Meet the Need. Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meet the Need. Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog. www.meet-the-need-project.eu"

Transkript

1 Meet the Need Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog Dette projekt er blevet finansieret af midler fra Europa-Kommissionen. Projektet er alene udtryk for forfatternes meninger og holdninger. Kommissionen tager ikke ansvar herfor LLP AT-GRUNDTVIG-GMP

2

3 Indledning Følgende organisationer og personer har deltaget i projektet: ØSTRIG Forschungsinstitut des Roten Kreuzes, Wien Barbara Kuss (EU Koordinator), Maria Neumüller, Almut Bachinger, Edith Enzenhofer Lernraum.wien Institut für Mehrsprachigkeit, Integration und Bildung (Die Wiener Volkshochschulen GmbH) Barbara Haider, Thomas Fritz queraum.kultur- und sozialforschung, Wien Anita Rappauer, Christa Strassmayr ( evaluation) TYSKLAND Thüringer Volkshochschulverband e.v., Jena Julia Færch Christensen, Wiebke Heber, Margit Kreikenbom, Beate Bennsdorf DANMARK mhtconsult ApS, Helsingør Ane Kjær, Maia Feldman, Tine Baatrup, Margit Helle Thomsen, Henning Schultz ITALIEN Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Empoli Ecaterina Constantinova, Claudia Manetti, Cecilia Martini STORBRITANNIEN Anniesland Research Consultancy Limited Sarah-Jane Pretty, Pamela Clayton RUMÆNIEN Asiciatia pentru Educatie si Dezvoltare Durabika Andreea Emina Panaitescu, Gabriel Dobrescu, Carmen Marica, Rhegina Georgescu Indhold 3

4 Impressum Indledning Dette projekt er blevet finansieret af midler fra Europa-Kommissionen. Projektet er alene udtryk for forfatternes meninger og holdninger. Kommissionen tager ikke ansvar herfor. Udgivelse Grafik, opsætning og layout: markushechenberger.net Werbeagentur. Trykning: digidruck gesmbh, Triester Strasse 33,A-1100 Wien, Østrig. 4 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

5 Indledning Indhold Indledning... 7 Forklaring til de anvendte ikoner Merkantil ( detail) Sundhed, omsorg og pædagogik ( sosu) Mad til mennesker (restaurant) Merkantil ( kontor ) Bygge og anlæg Indhold 5

6 Indledning 6 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

7 Indledning Indledning Hvad er baggrunden for kompendiet? Indvandring og integration er fortsat et hovedtema overalt i Europa. Arbejdsmarkedsintegrationen af personer med indvandrerbaggrund hører stadig til de centrale beskæftigelses- og uddannelsespolitiske udfordringer i alle EU-lande. Men det gælder både for indvandrere og udenlandske arbejdstagere, at tilknytningen til arbejdsmarkedet er afhængig af, at de medbragte kvalifikationer og kompetencer bliver accepteret og anerkendt i modtagerlandet. Hertil kommer muligheden for at modtage relevante og behovsorienterede tilbud om uddannelse og opkvalificering som led i integrationsprocessen. Sproget er et centralt omdrejningspunkt for den arbejdsmarkedsrettede opkvalificering. Mange års erfaringer fra beskæftigelsesindsatsen og sprogundervisning vidner imidlertid også om, at den arbejdsmarkedsrettede sprogkvalificering er i dynamisk udvikling. Kravene til sprogkompetencen ændrer sig i takt med de generelle forandringer i erhvervsstrukturen og arbejdsorganiseringen inden for sektorer, brancher og fag. Sprogkompetence omfatter både fagsproget, den sociale kommunikation og den kollegiale dialog i hverdagens arbejdsmiljø. Sprogkompetence indebærer også, at den enkelte medarbejder er i stand til at kommunikere i teamwork og i kundekontakt. Inden for mange fag er sprogkompetencen et middel til at danne tillidsfulde relationer til brugere og borgere mv. Den arbejdsmarkedsrettede sprogkompetence er et samspil mellem mange krav, som må opfyldes igennem forskelligartede læringsformer og undervisningsmaterialer. I den europæiske sammenhæng er der blandt andet blevet peget på behovet for specifikke branche- og fagrettede læringsmaterialer, som både kan anvendes i sprogundervisning og til en direkte jobbaseret læring på arbejdspladsen. Det er dette behov, der har været styrende for EU-projektet Meet-the-Need og for det foreliggende kompendium. Hvordan er kompendiet blevet til? Kompendiet udgør slutpunktet for projekt Meet-the-Need et erhvervsfagligt læringsmateriale til støtte for indvandreres arbejdsmarkedsintegration. Projektet har været støttet af Europa-Kommissionen inden for rammerne af Life Long Learning programmet, Grundtvig. Projekt Meet-the-Need er afviklet i et samarbejde mellem 8 organisationer i 6 lande (Østrig, Tyskland, Italien, Storbritannien, Rumænien og Danmark). Igennem hele projektperioden har projektpartnerne tilstræbt at skabe en tæt synergi mellem teori og praksis. Det er først og fremmest sket gennem den løbende inddragelse og sparring med andetsprogslærere, arbejdsgiverrepræsentanter, arbejdstagere med indvandrerbaggrund samt eksperter med specialviden inden for feltet. Projektet har været tilrettelagt i 4 faser: I første fase blev der i alle partnerlande gennemført en behovsanalyse, der har dannet grundlag for udvælgelsen af de brancher og erhverv, som læringsmaterialet retter sig mod. Et af udvælgelseskriterierne har været andelen af beskæftigede indvandrere. Det indledende analysearbejde har endvidere omfattet en indsamling og vurdering af eksisterende erhvervsrettede undervisningsmaterialer, som er samlet på hjemmesiden: I anden fase satte partnerne nærmere fokus på konkrete jobtyper, arbejdsfunktioner samt sprogfaglige og kommunikative udfordringer inden for de udvalgte brancher. Det skete gennem workshops Indledning 7

8 Indledning med brancheeksperter, som kunne pege på relevante fagbegreber, kommunikative hverdagssituationer, brugerbehov mv. inden for brancher, jobtyper og arbejdsfunktioner. I tredje fase blev projektets læringsmaterialer udviklet og gensidigt tilpasset til de specifikke erhvervsfaglige og didaktisk-metodiske forhold i de enkelte partnerlande. I fjerde fase blev kompendiet afsluttet i den foreliggende form. Kompendiet er udarbejdet i en trykt version og kan desuden downloades fra projektets hjemmeside: Samtlige materialer såsom audiooptagelser, videooptagelser og øvelser findes sammen med andre relevante links i wordformat på hjemmesiden. Hvilke sektorer og brancher er udvalgt? I udvælgelsen af sektorer og brancher er der lagt vægt på følgende kriterier: ssat sektorerne og brancherne beskæftiger et væsentligt antal medarbejdere med indvandrerbaggrund. ssat sektorerne og brancherne har potentielle beskæftigelsesmuligheder for borgere med indvandrerbaggrund. Ud fra en fælles og tværgående vurdering i partnerlandene faldt valget på følgende erhvervsfaglige indgange og brancher: ssmerkantil (detail) sssundhed, omsorg og pædagogik (sosu) ssmad til mennesker (restaurant) ssmerkantil (kontor) ssbygge og anlæg Den indledende behovsanalyse i partnerlandene viste, at på trods af nationale forskelle i regler og love, indvandringsprofiler mv. er der ligheder mellem landene, hvad angår indvandreres beskæftigelsesandel inden for disse områder. Hvem kan bruge kompendiet? Kompendiet indeholder erhvervsfaglige og praksisrelevante undervisnings- og læringsmaterialer til brug for undervisningen i dansk som andetsprog. Materialerne har en form, der gør det muligt at anvende dem fleksibelt og tilpasse dem til forskellige undervisnings- og læringssammenhænge. De fleste af øvelserne i kompendiet er udarbejdet til et sprogniveau, der svarer til danskuddannelse 2, modul 3-4. Dele af kompendiet kan også benyttes af studerende med dansk som første sprog. Mange øvelser er desuden velegnede til selvstudium eller til jobbaseret læring med støtte fra kolleger mv. Alle løsninger og svar til opgaverne findes på hjemmesiden: Hvordan kan jeg som sproglærer bruge kompendiet? Øvelserne i kompendiet omhandler typiske arbejdssituationer i den daglige jobudførelse og indbefatter 8 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

9 Indledning også billedmateriale samt audio- og videoelementer. Kompendiet indeholder en del eksempler og øvelser, som er lette at kopiere og inddrage direkte i undervisningen. På projektets hjemmeside findes en wordudgave til brug for individuel tilpasning og differentiering af materialet. Hvordan er kompendiet opbygget? Efter indledningen følger: ssen kort kapiteloversigt og en forklarende gennemgang af de benyttede ikoner. sset kapitel for hver af de fire erhvervsfaglige indgange og brancher. Hvert kapitel har sin egen farve og indeholder: - en fortegnelse over alle øvelser. - informationsark om uddannelser, jobtyper, lønforhold og andre relevante links. - øvelser og aktiviteter. En slutbemærkning Dette kompendium er udviklet med bidrag fra sproglærere, arbejdsgiverrepræsentanter, medarbejdere og eksperter fra sektorer og brancher på tværs af Danmark, Østrig, Tyskland, Storbritannien, Italien og Rumænien. Vi vil gerne takke for faglige input, nyttige kommentarer og kritisk feedback fra alle, der har medvirket. Vi håber, at kompendiets metoder og øvelser: ssvil være til nytte i det daglige pædagogisk-didaktiske arbejde. ssvil tilføre sprogundervisningen sjov og afveksling. ssvil leve op til de studerendes behov. ssvil gøre sproglæreres daglige arbejde mere fleksibelt. God læselyst, Partnerne bag Meet-the-Need ssdet samlede kompendium som pdf til download. ssalle øvelser i wordformat til download og tilpasning. ssalle løsninger og svar på øvelserne. ssalle lytteøvelser til download. ssalle videoer til download og med Internetlink. ssen litteraturliste med andre erhvervssproglige materialer. sslinks til erhvervsrelevante websites. Indledning 9

10 Forklaringer til de anvendte ikoner Indledning Brainstorm: Disse øvelser optræder mest i begyndelsen af et kapitel. De kan med fordel anvendes til gruppeopgaver eller til parvise øvelser. De er egnet til at skabe fokus på nye temaer i undervisningen og til at danne overblik over den viden, eleverne eller kursisterne forvejen har om det nye tema. Læsetekst: Hovedparten af læseteksterne er autentiske tekster, der er hentet fra tidsskrifter, brochurer, informationsmaterialer fra virksomheder mv. Læseteksterne egner sig til diskussion og fælles analyse i mindre grupper. Lyttetekst: Lytteteksterne består dels af interviews med sprogkyndige personer, dels af iscenesatte samtaler, der illustrerer typiske jobsituationer inden for de forskellige brancher og erhverv i kompendiet. Alle lyttetekster kan downloades fra hjemmesiden: www. meet-the-need-project.eu. Video: Kompendiet indeholder videoer og filmklip, der viser arbejdssituationer inden for forskellige erhverv. Videoer og filmklip er produceret til projektet og kan downloades fra hjemmesiden: I enkelte øvelser er der desuden henvist til online-links. Analytiske øvelser: I tilknytning til læsetekster, lyttetekster og videoer findes analytiske øvelser, som stiller uddybende spørgsmål til indhold og sproglige udfordringer mv. Skriftlige opgaver: Kompendiet omfatter en lang række skriftlige opgaver, der supplerer og udbygger de øvrige tekstøvelser. Præsentationsøvelser: Kompendiet indeholder præsentationsøvelser, eksempelvis til støtte for salgstaler mv. 10 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

11 Indledning Dialogøvelser: Kompendiet giver eksempler på dialogøvelser til træning eksempelvis af samtaleteknik mv. Diskussionsøvelser: Kompendiet indeholder forskellige metoder til støtte for gruppearbejde mv. Internetsøgning: Kompendiet giver tips til individuel og tematisk informationssøgning. Forklaringer til de anvendte ikoner 11

12 Indledning 12 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

13 Merkantil (detail) Merkantil (detail) 1. En god butiksmedarbejder/salgsassistent A Brainstorm: En god butiksmedarbejder B Brainstorm: En god kundeoplevelse Uddannelsen til salgsassistent Butiksmedarbejder i en tøjbutik A Karinas dag i en tøjbutik B En dag i en tøjbutik Arbejdsopgaver i supermarkedet Detailbutikker A Hvad kan man købe i forskellige butikker B Flere butikker andre varer De fire kundetyper Kropssprog 4 x 20 reglen Sælger og kunde i en taskebutik Indhold 13

14 Faktaark Merkantil (detail) Uddannelse Erhvervsuddannelse (EUD) Uddannelsen veksler mellem skole og praktik og varer fra 2 til 4 år. Uddannelsen er gratis. De studerende får elevløn både i praktik- og skoleperioderne. Merkantil (detail) Jobprofil Inden for merkantil (detail) kan du beskæftige dig med forskellige jobtyper inden for butik, kundeservice, handel business to business mv. En salgsassistent arbejder med salg og almindelige opgaver i butikken. På uddannelsen i detailhandel bliver du undervist i salg og lærer, hvordan du betjener og vejleder kunder. Du lærer at pakke varer ud, prismærke og sætte på plads på hylderne. Du skal også bestille nye varer hjem, når det er nødvendigt. Som salgsassistent lærer du også, hvordan du præsenterer varerne og om butikkens økonomi. Salgsassistenter kan arbejde som ansatte i butikker, supermarkeder og stormagasiner, eller de kan åbne egen butik. Løn sshttp://www.lonstatistik.dk/lonninger.asp?jobkategori=salg-og-marketing-100 Links ssuddannelsesguiden sshandels- og kontorfagene ( HK ) ssc:\documents and Settings\hs\Dokumenter\MtN afslutning\overblik over erhvervsuddannelser og indgange - Ministeriet for Børn og Undervisning.mht 14 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

15 Merkantil (detail) 1. En god butiksmedarbejder/salgsassistent 1A Brainstorm: En god butiksmedarbejder Hvordan er en god butiksmedarbejder? Find nogle vigtige kompetencer og diskuter i gruppen! (Se eventuelt øvelse 2 om personlige kompetencer under kapitlet om social- og sundhedshjælper). En god butiksmedarbejder/ salgsassistent Øvelser 15

16 1B Brainstorm: En god kundeoplevelse Merkantil (detail) Du er nu kunde i en butik. Tænk på en god oplevelse som kunde. Snak om det i gruppen. En god kundeoplevelse 16 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

17 Merkantil (detail) 2. Uddannelsen til salgsassistent I disse to videoer fortæller elever om deres arbejde i Føtex og Jysk og hvad de ønsker at bruge deres uddannelse til. Se videoerne og læg mærke til, hvad de godt kan lide ved at arbejde i butik, og hvilke ønsker de har for deres fremtid. Joachim, salgsassistentelev i Dansk Supermarked: Elev i Jysk: /watch?v=nworbc5g-bc&feature=relmfu Se evt. også videoklip med de ansatte (fra bl.a. IKEA, Ecco, TDC, Coop) på emu; Ideer til at arbejde med lytteforståelse / lyttestrategier: ssafspil videoen uden lyd. Det er en god måde at øve strategier til vurdering af situationen, miljøet og forholdet mellem de mennesker der deltager. ssse videoen med pauser. Tal sammen om, hvad der sker nu, hvad det næste kunne være. Det er en god måde at udvikle gættestrategier. ssefter video: Snak sammen. Hvad tænkte du på, mens du lyttede? Hvad hjalp dig til at forstå, hvad der blev sagt? Hvad kunne du ellers have gjort? En god hjælp til at metareflektere over forskellige strategier. Kilde: Jørgen Gimpel. SPROGFORUM 22, 2002 Øvelser 17

18 3. Butiksmedarbejder i en tøjbutik Merkantil (detail) 3A Karinas dag i en tøjbutik Læs den lille historie om Karina Hansen. Karina Hansen har altid ønsket at stå i butik, og derfor valgte hun at starte på erhvervsskole efter 9.klasse. Karina arbejder nu i en tøjbutik i Helsingør. I det daglige arbejde sørger hun for at pakke varer ud, prismærke og sætte på plads på hylderne. Hun skal også dekorere vinduer og lave nogle spændende varepræsentationer, som kunderne kan blive inspireret af, når de kommer ind butikken. Karina skal også bestille nye varer hjem, når det er nødvendigt. Hun vurderer de varer, der er på lager, hvad der sælger, og om der er noget, der er stor efterspørgsel efter, og som hun derfor skal have bestilt hjem til butikken. Karina kan godt lide kontakten med kunderne i butikken. Karina vejleder kunderne og giver dem gode råd, så kunderne føler sig godt tilpas, og ikke mindst skal hun give dem lyst til at komme igen. Rengøring er også en del af arbejdet, så der skal støvsuges hver dag, tørres støv af, og pudses spejle, så det er en flot butik, kunderne kommer ind i. Karinas kolleger er en stor del af hendes arbejdsglæde. De har det rigtig godt sammen og de inspirerer hinanden til at være kreative i butikken. 18 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

19 Merkantil (detail) 3B En dag i en tøjbutik Snak sammen to og to: Hvad laver Karina? Skriv en liste over Karinas opgaver i butikken. Karina pakker varer ud Karina... Øvelser 19

20 4. Arbejdsopgaver i supermarkedet Merkantil (detail) Her er forskellige opgaver, som medarbejderne i et supermarked skal lave. Hvilke opgaver skal man lave en gang om dagen, hvilke skal man lave flere gange om dagen, og hvilke skal laves hele tiden? Udfyld listen og sammenlign hinandens løsninger. Ordne hylder Checke frugt og grøntsager Rådgive kunder Rengøre hylder Holde pause Tage arbejdstøj på Tage imod varer Checke hylder / Fylde varer op Samarbejde med kolleger Afregne kassen Gøre rent i butikken Overholde hygiejneregler Opgaver En gang om dagen Flere gange om dagen Hele tiden Flere opgaver i supermarkedet Hvilke andre opgaver er der i et supermarked? Snak sammen om det to og to eller i grupper. 20 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

21 Merkantil (detail) 5. Detailbutikker 5A Hvad kan man købe i forskellige butikker Vi kan købe de fleste varer i supermarkedet. Men der er også mange butikker, der kun sælger en type varer. Læs ordene i boksen. I hvilken butik kan man købe de forskellige varer? termokande ansigtscreme kød bukser pølser pensel maling kjole natkjole rundstykker gryde bh skruetrækker søm rugbrød læbestift 1. Isenkræmmer 2. Slagter 3. Tøjbutik 4. Bager 5. Lingeri 6. Byggemarked 7. Parfumeri 8. Farvehandel Øvelser 21

22 Merkantil (detail) B Flere butikker andre varer Kender du flere slags butikker og varer. Snak sammen to og to eller i grupper. 22 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

23 Merkantil (detail) 6. De fire kundetyper Når man arbejder med salg deler man ofte kunderne ind i fire kundetyper. Læs om de fire kundetyper. Hvilken kundetype er du? Snak sammen. Kilder: Salg og service, niveau EDC, 2. udgave, forlaget Trojka Den kritiske kunde Kunden har travlt, ved meget om varerne og vil gerne vise, hvad hun ved. Peger på fejl og mangler og vil gerne belære sælger. 2. Den snakkesalige kunde Kunden har fokus på relationen mellem dig og hende. Vil gerne tale om andet end varerne. Har god tid og virker tillidsvækkende og åben. 3. Den tavse kunde Kunden er tålmodig og tilbageholdende. Siger ikke meget og sender få eller ingen købssignaler. 4. Den skeptiske kunde Kunden ønsker minimal kontakt til sælger. Virker ubeslutsom og kritisk. Går op i detaljerne og forventer viden. Når du arbejder i butik er det vigtigt at du behandler de 4 kundetyper forskelligt, så de alle føler sig godt tilpas. Se hvordan den gode sælger behandler de forskellige kundetyper. Hvilken sælger passer til hvilken kundetype. Snak sammen. Sælger A Er tålmodig. Lader kunden kigge sig omkring. Skaber tryghed uden small talk. Får sælger først kunden på krogen vil kunden vende tilbage og vise stor loyalitet. Sælger B Giver kunden overblik over muligheder, sælger er systematisk og viser gerne produktdata og detaljer på papir. Sælger C Viser kunden opmærksomhed og anerkendelse. Sælger er høflig og lyttende og giver ros, men forsøger at få samtalen tilbage til varen og et salg. Sælger D Er kort og præcis i sine svar og informationer. Sælger holder sig til sagen. Sælger bruger konkrete eksempler og anerkender kundens viden og roser hende for den. Øvelser 23

24 7. Kropssprog 4 x 20 reglen Merkantil (detail) Når man er salgsassistent-elev lærer man om 4 x 20-reglen. Det er ikke kun vigtigt, hvad man siger til kunden. Kropssproget har stor betydning. Læs reglen og snak sammen. Kilder: Salg og service, niveau EDC, 2. udgave, forlaget Trojka 2009 Når en kunde kommer ind i en butik og ser en butiksassistent/ sælger s sde første 20 sekunder er afgørende for, om vi har tillid til sælger. Derfor må sælger altid virke venlig, imødekommende og opmærksom fra starten. s sde første 20 centimeter, hvilket vil sige sælgers ansigt, er det første vi ser. Det skal gerne vise os et smil, og det må helst ikke kunne ses, at der var gang i den i går aftes eller føj, en møgdag! s sde første 20 ord er med til at bestemme det billede, vi danner os af sælgers evner og lyst til at betjene os. Er han høflig? Hvordan tiltaler han mig? s sde første 20 skridt viser os den måde, sælger kommer os i møde på. Det er ikke kun sælgers måde at gå på, men hele sælgers fremtoning, der afslører hans eller hendes holdning til sit job, og dermed til dig som kunde. Kunde og sælger. Rollespil Klassen deles i hold på 3-4. Hvert hold laver et rollespil hvor den ene kursist er kunde og den anden er sælger. De andre i gruppen kigger på kropssprog og giver feedback. Skift roller så alle prøver at være sælger. 24 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

25 Merkantil (detail) 8. Sælger og kunde i en taskebutik Her ser du to elever fra en erhvervsskole. De spiller en sælger og kunde i en taskebutik. Hvilke beskrivelser passer til hvilke fotos? Sæt sætninger og fotos sammen. haider1-6 A) Kunden siger tak og farvel til ekspedienten. B) Kunden spørger, hvad tasken koster. C) Kunden fortæller, hvilken taske hun er interesseret i. D) Butiksmedhjælperen byder kunden velkommen. E) Butiksmedhjælperen forklarer taskens specielle egenskaber. F) Butiksmedhjælperen viser kunden den taske, hun er interesseret i. Øvelser 25

26 Merkantil (detail) 26 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

27 Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) 1. Brainstorm: En god social- og sundhedshjælper Personlige kompetencer Vigtige kompetencer i forskellige jobs At arbejde med mennesker Social- og sundhedsuddannelsen A Elev på sosu-uddannelsen B Overskrifter i artiklen C Spørgsmål til artiklen En køreliste i hjemmeplejen Bliv sosu en kampagne Helbred A Bent Hansen, 82 år B Hvordan er Bents helbred? C Bent hos øjenlægen Hvordan har du det? A Dialog Personlig pleje Spil Samarbejde med borgeren Indhold 27

28 Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) 13. Fortæl borgeren, hvad du gør Billedkort og ordkort Billedkort Faktaark Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) Uddannelse Erhvervsuddannelse (EUD) Varighed: Social- og sundhedshjælper 1 år og 7 mdr., social- og sundhedsassistent 3 år og 3 mdr. Uddannelsen er gratis. De studerende får elevløn både i praktik- og skoleperioderne. Jobprofil Erhvervsuddannelsernes indgang Sundhed, omsorg og pædagogik fører til uddannelser, hvor du lærer at tage dig af andre mennesker. Hospitalsteknisk asistent En hospitalsteknisk assistent måler hørelse eller hjernens elektriske bølger. På skolen lærer du at undersøge patienter ved hjælp af forskellige apparater. En vigtig del af arbejdet går ud på at modtage og tale med patienter om deres problemer. Som hospitalsteknisk assistent lærer du også at skrive dine målinger ned, så lægerne ud fra dette kan beslutte, hvad der skal gøres. Pædagogisk assistentuddannelse En pædagogisk assistent arbejder med børn, unge eller voksne. På skolen lærer du bl.a. at lave udviklende aktiviteter med de forskellige målgrupper. Sammen med børn og unge går en vigtig del af arbejdet ud på at lege, spille og lave andre ting, der udvikler dem. Men du lærer også at tage dig af voksne med særlige behov, fx handicappede. Med den pædagogiske assistentuddannelse kan du arbejde i børnehaver, på skoler og i fritidsklubber, som dagplejer i eget hjem eller i botilbud for voksne handicappede. Social- og sundhedsuddannelsen På social- og sundhedsuddannelsen (sosu-uddannelsen) lærer du at hjælpe og pleje ældre, syge og handicappede mennesker, som ikke kan klare sig selv. Uddannelsen indeholder to trin, så du kan afslutte som social- og sundhedshjælper (sosu-hjælper) eller som social- og sundhedsassistent (sosu-assistent). På skolen bliver du bl.a. undervist i at udføre sygepleje- og omsorgsopgaver, men også i hvilke ting du kan lave sammen med de ældre. Social- og sundhedspersonale arbejder i folks hjem, på plejehjem, hospitaler eller institutioner for 28 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

29 Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) psykisk eller fysisk handicappede. Tandklinikassistent Tandklinikassistenten hjælper tandlægen med patienterne. På skolen lærer du blandt andet, hvordan arbejdet tilrettelægges. En vigtig del af arbejdet går ud på at tage imod patienter og passe telefon samt at rengøre og finde redskaber frem til tandlægen. Som tandklinikassistent lærer du også at tage røntgenbilleder og fortælle patienterne om, hvordan de bedst passer deres tænder og undgår tandsygdomme. Tandklinikassistenter kan arbejde på kommunale eller private tandklinikker. Løn sshttp://www.lonstatistik.dk/lonninger.asp?jobkategori=sundhed-og-behandling-108 Links ssuddannelsesguiden sssosu C ssbranchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed sssosu-job ssc:\documents and Settings\hs\Dokumenter\MtN afslutning\overblik over erhvervsuddannelser og indgange - Ministeriet for Børn og Undervisning.mht Faktaark 29

30 1. Brainstorm: En god social- og sundhedshjælper Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) En god social- og sundhedshjælper. Tænk over, hvad man skal være god til. Diskuter det i gruppen og skriv stikord. (Se eventuelt øvelse 2 om personlige kompetencer). En god socialog sundhedshjælper 30 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

31 Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) 2. Personlige kompetencer Her ser du en liste over ord for personlige kompetencer. De forskellige kompetencer kan være vigtige i arbejdet som social- og sundhedshjælper. præcis god til at organisere god til at planlægge god til at lytte kvalitetsbevidst omsorgsfuld kreativ iderig aktiv god til at bruge hænderne fingernem god til at samarbejde servicemindet ambitiøs tålmodig udadvendt pålidelig flittig social engageret ansvarlig fleksibel fysisk stærk hjælpsom målrettet har overblik har ordenssans Læs de små historier. Find de ord i boksen, der passer til personen. Streg dem over, og diskutér dem med din partner. Lone Lone er arbejdsløs nu. Hun hjælper sin gamle nabo med indkøb og rengøring. Lone har en kolonihave, hvor hun har mange grøntsager og blomster. Hver søndag er Lone i kolonihaven. Der kommer mange forbi og snakker og drikker kaffe. Lone er ambitiøs Lone er god til at planlægge Lone er omsorgsfuld Lone er kvalitetsbevidst Lone har ordenssans Lone er ansvarlig Øvelser 31

32 Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) Ole Ole er 40 år. Han arbejder på fabrik. Han har arbejdet på den samme fabrik i 30 år. Ole har lavet en lille klub på fabrikken. Hver gang man bander skal man lægge en krone i klubbens pengekasse. To gange om året bowler de. Klubbens pengekasse betaler. De andre på fabrikken kan godt lide Ole, fordi han altid er glad og laver sjov. Ole er god til at planlægge Ole har godt humør Ole er god til at organisere Ole er idérig Ole er præcis Ole er social Ole er udadvendt Ole er en god sælger Ole har samarbejdsevne Ole er engageret Sisse Sisse er gift og har 3 børn. Hun står tidligt op hver morgen og laver morgenmad og smører madpakker. Hver dag gør hun rent, laver mad og vasker tøj. Hun kan godt lide at hækle. Hun hækler mange fine ting. Hun strikker også trøjer, som hun giver til fattige børn i andre lande. Sisse er en god sælger Sisse er god til at organisere Sisse er energisk Sisse er flittig Sisse er god til at planlægge Sisse er engageret Sisse er ansvarlig Sisse er fingernem Sisse er ansvarlig Sisse er god til at lytte Kaj Kaj laver mad, han nyder at tilberede en god middag med forret, hovedret og dessert. Han kan godt lide at spille klaver. Han spiller musik sammen med to venner. Han har en stor computer, som han kan lave musik på. Han kan godt lide at lave ny musik. Kaj er kreativ Kaj er social Kaj er god til at planlægge Kaj er aktiv Kaj er kvalitetsbevidst Kaj er præcis Kaj er omhyggelig Kaj er engageret Kaj er tålmodig 32 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

33 Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) Nina Nina er glad for at spille tennis. Hun kan godt lide at få motion, og hun kan godt lide at vinde. Ninas hjem er pænt. Når man åbner skabene, ligger alt pænt på hylderne. Nina er social Nina er ambitiøs Nina er venlig Nina er kreativ Nina er serviceminded Nina er aktiv Nina er fysisk stærk Nina er god til at organisere Søren Søren reparerer biler. Han har en stor garage, hvor han laver biler. Der kommer mange forbi. De siger: Søren, kan du ikke lige hjælpe mig. Og Søren siger altid: Jo, selvfølgelig. Søren kan godt lide at fiske. Han fanger en lille fisk - nogle gange. Søren er pålidelig Søren er fingernem Søren er kreativ Søren er ambitiøs Søren er social Søren er god til at bruge hænderne Søren er god til at lytte Søren er serviceminded Søren er tålmodig Amir Amir har to store drenge på 14 og 16 år. De spiller fodbold. Amir kører drengene og deres fodboldkammerater til kamp i andre byer hver søndag. Amir spiller også fodbold. Han spiller med nogle gamle venner hver onsdag. Amir er Natteravn, han går rundt i byen lørdag nat og passer på de unge piger og drenge der er i byen for at feste. Hvis de har problemer hjælper Amir. Amir er social Amir er hjælpsom Amir er omsorgsfuld Amir er ansvarlig Amir er præcis Amir er aktiv Amir er god til at samarbejde Amir er kvalitetsbevidst Amir er engageret Øvelser 33

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Tag på Bornholms Højskole

Tag på Bornholms Højskole Bornholms Bornholms Erhvervsskole UU Bornholm Tag på Bornholms og bliv klar til en erhvervsuddannelse Tilbud til dig mellem 17½ og 25 år uden ungdomsuddannelse. HØJSKOLE Brug højskolen som et led i en

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen

14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen Program 14.00-14.20 Velkomst og intro til Mobication 14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen 14.45-15.15 Programmet for de to dage ved skolekonsulent

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015 Projekt EUC nord Automekaniker, for dig der vil vide mere om autobranchen og dens muligheder I uddannelsesprojektet på EUC-Nord, kommer du til at beskæftige dig med. Teori og praksis i skøn forening -

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Side 1 af 74 VI TALER DANSK 2 REPETITIONSKORT. Vi taler dansk 2. Repetitionskort

Side 1 af 74 VI TALER DANSK 2 REPETITIONSKORT. Vi taler dansk 2. Repetitionskort Side 1 af 74 Vi taler dansk 2 Repetitionskort Forlaget Synope 2015 Side 2 af 74 INDHOLD Generelt om brug af kortene... s. 3 Planer og ønsker for dagen/ugen skal / vil + infinitiv... s. 4 skal + retning.

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn:

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn: Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere Der er noget, du skal vide om mig Mit navn: Indhold Xxxxx Ergoterapeutforeningens forord 3 Xxxxx Til dig, der læser hæftet 4 Lidt

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN 1 CASE HOTEL OG RESTAURATION SAMT KØKKEN Situation nr. 1 Det er fredag den 7.12. Hos Hotel og Konferencecentret venter man en konference med 300 deltagere til møder

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Tysk fra 5.-9. klasse

Tysk fra 5.-9. klasse Tysk fra 5.-9. klasse Petra Daryai-Hansen Docent i fremmedsprogsdidaktik, UCC Lektor i fremmedsprogsdidaktik, Københavns Universitet I går: Kl. 13-15: Workshop med faglige indspark - tidligere sprogstart

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Jeg forstår meget, men ikke alt!! Mit kommunikationspas. Min hørelse er normal Mit syn er normalt

Jeg forstår meget, men ikke alt!! Mit kommunikationspas. Min hørelse er normal Mit syn er normalt Mit kommunikationspas Jeg forstår meget, men ikke alt!! Min hørelse er normal Mit syn er normalt Jeg hedder Peter Bor ABC vej nr. 7 4000 Roskilde Tlf.: 12 234 578 Vi forstår bedst hinanden, hvis du...

Læs mere

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER Side/Page/Seite 1 / 5 Forplejning Maden er det halve ophold Vort køkken, som er sammensat af faglært personale, tilbereder alle måltider af friske råvarer. Der lægges stor vægt på årstidens grøntsager,

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Learning Camp i uge 27 + 28 2014. Glæd dig! Det har været utroligt dejligt

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Elevatortalen kort og godt

Elevatortalen kort og godt Kapitel 13 Elevatortalen kort og godt Tænk, hvis du møder direktøren for den virksomhed, som du drømmer om at være ansat i. Hvis I for eksempel mødes i en elevator, og du har fra stuen til 3. sal til at

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere