Meet the Need. Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meet the Need. Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog. www.meet-the-need-project.eu"

Transkript

1 Meet the Need Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog Dette projekt er blevet finansieret af midler fra Europa-Kommissionen. Projektet er alene udtryk for forfatternes meninger og holdninger. Kommissionen tager ikke ansvar herfor LLP AT-GRUNDTVIG-GMP

2

3 Indledning Følgende organisationer og personer har deltaget i projektet: ØSTRIG Forschungsinstitut des Roten Kreuzes, Wien Barbara Kuss (EU Koordinator), Maria Neumüller, Almut Bachinger, Edith Enzenhofer Lernraum.wien Institut für Mehrsprachigkeit, Integration und Bildung (Die Wiener Volkshochschulen GmbH) Barbara Haider, Thomas Fritz queraum.kultur- und sozialforschung, Wien Anita Rappauer, Christa Strassmayr ( evaluation) TYSKLAND Thüringer Volkshochschulverband e.v., Jena Julia Færch Christensen, Wiebke Heber, Margit Kreikenbom, Beate Bennsdorf DANMARK mhtconsult ApS, Helsingør Ane Kjær, Maia Feldman, Tine Baatrup, Margit Helle Thomsen, Henning Schultz ITALIEN Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Empoli Ecaterina Constantinova, Claudia Manetti, Cecilia Martini STORBRITANNIEN Anniesland Research Consultancy Limited Sarah-Jane Pretty, Pamela Clayton RUMÆNIEN Asiciatia pentru Educatie si Dezvoltare Durabika Andreea Emina Panaitescu, Gabriel Dobrescu, Carmen Marica, Rhegina Georgescu Indhold 3

4 Impressum Indledning Dette projekt er blevet finansieret af midler fra Europa-Kommissionen. Projektet er alene udtryk for forfatternes meninger og holdninger. Kommissionen tager ikke ansvar herfor. Udgivelse Grafik, opsætning og layout: markushechenberger.net Werbeagentur. Trykning: digidruck gesmbh, Triester Strasse 33,A-1100 Wien, Østrig. 4 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

5 Indledning Indhold Indledning... 7 Forklaring til de anvendte ikoner Merkantil ( detail) Sundhed, omsorg og pædagogik ( sosu) Mad til mennesker (restaurant) Merkantil ( kontor ) Bygge og anlæg Indhold 5

6 Indledning 6 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

7 Indledning Indledning Hvad er baggrunden for kompendiet? Indvandring og integration er fortsat et hovedtema overalt i Europa. Arbejdsmarkedsintegrationen af personer med indvandrerbaggrund hører stadig til de centrale beskæftigelses- og uddannelsespolitiske udfordringer i alle EU-lande. Men det gælder både for indvandrere og udenlandske arbejdstagere, at tilknytningen til arbejdsmarkedet er afhængig af, at de medbragte kvalifikationer og kompetencer bliver accepteret og anerkendt i modtagerlandet. Hertil kommer muligheden for at modtage relevante og behovsorienterede tilbud om uddannelse og opkvalificering som led i integrationsprocessen. Sproget er et centralt omdrejningspunkt for den arbejdsmarkedsrettede opkvalificering. Mange års erfaringer fra beskæftigelsesindsatsen og sprogundervisning vidner imidlertid også om, at den arbejdsmarkedsrettede sprogkvalificering er i dynamisk udvikling. Kravene til sprogkompetencen ændrer sig i takt med de generelle forandringer i erhvervsstrukturen og arbejdsorganiseringen inden for sektorer, brancher og fag. Sprogkompetence omfatter både fagsproget, den sociale kommunikation og den kollegiale dialog i hverdagens arbejdsmiljø. Sprogkompetence indebærer også, at den enkelte medarbejder er i stand til at kommunikere i teamwork og i kundekontakt. Inden for mange fag er sprogkompetencen et middel til at danne tillidsfulde relationer til brugere og borgere mv. Den arbejdsmarkedsrettede sprogkompetence er et samspil mellem mange krav, som må opfyldes igennem forskelligartede læringsformer og undervisningsmaterialer. I den europæiske sammenhæng er der blandt andet blevet peget på behovet for specifikke branche- og fagrettede læringsmaterialer, som både kan anvendes i sprogundervisning og til en direkte jobbaseret læring på arbejdspladsen. Det er dette behov, der har været styrende for EU-projektet Meet-the-Need og for det foreliggende kompendium. Hvordan er kompendiet blevet til? Kompendiet udgør slutpunktet for projekt Meet-the-Need et erhvervsfagligt læringsmateriale til støtte for indvandreres arbejdsmarkedsintegration. Projektet har været støttet af Europa-Kommissionen inden for rammerne af Life Long Learning programmet, Grundtvig. Projekt Meet-the-Need er afviklet i et samarbejde mellem 8 organisationer i 6 lande (Østrig, Tyskland, Italien, Storbritannien, Rumænien og Danmark). Igennem hele projektperioden har projektpartnerne tilstræbt at skabe en tæt synergi mellem teori og praksis. Det er først og fremmest sket gennem den løbende inddragelse og sparring med andetsprogslærere, arbejdsgiverrepræsentanter, arbejdstagere med indvandrerbaggrund samt eksperter med specialviden inden for feltet. Projektet har været tilrettelagt i 4 faser: I første fase blev der i alle partnerlande gennemført en behovsanalyse, der har dannet grundlag for udvælgelsen af de brancher og erhverv, som læringsmaterialet retter sig mod. Et af udvælgelseskriterierne har været andelen af beskæftigede indvandrere. Det indledende analysearbejde har endvidere omfattet en indsamling og vurdering af eksisterende erhvervsrettede undervisningsmaterialer, som er samlet på hjemmesiden: I anden fase satte partnerne nærmere fokus på konkrete jobtyper, arbejdsfunktioner samt sprogfaglige og kommunikative udfordringer inden for de udvalgte brancher. Det skete gennem workshops Indledning 7

8 Indledning med brancheeksperter, som kunne pege på relevante fagbegreber, kommunikative hverdagssituationer, brugerbehov mv. inden for brancher, jobtyper og arbejdsfunktioner. I tredje fase blev projektets læringsmaterialer udviklet og gensidigt tilpasset til de specifikke erhvervsfaglige og didaktisk-metodiske forhold i de enkelte partnerlande. I fjerde fase blev kompendiet afsluttet i den foreliggende form. Kompendiet er udarbejdet i en trykt version og kan desuden downloades fra projektets hjemmeside: Samtlige materialer såsom audiooptagelser, videooptagelser og øvelser findes sammen med andre relevante links i wordformat på hjemmesiden. Hvilke sektorer og brancher er udvalgt? I udvælgelsen af sektorer og brancher er der lagt vægt på følgende kriterier: ssat sektorerne og brancherne beskæftiger et væsentligt antal medarbejdere med indvandrerbaggrund. ssat sektorerne og brancherne har potentielle beskæftigelsesmuligheder for borgere med indvandrerbaggrund. Ud fra en fælles og tværgående vurdering i partnerlandene faldt valget på følgende erhvervsfaglige indgange og brancher: ssmerkantil (detail) sssundhed, omsorg og pædagogik (sosu) ssmad til mennesker (restaurant) ssmerkantil (kontor) ssbygge og anlæg Den indledende behovsanalyse i partnerlandene viste, at på trods af nationale forskelle i regler og love, indvandringsprofiler mv. er der ligheder mellem landene, hvad angår indvandreres beskæftigelsesandel inden for disse områder. Hvem kan bruge kompendiet? Kompendiet indeholder erhvervsfaglige og praksisrelevante undervisnings- og læringsmaterialer til brug for undervisningen i dansk som andetsprog. Materialerne har en form, der gør det muligt at anvende dem fleksibelt og tilpasse dem til forskellige undervisnings- og læringssammenhænge. De fleste af øvelserne i kompendiet er udarbejdet til et sprogniveau, der svarer til danskuddannelse 2, modul 3-4. Dele af kompendiet kan også benyttes af studerende med dansk som første sprog. Mange øvelser er desuden velegnede til selvstudium eller til jobbaseret læring med støtte fra kolleger mv. Alle løsninger og svar til opgaverne findes på hjemmesiden: Hvordan kan jeg som sproglærer bruge kompendiet? Øvelserne i kompendiet omhandler typiske arbejdssituationer i den daglige jobudførelse og indbefatter 8 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

9 Indledning også billedmateriale samt audio- og videoelementer. Kompendiet indeholder en del eksempler og øvelser, som er lette at kopiere og inddrage direkte i undervisningen. På projektets hjemmeside findes en wordudgave til brug for individuel tilpasning og differentiering af materialet. Hvordan er kompendiet opbygget? Efter indledningen følger: ssen kort kapiteloversigt og en forklarende gennemgang af de benyttede ikoner. sset kapitel for hver af de fire erhvervsfaglige indgange og brancher. Hvert kapitel har sin egen farve og indeholder: - en fortegnelse over alle øvelser. - informationsark om uddannelser, jobtyper, lønforhold og andre relevante links. - øvelser og aktiviteter. En slutbemærkning Dette kompendium er udviklet med bidrag fra sproglærere, arbejdsgiverrepræsentanter, medarbejdere og eksperter fra sektorer og brancher på tværs af Danmark, Østrig, Tyskland, Storbritannien, Italien og Rumænien. Vi vil gerne takke for faglige input, nyttige kommentarer og kritisk feedback fra alle, der har medvirket. Vi håber, at kompendiets metoder og øvelser: ssvil være til nytte i det daglige pædagogisk-didaktiske arbejde. ssvil tilføre sprogundervisningen sjov og afveksling. ssvil leve op til de studerendes behov. ssvil gøre sproglæreres daglige arbejde mere fleksibelt. God læselyst, Partnerne bag Meet-the-Need ssdet samlede kompendium som pdf til download. ssalle øvelser i wordformat til download og tilpasning. ssalle løsninger og svar på øvelserne. ssalle lytteøvelser til download. ssalle videoer til download og med Internetlink. ssen litteraturliste med andre erhvervssproglige materialer. sslinks til erhvervsrelevante websites. Indledning 9

10 Forklaringer til de anvendte ikoner Indledning Brainstorm: Disse øvelser optræder mest i begyndelsen af et kapitel. De kan med fordel anvendes til gruppeopgaver eller til parvise øvelser. De er egnet til at skabe fokus på nye temaer i undervisningen og til at danne overblik over den viden, eleverne eller kursisterne forvejen har om det nye tema. Læsetekst: Hovedparten af læseteksterne er autentiske tekster, der er hentet fra tidsskrifter, brochurer, informationsmaterialer fra virksomheder mv. Læseteksterne egner sig til diskussion og fælles analyse i mindre grupper. Lyttetekst: Lytteteksterne består dels af interviews med sprogkyndige personer, dels af iscenesatte samtaler, der illustrerer typiske jobsituationer inden for de forskellige brancher og erhverv i kompendiet. Alle lyttetekster kan downloades fra hjemmesiden: www. meet-the-need-project.eu. Video: Kompendiet indeholder videoer og filmklip, der viser arbejdssituationer inden for forskellige erhverv. Videoer og filmklip er produceret til projektet og kan downloades fra hjemmesiden: I enkelte øvelser er der desuden henvist til online-links. Analytiske øvelser: I tilknytning til læsetekster, lyttetekster og videoer findes analytiske øvelser, som stiller uddybende spørgsmål til indhold og sproglige udfordringer mv. Skriftlige opgaver: Kompendiet omfatter en lang række skriftlige opgaver, der supplerer og udbygger de øvrige tekstøvelser. Præsentationsøvelser: Kompendiet indeholder præsentationsøvelser, eksempelvis til støtte for salgstaler mv. 10 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

11 Indledning Dialogøvelser: Kompendiet giver eksempler på dialogøvelser til træning eksempelvis af samtaleteknik mv. Diskussionsøvelser: Kompendiet indeholder forskellige metoder til støtte for gruppearbejde mv. Internetsøgning: Kompendiet giver tips til individuel og tematisk informationssøgning. Forklaringer til de anvendte ikoner 11

12 Indledning 12 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

13 Merkantil (detail) Merkantil (detail) 1. En god butiksmedarbejder/salgsassistent A Brainstorm: En god butiksmedarbejder B Brainstorm: En god kundeoplevelse Uddannelsen til salgsassistent Butiksmedarbejder i en tøjbutik A Karinas dag i en tøjbutik B En dag i en tøjbutik Arbejdsopgaver i supermarkedet Detailbutikker A Hvad kan man købe i forskellige butikker B Flere butikker andre varer De fire kundetyper Kropssprog 4 x 20 reglen Sælger og kunde i en taskebutik Indhold 13

14 Faktaark Merkantil (detail) Uddannelse Erhvervsuddannelse (EUD) Uddannelsen veksler mellem skole og praktik og varer fra 2 til 4 år. Uddannelsen er gratis. De studerende får elevløn både i praktik- og skoleperioderne. Merkantil (detail) Jobprofil Inden for merkantil (detail) kan du beskæftige dig med forskellige jobtyper inden for butik, kundeservice, handel business to business mv. En salgsassistent arbejder med salg og almindelige opgaver i butikken. På uddannelsen i detailhandel bliver du undervist i salg og lærer, hvordan du betjener og vejleder kunder. Du lærer at pakke varer ud, prismærke og sætte på plads på hylderne. Du skal også bestille nye varer hjem, når det er nødvendigt. Som salgsassistent lærer du også, hvordan du præsenterer varerne og om butikkens økonomi. Salgsassistenter kan arbejde som ansatte i butikker, supermarkeder og stormagasiner, eller de kan åbne egen butik. Løn sshttp://www.lonstatistik.dk/lonninger.asp?jobkategori=salg-og-marketing-100 Links ssuddannelsesguiden sshandels- og kontorfagene ( HK ) ssc:\documents and Settings\hs\Dokumenter\MtN afslutning\overblik over erhvervsuddannelser og indgange - Ministeriet for Børn og Undervisning.mht 14 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

15 Merkantil (detail) 1. En god butiksmedarbejder/salgsassistent 1A Brainstorm: En god butiksmedarbejder Hvordan er en god butiksmedarbejder? Find nogle vigtige kompetencer og diskuter i gruppen! (Se eventuelt øvelse 2 om personlige kompetencer under kapitlet om social- og sundhedshjælper). En god butiksmedarbejder/ salgsassistent Øvelser 15

16 1B Brainstorm: En god kundeoplevelse Merkantil (detail) Du er nu kunde i en butik. Tænk på en god oplevelse som kunde. Snak om det i gruppen. En god kundeoplevelse 16 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

17 Merkantil (detail) 2. Uddannelsen til salgsassistent I disse to videoer fortæller elever om deres arbejde i Føtex og Jysk og hvad de ønsker at bruge deres uddannelse til. Se videoerne og læg mærke til, hvad de godt kan lide ved at arbejde i butik, og hvilke ønsker de har for deres fremtid. Joachim, salgsassistentelev i Dansk Supermarked: Elev i Jysk: /watch?v=nworbc5g-bc&feature=relmfu Se evt. også videoklip med de ansatte (fra bl.a. IKEA, Ecco, TDC, Coop) på emu; Ideer til at arbejde med lytteforståelse / lyttestrategier: ssafspil videoen uden lyd. Det er en god måde at øve strategier til vurdering af situationen, miljøet og forholdet mellem de mennesker der deltager. ssse videoen med pauser. Tal sammen om, hvad der sker nu, hvad det næste kunne være. Det er en god måde at udvikle gættestrategier. ssefter video: Snak sammen. Hvad tænkte du på, mens du lyttede? Hvad hjalp dig til at forstå, hvad der blev sagt? Hvad kunne du ellers have gjort? En god hjælp til at metareflektere over forskellige strategier. Kilde: Jørgen Gimpel. SPROGFORUM 22, 2002 Øvelser 17

18 3. Butiksmedarbejder i en tøjbutik Merkantil (detail) 3A Karinas dag i en tøjbutik Læs den lille historie om Karina Hansen. Karina Hansen har altid ønsket at stå i butik, og derfor valgte hun at starte på erhvervsskole efter 9.klasse. Karina arbejder nu i en tøjbutik i Helsingør. I det daglige arbejde sørger hun for at pakke varer ud, prismærke og sætte på plads på hylderne. Hun skal også dekorere vinduer og lave nogle spændende varepræsentationer, som kunderne kan blive inspireret af, når de kommer ind butikken. Karina skal også bestille nye varer hjem, når det er nødvendigt. Hun vurderer de varer, der er på lager, hvad der sælger, og om der er noget, der er stor efterspørgsel efter, og som hun derfor skal have bestilt hjem til butikken. Karina kan godt lide kontakten med kunderne i butikken. Karina vejleder kunderne og giver dem gode råd, så kunderne føler sig godt tilpas, og ikke mindst skal hun give dem lyst til at komme igen. Rengøring er også en del af arbejdet, så der skal støvsuges hver dag, tørres støv af, og pudses spejle, så det er en flot butik, kunderne kommer ind i. Karinas kolleger er en stor del af hendes arbejdsglæde. De har det rigtig godt sammen og de inspirerer hinanden til at være kreative i butikken. 18 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

19 Merkantil (detail) 3B En dag i en tøjbutik Snak sammen to og to: Hvad laver Karina? Skriv en liste over Karinas opgaver i butikken. Karina pakker varer ud Karina... Øvelser 19

20 4. Arbejdsopgaver i supermarkedet Merkantil (detail) Her er forskellige opgaver, som medarbejderne i et supermarked skal lave. Hvilke opgaver skal man lave en gang om dagen, hvilke skal man lave flere gange om dagen, og hvilke skal laves hele tiden? Udfyld listen og sammenlign hinandens løsninger. Ordne hylder Checke frugt og grøntsager Rådgive kunder Rengøre hylder Holde pause Tage arbejdstøj på Tage imod varer Checke hylder / Fylde varer op Samarbejde med kolleger Afregne kassen Gøre rent i butikken Overholde hygiejneregler Opgaver En gang om dagen Flere gange om dagen Hele tiden Flere opgaver i supermarkedet Hvilke andre opgaver er der i et supermarked? Snak sammen om det to og to eller i grupper. 20 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

21 Merkantil (detail) 5. Detailbutikker 5A Hvad kan man købe i forskellige butikker Vi kan købe de fleste varer i supermarkedet. Men der er også mange butikker, der kun sælger en type varer. Læs ordene i boksen. I hvilken butik kan man købe de forskellige varer? termokande ansigtscreme kød bukser pølser pensel maling kjole natkjole rundstykker gryde bh skruetrækker søm rugbrød læbestift 1. Isenkræmmer 2. Slagter 3. Tøjbutik 4. Bager 5. Lingeri 6. Byggemarked 7. Parfumeri 8. Farvehandel Øvelser 21

22 Merkantil (detail) B Flere butikker andre varer Kender du flere slags butikker og varer. Snak sammen to og to eller i grupper. 22 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

23 Merkantil (detail) 6. De fire kundetyper Når man arbejder med salg deler man ofte kunderne ind i fire kundetyper. Læs om de fire kundetyper. Hvilken kundetype er du? Snak sammen. Kilder: Salg og service, niveau EDC, 2. udgave, forlaget Trojka Den kritiske kunde Kunden har travlt, ved meget om varerne og vil gerne vise, hvad hun ved. Peger på fejl og mangler og vil gerne belære sælger. 2. Den snakkesalige kunde Kunden har fokus på relationen mellem dig og hende. Vil gerne tale om andet end varerne. Har god tid og virker tillidsvækkende og åben. 3. Den tavse kunde Kunden er tålmodig og tilbageholdende. Siger ikke meget og sender få eller ingen købssignaler. 4. Den skeptiske kunde Kunden ønsker minimal kontakt til sælger. Virker ubeslutsom og kritisk. Går op i detaljerne og forventer viden. Når du arbejder i butik er det vigtigt at du behandler de 4 kundetyper forskelligt, så de alle føler sig godt tilpas. Se hvordan den gode sælger behandler de forskellige kundetyper. Hvilken sælger passer til hvilken kundetype. Snak sammen. Sælger A Er tålmodig. Lader kunden kigge sig omkring. Skaber tryghed uden small talk. Får sælger først kunden på krogen vil kunden vende tilbage og vise stor loyalitet. Sælger B Giver kunden overblik over muligheder, sælger er systematisk og viser gerne produktdata og detaljer på papir. Sælger C Viser kunden opmærksomhed og anerkendelse. Sælger er høflig og lyttende og giver ros, men forsøger at få samtalen tilbage til varen og et salg. Sælger D Er kort og præcis i sine svar og informationer. Sælger holder sig til sagen. Sælger bruger konkrete eksempler og anerkender kundens viden og roser hende for den. Øvelser 23

24 7. Kropssprog 4 x 20 reglen Merkantil (detail) Når man er salgsassistent-elev lærer man om 4 x 20-reglen. Det er ikke kun vigtigt, hvad man siger til kunden. Kropssproget har stor betydning. Læs reglen og snak sammen. Kilder: Salg og service, niveau EDC, 2. udgave, forlaget Trojka 2009 Når en kunde kommer ind i en butik og ser en butiksassistent/ sælger s sde første 20 sekunder er afgørende for, om vi har tillid til sælger. Derfor må sælger altid virke venlig, imødekommende og opmærksom fra starten. s sde første 20 centimeter, hvilket vil sige sælgers ansigt, er det første vi ser. Det skal gerne vise os et smil, og det må helst ikke kunne ses, at der var gang i den i går aftes eller føj, en møgdag! s sde første 20 ord er med til at bestemme det billede, vi danner os af sælgers evner og lyst til at betjene os. Er han høflig? Hvordan tiltaler han mig? s sde første 20 skridt viser os den måde, sælger kommer os i møde på. Det er ikke kun sælgers måde at gå på, men hele sælgers fremtoning, der afslører hans eller hendes holdning til sit job, og dermed til dig som kunde. Kunde og sælger. Rollespil Klassen deles i hold på 3-4. Hvert hold laver et rollespil hvor den ene kursist er kunde og den anden er sælger. De andre i gruppen kigger på kropssprog og giver feedback. Skift roller så alle prøver at være sælger. 24 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

25 Merkantil (detail) 8. Sælger og kunde i en taskebutik Her ser du to elever fra en erhvervsskole. De spiller en sælger og kunde i en taskebutik. Hvilke beskrivelser passer til hvilke fotos? Sæt sætninger og fotos sammen. haider1-6 A) Kunden siger tak og farvel til ekspedienten. B) Kunden spørger, hvad tasken koster. C) Kunden fortæller, hvilken taske hun er interesseret i. D) Butiksmedhjælperen byder kunden velkommen. E) Butiksmedhjælperen forklarer taskens specielle egenskaber. F) Butiksmedhjælperen viser kunden den taske, hun er interesseret i. Øvelser 25

26 Merkantil (detail) 26 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

27 Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) 1. Brainstorm: En god social- og sundhedshjælper Personlige kompetencer Vigtige kompetencer i forskellige jobs At arbejde med mennesker Social- og sundhedsuddannelsen A Elev på sosu-uddannelsen B Overskrifter i artiklen C Spørgsmål til artiklen En køreliste i hjemmeplejen Bliv sosu en kampagne Helbred A Bent Hansen, 82 år B Hvordan er Bents helbred? C Bent hos øjenlægen Hvordan har du det? A Dialog Personlig pleje Spil Samarbejde med borgeren Indhold 27

28 Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) 13. Fortæl borgeren, hvad du gør Billedkort og ordkort Billedkort Faktaark Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) Uddannelse Erhvervsuddannelse (EUD) Varighed: Social- og sundhedshjælper 1 år og 7 mdr., social- og sundhedsassistent 3 år og 3 mdr. Uddannelsen er gratis. De studerende får elevløn både i praktik- og skoleperioderne. Jobprofil Erhvervsuddannelsernes indgang Sundhed, omsorg og pædagogik fører til uddannelser, hvor du lærer at tage dig af andre mennesker. Hospitalsteknisk asistent En hospitalsteknisk assistent måler hørelse eller hjernens elektriske bølger. På skolen lærer du at undersøge patienter ved hjælp af forskellige apparater. En vigtig del af arbejdet går ud på at modtage og tale med patienter om deres problemer. Som hospitalsteknisk assistent lærer du også at skrive dine målinger ned, så lægerne ud fra dette kan beslutte, hvad der skal gøres. Pædagogisk assistentuddannelse En pædagogisk assistent arbejder med børn, unge eller voksne. På skolen lærer du bl.a. at lave udviklende aktiviteter med de forskellige målgrupper. Sammen med børn og unge går en vigtig del af arbejdet ud på at lege, spille og lave andre ting, der udvikler dem. Men du lærer også at tage dig af voksne med særlige behov, fx handicappede. Med den pædagogiske assistentuddannelse kan du arbejde i børnehaver, på skoler og i fritidsklubber, som dagplejer i eget hjem eller i botilbud for voksne handicappede. Social- og sundhedsuddannelsen På social- og sundhedsuddannelsen (sosu-uddannelsen) lærer du at hjælpe og pleje ældre, syge og handicappede mennesker, som ikke kan klare sig selv. Uddannelsen indeholder to trin, så du kan afslutte som social- og sundhedshjælper (sosu-hjælper) eller som social- og sundhedsassistent (sosu-assistent). På skolen bliver du bl.a. undervist i at udføre sygepleje- og omsorgsopgaver, men også i hvilke ting du kan lave sammen med de ældre. Social- og sundhedspersonale arbejder i folks hjem, på plejehjem, hospitaler eller institutioner for 28 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

29 Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) psykisk eller fysisk handicappede. Tandklinikassistent Tandklinikassistenten hjælper tandlægen med patienterne. På skolen lærer du blandt andet, hvordan arbejdet tilrettelægges. En vigtig del af arbejdet går ud på at tage imod patienter og passe telefon samt at rengøre og finde redskaber frem til tandlægen. Som tandklinikassistent lærer du også at tage røntgenbilleder og fortælle patienterne om, hvordan de bedst passer deres tænder og undgår tandsygdomme. Tandklinikassistenter kan arbejde på kommunale eller private tandklinikker. Løn sshttp://www.lonstatistik.dk/lonninger.asp?jobkategori=sundhed-og-behandling-108 Links ssuddannelsesguiden sssosu C ssbranchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed sssosu-job ssc:\documents and Settings\hs\Dokumenter\MtN afslutning\overblik over erhvervsuddannelser og indgange - Ministeriet for Børn og Undervisning.mht Faktaark 29

30 1. Brainstorm: En god social- og sundhedshjælper Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) En god social- og sundhedshjælper. Tænk over, hvad man skal være god til. Diskuter det i gruppen og skriv stikord. (Se eventuelt øvelse 2 om personlige kompetencer). En god socialog sundhedshjælper 30 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

31 Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) 2. Personlige kompetencer Her ser du en liste over ord for personlige kompetencer. De forskellige kompetencer kan være vigtige i arbejdet som social- og sundhedshjælper. præcis god til at organisere god til at planlægge god til at lytte kvalitetsbevidst omsorgsfuld kreativ iderig aktiv god til at bruge hænderne fingernem god til at samarbejde servicemindet ambitiøs tålmodig udadvendt pålidelig flittig social engageret ansvarlig fleksibel fysisk stærk hjælpsom målrettet har overblik har ordenssans Læs de små historier. Find de ord i boksen, der passer til personen. Streg dem over, og diskutér dem med din partner. Lone Lone er arbejdsløs nu. Hun hjælper sin gamle nabo med indkøb og rengøring. Lone har en kolonihave, hvor hun har mange grøntsager og blomster. Hver søndag er Lone i kolonihaven. Der kommer mange forbi og snakker og drikker kaffe. Lone er ambitiøs Lone er god til at planlægge Lone er omsorgsfuld Lone er kvalitetsbevidst Lone har ordenssans Lone er ansvarlig Øvelser 31

32 Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) Ole Ole er 40 år. Han arbejder på fabrik. Han har arbejdet på den samme fabrik i 30 år. Ole har lavet en lille klub på fabrikken. Hver gang man bander skal man lægge en krone i klubbens pengekasse. To gange om året bowler de. Klubbens pengekasse betaler. De andre på fabrikken kan godt lide Ole, fordi han altid er glad og laver sjov. Ole er god til at planlægge Ole har godt humør Ole er god til at organisere Ole er idérig Ole er præcis Ole er social Ole er udadvendt Ole er en god sælger Ole har samarbejdsevne Ole er engageret Sisse Sisse er gift og har 3 børn. Hun står tidligt op hver morgen og laver morgenmad og smører madpakker. Hver dag gør hun rent, laver mad og vasker tøj. Hun kan godt lide at hækle. Hun hækler mange fine ting. Hun strikker også trøjer, som hun giver til fattige børn i andre lande. Sisse er en god sælger Sisse er god til at organisere Sisse er energisk Sisse er flittig Sisse er god til at planlægge Sisse er engageret Sisse er ansvarlig Sisse er fingernem Sisse er ansvarlig Sisse er god til at lytte Kaj Kaj laver mad, han nyder at tilberede en god middag med forret, hovedret og dessert. Han kan godt lide at spille klaver. Han spiller musik sammen med to venner. Han har en stor computer, som han kan lave musik på. Han kan godt lide at lave ny musik. Kaj er kreativ Kaj er social Kaj er god til at planlægge Kaj er aktiv Kaj er kvalitetsbevidst Kaj er præcis Kaj er omhyggelig Kaj er engageret Kaj er tålmodig 32 Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk som andetsprog

33 Sundhed, omsorg og pædagogik (sosu) Nina Nina er glad for at spille tennis. Hun kan godt lide at få motion, og hun kan godt lide at vinde. Ninas hjem er pænt. Når man åbner skabene, ligger alt pænt på hylderne. Nina er social Nina er ambitiøs Nina er venlig Nina er kreativ Nina er serviceminded Nina er aktiv Nina er fysisk stærk Nina er god til at organisere Søren Søren reparerer biler. Han har en stor garage, hvor han laver biler. Der kommer mange forbi. De siger: Søren, kan du ikke lige hjælpe mig. Og Søren siger altid: Jo, selvfølgelig. Søren kan godt lide at fiske. Han fanger en lille fisk - nogle gange. Søren er pålidelig Søren er fingernem Søren er kreativ Søren er ambitiøs Søren er social Søren er god til at bruge hænderne Søren er god til at lytte Søren er serviceminded Søren er tålmodig Amir Amir har to store drenge på 14 og 16 år. De spiller fodbold. Amir kører drengene og deres fodboldkammerater til kamp i andre byer hver søndag. Amir spiller også fodbold. Han spiller med nogle gamle venner hver onsdag. Amir er Natteravn, han går rundt i byen lørdag nat og passer på de unge piger og drenge der er i byen for at feste. Hvis de har problemer hjælper Amir. Amir er social Amir er hjælpsom Amir er omsorgsfuld Amir er ansvarlig Amir er præcis Amir er aktiv Amir er god til at samarbejde Amir er kvalitetsbevidst Amir er engageret Øvelser 33

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Mad about food på AARHUS TECH Introduktionskursus for 8. klasse

Mad about food på AARHUS TECH Introduktionskursus for 8. klasse Mad about food på AARHUS TECH Introduktionskursus for 8. klasse 2017 AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Tlf. 8937 3533 mail@aarhustech.dk EAN 5798000554221 Kontakt: Trine Bendix Jacobsen Tlf. 8937

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Bilka (Læs intro) 2. okt, 2015 by Maybritt

Bilka (Læs intro) 2. okt, 2015 by Maybritt Bilka (Læs intro) 2. okt, 2015 by Maybritt Bilka er et varehus Man kan købe alt muligt: mad, tøj og sko, møbler, elektronik, køkkenting og.. Der er 18 Bilka varehuse i hele Danmark. Bilka er med i samme

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Virksomhedens ansigt udadtil

Virksomhedens ansigt udadtil Fig. 4.1 Krav til virksomhedens ansigt udadtil. Virksomhedens ansigt udadtil Være positiv, både tidligt om morgenen og efter en lang dag Tage alle henvendelser seriøse Finde frem til den person i virksomheden,

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Bilka et stort varehus og en stor arbejdsplads 25. sep, 2015 by Maybritt

Bilka et stort varehus og en stor arbejdsplads 25. sep, 2015 by Maybritt Bilka et stort varehus og en stor arbejdsplads 25. sep, 2015 by Maybritt Bilka er et varehus Et varehus er et meget stort supermarked, hvor man kan købe alt muligt: mad, tøj og sko, møbler, elektronik,

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Tag på Bornholms Højskole

Tag på Bornholms Højskole Bornholms Bornholms Erhvervsskole UU Bornholm Tag på Bornholms og bliv klar til en erhvervsuddannelse Tilbud til dig mellem 17½ og 25 år uden ungdomsuddannelse. HØJSKOLE Brug højskolen som et led i en

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme]

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Børn og Pligter (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Pligter er vigtige for dit barn Opdragelse et ord der sætter mange tanker i gang, både negative og positive.

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'På vej til dansk - trin for trin'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'På vej til dansk - trin for trin' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation 1, s. 5-12 Snak om arbejde Øvelse 1. Spørgsmål og svar. Hvad passer sammen? Forbind med streger som vist. 1. Hvad hedder du? netto08@service.dk.

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

METODE! Gå sammen i grupper af to og to. Mindst én af jer skal have en smartphone eller tablet.

METODE! Gå sammen i grupper af to og to. Mindst én af jer skal have en smartphone eller tablet. TIDLIG OPSPORING: ØVELSER TIL UNDERVISNING FORMÅL At skabe kendskab til app en Tidlig Opsporing og dens værktøjer med udgangspunkt i praktiske øvelser. OBS: De nedenstående øvelser bygger på fiktive cases

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 7. 10. KLASSE 2 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Til dette tema indgår en stribe links til undersider på redbarnet.dk/skole og andre hjemmesider. Når du har dette dokument åbent

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Jeg siger op OPGAVER TIL

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Jeg siger op OPGAVER TIL OPGAVER TIL Jeg siger op NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES FÆLLES I KLASSEN Før I læser romanen Kig på bogens forside og bagside og kapitel-overskrifter. Hvad tror I, den handler om? Lav en brainstorm med alle

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

At have en forælder med erhvervet hjerneskade

At have en forælder med erhvervet hjerneskade At have en forælder med erhvervet hjerneskade Her kan du læse om, hvordan man kan føle og tænke, hvis ens far eller mor har fået en hjerneskade. Vi fortæller om, hvilken hjælp din far eller mor kan få

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

GPS 12-16. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 12-16. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 12-16 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 12: Josef - yndlingsbarnet Nøglesætning: Gud har en plan for dit

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

"AFSKED" CLARA KOKSEBY

AFSKED CLARA KOKSEBY "AFSKED" Af CLARA KOKSEBY AFSKED (TIDL. ENGLEFJER) RODEN 1, STATION NEXT Endelige manuskript 1. EXT. KIRKEGÅRD - FORMIDDAG (6) og hendes far (34) står sammen med ca. 7-10 mennesker klædt i sort rundt om

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Tove,

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i]

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Final Nat med kniv? Manuskript [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Dette er en tidslinje over filmen. Gennem manuskriptet vil vi sige, hvor vi er. Filmen

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

Velkommen. I dette hæfte har vi samlet nyttige informationer til dig som søger praktik, uddannelse, eller arbejde.

Velkommen. I dette hæfte har vi samlet nyttige informationer til dig som søger praktik, uddannelse, eller arbejde. Dansk Velkommen I dette hæfte har vi samlet nyttige informationer til dig som søger praktik, uddannelse, eller arbejde. Du kan læse om 9 forskellige brancher og få viden om nogle af de arbejdsopgaver og

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Værkstedet Søndervang Stenager 9, Ulkebøl 6400 Sønderborg Tlf. 8872 4471

Værkstedet Søndervang Stenager 9, Ulkebøl 6400 Sønderborg Tlf. 8872 4471 Værkstedet Søndervang er et beskyttet værksted under Sønderborg Kommune, Social og Senior, beliggende i Sønderborg. Der arbejder 80 borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og senhjerneskadede

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven.

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle står sammen med mor og kigger rundt. Der sidder nogle børn sammen med en voksen og laver

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 0. 3. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i indskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad tid lukker museet i januar? 2. Hvad koster entreen for børn? 3. Hvor længe varer

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Jeg forstår meget, men ikke alt!! Mit kommunikationspas. Min hørelse er normal Mit syn er normalt

Jeg forstår meget, men ikke alt!! Mit kommunikationspas. Min hørelse er normal Mit syn er normalt Mit kommunikationspas Jeg forstår meget, men ikke alt!! Min hørelse er normal Mit syn er normalt Jeg hedder Peter Bor ABC vej nr. 7 4000 Roskilde Tlf.: 12 234 578 Vi forstår bedst hinanden, hvis du...

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Brobygning 9. kl. Sundhed, omsorg & pædagogik

Brobygning 9. kl. Sundhed, omsorg & pædagogik Brobygning 9. kl. Sundhed, omsorg & pædagogik Tandklinikassistent Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom NMU-2 Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Neurologisk Ambulatorium

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

RESSOURCEPROFIL. Måned: År:

RESSOURCEPROFIL. Måned: År: RESSOURCEPROFIL Måned: År: Navn: Cpr.nr.: - Adresse: Nationalitet: Skolegang Her skal du fortælle, hvor mange år du har gået i skole i dit hjemland og i Danmark. Børneskole i hjemlandet: år. Har du mere

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Læsetræning 1A - læs og forstå

Læsetræning 1A - læs og forstå Læsetræning 1A - læs og forstå Jørgen Brenting illustration: Birgitte Flarup OBS! Sidetallene gælder ikke i denne prøve. Se på opgavernes numre. Denne bog er hentet fra Baskervilles Depot som e-bog til

Læs mere