Dagsorden Centerrådsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Centerrådsmøde"

Transkript

1 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj Viby J Link til kort: Lokale: 206 Parkering: Det er tilladt at parkere ved ARLA. Det er gratis, men man skal holde sig inden for stregerne! Side 1 af 15

2 2/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse af dagsorden 3. Konstituering - valg af formand og næstformand 4. Godkendelse af Centerrådets forretningsorden Kort introduktion til VEU-center Østjylland og Centerrådets arbejdsgrundlag 6. Kompetencer i spil - præsentation af de enkelte Centerrådsmedlemmer 7. Status på måltal, 1. kvartal Opfølgning på Centerrådsmøde 10. marts Orientering fra VEU-sekretariatet 10. Gensidig orientering Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige 11. Eventuelt og fastlagte møder i Tema: Carsten Koch udvalgets arbejde Side 2 af 15

3 3/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni Velkomst v/peter Bæk Sagsfremstilling Velkomst. Side 3 af 15

4 4/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni Godkendelse af dagsorden v/peter Bæk Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet godkender dagsordenen. Beslutning Side 4 af 15

5 5/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni Konstituering valg af formand og næstformand v/sekretariatet Bilag: 3: Oversigt over udpegede medlemmer i VEU-center Østjyllands centerråd Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet vælger en formand og næstformand til formandsskabet. Sagsfremstilling I henhold til Bekendtgørelse nr af 10/12/2009 for VEU-centre og Centerråd skal Centerrådet vælger en formand og næstformand, formandskabet, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer. Repræsentanten i centerrådet for den institution, som varetager VEU-centerfunktionen, skal indgå i formandskabet enten som formand eller næstformand. Formandskabets opgave er at forberede centerrådets møder. På mødet vælges formand og næstformand til formandsskabet. Beslutning Side 5 af 15

6 6/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni Godkendelse af Centerrådets forretningsorden v/sekretariatet Bilag: 4: Gældende Forretningsorden for Centerrådet for VEU-center Østjylland Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet drøfter og godkender Forretningsorden for Centerrådet for VEU-center Østjylland. Sagsfremstilling I henhold til Bekendtgørelse nr af 10/12/2009 for VEU-centre og Centerråd skal Centerrådet udarbejde en forretningsorden. Forretningsorden og en oversigt over centerrådets medlemmer skal offentliggøres på hjemmesiden for den uddannelsesinstitution, som varetager VEU-centerfunktionen. Den gældende forretningsorden for Centerrådet beskriver sammensætningen af Centerrådet, funktionsperiode og organisering. Derudover beskrives retningslinjer for Centerrådets arbejde, herunder mødefrekvens, information om indkaldelse og dagsorden, mødeledelse, beslutningsdygtighed, referater, afbud til møder og nedsættelse af udvalg. Forretningsordenen beskriver ligeledes Centerrådets opgaver. På mødet drøftes og godkendes Forretningsorden for Centerrådet for VEU-center Østjylland for perioden 1. maj 2014 til 30. april Beslutning Side 6 af 15

7 7/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni Kort introduktion til VEU-center Østjylland og Centerrådets arbejdsgrundlag v/sekretariatet Bilag: 5: Strategi for VEU-center Østjylland Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager introduktionen til VEU-center Østjylland og Centerrådets arbejdsgrundlag til efterretning. Sagsfremstilling Sekretariatet introducerer kort til VEU-center Østjyllands og Centerrådets arbejdsgrundlag. Oplægget kommer omkring de lovgivningsmæssige intentioner og politiske forventninger til VEU-centrene. VEU-center Østjyllands mission og vision beskrives samt hvilke værdier, der lægges vægt på i samarbejdet og det opsøgende arbejde. Derudover beskrives kort, hvad VEU-centret har opnået på regionalt niveau og hvilken strategisk rolle Centerrådet spiller samt hvilke fokuspunkter, der er for Beslutning Side 7 af 15

8 8/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni Kompetencer i spil - præsentation af de enkelte Centerrådsmedlemmer v/centerrådet Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet præsenterer sig selv kort med udgangspunkt i de opstillede spørgsmål. Sagsfremstilling Med udgangspunkt i egne kompetencer og erfaringer præsenterer hvert centerrådsmedlemmer sig kort. Præsentationen tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: 1. Hvilken skole og organisation repræsenterer jeg? 2. Hvilke uddannelsespolitiske områder arbejder jeg med? 3. Hvordan kan jeg bidrage til at skabe værdi ind i VEU-center Østjylland? Beslutning Side 8 af 15

9 9/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni Status på måltal, 1. kvartal 2014 v/sekretariatet Bilag: 7: Måltalsopgørelse, 1. kvartal 2014 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager status på måltal for 1. kvartal 2014 til efterretning. Sagsfremstilling Der gives status på følgende måltal for 1. kvartal 2014: Antal virksomhedsbesøg og antal personer, der har modtaget individuel rådgivning og vejledning (1.1). Tallene er indberettet fra de enkelte institutioner til sekretariatet. Antal AMU-kursister/-årselever (ArbejdsMarkedsUddannelse), FVU-kursister (Forberedende Voksen Uddannelse), AVU-kursister (Almen Voksen Uddannelse), IKV i AMU (Individuel Kompetence Vurdering) og GVU-årselever (Grundlæggende Voksen Uddannelse) (2.2) fordelt på partsinstitutioner i VEU-center Østjylland. Tallene er modtaget fra UVM Antal AMU-kursister/-årselever, FVU-kursister, AVU-kursister, IKV i AMU og GVUårselever (2.2) fordelt på de 13 VEU-centre. Tallene er modtaget fra UVM Beslutning Side 9 af 15

10 10/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni Opfølgning på Centerrådsmødet den 10. marts 2014 v/sekretariatet Bilag: 8: Opfølgning på Centerrådsmøde den 10. marts 2014 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager opfølgningen på Centerrådsmødet den 10. marts 2014 til efterretning. Sagsfremstilling På mødet den 10. marts 2014 drøftede Centerrådet perspektiver og muligheder for at understøtte kompetencevurdering og uddannelse af ledige (fokusområde 4 + udviklingskontraktens indsatsområde 3) og kom med forslag til konkrete tiltag. I den forbindelse besluttede Centerrådet fortsat at understøtte kompetencevurdering og uddannelse af ledige i deres respektive baglande og på baggrund af indlæggene og drøftelsen skulle sekretariatet arbejde videre med konkrete tiltag, der understøtter kompetencevurdering og uddannelse af ledige. På mødet kom der mange gode forslag til konkrete handlinger på baggrund af mødets tema. I bilag 8 gives der en status over igangværende handlinger i forhold til disse forslag. Beslutning Side 10 af 15

11 11/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni Orientering fra sekretariatet v/sekretariatet Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager orienteringen om den regionale VEU-konference til efterretning. Sagsfremstilling Regional VEU-konference 29. oktober 2014 Den 29. oktober 2014 afholdes den årlige, regionale VEU-konference målrettet virksomheder i Region Midtjylland. Konferencen tilrettelægges og gennemføres af de 3 VEU-centre i Region Midtjylland i fællesskab. Årets tema er Vækst / virksomhedens veje til vækst. Konferencen afholdes i år i SAS-Arena i Herning Messecenter. Indbydelse udsendes til ca virksomheder i VEU-center Østjyllands dækningsområde. Beslutning Side 11 af 15

12 12/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni Gensidig orientering v/repræsentanter fra følgende mødefora: Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager den gensidige orientering til efterretning. Beslutning Side 12 af 15

13 13/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni Eventuelt og fastlagte møder i 2014 v/formanden Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager eventuelt og fastlagte møder i 2014 til efterretning. Sagsfremstilling Introduktion til VEU-center Østjylland for alle interesserede centerrådsmedlemmer: Mandag den 18. august 2014 kl Vært AARHUS TECH Hasselager Allé Viby J. Lokale AH230 Fælles Centerråds- og direktørmøde: Mandag den 1. september 2014 kl Vært: Århus Social- og Sundhedsskole Olof Palmes Allé Aarhus N. Tema: Samarbejdet mellem skole og virksomhed omkring udmøntning af virksomhedens strategi for kompetenceudvikling herunder ønsker til fremtidigt samarbejde. Oplæg fra østjyske virksomheder. Centerrådsmøde: Mandag den 20. oktober 2014 kl Vært: Horsens HF & VUC Holmboes Allé Horsens Tema: Midtvejsafrapportering af Udviklingskontrakten Beslutning Side 13 af 15

14 14/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni Tema: Carsten Koch udvalgets arbejde v/vibeke Jensen Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet på baggrund af Vibeke Jensens indlæg, drøfter den rolle, som uddannelse tænkes at skulle spille i fremtidens beskæftigelsespolitik samt hvorledes vi sikrer et givtigt samarbejde mellem de 3 parter. Sagsfremstilling Beskæftigelseschef i Aarhus Kommune og medlem af ekspertgruppen, Vibeke Jensen er inviteret med på Centerrådsmødet for at orientere fra Carsten Koch udvalgets arbejde. Hun kommer blandt andet ind på hvad anbefalingerne fra udvalget betyder for a-kasser, fagforeninger, jobcentre og uddannelsescentrenes måde at arbejder på og deres relation til hinanden. Vibekes indlæg giver afsæt for en drøftelse med/i Centerrådet omkring: Den rolle, som uddannelse tænkes at skulle spille i fremtidens beskæftigelsespolitik samt Hvorledes vi sikrer et givtigt samarbejde mellem de 3 parter. Carsten Koch-udvalget Til at udarbejde to rapporter om indsatsen over for ledige blev der i februar 2013 nedsat et ekspertudvalg med tidligere skatteminister Carsten Koch i spidsen samt en partsgruppe af arbejdsmarkedets parter. Formålet med Carsten Koch-udvalget var at gennemføre en udredning af beskæftigelsesindsatsen i Danmark med afsæt i en række overordnede mål, herunder: Den aktive beskæftigelsesindsats skal bidrage til at bringe den enkelte ledige i varig beskæftigelse hurtigst muligt. Der skal fokus på relevant opkvalificering, såfremt det er nødvendigt for, at den enkelte ledige står bedre rustet til at opnå varig beskæftigelse. Den aktive indsats skal sikre, at de ledige overholder deres rådighedsforpligtelse, men indsatsen skal samtidig tage udgangspunkt i den enkelte og i højere grad bygge på tillid. Beskæftigelsessystemet skal bidrage til, at virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, de efterspørger. Beskæftigelsessystemet skal være omkostningseffektivt, så ressourcerne i højere grad bruges på redskaber, som hjælper den enkelte i job. Formålet med udredningen var overordnet at besvare følgende spørgsmål: 1. Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse? 2. Hvordan sikres en meningsfuld beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i den enkelte lediges behov uden at svække princippet om, at ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet? 3. Hvordan kan samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre styrkes, herunder hvordan sikres et optimalt jobmatch, fx så virksomhederne får den mest kvalificerede arbejdskraft, og ledige kommer i varig beskæftigelse? Regeringen modtog Koch-udvalgets rapport med anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats ultimo februar Anbefalingerne kan læses her. Beslutning Side 14 af 15

15 15/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Deltagere, Centerrådsmøde 16. juni 2014 Centerråd Hans A. Sørensen Per Brobæk Madsen Jens Chr. Sørensen Gregers Kristensen Kirsten Normann Andersen Leo Jensen Peter Bæk Sonja Mikkelsen Svend Skov Jensen Thomas Møller Thor Jensen Viggo Thinggaard Tilforordnede Annette E. Lauridsen Jørgen Thyde John Hermansen Sekretariatet Niels Petterson Dorthe Jensen Annike V. Martínez TH. LANGS HF & VUC Handelsfagskolen Learnmark, Horsens Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Horsens HF & VUC Bygholm Landbrugsskole Århus Social- og Sundhedsskole Århus Købmandsskole VUC Århus AARHUS TECH Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Tekniske Skole Silkeborg Jordbrugets Uddannelsescenter Århus VIA University College Handelsskolen Silkeborg AARHUS TECH AOF Midtjylland Det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland Region Midtjylland VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland Afbud De manglende navne ved enkelte skoler skyldes, at Centerrådet er ved at konstituere sig. Side 15 af 15

16 Bilag 3 16/33 Centerrådet - funktionsperioden 1. maj 2014 til 30. april Tilbagemeldinger pr. 4. juni 2014 Pr Institition Navn Organisation Bygholm Landbrugsskole Gregers Kristensen Jysk Landbrug Handelsfagskolen Handelsskolen Silkeborg Viggo Thinggaard HK Østjylland Horsens HF & VUC Jens Chr. Sørensen Carl Bæk & Søn A/S Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Thomas Møller 3F Århus Rymarken Learnmark, Horsens Hans A. Sørensen 3F Horsens og Omegn/LO Horsens og Hedensted Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Sonja Mikkelsen Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Per Brobæk Madsen FOA Silkeborg-Skanderborg Tekniske Skole Silkeborg Svend Skov Jensen Dansk Metal Silkeborg TH. LANGS HF & VUC VIA University College Thor Jensen FTF Midtjylland VUC Århus Århus Købmandsskole Leo Jensen HK Østjylland Århus Social- og Sundhedsskole Kirsten Normann Andersen FOA-Århus AARHUS TECH Peter Bæk 3F Tilforordnede AARHUS TECH Annette E. Lauridsen AARHUS TECH AOF Midtjylland Jørgen Thyde AOF Midtjylland Det Regionale Beskæftigelseråd Midtjylland John Hermansen* SBK Scandinavia A/S Region Midtjylland Nye centerrådsmedlemmer LO DA Afventer *Fortsætter indtil RBR har konstitueret sig 19. juni 2014, herefter gives besked om en evt. ny tilforordnet.

17 17/33 Bilag 4 Forretningsorden for VEU-Center Østjyllands Centerråd 1. Centerrådets konstituering 1.1. Sammensætning Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU- Centrets geografiske dækningsområde. VEU-Centerråd Østjylland har derudover besluttet, at følgende er tilforordnet: en fra folkeoplysningsområdet en fra Region Midtjyllands beskæftigelsesområde en fra det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland direktøren for AARHUS TECH. Centerrådet kan beslutte, at andre end mødeberettigede kan deltage helt eller delvis i enkelte Centerrådsmøder uden stemmeret Funktionsperiode, organisering m.v. Centerrådets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Funktionsperioden for det første Centerråd løber indtil 30. april Udtræder et Centerrådsmedlem af bestyrelsen på den udpegende institution, udpeger denne snarest muligt et nyt bestyrelsesmedlem til Centerrådet. Den institution, som varetager VEU-Centerfunktionen, anmoder forud for Centerrådets funktionsperiode de institutioner, som skal udpege medlemmer til Centerrådet om at meddele, hvem der udpeges til rådet. Senest 1 måned efter begyndelsen af hver funktionsperiode afholder Centerrådet møde, hvor det vælger formand og næstformand. Formandskabet repræsenterer henholdsvis arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer. Repræsentanten i Centerrådet for den institution, som varetager VEU-Centerfunktionen, skal indgå i formandskabet enten som formand eller næstformand. Formandskabet har til opgave at forberede Centerrådets møder. Formanden skal formidle et godt samarbejde i Centerrådet og sikre, at Centerrådet fungerer tilfredsstillende, og at Centerrådets opgaver varetages på bedst mulig måde. 1

18 18/33 Bilag 4 Centerrådet kan bemyndige formanden eller formandskabet til at følge op på rådets beslutninger. Uddannelsesinstitutionen, som varetager VEU-Centerfunktionen, varetager sekretariatsfunktionen for Centerrådet. Denne forretningsorden og en oversigt over Centerrådets medlemmer skal offentliggøres på hjemmesiden for den uddannelsesinstitution, som varetager VEU-Centerfunktionen. Centerrådets kompetencer udøves i møder. Centerrådets møder afholdes for lukkede døre. 2. Retningslinjer for Centerrådets arbejde 2.1. Mødefrekevens Centerrådet mødes så ofte, at det kan opfylde sine formål og varetage sine aktuelle og kommende opgaver. Der fastlægges så vidt muligt mødekalender for et år ad gangen. Møder skal endvidere afholdes, når mindst 3 af Centerrådets medlemmer fremsætter krav herom. Ved anmodning om ekstraordinært Centerrådsmøde angives de punkter, der ønskes behandlet Indkaldelse, dagsorden m.v. Formanden indkalder ved sekretariatet til Centerrådsmøder, normalt med et varsel på mindst 5 hverdage. Dagsorden til Centerrådets møder med bilagsmateriale udarbejdes af rådets sekretær efter aftale med Centerrådets formand, og i dennes fravær med næstformanden. Dagsorden bør udformes således, at Centerrådsmedlemmerne får et fyldestgørende billede af de anliggender, der omfattes af dagsordenens punkter. Fremsættes forslag til dagsordenspunkt med begrundelse herfor senest 10 hverdage før mødet, skal forslaget sættes på dagsordenen. Centerrådets mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres tilgængeligt på hjemmesiden for den uddannelsesinstitution, som varetager VEU-Centerfunktionen Mødeledelse Centerrådets møder ledes af formanden. Ved formandens forfald ledes Centerrådets møder af næstformanden. 2

19 19/33 Bilag Beslutningsdygtighed Centerrådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Centerrådets afgørelser træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende. Et Centerrådsmedlem, der ikke er enig i Centerrådets beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat Deltagelse i Centerrådets møder Sekretariatet, VEU-Center Østjylland varetager sekretariatsfunktionen for Centerrådet og deltager med taleret i Centerrådets møder Referater Centerrådets beslutninger optages i et referat. Udkast til referat fremsendes til alle mødedeltagerne. Mødedeltagerne har 5 hverdage til at komme med indsigelser/bemærkninger. Eventuelle indsigelser/bemærkninger indarbejdes i det endelige referat. Referatet gøres tilgængeligt på hjemmesiden for den uddannelsesinstitution, som varetager VEU-Centerfunktionen. Godkendte referater af Centerrådsmøder udsendes til Centerrådsmedlemmer, tilforordnede til Centerrådet og til hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske dækningsområde Afbud til møder Afbud til møder sker til sekretariatet, VEU-Center Østjylland, snarest mulig dog senest 3 dage før mødets afholdelse, dog med undtagelse afbud på grund af sygdom og lignende Nedsættelse af udvalg Centerrådet kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige sager. Indstillinger fra sådanne udvalg forelægges til behandling af Centerrådet. 3. Centerrådets opgaver 3.1. Centerrådets opgaver er jf. 5 i bekendtgørelse om VEU-centre og Centerråd bl. a. at: rådgive bestyrelsen for den uddannelsesinstitution, der varetager VEU- Centerfunktionen, om VEU-centrets virke, påse, at alle de medvirkende institutioner i VEU-centret bidrager til at løse VEU-centrets opgaver, afgive indstilling til bestyrelsen på den institution, som varetager VEU- Centerfunktionen, om den årlige handleplan for VEU-centrets virke, 3

20 20/33 Bilag 4 afgive indstilling til bestyrelsen på den institution, som varetager VEU- Centerfunktionen, om den årlige beretning til VEU-rådet om det regionale samspil m.v., udtale sig til undervisningsministeren om, hvorvidt uddannelsesinstitutionen skal fratages VEU-Centerfunktionen, fordi institutionen ikke varetager funktionen tilfredsstillende og sikre, at information om uddannelsesinstitutionernes tilknytning til et VEU-Center gøres tilgængelig på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider. 4. Ændringer af forretningsorden Ændring i eller tillæg til forretningsordenen kræver, at et flertal af Centerrådets medlemmer stemmer herfor. Forretningsorden er godkendt på Centerrådsmødet den 7. marts

21 21/33 Bilag 5 Strategi for opgaveløsning og samarbejde Nedenfor præsenteres VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag til understøttelse af de lovgivningsmæssige intentioner med VEU-center Østjylland: de strategiske indsatsområder, resultatmål og indikatorer VEU-centerfunktionen og medvirkende institutioner i VEUcentersamarbejdet VEU-center Østjyllands geografi er af Undervisningsministeriet fastlagt til at dække kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Aarhus. AARHUS TECH er af Undervisningsministeriet udpeget til at varetage VEU-centerfunktionen inden for geografien. VEU-center Østjylland udgøres af i alt 15 uddannelsesinstitutioner, der omfatter følgende erhvervsskoler, VUC er og Social og Sundhedsskoler: Bygholm Landbrugsskole Handelsfagskolen Horsens HF & VUC Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus Learnmark Horsens Silkeborg Business College Skanderborg Odder Center for Uddannelse Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg TH. LANGS HF & VUC VIA University College VUC Aarhus Aarhus Købmandsskole Aarhus Social- og Sundhedsskole AARHUS TECH 1.2. Mission og vision Mission for VEU-center Østjylland: VEU-center Østjylland sikrer rette kompetencer til faktisk efterspørgsel. Vision for VEU-center Østjylland: I VEU-center Østjylland vil vi samarbejde om at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelse, så de østjyske arbejdspladser og arbejdsstyrken gennem strategisk opsøgende arbejde tilbydes et mere fleksibelt og effektivt uddannelsestilbud Opgaveløsning Dette afsnit beskriver opgaveløsningen i VEU-center Østjylland: hvilke udfordringer der er på arbejdsmarkedet i geografien samt hvilke fokuspunkter, der skal understøtte resultatmålene i udviklingskontrakten

22 22/33 Bilag Hovedudfordringerne Nedenstående beskriver udfordringer og forventninger til arbejdsmarkedet nationalt, regionalt og lokalt. Udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregion Midtjylland beskriver det danske arbejdsmarkedet anno 2014 som værende præget af: Overskud af arbejdskraft Paradoksproblemer Stigende kvalifikationskrav En 2-årig dagpengeperiode og Alt for mange uden for arbejdsmarkedet Tallene taler deres tydelige sprog, idet: Hver 5. faglærte i arbejdsstyrken er over 55 år. Ca. 1/3 af arbejdsstyrken er ufaglærte. Den højeste ledighed findes inden for 3F med 8,0% og NNF med 6,7% (november 2013). Mens ca. 30% af de unge søgte ind på en erhvervsuddannelse efter at have afsluttet grundskolen for 10 år siden, er tallet i dag kun 19%. 48% af dem, der på landsplan påbegynder en erhvervsuddannelse, falder fra undervejs 1. Det midtjyske arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregion Midtjylland 2 fastslår at arbejdsmarkedet i Midtjylland i de seneste år er kendetegnet ved et fald i ledigheden og en lille stigning i beskæftigelsen. Konjunktursituationen betyder, at få virksomheder i Midtjylland har problemer med at rekruttere arbejdskraft pt. Der er dog relativt færre rekrutteringsproblemer i Vestjylland 3 end i Østjylland 4. 1 Faktaark Den rette arbejdskraft, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland, februar Arbejdsmarkedsoverblik overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland, 1. halvår 2014, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland, januar Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg. 4 Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus.

23 23/33 Bilag 5 Det midtjyske arbejdsmarked er dog præget af større udfordringer med: Alt for mange langtidsledige Stigende ledighed for ungegruppen og Fortsat høj og stigende ledighed for ufaglærte 5 De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var ledige i Midtjylland i marts Det svarer til en ledighed på 4,9% af arbejdsstyrken. Ledigheden er målt som bruttoledigheden og dækker over alle ledige inklusiv ledige i aktivering. Tal om Regionen fra marts 2014, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland, viser følgende fakta: I det seneste år fra marts 2013 til marts 2014 er ledigheden faldet med ledige, svarende til et fald på 13,9% Korrigeret for sæsonudsving var der bruttoledige i marts Det svarer til en ledighed på 4,5%. Ledighedsniveauet er faldet med ca i forhold til februar 2014 og ligger aktuelt på det lavest niveau siden midten af Fordelt på kommuner er ledigheden lavest i Skanderborg med 3,2%. Den højeste ledighed er på Samsø med 8,2%. Fordelt på køn er ledigheden næsten ens for mænd (4,8%) og kvinder (5,0%). I det seneste år er ledigheden faldet 10,2% for kvinder og 17,2% for mænd. Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige med 8,8%, mens den er lavest for de 60- årige og ældre med 3,2%. Ledigheden er faldet for alle aldersgrupper i det seneste år mest for de unge under 25 år med et fald på 19,5% Fordelt på a-kasser er ledigheden lavest blandt Folkeskolelærerne (DLF-A) med en ledighed på 1,6%, mens ledigheden er højest i 3F med 10,0% og Byggefagenes a-kasse med 9,9%. Det største fald i ledigheden har været inden for 3F med en nedgang på 1.919, KRIFA med 669 ledige og HK med 350 ledige. Blandt de ikke-forsikrede er ledigheden faldet med 895 ledige i det seneste år. Bruttoledigheden i Region Midtjylland i mar samt udviklingen i ledigheden ift. mar Fordelt på kommuner i Antal fuldtidsledige Ledighedsprocenten VEU-center Østjylland Marts 2014 Udvikling mar Marts 2014 Udvikling mar Hedensted ,9% -0,5 %-point Horsens ,3% -1,0 %-point Odder ,9% -1,1 %-point Samsø ,2% -0,2 %-point Silkeborg ,8% -0,9 %-point Skanderborg ,2% -0,6 %-point Aarhus ,5% -0,4 %-point Midtjylland ,9% -0,8 %-point Hele landet ,5% -0,8 %-point Kilde: Tal om Regionen fra marts 2014, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland 6 5 Fastslås i såvel Arbejdsmarkedsoverblik overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland, 2. halvår 2013, Analyserapporten 2013 samt i En ny begyndelse en fælles indsats Kontrakt , alle tre med Det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland som afsender. 6 Den aktuelle ledighedsoversigten i Region Midtjylland kan ses her.

