Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014"

Transkript

1 Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014 Abstracts Hovedtalere Paneldiskussioner Oplæg til seminarer

2 Hovedtalernes abstracts Alenka Zupančič: Power and Comedy Fredag den 7. marts, kl Auditoriet Ever since the beginnings of comedy, power (its functioning, as well as different figures of power) has been subjected to comic treatment. In regard to this it is important to note that, while making fun of this or that figure of power, comedy does not simply draw these figures into the vortex of comedy, but rather uses and exploits the intrinsic comedy of power itself. At a very important level, power is about comedy and has indeed an intrinsically comic dimension. And to some extent at least, this works both ways, which is why it makes sense to discuss comedy itself as an exercise of power. It is thereby no coincidence that Jacques Lacan, while developing his commentary of Jean Genet s Balcony, focused precisely on this aspect of power/authority as comedy. In a more recent attempt, Lars von Trier s comedy The Boss of It All explores and exploits this relation in a most interesting way, very much worth of serious attention and conceptual consideration. Such, at least, is the bet of this paper. Angelika Krebs: Between I and Thou. On the Dialogical Nature of Love Lørdag den 8. marts, kl Auditoriet Love, says Martin Buber, is not about each partner having the other as his or her object, love is between the partners. It is dialogical. Lovers share what is important in their emotional and practical lives. The paper begins to give some substance to this idea by studying a literary example, Isabel Archer s quest for dialogical love in Henry James novel The Portrait of a Lady. The paper then analyzes the notions of shared action and of shared feeling, drawing on three main sources: phenomenological studies on joint feeling from the beginning of the last century (esp. Max Scheler s distinction between four forms of sympathy), the contemporary analytical debate on joint action, and the contemporary philosophy of emotion (esp. Martha Nussbaum s cognitivism). The main contention of the paper is that the dialogical model of love is superior to the various monological models which are main-stream in philosophy today. Neither Harry Frankfurt s care model nor Martha Nussbaum s radiance model get to the heart of what romantic love can be. 2

3 Paneldiskussioner TIDskrift.dk - filosofistuderendes tidsskrift: Normalitet og hvad dertil hører sig - v/ Sofie Katrine Zander og Andreas Mebus I Euklids Elementer Bog I, Def. X. bliver princippet for en retvinkel som to rette linier perpendikulært til hinanden danner, beskrevet og fastsat, hvilket i matematiske termer også kaldes en normal. Etymologisk har det latinske adjektiv 'normalis' også omtrent denne betydning, da det betegner noget der er lavet efter vinkelmål, hvoraf substantivet; 'Norma' betyder; 'vinkelmål, rettesnor'. Men allerede her gemmer der sig en betydning, der er interessant for moderne sprogbrug, for hvordan bruges ordet 'normal' i dag? Hvad rummer dette ord og videre; hvad har denne betegnelse af betydning, når dette ord tages i brug, når noget skal fastsættes, beskrives, forklares osv.? Er 'normal' kun af psykologisk interesse eller spiller det også en rolle i filosofien og i den måde filosofi bedrives på? Kan filosofien dertil fortælle os om 'normalitetens' betydning og virkning ud fra en kritisk, fænomenologisk, ontologisk, hermeneutisk eller en helt femte vinkel? Disse og mange flere spørgsmål kan (das) Man selvfølgelig stille til selve dette begreb, men sagen er og bliver, hvordan det kan tænkes og om det kan tænkes at have en indflydelse på vor måde at omgås hinanden og os selv på? Systemteori som filosofi - v/ Gorm Harste, AU Mens filosofiske systemer engang var en bred betegnelse for bestræbelser fra Spinoza og Leibniz til Hegel er filosofi om systemer den mere pragmatiske og empirisk-historiske udgave. Blandt de historisk opståede systemer har vi imidlertid også filosofien, der som et fornuftsfaktum må referere til sig selv om det så sker i medium af tænkning, sprog, kommunikation, samfund eller videnskab. Med Niklas Luhmanns omfattende systemteori har fortolkningen af systemer fået en position, der bestemt er sammenlignelig med de største tænkeres, om end mere anvendelig i ikke mindst åndsvidenskaberne (humaniora og samfundsvidenskab). Den udgør også en udfordring til 3

4 filosofien fra Aristoteles og Kant over Peirce, Husserl, Cassirer, Heidegger og til Adorno, Habermas, Derrida, Lyotard etc. I paneldiskussionen tager vi spørgsmål op om, hvorvidt Luhmanns systemteori svarer til og på temaerne fra den filosofiske tradition. Erstatter Luhmann filosofien? Besvarer den filosofiens temaer om mening, sandhed, fornuft, moral, refleksion, erkendelse, tænkning, verden, ytringsfrihed og subversiv forståelse, eller gør den det anderledes? Hvordan håndterer systemteorien disse spørgsmål. Muliggør Luhmanns systemteori, at filosofien kan udfordre fagområder såsom jura, organisation, økonomi, psykologi, politologi, sociologi, teologi, æstetik, historie? Og skaber den bedre kontakt og dialog med dem, større udfordringer og mere sammenhæng? Hvordan udgør systemteorien et svar på krav om en kritisk filosofi? Interkulturel filosofi - v/ Michael Paulsen, AAU & Jesper Garsdal, VIA/UC Tænkning der adresserer de kultur- og religionssammenstød, som viser sig ikke mindst i dagens globale verden, og tillige tager sit afsæt i ikke blot en vestlig eller ligefrem eurocentrisk kulturtradition for at forstå og evt. afhjælpe disse eller i det hele taget for at tænke, er en bemærkelsesværdig mangelvare i de danske filosofimiljøer. I årevis har de danske filosofiuddannelser være domineret af den europæiske filosofitradition (sjovt nok selv om denne undervejs siden oldtiden på mange måder har været inspireret af tænkning uden for Europa). I diverse kulturvidenskaber er situationen ikke meget anderledes: selv om man her behandler transog interkulturelle problematikker (fx i migrationsstudier, religionsvidenskab og uddannelsesforskning), sker det også her i reglen ud fra en vestlig tænkning, som den centrale, og hertil en vestlig videnskab og metode, som hegemonisk, omend i mindre grad end inden for filosofien, som notorisk og nærmest ufilosofisk er reserveret overfor anderledes tænkning og synssæt. Ambitionen med denne paneldiskussion er på konkret vis at dykke ned i den interkulturelle filosofi: at skabe nogle konkret forankrede ideer om, hvilke muligheder og vanskeligheder der kan være i at tænke og filosofere "interkulturelt", dvs. ud fra en bredest mulig horisont, og med en åbning for en undersøgende og skabende dialog mellem forskellige tænkemåder, livssyn, perioder, kulturer og samfund. 4

5 Anvendt Filosofi - v/ Ulla Thøgersen, AAU Forskningen i anvendt filosofi går grundlæggende på tværs af skellet mellem praktisk filosofi og teoretisk filosofi. Anvendt filosofi inkluderer alle de filosofiske discipliner og handler primært om at engagere en bred og mangfoldig filosofisk faglighed i konkrete praksisfelter, for eksempel inden for sundhed, miljø, teknologi, pædagogik, organisation og ledelse. Dette engagement sigter efter et dialogisk samvirke, som både undersøger og udvikler praksisområdets virke og filosofiens. Dette anvendte aspekt har altid været en del af filosofien. Der er tale om en betoning af nogle grundlæggende træk ved filosofien, som trækker den i retning af en filosofi på torvet som vi blandt andet kender det fra Sokrates hvor filosofi har mulighed for at blive til livspraksis, samtale og samfundsengageret praksis. Anvendt filosofi kan virke både i intervenerende processer, hvor filosoffen aktivt virker ind i praksis med det formål at forandre og i mere forståelsesorienterede eller kritisk vurderende processer, hvor filosoffen eksempelvis i kraft af afklaring af begreber og metoder i de videnskaber, der er forbundet med den aktuelle praksis, bidrager til en tværfaglig forskning inden for området. Tilføjelsen anvendt betoner således det tværfaglige og dialogiske i filosofien. I sessionen uddybes og diskuteres hvad der kan forstås ved anvendt filosofi på baggrund af den forskning, der finder sted på Aalborg Universitet i tilknytning til uddannelsen til anvendt filosofi. 5

6 Adamsen, Johannes Om muligheden af en interkulturel dannelsesfilosofi [Panel: Interkulturel filosofi] Både 'dannelse' og 'det interkulturelle' er omtvistede begreber - eller 'felter'. Men af forskellige grunde kan de lige så lidt opgives, som de - det er påstanden - kan løsrives fra hinanden. Indlægget vil afsøge grundlaget for en meningsfuld begrundelse af en interkulturel dannelsesfilosofi. Albertsen, Niels City, Scale and Concept in the Urban Age [Philosophy of space/place] This paper presents at a conceptual level an interdisciplinary framework that allows for a 'multiverse' of cities. Drawing on recent human geographical disputes on scale, the idea of the 'urban scale' is problematized. The conception of scale as multiple scale relevancies is combined with an ANT-approach to scale human-nonhuman networks, Louis Wirth's sociological definition of the city as 'size, density and heterogeneity' together with Deleuze's philosophical concept of 'plane of consistency'. Albinus, Lars Religion hinsides sandt og falsk [Religionsfilosofi] Religionsfilosofien har traditionelt beskæftiget sig med religiøse propositioners mulige sandhedsværdi. Men er sandhedsbegrebet altid relevant i forhold til religiøs tale og praksis? Et sådant spørgsmål fordrer dels en afklaring af hvilke definitoriske kriterier, vi taler om religin, dels en afklaring af hvor langt sandhedskriteriet rækker. Under inddragelse af Davidson og Wittgenstein lægges der op til en drøftelse af, på hvilke forståelsesbetingelser, religion overhovedet kan være genstand for en filosofisk og videnskabelig undersøgelse. 6

7 Bendtsen, Erik Det ondes antropologi [Antropologisk filosofi] Det ondes væsen. Spørgsmålene om det ondes oprindelse, status, rolle og afværgelse hører til de mest fundamentale i tilværelsen. Forsøgene på at besvare disse spørgsmål på en tilfredsstillende møde præger alle kulturer. Det onde har derfor sin egen historie indlejret i mytologiske og religiøse, filosofiske og andre begreber, men har også fællesmenneskelige dimensioner. Vi forsøger alle at modvirke visse onder, men det fordrer, at vi har de rette teorier om det onde. Mange af vores handlinger er imidlertid udtryk for fejlagtige teorier, der mere eller mindre direkte bidrager til det onde. Bjerre, Henrik Jøker Beheading the Chicken or Why Proving the Inexistence of the Other Is Never Enough, Adrian Johnston! [The psychopathology of social life] In his recent book, Adrian Johnston launches am ambitious project of "realizing the Lacanian vision of an Other-less, One-less ontology". The Other doesn t exist, Johnston claims, and the mistake of 20th century materialisms has been not to take the full consequence of this. However, if there is a lesson from Lacanian psychoanalysis, it is precisely that it is never enough to prove theoretically that the Other doesn t exist without the dimension of an act, the Other seems not to care. Maybe this point has implications for "theoretical philosophy" itself as well? Bjerring, Jens Christian Safety, Sensitivity, and Knowledge of Necessary Propositions [Theory of Knowledge] In this paper, I argue that when it comes to accounting for knowledge of necessary propositions, a sensitivity account of knowledge holds more promise than a rival safety account. More precisely, whereas there is a well-motivated theoretical extension of a standard sensitivity account that allows us to deal with knowledge of necessary propositions, there is no such obvious extension of a standard safety account. In evaluating the overall merits of sensitivity versus safety accounts of knowledge, this gives sensitivity accounts an extra point on the scoreboard. 7

8 Brock, Steen og Anders Moe Rasmussen Det vidunderlige kontra planmæssighedens fortvivlelse. Betragtninger hos Schiller, Goethe, Kierkegaard og Wittgenstein [Wittgensteins filosofi] De nævnte filosoffer har alle betoner undren og forbløffelse som et væsenstræk ved livet og har alle overvejet, hvorledes en rationel tilgang til forskellige forhold kunne true en balance mellem undren og målsætninger i livet. 8

9 Christensen, Anne-Marie S. 'Ethical Pictures'. A Wittgensteinian Investigation. [Wittgensteins filosofi] The aim of the paper is threefold. Firstly, to introduce the idea of ethical uses of pictures by means of a number of paradigmatic examples. Secondly, to sketch the central themes in Wittgenstein's investigations of picture use in understanding and thinking. And finally, to use this sketch to shed some light over the role of picture-use in ethical considerations by applying it to the examples just presented. Christiansen, Karin Moderskab til 'forhandling' - en retssag om irske rugemødre og genetik [Praktisk etik] En skelsættende dom ved højesteret i Irland vedrørende identifikationen af moderskab i forbindelse meden sag om rugemødre, giver anledning til at diskutere forholdet mellem de nye bioteknologiske udviklinger og forhandlinger om identitet i en given national kontekst. Deterministiske naturvidenskabelige forklaringsmodeller dominerer i denne sag og bruges til at understøtte krav omspecifikke rettigheder til den biologisk anerkendte moder. Vi skal se nærmere på den kamp mellem forskellige rationaliteter og begrundelser for moderskab, der i øjeblikket finder sted i Irland. Christiansen, Mathias Mogensen Forførelse og pædagogik [Pædagogisk filosofi] Gennem en løsning af Kierkegaards 'Forførerens Dagbog' vil der argumenteres for, at forførelsen ikke lader sig reducere til ren etik eller æstetik. Forførelsen er en langt mere kompliceret affære, hvori kontinuiteten forsvinder og hvori det ikke længere er entydigt, hvem der er den forførte eller forførende. Denne forståelse af forførelse åbner for en diskontinuitet i pædagogikken, der kan udfordre nutidens opfattelse af denne som en udelukkende kontinuerlig bevægelse. 9

10 Dige, Morten Forpligtelser for borgere i krigsførende lande [Praktisk etik] Ifølge en indflydelsesrig teori om retfærdig krig har soldater ikke moralsk lov til at dræbe, hvis de kæmper for en uretfærdig part, og de er moralsk forpligtet til at gøre en indsats for at fastslå, om de tilhører en uretfærdig part. Per analogi har almindelige borgere heller ikke tilladelse til at støtte en uretfærdig krig. For nylig har Bazargan imidlertid tilbudt en "udvej" via en påstået asymmetri mellem de alternativer, der er åbne for almindelige borgere og medlemmer af en regering. Jeg argumenterer for at asymmetri-tesen tilbyder en dårlig undskyldning for at støtte uretfærdige krige. Dohn, Nina Bonderup og Søren Harnow Klausen Klassifikation af vidensformer [Pædagogisk filosofi] Klassifikationer af forskellige vidensformer spiller en stor rolle i pædagogisk teori og praksis - jf. sondringerne mellem tavs og eksplicit, procedural og deklarativ, praktisk og teoretisk viden, mellem viden-at og viden-hvordan og viden af forskellig orden. I oplægget vil vi præsentere en mere generel klassifikationsramme for viden, diagnosticere nogle typiske sammenblandinger af klassifikationskriterier samt belyse sammenhængene mellem nogle pædagogisk betydningsfulde vidensbegreber. Dyring, Rasmus Ethos, Posture and the Place of Human Existence [Antropologisk filosofi] This paper pursues two anthropological claims. The claim that an understanding of the ethical is fundamental to the understanding of human existence and the claim that the ethical has to do with an originary event of human existence; with human being taking place. Rather than focusing on formation of character (ethos), this paper takes as a foundational category of ethics the phenomenon of posture. Posturing, as a mode of being toward the limits of existence, originarily opens and retrieves a place of existence (Ethos), in which singular, concrete forms of human being are made possible. 10

11 Frandsen, Daniel Selectivity in Philosophy of Music [Æstetik] Working on music performance aesthetics one will come across a variety of difficulties one is about what material should be included for the purpose in question. With the large amount of material available (music recordings, visual arts etc.) and (in most cases) limited time and area of study one will need to narrow focus regarding what is to be included.this presentation will shed light what aspects might be of relevance for the selections one makes in working academically with music and popular music in particular. Frølund, Sune Krop, atmosfære og sprog hos Hermann Schmitz [Antropologisk filosofi] Hermann Schmitz har udviklet en fænomenologisk antropologi, hvor kropslig affektion, atmosfærer og sprog spiller en afgørende rolle i identitetsdannelsen. Mit oplæg vil introducere til Schmitz og diskutere nogle problemer i hans teori. 11

12 Garsdal, Jesper En analyse af nogle fortolkninger af kinesisk filosofis (særlig Yan Fu) møde med vestlig tænkning omkring det 20. århundredes begyndelse [Panel: Interkulturel filosofi] Metzgar har argumenteret for at neoconfucianismen endte i etiske problemer (som hang sammen med dens metafysiske overbygning), men at kinesiske intellektuelle ved det 20. årh.s begyndelse tanker om teknologi i den vestlige kultur, som noget der kunne hjælpe med at løse disse. Max Ko-wu Huang har senere set på hvorledes Yan Fu søgte at kombinere kinesisk filosofi med vestlige ideer om politisk frihed. Dette paper vil præsentere disse to temaer og antyde, hvorledes man også kan belyse disse vha Hegel's filosofi. Gimmler, Antje Space and place - How useful is the distinction? [Philosophy of space/place] The distinction of place and space has been introduced in order to highlight the difference between abstract spatiality and concrete, socialized or living spatiality. But how useful is this distinction? When it comes to empirical studies difference tends to get blurred and loses its heuristical and explanatory power: Are airports or parking lots mere space? Or as Marc Augé suggested non-places? I will have a closer look at the categories and discuss both the conceptualization (H. Lefebvre) and the deconstruction (D. Massey) of these categories for the understanding of spatiality. Grimm, Jon Auring Frihedsbegrebet i pædagogisk praksis [Pædagogisk filosofi] Serviceloven lægger meget vægt på borgerens selvbestemmelsesret og frie valg, når vi har at gøre med personer der ikke kan tage vare på sig selv. Men det er ganske uklart, hvilket frihedsbegreb der er i spil, hvilket dels gør serviceloven uklar, og endvidere kan gøre den besværlig at omsætte til pædagogisk praksis. I hvilken forstand kan vi tale om frihed, når vi har at gøre med personer, der ikke kan siges at være myndige eller for hvem det umiddelbare valg synes dunkelt og/eller afføder forvirring og modvilje? Udover filosofien vil jeg trække på min viden og erfaring fra autismeområdet. 12

13 Grund, Cynthia M. Reflections on Form, Motion and Meaning in Musical Performance [Æstetik] Point light motion capture is a technology that 'distills' movements of performing musicians into motions of sensors placed on their bodies, that in turn yield 3D avatars. In this talk, the senses in which this technique exhibits and concretizes qualities of performing musicians that previously only could be abstracted in our imagination are examined, together with the new perspectives that this technique provides on the role of form in philosophical aesthetics of music. The talk features work from an international research project of which I am a member. 13

14 Hansen, Brian Benjamin Revolutions of Knowledge: Jacques Lacan on Knowledge and Economy in Seminar XVII [The psychopathology of social life] Knowledge is at the core of today's political struggles, as several contemporary Marxists emphasize, most prominently Antonio Negri and Michael Hardt. The wager of this presentation is that Lacan in Seminar XVII provides the framework for a broadening of the scope of how knowledge functions in power relations. By closely examining the role of knowledge in the Lacanian 'four discourses', what emerges is a theory of knowledge, in which knowledge can function from four different positions: Knowledge can function as Other, as agent, as production and as truth. Harfeld, Jes Lynning Animals, Food and Hunting - an ethical analysis in a Greenlandic Context [Praktisk etik] Immaterial cultural heritage intrinsic to traditional Greenlandic food is a prerequisite for understanding hunting in Greenland. Any attempt at formulating an approach to 'ethical hunting' in Greenland must include such understanding. Most of the contemporary ethical analyses of hunting, by virtue of their almost complete focus on hunting in western and industrialized countries, fail to provide good arguments for or against subsistence hunting in geographies and cultures like Greenland's which are relevantly different than those of Europe. Harste, Gorm The Kantian Critique of War - A Hyper-Realist View [Societal ethics and political philosophy] We find Kantian ideas and methodology all over in Clausewitz thought. Yet, Kant s theory of war and peace is not an idealist endeavor. Jus ad bellum developed before Kant. The paper exposes how some dominating debates about law of peoples discuss Kant s theory of war and peace today. It offers a reconstruction of Kant s theory of war and military states as well as their departmental differentiations. Whereas this reconstruction uses Luhmann s systems theory and historical sociology, the final part concludes with Habermas what to do about the Kantian realities as they appeared in Europe. 14

15 Holtermann, Jakob v. H. The truth, the whole truth, and nothing but the truth [Philosophy of law] International criminal tribunals are epistemic engines: they systematically generate beliefs/find truths about certain past events (i.e. genocides, crimes against humanity and war crimes). ICTs (purport to) do other things too -like 'bring an end to impunity' and 'contribute to the prevention of such crimes', and these latter goals usually take center stage in discussions about ICTs. In this paper I focus on the former goal and look into their epistemology, into how ICTs are perceived as truth finding mechanisms - by critics/representatives/proponents. Hyldgaard, Kirsten There is no sexual relationship [The psychopathology of social life] 'There is no sexual relationship' (Lacan) What are the implications of this statement for 'the social'? And if 'the Woman does not exist', in what sense does man? In what sense does sexual difference matter if 'nothing can be said of the woman'? The return of the archaic in contemporary debates about sexual difference. 15

16 Jepsen, Per Homo compensator. Antropologiske temaer i Odo Marquards filosofi. [Antropologisk filosofi] Mennesket er, med Marquards egen formulering, det væsen, der må gøre noget i stedet for. Som et endeligt, ikke absolut væsen, der på mangfoldige måder er henvist til tilfældet og kontingensen, må det kompensere for sine naturlige mangler og begrænsninger og - gøre noget andet i stedet. Marquard viderefører med sit kompensationsbegreb et hovedtema i det 20. århundredes filosofiske antropologi, men giver det på samme tid en forstærket betoning og udfolder det i en række nye sammenhænge. Jørgensen, Simon Laumann Underminerer naturaliseringsprogrammet demokratiet? De danske naturaliseringskrav i lyset af Habermas demokratiteori [Societal ethics and political philosophy] En stor gruppe danskere er ikke statsborgere, da kravene til indvandreres og efterkommeres naturalisering er skrappe. Ved hjælp af Habermas demokratiteori udvikles medborgerskabsdydskategorien demokratisk autonomi, og betingelserne for dens udvikling skitseres. På den baggrund analyseres naturaliseringsprogrammet bredt, og der laves nedslag i sprogprøven. Den skeptiske konklusion, at naturaliseringsprogrammet kan siges at underminere demokratisk autonomi, diskuteres ligesom et alternativt naturaliseringsprogram skitseres gennem en videreudvikling af Habermas grundideer. 16

17 Keller, Kurt Dauer Fælles frihed [Eksistentiel fænomenologi] Eksistentiel fænomenologi er ikke samlet om et entydigt frihedsbegreb, men dog om at anskue friheden i tæt sammenhæng med menneskets eksistens: Den er en forening af erfaring og imagination, hvormed en indtræffende situation fremkalder en selvforståelse af ansvarlighed. På basis af især Merleau-Pontys tænkning diskuteres den fælles eksistentielle socialitet, der har karakter af politisk frihed: Kan en forståelse af politisk frihed i det dybere perspektiv af eksistentiel frihed bidrage til at klargøre det engagement og de 'selvprojekter', der kommer til udtryk i politisk handling? Keller, Kurt Dauer The modern rage: on the social pathology of terrorism [The psychopathology of social life] In all of its appearances, terrorism must be explicated as social pathology, at least when we lean on the insights that phenomenology and psychoanalysis offer. Arendt and Kohut help to make it understandable, how psychosocial disturbance and suffering can be normality, why precisely the most familiar among strangers is likely to be demonized as 'the evil', and why the gap between rationality and responsibility is so enormous - i.e. why both are so immature - in the face of the ubiquity of modern rage. Klausen, Søren Harnow Group Knowledge and Socially Distributed Cognition [Theory of Knowledge] There are still few explicit analyses of group knowledge. The received view is that group knowledge must involve a strong kind of joint intentionality and thus requires joint attention and reflexivity on part of all members of the group. I question this view by showing that it cannot account for most actual group knowledge attributions. Drawing on theories of social cognition and the extended mind, I go on to sketch a more liberal alternative, and consider how minimal the requirements for group knowledge might be. Klausen, Søren Harnow og Nina Bonderup Dohn Klassifikation af vidensformer [Pædagogisk filosofi] Klassifikationer af forskellige vidensformer spiller en stor rolle i pædagogisk teori og 17

18 praksis - jf. sondringerne mellem tavs og eksplicit, procedural og deklarativ, praktisk og teoretisk viden, mellem viden-at og viden-hvordan og viden af forskellig orden. I oplægget vil vi præsentere en mere generel klassifikationsramme for viden, diagnosticere nogle typiske sammenblandinger af klassifikationskriterier samt belyse sammenhængene mellem nogle pædagogisk betydningsfulde vidensbegreber. Klindt-Jensen, Henrik En sammenligning af tidlig græsk og kinesisk filosofi med særlig henblik på Heraklit og Daoismen [Interkulturel filosofi] Både græsk og kinesisk filosofi opstår på baggrund af erfaringer med krig. Dette forhold søges på forskellig vis begge steder inddraget i den frembrydende filosofi. Dette oplæg undersøger dette forhold og kommer her også ind på ligheder og forskelle imellem græsk og kinesisk filosofi i forhold til den måde man opfatter modsætninger på i filosofien. Koefoed, Oleg Terra Nullius [Interkulturel filosofi] Ulovligt liv del 2. Har skrevet om illegale migranter før, udvider nu fokus til dem der lever så kaldt lovligt, som asylansøgere. Kan vi arbejde transkulturelt på måder der giver mulighed for livskraft snarere end eksistentielle vacuui? Aktionsfilosofisk oplæg, med lige dele praktisk arbejde og begrebsligt afsæt. Korsgaard, Morten Timmermann Hannah Arendts pædagogiske filosofi [Pædagogisk filosofi] I dette oplæg præsenteres Hannah Arendts sporadiske tanker om pædagogikken, som et væsentligt alternativ til to fremherskende nutidige pædagogiske perspektiver. Arendts pædagogiske tænkning bærer i sig en kritik af den instrumentalisering der pågår af det pædagogiske, og indeholder et alternativ, der pålægger de pædagogiske praktikere et dobbelt ansvar. Et ansvar på den ene side for verden således, at de nye generationer ikke vil overvælde den, og et ansvar på den anden side for de nytilkomne således, at verden ikke tager deres mulighed for at skabe noget nyt ud af hænderne på dem. 18

19 Krebs, Angelika And What Was There Accepted Us - Why Beauty Matters [Philosophy of space/place] In environmental ethics arguments for the eudaemonic intrinsic value of nature should be taken more seriously. Nature is important for us in its beauty, as a place with which we can identify, and in its sacredness. Moreover, the aesthetic experience of beautiful landscapes makes us feel at home in the world, and its irreplaceable value lies in this. Stimmung is infused into landscape and we respond to it aesthetically. Art can help us to better appreciate natural beauty. Kristensen, Jacob Lautrup The Poverty of Meta-ethics - the case of Kant [Metaetik] The distinction between internalism and externalism with regard to moral motivation has been used as a major division in the taxonomy of meta-ethical theories since Hare's first formulation of prescriptivism. By invoking Kant's ethical theory as an example of a position, which this distinction is unable to make intelligible, I shall argue that the distinction is at best useless and at worst harmful to the project of understanding the most basic properties of morality namely that morality is necessarily binding yet only contingently motivating. Kristensen, Jacob Lautrup Hvorfor maksimeetik? [Den tyske idealisme] Jeg vil forsøge at se nærmere på nogle af de forskellige karakteristika som Kant specificerer for først og fremmest hvad maksimer er samt vigtigst hvorfor Kant finder det nødvendigt at betjene sig af maksimer i det hele taget. Tesen er, at Kants maksimebegreb er et nødvendigt udtryk for en mere grundlæggende sindelagsetik, forstået som en teori om, hvad der giver handlinger moralsk værd snarere end en normativ regeletik som byder os at handle efter 'uforanderlige almene principper'. 19

20 Larsen, Øjvind Praxis as Communicative Action [Societal ethics and political philosophy] Honneth fails to reconcile praxis and Sittlichkeit. In contrast, Habermas sets in a hermeneutic maneuver language as a substitute for Hegel s concept of spirit. With this new, effectively metaphysical concept, he is able to formulate a practical philosophy in which both praxis and Sittlichkeit are summarized in communicative action. Habermas practical philosophy is on a level with Hegel and it extends its roots into the history of ideas, back to Aristotle s foundation of the concept of praxis and, in a broader sense, to the antique democracy of Athens. Lindemann, Dag Munk Vaner i kognition og pædagogik [Pædagogisk filosofi] Dewey beskriver vaner som en eksekutiv færdighed, idet de forener stimuli og handlinger i organismens forsøg på at opnå sine mål. Ifølge Dewey er vaner ikke skabt på baggrund af gentagelse, tværtimod er det vaner, som gør gentagelse og organiserede handlinger med et mål mulig. Vaner er defineret ved at medføre en tilpasning af organismen i form af ændrede perceptioner og handlinger og ændringer af organismens omgivelser. Deweys vanebegreb og hvordan det kan styrke forståelsen af kognition og læring fremsættes. Endvidere vil det indsættes i en moderne kognitionsvidenskabelig kontekst. Linderoth, Jens Nørgaard The protestant existence of Heidegger - a reading of three letters [Religionsfilosofi] 1918 Heidegger wrote to his parents denouncing Catholicism. A month later he reiterated this existential positioning to his priest. In 1921 however he described his existential pose as philosopher as a theologian. Heidegger's 'principled Atheism' as adequate existential pose for philosophers is well known and much debated. The same goes for his existential origin in Catholicism. Through a reading of these letters I will highlight the transformative in-between to see what it reveals about Heideggers' existence as philosopher. 20

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Debathæfte Opgør med halvdannelsens folkeskole SOPHIA På bagkant af reformerne På forkant med konsekvenserne DEBATHÆFTE Copyright: SOPHIA tænketank

Læs mere

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

Re/aktion INDHOLD: og ytringsfrihed. Avisen er gratis og dermed et tilbud man ikke kan afslå!

Re/aktion INDHOLD: og ytringsfrihed. Avisen er gratis og dermed et tilbud man ikke kan afslå! Summer 2003 FREE Re/aktion INDHOLD: 02 Bidragydere Kunst, aktivisme og kommunikation; Kristina Ask 03 Is Mecca Cola post-modern, post-colonial or post 9-11?; Khaled D. Ramadan There is a war this is a

Læs mere

Vichbladet. Avis nr. 0.5

Vichbladet. Avis nr. 0.5 SOMMARSESSION WIKS SLOTT, JULI 2007 1 Vichbladet Avis nr. 0.5 Innehåll I Ankomst 22a juli / Arrival the 22nd of July 1 II Nytt utflyktsalternativ: Ölprovning 1 II-A Ölprovning på ett av Sveriges bästa

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Et hjem på institutionen

Et hjem på institutionen Et hjem på institutionen En undersøgelse af ældres oplevelser på et københavnsk plejehjem Et integreret speciale fra fagene Et hjem på institutionen En undersøgelse af ældres oplevelser på et københavnsk

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

UNG I GRØNLAND UDDANNELSESDRØMME Hvordan opleves det at være ung, og uddannelsessøgende fra et udkantsområde i Grønland, set i forhold til det

UNG I GRØNLAND UDDANNELSESDRØMME Hvordan opleves det at være ung, og uddannelsessøgende fra et udkantsområde i Grønland, set i forhold til det UNG I GRØNLAND UDDANNELSESDRØMME Hvordan opleves det at være ung, og uddannelsessøgende fra et udkantsområde i Grønland, set i forhold til det moderne Grønland? 1 2 UNG I GRØNLAND UDDANNELSESDRØMME Hvordan

Læs mere

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Virksom En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Kandidatafhandling Afleveret 25/11-05 Stud.merc.fil Kasper Brødsgaard CPR: 200274 - XXXX Vejleder

Læs mere

Frivillighed, identitets- og meningsarbejde Projektskriverens rolle i et casestudie af den frivillige forening Center for Studier i Arbejdsliv

Frivillighed, identitets- og meningsarbejde Projektskriverens rolle i et casestudie af den frivillige forening Center for Studier i Arbejdsliv KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatspeciale Mika Ito Bruun Frivillighed, identitets- og meningsarbejde Projektskriverens rolle i et casestudie af den frivillige forening Center for Studier i Arbejdsliv Institut

Læs mere

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN OH SO SOCIAL En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN Speciale, Medieformidlet Kommunikation, Aalborg Universitet Vejleder:

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

VIVA ARTE AUGUSTA ATLA

VIVA ARTE AUGUSTA ATLA VIVA ARTE AUGUSTA ATLA HORSENS KUNSTMUSEUM (DK) 2012 Forord Et lykkeligt øjeblik, hvor man møder noget helt ukendt og bliver blæst omkuld uden egentlig at vide eller forstå hvorfor og egentlig også i første

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

LÆRING PÅ SPIL. Læring på spil ET STUDIE AF COMPUTERSPIL SOM LÆRINGSRESSOURCE I FOLKESKOLEN MED "GLOBAL CONFLICTS: PALESTINE" SOM CASE.

LÆRING PÅ SPIL. Læring på spil ET STUDIE AF COMPUTERSPIL SOM LÆRINGSRESSOURCE I FOLKESKOLEN MED GLOBAL CONFLICTS: PALESTINE SOM CASE. LÆRING PÅ SPIL Læring på spil ET STUDIE AF COMPUTERSPIL SOM LÆRINGSRESSOURCE I FOLKESKOLEN MED "GLOBAL CONFLICTS: PALESTINE" SOM CASE. SPECIALE AF: MATHIAS POULSEN VEJLEDER: JØRGEN BANG INSTITUT FOR INFORMATIONS

Læs mere

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum SPROGFORUM NO. 25 Læringsrum ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777019709 Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum Redaktionen for nr. 25: Leni Dam, Annegret Friedrichsen, Karen Lund, Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Læs mere

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori UTBILDNING & DEMOKRATI 2005, VOL 14, NR 3, 97 118 Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori Thomas Aastrup Rømer In this article, two major postmodern contributions are discussed: the book

Læs mere

1. Indledning 1.1 Motivation

1. Indledning 1.1 Motivation Abstract This paper strives to examine the potentiality for a deeper understanding of death obtained through an art appreciation. Since death, in a common sense, is perceived as a void from which no experience

Læs mere

!"#"$%&$'(")**+&",$, 132. årgang - nr.3 - oktober 2003, s. 341-342

!#$%&$'()**+&,$, 132. årgang - nr.3 - oktober 2003, s. 341-342 Indholdsfortegnelse Forord 343 Security in the Twenty-First Century Alyson J.K. Bailes 344 Globale tendenser i krigsførelsen og konsekvenser for udvikling af hærdoktriner Studerende på OFU 2002-2003 på

Læs mere

Integrativ Kompetence

Integrativ Kompetence Integrativ Kompetence Hen imod en fler-dimensionel konception af praktisk viden En filosofisk diskussion af grundtrækkene ved praktisk viden Kandidatspeciale, Filosofisk Institut, Aarhus Universitet, 2003:

Læs mere

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af Os og dem - en kritisk diskursanalyse af indvandrerdebatten i udvalgte danske medier i nyere tid - Kandidatafhandling - Af: Ana Ilinca Mihai Cand. ling. merc. - Translatør & Tolk Vejleder: Jon Milner Institut

Læs mere

Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser

Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser SPROGFORUM NO. 15 Læring og læreoplevelser ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017609 Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser Redaktionen for nr. 15: Nanna Bjargum, Leni Dam, Karen-Margrete Frederiksen, Birgit

Læs mere

Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom

Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom Anna Vera Meidell Sigsgaard March, 2013 Who Knows What? The Teaching of Knowledge and Knowers

Læs mere

Et idékatalog til undervisningen på

Et idékatalog til undervisningen på Et idékatalog til undervisningen på 1 3 - Indledning Indhold 4 - Digital Dannelse 5 - Flere komponenter 6 - Har de overhovedet brug for os? 7 - Spildannelse 7 - At spille computerspil 8 - At forstå computerspil

Læs mere

Erhvervsøkonomiens rødder og logik Det funktionalistiske paradigme

Erhvervsøkonomiens rødder og logik Det funktionalistiske paradigme Working Paper Series Department of Business Studies No. 15, 2008 Erhvervsøkonomiens rødder og logik Det funktionalistiske paradigme By Michael Fast Aalborg University, Department of Business Studies, Fibigerstræde

Læs mere

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DRUID Working Paper No. 99-9 Organisatorisk læring gennem den værdibaserede organisations fortællinger af Søren Nymark September 1999 Organisatorisk læring

Læs mere