Kvindeligt Arbejderforbund - På vej mod et virtuelt kompetencecenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvindeligt Arbejderforbund - På vej mod et virtuelt kompetencecenter"

Transkript

1 Kvindeligt Arbejderforbund - På vej mod et virtuelt kompetencecenter De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen

2 KAD Et virtuelt kompetencecenter Redigeret af Tue Vinther-Jørgensen

3 Kvindeligt Arbejderforbund - På vej mod et virtuelt kompetencecenter Rapporten er udarbejdet for Kvindeligt Arbejderforbund af Strategisk Netværk 2000

4 Forord Side 3 Forord Kvindeligt Arbejderforbunds bestræbelser på at forbedre kortuddannede kvinders forhold på arbejdsmarkedet skal videreføres i videns- og informationssamfundet. Forbundets rolle og instrumenter til at sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår forandrer sig i takt med samfundsudviklingen. Informationsteknologien (IT) giver helt nye muligheder i arbejdet og udgør samtidig en udfordring for såvel medlemmer som forbund. IT er allerede en realitet for mange medlemmer i det daglige arbejde. Ofte følger organisationsforandringer og nye opgavetyper i kølvandet på indførelsen af IT. Efterhånden som IT udbredes til stadig flere brancher og funktioner, bliver det en betingelse at kunne håndtere omskifteligheden og den nye teknologi for at opretholde en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet. Medlemmernes adgang til løbende at kunne udvikle de efterspurgte kompetencer får derfor stigende betydning i det faglige arbejde. Udfordringen for KAD består i at skabe et beredskab, der gør det muligt for medlemmerne at nyttiggøre deres faglige kvalifikationer og menneskelige evner i et samfund præget af computere og digitale netværk. Perspektivet er at udvikle KAD til et virtuelt kompetencecenter. Der skal opbygges en unik kompetenceprofil for forbundets medlemmer, hvor fleksible og teknologistøttede undervisningsformer udnyttes i en storstilet uddannelsesindsats. Ligeledes skal KAD udnytte de teknologiske muligheder for at udbygge informationsudvekslingen mellem medlemmer, tillidsrepræsentanter, afdelinger og forbund. Uddannelsessekretariatet i Kvindeligt Arbejderforbund satte på sin årlige strategikonference den februar 1999 fokus på IT i uddannelsesarbejdet. Konferencen gav startskuddet til en proces, der skal resultere i en IT-kompetencestrategi for forbundet. Strategien skal udvikles frem mod KADs jubilæumskongres i foråret 2001 og skal afspejle lokale aktørers erfaringer med IT og uddannelsesarbejde. Konferencen blev fulgt op af et seminar den september På seminaret blev retningslinierne for aktiviteterne i andet halvår 1999 diskuteret og præciseret. Det blev blandt andet foreslået at udpege et eller flere såkaldte model-amter, hvor KAD kan mobilisere medlemmer og samarbejdspartnere til en massiv uddannelsesindsats med IT som kodeord. I forbindelse med strategiarbejdet er der udfærdiget en række notater, diskussionsoplæg og køreplaner for processen i år Denne rapport indeholder en samlet præsentation af materialet, der omhandler forskellige sider af såvel det gennemførte som det forestående projektarbejde. Rapporten giver således et sammenhængende billede af de planlagte aktiviteter og en foreløbig status på arbejdet med at udvikle KADs IT-kompetencestrategi. Rapporten er udarbejdet af projektchef Søren Carøe og projektleder Tue Vinther-Jørgensen, analysevirksomheden Strategisk Netværk. København, den 14. januar 2000 Lone Knudsen Uddannelsessekretær

5 Indholdsfortegnelse Side 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse.. 5 Sammenfatning Aktivitetsplan for arbejdet med KADs IT-kompetencestrategi Forsøgsprojekt model-amt Finansieringsmuligheder for forsøgs- og udviklingsprojekter Informations- og kommunikationsplan Model for analyse af branchernes IT-anvendelse Hovedlinier i KADs erfaringer med IT-uddannelse Notat fra Sandbjerg Gods-seminaret KAD i Cyberspace 4 pejlemærker for projektarbejdet... 57

6 Sammenfatning Side 7 Sammenfatning Strategisk Netværk har siden august 1999 bistået uddannelsessekretariatet i Kvindeligt Arbejderforbund med at udvikle en kompetencestrategi med fokus på de udfordringer, som IT-udviklingen stiller forbund, afdelinger, valgte og medlemmer overfor. Strategiarbejdet blev indledt med et seminar den 13. og 14. september 1999 på Sandbjerg Gods i Sønderjylland. I seminaret deltog medlemmerne af den nedsatte IT-arbejdsgruppe, nemlig Marita Geinitz (Nordals), Susanne Ram-Pedersen (Korsør), Lis Jacobsen (overenskomstafdelingen), Lone Knudsen, Kirsten Floris, Karen Poulsen, Susanne Wind og Anita Primdahl (alle fra uddannelsessekretariatet) samt Søren Carøe og Tue Vinther-Jørgensen (begge fra Strategisk Netværk). Arbejdsformen bestod i en kombination af oplæg, diskussion og gruppearbejde, og deltagerne blev enige om en række retningslinier for det videre arbejde. På seminaret blev det besluttet at nedsætte en gruppe bestående af projektleder Tue Vinther- Jørgensen og uddannelseskonsulenterne Lone Varslev-Pedersen, Københavns amt, Britta Bergh Jensen, Frederiksborg amt, Inger D. Nørlund, Vejle amt, Maja Juul-Olsen, Århus amt samt Elsemarie Trøst, Viborg amt. Formålet var at indsamle og bearbejde erfaringerne fra KADs regionale uddannelsesprojekter til brug for strategiarbejdet. Gruppen, der har afholdt to møder, har opstillet en række anbefalinger til fremtidige uddannelsesprojekter, som skal afprøves i strategiarbejdet. Den 4. november 1999 afholdt IT-arbejdsgruppen et møde i forbundshuset. På mødet blev idéen om at koncentrere analyse- og forsøgsaktiviteterne i et udvalgt amt diskuteret. Det blev besluttet, at Strategisk Netværk skulle udarbejde en projektbeskrivelse, der skitserer hovedlinierne for en massiv mobiliseringsindsats i et model-amt. Model-amtet vil i givet fald skulle danne ramme om hovedparten af KADs projektaktiviteter i forbindelse med strategiarbejdet i år I efteråret 1999 er der sammenfattende gennemført følgende projektaktiviteter: Forberede, deltage i samt følge op på seminar Strategisk Netværk planlagde den indholdsmæssige side af det indledende seminar på Sandbjerg Gods og deltog med indlæg og forslag i seminarets diskussioner. Efterfølgende blev der udarbejdet et notat, der sammenfatter debatten og beslutningerne på seminaret. Uddrage oplysninger fra Medlemsundersøgelsen samt andet materiale om KADs uddannelsesarbejde og medlemmernes branchetilknytning af relevans for IT-kompetencestrategien Som inspiration for debatten på Sandbjerg Gods var der udarbejdet et oplæg, som opridser forskellige behov for og holdninger til IT og uddannelse i KADs medlemsskare. Oplægget er bygget op over fire pejlemærker for KADs IT-kompetencestrategi: 1. KADs medlemsprofil 2. Uddannelsestraditioner for kortuddannede i Danmark 3. IT-kompetencer og medlemmernes behov 4. De pædagogiske udfordringer

7 Side 8 KAD Et virtuelt kompetencecenter Udarbejde informations- og kommunikationsplan Det første udkast til en informations- og kommunikationsplan blev præsenteret på Sandbjerg Gods-seminaret. Planen er senere blevet bearbejdet og foreligger i en revideret version, der blev præsenteret på IT-arbejdsgruppens møde den 4. november Indsamle og bearbejde materiale vedrørende KADs lokale/regionale uddannelsesprojekter Arbejdet blev indledt på et møde med de udpegede uddannelseskonsulenter den 1. oktober På mødet blev det besluttet, at erfaringsopsamlingen skulle ske ved at bede alle uddannelseskonsulenter om at beskrive projekter, hvor IT har været berørt som emne eller redskab. Strategisk Netværk udarbejdede en skabelon for, hvordan projekterne skulle beskrives. På baggrund af de indsendte projektbeskrivelser har gruppen struktureret de pædagogiske erfaringer inden for fire temaer. Diskussionen af erfaringerne førte til formuleringen af fire pejlemærker for uddannelsesprojekter for KADs medlemmer. Pejlemærkerne vil sammen med de konkrete projekterfaringer indgå i forsøgs- og udviklingsaktiviteter i det videre projektarbejde. Udarbejde ideoplæg med pejlemærker for strategiprocessen Strategisk Netværk har udarbejdet et projektoplæg for aktiviteterne i et såkaldt model-amt. Modelamtet er i sig selv et forslag til, hvordan projektarbejdet i forbindelse med strategiprocessen kan gribes an. I projektoplægget indgår endvidere en liste med konkrete idéer til medlems- og arbejdspladsrettede projekter, der kan gennemføres i model-amtet for at kvalificere strategiudviklingen. Idéerne er blandt andet formuleret på baggrund af uddannelseskonsulenternes projektbeskrivelser. Fastlægge kriterier for inddragelse af medlemmer, TR og valgte i strategiarbejdet I projektoplægget for model-amtet er der indarbejdet kriterier for og forslag til, hvordan medlemmer og valgte kan inddrages i projektarbejdet. Da aktiviteterne overvejende vil foregå i et eller eventuelt to udvalgte amter, er det nødvendigt at gennemføre informationsaktiviteter over for medlemmer og valgte i resten af landet. Identificere muligheder for ekstern finansiering af projektaktiviteter Mulighederne for ekstern finansiering afhænger nøje af typen af projektaktiviteter, som man ønsker gennemført. Da projektaktiviteterne i år 2000 endnu ikke er endeligt fastlagt, har Strategisk Netværk ikke identificeret finansieringskilder vedrørende konkrete aktiviteter. Der er dog udarbejdet et katalog over potentielle finansieringskilder. Igangsætte centralt analysearbejde, herunder udarbejde model for regionale analyser af branchernes IT-anvendelse På IT-arbejdsgruppens møde den 4. november 1999 blev en skitse til regionale analyser af branchernes IT-anvendelse præsenteret. Skitsen er blevet videreudviklet til en egentlig model for regionale analyser, hvor der blandt andet tages hensyn til ideen om at koncentrere projektaktiviteterne i et eller to amter.

8 Sammenfatning Side 9 Etablere arbejdspladsforum og pædagogisk udviklingsforum med henblik på at afprøve pædagogiske tilgange rettet mod KADs medlemskreds Begge fora er beskrevet i oplægget til et model-amt. Arbejdspladsforum et skal i givet fald øge KADs kompetence til at indgå i omstillingsprocesser på arbejdspladserne, mens det pædagogiske udviklingsforum skal forstærke forbundets kompetence i forbindelse med udvikling af uddannelsesforløb for medlemmerne. Opstille sigtelinier for det videre strategiarbejde i år 2000 og udarbejde detaljeret handlingsplan Sigtelinierne for strategiarbejdet i år 2000 er blevet diskuteret med uddannelsessekretariatet og ITarbejdsgruppen, og der foreligger en handlingsplan for de fortsatte projektaktiviteter. Udarbejde statusrapport og artikel om strategiarbejdet Der er udarbejdet forslag til en kronik samt denne statusrapport. Strategiarbejdet i andet halvår 1999 har præciseret rammerne og udgangspunktet for det videre projektforløb. Ved indgangen til det nye år ligger der således en plan for de aktiviteter, der skal underbygge arbejdet med at formulere en IT-kompetencestrategi for KAD. I forbindelse med projektarbejdet er der udarbejdet følgende notater m.v.: KAD i Cyberspace 4 pejlemærker for strategiarbejdet Notat fra Sandbjerg Gods Informations- og kommunikationsplan for projektarbejdet Skitse til regionale analyser af branchernes IT-anvendelse Model for regionale analyser af branchernes IT-anvendelse Hovedlinierne i KADs erfaringer med IT-uddannelse Forsøgsprojekt model-amt Aktivitetsplan for projektarbejdet med KADs IT-kompetencestrategi IT for hele folket kronik Finansieringsmuligheder for forsøgs- og udviklingsprojekter Materiale af betydning for det videre projektforløb fremgår af rapporten.

9 1. Aktivitetsplan for projektarbejdet med KADs IT-kompetencestrategi Hoved- og delaktiviteter Hovedansvarlig Periode 2000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec A. Analyser af branchernes IT-anvendelse - Gennemføre statistisk medlemsanalyse SN - Udforme spørgeguide og gennemføre analyser SN, UK af case-virksomheder - Etablere virtuelt medlemspanel og gennemføre spørgeundersøgelse Udd.sek., afd., SN - Udforme spørgeguide og gennemføre gruppeinterviews SN, UK med tillidsrepræsentanter - Afholde 4-5 regionale seminarer for valgte Udd.sek., SN og ansatte - Udarbejde rapport til model-amt samt SN landsdækkende rapport B. Model-amt - Udvælge model-amt IT-arbejdsgruppe - Udvikle og gennemføre uddannelsesforløb Udd.sek., SN, for TR og valgte UK - Etablere arbejdspladsforum og pædagogisk Udd.sek., UK, udviklingsforum afd. - Gennemføre informationsindsats i modelamtet herunder etablere kontakt til lokale udd.sek. Afd., UK, finansieringskilder - Mobilisere regionale samarbejdspartnere Afd., UK, udd.sek. - Udvikle og gennemføre medlems- og arbejdspladsrettede projekter udd.sek. Afd., UK, - Opsamle erfaringer SN C. Information og kommunikation - Designe, oprette og vedligeholde digitalt projektmiljø SN, udd.sek.

10 Hoved- og delaktiviteter Hovedansvarlig Periode 2000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec C. Information og kommunikation - fortsat - Designe og udgive nyhedsbrev hver tredje Udd.sek., fag- måned - Pressekontakt (adresseliste for nyhedsbrevet, skrive artikler og pressemeddelelser, arrangere interview med Lone Knudsen, etablere netværk til journalister) - Arrangere medie-begivenheder (fastlægge tema og koncept m.m.) bladsredaktionen Udd.sek., SN, fagbladsredaktionen Udd.sek., afd., SN D. Politisk kontakt - Arrangere møde med forskningsminister Birte Weiss (aftale dato, fastlægge budskab og tema, udfærdige materiale) - Afklare hvordan KADs uddannelsespolitiske rolle kan udbygges over for relevante ministerier (Arbejdsministeriet/Arbejdsmarkedsstyrelsen, Erhvervsministeriet, Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet) - Iværksætte særlig informationsindsats over for ovennævnte ministerier - Skabe kontakt til de uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske ordførere i Folketinget (udarbejde skriftligt materiale, arrangere møder) E. Generelt strategiarbejde - Forberede strategikonference februar 2000 med IT som tema - Udarbejde endelig IT-kompetencestrategi 1. kvartal 2001 SN, udd.sek. SN, udd.sek. SN, udd.sek. SN, udd.sek. Udd.sek., SN SN Forkortelser: TR = tillidsrepræsentanter, UK = amtslige uddannelseskonsulenter, udd.sek. = uddannelsessekretariatet i KAD, afd. = KADs lokalafdelinger, SN = Strategisk Netværk.

11 Forsøgsprojekt model-amt Side Forsøgsprojekt model-amt Dette projektoplæg har til formål at skitsere et udviklings- og forsøgsprojekt, hvor KAD iværksætter en massiv mobiliseringsindsats i et eller eventuelt to udvalgte amter. Projektet etableres på baggrund af viden og erfaringer fra forbundets mange uddannelsesprojekter samt retningslinierne fra det hidtidige arbejde med at formulere en IT-kompetencestrategi. Bornholms, Vestsjællands, Århus, Sønderjyllands samt Nordjyllands amter er alle blevet foreslået som model-amter: Bornholms isolerede beliggenhed kan være en fordel for forsøgsprojektet, da det understreger nødvendigheden af en samordnet indsats blandt aktørerne for at skabe regional udvikling. Vestsjællands amt kan være interessant på grund af de udviklingsmæssige udfordringer, som Storebæltsbroen og lukningen af flere store arbejdspladser stiller amtet overfor. Man arbejder således allerede på at etablere en regional udviklingsenhed, der skal muliggøre et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og offentlige myndigheder. Århus amt omfatter både Århus by med en høj koncentration af offentlige og private arbejdspladser og de mere tyndtbefolkede kommuner på Djursland. Hvis Århus amt vælges som model-amt, vil muligheder og barrierer for udvikling af IT-kompetencer blive afprøvet i både by- og landområder. Sønderjyllands amt er på flere måder et foregangsamt i udviklingen af medlemmernes ITkompetencer. Der er stor fokus på IT-relateret undervisning og et udbygget samarbejde med de regionale uddannelsesinstitutioner. Ved at accelerere aktiviteterne i Sønderjyllands amt vil KAD kunne skabe et IT-fyrtårn til inspiration for resten af landet. Endelig er Nordjyllands amt blevet nævnt som muligt model-amt. Nordjyllands amt er især interessant på grund af den erhvervsstrukturelle forskellighed, for eksempel med en avanceret tele-industri omkring Aalborg og en stor koncentration af fiskeindustri omkring Hanstholm og Frederikshavn. Som udkantsområde er der også en stor bevidsthed i amtet om vigtigheden af en lokal arbejdsstyrke med opdaterede IT-kvalifikationer. Projektoplægget indeholder forslag til de overordnede rammer for aktiviteterne i model-amtet. Oplægget skal udbygges med beskrivelser af delprojekter, efterhånden som de besluttes. Det er disponeret på følgende måde: Projektets vision og formål Indsatsområder i model-amtet Tidsplan for projektaktiviteterne Kriterier for inddragelse af valgte, medlemmer og tillidsrepræsentanter Finansieringsmuligheder Oversigt over aktiviteter, delmål og resultater

12 Side 14 KAD Et virtuelt kompetencecenter 2.1. Projektets vision og formål KAD ønsker at forøge medlemmernes muligheder og motivation for at deltage i IT-orienterede uddannelsesaktiviteter i model-amtet ved at iværksætte en række udviklings-, informations- og uddannelsesaktiviteter. Visionen med projektet er at skabe et regionalt kompetencemiljø i det udvalgte amt, hvor KADs medlemmer flittigt benytter et stort og målrettet uddannelsestilbud, der gør kortuddannede kvinder til eftertragtede deltagere i videns- og netværkssamfundet. Via handlingsorienterede partnerskaber med regionale aktører skal de kortuddannedes muligheder for kompetenceudvikling i amtet forbedres markant. Se figur 2.1. Figur 2.1: KAD etablerer regionalt kompetencemiljø via partnerskaber med lokale aktører. Regionale partnerskaber Fælles initiativer Regionalt kompetencemiljø AOF Brancher NNF Stor kursusefterspørgsel Kommuner AMU AF/RAR KAD Amt Virksom -heder SiD VUC TIC Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt n Synlige uddannelsesmuligheder Målrettede uddannelsestilbud IT-kompetente medlemmer Bevidsthed om IT -udfordring Kilde: Strategisk Netværk. KAD skal udbygge sin viden og kompetence om IT-udviklingen, så forbundet fremstår som en attraktiv samarbejdspartner for andre aktører i model-amtet. Dermed vil KAD kunne præge kompetencemiljøet, så det baserer sig på et værdigrundlag, der sætter de kortuddannede kvinders behov for faglig og personlig udvikling i centrum. Formålet med projektet er at muliggøre en tilpasning og videreudvikling af ITkompetencestrategien ud fra et særdeles konkret og aktuelt erfaringsgrundlag: For det første afprøves de elementer, som på nuværende tidspunkt tegner sig som byggesten i KADs kompetencestrategi. Projektet giver altså mulighed for at teste hypoteser og forestillinger før strategiens endelige udformning. For det andet vil aktiviteterne i model-amtet tydeligt anskueliggøre, hvilke muligheder og barrierer der er for en omfattende opbygning af medlemmernes IT-kompetencer. Erfaringerne og resultaterne vil give en pejling på, om de udvalgte indsatsområder og (sam)arbejdsmåder er optimale i forhold til målsætningerne.

13 Forsøgsprojekt model-amt Side 15 I model-amtet skal KAD tage initiativer inden for tre overordnede indsatsområder for herigennem at skabe forudsætninger for et fjerde indsatsområde: At udvikle og gennemføre arbejdsplads- og medlemsorienterede projekter: 1. Udbygge KADs viden og kompetence IT-udviklingens udfordringer for kortuddannede skal analyseres og kortlægges for at præcisere uddannelsesbehovene og underbygge forbundets IT-kompetencestrategi over for regionale samarbejdspartnere. Ligeledes skal KAD opbygge en kompetence regionalt og nationalt der gør forbundet til en attraktiv samarbejdspartner i forbindelse med omstillingsprocesser på arbejdspladserne og i udviklingen af målrettede uddannelsestilbud til medlemmerne. 2. Mobilisere regionale samarbejdspartnere KAD skal mobilisere regionale kræfter til at engagere sig i et kompetencemiljø med fokus på kortuddannedes IT-kompetencer. Netværket omfatter lokale uddannelsesinstitutioner samt arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske aktører, eksempelvis AF, TIC, erhvervsråd og andre fagforeninger. Amtets virksomheder skal tillige inviteres til at bidrage til miljøet. Hensigten med kompetencemiljøet er dobbelt: Miljøet skal føre til et forbedret og målrettet IT-uddannelsestilbud til KADs medlemmer og sandsynligvis også andre kortuddannede grupper på arbejdsmarkedet. Miljøet skal øge deltagelsen i IT-orienterede uddannelsesforløb ved at iværksætte informationskampagner og tilbyde lokale virksomheder og kortuddannede samarbejde om uddannelsesplanlægning og forløb. 3. Skabe synlighed om kortuddannedes uddannelsesbehov KAD informerer potentielle finansieringskilder, øvrige interessenter og offentligheden om ITudfordringen og målsætningen for de aktuelle aktiviteter i model-amtet. Jo større velvilje der er for KADs initiativer, desto bedre bliver de økonomiske og politiske muligheder for at kunne gennemføre utraditionelle og tværgående aktiviteter til glæde for medlemmerne. 4. Gennemføre medlems- og arbejdspladsrettede projekter Forsøgsprojektets overordnede formål er som nævnt at kvalificere udviklingen af KADs ITkompetencestrategi. I model-amtet udmønter det sig i en målsætning om at skabe et så godt uddannelsestilbud til medlemmerne med en så høj deltagelsesgrad som muligt. Målsætningerne opfyldes gennem en lang række medlems- og arbejdspladsrettede delprojekter med IT som omdrejningspunkt. Et godt uddannelsestilbud indebærer ikke blot en kvantitativ målsætning om at øge antallet af kurser. Der er i høj grad også tale om en kvalitativ målsætning om at videreudvikle uddannelsestilbudenes indhold, pædagogik og afholdelsesformer, så de målrettes medlemmernes behov og forudsætninger.

14 Side 16 KAD Et virtuelt kompetencecenter Ligeledes sikres en høj deltagelsesgrad ikke kun ved at informere mere intensivt om det eksisterende uddannelsestilbud. Et målrettet tilbud vil sandsynligvis i sig selv øge motivationen for at efteruddanne sig. Delprojekterne skal imidlertid også satse på at forbedre medlemmernes muligheder og forudsætninger for at deltage i forskellige uddannelsesaktiviteter, for eksempel ved at tage utraditionelle og opmærksomhedsskabende initiativer eller ved at samarbejde med arbejdspladserne. KAD skal selvstændigt gennemføre forskellige delprojekter, men målsætningen om en massiv uddannelsesindsats kan kun nås ved at samarbejde med eksterne partnere om hovedparten af projekterne. Muligheden for at gennemføre medlems- og arbejdspladsrettede aktiviteter er derfor afhængig af en vellykket gennemførelse af de tre første indsatsområder. Aktiviteterne i model-amtet vil efter relativ kort tid blive udsat for en tværgående erfaringsopsamling til brug for strategiudviklingen. Projektet bør afrundes med en statuskonference ved udgangen af år Forsøgsprojektet vil kunne kvalificere strategiudviklingen ved at kaste lys på en række temaer: Kortlægning af kritiske succesfaktorer for en omfattende opbygning af medlemmernes ITkompetencer. Hvilke metoder virker hvilke gør ikke? Erfaringer med muligheder og barrierer i mobiliseringen af regionale aktører til at deltage i vidensgenerering, udviklingsaktiviteter og projektgennemførelse. Muligheder og barrierer i synliggørelsen af kortuddannedes uddannelsesbehov. KADs interne kompetencebehov i alle organisatoriske led. Projektforløbet er illustreret i figur 2.2 på næste side. Projektets indhold udfoldes i det følgende Indsatsområder i model-amtet I det følgende uddybes aktiviteterne i model-amtet under de fire indsatsområder. Det er ikke alle de foreslåede aktiviteter, der kan aflæses direkte af de hidtidige diskussioner og notater, der er udarbejdet som led i strategiprocessen. De skal betragtes som forslag til, hvordan en massiv uddannelsesindsats med fokus på IT kan udmøntes i praksis i et amt. Aktiviteterne under de fire indsatsområder skal i nogen grad afvikles sideløbende: Udbygge KADs viden og kompetence KAD har gode muligheder for at omsætte erfaringerne fra sit store uddannelsesarbejde til en offensiv position over for uddannelsespolitiske, arbejdsmarkedspolitiske og erhvervspolitiske samarbejdspartnere. En position, der skal bruges til at forbedre medlemmernes mulighed for at tilegne sig IT-kompetencer.

15 Forsøgsprojekt model-amt Side 17 Figur 2.2: På vej mod en IT-kompetencestrategi i KAD. Forsøgsprojekt model-amt Vision/Mål kompe- Regionalt tencemiljø KADs medlemmer er eftertragtede deltagere i videns- og netværkssamfundet KAD er en attraktiv samarbejdspartner Fire indsatsområder Udbygge KADs viden og kompetence Analysere branchernes IT-anvendelse Opbygge regional og lokal kompetence til at indgå i IT-implementerings- og omstillingsprocesser på arbejdspladserne Etablere pædagogisk udviklingsforum samt arbejdspladsforum Mobilisere regionale samarbejdspartnere Synliggøre uddannelsesmuligheder og udvikle uddannelsesforløb Rådgive virksomheder om IT-anvendelse og IT-kompetence Rekruttere til og gennemføre uddannelsesforløb Synliggøre kortuddannedes uddannelsesbehov Afholde åbningsseminar Arrangere møder med finansieringskilder Skabe presseomtale Gennemføre medlems- og arbejdspladsrettede projekter IT-kompetence -strategi 4. kulturteknik Almene, faglige og personlige kompetencer Implementering Analyser Kommunikation Projekter Konferencer Evaluering Implementering Kilde: Strategisk Netværk. I forbindelse med forsøgsprojektet skal tre initiativer understøtte KADs udfarende rolle: Analysere branchernes IT-anvendelse, udviklingen i jobfunktioner og medlemmernes kompetencebehov i model-amtet. Opbygge en regional kompetence til at understøtte medlemmerne i forbindelse med ITimplementerings- og omstillingsprocesser på arbejdspladserne. Etablere et pædagogisk udviklingsforum. Analyse af branchernes IT-anvendelse Analysen af branchernes IT-anvendelse tilrettelægges sådan, at der i høj grad anvendes kilder fra model-amtet. For at give et dækkende billede af branchernes udvikling vil kilderne fra model-amtet skulle suppleres af vidensindhentning på landsplan. Model-amtet vil dermed fungere som en samlet case, der illustrerer og uddyber de generelle udviklingstendenser. Denne metode åbner mulighed for, at analysen både kan fokusere på forholdene i model-amtet og belyse udviklingen i IT-anvendelsen, arbejdsfunktionerne og kompetencekravene på de vigtigste beskæftigelsesområder for KADs medlemmer i landet som helhed.

16 Side 18 KAD Et virtuelt kompetencecenter Analysen vil tilvejebringe et omfattende videns- og datagrundlag, der skal understøtte KADs position i forhold til samarbejdspartnere og finansieringskilder i model-amtet. Der skal derfor udarbejdes en regional rapport, der fokuserer på forholdene i model-amtet, samt en landsdækkende rapport til brug for den fortsatte uddannelsesindsats nationalt og lokalt. Analysen af virksomhedernes IT-anvendelse i amtet skal gennemføres ved at: Kortlægge medlemmernes branchetilhørsforhold i et regionalt og udviklingsmæssigt perspektiv. Etablere et virtuelt medlemspanel med udvalgte personer fra hver afdeling, der kan give uddannelsessekretariatet aktuel information om udviklingen på arbejdspladserne. Analysere IT-anvendelsen, ændrede jobfunktioner og medlemmernes uddannelsesbehov i et antal case-virksomheder. Gennemføre interviews med grupper af tillidsrepræsentanter, kontaktpersoner eller andre nøglepersoner fra de vigtigste brancher. I analysearbejdet skal man benytte sig af eksisterende og planlagte netværk for tillidsrepræsentanter i organisationen. Afholde seminar for valgte og ansatte om regionale udviklingstendenser og udfordringer. Inddrage interne og eksterne videnskilder om kompetencebehov, for eksempel Medlemsundersøgelsen, rapporter fra AMU-efteruddannelsesudvalg m.v. Opbygge en regional og lokal kompetence til at indgå i IT-implementerings- og omstillingsprocesser på arbejdspladserne KAD forbedrer sine muligheder for at indgå i konstruktive udviklingsforløb på arbejdspladserne ved at øge den lokale og regionale kompetence vedrørende IT, organisationsudvikling og uddannelse. Ved at tilbyde viden og erfaringsoverførsel i sådanne processer kan forbundet sikre, at arbejdspladserne inddrager kortuddannedes uddannelsesbehov tidligt i planlægningen. Omstillingskompetencen kan udbygges ved at gennemføre følgende aktiviteter: Udvikle og gennemføre uddannelsesforløb for tillidsrepræsentanter, uddannelsesansvarlige og udvalgsmedlemmer om uddannelsesplanlægning, den lærende organisation, værdier i omstillingsprocesser, medarbejderinddragelse m.v. Forløbene kan tillige indeholde undervisning i konkrete IT-færdigheder og bør bygge videre på erfaringerne med uddannelsesambassadører. Etablere arbejdspladsforum med tillidsrepræsentanter og eventuelt ledende medarbejdere om IT-kompetenceudvikling og udfordringer for kortuddannede i omstillingsprocesser. Etablere et pædagogisk udviklingsforum Indsamlingen af pædagogiske erfaringer fra KADs mange uddannelsesprojekter i regionerne skal følges op ved at etablere et udviklingsforum, der kan fungere som videnscenter i forbindelse med udvikling af IT-orienterede uddannelsesforløb for medlemmerne. Forum et kan sammensættes af både interne og eksterne ressourcepersoner med kendskab til pædagogiske og praktiske forhold af betydning for medlemmernes efteruddannelse. Medlemmerne

17 Forsøgsprojekt model-amt Side 19 af Kvintechs repræsentantskab kan eksempelvis være oplagte kandidater. Forum et skal betragtes som et løst koblet netværk af viden og ekspertise, der kan aktiveres efter behov. Opgaverne kan bestå i at: Rådgive lokale KAD-repræsentanter i forbindelse med konkrete uddannelsesprojekter. Indsamle og systematisere erfaringer fra lokale uddannelsesprojekter. Stille forslag vedrørende udvikling af IT-baserede uddannelsesforløb. Kvalitetssikre fleksible uddannelsestilbud i udviklingsfasen. Erfaringerne fra model-amtet skal føre til overvejelser om, hvorvidt der på længere sigt skal etableres en funktion internt i KAD med ansvar for at udvikle og udbrede fleksible uddannelsestilbud til medlemmerne Mobilisere regionale samarbejdspartnere KAD skal mobilisere regionale aktører med interesse for uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsudvikling til at støtte bestræbelserne på at forbedre IT-kompetencerne i model-amtet. Det skal ske ved at etablere et kompetencemiljø i form af netværk og partnerskaber mellem forskellige aktører, der fungerer som ramme for konkrete projektaktiviteter. AMU, VUC, tekniske skoler, handelsskoler, daghøjskoler, AF, amtets afdelinger for erhverv og uddannelse, TIC, erhvervsråd, regionale videnscentre, SiD og NNF er alle mulige samarbejdspartnere. Netværket kan aktiveres i mindst fem sammenhænge: Synliggøre uddannelsesmuligheder og behov over for medlemmer og virksomheder. Rådgive virksomhederne om IT-anvendelse og IT-kompetencer. Udvikle uddannelsesforløb. Rekruttere til uddannelsesforløb. Gennemføre uddannelsesforløb og andre typer projekter. Mange institutioner og organisationer vil formentlig være villige til at påtage sig projektopgaver, der kan fremme deres egne målsætninger. Det vil især gælde de lokale uddannelsesinstitutioner. Netværket bygger naturligvis på de samarbejdsrelationer og aktiviteter, som KAD allerede har i model-amtet. Perspektivet er imidlertid, at KAD med visionen om et regionalt kompetencemiljø får motiveret aktørerne til at gennemføre en udvidet og målrettet indsats over for KADs medlemsgrupper. Mobiliseringen af samarbejdspartnere kan ske ved at:

18 Side 20 KAD Et virtuelt kompetencecenter Udarbejde forslag til overordnet plan for aktiviteter, mål og samarbejdsrelationer i kompetencemiljøet. Afholde åbningsseminar med præsentation af projektets vision og indhold for valgte, ledere og konsulenter fra regionale myndigheder, institutioner, organisationer og eventuelt virksomheder. Etablere operativt netværk med samarbejdspartnere om udførelse af konkrete uddannelses- og projektopgaver i form af detail-planlægning, virksomhedskontakt, rekruttering, projektledelse m.v Skabe synlighed om kortuddannedes uddannelsesbehov Mobiliseringen af lokale samarbejdspartnere skal kombineres med en generel informationsindsats om kortuddannede kvinders behov i forbindelse med IT og efteruddannelse. Formålet med informationsindsatsen er dobbelt: For det første skal en generel opmærksomhed om projektet og dets problemstilling skabe opbakning til aktiviteterne hos regionale samarbejdspartnere samt i deres politiske og faglige bagland. Efterhånden som der etableres medlemsrettede delprojekter, skal KAD synliggøre dem i offentligheden for at fastholde motivationen og engagementet hos samarbejdsparterne. For det andet skal mulige finansieringskilder i regionen informeres om projektet i model-amtet med henblik på at opnå økonomisk støtte til aktiviteterne. Som en sidegevinst vil informationsindsatsen sandsynligvis øge medlemmernes og virksomhedernes motivation for at deltage i konkrete projektaktiviteter. Et højt informationsniveau sikres ved at: Invitere politiske og faglige beslutningstagere med til projektets åbningsseminar. Arrangere møder med potentielle finansieringskilder i regionen, for eksempel RAR og amtet. Skabe løbende presseomtale i lokale medier via pressemeddelelser og interviews Gennemføre medlems- og arbejdspladsrettede projekter Det er i gennemførelsen af medlems- og arbejdspladsrettede projekter, at succesen for idéen om et model-amt skal måles. Aktiviteterne under de tre tidligere nævnte indsatsområder har således primært til hensigt at tilvejebringe rammer for delprojekter, der forbedrer uddannelsestilbudene og forøger medlemmernes deltagelse i uddannelsesaktiviteter. Tekstboksen på næste side indeholder forslag til delprojekter, der kan gennemføres i model-amtet. Det skal i vid udstrækning overlades til de regionale KAD-repræsentanter og deres samarbejdspartnere at beslutte, hvilke delprojekter der skal gennemføres for at opfylde målsætningerne. I dette arbejde kan de støtte sig til resultaterne af dels den regionale analyse af IT-anvendelse og uddannelsesbehov, dels den pædagogiske erfaringsopsamling. Endvidere kan der hentes bistand fra det pædagogiske udviklingsforum.

19 Forsøgsprojekt model-amt Side 21 BRUTTOLISTE MED IDEER TIL DELPROJEKTER Der er mange forskellige måder at gennemføre en massiv efteruddannelsesindsats på. Aktiviteterne i model-amtet skal besluttes i et samspil mellem IT-arbejdsgruppen og de lokale KAD-repræsentanter og samarbejdspartnere. Kreativiteten i KADs hidtidige uddannelsesarbejde i regionerne har været stor. Den tradition skal fastholdes ved at gennemføre delprojekter, der inspireres af og bygger videre på de bedste erfaringer med IT-uddannelse fra hele landet. Målsætningerne for model-amtet skal nås ved at gennemføre arbejdsplads- og medlemsorienterede delprojekter. De kan eksempelvis bestå i at: Etablere datastuer på alle KADs afdelingskontorer, eventuelt i samarbejde med kommuner eller uddannelsesinstitutioner. Uddanne en IT-ansvarlig på hvert afdelingskontor, som kan hjælpe usikre medlemmer i gang ved skærmen. Gennemføre omfattende læse-stave-indsats med udstrakt anvendelse af IT. Samarbejde med VUC om at gennemføre almen voksenuddannelse på afdelingskontorerne med teknologistøttet undervisningsmateriale. Gennemføre jobrotationsprojekter med længerevarende uddannelsesforløb med almene fag som engelsk, kommunikation, samarbejde og IT. Tilbyde uddannelsesplanlægning for kortuddannede på virksomhederne og etablere samarbejde mellem virksomheder om fælles kursusafvikling i samarbejde med AF, TIC og det regionale skolesamarbejde. Gennemføre projekt om læring på arbejdspladserne med behovsafklaring, kompetenceafklaring og individuelle forløb baseret på fjernundervisning og indpasset i virksomhedens hverdag. Lave kampagne om hjemme-pc-ordninger over for virksomhederne med tilbud om medlemstilpassede PCkørekort-forløb i samarbejde med AMU eller VUC. Udvikle og gennemføre IT-forløb, der er målrettet de forskellige brancher, og integrere IT som redskab i den daglige arbejdsudførelse. Etablere elektronisk netværk for tillidsvalgte til informationssøgning og kommunikation om faglige spørgsmål. Samarbejde med AMU, VUC, AOF og andre om at synliggøre det ordinære uddannelsesudbud over for medlemmerne. Afvikle week-end-kurser om styring af privatøkonomi, ferieplanlægning, kost og sundhed i familien eller andre emner med brug af IT og Internet som redskaber. Etablere rullende IT-værksted, der kommer rundt til arbejdspladserne. Udsende uddannelsesavis til samtlige medlemmer med information om uddannelsestilbud i model-amtet. Den endelige vedtagelse af en plan for medlems- og arbejdspladsrettede projekter må dog ske i et samspil mellem KADs lokalafdelinger i model-amtet og uddannelsessekretariatet. IT-arbejdsgruppen skal således godkende aktivitets- og ambitionsniveauet i de foreslåede projekter. Dertil kommer, at der allerede tegner sig mindst tre hypoteser, som bør afprøves i delprojekterne: Udstrakt brug af fleksible uddannelsesformer vil være en fordel for medlemmerne. Medlemmernes IT-færdigheder og generelle uddannelsesaktivitet vil stige, hvis alle har adgang til en PC helst hjemme, alternativt på afdelingskontoret eller arbejdspladsen.

20 Side 22 KAD Et virtuelt kompetencecenter Et direkte samspil med arbejdspladserne vil øge medlemmernes deltagelse i og udbytte af uddannelse. Gennemførelsen af medlems- og arbejdspladsrettede aktiviteter indebærer en række opgaver: Udvikle uddannelsesforløb på baggrund af brancheanalyser og pædagogisk erfaringsopsamling. Dette arbejde understøttes af det pædagogiske udviklingsforum. Lave oplæg til aktiviteter, der fremmer medlemmernes motivation og muligheder for at deltage i uddannelsesaktiviteter. Udfærdige endelig plan for projektaktiviteterne i model-amtet i samarbejde med lokale KADrepræsentanter og IT-arbejdsgruppen. Styre projektaktiviteter og koordinere samarbejdspartnere. Evaluere projekter og indsamle erfaringer til brug for strategiudviklingen Tidsplan for projektaktiviteterne Aktiviteterne i model-amtet kan inddeles i tre faser som i nedenstående oversigt. År 2000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Fase 1: Gennemføre brancheanalyser af IT-anvendelse og kompetencebehov Udvikle og afholde kursusforløb om omstillingsprocesser og IT for lokale KAD-repræsentanter Etablere pædagogisk udviklingsforum Etablere partnerskaber med lokale aktører Sikre finansiering af projektaktiviteter Beslutte overordnet plan med forslag til delprojekter Fase 2: Detailplanlægge delprojekter sammen med regionale samarbejdspartnere Informere medlemmer om uddannelsesmuligheder og rekruttere til forløb Indgå samarbejde med virksomheder

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune November 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Indsatsområder...3 3. Målsætninger for demokratistrategien...4 4. Fem forskellige former for dialog med

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde Disposition 1. Landsdækkende initiativs vision 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne 3. Videnscenterets arbejde Vision Sætte flygtninge og indvandreres kunnen i centrum! Skabe større tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv VUC Århus Bestyrelsen Strategiplan 2016 Resumé PC/20/08/10 I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission Mobilitet baseret på faglig, differentieret,

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere