Rapport om omfanget af diskrimination og hadforbrydelser i Københavns Kommune 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om omfanget af diskrimination og hadforbrydelser i Københavns Kommune 2008"

Transkript

1 Rapport om omfanget af diskrimination og hadforbrydelser i Københavns Kommune 2008

2 Kolofon Rapport om omfanget af diskrimination og hadforbrydelser i Københavns Kommune 2008 Rapport udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder september 2009 ved: Juridisk konsulent Bjørn Dilou Jacobsen Anne Kierkegaard Kvalitetssikring: Afdelingsleder Mandana Zarrehparvar Rapporten bør printes i farver af hensyn til tabellerne. 2

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL OG INDHOLD METODE AFGRÆNSNING Terminologi Diskriminationsgrunde og anvendelsesområde Lovgivning SAMMENFATNING HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER TIL OVERVEJELSE DISKRIMINATION OG HADFORBRYDELSER Diskrimination Hadforbrydelser UDVIKLING OG TENDENSER Diskrimination Hadforbrydelser TIDLIGERE RAPPORTER M.V. FOR 2006 OG DISKRIMINATIONSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE OPGØRELSE AF FAKTISK DISKRIMINATION DISKRIMINATIONSOMFANGET I KØBENHAVNS KOMMUNE NYDANSKERE I NATTELIVET REDEGØRELSE OM ANVENDELSE AF STRAFFELOVENS 81, NR INDBERETNING AF DOMME M.V. OM OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVENS 266 B RACI-INDBERETNING STATUS OVER ANTIDISKRIMINATIONSINDSATSEN DISKRIMINATION OG HADFORBRYDELSER I RAPPORTER M.V Diskriminationsomfanget i Københavns Kommune Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår RACI-indberetning KØBENHAVNS KOMMUNES HJEMMESIDE REGISTRER DISKRIMINATION HENVENDELSER REGISTRERET AF FAGFORENINGER, NGO ER OG FORVALTNINGSMYNDIGHEDER Henvendelser om diskrimination Henvendelser om hadforbrydelser SAGER VED KLAGENÆVN M.V., KØBENHAVNS POLITI OG DOMSTOLENE Sager om diskrimination Køn Race eller etnisk oprindelse Religion eller tro Handicap Alder Seksuel orientering National oprindelse Sager om hadforbrydelser SAMMENFATNING

4 4.5.1 Diskrimination Hadforbrydelser UDVIKLING OG TENDENSER PÅ OMRÅDET UDVIKLING I PERIODEN Diskrimination Hadforbrydelser TENDENSER I PERIODEN Mangel på systematisk registreringspraksis Forholdet mellem oplevet diskrimination/hadforbrydelser og anlagte sager Overvejende sager om køn og race/etnisk oprindelse AFSLUTNING OG ANBEFALINGER TIL OVERVEJELSE KONTINUERLIG MONITORERING SAMMENLIGNELIGE DATA OM HENHOLDSVIS DISKRIMINATION OG HADFORBRYDELSER MULTIPEL DISKRIMINATION SYSTEMATISK REGISTRERING VED FAGFORENINGER, NGO ER OG FORVALTNINGER MULIGHEDER FOR AT TRÆKKE DATA FRA LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS SAGSDATABASE PET S MIDLERTIDIGE INDBERETNINGSORDNING VEDRØRENDE STRAFFELOVENS 81, NR ØGEDE MULIGHEDER FOR AT TRÆKKE DATA FRA DOMSTOLENES SAGSDATABASE BILAG 1: TABELOVERSIGT BILAG 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

5 1. Indledning 1.1 Baggrund Københavns Kommune har de seneste år taget en række initiativer for at fremme ligebehandling og styrke indsatsen mod diskrimination i kommunen. Som del heraf har kommunen siden 2006 søgt at afdække omfanget af diskrimination i kommunen på grund af køn, race, etnisk eller national oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. I 2007 udarbejdede Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination (herefter DRC) en rapport om omfanget af diskrimination og hadforbrydelser i kommunen i 2006 på foranledning af kommunen. For 2007 indhentede kommunen selv data om omfanget af diskrimination og hadforbrydelser fra relevante aktører som f.eks. Københavns Politi, Ligestillingsnævnet, Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling, DRC og domstolene. Københavns Kommunes overordnede mål er at følge udviklingen på dette område, således at det er muligt for kommunen at identificere risikogrupper og særlige indsatsområder samt at måle effekten af kommunens tiltag. Udarbejdelse af ovennævnte undersøgelser har imidlertid vist, at det er vanskeligt at måle omfanget af diskrimination og hadforbrydelser. Årsagen til dette er, at der generelt er mangel på data på området, og ofte er de eksisterende data vanskelige at sammenligne på grund af forskellig registreringspraksis. På den baggrund har Københavns kommune anmodet Institut for Menneskerettigheder om at udarbejde en rapport om omfanget af diskrimination og hadforbrydelser i kommunen i 2008 og i den forbindelse komme med anbefalinger til en mere systematisk registreringspraksis. Instituttets primære opgave som national menneskerettighedsinstitution er at overvåge og medvirke til, at menneskerettigheder beskyttes og fremmes. Instituttet er endvidere udpeget som særligt organ til fremme af ligebehandling uanset race eller etnisk oprindelse. Som led i udmøntningen af sit mandat som national menneskerettighedsinstitution har instituttet i flere år valgt at anvende 5

6 en horisontal tilgang til fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination. Instituttets arbejder således med at bekæmpe enhver form for diskrimination. Det er instituttets opfattelse, at det er en vigtig forudsætning for fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination at have adgang til data om diskrimination og hadforbrydelser, således at det er muligt at målrette indsatsen og måle effekten heraf. Det er samtidig også instituttets erfaring, at der er stor mangel på data på området. Instituttet ser derfor Københavns Kommunes initiativ som et vigtigt skridt i den rigtige retning og er indgået i et samarbejde med kommunen om udarbejdelse af denne rapport. Denne rapport er således udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder på initiativ af Københavns Kommune og er samfinansieret af instituttet og kommunen. Det bemærkes, at denne version af rapporten (af 14. september 2009) alene er foreløbig. Årsagen til dette er, at PET s rapport om politikredsenes indberetninger om kriminelle forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund (herefter RACI-indberetning) for 2008 endnu ikke er offentliggjort. Rapporten forventes at udgøre en betydelig del af relevant data på området om omfanget af hadforbrydelser i Københavns Kommune i PET s rapport for 2008 er endvidere særlig interessant, da PET har anvendt en ny metode for udarbejdelse af rapporten med det formål at effektivisere og forenkle ordningen samt at sikre et mere retvisende billede af kriminalitet med mulig baggrund i ekstremistiske holdninger. Det er derfor fundet hensigtsmæssigt at afvente offentliggørelsen af PET s rapport for 2008 med henblik på at indarbejde data herfra i en endelig version af denne rapport. PET s rapport forventes offentliggjort i løbet af september eller oktober Formål og indhold Rapporten har tre formål: i) at undersøge omfanget af diskrimination og hadforbrydelser i Københavns Kommune i 2008; ii) at danne et overblik over udvikling og tendenser på området de 6

7 seneste år og iii) at fremkomme med anbefalinger til en mere systematisk registreringspraksis på området. 7I rapportens afsnit 2 sammenfattes rapportens resultater og anbefalinger. I afsnit 3 redegøres der for tidligere rapporter m.v. om omfanget af diskrimination og hadforbrydelser i Københavns Kommune i 2006 og I afsnit 4 undersøges omfanget af diskrimination og hadforbrydelser i Københavns Kommune for 2008 på grundlag af data fra allerede udarbejdede rapporter og på grundlag af data fra relevante aktører indsamlet af Institut for Menneskerettigheder. I rapportens afsnit 5 sammenholdes data fra tidligere undersøgelser om diskrimination og hadforbrydelser for 2006 og 2007 med data om omfanget af diskrimination og hadforbrydelser i Københavns Kommune i 2008 for derved at danne et overblik over udviklingen og tendenser på området de seneste år. Afsnit 6 afsluttes med rapportens hovedkonklusioner. På grundlag af erfaringer gjort i forbindelse med udarbejdelse af rapporten fremsættes en række anbefalinger til overvejelse om, hvorledes en mere systematisk indsamling og bearbejdning af data om diskrimination og hadforbrydelser kan opnås. 1.3 Metode Omfanget af diskrimination og hadforbrydelser i Københavns Kommune i 2008 er søgt afdækket ved at indsamle og bearbejde forskellige typer af relevante data på området og ved at sammenholde disse data. Der er indhentet data fra interviewundersøgelser om omfanget af oplevet diskrimination udarbejdet af Catinét og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (herefter LBL); PET s RACI-indberetning for 2008; 7

8 Københavns Kommunes hjemmeside Registrer diskrimination; en spørgeskemaundersøgelse om antallet af henvendelser fra personer, der føler sig diskrimineret og/eller udsat for en hadforbrydelse, ved fagforeninger, NGO er og forvaltningsmyndigheder ved Københavns Kommune; Københavns Politi og Rigsadvokaten om anmeldelser og overtrædelser af hadforbrydelser og af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.; og klagenævn m.v. og domstolene om omfanget af anlagte og afgjorte sager i perioden. I forhold til brug af interviewundersøgelserne har det i visse situationer været nødvendigt at bearbejde data herfra med henblik på at udskille data om henholdsvis diskrimination og hadforbrydelser (se definitionerne herfor i afsnit nedenfor) i Københavns Kommune. Metoden herfor er nærmere beskrevet i forbindelse med gennemgangen af de respektive undersøgelser. PET s RACI-indberetning for 2008 er som nævnt i afsnit 1.1 ovenfor ikke offentliggjort ved afslutning af denne foreløbige rapport. Data fra PET s rapport vil blive indarbejdet i den endelige udgave af denne rapport, hvilket vil fremgå løbende af rapporten. Data fra Københavns Kommunes hjemmeside Registrer diskrimination er oplyst af kommunen. Disse data er yderligere bearbejdet til brug for denne rapport, særligt ved at udskille registrerede hadforbrydelser fra registrerede tilfælde af oplevet diskrimination. Metoden herfor er beskrevet i afsnit 4.2 nedenfor. Spørgeskemaundersøgelsen om antallet af henvendelser ved fagforeninger, NGO er og forvaltningsmyndigheder ved Københavns Kommune er foretaget af Institut for Menneskerettigheder til brug for denne rapport. Spørgeskemaerne for henholdsvis henvendelser om diskrimination og hadforbrydelser er bilagt denne rapport. Spørgeskemaerne omfatter primært spørgsmål af kvantitativ karakter (omfanget af henvendelser m.v.), men åbner også mulighed for besvarelser af kvalitativ karakter. Særlig nogle af NGO erne har benyttet lejligheden 8

9 til at komme med andre kommentarer af kvalitativ karakter, hvilket er gengivet i rapporten. Spørgeskemaundersøgelsen er nærmere beskrevet i afsnit 4.3 nedenfor. Københavns Politi og Rigsadvokaten er kontaktet med henblik på at få oplyst omfanget af sager omhandlende straffelovens 81, nr. 6 og 266 b samt lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v., hvor der er rejst tiltale (PET s RACI-indberetning indeholder alene oplysninger om anmeldelser). Disse oplysninger er suppleret med data fra Rigsadvokatens indberetningsordninger om førnævnte lovbestemmelser. I forhold til indhentelse af data om omfanget sager om diskrimination ved klagenævn m.v. og domstolene har det været forsøgt at indhente oplysninger om både indkomne og afgjorte sager i 2008 med henblik på at danne et så omfattende billede af omfanget af oplevet og dokumenteret diskrimination som muligt i denne periode. På grund af de forskellige aktørers registreringspraksis har det dog som udgangspunkt alene været muligt at få oplyst omfanget af afgjorte sager i denne periode, se nærmere herom i afsnit nedenfor. Det er generelt ved indsamling af data om diskrimination og hadforbrydelser i Københavns Kommune for 2008 søgt at isolere data omhandlende kalenderåret Af praktiske årsager har dette dog ikke været muligt at gennemføre konsekvent. Københavns Kommunes hjemmeside Registrer diskrimination blev oprettet i juni For at opnå en vis sammenlignelighed i forhold til de indsamlede data er det valgt at benytte data fra hjemmesiden for et helt år, det vil sige fra juni 2008 juni 2009, uanset at denne periode strækker sig ind i Københavns Borgerrådgiver har oplyst om omfanget af sager på grundlag af dennes beretning for 2008, der dækker perioden 1. april april Det er ikke muligt at se ud fra beretningen, om de omtalte sager er afsluttet i henholdsvis 2008 eller Det er alligevel valgt at sammenholde disse data med øvrige data for 2008 som udtryk for omfanget af diskrimination og hadforbrydelser i Københavns Kommune i Det kan dog udledes af journalnumrene, at en enkelt sag er indkommet og afgjort i

10 Denne pragmatiske tilgang har den ulempe, at tallene for omfanget af diskrimination i 2008 i visse tilfælde inkluderer forhold, der fandt sted i Der er dog i forvejen så stor usikkerhed forbundet med flere af de indsamlede data, at det er fundet mere hensigtsmæssigt at forsøge at illustrere forholdet mellem de forskellige typer af data ved at sammenholde disse, end at opstille så præcise tal som muligt for Det bemærkes i den forbindelse, at der generelt vil være en vis usikkerhed forbundet med data om diskrimination og hadforbrydelser i forhold til, hvilken periode indhentet data dækker. Hændelser registreret på Københavns Kommunes hjemmeside Registrer diskrimination i 2008 kan være fundet sted i Det samme er tilfældet med afgjorte sager ved klagenævn m.v. og domstolene, der generelt afsluttes flere måneder (eller i visse tilfælde flere år) efter, at sagen er anlagt. Dette er dog ikke et problem, idet sådanne data i sig selv udtrykker noget om omfanget af diskrimination og hadforbrydelser inden for en afgrænset periode. Ved udarbejdelse af en lignende rapport for 2009 og fremover er det vigtigste således, at relevant data indhentes og bearbejdes konsekvent, således at disse data kan sammenholdes løbende. Samtidig bør data i en ny rapport for 2009 og fremover dog korrigeres hvor muligt, hvis dette gør afgrænsningen mere præcis. I 2010 vil det f.eks. være muligt at anvende data fra Københavns Kommunes hjemmeside Registrer diskrimination dækkende for hele kalenderåret 2009, hvorefter denne afgrænsning kan anvendes konsekvent fremover. 1.4 Afgrænsning Terminologi I denne rapport anvendes en række begreber fra ligebehandlingsområdet. De er defineret på følgende måde: 10

11 Ligebehandling betyder, at alle mennesker uanset køn, race eller etnicitet, religiøs overbevisning eller tro, alder, handicap eller seksuel orientering m.v. har lige adgang til og mulighed for at deltage i alle dele af samfundslivet og nyde lige beskyttelse. Forskelsbehandling udtrykker at to personer eller grupper i en sammenlignelig situation behandles forskelligt. Ulovlig forskelsbehandling udgør således diskrimination. I lovtekster og afgørelser om ligebehandling anvendes begrebet forskelsbehandling ofte som synonym for diskrimination. Hvor dette er tilfældet, er denne sprogbrug gengivet i denne rapport. Diskrimination forstås som enhver handling, der har til formål eller til virkning at udelukke eller begrænse menneskers samfundsdeltagelse på grundlag af en eller flere af de grunde, der er i strid med loven, dvs. køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. 2 Diskrimination indebærer, at en person på grund af f.eks. køn eller etnicitet behandles ringere end en anden bliver, er blevet, eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Direkte diskrimination er ulovlig forskelsbehandling, der fører til udelukkelse af eller giver den diskriminerede person en mindre fordelagtig behandling end andre i en tilsvarende situation f.eks. på grund af vedkommendes køn eller etnicitet. Det er uden betydning for, om der foreligger direkte diskrimination, om den person, der udøver diskrimination, har haft til hensigt at diskriminere på grund af f.eks. køn eller etnicitet. Der foreligger indirekte diskrimination, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis stiller personer ringere end andre personer på grund af f.eks. deres køn eller etnicitet. En sådan forskelsbehandling udgør imidlertid ikke diskrimination, hvis forskelsbehandlingen i det konkrete tilfælde er objektivt og sagligt begrundet, og midlerne til at opfylde målet er hensigtsmæssige og nødvendige. Indirekte diskrimination kan også komme til udtryk som strukturel eller institutionel diskrimination, hvilket er tilfældet, hvor normer, rutiner, praksisser og procedurer 2 De relevante love er opsummeret i afsnit

12 indenfor en institution eller enhed har en diskriminerende virkning, f.eks. i forhold til minoritetsgrupper. Oplevet diskrimination, også kaldet subjektiv diskrimination, udtrykker en oplevelse af at blive udsat for diskrimination. I denne rapport afdækkes omfanget af oplevet diskrimination i Københavns Kommune på tre forskellige måder: i) ved at inddrage interviewundersøgelser, hvor respondenterne er blevet spurgt om, hvorvidt de mener at være blevet udsat for diskrimination, ii) ved at inddrage data fra Københavns Kommunes hjemmeside Registrer diskrimination, hvor det er muligt at foretage anonyme registreringer af, at man mener at være blevet udsat for diskrimination, og iii) ved at inddrage registrerede henvendelser om diskrimination til fagforeninger, ngo er, klagenævn og domstole, fra personer, der mener at være blevet udsat for diskrimination. Det forhold, at en henvendelse har ført til, at der er rejst en sag om diskrimination, f.eks. gennem en fagforening eller ved Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling, er således ikke nødvendigvis udtryk for, at den pågældende, der har rejst sagen, er blevet diskrimineret. Men det er udtryk for, at den pågældende har oplevet at være blevet udsat for diskrimination. Omvendt kan oplevet diskrimination udgøre objektiv diskrimination i juridisk forstand (se nedenfor om dokumenteret diskrimination). Dokumenteret diskrimination er til brug for denne rapport defineret som en offentlig instans retlige vurdering af, at der i en konkret situation er sket diskrimination, f.eks. i form af en udtalelse fra Borgerrådgiveren, Ligestillingsnævnet eller en domsafgørelse. Politisager, der afsluttes med et bødeforlæg, anses også for dokumenteret diskrimination i denne rapport. Multipel diskrimination finder sted, hvor en person er udsat for diskrimination på mere end et af de grundlag, der er omfattet af forbuddet mod diskrimination. Hvis f.eks. en muslimsk kvinde med hovedtørklæde behandles ringere end andre, kan dette både udgøre diskrimination på grund af hendes køn og hendes religion. Hadforbrydelser er handlinger i strid med straffeloven, f.eks. trusler, hærværk eller overfald, som er motiveret af had til offeret på grund af en antagelse eller viden om offerets race eller etniske oprindelse, religion eller tro eller seksuelle orientering. Hadforbrydelsesbegrebet i Danmark knyt- 12

13 ter sig til straffelovens 81, nr. 6, hvorefter det er en strafskærpende omstændighed ved strafudmålingen, at handlingen har været motiveret af en eller flere af de førnævnte grunde. Ovennævnte sprogbrug i forhold til oplevet og dokumenteret diskrimination finder tillige anvendelse i forhold til hadforbrydelser. Diskrimination og hadforbrydelser er to forskellige typer lovovertrædelse. I rapporter om diskrimination og hadforbrydelser kategoriseres hadforbrydelser dog ofte som en særlig form for diskrimination. 3 Dette kan forekomme naturligt, da hadforbrydelser er overtrædelser af straffeloven, der er motiveret af ønsket om at behandle visse grupper ringere end andre. At måle omfanget af hadforbrydelser er således relevant for en vurdering af, i hvilket omfang en gruppe af personer behandles ringere end andre på grund af deres race eller etniske oprindelse, religion eller tro, eller seksuelle orientering. Ulempen ved denne tilgang er imidlertid, at der ofte ikke sondres mellem data om henholdsvis diskrimination og hadforbrydelser. Hvor det er tilfældet, må omfanget af hadforbrydelser hvor muligt i stedet udledes af data om omfanget af diskrimination. I denne rapport er diskrimination og hadforbrydelser derfor behandlet som separate begreber. Hadefuld tale er en særlig form for hadforbrydelse kriminaliseret ved straffelovens 266 b, der indbefatter ytringer der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, truer, forhåner eller nedværdiger en gruppe af personer på grund af disses etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. LGBT-personer er den gængse forkortelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle personer Diskriminationsgrunde og anvendelsesområde Rapporten dækker samtlige forbud mod diskrimination reguleret i gældende ret (se afsnit nedenfor). 3 Se f.eks. Københavns Kommunes rapport Opgørelse af faktisk diskrimination 2007 (gengivet i afsnit 3) og Catinét s rapport fra 2008 Diskriminationsomfanget i Københavns Kommune (gengivet i afsnit 4). 4 Forkortelsen stammer fra den engelske betegnelse Lesbian, Gay, Bisexual and Transsexual persons. 13

14 Rapporten omfatter således data om diskrimination på arbejdsmarkedet på grund af køn, race/etnisk oprindelse, religion/tro, handicap, alder, seksuel orientering samt national og social oprindelse. 5 Det har dog ikke været muligt at finde oplysninger om diskrimination på grund af politisk anskuelse eller social oprindelse. Rapporten omfatter endvidere diskrimination på grund af køn og race/etnisk oprindelse på en række områder udenfor arbejdsmarkedet, f.eks. i forhold til social beskyttelse, herunder sundhedspleje, sociale goder, uddannelse og adgang til varer og tjenesteydelser Lovgivning De former for diskrimination, der er genstand for rapportens undersøgelse, er reguleret i følgende lovgivning: Lov om ligestilling af mænd og kvinder 6 forbyder diskrimination på grund af køn og gælder enhver arbejdsgiver, myndighed og organisation inden for offentlig forvaltning og almen virksomhed og myndigheder og organisationer og alle personer, som leverer varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden inden for både den offentlige og den private sektor. Lov om ligebehandling af kvinder og mænd mht. beskæftigelse m.v. 7 forbyder diskrimination bl.a. som følge af graviditet og afholdelse af barselorlov. Lov om lige løn til mænd og kvinder 8 forbyder lønmæssig diskrimination på grund af køn. Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 9 forbyder diskrimination på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse på arbejdsmarkedet. Lovens anvendelsesområde omfatter diskrimination i forbindelse med ansøgning om og besættelse af ledige stillinger, afskedigelse, 5 I spørgeskemaundersøgelsen om antallet af henvendelser til fagforeninger, NGO er og forvaltningsmyndigheder ved Københavns Kommune foretaget til brug for denne rapport er der dog ikke anmodet om oplysninger i forhold til diskrimination på grund af politisk anskuelse, national eller social oprindelse, se bilag 1. 6 LBK nr af 19. september LBK nr. 711 af 20. august LBK nr. 756 af 21. august LBK nr af 16. december

15 forflyttelse, forfremmelse samt løn- og arbejdsvilkår. Forbuddet mod diskrimination omfatter endvidere adgang til erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling samt medlemskab af og deltagelse i en lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation, og de fordele, sådanne organisationer giver medlemmerne. Lov om etnisk ligebehandling 10 forbyder diskrimination på grund af race eller etnisk oprindelse. Forbuddet mod diskrimination gælder for al offentlig og privat virksomhed, for så vidt angår social beskyttelse, herunder social sikring og sundhedspleje, sociale goder, uddannelse samt adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, herunder bolig, der er tilgængelige for offentligheden. Forbuddet mod diskrimination gælder endvidere for medlemskab af og deltagelse i en organisation, hvis medlemmer udøver et bestemt erhverv, samt de fordele, sådanne organisationer giver medlemmerne. Ifølge Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. 11 straffes den, som inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed på grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering nægter at betjene den pågældende på samme vilkår som andre, med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder. På samme måde straffes den, som af nogen af de i stk. 1 nævnte grunde nægter at give en person adgang på samme vilkår som andre til sted, forestilling, udstilling, sammenkomst eller lignende, der er åben for almenheden. I henhold til straffelovens 12 81, nr. 6 skal det anses for en strafskærpende omstændighed, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende (såkaldte hadforbrydelser ). Straffelovens 266 b bestemmer, at den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller 10 LOV nr. 374 af 28. maj LBK nr. 629 af 29. september LBK nr. 909 af 27. september

16 seksuelle orientering, skal straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed. 16

17 2. Sammenfatning 2.1 Hovedkonklusioner og anbefalinger til overvejelse Ved udarbejdelsen af denne rapport er der indhentet en række forskellige data med henblik på at danne et så fuldkomment billede som muligt af omfanget af diskrimination og hadforbrydelser i Københavns Kommune i Data for 2008 er derefter sammenholdt med data fra tidligere år med henblik på at undersøge udviklingen og tendenser på området. Disse data af opsummeret nedenfor i afsnit Udarbejdelsen af rapporten har dog først og fremmest bekræftet, at det er vanskeligt at afdække omfanget af diskrimination og hadforbrydelser i Københavns Kommune for en nærmere afgrænset periode. Der kan særligt peges på tre årsager til dette: For det første fører forskellig registreringspraksis blandt relevante aktører til, at det er vanskeligt at indsamle nøjagtige og sammenlignelige data specifikt for København for en nærmere afgrænset periode. For det andet er der en generel mangel på systematisk registrering af oplysninger om diskrimination og hadforbrydelser blandt relevante aktører, hvilket fører til mangel på data på området. For det tredje anvendes der ved udarbejdelse af rapporter m.v. på området ofte forskellige tilgange og begreber ved indhentning og behandling af data om diskrimination og hadforbrydelser, hvilket gør data fra sådanne rapporter vanskelige at sammenligne med øvrige data på området. Flere af de fremlagte data i denne rapport er som resultat heraf behæftet med en vis usikkerhed og er ikke fuldt dækkende for den faktiske tilstand på området. Rapporten skal læses og anvendes med dette forbehold. Ved at sammenholde de forskellige data om diskrimination og hadforbrydelser i Københavns Kommune for 2008 er det dog muligt at give et billede af omfanget af personer, der føler sig udsat for diskrimination eller en hadforbrydelser, personer, der søger oprejsning herfor, og forholdet mellem disse to grupper i kommunen. 17

18 18

19 Som tabellerne viser, er der stor diskrepans mellem omfanget af personer, der føler sig udsat for diskrimination eller en hadforbrydelse og omfanget af personer, der søger oprejsning herfor. 13 Ifølge det oplyste er årsagen til dette bl.a. manglende kendskab til rettigheder og klagemuligheder; manglende kendskab til, hvor man kan modtage rådgivning og bistand; manglende tillid til, at der kommer noget ud af at klage; og at hændelsen findes for bagatelagtig til at gå videre med. På grundlag af de erfaringer, som Institut for Menneskerettigheder har gjort sig ved udarbejdelse af denne rapport, fremsættes i rapporten en række anbefalinger til, hvorledes indsamling og behandling af data om diskrimination og hadforbrydelser kan forbedres fremover. Det anbefales: - At rapporter om omfanget af diskrimination og hadforbrydelser udarbejdes kontinuerligt, således at det er muligt at følge udviklingen og tendenser på området. - At interviewundersøgelser om diskrimination og hadforbrydelser, Københavns Kommunes hjemmeside Registrer diskrimination og andre undersøgelser m.v. udarbejdes således, at de indhentede data er sammenlignelige, særligt ved at adskille begreberne diskrimination og hadforbrydelser og ved at tage afsæt i juridiske definitioner ved begrebsfastlæggelsen. - At der er fokus på indhentelse af data om multipel diskrimination, og at der udarbejdes en hensigtsmæssig metode for registrering og behandling af data herom. - At der sker øget systematisk registrering af henvendelser om diskrimination ved fagforeninger, NGO er og forvaltninger. 13 Som anført i tabellerne dækker omfanget af oplevet diskrimination efter Catinét s undersøgelse fra 2008 ikke alene registreringer, der kan kategoriseres som diskrimination og hadforbrydelser, men også andet. Dette kan f.eks. være følelsen af at være blevet udsat for forskelsbehandling, fordi man er overvægtig eller ryger. Det er ikke muligt at isolere det præcise omfang af sådanne tilfælde. Selv om der tages forbehold herfor, må antallet af personer, der føler at være blevet udsat for diskrimination eller hadforbrydelser, dog under alle omstændigheder anses for at være forholdsmæssigt højt, se nærmere herom i afsnit og afsnit nedenfor. 19

20 - At mulighederne for at trække data fra Ligebehandlingsnævnets sagsdatabase øges, herunder ved at gøre det muligt at trække data om geografisk opdeling af sager. - At PET s midlertidige indberetningsordning fra 2007 om straffelovens 81, nr. 6 (hadforbrydelser) genoptages, således at det er muligt på årsbasis at afdække omfanget af domstolssager, hvor denne bestemmelse finder anvendelse. - At mulighederne for at trække data fra domstolenes sagsdatabase øges, således at det er muligt på årsbasis at få oplyst omfanget af anlagte og afgjorte sager om diskrimination og hadforbrydelser. 2.2 Diskrimination og hadforbrydelser Diskrimination Hvor mange sager? Der er ved klagenævn m.v. og domstolene oplyst om i alt 46 sager om diskrimination i Københavns Kommune. Dette antal omfatter 37 sager afgjort i 2008 og 9 verserende sager afgjort i Hvilken type sager? Køn (23 sager); race/etnisk oprindelse (15); religion/tro (2), handicap (3); seksuel orientering (1); og national oprindelse (2). I hvor mange sager blev der fundet diskrimination? Ud af de 37 sager, der blev afgjort i 2008, blev der fundet diskrimination i 10 sager. 6 af disse sager omhandler diskrimination på grund af køn. 14 Hvor mange har følt sig diskrimineret? 14 Der blev fundet diskrimination i 3 af de 9 sager, der verserede i 2008, og som blev afgjort i Samtlige sager er sager overført fra henholdsvis Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling og Ligestillingsnævnet til Ligebehandlingsnævnet efter dets oprettelse 1. januar 2009, se nærmere herom i afsnit

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP

INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ankestyrelsen Enheden for Antidiskrimination

Læs mere

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980)

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980) Beskæftigelsesministeriet Att.: Birgitte Buchwald Jørgensen (bbj@bm.dk) STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Hadforbrydelser. RM 2/2011 revideret 11. december 2014. Indholdsfortegnelse

Hadforbrydelser. RM 2/2011 revideret 11. december 2014. Indholdsfortegnelse Hadforbrydelser RM 2/2011 revideret 11. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 2.1. Sager om straffelovens 266 b 2.1.1. Skal der indledes

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Her får du mere at vide

Her får du mere at vide Her får du mere at vide er Ligestillingsnævnet? Har du brug for flere oplysninger, kan du læse mere om Ligestillingsnævnet på Internettet på adressen www.ligenaevn.dk Her finder du en klagevejledning og

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER!

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! Den 3. marts 2013. RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK Kendskabet til transkønnede er mangelfuldt og bygger ofte på forældede, fordomsfulde og fejlagtige opfattelser og holdninger. Det betyder,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb Nordisk Processpil om Menneskerettigheder København 2015 Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark Hændelsesforløb Begyndelsen 1. Nahnah Hassan blev født i Danmark i 1989. Hendes forældre, der er muslimer med

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010)

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010) Ministerkomitéens rekommandation CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (Vedtaget af Ministerkomitéen på

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere