Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 24. maj 2012, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 24. maj 2012, kl. 19.00"

Transkript

1 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 24. maj 2012, kl Fremmødte: A/B Avetho 1 / 0 A/B Axel Heides Gård 2 / 2 Bente Ravn Helmer Carlsen A/B Bergthora 5 / 1 Rasmus Strange Petersen A/B Egilshus 6 / 2 Jørgen Riis Rudi Sommerlund A/B Gullfoss 5 / 2 Jens T Hansen Birthe Bugge ved fuldmagt til Jens T Hansen Tre repræsentanter ikke mødt A/B Gunløg 5 / 0 Fem repræsentanter ikke mødt A/B HAB 4 / 3 Flemming Jørgensen Kasper Lyster Søren Kelstrup A/B Halfdan 3 / 1 Torben Linde To repræsentanter ikke mødt A/B Islands Brygge / 0 A/B Islands Brygge 7 1 / 1 Jens Skovgaard Andersen A/B Langebro 1 / 0 A/B Leif 2 / 2 Christian Weischer Godske Lis Langgård A/B Njal 7 / 7 Conni Madsen ved fuldmagt til Niels Løchte Jesper Bahn Larsen ved fuldmagt til Niels Løchte Lene Anderson Mette Belling Skou ved fuldmagt til Niels Løchte Niels Løchte Rhoderick Poul Teves ved fuldmagt til Niels Løchte Stine Villadsen ved fuldmagt til Niels Løchte A/B Njal L / Saga A 6 / 2 Witold Hubisz Wiebke Engels ved fuldmagt til Witold Hubisz Fire repræsentant ikke mødt A/B Ny Tøjhus 1 3 / 2 Bo Dalsgaard Marie Sannes A/B Ny Tøjhus 2 2 / 1 Kian Karas A/B Store Thorlakshus 2 / 1 Henrik Thygesen Poulsen A/B Thorlakshus 2 / 0 To repræsentanter ikke mødt A/B Vesthavn 1 / 0 B/S Isafjord 4 / 1 Kim Binzer Tre repræsentanter ikke mødt E/F Islands Brygge 2 / 1 Lena Stabel Larsen E/F Islandsborg 1 / 1 Jens Kramer Molbech Odgaard ved fuldmagt til Tanja Pauly E/F Islandshus 3 / 2 Ivan Froggaard Karina rejer Nielsen E/F Kommandantens Gård 4 / 0 E/F Ny Tøjhus 2 1 / 0 E/F Snorreshus 3 / 2 Arne Bjørn Nielsen Dorte Brandt Jensen I alt var 34 ud af samtlige 77 repræsentanter mødt personligt eller ved fuldmagt repræsenterende 18 ud af 26 medlemsforeninger.

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Bestyrelsens fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår samt godkendelse heraf. 5. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget og forslag til størrelse af kontingent for indeværende regnskabsår. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af revisor 9. Eventuelt. Ad. 1 Bestyrelsen foreslog Niels Løchte som dirigent. Der var ingen indvendinger mod dette. Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, samt at der var mødt repræsentanter for tilstrækkeligt mange foreninger til, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt. I dagsordenen var punktet Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne udgået, da bestyrelsen ikke fremsatte nogle forslag og der heller ikke var indkommet forslag fra medlemmer eller repræsentanter. Ad. 2 Bestyrelsen foreslog Torben Linde som referent. Der var ingen indvendinger mod dette. Ad. 3 Bestyrelsens beretning var udsendt i skriftlig form sammen med mødeindkaldelsen. Formanden præciserede, at den stigning i båndbredden, der er omtalt i beretningen, er pr. bruger. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen. I en kommentar fra salen, blev der spurgt ind til mulighederne for at brugerne kan fejlmelde til ComX uden for den normale telefontid. Formanden svarede, at man ved driftsafbrydelse først og fremmest bør undersøge om ens naboer oplever det samme problem for at konstatere, om fejlen er lokal, i en hel ejendom eller evt. flere ejendomme. Kun bestyrelsesmedlemmer kan kontakte ComX om driftsforstyrrelser uden for normal telefontid, men man kan ikke forvente, at bestyrelsesmedlemmerne er at træffe døgnet

3 rundt, så der er reelt ikke nogen mulighed for at fejlmelde lørdag nat kl. 3. ComX s serviceaftale er standard og den kan ikke opgraderes på basis af ønsker fra enkelte kunder. Der arbejdes dog på at udvide telefontiden hos ComX. Fra salen blev det foreslået, at det skulle være muligt at sende fejlmeldinger til en kund hos ComX. Der blev svaret, at uden for telefontiden var der ikke nogen medarbejdere i kundeservice til at læse disse mails, der var kun teknikere i NOC en. I øvrigt kunne det være vanskeligt at sende mails, hvis der var nedbrud på nettet. Fra salen blev der spurgt: Hvad så med at sende en sms til medarbejderne i NOC en. Der blev svaret at fejlmeddelelser via sms næppe ville være tilstrækkeligt informative til gøre nogen nytte, men bestyrelsen ville viderebringe forslaget til ComX. Der blev spurgt fra salen om årsagen til, at de to boligforeninger, man havde været i forhandling med, valgte ikke at tilslutte sig Bryggenet. Der blev svaret at det i begge tilfælde skyldtes at tilslutningsafgiften, som skal dække fiberforbindelse og switche til de nye medlemmer, havde været for høj. Bryggenet havde i begge tilfælde tilbudt at hjælpe med financieringen. En tidligere repræsentantskabsbeslutning har vedtaget, at de eksisterende medlemmer i foreningen ikke må hæfte for udgifter til tilslutning af nye medlemmer. Der blev spurgt fra salen hvorfor man overhovedet ønskede at udvide Bryggenet med flere medlemmer. Der blev svaret, at det havde været et af målene ved foreningens stiftelse at skaffe gode og billige tjenester til så mange som muligt. Der blev spurgt fra salen, om man kunne udvide nettet ved hjælp af et trådløst link, hvis en fiberforbindelse var for dyr til at man kunne få nye medlemmer til foreningen. Der blev svaret, at et trådløst link ikke vil være af en tilfredsstillende teknisk kvalitet, og desuden dyrt. Dirigenten spurgte om der var flere spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Det var der ikke. Afslutningsvis vendte formanden tilbage til spørgsmålet om den øgede båndbredde og opfordrede repræsentanterne til, at få deres respektive boligforeninger til at omtale dette i nyhedsbreve o.l. og forklare, at hvis brugerne ikke oplever den høje hastighed, ligger forklaringen sandsynligvis i brugernes eget udstyr f.eks. trådløs router, ældre netkort og routere mv. Ad. 4 Regnskabet var blevet udsendt sammen med dagsordenen, men forretningsføreren knyttede et par kommentarer til det. Fremover vil de tre separate regnskaber for hhv. investering, nyanskaffelse og drift blive slået sammen til et regnskab, da det ikke længere var formålstjenligt af have dem adskilt, bla. fordi lånet til investering i foreningens net nu var betalt tilbage. Der er ikke optaget nye lån, alle nyanskaffelser er betalt kontant. Renteindtægterne er steget på grund af bedre likviditetsstyring, der arbejdes på at opnå en bedre

4 likviditetsspredning. Der blev spurgt fra salen, hvem der ejer udstyret i de enkelte ejendomme. Der blev svaret at ejendommene ejer kablerne fra de enkelte lejligheder til krydsfelterne samt krydsfelternes rackskabe. Bryggenet ejer det aktive udstyr i rackskabene, dvs. switchene samt fiberforbindelsen frem til krydsfelterne. Der blev spurgt fra salen hvorfor likviditeten var så høj. Der blev svaret at der indkom store regninger til f.eks. YouSee, som der altid skulle være likvide midler til at dække. Derfor var likviditeten over bankgarantiens grænse på ,-, men der blev arbejdet på at sprede likviditeten. Dirigenten spurgte, om der var yderligere spørgsmål til eller indsigelser imod regnskabet. Det var der ikke og regnskabet var hermed taget til efterretning. Ad. 5 Budgettet var blevet udsendt med dagsordenen. Forretningsføreren knyttede et par kommentarer til det. Indtægten fra medlemskontingentet var halveret, da regnskabet viste overskud, hvorfor der ikke var behov for at opkræve det hidtidige beløb i kontingent. Dette vil betyde, at der ikke vil blive indkrævet yderligere kontingent hos medlemmerne i dette år, såfremt budgettet bliver godkendt af repræsentantskabet. Der blev spurgt fra salen, om bestyrelsen havde overvejet at lave en vedligeholdelsesplan for foreningens udstyr. Der blev svaret, at bestyrelsen ikke umiddelbart så noget behov for dette, da langt den største del af udstyret var omfattet af livsvarig garanti. Telefoniløsningen blev betragtet som værende under udfasning, hvorfor der ikke regnedes med nyanskaffelser, som det under alle omstændigheder ikke er muligt at få længere til analog telefoni, da udstyret ikke længere produceres. Det mest vedligeholdelsestunge udstyr vurderedes at være batterierne til UPS ene, og man ville overveje at lægge en plan for udskiftning af disse. Der blev spurgt fra salen, om man overvejede at indføre IP-telefoni. Der blev svaret, at det ville blive nødvendigt ved evt. optagelse af nye medlemmer. Der blev spurgt, om bestyrelsen også betragtede IP-telefoni som værende under udfasning. Der blev svaret, at det anså man for sandsynligt i løbet af nogle år. Det blev oplyst at man mistede ca. 1% fastnettelefoni-kunder pr. måned. En evt. nedlæggelse af fastnettelfoni hos Bryggenet vil blive en repræsentantskabsbeslutning, som må afhænge af udviklingen i antallet af brugere. Dirigenten spurgte, om der var yderligere spørgsmål til eller indsigelser imod budgettet. Det var der ikke og budgettet var hermed taget til efterretning.

5 Ad. 6 Flemming Jørgensen fra A/B HAB, Ib Baastrup fra A/B Vesthavn, Rasmus Strange Petersen fra A/B Bergthora og Rudi Sommerlund fra A/B Egilshus var på valg til bestyrelsen og alle villige til genvalg. Da der ikke var flere kandidater til bestyrelsen, end der var ledige pladser, blev de opstillede valgt med akklamation. Ad. 7 Som suppleant opstillede Wiebke Engels fra A/B Njal L/Saga A og Kian Karas A/B Ny Tøjhhus 2, de blev valgt med akklamation. Ad. 8 Formanden indstillede, at man genvalgte Revision 2100 som revisor. Dette blev enstemmigt vedtaget. Ad. 9 Formanden opfordrede til at repræsentanterne holdt øje med om nedsættelsen af kontingentet til Bryggenet også slår igennem ude i de enkelte boligforeninger. Der blev spurgt om bestyrelsen havde overvejet at placere foreningens ikke ubetydelige likvide midler til en højere rente. Bestyrelsen ville undersøge dette. Referat godkendt d. / 2012

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Frederiksberg, 27. april 2004 Ref.: 8035/LG G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2004, den 22. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen.

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen. Ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningens bestyrelse: Formand Mads Gammelmark, Mette Juul-Nyholm, Ole Bech, Didde Lykke Hansen og Henrik Kruse. Fra

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere