Arbejdernes Landsbank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdernes Landsbank"

Transkript

1 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank Udbud af op til DKK Hybrid Kernekapital Dette Prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, CVR nr ( Banken ) i forbindelse med offentligt udbud af op til DKK hybrid kernekapital ( Hybrid Kernekapital ). Den Hybride Kernekapital vil blive udbudt til Bankens aktionærer med bopæl i Danmark og til en mindre gruppe danske pensionskasser med tilknytning til Bankens større aktionærer ( Udbuddet ). For aktionærer i Banken, der ønsker at foretage investering i Hybrid Kernekapital ved at deltage i Udbuddet, gælder et krav om tegning af Hybrid Kernekapital for minimum DKK Investering i Hybrid Kernekapital sker til kurs 100, franko kurtage. Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil ved fuldtegning udgøre DKK Investorer skal være opmærksomme på, at Hybrid Kernekapital er et komplekst produkt, og at investering i Hybrid Kernekapital er forbundet med betydelig risiko og et komplekst investeringsprodukt. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en beskrivelse af risici, som bør overvejes i forbindelse med beslutning om investering i Hybrid Kernekapital. Prospektet indeholder fremadrettede udsagn, der er forbundet med usikkerhed. Bankens og Bankens datterselskabers faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der er beskrevet i disse fremadrettede udsagn. Den Hybride Kernekapital kan tegnes i perioden fra 18. april 2011 kl. 9 til 13. maj 2011 kl.16 (dansk tid) ( Tegningsperioden ). Efter Tegningsperiodens udløb træffer Bankens bestyrelse ( Bestyrelsen ) beslutning om tildeling på baggrund af modtagne tegningsordrer. Samtlige juridiske og fysiske personer der, pr. datoen for offentliggørelsen af dette Prospekt, er registreret som aktionær i Bankens ejerbog med en kontaktadresse i Danmark, og som har indleveret korrekt udfyldt tegningsordre til Banken, vil af Bestyrelsen få tildelt Hybrid Kernekapital i Banken for et beløb svarende til det mindste af to gange den nominelle værdi af den enkelte aktionærs aktiebeholdning i Banken og det i tegningsblanketten anførte beløb, dog minimum DKK Bestyrelsen kan herudover diskretionært tildele Hybrid Kernekapital til Bankens aktionærer op til det beløb, der er anført i tegningsordren. Såfremt summen af tegningsordrer fra aktionærer i Banken, der ønsker at tegne Hybrid Kernekapital for et beløb svarende til to gange den nominelle værdi af deres aktiebeholdning, dog minimum DKK , udgør mindre end DKK træffer Bestyrelsen diskretionært beslutning om, hvordan den resterende Hybride Kernekapital skal fordeles mellem de aktionærer, der ønsker at tegne mere end to gange den nominelle værdi af deres aktiebeholdning i Banken, og de udvalgte pensionskasser, der har afgivet korrekt udfyldte tegningsordrer. Såfremt summen af tegningsordrer fra aktionærer i Banken, der ønsker at tegne Hybrid Kernekapital for et beløb svarende til to gange den nominelle værdi af deres aktiebeholdning, dog minimum DKK , udgør mere end DKK , vil Bestyrelsen nedsætte den enkelte aktionærs tegningsbeløb forholdsmæssigt, dog således at enhver aktionær fortsat tegner Hybrid Kernekapital for minimum DKK Alle, der har tegnet Hybrid Kernekapital ( Investorerne ), er bundet af tegningen, selvom der tildeles et mindre beløb end det, som den enkelte har afgivet tilbud om at tegne i tegningsblanketten. Når Tegningsperioden er udløbet, og Bestyrelsen har truffet beslutning om tildeling af den tegnede Hybride Kernekapital, vil et beløb svarende til den tildelte Hybride Kernekapital blive trukket fra den af Investor anviste konto i Banken. Tegningsbeløbet trækkes senest den 23. maj 2011, hvor Udbuddet gennemføres og vilkårene for den Hybride Kernekapital vil træde i kraft. I umiddelbar forlængelse heraf og senest den 26. maj 2011 vil Banken udsende kapitalindskudsbeviser ( Kapitalindskudsbeviserne ) til Investorerne. Kapitalindskudsbeviserne vil ikke blive optaget til handel og officiel notering på et reguleret marked. Banken forestår selv Udbuddet. Der er ikke afgivet forhåndstilsagn eller tegningsgaranti for nogen del af Udbuddet. Såfremt den udbudte Hybride Kernekapital ikke tegnes fuldt ud, men der indkommer tegningsordrer for minimum DKK , vil Banken som udgangspunkt gennemføre Udbuddet. Bestyrelsen kan dog diskretionært beslutte, at Udbuddet skal annulleres, også selvom der er indkommet tegningsordrer for minimum DKK Såfremt der ikke tegnes Hybrid Kernekapital for minimum DKK , vil Udbuddet blive annulleret i sin helhed. Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, og den Hybride Kernekapital og Kapitalindskudsbeviserne må ikke direkte eller indirekte, udbydes eller sælges til offentligheden i andre jurisdiktioner end Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådan udbud eller et sådan salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion. Udbuddet vedrører værdipapirer i et selskab, der er registreret i henhold til dansk lovgivning. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning og under dansk jurisdiktion, og Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder lovbekendtgørelse nr. 959 af 11. august 2010 om værdipapirhandel med senere ændringer ( Værdipapirhandelsloven ), Kommissionens Forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 med senere ændringer, Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro ( Prospektbekendtgørelsen ). Dette Prospekt er dateret 8. april 2011 (Prospektdatoen). CVR-nr København

2 2

3 INDHOLD Del I Virksomhedsbeskrivelse 1 Ansvarlige Udstedererklæring Revisorerklæring Reference til øvrige erklæringer afgivet af uafhængig revisor Resumé Resumé af vilkårene for den Hybride Kernekapital Risikofaktorer Generelt Fremadrettede Udsagn Risici forbundet med makroøkonomisk udvikling og markedsmæssige forhold Fortsat volatilitet på de globale og nationale finansielle markeder og fortsat negativ makroøkonomisk udvikling Koncernen er eksponeret overfor en forretningsmæssig risiko Risici forbundet med kreditporteføljen Kreditrisici Privatkunder Erhvervskunder Foreninger Kreditrisiko på store engagementer Kreditrisiko på kreditinstitutter og realkreditinstitutter Systemisk risiko Risici relateret til solvens Koncernens resultater og eksistensgrundlag kan påvirkes, hvis Koncernens faktiske solvens reduceres eller vurderes som utilstrækkelig til at opfylde lovens krav Risici relateret til likviditet og funding Koncernens aktiviteter indebærer likviditetsrisiko Koncernens aktiviteter medfører funding- og refinansieringsrisiko Refinansieringsrisiko og opretholdelse af likviditetsberedskab Risici forbundet med udsving i markedsværdier Der er risiko forbundet med, at markedsværdien af Koncernens aktiver og passiver ændres Koncernen er eksponeret overfor renterisiko Koncernen er eksponeret overfor valutarisiko Aktierisici Koncernen er eksponeret mod indirekte effekt af markedsrisiko Andre risici forbundet med Bankens virksomhed Ændring af ledelses- og ejerforhold Risici forbundet med betalinger til garantiordninger Operationelle risici forbundet med driften af Koncernen Forretningsrisici Ejendomsrisici Risici forbundet med love, regler og restriktioner Ændrede lovgivningsmæssige og regulatoriske krav kan påvirke Banken Koncernen er eksponeret mod en risiko for ændringer i skatte- og afgiftslovgivningen og skatteforhøjelser Risici relateret til Udbuddet og den Hybride Kernekapital Efterstillelse Bortfald af rentebetaling og rentetilskrivning m.m Nedskrivning af hovedstol samt ikke-betalte renter Løbetid

4 3.9.5 Indfrielsestidspunkt Yderligere udstedelse Basiskapitalen Omsættelighedsbegrænsninger Revisorer Udvalgte regnskabsoplysninger Oplysninger om Banken Bankens historie og udvikling Juridiske navne og binavne Registreret hjemsted og registreringsnummer Indregistreringsdato og levetid Domicil og juridisk form etc Seneste hændelser Investeringer Forretningsoversigt Hovedvirksomhed Idegrundlag, vision og strategi Kreditpolitik og krediteksponering Kreditpolitik Kreditorganisationen Krediteksponering Risikostyring Generelt Kreditrisiko Kreditrisiko på kundeudlån kreditrisiko på kreditinstitutter, realkreditinstitutter og øvrige værdipapirudstedere Markedsrisiko Likviditetsrisiko Renterisiko uden for handelsbeholdningen Aktier mv. uden for handelsbeholdningen Operationel risiko Væsentlige markeder Regulatoriske forhold Tilladelse og generelle tilsynsmæssige beføjelser Finanstilsynets pejlemærker (Tilsynsdiamanten) Bankpakke III Basel III Organisationsstruktur Tilknyttede virksomheder Associerede virksomheder Trendoplysninger Kapitalressourcer Kapitalstruktur, solvenskrav og solvensbehov Nuværende Kapitalstruktur Krav til kapital Solvenskrav Solvensbehov Følsomhedsanalyse Kort- og langsigtede kapitalressourcer Pengestrømme og likviditetsforhold Forventede kapitalkilder

5 11 Resultatforventninger Ledelsens erklæring om resultatforventninger Revisorerklæring vedrørende resultatforventninger Indledning til resultatforventninger Metodik og forudsætninger Resultatforventninger til Bestyrelse og direktion Bankens ledelsesstruktur Udsteders forretningsadresse (adresse for Bestyrelse og Direktion) Bestyrelsen Andre ledelseshverv for Bestyrelsen Direktionen Andre ledelseshverv for Direktionen Interessekonflikter Bestyrelsens arbejdspraksis Generelt Revisionsudvalg Vederlagspolitik Erklæring om god selskabsledelse Større aktionærer Aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Historiske regnskabsoplysninger Regnskaber Revision af historiske regnskabsoplysninger De seneste regnskabsoplysningers alder Midlertidige oplysninger og andre regnskabsoplysninger Rets- og voldgiftssager Væsentlige ændringer i Bankens finansielle stilling Yderligere oplysninger Aktiekapital mv Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter Væsentlige kontrakter Garantifonden Aftale med Finansiel Stabilitet A/S individuel statsgaranti Driftsaftale med Bankernes EDB Central Samarbejde med Totalkredit A/S Øvrige samarbejder Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale Hovedtal og nøgletal for Koncernen Økonomisk stilling belyst ved basisindtjeningsmodellen for Koncernen i perioden Økonomisk stilling belyst ved udvalgte nøgletal for Koncernen i perioden Økonomisk stilling belyst ved udvalgte balanceposter for Koncernen i perioden

6 Del II Værdipapirnoten 21 Ansvarlige Risikofaktorer Nøgleoplysninger Fysiske og juridiske personers interesse i Udbuddet Årsagen til Udbuddet og anvendelse af provenu Oplysninger om den hybride kernekapital Vilkår for den hybride kernekapital Udstedelsesbeløb og minimumstegning Udbuddet Fordelingsplan og tildeling Kursfastsættelse Tegningsperiode Tegning Indbetaling af tegningsbeløbet Forventet Udstedelsesdato Udsendelse af Kapitalindskudsbeviser Indskudsstørrelse og valuta Aftaler om optagelse til handel og officiel notering Registrering Yderligere udstedelser Omsættelighedsbegrænsning Status Efterstillelse Nedskrivning af hovedstol og ikke-betalte renter Forrentning Bortfald af rentebetaling Betalinger Forfaldstidspunkt Indfrielsestidspunkt Tilbagekøb Meddelelser Investorrepræsentation Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Ændringer af vilkårene for den Hybride Kernekapital Forældelse Lovvalg og værneting Aftaler om optagelse til omsætning og handel Skattemæssige forhold Generelt Personer (investering for frie midler) Pensionskasser mv Selskaber, fonde mv Udenlandske Investorer

7 28 Yderligere oplysninger om udbuddet Beslutning Tegning og afvikling Værdipapirerne Begrænsninger gældende for Udbuddet Udstedelsesansvarlig Effektiv rentesats Revisorberetning vedrørende øvrige oplysninger Kreditvurdering af Banken og/eller af den Hybride Kernekapital Definitioner Liste over anvendte fagtermer Tabel oversigt Figur oversigt Bilag Bilag 1: Liste over dokumenter og oplysninger, der ved henvisning indgår i dette Prospekt Bilag 2: Tegningsblanket

8 8

9 Del 1 Virksomhedsbeskrivelse 9

10 10

11 1 Ansvarlige 1.1 Udstedererklæring Dette prospekt er udarbejdet af Udsteder. Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. København, den 8. april 2011 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank Bestyrelsen Poul Erik Skov Christensen, Forbundsformand (formand) Thorkild Engell Jensen, Forbundsformand (bestyrelsesmedlem) Johnny Bent Skovengaard, Næstformand (bestyrelsesmedlem) Ole Dam Wehlast, Forbundsformand (bestyrelsesmedlem) Harald Børsting, Formand (bestyrelsesmedlem) Lars Andersen, Direktør (bestyrelsesmedlem) Mette Pia Kindberg, Næstformand (bestyrelsesmedlem) John Markussen, Kundekonsulent (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Jette Vestergaard Laursen Kronborg, Kunderådgiver (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Henrik Thagaard, Produktionschef (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Ulla Strøm Nordenhof, Fællestillidsrepr. (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Direktionen Gert Rinaldo Jonassen, Ordførende direktør Ebbe Castella, Bankdirektør Jan Walther Andersen, Bankdirektør 11

12 1.2 Revisorerklæring Til læserne af Prospektet Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer kontrolleret finansielle oplysninger i afsnit 20 Hovedtal og Nøgletal for Koncernen, som indgår i det af Ledelsen udarbejdede Prospekt for Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, dateret den 8. april Ledelsen har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar i henhold til det aftalte opdrag, er på grundlag af vores arbejder, at udtrykke en konklusion om, hvorvidt de kontrollerede finansielle oplysninger i Prospektet er korrekt gengivet fra koncernregnskabet for 2010 og fra budgettet for 2011 for Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank. Denne erklæring er alene udarbejdet i henhold til dansk praksis i forbindelse med Aktieselskabet Arbejdernes Landsbanks udbud af Hybrid Kernekapital, og kan ikke anvendes i anden sammenhæng. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 3000 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at finansielle oplysninger i afsnit 20 Hovedtal og Nøgletal for Koncernen er korrekt gengivet fra Bankens koncernregnskab for 2010, som vi har revideret og forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger dateret den 1. februar 2011, og budget for 2011, som vi har undersøgt og forsynet med en erklæring dateret den 8. april 2011 uden forbehold eller supplerende oplysninger, men med en konklusion, hvori vi henleder læsernes opmærksomhed på, at de faktiske resultater sandsynligvis vil afvige fra det budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at de finansielle oplysninger i afsnit 20 Hovedtal og Nøgletal for Koncernen er korrekt gengivet fra koncernregnskabet for 2010 og fra budgettet for 2011 for Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank. København, den 8. april 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab John Ladekarl statsautoriseret revisor Christian Dalmose Pedersen statsautoriseret revisor 1.3 Reference til øvrige erklæringer afgivet af uafhængig revisor Årsrapporten for Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank for 2008 samt koncernregnskab, årsregn skab og ledelsesberetning for 2009 og Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har revideret den af Ledelsen aflagte årsrapport for 2008 samt koncernregnskab, årsregnskab og ledelsesberetning for 2009 og I revisionspåtegningerne har Deloitte udtrykt en konklusion uden forbehold eller supplerende oplysninger. De offentliggjorte årsrapporter for 2008, 2009 og 2010 er indarbejdet i nærværende Prospekt ved henvisning, jf. afsnit 15 Aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater. 12 Resultatforventninger til 2011 for Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har afgivet erklæring om de af Ledelsen udarbejdede resultatforventninger til Erklæringen, som fremgår af afsnit 11 Resultatforventninger i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til konklusionen. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger.

13 2 Resumé Resuméet skal læses som en indledning til Prospektet. Ved enhver beslutning om investering i Hybrid Kernekapital bør hele Prospektet tages i betragtning, herunder de dokumenter, der indgår i form af henvisninger, samt de risici, der er forbundet med en investering i Hybrid Kernekapital som anført i afsnittet Risikofaktorer. Resuméet er ikke fuldstændigt og medtager ikke alle oplysninger, som bør tages i betragtning ved en beslutning relateret til Udbuddet. Banken, som har udfærdiget resuméet og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Hvis en sag vedrørende oplysninger i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor blive forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelsen af Prospektet, inden sagen indledes. Banken Banken blev grundlagt i 1919 og har siden stiftelsen primært været ejet af institutioner med tilknytning til arbejderbevægelsen i Danmark, men nu også af ca private aktionærer. Den oprindelige intention med Banken var at reducere arbejderbevægelsens afhængighed af private banker i forbindelse med faglig kamp. Banken er i dag Danmarks 9. største pengeinstitut målt på arbejdende kapital og har et landsdækkende filialnet på 67 filialer. Koncernen beskæftiger ca medarbejdere omregnet til fuldtidsansatte. Baggrund for Udbuddet Banken ønsker ved gennemførelsen af Udbuddet på kort sigt at signalere kapitaltilgængelighed samtidig med, at Banken ønsker at udvise rettidig omhu i forhold til den forventede skærpelse af kapitalkravene ved indførelse af Basel III reglerne i perioden 2013 til Udbuddet forventes at sikre en fortsat høj kreditværdighed, og Banken ønsker således fortsat at fremstå som et attraktivt og kapitalmæssigt velfunderet pengeinstitut overfor indlånskunderne i særdeleshed og kapitalmarkedet i almindelighed. Anvendelse af provenu Efter optagelse af Hybrid Kernekapital vil følgende udvalgte nøgleregnskabsposter på basis af aktivmassens sammensætning pr. 31. december 2010 antage følgende værdier ved alternative tegningsbeløb: DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hybrid kernekapital Kernekapital Basiskapital Vægtede poster Kernkapitalprocent 12,0% 13,4% 13,8% 14,3% 14,7% 15,4% Solvensprocent 13,1% 14,5% 14,9% 15,4% 15,8% 16,5% Kilde: Arbejdernes Landsbank (urevideret) Der er i beregningen taget udgangspunkt i en forsigtig aktivplacering af den indskudte Hybride Kernekapital i realkreditobligationer til solvensvægt 0,1. Risikofaktorer Investering i Hybrid Kernekapital indebærer en væsentlig økonomisk risiko. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer, idet risikofaktorerne enkeltvis eller samlet kan materialisere sig i større eller mindre omfang og have uforudsete konsekvenser. 13

14 For en mere omfattende gennemgang af hver af de nedenstående udvalgte risici henvises til afsnittet Risikofaktorer. Investorer bør omhyggeligt overveje hver af risikofaktorerne samt alle andre oplysninger i Prospektet, inden der træffes beslutning om investering i Hybrid Kernekapital. De væsentligste risikofaktorer kan opdeles i følgende kategorier: Risici forbundet med makroøkonomisk udvikling og markedsmæssige forhold Risici forbundet med kreditporteføljen Risici relateret til solvens Risici relateret til likviditet og funding Risici forbundet med udsving i markedsværdier Andre risici forbundet med Bankens virksomhed Risici forbundet med love, regler og restriktioner Risici relateret til Udbuddet og den Hybride Kernekapital. Markedet Banken har i de senere år styrket sin markedsposition og har arbejdet målrettet med at få øget befolkningens kendskab til Banken. Banken ønsker, at flere skal kende dens værdigrundlag og Bankens grundlæggende holdninger med henblik på at etablere og fastholde et gensidigt fordelagtigt og langsigtet samarbejde imellem Banken og kunderne. Bankens største forretningssegment er privatkundemarkedet med sine knap privatkunder. Bankens kompetencer er inden for ejerbolig- og andelsboligfinansiering, investerings- og pensionsrådgivning samt forsikringsformidling. Banken har altid haft fokus på mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder som kundesegment. Udlån og garantier til erhverv, som defineret ved Danmarks Statistik (Branchekodefordeling DB07), udgjorde pr. 31. december 2010 ca. 42% af Bankens samlede udlån og garantiforpligtelser. Banken ønsker at opnå en kontrolleret forretningsmæssig vækst på erhvervsområdet. Banken arbejder derfor på at opkvalificere en række af sine filialer til at rådgive og servicere såvel bestående som nye erhvervskunder og forventer en trinvis udvikling på området startende fra ultimo 3. kvartal Banken har en klar vækstambition baseret på organisk vækst og ønsker, at den videre udvikling fortsat skal ske på en økonomisk afbalanceret og bæredygtig måde. Banken arbejder målrettet på at opnå en højere markedsandel ved at sikre høj kundetilfredshed hos nuværende kunder og samtidig arbejde intenst med at skabe nye kunderelationer. Resultatforventninger Overordnet forventer Koncernen i 2011 et positivt resultat før skat i størrelsen DKK mio. I forhold til Bankens årsrapport for 2010, hvori der er indikeret en resultatforventning på DKK mio. før skat, udtrykker forskellen på ca. DKK 40 mio. den forventede økonomiske konsekvens for Banken som følge af Amagerbankens konkurs, idet konsekvenserne ikke var endeligt kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af årsrapporten for Resumé af vilkårene for den Hybride Kernekapital Der henvises til Prospektets Del II Værdipapirnoten for en fuldstændig beskrivelse af vilkårene for den Hybride Kernekapital. Udsteder Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr Vesterbrogade København V 14

15 Udstedelsesbeløb og minimumstegning Udsteder udbyder Hybrid Kernekapital for et samlet beløb på op til DKK (skriver danske kroner syvhundrede femti millioner 00/100). Såfremt den udbudte Hybride Kernekapital ikke tegnes fuldt ud, men der indkommer tegningsordrer for minimum DKK (skriver danske kroner trehundrede millioner 00/100), vil Udsteder som udgangspunkt gennemføre Udbuddet. Bestyrelsen kan dog diskretionært beslutte, at Udbuddet skal annulleres, selvom der er indkommet tegningsordrer for minimum DKK Såfremt der ikke tegnes Hybrid Kernekapital for minimum DKK , vil Udbuddet blive annulleret i sin helhed. Udbuddet Fordelingsplan og tildeling Den Hybride Kernekapital vil blive udbudt til Udsteders aktionærer med bopæl i Danmark og til en mindre gruppe danske pensionskasser med en tilknytning til de større aktionærer i Udsteder. Bestyrelsen udvælger hvilke danske pensionskasser med tilknytning til de større aktionærer, den Hybride Kernekapital skal udbydes til. Efter Tegningsperiodens udløb træffer Bestyrelsen beslutning om tildeling på baggrund af modtagne tegningsordrer. Samtlige juridiske og fysiske personer, der pr. Prospektdatoen er registreret som aktionær i Udsteders ejerbog med en kontaktadresse i Danmark, og som har indleveret korrekt udfyldt tegningsordre til Udsteder, vil af Bestyrelsen få tildelt Hybrid Kernekapital i Udsteder for et beløb svarende til det mindste af to gange den nominelle værdi af den enkelte aktionærs aktiebeholdning i Udsteder og det i tegningsblanketten anførte beløb, dog minimum DKK Bestyrelsen kan herudover diskretionært tildele Hybrid Kernekapital til Udsteders aktionærer op til det beløb, der er anført i tegningsordren. Såfremt summen af tegningsordrer fra aktionærer i Udsteder, der ønsker at tegne Hybrid Kernekapital for et beløb svarende til to gange den nominelle værdi af deres aktiebeholdning, dog minimum DKK , udgør mindre end DKK træffer Bestyrelsen diskretionært beslutning om, hvordan den resterende Hybride Kernekapital skal fordeles blandt de aktionærer, der ønsker at tegne mere end to gange den nominelle værdi af deres aktiebeholdning i Udsteder og pensionskasser, der har afgivet korrekt udfyldte tegningsordrer. Såfremt summen af tegningsordrer fra aktionærer i Udsteder, der ønsker at tegne Hybrid Kernekapital for et beløb svarende til to gange den nominelle værdi af deres aktiebeholdning, dog minimum DKK , udgør mere end DKK , vil Bestyrelsen nedsætte den enkelte aktionærs tegningsbeløb forholdsmæssigt efter aktionærens nominelle aktiebeholdning, dog således at enhver aktionær tegner Hybrid Kernekapital for minimum DKK Alle, der har tegnet Hybrid Kernekapital, er bundet af tegningen, selvom der tildeles et mindre beløb end det, som den enkelte har tegnet i henhold til tegningsblanketten. Når tegningsperioden er udløbet, og Bestyrelsen har truffet beslutning om tildeling af den tegnede Hybride Kernekapital, vil et beløb svarende til den tildelte Hybride Kernekapital blive trukket fra den af Investor anviste konto i Banken. Tegningsbeløbet trækkes senest den 23. maj 2011, hvor Udbuddet gennemføres og vilkårene for den Hybride Kernekapital vil træde i kraft. 15

16 Kursfastsættelse Tegningsperiode Indskud af Hybrid Kernekapital sker til kurs 100, franko kurtage. Den Hybride Kernekapital kan tegnes i perioden fra 18. april 2011 kl. 9 til 13. maj 2011 kl. 16 (dansk tid). Bestyrelsen kan beslutte at forlænge Tegningsperioden med 14 dage af gangen. Tegning Tegning af Hybrid Kernekapital sker ved indlevering af en korrekt udfyldt tegningsblanket til en af Udsteders filialer inden udløb af Tegningsperioden. Tegningsblanketten er vedlagt dette Prospekt som bilag 2. Når tegningsblanketten er indleveret til Udsteder, er tegningen bindende og kan ikke tilbagekaldes. Indbetaling af tegningsbeløb Forventet udstedelsesdato Udsendelse af Kapitalindskudsbeviser Indskudsstørrelse og valuta Når Tegningsperioden er udløbet, og Bestyrelsen har truffet beslutning om tildeling af den tegnede Hybride Kernekapital, vil et beløb svarende til den tildelte Hybride Kernekapital blive trukket fra den af Investor anviste konto i Banken. Tegningsbeløbet trækkes senest den 23. maj Udsteder forventer at gennemføre Udbuddet og udstede den Hybride Kernekapital den 23. maj 2011, hvor vilkårene for den Hybride Kernekapital vil træde i kraft. I umiddelbar forlængelse af Udstedelsesdatoen, og senest den 26. maj 2011 vil Banken udsende Kapitalindskudsbeviserne til Investorerne. Den Hybride Kernekapital udstedes i danske kroner og i indskudsstørrelser af DKK eller multipla heraf dog minimum DKK Aftaler om optagelse til handel og officiel notering Den Hybride Kernekapital og Kapitalindskudsbeviserne optages ikke til notering eller handel på et reguleret marked. Registrering Yderligere udstedelser Omsættelighedsbegrænsning Status Efterstillelse Udsteder fører et register over den udstedte Hybride Kernekapital, hvori Investorerne registreres med navn, adresse, adresse (hvis sådan haves) og CPR/CVR-nummer. Udsteder vil ikke forhøje Udbuddet af Hybrid Kernekapital omfattet af Prospektets vilkår ved udstedelse af yderligere Hybrid Kernekapital. Enhver overdragelse af den Hybride Kernekapital kræver bestyrelsens forudgående godkendelse, og Udsteder er først bundet af overdragelsen, når erhververen er registreret som ejer af den overdragne Hybride Kernekapital i Udsteders register over Investorer. Den Hybride Kernekapital har status som Hybrid Kernekapital i Udsteder i henhold til 132 i Lov om finansiel virksomhed. Udsteders forpligtelser i henhold til den Hybride Kernekapital er efterstillet al anden ikke-efterstillet gæld, der påhviler Udsteder, samt ansvarlig lånekapital optaget af Udsteder, medmindre den ansvarlige lånekapital angiver at være sidestillet med hybrid kernekapital. I tilfælde af Udsteders likvidation eller konkurs er Udsteder forpligtet til at betale sine simple kreditorer, herunder indlånere og andre ikke-efterstillede kreditorer og kreditorerne på den ansvarlige lånekapital fuldt ud, før Udsteder kan foretage tilbagebetaling af den Hybride Kernekapital. I tilfælde af Udsteders likvidation eller konkurs er det derfor usikkert, om der vil være dækning for Udsteders forpligtelse til at tilbagebetale den Hybride Kernekapital. 16

17 Nedskrivning af hovedstol og ikke-betalte renter I henhold til 132, stk. 1, nr. 11, i Lov om finansiel virksomhed er Udsteders generalforsamling berettiget til, at nedskrive den Hybride Kernekapital, herunder både hovedstol og påløbne renter, hvis Udsteders aktiekapital nedsættes. Selvom der ikke sker nedskrivning af Udsteders aktiekapital, kan nedskrivning af den Hybride Kernekapital besluttes af Udsteders generalforsamling. Udsteders forpligtelser i relation til den Hybride Kernekapital, herunder ikke-betalte renter, kan kun nedskrives med beløb, som Finanstilsynet forudgående har godkendt, og som skriftligt er godkendt af Udsteders eksterne og uafhængige revisor. Forrentning Den Hybride Kernekapital forrentes fra og med Udstedelsesdatoen og indtil indfrielsen med en årlig variabel rente svarende til den af NASDAQ OMX Copenhagen offentliggjorte CIBOR-sats 6 måneder, afrundet til 3 decimaler efter de almindelige afrundingsregler med et fast tillæg på 6,750% p.a. af den til enhver tid værende hovedstol. Renteberegningen sker på basis af det faktiske antal dage i renteperioden over 360 dage. Udsteder forestår selv beregning af renten. Der betales ikke rentes rente. Renten erlægges halvårligt bagud, første gang seks måneder efter Udstedelsesdatoen. Såfremt en rentebetaling forfalder på en dag, der ikke er en Bankdag, udskydes betalingen til den næstfølgende Bankdag, uden at Investorerne af den Hybride Kernekapital som følge heraf er berettiget til kompensation eller yderligere rente. Bortfald af rentebetaling I overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed 132, stk. 1, nr. 8, bortfalder forrentningen af den Hybride Kernekapital, hvis Udsteder ikke opfylder lovgivningens kapitalkrav. Udsteder kan endvidere diskretionært beslutte, at forrentningen af den Hybride Kernekapital skal bortfalde, hvis dette skønnes nødvendigt for at bevare Udsteders finansielle sundhed. Betalinger I forbindelse med udstedelse af Hybrid Kernekapital opretter Udsteder en afkastkonto hos Udsteder til hver Investor. Betaling af rente og hovedstol på den Hybride Kernekapital fra Udsteder til de registrerede Investorer sker ved overførsel af de relevante beløb til Investorernes respektive afkastkonti i Udsteder. Der kan frit disponeres over beløb indestående på afkastkontiene i Udsteder. Forfaldstidspunkt Den Hybride Kernekapital har ikke et fastsat forfaldstidspunkt, og vil således løbe indtil videre, jf. dog Prospektets afsnit Den Hybride Kernekapital kan alene forlanges indfriet af Investorerne, hvis Udsteder træder i likvidation eller erklæres konkurs. 17

18 Indfrielsestidspunkt Den Hybride Kernekapital udstedes uden fastsat indfrielsestidspunkt. Udsteder er under forudsætning af Finanstilsynets skriftlige tilladelse med 30 dages varsel til datoen, der falder 7 år efter Udstedelsesdatoen og herefter én gang årligt til den første renteforfaldsdato i et kalenderår berettiget, men ikke forpligtet, til at indfri den Hybride Kernekapitals hovedstol (efter eventuelle nedskrivninger) til kurs 100 med tillæg af påløbne men ikke betalte renter, jf. dog Prospektets afsnit Udsteder kan med frigørende virkning indfri den Hybride Kernekapital ved overførsel til Investors afkastkonto hos Udsteder. Såfremt indfrielsestidspunktet falder på en dag, der ikke er en Bankdag, udskydes indfrielsestidspunktet til den næstfølgende Bankdag. Tilbagekøb Meddelelser Efter at have opnået tilladelse fra Finanstilsynet kan Banken til enhver tid erhverve Hybrid Kernekapital op til 3% af den af Banken udstedte samlede hybride kernekapital, dog maksimalt 10% af den Hybride Kernekapital, såfremt erhvervelsen sker til eje og med henblik på videresalg. Alle meddelelser fra Udsteder i forbindelse med den Hybride Kernekapital vil efter Udsteders valg ske på Udsteders hjemmeside i AL-NetBank, AL-KontoKig, e-boks eller ved almindelig post. Såfremt Investor ikke har AL-NetBank, AL-KontoKig eller e-boks, vil meddelelser ske ved almindelig post. Investorrepræsentation Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Ændringer af vilkårene for den Hybride Kernekapital Forældelse Lovvalg og værneting Der er ikke investorrepræsentation for Investorerne i forbindelse med Udbuddet. Udsteder anses for at have misligholdt vilkårene for den Hybride Kernekapital, såfremt Udsteder træder i likvidation eller erklæres konkurs. Såfremt Udsteder træder i likvidation eller erklæres konkurs, forfalder den Hybride Kernekapital samt påløbne, men ikke betalte renter, til betaling straks, såfremt en af Investorerne af Hybrid Kernekapital fremsætter påkrav herom. Bestyrelsen er med Finanstilsynets tilladelse til enhver tid berettiget til at ændre vilkårene for den Hybride Kernekapital, såfremt bestyrelsen skønner, at sådanne ændringer er nødvendige for at sikre, at den indskudte kapital opfylder de til enhver tid gældende krav i Lov om finansiel virksomhed eller anden relevant regulering eller myndighedsafgørelse for at indgå som Hybrid Kernekapital i opgørelsen af Udsteders basiskapital. I henhold til dansk rets almindelige regler om forældelse forældes krav på betaling af renter efter 3 år, og krav på betaling af hovedstol efter 10 år fra forfaldsdatoen. Prospektets vilkår er underlagt dansk ret, og enhver tvist vedrørende den Hybride Kernekapital skal anlægges og behandles ved Københavns Byret som første instans. 3 Risikofaktorer 3.1 Generelt Investering i Hybrid Kernekapital indebærer en væsentlig økonomisk risiko. Den Hybride Kernekapital er et komplekst investeringsprodukt. 18

19 I dette afsnit redegøres for risici ved investering i Hybrid Kernekapital, der af Ledelsen vurderes som væsentlige, samt risici, som af Ledelsen vurderes at have særlig betydning for Koncernen. De nedenfor anførte risici er ikke nødvendigvis en udtømmende beskrivelse af alle risici og er ikke prioriteret efter sandsynligheden for, at de indtræffer, eller efter omfanget af mulige konsekvenser for Koncernen eller den Hybride Kernekapital. Der kan således være andre faktorer, som kan påvirke Koncernens udvikling og Bankens evne til at opfylde sine forpligtelser i henhold til vilkårene for den Hybride Kernekapital. Koncernen vil naturligvis være påvirket af den almindelige økonomiske, markeds- og samfundsmæssige udvikling, der vil kunne ændre de nugældende og forventede forretningsmæssige betingelser for Koncernen. De beskrevne risikofaktorer bør sammen med de øvrige oplysninger i Prospektet overvejes omhyggeligt, inden der træffes beslutning om investering i Hybrid Kernekapital. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer, idet risikofaktorerne enkeltvis eller samlet kan materialisere sig i større eller mindre omfang og have uforudsete konsekvenser. En udtalelse i Prospektet baseret på Ledelsens forventninger eller Ledelsens vurdering indebærer risici med hensyn til rigtigheden af de forudsætninger, der ligger til grund for udtalelsen. Prospektet indeholder fremadrettede udsagn, der er forbundet med usikkerhed, og Koncernens faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der er beskrevet i disse fremadrettede udsagn. For at opfylde lovmæssige krav til Banken, herunder særligt Lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf, skal Banken udarbejde og offentliggøre detaljeret information om blandt andet risici, risikostyring, kapitalstruktur og kapitaldækning. Banken har udarbejdet en Koncernrisikorapport 2010, der er tilgængelig på Bankens hjemmeside, Bankens Koncernrisikorapport indeholder ikke væsentlige oplysninger, der ikke er medtaget i Prospektet, men indeholder en uddybning af visse af de beskrevne risici. De væsentligste risikofaktorer kan opdeles i følgende kategorier: Risici forbundet med makroøkonomisk udvikling og markedsmæssige forhold Risici forbundet med kreditporteføljen Risici relateret til solvens Risici relateret til likviditet og funding Risici forbundet med udsving i markedsværdier Andre risici forbundet med Bankens virksomhed Risici forbundet med love, regler og restriktioner Risici relateret til Udbuddet og den Hybride Kernekapital. De anførte risikofaktorer er ikke nævnt i prioriteret rækkefølge. Hvis nogen af de anførte risici faktisk indtræffer enkeltvis eller samlet, kan det få væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, driftsresultat, cash flow og finansielle stilling med risiko for, at Banken ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til vilkårene for den Hybride Kernekapital til følge Fremadrettede udsagn Visse udsagn i dette Prospekt, herunder visse udsagn i afsnittene Resume, Risikofaktorer Oplysninger om Banken, Forretningsoversigt, Trendoplysninger, Kapitalressourcer, Resultatforventninger samt oplysninger om aktiver og passiver, finansiel stilling og resultater er baseret på Bankens opfattelse samt Bankens forudsætninger og de oplysninger, der i øjeblikket er til rådighed for Banken, og disse udsagn kan udgøre fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn (med undtagelse af udtalelser om historiske kendsgerninger) vedrørende Koncernens fremtidige driftsresultater, finansielle stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og Ledelsens mål for den fremtidige drift er generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, vurderer, forventer, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, skønner, ville, vil kunne, fortsætter eller lignende udtryk samt negative former heraf. 19

20 Disse fremadrettede udsagn er forbundet med kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Koncernens faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udviklingen eller præstationerne, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Disse risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold omfatter blandt andet ændringer i de generelle samfundsøkonomiske og forretningsmæssige betingelser på de markeder, hvor Koncernen opererer. ændringer i udviklingen inden for branchen. ændringer i konkurrencen på det danske marked. ændringer i renten, kreditspand, valutakurser, aktiekurser og råvarepriser. ændringer i værdien af fast ejendom eller aktivkvaliteten. tab af væsentlige kunder. ændringer i kvaliteten af Koncernens udlånsportefølje og Koncernens modpartsrisici, herunder kreditudvikling i segmentet for små og mellemstore virksomheder. ændringer i forretningsstrategi eller udviklingsplaner. tilgængelighed af, vilkår for og anvendelse af kapital. ændringer i Koncernens funding og likviditet. ændringer i muligheden for at finde kvalificeret personale. ændringer i, eller undladelse af eller manglende evne til at opfylde, offentlig regulering eller ændre andre faktorer, der omtales i dette Prospekt. politiske, statslige og lovgivningsmæssige ændringer eller ændringer i politiske eller sociale forhold. begrænsninger af effektiviteten af Koncernens interne risikostyringsprocesser, risikomåling og kontrolsystemer generelt. ledelsesmæssige ændringer. driftsmæssige svigt, som f.eks. svig, uberettiget handel og systemnedbrud. teknologisk udvikling. Hvis en eller flere af disse faktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Koncernens faktiske driftsresultater eller finansielle stilling afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i dette Prospekt. Investorer opfordres til at læse afsnittene heri benævnt Risikofaktorer, Forretningsoversigt og Kapitalressourcer for en mere fyldestgørende omtale af de forhold, der kan påvirke Koncernens fremtidige resultater og den branche, Banken driver virksomhed i. Banken agter ikke og påtager sig ikke nogen forpligtelse til at opdatere de fremadrettede udsagn i Prospektet, ud over hvad der måtte kræves i henhold til lovgivningen. Alle efterfølgende skriftlige og mundtlige fremadrettede udsagn, der kan henføres til Banken eller til personer, der handler på Bankens vegne, skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget ovenfor og andre steder i dette Prospekt. De fremadrettede udsagn i Prospektet gælder alene pr. datoen herfor. Bortset fra eventuelle prospekttillæg, som Banken måtte være forpligtet til at offentliggøre i henhold til dansk ret, agter Banken ikke og påtager sig ikke nogen forpligtelse til at opdatere de fremadrettede udsagn i dette Prospekt efter Prospektdatoen. 3.2 Risici forbundet med makroøkonomisk udvikling og markedsmæssige forhold Fortsat volatilitet på de globale og nationale finansielle markeder og fortsat negativ makroøkonomisk udvikling Siden sommeren 2007 har de globale og nationale finansielle markeder gennemlevet en af de værste kredit- og likviditetsmæssige kriser nogensinde. Krisen har været kendetegnet af mangel på både kort- og langfristet likviditet, øget volatilitet og en efterfølgende økonomisk afmatning. De samlede markedsforhold er fortsat ikke tilbage på niveauet fra før krisen. Der er en række forhold, der fortsat medfører en betydelig usikkerhed. En række europæiske lande kæmper fortsat med store budgetunderskud. De offentlige budgetunderskud, svage økonomier og uroen på kapitalmarkederne gjorde det nødvendigt at lancere redningspakker for Grækenland og Irland i Andre europæiske lande med stor gæld risikerer også finanspolitiske stramninger, og væksten kan vedblive at være svag i den nærmeste fremtid. Der er således ingen sikkerhed for, at de makroøkonomiske 20

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør PROSPEKT Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000 November 2009 Arrangør Generel information Dette prospekt (»Prospekt(et)«) er udarbejdet i forbindelse med, at Skjern Bank

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Finanstilsynet 133 sider i alt Spar Nord Bank A/S og Sparbank A/S indgår fusionsplan

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage.

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage. Fortegningsemission af konvertible obligationer 2008 Dicentia 1 Udbud af mellem 5.500.000 og 11.632.200 stk. konvertible obligationer á nom. DKK 5 til DKK 5 pr. konvertibel obligation med fast rente på

Læs mere

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank.

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Svendborg Sparekasse A/S selskabsmeddelelse nr. 13/2013 6. november 2013 FUSION AF SVENDBORG SPAREKASSE A/S OG VESTFYNS BANK A/S I forlængelse

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Prospekt 20. december 2007

Prospekt 20. december 2007 Prospekt 20. december 2007 CVR-NR. 13 25 53 42 RESUMÉ INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ: Resumé...1 Baggrunden for udstedelse af aktier...1 Capinordic Koncernen...2 Risikofaktorer...3 Bestyrelse og ledelse...3

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Side 1 af 164 Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere