Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer med ledsagere. Dagsorden: Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Torben Hassel som dirigent. Der var ikke andre forslag. Torben blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet jf. vedtægternes 7. Han gav herefter ordet til formanden, Frank Engesgaard, som forelagde bestyrelsens beretning, der var delt op i nedenstående punkter: Bestyrelsens beretning: Gader og veje: Valmuevej har fået ny belægning, og det samme har bagstien mellem Oxford Allé og Hyacintvej. Der mangler at blive malet parkeringsfelter på Valmuevej, men Københavns kommune har give tilsagn om at male dem. Vi venter nok bare på forår, for det blev aftalt med dem i november. Bagstien på Amagerbrogade er blevet lagt om. R98 og Københavns kommune, som nu står for affaldsafhentningen, havde truet med ikke at komme for at tømme affaldscontainere, hvis ikke der skete noget, så vi var nødt til at tage en hurtig beslutning. Det er nu klaret, og alt fungerer. Det var hensigten med vedtagelsen af renoveringsplanen sidste år, at der skulle samles penge sammen, men bestyrelsen forbeholder sig ret til at lade nogle arbejder udføre efterhånden. Det bliver jo ikke billigere af at vente, og nogle steder er det efterhånden ved at være nødvendigt at foretage sig noget. Vi skal i modsat fald bare lappe, og det kan ikke svare sig alle steder. Haver og vedligeholdelse. Amagerbrogades bagsti har været et problem igen, men nogle af ejerne på Amagerbrogade tog et prisværdigt initiativ, hvor de trommede naboerne sammen til en oprydningseftermiddag. Der fik de klaret oprydningen, og det er faktisk lykkedes at holde området ret pænt siden. Tak til initiativtagerne. Vi har så fået et andet problem. Flere har fået den fejlagtige opfattelse, at bare der står en papircontainer, så kan man smide sit storskrald (madrasser, sengebunde, computerskærme og kummefrysere) ved siden af. Så kommer der nok en eller anden og rydder op efter mig. DET gør der ikke, og jeg skal opfordre de øvrige ejere til at holde øje med, hvem der ikke kan finde ud af, at storskrald skal stilles til storskrald og ikke bare smides alle steder. Jeg har haft ringet til nogle af synderne for at spørge, hvornår de havde tænkt sig at rydde op og hvis ikke det virker, vil der blive ringet efter en vognmand, og regningen sendt til de skyldige. Jeg har en fornemmelse af, at det mange gange sker i forbindelse med fraflytninger, hvorfor det er ret vigtigt at holde øje med det, så vi kan få fat i dem, før de er helt forsvundet. Vedligeholdelsen af haver lader en del tilbage at ønske. Det kan vel ikke være rimeligt, at der skal uddeles 27 gule og røde kort ved en (varslet) gennemgang af vedligeholdelse. Det svarer til, at hver fjerne ikke er i stand til bare en rimelig orden i deres haver eller ud for deres haver. Og vi er IKKE

2 restriktive (synes vi da selv), så det kan ikke være for meget. Det kan heller ikke være rimeligt, at der skal laves aftaler med vores havemand om at lave det, fordi ejerne ikke kan eller vil eller bare ikke gider gøre noget ved det. Når man har købt fast ejendom, har man påtaget sig nogle forpligtelser. Sundbyvang Der er planer om nedrivning af dele af Sundbyvang for så at bygge noget andet, hvor der skal være blandede boliger. Nogle af Sundbyvangs beboere skal flyttes ind i de nye boliger, mens resten skal udlejes til politibetjente og sygeplejersker (som man ret populært er begyndt at benævne det). Planerne har været forlagt på et borgermøde den 3. marts, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål. Foreningen er sammen med nabogrundejerforeningerne repræsenteret i en (på grundejerforeningernes initiativ oprettet) følgegruppe. SGF (Sundbyernes Grundejerfællesskab) Intet nyt derfra. De har været ret stille i det forløbne år. Regnskab Jeg ved godt, at det er kassererens opgave at omtale regnskab, men jeg kan ikke lade være. På generalforsamlingen sidste år blev det vedtaget at indbetale ekstra til vejfonden for at kunne få bragt vores veje op i en fornuftig stand. Forslaget blev vedtaget UDEN at nogen stemte imod. Så er det beskæmmende, at halvdelen af Valmuevej ikke har betalt det nye kontingent og at over halvdelen af Amagerbrogade ikke har indbetalt til tiden. Det er simpelt hen for dårligt at man bare undlader at betale. Hvis nogen er imod indbetalingerne er det korrekt at møde op til generalforsamlingen for at gøre sin indflydelse gældende i stedet for bare at undlade at betalt. Advokaterne kommer til at tjene mange kroner på inkassosager i denne forbindelse, og det er kun de dårlige betalere, som kommer til at dække det. Det kan heller ikke være rimeligt, at foreningens kasseret skal spilde mange ekstra timer på at sende rykkere ud. Så stort er kassererhonoraret heller ikke, at det kan berettige denne ekstra arbejdsbyrde. Sagsanlæg: Et medlem har haft lagt sag an mod foreningen for at få godkendt sit medlemskab til trods for, at medlemmet havde fået til tilkendegivelse fra foreningen på dette. Sagen er nu afsluttet ved Københavns Byret, men det kostede foreningen et advokatsalær på 100,- kr. Hjemmeside: Der har været problemer med foreningens hjemmeside. Mest i form af kode 40-fejl. Formanden indrømmede blankt, at han ikke var edb-nørd, og efterlyste i den forbindelse hjælp fra en person blandt medlemmerne, som var mere kyndig, end han selv var. Efter fremlæggelsen var der debat om beretningen, og der blev blandt andet diskuteret kvaliteten af belægningen på Valmuevej. Frank svarede, at der var kommet den belægning, som var blevet vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, men at det måtte forventes at blive bedre efterhånden. Et medlem oplyste, at man jo selv kunne feje de løse sten væk og sørge for, at man ikke slæbte dem med ind på trappen. Frank gav tilsagn om, at lade NCC foretage en ekstra kontrol af det udførte arbejde. Der blev rejst spørgsmål vedrørende renovation, og Frank lovede at oplyse et telefonnummer til en kontakt ved Københavns Kommune, der jo står for afhentning af dagrenovation, storskrald m.v. Denne person er Annette Lennartz, tlf

3 Efter denne debat blev beretningen vedtaget enstemmigt. Aflæggelse af regnskab. Lis gennemgik det tidligere udsendte regnskab og hæftede sig særligt ved de store restancer. Hun oplyste, at der var bedring forude og at flere af restanterne på nuværende tidspunkt havde betalt. Der var dog stadig en del udestående. Efter fremlæggelsen var der debat, og blandt andet blev det fra Palle Gettermann bemærker, at han fandt restancerne uholdbare. Der burde sættes hårdere ind over for skyldnere. Der blev stillet spørgsmål vedrørende rykkergebyr, og det blev i den forbindelse oplyst, at der var et sådant rykkergebyr. Betty Kirstein (revisor) oplyste, at revisionen også havde lavet bemærkninger vedr. restancer og beskrev fra sin tid som kasserer vanskelighederne med nogle gange at få inddrevet såvel skyldige beløb som rykkergebyrer. Efter dette blev regnskabet vedtaget enstemmigt. Rettidigt indkomne forslag: Der var kun kommet forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring for at få mulighed for at anvende elektronisk post. Forslaget blev fremlagt af Frank, og efter en kort debat, blev dette enstemmigt vedtaget. Fremlæggelse af budget m.v. Frank forelagde bestyrelsens forslag til budget for 2009, og omtalte blandt andet i den forbindelse, at Finanskrisen også havde ramt os i forbindelse med kursreguleringer af investeringsbeviser. Foreningen havde forhandlet en ny kontrakt med vores havemand, hvorefter han ville få en forhøjelse på sit grundhonorar på omkring 10% (Han havde ikke fået reguleret sin kontrakt siden starten for 5 år siden). Dette var blandt andet begrundelsen for at bede om en kontingentforhøjelse fra de nuværende 700,- kr. om året til kr. om året. Efter fremlæggelsen var der en del bemærkninger til budgettet. Blandt andet havde Palle Gettermann indvendinger mod kontingentforhøjelserne, og han gennemgik budgettet og foreslog flere nedskæringer, herunder i havemandens aflønning, formandens honorar og telefongodtgørelse, samt nedskæring i udgifter til bestyrelsesmøder m.v., og det afsatte beløb til advokatbistand. Han foreslog på baggrund af dette en mindre kontingentforhøjelse end foreslået. Frank oplyste, at det fremlagte budget var et kvalificeret gæt på, hvor mange penge bestyrelsen forventede at skulle anvende på det tidspunkt, hvor budgettet blev lavet. Der kunne naturligvis komme forskydninger i disse beløb i løbet af året. Budgettet kom til afstemning som forelagt af bestyrelsen, og imod stemte 4 for stemte 14, mens 2 undlod at stemme. Budgettet blev således vedtaget. Efter vedtagelse af ovenstående budget vil opkrævningerne til Foreningen være sammensat således: Kontingent: kr. Vejfond kr. Ekstra vejfond i medfør af beslutning i kr. i 2008, 2009 og 2010.

4 I alt pr. år kr. der opkræves med kr. pr. halvår Valg af kasserer: Lis Dyrekilde blev genvalgt. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Pernille Ditlev modtog genvalg Anette Saust modtog genvalg Pia Olesen og Anders Hansen ønskede ikke genvalg. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Christian Lomholt Hestbæk, Oxford Allé 24, 2300 København S Britt Römpler, Amagerbrogade 210A, København S Valg af revisor: Betty Kirstein og Lilian Gambill modtog genvalg. Valg af revisorsuppleant: Ingen valgt. Frank spørger lige om Morten Larsen, Amagerbrogade 214 B vil fortsætte. Eventuelt: Debat om afhentning af haveaffald. Hvis det ikke afhentes til tiden, skal der ske henvendelse til Københavns Kommune/Miljø Forespørgsel om evt. beskæring af de høje træer langs Radisevej. Frank prøver lige at spørge Sundbyvang. Mulighed for at flytte generalforsamlingen til en anden dag i ugen for at få flere medlemmer til at komme. Bestyrelsen undersøger. Frank afsluttede generalforsamlingen med at rette en tak til både Pia og Anders for veludført mangeårigt arbejde i bestyrelsen og bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. Han rettede en tak til Torben for at lodse os godt igennem generalforsamlingen og takkede de fremmødte medlemmer. Torben Hassel Dirigent Frank Engesgaard Jensen Formand Efter generalforsamlingen er bestyrelsen sammensat således: Formand Frank Engesgaard Jensen, Oxford Alle 2 B, tlf mail: Kasserer Lis Dyrekilde, Oxford Alle 26, tlf Næstformand Pernille Ditlev, (Valmuevej 24), Best.medlem Anette Saust, (Valmuevej 12) Best.medlem Britt Römpler, Amagerbrogade 210 A Best.medlem Christian Lomholt Hestbæk, Oxford Alle 24

5

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet d. 21.4.2009 kl. 19.30. 1. Valg af dirigent Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere