Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015"

Transkript

1 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og FIT havde haft en positiv effekt på samarbejdet mellem bruger og kontaktperson, ønskede personalet at fastholde fokus på det narrative samt fordybe sig yderligere og implementere metoderne i den daglige praksis. Succeskriterier var: Helle Obbekær har været mindst en gang i Hjorten, undervist i og introduceret FIT Alle brugere med 85 visitation er tilbudt samarbejde om FIT Minimum 75 % af 85 visiterede brugere har afprøvet FIT Minimum 60 % af 85 visiterede brugere samarbejder om FIT Helle Obbekær har undervist og introduceret FIT for brugerne i Hjorten, således at de brugere der ikke deltog i seminariet på Sølyst (2013), også havde en mulighed for at få en større forståelse af redskabet FIT. Ydermere har Helle Obbekær undervist og introduceret FIT for ungegruppen tirsdag aften. Personalet har tilbudt 86 % af alle 85 visiterede brugere et samarbejde om FIT. Der er flere grunde til, at alle ikke er tilbudt FIT samarbejdet, bl.a. faglige vurderinger og opstartsvanskeligheder. Herudover er enkelte brugere blevet tilbudt samarbejde, men har afslået at afprøve og indgå i samarbejdet. 67 % af brugere med 85 visitation har afprøvet FIT mindst en gang. 53 % af brugere med 85 samarbejder fortsat om FIT. I 2015 vil vi arbejde på at øge antallet af brugere, der indgår i samarbejde om FIT, og vi har en klar forventning om, at procentdelen vil stige. Samtidig må vi dog erkende, at der vil være brugere, for hvem det ikke giver mening at indgå i samarbejde om FIT. Evaluering af mål B: Nyt tiltag for ungegruppen Efter et øget fremmøde i sidste halvdel af 2013 i Ungetilbuddet tirsdage aftener, blev det på Sølyst besluttet, at forsøge at etablere en fredagscafé for samme målgruppe, hvor der var mulighed for at bryde isolation førend weekenden og afslutte ugen fælles på en positiv måde. Succeskriterierne var: At registreringerne af fremmødet viser et behov At en spørgeskemaundersøgelse viser et positivt billede af fredagscaféens formål At træningen i netværksdannelse og sociale færdigheder giver positive relationer ungegruppen imellem At lokalmiljøet ses som en mulighed for samvær At fredagscaféen anses som værende et tilbud, der formindsker isolation Tilbuddet om fredagscafé startede op i januar Succeskriterierne for fredagscaféen var blandt andet at fremmødet skulle vise et behov, hvilket dog ikke var tilfældet. Dette

2 afgør de andre succeskriteriers hensigt, der omhandlede netværksdannelsen skulle give positive relationer ungegruppen imellem, fredagscaféen skulle anses som værende et tilbud, der formindsker isolation, og lokalmiljøet skulle ses som en mulighed for samvær. I evalueringen med målgruppen af tilbuddet var fortællingerne, at man ofte havde andre planer fredag eftermiddage, eller at man oplevede at være træt sidst på ugen. Begge grunde til det manglende fremmøde. Dette blev dog ikke gjort ud fra en spørgeskemaundersøgelse, da fremmødet var så lille, at det ikke fandtes relevant. Efter den tre måneders prøveperiode, besluttedes det derfor på et månedsmøde, hvor Hjortens brugere og personale evaluerede i forhold til lukketid og brug af timer, at lukke fredagscaféen. I forlængelse heraf blev det besluttet, at Ungetilbuddet tirsdag aften skulle holde åbent en ½ time længere, fremover i tidsrummet Seks brugere har i gennemsnit gjort brug af Ungetilbuddet tirsdag aften i Evaluering af mål C. Da måltiderne er vigtige samlingspunkter i Hjorten, men få deltager i mad planlægningsmøderne, ønskede de ansvarlige flere deltagere til møderne, for derved at få mere inspiration til en sund og varieret kost i Hjorten. Succeskriterierne var: Flere tager indflydelse for planlægning af månedens menu I et par måneder blev det afprøvet, at lægge madplanlægningsmøderne senere på dagen en time før spisetid - hvor fremmødet i Hjorten ofte er større. Dette ændrede ikke ved antallet af deltagere i madmøderne. Derefter blev møderne lagt i forlængelse af det månedlige møde, hvor beslutninger vedr. Hjorten træffes af mødedeltagerne. Denne placering gav den ønskede effekt, og målet er derved opfyldt. Evaluering af mål D: Inklusion. At have ret til og forblive inkluderet i sociale og samfundsmæssige sammenhænge betyder meget for brugerne i Hjorten. Med det in mente blev det på Hjortens årlige evalueringsmøde besluttet, at vi i 2014 skulle have fokus på arrangementer i lokalmiljøet, såsom koncerter, foredrag, kurser etc. Tiltag udover det, der sker i interessegrupperne. Succeskriterierne var: At der har været deltagelse i mindst fire af lokalmiljøets arrangementer Brugerne er aktivt deltagende i at orientere om lokalmiljøets tilbud, f.eks. ved brug af Det Grønne Område. Succeskriterierne blev til dels opfyldt Der har været deltagelse i tre af lokalmiljøets arrangementer: Et foredrag under FOF, et under AOF og et foredrag afholdt af Sind. Det har vist sig vanskeligt at benytte tilbud fra Det Grønne Område, da der oftest omtales arrangementer, som foregår i samme uge, som avisen udkommer. Dette har været for kort tid til orientering, formidling og tilmelding. Vi har i løbet af året foretaget flere spontane ture/udflugter i lokalområdet, f.eks. cafébesøg, strandture m.m. Interessegrupper, som mad-i-byengruppen, filmgruppen og museumsgruppen synes derudover at dække meget af brugernes behov for at komme ud i byen sammen.

3 Mål for 2015 Mål A: Sundhed Sundhed har igennem årene været et tilbagevendende tema blandt SA Hjortens brugere. I flere år har SA Hjorten haft som mål at belyse forskellige aspekter af den fysiske og den mentale sundhed. De sidste par år dog ikke som registrerbare mål. Nu er lysten og motivationen igen tilstede for at rette fokus mod sundhedstemaet og for at arbejde målrettet, både individuelt og i SA Hjorten som helhed, imod en større bevidsthed og forståelse for vigtigheden af det totale sundhedsbillede. Handleplan: En sundhedsgruppe bestående af brugere og personale nedsættes. Gruppen bliver ansvarlig for koordinering af de forskellige sundhedsmæssige tiltag. En eller flere undergrupper etableres med fokus på de enkelte temaer/emneområder: eks. sund kost ift. psykisk sygdom; sund kost og madlavning i fællesskab; motivation og støtte i individuelle mål; motion/bevægelse i IF Limone. Succeskriterier: Sundhedsgruppen afholder møde en gang om måneden. Minimum fem fællesarrangementer med sundhed som fokus, eks. foredrag og undervisning, afholdes i eller udenfor SA Hjorten. En sundmadgruppe etableres og laver aftensmad i SA Hjorten en gang i måneden. Flere af SA Hjortens brugere bliver motiverede til at deltage i IF Limones aktiviteter (minimum fem brugere). I sommerhalvåret, juni-august, etableres et dagligt fysisk tilbud, som alle kan deltage i. Tilbuddet evalueres sidst i august, med henblik på fortsættelse resten af året. Mål B: Digital post og teknisk support. Pr. 1. november 2014 blev al post fra offentlige myndigheder sendt digitalt, dvs. at alle borgere (medmindre de er fritaget) skal have adgang til en computer og som minimum kunne anvende NemID. Da nogle af Hjortens brugere ikke har en computer og flere af dem har vanskeligheder med at bruge den, efterspørger de ofte hjælp til dette. Derudover ses et behov for støtte og hjælp til anvendelse af smartphones, ipads m.m. På denne baggrund blev det på den årlige temadag besluttet i samarbejde med brugerne, at opstille mål omhandlende det digitale for Handleplan: Der etableres en digital gruppe I gruppen ydes der bl.a. støtte til håndtering af digital post (e-boks, NemID m.m.), oprettelse af og Facebook I gruppen ydes der også teknisk support til smartphones, tablets, bærbare computere m.m.. Succeskriterier: Den digitale gruppe afholdes fast hver mandag i tidsrummet kl Der føres statistik over fremmødet i gruppen I gennemsnit skal fremmødet i gruppen være to brugere pr. uge Der afholdes to årlige evalueringer vedr. brugernes fortrolighed og selvstændighed med digital post (i juli og november).

4 Mål C. Legatsøgning. Da brugerne af Hjorten har meget forskellige økonomiske udgangspunkter førtidspension, job med løntilskud, sygedagpenge, kontanthjælp har alle ikke de samme muligheder for at deltage i de fælles ferierejser, som tilbydes et par gange årligt. Inspireret af Idrætsforeningen Limone, som har gode erfaringer med at søge legater, vil vi undersøge mulighederne for at søge legater til rejser og andre aktiviteter i ind- og udland for Hjortens brugere. Arbejdet omkring rejselegater sker i samarbejde med rejsegruppen. Handleplan: At finde legater, som kan søges til Hjortens brugere til en rejse til Amsterdam i september 2015, og at søge disse. At finde andre legater, som kan søges til rejser og aktiviteter for Hjortens brugere, og at søge disse. Succeskriterium: At finde tre fem legater og at søge disse At få tildelt mindst to legater, som kan benyttes til ovenstående formål Statistiske oplysninger Ved årsskiftet 2014/2015 havde SA Hjorten tilknyttet 48 brugere fordelt på 19 kvinder og 29 mænd. Af de 48 tilknyttede borgere har 12 brugere alene tilbuddet efter 104 i Serviceloven, dvs. et samværs- og aktivitetstilbud. Otte brugere var ved årsskiftet alene tilknyttet efter Servicelovens 85. Brugernes indtægtsforhold: år Kontant hjælp Førtidspension Folke Pension FØP og beskyttetbeskæftigelse FØP og job m. løntilskud Fleksjob SU Ressourcefo r-løbsydelse Sygedagpenge Ordinært arbejde Aldersfordeling: Alder Antal brugere Ændring i forhold til forrige år år år år år år 5 +2 Gennemsnitlig alder 46,6-0,7år

5 Varighed for tilknytning til Hjorten: Tilknytning Antal brugere Ændring i forhold til forrige år 0-2 år år år år år år år år år år år 1-1 Gennemsnitlig tilknytning 6,4 år -1,1 år I løbet af 2014 er: 14 brugere visiteret til enten 104 eller brugere er udvisiteret af enten 104 eller 85 En bruger død. Kontakt på Samværs- og Aktivitetsstedet Fremmødet på Samværs- og Aktivitetsstedet på åbningsdagene, dog undtaget søn- og specialdage, har i 2014 i gennemsnit været på18 brugere, tre mere end i Det skal bemærkes, at fremmøde til interessegrupper uden for SA Hjortens almindelig åbningstid ikke er medtaget i opgørelsen. Fremmødet i tilbuddet til den yngre del af SA Hjortens brugere tirsdag aftener var i gennemsnit på seks brugere, en mere end i På åbningsdagene har personalet haft telefonisk kontakt til yderligere fire brugere pr. dag, det samme som i Fremmødet på søndage har i gennemsnit været på 11 personer, en stigning på en i forhold til i Disse søndage har der yderligere været telefonisk kontakt til en bruger, det samme som i Der har således i gennemsnit på åbningsdagene været kontakt til 46 % af de tilmeldte brugere på hverdage og til 25 % af brugerne på søndage. Her er ikke medtaget kontakt via sms, hvilket er en stigende kontaktform grundet tilgang af yngre brugere.

6 Kontakt i det individuelle tilbud 36 brugere er visiteret til 85. Disse brugere modtager hjemmebesøg af en støttekontaktperson. Hjemmebesøgene tilpasses den enkeltes behov og varierer fra to besøg om ugen til et besøg om måneden. Der har i 2014 været aflagt 1394 hjemmebesøg. En stigning på 243 hjemmebesøg i forhold til For de brugere, der alene er visiteret til Samværs- og Aktivitetsstedet, har der været enkelte hjemmebesøg for at fastholde motivationen til at bruge Samværs- og Aktivitetsstedet. NETTET I s telefonordning Telefonordningen der er en fast del af NETTET I's servicetilbud har i 2014 været benyttet i 54 registrerede situationer, et fald på 15 i forhold til Ud over opkald er der en stigende anvendelse af sms er både i og udenfor almindelig åbningstid, hvilket desværre ikke er fyldestgørende registeret.

Midtvejsevaluering af projekt. Sund i Job

Midtvejsevaluering af projekt. Sund i Job Midtvejsevaluering af projekt Sund i Job 1 Midtvejsevaluering af projekt Sund i Job Vejen Kommune Udarbejdet i april 2015 af Vejen Kommune Forfattere: Sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager cand. scient.

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud. Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Projekt: Mere effektiv indsats til unge med massive problemstillinger i Ølgod.

Projekt: Mere effektiv indsats til unge med massive problemstillinger i Ølgod. Evaluering af Projekt: Mere effektiv indsats til unge med massive problemstillinger i Ølgod. Evalueringen er gennemført af: Konsulent Anne Katrine Sjørslev Nielsen, SPUK Chefkonsulent Peter Jensen, SPUK

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund,

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Frivillige på biblioteket en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Indhold Forord 3 Baggrund for projektet 4 Læsevejledning 5 En frivillig på Billund Bibliotek 6 Kodeks for samarbejde og samarbejdsaftale 7 Kodeks

Læs mere