24 24/33 Bilag 5 Beskæftigelsesregion Midtjylland udarbejder hvert år kommunebeskrivelser med centrale nøgletal for den enkelte kommune. Beskrivelserne giver et nuanceret billede af arbejdsmarkedssituationen i den enkelte kommune. Beskrivelserne findes her (opdateres årligt, næste opdatering maj 2014) Forventninger til arbejdsmarkedet Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse fra marts , synger den økonomiske krise på sidste vers, og der er udsigt til fremgang. AE forventer, at væksten vil stige til 1,4 procent i år og til godt 2 pct. i AE s prognose forventer, at beskæftigelsen herhjemme vil stige med personer i både 2014 og Slår stemningsskiftet hårdere igennem på forbrugs- og investeringslysten, kan der dog komme meget mere gang i dansk økonomi. Det vil have en positiv effekt på arbejdsmarkedet. Gennem de sidste måneder er der set flere jobåbninger og færre joblukninger. Arbejdsmarkedsoverblik overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland, 1. halvår 2014, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland, januar 2014, indikerer at der også på arbejdsmarkedet i Midtjylland ses mange positive tendenser. Set i et historisk perspektiv er ledigheden og langtidsledigheden relativt lav, og flere brancher oplever svagt stigende beskæftigelse. Samtidig er der uanset konjunktursituationen mange jobåbninger på det midtjyske arbejdsmarked, og inden for bygge og anlæg, er der særligt stort behov for arbejdskraft på grund af de mange store bygge og anlægsprojekter, som er planlagt i regionen 8. Beskæftigelsesprognosen viser, at der i 2014 forventes en stigning i beskæftigelsen på ca personer (+0,4%), mens der i 2015 forventes en stigning på ca beskæftigede (+0,5%). Væksten forventes først og fremmest inden for bygge- og anlæg (se ovenfor) og i de private serviceerhverv, samt i den offentlige sektor. 9 Ifølge Arbejdsmarkedsoverblik overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland, 1. halvår 2014, står den private servicesektor for 44% af den samlede beskæftigelse i Midtjylland. I de kommende 2 år forventes en positiv udvikling i den samlede beskæftigelse inden for den private servicesektor, som dækker over både handel, hotel- og restaurationsvirksomhed, transportvirksomhed, information og kommunikation, finansiering og forsikring, ejendomshandel og udlejning, vidensservice og operationel service (rengøring mv.). Den offentlige sektor står for næsten 1/3-del af beskæftigelsen i Midtjylland. I 2014 og 2015 forventes en mindre fremgang i den offentlige beskæftigelse i Midtjylland Ledigheden forventes at falde fra ledige i 4. kvartal 2013 til ca i 4. kvartal 2014 og ca i 4. kvartal Det svarer til et ledighedsfald på 4,3% igennem 2014 og 6,3% igennem Sådan bliver Østjylland fremtidens vindere i den globale konkurrence Region Midtjyllands Erhvervsudviklingsstrategi for fastslår at de regioner, der tilbyder de bedste vilkår for virksomheders udvikling og vækst, bliver fremtidens vindere i den globale konkurrence. For at 7 Økonomiske Redegørelse, marts Økonomi- og Indenrigsministeriet. 8 Analyserapporten 2013, Det regionale beskæftigelsesråd Midtjylland, februar Arbejdsmarkedsoverblik overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland, 1. halvår 2014, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland, januar Arbejdsmarkedsoverblik overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland, 1. halvår 2014, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland, januar 2014.

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Endeligt referat Centerrådet og direktører

Endeligt referat Centerrådet og direktører AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Endeligt referat Centerrådet og direktører Mødedato: Mandag den 13. august 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Bygholm Landbrugsskole,

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014

LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014 LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014 Beretning 2013 Indhold LO Viborgs skriftlige beretning... 3 Byråds-og regionsrådsvalg... 4 Viborgegnens Erhvervsråd... 5 LO/FTF projektet: Udfaldstruede...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2004 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2004 Beskæftigelsessrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2 Indhold Del 1 1. Forord 7 Del 2 2.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere