Uddannelsesværksteder på VUC - en erfaringsopsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesværksteder på VUC - en erfaringsopsamling"

Transkript

1 1 Uddannelsesværksteder på VUC - en erfaringsopsamling Evaluering af et to ugers vejledningsforløb indenfor VUC s introducerende undervisning Christian Helms Jørgensen Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen Roskilde Universitetscenter marts 2000

2 2 Uddannelsesværksteder på VUC Evaluering af et to ugers vejledningsforløb indenfor VUC s introducerende undervisning Christian Helms Jørgensen Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen Roskilde Universitetscenter Marts 2000 Evalueringen er finansieret af Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark og Undervisningsministeriet. Rapporten her kan i begrænset omfang rekvireres i Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (tlf ) eller hentes på undervisningsministeriets hjemmeside på nettet (http://www.uvm.dk/online.htm) Samtidig med denne rapport er der udarbejdet en kortere folder om Uddannelsesværksteder på VUC. Folderen kan rekvireres i Undervisningsministeriet og i Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark ISBN:

3 3 Forord Siden 1989 har det været muligt at gennemføre introducerende undervisning på VUC. Hensigten hermed er at øge motivationen til uddannelse blandt de voksne, som har kort skolebaggrund og som er fremmede overfor uddannelse. Den introducerende undervisning har dog hidtil været benyttet i meget begrænset omfang. Undersøgelser viser, at en stor del af de kortuddannede sjældent eller aldrig deltager i efter uddannelse af nogen slags, og som derfor risikerer at blive hægtet af både på arbejdsmarkedet og i forhold til samfundets udvikling. Derfor er der et stort behov for at komme ud til denne gruppe med tilbud om uddannelse og vejledning om uddannelse. Projektet Uddannelsesværksteder på VUC har i 1999 i sammen med 5 VUC er afprøvet et 2 ugers kursusforløb, der er gennemført indenfor bestemmelserne om introducerende undervis- ning på VUC. Kurset er rettet mod kortuddannede i beskæftigelse. Målet med kurset er at vejlede og motivere til fortsat uddannelse. Uddannelsesværksteder på VUC er tilrettelagt som undervisningsbaseret vejledning. Det vil sige, at vejledningen er integreret i et undervisningsforløb, hvor deltagerne får kendskab til moderne undervisningsformer og uddannelsesmuligheder, til støttemuligheder og til de frem tidige behov på arbejdsmarkedet. Samtidig bearbejder deltagerne deres egne erfaringer og arbejder med uddannelsesbehov i forhold til arbejde og i forhold til deres egne fremtidsplaner. Uddannelsesværksteder på VUC sætter den brede og personlige afklaring i centrum. Samtidig er kurserne gennemført i samarbejde med de virksomheder, hvor deltagerne er ansat. Kurserne kan indgå i virksomhedernes uddannelsesplanlægning blandt andet til at forberede medarbej dersamtaler på arbejdspladsen og til at udvikle en uddannelseskultur i virksomhederne. Denne rapport indeholder en opsamling af erfaringerne fra projekt Uddannelsesværksteder på VUC. Erfaringerne fra disse forløb er meget positive både set fra deltagernes og fra virksomhedernes side. Erfaringen fra uddannelsesværkstederne viser, at uddannelse giver lyst til mere uddannelse. Der har dog også vist sig problemer med at få gennemført kurserne. Kurset retter sig mod et ikke-erkendt uddannelsesbehov, og derfor kommer deltagerne ikke af sig selv. Det kræver et stort opsøgende arbejde at få de kortuddannede og virksomhedslederne gjort interesserede og motivere dem til uddannelse. Forhåbentlig kan erfaringerne i denne rapport være med til at sætte skub i arbejdet med at løse denne opgave.

4 4 Indhold Forord...3 Baggrunden for Uddannelsesværksteder på VUC...5 Hvad er Uddannelsesværksteder på VUC?...6 Målene med Uddannelsesværksteder på VUC...7 Tidligere erfaringer med Uddannelsesværksteder...8 Iværksættelsen af projektet Uddannelsesværksteder på VUC...10 Brugerne af Uddannelsesværksteder på VUC - virksomheder og medarbejdere...11 Uddannelseskløften åbner sig...12 De traditionelle arbejdsværdier under pres...13 Det kulturelle opbrud udløser søgeprocesser...14 Barrierer og motivation for uddannelse...15 Portræt af Hanne - en deltager i Uddannelsesværksteder på VUC...17 Fastlåsning og modstand mod uddannelse...18 Virksomheder og uddannelsesværksteder...20 Tre typer virksomheder...22 Virksomhedernes motiver til at bruge uddannelsesværksteder...23 Modsætninger og samarbejde på arbejdspladsen...24 To virksomheders brug af Uddannelsesværksteder på VUC...25 Virksomhed Nord...26 Virksomhed Syd...28 Gennemførelsen af Uddannelsesværksteder på VUC...30 Virksomhedskontakten og det opsøgende arbejde...30 Forberedelse i forhold til virksomheden...32 Holdsammensætning og opfølgning...33 Kursets indhold...35 Velkomst, introduktion og præsentation...35 Afklaring af de personlige ressourcer...37 Vejledning og handleplan...39 Lærer-bemanding og lærerkvalifikationer...41 Bilag: Tilrettelæggelse af evalueringen af Uddannelsesværksteder på VUC...43

5 5 Baggrunden for Uddannelsesværksteder på VUC De er i arbejde, de er kortuddannede og de deltager stort set aldrig i efteruddannelse. Og så er de en meget stor og hidtil overset gruppe, hvad angår uddannelse og vejledning til uddan- nelse. Gruppen er langt større, end man skulle tro ud fra den stærke vægt, som uddannelse har i den offentlige debat. Medlemsundersøgelser indenfor LO og FTF viser, at op mod én million personer på arbejdsmarkedet, som sjældent eller aldrig deltager i efteruddannelse. En meget stor del af dem har kort skolegang bag sig og har ingen erhvervsuddannelse. Eller hvis de har en uddannelse, så er den ikke blevet ajourført eller den bliver ikke brugt. I alt har omkring 40% af den danske arbejdsstyrke ikke nogen kompetencegivende uddannelse. Når de kortuddannede, som er i arbejde, har været overset, skyldes det sammenfald af flere forhold. Ofte giver arbejdet ikke de kortuddannede motivation til uddannelse, fordi det er rutinepræget og giver ringe udfoldelsesmuligheder. Samtidig har de virksomheder, hvor de kortuddannede er beskæftiget, ofte en kortsigtet personaleplanlægning og ingen uddannelses politik. Så hverken de kortuddannede selv eller deres arbejdsgivere oplever umiddelbart behov for uddannelse. Først når jobbet ændrer indhold eller helt forsvinder, bliver det klart, at de har et stort efterslæb, hvad angår uddannelse. Endelig er de kortuddannedes kendskab til uddannelsesmulighederne og deres forventninger til uddannelsessystemet ofte begrænset. Deres sociale baggrund og deres livsperspektiver fører dem ikke i retning af uddannelse. De er havnet i et uddannelsesmæssigt tomrum. Selvom man er gået tidligt ud af folkeskolen og ikke har nogen formel erhvervsuddannelse, kan man udmærket være meget kvalificeret og velfungerende på arbejdsmarkedet. Men der er ofte meget kort afstand fra at være en værdifuld kernemedarbejder og til at være en midald rende arbejdsløs uden nogen relevant uddannelse. Og når man først er blevet arbejdsløs, er der en lang række andre barrierer for at komme igang med arbejde og uddannelse. Derfor er der et stort behov for vejledning i forhold til de mange kortuddannede, som er i beskæftigelse, men som ikke deltager i voksen- og efteruddannelse. Hvorfor deltager op mod en million mennesker sjældent i efteruddannelse?! Der er ingen tradition for uddannelse i familien! De har negative skoleerfaringer! Jobbet kræver ingen formel uddannelse! Der er ingen tilbud om efteruddannelse på arbejdspladsen! Kulturen på arbejdspladsen værdsætter ikke formel uddannelse

6 6 Hvis tilbud om vejlednings- og motivationskurser til de kortuddannede i beskæftigelse skal lykkes, er det afgørende at virksomheden inddrages. Det er i tilknytning til arbejdet, at der er de største muligheder for at udvikle motivation for uddannelse. I forhold til arbejdet kan ud dannelse opnå en umiddelbar nytteværdi. Samtidig kan medarbejderne opnå en tryghed ved at uddannelse foregår i tilknytning til det sociale fællesskab på arbejdspladsen. På flere områder er der opbrud igang, som uddannelsesmotivation og vejledning kan gribe fat i. Disse opbrud indebærer en øget interesse for uddannelse både hos de ansatte og virksomhedslederne. Blandt medarbejderne bliver de traditionelle arbejdsværdier med vægt på det nytteorienterede og materielle erstattet af nye arbejdsværdier og interesser især hos de yngre generationer. Blandt virksomhedslederne er holdningen til de ansatte under opbrud i kølvandet på indtoget af nye ledelsesprincipper og ændrede produktionsformer. Det øger interessen for de menne- skelige ressourcer i virksomheden og for medarbejderuddannelse. Disse opbrud skaber muligheder for en ny og bredere uddannelsestænkning - også for de kortuddannede, som er på arbejdsmarkedet og som har ringe kontakt med uddannelsessyste- met. Der er en klar tendens til udvikling af en ny åbenhed både hos de kortuddannede og i de virksomheder, der ellers ikke tænker i uddannelse. Men denne åbenhed kræver støtte og vejledning og særlige, tilpasssede uddannelsestilbud, hvis det skal omsættes i praksis. Uddannelsesværksteder på VUC er et forsøg på at imødekomme dette behov. Fordele ved at gennemføre kurset i samarbejde med virksomhederne! Deltagerne opnår en tryghed ved at være sammen med kolleger fra arbejdspladsen! Undervisningen kan bygge på de konkrete behov og interesser på arbejdspladsen! Det øger medarbejdernes motivation, når ledelsen er positivt engageret i kurset! Det øger chancen for, at deltagerne får mulighed for at bruge det som de har lært Hvad er Uddannelsesværksteder på VUC? Uddannelsesværksteder på VUC gennemføres indenfor AVU-lovens bestemmelser om intro ducerende undervisning. I 1999 er der gennemført forsøg hermed på tre VUC er (Struer, Næstved og Sønderborg) i samarbejde med tre private og én offentlig virksomhed. Hvert forløb var på 60 timer og blev gennemført som uges undervisning med en mellemlig- gende periode på 1-3 uger. Denne rapport bygger på erfaringerne fra disse forløb, og inddrager samtidig erfaringer fra andre vejledningsforløb for kortuddannede. Hidtil har vejledningsindsatsen fra det offentliges side primært rettet sig mod de ledige, ikke mod de beskæftigede. Det gælder de mange vejledningsaktiviteter, der er gennemført af

7 7 Arbejdsformidlingen, daghøjskoler og AMU. Studievejledningen på VUC har primært rettet sig mod de mennesker, der selv henvendte sig - og som havde taget de afgørende skridt ind over dørtærsklen til VUC. Tilbud om vejledning er sjældent nået ud til den store gruppe, der hverken har kendskab til mulighederne for vejledning eller til uddannelsesmulighederne, og som ikke selv tager initiativ eller viser interesse for uddannelse. Siden 1989 har det været muligt at gennemføre introducerende undervisning på VUC, men muligheden har kun få steder været udnyttet. Formålet med den introducerende undervisning er at imødekomme de voksne, der har brug for kompetencegivende uddannelse og er interes- serede heri, men som er usikre og uafklarede. I Bekendtgørelsen står der om den introducerende undervisning: Voksenuddannelsescentret kan tilbyde en særligt tilrettelagt tværfaglig introducerende undervisning, hvor der navnlig lægges vægt på det motiverende aspekt. Undervisningen tilrettelægges, så den kan kombineres med eller kan følges op af undervisning i prøverette- de fag. I undervisningen skal indgå uddannelses- og erhvervsvejledning. (Bekendtgørelse om undervisning, mv. inden for Almen voksenuddannelse - Bekendtgørelse 554 af 30/06/1999). Hensigten med Uddannelsesværksteder på VUC er at benytte denne mulighed for at imødekomme et stort og udækket behov. Målet er at nå længere ud til VUCs og det øvrige uddan nelsessystems potentielle målgruppe blandt de kortuddannede, der er i arbejde. De skal tilbydes muligheder for at afklare sig om egne uddannelsesbehov udfra kendskab til de faktiske muligheder i uddannelsesystemet - og udfra indsigt i de ønsker og barrierer, som de selv har i forhold til uddannelse. Uddannelsesværkstederne er et 2 ugers vejledningskursus, som skal ikke forveksles med VUC s værkstedsundervisning og studieværksteder, som er en supplerende undervisning tilrettelagt efter den enkelte kursists individuelle behov. Målene med Uddannelsesværksteder på VUC I forsøget med Uddannelsesværksteder på VUC blev de overordnede mål formuleret således:! at motivere til uddannelse! at identificere modstand mod uddannelse for at kunne arbejde med den! at arbejde med at formulere uddannelsesbehov I uddannelsesværkstederne er det den brede og personlige afklaring, som er i centrum. Det er deltagernes behov og ikke bestemte fag eller en bestemt uddannelsesinstitutionens tilbud, der er udgangspunktet. Det handler ikke primært om at sælge VUC eller at indplacere deltager- ne på det rigtige niveau i den almene voksenuddannelse. Uddannelsesværksteder på VUC er tilrettelagt som undervisningsbaseret vejledning. Det betyder, at vejledningen er integreret i undervisningen. Undervisning giver konkret kendskab til

8 8 uddannelsesmulighederne, samtidig med deltagerne arbejder med deres egne livserfaringer og de barrierer, som de oplever i forhold til uddannelse. Undervisningen og udviklingen af motivation skal tage udgangspunkt i deltagernes situation, deres erfaringer og deres egne ønsker og behov. Vejledningen skal give plads til afklaring af det samlede livsperspektiv. Samtidig skal vejledningen forholde sig til deltagernes arbejdssi- tuation og til virksomhedens planer og forventninger til fremtiden og til virksomhedens uddannelsespolitik. Uddannelsesværksteder på VUC handler ikke primært om at motivere medarbejderne til at uddanne sig i overensstemmelse med virksomhedens kvalifikationsbehov. Men kurset kan med fordel bruges som led i virksomhedens uddannelsesplanlægning for eksempel i forbindel- se med, at der iværksættes medarbejdersamtaler på arbejdspladsen. For mange kortuddannede er det nemlig afgørende for deres motivation, at de har udsigt til at kunne bruge det lærte bag efter på arbejdspladsen. Hensigten er, at kurset gennemføres i samarbejde med både ledelse og tillidsrepræsentanter på virksomheden samt med de lokale fagforeninger. I forsøget med Uddannelsesværksteder på VUC i 1999 spillede KADs uddannelseskonsulenter en aktiv og opsøgende rolle i samarbej- det. Uddannelsesværksteder på VUC! er et 2 ugers vejledningskursus indenfor VUC s introducerende undervisning! er tilrettelagt med 2 adskilte uger, der ligger med 1-3 ugers mellemrum! er rettet mod kortuddannede, som er i beskæftigelse.! er undervisningsbaseret vejledning - det vil sige vejledningen er integreret i undervisningen! sætter den brede, personlige afklaring i centrum! udvikler samtidig motivation i forhold til uddannelsesbehov på arbejdspladsen Tidligere erfaringer med Uddannelsesværksteder Gennem de sidste 10 år er der gjort erfaringer med forskellige motivations-, introduktions- og snuse-kurser. Mange af de uddannelsesforløb, der er gennemført under VUS-ordningen, har haft karakter af vejledning. Deltagerne er typisk kommet fra samme arbejdsplads (virksom- hedshold), og kurset har givet dem muligheder for at forholde sig aktivt til deres eget liv og deres fælles arbejdsplads. De har fået en øget baggrundsviden og er blevet tilskyndet til at udvikle idéer og planer for deres egen fremtid. Desuden har det fået kendskab til moderne undervisningsformer og en bredere vifte af uddannelsesmuligheder - og dermed fået motiva- tion til at gå videre med uddannelse. Det har været afgørende for at nye grupper af kortuddannede - også mænd - har meldt sig til almen uddannelse under VUS-ordningen, at der var tale om kollektive forløb for virksom-

9 9 hedshold. Det skabte tryghed og skabte en fælles ramme for at inddrage deltagernes erfaringer i undervisningen. En positiv sideeffekt set fra ledernes synspunkt er, at forløbene ofte har bidraget til et bedre samarbejde på arbejdspladsen og til en større åbenhed hos medarbejderne overfor forandringer i virksomhederne. Erfaringen fra VUS-ordningen er dog også, at den gode oplevelse og den øgede motivation ikke er nok for mange kortuddannede. Hvis ikke der på arbejdspladsen gives konkrete tilbud om uddannelse, er det meget svært for mange på egen hånd at fastholde uddannelsesinteres- sen. Når det er op til de kortuddannede selv at tage initiativet, er barriererne mangfoldige og udbyttet usikkert. De står ofte i et belastende arbejde måske med skiftehold og med en stram privatøkonomi - og især kvinderne har familieforpligtelser og transportproblemer. Desuden har kvinderne ikke fra deres mødre - som typisk ikke har nogen uddannelse - fået erfaringer for at uddannelse fører til bedre jobs. Selv om der er gennemført ret til selvvalgt uddannelse i mange overenskomster, bliver denne ret normalt ikke brugt, hvis ikke arbejdsgiveren er positivt indstillet. Desuden forekommer både kursusudbuddet og støttemulighederne helt uoverskueligt for mange. Der er derfor mange grunde til at forsøge at knytte indsatsen for de kortuddannede an til virk somhedernes uddannelsesplanlægning. Det giver tryghed og social forankring at deltage i ud dannelse med kolleger fra arbejdspladsen. Det giver klare rammer for løn/godtgørelse og de øvrige praktiske aftaler. Det giver sikkerhed for at kunne vende tilbage til jobbet. Og det giver mulighed for at forbinde undervisningen med hverdagens erfaringer og udviklingen på ar bejdspladsen. Det var blandt andet sådanne overvejelser, som lå bag det forsøgsprojekt med Uddannelses værksteder, der i 1996 blev iværksat på initiativ af KAD og gennemført af Daghøjskolerne. Dette projekt omfattede 13 forløb samt et efteruddannelsesforløb for 28 af de involverede lærere. Projektet var en stor succes i forhold til at skabe uddannelsesmotivation hos deltager- ne. Samtidig bidrog kurserne til at hæve kvaliteten af virksomhedernes uddannelsesplanlæg- ning, og til at forbedre samarbejdet mellem medarbejderne. Forudsætningen for de positive resultater var blandt andet, at forløbene var tilrettelagt lokalt og i samarbejde med virksomhederne og medarbejderne. Det indebar, at kurserne kunne afholdes, så de passede med virksomhedernes muligheder for at undvære medarbejderne i en periode. Samtidig indebar det, at indholdet blev tilpasset deltagernes ønsker og behov. I evalueringsrapporten1 fra disse forsøg blev der peget på, at idéen med Uddannelsesværkste- der kunne tages op andre steder i uddannelsessystemet. Projekt Uddannelsesværksteder på VUC i 1999 har taget denne opfordring op. Iværksættelsen af projektet Uddannelsesværksteder på VUC 1 Jacobsen og Seehested:Uddannelsesværksteder et redskab i uddannelsesplanlægningen. KAD 1997

10 10 Projektet Uddannelsesværksteder på VUC er iværksat af KAD i samarbejde med 5 VUC er. Udgangspunktet er de gode erfaringer med de uddannelsesværksteder, der blev gennemført på daghøjskolerne i Hensigten var at afprøve konceptet i VUC-regi, som blandt andet giver mulighed for at koble uddannelsesværkstederne tættere til den almene kompetencegivende uddannelse. Det er en tanke, der er i god overensstemmelse med intentionerne i den voksen- og efteruddannelsesreform, der er under gennemførelse i år Projektet har af Undervisningsministeriet fået bevilget midler til udvikling af et fælles koncept og til evalueringen, ligesom KAD har ydet økonomisk støtte. Herudover har de deltagende VUC er brugt ressourcer på at forberede og gennemføre forløbene, på det opsøgende arbejde og evalueringen. Brugen af introducerende undervisning på VUC som ramme for uddannelsesværkstederne gør det muligt at finansiere driftudgifterne over den ordinære driftstøtte, samtidig med at deltagerne kan oppebære uddannelsesorlov eller Voksenuddannelsesstøtte (VUS). Der har været nedsat en styregruppe for projektet med deltagelse af repræsentanter for KAD (forbundet og amterne), VUC og Undervisningsministeriet. Fra et af de deltagende VUC er har der været udpeget en projektleder. Et koncept for Uddannelsesværksteder på VUC blev i efteråret 1998 udarbejdet af en gruppe lærere fra VUC erne sammen med projektlederen. Gruppen udviklede en forløbsbeskrivelse, som angav grundstrukturen for de to ugers kursus forløb samt et idékatalog med forslag til undervisningsindhold på centrale dele af kurset inklusive hjemmeperioden mellem de to uger. Konceptet dannede grundlag for at gennemføre et pilotprojekt som omfattede de fem VUC er. Det var planlagt at gennemføre mindst 8 kursusforløb. I første halvår af 1999 blev der gen nemført 5 kursusforløb på 3 forskellige VUC er (Struer, Sønderborg og Næstved). Derimod lykkedes det ikke for de to øvrige VUC er at samle deltagere eller virksomheder til et forløb.

11 11 Brugerne af Uddannelsesværksteder på VUC - virksomheder og medarbejdere Den centrale målgruppe for Uddannelsesværksteder på VUC er kortuddannede, der er i beskæftigelse. Samtidig er uddannelsesværkstederne et åbent koncept, der kan tilpasses lokalt til forskellige målgrupper. Kortuddannede er en sammensat gruppe, hvis baggrund og interesser er forskellig efter alder, køn, uddannelses- og arbejdserfaringer og øvrige sociale baggrund. Det er derfor vigtigt, at gøre sig klart, hvilke forudsætninger og interesser de konkrete deltagere i et uddannelsesværk- sted har, for at tilrettelægge undervisningen, så den svarer hertil. I det følgende vil vi skitsere nogle generelle træk ved gruppen af kortuddannede sammen med nogle erfaringer fra kursus forløbene i Den store gruppe af kortuddannede står på to områder overfor forandringer, som gør uddan- nelse relevant. Det ene er forandringer på arbejdsmarkedet, det andet er opbruddet i samfun- dets værdier, normer og omgangsformer - det opbrud, der ofte benævnes den kulturelle frisættelse. Opbrud på to områder af de kortuddannedes liv Arbejdsmarkedet Samfundet! De traditionelle ufaglærte jobs forsvinder! Den traditionelle arbejderkultur opløses! Krav om at skrive, regne og bruge edb! Informationsmængden stiger! Behov for personlige kvalifikationer! Den enkeltes livsforløb individualiseres! Øgede krav om formel uddannelse! Ændringer i familieformer og kønroller På arbejdsmarkedet ændres jobbenes indhold forandres med indførelse af informationsteknologi og overgangen til nye former for ledelse og arbejdsorganisering (fex selvstyrende grupper). Virksomhederne bliver omstruktureret som følge af internationale opkøb og fusioner - og indenfor det offentlige som følge af udlicitering, modernisering og privatisering. Visse fag og brancher, som tidligere spillede en stor rolle lokalt, forsvinder mere eller mindre (værf ter, skotøj - beklædning) og erstattes af nye typer jobs især indenfor servicesektoren - ofte mere vidensintensive jobs. Mennesker, som tidligere har oplevet kulturskiftet fra landbruget til industrien, oplever nu at også industrijobbene forsvinder eller ændrer indhold. Kvinder, der tidligere uden uddannelse kunne

12 12 skifte fra rollen som hjemmearbejdende husmoder til ufaglært lønarbejde, oplever nu at den manglende uddannelse er en hindring for at få eller at fastholde et job. Det ufaglærte arbejde ændrer karakter og erstattes gradvist af jobs, der typisk kræver mere af både formel uddannelse og uformelle kvalifikationer. Generelt på arbejdsmarkedet stilles der stigende krav både om formel uddannelse og om almene kundskaber (læse, skrive, regne, edb, sprog). Disse krav vil sandsynligvis blive skærpet fremover. Samtidig er der omkring en million danskere, hvis læse- og skrivekundskaber ikke er tilstrækkelige i forhold til arbejds- markedets krav. Hertil kommer at der stilles nye krav om personlige kvalifikationer. For de voksne, der er på arbejdsmarkedet, er det ikke længere tilstrækkeligt at følge den traditionelle arbejdsmoral - at være stabil, gøre sin pligt og passe det arbejde, som man bliver sat til. Tværtimod bliver så danne holdninger i stigende grad en hindring for at begå sig på et arbejdsmarked, der værd sætter fleksibilitet, selvstændighed og samarbejdsevner. Uddannelseskløften åbner sig Der kommer stadig flere personer ud på arbejdsmarkedet med en erhvervsuddannelse eller en længerevarende uddannelse. Samtidig er der på arbejdsmarkedet store grupper fra både de ældre og yngre generationer, som aldrig har fået en uddannelse ud over folkeskolen. Indtil begyndelsen af 1990 erne var det stadig en tredjedel af hver ungdomsårgang, som ikke fik nogen erhvervsuddannelse. Der tegner sig en stadig bredere uddannelseskløft mellem på den ene side denne gruppe af kortuddannede og på den anden side de yngre og mere veluddannede generationer. Det er de bedst uddannede, som oftest får adgang til og benytter sig af efteruddannelse. Hvor imod mange af de kortuddannede sjældent eller aldrig deltager i uddannelse. Uligheden i ud dannelse er med til at fastholde og udbygge de sociale forskelle i en tid, hvor uddannelse i sti gende grad er adgangbillet til de gode jobs - de jobs der ikke er usikre, underordnede, ned slidende, rutineprægede og dårligt lønnede. At sikre uddannelsesmulighederne for de store grupper, der aldrig fik del gavn af udbygningen af uddannelsessystemet, kan således være med til at modvirke den sociale polarisering. På længere sigt kan det også være med til at sikre sammenhængskraften i et samfund, hvor ar bejdsmarkedets kernegrupper med stigende hast fjerner sig fra de mere marginalt placerede grupper og de permanent udstødte. Situationen på to af de virksomheder, som deltog i Uddannelsesværksteder på VUC, tegner et billede af et arbejdsmarked i opbrud. Den ene virksomhed var ved at lukke som følge af fusio ner indenfor fødevareindustrien, og den anden var ved at udflytte en stor delproduktion til Polen. Begge steder medførte det afskedigelse af mange medarbejdere, der havde været ansat i over 10 år i samme virksomhed. For disse medarbejdere indebar det et pludseligt brud i deres livsforløb og i hverdagens faste rutiner. Det betød en opløsning af det fællesskab på arbejdspladsen, som havde været ramme om deres sociale liv udenfor familien. Samtidig blev de konfronteret med en lang række spørgsmål

13 13 om sig selv og deres jobmuligheder, om familiens økonomi og om uddannelse. De stod pludselig foran en fremtid, der var både åben og usikker - og som de var dårligt forbered- te til at forholde sig til. Situationen på en tredje af de deltagende virksomheder var, at der indenfor de sidste fem år var sket en omlægning af organisationen med indførelse af selvstyrende produktionsgrupper. Det indebærer, at medarbejderne får ansvar for en række opgaver med kontrol, planlægning og koordinering, som tidligere har ligget hos værkførerne. De skiftes desuden til at varetage opgaven som koordinator for gruppen, hvilket indebærer at de deltager i produktionsmøder med ledelsen og de øvrige produktionsgrupper. Denne omlægning har betydet, at de har fået større indflydelse og udfordringer i arbejdet, men også at der et blevet stillet nye krav og at de har fået øget ansvar. Udviklingen er af nogle af de ældre kolleger oplevet som negativ og belastende, mens de, der deltog i uddannelsesværkstedet forholdt sig overvejende positivt til forandringerne. De traditionelle arbejdsværdier under pres Omstillingen på arbejdsmarkedet medfører ikke blot, at der efterspørges nye former for fag lige kvalifikationer og formel uddannelse. For de ældre generationer - men også for de yngre med en traditionel arbejdssocialisering - indebærer omstillingen samtidig, at der bliver sat spørgsmålstegn ved deres arbejdsmoral og ved deres traditionelle arbejdskultur. Fremtidens arbejdsmarked kalder på andre arbejdsværdier end de, er knyttet til den traditionelle løn arbejderidentitet og dens kollektive og materielle værdier. Typisk for mange kortuddannede er, at de har et statisk og defensivt livsperspektiv. Deres underordnede position på arbejdsmarkedet indebærer, at de ikke forestiller sig, at de af egen kraft kan forandre deres arbejdsituation væsentligt. For dem kommer forandringerne udefra, det er noget de må forsøge at tilpasse sig og leve med for eksempel teknologiske ændringer og afskedigelser. Mange kortuddannede er ikke selv orienteret mod forandringer og investerer ikke energi i for håbninger om, at arbejdet skal tilføre deres liv nye kvaliteter. De oplever ikke at arbejdet kræver formel uddannelse, og uddannelse indgår sjældent i forhold til deres fritidsinteresser, familieliv og deres personlige liv. De kortuddannede kvinder sætter ofte familien centrum i tilværelsen, mens de ikke tillægger arbejdet muligheder for at tilfredsstille personlige behov og interesser. Kvinderne har dog i højere grad end mændene brugt især den almene voksenuddannelse som led i en personlig udviklingsproces. I forhold til arbejdet er de kortuddannede primært orienterede mod fællesskabet på arbejdspladsen og den sociale dimension i arbejdet. De kollektive og materielle værdier i arbejdet er vigtigere end at kunne bruge sine kvalifikationer eller at have selvstændighed og udfoldelsesmuligheder i arbejdet.

14 14 Disse arbejdsværdier og dette livsperspektiv står i modsætning til det individuelle udviklings- og karriereperspektiv, som præger arbejdsmarkedets kernegrupper af mere veluddannede. Og som også er karakteristisk for mange af de lærere, som de kortuddannede kan møde i under visningen. Denne og andre kulturelle forskelle er det vigtigt, at lærerne er bevidste om i deres møde med deltagerne. Den kollektivistiske grundholdning hos deltagerne udløser ofte modstand mod undervisningsformer, der lægger vægt på den individuelle præstation og konkurrence. Det kan også vække minder hos dem om skolesituationer, hvor de oplevede, at de ikke kunne leve op til skolens krav. Det kulturelle opbrud udløser søgeprocesser Den traditionelle lønarbejders værdier og livsperspektiver er under pres fra den modernisering af samfundet, som ofte beskrives som en kulturel frisættelse. Frisættelsen skyldes, at de over leverede traditioner, værdier og forestillinger i vid udstrækning har mistet deres bindende kraft. Den enkeltes livsbane er ikke i samme grad som tidligere givet i kraft den familie, det lokalsamfund og det sociale lag, som man blev født ind i. Identiteten er ikke kun noget forud givet, men noget man skaber selv. Livsforløbet fremstår i højere grad som formbart og for anderligt 1. Dette kulturelle opbrud hænger blandt andet sammen med, at livsvilkårene skifter mere radi kalt gennem den enkeltes livsforløb. Disse skift nødvendiggør en stadig revision af selvforstå- elsen og stiller øgede krav om selvrefleksion. Samtidig stiller informationsteknologien og massemedierne et omfattende udbud viden og billeder til rådighed, hvormed den enkelte kan vurdere og forme sig selv. Denne proces betyder på den ene side en frigørelse fra de traditionelle autoriteter og fra de livsvilkår, som tidligere mødte den enkelte som en ydre natur og som skæbne. På den anden side stiller det også krav til den enkelte om at begrunde sin identitet og tage ansvaret for sit eget livsprojekt. Det indebærer således en øget individualisering, samtidig med at de traditio- nelle værdier mister deres betydning som faste holdepunkter i tilværelsen. Den kulturelle modernisering sætter spørgsmålstegn ved den traditionelle arbejderkulturs kol lektivistisme og dens defensive livsperspektiver. At begå sig i en stadig mere foranderlig og usikker verden forudsætter, at man er bevidst om sine egne ressourcer og om sin egen identitet for ikke at opleve det nye og det fremmede som en trussel. Det stiller også større krav til den enkelte om at handle fremadrettet udfra en forståelse af de ændrede vilkår og muligheder. Frisættelsen medfører således både nye individuelle udfoldelsesmuligheder og et tab af vær dier og orienteringsmuligheder. For mange kortuddannede udløser det først og fremmest en øget usikkerhed og defensive forsøg på at fastholde de traditionelle værdier. Men samtidig udløser det søgning efter nye værdier og holdepunkter, og åbner for ønsker om afklaring og vejledning. Begge disse reaktioner er ofte tilstede samtidig. Deltagerne i et vejledningsforløb svinger ofte mellem modstand og engagement. De reagerer på den nye usikkerhed både med forsøg på tilbagetrækning til det sikre og velkendte og med forsøg 1 Henrik Kaare Nielsen (1993): Kultur og modernitet. Aarhus Universitetsforlag

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser:

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Øje på uddannelse Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Murer, automatikfagtekniker, kontor og social- og sundhedsassistent Øje på uddannelse, 2006/02 Institut

Læs mere

Læring og arbejdsorganisering

Læring og arbejdsorganisering Læring og arbejdsorganisering - Læreprocesser i forbindelse med arbejdsorganisatoriske ændringer Lizzie Mærsk Nielsen (red.), Bente Elkjær, Christian Helms Jørgensen, Camilla Bruun, Mette Bock, Eva-Carina

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Indhold. Forord...3. Politiske sigtelinjer for en voksenvejledningsreform...4. Fagbevægelsens rolle og ansvar...8

Indhold. Forord...3. Politiske sigtelinjer for en voksenvejledningsreform...4. Fagbevægelsens rolle og ansvar...8 Indhold Forord..................................3 Politiske sigtelinjer for en voksenvejledningsreform......................4 Fagbevægelsens rolle og ansvar.................8 SiD i Danmarks største vejledningsprojekt.........................10

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND. Medlemmernes meninger om uddannelse

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND. Medlemmernes meninger om uddannelse KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND Medlemmernes meninger om uddannelse En medlemsundersøgelse August 1997 Kvindeligt Arbejderforbund Medlemmernes meninger om uddannelse En medlemsundersøgelse Udgivet af Kvindeligt

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Det Udviklende Arbejde

Det Udviklende Arbejde Det Udviklende Arbejde En rød tråd i fagligt arbejde Indhold En vision... 3 Fagbevægelsen har en vision. En vision for medlemmerne og for det danske samfund: Det Udviklende Arbejde. En faglig bro... 4

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt

Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt Kvalifikationsbehov og ønsker til uddannelse Udarbejdet for Det faglige udvalg for vagt og sikkerhedsservice Birgit Hjermov Kubix Per Bruhn Juli 2004 Kubix

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Fremtidens kontorarbejde

Fremtidens kontorarbejde Fremtidens kontorarbejde Analyse af udviklingstendenser i jobindhold og kvalifikationskrav August 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621

Læs mere

Opkvalificering af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk - evaluering af et uddannelses- og rotationsprojekt på Maersk Medical

Opkvalificering af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk - evaluering af et uddannelses- og rotationsprojekt på Maersk Medical Opkvalificering af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk - evaluering af et uddannelses- og rotationsprojekt på Maersk Medical Juli 2000 Sanne Ipsen CASA Opkvalificering af medarbejdere med

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen Redaktør Niels Ulrik Sørensen Formgivning Liselotte Klint Anja Vinther

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere