ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering"

Transkript

1 ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Bemyndigelse og organisation 3. Udøvelse af lufttrafikregulering 6. Selektiv lufttrafikregulering ved reduceret banesynsvidde 7. Undtagelse for lufttrafikregulering 4. Tildeling af slot 5. Ansvarsfordeling ATS-instruks 20, 4. udg., juni 2015/side 1

2 1. Baggrund Anm.: I instruksen er medtaget relevante bestemmelser fra Kommissionens forordning (EU) Nr. 255/2010 om fastlæggelse af fælles regler for lufttrafikregulering (ATFM) med senere ændringer og Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011, om detal-jerede bestemmelser for gennemførelsen af netfunktioner for lufttrafikstyring (ATM) med senere ændringer. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i instruksen er udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. 1.1 De europæiske stater har oprettet en centraliseret europæisk lufttrafikreguleringstjeneste (Centralised Air Traffic Management Organisation/CTMO) med to centrale udøvende lufttrafikreguleringsenheder (Central Executive Units/ CEU-West, CEU-East for henholdsvis vest og øst Europa). De to CEU er udøver lufttrafikregulering på baggrund af oplysninger om antallet af planlagte flyvninger, luftrumsstruktur, sektorkapacitetstal samt lufthavnskapacitetstal. Lufttrafikreguleringen foretages i et nært samarbejde med lokale Flow Management Positions (FMP) der er etableret i alle kontrolcentraler samt den nationale Airspace Management Cell (AMC). 2. Bemyndigelse og organisation 2.1 EU-kommissionen nominerede i juli 2011 EUROCONTROL til at være netforvalter (Network Manager), med bl.a. den opgave at varetage den overordnede planlægning af det europæiske luftrums udvikling og udnyttelse indenfor CEU-West med henblik på at opnå en optimal udnyttelse af luftrummets og lufthavnenes kapacitet. Indenfor EUROCONTROL er Directorate Network Management (DNM) ansvarlig for at løse denne opgave i samarbejde med de nationale FMP. DNM driver en centraliseret lufttrafikreguleringscentral (Network Manager Operations Centre (NMOC)) placeret i Bruxelles. NMOC har på vegne af European Civil Aviation Conference (ECAC) staterne bemyndigelse til at udøve lufttrafikregulering inden for disse staters område. For dansk vedkommende betyder det inden for København FIR og for Bornholm. Udover at varetage lufttrafikregulering modtager NMOC også IFR-flyveplaner, kontrollerer om de er korrekte for så at distribuere dem til relevante lufttrafiktjenesteenheder og lufthavne. En sikker og effektiv udnyttelse af det europæiske luftrum kræver at alle data vedrørende planlagte flyvninger, luftrumsstruktur, sektorkapacitetstal samt lufthavnskapacitetstal er tilgængelige og holdt opdateret. NMOC modtager disse data fra udnævnte kontaktpersoner i hver kontrolcentral og anvender dem, i samarbejde med de lokale FMP, til at balancere trafikbehovet mod kapaciteten. Hvor behovet overstiger kapaciteten træffes beslutning om eventuel indførelse af lufttrafikregulering, herunder udstedelse af lufttrafikreguleringsafgangsslot (ATFM-slot). Det er den ansvarlige ACC-supervisor der har den endelige beslutningskompetence. Til støtte for sit arbejde betjener NMOC sig af 3 hovedsystemer: Anm: Lufttrafiktjenestemeldinger der anvendes i forbindelse med lufttrafikregulering fremgår af ATS-instruks 13. a) Enhanced Tactical Flow Management System (ETFMS), hvis hovedopgave er at sammenligne kontrol-/landingskapacitet med den forventede trafikmængde, og derudfra besluttes om og hvilke lufttrafikreguleringer der skal iværksættes. Til udregninger af eventuelle ATFMslot i form af Calculated Take-Off Time (CTOT) benyttes CASA-programmet (Computer Assisted Slot Allocation). ETFMS modtager løbende opdateringsmeldinger om trafikafviklingen fra forskellige kilder; hovedsagelig fra kontrolcentralernes ATC-systemer i form af First System Activation (FSA) meldinger (sendes ved første indflyvning ind i og ved start indenfor IFPS Zonen (IFPZ)), og Correlated Position Reports (CPR) meldinger (korrelerede positionsmeldinger, der sendes hvert minut). Yderligere overvåger ETFMS om flyvninger starter i henhold til deres ATFM-slot eller Estimated Off Block Times (EOBT) som angivet i deres flyveplan. Såfremt ETFMS ikke modtager en melding om start senest 30 minutter efter CTOT eller EOBT + taxitid suspenderes flyveplanen. Denne overvågning kaldes Flight Activation Monitoring (FAM). b) Integrated Initial Flight Planning Processing System (IFPS) der modtager og behandler alle IFR-GAT flyveplaner, inklusiv opdateringsmeldinger samt standardflyveplaner (Repetitive Flight Plans (RPL)). I henhold til ICAO EUR SUPPS (Doc 7030) skal alle IFR-GAT flyvninger der flyver ind i, overflyver eller starter indenfor IFPZ adresseres til IFPS. IFPS kontrollerer om flyveplanerne er korrekte og komplette. Såfremt dette er tilfældet distribueres de til ATS-instruks 20, 4. udg., juni 2015/side 2

3 relevante lufttrafikstyringsenheder, lufthavne samt ETFMS, og der sendes en godkendelsesmelding tilbage til afsender. Ved fejl eller mangler i flyveplanen, bliver flyveplanen enten afvist eller der tages kontakt til luftfartøjsoperatøren med henblik på at korrigere forholdet. c) Centralised Airspace and Capacity Database (CACD) der indeholder oplysninger om planlagte flyvninger (PFD - Planned Flight Data), RPL, sektoropbygninger i kontrolcentraler, luftrumsstruktur samt kapacitetstal for sektorer og lufthavne. Disse oplysninger er forudsætningen for flyveplanbehandlingen i IFPS og behandling vedrørende lufttrafikregulering i ETFMS. 3. Udøvelse af lufttrafikregulering 3.1 Omfang Den Europæiske Union har iht. forordning EU 255/2010 fastsat regler for udøvelse af lufttrafikregulering gældende for medlemsstaternes luftrum beliggende indenfor ICAO EUR- og AFI-regionerne. Disse regler er i overensstemmelse med ICAOs regler, men er væsentlig mere detaljerede end ICAOs. En række tilstødende lande har ønsket at flyvning i deres luftrum også skal være omfattet af de samme regler og har indgået aftale med EU og NM herom. Det luftrum hvor NM er ansvarlig for udøvelse af lufttrafikregulering benævnes ATFCM Area og omfatter således luftrum fra både EU-stater og ikke EUstater, f.eks. Marokko. Yderligere har en række andre tilstødende lande indgået særlige aftaler med NM vedrørende ydelse af specifikke tjenester i forhold til lufttrafikregulering. Generelt gælder at udøvelse af lufttrafikregulering ydes indenfor ATFCM Area for: a) alle flyvninger, der opererer eller påtænker at operere, delvist eller fuldt ud, som IFR GATflyvninger, b) alle faser af de i a) omhandlede flyvninger og for funktionerne inden for lufttrafikstyring. Anm. 1: Militære IFR OAT-flyvninger er ikke omfattet af lufttrafikregulering. Anm. 2: Lufttrafikstyringsfunktioner omfatter lufttrafikstjenester, luftrumsstyring og lufttrafikregulering. 3.2 Faser Lufttrafikregulering består af 4 faser: a) Strategisk fase, der strækker sig fra ca. et år før en flyvning finder sted, til en uge før aktuel flyvning. I denne fase skabes et overblik over den forventede trafikbelastning samt de enkelte Air Navigation Service Providers (ANSPs) ideelle behov for kapacitet. Hvor det er relevant forberedes ligeledes en optimal udnyttelse af rutestrukturen. Under dette arbejde tages der hensyn til planlagte aktiviteter der forventes at skabe enten øget trafik (f.eks. ved større sportsbegivenheder el.lign.) eller mindske tilgængeligheden af luftrum (f.eks. større militære øvelser) i kortere perioder. Hvor der ofte opstår kapacitetsproblemer kan NMOC i samråd med de lokale FMP udvikle permanente scenarier for ændring af ruteføring/flyvehøjde, som kan være pligtige at følge for luftfartøjerne. Permanente restriktioner vedrørende ATS-rutenettets anvendelse er angivet i Route Availability Document (RAD). Det samlede resultat af dette arbejde dokumenteres i et fælles planlægningsdokument Network Operations Plan. b) Præ-taktisk fase, der strækker sig fra 6 dage før en flyvning finder sted indtil dagen før. I denne fase analyseres i detaljer, hvordan den til rådighed værende kapacitet bedst udnyttes og hvilke lufttrafikreguleringsforanstaltninger der kan komme på tale at anvende, for at sikre at trafikmængden ikke overstiger kapaciteten. Resultatet dokumenteres i ATFCM Daily Plan (ADP) der publiceres via AFTCM Notification Massage (ANM)/Network News og på Network Operations Portal (NOP portal). c) Taktisk fase er selve dagen for den aktuelle flyvning. Baseret på aktuelle data opdateres den daglige plan løbende. Hvor der er behov forsøges det at øge kapaciteten, f.eks. ved at åbne flere sektorer, ændre på luftrumsstrukturen/luftrumstildelingen, osv. Hvor det ikke rækker eller er muligt, iværksættes lufttrafikreguleringsforanstaltninger, såsom at ændre luftfartøjers ruteføring (re-routing) eller planlagte flyvehøjde (levelcapping). Som en sidste mulighed indføres reguleringsrestriktioner og luftfartøjerne tildeles ATFM-slots. På NOP-portalen er det muligt løbende at følge afviklingen af den europæiske lufttrafik. Lufttrafikreguleringer må kun være gyldige i den periode hvor trafikmængden forventes at overstige sektorens/lufthavnens kapacitet. ATS-instruks 20, 4. udg., juni 2015/side 3

4 d) Evalueringsfasen. I denne fase evalueres resultatet af de foregående faser og analyseresultaterne fødes tilbage til disse. 4. Tildeling af slot 4.1 Når det er nødvendigt at tildele ATFMslot, vil det ske før luftfartøjet starter i form af en beregnet starttid, CTOT, der er det tidspunkt, med en tolerance på -5 til +10 minutter, inden for hvilket luftfartøjet skal starte. CTOT sendes automatisk af ETFMS 2 timer før EOBT til: a) enten luftfartsselskabet, såfremt flyveplanen for pågældende flyvning er sendt direkte derfra til IFPS, eller meldekontoret på startstedet, der så skal formidle CTOT til pilot/luftfartsselskab, b) tårnet på startstedet, c) FMP København, som koordinerer nødvendige ændringer mellem lufttrafiktjenesteenheden på startstedet og NMOC. 5. Ansvarsfordeling 5.1 Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er, qua sin myndighedsrolle og tilsynsforpligtelse, ansvarlig for: a) at sikre overholdelse af Danmarks forpligtelser i forhold til ICAOs regler, EU- og national lovgivning, herunder at procedurer og regler vedrørende overholdelse af tildelte ATFM-slot, afvisning og suspendering af flyveplaner er udarbejdet og behørigt publiceret; b) at luftrafikregulering udøves døgnet rundt, herunder også ved kritiske hændelser, ved at sikre at ATFM beredskabsprocedurer er udarbejdet for relevante ATS- enheder og FMP København; c) at foretage påkrævet rapportering til EU-Kommissionen; d) at sikre at lufthavne, hvor 80% eller derunder af flyvningerne på årsbasis overholder tildelt ATFM-slot, indrapporterer årsagen til manglende overholdelse til Trafikstyrelsen; e) at hvor manglende overholdelse af tildelte slot, afvisning og suspendering af flyveplaner overstiger et acceptabelt niveau, at der da tages nødvendige initiativer til forbedring af forholdet; f) at sikre publikation i AIP Danmark af reglerne for at opnå undtagelse fra lufttrafikregulering; g) at sikre at antallet af undtagelser fra lufttrafikregulering ikke overstiger 0.6 % af det årlige antal starter; h) at sikre at nødvendige håndbøger er udarbejdet; er konsekvente, tilgængelige og opdaterede; i) at sikre at personale beskæftiget med ATFM er behørigt uddannet. 5.2 NMOC NMOC er ansvarlig for: a) den overordnede planlægning og koordination af lufttrafikregulering med henblik på at det europæiske luftrum udnyttes så effektivt som muligt; b) at konsultere med luftrumsbrugerne omkring defineringen af de lufttrafikreguleringstiltag der kan anvendes; c) i samråd med lokale FMP, at sikre den optimale anvendelse af lufttrafikreguleringstiltag; d) i samråd med lokale FMP, at udvikle alternative ruteføringer hvor det kan bidrage til en mere effektiv trafikafvikling; e) at tilbyde alternativ ruteføring til relevante flyvninger; f) at sikre at relevant information er tilgængelig for alle involverede i lufttrafikregulering; g) at overvåge om flyveplaner bliver afgivet i henhold til reglerne for afgivelse; h) at suspendere flyveplaner hvor ATFM-slot eller EOBT ikke kan overholdes, taget den tilladte tidsmargen i betragtning; i) at føre statistik over og rapportere om årsagen til lufttrafikreguleringstiltag og konsekvensen heraf, manglende overholdelse af slot, afvisning og suspendering af flyveplaner samt antallet af godkendte undtagelser fra lufttrafikregulering; j) at der forefindes beredskabsplaner i tilfælde af at NMOC er ude af drift. Ligeledes skal NMOC sikre at det er muligt at forsyne lufthavnsmyndigheder og en dertil eventuel tilknyttet slotkoordinator med godkendte flyveplaner for pågældende lufthavn. ATS-instruks 20, 4. udg., juni 2015/side 4

5 5.3 ATS Supervisor ATS Supervisorer er ansvarlig for at træffe beslutning om iværksættelse af lufttrafikreguleringstiltag Supervisor ACC København er indenfor København FIR og for Rønne CTR/TMA yderligere ansvarlig for at godkende brug af STS/ ATFMX indikator i flyveplanens felt 18 for flyvninger der opfylder et af kriterierne angivet i pkt FMP København FMP København er ansvarlig for: a) at NMOC har alle relevante data og informationer, vedrørende: i) luftrumsstrukturer, deres anvendelse og tilgængelighed m.m.; ii) trafikmængde på sektorer og lufthavne (traffic volume); iii) områder, punkter eller lufthavne hvortil eventuelle lufttrafikreguleringstiltag refererer (reference location); iv) kapacitetstal og overvågningsværdier for sektorer, lufthavne og relevante punkter; v) sektor-konfigurationer inklusiv aktiveringstidsrum; vi) taxi-tider samt banekonfiguration for lufthavne; vii) information om hændelser, aktiviteter osv. der kan have indflydelse på kontrolcentralens eller en lufthavns kapacitet; viii) permanente restriktioner til optagelse i RAD; og at disse kvalitetssikres og holdes opdateret; b) at sikre at information om lufttrafikreguleringstiltag, der berører flyvekontrolenheder og/eller luftfartsoperatører, gøres tilgængelig på effektiv vis; c) at sikre en effektiv koordination vedrørende lufttrafikreguleringstiltag mellem alle parter indenfor København FIR og NMOC; d) at give NMOC relevant feedback; e) at relevante beredskabsplaner er udarbejdet, holdt opdateret og behørigt publiceret. Disse beredskabsplaner skal som minimum omfatte sektorkonfigurationer, kapacitetstal og strategier til imødegåelse af effekten af kritiske hændelser herunder planer for hvordan der vendes tilbage til normal operation. Disse planer skal også sendes til NMOC; f) at relevant personale beskæftiget ved FMP København er behørigt uddannet. 5.5 ATS enheder ATS-enheder er ansvarlig for: a) at meddele FMP København alle relevante og opdaterede data vedrørende luftrumsstrukturer, banekonfigurationer, sektorkonfigurationer, kapacitetstal, taxi tider osv.; b) at relevant personale beskæftiget ved ATSenheder er behørigt uddannet vedrørende lufttrafikregulering. c) ATC på afgangslufthavne er ansvarlig for: i) at overvåge overholdelse af ATFM-slot. Vinduet på -5 til +10 minutter omkring slottiden kan anvendes til at optimere afgangsrækkefølgen; ii) at have adgang til information vedrørende aktuelle lufttrafikreguleringsrestriktioner og tildelte ATFM-slottider; iii) hvor relevant, at inkludere ATFM-slottiden i et luftfartøjs klarering; iv) at tage hensyn til en eventuel slottid eller flyveplanssuspendering, når klarering udstedes; v) at yde assistance til luftfartøjer således at de kan overholde deres CTOT eller være behjælpelig med at indhente en revideret CTOT; vi) at der ikke gives startklarering til luftfartøjer der ikke kan overholde deres CTOT, eller hvis flyveplan er afvist eller suspenderet. Anm.: Bestemmelser om slot i klarering er anført i ATS-instruks ATC kan nægte start-up klarering til flyvninger der skønnes ude af stand til at overholde deres CTOT indtil koordination med FMP København har fundet sted og en revideret CTOT er udstedt. 5.6 Luftfartsoperatører/piloter Luftfartsoperatører/piloter er ansvarlige for at indhente information om og overholde: ATS-instruks 20, 4. udg., juni 2015/side 5

6 a) generelle lufttrafikreguleringsprocedurer, bestemmelser for afgivelse af flyveplan samt bestemmelser vedrørende udveksling af lufttrafikregulerings- og flyveplanmeldinger; b) strategiske lufttrafikreguleringstiltag som f.eks. er publiceret i Route Availability Document; c) aktive lufttrafikreguleringstiltag som f.eks. er publiceret via NOP portalen, ANM og/eller ved en FLS melding; d) tildelte CTOT og procedurerne vedrørende ændringer til CTOT. 5.7 Lufthavnene Lufthavnene er ansvarlige for: a) at såfremt de ønsker information om accepterede flyveplaner, da at henvende sig til NMOC med angivelse af adresse med videre; b) at meddele NMOC enten direkte eller gennem FMP København/den lokale ATS enhed - oplysning om alle forhold, der kan have indflydelse på lufthavnens kapacitet eller bevirke en kraftig ændring af trafiktallet. Såfremt henvendelsen er sket direkte til NMOC skal FMP København og den lokale ATS enhed informeres herom. 6. Selektiv lufttrafikregulering ved reduceret banesynsvidde 6.1 Da en formindskelse af banekapaciteten pga. reduceret banesynsvidde (RVR) kan bevirke en trafikophobning i tilstødende kontrolområder og dermed have en negativ påvirkning på deres kapacitet, kan selektiv lufttrafikregulering for landende luftfartøjer indføres på lufthavne, hvor det forudses at banekapaciteten vil blive stærkt nedsat pga. reduceret banesynsvidde. 6.2 Ved indførelse af selektiv lufttrafikregulering benyttes den RVR-grænseværdi som fastsættes af den pågældende lufthavn. 6.3 Normalt vil selektiv lufttrafikregulering kun gælde for luftfartøjer der ikke kan lande med den fastsatte RVR-grænseværdi. 6.4 Såfremt antallet af luftfartøjer, der kan lande under den fastsatte RVR-grænseværdi, vil overstige banekapaciteten, kan der også indføres lufttrafikregulering for disse. 7. Undtagelse for lufttrafikregulering 7.1 Generelt Visse flyvninger er på grund af deres særlige formål undtaget fra lufttrafikregulering. Information herom skal anføres i flyveplanens felt 18 ved brug af STS/indikator. Disse flyvninger omfatter: a) flyvninger med statsoverhoved eller person af tilsvarende status [STS/HEAD]; b) flyvninger der medvirker i eftersøgnings- og redningsaktioner [STS/SAR]; c) flyvninger der udfører livstruende evakuering [STS/MEDEVAC]; d) flyvninger der er involveret i brandbekæmpelse [STS/FFR]; e) flyvninger for hvilke der foreligger en godkendelse for undtagelse fra lufttrafikregulering [STS/ATFMX]. Flyvninger, der er undtaget fra lufttrafikregulering vil passivt blive inkluderet i eksisterende reguleringer, eller medregnet som ekstra flyvninger efter koordination med pågældende flyvekontrolenhed. Anm.: Brugen af status betegnelserne STS/ HEAD, SAR, MEDEVAC, FFR og ATFMX i flyveplaner er anført i ATS-instruks Kriterier for godkendelse af STS/indikatoren ATFMX Brugen af STS/indikatoren ATFMX for en bestemt flyvning kan af Supervisor ACC København godkendes såfremt et af følgende kriterier er opfyldt: a) Er sikkerheden for menneskeliv berørt? Betyder at såfremt den pågældende flyvning ikke gennemføres uden forsinkelse at menneskeliv da kan gå tabt. En sådan flyvning skal, når muligt, forud for sin anmodning indhente en specifik medicinsk/unhcr autorisation til støtte for sin anmodning. b) Er der en eller flere personer ombord, der, på en stats vegne, foretager en rejse af en sådan ATS-instruks 20, 4. udg., juni 2015/side 6

7 vigtighed at flyvningen ikke kan acceptere en forsinkelse? c) Er formålet med flyvningen, der udføres af eller på vegne af en stat, af en sådan vigtighed, at en forsinkelse vil bringe formålet med flyvningen i fare? ATS-instruks 20, 4. udg., juni 2015/side 7

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse ATS-instruks 8 ATIS Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Krav vedrørende ydelse af Tale-ATIS 3. Krav vedrørende ydelse af D- ATIS 4. Fælleskrav vedrørende ydelse af Tale-ATIS og D-ATIS 5. Indhold og format

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ510201175 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 14122011 kl. 1236 UTC Hændelsessted: Temporary Segregated Area (TSA) North Sea 5 (NS 5), 71 nm vest for VOR VES (116,600 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

L 342/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 342/20 Den Europæiske Unions Tidende L 342/20 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2005 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2150/2005 af 23. december 2005 om fælles regler for fleksibel udnyttelse af luftrummet (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 6. maj 2015 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder Udgave 5, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Høringsudkast af 11. marts 2015 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 2015 I medfør af

Læs mere

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod.

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod. VFR-pilot info VFR-pilot info Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den kl. 11:04 meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten.

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den kl. 11:04 meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten. REDEGØRELSE HCLJ5102012163 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 28.9.2012 kl. 09:10 UTC Hændelsessted: Temporary Reserved Airspace (TRA) North Sea 4 (NS 4), 50 nm nordvest for VOR VES (116,600 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016 I medfør af 54 og 149, stk. 10, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

1 Indledning Ordliste Regelgrundlag 5. 2 Opgavens omfang Beskrivelse af opgaven 6

1 Indledning Ordliste Regelgrundlag 5. 2 Opgavens omfang Beskrivelse af opgaven 6 Opgavebeskrivelse Konsulentbistand til sanering af lovgivning på lufttrafikstyrings- og luftfartstjenesteområdet (Air Traffic Management/Air Navigation Services) Juli 2016 2 Opgavebeskrivelse Indhold

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser der supplerer SERA-forordningen 1) Udgave 2, 27. september 2017 I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer

Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 3-42 Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer Udgave 1, 18. december 2006 I medfør af

Læs mere

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Lufttrafiktjenestens formål 2. Opdeling af lufttrafiktjenesten 3. Luftrumsklassifikation 4. Flyvekontroltjeneste 4.1 Anvendelse 4.2 Udøvelse

Læs mere

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 UDKAST Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen Udgave 2, I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2010 K(2010)19 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 13.1.2010 om sikker dataudveksling mellem medlemsstaterne med henblik på kontrol af, at det førerkort, de udsteder,

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december 2015 ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18 Version: 13.11.2015 Bestemmelse Høringssvar Trafik- og Byggestyrelsens bemærkninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 209/4 Den Europæiske Unions Tidende 4.8.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 712/2012 af 3. august 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 7-20 Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder Udgave 4, 22. september 2010 I medfør af 3, stk. 1, i lov

Læs mere

ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt

ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Adskillelse af kontrollerede flyvninger 2. Højdeadskillelse 2.1 Anvendelse 2.2 Højdeadskillelsesminima 2.3 Minimumsflyvehøjde 2.4 Tildeling

Læs mere

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Bestemmelser for Civil Luftfart Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017 I medfør af 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-20 Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Udgave 5, 9. december 2015 I medfør af 3, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

ATS-instruks 13 Lufttrafiktjenestemeldinger

ATS-instruks 13 Lufttrafiktjenestemeldinger ATS-instruks 13 Lufttrafiktjenestemeldinger Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Initiering og udveksling af ATS-meldinger 1.2 Meldekontorer (ARO) 2. Kategorier af meldinger 2.1 Generelt 2.2 Meldinger vedrørende

Læs mere

Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL)

Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL) Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL) December 2011 Udgivet af Trafikstyrelses Center for personcertificering København 2011. Del FCL 06DEC2011 Side 2 af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet HCLJ510-000833 Sted: Lufttrafikhændelse 18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): 29.3.2011 / Kl. 08:27:07 Klassifikation: B) Safety not assured Luftfartøjet Registrering: G-EZAT Luftfartøjstype: AIRBUS INDUSTRIES

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0388 Bilag 3 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 22. september 2008 Supplerende grundnotat vedrørende forslag (KOM(2008) 388) fra Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0390 Bilag 3 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 22. september 2008 Supplerende grundnotat vedrørende forslag (KOM(2008) 390) fra Kommissionen

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-95 Bestemmelser om praktisk uddannelse til flyveledercertifikat m.v. Udgave 4, 9. november 2004 I medfør af 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv.

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Bestemmelser for Civil Luftfart Høringsudkast BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Udgave 56, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, og 149,

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål Æ i samråd d. 20. april 2010

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål Æ i samråd d. 20. april 2010 Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 1094 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål Æ i samråd d. 20. april 2010 Spørgsmål Æ: Vil ministeren - set i lyset af det trafikmæssige

Læs mere

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R REDEGØRELSE HCLJ510-000200 Lufttrafikhændelse (Airprox/Procedure) Dato / Tidspunkt (UTC): 28.03.2006 kl. 0535 UTC Hændelsessted: Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-42 Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner Udgave 3, 15. februar 1999 I medfør af

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af datafelter

Vejledning til udfyldelse af datafelter Vejledning til udfyldelse af datafelter Nedenstående vejledning gælder både for indberetning af rapporter via E5X og via Europa-Kommissionens indberetningsportal. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz)

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) HCLJ510000829 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 8.3.2011 kl. 1930 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: Registreringer: 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) København CTA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../2010

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../2010 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../2010 af [ ] om tilsyn med sikkerheden i forbindelse med lufttrafikstyring og luftfartstjenester

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): kl nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz)

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): kl nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz) REDEGØRELSE HCLJ510-000363 Lufttrafikhændelse (Airprox) Dato / spunkt (UTC): 27.4.2007 kl. 1143 Hændelsessted: 23 nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Købehavn CTA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder BEK nr 11244 af 09/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Bygningsstyrelsen, j.nr. TS30302-00069

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

REDEGØRELSE. 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz)

REDEGØRELSE. 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012119 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 18.5.2012 kl. 0958 UTC Hændelsessted: 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Roskilde TMA, luftrumsklasse C Luftfartøj:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt MINISTEREN Grønlandsudvalget Folketinget Dato J. nr. 17. april 2015 2014-4402 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Retningslinjer for opstartsrabat Marts 2017 CPH

Retningslinjer for opstartsrabat Marts 2017 CPH Retningslinjer for opstartsrabat Marts 2017 CPH 1. Generelt om opstartsrabat og definitioner En væsentlig del af Københavns Lufthavne A/S (CPH) strategi er at vokse ved at tiltrække mere trafik. Dette

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-38 Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater Udgave 1, 23. januar 1997 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Supplerende grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om det transporterende selskabs identitet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet UDKAST Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet I medfør af 147 a, 149, stk. 10 og 152 a, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 29. august 2013, og 8 d, stk.

Læs mere