Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014"

Transkript

1 Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014 Abstracts Hovedtalere Paneldiskussioner Oplæg til seminarer

2 Hovedtalernes abstracts Alenka Zupančič: Power and Comedy Fredag den 7. marts, kl Auditoriet Ever since the beginnings of comedy, power (its functioning, as well as different figures of power) has been subjected to comic treatment. In regard to this it is important to note that, while making fun of this or that figure of power, comedy does not simply draw these figures into the vortex of comedy, but rather uses and exploits the intrinsic comedy of power itself. At a very important level, power is about comedy and has indeed an intrinsically comic dimension. And to some extent at least, this works both ways, which is why it makes sense to discuss comedy itself as an exercise of power. It is thereby no coincidence that Jacques Lacan, while developing his commentary of Jean Genet s Balcony, focused precisely on this aspect of power/authority as comedy. In a more recent attempt, Lars von Trier s comedy The Boss of It All explores and exploits this relation in a most interesting way, very much worth of serious attention and conceptual consideration. Such, at least, is the bet of this paper. Angelika Krebs: Between I and Thou. On the Dialogical Nature of Love Lørdag den 8. marts, kl Auditoriet Love, says Martin Buber, is not about each partner having the other as his or her object, love is between the partners. It is dialogical. Lovers share what is important in their emotional and practical lives. The paper begins to give some substance to this idea by studying a literary example, Isabel Archer s quest for dialogical love in Henry James novel The Portrait of a Lady. The paper then analyzes the notions of shared action and of shared feeling, drawing on three main sources: phenomenological studies on joint feeling from the beginning of the last century (esp. Max Scheler s distinction between four forms of sympathy), the contemporary analytical debate on joint action, and the contemporary philosophy of emotion (esp. Martha Nussbaum s cognitivism). The main contention of the paper is that the dialogical model of love is superior to the various monological models which are main-stream in philosophy today. Neither Harry Frankfurt s care model nor Martha Nussbaum s radiance model get to the heart of what romantic love can be. 2

3 Paneldiskussioner TIDskrift.dk - filosofistuderendes tidsskrift: Normalitet og hvad dertil hører sig - v/ Sofie Katrine Zander og Andreas Mebus I Euklids Elementer Bog I, Def. X. bliver princippet for en retvinkel som to rette linier perpendikulært til hinanden danner, beskrevet og fastsat, hvilket i matematiske termer også kaldes en normal. Etymologisk har det latinske adjektiv 'normalis' også omtrent denne betydning, da det betegner noget der er lavet efter vinkelmål, hvoraf substantivet; 'Norma' betyder; 'vinkelmål, rettesnor'. Men allerede her gemmer der sig en betydning, der er interessant for moderne sprogbrug, for hvordan bruges ordet 'normal' i dag? Hvad rummer dette ord og videre; hvad har denne betegnelse af betydning, når dette ord tages i brug, når noget skal fastsættes, beskrives, forklares osv.? Er 'normal' kun af psykologisk interesse eller spiller det også en rolle i filosofien og i den måde filosofi bedrives på? Kan filosofien dertil fortælle os om 'normalitetens' betydning og virkning ud fra en kritisk, fænomenologisk, ontologisk, hermeneutisk eller en helt femte vinkel? Disse og mange flere spørgsmål kan (das) Man selvfølgelig stille til selve dette begreb, men sagen er og bliver, hvordan det kan tænkes og om det kan tænkes at have en indflydelse på vor måde at omgås hinanden og os selv på? Systemteori som filosofi - v/ Gorm Harste, AU Mens filosofiske systemer engang var en bred betegnelse for bestræbelser fra Spinoza og Leibniz til Hegel er filosofi om systemer den mere pragmatiske og empirisk-historiske udgave. Blandt de historisk opståede systemer har vi imidlertid også filosofien, der som et fornuftsfaktum må referere til sig selv om det så sker i medium af tænkning, sprog, kommunikation, samfund eller videnskab. Med Niklas Luhmanns omfattende systemteori har fortolkningen af systemer fået en position, der bestemt er sammenlignelig med de største tænkeres, om end mere anvendelig i ikke mindst åndsvidenskaberne (humaniora og samfundsvidenskab). Den udgør også en udfordring til 3

4 filosofien fra Aristoteles og Kant over Peirce, Husserl, Cassirer, Heidegger og til Adorno, Habermas, Derrida, Lyotard etc. I paneldiskussionen tager vi spørgsmål op om, hvorvidt Luhmanns systemteori svarer til og på temaerne fra den filosofiske tradition. Erstatter Luhmann filosofien? Besvarer den filosofiens temaer om mening, sandhed, fornuft, moral, refleksion, erkendelse, tænkning, verden, ytringsfrihed og subversiv forståelse, eller gør den det anderledes? Hvordan håndterer systemteorien disse spørgsmål. Muliggør Luhmanns systemteori, at filosofien kan udfordre fagområder såsom jura, organisation, økonomi, psykologi, politologi, sociologi, teologi, æstetik, historie? Og skaber den bedre kontakt og dialog med dem, større udfordringer og mere sammenhæng? Hvordan udgør systemteorien et svar på krav om en kritisk filosofi? Interkulturel filosofi - v/ Michael Paulsen, AAU & Jesper Garsdal, VIA/UC Tænkning der adresserer de kultur- og religionssammenstød, som viser sig ikke mindst i dagens globale verden, og tillige tager sit afsæt i ikke blot en vestlig eller ligefrem eurocentrisk kulturtradition for at forstå og evt. afhjælpe disse eller i det hele taget for at tænke, er en bemærkelsesværdig mangelvare i de danske filosofimiljøer. I årevis har de danske filosofiuddannelser være domineret af den europæiske filosofitradition (sjovt nok selv om denne undervejs siden oldtiden på mange måder har været inspireret af tænkning uden for Europa). I diverse kulturvidenskaber er situationen ikke meget anderledes: selv om man her behandler transog interkulturelle problematikker (fx i migrationsstudier, religionsvidenskab og uddannelsesforskning), sker det også her i reglen ud fra en vestlig tænkning, som den centrale, og hertil en vestlig videnskab og metode, som hegemonisk, omend i mindre grad end inden for filosofien, som notorisk og nærmest ufilosofisk er reserveret overfor anderledes tænkning og synssæt. Ambitionen med denne paneldiskussion er på konkret vis at dykke ned i den interkulturelle filosofi: at skabe nogle konkret forankrede ideer om, hvilke muligheder og vanskeligheder der kan være i at tænke og filosofere "interkulturelt", dvs. ud fra en bredest mulig horisont, og med en åbning for en undersøgende og skabende dialog mellem forskellige tænkemåder, livssyn, perioder, kulturer og samfund. 4

5 Anvendt Filosofi - v/ Ulla Thøgersen, AAU Forskningen i anvendt filosofi går grundlæggende på tværs af skellet mellem praktisk filosofi og teoretisk filosofi. Anvendt filosofi inkluderer alle de filosofiske discipliner og handler primært om at engagere en bred og mangfoldig filosofisk faglighed i konkrete praksisfelter, for eksempel inden for sundhed, miljø, teknologi, pædagogik, organisation og ledelse. Dette engagement sigter efter et dialogisk samvirke, som både undersøger og udvikler praksisområdets virke og filosofiens. Dette anvendte aspekt har altid været en del af filosofien. Der er tale om en betoning af nogle grundlæggende træk ved filosofien, som trækker den i retning af en filosofi på torvet som vi blandt andet kender det fra Sokrates hvor filosofi har mulighed for at blive til livspraksis, samtale og samfundsengageret praksis. Anvendt filosofi kan virke både i intervenerende processer, hvor filosoffen aktivt virker ind i praksis med det formål at forandre og i mere forståelsesorienterede eller kritisk vurderende processer, hvor filosoffen eksempelvis i kraft af afklaring af begreber og metoder i de videnskaber, der er forbundet med den aktuelle praksis, bidrager til en tværfaglig forskning inden for området. Tilføjelsen anvendt betoner således det tværfaglige og dialogiske i filosofien. I sessionen uddybes og diskuteres hvad der kan forstås ved anvendt filosofi på baggrund af den forskning, der finder sted på Aalborg Universitet i tilknytning til uddannelsen til anvendt filosofi. 5

6 Adamsen, Johannes Om muligheden af en interkulturel dannelsesfilosofi [Panel: Interkulturel filosofi] Både 'dannelse' og 'det interkulturelle' er omtvistede begreber - eller 'felter'. Men af forskellige grunde kan de lige så lidt opgives, som de - det er påstanden - kan løsrives fra hinanden. Indlægget vil afsøge grundlaget for en meningsfuld begrundelse af en interkulturel dannelsesfilosofi. Albertsen, Niels City, Scale and Concept in the Urban Age [Philosophy of space/place] This paper presents at a conceptual level an interdisciplinary framework that allows for a 'multiverse' of cities. Drawing on recent human geographical disputes on scale, the idea of the 'urban scale' is problematized. The conception of scale as multiple scale relevancies is combined with an ANT-approach to scale human-nonhuman networks, Louis Wirth's sociological definition of the city as 'size, density and heterogeneity' together with Deleuze's philosophical concept of 'plane of consistency'. Albinus, Lars Religion hinsides sandt og falsk [Religionsfilosofi] Religionsfilosofien har traditionelt beskæftiget sig med religiøse propositioners mulige sandhedsværdi. Men er sandhedsbegrebet altid relevant i forhold til religiøs tale og praksis? Et sådant spørgsmål fordrer dels en afklaring af hvilke definitoriske kriterier, vi taler om religin, dels en afklaring af hvor langt sandhedskriteriet rækker. Under inddragelse af Davidson og Wittgenstein lægges der op til en drøftelse af, på hvilke forståelsesbetingelser, religion overhovedet kan være genstand for en filosofisk og videnskabelig undersøgelse. 6

7 Bendtsen, Erik Det ondes antropologi [Antropologisk filosofi] Det ondes væsen. Spørgsmålene om det ondes oprindelse, status, rolle og afværgelse hører til de mest fundamentale i tilværelsen. Forsøgene på at besvare disse spørgsmål på en tilfredsstillende møde præger alle kulturer. Det onde har derfor sin egen historie indlejret i mytologiske og religiøse, filosofiske og andre begreber, men har også fællesmenneskelige dimensioner. Vi forsøger alle at modvirke visse onder, men det fordrer, at vi har de rette teorier om det onde. Mange af vores handlinger er imidlertid udtryk for fejlagtige teorier, der mere eller mindre direkte bidrager til det onde. Bjerre, Henrik Jøker Beheading the Chicken or Why Proving the Inexistence of the Other Is Never Enough, Adrian Johnston! [The psychopathology of social life] In his recent book, Adrian Johnston launches am ambitious project of "realizing the Lacanian vision of an Other-less, One-less ontology". The Other doesn t exist, Johnston claims, and the mistake of 20th century materialisms has been not to take the full consequence of this. However, if there is a lesson from Lacanian psychoanalysis, it is precisely that it is never enough to prove theoretically that the Other doesn t exist without the dimension of an act, the Other seems not to care. Maybe this point has implications for "theoretical philosophy" itself as well? Bjerring, Jens Christian Safety, Sensitivity, and Knowledge of Necessary Propositions [Theory of Knowledge] In this paper, I argue that when it comes to accounting for knowledge of necessary propositions, a sensitivity account of knowledge holds more promise than a rival safety account. More precisely, whereas there is a well-motivated theoretical extension of a standard sensitivity account that allows us to deal with knowledge of necessary propositions, there is no such obvious extension of a standard safety account. In evaluating the overall merits of sensitivity versus safety accounts of knowledge, this gives sensitivity accounts an extra point on the scoreboard. 7

8 Brock, Steen og Anders Moe Rasmussen Det vidunderlige kontra planmæssighedens fortvivlelse. Betragtninger hos Schiller, Goethe, Kierkegaard og Wittgenstein [Wittgensteins filosofi] De nævnte filosoffer har alle betoner undren og forbløffelse som et væsenstræk ved livet og har alle overvejet, hvorledes en rationel tilgang til forskellige forhold kunne true en balance mellem undren og målsætninger i livet. 8

9 Christensen, Anne-Marie S. 'Ethical Pictures'. A Wittgensteinian Investigation. [Wittgensteins filosofi] The aim of the paper is threefold. Firstly, to introduce the idea of ethical uses of pictures by means of a number of paradigmatic examples. Secondly, to sketch the central themes in Wittgenstein's investigations of picture use in understanding and thinking. And finally, to use this sketch to shed some light over the role of picture-use in ethical considerations by applying it to the examples just presented. Christiansen, Karin Moderskab til 'forhandling' - en retssag om irske rugemødre og genetik [Praktisk etik] En skelsættende dom ved højesteret i Irland vedrørende identifikationen af moderskab i forbindelse meden sag om rugemødre, giver anledning til at diskutere forholdet mellem de nye bioteknologiske udviklinger og forhandlinger om identitet i en given national kontekst. Deterministiske naturvidenskabelige forklaringsmodeller dominerer i denne sag og bruges til at understøtte krav omspecifikke rettigheder til den biologisk anerkendte moder. Vi skal se nærmere på den kamp mellem forskellige rationaliteter og begrundelser for moderskab, der i øjeblikket finder sted i Irland. Christiansen, Mathias Mogensen Forførelse og pædagogik [Pædagogisk filosofi] Gennem en løsning af Kierkegaards 'Forførerens Dagbog' vil der argumenteres for, at forførelsen ikke lader sig reducere til ren etik eller æstetik. Forførelsen er en langt mere kompliceret affære, hvori kontinuiteten forsvinder og hvori det ikke længere er entydigt, hvem der er den forførte eller forførende. Denne forståelse af forførelse åbner for en diskontinuitet i pædagogikken, der kan udfordre nutidens opfattelse af denne som en udelukkende kontinuerlig bevægelse. 9

10 Dige, Morten Forpligtelser for borgere i krigsførende lande [Praktisk etik] Ifølge en indflydelsesrig teori om retfærdig krig har soldater ikke moralsk lov til at dræbe, hvis de kæmper for en uretfærdig part, og de er moralsk forpligtet til at gøre en indsats for at fastslå, om de tilhører en uretfærdig part. Per analogi har almindelige borgere heller ikke tilladelse til at støtte en uretfærdig krig. For nylig har Bazargan imidlertid tilbudt en "udvej" via en påstået asymmetri mellem de alternativer, der er åbne for almindelige borgere og medlemmer af en regering. Jeg argumenterer for at asymmetri-tesen tilbyder en dårlig undskyldning for at støtte uretfærdige krige. Dohn, Nina Bonderup og Søren Harnow Klausen Klassifikation af vidensformer [Pædagogisk filosofi] Klassifikationer af forskellige vidensformer spiller en stor rolle i pædagogisk teori og praksis - jf. sondringerne mellem tavs og eksplicit, procedural og deklarativ, praktisk og teoretisk viden, mellem viden-at og viden-hvordan og viden af forskellig orden. I oplægget vil vi præsentere en mere generel klassifikationsramme for viden, diagnosticere nogle typiske sammenblandinger af klassifikationskriterier samt belyse sammenhængene mellem nogle pædagogisk betydningsfulde vidensbegreber. Dyring, Rasmus Ethos, Posture and the Place of Human Existence [Antropologisk filosofi] This paper pursues two anthropological claims. The claim that an understanding of the ethical is fundamental to the understanding of human existence and the claim that the ethical has to do with an originary event of human existence; with human being taking place. Rather than focusing on formation of character (ethos), this paper takes as a foundational category of ethics the phenomenon of posture. Posturing, as a mode of being toward the limits of existence, originarily opens and retrieves a place of existence (Ethos), in which singular, concrete forms of human being are made possible. 10

11 Frandsen, Daniel Selectivity in Philosophy of Music [Æstetik] Working on music performance aesthetics one will come across a variety of difficulties one is about what material should be included for the purpose in question. With the large amount of material available (music recordings, visual arts etc.) and (in most cases) limited time and area of study one will need to narrow focus regarding what is to be included.this presentation will shed light what aspects might be of relevance for the selections one makes in working academically with music and popular music in particular. Frølund, Sune Krop, atmosfære og sprog hos Hermann Schmitz [Antropologisk filosofi] Hermann Schmitz har udviklet en fænomenologisk antropologi, hvor kropslig affektion, atmosfærer og sprog spiller en afgørende rolle i identitetsdannelsen. Mit oplæg vil introducere til Schmitz og diskutere nogle problemer i hans teori. 11

12 Garsdal, Jesper En analyse af nogle fortolkninger af kinesisk filosofis (særlig Yan Fu) møde med vestlig tænkning omkring det 20. århundredes begyndelse [Panel: Interkulturel filosofi] Metzgar har argumenteret for at neoconfucianismen endte i etiske problemer (som hang sammen med dens metafysiske overbygning), men at kinesiske intellektuelle ved det 20. årh.s begyndelse tanker om teknologi i den vestlige kultur, som noget der kunne hjælpe med at løse disse. Max Ko-wu Huang har senere set på hvorledes Yan Fu søgte at kombinere kinesisk filosofi med vestlige ideer om politisk frihed. Dette paper vil præsentere disse to temaer og antyde, hvorledes man også kan belyse disse vha Hegel's filosofi. Gimmler, Antje Space and place - How useful is the distinction? [Philosophy of space/place] The distinction of place and space has been introduced in order to highlight the difference between abstract spatiality and concrete, socialized or living spatiality. But how useful is this distinction? When it comes to empirical studies difference tends to get blurred and loses its heuristical and explanatory power: Are airports or parking lots mere space? Or as Marc Augé suggested non-places? I will have a closer look at the categories and discuss both the conceptualization (H. Lefebvre) and the deconstruction (D. Massey) of these categories for the understanding of spatiality. Grimm, Jon Auring Frihedsbegrebet i pædagogisk praksis [Pædagogisk filosofi] Serviceloven lægger meget vægt på borgerens selvbestemmelsesret og frie valg, når vi har at gøre med personer der ikke kan tage vare på sig selv. Men det er ganske uklart, hvilket frihedsbegreb der er i spil, hvilket dels gør serviceloven uklar, og endvidere kan gøre den besværlig at omsætte til pædagogisk praksis. I hvilken forstand kan vi tale om frihed, når vi har at gøre med personer, der ikke kan siges at være myndige eller for hvem det umiddelbare valg synes dunkelt og/eller afføder forvirring og modvilje? Udover filosofien vil jeg trække på min viden og erfaring fra autismeområdet. 12

13 Grund, Cynthia M. Reflections on Form, Motion and Meaning in Musical Performance [Æstetik] Point light motion capture is a technology that 'distills' movements of performing musicians into motions of sensors placed on their bodies, that in turn yield 3D avatars. In this talk, the senses in which this technique exhibits and concretizes qualities of performing musicians that previously only could be abstracted in our imagination are examined, together with the new perspectives that this technique provides on the role of form in philosophical aesthetics of music. The talk features work from an international research project of which I am a member. 13

14 Hansen, Brian Benjamin Revolutions of Knowledge: Jacques Lacan on Knowledge and Economy in Seminar XVII [The psychopathology of social life] Knowledge is at the core of today's political struggles, as several contemporary Marxists emphasize, most prominently Antonio Negri and Michael Hardt. The wager of this presentation is that Lacan in Seminar XVII provides the framework for a broadening of the scope of how knowledge functions in power relations. By closely examining the role of knowledge in the Lacanian 'four discourses', what emerges is a theory of knowledge, in which knowledge can function from four different positions: Knowledge can function as Other, as agent, as production and as truth. Harfeld, Jes Lynning Animals, Food and Hunting - an ethical analysis in a Greenlandic Context [Praktisk etik] Immaterial cultural heritage intrinsic to traditional Greenlandic food is a prerequisite for understanding hunting in Greenland. Any attempt at formulating an approach to 'ethical hunting' in Greenland must include such understanding. Most of the contemporary ethical analyses of hunting, by virtue of their almost complete focus on hunting in western and industrialized countries, fail to provide good arguments for or against subsistence hunting in geographies and cultures like Greenland's which are relevantly different than those of Europe. Harste, Gorm The Kantian Critique of War - A Hyper-Realist View [Societal ethics and political philosophy] We find Kantian ideas and methodology all over in Clausewitz thought. Yet, Kant s theory of war and peace is not an idealist endeavor. Jus ad bellum developed before Kant. The paper exposes how some dominating debates about law of peoples discuss Kant s theory of war and peace today. It offers a reconstruction of Kant s theory of war and military states as well as their departmental differentiations. Whereas this reconstruction uses Luhmann s systems theory and historical sociology, the final part concludes with Habermas what to do about the Kantian realities as they appeared in Europe. 14

15 Holtermann, Jakob v. H. The truth, the whole truth, and nothing but the truth [Philosophy of law] International criminal tribunals are epistemic engines: they systematically generate beliefs/find truths about certain past events (i.e. genocides, crimes against humanity and war crimes). ICTs (purport to) do other things too -like 'bring an end to impunity' and 'contribute to the prevention of such crimes', and these latter goals usually take center stage in discussions about ICTs. In this paper I focus on the former goal and look into their epistemology, into how ICTs are perceived as truth finding mechanisms - by critics/representatives/proponents. Hyldgaard, Kirsten There is no sexual relationship [The psychopathology of social life] 'There is no sexual relationship' (Lacan) What are the implications of this statement for 'the social'? And if 'the Woman does not exist', in what sense does man? In what sense does sexual difference matter if 'nothing can be said of the woman'? The return of the archaic in contemporary debates about sexual difference. 15

16 Jepsen, Per Homo compensator. Antropologiske temaer i Odo Marquards filosofi. [Antropologisk filosofi] Mennesket er, med Marquards egen formulering, det væsen, der må gøre noget i stedet for. Som et endeligt, ikke absolut væsen, der på mangfoldige måder er henvist til tilfældet og kontingensen, må det kompensere for sine naturlige mangler og begrænsninger og - gøre noget andet i stedet. Marquard viderefører med sit kompensationsbegreb et hovedtema i det 20. århundredes filosofiske antropologi, men giver det på samme tid en forstærket betoning og udfolder det i en række nye sammenhænge. Jørgensen, Simon Laumann Underminerer naturaliseringsprogrammet demokratiet? De danske naturaliseringskrav i lyset af Habermas demokratiteori [Societal ethics and political philosophy] En stor gruppe danskere er ikke statsborgere, da kravene til indvandreres og efterkommeres naturalisering er skrappe. Ved hjælp af Habermas demokratiteori udvikles medborgerskabsdydskategorien demokratisk autonomi, og betingelserne for dens udvikling skitseres. På den baggrund analyseres naturaliseringsprogrammet bredt, og der laves nedslag i sprogprøven. Den skeptiske konklusion, at naturaliseringsprogrammet kan siges at underminere demokratisk autonomi, diskuteres ligesom et alternativt naturaliseringsprogram skitseres gennem en videreudvikling af Habermas grundideer. 16

17 Keller, Kurt Dauer Fælles frihed [Eksistentiel fænomenologi] Eksistentiel fænomenologi er ikke samlet om et entydigt frihedsbegreb, men dog om at anskue friheden i tæt sammenhæng med menneskets eksistens: Den er en forening af erfaring og imagination, hvormed en indtræffende situation fremkalder en selvforståelse af ansvarlighed. På basis af især Merleau-Pontys tænkning diskuteres den fælles eksistentielle socialitet, der har karakter af politisk frihed: Kan en forståelse af politisk frihed i det dybere perspektiv af eksistentiel frihed bidrage til at klargøre det engagement og de 'selvprojekter', der kommer til udtryk i politisk handling? Keller, Kurt Dauer The modern rage: on the social pathology of terrorism [The psychopathology of social life] In all of its appearances, terrorism must be explicated as social pathology, at least when we lean on the insights that phenomenology and psychoanalysis offer. Arendt and Kohut help to make it understandable, how psychosocial disturbance and suffering can be normality, why precisely the most familiar among strangers is likely to be demonized as 'the evil', and why the gap between rationality and responsibility is so enormous - i.e. why both are so immature - in the face of the ubiquity of modern rage. Klausen, Søren Harnow Group Knowledge and Socially Distributed Cognition [Theory of Knowledge] There are still few explicit analyses of group knowledge. The received view is that group knowledge must involve a strong kind of joint intentionality and thus requires joint attention and reflexivity on part of all members of the group. I question this view by showing that it cannot account for most actual group knowledge attributions. Drawing on theories of social cognition and the extended mind, I go on to sketch a more liberal alternative, and consider how minimal the requirements for group knowledge might be. Klausen, Søren Harnow og Nina Bonderup Dohn Klassifikation af vidensformer [Pædagogisk filosofi] Klassifikationer af forskellige vidensformer spiller en stor rolle i pædagogisk teori og 17

18 praksis - jf. sondringerne mellem tavs og eksplicit, procedural og deklarativ, praktisk og teoretisk viden, mellem viden-at og viden-hvordan og viden af forskellig orden. I oplægget vil vi præsentere en mere generel klassifikationsramme for viden, diagnosticere nogle typiske sammenblandinger af klassifikationskriterier samt belyse sammenhængene mellem nogle pædagogisk betydningsfulde vidensbegreber. Klindt-Jensen, Henrik En sammenligning af tidlig græsk og kinesisk filosofi med særlig henblik på Heraklit og Daoismen [Interkulturel filosofi] Både græsk og kinesisk filosofi opstår på baggrund af erfaringer med krig. Dette forhold søges på forskellig vis begge steder inddraget i den frembrydende filosofi. Dette oplæg undersøger dette forhold og kommer her også ind på ligheder og forskelle imellem græsk og kinesisk filosofi i forhold til den måde man opfatter modsætninger på i filosofien. Koefoed, Oleg Terra Nullius [Interkulturel filosofi] Ulovligt liv del 2. Har skrevet om illegale migranter før, udvider nu fokus til dem der lever så kaldt lovligt, som asylansøgere. Kan vi arbejde transkulturelt på måder der giver mulighed for livskraft snarere end eksistentielle vacuui? Aktionsfilosofisk oplæg, med lige dele praktisk arbejde og begrebsligt afsæt. Korsgaard, Morten Timmermann Hannah Arendts pædagogiske filosofi [Pædagogisk filosofi] I dette oplæg præsenteres Hannah Arendts sporadiske tanker om pædagogikken, som et væsentligt alternativ til to fremherskende nutidige pædagogiske perspektiver. Arendts pædagogiske tænkning bærer i sig en kritik af den instrumentalisering der pågår af det pædagogiske, og indeholder et alternativ, der pålægger de pædagogiske praktikere et dobbelt ansvar. Et ansvar på den ene side for verden således, at de nye generationer ikke vil overvælde den, og et ansvar på den anden side for de nytilkomne således, at verden ikke tager deres mulighed for at skabe noget nyt ud af hænderne på dem. 18

19 Krebs, Angelika And What Was There Accepted Us - Why Beauty Matters [Philosophy of space/place] In environmental ethics arguments for the eudaemonic intrinsic value of nature should be taken more seriously. Nature is important for us in its beauty, as a place with which we can identify, and in its sacredness. Moreover, the aesthetic experience of beautiful landscapes makes us feel at home in the world, and its irreplaceable value lies in this. Stimmung is infused into landscape and we respond to it aesthetically. Art can help us to better appreciate natural beauty. Kristensen, Jacob Lautrup The Poverty of Meta-ethics - the case of Kant [Metaetik] The distinction between internalism and externalism with regard to moral motivation has been used as a major division in the taxonomy of meta-ethical theories since Hare's first formulation of prescriptivism. By invoking Kant's ethical theory as an example of a position, which this distinction is unable to make intelligible, I shall argue that the distinction is at best useless and at worst harmful to the project of understanding the most basic properties of morality namely that morality is necessarily binding yet only contingently motivating. Kristensen, Jacob Lautrup Hvorfor maksimeetik? [Den tyske idealisme] Jeg vil forsøge at se nærmere på nogle af de forskellige karakteristika som Kant specificerer for først og fremmest hvad maksimer er samt vigtigst hvorfor Kant finder det nødvendigt at betjene sig af maksimer i det hele taget. Tesen er, at Kants maksimebegreb er et nødvendigt udtryk for en mere grundlæggende sindelagsetik, forstået som en teori om, hvad der giver handlinger moralsk værd snarere end en normativ regeletik som byder os at handle efter 'uforanderlige almene principper'. 19

20 Larsen, Øjvind Praxis as Communicative Action [Societal ethics and political philosophy] Honneth fails to reconcile praxis and Sittlichkeit. In contrast, Habermas sets in a hermeneutic maneuver language as a substitute for Hegel s concept of spirit. With this new, effectively metaphysical concept, he is able to formulate a practical philosophy in which both praxis and Sittlichkeit are summarized in communicative action. Habermas practical philosophy is on a level with Hegel and it extends its roots into the history of ideas, back to Aristotle s foundation of the concept of praxis and, in a broader sense, to the antique democracy of Athens. Lindemann, Dag Munk Vaner i kognition og pædagogik [Pædagogisk filosofi] Dewey beskriver vaner som en eksekutiv færdighed, idet de forener stimuli og handlinger i organismens forsøg på at opnå sine mål. Ifølge Dewey er vaner ikke skabt på baggrund af gentagelse, tværtimod er det vaner, som gør gentagelse og organiserede handlinger med et mål mulig. Vaner er defineret ved at medføre en tilpasning af organismen i form af ændrede perceptioner og handlinger og ændringer af organismens omgivelser. Deweys vanebegreb og hvordan det kan styrke forståelsen af kognition og læring fremsættes. Endvidere vil det indsættes i en moderne kognitionsvidenskabelig kontekst. Linderoth, Jens Nørgaard The protestant existence of Heidegger - a reading of three letters [Religionsfilosofi] 1918 Heidegger wrote to his parents denouncing Catholicism. A month later he reiterated this existential positioning to his priest. In 1921 however he described his existential pose as philosopher as a theologian. Heidegger's 'principled Atheism' as adequate existential pose for philosophers is well known and much debated. The same goes for his existential origin in Catholicism. Through a reading of these letters I will highlight the transformative in-between to see what it reveals about Heideggers' existence as philosopher. 20

Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014

Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014 Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014 Program Center for Anvendt Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Indhold Det overordnede program side 3 Lokaleoversigt side 4 Overblik over

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning.

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning. LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE AF KIRSTEN LOMBORG D. 14. NOVEMBER 1997 BLAD NR. 46 LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME Inspireret af sygeplejeteoretikerne Patricia

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Politikugen Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Indholdsfortegnelse En (meget) kort historie om begrebet Den Kolde Krig Sikkerhedsbegrebet i strategiske studier Sikkerhedsbegrebet i fredsforskning

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

NÅR KØNSNORMERNE LARMER

NÅR KØNSNORMERNE LARMER NÅR KØNSNORMERNE LARMER - En kritisk diskursanalyse af, hvordan konstruktioner af maskulinitet influerer på unge mænds oplevelse af kærestevold Af: Amalie Frederikke Stender og Malene Laustsen Blædel Vejleder:

Læs mere

Eksamensoppgaver FIL 1004 Innføring i logikk og språkfilosofi. Høsten 2006.

Eksamensoppgaver FIL 1004 Innføring i logikk og språkfilosofi. Høsten 2006. Eksamensoppgaver FIL 1004 Innføring i logikk og språkfilosofi. Høsten 2006. Onsdag 6. desember kl. 09-13 (4 timer). Del I LOGIKK Alle spørsmålene skal besvares 1 Forklar hva som menes med at et utsagn

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 7 Personas & scenarios Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 8:00-8:20: Exemplarium 10,11 og 12 8:20-8:30: Feedback på visioner 8:30-8:50: Dourish kap 4. 8:50-9:00 Pause 9:00-10.00

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Om filosofi Om dilemaet Frie informerede valg Konsekventialisme / deontologi / værdighed Autonomi Hvorfor

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17...4 "...5 #$ # % #...7...8 "...8 & ' $ ( ) "* (...10 $...13 "...13...14 *(...15 +, % 1 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018 Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter / (ret til ændringer forbeholdes) Kandidatuddannelsen / Master programme Revideret den 10 december Mundtlig eksamen / oral exam Sem.nr Titel Dato synopsisaflevering/

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Technology & Modernity

Technology & Modernity Technology & Modernity Samspillet mellem teknologi og samfund Fornuft & frihed - Life, liberty and the pursuit of happiness Rationalitet & Maskiner Fremskridt Æstetik End of history De moderne De umoderne

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

The story of Friluftsfrämjandet a non-profit Outdoor association, educate group leaders 1892 Urbanisation Physical activities as healthcare, a ski organization 1900 Railway expansion Healthier children

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere