Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014"

Transkript

1 Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014 Abstracts Hovedtalere Paneldiskussioner Oplæg til seminarer

2 Hovedtalernes abstracts Alenka Zupančič: Power and Comedy Fredag den 7. marts, kl Auditoriet Ever since the beginnings of comedy, power (its functioning, as well as different figures of power) has been subjected to comic treatment. In regard to this it is important to note that, while making fun of this or that figure of power, comedy does not simply draw these figures into the vortex of comedy, but rather uses and exploits the intrinsic comedy of power itself. At a very important level, power is about comedy and has indeed an intrinsically comic dimension. And to some extent at least, this works both ways, which is why it makes sense to discuss comedy itself as an exercise of power. It is thereby no coincidence that Jacques Lacan, while developing his commentary of Jean Genet s Balcony, focused precisely on this aspect of power/authority as comedy. In a more recent attempt, Lars von Trier s comedy The Boss of It All explores and exploits this relation in a most interesting way, very much worth of serious attention and conceptual consideration. Such, at least, is the bet of this paper. Angelika Krebs: Between I and Thou. On the Dialogical Nature of Love Lørdag den 8. marts, kl Auditoriet Love, says Martin Buber, is not about each partner having the other as his or her object, love is between the partners. It is dialogical. Lovers share what is important in their emotional and practical lives. The paper begins to give some substance to this idea by studying a literary example, Isabel Archer s quest for dialogical love in Henry James novel The Portrait of a Lady. The paper then analyzes the notions of shared action and of shared feeling, drawing on three main sources: phenomenological studies on joint feeling from the beginning of the last century (esp. Max Scheler s distinction between four forms of sympathy), the contemporary analytical debate on joint action, and the contemporary philosophy of emotion (esp. Martha Nussbaum s cognitivism). The main contention of the paper is that the dialogical model of love is superior to the various monological models which are main-stream in philosophy today. Neither Harry Frankfurt s care model nor Martha Nussbaum s radiance model get to the heart of what romantic love can be. 2

3 Paneldiskussioner TIDskrift.dk - filosofistuderendes tidsskrift: Normalitet og hvad dertil hører sig - v/ Sofie Katrine Zander og Andreas Mebus I Euklids Elementer Bog I, Def. X. bliver princippet for en retvinkel som to rette linier perpendikulært til hinanden danner, beskrevet og fastsat, hvilket i matematiske termer også kaldes en normal. Etymologisk har det latinske adjektiv 'normalis' også omtrent denne betydning, da det betegner noget der er lavet efter vinkelmål, hvoraf substantivet; 'Norma' betyder; 'vinkelmål, rettesnor'. Men allerede her gemmer der sig en betydning, der er interessant for moderne sprogbrug, for hvordan bruges ordet 'normal' i dag? Hvad rummer dette ord og videre; hvad har denne betegnelse af betydning, når dette ord tages i brug, når noget skal fastsættes, beskrives, forklares osv.? Er 'normal' kun af psykologisk interesse eller spiller det også en rolle i filosofien og i den måde filosofi bedrives på? Kan filosofien dertil fortælle os om 'normalitetens' betydning og virkning ud fra en kritisk, fænomenologisk, ontologisk, hermeneutisk eller en helt femte vinkel? Disse og mange flere spørgsmål kan (das) Man selvfølgelig stille til selve dette begreb, men sagen er og bliver, hvordan det kan tænkes og om det kan tænkes at have en indflydelse på vor måde at omgås hinanden og os selv på? Systemteori som filosofi - v/ Gorm Harste, AU Mens filosofiske systemer engang var en bred betegnelse for bestræbelser fra Spinoza og Leibniz til Hegel er filosofi om systemer den mere pragmatiske og empirisk-historiske udgave. Blandt de historisk opståede systemer har vi imidlertid også filosofien, der som et fornuftsfaktum må referere til sig selv om det så sker i medium af tænkning, sprog, kommunikation, samfund eller videnskab. Med Niklas Luhmanns omfattende systemteori har fortolkningen af systemer fået en position, der bestemt er sammenlignelig med de største tænkeres, om end mere anvendelig i ikke mindst åndsvidenskaberne (humaniora og samfundsvidenskab). Den udgør også en udfordring til 3

4 filosofien fra Aristoteles og Kant over Peirce, Husserl, Cassirer, Heidegger og til Adorno, Habermas, Derrida, Lyotard etc. I paneldiskussionen tager vi spørgsmål op om, hvorvidt Luhmanns systemteori svarer til og på temaerne fra den filosofiske tradition. Erstatter Luhmann filosofien? Besvarer den filosofiens temaer om mening, sandhed, fornuft, moral, refleksion, erkendelse, tænkning, verden, ytringsfrihed og subversiv forståelse, eller gør den det anderledes? Hvordan håndterer systemteorien disse spørgsmål. Muliggør Luhmanns systemteori, at filosofien kan udfordre fagområder såsom jura, organisation, økonomi, psykologi, politologi, sociologi, teologi, æstetik, historie? Og skaber den bedre kontakt og dialog med dem, større udfordringer og mere sammenhæng? Hvordan udgør systemteorien et svar på krav om en kritisk filosofi? Interkulturel filosofi - v/ Michael Paulsen, AAU & Jesper Garsdal, VIA/UC Tænkning der adresserer de kultur- og religionssammenstød, som viser sig ikke mindst i dagens globale verden, og tillige tager sit afsæt i ikke blot en vestlig eller ligefrem eurocentrisk kulturtradition for at forstå og evt. afhjælpe disse eller i det hele taget for at tænke, er en bemærkelsesværdig mangelvare i de danske filosofimiljøer. I årevis har de danske filosofiuddannelser være domineret af den europæiske filosofitradition (sjovt nok selv om denne undervejs siden oldtiden på mange måder har været inspireret af tænkning uden for Europa). I diverse kulturvidenskaber er situationen ikke meget anderledes: selv om man her behandler transog interkulturelle problematikker (fx i migrationsstudier, religionsvidenskab og uddannelsesforskning), sker det også her i reglen ud fra en vestlig tænkning, som den centrale, og hertil en vestlig videnskab og metode, som hegemonisk, omend i mindre grad end inden for filosofien, som notorisk og nærmest ufilosofisk er reserveret overfor anderledes tænkning og synssæt. Ambitionen med denne paneldiskussion er på konkret vis at dykke ned i den interkulturelle filosofi: at skabe nogle konkret forankrede ideer om, hvilke muligheder og vanskeligheder der kan være i at tænke og filosofere "interkulturelt", dvs. ud fra en bredest mulig horisont, og med en åbning for en undersøgende og skabende dialog mellem forskellige tænkemåder, livssyn, perioder, kulturer og samfund. 4

5 Anvendt Filosofi - v/ Ulla Thøgersen, AAU Forskningen i anvendt filosofi går grundlæggende på tværs af skellet mellem praktisk filosofi og teoretisk filosofi. Anvendt filosofi inkluderer alle de filosofiske discipliner og handler primært om at engagere en bred og mangfoldig filosofisk faglighed i konkrete praksisfelter, for eksempel inden for sundhed, miljø, teknologi, pædagogik, organisation og ledelse. Dette engagement sigter efter et dialogisk samvirke, som både undersøger og udvikler praksisområdets virke og filosofiens. Dette anvendte aspekt har altid været en del af filosofien. Der er tale om en betoning af nogle grundlæggende træk ved filosofien, som trækker den i retning af en filosofi på torvet som vi blandt andet kender det fra Sokrates hvor filosofi har mulighed for at blive til livspraksis, samtale og samfundsengageret praksis. Anvendt filosofi kan virke både i intervenerende processer, hvor filosoffen aktivt virker ind i praksis med det formål at forandre og i mere forståelsesorienterede eller kritisk vurderende processer, hvor filosoffen eksempelvis i kraft af afklaring af begreber og metoder i de videnskaber, der er forbundet med den aktuelle praksis, bidrager til en tværfaglig forskning inden for området. Tilføjelsen anvendt betoner således det tværfaglige og dialogiske i filosofien. I sessionen uddybes og diskuteres hvad der kan forstås ved anvendt filosofi på baggrund af den forskning, der finder sted på Aalborg Universitet i tilknytning til uddannelsen til anvendt filosofi. 5

6 Adamsen, Johannes Om muligheden af en interkulturel dannelsesfilosofi [Panel: Interkulturel filosofi] Både 'dannelse' og 'det interkulturelle' er omtvistede begreber - eller 'felter'. Men af forskellige grunde kan de lige så lidt opgives, som de - det er påstanden - kan løsrives fra hinanden. Indlægget vil afsøge grundlaget for en meningsfuld begrundelse af en interkulturel dannelsesfilosofi. Albertsen, Niels City, Scale and Concept in the Urban Age [Philosophy of space/place] This paper presents at a conceptual level an interdisciplinary framework that allows for a 'multiverse' of cities. Drawing on recent human geographical disputes on scale, the idea of the 'urban scale' is problematized. The conception of scale as multiple scale relevancies is combined with an ANT-approach to scale human-nonhuman networks, Louis Wirth's sociological definition of the city as 'size, density and heterogeneity' together with Deleuze's philosophical concept of 'plane of consistency'. Albinus, Lars Religion hinsides sandt og falsk [Religionsfilosofi] Religionsfilosofien har traditionelt beskæftiget sig med religiøse propositioners mulige sandhedsværdi. Men er sandhedsbegrebet altid relevant i forhold til religiøs tale og praksis? Et sådant spørgsmål fordrer dels en afklaring af hvilke definitoriske kriterier, vi taler om religin, dels en afklaring af hvor langt sandhedskriteriet rækker. Under inddragelse af Davidson og Wittgenstein lægges der op til en drøftelse af, på hvilke forståelsesbetingelser, religion overhovedet kan være genstand for en filosofisk og videnskabelig undersøgelse. 6

7 Bendtsen, Erik Det ondes antropologi [Antropologisk filosofi] Det ondes væsen. Spørgsmålene om det ondes oprindelse, status, rolle og afværgelse hører til de mest fundamentale i tilværelsen. Forsøgene på at besvare disse spørgsmål på en tilfredsstillende møde præger alle kulturer. Det onde har derfor sin egen historie indlejret i mytologiske og religiøse, filosofiske og andre begreber, men har også fællesmenneskelige dimensioner. Vi forsøger alle at modvirke visse onder, men det fordrer, at vi har de rette teorier om det onde. Mange af vores handlinger er imidlertid udtryk for fejlagtige teorier, der mere eller mindre direkte bidrager til det onde. Bjerre, Henrik Jøker Beheading the Chicken or Why Proving the Inexistence of the Other Is Never Enough, Adrian Johnston! [The psychopathology of social life] In his recent book, Adrian Johnston launches am ambitious project of "realizing the Lacanian vision of an Other-less, One-less ontology". The Other doesn t exist, Johnston claims, and the mistake of 20th century materialisms has been not to take the full consequence of this. However, if there is a lesson from Lacanian psychoanalysis, it is precisely that it is never enough to prove theoretically that the Other doesn t exist without the dimension of an act, the Other seems not to care. Maybe this point has implications for "theoretical philosophy" itself as well? Bjerring, Jens Christian Safety, Sensitivity, and Knowledge of Necessary Propositions [Theory of Knowledge] In this paper, I argue that when it comes to accounting for knowledge of necessary propositions, a sensitivity account of knowledge holds more promise than a rival safety account. More precisely, whereas there is a well-motivated theoretical extension of a standard sensitivity account that allows us to deal with knowledge of necessary propositions, there is no such obvious extension of a standard safety account. In evaluating the overall merits of sensitivity versus safety accounts of knowledge, this gives sensitivity accounts an extra point on the scoreboard. 7

8 Brock, Steen og Anders Moe Rasmussen Det vidunderlige kontra planmæssighedens fortvivlelse. Betragtninger hos Schiller, Goethe, Kierkegaard og Wittgenstein [Wittgensteins filosofi] De nævnte filosoffer har alle betoner undren og forbløffelse som et væsenstræk ved livet og har alle overvejet, hvorledes en rationel tilgang til forskellige forhold kunne true en balance mellem undren og målsætninger i livet. 8

9 Christensen, Anne-Marie S. 'Ethical Pictures'. A Wittgensteinian Investigation. [Wittgensteins filosofi] The aim of the paper is threefold. Firstly, to introduce the idea of ethical uses of pictures by means of a number of paradigmatic examples. Secondly, to sketch the central themes in Wittgenstein's investigations of picture use in understanding and thinking. And finally, to use this sketch to shed some light over the role of picture-use in ethical considerations by applying it to the examples just presented. Christiansen, Karin Moderskab til 'forhandling' - en retssag om irske rugemødre og genetik [Praktisk etik] En skelsættende dom ved højesteret i Irland vedrørende identifikationen af moderskab i forbindelse meden sag om rugemødre, giver anledning til at diskutere forholdet mellem de nye bioteknologiske udviklinger og forhandlinger om identitet i en given national kontekst. Deterministiske naturvidenskabelige forklaringsmodeller dominerer i denne sag og bruges til at understøtte krav omspecifikke rettigheder til den biologisk anerkendte moder. Vi skal se nærmere på den kamp mellem forskellige rationaliteter og begrundelser for moderskab, der i øjeblikket finder sted i Irland. Christiansen, Mathias Mogensen Forførelse og pædagogik [Pædagogisk filosofi] Gennem en løsning af Kierkegaards 'Forførerens Dagbog' vil der argumenteres for, at forførelsen ikke lader sig reducere til ren etik eller æstetik. Forførelsen er en langt mere kompliceret affære, hvori kontinuiteten forsvinder og hvori det ikke længere er entydigt, hvem der er den forførte eller forførende. Denne forståelse af forførelse åbner for en diskontinuitet i pædagogikken, der kan udfordre nutidens opfattelse af denne som en udelukkende kontinuerlig bevægelse. 9

10 Dige, Morten Forpligtelser for borgere i krigsførende lande [Praktisk etik] Ifølge en indflydelsesrig teori om retfærdig krig har soldater ikke moralsk lov til at dræbe, hvis de kæmper for en uretfærdig part, og de er moralsk forpligtet til at gøre en indsats for at fastslå, om de tilhører en uretfærdig part. Per analogi har almindelige borgere heller ikke tilladelse til at støtte en uretfærdig krig. For nylig har Bazargan imidlertid tilbudt en "udvej" via en påstået asymmetri mellem de alternativer, der er åbne for almindelige borgere og medlemmer af en regering. Jeg argumenterer for at asymmetri-tesen tilbyder en dårlig undskyldning for at støtte uretfærdige krige. Dohn, Nina Bonderup og Søren Harnow Klausen Klassifikation af vidensformer [Pædagogisk filosofi] Klassifikationer af forskellige vidensformer spiller en stor rolle i pædagogisk teori og praksis - jf. sondringerne mellem tavs og eksplicit, procedural og deklarativ, praktisk og teoretisk viden, mellem viden-at og viden-hvordan og viden af forskellig orden. I oplægget vil vi præsentere en mere generel klassifikationsramme for viden, diagnosticere nogle typiske sammenblandinger af klassifikationskriterier samt belyse sammenhængene mellem nogle pædagogisk betydningsfulde vidensbegreber. Dyring, Rasmus Ethos, Posture and the Place of Human Existence [Antropologisk filosofi] This paper pursues two anthropological claims. The claim that an understanding of the ethical is fundamental to the understanding of human existence and the claim that the ethical has to do with an originary event of human existence; with human being taking place. Rather than focusing on formation of character (ethos), this paper takes as a foundational category of ethics the phenomenon of posture. Posturing, as a mode of being toward the limits of existence, originarily opens and retrieves a place of existence (Ethos), in which singular, concrete forms of human being are made possible. 10

11 Frandsen, Daniel Selectivity in Philosophy of Music [Æstetik] Working on music performance aesthetics one will come across a variety of difficulties one is about what material should be included for the purpose in question. With the large amount of material available (music recordings, visual arts etc.) and (in most cases) limited time and area of study one will need to narrow focus regarding what is to be included.this presentation will shed light what aspects might be of relevance for the selections one makes in working academically with music and popular music in particular. Frølund, Sune Krop, atmosfære og sprog hos Hermann Schmitz [Antropologisk filosofi] Hermann Schmitz har udviklet en fænomenologisk antropologi, hvor kropslig affektion, atmosfærer og sprog spiller en afgørende rolle i identitetsdannelsen. Mit oplæg vil introducere til Schmitz og diskutere nogle problemer i hans teori. 11

12 Garsdal, Jesper En analyse af nogle fortolkninger af kinesisk filosofis (særlig Yan Fu) møde med vestlig tænkning omkring det 20. århundredes begyndelse [Panel: Interkulturel filosofi] Metzgar har argumenteret for at neoconfucianismen endte i etiske problemer (som hang sammen med dens metafysiske overbygning), men at kinesiske intellektuelle ved det 20. årh.s begyndelse tanker om teknologi i den vestlige kultur, som noget der kunne hjælpe med at løse disse. Max Ko-wu Huang har senere set på hvorledes Yan Fu søgte at kombinere kinesisk filosofi med vestlige ideer om politisk frihed. Dette paper vil præsentere disse to temaer og antyde, hvorledes man også kan belyse disse vha Hegel's filosofi. Gimmler, Antje Space and place - How useful is the distinction? [Philosophy of space/place] The distinction of place and space has been introduced in order to highlight the difference between abstract spatiality and concrete, socialized or living spatiality. But how useful is this distinction? When it comes to empirical studies difference tends to get blurred and loses its heuristical and explanatory power: Are airports or parking lots mere space? Or as Marc Augé suggested non-places? I will have a closer look at the categories and discuss both the conceptualization (H. Lefebvre) and the deconstruction (D. Massey) of these categories for the understanding of spatiality. Grimm, Jon Auring Frihedsbegrebet i pædagogisk praksis [Pædagogisk filosofi] Serviceloven lægger meget vægt på borgerens selvbestemmelsesret og frie valg, når vi har at gøre med personer der ikke kan tage vare på sig selv. Men det er ganske uklart, hvilket frihedsbegreb der er i spil, hvilket dels gør serviceloven uklar, og endvidere kan gøre den besværlig at omsætte til pædagogisk praksis. I hvilken forstand kan vi tale om frihed, når vi har at gøre med personer, der ikke kan siges at være myndige eller for hvem det umiddelbare valg synes dunkelt og/eller afføder forvirring og modvilje? Udover filosofien vil jeg trække på min viden og erfaring fra autismeområdet. 12

13 Grund, Cynthia M. Reflections on Form, Motion and Meaning in Musical Performance [Æstetik] Point light motion capture is a technology that 'distills' movements of performing musicians into motions of sensors placed on their bodies, that in turn yield 3D avatars. In this talk, the senses in which this technique exhibits and concretizes qualities of performing musicians that previously only could be abstracted in our imagination are examined, together with the new perspectives that this technique provides on the role of form in philosophical aesthetics of music. The talk features work from an international research project of which I am a member. 13

14 Hansen, Brian Benjamin Revolutions of Knowledge: Jacques Lacan on Knowledge and Economy in Seminar XVII [The psychopathology of social life] Knowledge is at the core of today's political struggles, as several contemporary Marxists emphasize, most prominently Antonio Negri and Michael Hardt. The wager of this presentation is that Lacan in Seminar XVII provides the framework for a broadening of the scope of how knowledge functions in power relations. By closely examining the role of knowledge in the Lacanian 'four discourses', what emerges is a theory of knowledge, in which knowledge can function from four different positions: Knowledge can function as Other, as agent, as production and as truth. Harfeld, Jes Lynning Animals, Food and Hunting - an ethical analysis in a Greenlandic Context [Praktisk etik] Immaterial cultural heritage intrinsic to traditional Greenlandic food is a prerequisite for understanding hunting in Greenland. Any attempt at formulating an approach to 'ethical hunting' in Greenland must include such understanding. Most of the contemporary ethical analyses of hunting, by virtue of their almost complete focus on hunting in western and industrialized countries, fail to provide good arguments for or against subsistence hunting in geographies and cultures like Greenland's which are relevantly different than those of Europe. Harste, Gorm The Kantian Critique of War - A Hyper-Realist View [Societal ethics and political philosophy] We find Kantian ideas and methodology all over in Clausewitz thought. Yet, Kant s theory of war and peace is not an idealist endeavor. Jus ad bellum developed before Kant. The paper exposes how some dominating debates about law of peoples discuss Kant s theory of war and peace today. It offers a reconstruction of Kant s theory of war and military states as well as their departmental differentiations. Whereas this reconstruction uses Luhmann s systems theory and historical sociology, the final part concludes with Habermas what to do about the Kantian realities as they appeared in Europe. 14

15 Holtermann, Jakob v. H. The truth, the whole truth, and nothing but the truth [Philosophy of law] International criminal tribunals are epistemic engines: they systematically generate beliefs/find truths about certain past events (i.e. genocides, crimes against humanity and war crimes). ICTs (purport to) do other things too -like 'bring an end to impunity' and 'contribute to the prevention of such crimes', and these latter goals usually take center stage in discussions about ICTs. In this paper I focus on the former goal and look into their epistemology, into how ICTs are perceived as truth finding mechanisms - by critics/representatives/proponents. Hyldgaard, Kirsten There is no sexual relationship [The psychopathology of social life] 'There is no sexual relationship' (Lacan) What are the implications of this statement for 'the social'? And if 'the Woman does not exist', in what sense does man? In what sense does sexual difference matter if 'nothing can be said of the woman'? The return of the archaic in contemporary debates about sexual difference. 15

16 Jepsen, Per Homo compensator. Antropologiske temaer i Odo Marquards filosofi. [Antropologisk filosofi] Mennesket er, med Marquards egen formulering, det væsen, der må gøre noget i stedet for. Som et endeligt, ikke absolut væsen, der på mangfoldige måder er henvist til tilfældet og kontingensen, må det kompensere for sine naturlige mangler og begrænsninger og - gøre noget andet i stedet. Marquard viderefører med sit kompensationsbegreb et hovedtema i det 20. århundredes filosofiske antropologi, men giver det på samme tid en forstærket betoning og udfolder det i en række nye sammenhænge. Jørgensen, Simon Laumann Underminerer naturaliseringsprogrammet demokratiet? De danske naturaliseringskrav i lyset af Habermas demokratiteori [Societal ethics and political philosophy] En stor gruppe danskere er ikke statsborgere, da kravene til indvandreres og efterkommeres naturalisering er skrappe. Ved hjælp af Habermas demokratiteori udvikles medborgerskabsdydskategorien demokratisk autonomi, og betingelserne for dens udvikling skitseres. På den baggrund analyseres naturaliseringsprogrammet bredt, og der laves nedslag i sprogprøven. Den skeptiske konklusion, at naturaliseringsprogrammet kan siges at underminere demokratisk autonomi, diskuteres ligesom et alternativt naturaliseringsprogram skitseres gennem en videreudvikling af Habermas grundideer. 16

17 Keller, Kurt Dauer Fælles frihed [Eksistentiel fænomenologi] Eksistentiel fænomenologi er ikke samlet om et entydigt frihedsbegreb, men dog om at anskue friheden i tæt sammenhæng med menneskets eksistens: Den er en forening af erfaring og imagination, hvormed en indtræffende situation fremkalder en selvforståelse af ansvarlighed. På basis af især Merleau-Pontys tænkning diskuteres den fælles eksistentielle socialitet, der har karakter af politisk frihed: Kan en forståelse af politisk frihed i det dybere perspektiv af eksistentiel frihed bidrage til at klargøre det engagement og de 'selvprojekter', der kommer til udtryk i politisk handling? Keller, Kurt Dauer The modern rage: on the social pathology of terrorism [The psychopathology of social life] In all of its appearances, terrorism must be explicated as social pathology, at least when we lean on the insights that phenomenology and psychoanalysis offer. Arendt and Kohut help to make it understandable, how psychosocial disturbance and suffering can be normality, why precisely the most familiar among strangers is likely to be demonized as 'the evil', and why the gap between rationality and responsibility is so enormous - i.e. why both are so immature - in the face of the ubiquity of modern rage. Klausen, Søren Harnow Group Knowledge and Socially Distributed Cognition [Theory of Knowledge] There are still few explicit analyses of group knowledge. The received view is that group knowledge must involve a strong kind of joint intentionality and thus requires joint attention and reflexivity on part of all members of the group. I question this view by showing that it cannot account for most actual group knowledge attributions. Drawing on theories of social cognition and the extended mind, I go on to sketch a more liberal alternative, and consider how minimal the requirements for group knowledge might be. Klausen, Søren Harnow og Nina Bonderup Dohn Klassifikation af vidensformer [Pædagogisk filosofi] Klassifikationer af forskellige vidensformer spiller en stor rolle i pædagogisk teori og 17

18 praksis - jf. sondringerne mellem tavs og eksplicit, procedural og deklarativ, praktisk og teoretisk viden, mellem viden-at og viden-hvordan og viden af forskellig orden. I oplægget vil vi præsentere en mere generel klassifikationsramme for viden, diagnosticere nogle typiske sammenblandinger af klassifikationskriterier samt belyse sammenhængene mellem nogle pædagogisk betydningsfulde vidensbegreber. Klindt-Jensen, Henrik En sammenligning af tidlig græsk og kinesisk filosofi med særlig henblik på Heraklit og Daoismen [Interkulturel filosofi] Både græsk og kinesisk filosofi opstår på baggrund af erfaringer med krig. Dette forhold søges på forskellig vis begge steder inddraget i den frembrydende filosofi. Dette oplæg undersøger dette forhold og kommer her også ind på ligheder og forskelle imellem græsk og kinesisk filosofi i forhold til den måde man opfatter modsætninger på i filosofien. Koefoed, Oleg Terra Nullius [Interkulturel filosofi] Ulovligt liv del 2. Har skrevet om illegale migranter før, udvider nu fokus til dem der lever så kaldt lovligt, som asylansøgere. Kan vi arbejde transkulturelt på måder der giver mulighed for livskraft snarere end eksistentielle vacuui? Aktionsfilosofisk oplæg, med lige dele praktisk arbejde og begrebsligt afsæt. Korsgaard, Morten Timmermann Hannah Arendts pædagogiske filosofi [Pædagogisk filosofi] I dette oplæg præsenteres Hannah Arendts sporadiske tanker om pædagogikken, som et væsentligt alternativ til to fremherskende nutidige pædagogiske perspektiver. Arendts pædagogiske tænkning bærer i sig en kritik af den instrumentalisering der pågår af det pædagogiske, og indeholder et alternativ, der pålægger de pædagogiske praktikere et dobbelt ansvar. Et ansvar på den ene side for verden således, at de nye generationer ikke vil overvælde den, og et ansvar på den anden side for de nytilkomne således, at verden ikke tager deres mulighed for at skabe noget nyt ud af hænderne på dem. 18

19 Krebs, Angelika And What Was There Accepted Us - Why Beauty Matters [Philosophy of space/place] In environmental ethics arguments for the eudaemonic intrinsic value of nature should be taken more seriously. Nature is important for us in its beauty, as a place with which we can identify, and in its sacredness. Moreover, the aesthetic experience of beautiful landscapes makes us feel at home in the world, and its irreplaceable value lies in this. Stimmung is infused into landscape and we respond to it aesthetically. Art can help us to better appreciate natural beauty. Kristensen, Jacob Lautrup The Poverty of Meta-ethics - the case of Kant [Metaetik] The distinction between internalism and externalism with regard to moral motivation has been used as a major division in the taxonomy of meta-ethical theories since Hare's first formulation of prescriptivism. By invoking Kant's ethical theory as an example of a position, which this distinction is unable to make intelligible, I shall argue that the distinction is at best useless and at worst harmful to the project of understanding the most basic properties of morality namely that morality is necessarily binding yet only contingently motivating. Kristensen, Jacob Lautrup Hvorfor maksimeetik? [Den tyske idealisme] Jeg vil forsøge at se nærmere på nogle af de forskellige karakteristika som Kant specificerer for først og fremmest hvad maksimer er samt vigtigst hvorfor Kant finder det nødvendigt at betjene sig af maksimer i det hele taget. Tesen er, at Kants maksimebegreb er et nødvendigt udtryk for en mere grundlæggende sindelagsetik, forstået som en teori om, hvad der giver handlinger moralsk værd snarere end en normativ regeletik som byder os at handle efter 'uforanderlige almene principper'. 19

20 Larsen, Øjvind Praxis as Communicative Action [Societal ethics and political philosophy] Honneth fails to reconcile praxis and Sittlichkeit. In contrast, Habermas sets in a hermeneutic maneuver language as a substitute for Hegel s concept of spirit. With this new, effectively metaphysical concept, he is able to formulate a practical philosophy in which both praxis and Sittlichkeit are summarized in communicative action. Habermas practical philosophy is on a level with Hegel and it extends its roots into the history of ideas, back to Aristotle s foundation of the concept of praxis and, in a broader sense, to the antique democracy of Athens. Lindemann, Dag Munk Vaner i kognition og pædagogik [Pædagogisk filosofi] Dewey beskriver vaner som en eksekutiv færdighed, idet de forener stimuli og handlinger i organismens forsøg på at opnå sine mål. Ifølge Dewey er vaner ikke skabt på baggrund af gentagelse, tværtimod er det vaner, som gør gentagelse og organiserede handlinger med et mål mulig. Vaner er defineret ved at medføre en tilpasning af organismen i form af ændrede perceptioner og handlinger og ændringer af organismens omgivelser. Deweys vanebegreb og hvordan det kan styrke forståelsen af kognition og læring fremsættes. Endvidere vil det indsættes i en moderne kognitionsvidenskabelig kontekst. Linderoth, Jens Nørgaard The protestant existence of Heidegger - a reading of three letters [Religionsfilosofi] 1918 Heidegger wrote to his parents denouncing Catholicism. A month later he reiterated this existential positioning to his priest. In 1921 however he described his existential pose as philosopher as a theologian. Heidegger's 'principled Atheism' as adequate existential pose for philosophers is well known and much debated. The same goes for his existential origin in Catholicism. Through a reading of these letters I will highlight the transformative in-between to see what it reveals about Heideggers' existence as philosopher. 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Hvordan genererer vi viden i projektet?

Hvordan genererer vi viden i projektet? #TEORIER Dagens program Hvad skal vi med teori? Hvad er teori ift. design? Hvordan genererer vi viden i projektet? Latour (online) Fallman 2003 Kimbell 2009 Zimmerman et al. 2007 Spørgsmål Hvad er en bruger?

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Arkitektonisk kulturarv en mangfoldig sandhed Udvalgte chartre problematiseret i et poststrukturalistisk perspektiv.

Arkitektonisk kulturarv en mangfoldig sandhed Udvalgte chartre problematiseret i et poststrukturalistisk perspektiv. Arkitektonisk kulturarv en mangfoldig sandhed Udvalgte chartre problematiseret i et poststrukturalistisk perspektiv. Forelæsningens disposition DEL I En teoretisk og filosofisk refleksionsplatform om det

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Usability Test - Quick n' Easy

Usability Test - Quick n' Easy Usability Test - Quick n' Easy Morten Lund Inst. for Kommunika>on & Psykologi NoEL & BrainsBusiness semniar 22. Maj 2012 Aalborg Universitet Spor 2: Usability Test Hur5gt og effek5vt På Spor 2 vil Morten

Læs mere

Nyt perspektiv på videnskabsteori

Nyt perspektiv på videnskabsteori Forsiden Nyt perspektiv på videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge Seminar C 24. marts 2015 Erik Staunstrup Hvem er Erik? Erik Staunstrup Videnskabsteori Videnskabsteori er en filosofisk disciplin,

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

FILOSOFISK COACHING I KARRIEREVEJLEDNING

FILOSOFISK COACHING I KARRIEREVEJLEDNING BUSINESS & SOCIAL SCIENCE AARHUS UNIVERSITY WORKSHOP V. ÅRSMØDE I VUE KOLDING, 2012 FILOSOFISK COACHING I KARRIEREVEJLEDNING CHRISTIAN T. LYSTBÆK præsen TATION Filosofi i karrierevejledning Fra ortodoxi

Læs mere