Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Herning hf og VUC Studenterkursus Psykologi CB Lise Holck Jørgensen 2ska pc-cb Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Introduktion til den mangfoldige psykologi Det kompetente og det svigtede barn udviklingspsykolog Sorg og krise Mennesker blandt mennesker - socialpsykologi Undersøgelsesmetoder og feltarbejde Livsudfordringer i forhold til stress Det lærende menneske læring, kognition og motivation Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Introduktion til den mangfoldige psykologi I forløbet "introduktion til den mangfoldige psykologi" har eleverne oparbejdet en begyndende forståelse for psykologien som en videnskabelig retning samt en forståelse af psykologiens tre videnskabsteoretiske retninger. Herunder en begyndende forståelse af psykologiske problemstillinger belyst gennem 6 perspektiver (psykoanalyse, behaviorisme, evolutionær psykologi, eksistentialistisk og humanistisk psykolog, kognitiv psykologi samt Side 1 af 11

2 socialpsykologi). Den oparbejdede viden har fungeret som et grundlag for den øvrige læring, hvor dele af de forskellige perspektiver er foldet yderligere ud. Viden fra dette forløb anvendes således på tværs af de øvrige forløb, og fremstår derfor ikke som et særskilt eksamenstema. : Schultz Larsen (2010) Psykologiens veje. 1. udgave, 4. oplag. Systime. S lektioner a 45 min. Forløbet har været en introduktion til den psykologiske mangfoldighed. Dette er belyst gennem en introduktion til 6 forskellige psykologiske perspektiver, hvorigennem eleverne har fået en begyndende forståelse af det psykologiske landskab. Desuden har fokus været at: inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger oparbejde et elementært kendskab til psykologiens forskningsmetoder kunne skelne mellem hverdagspsykolog og videnskabelig baseret psykologi opnå begyndende analytisk forståelse af psykologien I forløbet er der vekslet mellem læreroplæg, gruppearbejde samt individuelarbejde. Titel 2 Det kompetente og det svigtede barn udviklingspsykologi Med udgangspunkt i betydningen af omsorg og konsekvenserne ved omsorgssvigt har eleverne arbejdet med barnets psykiske udvikling fra fødslen og i et livslangt perspektiv. Herunder en diskussion af barndommen som personlighedens fundament. Bowlby, Ainsworth, Winnicott, Stern, tilknytningsforstyrrelser (Spitz, Bowlby), omsorgssvigt, årsager til og reaktioner ved svigt, konsekvenser af svigt, sårbarhed, resiliens, mønsterbrud. Side 2 af 11

3 Brørup et al., (2005) Gyldendals psykologi håndbog. 3. udgave, 1. oplag. Nordisk Forlag. S Berg Brodén (1996): case Lena og Tanja in: Mor og barn i ingenmandsland, Gyldendal Casen Eva (ukendt forfatter) Gamborg, Politiken (02/ ): Når de blåmærker mangler Kjældgaard, BT ( ): du er grim og dum (uddrag) Nielsen, Forskningsnyt fra psykologi (2006, 6(12)): Forskningsnyt: kan spædbørn lære at frygte fremmede? Rørbæk, Samvirke (01/ ): Ikke alene men ensom Schaffer, Rudolph: Beslutninger om børn (1990), s , oversat af Søren Schultz Jørgensen, Hans Reitzels forlag Schultz Larsen (2010) Psykologiens veje. 1. udgave, 4. oplag. Systime. S , Øvrig materiale Dokumentar: Eksperimentet: sådan udvikler du dit barns hjerne bedst. DR1 (2012) TV2 dokumentar: Er du mors lille dreng? TV2 (1998) Dokumentar: Min barndom i helvede. DR1 (2012) 44 lektioner a 45 min. Gennem forløbet har formålet for eleverne været at opnå en forståelse for barnets psykiske udvikling samt mulige konsekvenser ved omsorgssvigt. Herunder indsigt i centrale udviklingsteorier samt en diskussion af betydningen af arv, miljø og kultur. Desuden har fokus for eleverne været at: at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig funderet psykologi redegøre for de centrale teorier opnå en analytisk forståelse af kernestoffet sætte kernestoffet ind i et historisk perspektiv formidle den psykologiske viden med et fagligt begrebsapparat både Side 3 af 11

4 mundtligt og skriftligt forholde sig kritisk til psykologisk viden I forløbet er der vekslet mellem læreroplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde og elevoplæg. Titel 3 Sorg og krise Forløbet har for eleverne haft til formål at opnå indsigt i den kliniske psykologi med fokus på sorg- og kriseteori, behandling samt reaktioner og støtte fra miljøet. Sorg, sorgreaktioner, krise, Cullberg, krisereaktioner, PTSD, børn i sorg og krise, individuelle forskelle i reaktioner og håndtering, behandling og støtte. Brask Rasmussen, Information.dk (04/ ): Jeg vil have min sorg tilbage Brørup et al. (2005) Gyldendals psykologi håndbog. 3. udgave, 1. oplag. Nordisk Forlag. S Cancer.dk (hentet okt. 2013): Følelser og reaktioner når børn sørger Klarskov et al., Politiken (6/ ): Terapi: Undertryk dig selv! Nielsen, Forskningsnyt fra psykologi (2005, 12): Er den nødvendige sorg nødvendig? Nielsen, Forskningsnyt fra psykologi (1998, 20 (17)): To forskellige former for krisereaktioner Søndergaard, Helse (6, 2003): Jeg er tæt på at være den gamle Ditte Schultz Larsen (2010) Psykologiens veje. 1. udgave, 4. oplag. Systime. S Øvrig materiale Candy Chang, Ted Talk.com: Before I die I want to Side 4 af 11

5 DOK: DR2 (2012): Free the Mind Foredrag om sorg v/ Henriette von Irgens-Bergh kræftens bekæmpelse 20 lektioner a 45 min Forløbet har særligt haft fokus på en analytisk forståelse af stoffet sat i relation til praksisproblematikker. Desuden har formålet for eleverne været at: kunne redegøre for centrale psykologiske teorier og begreber identificere psykologiske problemstillinger udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete psykologiske problemstillinger samt at kunne perspektivere ud til andre stofområder formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde I forløbet er der vekslet mellem læreroplæg, individuelt arbejde og gruppearbejde og foredrag. Titel 4 Mennesker blandt mennesker - socialpsykologi Formålet med forløbet har for eleverne været at opnå indsigt i centrale socialpsykologiske teorier, som kan belyse de mekanismer, der påvirker det enkelte individs tanker, følelser og handlinger i gruppesammenhænge samt de mekanismer hvorigennem det enkelte individ selv påvirker gruppen. Grupper, roller, gruppepres, konformitet, social/personlig identitet, gruppetænkning, gruppepolarisering, Asch, Milgram, mobning, Standford prison forsøget, mobning, Rosenthal, holdninger, kognitiv dissonans, kulturpsykologi, stereotypier, fordomme og kontaktteori. Biltoft-Knudsen, Politiken (12. feb. 2013): Digital mobning er udbredt på danske skoler Birkeland, Berlingske tidende (26/ ): Vi kan alle blive bødler Side 5 af 11

6 Brørup et al., (2005) Gyldendals psykologi håndbog. 3. udgave, 1. oplag. Nordisk Forlag. S Fridal Illemann, Tværs (24/ ): Helene er blevet mobbet i 12 år (uddrag) Kuschel et al. (2006) Socialpsykologi - en introduktion. S. 34 og 36 (uddrag) Rabøl Hansen, Informationen (23/2 2008): I don t like mondays Schultz Larsen (2010) Psykologiens veje. 1. udgave, 4. oplag. Systime. S , , Schelde, Kristeligt Dagblad (16/ ): Scientology Thusing, Stiften.dk (06/ ): 125 HA-rockere til festuge Ukendt: Abu Ghraib skandalen Øvrig materiale AU Web TV: Interview om mobning som symptom på social angst med Dorte Marie Søndergaard og Helle Rabøl Hansen fra Danmarks pædagogiske universitet v/aarhus universitet AU Web TV: Interview om projekt fro for mobberi med Helle Rabøl Hansen fra Danmarks pædagogiske universitet v/aarhus universitet AU Web TV: Interview om digital mobning med Jette Kofoed fra Danmarks pædagogiske universitet v/aarhus universitet Børns vilkårs kampagne videoer mod digital mobning Film: A Class Divided TV2 DOK: Menneskedyret afsnit 1: "magtens væsen". TV2 (2005) TV2 DOK: Menneskedyret afsnit 4: "i flokken". TV2 (2005) TV2 DOK: Konfrontation. TV2 (2006) TED Talk: Zimbardo: study of evil 40 lektioner a 45 min. Der har gennem forløbet været et særligt fokus på den analytiske forståelse af Side 6 af 11

7 stoffet sat i relation til praktiske problemstillinger. Der har været arbejdet praksis- og anvendelsesorienteret med begrebet mobning i forløbet i et pædagogisk psykologisk perspektiv. Desuden har formålet for eleverne været at: kunne redegøre for centrale socialpsykologiske teorier og undersøgelser udvælge og anvende relevant socialpsykologisk viden på konkrete psykologiske problemstillinger samt at kunne perspektivere ud til andre stofområder kunne forholde sig kritisk til de centrale teorier forholde sig til etiske aspekter inden for den eksperimentelle forskning formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde I forløbet er der vekslet mellem læreroplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde og elevoplæg. Titel 5 Undersøgelsesmetoder og feltarbejde Formålet med forløbet har været, at elever skulle opnå indsigt i og demonstrerer kendskab til psykologiens forskningsmetoder. Eleverne har selv skulle udpege et psykologfagligt genstandsfelt for deres feltarbejde. Psykologiske undersøgelsesmetoder, feltarbejde med særligt henblik på spørgeskemaundersøgelser og interviews. Schultz Larsen (2013) Psykologiske feltundersøgelser Psykologi B. 1. udgave 1. oplag. Systime. S , Schultz Larsen, Ole. Den mangfoldige psykologi: Hentet den lektioner a 45 min. Der har gennem forløbet været et særligt fokus på elevernes kritiske forholden sig til metodernes anvendelsesmuligheder, begrænsninger samt mulige validitets og reliabilitets problematikker. Side 7 af 11

8 Desuden har formålet for eleverne været at: opnå og demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres inden for psykologi udpege en psykologfaglig problemstilling, og på den baggrund designe og gennemføre en feltundersøgelse. præsentere og forholde sig til resultaterne med brug af et metodisk begrebsapparat placere psykologisk viden og metoder i en videnskabsteoretisk ramme formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde I forløbet er der vekslet mellem læreroplæg, individuelt arbejde, projektarbejde, mundtligt- og skriftligt arbejde. Titel 6 Livsudfordringer i forhold til stress Formålet med forløbet har været at opnå kendskab til personlighed gennem inddragelse af trækteori og derefter koble dette til individuelle livsstile og håndtering af disse men henblik på stress og copingstrategier. I forløbet har holdet afslutningsvis beskæftiget sig med psykiske lidelser i form af skizofreni. stress, ydre/indre stressfaktorer, Høegh-Olesens to typer, krav-kontrol model, Antonovskys OAS, copingstrategier, det moderne arbejdsliv, studieliv og stress, personlighedspsykologi, forsigtig og risikovillig, OSN, skizofreni Copingstrategier: Hentet den 01/ Dcum.dk/undervisningsmiljoe/stress (hentet d. 23/ ): Studielivet er for en del unge ensbetydende med stress Helse ( ): Stress i tal Hjortdal, Politiken (14/ ): Studievejledere møder flere unge med ondt i sjælen Side 8 af 11

9 Krogh Sørensen, Jyllandsposten (27/2 2012): Smartphones gør os stressede Legarth Schmidt, Politiken (17/ ): De utilregnelige: Kapitel 2 - Trolden Nielsen, Forskningsnyt fra psykologi (1993, 2(6)): Forskningsnyt: udadvendte mennesker er mere lykkelige Psykologi ( ): Facebook er en ny stressfaktor Schultz Larsen (2010) Psykologiens veje. 1. udgave, 4. oplag. Systime. S.37 46, , , Toft (Tværs.dk hentet 1/ ): Tine blev syg af stress Olst, Nyhederne TV2 (11/ ): Skizofreniens gåde løst - med dansk hjælp Busch, Videnskab.dk (07/ ): Byboere får oftere skizofreni Ritzau, Politiken (03/ ): Minister: Skræmmende læsning om psykisk syge Øvrig materiale DR2: Helle for lykken Ted talk: Kelly McGonigal: hvordan man gør stress til sin ven? Danskernes akademi DR: Zachariea, Bobby: stress Foredrag om skizofreni ved Dan Lind 24 lektioner a 45 min Formålet for eleverne har været at: kunne redegøre for centrale psykologiske begreber og teorier udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete psykologiske problemstillinger opnå en analytisk forståelse af teorierne anvendelse på konkrete problemstillinger kunne forholde sig kritisk til den psykologiske viden vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd placere den psykologiske viden i en videnskabsteoretisk ramme formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde Side 9 af 11

10 I forløbet er der vekslet mellem læreroplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde, skriftligt arbejde og fremlæggelser. Titel 7 Det lærende menneske læring, kognition og motivation Formålet med forløbet har været at belyse læring ud fra to overordnet perspektiver den overførte læring samt den konstruerede læring, for derefter at belyse forskellige faktorers betydninger for læring, kognition og motivation i en uddannelseskontekst. Den overførte læring (behaviorisme, modelindlæring (Bandura)), den konstruerede læring (Piaget, Vygotsky), motivation, læringsstile, læringsformer, vidensformer, undervisningsformer, tavs og sproglig videnperceptionspsykologi, kulturelle forskelle i perception. AU.dk (29/ ) Psykologiprofessor: sådan motiverer vi os selv og de andre Brørup et al. (2005) Gyldendals psykologi håndbog. 3. udgave, 1. oplag. Nordisk Forlag. S EMU (2012): Gardner og de mange intelligenser Fisker (2007): At læse med øjne, ører, hænder og krop. Uddrag Frank, Weekendavisen (02/ ): Hvor kom jeg fra..? Larsen, Politiken (20/ ): Fokus: Amerikanere og kinesere kigger på det samme, men ser noget forskelligt Levander (2001) Anvendt psykologi. 3. udgave, 2. oplag. Gads forlag. S Schultz Larsen (2003) Psykologiske Perspektiver. S Schultz Larsen (2010) Psykologiens veje. 1. udgave, 4. oplag. Systime. S Steppinge (Gymnasieskolen, 21/ ): Motivation vil højne det faglige niveau. Side 10 af 11

11 Ullerup, Jyllands Posten (13/ ): Kan børn bestikkes til at lære? Wendt Jensen, Folkeskolen.dk (06/ ): Pisa: Pigerne kan godt men mangler motivation Øvrig materiale TV2 DOK: Plan B afsnit 1 16 lektioner a 45 min. Fokus har været at belyse kompleksiteten i læringsprocesser for derefter at reflektere dette ind i praksisproblematikker, som elever har skullet forholde sig analytisk til. Desuden har formålet for eleverne været at: kunne redegøre for centrale psykologiske begreber og teorier udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete psykologiske problemstillinger samt at kunne perspektivere ud til andre stof områder opnå en analytisk forståelse af teorierne anvendelse på konkrete problemstillinger kunne forholde sig kritisk til den psykologiske viden på et fagligt grundlag vurdere betydningen af historiske/kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd formidle psykologisk viden både mundtligt og skriftligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde perspektivere viden ud til andre psykologiske perspektiver I forløbet er der vekslet mellem læreroplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde, skriftligt og mundtligt arbejde. Side 11 af 11

Denne undervisningsbeskrivelse er rettet mod selvstuderende, der ikke har fulgt et hold.

Denne undervisningsbeskrivelse er rettet mod selvstuderende, der ikke har fulgt et hold. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning hf og VUC Hfe Psykologi C Lise Holck Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommereksamen 2015 Institution.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommereksamen 2015 Institution. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning hf og VUC Hf Psykologi CB Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning hf og VUC Hfe Psykologi C Lise

Læs mere

Livsudfordringer i forhold til stress - personlighed og stress

Livsudfordringer i forhold til stress - personlighed og stress Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning hf og VUC HF2 Psykologi C Lise

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni (skoleår 13/14) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015/2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi C (e) Helle

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014/15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vaf Psykologi C Brian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni (skoleår 13/14) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Indhold - Psykologien som videnskab Psykologiens veje, af Ole Schultz Larsen, Systime, 2008: Kap. 1: Den mangfoldige psykologi

Indhold - Psykologien som videnskab Psykologiens veje, af Ole Schultz Larsen, Systime, 2008: Kap. 1: Den mangfoldige psykologi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Lyngby, Nybrovej 114, 2800 Kgs. Lyngby Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 1010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Anja

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Psykologi C Emil Lindeløv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution HF og VUC v/ibc Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf (e) Psykologi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec. 2017 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - flex Psykologi C Rikke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vaf Psykologi B Hanne Breuning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014 Institution HF og VUC, IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2016 HF & VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Tina Ovesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Dorte Knudsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning hf og VUC Hf2 Psykologi CB Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Psykologi C Carla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 13 VUC Viborg Hf Psykologi C (Lene Rank Andersen,)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution IBC Kolding Uddannelse Hhx Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Teddy Barrett & Marianne

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Camila Kramvig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010/2011

Læs mere

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA)

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) UNDERVISNINGSPLAN FOR PSYKOLOGI C Termin Maj-juni, 14/15 Fag og niveau Lærer(e) Psykologi C Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) Hold psca Litteraturkilder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2009/2010 Juni 2010 Institution Videndjurs/ Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Gitte Bjørn

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2015.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2015. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf- fjernundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution EUC Nordvest - Nykøbing Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Psykologi C Mette Horsager

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Psykologi C Trine Sepstrup Bang Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Alice Legarth Nutzhorn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution HF og VUC v/ibc Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf (e) Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik Undervisningsbeskrivelse Termin Sommeren 2015 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi C Allan Ramsnæs (ARA) 2G ps Grundbøger: Ole Schultz

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Psykologi C Tina Ovesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VAF Psykologi B Johan Poulsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2009 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Gitte Bjørn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Uddannelse IBC Kolding Hhx Fag og niveau Psykologi C Lærer(e) Hold Marianne Kipp

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution VUF Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF (Fagpakke)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Psykologi C Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15/16 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Vinter 2015 (21 og 22 dec.) Vestegnen HF og VUC HF Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer HF enkeltfag Psykologi C HF niveau Alice Nutzhorn

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2016.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf- fjernundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - flex Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution VUF Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vaf Psykologi C Brian Toft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH3 psy Psykologi valgfag niveau

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2017.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf- fjernundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Camilla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15/16 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin December 2014 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Psykologi C Sussanne Glahn 812 Soc-/syg-pakken Grundbog:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Camilla McCuiston

Læs mere

Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011

Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011 Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011 Termin Juni 2011 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Hold Gitte Bjørn Psykologi B 3. år

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Psykologi C Sussanne Glahn 679f Grundbog: Ole Schultz

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til maj; skoleår 15-16

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til maj; skoleår 15-16 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 15-16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Kolding 2 årige HF Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til december 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding HF og VUC Hf Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin August december 2013 VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse. Hold 812 ps 1308

Undervisningsbeskrivelse. Termin August december 2013 VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse. Hold 812 ps 1308 Undervisningsbeskrivelse Termin August december 2013 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Psykologi C Allan Ramsnæs (ARA) Hold 812 ps 1308 Grundbøger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december-januar 2016-2017 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe/fagpakke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 13/14 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Psykologi 0-B Lærer(e) Hold Hans

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til december; skoleår 2016

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til december; skoleår 2016 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til december; skoleår 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Kolding 2 årige HF Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2013/2014 Institution VUC Vestegnen, Albertslund. Gymnasievej 10, 2625 Vallensbæk Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Psykologi C Mikkel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg HF enkeltfag Psykologi B HF niveau Lærer

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa. Uddannelse. hhx. Fag og niveau. Psykologi B. Lærer

Undervisningsbeskrivelse. Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa. Uddannelse. hhx. Fag og niveau. Psykologi B. Lærer Undervisningsbeskrivelse Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Psykologi B Simone Wiest Bösselmann hh3e Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding Hf og Vuc Hf Psykologi, c-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010-2011

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 13/14 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Camilla McCuiston

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Side 1 af 7 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: November 2017

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: November 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017/18 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: November

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Dec 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland, Hillerød-afdelingen Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi

Læs mere