Optimering af Danish Crown s produktionssetup i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimering af Danish Crown s produktionssetup i Danmark"

Transkript

1 Bacheloropgave i Ledelse 1. maj 2010 Optimering af Danish Crown s produktionssetup i Danmark Forfatter: Anders Krantz Kristensen Eksamensnummer: HA-international (engelsk) U30int Daniel Andreas Fischer Eksamensnummer: HA-international (engelsk) U30int Vejleder: Anders McIlquham-Schmidt Handelshøjskolen i Århus 2010

2 Indholdsfortegnelse MODELOVERSIGT... 4 ABSTRACT... 5 DEL 1 INDLEDNING INTRODUKTION PROBLEMFORMULERING METODE SYNSVINKEL AFGRÆNSNING DISPOSITION KILDEKRITIK VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE DEL 2 EKSTERN ANALYSE OMVERDENSANALYSE ILC KEY FACTORS FOR SUCCES BRANCHEANALYSE Nye udbydere Substituerende produkter Køberne Leverandørerne Konkurrencesituationen Kritik af Porters model Opsummering af Porters Five Forces DEL 3 INTERN ANALYSE AFGRÆNSNING AF INTERN ANALYSE INDGÅENDE LOGISTIK Historisk placering

3 3.3 PRODUKTION UDGÅENDE LOGISTIK DEL 4 VISION OG MISSION VISION MISSION DEL 5 SWOT...54 DEL 6 STRATEGI OG PERSPEKTIVERING STRATEGI PERSPEKTIVERING TIL FREMTIDEN KILDELISTE...66 ARTIKLER BØGER FORELÆSNINGSSLIDES INTERNETADRESSER REGNSKABER RAPPORTER BILAG...71 BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG

4 Modeloversigt Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model

5 Abstract Danish Crown is Europe s biggest exporting company of meat. Currently, the company finds itself in a difficult situation. They need to come up with a new strategy to increase their competitive power. Drastic changes are necessary since the company has fired over 3,000 employees over the last two years. In the near future these figures are expected to increase, thus making the company very fragile at this time. To increase the competitive power this thesis primarily investigates the production setup of Danish Crown. One unusual aspect about Danish Crown is the fact that it is a share company owned by its supplier. This means that Danish Crown s bargaining power is very limited towards their suppliers. The suppliers are putting pressure on the company and its strategy, because they want the company to pay them a larger listing price by the kilo. Essentially, the company feels pressure from its competitors and suppliers. Since the suppliers want a larger price, Danish Crown is losing its aggressive power to their competitors. This situation is very complex as the suppliers are indebted to the brim. If the listing prices do not increase, the owners of the company can no longer pay their mortgages and will have to file for bankruptcy. Although these circumstances have not reached there limit and Danish Crown is still considered a huge company, immediate action cannot be ignored. To please the suppliers, Danish Crown is forced to cut their production cost significantly. The current expense for a butcher in Denmark is roughly 220 crowns per hour, whereas a column employee in Germany only costs roughly 40 crowns per hour. Danish Crown is an industry and therefore has a lot of employees in connection with their production. It s possible that Denmark may not be a suitable place for companies with industry work. Yet, this report suggests a proposal on how Danish Crown can cut cost and still have a significant portion of the production in Denmark. However, moving the wage-intensive activities to Germany seems unavoidable if Danish Crown hopes to stay competitive and hold their ground as one of the leading slaughterhouses in the world. 5

6 The basic focus for this paper is on Danish Crowns slaughterhouse efficiency and its location in relation to logistics. The reason why swine are being slaughtered in Denmark is because all the suppliers reside in this country and transporting swine over longer distances has proven difficult. Also, slaughtering activities are not considered wage-intensive due to its production being automatic. Currently, Danish Crown holds seven slaughterhouses in Denmark. According to Danish Crown the flagship slaughterhouse in Horsens is among the most advanced in the world. Two of the seven slaughterhouses owned by Danish Crown, Horsens and Blans, are more efficient with their production when compared to the remaining five slaughterhouses. A majority of these slaughterhouses are located poorly in relation to logistics. This report mainly focuses on how the remaining five slaughterhouses can be aggregated and reconstructed into more efficient facilities with a more advantageous location for logistics. It proposes an argument as to which of the facilities should be aggregated and for what purpose. Further, the analysis clarifies where in Denmark the swine are concentrated and therefore where it would be most advantageous for the company to focus. This paper is not made for Danish Crown. It is an independent paper with a contact inside Danish Crown. It should be seen as a realistic proposal on how Danish Crown can change the current developments and thereby confirm its global position as the leading exporter of meat. 6

7 Del 1 Indledning 1.1 Introduktion Danish Crown s konkurrenceevne inden for svinekødsmarkedet er i de seneste år blevet væsentligt forringet. Danish Crown, der i skrivende stund er verdens største svinekødseksportør, befinder sig i en situation, hvor strategiske ændringer er nødvendige for at sikre en konkurrenceevne, der kan bane vej til en fremtidig vækst. (www.danishcrown.dk) Danish Crown s ledelse er på nuværende tidspunkt i færd med at udvikle en fremtidig strategiplan. Strategiplanen er et vitalt projekt for den danske koncern, der har været inde i en mindre turbulent periode i de 2 forgangne år, hvor de har været nødsaget til at beskære medarbejderstaben med over 3000 jobs. (www.danishcrown.dk) Andelshaverne, der ejer Danish Crown, føler, at Danish Crown betaler en for lav kilopris for deres kød. Andelshaverne er af den opfattelse, at de høje produktionsomkostninger, herunder løn, er en af hovedårsagerne til, at Danish Crown ikke længere kan betale ejerne en tilfredsstillende pris. Lønningerne har været et problem på de danske slagterier siden Siden 2000 er lønningerne steget omkring 25 %. I selvsamme periode er lønningerne i nabolandet Tyskland faldet med ca. 5 % grundet nogle overenskomster, der ikke er gældende for de tyske medarbejdere. Dette gør, at lønningerne for en dansk slagterimedarbejder kan nå op i nærheden af 260 kr. i timen(inklusiv akkord), kontra 125 kr. i timen for en tilsvarende tysk medarbejder ( slagteritop truer med lukning ). Derudover koster en kolonnemedarbejder blot 40 kroner i timen. Grundet den svækkede konkurrenceevne iværksatte Danish Crown i maj 2009 en midlertidig 18 måneder lang handlingsplan, DC Future. Planens mål om en omkostningsreducering på 1,3 mia. plus en lettelse af politiske særbyrder på 300 mio. skal være med til at trimme virksomheden yderligere inden oktober Derudover er et af målene en reduktion i lønomkostningerne på gennemsnitligt 20 %. Kjeld Johannesen, som er administrerende direktør for Danish Crown, skriver den 19. januar 2010 i 7

8 medarbejderbladet Krogen, Der er altid et alternativ (til DC future ) og det kommer helt af sig selv. Alternativet er at flytte opgaverne ud af landet i meget større stil, end vi har set indtil nu. Det betyder omkostninger i form af investeringer og det betyder tab af danske arbejdspladser. Mange arbejdspladser. Og med det samme. Det blev diskuteret på bestyrelsesmødet i sidste uge (citat Kjeld Johannesen, Samtidig med, at en tysk produktion synes mere omkostningsbesparende og derved fristende, er der mange parametre der skal tages i betragtning, blandt andet virksomhedens overenskomster, etik, brand, logistik mm. Slutteligt skriver Kjeld Johannesen i medarbejderbladet Krogen, at 2010 bliver et skelsættende år for Danish Crown. Herved understreges vigtigheden af, at der snarest udvikles en effektiv strategi. 1.2 Problemformulering Hvad kan Danish Crown gøre for at forbedre deres konkurrenceevne? Dette vil vi i opgaven forsøge at besvare ved udarbejdelsen af en strategisk analyse for SBU en (Strategic Business Unit) svinekødsdivisionen i Danish Crown. Fokus vil ligge på deres produktionssetup i Danmark og placeringen heraf. deriblandt vil der blive lagt fokus på Danish Crown s produktion og logistik. Et produktionssetup anser vi for at være en betegnelse for, hvor Danish Crown bør placere deres produktion og hvorledes produktionsanlæggene bør sammenlægges. Ydermere vil der blive taget stilling til, hvorvidt Danish Crown bør bestræbe sig på at holde produktionen i Danmark, eller om en eventuel fremtidig udflagning af produktionen vil være mere gunstig for koncernens konkurrenceevne. 1.3 Metode Den prescriptive strategiproces vil danne grundlag for opgaven med udarbejdelse af en strategisk analyse af produktionssetuppet i Danish Crown. Den prescriptive proces er 8

9 fortrukket frem for den emergente proces, da der i opgaven ikke vil være mulighed for løbende at eksperimentere og udvikle strategien. Model 1 Kilde: Strategic management Den prescriptive proces der er vist i modellen ovenfor, vil blive gennemgået ved hjælp af en ekstern- og intern analyse af virksomheden. Den eksterne analyse vil indeholde en PESTEL analyse for at få beskrevet de eksterne faktorer, der påvirker markedet, hvorpå Danish Crown befinder sig. Derudover vil ILC Industry Life Circle blive brugt for at vurdere, hvilket vækststadie svinekødsmarkedet befinder på. Herefter identificeres KFS Key Factors for Succes der er essentielle for at optimere Danish Crown s konkurrenceevne. Slutteligt gennemgås Porters 5-forces for at se, om markedet er attraktivt for Danish Crown og for at belyse, hvilke konkurrencemæssige kræfter Danish Crown står over for. 9

10 I den interne analyse vil Danish Crown s kompetencer og ressourcer blive fremvist. Der vil blive taget udgangspunkt i Danish Crown s værdikæde. Inden for værdikædens primære aktiviteter vil hovedvægten blive lagt på den indgående logistik og produktionsdelen, derudover vil udgående logistik kort blive berørt. I den næste del af den prescriptive proces vil vision og mission blive defineret. Efter den eksterne og interne analyse skal den relevante data trækkes ud og danne grundlag for en SWOT analyse. Ud fra den strategiske analyse vil der blive udviklet et strategiforslag med det formål at sikre Danish Crown en handlingsplan, der forbedrer konkurrenceevnen og dermed baner vej for fremtidig vækst. Opgaven vil hovedsageligt bygge på sekundær data i form af internetsider, artikler og rapporter. Derudover vil der blive brugt primær data fra en kontaktperson i Danish Crown. Senere i opgaven bruges der ustrukturerede telefoninterviews til at skaffe den information, der ikke kan blive frembragt gennem de før nævnte metoder. Fordelen med ustrukturerede interviews er, at de ikke begrænser respondentens svar, og derfor kan findes frem til informationer, der ikke ville komme frem ved et struktureret interview. (Business Research Methods) Da interviewene ikke vil fylde meget i den dataindsamling og information opgaven kommer til at bygge på, vil den metodiske tilgang, yderligere informationer og teori om interviewene ikke blive yderligere udspecificeret. 1.4 Synsvinkel Synsvinklen for opgaven er, at vi er eksterne rådgivere, der har til opgave at fremlægge forslag til en ny strategi, der kan være med til at forbedre Danish Crown s konkurrenceevne på svinemarkedet. 1.5 Afgrænsning Danish Crown koncernen består af moderselskabet Danish Crown Amba. Danish Crown Amba opdeles i en svinekødsdivision og en oksekødsdivision. Derudover har koncernen 9 10

11 datterselskaber, blandt andet Tulip og Plumrose etc.. 7 ud af de 9 datterselskaber refererer direkte til koncernledelsen på samme måde som oksekøds- og svinekødsdivisionen. De sidste to, Dat Schaub A.m.b.a og Scan-Hide, refererer henholdsvis til svinekødsdivisionen og oksekødsdivisionen. (bilag 2) Da det vil være for omfattende at lave en strategi for hele koncernen, vil opgaven kun beskæftige sig med svinekødsdivisionen. I samarbejde med vores kontaktperson inden for Danish Crown er det blevet besluttet, at svinekødsdivisionen er den mest interessante for opgavens problemstilling, da det er denne division, der danner grundlag for virksomheden. Svinekødsdivisionen har 14 produktionssteder fordelt på Danmark, Tyskland og Polen. Det er dog kun 7 af disse, der har egentlig slagtning. Da det ikke er muligt at skaffe den nødvendige information om de steder, der ikke har slagtning, vil den primære fokus ligge på de 7 produktionssteder, der har slagtning af svin. Opgaven behandles uafhængigt af Danish Crown, dens ansatte og dens ejere. 1.6 Disposition Som nævnt ovenfor ønsker vi i denne opgave at udarbejde en fremtidig strategi for Danish Crown. En strategi, der skal give et realistisk bud på, hvordan Danish Crown kan forbedre deres konkurrenceevne. På efterfølgende side ses afhandlingens struktur: 11

12 Model Kildekritik Det er nødvendigt at forholde sig kritisk til de kilder, der danner grundlag for nærværende opgave. Grundet opgavens aktualitet er de data, der er indsamlet, meget nye. Meget af den indsamlede data er fra internetsider og artikler fra aviser og blade. Artikler kan være subjektive i forhold til den vinkel bladet eller journalisten har valgt at tage. Derudover kan avisernes politiske overbevisning diskuteres. Af internetsider er blandt andet brugt folkebevægelsen mod EU, der er farvede af, at de er interesserede i at sætte alt omkring EU i et dårligt lys, heriblandt social dumping. 12

13 Derudover er der anvendt data fra Danish Crown s egen hjemmeside i opgaven. her bør det pointeres, at Danish Crown har en interesse i at signalere, at de har en stabil virksomhed. På grund af den tilspidsede situation Danish Crown er i, holder virksomheden kortene lidt tæt på kroppen. Danish Crown har derfor ikke ønsket at udlevere specifikke data på grund af frygt for dårlig omtale i medierne. Denne opgave er ikke skrevet for Danish Crown, og det gør dataindsamlingen anderledes, end hvis vi havde skrevet for dem. Vores kontaktperson i Danish Crown har derfor ikke altid haft muligheden for at bidrage med den information, vi efterspurgte. Derfor blev hendes rolle mere som en slags vejleder. Den data, som Danish Crown ikke har kunne levere, har vi måtte antage ud fra mere generelt data. Dette gør, at opgaven i nogen henseende godt kan være lidt unøjagtig. Derudover, kan farvede kilder gøre data mere ekstrem. Ellers har vi, ud fra den tilgængelige data, bestræbt os på at gøre opgaven så komplet som muligt. 1.8 Virksomhedsbeskrivelse Danish Crown er en international fødevarevirksomhed inden for svine- og oksekødsmarkedet. Moderselskabet producerer og sælger fersk kød. Datterselskaberne producerer og sælger forædlede fødevarer plus en række andre produkter til fremstilling af fødevarer. Koncernen Danish Crown har eksport til lidt over 100 lande. De største markeder målt på del af Danish Crown s omsætning er: England med 27 %, Danmark 12 %, Tyskland 9 %, USA 7 %, Japan 7 %, Rusland 6 % og Italien 5 %. Danish Crown er opstået ved, at de fleste andelsslagterier i Danmark har sluttet sig sammen til et stort andelsslagteri. Dvs. at Danish Crown ejes af svinekøds- og oksekødsproducenterne, altså landmændene der også er leverandører til Danish Crown. Landmændene bliver betalt ved en ugentlig sat noteringspris pr. kilo, de leverer til Danish Crown, og ved en efterbetaling hvert regnskabsår, hvor årets resultat bliver fordelt ud på andelshaverne efter en fordelingsnøgle. På nuværende tidspunkt er der andelshavere, i regnskabsåret 01/02 var der Alle andelshavere er forpligtiget til at levere minimum 5/6 af deres svin til Danish Crown. 13

14 Bestyrelsen i Danish Crown består af 3 medarbejdere, 10 andelshavere og 2 eksterne medlemmer, der alle bliver valgt af repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af 197 andelshavere, hvoraf 10 udpeges til bestyrelsen. Derudover sidder 25 medarbejdervalgte medarbejdere i repræsentantskabet, hvoraf 3 udpeges til bestyrelsen. Alle repræsentantskabets 222 medlemmer er med til at vælge de 2 eksterne medlemmer til bestyrelsen og repræsentantskabet. Det er bestyrelsen, der har ansvar for at ansætte direktionen. Bestyrelsen har også ansvaret for Danish Crown s strategi og udstikker dermed rammerne for den daglige drift, mens direktionen har ansvaret for den daglige drift. Større beslutninger skal godkendes i repræsentantskabet. Svinekødsdivisionen har 14 produktionsafdelinger, 11 i Danmark, 2 i Tyskland og 1 i Polen. 7 af de danske produktionsafdelinger står, blandt andet, for slagtningen af svin, mens de andre 7 kun laver udbening, udskæring, baconproduktion osv. 14

15 Del 2 Ekstern analyse 2.1 Omverdensanalyse En analyse af virksomhedens omverden har til formål at afdække samfundsforhold nu og i fremtiden. PESTEL tjeklisten er ikke uden betydning. Som strateg skal man vide, hvad der sker uden for virksomheden, da omverdenen influerer virksomheden både positivt og negativt. For at forbedre konkurrenceevnen er det vigtigt at identificere og udnytte de muligheder, der byder sig - eksempelvis ny teknologi eller en ny sociokulturel trend. Forholdene skal analyseres og vurderes, så virksomheden derved har mulighed for at udarbejde en strategi, der bedst muligt komplementerer omverdenen. Richard Lynch omtaler i bogen Strategic Management, at PESTEL tjeklisten er et godt udgangspunkt for en ekstern analyse, hvorfor vi også har valgt at starte med denne i vores eksterne analyse. Et af punkterne i DC future er en statslig lempelse af særbyrder på ca. 300 mio. kr. årligt. Særbyrderne omhandler omkostninger til kvalitetskontrol, miljøgodkendelser, og lempelse af regler vedrørende antal dyr per bedrift. Disse lempelser er vurderet til at give Danish Crown besparelser på omkring 300 mio. kr. årligt. Kvalitetskontrol og miljøgodkendelser er dog kun forbundet med slagtning i Danmark. Den danske fødevarekontrol er sammenlignet med andre lande mere omkostningsfuld. Kontrolomkostningerne i Danmark ligger i gennemsnit på 2,16 per svin, imens de i tyskland ligger på 1,7, altså omkring 25 % lavere. Fødevareministeriet har dog i 2009 fremsat en handlingsplan, der skal minimere udgifterne, målet heri er 1,86 per svin inden udgangen af (Analyse af den tyske svineslagterisektor) Lempelserne er endnu ikke vedtaget, men et bredt flertal i folketinget har udtrykt velvilje overfor lempelserne. Heriblandt var tidligere fødevareminister Eva Kjer Hansen positiv overfor Danish Crown s forslag omkring lempelserne. Danmark har dog efter ministerrokaden i slutningen af februar 2010 fået ny fødevareminister. Den nye fødevareminister Henrik Høegh er landmand, og har selv svineproduktion på sin gård på Lolland. At han er landmand har skabt debat, fordi flere mener, at han vil varetage landbrugets interesser. For Danish Crown kan dette være en fordel, da han formentlig vil 15

16 være mere imødekommende overfor Danish Crown s interesser. Omvendt kan det diskuteres, hvor meget fødevareministeren kan tillade sig at favorisere landbruget, da der vil være stor mediebevågenhed herpå. Peter Munk Christiansen, Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, har i en udtale til Politiken sagt: "Henrik Høegh ved, at han er under mistanke, derfor bliver han nødt til at bevise igen og igen, at han ikke er landbrugets mand. Hans baggrund giver ham faktisk ikke mere, men mindre manøvremulighed som minister i forhold til at give landbruget fordel." Peter Munk Christiansen sætter altså spørgsmålstegn ved, hvorvidt Henrik Høegh vil være i stand til at kunne hjælpe landbruget. Alligevel må det formodes, at Henrik Høegh næppe vil gå direkte imod landbrugets interesser, da det vil være modstridende i forhold til hans personlige interesser. Derudover er det under politiske forhold vigtigt at pointere, at der i 2018 skal være forbindelse til Tyskland via Femern forbindelsen hvor Rødby og Puttgarden forbindes af både motorvej og jernbane. Derved åbner denne forbindelse muligheden for et samarbejde eller en evt. produktion i Tyskland for Danish Crown, hvor lavere lønninger er at finde. (www.fermern.info) Den økonomiske krise verdenssamfundet er vidne til har også sat sine spor. I mange henseender har det svækket det danske erhvervsliv, men omvendt stiller krisen også virksomhederne i en mere gunstig situation ved overenskomstforhandlingerne, da lønkravene svækkes. Desuden kunne det formodes, at den økonomiske krise er med til at rette et stigende fokus på svinekød frem for kalv og okse, da svinekød generelt set er billigere - dvs. en inferiørvare. Det er ikke utænkeligt, at forbrugeren vil vælge et billigere alternativ, når pengepungen bliver lettere. Rettes fokus imod det kulturelle aspekt er forbrugerne blevet mere bevidste om, hvad de fylder i deres indkøbskurv og hermed øget opmærksomhed på madens oprindelse. Eksempelvis om dyrene behandles etisk korrekt. For svineproduktionsdelen har det også betydning for, hvor meget antibiotika svinene behandles med. Når svinene havner i butikkerne, kan der i enkelte tilfælde spores rester af antibiotika, der har en negativ påvirkning på menneskers helbred. Seniorforsker Vibeke Frøkjær Jensen fra DTU Fødevareinstituttet nævner i denne sammenhæng at Stigende resistens giver risiko for 16

17 behandlingssvigt i svinebesætningerne, og hvis resistensen bliver overført til mennesker, kan det i sidste instans få betydning for behandling af mennesker. Det er derfor meget vigtigt at mindske brugen af antibiotika og i særdeleshed at undgå overforbrug (www.ing.dk) Antibiotika blev tidligere brugt som vækstfremmer og til behandling af infektionssygdomme på svin. Dog er det fra januar 2006 blevet forbudt i EU at bruge vækstfremmere som antibiotika, derfor bliver det i dag kun brugt til behandling af infektionssygdomme. (www.rvl.dk) På trods af en stigning på 24 % over de seneste 6 år ligger det danske forbrug af antibiotika per kilo svinekød på næsten halvdelen af det tyske og engelske forbrug. (www.dr.dk) De andre nordiske lande og Schweiz ligger dog alle lige under det danske niveau på 0,6 gram pr kilo, mens Holland, Frankrig og USA ligger på et forbrug, der er 5 til 6 gange højere end det danske (Svineproducenten februar 2010). Årligt foretages der på de danske slagterier cirka stikprøveundersøgelser, og de senere år har der blot været mellem 0 og 4 svin over den fastsatte grænseværdi. (www.foodculture.dk) Hvad angår etik og moral indenfor dansk svineproduktion, er de danske landmænd underlagt en strammere lovgivning, end EU direktiverne dikterer. (www.infosvin.dk) Danish Crown vil derfor have god mulighed for at profilere sig på sundt kød med naturlig opvækst uden rester af antibiotika fra svin. Markedet for økologi er i vækst i både Danmark og i Tyskland. For at pleje de økologiske markeder har Danish Crown lanceret mærket Friland, der dog også har ikke-økologisk kød. Friland, Europas største forhandler af økologisk kød, afsætter alt hvad de kan producere. Tyskland er Europas største aftager af økologiske fødevarer med en andel på 39,8 % af det samlede forbrug i Europa, som siden 2000 har oplevet en vækst på 130 % i omsætningen af økologiske varer. (www.fvm.dk) Danmark har fra 2003 frem til 2008 oplevet en vækst på hele 438 % i omsætningen af økologisk svinekød (www.statistikbanken.dk), og er det land i verden hvor befolkningen gennemsnitligt bruger flest penge på økologi. (www.okologi.dk) Der er et enormt potentiale i økologisk produktion, hvor priserne synes mindre vigtige end kvalitet, sundhed og etik. Det er dog ikke Danish Crown s egen beslutning, da de skal 17

18 overbevise deres leverandører om at omlægge deres produktion. Men da Danish Crown er i et tæt samarbejde med deres leverandører, kunne det formodes at en dialog, således efterkommer kundens krav. Indenfor det teknologiske område har EU netop tilladt brugen af thrombin (kendt som kødklister) som tilsætningsstof i europæisk kød. Dette gælder både for forarbejdet og uforarbejdet kød. I uforarbejdet kød betyder det, at restkød sættes sammen til enten bøffer eller hele stege. Dette synes ikke at vække den store begejstring hos Danish Crown s ledelse endnu, da slagterierne udnytter alt på svinet, så der faktisk ikke er nogen kødrester til overs efter slagtningen. Derudover er thrombin ret omkostningsfuldt på nuværende tidspunkt. (www.fvm.dk - Fødevareministeriet) I et citat fra P4 radio, åbner kommunikationsdirektør hos Danish Crown Anne Villemoes dog alligevel mulighederne for brug af thrombin i forarbejdet kød, Vi producerer rigtig meget kødpålæg, og i dag fungerer salt ofte som bindemiddel i pålæg. Der er et ønske om, at vi sænker saltindholdet af hensyn til folkesundheden, og der er det oplagt at undersøge, om thrombin kan bruges i stedet. Der har de seneste år været stigende fokus på sundhed og ernæring i Danmark. Dette ses blandt andet ved skærpelse på lovgivning indenfor tobak og senest afgifter på fødevarer med højt sukkerindhold. Nu er der rettet et større fokus på danskernes saltindtag, som menes at være for højt. En tredjedel af dette saltindtag kommer fra forarbejdet kød. Det er ikke kun i Danmark, hvor der har været øget fokus. Tyskland har ifølge det danske udenrigsministerium fokus på sundhed og ernæring, svarende til det danske. (www.eksporttiltyskland.um.dk) Ved brug af thrombin, vil Danish Crown være i stand til at imødekomme sundhedsproblemet omhandlende overforbrug af salt på det danske marked, men også nabolandendes, eksempelvis Tyskland, som nævnt ovenfor. Fødevareminister Henrik Høegh er positiv over for brugen af thrombin som bindemiddel i forarbejdet kød, hvis det kan erstatte de saltholdige bindemidler, der bliver brugt i dag. Ydermere nævner han, at innovationslysten indenfor fødevareområdet er vigtig, da der er behov for, at der tænkes i nye produktionsformer og ny teknologi. (24 timer) 18

19 Der er i begyndelsen af dette år blevet forhandlet overenskomst for slagteriarbejdere, hvilket har stor betydning for Danish Crown og afgørelsen om, hvorvidt det er muligt fortsat at have slagterier i Danmark. Finanskrisen burde som nævnt styrke arbejdsgivernes forhandlingsstyrke, alligevel er der dog beskedne lønstigninger i vente, da stemmerne fra slagteriarbejderne den 21 april 27, 2010 blev optalt. 78 % stemte for forligsmandens mæglingsforslag. (www.landbrugsavisen.dk) Model 3 Omverdensfaktor Underfaktor Effekt Politik Lempelse af særbyrder Besparelse på 300 mio. kr. årligt Femern-forbindelsen Minimering af kontrolomkostninger Sjællandske svin til slagtning i Tyskland Besparelse i omkostninger til slagtning Ny fødevareminister Tilgodeser landbrugets interesser Økonomi Finanskrise Stærkere forhandlingsstyrke ved overenskomstforhandlingerne og en evt. større efterspørgsel efter svinekød Sociokultur Fokus på dyrevelfærd Vækst i efterspørgslen efter økologiske varer Fokus på folkesundhed Fokus på Danish Crown Muligheder for Friland Mulighed for brug af thrombin 19

20 Teknologi Automatisering Thrombin Besparelser i lønomkostninger Mulighed for sundere kødpålæg Miljø N/A N/A Lovgivning Ny overenskomst Stigende lønomkostninger 2.2 ILC ILC kurven er en vækstkurve. Kurven skal i opgaven belyse, hvilken livsfase svinekødsforbruget befinder sig i. Da Danish Crown er en verdensomspændende virksomhed, som eksporterer omkring 90 % af deres produktion til over 130 lande, vil der i dette afsnit ikke kun blive fokuseret på det danske svinekødsmarked, men også på det globale marked. Studeres denne nedenstående graf leveret af Statistikbanken, ses det, at det danske svinekødsforbrug pr. indbygger over de sidste 10 år er faldet betydeligt til trods for en højere gennemsnitlig indkomst hos den gennemsnitlige dansker (bilag 11). Det må derfor formodes, at svinekødsforbruget ud fra de seneste 10 års tendenser befinder sig i en begyndende nedgangsfase. En del af faldet kan dog også skyldes det økonomiske opsving før finanskrisen. Da svinekød, som nævnt i PESTEL analysen, kan være en inferiør vare, der sælger bedst, når pengene er små, har mange danskere formentligt fravalgt svinekødet til fordel for okse-, kalve-, lammekød og vildt i de bedre tider. 20

21 Model 4 (www.statistikbanken.dk) Hvis der derimod ses på det globale svinekødsforbrug (bilag 6), er det ifølge grafen fra United States Department of Agriculture i perioden proportionalt stigende. Skal det dømmes ud fra denne tabel, må det overordnet set antages, at det globale svinekødsforbrug befinder sig i den tidlige del af modningsfasen. I tidens trend er der blevet rettet et større og større fokus på økologiske varer. For, i denne opgave, at kunne udrette en tidssvarende strategi for Danish Crown s produktionssetup er det derfor nødvendigt at have det økologiske svinekødsmarked i betragtning. I den nedenstående graf kan det ses, at den danske detailomsætning af økologisk svinekød er kraftigt stigende. Faktisk er det steget med 438 % i perioden Det kan herudfra antages, at det økologiske svinekødsforbrug i Danmark er i den tidlige vækstfase. Det skal dog understreges, at denne model illustrerer detailomsætningen af økologiske svinefødevarer og ikke det gennemsnitlig kilo-forbrug som den forrige. Der kan derfor godt være en mindre usikkerhed ved at stille de to modeller op overfor hinanden. Samtidig kan det forstilles, at priserne på økologiske varer er faldet i takt med et stigende marked. Er det 21

22 tilfældet, er kiloforbruget på økologiske varer måske steget mere end 438 % i perioden Model 5 (www.statistikbanken.dk) 2.3 Key Factors for Succes Key Factors for Succes vil blive brugt til at identificere hvilke faktorer i slagteribranchen, der skaber succes. Danish Crown befinder sig på et internationalt marked, hvor konkurrenterne fra andre lande opererer under andre forudsætninger end de danske. Når kunderne står ved køleboksen i supermarkedet er prisen generelt set den vigtigste faktor for, hvad der kommer i indkøbskurven. Det kan dog lade sig gøre at differentiere sig ved eksempelvis økologi igennem mærket Friland. Som nævnt i ILC er der en stigende efterspørgsel på økologisk svinekød. Efterspørgslen på kød fra Friland er derfor stigende. Danish Crown har i marts 2010 offentliggjort, at de søger flere producenter af svinekød til Friland, og at noteringstillægget i øjeblikket er blevet 22

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 3.1 PROBLEMFORMULERING 6 3.2 AFGRÆNSNING 6 3.3 METODEVALG 7 3.4 KILDEKRITIK 8 3.5 STRUKTUR 9 3.5.1 STRUKTUR AF STRATEGISK

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Vestas en strategisk analyse

Vestas en strategisk analyse Vestas en strategisk analyse HD(IB) Afgangsprojekt, forår 2014 Mads Hylleberg (mahy10ab) Vejleder: Kristian Sørensen Projektets længde: 151.858 anslag (inkl. mellemrum) Executive summary Vestas Wind System

Læs mere

HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring

HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2013 Opgaveløsere: Peter Højrup Pedersen Vejleder: Per Vestergaard Andersen Pernille Lynge Sørensen Indholdsfortegnelse Ansvarsliste...

Læs mere

Pandoras internationalisering

Pandoras internationalisering Bachelorafhandling Forfatter: FREDERIK LEVIN TRÆSBORG (286691) Vejleder: MAI SKJØTT LINNEBERG Pandoras internationalisering Handelshøjskolen i Århus 2011 Abstract This paper s subject is the internationalization

Læs mere

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet May 28, 2014 Skrevet af: Stefan Bang Pilgaard, Anders Haunstrup Jensen og Mikkel Golding Faaborg Indhold Indledning (Mikkel, Stefan & Anders)...

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S Strategic financial analysis and valuation of Parken Sport & Entertainment A/S Forfatter: Jannik Raun Christensen Vejleder:

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Bachelorafhandling Institut BADM Maj 2014 Forfatter: Kasper Toft Axelsen Eksamensnummer: 302642 Vejleder: Michael Lindberg Antal tegn: 109.384 Det danske

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse

Strategisk regnskabsanalyse Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Forfatter: Kathrine Korsager Larsen Strategisk regnskabsanalyse Analyse af Carlsberg Group Aarhus School of business 2009

Læs mere

o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked

o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked Studie: Cand. merc. aud Vejleder: Jens O. Elling Kandidatafhandling Afleveret: 30. maj 2014 Institut for Revision & Regnskab Antal sider: 110,02

Læs mere

Sorgenfri Blomster på internettet

Sorgenfri Blomster på internettet Sorgenfri Blomster på internettet Om optimering af webshop ABSTRACT E commerce is not a new phenomenon; in fact e commerce is older than the WWW itself. Recent years have shown a steady incline in people

Læs mere

Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont

Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont Cand.Merc.Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Vejleder: Jeppe Schoenfeld 177.973 anslag (heraf 53 figurer og tabeller) 78,2 normalsider

Læs mere

Projektrapport om Værdikæden i Ecco

Projektrapport om Værdikæden i Ecco Projektrapport om Værdikæden i Ecco Udarbejdet af 4.semester RUC 2013 Gruppe nr. 19 Hus 19 Vejleder Flemming Bahner Amer Ramzan Re eksamen Anslag: 43.823 Underskrift: Indholdsfortegnelse Abstract... 2

Læs mere

Fremtidens ejendomsmægler

Fremtidens ejendomsmægler Fremtidens ejendomsmægler - Hvilken konkurrencestrategi skal Boliga selvsalg bruge, hvis de vil erobre mar- kedsandele og bevæge sig væk fra niche markedet? Bacheloropgave af Jacob Lund Nielsen - - - -

Læs mere

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1.

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1. B&O Afgangsprojekt, HD 1. del & HD-studiets 1. del Hold nr. B1 AAU, maj 2014 Side 1 af 37 1. Indholdsfortegnelse 2. Metodediagram... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metodeafsnit... 4 4.1 Afgrænsning...

Læs mere

Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S

Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2014 5. maj 2014 Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S Opgaveløsere: Tina Bundgaard Christine Kapper Ottosen Vejleder: Per Vestergaard

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S Udarbejdet af: Allan Høegsberg Vejleder: Peter Kyhnauv Afhandling HD(R) Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 - Executive Summery... 4 2 - Indledning:...

Læs mere

Hovedopgave Byggematerialebranchen

Hovedopgave Byggematerialebranchen Hovedopgave Byggematerialebranchen Trine Werner Sejtved HD 2. del afsætningsøkonomi CBS Vejleder: Steen Ehlers 03.05.2010 [Skriv faxnummeret] Contents 1. Excutive summary... 4 2. Indledning... 6 2.2 Opgavens

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

værdiansættelse af DSV A/S

værdiansættelse af DSV A/S Bachelor opgave Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveskriver: Erik Lindenstrøm Tvermose HA Alm (reeksamen) Vejleder: Kasper Thordahl Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af DSV A/S Handelshøjskolen,

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S 1. INDLEDNING 5 1.1 EXECUTIVE SUMMARY 5 1.2 FORORD 5 1.3 INDLEDNING 5 1.4 PROBLEMFORMULERING 7 1.5 AFGRÆNSNING 8 1.6 METODE 9 1.7 KILDEKRITIK 11 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 12 2.1 HISTORIE 12 3. STRATEGISK

Læs mere

Værdiansættelse af SAS Group

Værdiansættelse af SAS Group Værdiansættelse af SAS Group» Med særligt fokus på redningsplanens tilstrækkelighed «HA almen, 6. semester Erhvervsøkonomisk Institut Faglig vejleder Palle Nierhoff Udarbejdet af Jens Christian Petersen

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden Forfatter: Mikkel Baunegaard Antonsen Vejleder: Henning Skov Jensen Copenhagen Business

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S. Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud.

Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S. Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud. Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud. CPR-nummer: Fjernet Vejleder: Jeppe Schønfeld Afleveringsdato: 24. august 2012 Antal sider:

Læs mere

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse 2011 Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse Dennis W. Hollender CBS Institut for regnskab og revision Vejleder: Daniel Probst Hovedopgave nr. 113 Executive Summary The purpose

Læs mere

Etablering af en ejendomsadministration

Etablering af en ejendomsadministration HD Afhandling Institut for Regnskab Forfatter Jesper Rasmussen Vejleder Bent Høgsted HD Afhandling (R): Etablering af en ejendomsadministration Handelshøjskolen i Århus April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Positionering på et globalt B2B marked

Positionering på et globalt B2B marked Forårssemesteret 2014 Virksomhedsstudier a Positionering på et globalt B2B marked Et casestudie af virksomheden Jema Autolife A/S Anton Tarabykin, Cecilie Berggreen, Christiane Rubow, Eloha Habibi, John

Læs mere

En Østjydsk fusion? en tænkt situation

En Østjydsk fusion? en tænkt situation En Østjydsk fusion? en tænkt situation HDFR speciale 2013 Aalborg Universitet Udarbejdet af Nana Christiansen og Kirstine Jørgensen Studie nr. 20111612 og 20111639 Vejleder Christian Farø 1 Indhold 1.0

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S Hovedopgave på HD (FR) Forår 2011 -------------------------------- Skrevet af Christian Landgren Vejleder: Palle Nierhoff OPGAVE NR. 11-31 Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S XXXX Uddannelse: xxxx Vejleder: xxxxx Bachelorprojekt 2012 En strategisk analyse af Alm. Brand A/S 1. INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMSTILLING... 1 1.2 PROBLEMFORMULERING... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.3.1 Begrebsafklaring...

Læs mere