Kvindeligt Arbejderforbund - På vej mod et virtuelt kompetencecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvindeligt Arbejderforbund - På vej mod et virtuelt kompetencecenter"

Transkript

1 Kvindeligt Arbejderforbund - På vej mod et virtuelt kompetencecenter De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen

2 KAD Et virtuelt kompetencecenter Redigeret af Tue Vinther-Jørgensen

3 Kvindeligt Arbejderforbund - På vej mod et virtuelt kompetencecenter Rapporten er udarbejdet for Kvindeligt Arbejderforbund af Strategisk Netværk 2000

4 Forord Side 3 Forord Kvindeligt Arbejderforbunds bestræbelser på at forbedre kortuddannede kvinders forhold på arbejdsmarkedet skal videreføres i videns- og informationssamfundet. Forbundets rolle og instrumenter til at sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår forandrer sig i takt med samfundsudviklingen. Informationsteknologien (IT) giver helt nye muligheder i arbejdet og udgør samtidig en udfordring for såvel medlemmer som forbund. IT er allerede en realitet for mange medlemmer i det daglige arbejde. Ofte følger organisationsforandringer og nye opgavetyper i kølvandet på indførelsen af IT. Efterhånden som IT udbredes til stadig flere brancher og funktioner, bliver det en betingelse at kunne håndtere omskifteligheden og den nye teknologi for at opretholde en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet. Medlemmernes adgang til løbende at kunne udvikle de efterspurgte kompetencer får derfor stigende betydning i det faglige arbejde. Udfordringen for KAD består i at skabe et beredskab, der gør det muligt for medlemmerne at nyttiggøre deres faglige kvalifikationer og menneskelige evner i et samfund præget af computere og digitale netværk. Perspektivet er at udvikle KAD til et virtuelt kompetencecenter. Der skal opbygges en unik kompetenceprofil for forbundets medlemmer, hvor fleksible og teknologistøttede undervisningsformer udnyttes i en storstilet uddannelsesindsats. Ligeledes skal KAD udnytte de teknologiske muligheder for at udbygge informationsudvekslingen mellem medlemmer, tillidsrepræsentanter, afdelinger og forbund. Uddannelsessekretariatet i Kvindeligt Arbejderforbund satte på sin årlige strategikonference den februar 1999 fokus på IT i uddannelsesarbejdet. Konferencen gav startskuddet til en proces, der skal resultere i en IT-kompetencestrategi for forbundet. Strategien skal udvikles frem mod KADs jubilæumskongres i foråret 2001 og skal afspejle lokale aktørers erfaringer med IT og uddannelsesarbejde. Konferencen blev fulgt op af et seminar den september På seminaret blev retningslinierne for aktiviteterne i andet halvår 1999 diskuteret og præciseret. Det blev blandt andet foreslået at udpege et eller flere såkaldte model-amter, hvor KAD kan mobilisere medlemmer og samarbejdspartnere til en massiv uddannelsesindsats med IT som kodeord. I forbindelse med strategiarbejdet er der udfærdiget en række notater, diskussionsoplæg og køreplaner for processen i år Denne rapport indeholder en samlet præsentation af materialet, der omhandler forskellige sider af såvel det gennemførte som det forestående projektarbejde. Rapporten giver således et sammenhængende billede af de planlagte aktiviteter og en foreløbig status på arbejdet med at udvikle KADs IT-kompetencestrategi. Rapporten er udarbejdet af projektchef Søren Carøe og projektleder Tue Vinther-Jørgensen, analysevirksomheden Strategisk Netværk. København, den 14. januar 2000 Lone Knudsen Uddannelsessekretær

5 Indholdsfortegnelse Side 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse.. 5 Sammenfatning Aktivitetsplan for arbejdet med KADs IT-kompetencestrategi Forsøgsprojekt model-amt Finansieringsmuligheder for forsøgs- og udviklingsprojekter Informations- og kommunikationsplan Model for analyse af branchernes IT-anvendelse Hovedlinier i KADs erfaringer med IT-uddannelse Notat fra Sandbjerg Gods-seminaret KAD i Cyberspace 4 pejlemærker for projektarbejdet... 57

6 Sammenfatning Side 7 Sammenfatning Strategisk Netværk har siden august 1999 bistået uddannelsessekretariatet i Kvindeligt Arbejderforbund med at udvikle en kompetencestrategi med fokus på de udfordringer, som IT-udviklingen stiller forbund, afdelinger, valgte og medlemmer overfor. Strategiarbejdet blev indledt med et seminar den 13. og 14. september 1999 på Sandbjerg Gods i Sønderjylland. I seminaret deltog medlemmerne af den nedsatte IT-arbejdsgruppe, nemlig Marita Geinitz (Nordals), Susanne Ram-Pedersen (Korsør), Lis Jacobsen (overenskomstafdelingen), Lone Knudsen, Kirsten Floris, Karen Poulsen, Susanne Wind og Anita Primdahl (alle fra uddannelsessekretariatet) samt Søren Carøe og Tue Vinther-Jørgensen (begge fra Strategisk Netværk). Arbejdsformen bestod i en kombination af oplæg, diskussion og gruppearbejde, og deltagerne blev enige om en række retningslinier for det videre arbejde. På seminaret blev det besluttet at nedsætte en gruppe bestående af projektleder Tue Vinther- Jørgensen og uddannelseskonsulenterne Lone Varslev-Pedersen, Københavns amt, Britta Bergh Jensen, Frederiksborg amt, Inger D. Nørlund, Vejle amt, Maja Juul-Olsen, Århus amt samt Elsemarie Trøst, Viborg amt. Formålet var at indsamle og bearbejde erfaringerne fra KADs regionale uddannelsesprojekter til brug for strategiarbejdet. Gruppen, der har afholdt to møder, har opstillet en række anbefalinger til fremtidige uddannelsesprojekter, som skal afprøves i strategiarbejdet. Den 4. november 1999 afholdt IT-arbejdsgruppen et møde i forbundshuset. På mødet blev idéen om at koncentrere analyse- og forsøgsaktiviteterne i et udvalgt amt diskuteret. Det blev besluttet, at Strategisk Netværk skulle udarbejde en projektbeskrivelse, der skitserer hovedlinierne for en massiv mobiliseringsindsats i et model-amt. Model-amtet vil i givet fald skulle danne ramme om hovedparten af KADs projektaktiviteter i forbindelse med strategiarbejdet i år I efteråret 1999 er der sammenfattende gennemført følgende projektaktiviteter: Forberede, deltage i samt følge op på seminar Strategisk Netværk planlagde den indholdsmæssige side af det indledende seminar på Sandbjerg Gods og deltog med indlæg og forslag i seminarets diskussioner. Efterfølgende blev der udarbejdet et notat, der sammenfatter debatten og beslutningerne på seminaret. Uddrage oplysninger fra Medlemsundersøgelsen samt andet materiale om KADs uddannelsesarbejde og medlemmernes branchetilknytning af relevans for IT-kompetencestrategien Som inspiration for debatten på Sandbjerg Gods var der udarbejdet et oplæg, som opridser forskellige behov for og holdninger til IT og uddannelse i KADs medlemsskare. Oplægget er bygget op over fire pejlemærker for KADs IT-kompetencestrategi: 1. KADs medlemsprofil 2. Uddannelsestraditioner for kortuddannede i Danmark 3. IT-kompetencer og medlemmernes behov 4. De pædagogiske udfordringer

7 Side 8 KAD Et virtuelt kompetencecenter Udarbejde informations- og kommunikationsplan Det første udkast til en informations- og kommunikationsplan blev præsenteret på Sandbjerg Gods-seminaret. Planen er senere blevet bearbejdet og foreligger i en revideret version, der blev præsenteret på IT-arbejdsgruppens møde den 4. november Indsamle og bearbejde materiale vedrørende KADs lokale/regionale uddannelsesprojekter Arbejdet blev indledt på et møde med de udpegede uddannelseskonsulenter den 1. oktober På mødet blev det besluttet, at erfaringsopsamlingen skulle ske ved at bede alle uddannelseskonsulenter om at beskrive projekter, hvor IT har været berørt som emne eller redskab. Strategisk Netværk udarbejdede en skabelon for, hvordan projekterne skulle beskrives. På baggrund af de indsendte projektbeskrivelser har gruppen struktureret de pædagogiske erfaringer inden for fire temaer. Diskussionen af erfaringerne førte til formuleringen af fire pejlemærker for uddannelsesprojekter for KADs medlemmer. Pejlemærkerne vil sammen med de konkrete projekterfaringer indgå i forsøgs- og udviklingsaktiviteter i det videre projektarbejde. Udarbejde ideoplæg med pejlemærker for strategiprocessen Strategisk Netværk har udarbejdet et projektoplæg for aktiviteterne i et såkaldt model-amt. Modelamtet er i sig selv et forslag til, hvordan projektarbejdet i forbindelse med strategiprocessen kan gribes an. I projektoplægget indgår endvidere en liste med konkrete idéer til medlems- og arbejdspladsrettede projekter, der kan gennemføres i model-amtet for at kvalificere strategiudviklingen. Idéerne er blandt andet formuleret på baggrund af uddannelseskonsulenternes projektbeskrivelser. Fastlægge kriterier for inddragelse af medlemmer, TR og valgte i strategiarbejdet I projektoplægget for model-amtet er der indarbejdet kriterier for og forslag til, hvordan medlemmer og valgte kan inddrages i projektarbejdet. Da aktiviteterne overvejende vil foregå i et eller eventuelt to udvalgte amter, er det nødvendigt at gennemføre informationsaktiviteter over for medlemmer og valgte i resten af landet. Identificere muligheder for ekstern finansiering af projektaktiviteter Mulighederne for ekstern finansiering afhænger nøje af typen af projektaktiviteter, som man ønsker gennemført. Da projektaktiviteterne i år 2000 endnu ikke er endeligt fastlagt, har Strategisk Netværk ikke identificeret finansieringskilder vedrørende konkrete aktiviteter. Der er dog udarbejdet et katalog over potentielle finansieringskilder. Igangsætte centralt analysearbejde, herunder udarbejde model for regionale analyser af branchernes IT-anvendelse På IT-arbejdsgruppens møde den 4. november 1999 blev en skitse til regionale analyser af branchernes IT-anvendelse præsenteret. Skitsen er blevet videreudviklet til en egentlig model for regionale analyser, hvor der blandt andet tages hensyn til ideen om at koncentrere projektaktiviteterne i et eller to amter.

8 Sammenfatning Side 9 Etablere arbejdspladsforum og pædagogisk udviklingsforum med henblik på at afprøve pædagogiske tilgange rettet mod KADs medlemskreds Begge fora er beskrevet i oplægget til et model-amt. Arbejdspladsforum et skal i givet fald øge KADs kompetence til at indgå i omstillingsprocesser på arbejdspladserne, mens det pædagogiske udviklingsforum skal forstærke forbundets kompetence i forbindelse med udvikling af uddannelsesforløb for medlemmerne. Opstille sigtelinier for det videre strategiarbejde i år 2000 og udarbejde detaljeret handlingsplan Sigtelinierne for strategiarbejdet i år 2000 er blevet diskuteret med uddannelsessekretariatet og ITarbejdsgruppen, og der foreligger en handlingsplan for de fortsatte projektaktiviteter. Udarbejde statusrapport og artikel om strategiarbejdet Der er udarbejdet forslag til en kronik samt denne statusrapport. Strategiarbejdet i andet halvår 1999 har præciseret rammerne og udgangspunktet for det videre projektforløb. Ved indgangen til det nye år ligger der således en plan for de aktiviteter, der skal underbygge arbejdet med at formulere en IT-kompetencestrategi for KAD. I forbindelse med projektarbejdet er der udarbejdet følgende notater m.v.: KAD i Cyberspace 4 pejlemærker for strategiarbejdet Notat fra Sandbjerg Gods Informations- og kommunikationsplan for projektarbejdet Skitse til regionale analyser af branchernes IT-anvendelse Model for regionale analyser af branchernes IT-anvendelse Hovedlinierne i KADs erfaringer med IT-uddannelse Forsøgsprojekt model-amt Aktivitetsplan for projektarbejdet med KADs IT-kompetencestrategi IT for hele folket kronik Finansieringsmuligheder for forsøgs- og udviklingsprojekter Materiale af betydning for det videre projektforløb fremgår af rapporten.

9 1. Aktivitetsplan for projektarbejdet med KADs IT-kompetencestrategi Hoved- og delaktiviteter Hovedansvarlig Periode 2000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec A. Analyser af branchernes IT-anvendelse - Gennemføre statistisk medlemsanalyse SN - Udforme spørgeguide og gennemføre analyser SN, UK af case-virksomheder - Etablere virtuelt medlemspanel og gennemføre spørgeundersøgelse Udd.sek., afd., SN - Udforme spørgeguide og gennemføre gruppeinterviews SN, UK med tillidsrepræsentanter - Afholde 4-5 regionale seminarer for valgte Udd.sek., SN og ansatte - Udarbejde rapport til model-amt samt SN landsdækkende rapport B. Model-amt - Udvælge model-amt IT-arbejdsgruppe - Udvikle og gennemføre uddannelsesforløb Udd.sek., SN, for TR og valgte UK - Etablere arbejdspladsforum og pædagogisk Udd.sek., UK, udviklingsforum afd. - Gennemføre informationsindsats i modelamtet herunder etablere kontakt til lokale udd.sek. Afd., UK, finansieringskilder - Mobilisere regionale samarbejdspartnere Afd., UK, udd.sek. - Udvikle og gennemføre medlems- og arbejdspladsrettede projekter udd.sek. Afd., UK, - Opsamle erfaringer SN C. Information og kommunikation - Designe, oprette og vedligeholde digitalt projektmiljø SN, udd.sek.

10 Hoved- og delaktiviteter Hovedansvarlig Periode 2000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec C. Information og kommunikation - fortsat - Designe og udgive nyhedsbrev hver tredje Udd.sek., fag- måned - Pressekontakt (adresseliste for nyhedsbrevet, skrive artikler og pressemeddelelser, arrangere interview med Lone Knudsen, etablere netværk til journalister) - Arrangere medie-begivenheder (fastlægge tema og koncept m.m.) bladsredaktionen Udd.sek., SN, fagbladsredaktionen Udd.sek., afd., SN D. Politisk kontakt - Arrangere møde med forskningsminister Birte Weiss (aftale dato, fastlægge budskab og tema, udfærdige materiale) - Afklare hvordan KADs uddannelsespolitiske rolle kan udbygges over for relevante ministerier (Arbejdsministeriet/Arbejdsmarkedsstyrelsen, Erhvervsministeriet, Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet) - Iværksætte særlig informationsindsats over for ovennævnte ministerier - Skabe kontakt til de uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske ordførere i Folketinget (udarbejde skriftligt materiale, arrangere møder) E. Generelt strategiarbejde - Forberede strategikonference februar 2000 med IT som tema - Udarbejde endelig IT-kompetencestrategi 1. kvartal 2001 SN, udd.sek. SN, udd.sek. SN, udd.sek. SN, udd.sek. Udd.sek., SN SN Forkortelser: TR = tillidsrepræsentanter, UK = amtslige uddannelseskonsulenter, udd.sek. = uddannelsessekretariatet i KAD, afd. = KADs lokalafdelinger, SN = Strategisk Netværk.

11 Forsøgsprojekt model-amt Side Forsøgsprojekt model-amt Dette projektoplæg har til formål at skitsere et udviklings- og forsøgsprojekt, hvor KAD iværksætter en massiv mobiliseringsindsats i et eller eventuelt to udvalgte amter. Projektet etableres på baggrund af viden og erfaringer fra forbundets mange uddannelsesprojekter samt retningslinierne fra det hidtidige arbejde med at formulere en IT-kompetencestrategi. Bornholms, Vestsjællands, Århus, Sønderjyllands samt Nordjyllands amter er alle blevet foreslået som model-amter: Bornholms isolerede beliggenhed kan være en fordel for forsøgsprojektet, da det understreger nødvendigheden af en samordnet indsats blandt aktørerne for at skabe regional udvikling. Vestsjællands amt kan være interessant på grund af de udviklingsmæssige udfordringer, som Storebæltsbroen og lukningen af flere store arbejdspladser stiller amtet overfor. Man arbejder således allerede på at etablere en regional udviklingsenhed, der skal muliggøre et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og offentlige myndigheder. Århus amt omfatter både Århus by med en høj koncentration af offentlige og private arbejdspladser og de mere tyndtbefolkede kommuner på Djursland. Hvis Århus amt vælges som model-amt, vil muligheder og barrierer for udvikling af IT-kompetencer blive afprøvet i både by- og landområder. Sønderjyllands amt er på flere måder et foregangsamt i udviklingen af medlemmernes ITkompetencer. Der er stor fokus på IT-relateret undervisning og et udbygget samarbejde med de regionale uddannelsesinstitutioner. Ved at accelerere aktiviteterne i Sønderjyllands amt vil KAD kunne skabe et IT-fyrtårn til inspiration for resten af landet. Endelig er Nordjyllands amt blevet nævnt som muligt model-amt. Nordjyllands amt er især interessant på grund af den erhvervsstrukturelle forskellighed, for eksempel med en avanceret tele-industri omkring Aalborg og en stor koncentration af fiskeindustri omkring Hanstholm og Frederikshavn. Som udkantsområde er der også en stor bevidsthed i amtet om vigtigheden af en lokal arbejdsstyrke med opdaterede IT-kvalifikationer. Projektoplægget indeholder forslag til de overordnede rammer for aktiviteterne i model-amtet. Oplægget skal udbygges med beskrivelser af delprojekter, efterhånden som de besluttes. Det er disponeret på følgende måde: Projektets vision og formål Indsatsområder i model-amtet Tidsplan for projektaktiviteterne Kriterier for inddragelse af valgte, medlemmer og tillidsrepræsentanter Finansieringsmuligheder Oversigt over aktiviteter, delmål og resultater

12 Side 14 KAD Et virtuelt kompetencecenter 2.1. Projektets vision og formål KAD ønsker at forøge medlemmernes muligheder og motivation for at deltage i IT-orienterede uddannelsesaktiviteter i model-amtet ved at iværksætte en række udviklings-, informations- og uddannelsesaktiviteter. Visionen med projektet er at skabe et regionalt kompetencemiljø i det udvalgte amt, hvor KADs medlemmer flittigt benytter et stort og målrettet uddannelsestilbud, der gør kortuddannede kvinder til eftertragtede deltagere i videns- og netværkssamfundet. Via handlingsorienterede partnerskaber med regionale aktører skal de kortuddannedes muligheder for kompetenceudvikling i amtet forbedres markant. Se figur 2.1. Figur 2.1: KAD etablerer regionalt kompetencemiljø via partnerskaber med lokale aktører. Regionale partnerskaber Fælles initiativer Regionalt kompetencemiljø AOF Brancher NNF Stor kursusefterspørgsel Kommuner AMU AF/RAR KAD Amt Virksom -heder SiD VUC TIC Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt n Synlige uddannelsesmuligheder Målrettede uddannelsestilbud IT-kompetente medlemmer Bevidsthed om IT -udfordring Kilde: Strategisk Netværk. KAD skal udbygge sin viden og kompetence om IT-udviklingen, så forbundet fremstår som en attraktiv samarbejdspartner for andre aktører i model-amtet. Dermed vil KAD kunne præge kompetencemiljøet, så det baserer sig på et værdigrundlag, der sætter de kortuddannede kvinders behov for faglig og personlig udvikling i centrum. Formålet med projektet er at muliggøre en tilpasning og videreudvikling af ITkompetencestrategien ud fra et særdeles konkret og aktuelt erfaringsgrundlag: For det første afprøves de elementer, som på nuværende tidspunkt tegner sig som byggesten i KADs kompetencestrategi. Projektet giver altså mulighed for at teste hypoteser og forestillinger før strategiens endelige udformning. For det andet vil aktiviteterne i model-amtet tydeligt anskueliggøre, hvilke muligheder og barrierer der er for en omfattende opbygning af medlemmernes IT-kompetencer. Erfaringerne og resultaterne vil give en pejling på, om de udvalgte indsatsområder og (sam)arbejdsmåder er optimale i forhold til målsætningerne.

13 Forsøgsprojekt model-amt Side 15 I model-amtet skal KAD tage initiativer inden for tre overordnede indsatsområder for herigennem at skabe forudsætninger for et fjerde indsatsområde: At udvikle og gennemføre arbejdsplads- og medlemsorienterede projekter: 1. Udbygge KADs viden og kompetence IT-udviklingens udfordringer for kortuddannede skal analyseres og kortlægges for at præcisere uddannelsesbehovene og underbygge forbundets IT-kompetencestrategi over for regionale samarbejdspartnere. Ligeledes skal KAD opbygge en kompetence regionalt og nationalt der gør forbundet til en attraktiv samarbejdspartner i forbindelse med omstillingsprocesser på arbejdspladserne og i udviklingen af målrettede uddannelsestilbud til medlemmerne. 2. Mobilisere regionale samarbejdspartnere KAD skal mobilisere regionale kræfter til at engagere sig i et kompetencemiljø med fokus på kortuddannedes IT-kompetencer. Netværket omfatter lokale uddannelsesinstitutioner samt arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske aktører, eksempelvis AF, TIC, erhvervsråd og andre fagforeninger. Amtets virksomheder skal tillige inviteres til at bidrage til miljøet. Hensigten med kompetencemiljøet er dobbelt: Miljøet skal føre til et forbedret og målrettet IT-uddannelsestilbud til KADs medlemmer og sandsynligvis også andre kortuddannede grupper på arbejdsmarkedet. Miljøet skal øge deltagelsen i IT-orienterede uddannelsesforløb ved at iværksætte informationskampagner og tilbyde lokale virksomheder og kortuddannede samarbejde om uddannelsesplanlægning og forløb. 3. Skabe synlighed om kortuddannedes uddannelsesbehov KAD informerer potentielle finansieringskilder, øvrige interessenter og offentligheden om ITudfordringen og målsætningen for de aktuelle aktiviteter i model-amtet. Jo større velvilje der er for KADs initiativer, desto bedre bliver de økonomiske og politiske muligheder for at kunne gennemføre utraditionelle og tværgående aktiviteter til glæde for medlemmerne. 4. Gennemføre medlems- og arbejdspladsrettede projekter Forsøgsprojektets overordnede formål er som nævnt at kvalificere udviklingen af KADs ITkompetencestrategi. I model-amtet udmønter det sig i en målsætning om at skabe et så godt uddannelsestilbud til medlemmerne med en så høj deltagelsesgrad som muligt. Målsætningerne opfyldes gennem en lang række medlems- og arbejdspladsrettede delprojekter med IT som omdrejningspunkt. Et godt uddannelsestilbud indebærer ikke blot en kvantitativ målsætning om at øge antallet af kurser. Der er i høj grad også tale om en kvalitativ målsætning om at videreudvikle uddannelsestilbudenes indhold, pædagogik og afholdelsesformer, så de målrettes medlemmernes behov og forudsætninger.

14 Side 16 KAD Et virtuelt kompetencecenter Ligeledes sikres en høj deltagelsesgrad ikke kun ved at informere mere intensivt om det eksisterende uddannelsestilbud. Et målrettet tilbud vil sandsynligvis i sig selv øge motivationen for at efteruddanne sig. Delprojekterne skal imidlertid også satse på at forbedre medlemmernes muligheder og forudsætninger for at deltage i forskellige uddannelsesaktiviteter, for eksempel ved at tage utraditionelle og opmærksomhedsskabende initiativer eller ved at samarbejde med arbejdspladserne. KAD skal selvstændigt gennemføre forskellige delprojekter, men målsætningen om en massiv uddannelsesindsats kan kun nås ved at samarbejde med eksterne partnere om hovedparten af projekterne. Muligheden for at gennemføre medlems- og arbejdspladsrettede aktiviteter er derfor afhængig af en vellykket gennemførelse af de tre første indsatsområder. Aktiviteterne i model-amtet vil efter relativ kort tid blive udsat for en tværgående erfaringsopsamling til brug for strategiudviklingen. Projektet bør afrundes med en statuskonference ved udgangen af år Forsøgsprojektet vil kunne kvalificere strategiudviklingen ved at kaste lys på en række temaer: Kortlægning af kritiske succesfaktorer for en omfattende opbygning af medlemmernes ITkompetencer. Hvilke metoder virker hvilke gør ikke? Erfaringer med muligheder og barrierer i mobiliseringen af regionale aktører til at deltage i vidensgenerering, udviklingsaktiviteter og projektgennemførelse. Muligheder og barrierer i synliggørelsen af kortuddannedes uddannelsesbehov. KADs interne kompetencebehov i alle organisatoriske led. Projektforløbet er illustreret i figur 2.2 på næste side. Projektets indhold udfoldes i det følgende Indsatsområder i model-amtet I det følgende uddybes aktiviteterne i model-amtet under de fire indsatsområder. Det er ikke alle de foreslåede aktiviteter, der kan aflæses direkte af de hidtidige diskussioner og notater, der er udarbejdet som led i strategiprocessen. De skal betragtes som forslag til, hvordan en massiv uddannelsesindsats med fokus på IT kan udmøntes i praksis i et amt. Aktiviteterne under de fire indsatsområder skal i nogen grad afvikles sideløbende: Udbygge KADs viden og kompetence KAD har gode muligheder for at omsætte erfaringerne fra sit store uddannelsesarbejde til en offensiv position over for uddannelsespolitiske, arbejdsmarkedspolitiske og erhvervspolitiske samarbejdspartnere. En position, der skal bruges til at forbedre medlemmernes mulighed for at tilegne sig IT-kompetencer.

15 Forsøgsprojekt model-amt Side 17 Figur 2.2: På vej mod en IT-kompetencestrategi i KAD. Forsøgsprojekt model-amt Vision/Mål kompe- Regionalt tencemiljø KADs medlemmer er eftertragtede deltagere i videns- og netværkssamfundet KAD er en attraktiv samarbejdspartner Fire indsatsområder Udbygge KADs viden og kompetence Analysere branchernes IT-anvendelse Opbygge regional og lokal kompetence til at indgå i IT-implementerings- og omstillingsprocesser på arbejdspladserne Etablere pædagogisk udviklingsforum samt arbejdspladsforum Mobilisere regionale samarbejdspartnere Synliggøre uddannelsesmuligheder og udvikle uddannelsesforløb Rådgive virksomheder om IT-anvendelse og IT-kompetence Rekruttere til og gennemføre uddannelsesforløb Synliggøre kortuddannedes uddannelsesbehov Afholde åbningsseminar Arrangere møder med finansieringskilder Skabe presseomtale Gennemføre medlems- og arbejdspladsrettede projekter IT-kompetence -strategi 4. kulturteknik Almene, faglige og personlige kompetencer Implementering Analyser Kommunikation Projekter Konferencer Evaluering Implementering Kilde: Strategisk Netværk. I forbindelse med forsøgsprojektet skal tre initiativer understøtte KADs udfarende rolle: Analysere branchernes IT-anvendelse, udviklingen i jobfunktioner og medlemmernes kompetencebehov i model-amtet. Opbygge en regional kompetence til at understøtte medlemmerne i forbindelse med ITimplementerings- og omstillingsprocesser på arbejdspladserne. Etablere et pædagogisk udviklingsforum. Analyse af branchernes IT-anvendelse Analysen af branchernes IT-anvendelse tilrettelægges sådan, at der i høj grad anvendes kilder fra model-amtet. For at give et dækkende billede af branchernes udvikling vil kilderne fra model-amtet skulle suppleres af vidensindhentning på landsplan. Model-amtet vil dermed fungere som en samlet case, der illustrerer og uddyber de generelle udviklingstendenser. Denne metode åbner mulighed for, at analysen både kan fokusere på forholdene i model-amtet og belyse udviklingen i IT-anvendelsen, arbejdsfunktionerne og kompetencekravene på de vigtigste beskæftigelsesområder for KADs medlemmer i landet som helhed.

16 Side 18 KAD Et virtuelt kompetencecenter Analysen vil tilvejebringe et omfattende videns- og datagrundlag, der skal understøtte KADs position i forhold til samarbejdspartnere og finansieringskilder i model-amtet. Der skal derfor udarbejdes en regional rapport, der fokuserer på forholdene i model-amtet, samt en landsdækkende rapport til brug for den fortsatte uddannelsesindsats nationalt og lokalt. Analysen af virksomhedernes IT-anvendelse i amtet skal gennemføres ved at: Kortlægge medlemmernes branchetilhørsforhold i et regionalt og udviklingsmæssigt perspektiv. Etablere et virtuelt medlemspanel med udvalgte personer fra hver afdeling, der kan give uddannelsessekretariatet aktuel information om udviklingen på arbejdspladserne. Analysere IT-anvendelsen, ændrede jobfunktioner og medlemmernes uddannelsesbehov i et antal case-virksomheder. Gennemføre interviews med grupper af tillidsrepræsentanter, kontaktpersoner eller andre nøglepersoner fra de vigtigste brancher. I analysearbejdet skal man benytte sig af eksisterende og planlagte netværk for tillidsrepræsentanter i organisationen. Afholde seminar for valgte og ansatte om regionale udviklingstendenser og udfordringer. Inddrage interne og eksterne videnskilder om kompetencebehov, for eksempel Medlemsundersøgelsen, rapporter fra AMU-efteruddannelsesudvalg m.v. Opbygge en regional og lokal kompetence til at indgå i IT-implementerings- og omstillingsprocesser på arbejdspladserne KAD forbedrer sine muligheder for at indgå i konstruktive udviklingsforløb på arbejdspladserne ved at øge den lokale og regionale kompetence vedrørende IT, organisationsudvikling og uddannelse. Ved at tilbyde viden og erfaringsoverførsel i sådanne processer kan forbundet sikre, at arbejdspladserne inddrager kortuddannedes uddannelsesbehov tidligt i planlægningen. Omstillingskompetencen kan udbygges ved at gennemføre følgende aktiviteter: Udvikle og gennemføre uddannelsesforløb for tillidsrepræsentanter, uddannelsesansvarlige og udvalgsmedlemmer om uddannelsesplanlægning, den lærende organisation, værdier i omstillingsprocesser, medarbejderinddragelse m.v. Forløbene kan tillige indeholde undervisning i konkrete IT-færdigheder og bør bygge videre på erfaringerne med uddannelsesambassadører. Etablere arbejdspladsforum med tillidsrepræsentanter og eventuelt ledende medarbejdere om IT-kompetenceudvikling og udfordringer for kortuddannede i omstillingsprocesser. Etablere et pædagogisk udviklingsforum Indsamlingen af pædagogiske erfaringer fra KADs mange uddannelsesprojekter i regionerne skal følges op ved at etablere et udviklingsforum, der kan fungere som videnscenter i forbindelse med udvikling af IT-orienterede uddannelsesforløb for medlemmerne. Forum et kan sammensættes af både interne og eksterne ressourcepersoner med kendskab til pædagogiske og praktiske forhold af betydning for medlemmernes efteruddannelse. Medlemmerne

17 Forsøgsprojekt model-amt Side 19 af Kvintechs repræsentantskab kan eksempelvis være oplagte kandidater. Forum et skal betragtes som et løst koblet netværk af viden og ekspertise, der kan aktiveres efter behov. Opgaverne kan bestå i at: Rådgive lokale KAD-repræsentanter i forbindelse med konkrete uddannelsesprojekter. Indsamle og systematisere erfaringer fra lokale uddannelsesprojekter. Stille forslag vedrørende udvikling af IT-baserede uddannelsesforløb. Kvalitetssikre fleksible uddannelsestilbud i udviklingsfasen. Erfaringerne fra model-amtet skal føre til overvejelser om, hvorvidt der på længere sigt skal etableres en funktion internt i KAD med ansvar for at udvikle og udbrede fleksible uddannelsestilbud til medlemmerne Mobilisere regionale samarbejdspartnere KAD skal mobilisere regionale aktører med interesse for uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsudvikling til at støtte bestræbelserne på at forbedre IT-kompetencerne i model-amtet. Det skal ske ved at etablere et kompetencemiljø i form af netværk og partnerskaber mellem forskellige aktører, der fungerer som ramme for konkrete projektaktiviteter. AMU, VUC, tekniske skoler, handelsskoler, daghøjskoler, AF, amtets afdelinger for erhverv og uddannelse, TIC, erhvervsråd, regionale videnscentre, SiD og NNF er alle mulige samarbejdspartnere. Netværket kan aktiveres i mindst fem sammenhænge: Synliggøre uddannelsesmuligheder og behov over for medlemmer og virksomheder. Rådgive virksomhederne om IT-anvendelse og IT-kompetencer. Udvikle uddannelsesforløb. Rekruttere til uddannelsesforløb. Gennemføre uddannelsesforløb og andre typer projekter. Mange institutioner og organisationer vil formentlig være villige til at påtage sig projektopgaver, der kan fremme deres egne målsætninger. Det vil især gælde de lokale uddannelsesinstitutioner. Netværket bygger naturligvis på de samarbejdsrelationer og aktiviteter, som KAD allerede har i model-amtet. Perspektivet er imidlertid, at KAD med visionen om et regionalt kompetencemiljø får motiveret aktørerne til at gennemføre en udvidet og målrettet indsats over for KADs medlemsgrupper. Mobiliseringen af samarbejdspartnere kan ske ved at:

18 Side 20 KAD Et virtuelt kompetencecenter Udarbejde forslag til overordnet plan for aktiviteter, mål og samarbejdsrelationer i kompetencemiljøet. Afholde åbningsseminar med præsentation af projektets vision og indhold for valgte, ledere og konsulenter fra regionale myndigheder, institutioner, organisationer og eventuelt virksomheder. Etablere operativt netværk med samarbejdspartnere om udførelse af konkrete uddannelses- og projektopgaver i form af detail-planlægning, virksomhedskontakt, rekruttering, projektledelse m.v Skabe synlighed om kortuddannedes uddannelsesbehov Mobiliseringen af lokale samarbejdspartnere skal kombineres med en generel informationsindsats om kortuddannede kvinders behov i forbindelse med IT og efteruddannelse. Formålet med informationsindsatsen er dobbelt: For det første skal en generel opmærksomhed om projektet og dets problemstilling skabe opbakning til aktiviteterne hos regionale samarbejdspartnere samt i deres politiske og faglige bagland. Efterhånden som der etableres medlemsrettede delprojekter, skal KAD synliggøre dem i offentligheden for at fastholde motivationen og engagementet hos samarbejdsparterne. For det andet skal mulige finansieringskilder i regionen informeres om projektet i model-amtet med henblik på at opnå økonomisk støtte til aktiviteterne. Som en sidegevinst vil informationsindsatsen sandsynligvis øge medlemmernes og virksomhedernes motivation for at deltage i konkrete projektaktiviteter. Et højt informationsniveau sikres ved at: Invitere politiske og faglige beslutningstagere med til projektets åbningsseminar. Arrangere møder med potentielle finansieringskilder i regionen, for eksempel RAR og amtet. Skabe løbende presseomtale i lokale medier via pressemeddelelser og interviews Gennemføre medlems- og arbejdspladsrettede projekter Det er i gennemførelsen af medlems- og arbejdspladsrettede projekter, at succesen for idéen om et model-amt skal måles. Aktiviteterne under de tre tidligere nævnte indsatsområder har således primært til hensigt at tilvejebringe rammer for delprojekter, der forbedrer uddannelsestilbudene og forøger medlemmernes deltagelse i uddannelsesaktiviteter. Tekstboksen på næste side indeholder forslag til delprojekter, der kan gennemføres i model-amtet. Det skal i vid udstrækning overlades til de regionale KAD-repræsentanter og deres samarbejdspartnere at beslutte, hvilke delprojekter der skal gennemføres for at opfylde målsætningerne. I dette arbejde kan de støtte sig til resultaterne af dels den regionale analyse af IT-anvendelse og uddannelsesbehov, dels den pædagogiske erfaringsopsamling. Endvidere kan der hentes bistand fra det pædagogiske udviklingsforum.

19 Forsøgsprojekt model-amt Side 21 BRUTTOLISTE MED IDEER TIL DELPROJEKTER Der er mange forskellige måder at gennemføre en massiv efteruddannelsesindsats på. Aktiviteterne i model-amtet skal besluttes i et samspil mellem IT-arbejdsgruppen og de lokale KAD-repræsentanter og samarbejdspartnere. Kreativiteten i KADs hidtidige uddannelsesarbejde i regionerne har været stor. Den tradition skal fastholdes ved at gennemføre delprojekter, der inspireres af og bygger videre på de bedste erfaringer med IT-uddannelse fra hele landet. Målsætningerne for model-amtet skal nås ved at gennemføre arbejdsplads- og medlemsorienterede delprojekter. De kan eksempelvis bestå i at: Etablere datastuer på alle KADs afdelingskontorer, eventuelt i samarbejde med kommuner eller uddannelsesinstitutioner. Uddanne en IT-ansvarlig på hvert afdelingskontor, som kan hjælpe usikre medlemmer i gang ved skærmen. Gennemføre omfattende læse-stave-indsats med udstrakt anvendelse af IT. Samarbejde med VUC om at gennemføre almen voksenuddannelse på afdelingskontorerne med teknologistøttet undervisningsmateriale. Gennemføre jobrotationsprojekter med længerevarende uddannelsesforløb med almene fag som engelsk, kommunikation, samarbejde og IT. Tilbyde uddannelsesplanlægning for kortuddannede på virksomhederne og etablere samarbejde mellem virksomheder om fælles kursusafvikling i samarbejde med AF, TIC og det regionale skolesamarbejde. Gennemføre projekt om læring på arbejdspladserne med behovsafklaring, kompetenceafklaring og individuelle forløb baseret på fjernundervisning og indpasset i virksomhedens hverdag. Lave kampagne om hjemme-pc-ordninger over for virksomhederne med tilbud om medlemstilpassede PCkørekort-forløb i samarbejde med AMU eller VUC. Udvikle og gennemføre IT-forløb, der er målrettet de forskellige brancher, og integrere IT som redskab i den daglige arbejdsudførelse. Etablere elektronisk netværk for tillidsvalgte til informationssøgning og kommunikation om faglige spørgsmål. Samarbejde med AMU, VUC, AOF og andre om at synliggøre det ordinære uddannelsesudbud over for medlemmerne. Afvikle week-end-kurser om styring af privatøkonomi, ferieplanlægning, kost og sundhed i familien eller andre emner med brug af IT og Internet som redskaber. Etablere rullende IT-værksted, der kommer rundt til arbejdspladserne. Udsende uddannelsesavis til samtlige medlemmer med information om uddannelsestilbud i model-amtet. Den endelige vedtagelse af en plan for medlems- og arbejdspladsrettede projekter må dog ske i et samspil mellem KADs lokalafdelinger i model-amtet og uddannelsessekretariatet. IT-arbejdsgruppen skal således godkende aktivitets- og ambitionsniveauet i de foreslåede projekter. Dertil kommer, at der allerede tegner sig mindst tre hypoteser, som bør afprøves i delprojekterne: Udstrakt brug af fleksible uddannelsesformer vil være en fordel for medlemmerne. Medlemmernes IT-færdigheder og generelle uddannelsesaktivitet vil stige, hvis alle har adgang til en PC helst hjemme, alternativt på afdelingskontoret eller arbejdspladsen.

20 Side 22 KAD Et virtuelt kompetencecenter Et direkte samspil med arbejdspladserne vil øge medlemmernes deltagelse i og udbytte af uddannelse. Gennemførelsen af medlems- og arbejdspladsrettede aktiviteter indebærer en række opgaver: Udvikle uddannelsesforløb på baggrund af brancheanalyser og pædagogisk erfaringsopsamling. Dette arbejde understøttes af det pædagogiske udviklingsforum. Lave oplæg til aktiviteter, der fremmer medlemmernes motivation og muligheder for at deltage i uddannelsesaktiviteter. Udfærdige endelig plan for projektaktiviteterne i model-amtet i samarbejde med lokale KADrepræsentanter og IT-arbejdsgruppen. Styre projektaktiviteter og koordinere samarbejdspartnere. Evaluere projekter og indsamle erfaringer til brug for strategiudviklingen Tidsplan for projektaktiviteterne Aktiviteterne i model-amtet kan inddeles i tre faser som i nedenstående oversigt. År 2000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Fase 1: Gennemføre brancheanalyser af IT-anvendelse og kompetencebehov Udvikle og afholde kursusforløb om omstillingsprocesser og IT for lokale KAD-repræsentanter Etablere pædagogisk udviklingsforum Etablere partnerskaber med lokale aktører Sikre finansiering af projektaktiviteter Beslutte overordnet plan med forslag til delprojekter Fase 2: Detailplanlægge delprojekter sammen med regionale samarbejdspartnere Informere medlemmer om uddannelsesmuligheder og rekruttere til forløb Indgå samarbejde med virksomheder

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen CLOPU er et partssammensat udvalg bestående af medlemmer fra COII, LC og OC samt Personalestyrelsen.

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere