Arbejdernes Landsbank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdernes Landsbank"

Transkript

1 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank Udbud af op til DKK Hybrid Kernekapital Dette Prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, CVR nr ( Banken ) i forbindelse med offentligt udbud af op til DKK hybrid kernekapital ( Hybrid Kernekapital ). Den Hybride Kernekapital vil blive udbudt til Bankens aktionærer med bopæl i Danmark og til en mindre gruppe danske pensionskasser med tilknytning til Bankens større aktionærer ( Udbuddet ). For aktionærer i Banken, der ønsker at foretage investering i Hybrid Kernekapital ved at deltage i Udbuddet, gælder et krav om tegning af Hybrid Kernekapital for minimum DKK Investering i Hybrid Kernekapital sker til kurs 100, franko kurtage. Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil ved fuldtegning udgøre DKK Investorer skal være opmærksomme på, at Hybrid Kernekapital er et komplekst produkt, og at investering i Hybrid Kernekapital er forbundet med betydelig risiko og et komplekst investeringsprodukt. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en beskrivelse af risici, som bør overvejes i forbindelse med beslutning om investering i Hybrid Kernekapital. Prospektet indeholder fremadrettede udsagn, der er forbundet med usikkerhed. Bankens og Bankens datterselskabers faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der er beskrevet i disse fremadrettede udsagn. Den Hybride Kernekapital kan tegnes i perioden fra 18. april 2011 kl. 9 til 13. maj 2011 kl.16 (dansk tid) ( Tegningsperioden ). Efter Tegningsperiodens udløb træffer Bankens bestyrelse ( Bestyrelsen ) beslutning om tildeling på baggrund af modtagne tegningsordrer. Samtlige juridiske og fysiske personer der, pr. datoen for offentliggørelsen af dette Prospekt, er registreret som aktionær i Bankens ejerbog med en kontaktadresse i Danmark, og som har indleveret korrekt udfyldt tegningsordre til Banken, vil af Bestyrelsen få tildelt Hybrid Kernekapital i Banken for et beløb svarende til det mindste af to gange den nominelle værdi af den enkelte aktionærs aktiebeholdning i Banken og det i tegningsblanketten anførte beløb, dog minimum DKK Bestyrelsen kan herudover diskretionært tildele Hybrid Kernekapital til Bankens aktionærer op til det beløb, der er anført i tegningsordren. Såfremt summen af tegningsordrer fra aktionærer i Banken, der ønsker at tegne Hybrid Kernekapital for et beløb svarende til to gange den nominelle værdi af deres aktiebeholdning, dog minimum DKK , udgør mindre end DKK træffer Bestyrelsen diskretionært beslutning om, hvordan den resterende Hybride Kernekapital skal fordeles mellem de aktionærer, der ønsker at tegne mere end to gange den nominelle værdi af deres aktiebeholdning i Banken, og de udvalgte pensionskasser, der har afgivet korrekt udfyldte tegningsordrer. Såfremt summen af tegningsordrer fra aktionærer i Banken, der ønsker at tegne Hybrid Kernekapital for et beløb svarende til to gange den nominelle værdi af deres aktiebeholdning, dog minimum DKK , udgør mere end DKK , vil Bestyrelsen nedsætte den enkelte aktionærs tegningsbeløb forholdsmæssigt, dog således at enhver aktionær fortsat tegner Hybrid Kernekapital for minimum DKK Alle, der har tegnet Hybrid Kernekapital ( Investorerne ), er bundet af tegningen, selvom der tildeles et mindre beløb end det, som den enkelte har afgivet tilbud om at tegne i tegningsblanketten. Når Tegningsperioden er udløbet, og Bestyrelsen har truffet beslutning om tildeling af den tegnede Hybride Kernekapital, vil et beløb svarende til den tildelte Hybride Kernekapital blive trukket fra den af Investor anviste konto i Banken. Tegningsbeløbet trækkes senest den 23. maj 2011, hvor Udbuddet gennemføres og vilkårene for den Hybride Kernekapital vil træde i kraft. I umiddelbar forlængelse heraf og senest den 26. maj 2011 vil Banken udsende kapitalindskudsbeviser ( Kapitalindskudsbeviserne ) til Investorerne. Kapitalindskudsbeviserne vil ikke blive optaget til handel og officiel notering på et reguleret marked. Banken forestår selv Udbuddet. Der er ikke afgivet forhåndstilsagn eller tegningsgaranti for nogen del af Udbuddet. Såfremt den udbudte Hybride Kernekapital ikke tegnes fuldt ud, men der indkommer tegningsordrer for minimum DKK , vil Banken som udgangspunkt gennemføre Udbuddet. Bestyrelsen kan dog diskretionært beslutte, at Udbuddet skal annulleres, også selvom der er indkommet tegningsordrer for minimum DKK Såfremt der ikke tegnes Hybrid Kernekapital for minimum DKK , vil Udbuddet blive annulleret i sin helhed. Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, og den Hybride Kernekapital og Kapitalindskudsbeviserne må ikke direkte eller indirekte, udbydes eller sælges til offentligheden i andre jurisdiktioner end Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådan udbud eller et sådan salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion. Udbuddet vedrører værdipapirer i et selskab, der er registreret i henhold til dansk lovgivning. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning og under dansk jurisdiktion, og Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder lovbekendtgørelse nr. 959 af 11. august 2010 om værdipapirhandel med senere ændringer ( Værdipapirhandelsloven ), Kommissionens Forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 med senere ændringer, Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro ( Prospektbekendtgørelsen ). Dette Prospekt er dateret 8. april 2011 (Prospektdatoen). CVR-nr København

2 2

3 INDHOLD Del I Virksomhedsbeskrivelse 1 Ansvarlige Udstedererklæring Revisorerklæring Reference til øvrige erklæringer afgivet af uafhængig revisor Resumé Resumé af vilkårene for den Hybride Kernekapital Risikofaktorer Generelt Fremadrettede Udsagn Risici forbundet med makroøkonomisk udvikling og markedsmæssige forhold Fortsat volatilitet på de globale og nationale finansielle markeder og fortsat negativ makroøkonomisk udvikling Koncernen er eksponeret overfor en forretningsmæssig risiko Risici forbundet med kreditporteføljen Kreditrisici Privatkunder Erhvervskunder Foreninger Kreditrisiko på store engagementer Kreditrisiko på kreditinstitutter og realkreditinstitutter Systemisk risiko Risici relateret til solvens Koncernens resultater og eksistensgrundlag kan påvirkes, hvis Koncernens faktiske solvens reduceres eller vurderes som utilstrækkelig til at opfylde lovens krav Risici relateret til likviditet og funding Koncernens aktiviteter indebærer likviditetsrisiko Koncernens aktiviteter medfører funding- og refinansieringsrisiko Refinansieringsrisiko og opretholdelse af likviditetsberedskab Risici forbundet med udsving i markedsværdier Der er risiko forbundet med, at markedsværdien af Koncernens aktiver og passiver ændres Koncernen er eksponeret overfor renterisiko Koncernen er eksponeret overfor valutarisiko Aktierisici Koncernen er eksponeret mod indirekte effekt af markedsrisiko Andre risici forbundet med Bankens virksomhed Ændring af ledelses- og ejerforhold Risici forbundet med betalinger til garantiordninger Operationelle risici forbundet med driften af Koncernen Forretningsrisici Ejendomsrisici Risici forbundet med love, regler og restriktioner Ændrede lovgivningsmæssige og regulatoriske krav kan påvirke Banken Koncernen er eksponeret mod en risiko for ændringer i skatte- og afgiftslovgivningen og skatteforhøjelser Risici relateret til Udbuddet og den Hybride Kernekapital Efterstillelse Bortfald af rentebetaling og rentetilskrivning m.m Nedskrivning af hovedstol samt ikke-betalte renter Løbetid

4 3.9.5 Indfrielsestidspunkt Yderligere udstedelse Basiskapitalen Omsættelighedsbegrænsninger Revisorer Udvalgte regnskabsoplysninger Oplysninger om Banken Bankens historie og udvikling Juridiske navne og binavne Registreret hjemsted og registreringsnummer Indregistreringsdato og levetid Domicil og juridisk form etc Seneste hændelser Investeringer Forretningsoversigt Hovedvirksomhed Idegrundlag, vision og strategi Kreditpolitik og krediteksponering Kreditpolitik Kreditorganisationen Krediteksponering Risikostyring Generelt Kreditrisiko Kreditrisiko på kundeudlån kreditrisiko på kreditinstitutter, realkreditinstitutter og øvrige værdipapirudstedere Markedsrisiko Likviditetsrisiko Renterisiko uden for handelsbeholdningen Aktier mv. uden for handelsbeholdningen Operationel risiko Væsentlige markeder Regulatoriske forhold Tilladelse og generelle tilsynsmæssige beføjelser Finanstilsynets pejlemærker (Tilsynsdiamanten) Bankpakke III Basel III Organisationsstruktur Tilknyttede virksomheder Associerede virksomheder Trendoplysninger Kapitalressourcer Kapitalstruktur, solvenskrav og solvensbehov Nuværende Kapitalstruktur Krav til kapital Solvenskrav Solvensbehov Følsomhedsanalyse Kort- og langsigtede kapitalressourcer Pengestrømme og likviditetsforhold Forventede kapitalkilder

5 11 Resultatforventninger Ledelsens erklæring om resultatforventninger Revisorerklæring vedrørende resultatforventninger Indledning til resultatforventninger Metodik og forudsætninger Resultatforventninger til Bestyrelse og direktion Bankens ledelsesstruktur Udsteders forretningsadresse (adresse for Bestyrelse og Direktion) Bestyrelsen Andre ledelseshverv for Bestyrelsen Direktionen Andre ledelseshverv for Direktionen Interessekonflikter Bestyrelsens arbejdspraksis Generelt Revisionsudvalg Vederlagspolitik Erklæring om god selskabsledelse Større aktionærer Aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Historiske regnskabsoplysninger Regnskaber Revision af historiske regnskabsoplysninger De seneste regnskabsoplysningers alder Midlertidige oplysninger og andre regnskabsoplysninger Rets- og voldgiftssager Væsentlige ændringer i Bankens finansielle stilling Yderligere oplysninger Aktiekapital mv Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter Væsentlige kontrakter Garantifonden Aftale med Finansiel Stabilitet A/S individuel statsgaranti Driftsaftale med Bankernes EDB Central Samarbejde med Totalkredit A/S Øvrige samarbejder Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale Hovedtal og nøgletal for Koncernen Økonomisk stilling belyst ved basisindtjeningsmodellen for Koncernen i perioden Økonomisk stilling belyst ved udvalgte nøgletal for Koncernen i perioden Økonomisk stilling belyst ved udvalgte balanceposter for Koncernen i perioden

6 Del II Værdipapirnoten 21 Ansvarlige Risikofaktorer Nøgleoplysninger Fysiske og juridiske personers interesse i Udbuddet Årsagen til Udbuddet og anvendelse af provenu Oplysninger om den hybride kernekapital Vilkår for den hybride kernekapital Udstedelsesbeløb og minimumstegning Udbuddet Fordelingsplan og tildeling Kursfastsættelse Tegningsperiode Tegning Indbetaling af tegningsbeløbet Forventet Udstedelsesdato Udsendelse af Kapitalindskudsbeviser Indskudsstørrelse og valuta Aftaler om optagelse til handel og officiel notering Registrering Yderligere udstedelser Omsættelighedsbegrænsning Status Efterstillelse Nedskrivning af hovedstol og ikke-betalte renter Forrentning Bortfald af rentebetaling Betalinger Forfaldstidspunkt Indfrielsestidspunkt Tilbagekøb Meddelelser Investorrepræsentation Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Ændringer af vilkårene for den Hybride Kernekapital Forældelse Lovvalg og værneting Aftaler om optagelse til omsætning og handel Skattemæssige forhold Generelt Personer (investering for frie midler) Pensionskasser mv Selskaber, fonde mv Udenlandske Investorer

7 28 Yderligere oplysninger om udbuddet Beslutning Tegning og afvikling Værdipapirerne Begrænsninger gældende for Udbuddet Udstedelsesansvarlig Effektiv rentesats Revisorberetning vedrørende øvrige oplysninger Kreditvurdering af Banken og/eller af den Hybride Kernekapital Definitioner Liste over anvendte fagtermer Tabel oversigt Figur oversigt Bilag Bilag 1: Liste over dokumenter og oplysninger, der ved henvisning indgår i dette Prospekt Bilag 2: Tegningsblanket

8 8

9 Del 1 Virksomhedsbeskrivelse 9

10 10

11 1 Ansvarlige 1.1 Udstedererklæring Dette prospekt er udarbejdet af Udsteder. Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. København, den 8. april 2011 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank Bestyrelsen Poul Erik Skov Christensen, Forbundsformand (formand) Thorkild Engell Jensen, Forbundsformand (bestyrelsesmedlem) Johnny Bent Skovengaard, Næstformand (bestyrelsesmedlem) Ole Dam Wehlast, Forbundsformand (bestyrelsesmedlem) Harald Børsting, Formand (bestyrelsesmedlem) Lars Andersen, Direktør (bestyrelsesmedlem) Mette Pia Kindberg, Næstformand (bestyrelsesmedlem) John Markussen, Kundekonsulent (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Jette Vestergaard Laursen Kronborg, Kunderådgiver (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Henrik Thagaard, Produktionschef (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Ulla Strøm Nordenhof, Fællestillidsrepr. (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Direktionen Gert Rinaldo Jonassen, Ordførende direktør Ebbe Castella, Bankdirektør Jan Walther Andersen, Bankdirektør 11

12 1.2 Revisorerklæring Til læserne af Prospektet Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer kontrolleret finansielle oplysninger i afsnit 20 Hovedtal og Nøgletal for Koncernen, som indgår i det af Ledelsen udarbejdede Prospekt for Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, dateret den 8. april Ledelsen har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar i henhold til det aftalte opdrag, er på grundlag af vores arbejder, at udtrykke en konklusion om, hvorvidt de kontrollerede finansielle oplysninger i Prospektet er korrekt gengivet fra koncernregnskabet for 2010 og fra budgettet for 2011 for Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank. Denne erklæring er alene udarbejdet i henhold til dansk praksis i forbindelse med Aktieselskabet Arbejdernes Landsbanks udbud af Hybrid Kernekapital, og kan ikke anvendes i anden sammenhæng. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 3000 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at finansielle oplysninger i afsnit 20 Hovedtal og Nøgletal for Koncernen er korrekt gengivet fra Bankens koncernregnskab for 2010, som vi har revideret og forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger dateret den 1. februar 2011, og budget for 2011, som vi har undersøgt og forsynet med en erklæring dateret den 8. april 2011 uden forbehold eller supplerende oplysninger, men med en konklusion, hvori vi henleder læsernes opmærksomhed på, at de faktiske resultater sandsynligvis vil afvige fra det budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at de finansielle oplysninger i afsnit 20 Hovedtal og Nøgletal for Koncernen er korrekt gengivet fra koncernregnskabet for 2010 og fra budgettet for 2011 for Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank. København, den 8. april 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab John Ladekarl statsautoriseret revisor Christian Dalmose Pedersen statsautoriseret revisor 1.3 Reference til øvrige erklæringer afgivet af uafhængig revisor Årsrapporten for Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank for 2008 samt koncernregnskab, årsregn skab og ledelsesberetning for 2009 og Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har revideret den af Ledelsen aflagte årsrapport for 2008 samt koncernregnskab, årsregnskab og ledelsesberetning for 2009 og I revisionspåtegningerne har Deloitte udtrykt en konklusion uden forbehold eller supplerende oplysninger. De offentliggjorte årsrapporter for 2008, 2009 og 2010 er indarbejdet i nærværende Prospekt ved henvisning, jf. afsnit 15 Aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater. 12 Resultatforventninger til 2011 for Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har afgivet erklæring om de af Ledelsen udarbejdede resultatforventninger til Erklæringen, som fremgår af afsnit 11 Resultatforventninger i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til konklusionen. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger.

13 2 Resumé Resuméet skal læses som en indledning til Prospektet. Ved enhver beslutning om investering i Hybrid Kernekapital bør hele Prospektet tages i betragtning, herunder de dokumenter, der indgår i form af henvisninger, samt de risici, der er forbundet med en investering i Hybrid Kernekapital som anført i afsnittet Risikofaktorer. Resuméet er ikke fuldstændigt og medtager ikke alle oplysninger, som bør tages i betragtning ved en beslutning relateret til Udbuddet. Banken, som har udfærdiget resuméet og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Hvis en sag vedrørende oplysninger i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor blive forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelsen af Prospektet, inden sagen indledes. Banken Banken blev grundlagt i 1919 og har siden stiftelsen primært været ejet af institutioner med tilknytning til arbejderbevægelsen i Danmark, men nu også af ca private aktionærer. Den oprindelige intention med Banken var at reducere arbejderbevægelsens afhængighed af private banker i forbindelse med faglig kamp. Banken er i dag Danmarks 9. største pengeinstitut målt på arbejdende kapital og har et landsdækkende filialnet på 67 filialer. Koncernen beskæftiger ca medarbejdere omregnet til fuldtidsansatte. Baggrund for Udbuddet Banken ønsker ved gennemførelsen af Udbuddet på kort sigt at signalere kapitaltilgængelighed samtidig med, at Banken ønsker at udvise rettidig omhu i forhold til den forventede skærpelse af kapitalkravene ved indførelse af Basel III reglerne i perioden 2013 til Udbuddet forventes at sikre en fortsat høj kreditværdighed, og Banken ønsker således fortsat at fremstå som et attraktivt og kapitalmæssigt velfunderet pengeinstitut overfor indlånskunderne i særdeleshed og kapitalmarkedet i almindelighed. Anvendelse af provenu Efter optagelse af Hybrid Kernekapital vil følgende udvalgte nøgleregnskabsposter på basis af aktivmassens sammensætning pr. 31. december 2010 antage følgende værdier ved alternative tegningsbeløb: DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hybrid kernekapital Kernekapital Basiskapital Vægtede poster Kernkapitalprocent 12,0% 13,4% 13,8% 14,3% 14,7% 15,4% Solvensprocent 13,1% 14,5% 14,9% 15,4% 15,8% 16,5% Kilde: Arbejdernes Landsbank (urevideret) Der er i beregningen taget udgangspunkt i en forsigtig aktivplacering af den indskudte Hybride Kernekapital i realkreditobligationer til solvensvægt 0,1. Risikofaktorer Investering i Hybrid Kernekapital indebærer en væsentlig økonomisk risiko. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer, idet risikofaktorerne enkeltvis eller samlet kan materialisere sig i større eller mindre omfang og have uforudsete konsekvenser. 13

14 For en mere omfattende gennemgang af hver af de nedenstående udvalgte risici henvises til afsnittet Risikofaktorer. Investorer bør omhyggeligt overveje hver af risikofaktorerne samt alle andre oplysninger i Prospektet, inden der træffes beslutning om investering i Hybrid Kernekapital. De væsentligste risikofaktorer kan opdeles i følgende kategorier: Risici forbundet med makroøkonomisk udvikling og markedsmæssige forhold Risici forbundet med kreditporteføljen Risici relateret til solvens Risici relateret til likviditet og funding Risici forbundet med udsving i markedsværdier Andre risici forbundet med Bankens virksomhed Risici forbundet med love, regler og restriktioner Risici relateret til Udbuddet og den Hybride Kernekapital. Markedet Banken har i de senere år styrket sin markedsposition og har arbejdet målrettet med at få øget befolkningens kendskab til Banken. Banken ønsker, at flere skal kende dens værdigrundlag og Bankens grundlæggende holdninger med henblik på at etablere og fastholde et gensidigt fordelagtigt og langsigtet samarbejde imellem Banken og kunderne. Bankens største forretningssegment er privatkundemarkedet med sine knap privatkunder. Bankens kompetencer er inden for ejerbolig- og andelsboligfinansiering, investerings- og pensionsrådgivning samt forsikringsformidling. Banken har altid haft fokus på mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder som kundesegment. Udlån og garantier til erhverv, som defineret ved Danmarks Statistik (Branchekodefordeling DB07), udgjorde pr. 31. december 2010 ca. 42% af Bankens samlede udlån og garantiforpligtelser. Banken ønsker at opnå en kontrolleret forretningsmæssig vækst på erhvervsområdet. Banken arbejder derfor på at opkvalificere en række af sine filialer til at rådgive og servicere såvel bestående som nye erhvervskunder og forventer en trinvis udvikling på området startende fra ultimo 3. kvartal Banken har en klar vækstambition baseret på organisk vækst og ønsker, at den videre udvikling fortsat skal ske på en økonomisk afbalanceret og bæredygtig måde. Banken arbejder målrettet på at opnå en højere markedsandel ved at sikre høj kundetilfredshed hos nuværende kunder og samtidig arbejde intenst med at skabe nye kunderelationer. Resultatforventninger Overordnet forventer Koncernen i 2011 et positivt resultat før skat i størrelsen DKK mio. I forhold til Bankens årsrapport for 2010, hvori der er indikeret en resultatforventning på DKK mio. før skat, udtrykker forskellen på ca. DKK 40 mio. den forventede økonomiske konsekvens for Banken som følge af Amagerbankens konkurs, idet konsekvenserne ikke var endeligt kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af årsrapporten for Resumé af vilkårene for den Hybride Kernekapital Der henvises til Prospektets Del II Værdipapirnoten for en fuldstændig beskrivelse af vilkårene for den Hybride Kernekapital. Udsteder Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr Vesterbrogade København V 14

15 Udstedelsesbeløb og minimumstegning Udsteder udbyder Hybrid Kernekapital for et samlet beløb på op til DKK (skriver danske kroner syvhundrede femti millioner 00/100). Såfremt den udbudte Hybride Kernekapital ikke tegnes fuldt ud, men der indkommer tegningsordrer for minimum DKK (skriver danske kroner trehundrede millioner 00/100), vil Udsteder som udgangspunkt gennemføre Udbuddet. Bestyrelsen kan dog diskretionært beslutte, at Udbuddet skal annulleres, selvom der er indkommet tegningsordrer for minimum DKK Såfremt der ikke tegnes Hybrid Kernekapital for minimum DKK , vil Udbuddet blive annulleret i sin helhed. Udbuddet Fordelingsplan og tildeling Den Hybride Kernekapital vil blive udbudt til Udsteders aktionærer med bopæl i Danmark og til en mindre gruppe danske pensionskasser med en tilknytning til de større aktionærer i Udsteder. Bestyrelsen udvælger hvilke danske pensionskasser med tilknytning til de større aktionærer, den Hybride Kernekapital skal udbydes til. Efter Tegningsperiodens udløb træffer Bestyrelsen beslutning om tildeling på baggrund af modtagne tegningsordrer. Samtlige juridiske og fysiske personer, der pr. Prospektdatoen er registreret som aktionær i Udsteders ejerbog med en kontaktadresse i Danmark, og som har indleveret korrekt udfyldt tegningsordre til Udsteder, vil af Bestyrelsen få tildelt Hybrid Kernekapital i Udsteder for et beløb svarende til det mindste af to gange den nominelle værdi af den enkelte aktionærs aktiebeholdning i Udsteder og det i tegningsblanketten anførte beløb, dog minimum DKK Bestyrelsen kan herudover diskretionært tildele Hybrid Kernekapital til Udsteders aktionærer op til det beløb, der er anført i tegningsordren. Såfremt summen af tegningsordrer fra aktionærer i Udsteder, der ønsker at tegne Hybrid Kernekapital for et beløb svarende til to gange den nominelle værdi af deres aktiebeholdning, dog minimum DKK , udgør mindre end DKK træffer Bestyrelsen diskretionært beslutning om, hvordan den resterende Hybride Kernekapital skal fordeles blandt de aktionærer, der ønsker at tegne mere end to gange den nominelle værdi af deres aktiebeholdning i Udsteder og pensionskasser, der har afgivet korrekt udfyldte tegningsordrer. Såfremt summen af tegningsordrer fra aktionærer i Udsteder, der ønsker at tegne Hybrid Kernekapital for et beløb svarende til to gange den nominelle værdi af deres aktiebeholdning, dog minimum DKK , udgør mere end DKK , vil Bestyrelsen nedsætte den enkelte aktionærs tegningsbeløb forholdsmæssigt efter aktionærens nominelle aktiebeholdning, dog således at enhver aktionær tegner Hybrid Kernekapital for minimum DKK Alle, der har tegnet Hybrid Kernekapital, er bundet af tegningen, selvom der tildeles et mindre beløb end det, som den enkelte har tegnet i henhold til tegningsblanketten. Når tegningsperioden er udløbet, og Bestyrelsen har truffet beslutning om tildeling af den tegnede Hybride Kernekapital, vil et beløb svarende til den tildelte Hybride Kernekapital blive trukket fra den af Investor anviste konto i Banken. Tegningsbeløbet trækkes senest den 23. maj 2011, hvor Udbuddet gennemføres og vilkårene for den Hybride Kernekapital vil træde i kraft. 15

16 Kursfastsættelse Tegningsperiode Indskud af Hybrid Kernekapital sker til kurs 100, franko kurtage. Den Hybride Kernekapital kan tegnes i perioden fra 18. april 2011 kl. 9 til 13. maj 2011 kl. 16 (dansk tid). Bestyrelsen kan beslutte at forlænge Tegningsperioden med 14 dage af gangen. Tegning Tegning af Hybrid Kernekapital sker ved indlevering af en korrekt udfyldt tegningsblanket til en af Udsteders filialer inden udløb af Tegningsperioden. Tegningsblanketten er vedlagt dette Prospekt som bilag 2. Når tegningsblanketten er indleveret til Udsteder, er tegningen bindende og kan ikke tilbagekaldes. Indbetaling af tegningsbeløb Forventet udstedelsesdato Udsendelse af Kapitalindskudsbeviser Indskudsstørrelse og valuta Når Tegningsperioden er udløbet, og Bestyrelsen har truffet beslutning om tildeling af den tegnede Hybride Kernekapital, vil et beløb svarende til den tildelte Hybride Kernekapital blive trukket fra den af Investor anviste konto i Banken. Tegningsbeløbet trækkes senest den 23. maj Udsteder forventer at gennemføre Udbuddet og udstede den Hybride Kernekapital den 23. maj 2011, hvor vilkårene for den Hybride Kernekapital vil træde i kraft. I umiddelbar forlængelse af Udstedelsesdatoen, og senest den 26. maj 2011 vil Banken udsende Kapitalindskudsbeviserne til Investorerne. Den Hybride Kernekapital udstedes i danske kroner og i indskudsstørrelser af DKK eller multipla heraf dog minimum DKK Aftaler om optagelse til handel og officiel notering Den Hybride Kernekapital og Kapitalindskudsbeviserne optages ikke til notering eller handel på et reguleret marked. Registrering Yderligere udstedelser Omsættelighedsbegrænsning Status Efterstillelse Udsteder fører et register over den udstedte Hybride Kernekapital, hvori Investorerne registreres med navn, adresse, adresse (hvis sådan haves) og CPR/CVR-nummer. Udsteder vil ikke forhøje Udbuddet af Hybrid Kernekapital omfattet af Prospektets vilkår ved udstedelse af yderligere Hybrid Kernekapital. Enhver overdragelse af den Hybride Kernekapital kræver bestyrelsens forudgående godkendelse, og Udsteder er først bundet af overdragelsen, når erhververen er registreret som ejer af den overdragne Hybride Kernekapital i Udsteders register over Investorer. Den Hybride Kernekapital har status som Hybrid Kernekapital i Udsteder i henhold til 132 i Lov om finansiel virksomhed. Udsteders forpligtelser i henhold til den Hybride Kernekapital er efterstillet al anden ikke-efterstillet gæld, der påhviler Udsteder, samt ansvarlig lånekapital optaget af Udsteder, medmindre den ansvarlige lånekapital angiver at være sidestillet med hybrid kernekapital. I tilfælde af Udsteders likvidation eller konkurs er Udsteder forpligtet til at betale sine simple kreditorer, herunder indlånere og andre ikke-efterstillede kreditorer og kreditorerne på den ansvarlige lånekapital fuldt ud, før Udsteder kan foretage tilbagebetaling af den Hybride Kernekapital. I tilfælde af Udsteders likvidation eller konkurs er det derfor usikkert, om der vil være dækning for Udsteders forpligtelse til at tilbagebetale den Hybride Kernekapital. 16

17 Nedskrivning af hovedstol og ikke-betalte renter I henhold til 132, stk. 1, nr. 11, i Lov om finansiel virksomhed er Udsteders generalforsamling berettiget til, at nedskrive den Hybride Kernekapital, herunder både hovedstol og påløbne renter, hvis Udsteders aktiekapital nedsættes. Selvom der ikke sker nedskrivning af Udsteders aktiekapital, kan nedskrivning af den Hybride Kernekapital besluttes af Udsteders generalforsamling. Udsteders forpligtelser i relation til den Hybride Kernekapital, herunder ikke-betalte renter, kan kun nedskrives med beløb, som Finanstilsynet forudgående har godkendt, og som skriftligt er godkendt af Udsteders eksterne og uafhængige revisor. Forrentning Den Hybride Kernekapital forrentes fra og med Udstedelsesdatoen og indtil indfrielsen med en årlig variabel rente svarende til den af NASDAQ OMX Copenhagen offentliggjorte CIBOR-sats 6 måneder, afrundet til 3 decimaler efter de almindelige afrundingsregler med et fast tillæg på 6,750% p.a. af den til enhver tid værende hovedstol. Renteberegningen sker på basis af det faktiske antal dage i renteperioden over 360 dage. Udsteder forestår selv beregning af renten. Der betales ikke rentes rente. Renten erlægges halvårligt bagud, første gang seks måneder efter Udstedelsesdatoen. Såfremt en rentebetaling forfalder på en dag, der ikke er en Bankdag, udskydes betalingen til den næstfølgende Bankdag, uden at Investorerne af den Hybride Kernekapital som følge heraf er berettiget til kompensation eller yderligere rente. Bortfald af rentebetaling I overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed 132, stk. 1, nr. 8, bortfalder forrentningen af den Hybride Kernekapital, hvis Udsteder ikke opfylder lovgivningens kapitalkrav. Udsteder kan endvidere diskretionært beslutte, at forrentningen af den Hybride Kernekapital skal bortfalde, hvis dette skønnes nødvendigt for at bevare Udsteders finansielle sundhed. Betalinger I forbindelse med udstedelse af Hybrid Kernekapital opretter Udsteder en afkastkonto hos Udsteder til hver Investor. Betaling af rente og hovedstol på den Hybride Kernekapital fra Udsteder til de registrerede Investorer sker ved overførsel af de relevante beløb til Investorernes respektive afkastkonti i Udsteder. Der kan frit disponeres over beløb indestående på afkastkontiene i Udsteder. Forfaldstidspunkt Den Hybride Kernekapital har ikke et fastsat forfaldstidspunkt, og vil således løbe indtil videre, jf. dog Prospektets afsnit Den Hybride Kernekapital kan alene forlanges indfriet af Investorerne, hvis Udsteder træder i likvidation eller erklæres konkurs. 17

18 Indfrielsestidspunkt Den Hybride Kernekapital udstedes uden fastsat indfrielsestidspunkt. Udsteder er under forudsætning af Finanstilsynets skriftlige tilladelse med 30 dages varsel til datoen, der falder 7 år efter Udstedelsesdatoen og herefter én gang årligt til den første renteforfaldsdato i et kalenderår berettiget, men ikke forpligtet, til at indfri den Hybride Kernekapitals hovedstol (efter eventuelle nedskrivninger) til kurs 100 med tillæg af påløbne men ikke betalte renter, jf. dog Prospektets afsnit Udsteder kan med frigørende virkning indfri den Hybride Kernekapital ved overførsel til Investors afkastkonto hos Udsteder. Såfremt indfrielsestidspunktet falder på en dag, der ikke er en Bankdag, udskydes indfrielsestidspunktet til den næstfølgende Bankdag. Tilbagekøb Meddelelser Efter at have opnået tilladelse fra Finanstilsynet kan Banken til enhver tid erhverve Hybrid Kernekapital op til 3% af den af Banken udstedte samlede hybride kernekapital, dog maksimalt 10% af den Hybride Kernekapital, såfremt erhvervelsen sker til eje og med henblik på videresalg. Alle meddelelser fra Udsteder i forbindelse med den Hybride Kernekapital vil efter Udsteders valg ske på Udsteders hjemmeside i AL-NetBank, AL-KontoKig, e-boks eller ved almindelig post. Såfremt Investor ikke har AL-NetBank, AL-KontoKig eller e-boks, vil meddelelser ske ved almindelig post. Investorrepræsentation Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Ændringer af vilkårene for den Hybride Kernekapital Forældelse Lovvalg og værneting Der er ikke investorrepræsentation for Investorerne i forbindelse med Udbuddet. Udsteder anses for at have misligholdt vilkårene for den Hybride Kernekapital, såfremt Udsteder træder i likvidation eller erklæres konkurs. Såfremt Udsteder træder i likvidation eller erklæres konkurs, forfalder den Hybride Kernekapital samt påløbne, men ikke betalte renter, til betaling straks, såfremt en af Investorerne af Hybrid Kernekapital fremsætter påkrav herom. Bestyrelsen er med Finanstilsynets tilladelse til enhver tid berettiget til at ændre vilkårene for den Hybride Kernekapital, såfremt bestyrelsen skønner, at sådanne ændringer er nødvendige for at sikre, at den indskudte kapital opfylder de til enhver tid gældende krav i Lov om finansiel virksomhed eller anden relevant regulering eller myndighedsafgørelse for at indgå som Hybrid Kernekapital i opgørelsen af Udsteders basiskapital. I henhold til dansk rets almindelige regler om forældelse forældes krav på betaling af renter efter 3 år, og krav på betaling af hovedstol efter 10 år fra forfaldsdatoen. Prospektets vilkår er underlagt dansk ret, og enhver tvist vedrørende den Hybride Kernekapital skal anlægges og behandles ved Københavns Byret som første instans. 3 Risikofaktorer 3.1 Generelt Investering i Hybrid Kernekapital indebærer en væsentlig økonomisk risiko. Den Hybride Kernekapital er et komplekst investeringsprodukt. 18

19 I dette afsnit redegøres for risici ved investering i Hybrid Kernekapital, der af Ledelsen vurderes som væsentlige, samt risici, som af Ledelsen vurderes at have særlig betydning for Koncernen. De nedenfor anførte risici er ikke nødvendigvis en udtømmende beskrivelse af alle risici og er ikke prioriteret efter sandsynligheden for, at de indtræffer, eller efter omfanget af mulige konsekvenser for Koncernen eller den Hybride Kernekapital. Der kan således være andre faktorer, som kan påvirke Koncernens udvikling og Bankens evne til at opfylde sine forpligtelser i henhold til vilkårene for den Hybride Kernekapital. Koncernen vil naturligvis være påvirket af den almindelige økonomiske, markeds- og samfundsmæssige udvikling, der vil kunne ændre de nugældende og forventede forretningsmæssige betingelser for Koncernen. De beskrevne risikofaktorer bør sammen med de øvrige oplysninger i Prospektet overvejes omhyggeligt, inden der træffes beslutning om investering i Hybrid Kernekapital. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer, idet risikofaktorerne enkeltvis eller samlet kan materialisere sig i større eller mindre omfang og have uforudsete konsekvenser. En udtalelse i Prospektet baseret på Ledelsens forventninger eller Ledelsens vurdering indebærer risici med hensyn til rigtigheden af de forudsætninger, der ligger til grund for udtalelsen. Prospektet indeholder fremadrettede udsagn, der er forbundet med usikkerhed, og Koncernens faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der er beskrevet i disse fremadrettede udsagn. For at opfylde lovmæssige krav til Banken, herunder særligt Lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf, skal Banken udarbejde og offentliggøre detaljeret information om blandt andet risici, risikostyring, kapitalstruktur og kapitaldækning. Banken har udarbejdet en Koncernrisikorapport 2010, der er tilgængelig på Bankens hjemmeside, Bankens Koncernrisikorapport indeholder ikke væsentlige oplysninger, der ikke er medtaget i Prospektet, men indeholder en uddybning af visse af de beskrevne risici. De væsentligste risikofaktorer kan opdeles i følgende kategorier: Risici forbundet med makroøkonomisk udvikling og markedsmæssige forhold Risici forbundet med kreditporteføljen Risici relateret til solvens Risici relateret til likviditet og funding Risici forbundet med udsving i markedsværdier Andre risici forbundet med Bankens virksomhed Risici forbundet med love, regler og restriktioner Risici relateret til Udbuddet og den Hybride Kernekapital. De anførte risikofaktorer er ikke nævnt i prioriteret rækkefølge. Hvis nogen af de anførte risici faktisk indtræffer enkeltvis eller samlet, kan det få væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, driftsresultat, cash flow og finansielle stilling med risiko for, at Banken ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til vilkårene for den Hybride Kernekapital til følge Fremadrettede udsagn Visse udsagn i dette Prospekt, herunder visse udsagn i afsnittene Resume, Risikofaktorer Oplysninger om Banken, Forretningsoversigt, Trendoplysninger, Kapitalressourcer, Resultatforventninger samt oplysninger om aktiver og passiver, finansiel stilling og resultater er baseret på Bankens opfattelse samt Bankens forudsætninger og de oplysninger, der i øjeblikket er til rådighed for Banken, og disse udsagn kan udgøre fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn (med undtagelse af udtalelser om historiske kendsgerninger) vedrørende Koncernens fremtidige driftsresultater, finansielle stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og Ledelsens mål for den fremtidige drift er generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, vurderer, forventer, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, skønner, ville, vil kunne, fortsætter eller lignende udtryk samt negative former heraf. 19

20 Disse fremadrettede udsagn er forbundet med kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Koncernens faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udviklingen eller præstationerne, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Disse risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold omfatter blandt andet ændringer i de generelle samfundsøkonomiske og forretningsmæssige betingelser på de markeder, hvor Koncernen opererer. ændringer i udviklingen inden for branchen. ændringer i konkurrencen på det danske marked. ændringer i renten, kreditspand, valutakurser, aktiekurser og råvarepriser. ændringer i værdien af fast ejendom eller aktivkvaliteten. tab af væsentlige kunder. ændringer i kvaliteten af Koncernens udlånsportefølje og Koncernens modpartsrisici, herunder kreditudvikling i segmentet for små og mellemstore virksomheder. ændringer i forretningsstrategi eller udviklingsplaner. tilgængelighed af, vilkår for og anvendelse af kapital. ændringer i Koncernens funding og likviditet. ændringer i muligheden for at finde kvalificeret personale. ændringer i, eller undladelse af eller manglende evne til at opfylde, offentlig regulering eller ændre andre faktorer, der omtales i dette Prospekt. politiske, statslige og lovgivningsmæssige ændringer eller ændringer i politiske eller sociale forhold. begrænsninger af effektiviteten af Koncernens interne risikostyringsprocesser, risikomåling og kontrolsystemer generelt. ledelsesmæssige ændringer. driftsmæssige svigt, som f.eks. svig, uberettiget handel og systemnedbrud. teknologisk udvikling. Hvis en eller flere af disse faktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Koncernens faktiske driftsresultater eller finansielle stilling afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i dette Prospekt. Investorer opfordres til at læse afsnittene heri benævnt Risikofaktorer, Forretningsoversigt og Kapitalressourcer for en mere fyldestgørende omtale af de forhold, der kan påvirke Koncernens fremtidige resultater og den branche, Banken driver virksomhed i. Banken agter ikke og påtager sig ikke nogen forpligtelse til at opdatere de fremadrettede udsagn i Prospektet, ud over hvad der måtte kræves i henhold til lovgivningen. Alle efterfølgende skriftlige og mundtlige fremadrettede udsagn, der kan henføres til Banken eller til personer, der handler på Bankens vegne, skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget ovenfor og andre steder i dette Prospekt. De fremadrettede udsagn i Prospektet gælder alene pr. datoen herfor. Bortset fra eventuelle prospekttillæg, som Banken måtte være forpligtet til at offentliggøre i henhold til dansk ret, agter Banken ikke og påtager sig ikke nogen forpligtelse til at opdatere de fremadrettede udsagn i dette Prospekt efter Prospektdatoen. 3.2 Risici forbundet med makroøkonomisk udvikling og markedsmæssige forhold Fortsat volatilitet på de globale og nationale finansielle markeder og fortsat negativ makroøkonomisk udvikling Siden sommeren 2007 har de globale og nationale finansielle markeder gennemlevet en af de værste kredit- og likviditetsmæssige kriser nogensinde. Krisen har været kendetegnet af mangel på både kort- og langfristet likviditet, øget volatilitet og en efterfølgende økonomisk afmatning. De samlede markedsforhold er fortsat ikke tilbage på niveauet fra før krisen. Der er en række forhold, der fortsat medfører en betydelig usikkerhed. En række europæiske lande kæmper fortsat med store budgetunderskud. De offentlige budgetunderskud, svage økonomier og uroen på kapitalmarkederne gjorde det nødvendigt at lancere redningspakker for Grækenland og Irland i Andre europæiske lande med stor gæld risikerer også finanspolitiske stramninger, og væksten kan vedblive at være svag i den nærmeste fremtid. Der er således ingen sikkerhed for, at de makroøkonomiske 20

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Hybrid kernekapital (dkk 180 mio.)

Hybrid kernekapital (dkk 180 mio.) Prospekt Hybrid kernekapital (dkk 180 mio.) Indholdsfortegnelse 1 Ansvarlige 7 2 Erklæring afgivet af P/F BankNordiks uafhængige revisorer 8 3 Arrangørens erklæring 10 4 Resumé 11 4.1 RESUMÉ AF VILKÅRENE

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011)

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK Prospekt 2012 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 24. maj 2012, et registreringsdokument dateret den 24. maj 2012 og en værdipapirnote

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK Prospekt 2012 Værdipapirnote - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af denne værdipapirnote dateret den 24. maj 2012 samt et registreringsdokument dateret den 24. maj 2012

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Kapitaludvidelse i Nordfyns Bank Prospekt 2012 - registreringsdokument

Kapitaludvidelse i Nordfyns Bank Prospekt 2012 - registreringsdokument Kapitaludvidelse i Nordfyns Bank Prospekt 2012 - registreringsdokument Nordfyns Bank udbyder 110.000 stk. aktier til kurs 200 Kapitalbeviser for op til 15 mio. kr. AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK Prospekt

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet aktieudbud

Prospekt 2011. Rettet aktieudbud Prospekt 2011 Rettet aktieudbud Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til 7.458.975 stk. nye aktier ( Udbudte Aktier ) a nominelt

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

- 2 af 5 -

- 2 af 5 - - 1 af 5 - - 2 af 5 - Meddelelsen er udarbejdet udelukkende på grundlag af oplysninger modtaget fra Bang & Olufsen og offentligt tilgængelige kilder på eller før datoen herfor og er ikke blevet selvstændigt

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 4. februar 2016 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt for udstedelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

5. februar 2009 7. februar 2007

5. februar 2009 7. februar 2007 0BTil NASDAQ OMX København A/S 1B offentliggør tillæg til prospekt for 2Bobligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån 3Bog realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 5. februar 2009

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Tillæg nummer 1 til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit af 17. januar 2014 19. marts 2014 Realkredit CVR

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere