1. Introduktion 1.1 Motivation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Introduktion 1.1 Motivation"

Transkript

1 1. Introduktion 1.1 Motivation Jeg har en stor interesse for landet Afghanistan og har længe villet vide mere om landet. Jeg har læst forskellige faglitterære tekster om Afghanistan, men det har ikke været nok for mig til egentligt at lære landet at kende. Da vi i skolen læste The Kite Runner af Khaled Hosseini følte jeg, at den gav mig andre informationer om landet end de faglitterære tekster. Den gjorde stort indtryk på mig og hjalp med at overvinde nogle fordomme. Den er skrevet ud fra børns perspektiv og overholder de faktuelle historiske begivenheder, som de står beskrevet i faglitteraturen. Derfor mener jeg, at man med fordel kan kombinere de to discipliner, hvis man vil lære mere om landet og ikke har mulighed for som situationen er i dag at opleve landet ved selvsyn. Vesten har en bestemt opfattelse af landet Afghanistan. Blandt andet ved at have aktive tropper dernede og udføre militære opgaver, såsom at stå for beskyttelse af civile mod for eksempel Taleban. Nyhederne er ofte fyldt med overskrifter om ulykker og terrorhandlinger. Har det nogensinde været muligt, at leve fredeligt i Afghanistan? Der er selvfølgelig utallige undersøgelser af særlige aspekter, såsom landets komplekse historiske, etniske, religiøse og sociale situation og stormagternes indblanding. Alligevel er det vanskeligt for ikke-eksperter at danne sig et troværdigt samlet billede af landets situation. Dette har ledt frem til følgende problemformulering: 1.2 Problemformulering Ved at kombinere relevant faglitteratur og udvalgt skønlitteratur har man mulighed for at få et bedre indblik i de historiske og kulturelle forhold i Afghanistan i perioden end ved kun at basere sig på én af de to genrer. Meningen med ovennævnte problemformulering vil blive belyst i næste afsnit via afgrænsningen af selve projektet. 1

2 1.3 Problemfelt I det følgende begrundes valget af Afghanistan som emne og The Kite Runner som en nøgle til en forståelse af landets kultur og en periode i landets historie med fokus på den fredelige tid før Sovjetunionens indblanding, hvilket fører frem til valget af dimensionen Afgræsning Hvorfor Afghanistan? Afghanistan er et land, der har været meget plaget af indblanding og invasioner både fra nabolandenes og Vestens side. Verden satte dog ekstra meget fokus på Afghanistan efter 9/11, fordi man mente, at Osama Ben Laden, Al-Qaedas daværende leder, skjulte sig dér. På nuværende tidspunkt er Afghanistan også meget fremme i medierne i Danmark, fordi de danske soldater snart trækkes ud af landet. Debatten om Afghanistan vil blive ved fremover, og i den forbindelse er det nyttigt at få et bedre kendskab til landet som det var før, de nuværende problemer opstod. Periode Der er udvalgt en tid, der ofte betragtes som værende den mest fredelige i forhold til den efterfølgende periode, som startede med et blodigt kup i 1978 og hurtigt blev efterfulgt af den sovjetiske invasion i Denne fredelige tid er i medierne blevet overskygget af førnævnte senere hændelser. Ved at fremhæve udvalgte historiske nedfaldspunkter vil det dermed også være muligt at fornemme kontrasten imellem et Afghanistan i krig og et Afghanistan i fred. Perioden er valgt, fordi den viser en tid, hvor fred var mulig. Det er den sidste forholdsvis stabile tid og det er også en periode, der dækkes af The Kite Runner, inden hovedpersonen flygter fra landet. Hvorfor The Kite Runner? Som læser får man et indtryk af Afghanistan, som man ikke kan få med faglitteratur, 2

3 der fremstår objektivt. Man kommer ind under huden af nogle personer og følger dem på vejen i takt med, af Afghanistans situation ændres. The Kite Runner har været en international bestseller, som er udgivet i 70 lande 1 og er derfor et oplagt valg, da det er et af de skønlitterære værker om Afghanistan, som er blevet læst af flest mennesker (skønsmæssigt 7 millioner 2 ) i nyere tid. Dimension Det er historie- og kulturdimensionen, der er blevet valgt til dette projekt. Da der arbejdes med en skønlitterær roman, kunne tekst- og tegndimensionen også have været relevant, hvis man kom ind på de virkemidler, der har ført til dens succes. Det er ikke målet. Målet er at blive klogere på den nævnte periode og derfor vælges dimensionen ''historie og kultur''. I dette afsnit har jeg opstillet nogle tids- og indholdsmæssige rammer for projektet, som skrives indenfor historie- og kulturdimensionen. 2. Historisk teori og metode Jeg vil starte med at redegøre for mit valg af historieteori og forklare den. Derefter begrunder jeg mit valg af metode, hvad den går ud på, og anvender den på de valgte kilder. 2.1 Teori Jeg har valgt at bruge bogen Fortiden er ikke hvad den har været skrevet af Knut Kjeldstadli, fordi den har en klar tilgang til, hvad historie er. I kapitel 2, Hvad er historie? gør han rede for de elementer, historie er bygget af. Dette bruger jeg, når jeg læser de faglitterære tekster. På denne måde får jeg et billede af, hvad historieskrivning er baseret på. Kapitel 2 redegør også for begreber, der er relevante for projektet september 2011, ''Dominican University of California'', introduktion til et foredrag af Khaled Hosseini, 2 Idem. 3

4 Historiefaget drejer sig om, hvordan mennesker har levet, deres meninger og begivenheder som krig, sociale sammenhænge, osv. (Kjeldstadli 2001:32). Når man kigger tilbage i fortiden, kan man se på historien fra to synspunkter: et ''aktørsynspunkt'' og et ''struktursynspunkt'' (Kjeldstadli 2001:33-37). Inden for aktørsynspunktet er der forskellige ''handlinger''. De ''intentionelle handlinger'' drejer sig om, at en handling har en intention. Der er en vilje til at agere. Der kan også være tale om ''vanemæssig adfærd'', hvor man gør noget, fordi man altid har gjort sådan, det vil sige ureflekteret adfærd. Derudover er der ''massehandlinger'', som er resultatet af mange menneskers ''enkelthandlinger'' på nogenlunde samme tid. Følgerne af disse mange enkelthandlinger kan ikke forudses af det enkelte menneske, fordi de er summen af mange enkelthandlinger, som er uoverskuelige for den enkelte. Den fjerde og sidste kategori af handlinger er ''processer'', hvor mål og midler ændrer sig med tiden. Udover handlinger i fortiden, skal man ifølge forfatteren også kigge på de strukturer, der omgiver aktørerne. Med ''strukturer'' kan også forstås ''historiske og sociale sammenhænge'' (Kjeldstadli 2001:35), som placerer aktørerne i bestemte rammer uafhængigt af deres handlinger. Ligesom for handlingers vedkommende er der også forskellige slags strukturer. Der kan være tale om strukturer af material art, såsom den teknologiske udvikling. De kan også være sociale og bestemmende for individets placering i samfundet. Der findes ''kulturelle strukturer'' (Kjeldstadli 2001:35), som ligger dybt i folks måde at tænke og agere på. Det afhænger af det sted i verden og den tid, de kommer fra og lever i. Endelig kan der også være ''naturgivne forhold'' (Kjeldstadli 2001:36), som indvirker på menneskene og ændrer på deres levevilkår enten permanent eller i en bestemt tid. Man kan kigge på historien ''fra de handlende menneskers synspunkt'' ifølge Knut Kjeldstadli, men som sagt, da aktørerne er omgivet af nogle rammer og handler inden for disse, skal vi også kigge på disse rammer, som er medbestemmende for handlingerne: ''Materielle og sociale strukturer sætter rammer for hvad vi kan gøre'' 4

5 ( Kjeldstadli 2001:36). Selvom nogle strukturer er menneskeskabte, kan det være svært at lave om på dem, når de først er der. Nogle af disse historiebegreber vil jeg anvende i min fremstilling af de historiske begivenheder og kulturelle forhold i Afghanistan. 2.2 Metode Når man beskæftiger sig med historie, er det vigtigt at udvælge kilder, der er troværdige. Derfor har jeg anvendt metoden kildekritik på de faglitterære tekster, som jeg baserer mig på, for at beskrive en periode i Afghanistans historie. Jeg har valgt at bruge kapitel 2 og kapitel 12 i bogen Fortiden er ikke hvad den har været skrevet af Knut Kjeldstadli. Den beskriver tydeligt, hvilke handlinger der skal udføres, når en kilde skal analyseres. Ifølge Knut Kjeldstadli er kildekritik en måde, hvorpå man kan finde ud af, hvorledes man kan finde frem til de informationer, der ligger i kilderne. Man skelner imellem forskellige slags kilder. Der findes ''normative'' og ''beskrivende'', hvoraf begge kan være ''fremtids-'' eller ''fortidsrettede'' (Kjeldstadli 2001: ). De faglige kilder, der er brugt i dette projekt, hører til de beskrivende og fortidsrettede, fordi de fortæller om, hvorledes situationen i Afghanistan var engang, og nævner årsager og konsekvenser. Udover disse beskrivende ''andenhåndskilder'', baserer dette projekt sig også på en ''førstehåndskilde'' (Kjeldstadli 2001:185), nemlig Afghanistans forfatning fra 1964, som er en normativ kilde, fordi der er tale om en normgivende tekst. En række forskellige spørgsmål kan stilles, når man skal finde frem til kilder: Hvilke kilder er relevante for det pågældende arbejde? Hvad er det for nogle kilder, man har? Hvad siger disse kilder? Kan man tro på kilderne? Når man så har udvalgt nogle, må man stille sig andre spørgsmål for at fastlå deres informationsværdi: Hvornår er kilderne skrevet eller skabt? Af hvem? Er de offentlige eller private, formelle eller uformelle kilder? Under hvilke omstændigheder er de produceret? Det er min hensigt 5

6 at anvende nogle af disse spørgsmål på de historiske fremstillinger, jeg har fundet frem til, som er: -State Building and Social Fragmentation in Afghanistan: A Historical Perspective af M. Nazif Shahrani fra år The decline of the pashtuns in Afghanistan af Ahady Anwar-ul-Haq fra år Afghanistan: besættelse, borgerkrig og befrielse af Viggo Fischer fra år Disse faglige tekster er dem, som projektet baserer sig mest på, og er derfor dem, der skal gøres til genstand for metoden kildekritik. Hvorfor disse kilder? Begrundelse for valg af kilder Der er skrevet meget om Afghanistans historie, derfor er der mange kilder at vælge imellem. Jeg ville finde frem til nogle, som redegør for den periode, projektet omhandler, altså 1963 til Det har ikke været ligetil, da meget af den nyere litteratur fokuserer på perioden fra 1980 til idag, fordi det er dér, hvor Sovjetunionen militært er tilstede i landet og hvor modstandsbevægelser, med bl.a. USA's støtte, opstår. Så mange ting er hændt på 30 år: Sovjetunionens tilbagetrækning, borgerkrig, Talebans overtagelse af magten og internationale styrkers indsats i landet, og dette fylder næsten hele billedet af landet. Hvis jeg er interesseret i at dykke ned i Afghanistans historie på baggrund af de historiske begivenheder, The Kite Runner refererer til, er jeg nødt til at finde faglitteratur, som dækker denne periode. Jeg har valgt de tre nævnte kilder, som har hver deres perspektiv og overordnede tema. De er skrevet i tre forskellige årtier og ligger således hver især tæt på begivenheder, der har præget det pågældende tiår. Lidt skematisk sagt: Sovjetunionen i 1980'erne, borgerkrigen og Taleban i 1990'erne og den internationale intervention fra 2001, som følge af ''9/11'' Kilderne udsat for kildekritik M. Nazif Shahrani Jeg vil begynde med at præsentere State Building and Social Fragmentation in 6

7 Afghanistan: A Historical Perspective. Dette er en artikel skrevet af M. Nazif Shahrani i Den indgår, som et særskilt kapitel i bogen The State, religion, and Ethnic Politics: Afghanistan, Iran, and Pakistan, Banuazizi A., Weiner M., Syracuse University Press, 1986 (s ). Der er tale om en offentlig kilde, fordi den er udgivet på et universitetsforlag. Forfatteren, Shahrani, påbegyndte arbejdet med støtte fra ''Haynes Foundation'' på Pitzer College, og færdiggjorde den som forskningsstipendiat på Stanford University (Banuazizi A., Weiner M. 1986:65). Den er altså udarbejdet med støtte fra prestigefyldte universiteter og må derfor regnes for pålidelig. Desuden er den underbygget af næsten ti siders bibliografi. Shahrani har et overordnet historisk perspektiv, som giver et tydeligt overblik over hele Afghanistans historie fra år 1500 til år 1979, opdelt i fem perioder. Dette projekt beskæftiger sig kun med den del (side 50 til 65), der dækker slutningen af fjerde periode ( ) og hele femte periode ( ). De forrige afsnit er læst for at få et bredere kendskab til landets historie og dermed fornemme årsagssammenhænge. Forfatteren, M. Nazif Shahrani, er født i Badakhshan-provincen i Afghanistan. Han har fået sin universitetsuddannelse i USA og har været professor i ''Near Eastern Languages and Cultures'' ved Indiana University 3. Han har dermed sandsynligvis et personligt kendskab til Afghanistan og er muligvis præget af vestlig tankegang. Dette gør det sandsynligt, at hans artikel er en brugbar kilde. Ahady Anwar-ul-Haq Den næste tekst er skrevet af Ahady Anwar-ul-Haq og udgivet i 1995 under titlen The decline of the pashtuns in Afghanistan. Den er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift ''Asian Survey'', vol. xxxv, nr. 7, juli 1995 (s ), mens han var docent på Providence College på Rhode Island 4. Udover sin akademiske virksomhed, har

8 forfatteren også haft en politisk karriere i Afghanistan. Han har således været formand for det afghanske socialdemokratiske parti (Afghan Mellat) og været finansminister og senere handels- og industriminister, ihvertfald indtil Artiklens titel refererer til den etniske gruppe, pashtun, som udgør ca. 50% af befolkningen og var ved magten siden landets oprettelse i 1747, indtil borgerkrigen brød ud efter Sovjetunionens tilbagetrækning i Teksten giver en oversigt over størrelses- og magtforholdene mellem de forskellige etniske grupper, hvilket er nyttigt, netop fordi dette aspekt er kompliceret i Afghanistan. Forfatteren tilhører selv den etniske gruppe, pashtun 6, og har tidligere stillet op mod den nuværende afghanske præsident Karzai, men endte med at give sin støtte til ham. I denne tekst er det muligt at fornemme en tendens til at forsvare pashtunerne og deres plads i det afghanske samfund. Dette kan man bl.a. udlede af følgende passage: ''If the motivation for federalism were the promotion of regional an local decision-making on provincial issues, the Pashtuns might have accepted it, but if the objective is to strengthen minority identities and weaken the Afghan character of the state, the Pashtuns' sensitivity to federalism is understandable.'' (Anwar-ul-Haq 1995:634). Dette forbehold skal man have i tankerne, når man bruger artiklen, dog er den formentlig stadig brugbar, bl.a. fordi den er udgivet i et videnskabeligt tidsskrift. Viggo Fischer Den sidste kilde, der præsenteres, er en bog skrevet af Viggo Fischer, Afghanistan: besættelse, borgerkrig og befrielse udgivet i I 1995 var forfatteren selv i Afghanistan som repræsentant for Den Danske Afghanistankomité og oplevede, at Taleban angreb Herat, som de senere på efteråret erobrer. Han har været ''formand for 5 6 Idem. 8

9 Folketingets udenrigsudvalg, konservativ politisk ordfører'' og medlem af Danmarks delegation til FN (jf. Omslaget af Viggo Fischers bog). Forfatterens bog er skrevet i et let forståeligt sprog og giver mange detaljerede og veldokumenterede oplysninger støttet af et omfattende noteapparat. Desuden er den baseret på førstehåndsindtryk fra ophold i landet og personlige samtaler med afghanere fra forskellige befolkningslag (Fischer 2005:18). Måske i kraft af forfatterens politiske ståsted beskrives perioden fra , hvor kommunistpartiet var ved magten, overvejende negativt: ''En af de faktorer, der udløste opstanden [i Herat i marts 1979], synes at have været myndighedernes forsøg på at tvinge kvinderne med i kampagnen mod analfabetisme.'' (Fischer 2005:101). Han går let henover, at en kampagne mod analfabetisme vel må betragtes som positiv, og går umiddelbart ud fra, at kvinderne ikke selv havde lyst til at overvinde analfabetisme. Man skal huske på hans politiske holdning, når man bruger bogen, men den giver en stor mængde detaljerede oplysninger. Dette afsnit viser, hvorledes metoden er blevet anvendt på de valgte kilder, dermed er det nu muligt at bruge dem mere bevidst. 3. Præsentation af The Kite Runner Dette afsnit giver baggrundsviden om romanen og forfatteren, således at man får et billede af, hvilken baggrund romanen er skabt på. 3.1 Forfatter Forfatteren til The Kite Runner er Khaled Hosseini, som blev født i 1965 i Kabul, hvor han voksede op indtil hans far, som var diplomat, blev udstationeret i Paris i Hans mor var vicerektor på et gymnasium i Kabul 7 og fulgte også med sammen 7 15 september 2011, ''Dominican University of California'', introduktion til et foredrag af Khaled Hosseini, 9

10 med faren og sønnen. På grund af den sovjetiske invasion kom de aldrig tilbage til Afghanistan, men fik asyl i USA. Forfatteren har dermed oplevet Kabul i 1960'erne, ligesom hovedpersonen Amir og hans legekammarat Hassan. Forfatterens familiebaggrund minder også meget om Amirs, hvis far er forretningsmand og afdøde mor var universitetslærer. Romanen er dog ikke en selvbiografi, men bruger ''bits and pieces'' fra forfatterens eget liv The Kite Runner The Kite Runner udkom i Handlingen starter i 1960'erne og giver et indblik i, hvordan Afghanistan havde været, før monarkiet blev afskaffet ved et kup 1973 og før kommunisterne kom til magten i Læseren får et indblik i landet gennem to børns aktiviteter og primært gennem hovedpersonen Amirs tanker. Det er rigtigt, at det er en fiktion, hvor forfatteren har lov til at digte årstal og begivenheder op. Dog er jeg i min analyse kommet frem til, at de historiske begivenheder passer med faglitteraturen på området. Dette vises i et senere afsnit i projektet Referat af The Kite Runner Et referat af handlingen er nødvendigt for at kunne sammenholde fiktionen med virkeligheden. Jeg-fortælleren hedder Amir og bor i et velhavende kvarter i Kabul med sin far, Baba. De tilhører begge den etniske gruppe Pashtoun i modsætning til deres tjener, Ali, og hans søn, Hassan, der tilhører minoriteten Hazara. Amir og Hassan har begge mistet deres mødre, som nyfødte. De bruger meget tid sammen og betragter hinanden som brødre, selvom det er usædvanligt, da de tilhører to forskellige etniske grupper, der ikke er ligestillede i samfundet. I de to drenges hverdag, eksisterer skellet dog alligevel mellem dem. Når Amir står op, har Hassan allerede strøget hans tøj og lagt det klart, derefter laver Hassan morgenmad til Amir og pudser hans sko, men selv skal han ikke i skole som Amir. Den fredelige tid bliver afbrudt, da Amir svigter Hassan en kold vinterdag i 1975, hvor han ser Hassan blive voldtaget af tre pashtoun drenge uden at hjælpe ham. Deres veje skilles og fem år 8 Idem. 10

11 senere flygter Amir og hans far fra Afghanistan, som er blevet invaderet af Sovjetunionen. De prøver at opbygge en tilværelse i USA. Amir afslutter high school og vil være forfatter. Han møder Soraya og gifter sig med hende. I mellemtiden dør faren af lungekræft. En dag får Amir et opkald fra Pakistan. Det er Rahim Khan, farens bedste ven, der fortæller ham, at there is a way to be good again. Amir rejser til Pakistan, for at besøge den døende Rahim Khan, som fortæller ham, at Hassan og hans kone er blevet skudt af Taleban, og deres søn, Sohrab er på et børnehjem i Kabul. Rahim Khan beder som sit sidste ønske Amir om at hente Sohrab og placere ham i et andet børnehjem, som ligger i Pakistan. Dette for at sikre drengen bedre vilkår end dem i Kabul. Samtidig får Amir også at vide, at Hassan og han selv havde samme far, dvs. at de i virkeligheden var halvbrødre. Kort efter Amirs mors død var faren sammen med sin tjeners kone, Sanaubar, en Hazara. Så blev Hassan født. Amir tager til Aghanistan for at hente Sohrab. På vejen ind over grænsen og til Kabul ser Amir, hvor ødelagt landet og hans barndomsby er blevet. Han finder ud af, at Sohrab ikke længere er i børnehjemmet, men er blevet solgt til en Taleban, som Amir kender fra barndommen. Det er den samme, som voldtog Hassan i Efter en slåskamp mellem Amir og Talebanen, flygter Amir med Sohrab. Han er hårdt såret og bliver hjulpet af sin chauffør og Sohrab til et hospital i Pakistan. Børnehjemmet, som Rahim Khan beskrev, findes slet ikke. De vælger at tage afsted hurtigt, så snart Amir kan gå igen, af frygt for at blive fundet af de mange netværk, som Taleban har både i Afghanistan og Pakistan. Amir og Sohrab finder et hotel i Islamabad. Her vover Amir at spørge drengen, om han kunne tænke sig at bo sammen med ham og Soraya i USA. På grund af Afghanistans situation, er det ekstremt svært for Amir at adoptere Sohrab, bl.a. fordi der kræves en dødsattest for forældrene. Det lykkes dog at få ham ud af landet vh.a. et humanitært visum, men drengen er så traumatiseret af sine oplevelser, at han er fuldstændigt indesluttet i sig selv og ikke komunikerer med omverden. Fortællingen slutter med, at Amir viser Sohrab, hvordan han og hans far plejede at flyve med drager. Dette afsnit giver et indblik i forfatterens baggrund for at skrive romanen, som viser 11

12 at han selv har oplevet tiden før Sovjets invasion. 4. Faglitterær og skønlitterær gennemgang Dette afsnit handler om at give et billede af, hvad der er muligt at få af informationer og indtryk, hvis man som læser kombinerer forskellige slags tekster om Afghanistan inden for den udvalgte periode. Denne er delt op i tre udvalgte nedfaldspunkter. Derefter bruges nogle historiske begreber på historiske og kulturelle begivenheder og til sidst er der en gennemgang af et af de vigtigste kulturtræk i Afghanistan. 4.1 Afghanistan i 1960'erne Det faglitterære Ifølge Viggo Fischer bliver denne periode betegnet som ''den længste sammenhængende periode i nyere tid med fred og økonomisk fremgang.'' (Fischer 2005:69, 71-72). Landet var et kongedømme under Kong Zahir Shah. Han kom på tronen som 19 årig efter sin fars død i 1933 (Shahrani 1986:54). Han var den eneste søn på det tidspunkt, men dem, der i realiteten besad magten fra 1933, var nære familiemedlemmer. Hans onkel, Mohammad Hashem, var statsminister fra 1930 og styrede landet til år Dernæst overtog en anden onkel, Shah Mahmood, posten som statsminister og holdt den indtil år De næste ti års egentlige ''magthaver'' var derefter Kong Zahir Shahs fætter, Sardar Muhammad Daoud, som statsminister. Han skabte problemer med nabolandet Pakistan og blev derfor ''tvunget til at trække sig'' tilbage i 1963 (Fischer 2005:58). Et år efter, i 1964, starter den konstitutionelle periode med den nye forfatning, som forsøger at promovere demokrati ved at prøve at skabe en ''nationalstat baseret på lighed'' (Anwar-ul-Haq 1995:622). Denne forfatning giver alle etniske grupper lige rettigheder (Forfatningen af 1964, kapitel 3, artikel 25, side 15). Ifølge Viggo Fischer kom de demokratiske træk ikke til at slå rod i samfundet. Det skyldtes flere faktorer, bl.a. at kongehuset ikke fik gjort op med ''de traditionelt ledende kredses ''velerhvervede'' rettigheder'' (Fischer 2005:71). Dog, som før nævnt, beskrives 12

13 1960'erne som ''en af de mest harmoniske perioder i nyere afghansk historie'' (Fischer 2005:71-72). Landet udviklede sig, mens freden herskede, og der var overskud til at udbygge uddannelsessystemet, hvilket betød, at ''et stigende antal unge afghanere fik en uddannelse og begyndte at deltage i det politiske liv'' (Shahrani 1986:60). Samtidigt skete der en forbedring af kvinders muligheder (Fischer 2005:256). De fredelige forhold i landet på den tid bekræftes også af danske officerer, der var i Kashmir som FN-observatører pga. konflikten mellem Indien og Pakistan. De fortalte Viggo Fischer, at Kabul ''var det nærmeste fredelige og behagelige sted at opholde sig.'' (Fischer 2005:256) Det skønlitterære Denne periode afspejles i The Kite Runner ved, at Amir og Hassan, som begge er født i begyndelsen 1960'erne, lever et forholdsvis fredeligt liv (bortset fra de etniske uligheder). Det er gennem de to drenges hverdag, at læseren har en mulighed for at fornemme de rolige tilstande, fordi det er udfra deres perspektiv, at den tid ses. De leger, flyver med drager, går i biografen sammen: ''We saw our first Western together, Rio Bravo with John Wayne, at the Cinema Park, across the street from my favorite bookstore.'' (Hosseini 2003:23), læser historier sammen, når Amir kommer hjem efter skole: ''After school, Hassan and I met up, grabbed a book, and trotted up a bowlshaped hill just north of my father's property in Wazir Akbar Khan. [...] I read him stories he couldn't read for himself.'' (Hosseini 2003:24). De har mulighed for at dase hele eftermiddagen uden nogen bekymringer: ''We sat for hours under that tree, sat there until the sun faded in the west, and still Hassan insisted we had enough daylight for one more story, on more chapter.'' (Hosseini 2005:24). Derudover var der folkeliv på gaden, som var fyldt med mennesker og boder: ''We took strolls in the mustysmelling bazaars of the Shar-e-Nau section of Kabul, or the new city, west of the Wazir Akbar Khan district.'' (Hosseini 2005:23).Selvom der er faste hierarkiske strukturer, som gør at Hassan, som er en hazara, ikke går i skole for eksempel, fungerer samfundet alligevel inden for de opstillede rammer. 13

14 Hvis man sidestiller både den faglige- og skønlitterære tekst, får man et billede af et Afghanistan, som havde overskud. Det blev forsøgt at skabe et demokrati, flere unge blev uddannet og der var handel og mulighed for forlystelser i form af biograf. 4.2 Kuppene Det faglitterære 1960'erne er som sagt, hvis man sammenligner den tid med årene efter, en ret fredelig periode med fremgang. I 1970'erne begynder en ny ære, da Kong Zahir Shah, under et ophold i Italien bliver afsat. Dette skete i 1973, hvor hans fætter, kendt under navnet Daoud Khan, ved dette kup afskaffede monarkiet og proklamerede Afghanistan en republik med sig selv som ''præsident og forsvarsminister'' (Fischer 2005:85). Daoud Khan overtog også posterne som statsminister og udenrigsminister og ophævede forfatningen fra 1964 ti dage efter kuppet (Fischer 2005:85-86). Han bliver selv offer for et kup i 1978, som bringer kommunisterne til magten. Dette medfører stigende sovjetisk indflydelse bl.a. via en ''20-årig ''Venskabs- og samarbejdsaftale'' mellem Afghanistan og Sovjetunionen'' mellem den nye præsident, Noor Muhammad Taraki, og Brezjnev (Fischer 2005:94). Den drejede sig især om, at de to parter, skulle ''konsultere hinanden og efter aftale tage hensigtsmæssige skridt til at garantere de to landes sikkerhed, uafhængighed og territoriale integritet''. Ifølge Viggo Fischer blev aftalen misbrugt af Sovjetunionen til at intervenere i 1979 (Fischer 2005:95) Det skønlitterære I romanen indledes kuppet i 1973 med: ''Something roared like thunder.'' (Hosseini 2003:31). Amir og Hassan mærker jorden ryste og hører skud udenfor. Hassans far beroliger dem med, at det er nogen, som jager ænder om natten, men så lyder der en sirene, glas der splintres og råb. Selvom det varede under en time (Hosseini 2003:31) holder de sig vågen til det er tidlig morgen. De havde aldrig hørt skud ude på gaden før og var blevet grebet af angst for sådanne fremmede lyde: ''They were foreign sounds to us then. The generation of Afghan children whose ears would know nothing 14

15 but the sounds of bombs and gunfire was not yet born.'' (Hosseini 2003:32). Dette afsnit fortæller læseren, at børnenes hverdag ikke længere kommer til at være den samme som før. Dette er ''starten på slutningen'': ''[...], none of us had any notion that a way of life had ended. Our way of life. If not quite yet, then at least it was the beginning of the end.'' (Hosseini 2003:32). Det blodige kommunistiske kup i 1978 og den Sovjetiske invasion i 1979 betegnes som den ''officielle slutning''. De medfører, at det Afghanistan, som drengene Amir og Hassan kender, hvor de kunne lege og flyve med drager, forsvinder og ''markerer starten på'' en tid, som stadig idag, er karakteriseret af død og ødelæggelse: ''The end, the official end, would come first in April 1978 with the communist coup d'état, and then in December 1979, when Russian tanks would roll into the very same streets where Hassan and I played, bringing the death of the Afghanistan I knew and marking the start of a still ongoing era of bloodletting.'' (Hosseini 2003:32). De finder ud af næste dag, at monarkiet er væltet: ''[...] that night of July 17, Kabul awoke the next morning to find that the monarchy was a thing of the past.''(hosseini 2003:32). Det var kongens fætter, Daoud Khan der, med et ikkeblodigt-kup, endte den nu daværende konges fyrreårige regering. Landet er nu blevet til et republik, men drengene Amir og Hassan, forstår ikke dette ord. De kan dog høre det blive sagt ''om og om igen'' i radioen, men det stopper dem ikke i at gå ud og lege i stedet for: ''What's a 'republic'? I shrugged. I don't know. On Baba's radio, they were saying that word, ''republic'', over and over again. [...] Do you want to go climb our tree? [...] the news on the radio was getting pretty boring.'' (Hosseini 2003:32). Et par år går og deres verden ændrer sig ikke så meget for dem: ''Life went on as before''(hosseini 2003:38), dog begynder folk at tale om kvinders rettigheder og moderne teknologi (Hosseini 2003:38). Disse to form for informationsgivende tekster giver tilsammen et billede af et samfund i forandring. Det Afghanistan, som findes idag, udspinger af kuppene i

16 og En læsning af disse to tekster tilsammen gør det lettere at danne sig et billede af, hvordan situationen ændrede sig så pludseligt og hvor stor en omvæltning, der var tale om på længere sigt. 4.3 Sovjetisk intervention Det faglitterære Sovjetunionens invasion ændrede magtforholdene i det afghanske samfund. Nu var de involveret i landets regering ved hjælp af de forskellig kommunisitiske ledere. Under den Sovjetiske tilstedeværelse blev seks af landets minoritetssprog anerkendt som officielle sprog. Derefter blev pashtunernes dominans i statsadministrationen og militæret reduceret under Karmal-regimet ( ), da Karmal mente, at modstanden mod regimet udsprang fra pashtunerne og at det ville kunne forstærke regimets magt over landet, da folket nu ville have svært ved at være enige og kommunikere med hinanden (Anwar-ul-Haq 1995:623). Dette var, ifølge Anwar-ul- Haq, medvirkende til, at nationalstaten brød sammen efter Sovjetunionens tilbagetrækning, bl.a. fordi der ikke var noget sammenhold mellem folket og nogen stærk leder mere (Anwar-ul-Haq 1995:623). Denne politik kunne Karmal-regimet sandsynligvis ikke have ført uden støtte fra Sovjetunionen, da oprørerne så ville have haft lettere ved at gøre modstand. En mere direkte konsekvens af den sovjetiske intervention var, ifølge Shahrani, at den interne strid i Afghanistan mellem kommunister og traditionalister udviklede sig til en ''islamisk jihad'' mod det afghanske kommunistparti og Sovjetunionen for at genvinde national uafhængighed og skabe en islamisk regering (Shahrani 1986:64) Det skønlitterære Disse følger ses ikke i The Kite Runner, men personerne oplever den Sovjetiske invasion af Kabul: ''This had to be a dream. Had to be. Tomorrow morning, I'd wake up, peek out the window: No grim-faced Russian soldiers patrolling the sidewalks, no tanks rolling up and down the streets of my city, their turrets swiveling like accusing 16

17 fingers, no rubble, no curfews, no Russian Army Personnel Carriers weaving through the bazaars.'' (Hosseini 2003:98). Her beskrives, hvad hovedpersonen Amir har set med sine egne øjne i sin by, Kabul. Det er først i marts 1981, at verden ændrer sig fuldstændigt for ham. Det er dér, hvor de flygter, Amir og hans far, fra deres hjemland (Hosseini 2003: kap.10). På det tidspunkt havde tjeneren Ali og hans søn Hassan forladt Amir og hans far i Kabul. Fra da af beskrives Kabul som en usikker by, hvor man kan blive forhørt og anklaget ''for a fee or under threat'' (Hosseini 2003:98). Man kan ikke stole på nogen mere, derfor flygter de fra hjemmet uden at fortælle det til deres nuværende tjener. Deres by er nu delt op i to: ''those who eavesdropped and those who didn't'' (Hosseini 2003:98). ''The comrades were everywhere.'' Der er forskellige måder at se på konsekvenserne af Sovjet i Afghanistan. Her dækkes to forskellige synsvinkler af deres tilstedeværelse. Dem der besidder magten og dem der er ofre for den. Ved at opstille tre perioder efter hinanden og, hvordan de skildres i både det faglitterære og det skønlitterære, har projektet dermed givet et indtryk af, hvad det er muligt at få ud af Afghanistans historie, når der læses tekster fra forskellige genrer. 4.4 Historiske begreber sat i perspektiv I teoriafsnittet blev der gennemgået enkelte historiske begreber udfra Fortiden er ikke hvad den har været af Knut Kjeldstadli. Nogle af disse vil nu blive sat i perspektiv for dermed at se, hvilke funktioner de har for forståelsen af Historie samt historiefaget Intentionel handling Denne slags handling hører, som sagt, inden for aktørsynspunktet. For at placere en intentionel handling i Historien, skal man finde en aktør. En vigtig aktør i Afghanistans historie er Daoud Khan, manden bag det ikke-blodige kup i 1973, som gjorde landet til en republik. Han havde en ''intention'' om at lave det kup, så han kunne nå frem til sit mål, at styre landet. Dermed kan Daoud Khans handling 17

18 betegnes som en ''intentionel handling'' Sociale og kulturelle strukturer Disse strukturer er, som sagt, med til at indramme aktørerne. Den etniske problematik i Afghanistan er både en social og kulturel struktur. Det etniske tilhørsforhold danner en holdningsramme i samfundet, som medfører bestemte handlinger, inden for disse rammer. Den sociale struktur bestemmer hvert individs rolle i samfundet, f.eks. i The Kite Runner bliver hazaraerne set som værende de laveste placeret på den hierarkiske ''stige''. For eksempel er det derfor, Hassan ikke går i skole, ligesom Amir, men i stedet for reder hans seng, pudser hans sko og stryger hans tøj: ''Hassan made my bed, polished my shoes, ironed my outfit for the day, [...]'' (Hosseini 2003:23). Når det etniske også er en kulturel struktur er det fordi det ligger, som sagt, dybt inde i folks bevidsthed og styrer deres måde at handle på. Når Daoud Khan første gang taler efter Kuppet. Det gør han over Kabul Radio på et af de to hovedsprog, pashtu, som er et forsøg ''på at appellere direkte til landets største befolkningsgruppe'', pashtunerne (Fischer 2005:86). Det er en struktur der hører til landet både socialt og kulturelt. 4.5 Kultur Dette afsnit omhandler et af de vigtigste kulturelle faktorer, der præger Afghanistan. Det vil blive gennemgået med de udvalgte fag- og skønlitterære tekster, dette projekt baserer sig på, som et samlet billede. En af de største problematikker, der altid har præget Afghanistan, er de forskellige etniske grupperinger spredt udover landet. Ifølge The decline of the Pashtuns in Afghanistan etablerede pashtunerne den afghanske stat i 1747 og dominerede indtil 1992 til trods for tilstedeværelsen af de mange forskellige folkeslag. Afghanistans forskellige etniske grupper er af meget varierende størrelse: 50% pashtun, 26% tajik, 8% uzbek, 7% hazara og 6% aimaq. Udover de nævnte, findes der andre mindre etniske grupper (Anwar-ul-Haq 1995:621). Med disse tal ses én af grundene til, at pashtunerne har været den dominerende etniske gruppe, fordi de udgør ca. halvdelen 18

19 af landets befolkning. Igennem Aghanistans historie har der været stridigheder mellem grupperne og det ses bl.a. også i Khaled Hosseinis roman. The Kite Runner koncentrerer sig kun om pashtun- og hazaraproblematikken og den udtrykkes bl.a. via drengene Amir og Hassan. De har, ifølge samfundet og kulturen, et unaturligt venskab. Hassan er en hazara og er derfor, per automatik, længere nede i den hierarkiske ramme, der udgør det afghanske samfund, end Amir der er pashtun. Dette afspejler pashtunernes dominans i næsten 250 år, fra 1747 til 1992, hvor det kommunistiske regime faldt i 1992 og medførte, at den pashtunske dominans ophørte: ''The collapse of the Najibullah regime in Kabul in April 1992 not only ended the communist era in Afghanistan but also heralded the end of Pashtun dominance in Afghan politics.'' (Anwar-ul-Haq 1995:621). Selvom Amir og Hassan er født i en tid, hvor de er frie og som giver dem lov til at lege, bl.a. med drager (efter Talebans overtagelse af Kabul, forbyder de bl.a. børnene i at flyve med drager: ''[...] og mod at børn legede med drager [...]'' (Fischer 2005:201)), betød det ikke, at de ikke kunne rende ind i problemer. Handlingen i The Kite Runner tager et skarpt sving, da Hassan bliver grebet af nogle større drenge og Amir ikke føler sig i stand til at hjælpe ham. Alt dette udspringer af den etniske problematik. Amir indrømmer over for sig selv, at den rigtige grund til, at han ikke går hen og hjælper Hassan, er fordi Hassan ''bare'' er en hazara og overgår ikke hans ønske om faderens accept: ''[...], the real reason I was running, was that Assef was right: Nothing was free in this world. Maybe Hassan was the price I had to pay, the lamb I had to slay, to win Baba. [...] He was just a Hazara, wasn't he?'' (Hosseini 2003:68). Der er mange eksempler, som kan nævnes, hvor den etniske konflikt bliver vist i romanen The Kite Runner, men i det førnævnte eksempel, er det muligt at fornemme og få et indblik i, hvor dybt konflikten ligger i samfundet og kulturen, og at den til en vis grad kan styre den enkeltes handlinger. Som Knut Kjeldstadli siger, kan det være svært at lave om på strukturer, når de først er der ( Kjeldstadli 2001:36). 5. Konklusion 19

20 Historie og kultur handler om begivenheder og vilkår, som danner rammen om folks liv i en vis periode. Jo længere tilbage i tiden og jo fjernere fra vort eget land, vi kigger, jo mere afhængige bliver vi af andre menneskers beretninger og erindringer. Afghanistan er et land fjernt fra Danmark, hvor en hel generation ikke har oplevet normale, fredelige tilstande uden militær besættelse, borgerkrig, attentater, landminer og fremmede soldater, herunder danske. Dette projekt er dykket ned i det tiår, der gik forud for den sovjetiske invasion i 1979 og de første år derefter, nemlig , med afsæt ikke kun i faglitteratur, men også i en historisk roman. Formålet har ikke kun været at efterprøve, om de faktuelle historiske data i denne roman er korrekte, men at vise, at en parallel læsning af relevant faglitteratur og udvalgt skønlitteratur giver større dybde i læserens forståelse af en historisk periode, og at sidstnævntes informationsværdi ikke må undervurderes. Dette synspunkt er for nyligt blevet fremført i en artikel i dagbladet Information den 16. maj 2013, hvori Jesper Stein siger, at ''det er en vigtig diskussion, hvilket billede fiktionen maler af en bestemt tid. Fiktionen kan jo være et meget stærkere virkemiddel end eksempelvis en historiebog, som ikke får så mange læser.'' Det er ikke ligegyldigt, hvilket billede, der tegnes af et land med store og tilsyneladende uløselige problemer. Faglitteraturen giver et væld af faktuelle oplysninger, som er nødvendige for vores forståelse af en tid, men er ikke nødvendigvis pålidelig. Kildekritik må tages i anvendelse for at fastslå dette. Til dette projekt er der blandt andet brugt faglitterære tekster, hvis forfattere har et tydeligt politisk ståsted. Det gælder såvel Ahady Anwar-ul-Haq som Viggo Fischer. Dette giver naturligvis en række vanskeligheder, men en endegyldig sandhed er under alle omstændigheder vanskelig at nå, når der er tale om et så konfliktfyldt land som Afghanistan, hvor så mange interesser står på spil. Derudover er al faglitteratur kendetegnet ved at have et begrænset antal læsere. Den historiske romans univers er til gengæld begrænset og tilstræber ikke at være "sand", men for at være medrivende må dens psykologiske og historiske detaljer være realistiske. I dette tilfælde er universet endnu mere begrænset, fordi handlingen foregår i "børnehøjde". 20

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

REKLAMER REKLAMEANALYSE

REKLAMER REKLAMEANALYSE REKLAMEANALYSE Præsentation af reklamen Hvem er afsenderen? o stort el. lille firma o dansk el. udenlandsk o hvilke produkter o slogan, logo Hvilket reklamebureau? Hvad reklameres der for? Hvilket medie

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Sociale og kulturelle koder er svære at knække

Sociale og kulturelle koder er svære at knække Godt nok er jeg født her, men i mange situationer er det svært både for mig selv og andre at finde ud af, om min adfærd afviger fra normen på grund af noget kulturelt eller min funktionsnedsættelse. Sociale

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKT I MATEMATIK-HISTORIE OM CUBA-KRISEN OG MATEMATISKE SPIL

OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKT I MATEMATIK-HISTORIE OM CUBA-KRISEN OG MATEMATISKE SPIL OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKT I MATEMATIK-HISTORIE OM CUBA-KRISEN OG MATEMATISKE SPIL Indledning Den kolde krig er betegnelsen for perioden 1948 til 1989, hvor USA og USSR i kølvandet på anden verdenskrig

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E:

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Man kan få en uddannelse samtidig med at man kan udvikle sig omkring sin sport og få god og seriøs træning. Jeg

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Historisk analyse. Eksempel på et historisk analyseafsnit. 2. Gassens psykologiske egenskaber

Historisk analyse. Eksempel på et historisk analyseafsnit. 2. Gassens psykologiske egenskaber Historisk analyse Når der foretages en historisk analyse, er det nødvendigt, at der anvendes kildeanalyse, og her er det oplagt at udvælge nogle få kilder, som der arbejdes i dybden med. Analysen skal

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere