Uddannelsespuljen 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsespuljen 2012"

Transkript

1 Uddannelsespuljen 2012 Projektbeskrivelsesskema til Uddannelsespuljen 2012 Skemaet skal venligst indsendes senest fredag d 10 august 2012 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 1 / 10

2 STAMOPLYSNINGER OM ANSØGER Ansøgers CVR-nr CVR-nr: Ansøgers navn og adresse Hjørring Gymnasium og HF-Kursus, Skolevangen 23, 9800 Hjørring Projektets adresse (hvis forskellig fra ansøgers) Juridisk ansvarlig Kontaktperson (navn) Kontaktperson ( ) Kontaktperson (telefon) Ansøgers revisor (Navn, adresse og kontaktperson) Rektor Elsebeth Gabel Austin Uddannelseschef John Riedel Fast Navn Adresse Deloitte Peter Nørrevang Gøteborgvej Aalborg SV Telefon Mobil TIDSPLAN FOR PROCESSEN OMKRING PROJEKTBESKRIVELSE 10 august 2012 Indsendelse af endelig projektbeskrivelse 28 august 2012 Projektbeskrivelsen behandles i Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling 10 september 2012 Projektbeskrivelsen behandles i Forretningsudvalget 18 september Projektbeskrivelsen behandles i Regionsrådet 1 oktober 2012 Projektstart 1 juni 2015 Projektafslutning og afrapportering Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 2 / 10

3 PROJEKTIDENTIFIKATION Projektnavn Projekt Unge med matematikvanskeligheder - Dyskalkuli Projektets tidsplan Startdato Slutdato FOKUSOMRÅDE Fokusområde B i Regionsrådets Uddannelsesstrategi : Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser PROJEKTBESKRIVELSE KORT RESUMÉ TIL OFFENTLIGGØRELSE Projektet Unge med matematikvanskeligheder - Dyskalkuli er en videreførelse af det 3-årige udviklingsprojekt Gennemførelse af en ungdomsuddannelse ved målrettet støtte til unge med matematikproblemer (Dyskalkuli), som har løbet i perioden Det nye 3-årige projekt har til overordnet formål at udbrede og styrke indsatsen yderligere overfor unge med så svære matematikproblemer, at det vanskeliggør gennemførelse af en ungdomsuddannelse Med det nye projekt er der tale om videreførelse af dele fra det første projekt, herunder screeningstests for dyskalkuli og opfølgende specialstøtte Med det nye projekt udbredes testene og støtten til en større fokusgruppe blandt elever fra alle projektets ungdomsuddannelser og folkeskolens 8, 9 og 10 klassetrin Antallet af testpersoner i i det nye projekt er 2000 Målgruppen og indsatsen udvides således betydeligt I projektet er der ligeledes tale om inddragelse af helt nye fokus- og indsatsområder Blandt andet vil der være et særligt fokus på en præcis definition af begrebet dyskalkuli, eftersom en egentlig diagnostisk afgrænsning ikke findes i lighed med eksempelvis dysleksi (ordblindhed) Det der mao søges klarlagt er, hvor grænsen går mellem matematikvanskeligheder af mere almen karakter i forhold til svære problematikker (dyskalkuli), som har en kraftigt hæmmende virkning i forhold til gennemførelse af en ungdomsuddannelse, men også i forhold til livsudfoldelse i dagligdagen Denne begrebsafklaring er af afgørende betydning i forhold til, hvordan efterfølgende støtteforanstaltninger skal tage form for den enkelte elev Begrebsafklaringen skal bla også være med til at sikre ensartede kriterier i forhold til vurderingen af den enkelte elevs støttemuligheder I projektet Unge med matematikvanskeligheder - Dyskalkuli søges det endvidere afdækket, hvorvidt forbedret arbejdshukommelse gennem målrettet støtte kan have en afsmittende effekt hos den enkelte elev i forbindelse med undervisning generelt Denne teori fremkom bla gennem arbejdet i pilotprojektet Studier har ligeledes indikeret, at der kan være en sammenhæng Teorien skal be- eller afkræftet i det nærværende projekt Ydermere skal projektet gennem en dialog om ensarterede kriterier for funktionsnedsættelsen med relevante ministerier og styrelser afsøge mulighederne for at opnå støttebevilling til unge med dyskalkuli i forbindelse med gennemførelsen af en ungdomsuddannelse Endelig vil et af indsatområderne i det nye projekt være samarbejdet med hjemmene omkring støtte og opbakning til den enkelte unge med dyskalkuli eller så svære matematikvanskeligheder, at det vanskeliggør gennemførelse af en ungdomsuddannelse I forbindelse med efterfølgende støtteundervisning har det første projekt tydeligt vist, at hjemmets opbakning og støtte er af stor betydning for den unges motivation til at arbejde med problematikkerne PROJEKTETS MOTIVATION OG BAGGRUND I ungdomsuddannelserne og folkeskolens overbygning opleves et stigende behov for at støtte unge, der trods interessen og evnerne af forskellige årsager alligevel ikke har fået den støtte, fagligt og/eller socialt, som betyder at de er klar til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse For at leve op til regeringens erklærede mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er det derfor af afgørende betydning, at der udvikles helt særlige støtteprogrammer for de Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 3 / 10

4 nævnte unge med betydelige matematikvanskeligheder Det er ligeledes af stor betydning, at de støttes allerede inden optagelsen på ungdomsuddannelserne og undervejs i ungdomsuddannelserne, både fra uddannelsernes side, men også med den nødvendige opbakning fra hjemmene Et mere udbredt samarbejde mellem lærerne på de institutioner, der afgiver elever og de institutioner, der modtager dem, er desuden yderst vigtigt for, at elever ikke tabes mellem institutionerne Derfor er projektet formål bla at efter- og videreuddanne lærere, videreudvikle og udbrede screeningstests og undervisningsmateriale, udvikle nye og forbedre eksisterende støtteforanstaltninger, definitionsafgrænse begrebet dyskalkuli, udbrede kendskabet til funktionsnedsættelsen, etablere dialog og samarbejde med forældre til de berørte unge og endelig at opnå en udbredt forståelse af dyskalkuli som en funktionsnedsættelse på linje med dysleksi (ordblindhed) om ikke i omfang forstået som antal berørte, så i ligeså hæmmende grad i forhold til uddannelse og livsudfoldelse PROJEKTETS FORMÅL Projektets overordnede formål er at: Definere og afgrænse begrebet dyskalkuli og derigennem opnå ensartede kriterier for fastsættelse af funktionsnedsættelsen bla gennem inddragelse og anvendelse af pågående national og international forskning Opspore flere unge med dyskalkuli gennem udbredelse af screeningstests til en større elevmængde (2000 elever) Af-/bekræfte hvorvidt udviklingen af en forbedret arbejdshukommelse gennem støttetiltag i matematik har afsmittende effekt i forhold til evnen til at fokusere i andre fag med højnelse af den generelle faglighed til følge for den enkelte elev Udbrede og styrke indsatsen overfor unge med dyskalkuli gennem målrettede undervisningstiltag og forældresamarbejde Sikre dyskalkuli status som funktionsnedsættelse på linje med læse- stavevanskeligheder og decideret dysleksi PROJEKTETS SUCCESKRITERIER Følgende ses som succeskriterier: Begrebet dyskalkuli er afgrænset og præcist defineret som funktionsnedsættelse ud fra ensartede kriterier 2000 elever har gennemgået screeningstests Der er igangsat målrettede støttetiltag for den del af de 2000 testede elever, som har så store matematikvanskeligheder, at det vanskeliggør gennemførelsen af en ungdomsuddannelse Lærere på partnerskolerne har gennemgået kursus om dyskalkuli og kan gennemføre screeningstests Partnerskolerne har iværksat støtteforanstaltninger for udvalgte elever med dyskalkuli Den mulige forbedring af arbejdshukommelsen og den afsmittende effekt på andre fag end matematik er undersøgt på udvalgte fokuspersoner Der er etableret dialog med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Ministeriet for Børn og Undervisning med henblik på, at dyskalkuli får samme status som funktionsnedsættelse i forhold til økonomisk støtte som eksempelvis dysleksi Dette forventes ikke nødvendigvis afklaret indenfor projektperioden Målet med dette fokusområde er bla at sikre forankring af støtteforanstaltningerne på skolerne og uddannelsesinstitutionerne efter projektperiodens ophør Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 4 / 10

5 PROJEKTETS INDHOLD 1 halvdags opstartskursus for deltagende lærere i det nye projekt om dyskalkuli, erfaringerne og resultaterne fra det første projekt samt formålet med det nye projekt Kursets mål er desuden kompetenceudvikling i forhold til at afholde screeningtests og lave efterfølgende støtteundervisning lokalt på skolerne (efterår 2012) 1 halvdags fælleskonference (forår 2013) Sigtet med konferencen er videndeling på baggrund af hidtil opnåede resultater i projektet samt efter- og videreuddannelse af projektpartnernes involverede lærere gennem foredrag/oplæg om af forskningsresultater fra eksterne forskere Sekundært er målgruppen interesserede lærere og ledere fra andre skoler, som kan deltage i konferencen mod egenbetaling 1 halvdags fælleskonference (forår 2014) Sigtet med konferencen er videndeling på baggrund af hidtil opnåede resultater i projektet samt efter- og videreuddannelse af projektpartnernes involverede lærere gennem foredrag/oplæg om af forskningsresultater fra eksterne forskere Sekundært er målgruppen interesserede lærere og ledere fra andre skoler, som kan deltage i konferencen mod egenbetaling 1 afsluttende halvdags fælleskonference (forår 2015) Sigtet med konferencen er at formidle projektets opnåede resultater Målgruppen er alle interesserede, herunder bla fagfolk, forældre, unge indenfor projektets målgruppe Udarbejdelse og implementering af specialstøtteaktiviteter lokalt på de deltagende skoler og uddannelsesinstitutioner Udarbejdelse af undervisningsmateriale og praktiske værktøjer til ovenstående, således at lærerne har en såkaldt værktøjskasse, som de kan tage i brug hvis en elev får konstateret dyskalkuli Opkvalificering af lærere og undervisere til at kunne genkende karakteristika ved dyskalkuli Udarbejdelse af informationsmateriale til institutioner, fagfolk, unge med dyskalkuli, forældre 1 årlig orienteringsaften på den enkelte folkeskole og den enkelte ungdomsuddannelsesinstitution for forældre til unge med dyskalkuli (efterår 2013 og efterår 2014) Screening af 2000 elever fordelt på projektets skoler og uddannelsesinstitutioner ligeligt fordelt på 2 årgange (efterår 2013 og efterår 2014) Løbende tests af fokusgruppe i forbindelse med mulig forbedret arbejdshukommelse 4 årlige møder mellem arbejdsgrupper (á 2 timers varighed) Arbejdsgrupperne består af lærere fra projektpartnernes skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner 3 årlige styregruppemøder (á 2 timers varighed) Udarbejdelse af afsluttende rapport til udgivelse og pixi til offentliggørelse Løbende og afsluttende orientering om projektets resultater på projektets hjemmeside, i medierne og på de deltagende skolers hjemmesider og trykte orienteringsmateriale Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 5 / 10

6 PROJEKTETS ORGANISERING Her redegøres for projektets organisatoriske set-up inklusiv beskrivelse af styregruppe og arbejdsgruppe Projektets styregruppe: Uddannelseskonsulent Louise Langbo Meyer, Kontoret for Uddannelse, Kultur og Oplevelse, Region Nordjylland Rektor Elsebeth Gabel Austin, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Uddannelseschef John Riedel, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Skoleleder Brian Nielsen, Østre Skole Thisted Speciallærer Henrik Skovhus, Taleinstituttet Rektor Mette Skydt, EUC Nordvest Lektor Otto Houmann Jensen, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Projektets referencegruppe: Rektor Jens Otto Pedersen, Aalborg Handelsgymnasium Rektor Kirsten Holmgaard, Vesthimmerlands Gymnasium og HF Afdelingschef Lene Yding, VUC & HF Nordjylland, Aalborg afdeling Viceinspektør Christina Birch Pedersen, Hjørring Ny Tiende Skoleleder Anni Stilling, Hjørring Ny 10 Konsulent og projekttovholder: Lektor Otto Houmann Jensen, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Konsulent: Speciallærer Henrik Skovhus, Taleinstituttet Derudover deltager alle partnerskoler med 2 undervisere PROJEKTETS SAMARBEJDSPARTNERE OG DISSES ROLLE/BIDRAG Projektholder: Hjørring Gymnasium og HF-Kursus: Bidrager med min 2 lærere, deltager i styregruppe, deltager i møder, kurser, konferencer, tovholder på administration, juridisk ansvarlig, ansvarlig for hjemmeside, bidrager til mangfoldiggørelse, bidrager med kontakt til regionale medier bidrager til tests, bidrager til udviklingsarbejdet, bidrager med støttetiltag til unge i projektets Projektpartnere: Hjørring Ny Tiende: Bidrager med min 2 lærere, deltager i styregruppe, deltager i møder, kurser og konferencer, bidrager til mangfoldiggørelse, bidrager til tests, bidrager til udviklingsarbejdet, bidrager med støttetiltag til unge i projektets Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 6 / 10

7 Aalborg Handelsgymnasium: Bidrager med min 2 lærere, deltager i styregruppe, deltager i møder, kurser og konferencer, bidrager til mangfoldiggørelse bidrager til tests, bidrager til udviklingsarbejdet, bidrager med støttetiltag til unge i projektets Taleinstituttet: Bidrager med konsulent, deltager i styregruppe, deltager i møder, kurser og konferencer, bidrager til mangfoldiggørelse bidrager til tests, bidrager til udviklingsarbejdet ift afgrænsning og udarbejdelse af definition på begrebet dyskalkuli EUC Nordvest: Bidrager med min 2 lærere, deltager i styregruppe, deltager i møder, kurser og konferencer, bidrager til mangfoldiggørelse bidrager til tests, bidrager til udviklingsarbejdet, bidrager med støttetiltag til unge i projektets Vesthimmerlands Gymnasium og HF: Bidrager med min 2 lærere, deltager i styregruppe, deltager i møder, kurser og konferencer, bidrager til mangfoldiggørelse bidrager til tests, bidrager til udviklingsarbejdet, bidrager med støttetiltag til unge i projektets VUC & HF Nordjylland, Aalborg afd (HF): Bidrager med min 2 lærere, deltager i styregruppe, deltager i møder, kurser og konferencer, bidrager til mangfoldiggørelse, bidrager til tests, bidrager til udviklingsarbejdet, bidrager med støttetiltag til unge i projektets Østre Skole, Thisted: Bidrager med min 2 lærere, deltager i styregruppe, deltager i møder, kurser og konferencer, bidrager til mangfoldiggørelse, bidrager til tests, bidrager til udviklingsarbejdet, bidrager med støttetiltag til unge i projektets Netværksdeltagere: AAU og/eller andre relevante nationale og internationale forskningsinstitutioner: bidrager med forskning i forbindelse med definitions- /begrebsafklaringen af dyskalkuli Angiv antal samarbejdspartnere ekskl projektholder: 7 PROJEKTETS KONKRETE RESULTAT- OG EFFEKTMÅL Her skal formålet med projektets omsættes til resultater og effekter Disse kan for eksempel være i form af effektmål, produktmål, aktivitetsmål, kvalitetsmål, procesmål eller lignende Alle resultat- og effektmål skal være konkrete og målbare, således at det er muligt at vurdere, om og i hvilken grad de er opfyldt Derfor er det også afgørende at forholde sig til, hvordan resultat- og effektmålene skal måles, når disse formuleres Desuden skal alle resultat- og effektmål knyttes an til projektets overordnede mål og delmål Antallet af mål afhænger af projektet Hellere få præcise resultat- og effektmål end mange luftige Resultat- og effektmål Målemetode 2000 elever er testet for dyskalkuli Målrettede støtteforanstaltninger er etableret på alle deltagende skoler og uddannelsesinstitutioner for elever med den konkrete funktionsnedsættelse dyskalkuli 2000 elever har gennemført kort test, som afdækker behovet for evt opfølgende støttetiltag Det faglige niveau i matematik er hævet hos den enkelte samt generelt i matematikklasserne afspejlet i karakterniveau Måles ved nedslagsmålinger på udvalgte tidspunkter Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 7 / 10

8 Undervisningsmateriale til elever med dyskalkuli er udarbejdet og afprøvet Der foreligger undervisningsmateriale til brug for elever på 8, 9 og 10 klassetrin og til brug i ungdomsuddannelserne Materialet er offentligt tilgængeligt på projektets hjemmeside Funktionsnedsættelsen dyskalkuli er klart afgrænset og kriterierne for funktionsnedsættelsen er præcist defineret på baggrund af eksisterende international forskning og egne løbende resultater i projektet Der foreligger en officiel, nationalt accepteret definition af dyskalkuli Det er afklaret, hvorvidt unges arbejde med dyskalkulirelaterede problematikker medvirker til en generel forbedring af arbejdshukommelsen med afsmittende effekt på andre fag end matematik Tests (under udarbejdelse i forbindelse med Projekt Gennemførelse af en ungdomsuddannelse ved målrettet støtte til unge med matematikproblemer (Dyskalkuli) ) Måles ved at følge den enkeltes standpunktskarakterer i forskellige fag Forældre er inddraget aktivt i støtteprocessen De berørte forældre deltager ved orienteringsaftener og fokusgruppeinterviews Opkvalificering af matematiklærere i brug af tests Der er afholdt fælleskonferencer med videndeling blandt projektets lærere om lokale udviklingsresultater og tiltag samt foredrag om eksisterende forskningsresultater og pågående international forskning og udvikling v relevante eksterne fagpersoner Målet er at 100 lærere kan anvende tests ved skoleårets start PROJEKTETS MILEPÆLE OG TIDSPLAN Der skal være en klart beskrevet tidsangivelse af milepæle for, hvornår projektets resultat- og effektmål forventes opfyldt Milepæle* Tidsplan og deadline** Definition af begrebet dyskalkuli Efterår forår 2013 Test af 2000 elever Efterår 2013 og efterår 2014 Efteruddannelse af deltagende lærere i projektet Efterår 2012 forår 2015 Støtteforanstaltninger (specialundervisning) er iværksat på de deltagende skoler og uddannelsesinstitutioner Efterår forår 2014 Det er afklaret gennem tests, hvorvidt de unges arbejde med dyskalkuli-relaterede problematikker medvirker til en generel forbedring af arbejdshukommelsen med afsmittende effekt på andre fag end matematik Forår 2015 Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 8 / 10

9 PROJEKTETS NYHEDSVÆRDI OG ADDITIONALITET Hvordan adskiller projektet sig fra allerede eksisterende projekter/aktiviteter samt lov- og bekendtgørelsesfastlagte opgaver? Inddrag gerne erfaringer fra tidligere udmøntninger af Uddannelsespuljen Projektet er overodnet en videreudvikling af indsatsen overfor unge med betydelige matematikvanskeligheder og egentlig dyskalkuli Projektet skal som noget nyt afprøve tests på en betydeligt større målgruppe af unge end tidligere og på flere forskellige typer ungdomsuddannelser Derudover inddrages også som noget helt nyt folkeskolens 8 og 9 klassetrin i forbindelse med tests, støtteforanstaltninger og udviklingen af undervisningsmateriale med henblik på at unge med dyskalkuli ikke tabes mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne Derudover skal der som noget nyt fokuseres på samarbejdet med de unges hjem omkring støtte til de unge, da denne støtte har vist sig at være af overordentlig stor betydning i forhold til de unges motivation for at arbejde med de begrænsninger, som funktionsnedsættelsen bevirker i forhold til gennemførelsen af en ungdomsuddannelse Projektet er banebrydende ift at søge at få fastsat nogle ensartede kriterier for funktionsnedsættelsen Kriterier, som kan være med til at gøre det lettere at få den optimale støtte på linje med feks unge med dysleksi Hvilke af følgende kommuner kommer projektet til gavn (sæt kryds)? PROJEKTETS GEOGRAFISKE SPREDNING X Hele regionen 100 Frederikshavn Hjørring Læsø Brønderslev Jammerbugt Aalborg Vesthimmerland Mariagerfjord Morsø Thisted Rebild Hvor mange procent af det samlede projekt kommer hver kommune til gavn (skøn i %)? HVORDAN EVALUERES PROJEKTET, OG HVORDAN FORMIDLES RESULTATERNE? (Udover de kontraktfastsatte evalueringsaktiviteter, hvordan forventes projektets resultater offentliggjort og formidlet? Hvilke brugere kan have interesse i at høre om projektets resultater?) Projektets resultater søges løbende formidlet i medierne, på projektets hjemmeside, på de deltagende skolers hjemmesider og i skolernes informationsmateriale, hvor det skønnes relevant Ligeledes vil der ske orientering om screeningstests og om muligheden for støttetiltag til kommende elever i forbindelse med ungdomsuddannelsernes almindelige optagelses- og orienteringsaktiviteter (Åbent Hus, orienteringsaftener, orienteringsmateriale, mv) Konferencerne i projektets løbetid vil være åbne for begrænset deltagelse udefra mod deltagergebyr til dækning af de ekstra omkostninger, dette måtte medføre Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 9 / 10

10 Resultaterne af projektet formidles på en afsluttende konference i foråret 2015 Konferencen er åben for ekstern deltagelse mod deltagergebyr til dækning af de ekstra omkostninger, dette måtte medføre Afslutningsvis vil der blive trykt en publikation til offentliggørelse af projektets resultater PROJEKTETS FORANKRING OG VIDEREFØRELSE Hvad sker der med projektet efter projektafslutning? Dialogen med relevante instanser, herunder Kvalitets- og tilsynsstyrelsen, er med henblik på, at dyskalkuli får samme status som funktionsnedsættelse i forhold til økonomisk støtte som feks dysleksi En status på linje med dysleksi kan være med til at forankre støtteforanstaltningerne på skolerne efter projektets ophør, fordi eventuel SPS-støtte kan være med til at dække de ekstra driftsomkostninger, som støttetiltag uvægerligt medfører for uddannelsesinstitutionerne Det er i enhver uddannelsesinstitutions interesse at være med til at mindske frafaldet og derigennem være med til at indfri 95 % - målsætningen Støttetiltag rettet mod unge med svære matematikvanskeligheder og egentlig dyskalkuli vil være et vigtigt værktøj i bestræbelserne på at sikre gennemførelsen for flere unge i ungdomsuddannelserne, ikke mindst, hvis der allerede kan sættes ind på folkeskolens ældste skoletrin Samlet projektbudget Uddannelsespuljen (kr) PROJEKTETS SAMLEDE BUDGET kr kr Egenfinansiering (kr) Egenfinansiering (%) 25 % BEMÆRK! Sammen med ansøgningen indsendes projektbudget i særskilt excel-fil budgetskema downloades på: UNDERSKRIFT Dato: Projektets navn Unge med matematikvanskeligheder Dyskalkuli Underskrift Ansøgers navn Rektor Elsebeth Gabel Austin Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Skolevangen Hjørring Ansøgningen indsendes kun elektronisk i både word-/rtf-format og underskrevet i pdf-format til: NB! Er der ikke modtaget kvitteringsskrivelse inden for fem hverdage efter ansøgningsfristen d 10 august 2012 kontakt da sekretariatet på telefon: Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 10 / 10

Slutrapport. Kontraktens parter. Vedrørende. Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013. Journalnummer: 2011-147339

Slutrapport. Kontraktens parter. Vedrørende. Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013. Journalnummer: 2011-147339 Slutrapport Vedrørende Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013 Journalnummer: 2011-147339 Kontraktens parter Region: Region Nordjylland Regional Udvikling Niels Bohrs

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 Ansøgt beløb 1.972.768 Flipped Learning en it-pædagogisk metode til at styrke gymnasie/hf og SOSU-elevers

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Hands on

Projektbeskrivelse Hands on Projektbeskrivelse Hands on Resumé Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere