Kvindeligt Arbejderforbund - På vej mod et virtuelt kompetencecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvindeligt Arbejderforbund - På vej mod et virtuelt kompetencecenter"

Transkript

1 Kvindeligt Arbejderforbund - På vej mod et virtuelt kompetencecenter De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen

2 KAD Et virtuelt kompetencecenter Redigeret af Tue Vinther-Jørgensen

3 Kvindeligt Arbejderforbund - På vej mod et virtuelt kompetencecenter Rapporten er udarbejdet for Kvindeligt Arbejderforbund af Strategisk Netværk 2000

4 Forord Side 3 Forord Kvindeligt Arbejderforbunds bestræbelser på at forbedre kortuddannede kvinders forhold på arbejdsmarkedet skal videreføres i videns- og informationssamfundet. Forbundets rolle og instrumenter til at sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår forandrer sig i takt med samfundsudviklingen. Informationsteknologien (IT) giver helt nye muligheder i arbejdet og udgør samtidig en udfordring for såvel medlemmer som forbund. IT er allerede en realitet for mange medlemmer i det daglige arbejde. Ofte følger organisationsforandringer og nye opgavetyper i kølvandet på indførelsen af IT. Efterhånden som IT udbredes til stadig flere brancher og funktioner, bliver det en betingelse at kunne håndtere omskifteligheden og den nye teknologi for at opretholde en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet. Medlemmernes adgang til løbende at kunne udvikle de efterspurgte kompetencer får derfor stigende betydning i det faglige arbejde. Udfordringen for KAD består i at skabe et beredskab, der gør det muligt for medlemmerne at nyttiggøre deres faglige kvalifikationer og menneskelige evner i et samfund præget af computere og digitale netværk. Perspektivet er at udvikle KAD til et virtuelt kompetencecenter. Der skal opbygges en unik kompetenceprofil for forbundets medlemmer, hvor fleksible og teknologistøttede undervisningsformer udnyttes i en storstilet uddannelsesindsats. Ligeledes skal KAD udnytte de teknologiske muligheder for at udbygge informationsudvekslingen mellem medlemmer, tillidsrepræsentanter, afdelinger og forbund. Uddannelsessekretariatet i Kvindeligt Arbejderforbund satte på sin årlige strategikonference den februar 1999 fokus på IT i uddannelsesarbejdet. Konferencen gav startskuddet til en proces, der skal resultere i en IT-kompetencestrategi for forbundet. Strategien skal udvikles frem mod KADs jubilæumskongres i foråret 2001 og skal afspejle lokale aktørers erfaringer med IT og uddannelsesarbejde. Konferencen blev fulgt op af et seminar den september På seminaret blev retningslinierne for aktiviteterne i andet halvår 1999 diskuteret og præciseret. Det blev blandt andet foreslået at udpege et eller flere såkaldte model-amter, hvor KAD kan mobilisere medlemmer og samarbejdspartnere til en massiv uddannelsesindsats med IT som kodeord. I forbindelse med strategiarbejdet er der udfærdiget en række notater, diskussionsoplæg og køreplaner for processen i år Denne rapport indeholder en samlet præsentation af materialet, der omhandler forskellige sider af såvel det gennemførte som det forestående projektarbejde. Rapporten giver således et sammenhængende billede af de planlagte aktiviteter og en foreløbig status på arbejdet med at udvikle KADs IT-kompetencestrategi. Rapporten er udarbejdet af projektchef Søren Carøe og projektleder Tue Vinther-Jørgensen, analysevirksomheden Strategisk Netværk. København, den 14. januar 2000 Lone Knudsen Uddannelsessekretær

5 Indholdsfortegnelse Side 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse.. 5 Sammenfatning Aktivitetsplan for arbejdet med KADs IT-kompetencestrategi Forsøgsprojekt model-amt Finansieringsmuligheder for forsøgs- og udviklingsprojekter Informations- og kommunikationsplan Model for analyse af branchernes IT-anvendelse Hovedlinier i KADs erfaringer med IT-uddannelse Notat fra Sandbjerg Gods-seminaret KAD i Cyberspace 4 pejlemærker for projektarbejdet... 57

6 Sammenfatning Side 7 Sammenfatning Strategisk Netværk har siden august 1999 bistået uddannelsessekretariatet i Kvindeligt Arbejderforbund med at udvikle en kompetencestrategi med fokus på de udfordringer, som IT-udviklingen stiller forbund, afdelinger, valgte og medlemmer overfor. Strategiarbejdet blev indledt med et seminar den 13. og 14. september 1999 på Sandbjerg Gods i Sønderjylland. I seminaret deltog medlemmerne af den nedsatte IT-arbejdsgruppe, nemlig Marita Geinitz (Nordals), Susanne Ram-Pedersen (Korsør), Lis Jacobsen (overenskomstafdelingen), Lone Knudsen, Kirsten Floris, Karen Poulsen, Susanne Wind og Anita Primdahl (alle fra uddannelsessekretariatet) samt Søren Carøe og Tue Vinther-Jørgensen (begge fra Strategisk Netværk). Arbejdsformen bestod i en kombination af oplæg, diskussion og gruppearbejde, og deltagerne blev enige om en række retningslinier for det videre arbejde. På seminaret blev det besluttet at nedsætte en gruppe bestående af projektleder Tue Vinther- Jørgensen og uddannelseskonsulenterne Lone Varslev-Pedersen, Københavns amt, Britta Bergh Jensen, Frederiksborg amt, Inger D. Nørlund, Vejle amt, Maja Juul-Olsen, Århus amt samt Elsemarie Trøst, Viborg amt. Formålet var at indsamle og bearbejde erfaringerne fra KADs regionale uddannelsesprojekter til brug for strategiarbejdet. Gruppen, der har afholdt to møder, har opstillet en række anbefalinger til fremtidige uddannelsesprojekter, som skal afprøves i strategiarbejdet. Den 4. november 1999 afholdt IT-arbejdsgruppen et møde i forbundshuset. På mødet blev idéen om at koncentrere analyse- og forsøgsaktiviteterne i et udvalgt amt diskuteret. Det blev besluttet, at Strategisk Netværk skulle udarbejde en projektbeskrivelse, der skitserer hovedlinierne for en massiv mobiliseringsindsats i et model-amt. Model-amtet vil i givet fald skulle danne ramme om hovedparten af KADs projektaktiviteter i forbindelse med strategiarbejdet i år I efteråret 1999 er der sammenfattende gennemført følgende projektaktiviteter: Forberede, deltage i samt følge op på seminar Strategisk Netværk planlagde den indholdsmæssige side af det indledende seminar på Sandbjerg Gods og deltog med indlæg og forslag i seminarets diskussioner. Efterfølgende blev der udarbejdet et notat, der sammenfatter debatten og beslutningerne på seminaret. Uddrage oplysninger fra Medlemsundersøgelsen samt andet materiale om KADs uddannelsesarbejde og medlemmernes branchetilknytning af relevans for IT-kompetencestrategien Som inspiration for debatten på Sandbjerg Gods var der udarbejdet et oplæg, som opridser forskellige behov for og holdninger til IT og uddannelse i KADs medlemsskare. Oplægget er bygget op over fire pejlemærker for KADs IT-kompetencestrategi: 1. KADs medlemsprofil 2. Uddannelsestraditioner for kortuddannede i Danmark 3. IT-kompetencer og medlemmernes behov 4. De pædagogiske udfordringer

7 Side 8 KAD Et virtuelt kompetencecenter Udarbejde informations- og kommunikationsplan Det første udkast til en informations- og kommunikationsplan blev præsenteret på Sandbjerg Gods-seminaret. Planen er senere blevet bearbejdet og foreligger i en revideret version, der blev præsenteret på IT-arbejdsgruppens møde den 4. november Indsamle og bearbejde materiale vedrørende KADs lokale/regionale uddannelsesprojekter Arbejdet blev indledt på et møde med de udpegede uddannelseskonsulenter den 1. oktober På mødet blev det besluttet, at erfaringsopsamlingen skulle ske ved at bede alle uddannelseskonsulenter om at beskrive projekter, hvor IT har været berørt som emne eller redskab. Strategisk Netværk udarbejdede en skabelon for, hvordan projekterne skulle beskrives. På baggrund af de indsendte projektbeskrivelser har gruppen struktureret de pædagogiske erfaringer inden for fire temaer. Diskussionen af erfaringerne førte til formuleringen af fire pejlemærker for uddannelsesprojekter for KADs medlemmer. Pejlemærkerne vil sammen med de konkrete projekterfaringer indgå i forsøgs- og udviklingsaktiviteter i det videre projektarbejde. Udarbejde ideoplæg med pejlemærker for strategiprocessen Strategisk Netværk har udarbejdet et projektoplæg for aktiviteterne i et såkaldt model-amt. Modelamtet er i sig selv et forslag til, hvordan projektarbejdet i forbindelse med strategiprocessen kan gribes an. I projektoplægget indgår endvidere en liste med konkrete idéer til medlems- og arbejdspladsrettede projekter, der kan gennemføres i model-amtet for at kvalificere strategiudviklingen. Idéerne er blandt andet formuleret på baggrund af uddannelseskonsulenternes projektbeskrivelser. Fastlægge kriterier for inddragelse af medlemmer, TR og valgte i strategiarbejdet I projektoplægget for model-amtet er der indarbejdet kriterier for og forslag til, hvordan medlemmer og valgte kan inddrages i projektarbejdet. Da aktiviteterne overvejende vil foregå i et eller eventuelt to udvalgte amter, er det nødvendigt at gennemføre informationsaktiviteter over for medlemmer og valgte i resten af landet. Identificere muligheder for ekstern finansiering af projektaktiviteter Mulighederne for ekstern finansiering afhænger nøje af typen af projektaktiviteter, som man ønsker gennemført. Da projektaktiviteterne i år 2000 endnu ikke er endeligt fastlagt, har Strategisk Netværk ikke identificeret finansieringskilder vedrørende konkrete aktiviteter. Der er dog udarbejdet et katalog over potentielle finansieringskilder. Igangsætte centralt analysearbejde, herunder udarbejde model for regionale analyser af branchernes IT-anvendelse På IT-arbejdsgruppens møde den 4. november 1999 blev en skitse til regionale analyser af branchernes IT-anvendelse præsenteret. Skitsen er blevet videreudviklet til en egentlig model for regionale analyser, hvor der blandt andet tages hensyn til ideen om at koncentrere projektaktiviteterne i et eller to amter.

8 Sammenfatning Side 9 Etablere arbejdspladsforum og pædagogisk udviklingsforum med henblik på at afprøve pædagogiske tilgange rettet mod KADs medlemskreds Begge fora er beskrevet i oplægget til et model-amt. Arbejdspladsforum et skal i givet fald øge KADs kompetence til at indgå i omstillingsprocesser på arbejdspladserne, mens det pædagogiske udviklingsforum skal forstærke forbundets kompetence i forbindelse med udvikling af uddannelsesforløb for medlemmerne. Opstille sigtelinier for det videre strategiarbejde i år 2000 og udarbejde detaljeret handlingsplan Sigtelinierne for strategiarbejdet i år 2000 er blevet diskuteret med uddannelsessekretariatet og ITarbejdsgruppen, og der foreligger en handlingsplan for de fortsatte projektaktiviteter. Udarbejde statusrapport og artikel om strategiarbejdet Der er udarbejdet forslag til en kronik samt denne statusrapport. Strategiarbejdet i andet halvår 1999 har præciseret rammerne og udgangspunktet for det videre projektforløb. Ved indgangen til det nye år ligger der således en plan for de aktiviteter, der skal underbygge arbejdet med at formulere en IT-kompetencestrategi for KAD. I forbindelse med projektarbejdet er der udarbejdet følgende notater m.v.: KAD i Cyberspace 4 pejlemærker for strategiarbejdet Notat fra Sandbjerg Gods Informations- og kommunikationsplan for projektarbejdet Skitse til regionale analyser af branchernes IT-anvendelse Model for regionale analyser af branchernes IT-anvendelse Hovedlinierne i KADs erfaringer med IT-uddannelse Forsøgsprojekt model-amt Aktivitetsplan for projektarbejdet med KADs IT-kompetencestrategi IT for hele folket kronik Finansieringsmuligheder for forsøgs- og udviklingsprojekter Materiale af betydning for det videre projektforløb fremgår af rapporten.

9 1. Aktivitetsplan for projektarbejdet med KADs IT-kompetencestrategi Hoved- og delaktiviteter Hovedansvarlig Periode 2000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec A. Analyser af branchernes IT-anvendelse - Gennemføre statistisk medlemsanalyse SN - Udforme spørgeguide og gennemføre analyser SN, UK af case-virksomheder - Etablere virtuelt medlemspanel og gennemføre spørgeundersøgelse Udd.sek., afd., SN - Udforme spørgeguide og gennemføre gruppeinterviews SN, UK med tillidsrepræsentanter - Afholde 4-5 regionale seminarer for valgte Udd.sek., SN og ansatte - Udarbejde rapport til model-amt samt SN landsdækkende rapport B. Model-amt - Udvælge model-amt IT-arbejdsgruppe - Udvikle og gennemføre uddannelsesforløb Udd.sek., SN, for TR og valgte UK - Etablere arbejdspladsforum og pædagogisk Udd.sek., UK, udviklingsforum afd. - Gennemføre informationsindsats i modelamtet herunder etablere kontakt til lokale udd.sek. Afd., UK, finansieringskilder - Mobilisere regionale samarbejdspartnere Afd., UK, udd.sek. - Udvikle og gennemføre medlems- og arbejdspladsrettede projekter udd.sek. Afd., UK, - Opsamle erfaringer SN C. Information og kommunikation - Designe, oprette og vedligeholde digitalt projektmiljø SN, udd.sek.

10 Hoved- og delaktiviteter Hovedansvarlig Periode 2000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec C. Information og kommunikation - fortsat - Designe og udgive nyhedsbrev hver tredje Udd.sek., fag- måned - Pressekontakt (adresseliste for nyhedsbrevet, skrive artikler og pressemeddelelser, arrangere interview med Lone Knudsen, etablere netværk til journalister) - Arrangere medie-begivenheder (fastlægge tema og koncept m.m.) bladsredaktionen Udd.sek., SN, fagbladsredaktionen Udd.sek., afd., SN D. Politisk kontakt - Arrangere møde med forskningsminister Birte Weiss (aftale dato, fastlægge budskab og tema, udfærdige materiale) - Afklare hvordan KADs uddannelsespolitiske rolle kan udbygges over for relevante ministerier (Arbejdsministeriet/Arbejdsmarkedsstyrelsen, Erhvervsministeriet, Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet) - Iværksætte særlig informationsindsats over for ovennævnte ministerier - Skabe kontakt til de uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske ordførere i Folketinget (udarbejde skriftligt materiale, arrangere møder) E. Generelt strategiarbejde - Forberede strategikonference februar 2000 med IT som tema - Udarbejde endelig IT-kompetencestrategi 1. kvartal 2001 SN, udd.sek. SN, udd.sek. SN, udd.sek. SN, udd.sek. Udd.sek., SN SN Forkortelser: TR = tillidsrepræsentanter, UK = amtslige uddannelseskonsulenter, udd.sek. = uddannelsessekretariatet i KAD, afd. = KADs lokalafdelinger, SN = Strategisk Netværk.

11 Forsøgsprojekt model-amt Side Forsøgsprojekt model-amt Dette projektoplæg har til formål at skitsere et udviklings- og forsøgsprojekt, hvor KAD iværksætter en massiv mobiliseringsindsats i et eller eventuelt to udvalgte amter. Projektet etableres på baggrund af viden og erfaringer fra forbundets mange uddannelsesprojekter samt retningslinierne fra det hidtidige arbejde med at formulere en IT-kompetencestrategi. Bornholms, Vestsjællands, Århus, Sønderjyllands samt Nordjyllands amter er alle blevet foreslået som model-amter: Bornholms isolerede beliggenhed kan være en fordel for forsøgsprojektet, da det understreger nødvendigheden af en samordnet indsats blandt aktørerne for at skabe regional udvikling. Vestsjællands amt kan være interessant på grund af de udviklingsmæssige udfordringer, som Storebæltsbroen og lukningen af flere store arbejdspladser stiller amtet overfor. Man arbejder således allerede på at etablere en regional udviklingsenhed, der skal muliggøre et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og offentlige myndigheder. Århus amt omfatter både Århus by med en høj koncentration af offentlige og private arbejdspladser og de mere tyndtbefolkede kommuner på Djursland. Hvis Århus amt vælges som model-amt, vil muligheder og barrierer for udvikling af IT-kompetencer blive afprøvet i både by- og landområder. Sønderjyllands amt er på flere måder et foregangsamt i udviklingen af medlemmernes ITkompetencer. Der er stor fokus på IT-relateret undervisning og et udbygget samarbejde med de regionale uddannelsesinstitutioner. Ved at accelerere aktiviteterne i Sønderjyllands amt vil KAD kunne skabe et IT-fyrtårn til inspiration for resten af landet. Endelig er Nordjyllands amt blevet nævnt som muligt model-amt. Nordjyllands amt er især interessant på grund af den erhvervsstrukturelle forskellighed, for eksempel med en avanceret tele-industri omkring Aalborg og en stor koncentration af fiskeindustri omkring Hanstholm og Frederikshavn. Som udkantsområde er der også en stor bevidsthed i amtet om vigtigheden af en lokal arbejdsstyrke med opdaterede IT-kvalifikationer. Projektoplægget indeholder forslag til de overordnede rammer for aktiviteterne i model-amtet. Oplægget skal udbygges med beskrivelser af delprojekter, efterhånden som de besluttes. Det er disponeret på følgende måde: Projektets vision og formål Indsatsområder i model-amtet Tidsplan for projektaktiviteterne Kriterier for inddragelse af valgte, medlemmer og tillidsrepræsentanter Finansieringsmuligheder Oversigt over aktiviteter, delmål og resultater

12 Side 14 KAD Et virtuelt kompetencecenter 2.1. Projektets vision og formål KAD ønsker at forøge medlemmernes muligheder og motivation for at deltage i IT-orienterede uddannelsesaktiviteter i model-amtet ved at iværksætte en række udviklings-, informations- og uddannelsesaktiviteter. Visionen med projektet er at skabe et regionalt kompetencemiljø i det udvalgte amt, hvor KADs medlemmer flittigt benytter et stort og målrettet uddannelsestilbud, der gør kortuddannede kvinder til eftertragtede deltagere i videns- og netværkssamfundet. Via handlingsorienterede partnerskaber med regionale aktører skal de kortuddannedes muligheder for kompetenceudvikling i amtet forbedres markant. Se figur 2.1. Figur 2.1: KAD etablerer regionalt kompetencemiljø via partnerskaber med lokale aktører. Regionale partnerskaber Fælles initiativer Regionalt kompetencemiljø AOF Brancher NNF Stor kursusefterspørgsel Kommuner AMU AF/RAR KAD Amt Virksom -heder SiD VUC TIC Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt n Synlige uddannelsesmuligheder Målrettede uddannelsestilbud IT-kompetente medlemmer Bevidsthed om IT -udfordring Kilde: Strategisk Netværk. KAD skal udbygge sin viden og kompetence om IT-udviklingen, så forbundet fremstår som en attraktiv samarbejdspartner for andre aktører i model-amtet. Dermed vil KAD kunne præge kompetencemiljøet, så det baserer sig på et værdigrundlag, der sætter de kortuddannede kvinders behov for faglig og personlig udvikling i centrum. Formålet med projektet er at muliggøre en tilpasning og videreudvikling af ITkompetencestrategien ud fra et særdeles konkret og aktuelt erfaringsgrundlag: For det første afprøves de elementer, som på nuværende tidspunkt tegner sig som byggesten i KADs kompetencestrategi. Projektet giver altså mulighed for at teste hypoteser og forestillinger før strategiens endelige udformning. For det andet vil aktiviteterne i model-amtet tydeligt anskueliggøre, hvilke muligheder og barrierer der er for en omfattende opbygning af medlemmernes IT-kompetencer. Erfaringerne og resultaterne vil give en pejling på, om de udvalgte indsatsområder og (sam)arbejdsmåder er optimale i forhold til målsætningerne.

13 Forsøgsprojekt model-amt Side 15 I model-amtet skal KAD tage initiativer inden for tre overordnede indsatsområder for herigennem at skabe forudsætninger for et fjerde indsatsområde: At udvikle og gennemføre arbejdsplads- og medlemsorienterede projekter: 1. Udbygge KADs viden og kompetence IT-udviklingens udfordringer for kortuddannede skal analyseres og kortlægges for at præcisere uddannelsesbehovene og underbygge forbundets IT-kompetencestrategi over for regionale samarbejdspartnere. Ligeledes skal KAD opbygge en kompetence regionalt og nationalt der gør forbundet til en attraktiv samarbejdspartner i forbindelse med omstillingsprocesser på arbejdspladserne og i udviklingen af målrettede uddannelsestilbud til medlemmerne. 2. Mobilisere regionale samarbejdspartnere KAD skal mobilisere regionale kræfter til at engagere sig i et kompetencemiljø med fokus på kortuddannedes IT-kompetencer. Netværket omfatter lokale uddannelsesinstitutioner samt arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske aktører, eksempelvis AF, TIC, erhvervsråd og andre fagforeninger. Amtets virksomheder skal tillige inviteres til at bidrage til miljøet. Hensigten med kompetencemiljøet er dobbelt: Miljøet skal føre til et forbedret og målrettet IT-uddannelsestilbud til KADs medlemmer og sandsynligvis også andre kortuddannede grupper på arbejdsmarkedet. Miljøet skal øge deltagelsen i IT-orienterede uddannelsesforløb ved at iværksætte informationskampagner og tilbyde lokale virksomheder og kortuddannede samarbejde om uddannelsesplanlægning og forløb. 3. Skabe synlighed om kortuddannedes uddannelsesbehov KAD informerer potentielle finansieringskilder, øvrige interessenter og offentligheden om ITudfordringen og målsætningen for de aktuelle aktiviteter i model-amtet. Jo større velvilje der er for KADs initiativer, desto bedre bliver de økonomiske og politiske muligheder for at kunne gennemføre utraditionelle og tværgående aktiviteter til glæde for medlemmerne. 4. Gennemføre medlems- og arbejdspladsrettede projekter Forsøgsprojektets overordnede formål er som nævnt at kvalificere udviklingen af KADs ITkompetencestrategi. I model-amtet udmønter det sig i en målsætning om at skabe et så godt uddannelsestilbud til medlemmerne med en så høj deltagelsesgrad som muligt. Målsætningerne opfyldes gennem en lang række medlems- og arbejdspladsrettede delprojekter med IT som omdrejningspunkt. Et godt uddannelsestilbud indebærer ikke blot en kvantitativ målsætning om at øge antallet af kurser. Der er i høj grad også tale om en kvalitativ målsætning om at videreudvikle uddannelsestilbudenes indhold, pædagogik og afholdelsesformer, så de målrettes medlemmernes behov og forudsætninger.

14 Side 16 KAD Et virtuelt kompetencecenter Ligeledes sikres en høj deltagelsesgrad ikke kun ved at informere mere intensivt om det eksisterende uddannelsestilbud. Et målrettet tilbud vil sandsynligvis i sig selv øge motivationen for at efteruddanne sig. Delprojekterne skal imidlertid også satse på at forbedre medlemmernes muligheder og forudsætninger for at deltage i forskellige uddannelsesaktiviteter, for eksempel ved at tage utraditionelle og opmærksomhedsskabende initiativer eller ved at samarbejde med arbejdspladserne. KAD skal selvstændigt gennemføre forskellige delprojekter, men målsætningen om en massiv uddannelsesindsats kan kun nås ved at samarbejde med eksterne partnere om hovedparten af projekterne. Muligheden for at gennemføre medlems- og arbejdspladsrettede aktiviteter er derfor afhængig af en vellykket gennemførelse af de tre første indsatsområder. Aktiviteterne i model-amtet vil efter relativ kort tid blive udsat for en tværgående erfaringsopsamling til brug for strategiudviklingen. Projektet bør afrundes med en statuskonference ved udgangen af år Forsøgsprojektet vil kunne kvalificere strategiudviklingen ved at kaste lys på en række temaer: Kortlægning af kritiske succesfaktorer for en omfattende opbygning af medlemmernes ITkompetencer. Hvilke metoder virker hvilke gør ikke? Erfaringer med muligheder og barrierer i mobiliseringen af regionale aktører til at deltage i vidensgenerering, udviklingsaktiviteter og projektgennemførelse. Muligheder og barrierer i synliggørelsen af kortuddannedes uddannelsesbehov. KADs interne kompetencebehov i alle organisatoriske led. Projektforløbet er illustreret i figur 2.2 på næste side. Projektets indhold udfoldes i det følgende Indsatsområder i model-amtet I det følgende uddybes aktiviteterne i model-amtet under de fire indsatsområder. Det er ikke alle de foreslåede aktiviteter, der kan aflæses direkte af de hidtidige diskussioner og notater, der er udarbejdet som led i strategiprocessen. De skal betragtes som forslag til, hvordan en massiv uddannelsesindsats med fokus på IT kan udmøntes i praksis i et amt. Aktiviteterne under de fire indsatsområder skal i nogen grad afvikles sideløbende: Udbygge KADs viden og kompetence KAD har gode muligheder for at omsætte erfaringerne fra sit store uddannelsesarbejde til en offensiv position over for uddannelsespolitiske, arbejdsmarkedspolitiske og erhvervspolitiske samarbejdspartnere. En position, der skal bruges til at forbedre medlemmernes mulighed for at tilegne sig IT-kompetencer.

15 Forsøgsprojekt model-amt Side 17 Figur 2.2: På vej mod en IT-kompetencestrategi i KAD. Forsøgsprojekt model-amt Vision/Mål kompe- Regionalt tencemiljø KADs medlemmer er eftertragtede deltagere i videns- og netværkssamfundet KAD er en attraktiv samarbejdspartner Fire indsatsområder Udbygge KADs viden og kompetence Analysere branchernes IT-anvendelse Opbygge regional og lokal kompetence til at indgå i IT-implementerings- og omstillingsprocesser på arbejdspladserne Etablere pædagogisk udviklingsforum samt arbejdspladsforum Mobilisere regionale samarbejdspartnere Synliggøre uddannelsesmuligheder og udvikle uddannelsesforløb Rådgive virksomheder om IT-anvendelse og IT-kompetence Rekruttere til og gennemføre uddannelsesforløb Synliggøre kortuddannedes uddannelsesbehov Afholde åbningsseminar Arrangere møder med finansieringskilder Skabe presseomtale Gennemføre medlems- og arbejdspladsrettede projekter IT-kompetence -strategi 4. kulturteknik Almene, faglige og personlige kompetencer Implementering Analyser Kommunikation Projekter Konferencer Evaluering Implementering Kilde: Strategisk Netværk. I forbindelse med forsøgsprojektet skal tre initiativer understøtte KADs udfarende rolle: Analysere branchernes IT-anvendelse, udviklingen i jobfunktioner og medlemmernes kompetencebehov i model-amtet. Opbygge en regional kompetence til at understøtte medlemmerne i forbindelse med ITimplementerings- og omstillingsprocesser på arbejdspladserne. Etablere et pædagogisk udviklingsforum. Analyse af branchernes IT-anvendelse Analysen af branchernes IT-anvendelse tilrettelægges sådan, at der i høj grad anvendes kilder fra model-amtet. For at give et dækkende billede af branchernes udvikling vil kilderne fra model-amtet skulle suppleres af vidensindhentning på landsplan. Model-amtet vil dermed fungere som en samlet case, der illustrerer og uddyber de generelle udviklingstendenser. Denne metode åbner mulighed for, at analysen både kan fokusere på forholdene i model-amtet og belyse udviklingen i IT-anvendelsen, arbejdsfunktionerne og kompetencekravene på de vigtigste beskæftigelsesområder for KADs medlemmer i landet som helhed.

16 Side 18 KAD Et virtuelt kompetencecenter Analysen vil tilvejebringe et omfattende videns- og datagrundlag, der skal understøtte KADs position i forhold til samarbejdspartnere og finansieringskilder i model-amtet. Der skal derfor udarbejdes en regional rapport, der fokuserer på forholdene i model-amtet, samt en landsdækkende rapport til brug for den fortsatte uddannelsesindsats nationalt og lokalt. Analysen af virksomhedernes IT-anvendelse i amtet skal gennemføres ved at: Kortlægge medlemmernes branchetilhørsforhold i et regionalt og udviklingsmæssigt perspektiv. Etablere et virtuelt medlemspanel med udvalgte personer fra hver afdeling, der kan give uddannelsessekretariatet aktuel information om udviklingen på arbejdspladserne. Analysere IT-anvendelsen, ændrede jobfunktioner og medlemmernes uddannelsesbehov i et antal case-virksomheder. Gennemføre interviews med grupper af tillidsrepræsentanter, kontaktpersoner eller andre nøglepersoner fra de vigtigste brancher. I analysearbejdet skal man benytte sig af eksisterende og planlagte netværk for tillidsrepræsentanter i organisationen. Afholde seminar for valgte og ansatte om regionale udviklingstendenser og udfordringer. Inddrage interne og eksterne videnskilder om kompetencebehov, for eksempel Medlemsundersøgelsen, rapporter fra AMU-efteruddannelsesudvalg m.v. Opbygge en regional og lokal kompetence til at indgå i IT-implementerings- og omstillingsprocesser på arbejdspladserne KAD forbedrer sine muligheder for at indgå i konstruktive udviklingsforløb på arbejdspladserne ved at øge den lokale og regionale kompetence vedrørende IT, organisationsudvikling og uddannelse. Ved at tilbyde viden og erfaringsoverførsel i sådanne processer kan forbundet sikre, at arbejdspladserne inddrager kortuddannedes uddannelsesbehov tidligt i planlægningen. Omstillingskompetencen kan udbygges ved at gennemføre følgende aktiviteter: Udvikle og gennemføre uddannelsesforløb for tillidsrepræsentanter, uddannelsesansvarlige og udvalgsmedlemmer om uddannelsesplanlægning, den lærende organisation, værdier i omstillingsprocesser, medarbejderinddragelse m.v. Forløbene kan tillige indeholde undervisning i konkrete IT-færdigheder og bør bygge videre på erfaringerne med uddannelsesambassadører. Etablere arbejdspladsforum med tillidsrepræsentanter og eventuelt ledende medarbejdere om IT-kompetenceudvikling og udfordringer for kortuddannede i omstillingsprocesser. Etablere et pædagogisk udviklingsforum Indsamlingen af pædagogiske erfaringer fra KADs mange uddannelsesprojekter i regionerne skal følges op ved at etablere et udviklingsforum, der kan fungere som videnscenter i forbindelse med udvikling af IT-orienterede uddannelsesforløb for medlemmerne. Forum et kan sammensættes af både interne og eksterne ressourcepersoner med kendskab til pædagogiske og praktiske forhold af betydning for medlemmernes efteruddannelse. Medlemmerne

17 Forsøgsprojekt model-amt Side 19 af Kvintechs repræsentantskab kan eksempelvis være oplagte kandidater. Forum et skal betragtes som et løst koblet netværk af viden og ekspertise, der kan aktiveres efter behov. Opgaverne kan bestå i at: Rådgive lokale KAD-repræsentanter i forbindelse med konkrete uddannelsesprojekter. Indsamle og systematisere erfaringer fra lokale uddannelsesprojekter. Stille forslag vedrørende udvikling af IT-baserede uddannelsesforløb. Kvalitetssikre fleksible uddannelsestilbud i udviklingsfasen. Erfaringerne fra model-amtet skal føre til overvejelser om, hvorvidt der på længere sigt skal etableres en funktion internt i KAD med ansvar for at udvikle og udbrede fleksible uddannelsestilbud til medlemmerne Mobilisere regionale samarbejdspartnere KAD skal mobilisere regionale aktører med interesse for uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsudvikling til at støtte bestræbelserne på at forbedre IT-kompetencerne i model-amtet. Det skal ske ved at etablere et kompetencemiljø i form af netværk og partnerskaber mellem forskellige aktører, der fungerer som ramme for konkrete projektaktiviteter. AMU, VUC, tekniske skoler, handelsskoler, daghøjskoler, AF, amtets afdelinger for erhverv og uddannelse, TIC, erhvervsråd, regionale videnscentre, SiD og NNF er alle mulige samarbejdspartnere. Netværket kan aktiveres i mindst fem sammenhænge: Synliggøre uddannelsesmuligheder og behov over for medlemmer og virksomheder. Rådgive virksomhederne om IT-anvendelse og IT-kompetencer. Udvikle uddannelsesforløb. Rekruttere til uddannelsesforløb. Gennemføre uddannelsesforløb og andre typer projekter. Mange institutioner og organisationer vil formentlig være villige til at påtage sig projektopgaver, der kan fremme deres egne målsætninger. Det vil især gælde de lokale uddannelsesinstitutioner. Netværket bygger naturligvis på de samarbejdsrelationer og aktiviteter, som KAD allerede har i model-amtet. Perspektivet er imidlertid, at KAD med visionen om et regionalt kompetencemiljø får motiveret aktørerne til at gennemføre en udvidet og målrettet indsats over for KADs medlemsgrupper. Mobiliseringen af samarbejdspartnere kan ske ved at:

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Kortuddannede kvinders IT-kompetencer og uddannelsesbehov

Kortuddannede kvinders IT-kompetencer og uddannelsesbehov Kortuddannede kvinders IT-kompetencer og uddannelsesbehov De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Kortuddannede kvinders IT-kompetencer og uddannelsesbehov Redigeret af Søren Carøe og Pauli

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Redigeret af Søren Carøe og David

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

E(lektronisk)-læring i SiD

E(lektronisk)-læring i SiD E(lektronisk)-læring i SiD Perioden august december 2001 Projektrapport Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation og strategi 5 Beskrivelse af projektets forløb og resultater 6 Omfang 7 Arbejdsgrupper

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Strategi for vejledning af voksne beskæftigede i forhold til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse

Strategi for vejledning af voksne beskæftigede i forhold til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse Afsluttende rapport Projekt 6.1 Strategi for vejledning af voksne beskæftigede i forhold til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse Rapporten er udarbejdet af: Ellen Enggaard Karen Paaske Lene

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND. Medlemmernes meninger om uddannelse

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND. Medlemmernes meninger om uddannelse KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND Medlemmernes meninger om uddannelse En medlemsundersøgelse August 1997 Kvindeligt Arbejderforbund Medlemmernes meninger om uddannelse En medlemsundersøgelse Udgivet af Kvindeligt

Læs mere

Forord 2. Kortlægningens baggrund, formål og metode 4. Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7

Forord 2. Kortlægningens baggrund, formål og metode 4. Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kortlægningens baggrund, formål og metode 4 Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7 Resultat af spørgeskemaundersøgelse; skoleside 18 Resultat af gennemførte

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere