte om rygepolitik på offentligt tilgængelige serveringssteder. Regeringens overvejelser. Med henblik på at udbrede røgfri miljøer tog regeringen initiativ til, at 2005 blev året for en bred, folkelige debat om rygeregler, røgfri miljøer og passiv rygning. For regeringen har det været væsentligt at få en debat om, på hvilken måder røgfri miljøer bedst kan udbredes, og hvordan man bedst kan sikre respekt for og overholdelse af fremtidens regler om røgfri miljøer. En række dilemmaer er gået igen i debatten, f.eks. om rygeregler for meget alvorligt syge patienter indlagt på sygehus; rygeregler på plejehjem, som på samme tid er hjem for en borger og arbejdsplads for en ansat;

9 6 rygeregler på serveringssteder, hvor der befinder sig både gæster og personale. Den ordning, som lovforslaget lægger op til. Lovforslaget dækker følgende hovedområder: 1. Arbejdspladser. 2. Institutioner for børn og unge. 3. Særlige arbejdspladser, f.eks. sygehuse, plejehjem, Kriminalforsorgens institutioner og kommunale dagplejehjem. 4. Det offentlige rum, herunder kollektive transportmidler. 5. Serveringssteder. Arbejdspladser I overensstemmelse med den politiske aftale gennemføres der en ensartet regulering af hele det danske arbejdsmarked. Hovedreglen er, at der ikke må ryges indendørs på danske arbejdspladser. Det gælder både offentlige og private arbejdspladser. Som første undtagelse vil det være tilladt at ryge i lokaler, der alene tjener som arbejdsplads for én person. Dette skal foregå på en sådan måde, at andre ikke ufrivilligt kan blive udsat for passiv rygning. Som anden undtagelse vil det være tilladt at indrette særlige rygelokaliteter: o Rygekabiner. o Lokaler med gode udluftningsmuligheder, der i øvrigt ikke tjener som gennemgang eller indeholder funktioner (kopimaskiner, lager osv.), som medarbejderne er nødt til at gøre brug af i deres arbejde. Med lovforslaget bliver det private arbejdsmarked omfattet af lovgivningen om røgfri miljøer. Den nuværende lovgivning omfatter statslige og kommunale arbejdspladser samt visse selvejende institutioner. For de statslige arbejdspladser afskaffes fire bestemmelser. For det første afskaffes bestemmelsen om, at tobaksrygning er tilladt i lokaler for mere end én ansat, såfremt de ansatte, der har arbejdssted i sådanne lokaler, erklærer sig indforstået hermed, eller såfremt der træffes foranstaltninger, der sikrer, at ingen at de andre ansatte ufrivilligt generes af tobaksrygningen. For det andet afskaffes bestemmelsen om, at tobaksrygning tillades i særligt markerede områder i tilfælde, hvor det er overordentlig vanskeligt eller kostbart at indrette særskilte lokaler til tobaksrygning, såfremt der træffes foranstaltninger, der sikrer, at ingen af de andre ansatte ufrivilligt generes af tobaksrygningen. For det tredje afskaffes bestemmelsen om, at tobaksrygning er tilladt under møder i den statslige forvaltning, hvis samtlige mødedeltagere er enige om det. For det fjerde afskaffes bestemmelsen om, at tobaksrygning undtagelsesvis kan tillades, hvor der er særlige hensyn, der taler imod et forbud mod tobaksrygning, og hvor det kan ske, uden at andre ufrivilligt generes heraf. Kommuner og regioner bliver med lovforslaget omfattet af den ensartede regulering af arbejdsmarkedet. Den hidtidige lovgivning har alene pålagt hver kommunalbestyrelse og hvert regionsråd at fastsætte bestemmelser om røgfri miljøer på kommunale og regionale arbejdspladser m.v. Institutioner for børn og unge Med lovforslaget fastsættes, at der i daginstitutioner m.v. fremover ikke må ryges på udendørsarealer, hvor børnene færdes. Efter de gældende regler er udendørs rygning bl.a. forbudt på folkeskolers område.

10 7 Særlige arbejdspladser, f.eks. sygehuse, plejehjem, Kriminalforsorgens institutioner og kommunale dagplejehjem. For en række arbejdspladser gør specielle forhold sig gældende. Det gælder bl.a. steder, som på samme tid er hjem eller længerevarende opholdssted for en borger og arbejdsplads for en ansat. I overensstemmelse med aftalen om den fremtidige indsats for røgfri miljøer følger lovforslaget et princip om, at på arbejdspladser, der tillige udgør bolig for borgere, er det borgeren selv, som fastsætter rygepolitikken i sin egen bolig. Lovforslaget indeholder særlige bestemmelser på følgende områder: For sygehuse og lignende indeholder forslaget en særlig bestemmelse om, at et sygehus i helt specielle tilfælde kan tillade rygning for patienter og pårørende under forudsætning af, at ingen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. På plejehjem, døgninstitutioner og lignende bestemmer den enkelte beboer, om der må ryges i det eller de værelser, som er beboerens private hjem. Det vil dog kunne pålægges beboerne ikke at ryge i deres værelser i den tid, hvor de ansatte opholder sig dér. I private hjem, som modtager hjemmehjælp m.v., kan kommunalbestyrelse sætte som betingelse for at modtage hjælp mv., at beboeren/beboerne ikke ryger, mens servicepersonale opholder sig i hjemmet. I Kriminalforsorgens institutioner bestemmer den indsatte, om der må ryges eller ikke i pågældendes opholdsrum. I den kommunale dagpleje og puljelignende dagplejer må der ikke ryges i dagplejehjemmet i dagplejens åbningstid. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes legeog opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet. Arbejdspladser i private boliger med ekstern arbejdskraft tilknyttet er omfattet af reglerne for arbejdspladser. Hvis arbejdslokalerne tillige tjener private boligformål må der dog ryges uden for den eksterne arbejdskrafts arbejdstider. På offshoreanlæg bliver der mulighed for at indrette rygerum og rygekabiner under hensyn til de særlige forhold offshore under forudsætning af, at ingen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Det offentlige rum Lovforslaget indebærer, at rygning ikke vil være tilladt i kollektive transportmidler og i det offentlige rum i øvrigt, dvs. lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Det vil dog blive mulighed for at indrette særlige rygelokaliteter i lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Serveringssteder Hovedreglen vil være, at der ikke må ryges på indendørs serveringssteder. Det vil dog være tilladt at indrette særlige rygelokaliteter i form af særlige rygerum og rygekabiner. I rygelokaliteterne vil det kunne tillades at medbringe drikkevarer. Små serveringssteder bodegaer, værtshuse og lignende kan selv bestemme, om de vil tillade rygning. Bestemmelse omfatter små serveringssteder, der: Har alkoholbevilling. Der ikke serverer egentlig mad. Hvor serveringsarealet er under 40 m 2, dvs. eksklusive bar. Hvor der er borde og stole på serveringsarealerne. 3. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Arbejdstilsynet vil skulle føre tilsyn med overholdelsen af reglerne på arbejdspladser. På skibe vil tilsynet skulle varetages af Søfartsstyrelsen, i luftfartøjer af Statens Luftfartsvæsen og på offshoreanlæg af

11 8 Energistyrelsen. Andre steder vil tilsynet være en almindelig del af politiets opgaver. De kontrolmæssige opgaver i relation til håndhævelse af loven forudsættes løst inden for bestående ressourcemæssige rammer. På denne baggrund forventes der ikke økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget vil ikke have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet generelt, da indretning af rygerum eller opsætning af rygekabiner udelukkende vil ske på frivillig basis. 5. Lovforslagets miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen konsekvenser for det ydre miljø. 6. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke relevante EUretlige aspekter. 7. Udtalelser over lovforslaget. Lovforslaget har i udkast været forelagt for: Advokatrådet, Akademikernes Centralorganisation (AC), Arbejdstilsynet, Astma-Allergi Forbundet, Beskæftigelsesministeriet, Bilfærgernes Rederiforening, Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), Coop Danmark, Danmarks Apotekerforening, Danmarks Lungeforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Supermarked, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandlægeforening, Danske Biografer, Danske Fysioterapeuter, Danske Koncert- og Kulturhuse, Danske Regioner, Danske Restauranter og Cafeer (DRC), De Samvirkende Købmandsforeninger, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Diabetesforeningen, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Energistyrelsen, Ergoterapeutforeningen, Finansministeriet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forbrugerrådet, Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL), Foreningen af Politimestre i Danmark, Foreningen for formidlere af viden om husholdning, ernæring og sundhed, Forsvarsministeriet, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS), Hjerteforeningen, HK, Hotel Restaurant & Turisterhvervet (HORESTA), Jordemoderforeningen, Justitsministeriet, KL, Kost & Ernæringsforbundet, Kirkeministeriet, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), Konkurrencestyrelsen, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Kræftens Bekæmpelse, Kulturministeriet, Københavns Teater, Landsforeningen af Kultur- og Aktivitetshuse i Danmark, Landsforeningen Røgfrit Miljø, Ledernes Hovedorganisation, LO, Lægeforeningen, Miljøministeriet, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Netværket af Forebyggende Sygehuse, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF), Philip Morris, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Socialministeriet, Socialpædagogerne, Statens Luftfartsvæsen, Statsministeriet, Sund By Netværket, Sundhedskartellet, Søfartsstyrelsen, 3F, Tobaksindustrien, Transport- og Energiministeriet, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

12 9 8. Vurdering af konsekvenserne af lovforslaget. (Sammenfattende skema) Økonomiske og administrative konsekvenser for staten Økonomiske og administrative konsekvenser for regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser (det ydre miljø) Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser / mindre udgifter Negative konsekvenser / merudgifter Ingen konsekvenser Ingen konsekvenser Ingen konsekvenser Ingen konsekvenser Ingen konsekvenser Ingen konsekvenser Ingen konsekvenser Ingen konsekvenser Ingen konsekvenser Ingen konsekvenser Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning samt at forebygge, at nogen mod deres vilje kan udsættes for passiv rygning. Den dokumenterede viden om de sundhedsskadelige effekter af passiv rygning er gennem de seneste år blevet større. Passiv rygning øger risikoen for at få bl.a. kræft, hjertesygdomme og luftvejslidelser. Børn især børn under 4 år - er mere sårbare over for passiv rygning end voksne. Antallet af ikke-rygere er steget fra 65 % til ca. 75 % af befolkningen i løbet af 10 år. Til 2. Mange arbejdspladser har allerede i dag en rygepolitik. Det fremgår bl.a. af en befolkningsundersøgelse fra november/december Undersøgelsen viser, at 7 % af de ansatte oplyser, at rygning er forbudt på virksomhedens område eller i arbejdstiden, 34 % oplyser, at rygning er forbudt inden døre, 22 % oplyser, at rygning kun er tilladt i rygerum eller rygekabiner, 7 % oplyser, at rygning er tilladt i visse lokaler (f.eks. eget kontor) og 30 % oplyser, at rygning er tilladt overalt. Ifølge stk. 1 forbydes rygning på alle indendørs arbejdspladser, offentlige såvel som private. Med en indendørs arbejdsplads forstås lokaler, hvor en arbejdstager udfører sit arbejde. 1 Kilde: Monitorering af danskernes rygevaner Rambøll Management for Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening og Kræftens Bekæmpelse. Tallene viser den andel af de ansatte, som angiver at være omfattet af de pågældende regler for rygning på egen arbejdsplads.

13 10 Rygeforbuddet omfatter bl.a. arbejdslokaler, møderum, lagerrum, undervisningslokaler, kantiner, indgangspartier, vestibuler, trapper, korridorer, elevatorer og tilsvarende rum, hvor ansatte opholder sig i kortere eller længere tid. Rygeforbuddet omfatter som udgangspunkt også firmabiler, lastbiler og andre transportmidler, hvorfra en arbejdstager udfører sit arbejde. I lighed med hovedreglen efter arbejdsmiljøloven omfatter denne lov arbejde, der udføres for en arbejdsgiver. Det er uden betydning, om der er tale om lønnet eller ulønnet beskæftigelse. Lovforslaget indeholder to muligheder for undtagelser fra hovedreglen i stk. 1. De to undtagelsesbestemmelser - i stk. 2 og 3 - er ikke en rettighed for rygerne. Den første undtagelse i stk. 2 indebærer, at den enkelte arbejdsplads kan bestemme, at det vil være tilladt at ryge i arbejdslokaler, der alene tjener som arbejdsplads for én person. Rygning skal i givet fald foregå på en sådan måde, at ingen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Et arbejdslokale for én person kan være et kontorlokale, men det kan også være f.eks. førerhuset i en lastbil, i et lokomotiv eller førerkabinen i en kran. Ved vurderingen af, om der efter bestemmelsen må ryges i et arbejdslokale, skal der bl.a. lægges vægt på anvendelsen af lokalet, herunder om lokalet anvendes som mødelokale eller til personale-, klient, -patienteller publikumskontakt. Desuden lægges vægt på udluftningsmuligheder og adgangsforhold. Den anden undtagelse i stk. 3 tillader at indrette særlige rygelokaliteter i form af særlige rygerum og rygekabiner. Ved rygerum forstås et særligt lokale med gode udluftningsmuligheder, der i øvrigt ikke tjener som gennemgang eller indeholder funktioner (kopimaskine, lager osv.), som medarbejderne er nødt til at gøre brug af i deres arbejde. Rygerummet skal indrettes på en sådan måde, at andre ikke ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Ved rygekabine forstås et fritstående modul, der er klar til brug. Modulet er med loft, lukket på tre sider og åbent på den fjerde. Modulet kan være en enhed, der renser luften gennem støv- og gasfiltre af tilstrækkelig kvalitet og fører den tilbage til rummet, eller modulet kan have en mekanisk udsugning, der fører den forurenede luft til det fri. Rygekabiner skal etableres på en sådan måde, at ingen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. I stk. 4 præciseres det, at det er arbejdsgiverens ansvar, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes på arbejdspladserne. Stk. 5 indeholder en såkaldt viktimiseringsbestemmelse. Bestemmelsen skal beskytte lønmodtagere, der fremsætter krav om et røgfrit miljø eller på vegne af andre fremsætter kravet, og som i den anledning bliver udsat for repressalier. Beskyttelsen mod repressalier gælder både i tilfælde, hvor der indgives en stævning til en domstol, eller hvor en lønmodtager tager kontakt til sin fagforening om forholdet. Det er en forudsætning, at der er årsagssammenhæng mellem den ufordelagtige behandling, og det forhold, at lønmodtageren har fremsat krav om et røgfrit miljø. Alle former for ufordelagtig behandling, der er begrundet i ønsket om et røgfrit miljø, er omfattet. Til 3

14 11 3 vedrører børneinstitutioner, skoler og lignende institutioner, der fortrinsvis er beregnet for børn og unge under 16 år. Bestemmelsen omfatter dag- og klubtilbud, døgninstitutioner, folkeskoler, ungdomsskoler og lignende institutioner for børn og unge. Det er uden betydning, om der er tale om offentlige institutioner eller private institutioner. 3 viderefører i stort omfang nuværende bestemmelser. I stk. 1 fastlægges, at det ikke vil være tilladt for elever, børn og unge at ryge på institutionens område. Det omfatter såvel alle indendørs lokaliteter som alle udendørs arealer, dvs. skolegårde, idrætspladser, legepladser og andre af institutionens udendørsarealer. Det følger af stk. 2, at for personer, der ikke er omfattet af stk. 1, er hovedreglen, at rygning ikke er tilladt indendørs. Bestemmelsen tager sigte på lærere, pædagoger, forældre og andre, der opholder sig på institutionen. Rygeforbuddet omfatter også personer, der opholder sig på institutionen uden for dens normale åbningstid, f.eks. fordi institutionens lokaler benyttes til andre formål Ifølge stk. 3 kan den enkelte kommunalbestyrelse m.v. dog tillade, at der indrettes indendørs rygerum for personer, der ikke er omfattet af stk. 1. Beslutningen om indretning af indendørs rygerum træffes af kommunalbestyrelsen eller af de organer eller personer, som det tilkommer at træffe sådan bestemmelse. Døgninstitutioner, kostskoler, efterskoler og lignende tjener i en periode som privat bolig for unge i års alderen. Efter stk. 4 kan der fastsættes regler, som tillader rygning i særlige rygerum og i de unges eget værelse. I stk. 5 bestemmes det, at det ikke er tilladt at ryge udendørs for lærere, pædagoger, forældre og lignende. Den gældende lovgivning indeholder kun forbud mod udendørs rygning på folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, ungdomskostskoler og i skolefritidsordninger. Med forslaget udvides forbuddet til også at omfatte børneinstitutioner m.v. I stk. 6 fastlægges, at den person, de personer eller de organer, som har ansvaret for ledelsen af denne, ligeledes har ansvaret for, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes. Til 4 Sygehuse er omfattet af bestemmelserne i 2 om rygning på indendørs arbejdspladser. Gennem de senere år har flere og flere sygehuse indført regler, som forbyder eller væsentligt begrænser rygning blandt patienter, personale og pårørende. Bestemmelsen i 4 er en konduite bestemmelse, der skal ses i lyset heraf. Den bør kun anvendes i helt specielle situationer, og tager sigte på at give meget syge patienter og deres pårørende mulighed for at ryge - under forudsætning af, at andre ikke ufrivilligt kan blive udsat for passiv rygning. Til 5 Bestemmelsen vedrører plejehjem, døgninstitutioner og lignende institutioner, der både er en arbejdsplads og bolig / privat hjem for en beboer. Ud over plejehjem for ældre og handicappede sigter bestemmelsen mod f.eks. psykiatriske døgninstitutioner.

15 12 Disse institutioner er omfattet af reglerne i 2 om rygning på arbejdspladser. Rygning vil således ikke være tilladt i fællesområder, dvs. fælles spise- og opholdsrum for beboerne og deres besøgende, trapper, køkkenfaciliteter, lagerrum, møderum, indgangspartier, vestibuler, elevatorer, fælles badefaciliteter og toiletter m.v. Den enkelte beboer fastsætter imidlertid selv rygepolitikken i sit eget hjem. Beboernes eget hjem er i denne sammenhæng det eller de værelser, der tjener som den enkelte beboers private hjem. Af hensyn til personalet er det i stk. 2 fastsat, at det kan pålægges beboerne ikke at ryge i deres værelser i den tid, hvor de ansatte opholder sig dér. I stk. 3 fastsættes det, at lederen af institutionen har ansvaret for, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes. Til 6 Tilsvarende personale på plejehjem m.v., jf. 5, skal personale, der yder en serviceydelse til en borger i dennes private bolig, også have mulighed for at undgå ufrivilligt at blive udsat for passiv rygning. Der kan f.eks. være tale om hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker m.fl. Det foreslås derfor i denne bestemmelse, at det som en forudsætning for ydelsen vil kunne pålægges en beboer, der modtager en offentlig serviceydelse i form af rengøring, pleje, behandling m.v. i eget hjem, ikke at ryge i den tid, hvor personalet opholder sig i boligen. Til 7 Bestemmelsen vedrører Kriminalforsorgens institutioner, dvs. fængsler, arresthuse og pensioner. Disse institutioner er omfattet af reglerne i 2 om rygning på arbejdspladser. Da Kriminalforsorgens institutioner - i hvert fald i en vis periode må betragtes som de indsattes hjem, vil det være tilladt for en indsat at ryge i eget opholdsrum, såfremt andre ikke ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Kriminalforsorgen anvender betegnelsen opholdsrum for de rum, hvor de indsatte sover, kan tilbringe deres fritid osv., under opholdet i institutionen. Indsatte må ikke ryge i fællesrum, så som køkkener, tv-stuer, gangarealer m.v. Hvis den indsatte deler opholdsrum med flere andre indsatte, påhviler det ledelsen af institutionen at sammensætte de indsatte således, at ingen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Hvis det ikke er muligt i den enkelte institution at sammensætte de indsatte således, må der ikke ryges i et opholdsrum, som rummer plads til mere end en indsat. Af hensyn til personalet er det i stk. 2 fastsat, at det kan pålægges de indsatte ikke at ryge i eget opholdsrum i den tid, hvor de ansatte opholder sig dér. I stk. 3 fastsættes det, at det er lederen af institutionen, der har ansvaret for, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes. Til 8 Bestemmelsen vedrører den kommunale dagpleje og puljelignende dagplejer, jf. 10 og 11 i lov om social service. Det foreslås, at der i dagplejehjem ikke må ryges i dagplejens åbningstid. Dette gælder dagplejeren, dennes familie og eventuelle gæster i dagplejehjemmet. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet. Her tænkes bl.a. på rum, hvor børnenes legetøj befinder sig. Et sådant

16 13 rum vil ikke være indrettet i alle dagplejehjem. Forbuddet er begrænset til dagplejens åbningstid. I forbindelse med rygning uden for åbningstiden vil det blive henstillet til dagplejerne, at der foretages grundig udluftning af lokalerne, inden dagplejen åbner igen. Bestemmelsen omfatter ikke pasning i private hjem, hvor forældrene modtager tilskud til privat pasning efter 26 i lov om social service. I disse tilfælde vælger forældrene selv den private pasningsordning, ligesom de selv indgår aftalen med ordningen. Det må derfor betragtes som forældrenes eget valg, hvis de vælger et privat hjem, hvor der ryges. I stk. 2 fastsættes det, at lederen af den kommunale dagpleje og puljelignende dagplejer er ansvarlig for, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes. Til 9 Det fastlægges heri, at for arbejdspladser i private hjem med ekstern arbejdskraft tilknyttet gælder samme regler som fastsat i 2. Det kan f.eks. være en revisor, der har ansat en enkelt sekretær, og som har indrettet kontor / kontorer til denne virksomhed i sin bolig. I stk. 2 foreslås det, at hvis arbejdslokalerne tillige tjener private boligformål, må der ryges i disse lokaler uden for den eksterne arbejdskrafts arbejdstider. Til 10 Det fastsættes i denne bestemmelse, at 2 om rygning på arbejdspladser også gælder på dansk indregistrerede skibe og luftfartøjer. Skibe og luftfartøjer indregistreret i andre lande falder således uden for lovens anvendelsesområde. Til 11 På offshoreanlæg er der en række rygerestriktioner på grund af risikoen for gasudslip og de hermed forbundne brand- og eksplosionsfarer. Det er således forbudt at ryge udendørs, og indendørs er der af samme årsag meget restriktive bestemmelser om røgfri miljøer. Det er således alene tilladt at ryge i særligt indrettede rygefaciliteter. Herudover er offshoreanlæg underlagt fysiske pladsbegrænsninger på grund af de særlige konstruktionsmæssige forhold. De ansatte arbejder typisk på anlæggene i to uger ad gangen, hvor anlæggene også tjener som deres bolig. I de uger er de underlagt offshoreanlæggenes rygeforhold. Under hensyn til disse forhold foreslås det, at der kan indrettes og etableres rygerum og rygekabiner under hensyn til de særlige forhold offshore, forudsat at ingen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Til 12 Bestemmelsen vedrører det offentlige rum, dvs. alle indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Med bestemmelsen foreslås, at det som hovedregel ikke vil være tilladt at ryge på sådanne steder. Med indendørs lokaliteter menes alle typer indendørs fællesrum i huse, bygninger og haller. Det afgørende vil ikke være, om det er en privat, en foreningsejet eller en offentlig lokalitet, men derimod om der er umiddelbart adgang for offentligheden såvel gratis som mod betaling. Eksempler på sådanne steder er:

17 14 1. Offentlige ekspeditionslokaler, som f.eks. posthuse, socialcentre, private ekspeditionslokaler, som f.eks. butikker, butikscentre, banker og rejsebureauer. 2. Kirker, teatre, biografer, kulturhuse, museer, vestibuler / foyerer, banko-lokaler, biblioteker, idrætsklubber, sportshaller, undervisningslokaler, venteværelser, ventesale og andre rum, hvor folk opholder sig. 3. Indgangspartier, elevatorer, trappeopgange, korridorer, toiletter og alle rum, hvor folk passerer eller opholder sig. I stk. 2 bestemmes det, at det vil være tilladt at indrette særlige rygelokaliteter i form af rygerum og rygekabiner, jf. den tilsvarende bestemmelse i 2, stk. 3. Stk. 3 præciserer, at det er ejeren eller den, der i øvrigt disponerer over lokaliteter som nævnt i stk. 1, der er ansvarlig for, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes. I praksis vil det formentlig i mange situationer være mest praktisk, at dette ansvar varetages af en af de ansatte på ejerens vegne, men det er ejeren, der vil kunne pålægges bødestraf i henhold til 23, hvis bestemmelserne om røgfri miljøer ikke overholdes. Til 13 I denne paragraf bestemmes det, at hotelværelser og lignende værelser, hvor der på erhvervsmæssig basis modtages overnattende gæster, ikke er omfattet af reglen om, at det ikke er tilladt at ryge indendørs. Hotelværelser og lignende fungerer midlertidigt som privat bolig for hotelgæster og lignende. Til 14 Bestemmelsen fastlægger, at det ikke skal være tilladt at ryge indendørs i kollektive transportmidler. Ved kollektive transportmidler forstås alle former for indretninger, som kan fragte flere personer i lukkede rum, som f.eks. tog, busser, turistbusser, taxier, luftfartøjer og passagerskibe, som er tilgængelige for offentligheden. I stk. 2 bestemmes det, at det er den driftsansvarlige for et kollektivt transportmiddel, der er ansvarlig for, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes. Den driftsansvarlige for et kollektivt transportmiddel vil i praksis kunne delegere ansvaret til en af de ansatte i virksomheden, men det er den driftsansvarlige, der vil kunne pålægges bødestraf i henhold til 23, hvis bestemmelserne om røgfri miljøer ikke overholdes. I stk. 3 præciseres det, at bestemmelsen ikke gælder for kollektive transportmidler for passagerer i udenrigsfart. Det gælder både færger, luftfartøjer, tog og busser. Til 15 Hovedreglen i stk. 1 er, at det ikke vil være tilladt at ryge på indendørs serveringssteder. Bestemmelsen omfatter alene indendørs serveringssteder. Hermed menes lokaler, der er omgivet af tag og vægge på alle sider, uanset om disse er permanente eller ikke. Bestemmelsen omfatter serveringssteder, der befinder sig under samme tag som andre virksomheder. Som eksempel kan nævnes en bistro i et indkøbscenter. Udendørs serveringssteder er ikke omfattet af rygeforbuddet. Retningsvisende for, om et serveringssted er udendørs, er, om området har en udluftning svarende til udendørs arealer.

18 15 Rygeforbuddet gælder områderne, som gæsterne har adgang til, dvs. toiletter, trapper, vestibuler, dansegulv, elevatorer m.v. Da serveringssteder samtidig er arbejdspladser, er de på de områder, der ikke er beregnet for gæster - omfattet af reglerne om rygning på arbejdspladser, jf. 2. I stk. 2 defineres et indendørs serveringssted som en lokalitet med servering af mad og/eller drikkevarer til indtagelse på eller ved salgsstedet. Som eksempler på serveringssteder kan nævnes restauranter, bistroer, cafeer, barer og værtshuse. Sportsklubber, idrætshaller, lokaler til bankospil og lignende er ligeledes omfattet, hvis der er servering af mad eller drikkevarer, jf. også bemærkningerne til 12. Serveringssteder med selvbetjening er tilsvarende omfattet af lovforslaget. Salg af mad eller drikkevarer ud af huset (pizzeriaer, fast food o.lign.) er omfattet af bestemmelsen i det omfang, at der tillige finder servering sted i det pågældende forretningslokale. Automatforhandling af mad- og/eller drikkevarer er kun omfattet af bestemmelsen, hvor der er indrettet faciliteter opstillet borde og stole m.v. til kundernes brug. Stk. 3 indeholder mulighed for undtagelser fra hovedreglen om rygeforbud på serveringssteder, således at det vil være tilladt at indrette særlige rygelokaliteter i form af rygerum og rygekabiner, jf. bemærkningerne til 2, stk. 3. Det følger af stk. 4, at servering af mad og drikkevarer ikke vil være tilladt i rygerummene, men at det kan tillades, at gæsterne selv medbringer drikkevarer i disse rygerum. I stk. 5 præciseres det, at det vil være den ansvarlige for serveringsstedet, der vil have ansvaret for, at bestemmelserne om røgfri miljøer overholdes. Det kan være restauratøren, indehaveren, bestyreren, forpagteren, værten eller lignende. Den pågældende vil ligeledes være ansvarlig for, at rammerne omkring rygeforbuddet er i overensstemmelse med lovgivningen. Der henvises til bemærkningerne til 23. Til 16 På små indendørs værtshuse og lignende kan det enkelte serveringssted bestemme, om rygning skal være tilladt eller ikke. Med denne bestemmelse skabes der mulighed for, at man fortsat kan opretholde små værtshuse, der ikke har mulighed for at indrette rygelokaliteter. I stk. 2 beskrives nærmere. Hvilke små værtshuse bestemmelsen omfatter. Serveringsstedet skal for det første have alkoholbevilling, for det andet må der ikke serveres egentlig mad, for det tredje skal serveringsarealet være under 40 m 2, og der skal for det fjerde være borde og stole på serveringsarealet. Kravet om alkoholbevilling er medtaget, for at præcisere, at kaffebarer og lignende ikke skal være omfattet af bestemmelsen om små værtshuse. At der ikke må serveres egentlig mad, betyder, at der kun må serveres snacks, så som chips, peanuts, popcorn og lignende, der ikke kræver opvarmning eller anden form for tilberedning, og som primært sælges i færdigpakket emballage. Sandwich, toast, burger og anden fast food betragtes i denne sammenhæng som egentlig mad.

19 16 Med serveringsarealet menes det område, hvor der finder egentlig servering af drikkevarer sted. I serveringsarealet medregnes ikke baren og området bag ved denne, garderober, trapper, toiletter og lignende faciliteter for gæsterne. Personalefaciliteterne medregnes heller ikke, dvs. køkkenfaciliteter, personalerum, personaletoiletter, lagerlokaler og lignende. Der skal være borde og stole på serveringsarealet. Dette krav er medtaget, fordi det ikke er tanken, at nyere koncepter, som f.eks. cocktailbarer, vinbarer, dj-barer og lignende, skal være omfattet af bestemmelsen om små værtshuse. Til 17 I denne paragraf foreslås det, at Arbejdstilsynet inden for rammerne af arbejdsmiljølovgivningen fører tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne om røgfri miljøer på arbejdspladser. Begrundelsen herfor er, at Arbejdstilsynet i forvejen fører tilsyn på arbejdspladser i medfør af lov om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsmiljøet i virksomheder (der befinder sig på landjorden) og er med til at sikre sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne gennem bl.a. kontrol, information og vejledning af virksomhederne. Tilsynet udføres i medfør af kapitel 13 i lov om arbejdsmiljø. Heraf fremgår bl.a., at Arbejdstilsynet kan indhente de nødvendige oplysninger for udøvelsen af tilsynets virksomhed. Videre har Arbejdstilsynet uden retskendelse til enhver tid adgang til offentlige og private arbejdssteder, i det omfang det er påkrævet for varetagelsen af tilsynshvervet. Endelig kan Arbejdstilsynet som led i tilsynets udøvelse uden retskendelse kræve tilgængelig dokumentation udleveret, herunder foretage fotografiske optagelser eller medtage prøver til nærmere analyse eller undersøgelse. Ved kontrollen af de regler, der er foreslået i nærværende lovforslag, om rygning på arbejdspladser, findes det hensigtsmæssigt, at dette tilsyn varetages af Arbejdstilsynet i forbindelse med styrelsens almindelige kontrolbesøg og under de samme vilkår, som er fastlagt i lov om arbejdsmiljø. Henvisningen til lov om arbejdsmiljø indebærer f.eks., at hjemlen i loven til, at styrelsen uden retskendelse til enhver tid har adgang til offentlige og private arbejdssteder, i det omfang det er påkrævet for varetagelsen af tilsynshvervet, også finder anvendelse ved kontrol af lovforslagets bestemmelser om rygning. Arbejdstilsynet kan i medfør af arbejdsmiljøloven påbyde, at forhold, der strider mod arbejdsmiljøloven, bringes i orden straks eller inden for en frist (påbud). Videre kan Arbejdstilsynet, hvis der er overhængende, betydelig fare for de ansattes eller andres sikkerhed eller sundhed, standse arbejdet (forbud). Endelig kan Arbejdstilsynet i medfør af kapitel 15 i lov om arbejdsmiljø i nærmere angivne sager udstede administrative bødeforelæg ved overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne. Tilsynet med lovforslagets bestemmelser om rygning forudsættes alene gennemført i forbindelse med Arbejdstilsynets øvrige og almindelige kontrol på arbejdspladser, hvor der er ansatte. Disse bestemmelser indebærer således ikke yderligere tilsynsbesøg på arbejdspladserne eller anden intensivering af det eksisterende tilsynsniveau. Såfremt Arbejdstilsynet modtager anmeldelser om overtrædelser af loven, uden at sådan overtrædelse konstateres i forbindelse med styrelsens almindelige kontrol, forudsættes videre efterforskning af sådanne

20 17 anmeldelser gennemført ved politiets foranstaltning. Til 18 I denne paragraf foreslås det, at Søfartsstyrelsen inden for rammerne af lov om sikkerhed til søs fører tilsyn med overholdelse af bestemmelserne om røgfri miljøer på skibe. Begrundelsen herfor er, at Søfartsstyrelsen i forvejen fører tilsyn på skibe i medfør af lov om sikkerhed til søs. Selve tilsynet udføres i medfør af 17 i lov om sikkerhed til søs, men loven indeholder en lang række supplerende bestemmelser, som er en forudsætning for tilsynets gennemførelse. Loven indeholder f.eks. en hjemmel til, at Søfartsstyrelsen kan gå om bord på skibene, ligesom loven indeholder bestemmelser om rederens m.fl. oplysningspligt og mulighed for at delegere adgangen til at foretage kontrol til de anerkendte klassifikationsselskaber m.v., dvs. internationale, private virksomheder, som fører kontrol med skibe på flagstaternes vegne. Ved kontrollen af de regler, der er foreslået i nærværende lovforslag om rygning på skibe, findes det hensigtsmæssigt, at dette tilsyn varetages af Søfartsstyrelsen i forbindelse med styrelsens almindelige kontrolbesøg og under de samme vilkår, som er fastlagt i lov om sikkerhed til søs. Henvisningen til denne lov indebærer f.eks., at hjemlen i loven til, at styrelsen kan gå om bord på skibene, også finder anvendelse ved kontrol af lovforslagets bestemmelser om rygning, ligesom skibets reder, fører og maskinchef samt enhver, der handler på disses vegne, f.eks. har samme pligt til at give Søfartsstyrelsen oplysninger om overtrædelser af bestemmelserne om røgfri miljøer, som de pågældende i øvrigt har efter loven. Søfartsstyrelsen vil efter denne bestemmelse i lovforslaget ligesom efter lov om sikkerhed til søs have mulighed for at kontrollere overholdelsen af lovens bestemmelser om røgfri miljøer og at meddele påbud og forbud. Tilsyn med lovforslagets bestemmelser om rygning forudsættes alene gennemført i forbindelse med Søfartsstyrelsens øvrige og almindelige kontrol på skibene. Disse bestemmelser indebærer således ikke yderligere tilsynsbesøg på skibene eller anden intensivering af det eksisterende tilsynsniveau. Såfremt Søfartsstyrelsen modtager anmeldelser om overtrædelse af loven, uden at sådan overtrædelse konstateres i forbindelse med styrelsens almindelige kontrol, forudsættes videre efterforskning af sådanne anmeldelser gennemført ved politiets foranstaltning. Til 19 Det foreslås, at Statens Luftfartsvæsen fører tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne om røgfri miljøer ombord på luftfartøjer. Begrundelsen er, at Statens Luftfartsvæsen i forvejen fører tilsyn med arbejdsmiljøet om bord på luftfartøjer. Lov om luftfart (jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2005) indeholder regler om det arbejde, som udføres af besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj, jf. kap. 4 A i loven (arbejdsmiljø under tjeneste på luftfartøj). De nærmere bestemmelser om arbejdsmiljøet er udmøntet i en bekendtgørelse (nr. 918 af 18. november 2003) om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere. Statens Luftfartsvæsen fører tilsyn med bl.a. overholdelse af arbejdsmiljøreglerne efter 5 i bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter.

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6.

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR.

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR. Ændring af Lov om røgfrie miljøer Kondition Som et led i regeringens indsat for at bekæmpe rygning blandt unge og dermed beskytte børn og unge mod de sundhedsskadelige konsekvenser rygning og passiv rygning

Læs mere

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer Notat Stramning af Lov om røgfri miljøer 1. Indledning Assens Kommune gennemførte i foråret 2012 en høringsproces i MED-organisationen vedrørende indførelse af røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser.

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. (Krav til billedlegitimation og til skiltning herom samt forbud

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 9. december 2010 i faglig voldgiftssag FV 2010.173: 3F Privat Service, Hotel og Restauration Metal Søfart 3F Sømændenes Forbund 3F Transportgruppen (faglig sekretær Bent

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

stilling til den lokale udmøntning af loven. Der er i den (herefter rygeloven ) i kraft. Rygeloven blev indført med det over-

stilling til den lokale udmøntning af loven. Der er i den (herefter rygeloven ) i kraft. Rygeloven blev indført med det over- TEMA Må jeg ryge en (e-)cigaret? KATJA BRUNBJERG MUFF ADVOKAT NINA HAFF JØRGENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG Elektroniske cigaretter eller e-cigaretter bliver mere og mere populære herhjemme. I 2012 anvendte 3

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af hjemlenfor salg af administrative ydelse) $1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 63 Bilag 1 Offentligt NOTAT 12. november 2012 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 196 Bilag 2 Offentligt N O T A T Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler 7. april 2015 J.nr. 2014-3715 CAL 1. 1. Indledning Indledning Forslag

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening Socialudvalget 2012-13 L 159 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet 25. februar 2012 Høringsnotat om Forslag til Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere