Ledelse.og.motivation.af.generation.Y. =.En.teoretisk.opgave.med.et.empirisk.perspektiv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse.og.motivation.af.generation.Y. =.En.teoretisk.opgave.med.et.empirisk.perspektiv."

Transkript

1 Bachelorafhandling.. Forfatter:MercedesLykkeElmertoft Studienr: Vejleder:ChristianWaldstrøm Tegn.uden.mellemrum(inkl..Figurer): Ledelse.og.motivation.af.generation.Y. =.En.teoretisk.opgave.med.et.empirisk.perspektiv. AARHUSUNIVERSITY SCHOOLOFBUSINESSANDSOCIALSCIENCE DEPARTMENTOFBUSINESSADMINISTRATION MAY2015

2 Abstract(( The$motivation$for$this$thesis$is$based$on$the$pending$retirement$of$baby$boomers$and$ traditionalists$ we$ are$ going$ to$ experience$ continuously$ throughout$ the$ 2020ies,$ alongside$the$increased$focus$on$understanding$generation$y$in$the$workplace$in$recent$ years.$ It$ is$ argues$ from$ different$ perspectives$ that$ this$ generations$ is$ significant$ different$from$the$previous$generations.$the$popular$science$literature$emphasize$that$ the$magnitude$of$this$problem$calls$for$a$replacement$of$the$classic$theories$due$to$the$ fact$that$they$are$inadequate$regarding$generation$y.$$ $ The$aim$of$this$thesis$is$to$identify$to$which$extent$recommendations$on$motivation$and$ management$ of$ generation$ Y$ in$ popular$ science$ literature$ differs$ from$ selected$ classic$ management$ and$ motivation$ theories.$ The$ thesis$ is$ primarily$ theoretical$ but$ with$ an$ empirical$ perspective.$ To$ answer$ the$ research$ question$ and$ to$ structure$ the$ analysis$ there$ will$ be$ made$ an$ operationalization$ of$ the$ empirical$ data$ with$ the$ purpose$ to$ obtain$more$tangible$and$measurable$themes.$furthermore$the$finding$from$the$analysis$ of$ the$ identified$ themes$ will$ be$ discussed$ and$ assessed$ to$ compare$ the$ empirical$ data$ and$the$classic$theories$to$expose$similarities$and$inconsistencies.$$$ $ The$theoretical$framework$comprises$classic$theories$within$the$field$of$both$motivation$ and$leadership.$the$motivational$theories$comprises$content$theories$which$enables$an$ analysis$of$the$underlying$drivers$that$influences$generation$y s$behavior.$furthermore$ Hackman$&$Oldhams$job$characteristics$model$are$included$to$enable$an$understanding$ of$ how$ the$ design$ of$ a$ job$ can$ encourage$ engagement$ and$ motivation.$ Leadership$ theories$ comprises$ Hersey$ &$ Blanchards$ situational$ leadership$ model$ alongside$ Bass $ theory$of$transactional$and$transformational$leadership,$in$regard$to$how$a$organization$ can$ oblige$ to$ the$ needs$ and$ demands$ of$ generation$ Y.$ In$ addition$ to$ the$ theoretical$ framework$ the$ thesis$ will$ utilize$ motivational$ process$ theories$ where$ it$ is$ considered$ relevant$ to$ underpin$ the$ main$ framework$ and$ they$ contribute$ with$ additions$ to$ the$ analysis.$$ $ $ $

3 According$to$the$findings$of$this$thesis,$there$are$both$similarities$and$inconsistencies$in$ continuation$of$the$analysis$of$the$empirical$arguments$and$advices.$the$analysis$expose$ a$ clearly$ tendency$ throughout$ the$ popular$ science$ literature$ towards$ dramatizing$ and$ exaggerate$to$which$extend$generation$y$differs$from$previous$generations.$$ Every$theme$can$be$elucidated$by$several$of$the$theories$that$constitute$the$theoretical$ framework.$moreover$the$analysis$found$that$the$number$of$themes$is$debatable$since$ several$ of$ them$ resemble$ each$ other$ noticeable.$ Especially,$ there$ can$ be$ drawn$ many$ parallels$ between$ situational$ leadership,$ transformational$ leadership$ and$ the$ statements$ that$ are$ laid$ out$ in$ the$ literature,$ if$ you$ look$ at$ the$ themes$ separately.$ Though$looking$at$the$themes$as$a$whole$induce$some$complications.$The$theories$that$ lead$to$the$majority$of$the$inconsistencies$are$maslows$hierarchy$of$needs$and$herzberg$ 2$factor$theory.$In$spite$of$similarities$the$findings$disclose$fundamentally$differences$in$ the$perception$of$the$importance$of$needs$and$which$reaction$they$cause.$$$ $ Despite$the$possibility$that$some$of$the$statements$are$exaggerated$and$they$might$not$ be$as$comprehensive$as$the$literature$try$to$propound$the$fact$is$that$it$is$decisive$for$ the$ future$ success$ of$ both$ organizations$ and$ society$ to$ obtain$ clarification$ on$ this$ matter.$ To$ be$ able$ to$ conclude$ whether$ or$ not$ the$ classic$ theories$ are$ obsolescent$ or$ whether$ the$ empirical$ data$ or$ the$ theories$ has$ it$ right,$ further$ research$ has$ to$ be$ conducted$on$the$topic.$$ $ $ $ $ $

4 Indholdsfortegnelse- 1 INTRODUKTION* INDLEDNING* PROBLEMFORMULERING* AFGRÆNSNING* DEFINITION*AF*GENERATION*Y* 2 2 DISPOSITION* 3 3 METODE* UDVÆLGELSE*AF*EMPIRI* EMPIRISKKILDEKRITIK UDVÆLGELSE*AF*TEORI* 7 4 TEORETISK*REFERENCERAMME* MOTIVATIONSTEORI* MASLOWSBEHOVSHIERARKI HERZBERGS2;FAKTORTEORI HACKMANOGOLDHAMSJOBDESIGNTEORI LEDELSESTEORI* HERSEYOGBLANCHARDSSITUATIONSBESTEMTLEDELSE BASSTEORIOMTRANSAKTIONELOGTRANSFORMATIONELLEDELSE 14 5 PRÆSENTATION*AF*EMPIRI* GENERATIONS*AT*WORK* GENERATIONS,*INC* YBSIZE*YOUR*BUSINESS* MANAGING*THE*MILLENNIALS* NOT*EVERYONE*GETS*A*TROPHY* Y*IN*THE*WORKPLACE* 21 6 ANALYSE* TEMATISERING*AF*EMPIRIEN* ANALYSE*AF*TEMAER* BELØNNINGOGANERKENDELSE VEJLEDNING LOYALITET RETFÆRDIGHED MANGLENDEPERSPEKTIV RELATIONER WORK;LIFE RESULTATDREVNE 43 7 AFSLUTNING* OPSUMMERING*OG*VURDERING* KONKLUSION* 50 8 REFERENCER* 53

5 Oversigt)over)bilag)og)figurer)) Bilag& BILAG)1)6)UDREGNINGER)TIL)DEFINITION)AF)GENERATION)Y) BILAG)2)6)UDVÆLGELSE)AF)EMPIRI) BILAG)3)6)OVERSIGT)OVER)TEMATISERING)AF)EMPIRI) BILAG)4) )REFERENCER)FRA)NETTET)) Figurer&& FIGUR)2.1) )DISPOSITION)) 3) FIGUR)3.1) )ENDELIG)EMPIRI) 6) FIGUR)4.1) )MASLOWS)BEHOVSHIERARKI)OG)HERZBERGS)2)FAKTOR)TEORI) 9) FIGUR)4.2) )JOB)KARAKTERISTIKA)MODELLEN) 11) FIGUR)4.3) )SITUATIONSBESTEMT)LEDELSESMODEL) 13) FIGUR)4.4) )TRANSAKTIONEL)VS)TRANSFORMATIONEL)LEDELSE)) 14) FIGUR)5.1) )TILSTANDSLEDELSES)MODEL) 17) FIGUR)5.2) )KERNEKOMPETENCE)MODEL) 19) FIGUR)6.1) )TEMAER)I)EMPIRIEN)) 23) FIGUR)7.1) )EMPIRISKE)ARGUMENTER)TIL)MASLOWS)OG)HERZBERGS)TEORIER) 49) & &

6 1 Introduktion- 1.1 Indledning-- Med op til 5 generationer på arbejdsmarkedet(johnson, Johnson 2010), opleves der store konflikter generationerne imellem(zemke, Raines et al. 2013). Det skyldes primært de forskelle der opleves i attitude, værdier og forventninger på og til arbejdsmarkedet(ng, Schweitzer et al. 2010). Grunden til at forskellene der altid har været der, nu skaber konflikter i et hidtil uset omfang, skyldes den ændrede organisationsstruktur(howe, Strauss 2007). The$ old$ pecking$ order,$ hierarchy,$ and$ shorter$work$life$spans$that$de$facto$kept$a$given$generational$cohort$isolated$from$others$ no$longer$exist$or$they$exist$in$a$much$less$rigid,$more$permeable$manner (Zemke,Raines etal.2013,s.12). De ældre generationer mener, at de unge skal kæmpe ligeså hårdt for, at tilegne sig viden og muligheder, som de selv har gjort. De unge føler sig derimod berettigettil muligheder og udvikling fra starten(tulgan 2009). Vi ser derfor, hvordan konflikter bliverdominerende,fordidetikkelykkedes,atoverkommeforskellighederneogarbejde sammen. Den foreståendetilbagetrækningblandtdeældstegenerationer i 2020 erne, gør en vellykket integration af de unge på arbejdsmarkedet vigtigere end nogensinde før(howe, Jackson 2011). Formår den ældre generation ikke at videregive deres viden og erfaringer inden de trækker sig tilbage, vil den herefter gå tabt og dermed ikke længereværetilgængeligpåarbejdsmarkedet(dorsey2010). Today$ we$ talk$ about$ world$ markets$ for$ cars,$ computers$ and$ capital.$ Tomorrow$ we$ talk$ about$ a$ world$ market$ for$ labor (Johnston 1991, s. 115). I morgen er blevet i dag. Rekrutteringogfastholdelseafderigtigemedarbejdereerafgørendeforvirksomheders, såvel som samfundets fremtidige succes. Samarbejde på tværs af generationer er nødvendig. Detvil danne grundlag for optimering af processer og organisationer, samt øge produktiviteten(zemke, Raines et al. 2013).Ledelse og motivering af fremtidens medarbejdere,erderfor essentiel, men hvordan gøres det?der argumenteres fra flere sider for hvordan de yngste medarbejdere i dag skal ledes og motiveres på en radikal anderledes måde end hidtil. Der argumenteres altså for, at den forankrede teori nu er blevet forældet og ikke længere er relevant(espinoza, Rusch et al. 2010, Johnson, Johnson2010,Tulgan2009,Zemke,Rainesetal.2013). 1

7 1.2 Problemformulering-- Med$udgangspunkt$i$ovenstående$er$følgende$problemformulering$opstillet$ $$ I* hvilket* omfang* adskiller* populærvidenskabelig* litteraturs* anbefalinger* til* motivation*og*ledelse*af*generation*y*sig*fra*udvalgte*forankrede*teorier?* 1.3 Afgrænsning-- Afhandlingen søger ikke at give et normativt svar på hvorvidt den klassiske teori der inddrages, er forældet eller ej. Derimod søger den, at afdække ligheder og forskelle imellem empiri og teori. Det skal bemærkes, at der udelukkende ses på ledelse og motivation af generation Y påtrodsaf, at dele af empirien også omfatter den yngre generation Z. Det vurderes ikke relevant, at inddrage generation Z, da de kun er repræsenteretpåarbejdsmarkedetimegetbegrænsetomfangpånuværendetidspunkt. Endvidere inddrager dele af empirien de ældre generationer, men afhandlingen afgrænsesfraatomhandledisse,derkunvilbliveinddraget,nårdetfindesrelevantfor atunderstøtteudsagnomgenerationy. 1.4 Definition-af-generation-Y- Dererilitteraturen,ikkeopnåetkonsensusomhvilkenspecifikårerækkegenerationY repræsenterer. Startåret spænder fra 1977;1981 og slutåret fra 1990;2000. Dele af empirienargumentererfor,atderertaleom1978;1990(tulgan2009),noglefor1980; 2000(Zemke,Rainesetal.2013)ogandrenogethelt3(Lipkin,Perrymore2009,Johnson, Johnson 2010, Espinoza, Rusch et al. 2010, Dorsey 2010). Afhandlingen definerer generationy,sompersonerdererfødtimellem1979og1996,baseretpåudregningaf gennemsnitligstart;ogslutårstalidetempiriskegrundlagforafhandlingenjf.bilag1. 2

8 2 Disposition- Dispositionen har til formål, at give læser et struktureret indblik i opbygningen af afhandlingenogdenneshovedafsnit.herigennemskabesderetbedreudgangspunktfor læsningenogforståelsenafafhandlingen. Figur*2.1*Disposition** 1 3 Afsnit1havdetilformål,atbelyseogspecijicereproblemfeltetsamtde overvejelserderliggertilgrundherfor. Afsnit3hartilhensigt,atskabegennemsigtighed,vedatgiveetindblikide tilajhandlingenanvendtemetoder.detsikreblandtandetenhøjere reliabilitetogvaliditet Afsnit4vilbelysedenteoretiskereferencerammederbenyttesianalysen. Formåleteratskabeenteoretiskforståelseafanvendteteorierforlæser. Teoriernevilløbendebliveinddragetianalysenhvordetvurderesrelevant. Iafsnit5præsenteresdetempiriskegenstandsfelt,derdannergrundlagfor analysen.detvurderesnødvendigtatgivelæseretoverblikoverempiriens hovedpunkter,denoverordnedeforståelseherafsamtforfatterene.afnittet hartilhensigt,atgivelæserenforforståelseindenanalysen. Kapitel6dannerrammeomanalysen.Indledendeforetagesderen operationaliseringafempirien.dettegøresigennementematiseringmed henblikpå,atidentijicerenoglemålbaretemaerderindividueltgørestil genstandforanalysen.analysenstruktureresomkringhvertidentijiceret temavedatinddragerelevanteteorierfradenteoretiskereferenceramme. Afsnit7fungeresomafslutningpåajhandlingen.Dervilpåbaggrundaf analysen,foretagesenvurderingaflighederogforskelleiempiriogteori. Slutteligtindeholderafsnittetkonklusionenpådetoverordnede undersøgelsesspørgsmål. Kilde:*Egen*tilvirkning* 3

9 3 Metode-- Opgaven er primær af teoretisk karakter, dog vil der inkluderes en redegørelse og analyse af et empirisk genstandsfelt i form af populærvidenskabelig ledelseslitteratur. At empirien bygger på litteratur betyder, at den metodiske tilgang til undersøgelse af problemstillingenafvigerfrademereklassisketilgangeindenforsamfundsvidenskaben. 3.1 Udvælgelse-af-empiri- For at sikre og højne reliabiliteten i udvælgelsen af det empiriske grundlag, vil søgeprocessen ekspliceres så det er muligt, at gentage den nøjagtige proces. Inden søgningenerdetnødvendigt,atovervejehvordenskalforetages. Daderikkeerbestsellerlistertilgængelig,baseretpålitteraturomledelseafgeneration Y,udelukkesdennemulighed.Enandenmuligheder,atforetageenfysisksøgningpåfor eksempelfolkebiblioteker.dennemetodeerfravalgt,dadensubjektiveforforståelsevil påvirke udvælgelsen i en specifik retning. For at sikre objektivitet i søgeprocessen, baseresdenpåvurderingerpåonlineboghandler. Nogle studier, blandt andet et studie fra Harvard Business School har vist, at vurderinger fra privat personer på online platforme, i stor udstrækning er ligeså troværdige som professionelle boganmeldelser og bestsellerlister(dobrescu, Luca et al. 2013).Pådenandensideerdetvigtigt,atværekritiskoverforvurderingerpånettetda flere undersøgelser afdisse viser et stort omfang af falskevurderinger. I nogle tilfælde er det forfatterne selv, samt deres umiddelbare netværk, der står bag(charman; Anderson2012).Iandretilfældeerdetforbrugere,dervurdererprodukterdealdrighar benyttet(gammon 2014). Informationssøgning igennem online boghandler vurderes somværendedenmestoptimale.detanerkendesdog,atdererrisikofor,atnogleonline vurderingerikkeerheltretvisende. Indledningsviserderforetagetpilotsøgningerpåbådeind og udenlandske online boghandler.udfaldetafdissesøgningerharvist,atomfangetafemnerelevantlitteratur ikke er optimal ved danske online boghandler. Begrænsningerne har ledt til valg af internationale alternativer. Amazon.com udvælges som den primære platform til informationssøgningen, da de er dominerende i forhold til salg af både e;bøger og fysiskebøgerverdenover. 4

10 Supplerende inddrages Barnesandnobles.com, for at opnå større indsigt og kunne foretage sammenligninger, da de er den største konkurrent til Amazon.Com(Milliot 2014).DaUSAeretvestligtindustrialiseretland,vurderesdet,atdenledelsesmæssige kontekstikkeadskillersigfradanskeforholdiensådangradatdisseikkekanbenyttes. Lighedenvurderestilstrækkeligtil,atkunnesigenogetomforholdeneidenvestligeog industrialiserededelafverdengenerelt.detteunderstøttesaf,atlangtstørstedelenafde lærebøger der benyttes på højere uddannelsesinstanser i Danmark er amerikansk udgivetlitteratur.for at sikre intern validitet, opstilles der nogle inklusionskriterier forud for udvælgelsen, for på den måde at sikre, at den empiri der undersøges er repræsentativforproblemstillingenderønskesbesvaret. Inklusionskriterier:* Udgivelseefter2005 SkalomhandleledelseafgenerationY Amazon,Filter:4+Stjerner.B&N:Sorterefterbedstsælgende Udgivetigennemetableretforlag Daderønskesdennyesteviden,ekskludereslitteraturudgivetfør2005.Detvurderes,at 2005somskælerrelevant,dadennelitteraturerudgiveteftergenerationYforalvorer begyndt,atgøresitindtogpåarbejdsmarkedet.jf.afsnit1.4startergenerationeni1979, hvilket betyder at de ældste i 2005 har været 26. Ydermere har pilotsøgninger vist, at der er meget litteratur om generation y, både hvordan de skal ledes, men også forhold som hvordan de selv skal lede, deres købekraft og hvordan der markedsføres til generationy.deterderforvigtigtkunatinkluderelitteratur,deromhandlerledelseaf generationyogsomermålrettettilledere. Et kriterium er, atdervedsøgningfiltreres, så det på amazon.com kun er 4+ stjerners litteraturder vises på listen og på Barnesandnobles.com sorteres resultaterne efter bedstsælgende. På denne måde opnås det mest retvisende billede af litteratur der købes,læsesogdervedharmulighedfor,atpåvirkeoginspirereledere.slutteligtfindes kriterietomudgivelseigennemetetableretforlag.allekanselvudgiveogdereringen måder at vurdere kvaliteten af selvudgivet litteratur. Udgivelse igennem etablerede forlag er et kvalitetsstempel, da der forud for udgivelsen er lavet en vurdering, hvor materialeterfundetegnettiludgivelse. 5

11 Herefter udvælges nogle søgeord til brug i informationssøgningen. De udvælges på baggrundafdenindledenderesearchforudforafhandlingen,samtmedudgangspunkti det problem der ønskes undersøgt og besvaret. MANAGING vælges fordi det dækker over ledelse. GENERATIONS vælges ud fra pilotsøgningers klarlæggelse af hvordan generationerogdeudfordringerderoplevespåtværsafdisse,oftekædessammenmed generation Y. Slutteligt vælges GENERATION Y. På trods af, at generationen går under mangenavne,ergenerationyvalgtdadendomineredeidenindledenderesearch. Efterfølgende udvælges TOP 5, fra henholdsvis Amazon.com og Barnesandnobles.com, der overholder inklusionskriterierne. Ud af disse 10 bøger vil gengangere sorteres fra. For at sikre et bredt og varierende udsnit af empiri vælges det at en forfatter kun må værerepræsenteretengang.detantages,atsenesteudgivelse,ienrækkeafflereinden for samme område, er mest aktuel. I tilfælde af flere bøger af samme forfatter, vil det væredensenesteudgivelsedervælges.udvælgelsesprocessenerillustreretibilag2. Figur*3.1*Endelig*empiri* Kilde:*Egen*tilvirkning*baseret*på*bilag*2* Empirisk-Kildekritik-- Analysen omfatter dels forankret teori, men i høj grad også udsagn, konstateringer og argumentationer fra det empiriske genstandsfelt. Det er derfor vigtigt, atforholdesig kritisktilempirien,foratnåfremtiletretvisenderesultat.kildekritikbetyderkunsten at bedømme(ankersborg 2007). Det$ vil$ sige$ at$ have$ en$ bevidst$ holdning$ til$ aldrig$ at$ acceptere$noget$for$umiddelbart$pålydende.$kildekritik$er$derfor$også$en$bestemt$måde$at$ tænke$på,$der$tvinger$til$refleksion (Ankersborg2007,s.10).$ $ 6

12 Det er altså en metode, med hvilken det er muligt at vurdere det empiriske materiale. Dette afsnit skal ses som en overordnet forståelse for hvilke briller empirien er undersøgtmed.derergjortnogleovervejelseromkringophavsperson,forudsætninger for udgivelsen og hvorvidt udgivelsener baseretpåforskningeller egne erfaringer. Detteermedtilatfastslåtroværdighedenafempirien(Ankersborg2007).Derredegøres fordisseovervejelserunderpræsentationenafempirieniafsnit5. Ydermere er objektiviteten i empirien vigtig at forholde sig kildekritisk til. Hvem er empirien henvendt til og med hvilket formål, hvilke tendenser gør sig gældende og er budskabet subjektivt eller objektivt. Der gøres nogle overvejelser om hvorvidt det forsøges, at fremme specifikke holdninger og interesser(ankersborg 2007). Det er endvidere vigtigt, at være opmærksom på hvorvidt afhængighedskæder optræder, hvorvidtdeleafempirienoginddragetteoriforeksempelbyggereksplicitellerimplicit påhinandenogatblotlæggedisse.inddragelseafkildekritiskerefleksionervileksplicit findested,idetilfældedetvurderesathaveenindflydelsepåundersøgelsen. 3.2 Udvælgelse-af-teori- Der vil udelukkende blive gjort brug af sekundære kilder til analysen. De anvendte kilderbestårprimærtaftidsskriftartikler,medenhøjgradafvidenskabelighed,hvilket sikresvedatbrugefagfællevurderedeartikler. Til udvælgelse af de sekundære kilder er der gjort brug af tertiære kilder, primært lærebøgerindenfororganisation.detertiærekildererbenyttettilatskabeetoverblik over relevante teorier, hvorefter der er gjort brug af videnskabelige databaser, tilat findedeoriginalekilder.endvidereerdevidenskabeligedatabaserbenyttettilatfinde udvidelser,tilføjelserogopdateringerafklassisketeorier. Dervilløbende,iforlængelseafteoriernesinddragelseianalysen,foretageskvalificering af benyttede kilder. Dette sker igennem argumentation for de teoretiske overvejelser, der ligger til grund for til ;og fravalg. Det anerkendes, at enhver forforståelse kan medvirke til en bias i forhold til hvilke teorier der inddrages, hvorfor det er vigtigt at væreopmærksompådetteunderheleprocessen,foratundgåbiasedvalg. 7

13 4 Teoretisk-Referenceramme-- Der vil i analyseafsnittet inddrages relevant ledelses; og motivationsteori. For hvert tema der analyseres, vil der til det specifikke tema, inddrages teori der er relevant for denne.detteafsnitvilpræsentereteorierdergårigeniforbindelsemedanalyseafflere af temaerne og derfor udgør kernenafden teoretiskereferenceramme. Yderligere vil teorierderinddragesimindreomfangogderforikkeerendelafkernenidenteoretiske referenceramme nævnes og der vil kort redegøres for de overordnede overvejelser i relationtildem. 4.1 Motivationsteori-- Inden for motivation er der 2 dominerede teoretiske områder, behovsteorier og kognitiveprocesteorier.indholdsteoriernesøgeratgiveetsvarpådeindremekanismer i mennesker, der påvirker og styrer vores adfærd(brooks 2009). Procesteorierne har derimod til hensigt, at give svar på hvorfor individers adfærd påvirkes i specifikke retningeroghvordandebliverdet(ibid.).udoverdisse2dominerendeområder,findes derblandtandetjobdesignteoridersøger,atklarlæggehvordanarbejdetskaldesignes foratkunnepåvirkeengagementogmotivation(ibid.). De behovsteorier der inkluderes i opgaven, vil blive præsenteret i de følgende afsnit, ligesom jobdesignteorien der inddrages også vil præsenteres. I analysen vil der også inkluderesnogleprocesteorier.adamsequityteori,lathamoglockesmålsætningsteori samtporteroglawlersudvidedeforventningsteorivilallefindeanvendelseianalysen. Daprocesteoriernekunbenyttesimindreomfang,vildeikkepræsenteresidetteafsnit. Derimodvilderbliveredegjortfordemløbende,somdebenyttesianalysen Maslows-behovshierarki- Abraham Maslows behovshierarki, Alderfers E.R.G teori samt McClellands behovsteori harnogleforskelligeaspekterintegreretideresteori,mengrundlæggendebyggerdepå desammetanker(brooks2009).detvælgesderforkunatinddrageenafdem.maslows behovshierarkiervalgt,dadenbenyttesgennemgåendeiempirien.detvurderesderfor relevant,atinddragedenianalysenfordermedbedre,atkunneholdeteoriogempiriop imodhinanden. 8

14 Figur*4.1*Maslows*behovshierarki*og*Herzbergs*2*faktor*teori.* * Kilde:*Egen*tilvirkning**af*Maslow*(1943),*Maslow*(1987)og*Herzberg,*Mausner*et*al.*(2004)* To helt centrale elementer i modellen gør sig gældende. Når et behov er tilfredsstillet, kandetikkelængerekategoriseressometbehov(maslow1943).menneskeligadfærdog handlingersamtidigudelukkendestyretogdomineretafudækkedebehov.dermedkan et behov der er tilfredsstillet, og ikke længere anses som et behov, altså ikke være motiverende(ibid.). Figur 4.1 illustrerer, at behovshierarkiet er baseret på 5 behov, hvoraf de nederste er basalebehovogdeøversteansessomvækstbehov(ibid.).maslow(1987)konkluderer,at behoveneerdynamiskepådenmåde,atnåretunderliggendebehoverdelvistdækket, vildetoverliggendebehovblivedominerende.etbehovbehøveraltsåikkeatværefuldt dækket,førdetnæstebehovbliverdominerende.deterligeledesvigtigtatbemærke,at jo højere behov der er dominerende, jo mindre dækket behøver det at være, før et nyt behovbliverdominerende(ibid.).envigtigpointeejatforglemmeer,atnåretbehover dækketforsvinderdetikkehelt,detprioriteresbareikke,daetnytbehovnudominerer. 9

15 EndvideremenerMaslow(ibid.),athosfolkderaltidharhaftnogleafbehovenedækket, vil disse behov være latente behov, hvilket gør det relevant at inddrage teorien i analysen.empiriskbliverderargumenteretfor,atenafforskellenepågenerationyog ældregenerationereratdeikkeværdsætterdebasaleting.defølersigaldrigtilfredse, menvilheletidenhavemereogaltskalværebedreogvildere(dorsey2010,espinoza, Ruschetal.2010,Lipkin,Perrymore2009).DetkanifølgeMaslow(1987)skyldes,atde basale behov er latente hos generation Y fordi de er vokset op med, atdisseharværet dækket. Selv i de tilfælde hvor disse behov ikke længere er dækket, vil generation Y ifølge Maslow(ibid.), have en langt større tolerance overfor manglende dækning. Det betyder,atdissebehovskalforbliveudækkedeoverenlangperiodeførdetformodes,at generation Y revurderer deres prioriteter og de latente behov vækkes og igen bliver dominerende(ibid.) Herzbergs-2Jfaktor-teori-- Frederick Herzberg står bag 2 faktor teorien der også høre under behovsteorierne. Udgangspunktet for teorien tages i F;A;E modellen, der indeholder de 3 komponenter, Faktorer,AttitudeogEffekt(Herzberg,Mausneretal.2004).Nårderoplevesændringer ved en faktor, medfører det, at medarbejderen oplever en psykologisk reaktion som følge af denne ændring. Reaktionen bestemmes af oplevelsen af, hvorvidt der opnås dækningafetbehovellerej(ibid.).reaktionenfårentenpositivellernegativindflydelse pådenydedepræstationframedarbejderen.ændringervedenfaktor,kanaltsåisidste ende føre til en påvirkning af den indsats der ydes(ibid.). Herzberg(2008) sondrer imellem motivationsfaktorer, indre faktorer der knytter sig til et præstations ;og vækstbehov,samthygiejnefaktorer,ydrefaktorerderknyttersigtilmennesketsdyriske instinkter,samtbehovfortryghedogatundgåubehag(herzberg,mausneretal.2004). Figur4.1illustrererdeialt14identificeredefaktorerderindgåri2faktorteorien.Det ervigtigtatbemærke,hvordanherzberg(2008)understreger,atmotivationsfaktorerne og hygiejnefaktorerne ikke skal ses som hinandens modstykke. Motivationsfaktorerne vil,nårdissebehovikkeerdækket,ikkeskabejobutilfredshedmendetvilmedføreikke tilfredsemedarbejdere.hygiejnefaktorerderdækkes,resultererikkeitilfredshed,men resulterer i, at der ikke opleves jobutilfredshed(ibid.). Der er altså et neutralt punkt imellemdetosætaffaktorer,hvormedarbejderenhverkenerutilfredsellertilfreds. 10

16 Empirisk argumenteresderfor, atgenerationy adskiller sig markant fra tidligere, er utilfredse med alt og at der skal urealistisk meget til for at de yder en indsats. Det er derforrelevantatinddrage2faktorteorienforatafdækkehvorvidtfaktorer,derdriver og motiverer generation Y, samt skaber jobutilfredshed reelt er anderledes, eller om dereshandlingerkanforklaresherigennem Hackman-og-Oldhams-Jobdesign-teori- JobkarakteristikamodellenerudvikletafJ.RichardHackmanogGregOldhamoggårud på, at den oplevede motivation afhænger af hvorvidt job og medarbejder er et match (Hackman,Oldham1980).Etgodtmatchmedførerenmotiveretmedarbejder,deryder optimalt, er effektiv og leverer gode og stabile resultater, hvorimod et dårligt match medførerenlavproduktivitet,ineffektivitetogvirkerdemotiverende(ibid.). Figur*4.2*Job*karakteristika*modellen** * Kilde:*Egen*tilvirkning*af**Hackman,*Oldham*et*al.*(1975)og*Hackman*og*Oldham*(1980)* Figur 4.2 giver et overblik over de jobkriterier der medfører essentielleogkritiske psykologisketilstande, der igen resulterer i motivation, øget effektivitet samt generel tilfredshedhosmedarbejderen. 11

17 Igennemomstruktureringafjobbet,erdetmuligtforledelsen,atsikretilstedeværelsen af de centrale jobkriterier, så der opnås et bedre match imellem medarbejderen og jobbet. Det skal bemærkes, at alle medarbejdere ikke opnår højere motivation selvom deresjoberbyggetopomkringdissekriterier,hvorforderiteorienerintegreretnogle moderatorer(hackman, Oldham 1980).Det giver ledere mulighed for at tage højde for deindividuelleforskelledererpåmedarbejderneogeretpunktderadskillerteorienfra andre teorier, heriblandt Herzbergs 2 faktor teori, som job karakteristika modellen er inspireret af(brooks 2009). Den vigtigste faktor i ligningen er medarbejderens udviste adfærd. Kriterierne giver dog gode betingelser for forbedret tilfredshed og motivation(hackman, Oldham 1980). I henhold til afhandlingens problemfelt er det interessant, atinddrage Hackman og Oldhams jobdesign teori i analysen. Det gør det muligt,atundersøgehvorvidtnogleafdekravgenerationyefterspørgerognogleafde kendetegndeudviser, der i høj grad frustrerer deres ældre kollegaer, kan afhjælpes igennemomstruktureringafderesjob. 4.2 Ledelsesteori-- Der kan i stor grad drages paralleller imellem Johnson & Johnsons(2010) ledelses principperjf.afsnit5.2ogsituationsbestemteledelsesteorier.detpointeresatledelseer fleksibel og skal tilpasses situationer. Det tyder på, at der trækkes på Hersey og Blanchard(1996). Ligeledes tages der højde for, at dele af kernekompetence modellen (Espinoza, Rusch et al. 2010) kan være inspireret af situationsbestemt ledelse, da Dr. Ken Blanchard har ydet konstruktiv kritik i forbindelse med udviklingen af bogen. Det findesrelevantatinddrageherseyogblanchardianalysen,daderpåtværsafempirien genereltsesvissetendenseriretningafderesteori. På trods af empiriens overordnede tendens imod situationsbestemte ledelsesteorier fravælges inddragelse af Fiedler s Leder;match teori, da den har fokus på lederen fremfor medarbejderne(brooks 2009). Ligeledes anses ledelse som uforanderlig ifølge Fiedler(ibid.), hvilket modsiges af empiriens budskab om at det er favorabelt for en leder, at have flere værktøjer at skifte imellem(johnson, Johnson 2010). Endvidere fravælges det at benytte House s Path;Goal teori, da der også her lægges vægt på lederenfrem for medarbejderen(brooks 2009). Da empirien tager stærk afstand fra normative ledelsesteorier hvor der kun er en rigtig måde at lede på, vil trait og adfærdsteorierneikkefindeanvendelseianalysen. 12

18 Detvurderesrelevant,atfokuserepåteorierderminderombudskabernefraempirien, da netop empirien jf. indledningen, argumenterer for, at det er nødvendigt med nye teorier. Herudover inddrages Bass teori om transaktions ;og transformations ledelse. Teorieneretresultatafhansoverordnedeoverbevisningom,atdetvarnødvendigtmed et paradigmeskifte og et skifte fra den transaktionelle tilgang til ledelse og mere over imod en transformationel tilgang hertil(bass 1990). Det vurderes relevant at inddrage teorien,dadenerudvikletientidhvorgenerationxvardenyestepåarbejdsmarkedet og de ældste i generation Y var børn. Ifølge både Zemke, Raines et al.(2013) samt Johnson og Johnson(2010), minder generation Y meget om generation X, de er bare mereekstremepåallepunkter.deterderforinteressant,atinddragebass teoridaden erforholdsvisnutidigiforholdtilnogleafdeandrederinddragesogmåskeindeholder nogleafdebudskaber empirien argumenterer for er afgørende i forhold til at lede generationy Hersey-og-Blanchards-Situationsbestemt-ledelse- Figur*4.3*Situationsbestemt*ledelsesmodel* Kilde:*Egen*tilvirkning*af*Hersey*og*Blanchard(1996)* 13

19 SituationsbestemtledelseerudvikletsometledelsesværktøjafPaulHerseyogKenneth H. Blanchard i 1969(Hersey, Blanchard 1996). Figur 4.3 illustrerer hvordan kernen i modellen er samspillet imellem graden af instruerende og støttende adfærd en leder udvisersamtmedarbejderensmodenhed(engagement).detskalbemærkes,atderikke ertaleomenstatisktilstandafmodenhed,mensnarereendynamisk(hersey,blanchard 1996).Modenhedskalvurderesiforholdtilenspecifiksituationelleropgave.Det er derfor muligt at en medarbejder har en høj modenhed ved en opgave og en lav ved næste(ibid.).deterrelevantatinddragemodellen,daenvigtigfaktorer,atledereskal være i stand til at tilpasse deres ledelsesstil til medarbejdernes modenhed(ibid.), igennemde4ledelsesstileimodellen. Iforbindelsemedgenerationsledelseerdetisærvigtigt,atenlederformåratafkodede forskelle der opleves imellem medarbejdere fra forskellige generationer, for at kunne tilpassederesledelsesstil tilforskelligebehov. Det er essentielt, atlederenforstår, at den unge generation Y medarbejder måske har andre behov og skal ledes på en anden måde end ældre medarbejdere. Det er ikke en selvfølge, at en ledelsesstil passer til generationybarefordideterdenstilderaltiderblevetbenyttetmedsuccestidligere. Samtidig er det heller ikke givet, at samme ledelsesstil passer til alle fra generation Y. Faktisk kan den samme person ifølge Hersey og Blanchard(1996), afhængig af den forestående opgave og givne situation, have behov for at blive ledet forskelligt. Der er altsåikkeenbedstemådeatledepå Bass-teori-om-transaktionel-og-transformationel-ledelse- Figur*4.4*Transaktionel*vs.*transformationel*ledelse* * Kilde:*Egen*tilvirkning*af*Bass(1985)*og*Avolio,*Waldman*et*al.(1991)* 14

20 Bass(1985)grundtankeeropdelingenafentransaktionelogentransformationeltilgang tilledelse.dentransaktionelletilgangtilledelseudgøresaf3komponenterjr.figur4.4 og bunder i en løbende transaktions; og udviklingsproces imellem medarbejdere og ledere(ibid.).deterennogetfornogettilgangtilledelse,hvorderforeliggerklareaftaler imellem leder og medarbejder om fravær af sanktioner, samt belønning såfremt medarbejderens adfærd og indsats lever op til lederens forventninger(ibid.). Ifølge Bass(1985)vildetmotiveremedarbejderen,atlederenimødekommermedarbejderens umiddelbarebehovogdervedappellerertilmedarbejderensegeninteresse. Den transformationelle tilgang til ledelse er den diametrale modsætning til den transaktionelletilgang(yukl2013).tankener,atlederenigennemde4komponenterjf. figur 4.4. formår, at få medarbejderen tilathævesigover egeninteresse tilfordelfor organisationenssamledeinteresse.detatstyremedarbejderensindreværdierhenimod en oprigtig interesse for organisationens værdier er kendetegnende for denne tilgang(bass1985). Medarbejdere motiveres ifølge Bass(1985) af denne tilgang, ved at få frihed og selvstændighedtilattilrettelæggearbejdsprocesser,samthavemulighedforheletiden atudviklesig.lederensevnetilklartatomsætteorganisationensinteresserogvisiontil håndgribelige mål som medarbejderen identificerer sig med, er ligeledes med til at styrkemotivationen(ibid.).detervigtigt,atlederentydeligtogløbendekommunikerer vigtighedenaf,atydeensamletindsatsforatopnådefællesmåloghvorfordetkommer alletilgode(ibid.). 15

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

MOTIVATION. Gruppe 5

MOTIVATION. Gruppe 5 MOTIVATION Gruppe 5 DEFINITION Motivation Movere (latin) at flytte eller bevæge noget i en bestemt retning eller mod et bestemt mål Motivationen er de faktorer i et individ, som vækker, kanaliserer og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y)

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y) Ledelse opgaver Ledelse Autoritet magt - indflydelse Instrumentelle varetagelse af den faglige side af arbejdet planlægning og kontrol Emotionelle forholdet til og mellem medarbejderne og deres forhold

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation - et casestudie af Sparxpres

Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation - et casestudie af Sparxpres Bachelorafhandling HA - Bæredygtighed Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Lasse Høltzermann Lh87089 HA Hold 4 Vejleder: Ninna Meier Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation

Læs mere

Jens Riis Andersen. Motivation på arbejdspladsen

Jens Riis Andersen. Motivation på arbejdspladsen Erhvervsøkonomisk Institut Afhandling HD R Forfatter: Stine Bie Pedersen Vejleder: Jens Riis Andersen Motivation på arbejdspladsen Handelshøjskolen i århus 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Motivation og ledelse af omdelerne i. Post Danmark

Motivation og ledelse af omdelerne i. Post Danmark Institut for ledelse Bachelorafhandling Forfattere: Michelle Isgreen Jensen & Kiri Borchers Frandsen Vejleder: Carsten Bergenholtz Motivation og ledelse af omdelerne i Post Danmark Handelshøjskolen i Aarhus

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Motivation i praksis V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Formål og program 1 At udforske hvad motivation er og hvordan man som leder kan medvirke til at det daglige arbejde bliver

Læs mere

Motivation af medarbejdere

Motivation af medarbejdere Institut Institut for Ledelse Forfattere Kenneth Eriksen & Dennis Engelbrechtsen Bachelorvejleder Anne Bøllingtoft Motivation af medarbejdere Forbedring af arbejdsglæde Handelshøjskolen 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer

Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer 1. Fra vision til etablering af Program 2. Sammensætning af det rigtige Team 3. Forandringsfokus sikrer succesfuld implementering 30. maj 2012 Carsten Wium;

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen 2 3. Løntilfredshed 2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse 3 4.1.1 Medarbejdervurdering 4 4.2 Gennemførsel 4 4.2.1 Gennemførsel 5 4.3

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse Situationsbestemt ledelse Af VS (januar 2014) I kapitel 6 kan du lære om forskellige kendte ledelsestyper og ledelsesformer, og om hvordan udelegering af opgaver kan foregå. I kapitel 7 gennemgås lederens

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Udvikling af styrkebaseret tilgange hånd, til på at en sikre for virksomheden

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR PRACTITIONER Bliv certificeret practitioner hos Motivation Factor Institute og få adgang

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER. Tomas Lykke Nielsen

PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER. Tomas Lykke Nielsen PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER Tomas Lykke Nielsen AGENDA Hvad kan vi lære af de bedste? DNA'et i den gode kundeoplevelse De 4 grundelementer (Customer Experience Framework) Forslag til

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Skal vi betale for ildsjælen?

Skal vi betale for ildsjælen? Skal vi betale for ildsjælen? V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, foredragsholder og konsulent i Ledfrivllige.dk Grundlægger og bestyrelsesmedlem i Foreningen RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Handlingsorienteret trivselsprojekt hånd, hos på Københavns en for

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

APV = motivationsteori? Vejen til en værdi skabende undersøgelse og øget arbejdsindsats

APV = motivationsteori? Vejen til en værdi skabende undersøgelse og øget arbejdsindsats APV = motivationsteori? Vejen til en værdi skabende undersøgelse og øget arbejdsindsats HD i Organisation og Ledelse Hovedopgave sommer 2013 AAU, HDO 14 Udarbejdet af Johan Danielsen Vejleder: Ulrik Møller

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Skab motiverede medarbejdere

Skab motiverede medarbejdere Køb bøgerne i dag 240 kr. / 180 kr. Mobil: Swipp Skab motiverede medarbejdere V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver

Læs mere

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling?

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Hotel Nyborg Strand d. 13. 14. januar 2012 Christian Bøtcher

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

If you want the world to be a better place, take af look at yourself and make a change

If you want the world to be a better place, take af look at yourself and make a change If you want the world to be a better place, take af look at yourself and make a change Citat: Michael Jackson Sportskarriere: 10 x Verdensmester Olympisk sølvvinder 74 Danske mesterskaber Erhvervskarriere

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

Hvad l rte du mon af denne antologi?

Hvad l rte du mon af denne antologi? Hvad l rte du mon af denne antologi? Af redaktøren Annette Hildebrand Jensen Måske læste du kun et par af artiklerne i denne bog, måske slugte du det hele. Det kan være, at du særligt stak næsen i de udenlandske

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Flemming Ibsen Jens Finn Christensen. Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Ibsen Jens Finn Christensen. Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Ibsen Jens Finn Christensen Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor Jurist- og Økonomforbundets Forlag Løn som fortjent? Aftalen mellem arbejdsmarkedets parter om en reform af

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere