Ledelse.og.motivation.af.generation.Y. =.En.teoretisk.opgave.med.et.empirisk.perspektiv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse.og.motivation.af.generation.Y. =.En.teoretisk.opgave.med.et.empirisk.perspektiv."

Transkript

1 Bachelorafhandling.. Forfatter:MercedesLykkeElmertoft Studienr: Vejleder:ChristianWaldstrøm Tegn.uden.mellemrum(inkl..Figurer): Ledelse.og.motivation.af.generation.Y. =.En.teoretisk.opgave.med.et.empirisk.perspektiv. AARHUSUNIVERSITY SCHOOLOFBUSINESSANDSOCIALSCIENCE DEPARTMENTOFBUSINESSADMINISTRATION MAY2015

2 Abstract(( The$motivation$for$this$thesis$is$based$on$the$pending$retirement$of$baby$boomers$and$ traditionalists$ we$ are$ going$ to$ experience$ continuously$ throughout$ the$ 2020ies,$ alongside$the$increased$focus$on$understanding$generation$y$in$the$workplace$in$recent$ years.$ It$ is$ argues$ from$ different$ perspectives$ that$ this$ generations$ is$ significant$ different$from$the$previous$generations.$the$popular$science$literature$emphasize$that$ the$magnitude$of$this$problem$calls$for$a$replacement$of$the$classic$theories$due$to$the$ fact$that$they$are$inadequate$regarding$generation$y.$$ $ The$aim$of$this$thesis$is$to$identify$to$which$extent$recommendations$on$motivation$and$ management$ of$ generation$ Y$ in$ popular$ science$ literature$ differs$ from$ selected$ classic$ management$ and$ motivation$ theories.$ The$ thesis$ is$ primarily$ theoretical$ but$ with$ an$ empirical$ perspective.$ To$ answer$ the$ research$ question$ and$ to$ structure$ the$ analysis$ there$ will$ be$ made$ an$ operationalization$ of$ the$ empirical$ data$ with$ the$ purpose$ to$ obtain$more$tangible$and$measurable$themes.$furthermore$the$finding$from$the$analysis$ of$ the$ identified$ themes$ will$ be$ discussed$ and$ assessed$ to$ compare$ the$ empirical$ data$ and$the$classic$theories$to$expose$similarities$and$inconsistencies.$$$ $ The$theoretical$framework$comprises$classic$theories$within$the$field$of$both$motivation$ and$leadership.$the$motivational$theories$comprises$content$theories$which$enables$an$ analysis$of$the$underlying$drivers$that$influences$generation$y s$behavior.$furthermore$ Hackman$&$Oldhams$job$characteristics$model$are$included$to$enable$an$understanding$ of$ how$ the$ design$ of$ a$ job$ can$ encourage$ engagement$ and$ motivation.$ Leadership$ theories$ comprises$ Hersey$ &$ Blanchards$ situational$ leadership$ model$ alongside$ Bass $ theory$of$transactional$and$transformational$leadership,$in$regard$to$how$a$organization$ can$ oblige$ to$ the$ needs$ and$ demands$ of$ generation$ Y.$ In$ addition$ to$ the$ theoretical$ framework$ the$ thesis$ will$ utilize$ motivational$ process$ theories$ where$ it$ is$ considered$ relevant$ to$ underpin$ the$ main$ framework$ and$ they$ contribute$ with$ additions$ to$ the$ analysis.$$ $ $ $

3 According$to$the$findings$of$this$thesis,$there$are$both$similarities$and$inconsistencies$in$ continuation$of$the$analysis$of$the$empirical$arguments$and$advices.$the$analysis$expose$ a$ clearly$ tendency$ throughout$ the$ popular$ science$ literature$ towards$ dramatizing$ and$ exaggerate$to$which$extend$generation$y$differs$from$previous$generations.$$ Every$theme$can$be$elucidated$by$several$of$the$theories$that$constitute$the$theoretical$ framework.$moreover$the$analysis$found$that$the$number$of$themes$is$debatable$since$ several$ of$ them$ resemble$ each$ other$ noticeable.$ Especially,$ there$ can$ be$ drawn$ many$ parallels$ between$ situational$ leadership,$ transformational$ leadership$ and$ the$ statements$ that$ are$ laid$ out$ in$ the$ literature,$ if$ you$ look$ at$ the$ themes$ separately.$ Though$looking$at$the$themes$as$a$whole$induce$some$complications.$The$theories$that$ lead$to$the$majority$of$the$inconsistencies$are$maslows$hierarchy$of$needs$and$herzberg$ 2$factor$theory.$In$spite$of$similarities$the$findings$disclose$fundamentally$differences$in$ the$perception$of$the$importance$of$needs$and$which$reaction$they$cause.$$$ $ Despite$the$possibility$that$some$of$the$statements$are$exaggerated$and$they$might$not$ be$as$comprehensive$as$the$literature$try$to$propound$the$fact$is$that$it$is$decisive$for$ the$ future$ success$ of$ both$ organizations$ and$ society$ to$ obtain$ clarification$ on$ this$ matter.$ To$ be$ able$ to$ conclude$ whether$ or$ not$ the$ classic$ theories$ are$ obsolescent$ or$ whether$ the$ empirical$ data$ or$ the$ theories$ has$ it$ right,$ further$ research$ has$ to$ be$ conducted$on$the$topic.$$ $ $ $ $ $

4 Indholdsfortegnelse- 1 INTRODUKTION* INDLEDNING* PROBLEMFORMULERING* AFGRÆNSNING* DEFINITION*AF*GENERATION*Y* 2 2 DISPOSITION* 3 3 METODE* UDVÆLGELSE*AF*EMPIRI* EMPIRISKKILDEKRITIK UDVÆLGELSE*AF*TEORI* 7 4 TEORETISK*REFERENCERAMME* MOTIVATIONSTEORI* MASLOWSBEHOVSHIERARKI HERZBERGS2;FAKTORTEORI HACKMANOGOLDHAMSJOBDESIGNTEORI LEDELSESTEORI* HERSEYOGBLANCHARDSSITUATIONSBESTEMTLEDELSE BASSTEORIOMTRANSAKTIONELOGTRANSFORMATIONELLEDELSE 14 5 PRÆSENTATION*AF*EMPIRI* GENERATIONS*AT*WORK* GENERATIONS,*INC* YBSIZE*YOUR*BUSINESS* MANAGING*THE*MILLENNIALS* NOT*EVERYONE*GETS*A*TROPHY* Y*IN*THE*WORKPLACE* 21 6 ANALYSE* TEMATISERING*AF*EMPIRIEN* ANALYSE*AF*TEMAER* BELØNNINGOGANERKENDELSE VEJLEDNING LOYALITET RETFÆRDIGHED MANGLENDEPERSPEKTIV RELATIONER WORK;LIFE RESULTATDREVNE 43 7 AFSLUTNING* OPSUMMERING*OG*VURDERING* KONKLUSION* 50 8 REFERENCER* 53

5 Oversigt)over)bilag)og)figurer)) Bilag& BILAG)1)6)UDREGNINGER)TIL)DEFINITION)AF)GENERATION)Y) BILAG)2)6)UDVÆLGELSE)AF)EMPIRI) BILAG)3)6)OVERSIGT)OVER)TEMATISERING)AF)EMPIRI) BILAG)4) )REFERENCER)FRA)NETTET)) Figurer&& FIGUR)2.1) )DISPOSITION)) 3) FIGUR)3.1) )ENDELIG)EMPIRI) 6) FIGUR)4.1) )MASLOWS)BEHOVSHIERARKI)OG)HERZBERGS)2)FAKTOR)TEORI) 9) FIGUR)4.2) )JOB)KARAKTERISTIKA)MODELLEN) 11) FIGUR)4.3) )SITUATIONSBESTEMT)LEDELSESMODEL) 13) FIGUR)4.4) )TRANSAKTIONEL)VS)TRANSFORMATIONEL)LEDELSE)) 14) FIGUR)5.1) )TILSTANDSLEDELSES)MODEL) 17) FIGUR)5.2) )KERNEKOMPETENCE)MODEL) 19) FIGUR)6.1) )TEMAER)I)EMPIRIEN)) 23) FIGUR)7.1) )EMPIRISKE)ARGUMENTER)TIL)MASLOWS)OG)HERZBERGS)TEORIER) 49) & &

6 1 Introduktion- 1.1 Indledning-- Med op til 5 generationer på arbejdsmarkedet(johnson, Johnson 2010), opleves der store konflikter generationerne imellem(zemke, Raines et al. 2013). Det skyldes primært de forskelle der opleves i attitude, værdier og forventninger på og til arbejdsmarkedet(ng, Schweitzer et al. 2010). Grunden til at forskellene der altid har været der, nu skaber konflikter i et hidtil uset omfang, skyldes den ændrede organisationsstruktur(howe, Strauss 2007). The$ old$ pecking$ order,$ hierarchy,$ and$ shorter$work$life$spans$that$de$facto$kept$a$given$generational$cohort$isolated$from$others$ no$longer$exist$or$they$exist$in$a$much$less$rigid,$more$permeable$manner (Zemke,Raines etal.2013,s.12). De ældre generationer mener, at de unge skal kæmpe ligeså hårdt for, at tilegne sig viden og muligheder, som de selv har gjort. De unge føler sig derimod berettigettil muligheder og udvikling fra starten(tulgan 2009). Vi ser derfor, hvordan konflikter bliverdominerende,fordidetikkelykkedes,atoverkommeforskellighederneogarbejde sammen. Den foreståendetilbagetrækningblandtdeældstegenerationer i 2020 erne, gør en vellykket integration af de unge på arbejdsmarkedet vigtigere end nogensinde før(howe, Jackson 2011). Formår den ældre generation ikke at videregive deres viden og erfaringer inden de trækker sig tilbage, vil den herefter gå tabt og dermed ikke længereværetilgængeligpåarbejdsmarkedet(dorsey2010). Today$ we$ talk$ about$ world$ markets$ for$ cars,$ computers$ and$ capital.$ Tomorrow$ we$ talk$ about$ a$ world$ market$ for$ labor (Johnston 1991, s. 115). I morgen er blevet i dag. Rekrutteringogfastholdelseafderigtigemedarbejdereerafgørendeforvirksomheders, såvel som samfundets fremtidige succes. Samarbejde på tværs af generationer er nødvendig. Detvil danne grundlag for optimering af processer og organisationer, samt øge produktiviteten(zemke, Raines et al. 2013).Ledelse og motivering af fremtidens medarbejdere,erderfor essentiel, men hvordan gøres det?der argumenteres fra flere sider for hvordan de yngste medarbejdere i dag skal ledes og motiveres på en radikal anderledes måde end hidtil. Der argumenteres altså for, at den forankrede teori nu er blevet forældet og ikke længere er relevant(espinoza, Rusch et al. 2010, Johnson, Johnson2010,Tulgan2009,Zemke,Rainesetal.2013). 1

7 1.2 Problemformulering-- Med$udgangspunkt$i$ovenstående$er$følgende$problemformulering$opstillet$ $$ I* hvilket* omfang* adskiller* populærvidenskabelig* litteraturs* anbefalinger* til* motivation*og*ledelse*af*generation*y*sig*fra*udvalgte*forankrede*teorier?* 1.3 Afgrænsning-- Afhandlingen søger ikke at give et normativt svar på hvorvidt den klassiske teori der inddrages, er forældet eller ej. Derimod søger den, at afdække ligheder og forskelle imellem empiri og teori. Det skal bemærkes, at der udelukkende ses på ledelse og motivation af generation Y påtrodsaf, at dele af empirien også omfatter den yngre generation Z. Det vurderes ikke relevant, at inddrage generation Z, da de kun er repræsenteretpåarbejdsmarkedetimegetbegrænsetomfangpånuværendetidspunkt. Endvidere inddrager dele af empirien de ældre generationer, men afhandlingen afgrænsesfraatomhandledisse,derkunvilbliveinddraget,nårdetfindesrelevantfor atunderstøtteudsagnomgenerationy. 1.4 Definition-af-generation-Y- Dererilitteraturen,ikkeopnåetkonsensusomhvilkenspecifikårerækkegenerationY repræsenterer. Startåret spænder fra 1977;1981 og slutåret fra 1990;2000. Dele af empirienargumentererfor,atderertaleom1978;1990(tulgan2009),noglefor1980; 2000(Zemke,Rainesetal.2013)ogandrenogethelt3(Lipkin,Perrymore2009,Johnson, Johnson 2010, Espinoza, Rusch et al. 2010, Dorsey 2010). Afhandlingen definerer generationy,sompersonerdererfødtimellem1979og1996,baseretpåudregningaf gennemsnitligstart;ogslutårstalidetempiriskegrundlagforafhandlingenjf.bilag1. 2

8 2 Disposition- Dispositionen har til formål, at give læser et struktureret indblik i opbygningen af afhandlingenogdenneshovedafsnit.herigennemskabesderetbedreudgangspunktfor læsningenogforståelsenafafhandlingen. Figur*2.1*Disposition** 1 3 Afsnit1havdetilformål,atbelyseogspecijicereproblemfeltetsamtde overvejelserderliggertilgrundherfor. Afsnit3hartilhensigt,atskabegennemsigtighed,vedatgiveetindblikide tilajhandlingenanvendtemetoder.detsikreblandtandetenhøjere reliabilitetogvaliditet Afsnit4vilbelysedenteoretiskereferencerammederbenyttesianalysen. Formåleteratskabeenteoretiskforståelseafanvendteteorierforlæser. Teoriernevilløbendebliveinddragetianalysenhvordetvurderesrelevant. Iafsnit5præsenteresdetempiriskegenstandsfelt,derdannergrundlagfor analysen.detvurderesnødvendigtatgivelæseretoverblikoverempiriens hovedpunkter,denoverordnedeforståelseherafsamtforfatterene.afnittet hartilhensigt,atgivelæserenforforståelseindenanalysen. Kapitel6dannerrammeomanalysen.Indledendeforetagesderen operationaliseringafempirien.dettegøresigennementematiseringmed henblikpå,atidentijicerenoglemålbaretemaerderindividueltgørestil genstandforanalysen.analysenstruktureresomkringhvertidentijiceret temavedatinddragerelevanteteorierfradenteoretiskereferenceramme. Afsnit7fungeresomafslutningpåajhandlingen.Dervilpåbaggrundaf analysen,foretagesenvurderingaflighederogforskelleiempiriogteori. Slutteligtindeholderafsnittetkonklusionenpådetoverordnede undersøgelsesspørgsmål. Kilde:*Egen*tilvirkning* 3

9 3 Metode-- Opgaven er primær af teoretisk karakter, dog vil der inkluderes en redegørelse og analyse af et empirisk genstandsfelt i form af populærvidenskabelig ledelseslitteratur. At empirien bygger på litteratur betyder, at den metodiske tilgang til undersøgelse af problemstillingenafvigerfrademereklassisketilgangeindenforsamfundsvidenskaben. 3.1 Udvælgelse-af-empiri- For at sikre og højne reliabiliteten i udvælgelsen af det empiriske grundlag, vil søgeprocessen ekspliceres så det er muligt, at gentage den nøjagtige proces. Inden søgningenerdetnødvendigt,atovervejehvordenskalforetages. Daderikkeerbestsellerlistertilgængelig,baseretpålitteraturomledelseafgeneration Y,udelukkesdennemulighed.Enandenmuligheder,atforetageenfysisksøgningpåfor eksempelfolkebiblioteker.dennemetodeerfravalgt,dadensubjektiveforforståelsevil påvirke udvælgelsen i en specifik retning. For at sikre objektivitet i søgeprocessen, baseresdenpåvurderingerpåonlineboghandler. Nogle studier, blandt andet et studie fra Harvard Business School har vist, at vurderinger fra privat personer på online platforme, i stor udstrækning er ligeså troværdige som professionelle boganmeldelser og bestsellerlister(dobrescu, Luca et al. 2013).Pådenandensideerdetvigtigt,atværekritiskoverforvurderingerpånettetda flere undersøgelser afdisse viser et stort omfang af falskevurderinger. I nogle tilfælde er det forfatterne selv, samt deres umiddelbare netværk, der står bag(charman; Anderson2012).Iandretilfældeerdetforbrugere,dervurdererprodukterdealdrighar benyttet(gammon 2014). Informationssøgning igennem online boghandler vurderes somværendedenmestoptimale.detanerkendesdog,atdererrisikofor,atnogleonline vurderingerikkeerheltretvisende. Indledningsviserderforetagetpilotsøgningerpåbådeind og udenlandske online boghandler.udfaldetafdissesøgningerharvist,atomfangetafemnerelevantlitteratur ikke er optimal ved danske online boghandler. Begrænsningerne har ledt til valg af internationale alternativer. Amazon.com udvælges som den primære platform til informationssøgningen, da de er dominerende i forhold til salg af både e;bøger og fysiskebøgerverdenover. 4

10 Supplerende inddrages Barnesandnobles.com, for at opnå større indsigt og kunne foretage sammenligninger, da de er den største konkurrent til Amazon.Com(Milliot 2014).DaUSAeretvestligtindustrialiseretland,vurderesdet,atdenledelsesmæssige kontekstikkeadskillersigfradanskeforholdiensådangradatdisseikkekanbenyttes. Lighedenvurderestilstrækkeligtil,atkunnesigenogetomforholdeneidenvestligeog industrialiserededelafverdengenerelt.detteunderstøttesaf,atlangtstørstedelenafde lærebøger der benyttes på højere uddannelsesinstanser i Danmark er amerikansk udgivetlitteratur.for at sikre intern validitet, opstilles der nogle inklusionskriterier forud for udvælgelsen, for på den måde at sikre, at den empiri der undersøges er repræsentativforproblemstillingenderønskesbesvaret. Inklusionskriterier:* Udgivelseefter2005 SkalomhandleledelseafgenerationY Amazon,Filter:4+Stjerner.B&N:Sorterefterbedstsælgende Udgivetigennemetableretforlag Daderønskesdennyesteviden,ekskludereslitteraturudgivetfør2005.Detvurderes,at 2005somskælerrelevant,dadennelitteraturerudgiveteftergenerationYforalvorer begyndt,atgøresitindtogpåarbejdsmarkedet.jf.afsnit1.4startergenerationeni1979, hvilket betyder at de ældste i 2005 har været 26. Ydermere har pilotsøgninger vist, at der er meget litteratur om generation y, både hvordan de skal ledes, men også forhold som hvordan de selv skal lede, deres købekraft og hvordan der markedsføres til generationy.deterderforvigtigtkunatinkluderelitteratur,deromhandlerledelseaf generationyogsomermålrettettilledere. Et kriterium er, atdervedsøgningfiltreres, så det på amazon.com kun er 4+ stjerners litteraturder vises på listen og på Barnesandnobles.com sorteres resultaterne efter bedstsælgende. På denne måde opnås det mest retvisende billede af litteratur der købes,læsesogdervedharmulighedfor,atpåvirkeoginspirereledere.slutteligtfindes kriterietomudgivelseigennemetetableretforlag.allekanselvudgiveogdereringen måder at vurdere kvaliteten af selvudgivet litteratur. Udgivelse igennem etablerede forlag er et kvalitetsstempel, da der forud for udgivelsen er lavet en vurdering, hvor materialeterfundetegnettiludgivelse. 5

11 Herefter udvælges nogle søgeord til brug i informationssøgningen. De udvælges på baggrundafdenindledenderesearchforudforafhandlingen,samtmedudgangspunkti det problem der ønskes undersøgt og besvaret. MANAGING vælges fordi det dækker over ledelse. GENERATIONS vælges ud fra pilotsøgningers klarlæggelse af hvordan generationerogdeudfordringerderoplevespåtværsafdisse,oftekædessammenmed generation Y. Slutteligt vælges GENERATION Y. På trods af, at generationen går under mangenavne,ergenerationyvalgtdadendomineredeidenindledenderesearch. Efterfølgende udvælges TOP 5, fra henholdsvis Amazon.com og Barnesandnobles.com, der overholder inklusionskriterierne. Ud af disse 10 bøger vil gengangere sorteres fra. For at sikre et bredt og varierende udsnit af empiri vælges det at en forfatter kun må værerepræsenteretengang.detantages,atsenesteudgivelse,ienrækkeafflereinden for samme område, er mest aktuel. I tilfælde af flere bøger af samme forfatter, vil det væredensenesteudgivelsedervælges.udvælgelsesprocessenerillustreretibilag2. Figur*3.1*Endelig*empiri* Kilde:*Egen*tilvirkning*baseret*på*bilag*2* Empirisk-Kildekritik-- Analysen omfatter dels forankret teori, men i høj grad også udsagn, konstateringer og argumentationer fra det empiriske genstandsfelt. Det er derfor vigtigt, atforholdesig kritisktilempirien,foratnåfremtiletretvisenderesultat.kildekritikbetyderkunsten at bedømme(ankersborg 2007). Det$ vil$ sige$ at$ have$ en$ bevidst$ holdning$ til$ aldrig$ at$ acceptere$noget$for$umiddelbart$pålydende.$kildekritik$er$derfor$også$en$bestemt$måde$at$ tænke$på,$der$tvinger$til$refleksion (Ankersborg2007,s.10).$ $ 6

12 Det er altså en metode, med hvilken det er muligt at vurdere det empiriske materiale. Dette afsnit skal ses som en overordnet forståelse for hvilke briller empirien er undersøgtmed.derergjortnogleovervejelseromkringophavsperson,forudsætninger for udgivelsen og hvorvidt udgivelsener baseretpåforskningeller egne erfaringer. Detteermedtilatfastslåtroværdighedenafempirien(Ankersborg2007).Derredegøres fordisseovervejelserunderpræsentationenafempirieniafsnit5. Ydermere er objektiviteten i empirien vigtig at forholde sig kildekritisk til. Hvem er empirien henvendt til og med hvilket formål, hvilke tendenser gør sig gældende og er budskabet subjektivt eller objektivt. Der gøres nogle overvejelser om hvorvidt det forsøges, at fremme specifikke holdninger og interesser(ankersborg 2007). Det er endvidere vigtigt, at være opmærksom på hvorvidt afhængighedskæder optræder, hvorvidtdeleafempirienoginddragetteoriforeksempelbyggereksplicitellerimplicit påhinandenogatblotlæggedisse.inddragelseafkildekritiskerefleksionervileksplicit findested,idetilfældedetvurderesathaveenindflydelsepåundersøgelsen. 3.2 Udvælgelse-af-teori- Der vil udelukkende blive gjort brug af sekundære kilder til analysen. De anvendte kilderbestårprimærtaftidsskriftartikler,medenhøjgradafvidenskabelighed,hvilket sikresvedatbrugefagfællevurderedeartikler. Til udvælgelse af de sekundære kilder er der gjort brug af tertiære kilder, primært lærebøgerindenfororganisation.detertiærekildererbenyttettilatskabeetoverblik over relevante teorier, hvorefter der er gjort brug af videnskabelige databaser, tilat findedeoriginalekilder.endvidereerdevidenskabeligedatabaserbenyttettilatfinde udvidelser,tilføjelserogopdateringerafklassisketeorier. Dervilløbende,iforlængelseafteoriernesinddragelseianalysen,foretageskvalificering af benyttede kilder. Dette sker igennem argumentation for de teoretiske overvejelser, der ligger til grund for til ;og fravalg. Det anerkendes, at enhver forforståelse kan medvirke til en bias i forhold til hvilke teorier der inddrages, hvorfor det er vigtigt at væreopmærksompådetteunderheleprocessen,foratundgåbiasedvalg. 7

13 4 Teoretisk-Referenceramme-- Der vil i analyseafsnittet inddrages relevant ledelses; og motivationsteori. For hvert tema der analyseres, vil der til det specifikke tema, inddrages teori der er relevant for denne.detteafsnitvilpræsentereteorierdergårigeniforbindelsemedanalyseafflere af temaerne og derfor udgør kernenafden teoretiskereferenceramme. Yderligere vil teorierderinddragesimindreomfangogderforikkeerendelafkernenidenteoretiske referenceramme nævnes og der vil kort redegøres for de overordnede overvejelser i relationtildem. 4.1 Motivationsteori-- Inden for motivation er der 2 dominerede teoretiske områder, behovsteorier og kognitiveprocesteorier.indholdsteoriernesøgeratgiveetsvarpådeindremekanismer i mennesker, der påvirker og styrer vores adfærd(brooks 2009). Procesteorierne har derimod til hensigt, at give svar på hvorfor individers adfærd påvirkes i specifikke retningeroghvordandebliverdet(ibid.).udoverdisse2dominerendeområder,findes derblandtandetjobdesignteoridersøger,atklarlæggehvordanarbejdetskaldesignes foratkunnepåvirkeengagementogmotivation(ibid.). De behovsteorier der inkluderes i opgaven, vil blive præsenteret i de følgende afsnit, ligesom jobdesignteorien der inddrages også vil præsenteres. I analysen vil der også inkluderesnogleprocesteorier.adamsequityteori,lathamoglockesmålsætningsteori samtporteroglawlersudvidedeforventningsteorivilallefindeanvendelseianalysen. Daprocesteoriernekunbenyttesimindreomfang,vildeikkepræsenteresidetteafsnit. Derimodvilderbliveredegjortfordemløbende,somdebenyttesianalysen Maslows-behovshierarki- Abraham Maslows behovshierarki, Alderfers E.R.G teori samt McClellands behovsteori harnogleforskelligeaspekterintegreretideresteori,mengrundlæggendebyggerdepå desammetanker(brooks2009).detvælgesderforkunatinddrageenafdem.maslows behovshierarkiervalgt,dadenbenyttesgennemgåendeiempirien.detvurderesderfor relevant,atinddragedenianalysenfordermedbedre,atkunneholdeteoriogempiriop imodhinanden. 8

14 Figur*4.1*Maslows*behovshierarki*og*Herzbergs*2*faktor*teori.* * Kilde:*Egen*tilvirkning**af*Maslow*(1943),*Maslow*(1987)og*Herzberg,*Mausner*et*al.*(2004)* To helt centrale elementer i modellen gør sig gældende. Når et behov er tilfredsstillet, kandetikkelængerekategoriseressometbehov(maslow1943).menneskeligadfærdog handlingersamtidigudelukkendestyretogdomineretafudækkedebehov.dermedkan et behov der er tilfredsstillet, og ikke længere anses som et behov, altså ikke være motiverende(ibid.). Figur 4.1 illustrerer, at behovshierarkiet er baseret på 5 behov, hvoraf de nederste er basalebehovogdeøversteansessomvækstbehov(ibid.).maslow(1987)konkluderer,at behoveneerdynamiskepådenmåde,atnåretunderliggendebehoverdelvistdækket, vildetoverliggendebehovblivedominerende.etbehovbehøveraltsåikkeatværefuldt dækket,førdetnæstebehovbliverdominerende.deterligeledesvigtigtatbemærke,at jo højere behov der er dominerende, jo mindre dækket behøver det at være, før et nyt behovbliverdominerende(ibid.).envigtigpointeejatforglemmeer,atnåretbehover dækketforsvinderdetikkehelt,detprioriteresbareikke,daetnytbehovnudominerer. 9

15 EndvideremenerMaslow(ibid.),athosfolkderaltidharhaftnogleafbehovenedækket, vil disse behov være latente behov, hvilket gør det relevant at inddrage teorien i analysen.empiriskbliverderargumenteretfor,atenafforskellenepågenerationyog ældregenerationereratdeikkeværdsætterdebasaleting.defølersigaldrigtilfredse, menvilheletidenhavemereogaltskalværebedreogvildere(dorsey2010,espinoza, Ruschetal.2010,Lipkin,Perrymore2009).DetkanifølgeMaslow(1987)skyldes,atde basale behov er latente hos generation Y fordi de er vokset op med, atdisseharværet dækket. Selv i de tilfælde hvor disse behov ikke længere er dækket, vil generation Y ifølge Maslow(ibid.), have en langt større tolerance overfor manglende dækning. Det betyder,atdissebehovskalforbliveudækkedeoverenlangperiodeførdetformodes,at generation Y revurderer deres prioriteter og de latente behov vækkes og igen bliver dominerende(ibid.) Herzbergs-2Jfaktor-teori-- Frederick Herzberg står bag 2 faktor teorien der også høre under behovsteorierne. Udgangspunktet for teorien tages i F;A;E modellen, der indeholder de 3 komponenter, Faktorer,AttitudeogEffekt(Herzberg,Mausneretal.2004).Nårderoplevesændringer ved en faktor, medfører det, at medarbejderen oplever en psykologisk reaktion som følge af denne ændring. Reaktionen bestemmes af oplevelsen af, hvorvidt der opnås dækningafetbehovellerej(ibid.).reaktionenfårentenpositivellernegativindflydelse pådenydedepræstationframedarbejderen.ændringervedenfaktor,kanaltsåisidste ende føre til en påvirkning af den indsats der ydes(ibid.). Herzberg(2008) sondrer imellem motivationsfaktorer, indre faktorer der knytter sig til et præstations ;og vækstbehov,samthygiejnefaktorer,ydrefaktorerderknyttersigtilmennesketsdyriske instinkter,samtbehovfortryghedogatundgåubehag(herzberg,mausneretal.2004). Figur4.1illustrererdeialt14identificeredefaktorerderindgåri2faktorteorien.Det ervigtigtatbemærke,hvordanherzberg(2008)understreger,atmotivationsfaktorerne og hygiejnefaktorerne ikke skal ses som hinandens modstykke. Motivationsfaktorerne vil,nårdissebehovikkeerdækket,ikkeskabejobutilfredshedmendetvilmedføreikke tilfredsemedarbejdere.hygiejnefaktorerderdækkes,resultererikkeitilfredshed,men resulterer i, at der ikke opleves jobutilfredshed(ibid.). Der er altså et neutralt punkt imellemdetosætaffaktorer,hvormedarbejderenhverkenerutilfredsellertilfreds. 10

16 Empirisk argumenteresderfor, atgenerationy adskiller sig markant fra tidligere, er utilfredse med alt og at der skal urealistisk meget til for at de yder en indsats. Det er derforrelevantatinddrage2faktorteorienforatafdækkehvorvidtfaktorer,derdriver og motiverer generation Y, samt skaber jobutilfredshed reelt er anderledes, eller om dereshandlingerkanforklaresherigennem Hackman-og-Oldhams-Jobdesign-teori- JobkarakteristikamodellenerudvikletafJ.RichardHackmanogGregOldhamoggårud på, at den oplevede motivation afhænger af hvorvidt job og medarbejder er et match (Hackman,Oldham1980).Etgodtmatchmedførerenmotiveretmedarbejder,deryder optimalt, er effektiv og leverer gode og stabile resultater, hvorimod et dårligt match medførerenlavproduktivitet,ineffektivitetogvirkerdemotiverende(ibid.). Figur*4.2*Job*karakteristika*modellen** * Kilde:*Egen*tilvirkning*af**Hackman,*Oldham*et*al.*(1975)og*Hackman*og*Oldham*(1980)* Figur 4.2 giver et overblik over de jobkriterier der medfører essentielleogkritiske psykologisketilstande, der igen resulterer i motivation, øget effektivitet samt generel tilfredshedhosmedarbejderen. 11

17 Igennemomstruktureringafjobbet,erdetmuligtforledelsen,atsikretilstedeværelsen af de centrale jobkriterier, så der opnås et bedre match imellem medarbejderen og jobbet. Det skal bemærkes, at alle medarbejdere ikke opnår højere motivation selvom deresjoberbyggetopomkringdissekriterier,hvorforderiteorienerintegreretnogle moderatorer(hackman, Oldham 1980).Det giver ledere mulighed for at tage højde for deindividuelleforskelledererpåmedarbejderneogeretpunktderadskillerteorienfra andre teorier, heriblandt Herzbergs 2 faktor teori, som job karakteristika modellen er inspireret af(brooks 2009). Den vigtigste faktor i ligningen er medarbejderens udviste adfærd. Kriterierne giver dog gode betingelser for forbedret tilfredshed og motivation(hackman, Oldham 1980). I henhold til afhandlingens problemfelt er det interessant, atinddrage Hackman og Oldhams jobdesign teori i analysen. Det gør det muligt,atundersøgehvorvidtnogleafdekravgenerationyefterspørgerognogleafde kendetegndeudviser, der i høj grad frustrerer deres ældre kollegaer, kan afhjælpes igennemomstruktureringafderesjob. 4.2 Ledelsesteori-- Der kan i stor grad drages paralleller imellem Johnson & Johnsons(2010) ledelses principperjf.afsnit5.2ogsituationsbestemteledelsesteorier.detpointeresatledelseer fleksibel og skal tilpasses situationer. Det tyder på, at der trækkes på Hersey og Blanchard(1996). Ligeledes tages der højde for, at dele af kernekompetence modellen (Espinoza, Rusch et al. 2010) kan være inspireret af situationsbestemt ledelse, da Dr. Ken Blanchard har ydet konstruktiv kritik i forbindelse med udviklingen af bogen. Det findesrelevantatinddrageherseyogblanchardianalysen,daderpåtværsafempirien genereltsesvissetendenseriretningafderesteori. På trods af empiriens overordnede tendens imod situationsbestemte ledelsesteorier fravælges inddragelse af Fiedler s Leder;match teori, da den har fokus på lederen fremfor medarbejderne(brooks 2009). Ligeledes anses ledelse som uforanderlig ifølge Fiedler(ibid.), hvilket modsiges af empiriens budskab om at det er favorabelt for en leder, at have flere værktøjer at skifte imellem(johnson, Johnson 2010). Endvidere fravælges det at benytte House s Path;Goal teori, da der også her lægges vægt på lederenfrem for medarbejderen(brooks 2009). Da empirien tager stærk afstand fra normative ledelsesteorier hvor der kun er en rigtig måde at lede på, vil trait og adfærdsteorierneikkefindeanvendelseianalysen. 12

18 Detvurderesrelevant,atfokuserepåteorierderminderombudskabernefraempirien, da netop empirien jf. indledningen, argumenterer for, at det er nødvendigt med nye teorier. Herudover inddrages Bass teori om transaktions ;og transformations ledelse. Teorieneretresultatafhansoverordnedeoverbevisningom,atdetvarnødvendigtmed et paradigmeskifte og et skifte fra den transaktionelle tilgang til ledelse og mere over imod en transformationel tilgang hertil(bass 1990). Det vurderes relevant at inddrage teorien,dadenerudvikletientidhvorgenerationxvardenyestepåarbejdsmarkedet og de ældste i generation Y var børn. Ifølge både Zemke, Raines et al.(2013) samt Johnson og Johnson(2010), minder generation Y meget om generation X, de er bare mereekstremepåallepunkter.deterderforinteressant,atinddragebass teoridaden erforholdsvisnutidigiforholdtilnogleafdeandrederinddragesogmåskeindeholder nogleafdebudskaber empirien argumenterer for er afgørende i forhold til at lede generationy Hersey-og-Blanchards-Situationsbestemt-ledelse- Figur*4.3*Situationsbestemt*ledelsesmodel* Kilde:*Egen*tilvirkning*af*Hersey*og*Blanchard(1996)* 13

19 SituationsbestemtledelseerudvikletsometledelsesværktøjafPaulHerseyogKenneth H. Blanchard i 1969(Hersey, Blanchard 1996). Figur 4.3 illustrerer hvordan kernen i modellen er samspillet imellem graden af instruerende og støttende adfærd en leder udvisersamtmedarbejderensmodenhed(engagement).detskalbemærkes,atderikke ertaleomenstatisktilstandafmodenhed,mensnarereendynamisk(hersey,blanchard 1996).Modenhedskalvurderesiforholdtilenspecifiksituationelleropgave.Det er derfor muligt at en medarbejder har en høj modenhed ved en opgave og en lav ved næste(ibid.).deterrelevantatinddragemodellen,daenvigtigfaktorer,atledereskal være i stand til at tilpasse deres ledelsesstil til medarbejdernes modenhed(ibid.), igennemde4ledelsesstileimodellen. Iforbindelsemedgenerationsledelseerdetisærvigtigt,atenlederformåratafkodede forskelle der opleves imellem medarbejdere fra forskellige generationer, for at kunne tilpassederesledelsesstil tilforskelligebehov. Det er essentielt, atlederenforstår, at den unge generation Y medarbejder måske har andre behov og skal ledes på en anden måde end ældre medarbejdere. Det er ikke en selvfølge, at en ledelsesstil passer til generationybarefordideterdenstilderaltiderblevetbenyttetmedsuccestidligere. Samtidig er det heller ikke givet, at samme ledelsesstil passer til alle fra generation Y. Faktisk kan den samme person ifølge Hersey og Blanchard(1996), afhængig af den forestående opgave og givne situation, have behov for at blive ledet forskelligt. Der er altsåikkeenbedstemådeatledepå Bass-teori-om-transaktionel-og-transformationel-ledelse- Figur*4.4*Transaktionel*vs.*transformationel*ledelse* * Kilde:*Egen*tilvirkning*af*Bass(1985)*og*Avolio,*Waldman*et*al.(1991)* 14

20 Bass(1985)grundtankeeropdelingenafentransaktionelogentransformationeltilgang tilledelse.dentransaktionelletilgangtilledelseudgøresaf3komponenterjr.figur4.4 og bunder i en løbende transaktions; og udviklingsproces imellem medarbejdere og ledere(ibid.).deterennogetfornogettilgangtilledelse,hvorderforeliggerklareaftaler imellem leder og medarbejder om fravær af sanktioner, samt belønning såfremt medarbejderens adfærd og indsats lever op til lederens forventninger(ibid.). Ifølge Bass(1985)vildetmotiveremedarbejderen,atlederenimødekommermedarbejderens umiddelbarebehovogdervedappellerertilmedarbejderensegeninteresse. Den transformationelle tilgang til ledelse er den diametrale modsætning til den transaktionelletilgang(yukl2013).tankener,atlederenigennemde4komponenterjf. figur 4.4. formår, at få medarbejderen tilathævesigover egeninteresse tilfordelfor organisationenssamledeinteresse.detatstyremedarbejderensindreværdierhenimod en oprigtig interesse for organisationens værdier er kendetegnende for denne tilgang(bass1985). Medarbejdere motiveres ifølge Bass(1985) af denne tilgang, ved at få frihed og selvstændighedtilattilrettelæggearbejdsprocesser,samthavemulighedforheletiden atudviklesig.lederensevnetilklartatomsætteorganisationensinteresserogvisiontil håndgribelige mål som medarbejderen identificerer sig med, er ligeledes med til at styrkemotivationen(ibid.).detervigtigt,atlederentydeligtogløbendekommunikerer vigtighedenaf,atydeensamletindsatsforatopnådefællesmåloghvorfordetkommer alletilgode(ibid.). 15

Ledelse i praksis 2011 LEDELSESVÆRKTØJER. Medarbejdertilpasset ledelse. Motivationsværktøjer Udviklingsværktøjer Forandringsværktøjer

Ledelse i praksis 2011 LEDELSESVÆRKTØJER. Medarbejdertilpasset ledelse. Motivationsværktøjer Udviklingsværktøjer Forandringsværktøjer LEDELSESVÆRKTØJER Medarbejdertilpasset ledelse Motivationsværktøjer Udviklingsværktøjer Forandringsværktøjer Medarbejdertilpasset ledelse - Hersey & Blanchard Hvilken ledelsesstil skal jeg vælge? Skal

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Motivation. Ledelsesdag 08 Session den 13. juni 2008 Henrik Kongsbak

Motivation. Ledelsesdag 08 Session den 13. juni 2008 Henrik Kongsbak Motivation Ledelsesdag 08 Session den 13. juni 2008 Henrik Kongsbak En delvis præsentation Ledelsesrådgiver i Ledernes Hovedorganisation Ansvar for den interne ledelsesudvikling Underviser på CBS i strategi,

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

MOTIVATION. Gruppe 5

MOTIVATION. Gruppe 5 MOTIVATION Gruppe 5 DEFINITION Motivation Movere (latin) at flytte eller bevæge noget i en bestemt retning eller mod et bestemt mål Motivationen er de faktorer i et individ, som vækker, kanaliserer og

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

LEA. det er ikke et pigenavn, men et testværktøj. Morgenmøde 10. Februar 2017 v/organisationspsykolog Tina Aaen Geest.

LEA. det er ikke et pigenavn, men et testværktøj. Morgenmøde 10. Februar 2017 v/organisationspsykolog Tina Aaen Geest. LEA det er ikke et pigenavn, men et testværktøj Morgenmøde 10. Februar 2017 v/organisationspsykolog Tina Aaen Geest Program Hvad er LEA? Præsentation af LEA som værktøj Baggrund for udviklingen af LEA

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y)

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y) Ledelse opgaver Ledelse Autoritet magt - indflydelse Instrumentelle varetagelse af den faglige side af arbejdet planlægning og kontrol Emotionelle forholdet til og mellem medarbejderne og deres forhold

Læs mere

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden. Bogen handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM (Customer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre organisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser,

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Motivation og ledelse

Motivation og ledelse Bachelorafhandling HA-int Opgaveskriver: Maria Bojer Vonsild Institut for Ledelse 301170 U33HAe Vejleder: Johnny Gudmar Motivation og ledelse af medarbejdere i HR-afdelingen hos Terma Handelshøjskolen,

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau. QUESTIONNAIRE DESIGN og betydningen heraf for datakvalitet Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.dk Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 QUESTIONNAIRE DESIGN Design er her ikke lig layout

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde

Læs mere

Motivationsteorier#i#videnssamfundet#

Motivationsteorier#i#videnssamfundet# HA6.semester Bachelorafhandling Forfatter:NikolajWithenGrumsen 201207725 Vejleder:ChristianWaldstrøm Dato:4/5J2015 Afdeling:Badm. Anslag:109.999 Motivationsteorierividenssamfundet Executive)summery) Inthemid1900safocusonhumanmotivationsbegan.Atthistimemainlymenwere

Læs mere

Primære opgave Ledelse. Teknologi. Personer. Primære opgave. Omgivelserne. Organisation Social struktur. Teknologi. Mål. Deltagerne.

Primære opgave Ledelse. Teknologi. Personer. Primære opgave. Omgivelserne. Organisation Social struktur. Teknologi. Mål. Deltagerne. Omgivelserne Organisation Social struktur Teknologi Mål Deltagerne Teknologi Primære opgave Ledelse Struktur/ roller Relationer mellem personer via primære opgave Personer Primære opgave INSTITUTIONER

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk Ledelse opgaver opgaver mellemmenneskelig viden på alle er Strategiske Taktiske Topledelse Mellemledelse Topledere Mellemledere Mellemmenneskelig viden og forståelse Overblik og helhedssans Operative Førstelinieledelse

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Motivation i praksis V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Formål og program 1 At udforske hvad motivation er og hvordan man som leder kan medvirke til at det daglige arbejde bliver

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Coaching. Et redskab der styrker engagement og ejerskab. Den menneskelige faktor og implementering

Coaching. Et redskab der styrker engagement og ejerskab. Den menneskelige faktor og implementering Coaching Et redskab der styrker engagement og ejerskab Den menneskelige faktor og implementering Trine Mottlau Divisionschef Privathospitalet Hamlet Breakthrough Qeep Coach, Qeep Danmark AS Chefjordemoder

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer

Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer Ved du hvad dine medarbejdere tænker om deres job? Kender du deres indre arbejdsliv? Hvad de faktisk føler hver dag på jobbet? Hvad der gør dem glade og hvad

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017

FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017 FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017 Before you tell me how to do it better, before you lay out your big plans for

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Version 1. Organisation, 5. udgave, 2012

Trojka. Multiple choice opgaver Version 1. Organisation, 5. udgave, 2012 Opgave nr. 1 Organisation og virksomhed Den afgørende forskel på en organisation og en virksomhed er: a At en virksomhed udbetaler lønninger b At en organisation kun beskæftiger frivillige medarbejdere

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

kombineres, hvilket jeg vil komme tilbage til senere.

kombineres, hvilket jeg vil komme tilbage til senere. Kolofon: I de seneste års diskussioner af dansk forvaltningspolitik har mange sagt: Det handler om ledelse!. Underforstået i denne påstand ligger, at alt ville blive godt, hvis der kom noget bedre ledelse

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Forskellen på motivation af generation Baby Boomers og generation Y

Forskellen på motivation af generation Baby Boomers og generation Y Instituttet for ledelse Bachelorafhandling Forfattere: Janne Hansen & Linette J. Nielsen Vejleder: Christian Waldstrøm Forskellen på motivation af generation Baby Boomers og generation Y - Med fokus på

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Version 3. Organisation, 5. udgave, 2012

Trojka. Multiple choice opgaver Version 3. Organisation, 5. udgave, 2012 Opgave nr. 1 Ydrestyring af en organisation Ydrestyring er vigtig i udviklingen i organisationsteorierne, fordi: a Ved ydrestyring taler man om, at systemet er lukket b Ydrestyring omformer input til output

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Version 2. Organisation, 5. udgave, 2012

Trojka. Multiple choice opgaver Version 2. Organisation, 5. udgave, 2012 Opgave nr. 1 Organisationen som et åbent system At en organisation kan betragtes som et åbent system betyder: a At man kan kontakte organisationen via internettet b At organisationen gennemstrømmes af

Læs mere

Jens Riis Andersen. Motivation på arbejdspladsen

Jens Riis Andersen. Motivation på arbejdspladsen Erhvervsøkonomisk Institut Afhandling HD R Forfatter: Stine Bie Pedersen Vejleder: Jens Riis Andersen Motivation på arbejdspladsen Handelshøjskolen i århus 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Spørgeskema til din. Coaching Strategi Session

Spørgeskema til din. Coaching Strategi Session Formål: At hjælpe dig med at nå højere niveauer af klarhed, energi, mod, produktivitet og indflydelse på din vej mod et vellykket, sundt og fuldt opladt liv. Instruktioner: Venligst besvar spørgsmålene

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Lean. Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave. Forsvar af speciale: 27. februar 2007. - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer

Lean. Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave. Forsvar af speciale: 27. februar 2007. - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer Lean - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer Forsvar af speciale: 27. februar 2007 Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave 1 Agenda Introduktion Rapports anbefalinger Input fra Toyota i Bruxelles Kulturelle

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om?

Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om? Klare resultater fra verdens største og danske forskningsprojekt i ledelsesadfærd og performance: Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om? Her er et par korte, klare og opsigtsvækkende resultater

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives Positiv psykologi 1954 A. Maslow Motivation & Personality 1998 Positiv psykologi M. Seligman, formand APA M. Csikszentmihalyi Brugbar viden om, hvad der gør livet værd at leve Positiv psykologi Det videnskabelige

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere