Optimering af Danish Crown s produktionssetup i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimering af Danish Crown s produktionssetup i Danmark"

Transkript

1 Bacheloropgave i Ledelse 1. maj 2010 Optimering af Danish Crown s produktionssetup i Danmark Forfatter: Anders Krantz Kristensen Eksamensnummer: HA-international (engelsk) U30int Daniel Andreas Fischer Eksamensnummer: HA-international (engelsk) U30int Vejleder: Anders McIlquham-Schmidt Handelshøjskolen i Århus 2010

2 Indholdsfortegnelse MODELOVERSIGT... 4 ABSTRACT... 5 DEL 1 INDLEDNING INTRODUKTION PROBLEMFORMULERING METODE SYNSVINKEL AFGRÆNSNING DISPOSITION KILDEKRITIK VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE DEL 2 EKSTERN ANALYSE OMVERDENSANALYSE ILC KEY FACTORS FOR SUCCES BRANCHEANALYSE Nye udbydere Substituerende produkter Køberne Leverandørerne Konkurrencesituationen Kritik af Porters model Opsummering af Porters Five Forces DEL 3 INTERN ANALYSE AFGRÆNSNING AF INTERN ANALYSE INDGÅENDE LOGISTIK Historisk placering

3 3.3 PRODUKTION UDGÅENDE LOGISTIK DEL 4 VISION OG MISSION VISION MISSION DEL 5 SWOT...54 DEL 6 STRATEGI OG PERSPEKTIVERING STRATEGI PERSPEKTIVERING TIL FREMTIDEN KILDELISTE...66 ARTIKLER BØGER FORELÆSNINGSSLIDES INTERNETADRESSER REGNSKABER RAPPORTER BILAG...71 BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG

4 Modeloversigt Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model

5 Abstract Danish Crown is Europe s biggest exporting company of meat. Currently, the company finds itself in a difficult situation. They need to come up with a new strategy to increase their competitive power. Drastic changes are necessary since the company has fired over 3,000 employees over the last two years. In the near future these figures are expected to increase, thus making the company very fragile at this time. To increase the competitive power this thesis primarily investigates the production setup of Danish Crown. One unusual aspect about Danish Crown is the fact that it is a share company owned by its supplier. This means that Danish Crown s bargaining power is very limited towards their suppliers. The suppliers are putting pressure on the company and its strategy, because they want the company to pay them a larger listing price by the kilo. Essentially, the company feels pressure from its competitors and suppliers. Since the suppliers want a larger price, Danish Crown is losing its aggressive power to their competitors. This situation is very complex as the suppliers are indebted to the brim. If the listing prices do not increase, the owners of the company can no longer pay their mortgages and will have to file for bankruptcy. Although these circumstances have not reached there limit and Danish Crown is still considered a huge company, immediate action cannot be ignored. To please the suppliers, Danish Crown is forced to cut their production cost significantly. The current expense for a butcher in Denmark is roughly 220 crowns per hour, whereas a column employee in Germany only costs roughly 40 crowns per hour. Danish Crown is an industry and therefore has a lot of employees in connection with their production. It s possible that Denmark may not be a suitable place for companies with industry work. Yet, this report suggests a proposal on how Danish Crown can cut cost and still have a significant portion of the production in Denmark. However, moving the wage-intensive activities to Germany seems unavoidable if Danish Crown hopes to stay competitive and hold their ground as one of the leading slaughterhouses in the world. 5

6 The basic focus for this paper is on Danish Crowns slaughterhouse efficiency and its location in relation to logistics. The reason why swine are being slaughtered in Denmark is because all the suppliers reside in this country and transporting swine over longer distances has proven difficult. Also, slaughtering activities are not considered wage-intensive due to its production being automatic. Currently, Danish Crown holds seven slaughterhouses in Denmark. According to Danish Crown the flagship slaughterhouse in Horsens is among the most advanced in the world. Two of the seven slaughterhouses owned by Danish Crown, Horsens and Blans, are more efficient with their production when compared to the remaining five slaughterhouses. A majority of these slaughterhouses are located poorly in relation to logistics. This report mainly focuses on how the remaining five slaughterhouses can be aggregated and reconstructed into more efficient facilities with a more advantageous location for logistics. It proposes an argument as to which of the facilities should be aggregated and for what purpose. Further, the analysis clarifies where in Denmark the swine are concentrated and therefore where it would be most advantageous for the company to focus. This paper is not made for Danish Crown. It is an independent paper with a contact inside Danish Crown. It should be seen as a realistic proposal on how Danish Crown can change the current developments and thereby confirm its global position as the leading exporter of meat. 6

7 Del 1 Indledning 1.1 Introduktion Danish Crown s konkurrenceevne inden for svinekødsmarkedet er i de seneste år blevet væsentligt forringet. Danish Crown, der i skrivende stund er verdens største svinekødseksportør, befinder sig i en situation, hvor strategiske ændringer er nødvendige for at sikre en konkurrenceevne, der kan bane vej til en fremtidig vækst. (www.danishcrown.dk) Danish Crown s ledelse er på nuværende tidspunkt i færd med at udvikle en fremtidig strategiplan. Strategiplanen er et vitalt projekt for den danske koncern, der har været inde i en mindre turbulent periode i de 2 forgangne år, hvor de har været nødsaget til at beskære medarbejderstaben med over 3000 jobs. (www.danishcrown.dk) Andelshaverne, der ejer Danish Crown, føler, at Danish Crown betaler en for lav kilopris for deres kød. Andelshaverne er af den opfattelse, at de høje produktionsomkostninger, herunder løn, er en af hovedårsagerne til, at Danish Crown ikke længere kan betale ejerne en tilfredsstillende pris. Lønningerne har været et problem på de danske slagterier siden Siden 2000 er lønningerne steget omkring 25 %. I selvsamme periode er lønningerne i nabolandet Tyskland faldet med ca. 5 % grundet nogle overenskomster, der ikke er gældende for de tyske medarbejdere. Dette gør, at lønningerne for en dansk slagterimedarbejder kan nå op i nærheden af 260 kr. i timen(inklusiv akkord), kontra 125 kr. i timen for en tilsvarende tysk medarbejder ( slagteritop truer med lukning ). Derudover koster en kolonnemedarbejder blot 40 kroner i timen. Grundet den svækkede konkurrenceevne iværksatte Danish Crown i maj 2009 en midlertidig 18 måneder lang handlingsplan, DC Future. Planens mål om en omkostningsreducering på 1,3 mia. plus en lettelse af politiske særbyrder på 300 mio. skal være med til at trimme virksomheden yderligere inden oktober Derudover er et af målene en reduktion i lønomkostningerne på gennemsnitligt 20 %. Kjeld Johannesen, som er administrerende direktør for Danish Crown, skriver den 19. januar 2010 i 7

8 medarbejderbladet Krogen, Der er altid et alternativ (til DC future ) og det kommer helt af sig selv. Alternativet er at flytte opgaverne ud af landet i meget større stil, end vi har set indtil nu. Det betyder omkostninger i form af investeringer og det betyder tab af danske arbejdspladser. Mange arbejdspladser. Og med det samme. Det blev diskuteret på bestyrelsesmødet i sidste uge (citat Kjeld Johannesen, Samtidig med, at en tysk produktion synes mere omkostningsbesparende og derved fristende, er der mange parametre der skal tages i betragtning, blandt andet virksomhedens overenskomster, etik, brand, logistik mm. Slutteligt skriver Kjeld Johannesen i medarbejderbladet Krogen, at 2010 bliver et skelsættende år for Danish Crown. Herved understreges vigtigheden af, at der snarest udvikles en effektiv strategi. 1.2 Problemformulering Hvad kan Danish Crown gøre for at forbedre deres konkurrenceevne? Dette vil vi i opgaven forsøge at besvare ved udarbejdelsen af en strategisk analyse for SBU en (Strategic Business Unit) svinekødsdivisionen i Danish Crown. Fokus vil ligge på deres produktionssetup i Danmark og placeringen heraf. deriblandt vil der blive lagt fokus på Danish Crown s produktion og logistik. Et produktionssetup anser vi for at være en betegnelse for, hvor Danish Crown bør placere deres produktion og hvorledes produktionsanlæggene bør sammenlægges. Ydermere vil der blive taget stilling til, hvorvidt Danish Crown bør bestræbe sig på at holde produktionen i Danmark, eller om en eventuel fremtidig udflagning af produktionen vil være mere gunstig for koncernens konkurrenceevne. 1.3 Metode Den prescriptive strategiproces vil danne grundlag for opgaven med udarbejdelse af en strategisk analyse af produktionssetuppet i Danish Crown. Den prescriptive proces er 8

9 fortrukket frem for den emergente proces, da der i opgaven ikke vil være mulighed for løbende at eksperimentere og udvikle strategien. Model 1 Kilde: Strategic management Den prescriptive proces der er vist i modellen ovenfor, vil blive gennemgået ved hjælp af en ekstern- og intern analyse af virksomheden. Den eksterne analyse vil indeholde en PESTEL analyse for at få beskrevet de eksterne faktorer, der påvirker markedet, hvorpå Danish Crown befinder sig. Derudover vil ILC Industry Life Circle blive brugt for at vurdere, hvilket vækststadie svinekødsmarkedet befinder på. Herefter identificeres KFS Key Factors for Succes der er essentielle for at optimere Danish Crown s konkurrenceevne. Slutteligt gennemgås Porters 5-forces for at se, om markedet er attraktivt for Danish Crown og for at belyse, hvilke konkurrencemæssige kræfter Danish Crown står over for. 9

10 I den interne analyse vil Danish Crown s kompetencer og ressourcer blive fremvist. Der vil blive taget udgangspunkt i Danish Crown s værdikæde. Inden for værdikædens primære aktiviteter vil hovedvægten blive lagt på den indgående logistik og produktionsdelen, derudover vil udgående logistik kort blive berørt. I den næste del af den prescriptive proces vil vision og mission blive defineret. Efter den eksterne og interne analyse skal den relevante data trækkes ud og danne grundlag for en SWOT analyse. Ud fra den strategiske analyse vil der blive udviklet et strategiforslag med det formål at sikre Danish Crown en handlingsplan, der forbedrer konkurrenceevnen og dermed baner vej for fremtidig vækst. Opgaven vil hovedsageligt bygge på sekundær data i form af internetsider, artikler og rapporter. Derudover vil der blive brugt primær data fra en kontaktperson i Danish Crown. Senere i opgaven bruges der ustrukturerede telefoninterviews til at skaffe den information, der ikke kan blive frembragt gennem de før nævnte metoder. Fordelen med ustrukturerede interviews er, at de ikke begrænser respondentens svar, og derfor kan findes frem til informationer, der ikke ville komme frem ved et struktureret interview. (Business Research Methods) Da interviewene ikke vil fylde meget i den dataindsamling og information opgaven kommer til at bygge på, vil den metodiske tilgang, yderligere informationer og teori om interviewene ikke blive yderligere udspecificeret. 1.4 Synsvinkel Synsvinklen for opgaven er, at vi er eksterne rådgivere, der har til opgave at fremlægge forslag til en ny strategi, der kan være med til at forbedre Danish Crown s konkurrenceevne på svinemarkedet. 1.5 Afgrænsning Danish Crown koncernen består af moderselskabet Danish Crown Amba. Danish Crown Amba opdeles i en svinekødsdivision og en oksekødsdivision. Derudover har koncernen 9 10

11 datterselskaber, blandt andet Tulip og Plumrose etc.. 7 ud af de 9 datterselskaber refererer direkte til koncernledelsen på samme måde som oksekøds- og svinekødsdivisionen. De sidste to, Dat Schaub A.m.b.a og Scan-Hide, refererer henholdsvis til svinekødsdivisionen og oksekødsdivisionen. (bilag 2) Da det vil være for omfattende at lave en strategi for hele koncernen, vil opgaven kun beskæftige sig med svinekødsdivisionen. I samarbejde med vores kontaktperson inden for Danish Crown er det blevet besluttet, at svinekødsdivisionen er den mest interessante for opgavens problemstilling, da det er denne division, der danner grundlag for virksomheden. Svinekødsdivisionen har 14 produktionssteder fordelt på Danmark, Tyskland og Polen. Det er dog kun 7 af disse, der har egentlig slagtning. Da det ikke er muligt at skaffe den nødvendige information om de steder, der ikke har slagtning, vil den primære fokus ligge på de 7 produktionssteder, der har slagtning af svin. Opgaven behandles uafhængigt af Danish Crown, dens ansatte og dens ejere. 1.6 Disposition Som nævnt ovenfor ønsker vi i denne opgave at udarbejde en fremtidig strategi for Danish Crown. En strategi, der skal give et realistisk bud på, hvordan Danish Crown kan forbedre deres konkurrenceevne. På efterfølgende side ses afhandlingens struktur: 11

12 Model Kildekritik Det er nødvendigt at forholde sig kritisk til de kilder, der danner grundlag for nærværende opgave. Grundet opgavens aktualitet er de data, der er indsamlet, meget nye. Meget af den indsamlede data er fra internetsider og artikler fra aviser og blade. Artikler kan være subjektive i forhold til den vinkel bladet eller journalisten har valgt at tage. Derudover kan avisernes politiske overbevisning diskuteres. Af internetsider er blandt andet brugt folkebevægelsen mod EU, der er farvede af, at de er interesserede i at sætte alt omkring EU i et dårligt lys, heriblandt social dumping. 12

13 Derudover er der anvendt data fra Danish Crown s egen hjemmeside i opgaven. her bør det pointeres, at Danish Crown har en interesse i at signalere, at de har en stabil virksomhed. På grund af den tilspidsede situation Danish Crown er i, holder virksomheden kortene lidt tæt på kroppen. Danish Crown har derfor ikke ønsket at udlevere specifikke data på grund af frygt for dårlig omtale i medierne. Denne opgave er ikke skrevet for Danish Crown, og det gør dataindsamlingen anderledes, end hvis vi havde skrevet for dem. Vores kontaktperson i Danish Crown har derfor ikke altid haft muligheden for at bidrage med den information, vi efterspurgte. Derfor blev hendes rolle mere som en slags vejleder. Den data, som Danish Crown ikke har kunne levere, har vi måtte antage ud fra mere generelt data. Dette gør, at opgaven i nogen henseende godt kan være lidt unøjagtig. Derudover, kan farvede kilder gøre data mere ekstrem. Ellers har vi, ud fra den tilgængelige data, bestræbt os på at gøre opgaven så komplet som muligt. 1.8 Virksomhedsbeskrivelse Danish Crown er en international fødevarevirksomhed inden for svine- og oksekødsmarkedet. Moderselskabet producerer og sælger fersk kød. Datterselskaberne producerer og sælger forædlede fødevarer plus en række andre produkter til fremstilling af fødevarer. Koncernen Danish Crown har eksport til lidt over 100 lande. De største markeder målt på del af Danish Crown s omsætning er: England med 27 %, Danmark 12 %, Tyskland 9 %, USA 7 %, Japan 7 %, Rusland 6 % og Italien 5 %. Danish Crown er opstået ved, at de fleste andelsslagterier i Danmark har sluttet sig sammen til et stort andelsslagteri. Dvs. at Danish Crown ejes af svinekøds- og oksekødsproducenterne, altså landmændene der også er leverandører til Danish Crown. Landmændene bliver betalt ved en ugentlig sat noteringspris pr. kilo, de leverer til Danish Crown, og ved en efterbetaling hvert regnskabsår, hvor årets resultat bliver fordelt ud på andelshaverne efter en fordelingsnøgle. På nuværende tidspunkt er der andelshavere, i regnskabsåret 01/02 var der Alle andelshavere er forpligtiget til at levere minimum 5/6 af deres svin til Danish Crown. 13

14 Bestyrelsen i Danish Crown består af 3 medarbejdere, 10 andelshavere og 2 eksterne medlemmer, der alle bliver valgt af repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af 197 andelshavere, hvoraf 10 udpeges til bestyrelsen. Derudover sidder 25 medarbejdervalgte medarbejdere i repræsentantskabet, hvoraf 3 udpeges til bestyrelsen. Alle repræsentantskabets 222 medlemmer er med til at vælge de 2 eksterne medlemmer til bestyrelsen og repræsentantskabet. Det er bestyrelsen, der har ansvar for at ansætte direktionen. Bestyrelsen har også ansvaret for Danish Crown s strategi og udstikker dermed rammerne for den daglige drift, mens direktionen har ansvaret for den daglige drift. Større beslutninger skal godkendes i repræsentantskabet. Svinekødsdivisionen har 14 produktionsafdelinger, 11 i Danmark, 2 i Tyskland og 1 i Polen. 7 af de danske produktionsafdelinger står, blandt andet, for slagtningen af svin, mens de andre 7 kun laver udbening, udskæring, baconproduktion osv. 14

15 Del 2 Ekstern analyse 2.1 Omverdensanalyse En analyse af virksomhedens omverden har til formål at afdække samfundsforhold nu og i fremtiden. PESTEL tjeklisten er ikke uden betydning. Som strateg skal man vide, hvad der sker uden for virksomheden, da omverdenen influerer virksomheden både positivt og negativt. For at forbedre konkurrenceevnen er det vigtigt at identificere og udnytte de muligheder, der byder sig - eksempelvis ny teknologi eller en ny sociokulturel trend. Forholdene skal analyseres og vurderes, så virksomheden derved har mulighed for at udarbejde en strategi, der bedst muligt komplementerer omverdenen. Richard Lynch omtaler i bogen Strategic Management, at PESTEL tjeklisten er et godt udgangspunkt for en ekstern analyse, hvorfor vi også har valgt at starte med denne i vores eksterne analyse. Et af punkterne i DC future er en statslig lempelse af særbyrder på ca. 300 mio. kr. årligt. Særbyrderne omhandler omkostninger til kvalitetskontrol, miljøgodkendelser, og lempelse af regler vedrørende antal dyr per bedrift. Disse lempelser er vurderet til at give Danish Crown besparelser på omkring 300 mio. kr. årligt. Kvalitetskontrol og miljøgodkendelser er dog kun forbundet med slagtning i Danmark. Den danske fødevarekontrol er sammenlignet med andre lande mere omkostningsfuld. Kontrolomkostningerne i Danmark ligger i gennemsnit på 2,16 per svin, imens de i tyskland ligger på 1,7, altså omkring 25 % lavere. Fødevareministeriet har dog i 2009 fremsat en handlingsplan, der skal minimere udgifterne, målet heri er 1,86 per svin inden udgangen af (Analyse af den tyske svineslagterisektor) Lempelserne er endnu ikke vedtaget, men et bredt flertal i folketinget har udtrykt velvilje overfor lempelserne. Heriblandt var tidligere fødevareminister Eva Kjer Hansen positiv overfor Danish Crown s forslag omkring lempelserne. Danmark har dog efter ministerrokaden i slutningen af februar 2010 fået ny fødevareminister. Den nye fødevareminister Henrik Høegh er landmand, og har selv svineproduktion på sin gård på Lolland. At han er landmand har skabt debat, fordi flere mener, at han vil varetage landbrugets interesser. For Danish Crown kan dette være en fordel, da han formentlig vil 15

16 være mere imødekommende overfor Danish Crown s interesser. Omvendt kan det diskuteres, hvor meget fødevareministeren kan tillade sig at favorisere landbruget, da der vil være stor mediebevågenhed herpå. Peter Munk Christiansen, Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, har i en udtale til Politiken sagt: "Henrik Høegh ved, at han er under mistanke, derfor bliver han nødt til at bevise igen og igen, at han ikke er landbrugets mand. Hans baggrund giver ham faktisk ikke mere, men mindre manøvremulighed som minister i forhold til at give landbruget fordel." Peter Munk Christiansen sætter altså spørgsmålstegn ved, hvorvidt Henrik Høegh vil være i stand til at kunne hjælpe landbruget. Alligevel må det formodes, at Henrik Høegh næppe vil gå direkte imod landbrugets interesser, da det vil være modstridende i forhold til hans personlige interesser. Derudover er det under politiske forhold vigtigt at pointere, at der i 2018 skal være forbindelse til Tyskland via Femern forbindelsen hvor Rødby og Puttgarden forbindes af både motorvej og jernbane. Derved åbner denne forbindelse muligheden for et samarbejde eller en evt. produktion i Tyskland for Danish Crown, hvor lavere lønninger er at finde. (www.fermern.info) Den økonomiske krise verdenssamfundet er vidne til har også sat sine spor. I mange henseender har det svækket det danske erhvervsliv, men omvendt stiller krisen også virksomhederne i en mere gunstig situation ved overenskomstforhandlingerne, da lønkravene svækkes. Desuden kunne det formodes, at den økonomiske krise er med til at rette et stigende fokus på svinekød frem for kalv og okse, da svinekød generelt set er billigere - dvs. en inferiørvare. Det er ikke utænkeligt, at forbrugeren vil vælge et billigere alternativ, når pengepungen bliver lettere. Rettes fokus imod det kulturelle aspekt er forbrugerne blevet mere bevidste om, hvad de fylder i deres indkøbskurv og hermed øget opmærksomhed på madens oprindelse. Eksempelvis om dyrene behandles etisk korrekt. For svineproduktionsdelen har det også betydning for, hvor meget antibiotika svinene behandles med. Når svinene havner i butikkerne, kan der i enkelte tilfælde spores rester af antibiotika, der har en negativ påvirkning på menneskers helbred. Seniorforsker Vibeke Frøkjær Jensen fra DTU Fødevareinstituttet nævner i denne sammenhæng at Stigende resistens giver risiko for 16

17 behandlingssvigt i svinebesætningerne, og hvis resistensen bliver overført til mennesker, kan det i sidste instans få betydning for behandling af mennesker. Det er derfor meget vigtigt at mindske brugen af antibiotika og i særdeleshed at undgå overforbrug (www.ing.dk) Antibiotika blev tidligere brugt som vækstfremmer og til behandling af infektionssygdomme på svin. Dog er det fra januar 2006 blevet forbudt i EU at bruge vækstfremmere som antibiotika, derfor bliver det i dag kun brugt til behandling af infektionssygdomme. (www.rvl.dk) På trods af en stigning på 24 % over de seneste 6 år ligger det danske forbrug af antibiotika per kilo svinekød på næsten halvdelen af det tyske og engelske forbrug. (www.dr.dk) De andre nordiske lande og Schweiz ligger dog alle lige under det danske niveau på 0,6 gram pr kilo, mens Holland, Frankrig og USA ligger på et forbrug, der er 5 til 6 gange højere end det danske (Svineproducenten februar 2010). Årligt foretages der på de danske slagterier cirka stikprøveundersøgelser, og de senere år har der blot været mellem 0 og 4 svin over den fastsatte grænseværdi. (www.foodculture.dk) Hvad angår etik og moral indenfor dansk svineproduktion, er de danske landmænd underlagt en strammere lovgivning, end EU direktiverne dikterer. (www.infosvin.dk) Danish Crown vil derfor have god mulighed for at profilere sig på sundt kød med naturlig opvækst uden rester af antibiotika fra svin. Markedet for økologi er i vækst i både Danmark og i Tyskland. For at pleje de økologiske markeder har Danish Crown lanceret mærket Friland, der dog også har ikke-økologisk kød. Friland, Europas største forhandler af økologisk kød, afsætter alt hvad de kan producere. Tyskland er Europas største aftager af økologiske fødevarer med en andel på 39,8 % af det samlede forbrug i Europa, som siden 2000 har oplevet en vækst på 130 % i omsætningen af økologiske varer. (www.fvm.dk) Danmark har fra 2003 frem til 2008 oplevet en vækst på hele 438 % i omsætningen af økologisk svinekød (www.statistikbanken.dk), og er det land i verden hvor befolkningen gennemsnitligt bruger flest penge på økologi. (www.okologi.dk) Der er et enormt potentiale i økologisk produktion, hvor priserne synes mindre vigtige end kvalitet, sundhed og etik. Det er dog ikke Danish Crown s egen beslutning, da de skal 17

18 overbevise deres leverandører om at omlægge deres produktion. Men da Danish Crown er i et tæt samarbejde med deres leverandører, kunne det formodes at en dialog, således efterkommer kundens krav. Indenfor det teknologiske område har EU netop tilladt brugen af thrombin (kendt som kødklister) som tilsætningsstof i europæisk kød. Dette gælder både for forarbejdet og uforarbejdet kød. I uforarbejdet kød betyder det, at restkød sættes sammen til enten bøffer eller hele stege. Dette synes ikke at vække den store begejstring hos Danish Crown s ledelse endnu, da slagterierne udnytter alt på svinet, så der faktisk ikke er nogen kødrester til overs efter slagtningen. Derudover er thrombin ret omkostningsfuldt på nuværende tidspunkt. (www.fvm.dk - Fødevareministeriet) I et citat fra P4 radio, åbner kommunikationsdirektør hos Danish Crown Anne Villemoes dog alligevel mulighederne for brug af thrombin i forarbejdet kød, Vi producerer rigtig meget kødpålæg, og i dag fungerer salt ofte som bindemiddel i pålæg. Der er et ønske om, at vi sænker saltindholdet af hensyn til folkesundheden, og der er det oplagt at undersøge, om thrombin kan bruges i stedet. Der har de seneste år været stigende fokus på sundhed og ernæring i Danmark. Dette ses blandt andet ved skærpelse på lovgivning indenfor tobak og senest afgifter på fødevarer med højt sukkerindhold. Nu er der rettet et større fokus på danskernes saltindtag, som menes at være for højt. En tredjedel af dette saltindtag kommer fra forarbejdet kød. Det er ikke kun i Danmark, hvor der har været øget fokus. Tyskland har ifølge det danske udenrigsministerium fokus på sundhed og ernæring, svarende til det danske. (www.eksporttiltyskland.um.dk) Ved brug af thrombin, vil Danish Crown være i stand til at imødekomme sundhedsproblemet omhandlende overforbrug af salt på det danske marked, men også nabolandendes, eksempelvis Tyskland, som nævnt ovenfor. Fødevareminister Henrik Høegh er positiv over for brugen af thrombin som bindemiddel i forarbejdet kød, hvis det kan erstatte de saltholdige bindemidler, der bliver brugt i dag. Ydermere nævner han, at innovationslysten indenfor fødevareområdet er vigtig, da der er behov for, at der tænkes i nye produktionsformer og ny teknologi. (24 timer) 18

19 Der er i begyndelsen af dette år blevet forhandlet overenskomst for slagteriarbejdere, hvilket har stor betydning for Danish Crown og afgørelsen om, hvorvidt det er muligt fortsat at have slagterier i Danmark. Finanskrisen burde som nævnt styrke arbejdsgivernes forhandlingsstyrke, alligevel er der dog beskedne lønstigninger i vente, da stemmerne fra slagteriarbejderne den 21 april 27, 2010 blev optalt. 78 % stemte for forligsmandens mæglingsforslag. (www.landbrugsavisen.dk) Model 3 Omverdensfaktor Underfaktor Effekt Politik Lempelse af særbyrder Besparelse på 300 mio. kr. årligt Femern-forbindelsen Minimering af kontrolomkostninger Sjællandske svin til slagtning i Tyskland Besparelse i omkostninger til slagtning Ny fødevareminister Tilgodeser landbrugets interesser Økonomi Finanskrise Stærkere forhandlingsstyrke ved overenskomstforhandlingerne og en evt. større efterspørgsel efter svinekød Sociokultur Fokus på dyrevelfærd Vækst i efterspørgslen efter økologiske varer Fokus på folkesundhed Fokus på Danish Crown Muligheder for Friland Mulighed for brug af thrombin 19

20 Teknologi Automatisering Thrombin Besparelser i lønomkostninger Mulighed for sundere kødpålæg Miljø N/A N/A Lovgivning Ny overenskomst Stigende lønomkostninger 2.2 ILC ILC kurven er en vækstkurve. Kurven skal i opgaven belyse, hvilken livsfase svinekødsforbruget befinder sig i. Da Danish Crown er en verdensomspændende virksomhed, som eksporterer omkring 90 % af deres produktion til over 130 lande, vil der i dette afsnit ikke kun blive fokuseret på det danske svinekødsmarked, men også på det globale marked. Studeres denne nedenstående graf leveret af Statistikbanken, ses det, at det danske svinekødsforbrug pr. indbygger over de sidste 10 år er faldet betydeligt til trods for en højere gennemsnitlig indkomst hos den gennemsnitlige dansker (bilag 11). Det må derfor formodes, at svinekødsforbruget ud fra de seneste 10 års tendenser befinder sig i en begyndende nedgangsfase. En del af faldet kan dog også skyldes det økonomiske opsving før finanskrisen. Da svinekød, som nævnt i PESTEL analysen, kan være en inferiør vare, der sælger bedst, når pengene er små, har mange danskere formentligt fravalgt svinekødet til fordel for okse-, kalve-, lammekød og vildt i de bedre tider. 20

21 Model 4 (www.statistikbanken.dk) Hvis der derimod ses på det globale svinekødsforbrug (bilag 6), er det ifølge grafen fra United States Department of Agriculture i perioden proportionalt stigende. Skal det dømmes ud fra denne tabel, må det overordnet set antages, at det globale svinekødsforbrug befinder sig i den tidlige del af modningsfasen. I tidens trend er der blevet rettet et større og større fokus på økologiske varer. For, i denne opgave, at kunne udrette en tidssvarende strategi for Danish Crown s produktionssetup er det derfor nødvendigt at have det økologiske svinekødsmarked i betragtning. I den nedenstående graf kan det ses, at den danske detailomsætning af økologisk svinekød er kraftigt stigende. Faktisk er det steget med 438 % i perioden Det kan herudfra antages, at det økologiske svinekødsforbrug i Danmark er i den tidlige vækstfase. Det skal dog understreges, at denne model illustrerer detailomsætningen af økologiske svinefødevarer og ikke det gennemsnitlig kilo-forbrug som den forrige. Der kan derfor godt være en mindre usikkerhed ved at stille de to modeller op overfor hinanden. Samtidig kan det forstilles, at priserne på økologiske varer er faldet i takt med et stigende marked. Er det 21

22 tilfældet, er kiloforbruget på økologiske varer måske steget mere end 438 % i perioden Model 5 (www.statistikbanken.dk) 2.3 Key Factors for Succes Key Factors for Succes vil blive brugt til at identificere hvilke faktorer i slagteribranchen, der skaber succes. Danish Crown befinder sig på et internationalt marked, hvor konkurrenterne fra andre lande opererer under andre forudsætninger end de danske. Når kunderne står ved køleboksen i supermarkedet er prisen generelt set den vigtigste faktor for, hvad der kommer i indkøbskurven. Det kan dog lade sig gøre at differentiere sig ved eksempelvis økologi igennem mærket Friland. Som nævnt i ILC er der en stigende efterspørgsel på økologisk svinekød. Efterspørgslen på kød fra Friland er derfor stigende. Danish Crown har i marts 2010 offentliggjort, at de søger flere producenter af svinekød til Friland, og at noteringstillægget i øjeblikket er blevet 22

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Financial Controller

Financial Controller Financial Controller University College Nordjylland 4. semester 2014 Hovedopgave Virksomhed: Danish Crown Titel: Danish Crowns manglende råvare tilførsel Rapporten er udarbejdet af Simon Kjelgaard Erlandsen

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Finn Udesen WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK E-MAIL: DSP-INFO@LF.DK Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Smågriseeksport 8.000.000 7.000.000

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE?

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? SLIDE 2 OVERBLIK

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris?

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011 Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Danish Crown Nordic DC Nordic Friland K-Pack AB Nordic Randers KLS

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Hvem er TRIN? CVU. Fredericia Maskinmesterskole

Hvem er TRIN? CVU. Fredericia Maskinmesterskole Hvem er TRIN? CVU Fredericia Maskinmesterskole En succeshistorie inden for klyngeudvikling Cadore - Italien : - approx. 900 virksomheder inden for udvikling og produktion af solbrilleglas - over 35%

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sporbarhed &>Storytelling?

Sporbarhed &>Storytelling? Sporbarhed &>Storytelling? Eller: Hvordan designes et sporbarhedssystem således at det bliver mere end blot storytelling? Mere end eller andet end værdiladet! Præsentation Walther Rahbek, Salgschef, Lyngsoe

Læs mere

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Afsætning for landbruget i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser dramatisk

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Himmerlandskød case story

Himmerlandskød case story Case story Himmerlandskød A/S Himmerlandskød case story Catellae Farm & Food FAKTABOKS Sporbarhed fra ko til køledisk Ligesom vi danskere har et CPR-nummer, har dansk kvæg også et individuelt CKR-nummer.

Læs mere