Byggeskaderenoveringen af afdeling 103, Nivåhøj lll, lakker mod enden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeskaderenoveringen af afdeling 103, Nivåhøj lll, lakker mod enden"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. nr. 1 - april 2014 Møder/kurser m.m. 2014: Temamøder: Den digitale afdelingsbestyrelse 26. august 2014 kl for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Byggeskaderenoveringen af afdeling 103, Nivåhøj lll, lakker mod enden Målsætningsprogram 23. september 2014 kl Formandsmøder: 9. september 2014 kl Arrangementer i øvrigt: Konference for afdelingsbestyrelser 3./4. oktober 2014 Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 27. november 2014, kl Byggeskaderenoveringen af afdelingen 103 s klimaskærm m.m., som blev påbegyndt i april 2012, vil blive afsluttet planmæssigt i juli Byggeskaderenoveringen er en af de største igangværende renoveringssager i Boligforeningen VIBO. Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49 A Postboks København K Tlf: Mail: Internet: Red.: Kaare Vestermann (ansv.) Pia Mortensen Nyhedsbrevet udsendes til VIBOs medarbejdere og afdelingsbestyrelser. Oplag: 350 Renoveringen har bl.a. omfattet opbygning af nye tage med tosidig hældning og udhæng, afrensning og maling af facader, nye tagterrasser og haver, samt udskiftning af vinduer og døre. Herudover vil afdelingen få en tilbygning til den nærtliggende sportshal beregnet til boligsociale aktiviteter for afdelingens beboere. Budgettet for afdeling 103 s renovering er 68,5 mio. kroner. 1

2 Foreningsnyt På bestyrelsesmødet den 30. januar 2014 deltog VIBOs nye revisorer fra Revisionsinstituttet, Jørn Munch og Winnie Rothmann. Formålet var dels en præsentation, dels en drøftelse af formen for samarbejdet. Herudover drøftedes de kommende arrangementer omfattende temamøde den 25. februar om beboerdemokratiet og brug af sociale medier, formandsmødet den 11. marts samt konference for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 25. og 26. april Anvisningsaftalen med Københavns Kommune udløber ved udgangen af 2014, og der er i BL-regi opstartet arbejdet med at udarbejde en ny anvisningsaftale samt en ny hovedaftale. Fra bestyrelsen deltager Birgitte Langballe i arbejdet via kredsarbejdet i BL s 1. kreds og Kaare Vestermann i arbejdsgruppen via BL s nedsatte samarbejdsudvalg. Af orienteringspunkter blev det oplyst, at Fredensborg Kommune har indstillet renoveringsprojektet i afd. 101 til Grundejernes Investeringsfond og Realdanias renoveringspris. På bestyrelsesmødet den 27. februar 2014 besluttede bestyrelsen at indstille Birgitte Langballe og Mohamed Siam til kredsrepræsentanter i BL s 1. kreds samt Kurt Steenfeldt Hansen som suppleant. Valget finder sted 29. april Herudover blev præciseret jf. repræsentantskabsmødebeslutning den 27. november 2008, at der i forbindelse med afdelingsbestyrelseskonferencen er gratis deltagelse for fem bestyrelsesmedlemmer/suppleanter i afdelinger med over 100 lejemål og for tre bestyrelsesmedlemmer/suppleanter i afdelinger med under 100 lejemål. Som noget nyt indføres, jf. opfølgning på repræsentantskabsmødet den 28. november 2013, at såfremt en afdelingsbestyrelse ønsker, at der deltager flere bestyrelsesmedlemmer/suppleanter end henholdsvis 5/3 personer i afdelingsbestyrelseskonferencen, kan dette ske mod afdelingens egenbetaling. Med hensyn til temamøder og interne kurser var der i bestyrelsen enighed om, at suppleanter uden betaling kan deltage i disse. For så vidt angår kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, var bestyrelsen enige om, at der også her skal være adgang for suppleanters deltagelse ligeledes uden egenbetaling. Herudover godkendte bestyrelsen program for formandsmøde 11. marts 2014 og program for temamøde den 25. marts 2014 vedrørende solceller, EMO-mærkning og energistyring. På bestyrelsesmødet den 27. marts 2014 drøftedes arealoverførsel af et mindre areal fra VIBO, afd. 140 til Københavns Kommune. Baggrunden er, at der i 1982, da VIBO købte matr. nr. 26 af, 26 an, 26 g, 26 i og 26 k af Københavns Kommune til opførelse af afdeling 140, blev der i skødets punkt 12 indsat en bestemmelse om, at afdeling 140 var forpligtet til vederlagsfrit at tilbageskøde matr. nr. 26 af, hvis samlede areal inkl. vej udgør m2. Den pågældende skødebestemmelse blev lyst servitutstiftende på afdeling 140. Efterfølgende har Københavns Kommune gjort krav på at få tilbageskødet del af matr. 26 af, Sundbyvester. Det pågældende delareal udgør 164 m2. Baggrunden for, at Københavns Kommune har fremsat krav om tilbageskødning er, at Kaae Gruppen A/S ønsker at opføre et boligbyggeri med i alt 18 lejligheder. For at kunne gennemføre dette boligprojekt har Kaae Gruppen A/S brug for at erhverve 164 m2 ekstra jord. Det pågældende areal vil efter arealoverførsel til Københavns Kommune blive videresolgt af kommunen til Kaae Gruppen A/S. Bestyrelsen tog til efterretning, at der skal ske arealoverførsel til Københavns Kommune i henhold til den tinglyste servitut. Herudover evalueredes formandsmøde den 11. marts 2014 og program for konference for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer 25./26. april 2014 blev godkendt. På bestyrelsesmødet den 24. april 2014 deltog repræsentanter fra Danske Bank, der orienterede om deres kapitalforvaltning af VIBOs midler samt forventningerne til fremtiden under hensyntagen til de meget stramme regler, der gælder for almene boligorganisationer for så vidt angår investering. Herudover besluttede bestyrelsen, at Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe og Henrik Nielsen skulle være VIBOs repræsentanter i repræsentantskabet i selskabet Energi & Miljø. Energi & Miljø forestår behandling af VI- BOs forbrugsdata og udbud i forbindelse med EMO-ordningerne. 2

3 Pust nyt liv i beboerdemokratiet! Den sociale klumme I mange boligforeninger er det et problem at rekruttere deltagere til det beboerdemokratiske arbejde og fra flere steder lyder meldingen, at der er brug for at nytænke og kvalificere det beboerdemokratiske arbejde. Med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tager Domea i en ny publikation Håndbog i bestyrelsesarbejde 7 redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen fat om en række centrale udfordringer i det almene bestyrelsesarbejde og giver konstruktive bud på, hvordan der kan arbejdes med at gøre det sjovere og nemmere. Publikationen er skrevet som en redskabsbog til afdelingsbestyrelser, beboere og andre som interesserer sig for bestyrelsesarbejdet og indeholder blandt andet værktøjer til afholdelse af bestyrelsesmøder, hvor alle er aktive, hvordan beboere kan inddrages i konkrete projekter og til hvordan bestyrelsen kan komme til at arbejde mere med ønsker og visioner og mindre med økonomi og administration. Ifølge bogens forfattere er meningen ikke, at bogen læses fra ende til anden, men at bestyrelsen eksempelvis slår op på det, de har brug for at komme i gang med her og nu. Håndbogen kan hentes gratis i en elektronisk version på domea.dk eller rekvireres i en trykt version for 50 kr. inklusiv forsendelse hos Domea på tlf Sådan får du rettet fejl på dit tv-signal! 3

4 Antenneanlæg Muligheder for leverancer på antenneanlæg Antenneanlæggene i VIBOs afdelinger er meget forskellige i alder, opbygning og antal tilslutninger, det er derfor ikke muligt at give et entydigt billede af mulighederne for og priser på levering af ydelser via antenneanlægget. Den følgende tekst belyser alene de overordnede muligheder. Udviklingen på markedet omkring levering af TVpakker, internet og telefoni er inde i en rivende udvikling i disse år, og man skal derfor nøje overveje hvilke økonomiske investeringer, man fortager, og generelt må det for nuværende anbefales at undersøge om de eventuelle ønske, man måtte have til leverancer via antenneanlægget, kan opfyldes på det nuværende anlæg. Det er derfor boligforeningens helt klare anbefaling: Få, via driftschefen, skabt kontakt til en repræsentant for den nuværende udbyder hvis der er ønsker blandt beboerne om at ændre på det nuværende udbud af kanaler og evt. internet, der levers via antenneanlægget. Eksisterende anlæg På eksisterende anlæg skelnes der mellem stikledningsanlæg og sløjfeanlæg. Stikledningsanlæg er anlæg, hvor hver enkelt bolig er forsynet selvstændigt, hvilket vil sige, at der går en ledning direkte fra en fordeler oftest placeret i kælderen til de enkelte lejemål. Kendetegnende for disse anlæg er, at boligforeningen opkræver for levering af grundpakke, og øvrige leverancer er et mellemværende mellem beboeren og udbyderen. Enkelte afdelinger med stikledningsanlæg har dog kollektiv aftale om levering af fuld pakke. Sløjfeanlæg er anlæg, hvor samme tv-signal sendes til alle boliger. Ledningen fra forstærkeren går som perler på en snor først til en bolig derefter til den næste osv. På disse anlæg leveres der med enkelte undtagelser den samme fuldpakke til alle boliger i afdelingen. For begge anlægs vedkommende kan de være ombygget til returvej. Det indebærer, at det er muligt at levere internetydelser via antenneanlægget. En ydelse den enkelte boligtager kan aftale med udbyderen, uanset om antenneanlægget er et sløjfe eller stikledningsanlæg. Udbyderen på langt de fleste antenneanlæg i VIBO er YouSee. Nedenstående beskrivelse af muligheder på eksisterende anlæg er derfor som udgangspunkt gældende for anlæg med YouSee som udbyder. Stikeledningsanlæg: YouSee kører i denne tid en massiv reklamekampagne om Bland selv. Bland selv tilbydes for nuværende kun på stikledningsanlæg. Bland selv er et tilvalg og en mulighed, der kan vælges af den enkelte bolig. Vælger man ikke Bland selv, beholder man sin grund-, mellem- og fuldpakke som nu, og disse leveres ukodet til en uændret pris. Vælger man Bland selv, beholder man grundpakken ukodet, og man sammensætter selv sin mellempakke bestående af 10 kanaler eller fuldpakke med 34 kanaler. Her kan man frit vælge hvilke kanaler, man ønsker i den pakke, man køber. Prisen forbliver den samme som nu, uanset hvilke kanaler man vil vælge. For at kunne håndtere mulighederne i Bland selv koder YouSee kanalerne, og det kræver så en boks eller et såkaldt CA-modul + et kort til at afkode de valgte kanaler. Prisen for en boks/ca-modul+kort er ca. kr. 500,-, og man skal have en boks/ca-modul + kort til alle fjernsyn, hvorfra man ønsker at se programmer fra mellem- eller fuldpakken. Grundpakken vil stadig kunne ses ukodet på alle TV. Du kan læse mere om Bland selv på Fortsættes på næste side... 4

5 ...fortsat for forrige side. Sløjfeanlæg YouSee arbejder på en teknisk løsning med forventning om også at kunne tilbyde Bland selv på sløjfeanlæg. Med den viden vi har p.t., vil det betyde, at alle vil modtage grundpakken ukodet, og såfremt man vil modtage nogle af de andre pakker, skal man have en boks eller et CA-modul. Dette gælder også for de lejemål, der ønsker at beholde den mellem- eller fuldpakke, der er sammensat af YouSee (= den nuværende pakke). En bestemmelse om at tilbyde muligheden for Bland selv på sløjfeanlæg, må efter boligforeningens overbevisning være afhængig af en beboerbeslutning ved enten en urafstemning eller en beslutning på et afdelingsmøde, idet det vil påføre alle, der ønsker andet end grundpakke en udgift på minimum kr. 500,00. Vælges ovenstående løsning, vil boligforeningen opkræve betaling for grundpakke, og øvrige leverancer vil være et mellemværende mellem den enkelte boligtager og YouSee. Prisen ved levering af en mellem- eller fuldpakke vil med sikkerhed stige i forhold til det nuværende niveau, idet det naturligvis er muligt for YouSee at levere TV-signal til lavere pris, når de er sikker på at levere fuldpakke til alle boliger. YouSee har oplyst, at ikke alle VIBOs sløjfeanlæg vil kunne håndtere Bland selv. Muligheden vil afhænge af anlæggets tekniske kvalitet, som vil kunne betyde en mindre opbygning subsidiært behov for en totalombygning, og i så tilfælde vil man med fordel kunne vælge at ombygge til et stikledningsanlæg. Økonomi For så vidt angår økonomi, kan der ikke gives præcise oplysninger på, hvad en tv-pakke koster, idet det vil være afhængigt lokale forhold. Rigtig mange af VIBOs afdelinger har kontrakter, der er indgået under en rammeaftale, som Boligselskabernes Landsforening forhandlede med YouSee for mange år siden. Her er der opnået en pris på kollektiv levering af fuldpakke, der gør, at alle andre YouSee løsninger vil betyde en stigning i prisen for levering af fuldpakke. Afdelingens muligheder: Såfremt afdelingen ønsker et konkret bud på mulighederne i et specifikt anlæg, er det aftalt med You- See, at der kan skabes kontakt til den sagsbehandler i YouSee, der har det konkrete anlæg. Er du interesseret i at blive kontaktet af YouSees sagsbehandler, bedes du rette henvendelse til H.C. Stolten på eller til afdelingens driftschef, der så vil formidle kontakten. Ombygning af antenneanlæg Antallet af leverandører, der vil ombygge antenneanlæg og levere til dette, er betydelige. Det samme er valgmulighederne for leverance af TV-signal, internet og telefoni. Enkelte udbydere tilbyder at installere anlæg gratis. Det er desværre en sandhed med modifikationer, idet prisen for at udtræde af en aftale på disse anlæg er meget dyrt. Det kan være en løsning for en afdeling at binde sig til en udbyder i mange år og derved via abonnementsprisen afdrage på etableringsudgiften. Men boligforeningen anbefaler, at afdelingerne sikrer sig ejerskab af eget antenneanlæg, subsidiært sikrer sig, at man inden for en overskuelig økonomi kan udtræde af aftalen og ikke indgår aftaler med en binding på over 36 måneder. Går afdelingen med planer om en større ombygning af antenneanlæggene, bør det overvejes, hvorvidt man evt. skal entrere med en rådgiver med henblik på at få opført det for afdelingen mest optimale anlæg. Hvis man så skal i gang med en ombygning, er der også forskel på, hvad det koster pr. bolig fra afdeling til afdeling, idet prisen kan afhænge af, hvorvidt der skal føres fiber frem til afdelingen, hvor mange lejemål der er, og hvor langt der er til den nærmeste fiber etc. For mindre afdelinger der ligger i nærheden af andre VIBO-afdelinger, kan man med fordel overveje eventuelle fællesskaber. Opsummering: Er der beboerønske om at ændre det nuværende udbud af leverance via antenneanlægget, bør det først undersøges hvilke muligheder, der er i det nuværende anlæg. 5

6 Jurahjørnet Procedure for behandling af husordensager Der er forskellige typer af husordensager º Høj musik, fester, larm og alle former for støj, bore, banke m.v. på sene tidspunkter º Flere husdyr end tilladt º Henstilling af barnevogn, klapvogn, cykel m.v. i opgang, så opgangen bliver en brandfælde º Trusler og psykisk chikane af andre beboere º Udøvelse af fysisk vold mod andre beboere º Misligholdelse/vanrøgt af det lejede indvendigt og udvendigt Proceduren for behandling af husordensager, hvor der er en eller flere lejere, som klager Der har i 2012 sidst været skrevet om procedure for behandling af husordensager i Nyhedsbrevet. Der er efterfølgende sket en væsentlig ændring i VIBOs procedure i forbindelse med behandling af disse sager med baggrund i, at VIBO har tabt adskillige sager, idet de lejere, som har klaget, alligevel ikke har ønsket at vidne i boligretten eller pludselig ikke kan huske noget, og på denne baggrund af dette har VIBO været nødsaget til at hæve sagen i boligretten. Der er derfor blevet indført krav om, at når VIBO har modtaget en klage, vil lejeren, som har indgivet klagen, modtage et brev fra VIBO, hvori denne med sin underskrift skal bekræfte at være orienteret om og indforstået med, at såfremt sagen indbringes for boligretten at afgive vidneforklaring. Dette brev skal returneres umiddelbart efter til boligforeningen. Såfremt brevet ikke returneres i underskrevet stand, foretager boligforeningen sig ikke yderligere. Dette fremgår ligeledes af brevet. Herudover ser proceduren ud som følger: Klagen skal være skriftlig, indeholde præcise oplysninger om, hvad der klages over, navn og adresse på den lejer, der klages over, og endelig skal klagen være underskrevet og forsynet med klagerens navn og adresse. º Skriftlige klager behandles som hovedregel indenfor 10 arbejdsdage º Det vurderes efter klagens karakter, om ejendomsmesteren eller socialforvaltningen/kontaktperson -ordningen skal kontaktes. Såfremt VIBO har viden eller formodning om, at den lejer, der klages over, enten er psykisk syg eller dement, kontaktes socialforvaltningen altid Hvornår udstedes 1. advarsel Dette sker altid umiddelbart efter, at klagen er modtaget, uanset om det er en klagesag af mildere karakter eller en grovere klagesag. Dog bemærkes det, at hvis den lejer, som der klages over, har udøvet fysisk vold, overdrages sagen øjeblikkelig til advokat. º 1. advarsel sendes til lejeren, der klages over, hvor der forespørges om evt. bemærkninger/ indsigelser til de oplyste klagepunkter º Hvis der er indsigelse fra den lejer, der klages over, og der kun er èn lejer, som har klaget, så har VI- BO ikke mulighed for at foretage sig yderligere, da det er påstand mod påstand. Den lejer, som har klaget, oplyses om, at lejer selv har mulighed for at indbringe sagen for beboerklagenævnet. Lejeren informeres endvidere om de muligheder, der er i lejerens kommune for gratis konfliktrådgivning. Fortsættes næste side... 6

7 ...fortsat fra forrige side. Hvornår udstedes 2. advarsel og 3. advarsel Såfremt lejeren indenfor 1 år efter at have modtaget 1. advarsel, overtræder husordenen eller de generelle bestemmelser i almenlejeloven, udstedes 2. advarsel. Fortsætter overtrædelserne, udstedes 3. advarsel. Beboerklagenævnet Såfremt der er udstedt en til to advarsler for overtrædelser af husorden til lejeren indenfor et år, så vurderes det, om sagen inden evt. overdragelse til advokat, skal fremsendes til beboerklagenævnet for anmodning om enten en advarsel eller en betinget opsigelse. Hvornår overdrages sagen til advokat I milde klagesager overdrages sagen først til advokat efter, at der er fremsendt op til tre advarsler til lejeren indenfor et år. I grovere tilfælde sendes sagen til advokat allerede i forbindelse ved 2. advarsel. Boligretten Det er meget vigtigt, såfremt overtrædelserne af husordenen fortsætter, at lejerne sender en ny klage til VIBO. Når VIBO ikke modtager nye klager i en sag, går VIBO ud fra, at klagepunkterne er bragt til ophør. Når man som lejer indgiver en klage, er man anonym. Det betyder, at den lejer, som der klages over, ikke får oplyst navn eller adresse på vedkommende, som har klaget. Hvis en husordensag ender med at blive behandlet i boligretten, vil lejeren ikke kunne bevare sin anonymitet, da lejer skal afgive vidneforklaring. Det er derfor meget vigtigt, at de lejere, som indgiver en skriftlig klage, har gjort sig klart, om de tør vidne i forbindelse med en evt. boligretssag. Såfremt de ikke tør vidne, er der ingen grund til at indgive en klage eller være medunderskriver på en klage. Hvor mange klager har vi så modtaget i VIBO? Fra januar 2013 og til dags dato, er der modtaget 190 klager fordelt således: º 104 klager over larm º 11 klager over husdyr º 26 klager over chikane/trusler º 49 klager over blandede forhold Ud af de 190 klager, som er modtaget på 16 måneder, så det kun 74 klager, hvor klageren har skrevet under på at være er indforstået med at afgive vidneforklaring i en evt. boligretssag. Af lejere, som har haft indsigelse til klagen over dem, er der 32, som har fremsendt en skriftlig indsigelse til klagepunkterne. Der har indenfor de sidste 3 år ikke været sager, som har været anlagt i boligretten på baggrund af en husordensager. 7

8 Møder og arrangementer Temamødet den 25. februar 2014 der havde Beboerdemokrati og brug af sociale medier som overskrift blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldte. Formandsmødet den 11. marts 2014, blev afholdt med 19 tilmeldte. Hovedemnet var fra afdelingsbestyrelse til byggeudvalg. Derudover drøftedes flere emner af generel interesse samt erfaringsudveksling. Der er udsendt særskilt referat fra mødet. Temamødet den 25. marts 2014 der omhandlede solceller, EMO-mærkning og energistyring havde en fyldt 1. sal i Sankt Peders Stræde. Der var mange som havde tilmeldt sig, men der kom endnu flere end ventet. Det var kun glædeligt, selv om det så kneb med at have mad nok. Efter en spændende gennemgang om EMO mærker og det nye energistyringsprogram gik man over til aftenens mest spændende emne, solceller. Andreas Munk fra Munk energi og Benny Birkholm fra Bolind fortalte om opbygningen af solceller, og om hvad man burde investere i som Boligforening. Konklusionerne var klare: Der er ikke nogen god økonomi i at forsøge at forsyne en hel ejendom med el fra solceller. Det meste af det producerede el skal man sælge til en lav pris til forsyningsselskaberne. Hvis man overtager forsyningen til boligerne, skal man også drive og vedligeholde boligernes elmålere, samt udarbejde årsregnskaber for disse. Udendørsbelysning er kun tændt om natten, så der skal man købe el. Man skal søge at dække de områder af en afdelings elforbrug, som hvor der er forbrug i dagtimerne når solcellerne producerer strøm. Dette vil være den mest optimale løsning. Her bør man fokusere på vaskerier, pumper, ventilatorer og kælderlys, hvis disse er på konstant lys. Hvis man nøjes med disse konstant forbrugende elforbrugsområder, kan man komme ned på en direkte tilbagebetalingstid på 8 år. Herefter vil det være gratis el. Når man taler om vaskerier, bør man overveje at gøre det billigere at vaske midt på dagen (her har vi den gratis el) for at fremme brugen af vaskerierne, når der produceres el fra solpanelerne. Bemærk, at selv om det en dag skulle være overskyet, produceres der stadig el fra solpanelerne. Der er endnu ikke nogen afdeling af VIBO, som har fået opsat solceller. Men flere afdelinger arbejder med ideen. Så inden så længe får vi forhåbentligt nogle erfaringer, som kan udmeldes til alle de andre. Fortsættes næste side... 8

9 ...fortsat fra forrige side. Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer 25./26. april 2014 Der deltog 28 afdelingsbestyrelsesmedlemmer i VIBOs konference for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Konferencen var sammensat således, at der var oplæg fra VIBOs organisationsbestyrelsesformand, Jackie Lauridsen, samt næstformand Birgitte Langballe. Herudover var der oplæg fra VIBOs drifts-, økonomi-, udlejnings- og boligsociale afdeling. Indimellem oplæggene var der gruppearbejde med fokus på, hvilken rolle og muligheder man har som afdelingsbestyrelsesmedlem. Efter hvert gruppearbejde gav grupperne en tilbagemelding på det de havde diskuteret. Blandt andet kom der mange spændende forslag til, hvordan indkaldelserne til afdelingsmøderne kan gøres mere interessante, f.eks. ved at sætte billeder på, og at man kan organisere sociale arrangementer i forbindelse med afdelingsmøderne, eksempelvis fællesspisning, for at forsøge at give flere beboere lyst til at deltage. Endvidere var der forslag til, hvordan man kan sørge for, at beboerne føler sig velkommen ved selve afdelingsmødet så som at afdelingsbestyrelsen står og tager imod beboerne, når de ankommer til mødet. Konferencen bar præg af, at de nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer var meget positive og interesserede i både oplæg og gruppearbejde, hvilket nedenstående evaluering også viser. Indlæggene levede op til mine forventninger 12 8 Indlæggenes faglige niveau Tiltrædelser: Fratrædelser: Jubilæer: Fødselsdage: Ejendomsmester Kim Marsfeldt Driftsområde Nivå 17. februar 2014 Driftschef Klaus Scheuer Sankt Peders Stræde/ Driftsområde Syd 1. juni 2014 Ejendomsassistent Hasan Sert Driftsområde Nivå 31. januar 2014 Ejendomsmester Morten Rasmussen Driftsområde Nivå 31. januar 2014 Boligsocial medarbejder Barbora Hansen Helhedsplanerne 31. januar 2014 Driftschef Henrik Georg Nielsen Sankt Peders Stræde/ Driftsområde Syd 31. marts 2014 Økonomimedarbejder Yvonne Atkinson Ersgaard Sankt Peders Stræde/ Økonomiafdelingen 25 år den 1. juni 2014 Ejendomsassistent Kim Steffensen Driftsområde Vest 20 år den 27. juni 2014 Ejendomsmester Paul Erik Juul Driftsområde Øst 60 år den 11. maj 2014 Udlejningsmedarbejder Lisa Andersen Sankt Peders Stræde/ Udlejningsafdelingen 40 år den 20. juni 2014 Boligsocial medarbejder Osman Turan Nivå NU 40 år den 8. juli 2014 Ejendomsmester Kenn Staudorf Driftsområde Syd 50 år den 22. juli 2014 Ejendomsassistent Kim Erik Christiansen Driftsområde Vest 30. april 2014 Boligsocial medarbejder Tommy Krabbe Alsted Nivå NU 30. april

10 Direktion Kaare Vestermann Tlf.: Mail: Driftsafdeling Økonomiafdeling Sekretariat Udlejningsafdeling Henrik Nielsen Tlf.: Mail: Driftssekretariat Pia Mortensen Tlf.: Mail: Sussi Høiagaard Tlf.: Mail: Driftsområder Klaus Scheuer (Syd) Tlf.: Mail: Berit Mikkelsen (Syd) Afd. 112, 114, 116, 133, 140, 153 og 819 Tlf.: Mail: Kåre Andresen (Midt/Vest) Tlf.: Mail: Helle G. Olsen (Vest) Tlf.: Mail: Carsten Klausen (Øst/Nivå) Tlf.: Mail: Alice A. Jespersen (Øst) Tlf.: Mail: Stina H. Guidje (Nivå) Tlf.: Mail: Ditte Sundman (Nord) Tlf.: Mail: Helle F. Jonassen (Nord) Tlf.: Mail: Britta Nielsen (Nord) Tlf.: Mail: Driftsteknik H.C. Stolten Tlf.: Mail: Vibeke Klysner Tlf.: Mail: Anne-Merethe Bryder Tlf.: Mail: Anne Danielsen Tlf.: Mail: Dinah Stuhde Afd.: 104, 116, 119, 140, 153, 199, 401, 403, 405, 406, 812, 981 og 985 Tlf.: Mail: Linda Andersen Kreditorer Tlf.: Mail: Yvonne Ersgaard Afd.: 101, 102, 103, 105, 129, 155 og 181 Tlf.: Mail: Britt L. Kirkegaard Lønningsbogholderi Afd.: 106, 108, 127, 142, 147, 173 og 175 Tlf Mail: Sandie Rousing Afd.: 117, 120, 121, 135, 141, 159, 177, 187, 501, 771 og 830 Tlf.: Mail: Sussi Svidt Afd.: 107, 109, 110, 115, 118, 123, 179, 213, 214, 216, 225, 238, 265, 266, 267, 268, 270, 306, 350, 395, 397, 802 og 820 Tlf.: Mail: Gitte Dam Afd. 111, 112, 113, 114, 133, 134, 137, 210, 211, 212, 293, 810, 819 og 985 Tlf.: Mail: Pernille Steffensen (på barsel) Ulla J. Nevers Tlf.: Mail: Izabella K. Andersen Tlf.: Mail: Tina Kastberg Tlf.: Mail: It-afdeling Lars Jensen Tlf.: Mail: Lars Hansen Tlf.: Mail: Byggefunktion John Christensen Tlf.: Mail: Iben Lehm Tlf.: Mail: Boligsocial afdeling Tanja T. Bæklund Tlf.: Mail: Lisbeth E. Jensen Tlf.: Mail: Intern Service Rengøring/post Marianne Madsen Tlf.: Rengøring/Post Marianne Mascagni Tlf.: Tine Pedersen Afd.: 306, 350, 395 og 397 Mail: Lisa Andersen Afd.: 101, 102, 103, 216, 501, 981 og 985 Mail: Linda Stark Afd.: 110, 111, 112, 113, 114, 116, 122, 133, 134, 137, 140, 153, 401, 403, 405, 406, 810 og 819 Mail: Kirsten Frederiksen Afd.: 107, 115, 118, 123, 179, 210, 211, 212, 213, 214, 225, 238, 265, 266, 267, 268, 270, 293, 802 og 820 Mail: Sara Kjølby Afd.: 104, 105, 109, 117, 119, 120, 121, 129, 135, 141, 155, 159, 177, 187, 199, 812 og 830 Mail: Selda Pelit Afd.: 106, 108, 127, 142, 147, 173 og 175 Mail: Marianne Hansen Omstillingen Mail: 10

God sommer fra foreningsbestyrelsen

God sommer fra foreningsbestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 2 - juli 2014 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2014: God sommer fra foreningsbestyrelsen Temamøder: Den digitale afdelingsbestyrelse 26. august 2014 kl. 17.00-20.00

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen

Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 4 - december 2013 Møder/kurser m.m. 2014: Temamøder: Beboerdemokratiet samt brug af sociale medier 25. februar 2014 Solceller samt andre energibesparende tiltag 25. marts 2014 Den digitale

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en Nr. 3 - oktober 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 27. november 2008, kl. 19.00 Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO

Læs mere

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN Nr. 4 - december 2011 Møder/kurser m.m. 2012: Temamøder: Lokal Afledning af Regnvand (LAR) samt skybrud - er vi sikret godt nok? 27. marts 2012 kl. 17.00-20.00 Boligsocialt emne 22. maj 2012 kl. 17.00-20.00

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nyhedsbrev Nr. nr. 3 - oktober 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Arrangementer i øvrigt: Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 28. november 2013, kl. 19.00 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Læs mere

VIBO afdeling 101 indstilles til arkitekturpris

VIBO afdeling 101 indstilles til arkitekturpris Nyhedsbrev Nr. nr. 1 - marts 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Temamøder: Opfølgning på Lokal Afledning af Regnvand (LAR) Ekskursion til Malmø 25. maj 2013, kl. 8.45-16.30 Beboerdemokrati og naboskab/ sociale

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby

Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby Nr. 1 - marts 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Temamøder: Boligpolitisk emne 6. maj 2008, kl. 17.00-20.00 Formandsmøde 20. maj 2008, kl. 17.00 Kurser: Konfliktløsningskursus

Læs mere

God sommer fra foreningsbestyrelsen

God sommer fra foreningsbestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 2 - juni 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Temamøder: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere God sommer fra foreningsbestyrelsen Beboerdemokrati og naboskab/ sociale medier 24. september

Læs mere

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis:

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis: Nr. 3 - november 2012 Møder/kurser m.m. 2012: To edb-kurser Udskudt til forår 2013 Arrangementer i øvrigt: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nyt fra afdelingerne Nordsjælland har fået ny luksusghetto

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 3 - oktober 2011 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2011: ALMENE BOLIGDAGE Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO Gribskov 22. november 2011, kl. 19.00 Ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

HUSK - HUSK - HUSK 1. april er sidste tilmeldingsfrist til: Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

HUSK - HUSK - HUSK 1. april er sidste tilmeldingsfrist til: Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 1 - marts 2005 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Nyt fra afdelingerne Emne ej fastlagt Onsdag den 26. oktober 2005,

Læs mere

VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering

VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering Nr. 3 - november 2010 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2010: Temamøder: Hvordan kan man får beboerne til at følge sig trygge i afdelingerne 22. marts 2011 kl. 17.00-20.00 Årsgennemgang

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager? Boligforeningen AlmenBo afd. 15 I AlmenBo modtages rigtig mange klager på årsbasis. Afdelingsbestyrelsen i AlmenBo s afdeling 15, Frydenlund, har derfor udarbejdet

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager I Ringgårdens administration modtager vi rigtig mange klager alt i alt behandler vi omkring 150 klagesager om året. Det er klager om emner, som hører under husordenen

Læs mere

Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 2 - juni 2006 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Kursus- & mødekalender: Nyt fra afdelingerne Temamøder: Afdelingshjemmeside Tirsdag den 19. september 2006, kl. 17-20 Kurser: Budget- & regnskabskursus

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Mohamed

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Nr. 35 - april 2003 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Råderet/modernisering Tirsdag den 23. september 2003, kl. 19-21

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-06-2014 Slotsgade 20, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen,

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ##

Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ## Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ## Boligforeningen 3B Fællesantenne & bolignet Kim Christoffersen, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 21. oktober 2013 Balslev Rådgivende Ingeniører - Kopiering må kun

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-11-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010 Birkelse Ryaa Antenneforening Birkelse 2. marts 2011 FORMANDENS BERETNING 2010 Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er samlet. Vi skal se tilbage

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup

Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Resumé af referat fra 13. marts 2014 Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Deltagere den 26.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Foreningsnyt. København. Bestyrelsesmøde 22. april 2008

Foreningsnyt. København. Bestyrelsesmøde 22. april 2008 Nr. 2 - juli 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Formandsmøde 21. oktober 2008, kl. 17.00 Forsøg med salg af almene boliger forlænges: Kurser: Regnskabs og budgetkursus

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Administrationens beretning november 2014

Administrationens beretning november 2014 Administrationens beretning november 2014 Helt overordnet vil jeg gerne fremhæve 3 nøgletal fra styringsdialogen, der viser hvordan vi står i forhold til andre sammenlignelige boligselskaber. Vi ser på

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere