Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Herning hf og VUC Studenterkursus Psykologi CB Lise Holck Jørgensen 2ska pc-cb Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Introduktion til den mangfoldige psykologi Det kompetente og det svigtede barn udviklingspsykolog Sorg og krise Mennesker blandt mennesker - socialpsykologi Undersøgelsesmetoder og feltarbejde Livsudfordringer i forhold til stress Det lærende menneske læring, kognition og motivation Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Introduktion til den mangfoldige psykologi I forløbet "introduktion til den mangfoldige psykologi" har eleverne oparbejdet en begyndende forståelse for psykologien som en videnskabelig retning samt en forståelse af psykologiens tre videnskabsteoretiske retninger. Herunder en begyndende forståelse af psykologiske problemstillinger belyst gennem 6 perspektiver (psykoanalyse, behaviorisme, evolutionær psykologi, eksistentialistisk og humanistisk psykolog, kognitiv psykologi samt Side 1 af 11

2 socialpsykologi). Den oparbejdede viden har fungeret som et grundlag for den øvrige læring, hvor dele af de forskellige perspektiver er foldet yderligere ud. Viden fra dette forløb anvendes således på tværs af de øvrige forløb, og fremstår derfor ikke som et særskilt eksamenstema. : Schultz Larsen (2010) Psykologiens veje. 1. udgave, 4. oplag. Systime. S lektioner a 45 min. Forløbet har været en introduktion til den psykologiske mangfoldighed. Dette er belyst gennem en introduktion til 6 forskellige psykologiske perspektiver, hvorigennem eleverne har fået en begyndende forståelse af det psykologiske landskab. Desuden har fokus været at: inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger oparbejde et elementært kendskab til psykologiens forskningsmetoder kunne skelne mellem hverdagspsykolog og videnskabelig baseret psykologi opnå begyndende analytisk forståelse af psykologien I forløbet er der vekslet mellem læreroplæg, gruppearbejde samt individuelarbejde. Titel 2 Det kompetente og det svigtede barn udviklingspsykologi Med udgangspunkt i betydningen af omsorg og konsekvenserne ved omsorgssvigt har eleverne arbejdet med barnets psykiske udvikling fra fødslen og i et livslangt perspektiv. Herunder en diskussion af barndommen som personlighedens fundament. Bowlby, Ainsworth, Winnicott, Stern, tilknytningsforstyrrelser (Spitz, Bowlby), omsorgssvigt, årsager til og reaktioner ved svigt, konsekvenser af svigt, sårbarhed, resiliens, mønsterbrud. Side 2 af 11

3 Brørup et al., (2005) Gyldendals psykologi håndbog. 3. udgave, 1. oplag. Nordisk Forlag. S Berg Brodén (1996): case Lena og Tanja in: Mor og barn i ingenmandsland, Gyldendal Casen Eva (ukendt forfatter) Gamborg, Politiken (02/ ): Når de blåmærker mangler Kjældgaard, BT ( ): du er grim og dum (uddrag) Nielsen, Forskningsnyt fra psykologi (2006, 6(12)): Forskningsnyt: kan spædbørn lære at frygte fremmede? Rørbæk, Samvirke (01/ ): Ikke alene men ensom Schaffer, Rudolph: Beslutninger om børn (1990), s , oversat af Søren Schultz Jørgensen, Hans Reitzels forlag Schultz Larsen (2010) Psykologiens veje. 1. udgave, 4. oplag. Systime. S , Øvrig materiale Dokumentar: Eksperimentet: sådan udvikler du dit barns hjerne bedst. DR1 (2012) TV2 dokumentar: Er du mors lille dreng? TV2 (1998) Dokumentar: Min barndom i helvede. DR1 (2012) 44 lektioner a 45 min. Gennem forløbet har formålet for eleverne været at opnå en forståelse for barnets psykiske udvikling samt mulige konsekvenser ved omsorgssvigt. Herunder indsigt i centrale udviklingsteorier samt en diskussion af betydningen af arv, miljø og kultur. Desuden har fokus for eleverne været at: at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig funderet psykologi redegøre for de centrale teorier opnå en analytisk forståelse af kernestoffet sætte kernestoffet ind i et historisk perspektiv formidle den psykologiske viden med et fagligt begrebsapparat både Side 3 af 11

4 mundtligt og skriftligt forholde sig kritisk til psykologisk viden I forløbet er der vekslet mellem læreroplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde og elevoplæg. Titel 3 Sorg og krise Forløbet har for eleverne haft til formål at opnå indsigt i den kliniske psykologi med fokus på sorg- og kriseteori, behandling samt reaktioner og støtte fra miljøet. Sorg, sorgreaktioner, krise, Cullberg, krisereaktioner, PTSD, børn i sorg og krise, individuelle forskelle i reaktioner og håndtering, behandling og støtte. Brask Rasmussen, Information.dk (04/ ): Jeg vil have min sorg tilbage Brørup et al. (2005) Gyldendals psykologi håndbog. 3. udgave, 1. oplag. Nordisk Forlag. S Cancer.dk (hentet okt. 2013): Følelser og reaktioner når børn sørger Klarskov et al., Politiken (6/ ): Terapi: Undertryk dig selv! Nielsen, Forskningsnyt fra psykologi (2005, 12): Er den nødvendige sorg nødvendig? Nielsen, Forskningsnyt fra psykologi (1998, 20 (17)): To forskellige former for krisereaktioner Søndergaard, Helse (6, 2003): Jeg er tæt på at være den gamle Ditte Schultz Larsen (2010) Psykologiens veje. 1. udgave, 4. oplag. Systime. S Øvrig materiale Candy Chang, Ted Talk.com: Before I die I want to Side 4 af 11

5 DOK: DR2 (2012): Free the Mind Foredrag om sorg v/ Henriette von Irgens-Bergh kræftens bekæmpelse 20 lektioner a 45 min Forløbet har særligt haft fokus på en analytisk forståelse af stoffet sat i relation til praksisproblematikker. Desuden har formålet for eleverne været at: kunne redegøre for centrale psykologiske teorier og begreber identificere psykologiske problemstillinger udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete psykologiske problemstillinger samt at kunne perspektivere ud til andre stofområder formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde I forløbet er der vekslet mellem læreroplæg, individuelt arbejde og gruppearbejde og foredrag. Titel 4 Mennesker blandt mennesker - socialpsykologi Formålet med forløbet har for eleverne været at opnå indsigt i centrale socialpsykologiske teorier, som kan belyse de mekanismer, der påvirker det enkelte individs tanker, følelser og handlinger i gruppesammenhænge samt de mekanismer hvorigennem det enkelte individ selv påvirker gruppen. Grupper, roller, gruppepres, konformitet, social/personlig identitet, gruppetænkning, gruppepolarisering, Asch, Milgram, mobning, Standford prison forsøget, mobning, Rosenthal, holdninger, kognitiv dissonans, kulturpsykologi, stereotypier, fordomme og kontaktteori. Biltoft-Knudsen, Politiken (12. feb. 2013): Digital mobning er udbredt på danske skoler Birkeland, Berlingske tidende (26/ ): Vi kan alle blive bødler Side 5 af 11

6 Brørup et al., (2005) Gyldendals psykologi håndbog. 3. udgave, 1. oplag. Nordisk Forlag. S Fridal Illemann, Tværs (24/ ): Helene er blevet mobbet i 12 år (uddrag) Kuschel et al. (2006) Socialpsykologi - en introduktion. S. 34 og 36 (uddrag) Rabøl Hansen, Informationen (23/2 2008): I don t like mondays Schultz Larsen (2010) Psykologiens veje. 1. udgave, 4. oplag. Systime. S , , Schelde, Kristeligt Dagblad (16/ ): Scientology Thusing, Stiften.dk (06/ ): 125 HA-rockere til festuge Ukendt: Abu Ghraib skandalen Øvrig materiale AU Web TV: Interview om mobning som symptom på social angst med Dorte Marie Søndergaard og Helle Rabøl Hansen fra Danmarks pædagogiske universitet v/aarhus universitet AU Web TV: Interview om projekt fro for mobberi med Helle Rabøl Hansen fra Danmarks pædagogiske universitet v/aarhus universitet AU Web TV: Interview om digital mobning med Jette Kofoed fra Danmarks pædagogiske universitet v/aarhus universitet Børns vilkårs kampagne videoer mod digital mobning Film: A Class Divided TV2 DOK: Menneskedyret afsnit 1: "magtens væsen". TV2 (2005) TV2 DOK: Menneskedyret afsnit 4: "i flokken". TV2 (2005) TV2 DOK: Konfrontation. TV2 (2006) TED Talk: Zimbardo: study of evil 40 lektioner a 45 min. Der har gennem forløbet været et særligt fokus på den analytiske forståelse af Side 6 af 11

7 stoffet sat i relation til praktiske problemstillinger. Der har været arbejdet praksis- og anvendelsesorienteret med begrebet mobning i forløbet i et pædagogisk psykologisk perspektiv. Desuden har formålet for eleverne været at: kunne redegøre for centrale socialpsykologiske teorier og undersøgelser udvælge og anvende relevant socialpsykologisk viden på konkrete psykologiske problemstillinger samt at kunne perspektivere ud til andre stofområder kunne forholde sig kritisk til de centrale teorier forholde sig til etiske aspekter inden for den eksperimentelle forskning formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde I forløbet er der vekslet mellem læreroplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde og elevoplæg. Titel 5 Undersøgelsesmetoder og feltarbejde Formålet med forløbet har været, at elever skulle opnå indsigt i og demonstrerer kendskab til psykologiens forskningsmetoder. Eleverne har selv skulle udpege et psykologfagligt genstandsfelt for deres feltarbejde. Psykologiske undersøgelsesmetoder, feltarbejde med særligt henblik på spørgeskemaundersøgelser og interviews. Schultz Larsen (2013) Psykologiske feltundersøgelser Psykologi B. 1. udgave 1. oplag. Systime. S , Schultz Larsen, Ole. Den mangfoldige psykologi: Hentet den lektioner a 45 min. Der har gennem forløbet været et særligt fokus på elevernes kritiske forholden sig til metodernes anvendelsesmuligheder, begrænsninger samt mulige validitets og reliabilitets problematikker. Side 7 af 11

8 Desuden har formålet for eleverne været at: opnå og demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres inden for psykologi udpege en psykologfaglig problemstilling, og på den baggrund designe og gennemføre en feltundersøgelse. præsentere og forholde sig til resultaterne med brug af et metodisk begrebsapparat placere psykologisk viden og metoder i en videnskabsteoretisk ramme formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde I forløbet er der vekslet mellem læreroplæg, individuelt arbejde, projektarbejde, mundtligt- og skriftligt arbejde. Titel 6 Livsudfordringer i forhold til stress Formålet med forløbet har været at opnå kendskab til personlighed gennem inddragelse af trækteori og derefter koble dette til individuelle livsstile og håndtering af disse men henblik på stress og copingstrategier. I forløbet har holdet afslutningsvis beskæftiget sig med psykiske lidelser i form af skizofreni. stress, ydre/indre stressfaktorer, Høegh-Olesens to typer, krav-kontrol model, Antonovskys OAS, copingstrategier, det moderne arbejdsliv, studieliv og stress, personlighedspsykologi, forsigtig og risikovillig, OSN, skizofreni Copingstrategier: Hentet den 01/ Dcum.dk/undervisningsmiljoe/stress (hentet d. 23/ ): Studielivet er for en del unge ensbetydende med stress Helse ( ): Stress i tal Hjortdal, Politiken (14/ ): Studievejledere møder flere unge med ondt i sjælen Side 8 af 11

9 Krogh Sørensen, Jyllandsposten (27/2 2012): Smartphones gør os stressede Legarth Schmidt, Politiken (17/ ): De utilregnelige: Kapitel 2 - Trolden Nielsen, Forskningsnyt fra psykologi (1993, 2(6)): Forskningsnyt: udadvendte mennesker er mere lykkelige Psykologi ( ): Facebook er en ny stressfaktor Schultz Larsen (2010) Psykologiens veje. 1. udgave, 4. oplag. Systime. S.37 46, , , Toft (Tværs.dk hentet 1/ ): Tine blev syg af stress Olst, Nyhederne TV2 (11/ ): Skizofreniens gåde løst - med dansk hjælp Busch, Videnskab.dk (07/ ): Byboere får oftere skizofreni Ritzau, Politiken (03/ ): Minister: Skræmmende læsning om psykisk syge Øvrig materiale DR2: Helle for lykken Ted talk: Kelly McGonigal: hvordan man gør stress til sin ven? Danskernes akademi DR: Zachariea, Bobby: stress Foredrag om skizofreni ved Dan Lind 24 lektioner a 45 min Formålet for eleverne har været at: kunne redegøre for centrale psykologiske begreber og teorier udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete psykologiske problemstillinger opnå en analytisk forståelse af teorierne anvendelse på konkrete problemstillinger kunne forholde sig kritisk til den psykologiske viden vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd placere den psykologiske viden i en videnskabsteoretisk ramme formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde Side 9 af 11

10 I forløbet er der vekslet mellem læreroplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde, skriftligt arbejde og fremlæggelser. Titel 7 Det lærende menneske læring, kognition og motivation Formålet med forløbet har været at belyse læring ud fra to overordnet perspektiver den overførte læring samt den konstruerede læring, for derefter at belyse forskellige faktorers betydninger for læring, kognition og motivation i en uddannelseskontekst. Den overførte læring (behaviorisme, modelindlæring (Bandura)), den konstruerede læring (Piaget, Vygotsky), motivation, læringsstile, læringsformer, vidensformer, undervisningsformer, tavs og sproglig videnperceptionspsykologi, kulturelle forskelle i perception. AU.dk (29/ ) Psykologiprofessor: sådan motiverer vi os selv og de andre Brørup et al. (2005) Gyldendals psykologi håndbog. 3. udgave, 1. oplag. Nordisk Forlag. S EMU (2012): Gardner og de mange intelligenser Fisker (2007): At læse med øjne, ører, hænder og krop. Uddrag Frank, Weekendavisen (02/ ): Hvor kom jeg fra..? Larsen, Politiken (20/ ): Fokus: Amerikanere og kinesere kigger på det samme, men ser noget forskelligt Levander (2001) Anvendt psykologi. 3. udgave, 2. oplag. Gads forlag. S Schultz Larsen (2003) Psykologiske Perspektiver. S Schultz Larsen (2010) Psykologiens veje. 1. udgave, 4. oplag. Systime. S Steppinge (Gymnasieskolen, 21/ ): Motivation vil højne det faglige niveau. Side 10 af 11

11 Ullerup, Jyllands Posten (13/ ): Kan børn bestikkes til at lære? Wendt Jensen, Folkeskolen.dk (06/ ): Pisa: Pigerne kan godt men mangler motivation Øvrig materiale TV2 DOK: Plan B afsnit 1 16 lektioner a 45 min. Fokus har været at belyse kompleksiteten i læringsprocesser for derefter at reflektere dette ind i praksisproblematikker, som elever har skullet forholde sig analytisk til. Desuden har formålet for eleverne været at: kunne redegøre for centrale psykologiske begreber og teorier udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete psykologiske problemstillinger samt at kunne perspektivere ud til andre stof områder opnå en analytisk forståelse af teorierne anvendelse på konkrete problemstillinger kunne forholde sig kritisk til den psykologiske viden på et fagligt grundlag vurdere betydningen af historiske/kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd formidle psykologisk viden både mundtligt og skriftligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde perspektivere viden ud til andre psykologiske perspektiver I forløbet er der vekslet mellem læreroplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde, skriftligt og mundtligt arbejde. Side 11 af 11

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Psykologi C Emil Lindeløv

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC HFe Psykologi C Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VAF Psykologi B Johan Poulsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Herning

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager (Amagerafd.) Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC HFe Psykologi C-B Emil Lindeløv (ELV)/Camilla Munthe (CMU) PsB2 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 15 Herning HF

Læs mere

Metoder og feltarbejde i psykologi

Metoder og feltarbejde i psykologi Metoder og feltarbejde i psykologi METTE MORELL, NØRRE GYMNASIUM - SÅDAN KAN MAN INDDRAGE DEM EFFEKTIVT OG NATURLIGT Dette oplæg har to dele 1) Metoder i undervisningen Hvilke? Hvorfor? Hvordan? Hvor meget?

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUF

Læs mere

HOLD OM MIG - FÆLLESSKAB OG TRIVSEL

HOLD OM MIG - FÆLLESSKAB OG TRIVSEL HOLD OM MIG - FÆLLESSKAB OG TRIVSEL Niveau: 9.-10. klasse, gymnasiet, ungdomsuddannelserne Fag: dansk INDHOLD: Indledning... 2 Introduktion til materialet... 3 Fællesskabets betydning for elever i folkeskolen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber

Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Psykologi niveau c Tina Ovesen Hh12psy11123 Materiale:

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Inspirationsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl og Mechelina Rødtness Dreyer 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder -FKB: 2222

Læs mere

Afrapportering Forebyggelse af selvmord

Afrapportering Forebyggelse af selvmord Afrapportering Forebyggelse af selvmord Afrapportering til Center for Selvmordsforskning på udviklingsprojektet Forebyggelse af selvmord i social- og sundhedshjælper uddannelsen afviklet på Social- og

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus VIA University College

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus VIA University College Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus VIA University College SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 7 2011

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere