ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering"

Transkript

1 ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Bemyndigelse og organisation 3. Udøvelse af lufttrafikregulering 6. Selektiv lufttrafikregulering ved reduceret banesynsvidde 7. Undtagelse for lufttrafikregulering 4. Tildeling af slot 5. Ansvarsfordeling ATS-instruks 20, 4. udg., juni 2015/side 1

2 1. Baggrund Anm.: I instruksen er medtaget relevante bestemmelser fra Kommissionens forordning (EU) Nr. 255/2010 om fastlæggelse af fælles regler for lufttrafikregulering (ATFM) med senere ændringer og Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011, om detal-jerede bestemmelser for gennemførelsen af netfunktioner for lufttrafikstyring (ATM) med senere ændringer. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i instruksen er udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. 1.1 De europæiske stater har oprettet en centraliseret europæisk lufttrafikreguleringstjeneste (Centralised Air Traffic Management Organisation/CTMO) med to centrale udøvende lufttrafikreguleringsenheder (Central Executive Units/ CEU-West, CEU-East for henholdsvis vest og øst Europa). De to CEU er udøver lufttrafikregulering på baggrund af oplysninger om antallet af planlagte flyvninger, luftrumsstruktur, sektorkapacitetstal samt lufthavnskapacitetstal. Lufttrafikreguleringen foretages i et nært samarbejde med lokale Flow Management Positions (FMP) der er etableret i alle kontrolcentraler samt den nationale Airspace Management Cell (AMC). 2. Bemyndigelse og organisation 2.1 EU-kommissionen nominerede i juli 2011 EUROCONTROL til at være netforvalter (Network Manager), med bl.a. den opgave at varetage den overordnede planlægning af det europæiske luftrums udvikling og udnyttelse indenfor CEU-West med henblik på at opnå en optimal udnyttelse af luftrummets og lufthavnenes kapacitet. Indenfor EUROCONTROL er Directorate Network Management (DNM) ansvarlig for at løse denne opgave i samarbejde med de nationale FMP. DNM driver en centraliseret lufttrafikreguleringscentral (Network Manager Operations Centre (NMOC)) placeret i Bruxelles. NMOC har på vegne af European Civil Aviation Conference (ECAC) staterne bemyndigelse til at udøve lufttrafikregulering inden for disse staters område. For dansk vedkommende betyder det inden for København FIR og for Bornholm. Udover at varetage lufttrafikregulering modtager NMOC også IFR-flyveplaner, kontrollerer om de er korrekte for så at distribuere dem til relevante lufttrafiktjenesteenheder og lufthavne. En sikker og effektiv udnyttelse af det europæiske luftrum kræver at alle data vedrørende planlagte flyvninger, luftrumsstruktur, sektorkapacitetstal samt lufthavnskapacitetstal er tilgængelige og holdt opdateret. NMOC modtager disse data fra udnævnte kontaktpersoner i hver kontrolcentral og anvender dem, i samarbejde med de lokale FMP, til at balancere trafikbehovet mod kapaciteten. Hvor behovet overstiger kapaciteten træffes beslutning om eventuel indførelse af lufttrafikregulering, herunder udstedelse af lufttrafikreguleringsafgangsslot (ATFM-slot). Det er den ansvarlige ACC-supervisor der har den endelige beslutningskompetence. Til støtte for sit arbejde betjener NMOC sig af 3 hovedsystemer: Anm: Lufttrafiktjenestemeldinger der anvendes i forbindelse med lufttrafikregulering fremgår af ATS-instruks 13. a) Enhanced Tactical Flow Management System (ETFMS), hvis hovedopgave er at sammenligne kontrol-/landingskapacitet med den forventede trafikmængde, og derudfra besluttes om og hvilke lufttrafikreguleringer der skal iværksættes. Til udregninger af eventuelle ATFMslot i form af Calculated Take-Off Time (CTOT) benyttes CASA-programmet (Computer Assisted Slot Allocation). ETFMS modtager løbende opdateringsmeldinger om trafikafviklingen fra forskellige kilder; hovedsagelig fra kontrolcentralernes ATC-systemer i form af First System Activation (FSA) meldinger (sendes ved første indflyvning ind i og ved start indenfor IFPS Zonen (IFPZ)), og Correlated Position Reports (CPR) meldinger (korrelerede positionsmeldinger, der sendes hvert minut). Yderligere overvåger ETFMS om flyvninger starter i henhold til deres ATFM-slot eller Estimated Off Block Times (EOBT) som angivet i deres flyveplan. Såfremt ETFMS ikke modtager en melding om start senest 30 minutter efter CTOT eller EOBT + taxitid suspenderes flyveplanen. Denne overvågning kaldes Flight Activation Monitoring (FAM). b) Integrated Initial Flight Planning Processing System (IFPS) der modtager og behandler alle IFR-GAT flyveplaner, inklusiv opdateringsmeldinger samt standardflyveplaner (Repetitive Flight Plans (RPL)). I henhold til ICAO EUR SUPPS (Doc 7030) skal alle IFR-GAT flyvninger der flyver ind i, overflyver eller starter indenfor IFPZ adresseres til IFPS. IFPS kontrollerer om flyveplanerne er korrekte og komplette. Såfremt dette er tilfældet distribueres de til ATS-instruks 20, 4. udg., juni 2015/side 2

3 relevante lufttrafikstyringsenheder, lufthavne samt ETFMS, og der sendes en godkendelsesmelding tilbage til afsender. Ved fejl eller mangler i flyveplanen, bliver flyveplanen enten afvist eller der tages kontakt til luftfartøjsoperatøren med henblik på at korrigere forholdet. c) Centralised Airspace and Capacity Database (CACD) der indeholder oplysninger om planlagte flyvninger (PFD - Planned Flight Data), RPL, sektoropbygninger i kontrolcentraler, luftrumsstruktur samt kapacitetstal for sektorer og lufthavne. Disse oplysninger er forudsætningen for flyveplanbehandlingen i IFPS og behandling vedrørende lufttrafikregulering i ETFMS. 3. Udøvelse af lufttrafikregulering 3.1 Omfang Den Europæiske Union har iht. forordning EU 255/2010 fastsat regler for udøvelse af lufttrafikregulering gældende for medlemsstaternes luftrum beliggende indenfor ICAO EUR- og AFI-regionerne. Disse regler er i overensstemmelse med ICAOs regler, men er væsentlig mere detaljerede end ICAOs. En række tilstødende lande har ønsket at flyvning i deres luftrum også skal være omfattet af de samme regler og har indgået aftale med EU og NM herom. Det luftrum hvor NM er ansvarlig for udøvelse af lufttrafikregulering benævnes ATFCM Area og omfatter således luftrum fra både EU-stater og ikke EUstater, f.eks. Marokko. Yderligere har en række andre tilstødende lande indgået særlige aftaler med NM vedrørende ydelse af specifikke tjenester i forhold til lufttrafikregulering. Generelt gælder at udøvelse af lufttrafikregulering ydes indenfor ATFCM Area for: a) alle flyvninger, der opererer eller påtænker at operere, delvist eller fuldt ud, som IFR GATflyvninger, b) alle faser af de i a) omhandlede flyvninger og for funktionerne inden for lufttrafikstyring. Anm. 1: Militære IFR OAT-flyvninger er ikke omfattet af lufttrafikregulering. Anm. 2: Lufttrafikstyringsfunktioner omfatter lufttrafikstjenester, luftrumsstyring og lufttrafikregulering. 3.2 Faser Lufttrafikregulering består af 4 faser: a) Strategisk fase, der strækker sig fra ca. et år før en flyvning finder sted, til en uge før aktuel flyvning. I denne fase skabes et overblik over den forventede trafikbelastning samt de enkelte Air Navigation Service Providers (ANSPs) ideelle behov for kapacitet. Hvor det er relevant forberedes ligeledes en optimal udnyttelse af rutestrukturen. Under dette arbejde tages der hensyn til planlagte aktiviteter der forventes at skabe enten øget trafik (f.eks. ved større sportsbegivenheder el.lign.) eller mindske tilgængeligheden af luftrum (f.eks. større militære øvelser) i kortere perioder. Hvor der ofte opstår kapacitetsproblemer kan NMOC i samråd med de lokale FMP udvikle permanente scenarier for ændring af ruteføring/flyvehøjde, som kan være pligtige at følge for luftfartøjerne. Permanente restriktioner vedrørende ATS-rutenettets anvendelse er angivet i Route Availability Document (RAD). Det samlede resultat af dette arbejde dokumenteres i et fælles planlægningsdokument Network Operations Plan. b) Præ-taktisk fase, der strækker sig fra 6 dage før en flyvning finder sted indtil dagen før. I denne fase analyseres i detaljer, hvordan den til rådighed værende kapacitet bedst udnyttes og hvilke lufttrafikreguleringsforanstaltninger der kan komme på tale at anvende, for at sikre at trafikmængden ikke overstiger kapaciteten. Resultatet dokumenteres i ATFCM Daily Plan (ADP) der publiceres via AFTCM Notification Massage (ANM)/Network News og på Network Operations Portal (NOP portal). c) Taktisk fase er selve dagen for den aktuelle flyvning. Baseret på aktuelle data opdateres den daglige plan løbende. Hvor der er behov forsøges det at øge kapaciteten, f.eks. ved at åbne flere sektorer, ændre på luftrumsstrukturen/luftrumstildelingen, osv. Hvor det ikke rækker eller er muligt, iværksættes lufttrafikreguleringsforanstaltninger, såsom at ændre luftfartøjers ruteføring (re-routing) eller planlagte flyvehøjde (levelcapping). Som en sidste mulighed indføres reguleringsrestriktioner og luftfartøjerne tildeles ATFM-slots. På NOP-portalen er det muligt løbende at følge afviklingen af den europæiske lufttrafik. Lufttrafikreguleringer må kun være gyldige i den periode hvor trafikmængden forventes at overstige sektorens/lufthavnens kapacitet. ATS-instruks 20, 4. udg., juni 2015/side 3

4 d) Evalueringsfasen. I denne fase evalueres resultatet af de foregående faser og analyseresultaterne fødes tilbage til disse. 4. Tildeling af slot 4.1 Når det er nødvendigt at tildele ATFMslot, vil det ske før luftfartøjet starter i form af en beregnet starttid, CTOT, der er det tidspunkt, med en tolerance på -5 til +10 minutter, inden for hvilket luftfartøjet skal starte. CTOT sendes automatisk af ETFMS 2 timer før EOBT til: a) enten luftfartsselskabet, såfremt flyveplanen for pågældende flyvning er sendt direkte derfra til IFPS, eller meldekontoret på startstedet, der så skal formidle CTOT til pilot/luftfartsselskab, b) tårnet på startstedet, c) FMP København, som koordinerer nødvendige ændringer mellem lufttrafiktjenesteenheden på startstedet og NMOC. 5. Ansvarsfordeling 5.1 Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er, qua sin myndighedsrolle og tilsynsforpligtelse, ansvarlig for: a) at sikre overholdelse af Danmarks forpligtelser i forhold til ICAOs regler, EU- og national lovgivning, herunder at procedurer og regler vedrørende overholdelse af tildelte ATFM-slot, afvisning og suspendering af flyveplaner er udarbejdet og behørigt publiceret; b) at luftrafikregulering udøves døgnet rundt, herunder også ved kritiske hændelser, ved at sikre at ATFM beredskabsprocedurer er udarbejdet for relevante ATS- enheder og FMP København; c) at foretage påkrævet rapportering til EU-Kommissionen; d) at sikre at lufthavne, hvor 80% eller derunder af flyvningerne på årsbasis overholder tildelt ATFM-slot, indrapporterer årsagen til manglende overholdelse til Trafikstyrelsen; e) at hvor manglende overholdelse af tildelte slot, afvisning og suspendering af flyveplaner overstiger et acceptabelt niveau, at der da tages nødvendige initiativer til forbedring af forholdet; f) at sikre publikation i AIP Danmark af reglerne for at opnå undtagelse fra lufttrafikregulering; g) at sikre at antallet af undtagelser fra lufttrafikregulering ikke overstiger 0.6 % af det årlige antal starter; h) at sikre at nødvendige håndbøger er udarbejdet; er konsekvente, tilgængelige og opdaterede; i) at sikre at personale beskæftiget med ATFM er behørigt uddannet. 5.2 NMOC NMOC er ansvarlig for: a) den overordnede planlægning og koordination af lufttrafikregulering med henblik på at det europæiske luftrum udnyttes så effektivt som muligt; b) at konsultere med luftrumsbrugerne omkring defineringen af de lufttrafikreguleringstiltag der kan anvendes; c) i samråd med lokale FMP, at sikre den optimale anvendelse af lufttrafikreguleringstiltag; d) i samråd med lokale FMP, at udvikle alternative ruteføringer hvor det kan bidrage til en mere effektiv trafikafvikling; e) at tilbyde alternativ ruteføring til relevante flyvninger; f) at sikre at relevant information er tilgængelig for alle involverede i lufttrafikregulering; g) at overvåge om flyveplaner bliver afgivet i henhold til reglerne for afgivelse; h) at suspendere flyveplaner hvor ATFM-slot eller EOBT ikke kan overholdes, taget den tilladte tidsmargen i betragtning; i) at føre statistik over og rapportere om årsagen til lufttrafikreguleringstiltag og konsekvensen heraf, manglende overholdelse af slot, afvisning og suspendering af flyveplaner samt antallet af godkendte undtagelser fra lufttrafikregulering; j) at der forefindes beredskabsplaner i tilfælde af at NMOC er ude af drift. Ligeledes skal NMOC sikre at det er muligt at forsyne lufthavnsmyndigheder og en dertil eventuel tilknyttet slotkoordinator med godkendte flyveplaner for pågældende lufthavn. ATS-instruks 20, 4. udg., juni 2015/side 4

5 5.3 ATS Supervisor ATS Supervisorer er ansvarlig for at træffe beslutning om iværksættelse af lufttrafikreguleringstiltag Supervisor ACC København er indenfor København FIR og for Rønne CTR/TMA yderligere ansvarlig for at godkende brug af STS/ ATFMX indikator i flyveplanens felt 18 for flyvninger der opfylder et af kriterierne angivet i pkt FMP København FMP København er ansvarlig for: a) at NMOC har alle relevante data og informationer, vedrørende: i) luftrumsstrukturer, deres anvendelse og tilgængelighed m.m.; ii) trafikmængde på sektorer og lufthavne (traffic volume); iii) områder, punkter eller lufthavne hvortil eventuelle lufttrafikreguleringstiltag refererer (reference location); iv) kapacitetstal og overvågningsværdier for sektorer, lufthavne og relevante punkter; v) sektor-konfigurationer inklusiv aktiveringstidsrum; vi) taxi-tider samt banekonfiguration for lufthavne; vii) information om hændelser, aktiviteter osv. der kan have indflydelse på kontrolcentralens eller en lufthavns kapacitet; viii) permanente restriktioner til optagelse i RAD; og at disse kvalitetssikres og holdes opdateret; b) at sikre at information om lufttrafikreguleringstiltag, der berører flyvekontrolenheder og/eller luftfartsoperatører, gøres tilgængelig på effektiv vis; c) at sikre en effektiv koordination vedrørende lufttrafikreguleringstiltag mellem alle parter indenfor København FIR og NMOC; d) at give NMOC relevant feedback; e) at relevante beredskabsplaner er udarbejdet, holdt opdateret og behørigt publiceret. Disse beredskabsplaner skal som minimum omfatte sektorkonfigurationer, kapacitetstal og strategier til imødegåelse af effekten af kritiske hændelser herunder planer for hvordan der vendes tilbage til normal operation. Disse planer skal også sendes til NMOC; f) at relevant personale beskæftiget ved FMP København er behørigt uddannet. 5.5 ATS enheder ATS-enheder er ansvarlig for: a) at meddele FMP København alle relevante og opdaterede data vedrørende luftrumsstrukturer, banekonfigurationer, sektorkonfigurationer, kapacitetstal, taxi tider osv.; b) at relevant personale beskæftiget ved ATSenheder er behørigt uddannet vedrørende lufttrafikregulering. c) ATC på afgangslufthavne er ansvarlig for: i) at overvåge overholdelse af ATFM-slot. Vinduet på -5 til +10 minutter omkring slottiden kan anvendes til at optimere afgangsrækkefølgen; ii) at have adgang til information vedrørende aktuelle lufttrafikreguleringsrestriktioner og tildelte ATFM-slottider; iii) hvor relevant, at inkludere ATFM-slottiden i et luftfartøjs klarering; iv) at tage hensyn til en eventuel slottid eller flyveplanssuspendering, når klarering udstedes; v) at yde assistance til luftfartøjer således at de kan overholde deres CTOT eller være behjælpelig med at indhente en revideret CTOT; vi) at der ikke gives startklarering til luftfartøjer der ikke kan overholde deres CTOT, eller hvis flyveplan er afvist eller suspenderet. Anm.: Bestemmelser om slot i klarering er anført i ATS-instruks ATC kan nægte start-up klarering til flyvninger der skønnes ude af stand til at overholde deres CTOT indtil koordination med FMP København har fundet sted og en revideret CTOT er udstedt. 5.6 Luftfartsoperatører/piloter Luftfartsoperatører/piloter er ansvarlige for at indhente information om og overholde: ATS-instruks 20, 4. udg., juni 2015/side 5

6 a) generelle lufttrafikreguleringsprocedurer, bestemmelser for afgivelse af flyveplan samt bestemmelser vedrørende udveksling af lufttrafikregulerings- og flyveplanmeldinger; b) strategiske lufttrafikreguleringstiltag som f.eks. er publiceret i Route Availability Document; c) aktive lufttrafikreguleringstiltag som f.eks. er publiceret via NOP portalen, ANM og/eller ved en FLS melding; d) tildelte CTOT og procedurerne vedrørende ændringer til CTOT. 5.7 Lufthavnene Lufthavnene er ansvarlige for: a) at såfremt de ønsker information om accepterede flyveplaner, da at henvende sig til NMOC med angivelse af adresse med videre; b) at meddele NMOC enten direkte eller gennem FMP København/den lokale ATS enhed - oplysning om alle forhold, der kan have indflydelse på lufthavnens kapacitet eller bevirke en kraftig ændring af trafiktallet. Såfremt henvendelsen er sket direkte til NMOC skal FMP København og den lokale ATS enhed informeres herom. 6. Selektiv lufttrafikregulering ved reduceret banesynsvidde 6.1 Da en formindskelse af banekapaciteten pga. reduceret banesynsvidde (RVR) kan bevirke en trafikophobning i tilstødende kontrolområder og dermed have en negativ påvirkning på deres kapacitet, kan selektiv lufttrafikregulering for landende luftfartøjer indføres på lufthavne, hvor det forudses at banekapaciteten vil blive stærkt nedsat pga. reduceret banesynsvidde. 6.2 Ved indførelse af selektiv lufttrafikregulering benyttes den RVR-grænseværdi som fastsættes af den pågældende lufthavn. 6.3 Normalt vil selektiv lufttrafikregulering kun gælde for luftfartøjer der ikke kan lande med den fastsatte RVR-grænseværdi. 6.4 Såfremt antallet af luftfartøjer, der kan lande under den fastsatte RVR-grænseværdi, vil overstige banekapaciteten, kan der også indføres lufttrafikregulering for disse. 7. Undtagelse for lufttrafikregulering 7.1 Generelt Visse flyvninger er på grund af deres særlige formål undtaget fra lufttrafikregulering. Information herom skal anføres i flyveplanens felt 18 ved brug af STS/indikator. Disse flyvninger omfatter: a) flyvninger med statsoverhoved eller person af tilsvarende status [STS/HEAD]; b) flyvninger der medvirker i eftersøgnings- og redningsaktioner [STS/SAR]; c) flyvninger der udfører livstruende evakuering [STS/MEDEVAC]; d) flyvninger der er involveret i brandbekæmpelse [STS/FFR]; e) flyvninger for hvilke der foreligger en godkendelse for undtagelse fra lufttrafikregulering [STS/ATFMX]. Flyvninger, der er undtaget fra lufttrafikregulering vil passivt blive inkluderet i eksisterende reguleringer, eller medregnet som ekstra flyvninger efter koordination med pågældende flyvekontrolenhed. Anm.: Brugen af status betegnelserne STS/ HEAD, SAR, MEDEVAC, FFR og ATFMX i flyveplaner er anført i ATS-instruks Kriterier for godkendelse af STS/indikatoren ATFMX Brugen af STS/indikatoren ATFMX for en bestemt flyvning kan af Supervisor ACC København godkendes såfremt et af følgende kriterier er opfyldt: a) Er sikkerheden for menneskeliv berørt? Betyder at såfremt den pågældende flyvning ikke gennemføres uden forsinkelse at menneskeliv da kan gå tabt. En sådan flyvning skal, når muligt, forud for sin anmodning indhente en specifik medicinsk/unhcr autorisation til støtte for sin anmodning. b) Er der en eller flere personer ombord, der, på en stats vegne, foretager en rejse af en sådan ATS-instruks 20, 4. udg., juni 2015/side 6

7 vigtighed at flyvningen ikke kan acceptere en forsinkelse? c) Er formålet med flyvningen, der udføres af eller på vegne af en stat, af en sådan vigtighed, at en forsinkelse vil bringe formålet med flyvningen i fare? ATS-instruks 20, 4. udg., juni 2015/side 7

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Høringsudkast af 11. marts 2015 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 2015 I medfør af

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

ATS-instruks 13 Lufttrafiktjenestemeldinger

ATS-instruks 13 Lufttrafiktjenestemeldinger ATS-instruks 13 Lufttrafiktjenestemeldinger Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Initiering og udveksling af ATS-meldinger 1.2 Meldekontorer (ARO) 2. Kategorier af meldinger 2.1 Generelt 2.2 Meldinger vedrørende

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Høringssvar ifm. ATS-instruks ændringer pr. 4. december 2014 og bemærkninger hertil (Comment Response Document - CRD)

Høringssvar ifm. ATS-instruks ændringer pr. 4. december 2014 og bemærkninger hertil (Comment Response Document - CRD) Høringssvar ifm. ATS-instruks ændringer pr. 4. december 2014 og bemærkninger hertil (Comment Response Document - CRD) Version: 06.11.2014 ATS-instruks Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. marts 2009 Dok.id J. nr. Internationalt Kontor Supplerende samlenotat om forslag om fælles regler for

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Businessplan. Strategisk- og styringsmæssigt grundlag 2008-2010

Businessplan. Strategisk- og styringsmæssigt grundlag 2008-2010 Businessplan Strategisk- og styringsmæssigt grundlag 2008-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... Naviairs udfordringer... Forventninger - til trafikudvikling i dansk luftrum... Den strategiske platform...

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

ACARS. Aircraft Communication Addressing and Reporting System

ACARS. Aircraft Communication Addressing and Reporting System ACARS Aircraft Communication Addressing and Reporting System OZ1LQO, 20/4-2006 Hvad er ACARS Opbygningen af ACARS Komponenter i flyet ACARS performance/begrænsninger Fra start til landing Eksempler på

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN Januar 2015 Indhold Side 1 Almindelige bestemmelser... 3 2 Startafgifter... 3 3 Nedsættelse af startafgift... 4 4 Passagerafgift.. 4 5 Opholdsafgift... 5 6 Åbning, ekstra

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion

Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 5-24 Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion (FIR) Udgave

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 1 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 15. maj 2007 Grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

12-03-2009. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse. IT systemer. Er virksomheden beskæftiget inden for en eller flere af følgende brancher:

12-03-2009. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse. IT systemer. Er virksomheden beskæftiget inden for en eller flere af følgende brancher: Resultater fra spørgeskemaundersøgelse : Er virksomheden beskæftiget inden for en eller flere af følgende brancher: 10 166 9 8 7 6 8 1 Godstransport på Terminaldrift vej og/eller IT systemer Anvender virksomheden

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere