Uddannelsespuljen 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsespuljen 2012"

Transkript

1 Uddannelsespuljen 2012 Projektbeskrivelsesskema til Uddannelsespuljen 2012 Skemaet skal venligst indsendes senest fredag d 10 august 2012 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 1 / 10

2 STAMOPLYSNINGER OM ANSØGER Ansøgers CVR-nr CVR-nr: Ansøgers navn og adresse Hjørring Gymnasium og HF-Kursus, Skolevangen 23, 9800 Hjørring Projektets adresse (hvis forskellig fra ansøgers) Juridisk ansvarlig Kontaktperson (navn) Kontaktperson ( ) Kontaktperson (telefon) Ansøgers revisor (Navn, adresse og kontaktperson) Rektor Elsebeth Gabel Austin Uddannelseschef John Riedel Fast Navn Adresse Deloitte Peter Nørrevang Gøteborgvej Aalborg SV Telefon Mobil TIDSPLAN FOR PROCESSEN OMKRING PROJEKTBESKRIVELSE 10 august 2012 Indsendelse af endelig projektbeskrivelse 28 august 2012 Projektbeskrivelsen behandles i Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling 10 september 2012 Projektbeskrivelsen behandles i Forretningsudvalget 18 september Projektbeskrivelsen behandles i Regionsrådet 1 oktober 2012 Projektstart 1 juni 2015 Projektafslutning og afrapportering Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 2 / 10

3 PROJEKTIDENTIFIKATION Projektnavn Projekt Unge med matematikvanskeligheder - Dyskalkuli Projektets tidsplan Startdato Slutdato FOKUSOMRÅDE Fokusområde B i Regionsrådets Uddannelsesstrategi : Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser PROJEKTBESKRIVELSE KORT RESUMÉ TIL OFFENTLIGGØRELSE Projektet Unge med matematikvanskeligheder - Dyskalkuli er en videreførelse af det 3-årige udviklingsprojekt Gennemførelse af en ungdomsuddannelse ved målrettet støtte til unge med matematikproblemer (Dyskalkuli), som har løbet i perioden Det nye 3-årige projekt har til overordnet formål at udbrede og styrke indsatsen yderligere overfor unge med så svære matematikproblemer, at det vanskeliggør gennemførelse af en ungdomsuddannelse Med det nye projekt er der tale om videreførelse af dele fra det første projekt, herunder screeningstests for dyskalkuli og opfølgende specialstøtte Med det nye projekt udbredes testene og støtten til en større fokusgruppe blandt elever fra alle projektets ungdomsuddannelser og folkeskolens 8, 9 og 10 klassetrin Antallet af testpersoner i i det nye projekt er 2000 Målgruppen og indsatsen udvides således betydeligt I projektet er der ligeledes tale om inddragelse af helt nye fokus- og indsatsområder Blandt andet vil der være et særligt fokus på en præcis definition af begrebet dyskalkuli, eftersom en egentlig diagnostisk afgrænsning ikke findes i lighed med eksempelvis dysleksi (ordblindhed) Det der mao søges klarlagt er, hvor grænsen går mellem matematikvanskeligheder af mere almen karakter i forhold til svære problematikker (dyskalkuli), som har en kraftigt hæmmende virkning i forhold til gennemførelse af en ungdomsuddannelse, men også i forhold til livsudfoldelse i dagligdagen Denne begrebsafklaring er af afgørende betydning i forhold til, hvordan efterfølgende støtteforanstaltninger skal tage form for den enkelte elev Begrebsafklaringen skal bla også være med til at sikre ensartede kriterier i forhold til vurderingen af den enkelte elevs støttemuligheder I projektet Unge med matematikvanskeligheder - Dyskalkuli søges det endvidere afdækket, hvorvidt forbedret arbejdshukommelse gennem målrettet støtte kan have en afsmittende effekt hos den enkelte elev i forbindelse med undervisning generelt Denne teori fremkom bla gennem arbejdet i pilotprojektet Studier har ligeledes indikeret, at der kan være en sammenhæng Teorien skal be- eller afkræftet i det nærværende projekt Ydermere skal projektet gennem en dialog om ensarterede kriterier for funktionsnedsættelsen med relevante ministerier og styrelser afsøge mulighederne for at opnå støttebevilling til unge med dyskalkuli i forbindelse med gennemførelsen af en ungdomsuddannelse Endelig vil et af indsatområderne i det nye projekt være samarbejdet med hjemmene omkring støtte og opbakning til den enkelte unge med dyskalkuli eller så svære matematikvanskeligheder, at det vanskeliggør gennemførelse af en ungdomsuddannelse I forbindelse med efterfølgende støtteundervisning har det første projekt tydeligt vist, at hjemmets opbakning og støtte er af stor betydning for den unges motivation til at arbejde med problematikkerne PROJEKTETS MOTIVATION OG BAGGRUND I ungdomsuddannelserne og folkeskolens overbygning opleves et stigende behov for at støtte unge, der trods interessen og evnerne af forskellige årsager alligevel ikke har fået den støtte, fagligt og/eller socialt, som betyder at de er klar til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse For at leve op til regeringens erklærede mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er det derfor af afgørende betydning, at der udvikles helt særlige støtteprogrammer for de Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 3 / 10

4 nævnte unge med betydelige matematikvanskeligheder Det er ligeledes af stor betydning, at de støttes allerede inden optagelsen på ungdomsuddannelserne og undervejs i ungdomsuddannelserne, både fra uddannelsernes side, men også med den nødvendige opbakning fra hjemmene Et mere udbredt samarbejde mellem lærerne på de institutioner, der afgiver elever og de institutioner, der modtager dem, er desuden yderst vigtigt for, at elever ikke tabes mellem institutionerne Derfor er projektet formål bla at efter- og videreuddanne lærere, videreudvikle og udbrede screeningstests og undervisningsmateriale, udvikle nye og forbedre eksisterende støtteforanstaltninger, definitionsafgrænse begrebet dyskalkuli, udbrede kendskabet til funktionsnedsættelsen, etablere dialog og samarbejde med forældre til de berørte unge og endelig at opnå en udbredt forståelse af dyskalkuli som en funktionsnedsættelse på linje med dysleksi (ordblindhed) om ikke i omfang forstået som antal berørte, så i ligeså hæmmende grad i forhold til uddannelse og livsudfoldelse PROJEKTETS FORMÅL Projektets overordnede formål er at: Definere og afgrænse begrebet dyskalkuli og derigennem opnå ensartede kriterier for fastsættelse af funktionsnedsættelsen bla gennem inddragelse og anvendelse af pågående national og international forskning Opspore flere unge med dyskalkuli gennem udbredelse af screeningstests til en større elevmængde (2000 elever) Af-/bekræfte hvorvidt udviklingen af en forbedret arbejdshukommelse gennem støttetiltag i matematik har afsmittende effekt i forhold til evnen til at fokusere i andre fag med højnelse af den generelle faglighed til følge for den enkelte elev Udbrede og styrke indsatsen overfor unge med dyskalkuli gennem målrettede undervisningstiltag og forældresamarbejde Sikre dyskalkuli status som funktionsnedsættelse på linje med læse- stavevanskeligheder og decideret dysleksi PROJEKTETS SUCCESKRITERIER Følgende ses som succeskriterier: Begrebet dyskalkuli er afgrænset og præcist defineret som funktionsnedsættelse ud fra ensartede kriterier 2000 elever har gennemgået screeningstests Der er igangsat målrettede støttetiltag for den del af de 2000 testede elever, som har så store matematikvanskeligheder, at det vanskeliggør gennemførelsen af en ungdomsuddannelse Lærere på partnerskolerne har gennemgået kursus om dyskalkuli og kan gennemføre screeningstests Partnerskolerne har iværksat støtteforanstaltninger for udvalgte elever med dyskalkuli Den mulige forbedring af arbejdshukommelsen og den afsmittende effekt på andre fag end matematik er undersøgt på udvalgte fokuspersoner Der er etableret dialog med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Ministeriet for Børn og Undervisning med henblik på, at dyskalkuli får samme status som funktionsnedsættelse i forhold til økonomisk støtte som eksempelvis dysleksi Dette forventes ikke nødvendigvis afklaret indenfor projektperioden Målet med dette fokusområde er bla at sikre forankring af støtteforanstaltningerne på skolerne og uddannelsesinstitutionerne efter projektperiodens ophør Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 4 / 10

5 PROJEKTETS INDHOLD 1 halvdags opstartskursus for deltagende lærere i det nye projekt om dyskalkuli, erfaringerne og resultaterne fra det første projekt samt formålet med det nye projekt Kursets mål er desuden kompetenceudvikling i forhold til at afholde screeningtests og lave efterfølgende støtteundervisning lokalt på skolerne (efterår 2012) 1 halvdags fælleskonference (forår 2013) Sigtet med konferencen er videndeling på baggrund af hidtil opnåede resultater i projektet samt efter- og videreuddannelse af projektpartnernes involverede lærere gennem foredrag/oplæg om af forskningsresultater fra eksterne forskere Sekundært er målgruppen interesserede lærere og ledere fra andre skoler, som kan deltage i konferencen mod egenbetaling 1 halvdags fælleskonference (forår 2014) Sigtet med konferencen er videndeling på baggrund af hidtil opnåede resultater i projektet samt efter- og videreuddannelse af projektpartnernes involverede lærere gennem foredrag/oplæg om af forskningsresultater fra eksterne forskere Sekundært er målgruppen interesserede lærere og ledere fra andre skoler, som kan deltage i konferencen mod egenbetaling 1 afsluttende halvdags fælleskonference (forår 2015) Sigtet med konferencen er at formidle projektets opnåede resultater Målgruppen er alle interesserede, herunder bla fagfolk, forældre, unge indenfor projektets målgruppe Udarbejdelse og implementering af specialstøtteaktiviteter lokalt på de deltagende skoler og uddannelsesinstitutioner Udarbejdelse af undervisningsmateriale og praktiske værktøjer til ovenstående, således at lærerne har en såkaldt værktøjskasse, som de kan tage i brug hvis en elev får konstateret dyskalkuli Opkvalificering af lærere og undervisere til at kunne genkende karakteristika ved dyskalkuli Udarbejdelse af informationsmateriale til institutioner, fagfolk, unge med dyskalkuli, forældre 1 årlig orienteringsaften på den enkelte folkeskole og den enkelte ungdomsuddannelsesinstitution for forældre til unge med dyskalkuli (efterår 2013 og efterår 2014) Screening af 2000 elever fordelt på projektets skoler og uddannelsesinstitutioner ligeligt fordelt på 2 årgange (efterår 2013 og efterår 2014) Løbende tests af fokusgruppe i forbindelse med mulig forbedret arbejdshukommelse 4 årlige møder mellem arbejdsgrupper (á 2 timers varighed) Arbejdsgrupperne består af lærere fra projektpartnernes skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner 3 årlige styregruppemøder (á 2 timers varighed) Udarbejdelse af afsluttende rapport til udgivelse og pixi til offentliggørelse Løbende og afsluttende orientering om projektets resultater på projektets hjemmeside, i medierne og på de deltagende skolers hjemmesider og trykte orienteringsmateriale Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 5 / 10

6 PROJEKTETS ORGANISERING Her redegøres for projektets organisatoriske set-up inklusiv beskrivelse af styregruppe og arbejdsgruppe Projektets styregruppe: Uddannelseskonsulent Louise Langbo Meyer, Kontoret for Uddannelse, Kultur og Oplevelse, Region Nordjylland Rektor Elsebeth Gabel Austin, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Uddannelseschef John Riedel, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Skoleleder Brian Nielsen, Østre Skole Thisted Speciallærer Henrik Skovhus, Taleinstituttet Rektor Mette Skydt, EUC Nordvest Lektor Otto Houmann Jensen, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Projektets referencegruppe: Rektor Jens Otto Pedersen, Aalborg Handelsgymnasium Rektor Kirsten Holmgaard, Vesthimmerlands Gymnasium og HF Afdelingschef Lene Yding, VUC & HF Nordjylland, Aalborg afdeling Viceinspektør Christina Birch Pedersen, Hjørring Ny Tiende Skoleleder Anni Stilling, Hjørring Ny 10 Konsulent og projekttovholder: Lektor Otto Houmann Jensen, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Konsulent: Speciallærer Henrik Skovhus, Taleinstituttet Derudover deltager alle partnerskoler med 2 undervisere PROJEKTETS SAMARBEJDSPARTNERE OG DISSES ROLLE/BIDRAG Projektholder: Hjørring Gymnasium og HF-Kursus: Bidrager med min 2 lærere, deltager i styregruppe, deltager i møder, kurser, konferencer, tovholder på administration, juridisk ansvarlig, ansvarlig for hjemmeside, bidrager til mangfoldiggørelse, bidrager med kontakt til regionale medier bidrager til tests, bidrager til udviklingsarbejdet, bidrager med støttetiltag til unge i projektets Projektpartnere: Hjørring Ny Tiende: Bidrager med min 2 lærere, deltager i styregruppe, deltager i møder, kurser og konferencer, bidrager til mangfoldiggørelse, bidrager til tests, bidrager til udviklingsarbejdet, bidrager med støttetiltag til unge i projektets Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 6 / 10

7 Aalborg Handelsgymnasium: Bidrager med min 2 lærere, deltager i styregruppe, deltager i møder, kurser og konferencer, bidrager til mangfoldiggørelse bidrager til tests, bidrager til udviklingsarbejdet, bidrager med støttetiltag til unge i projektets Taleinstituttet: Bidrager med konsulent, deltager i styregruppe, deltager i møder, kurser og konferencer, bidrager til mangfoldiggørelse bidrager til tests, bidrager til udviklingsarbejdet ift afgrænsning og udarbejdelse af definition på begrebet dyskalkuli EUC Nordvest: Bidrager med min 2 lærere, deltager i styregruppe, deltager i møder, kurser og konferencer, bidrager til mangfoldiggørelse bidrager til tests, bidrager til udviklingsarbejdet, bidrager med støttetiltag til unge i projektets Vesthimmerlands Gymnasium og HF: Bidrager med min 2 lærere, deltager i styregruppe, deltager i møder, kurser og konferencer, bidrager til mangfoldiggørelse bidrager til tests, bidrager til udviklingsarbejdet, bidrager med støttetiltag til unge i projektets VUC & HF Nordjylland, Aalborg afd (HF): Bidrager med min 2 lærere, deltager i styregruppe, deltager i møder, kurser og konferencer, bidrager til mangfoldiggørelse, bidrager til tests, bidrager til udviklingsarbejdet, bidrager med støttetiltag til unge i projektets Østre Skole, Thisted: Bidrager med min 2 lærere, deltager i styregruppe, deltager i møder, kurser og konferencer, bidrager til mangfoldiggørelse, bidrager til tests, bidrager til udviklingsarbejdet, bidrager med støttetiltag til unge i projektets Netværksdeltagere: AAU og/eller andre relevante nationale og internationale forskningsinstitutioner: bidrager med forskning i forbindelse med definitions- /begrebsafklaringen af dyskalkuli Angiv antal samarbejdspartnere ekskl projektholder: 7 PROJEKTETS KONKRETE RESULTAT- OG EFFEKTMÅL Her skal formålet med projektets omsættes til resultater og effekter Disse kan for eksempel være i form af effektmål, produktmål, aktivitetsmål, kvalitetsmål, procesmål eller lignende Alle resultat- og effektmål skal være konkrete og målbare, således at det er muligt at vurdere, om og i hvilken grad de er opfyldt Derfor er det også afgørende at forholde sig til, hvordan resultat- og effektmålene skal måles, når disse formuleres Desuden skal alle resultat- og effektmål knyttes an til projektets overordnede mål og delmål Antallet af mål afhænger af projektet Hellere få præcise resultat- og effektmål end mange luftige Resultat- og effektmål Målemetode 2000 elever er testet for dyskalkuli Målrettede støtteforanstaltninger er etableret på alle deltagende skoler og uddannelsesinstitutioner for elever med den konkrete funktionsnedsættelse dyskalkuli 2000 elever har gennemført kort test, som afdækker behovet for evt opfølgende støttetiltag Det faglige niveau i matematik er hævet hos den enkelte samt generelt i matematikklasserne afspejlet i karakterniveau Måles ved nedslagsmålinger på udvalgte tidspunkter Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 7 / 10

8 Undervisningsmateriale til elever med dyskalkuli er udarbejdet og afprøvet Der foreligger undervisningsmateriale til brug for elever på 8, 9 og 10 klassetrin og til brug i ungdomsuddannelserne Materialet er offentligt tilgængeligt på projektets hjemmeside Funktionsnedsættelsen dyskalkuli er klart afgrænset og kriterierne for funktionsnedsættelsen er præcist defineret på baggrund af eksisterende international forskning og egne løbende resultater i projektet Der foreligger en officiel, nationalt accepteret definition af dyskalkuli Det er afklaret, hvorvidt unges arbejde med dyskalkulirelaterede problematikker medvirker til en generel forbedring af arbejdshukommelsen med afsmittende effekt på andre fag end matematik Tests (under udarbejdelse i forbindelse med Projekt Gennemførelse af en ungdomsuddannelse ved målrettet støtte til unge med matematikproblemer (Dyskalkuli) ) Måles ved at følge den enkeltes standpunktskarakterer i forskellige fag Forældre er inddraget aktivt i støtteprocessen De berørte forældre deltager ved orienteringsaftener og fokusgruppeinterviews Opkvalificering af matematiklærere i brug af tests Der er afholdt fælleskonferencer med videndeling blandt projektets lærere om lokale udviklingsresultater og tiltag samt foredrag om eksisterende forskningsresultater og pågående international forskning og udvikling v relevante eksterne fagpersoner Målet er at 100 lærere kan anvende tests ved skoleårets start PROJEKTETS MILEPÆLE OG TIDSPLAN Der skal være en klart beskrevet tidsangivelse af milepæle for, hvornår projektets resultat- og effektmål forventes opfyldt Milepæle* Tidsplan og deadline** Definition af begrebet dyskalkuli Efterår forår 2013 Test af 2000 elever Efterår 2013 og efterår 2014 Efteruddannelse af deltagende lærere i projektet Efterår 2012 forår 2015 Støtteforanstaltninger (specialundervisning) er iværksat på de deltagende skoler og uddannelsesinstitutioner Efterår forår 2014 Det er afklaret gennem tests, hvorvidt de unges arbejde med dyskalkuli-relaterede problematikker medvirker til en generel forbedring af arbejdshukommelsen med afsmittende effekt på andre fag end matematik Forår 2015 Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 8 / 10

9 PROJEKTETS NYHEDSVÆRDI OG ADDITIONALITET Hvordan adskiller projektet sig fra allerede eksisterende projekter/aktiviteter samt lov- og bekendtgørelsesfastlagte opgaver? Inddrag gerne erfaringer fra tidligere udmøntninger af Uddannelsespuljen Projektet er overodnet en videreudvikling af indsatsen overfor unge med betydelige matematikvanskeligheder og egentlig dyskalkuli Projektet skal som noget nyt afprøve tests på en betydeligt større målgruppe af unge end tidligere og på flere forskellige typer ungdomsuddannelser Derudover inddrages også som noget helt nyt folkeskolens 8 og 9 klassetrin i forbindelse med tests, støtteforanstaltninger og udviklingen af undervisningsmateriale med henblik på at unge med dyskalkuli ikke tabes mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne Derudover skal der som noget nyt fokuseres på samarbejdet med de unges hjem omkring støtte til de unge, da denne støtte har vist sig at være af overordentlig stor betydning i forhold til de unges motivation for at arbejde med de begrænsninger, som funktionsnedsættelsen bevirker i forhold til gennemførelsen af en ungdomsuddannelse Projektet er banebrydende ift at søge at få fastsat nogle ensartede kriterier for funktionsnedsættelsen Kriterier, som kan være med til at gøre det lettere at få den optimale støtte på linje med feks unge med dysleksi Hvilke af følgende kommuner kommer projektet til gavn (sæt kryds)? PROJEKTETS GEOGRAFISKE SPREDNING X Hele regionen 100 Frederikshavn Hjørring Læsø Brønderslev Jammerbugt Aalborg Vesthimmerland Mariagerfjord Morsø Thisted Rebild Hvor mange procent af det samlede projekt kommer hver kommune til gavn (skøn i %)? HVORDAN EVALUERES PROJEKTET, OG HVORDAN FORMIDLES RESULTATERNE? (Udover de kontraktfastsatte evalueringsaktiviteter, hvordan forventes projektets resultater offentliggjort og formidlet? Hvilke brugere kan have interesse i at høre om projektets resultater?) Projektets resultater søges løbende formidlet i medierne, på projektets hjemmeside, på de deltagende skolers hjemmesider og i skolernes informationsmateriale, hvor det skønnes relevant Ligeledes vil der ske orientering om screeningstests og om muligheden for støttetiltag til kommende elever i forbindelse med ungdomsuddannelsernes almindelige optagelses- og orienteringsaktiviteter (Åbent Hus, orienteringsaftener, orienteringsmateriale, mv) Konferencerne i projektets løbetid vil være åbne for begrænset deltagelse udefra mod deltagergebyr til dækning af de ekstra omkostninger, dette måtte medføre Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 9 / 10

10 Resultaterne af projektet formidles på en afsluttende konference i foråret 2015 Konferencen er åben for ekstern deltagelse mod deltagergebyr til dækning af de ekstra omkostninger, dette måtte medføre Afslutningsvis vil der blive trykt en publikation til offentliggørelse af projektets resultater PROJEKTETS FORANKRING OG VIDEREFØRELSE Hvad sker der med projektet efter projektafslutning? Dialogen med relevante instanser, herunder Kvalitets- og tilsynsstyrelsen, er med henblik på, at dyskalkuli får samme status som funktionsnedsættelse i forhold til økonomisk støtte som feks dysleksi En status på linje med dysleksi kan være med til at forankre støtteforanstaltningerne på skolerne efter projektets ophør, fordi eventuel SPS-støtte kan være med til at dække de ekstra driftsomkostninger, som støttetiltag uvægerligt medfører for uddannelsesinstitutionerne Det er i enhver uddannelsesinstitutions interesse at være med til at mindske frafaldet og derigennem være med til at indfri 95 % - målsætningen Støttetiltag rettet mod unge med svære matematikvanskeligheder og egentlig dyskalkuli vil være et vigtigt værktøj i bestræbelserne på at sikre gennemførelsen for flere unge i ungdomsuddannelserne, ikke mindst, hvis der allerede kan sættes ind på folkeskolens ældste skoletrin Samlet projektbudget Uddannelsespuljen (kr) PROJEKTETS SAMLEDE BUDGET kr kr Egenfinansiering (kr) Egenfinansiering (%) 25 % BEMÆRK! Sammen med ansøgningen indsendes projektbudget i særskilt excel-fil budgetskema downloades på: UNDERSKRIFT Dato: Projektets navn Unge med matematikvanskeligheder Dyskalkuli Underskrift Ansøgers navn Rektor Elsebeth Gabel Austin Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Skolevangen Hjørring Ansøgningen indsendes kun elektronisk i både word-/rtf-format og underskrevet i pdf-format til: NB! Er der ikke modtaget kvitteringsskrivelse inden for fem hverdage efter ansøgningsfristen d 10 august 2012 kontakt da sekretariatet på telefon: Projektbeskrivelsesskema for Uddannelsespuljen 2012 Side 10 / 10

Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010

Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010 Side 1 af 7 Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010 Skemaet skal venligst indsendes senest mandag d. 9. august 2010. Spørgsmål til skemaet kan rettes til: uddannelsespuljen@rn.dk Side 2 af 7 STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Uddannelsespulje 2011

Uddannelsespulje 2011 Uddannelsespulje 2011 Ansøgningsskema Ansøgningsfristen er mandag d. 7. marts 2011 kl. 12.00 Projektnavn: Uddannelse og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals Ansøger: Hjørring Gymnasium og Hf-kursus

Læs mere

Slutrapport. Kontraktens parter. Vedrørende. Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013. Journalnummer: 2011-147339

Slutrapport. Kontraktens parter. Vedrørende. Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013. Journalnummer: 2011-147339 Slutrapport Vedrørende Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013 Journalnummer: 2011-147339 Kontraktens parter Region: Region Nordjylland Regional Udvikling Niels Bohrs

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Q: A: Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via

Q: A: Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): Q: A: Hvad er formålet med aftalen? Overordnet formål: At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via - At sikre arbejdspladser i Nordjylland - At gøre

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter.

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Kort resumé af projektet: Formålet med projektet er

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for Region Nordjylland,

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Gymnasiet tænkt forfra

Gymnasiet tænkt forfra Gymnasiet tænkt forfra en pixi Roller Ansvar Hvor er vi? Tidsplan Indledning Kære projektdeltagere I denne folder kan du skabe dig et overblik over projektet Gymnasiet tænkt forfra. Det er tanken, at den

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere