DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB"

Transkript

1 DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR CVR-NR Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors erklæringer... Den interne revisors påtegning... Ledelsesberetning... Anvendt regnskabspraksis... Danske Forstkandidaters Forening Resultatopgørelse for Balance pr Aktivitetspuljen Resultatopgørelse for Balance pr Egely Resultatopgørelse for Balance pr Noter Side 2

3 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Danske Forstkandidaters Forening m.fl. Emdrupvej 28 A 2100 København Ø CVR-nr.: Stiftet: 3. april 1897 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december Ejendommen Egely Egelyvej Bryrup CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Jakob Svendsen-Tune Formand Bo Holm Kristensen Næstformand Christian Pilegaard Hansen Michael Øllgaard Rasmus Moes Lea Holmberg Laura Emilie Beck Karsten Lund Larsen Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Telefon Intern revisor Erik Borsholt Bygmarksvej Brøndby Telefon Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Side 3

4 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsperioden 1. januar december 2011 for Danske Forstkandidaters Forening, Aktivitetspuljen og Egely. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabslovens klasse A, foreningens vedtægter og god regnskabsskik. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 9. marts 2012 Bestyrelsen Jakob Svendsen-Tune Bo Holm Kristensen Christian Pilegaard Hansen Formand Næstformand Michael Øllgaard Rasmus Moes Lea Holmberg Laura Emilie Beck Karsten Lund Larsen Side 4

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til medlemmerne af Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med efter god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Side 5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen har i overensstemmelse med god regnskabsskik som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 medtaget det af generalforsamlingen godkendte resultatbudget for Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 9. marts 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bjørn Winkler Jakobsen Statsautoriseret revisor Side 6

7 DEN INTERNE REVISORS PÅTEGNING Udkast 1 til Årsregnskab blev uden bestyrelsens underskrifter modtaget Den tilhørende ledelsesberetning fremkom dog først Jeg imødeser, at både bestyrelsen og den eksterne revisor benytter korrekte datoer til deres underskrifter. Jeg har modtaget referater af bestyrelsesmøderne nr. 1, 2, 3 og 4 i Jeg skønner fortsat, at tiden mellem regnskabsårets afslutning (ultimo 2011) og den efterfølgende generalforsamling (8. september 2012) er for lang. Formalia er forbedret væsentligt, idet årsregnskabets enkelte sider er blevet identificerede, og forsiden er nummereret. Af Ledelsesberetningen fremgår, at balancen indeholder mellemregninger. Disse fremkommer, fordi DFF ikke har en kontantbeholdning og betaler faktura ved lån og mellemregning. Foreningens værdipapirer er fortsat anbragt i Jordbrugsakademikernes Kapitalpleje I/S, der får dem forvaltet af Sydbank. NB Urealiserede kursgevinster og -tab er skattepligtige og giver fortsat anledning til forklaringer. Indtægter og udgifter til arrangementer skønnes nu mere retvisende. Ved tilføjelse af antal deltagere (i regnskab eller ledelsesberetning) kan deres berettigelse også vurderes. Min revision har ikke omfattet kontrol af indtægts og udgiftsbilag, idet denne kontrol normalt udføres af den eksterne revisor. Ej heller vor nye eksterne revisor kunne imødekomme mit ønske om at påtegne med bl.a. sætningen: Det er konstateret, at alle nævnte beholdninger i balancerne ultimo 2011 samtidigt var til stede.. Min revision gav ikke anledning til yderligere bemærkninger eller forbehold. Årsregnskabet indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse Erik Borsholt DFF nr Intern revisor valgt på DFF s generalforsamling Side 7

8 LEDELSESBERETNING Danske Forstkandidaters Forening (DFF) har til formål at samle danske forstkandidater og varetage standens faglige og sociale interesser, idet standens fagforeningsinteresser er overført til JA, hvor medlemmerne er direkte medlemmer og DFF er tilknyttet som netværk. Som medlemmer af DFF kan optages enhver studerende, bachelor eller kandidat inden for skovbrug. DFF afholdte i 2011 følgende arrangementer: Forårstur Ekskursion til SCA i Sverige i samarbejde med DSL og ProSilva Årsmøde med ordinær generalforsamling på Egely Julemøde i København Et arrangement Brunst og Tango var planlagt, men blev aflyst. Den finansielle del af resultatopgørelsen indeholder i flere regnskaber både realiserede og urealiserede kursændringer. Der skal derfor i tolkningen af resultatet tages højde for dette. DFF regnskab Overordnet set er resultatet på kr. ( plus i urealiseret kurstab) tilfredsstillende. Til sammenligning var resultatet i 2010 et overskud på kr. Der er i budgettet kun indlagt en nettoomkostning for årsmødet på kr. I resultatet vises både en indtægt på og en udgift på Dette giver et netto på , hvilket ligger væsentligt under budget. Dette skyldes at årsmødet blev afholdt på Egely, så omkostninger til overnatning, mad og drikke var betydeligt under hvad der normalt betales ude i byen. Det billige årsmøde har en stor del af æren for det gode resultat. Bestyrelsesmøderne har været billigere i 2011 end budgetteret, hvilket primært skyldes bestyrelsens sammensætning. Næsten alle medlemmer bor i Københavnsområdet, så der er ikke de store rejseomkostninger. Udgifterne viser øvrige udgifter på kr. Dette er kontingent til UEF. Distributionsomkostninger udgør kr. Disse omkostninger dækker udsendelse af nyhedsbrev. De øvrige udgiftsafvigelser fra budgettet skønnes at være inden for en forventelig margin. Balancen indeholder mellemregninger, der udtrykker gæld. Årsagen til, at disse fordringer ikke er realiseret ultimo, beror på, at mellemregningerne ikke er rentebærende. Derudover vil dette kræve at der sælges værdipapirer, hvilket ikke nødvendigvis vil være en fordel. Side 8

9 LEDELSESBERETNING Aktivitetspuljen Formueafkastet er en betydelig andel af årets resultat. Tilsvarende DFF er her et urealiseret kurstab. Årets resultat bliver uden kurstabet kr. og dermed næsten på budgettet. Der har i årets løb været mindre aktivitet end planlagt, hvilket kommer til udtryk på deltagerbetaling samt omkostninger til afholdelse af arrangementer. Samtidigt har flere af arrangementerne været helt eller delvist brugerbetalt, og har derfor ikke kostet foreningen noget. Grunden til at resultatet ligger på budget er, at afkastet blev mindre end budgetteret. Aktivitetsfondens balance indeholder mellemregninger, der tilsvarer dem for DFF. Egely I løbet af året gennemførtes anden halvdel af den tyndingskampagne der startede i Både indtægter og udgifter fra skovningen blev højere end både oprindeligt budgetteret og senere justeringer som følge af erfaringerne fra 2010 skovningen. Dette kan primært tilskrives gunstige priser på råtræ samt større volumen. Indtægterne fra udlejning blev lidt mindre end budgetteret, men en smule højere end 2010 Udgifterne til bygninger er væsentligt over budget, hvilket primært skyldes udskudt fakturering af malerarbejde udført på tilbygningen og hovedbygningen i løbet af 2010 og Samtidigt var udgifterne til varme over budget. Dette skyldes at der blev påfyldt olie tre gange i 2011 (herunder januar og november) mod 2 gange i Olieforbruget vil blive overvåget tættere i fremtiden. Terrasseprojektet blev ikke gennemført i 2011, så udgifter til dette må påregnes senere. Samlet set giver dette et resultat af den ordinære drift på kr. hvilket må siges at være tilfredsstillende. Der var i 2010 et overskud på kr, så der er luft til at gennemføre terrasseprojekt og vedligeholdelsesarbejder samt skovpleje de næste par år. I aktiverne er grund og bygninger optaget med den beregnede værdi ved den testamenterede overdragelse den Forskellen til den offentlige ejendomsværdi den repræsenterer en reserve, der i en vurderings situation kan tillægges egenkapitalen. Forholdene vedrørende mellemregninger er beskrevet tidligere. Side 9

10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for Danske Forstkanditaters Forening, Aktivitetspuljen og Egely, som ejes af foreningen, for 2011 er aflagt i overensstemmelse Årsregnskabslovens klasse A, foreningens og fondens vedtægter, lov om fonde og visse foreninger og god regnskabsskik. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. RESULTATOPGØRELSE Indtægter Indtægter omfatter trækningsretten i Jordbrugsakademikerne, kontingenter, skovdrift samt udlejning af ejendom. Indtægterne indregnes i den periode de vedrører. Omkostninger Omkostningerne omfatter omkostninger til skovdrift, drift af bygningerne samt til de forskellige afholdte aktiviteter, herunder mødeudgifter, rejseomkostninger mv. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Skat af årets resultat Årets skat, som kan bestå af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Side 10

11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. JA's Kapitalpleje I/S Indestående i JA's Kapitalpleje I/S optages til kursværdi opgjort af Sydbanks forvaltningsafdeling. Den i årets løb realiserede kursgevinst ved salg og udtrækning er indtægtsført over resultatopgørelsen Skyldig skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender samt aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster. Side 11

12 DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING RESULTATOPGØRELSE FOR 2011 Ikke revideret BUDGET kr. kr. t.kr. INDTÆGTER Trækningsret JA Årsmøde Diverse indtægter Kontingenter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Formandshonorar Bestyrelsesmøder Årsmøde Rejser og møder i øvrigt Diverse udgifter Distributionsomkostninger UDGIFTER I ALT RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT FINANSIERINGSPOSTER Afkast, JA's Kapitalpleje I/S Urealiseret kursgevinst Kapitalpleje Urealiseret kurstab Kapitalpleje Renter, andre FINANSIERINGSPOSTER I ALT ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT RESULTATDISPONERING Overført resultat Side 12

13 DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING BALANCE PR AKTIVER kr. t.kr. Tilgodehavende udbytteskat... Mellemregning Aktivitetspuljen... Tilgodehavender... JA's Kapitalpleje I/S... Værdipapirer... AKTIVER PASSIVER Egenkapital... Overført resultat... EGENKAPITAL... Skyldige omkostninger... Mellemregning JA... Mellemregning Egely... Kortfristede gældsforpligtelser... GÆLDSFORPLIGTELSER... PASSIVER Side 13

14 AKTIVITETSPULJEN RESULTATOPGØRELSE FOR 2011 Ikke revideret BUDGET Note kr. kr. t.kr. INDTÆGTER Deltagergebyr UDGIFTER Aktivitetsudvalg, rejser og møder Arrangementer Øvrige UDGIFTER I ALT RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT FINANSIERINGSPOSTER Afkast, JA's Kapitalpleje I/S Urealiseret kursgevinst Kapitalpleje I/S Urealiseret kurstab Kapitalpleje I/S FINANSIERINGSPOSTER I ALT ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT Udbytteskat retur, tidligere år Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT RESULTATDISPONERING Overført resultat Side 14

15 AKTIVITETSPULJEN BALANCE PR AKTIVER kr. t.kr. Tilgodehavender... Tilgodehavende udbytteskat... Tilgodehavender... JA's Kapitalpleje I/S... Værdipapirer... AKTIVER PASSIVER Egenkapital... Overført resultat... EGENKAPITAL... Skyldige omkostninger... Mellemregning JA... Mellemregning Egely... Mellemregning DFF... Kortfristede gældsforpligtelser... GÆLDSFORPLIGTELSER... PASSIVER Side 15

16 EJENDOMMEN EGELY RESULTATOPGØRELSE FOR 2011 Ikke revideret BUDGET Note kr. kr. t.kr. INDTÆGTER Skovdrift Udleje fiskeri Udlejning af bygninger Diverse indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Prioritetsrenter Diverse Administrationsudgifter Skatter og afgifter Bygninger Drift Honorar UDGIFTER I ALT RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT ÅRETS RESULTAT RESULTATDISPONERING Overført resultat Side 16

17 EJENDOMMEN EGELY BALANCE PR AKTIVER kr. t.kr. Grund og bygninger... (Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2010, kr ) Materielle anlægsaktiver... Periodeafgrænsningsposter... Mellemregning DFF... Mellemregning Aktivitetspulje... Tilgodehavender... Bankindestående... Likvide beholdninger... AKTIVER PASSIVER Egenkapital 1. januar... Overført resultat... EGENKAPITAL... Prioritetsgæld... Langfristede gældsforpligtelser... Mellemregning JA... Moms... Skyldige omkostninger... Kortfristede gældsforpligtelser... GÆLDSFORPLIGTELSER... PASSIVER Side 17

18 EJENDOMMEN EGELY NOTER Note kr. t.kr. Diverse indtægter 1 Administrationsgebyr ved udlejning Administrationsudgifter 2 Telefon Forsikringer Rejseudgifter Porto og gebyrer Bygninger 3 Udvendig og indvendig vedligeholdelse Opvarmning og el Drift 4 Skovning og skovpleje Vedligeholdelse af maskiner Honorar 5 Honorar Anders Søsted Andre honorarer Side 18

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere