LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014"

Transkript

1 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April

2 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik Bekendtgørelse 1514 af 15/12/2010 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse 41 af 16/01/2014 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser Bekendtgørelse 1272 af 16/11/2010 Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne Bekendtgørelse 876 af 07/07/2010 Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelt for skolen Værdigrundlag Pædagogiske og didaktiske overvejelser Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser Vurdering af elevens kompetencer Den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik Formål og opdeling Varighed og struktur Kriterier for kompetencevurdering Kompetencemål Kontaktlærer Specialpædagogisk bistand Uddannelsesvejledning Ungekoordinatorer Tosprogskoordinatorer Undervisningen Bedømmelsesplan Læringsaktiviteter Temaoversigt TEMA: At begynde på en uddannelse TEMA: At møde mennesker TEMA: Arbejdsmiljø og ergonomi TEMA: SOSU det professionelle arbejde med voksne og gamle TEMA: SOSU samfund og omsorg TEMA: Projekt og afslutning

4 1 Generelt for skolen Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg er en selvejende erhvervsskole, der varetager almen uddannelse og kompetenceudvikling af de uddannelsessøgende, så de kvalificeres til at varetage opgaver inden for social- og sundhedsområdet. Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg udbyder grundforløb og hovedforløb inden for Erhvervsuddannelsernes indgang Sundhed, omsorg og pædagogik og andre erhvervsfaglige indgange. Skolen består af følgende lokaliteter: Skive afdeling Arvikavej Skive Tlf.: Thisted afdeling Lerpyttervej Thisted Tlf.: Viborg afdeling Reberbanen Viborg Tlf.: Læs mere om skolen på hjemmesiden: 1.1 Værdigrundlag Vores fælles bestræbelser er at sætte SPOR hver dag. Derfor står vi for at: Forskellighed giver styrke Engagement skaber energi Humor bliver livgivende oxygen Faglighed danner grobund - og det står vi op for. Skolen hviler på en anerkendende tilgang. Det betyder at: Forskellighed er omdrejningspunktet for arbejdet på skolen Engagement i det daglige arbejde er drivkraften i gode læreprocesser hos os selv og eleverne Arbejdsmiljøet er præget af en nærværende omgangstone Høj faglig viden, færdigheder og reflekterede holdninger er forudsætningen for en inspirerende og udfordrende dagligdag. 4

5 Skolens ansatte, elever og kursister tager i fællesskab ansvar for læring, skolens udvikling og miljø. 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg arbejder fokuseret på at skabe et målrettet, rummeligt og eksperimenterende læringsmiljø. Inden for social- og sundhedsområdet har skolen fokus på innovation og kreativitet, så vi til stadighed kan imødekomme nye krav og forventninger. Eleven skal gennem uddannelsen udvikle erhvervsfaglige kompetencer med henblik på aktiv deltagelse i et arbejdsliv, hvor det at indgå i andre menneskers hverdagsliv er vigtigt, og hvor forandring, omstilling, udvikling og fortsat læring er et vilkår. Eleven skal udvikle etik i forhold til at arbejde med andre mennesker. Dette indbefatter forståelse og respekt for det enkelte menneske, menneskelig rummelighed samt accept af borgerindflydelse og forskellighed. Eleven skal udvikle evnen til selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i et samfundsliv, der hviler på et demokratisk grundlag. Endvidere skal eleven udvikle forståelse for, samt eventuelt opnå interesse i, videreuddannelse. Pædagogisk og didaktisk fundament Vores tilgang til læring hviler på en konstruktivistisk forståelse, hvor læring opstår, når handling, opmærksomhed, følelser, hukommelse, tænkning og omgivelsernes udformning i en bred betydning spiller sammen. Læring fordrer således både en individuel og en social proces for at lykkes: En individuel proces, hvor læring ses som egne konstruktioner. Læring er en aktiv proces, noget man gør selv. Denne forståelse og tolkning af nye erfaringer påvirkes af tidligere erfaring og af den lærendes aktuelle interesser og hensigter En social proces, hvor læring altid sker i forhold til en praksis og i et samspil med omverdenen. Læringsmiljø Vi tror på, at læring bedst sker i et miljø, der indeholder: Anerkendende relationer, der er præget af ligeværd og respekt for den andens oplevelsesverden Forpligtende sociale fællesskaber Interesserede samt fagligt og personligt udfordrende vejledere og undervisere Undervisning, der tager hensyn til den enkelte. Skolen etablerer et læringsmiljø, hvor læringsmulighederne for eleven er alsidige og fleksible. Eleven skal have mulighed for at arbejde med passende læringsaktiviteter i forhold til udfordring, indhold, niveau og måder at lære på, samt indgå i et forpligtende fællesskab. Læringsaktiviteter tilrettelægges med progression, så eleven hele tiden udvikler allerede erhvervede kompetencer. I tilrettelæggelsen af 5

6 uddannelsen anvendes forskellige metoder og undervisningsmidler i et samarbejde mellem underviser og elev. Elevens evne til at reflektere over egne læreprocesser, og udvikle bevidsthed om læreprocessernes mening, mål og indhold, understøttes aktivt i uddannelsen gennem arbejdet med den personlige uddannelsesplan, den personlige uddannelsesbog samt individuel vejledning. Undervisningen tilrettelægges i temaer, der tager udgangspunkt i praksisrelaterede situationer, som bearbejdes med henblik på at styrke elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge samt udvikle personlige kompetencer. I den tematiske undervisning indgår flere fagområder. 1.3 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser Bedømmelsesplanen har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles til løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: Klarlægge elevens viden om eget niveau Udpege områder, som kræver forstærket indsats Inspirere eleven til yderligere læring På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling som undervisningen i det hele taget. Al evaluering skal dog udføres med omtanke og i respekt for de involverede personer, da evaluering altid går tæt på den enkelte person, lærer som elev. I skoleuddannelsen vil der være bedømmelser i form af: Løbende evaluering Standpunktsbedømmelse i dansk Afsluttende bedømmelse Se endvidere skolens bedømmelsesplan og prøvebestemmelser. 1.4 Vurdering af elevens kompetencer Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering: 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer: Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen. 6

7 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, herunder vurdering af elevens faglige og almene kompetencer. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 3. Vurdering af elevens behov for indsatser, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. 7

8 2 Den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik 2.1 Formål og opdeling Grundforløbet skal være en praksisnær, fleksibel indledende del af erhvervsuddannelsen. Grundforløbet indeholder undervisning, der især retter sig mod et hovedforløb indenfor den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik. Der lægges vægt på elevens erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencer. 2.2 Varighed og struktur Grundforløbet varer fra 20 til 60 ugers undervisning. Der tilbydes forskellige grundforløbspakker, der differentierer undervisningen og tager hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og mål for uddannelse. 2.3 Kriterier for kompetencevurdering Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af grundforløbets første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af tidligere gennemført forløb, anden uddannelse, vurdering af reelle kompetencer samt særlige behov. Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis, mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag, fag på højere niveau eller særlig støtte. Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb. 2.4 Kompetencemål De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen er, at eleverne kan: møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget arbejdsmiljø (modul 1) indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed forholde sig til sine lære- og arbejdsprocesser bl.a. gennem selvevalueringsværktøjer anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau 8

9 for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: - Dansk, niveau F - førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen på social- og sundhedsuddannelsen, er, at eleverne kan: forstå betydningen af at vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt blive opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv forstå baggrunden for anerkendende kommunikation og indgå i kommunikation, der understøtter anerkendende relationer forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering identificere forhold omkring sundhed og pege på sundhedsopgaver inden for det pædagogiske område og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedsstilstand finde motivation og lyst til gennem fysiske aktiviteter at opnå en god fysisk form og udfolde sig kreativt gennem idræt og bevægelse alene eller i samarbejde med andre, svarende til grundfaget idræt, niveau F vurdere grundlæggende samfundsmæssige, samfundsøkonomiske og sociale forhold og deres betydning for både den enkelte og samfundet som helhed, svarende til grundfaget samfundsfag, niveau F. Yderligere krav om kompetencemål, der er særlige for overgangen til skoleundervisning i det enkelte hovedforløb, er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen. For uddannelserne og undervisningen gælder i øvrigt de regler, der er fastsat for erhvervsuddannelserne i almindelighed. 2.5 Kontaktlærer Den enkelte elev får tilknyttet en kontaktlærer i hele uddannelsesforløbet (BEK ). Formålet med kontaktlærerfunktionen er at understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling i uddannelsesforløbet. I løbet af uddannelsen afholder kontaktlæreren løbende uddannelsessamtaler med den enkelte elev med afsæt i elevens uddannelsesplan. Kontaktlæreren koordinerer ligeledes klassens aktiviteter og fælles aftaler. 2.6 Specialpædagogisk bistand Skolen tilbyder specialpædagogisk hjælp til de elever, der har behov for det. Skolen har specialpædagogisk koordinatorer, hvis opgave er at understøtte og fastholde 9

10 elever med særlige pædagogiske behov i uddannelserne. Ligeledes tilbydes screening af og støtte til elever med læse/skriveproblemer. Der kan tilbydes specialpædagogisk bistand i form af: ekstra undervisning lektiehjælp særlig personlig rådgivning hjælpemidler i form af lydbøger, IT-rygsæk etc. særlige vilkår i forbindelse med prøveafvikling 2.7 Uddannelsesvejledning Skolen tilbyder vejledning om gennemførelse af den valgte uddannelse. Vejledningen tilrettelægges af uddannelsesinstitutionen som individuel eller kollektiv vejledning, der gensidigt støtter og supplerer hinanden (BEK nr ). Den individuelle vejledning tager udgangspunkt i elevens personlige forudsætninger og i formålet, indholdet og strukturen af den uddannelse, som eleven er tilmeldt eller begyndt på (BEK nr.876 3). 2.8 Ungekoordinatorer Skolen har ungekoordinatorer, hvis primære opgave bl.a. er at støtte elever, som i en periode har brug for særlig støtte til at håndtere problemer af personlig eller social karakter, som har indflydelse på elevens mulighed for at gennemføre den påbegyndte uddannelse. Eleverne kan endvidere tilbydes psykologisk bistand gennem en psykolog, som er tilknyttet skolen. Hovedformålet med samtalerne er at hjælpe elever, som mistrives, til at få det bedre og forebygge, at problemerne tager til og bliver for store. 2.9 Tosprogskoordinatorer Skolen har tilknyttet tosprogskoordinatorer, som har til opgave at yde en ekstra indsats for tosprogede elever for at støtte og fastholde disse elever i deres uddannelsesforløb Undervisningen Undervisningen i grundforløbet planlægges og gennemføres ud fra elevernes individuelle behov. På baggrund af kompetencevurderingen udarbejder elev og kontaktlærer en uddannelsesplan og eleven tilmeldes det forløb der passer til eleven. Undervisningen organiseres i temaer, hvor fagene understøtter hinanden. Den tematiske undervisning tager udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens kommende arbejdsområde. Undervisningen organiseres, så den styrker elevernes forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder samt bidrager til udviklingen af personlige kompetencer. 10

11 Når eleverne arbejder med lærerstyrede opgaver afsættes der tid til træning og anden forberedelse for den enkelte elev i hans eller hendes samlede ugentlige arbejdstid. Når eleven arbejder i grupper afsættes der tid til fælles forberedelse i gruppen; herunder tid til fælles refleksion over samarbejdsprocessen som den forløber. Der afsættes ligeledes tid til træning og anden forberedelse for den enkelte. Den samlede arbejdstid for eleven svarer i gennemsnit til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet Bedømmelsesplan Skolens bedømmelsesgrundlag har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, som der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevernes udvikling og standpunkt. Løbende bedømmelse Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige og faglige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: bedømmelse af elevens faglige kompetencer og bedømmelse af elevens personlige kompetencer. Bedømmelse af elevens personlige kompetencer bygger dels på selvevaluering dels på undervisernes bedømmelse. Rent praktisk sker denne bedømmelse gennem en løbende vurdering af eleven i undervisningen. Underviserteamet foretager en fælles vurdering af elevernes udvikling. De personlige kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel ved en vurdering af, hvordan eleven optræder i professionsmæssig sammenhæng. Gennemførelsen af prøver fremgår af skolens bedømmelsesplan for grundforløbet. 11

12 3 Læringsaktiviteter 3.1 Temaoversigt I det følgende oplistes en temaoversigt for det obligatoriske grundforløb SOSU. At begynde på en ungdomsuddannelse (3 uger) Kompetencevurdering, hvor de undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af de første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Herunder ligeledes: IT Læring, kommunikation og samarbejde Dansk Pædagogik og psykologi At møde mennesker (4 uger) Herunder ligeledes: Førstehjælp - ½ uge Dansk Aktivitetsfag Arbejdsmiljø og ergonomi (3 uger) Herunder ligeledes: Arbejdsmiljø Ergonomi Dansk Sundhedsfag Det professionelle arbejde med voksne og gamle (4 uger + 1 uges forlagt undervisning) Herunder ligeledes: Naturfag F Pædagogik med psykologi Aktivitetsfag Sundhedsfag Forlagt undervisning ældreområdet 1 uge Samfund og omsorg (3 uger) Herunder ligeledes: Naturfag F Social- og sundhedssektoren Sundhedsfag Aktivtetsfag Projekt og afslutning (2 uger) 12

13 Aktivt velvære I alle temaerne arbejder du med faget Aktivt velvære, hvor formålet er, at du øger din forståelse for betydningen af fysisk aktivitet som en del af en sund livsstil, samt hvordan dette valg kan understøtte et godt arbejdsliv og de krav arbejdet stiller til den færdiguddannede omsorgs- og sundhedsmedarbejder. Målene for faget er: At du bliver introduceret til fysisk aktivitet og er aktivt deltagende At du kan tage det hensigtsmæssige valg med særlig fokus på fysisk udviklende aktiviteter At du udvikler kendskab til, hvordan du kan vedligeholde og udvikle dig fysisk i relation til det kommende arbejde 3.2 TEMA: At begynde på en uddannelse Dette tema har en varighed af 3 uger. Formål - læringsaktivitet Gennem et kompetenceafklarende forløb indenfor de første 14 dage bliver du i stand til, sammen med din kontaktlærer, at træffe valg om, hvilket grundforløb, der vil være relevant for dig. I kompetenceafklaringsforløbet bliver dine faglige formelle og uformelle og dine personlige kompetencer afklaret. Du skal ligeledes i dette tema ligeledes finde ud af, hvad dit grundforløb indeholder, hvilken struktur det har og introduceres til kompetencemålene for grundforløbet. Du skal finde ud af, hvordan du bedst muligt lærer og opnår en øget bevidsthed om egen læringsstil. Du skal præsentere dig selv i forhold til uddannelse, samt lære dine holdkammerater at kende og indgå i et forpligtende elevteam Du skal forstå egen rolle i at møde og samarbejde med andre mennesker på en etisk og respektfuld måde herunder, hvordan du kommunikerer anerkendende med andre. Indhold - læringselementer Du bliver gennem samtaler med vejleder og kontaktlærer afklaret i forhold til, hvilket grundforløb, der vil være relevant for dig Du præsenteres for uddannelsens indhold, struktur og kompetencemål 13

14 Du præsenteres for teorier om læring og læringsstile og får en begyndende forståelse for, hvad der har betydning for, hvordan vi lærer. Du kommer til at arbejde med forskellige aktiviteter og tests, der giver dig et indblik i din egen læringsstil. Du bliver introduceret til IT lærer SkoleKom samt skriveprogrammer at kende, da du gennem hele grundforløbet skal arbejde med IT som værktøj Du skal arbejde med anerkendende kommunikation i samarbejde med andre, herunder arbejde med forskellige kommunikationsteorier, bl.a. med henblik på at arbejde i elevteam. Du bliver introduceret til begrebet selvevaluering og får kendskab til metoder til at gennemføre selvevaluering samt logbog som dokumentations- og kommunikationsredskab Du skal afdække og udfylde din uddannelsesplan og herigennem, sammen med kontaktlæreren vælge det relevante forløb for dig. Metode Præsentation af den enkelte på klassen Præsentation af forløbet, samt besøg af andre tidligere Grundforløbselever Et forløb, hvor der arbejdes med forskellige aktiviteter i forhold til samarbejde og arbejdsmiljøet i klassen Teoretiske oplæg og praktiske øvelser om selvevaluering og logbogsskrivning Teoretiske oplæg og praktiske øvelser om læringsstile Teoretiske oplæg og praktiske øvelser om kommunikation og samarbejde, herunder etablering og organisering af elevteam Samtaler med kontaktlærer ud fra de forskellige praktiske øvelser og kompetencevurderinger I dansk introduceres faget samt der arbejdes med livshistoriebegrebet Evaluering Ved afslutning af temaet skal du: have truffet valg om, hvilket grundforløb, der er mest relevant for dig Have en udfyldt uddannelsesplan Kende til og kunne handle i forhold til egen læringsstil Have opnået en øget bevidsthed om egne faglige og personlige kompetencer, herunder egen kommunikation 14

15 Have forståelse for begrebet selvevaluering og kende til metoder til selvevaluering, herunder logbogen Evalueringen gennemføres som samtaler med eleverne, gennemført af kontaktlæreren. Kompetencemål Eleven kan deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed, Eleven kan forholde sig til sine lære- og arbejdsprocesser bl.a. gennem selvevalueringsværktøjer Eleven kan anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. 3.3 TEMA: At møde mennesker Dette tema har en varighed af 4 uger. Formål læringsaktivitet I dette tema skal du arbejde med at kunne møde og samarbejde med andre mennesker på en etisk og respektfuld måde, samt forstå betydningen af din rolle i mødet med andre mennesker. I forløbet bliver du i stand til at se dig selv i rollen som professionel fagperson og bliver bevidst om egen fremtoning. Du skal arbejde med at forstå betydningen af, hvordan du kommunikerer med andre. Du skal arbejde med at kunne skabe kontakt og udvikle relationer med en begyndende professionel tilgang - med udgangspunkt i behov og ressourcer. Desuden lærer du førstehjælp og brandbekæmpelse. Indhold læringselementer Du præsenteres for teorier indenfor kommunikation så som; anerkendende tilgange, positiv kommunikation og transaktionsanalyse. Ligeledes præsenteres du for samarbejdsøvelser blandt andet omkring roller og grupper. Du kommer til at arbejde med kulturbegreber og livsformer og du får afklaret begreber omkring empati, etik, moral, normer og værdier. I forhold til vejledning og rådgivning skal du arbejde med motivation, vilje og vaner. I førstehjælp kommer du ind omkring livreddende førstehjælp, hjælp ved tilskadekomst og hjerte/lungeredning. Du kommer også til brandslukning med vand, tæpper og brandslukker. Metode Præsentation af temaet Teoretiske oplæg og praktiske øvelser indenfor kommunikation, samarbejde, førstehjælp og brandbekæmpelse. En vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, praktiske opgaver og gruppearbejde 15

16 Evaluering Ved afslutning af temaet skal du: Kunne kommunikere anerkendende og positivt Kunne udvise empati Kunne samarbejde Kende egen faglige rolle Kunne vide hvordan du yder førstehjælp og brandbekæmpelse Evalueringen gennemføres som praktisk demonstration og samtale med kontaktlæreren. Kompetencemål Eleven kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker, Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge. 3.4 TEMA: Arbejdsmiljø og ergonomi Dette tema har en varighed af 3 uger Formål læringsaktivitet Du skal i dette tema arbejde med at kende og forebygge problemer i forbindelse med arbejdsstillinger og bevægelser. Du skal også arbejde med det psykiske og sociale arbejdsmiljø. Desuden skal du kende kroppens og psykens funktioner i forhold til arbejde indenfor social- og Sundhedsområdet samt det pædagogiske område. Desuden skal du kunne medvirke til at udarbejde en APV, herunder også planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet. Du kommer til at arbejde med grundlæggende anatomi og fysiologi, forflytninger og hjælpemidler. Du vil arbejde med faget dansk F niveau Indhold læringselementer Du vil blive præsenteret for forskellige hjælpemidler og forflytningsteorier, samt introduceret til arbejdsmiljølovgivningen og APV. Du skal arbejde med kroppens opbygning, bevægeapparatet og din egen kropsbevidsthed. En del af undervisningen vil omhandle fysisk, kemisk/biologisk og psykosocial arbejdsmiljø. Det kunne f. eks. være støj, røg, og møg, kemikalier og rengøringsmidler, samt hygiejne, mikroorganismer og smitte. Der vil også være fokus på stress, vold og mobning på arbejdspladsen. 16

17 Metode Teoretiske oplæg, praktiske øvelser og forsøg i forhold til fysiske og psykiske belastningsfaktorer, individuelt og i grupper. Gæstelærer/besøg på en arbejdsplads (institution). Case/emnearbejde i forbindelse med praksisnær undervisning. Evaluering Ved afslutning af temaet skal du: Kunne medvirke til at udarbejde en APV (arbejdspladsvurdering) med opmærksomhed på fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø Kunne foretage en forflytning under hensyntagen til optimal ergonomisk adfærd, kroppens og psykens funktion og arbejdsstedets indretning Have opnået en øget bevidsthed om fysisk og psykisk arbejdsmiljø Have opnået kendskab til kroppens funktion og bevægeapparatet Have afsluttet dansk F niveau Evalueringen gennemføres som praktiske øvelser og en skriftlig opgave Kompetencemål 1. Eleven kan medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget arbejdsmiljø (modul 1). Arbejdsmiljø modul 1: Formålet med faget er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Faget skal give eleverne forudsætninger for at erhverve sig viden om arbejdsmiljø samt forudsætninger for at medvirke til varetagelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Faget skal desuden give eleverne forudsætninger for at medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde. Undervisningen tager udgangspunkt i fag- eller brancherelevante problemstillinger. Målpinde arbejdsmiljø modul 1: Eleven kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV). Eleven kan reflektere og konkret forholde sig til potentielle farer og ulykker før løsning af en arbejdsopgave. Eleven kan anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder kan foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser. Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader. 17

18 Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger. 2. Eleven kan indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler. 3. Dansk niveau F Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse og udbytte. Formålet er endvidere at styrke elevens forudsætninger for at udnytte det danske sprog i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge og for erkendelse, oplevelse, tolerance og fællesskab. Målpinde Dansk niveau F: Eleven kan anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, Eleven kan anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, Eleven kan redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold, Eleven kan læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke, Eleven kan udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst, Eleven kan analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv, Eleven kan anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession, Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, Eleven kan anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, Eleven kan anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning Eleven kan anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. 18

19 3.5 TEMA: SOSU det professionelle arbejde med voksne og gamle Dette tema har en varighed af 4 uger + 1 uge forlagt undervisning. Formål læringsaktivitet I dette tema skal du arbejde med kunne håndtere konflikter, du skal kunne være med til at igangsætte aktiviteter og forstå, hvilken betydning aktiviteter kan have sundhedsforebyggende og fremmende. I forløbet bliver du i stand til at vurdere betydningen af en sund livsstil, herunder kostens og motions rolle for fysisk og psykisk velvære. Du vil få kendskab til hvad der motiverer mennesker til egenomsorg. I forløbet får du forståelse for grundlæggende personlig og psykologisk teori og hvordan teorierne anvendes i en professionel praksis. Desuden skal du oparbejde en grundlæggende viden om menneskets udvikling og kunne redegøre for kroppens opbygning, organsystemet og funktioner. Du får kendskab til professionel omsorgs- og sundhedsopgaver i forhold til arbejdet med voksne og gamle, herunder den praktisk og personlig hjælp. Du får kendskab til de mest almindelige fagudtryk indenfor social- og sundhedsområdet. Indhold læringselementer Du præsenteres for udviklingsteorier og kriseteorier, herunder teorier om identitet. En del af undervisningen vil omhandle arbejdet med ældre og handicappede samt netværkets betydning. Desuden arbejdes der med sundhed og livsstil. Der vil også være fokus på samfundets tilbud til ældre samt handicappede, herunder også frivilligt socialt arbejde. I forhold til begrebet livsstil kommer du til at arbejde med livsværdier, kost og motion Undervisningen vil også omhandle aktiviteters betydning for den enkelte, herunder aktivitetsanalyse og almindelige daglige aktiviteter samt behov, motivation, vilje og vaner. Metode Teoretiske oplæg, praktiske øvelser, individuelt og i grupper Praksisnær undervisning (besøg i ældreområdet) samt gæstelærere Casearbejde og projekt 19

20 Evaluering Ved afslutning af temaet skal du: Kunne forholde dig konstruktivt til arbejdet med konflikter Kunne redegøre for teorier om identitet og kriser Kunne redegøre for betydningen af en sund livsstil Kunne planlægge og gennemføre aktiviteter for en udvalgt målgruppe Evalueringen gennemføres via formidling af projekt. Kompetencemål Eleven kan kende betydningen af at arbejde med konflikthåndtering Eleven kan kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed, Eleven kan ud fra grundlæggende pædagogiske og psykologiske teorier opnå forståelse af, hvad der har betydning for menneskelige relationer i hverdagen og i det professionelle omsorgsarbejde Eleven kan kende faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg samt vedligehold og udvikling af funktionsevner 3.6 TEMA: SOSU samfund og omsorg Dette tema har en varighed af 3 uger. Gennem dette tema får du forståelse for sammenhænge mellem individ, familie og samfund, og hvilken betydning det har i forhold til pleje- og omsorgsområdet. I forløbet vil du få grundlæggende naturfaglig viden i relation til pleje- og omsorgsområdet. Indhold - læringselementer Du vil blive præsenteret for kultur og kulturbegreber i forbindelse med familie og samfund. En del af undervisningen vil være eksperimenter og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde. Du skal endvidere arbejde med at søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder. Metode Teoretiske oplæg og naturvidenskabelige forsøg Individuelle opgaver og gruppearbejde 20

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Af Karsten Sørensen og Børge Koch

Af Karsten Sørensen og Børge Koch Den Sundheds fremmende Skole et inspirationsmateriale til teori og praksis Af Karsten Sørensen og Børge Koch, Videncenter for Sundhedsfremme University College Syd og Det nationale videncenter KOSMOS Den

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere